EI ante de ,crear con ,(uenta,s multic,Dlio:res, ~

.

Mostaci as
.

-

-

'1.'1

ANILLOS

lutlr y re~:alar; F~Di'AS,m;1r-lpos~,s, clJaiWrao,o$ 'y m~chQ m~s,.

_ IP3r~ ,l1aca:r,

Contenido

Ma't~ri<lle;s l1(l(eMl,~io$" .• , ' . " .• ,, . " . , , ...... , , . " ..... " ' , ' . , ' .pa.g i~a T€;ct'lW;ai :a~ip':';}ii~s'Y .vleillMe ",.".".,',., b , .. ".".",., ... ,' .p:~,gin~ De tOQ,05 k)s·ooIOlr~s >." •• ". ,,,. ,... , ",.". ,<'"". '." "." ;." _,,." :.,p~gir11! ·CqJI'lli'eo,n,(;JLlz: ..." ..... , ,., " .." .• , "." .. ".', , .. , .. , "., ,.,' .. ', "',, .. , .,p~~in,a
j., ••. ,

4

5
ij

R.anttll p!lra.oolgat,

;.«.:."' .•. ... ,.,.,.. ,." ..... '." '" '".''''' , .

,.p~9irn:ll
,"p.~~i!'1a

16
12: i4-

,EI

M05q)IJha~ .. , .. "" .. , .. "" "" .. "
$imp~tj@par>,~ji~a:, ,
P-Ufae~~ant"j-i'l .• ,,',,' ,.,

, .. ,."",
, • , , .. , '"

.. , ... , ...... ", .. "
" .. , .. , .. , , , • , , , .,

', ,>.• , 'co'
p"'"
''' >,

,;

,p~g:ina :pllg'imOi pagin!Ol,

'," ,.,'"

•• ',......

","'"
"c."'" .:'" ,

•••• ''''
.. ,."

... , .P,i~glni'l
•• ,

16 1'8

TOit't0$ ~nd:~.grad~ ,.., '''c'' '.'

"."""'" , , .•• "",

F!or'@~aWacth/.as. ,"" •. , ,"", ,."
AMi~lotU~dr"?qo , .. ," .,'"."".".,

"'< ,.• ,;
".,"',

.2·2

':"" ...., .. ,.• ,, .. ,',. ,d' '

,pA~inca

H<lc~endoj.u'eg:a.·, . :" • c.; ,.; •• ".' •• , , •• " • " •• , ,. , '.•• ,,-, •• , , .. , , ., '.' , , .pii.gina! FtO"jQ flEe"iJo,... , ". " ". , ".. , , . , , .. , ".. , .. , .. , , .. , , .. , ..... , , ., , .• , .. , .p~I~\tlf!

16
28,

14

Ma.1'i pOSM y'tlor,e~, .. ,-,.,,',.. , ...... , '" ... , " , ,.. , , ',' , , . , , . , , ., , . , , .pil;g:itlti

J~;

.Agtiidei:i mjentb-S
O)lKO tl n i~~Ill!i;'f. rClr~ hll\i61t.pj"j i'1t<) BajHo~1 #'b:;1:fY, .B164QFnD,MQr:tme:e lei

efono\0'1 1),48.~O-"1 tn

E,qil.!i:r!,O)ip,lQmPOIlMte~ ~~'~Ii@ 22GLC4 p, Fed. T~I~fun 0 "Z~'11 4953- , 11$9. ) At:ri:1 21, Talle.r de Me!~(O'!i. OJeg0 6rrnaj:J 'jj l-S!lJl.JSkIm T"eM.-fong (Q 11 i4755~7D 10'.

Editorial
,

l~fi)} ~l'gwj de qA il1.i:lch05C:ell·~ede" J~Stll':.JM~rtJl\UUe el ?flO!de (;r~i,irmn rno$~Q(la5 plJ'!:JB

,et apa ~()Ilill'\,e,('e,mo il ml, I(,'~~i1rii I\:cU)ldo quhie~~) Je~ de
''''lLl;:lm CH~

reqJiwl

una p a.m

pr0'e9CS

.

-

;~rIue '(HI tlCl repen tho t.'(lt.L.JSI<:mnflpor ~()l1th~; '" r 1I.'o':o;e Iyk, bkhltos,

t:Ol~a'les, 1(j\ier~S, .(lra> 1

di>",/\:rj'\,

POr 1:30, n::"'li(.)Eil"rnot

a PilWTtrar, r;'1r~ l"irit'd~rles m;tr Ideas. !!l'MmrlE1~ yil

r..'I{'·\"ilS ~2cnir:;:], }' corn

par 111 ella'dtl!vidac

cue

es rnucho mj,

'1Uf'

.m

p<l5Jfiel'flpOl

de

ver~t\o,

QU;CI"f": ri'.;> c,cr,rnp;;!'1Z!\)'1 (''113 ,-,,~lici6r' allle!;~r rnq>t~cil,ffi:b'f'~r In~ griJr

y~ [tlrl{)ce,1.I~s po~ilJ.llidi'Gt;

qLJ~ Qfre<; n

I",

va'i::i~acl d· .anh'l1,lr[:jj, il[ir~~ hebiiJi:ls; /¥imnc)s y ~t..(€;'Si)riQs;a.hora , lI~B.c
ot 'O§ me\lXlos, y. de

.el Inorrerec de
Ias rri':JS[,Ki I d ~

,;j "'1

pi ar f1Qs,.df' r~lI~rilw'nri)r

de~cl.lbrhotros

uS<)'S cir;!

I 0q::1iI:(,s y k,; (1':·10!65501'1Io>
d".I,i:;k r:,1rJ'k'll;:>S InS lii:;r.retos

pf0ro;_]~n~~tOi~ c~eSd"mie\!g
)1.. ~'i2Il(jlk).1 r '.0 ,JO!

r(",/;~>t;J..I h"Yf:IJrHO'do~ IO~'9Ujto;;' D-I

~

rn ~s !1;;lrr1;;1tl',,,'1l ~. !'~b.o[Qd9~, V<:lJe It! pena

;r:te-rH'lr 13"Elrlim,i<')I" 'Q~ od,,· \HlO

d!~eilm,
1

f.JJv,· rhJ~~~rG~'.prG)lectos· puecen rf,·IQJv~r.;e d'n(l:!it~ck5, Sole hay que .s~91J1r ili eipll,:;>,dom'~ sln P )~nina' k;, grMi,cc'"
WI

I ~lef1ci2i.:"!.:'Jiil dudas W ';~Jlfm:n(J"'r~1n df

s cpsa~. ii'l}ravllr~~.'i~ pueden que

r.i1:~1w:~sus
rn.• hh ,

fjr()PldS triar·c·;.

I'~r;:; m I,P- 'i1uy gfOilO )<11 1<1 i I1Wii'ddot a

de

e;[fj~ dl~HI().'y.deSf~o <1 jj\,

t.Is~~de*PLJEdOii'1dMrtl1Jrlos

)' fx,!H;:,~

"n :)r~(J(B.

~[,ld~s' p()rtoc()c, ,m '~-\l;'lil" ~y,1,f,ll"I1!V<J3elefon[cas, las CllrLOI~! l las.pr~~ull1!'1t las ~tJg€f€'i1d~$y las

:.Jltiu,. E~j~er6;<!nsr()Sji 10:; c(:l11!'niilfios·~bn;:

('ITilllIJ~V,j

pubIiGlCi'J:n.

i\livan

[<15 ,mostlldlla

~ ill divedirse 'I buena

'Susr1el

Materiales necesarios
A lAF!0RA" D~.TRA!~AJA:~E~ IMPRlEStlNDlBlE R!;;UMIR,TODo.S LOS

_fainza o,'!u;t • Alambre (finiio:Mi,~S

To,'fqs $,;cj1I&i'!'if':rlfQ~ q!;J~ Ii;! F1'a;';(l'Ei~Jn
,jQj~{

:~l~M,Ema£:i"Ql)T.L~$,~EGOR6tl.iMo$..

.AI@!inb~:OA,~ . "

~r<! V,(], ~.¥i"r'lq~d I~'; mn··Fnui <i(re;il:i[~.,La . ITrP~9t(0l~ v~i'ld~ ,0\ !~.;;r\ercel(<l~;el te~t.6.S~ r

'WALES SON LOS MAURJALESQUE
iN9 PumEN MLJAR;.ADEMAS L~5

• M00st.adl~,<!s c!rnka,Sfltl.Mi.a !l;as,¥ gr.Md@s .:,t'iln.ui:ilios: (h leGs )"9 r;inoll5

.~o~t~cm"':!i~~ mOl dera
• Mo!St:adl.las·de.ceram:icik
·.G<fndi

CON1AM05

COMO

E·(EJ~I~ Ell

ALAMBRE (OJi:REttrO

vm:I?A$AM6S

Cispillta ·ooilar.e,~"afo5ypul:5;ei'as

lAReAUZliCfCl[N DlE L~T~CN'ICA llAS!(:A ArRAS Y fI[)£LANtTe.

.. Pleonde'dQr>e~ .. AR~mb1e da a Ilimini.q pi~t1ldo .SJJle~t!.o/t~, plat~d9'~. ~ara·ta;~za ·.CaJi!ii~ d~:pl~~ti;;;o

plJe;li~~~~g "'I; ~n !9S~,ggo:;:I9~ pr:t;oaLlla,es v¥I~(I;;;_,J m9&t~dllil~ cl'e' Ql,IElbii"J ",n,el CReNatio- no" brl·'1lle l& P<;).S bilW&d (I~ Cre~r.Ii bre<l';Hm'~.;;~I~.(f.1s,'a!'JlJtM/ilr(l~rDfthlto~, prertd@cliE'ies '} 0trot a.~'Q;l"fu'ib"r ~jem;§'s·nos in;· \!iGJ a bNda'f,WI~~ r:J1)e.s~~~··lDre"''Ll(lS,'\ff''®!OCcII.· ~10ild'q LJe r;tH,6etE~ut\3r tnwy dW(,.fr14~. IJ;IJ~,~ telecilLO(lar<cr,rel'irals,ele di~i;'.'@$ta·
00~lli1g«ln f1"~~'O:i,f9(m,~

fi.PiOzif~~·ildQ .

~on~ h en
(4i;l1fCii

iTij~ra

'I ~l'iho?brarlWs·il'n ).f~ .ala~hlb~A1fr:Jj'l,I!,Il;;:lt!! fos riI'0~Ei M ~ lle ·,ac,lJi ~l'iis~rit~r((is ~ teali~an CGlrl l~
Uf'r

''''~'&~'

.'i"ptai~·j(!<!fr~s~Q$ (

o~,b ptrlf;)'e,(i.i813fite,

iii rn~~.qCl"

t'(Jo)·

;ga r"t.. /1;; ~\,\perpQ~I¢TQF.r. ~J\ll~, de

rM16~p~ ~~~~.r;de(; djseM%~,WriJ,alg,uGnp,;;;
ng.1 ~t1jIIQS )')~ollare$,rec;U~.fm UI1 D~!J<W' mJ~ d€'0i~>lci6n} cOl'lten~rJl'j6n ..

(09~

rnu){

tE'l:iilaltrilbre Siertipre'Ho,;? que 'ir.te'1R;r q lle et;aio'll18[-e SE<

p~pi!ro:n ~llygilr clitfilliajo ts·fl~."jJf'inentdl q~.Hl.!~r n~'i'ILJrpit1Q(t\lB .SItiCl me.l.iiti''i: W:~~jod!'!becu~rrr~e tqrlun rniintel

rA9(1re r,@~'i.etJ~~;5i ie ·q"bt<! Q'i'r/uga,€$Jirar.lo y llpi:inaJla.~'J~l'tce!"it':;!,'l!Q1lIJif'~' plirz:i" Pilr;]
'l!"hebr~r
~ r1

c6HiDdamer.te,;:qi¥~e~1; 't.'aOjajal (on

p,jr~~vKiI\W.J~ "o~t@r.~.I~i I\J~d~f1 1t!::1· ~'\;p.~rfkie.E~' ";inve -iian):emio(:a F la~

s~q,~I<t

al~Yrr\'Jf€r iJ~r'fIfGlamOl:). ¢1Hi elli ~e-!a r9'::', q (Ol'nQ·~~1!9Irlo

r~'m:t1!~itla,q6bF'" rAojIlitds.::l ti:lr~'Cf\idi:1 ft(llW'! <lg,f!::; pt1d~~ ecr "':,oioJr%y t8fl'1~ 1~Q4;·.

~al'Cl icy~~ !P,6ptq~~ctos q!ti'~5e tea~lz"in 0')1l rri0s~@(i!18.5 p~~,nM y erf'pI~nd~,a Irkr,kjl
Oe.i3'F2S y .a.del'1mE, ~~. que !i'l'l,ple~r en .do r)lbF€:f]n to 0;35, EI sla mbre CQ.rr~tW es (:?tJ~ p<l1m;ri;e(11 <l;11>mJ~1ilqlil· de 1':;]5~lJ>&<1lo 5, pLled.~ r..obJa<re y v0Ive(.~.~ Bnh"e8raeQ· con fa(iiidaJA:J~MM, 0'!?oe'lil?s 'fie;.)1 I~ pi.'ratl1d(:l1 ~

Como ~el!'i'lnf,arlas Itn!()st<l!:illli:lS' C-,mb;i, ,), c:LJ,;o ~()r\ :::l ~(f<:J.. 5 ch :01'1'
aIM(Jbre, QJEi
I.jrlj

a

j( .f;;,',

10;

sedos, corw:'efle...a,m pal es eon til' ~ur:ta.j'je un ~g,-!jil, Una <<€_Z'CoTJlUf<lCili h~/~L1~ ~f'10I.Jj.]!I'Q~ !d,<;~,dr"'tW,1 ~drr

v;rt;Q"'ql~,~~,l~dorm"'i 1~l~~ m<%t~~!II~~E~ i
ria sea d~m;':fr,i~dp· g rui!'iO ([Xlra t1::):1;' ·6i1~.e t~Jetj P()~ 16!,¢)If1~ib_':·dE! I~ rn·ii~!;;C;hs y se PL.J~B&'ilJwi~t;H) n I a deri\<l~jM~·~M,PWI nq C!cirrer rr~Q de que ~ .fo.~,qv~t:·rR: S~il'rnp!~ C?ri\J~t:leprooa: ki, f,'(\ 1J,~
CIJ nd(;nl-el'\.<I1vefit1c~(que

f~te'I<i~~odci; per el a'~f(lbr:eGpdr ~I hile.

;;Jmprfm~.:illi hlleras O~ dJ~Jqui~rtr;;h.3JG-qu@ ~~r,=.".II~e lod~r:r.ip atres }~del<;rtte, ;::0"

tcs WO?~ct(XS qtie.II~11ln r'i'·C:lUi)cI1Ias wa~Q0~ 0 t0Itt.,gi~. :::!uecf!n (~~!iZilr'.corMi<1lmbre:M(),

A,lambre de cobre 1::1 ,alllmbre d~ cobreq ue SIE!e!l'Iw~.ritt<r eo ~11!'1terior de lcscables- E!~;idillll' parra rE!!:aliur ~llrrH,lycirTIl de lr;J<s ~r5:~i\,c~ 'SulIiI"~H!nt~ f~e;(!trl~·, .. ~s pe,o die:b!! m .. nei'H~e ~prr ~j.lidedp p"Ha que rlQ ~.~ qui@bm,

Mostacillas 111,j , -

--

-

Brome$1 cierl'ii5 Er! 105 ccrnerclos ~'€f:.'l-teode.C(}1':;.ec;uir uoa
In80::1]0 )f·~,ertlbf<l, a rG;21l, ripe llilvC'rqf'tr;_

~r,~rl

'taIled"d ·.ja,br0[[>eS p,;m ·CO! la r.;:i~ y pu l~a5. '{~r:fwn p<1r<luna
C;:lFflD_

(j

v~r'i~,5 tir~s oe moStacilla,:

ex.pli;:.1mC5 GI"! a'gJ.[)-6~PII)'<:ttO~ de "~l'<l,r-e:O<.iSt<l, pocerncs pr.ep'H·~r 1~1,oEl'~;r0'?r':l:~i:::: g_alichr;tc:onV\d MJi::l'I e r~,3lh:~.-dQ Lin pequeno la~ dL? mosm_(ua%.

ENHEBRAR MOS1ACILLAS, ES ~i\QVE Sf USA f?ARA R1::ALI.z:AJtBI GHITOS) .ANI1LOE-/COLGANTS'S;AROS, CRUCES, He. CONSISTE :EN UNA SUCES;[ON [j'E HILEHA5 QUE AUMENTAN 0 DrSMINUYJEN
I::STA tS-ILA lE~NICA. 8:A~ICA PA8:A : l: ~
. .

'P'ROGR~SIVAM~N1E LA CANlIpAD

P'E-MO~tACJL!~AS,SIEMP.:RE.SEREAuzA'CQN
,c •

nos SE:GMENTQ5DE
'.

A~AMBRES .Q~E tlEBEN PASAiRSE PDF! CADA UNA
• ,'.

!:if: LAS.
"

HlLERA5

¥ LUEGO AJUST~RSE, ES $,UMAMENTE F.ACIL !HA:GAMOS UN FliEPAS:O:
R!:,ALlZACION
~F1hei:!Fpr ~ >la

G)'techi,ea atr6s . y adala nte
MATiERIAlES
•. 1\l'<Imbre

:nmt.?,!~tl ~. flaSlB Ell
1iOisar.d

Ce'I)U('

@e.1

I:f'lheDlill tres mo.~;.(idllir.O ~.0,

oJ ",Iambie

B~

,)IBmore, Hacer
a tr<;i,;ef., dela

al.ambre

~)QS(I),a;a ~jus{ado;

r

B. nll(:!'t311l<!!n1;!'

p~%~r alMnare A .nrtio&5, de les rr:.I~m<l'· to! Tirllr d41Gs.lJlamb-te1;, D-~' sra forMa, r-e<lll"tarfllli e
: GJj~rpQ
I,)

(<;)Ioco:r-otr'<l mOSlllCi;la.efl~j~ftJrfjl1rp Fly N~~I til R1~r1"rhr~ /1. 11tiilv'lf~ He la' r!1{)jl,oci

I.. bs se det disO:I~Q,

• Mo.staciUas.

!I$:.. Tirar. bier,-

A paf"jt ,dl;",I~ ba ~e 0 :oel cuerpQIe" hamn ,~·s patas;..bfazlis, ilr~~a;'11~nas ({Jr'1 el ..e~t. rr,i~rM p·fgo:~imlEJ)~:3.

c1e'3moo~alam::;ri":~

.A

.ii'\ BV

De todos los eclcies
~£TOS ANllLliOS TEJ1QQ.$SE<.REAUZAN'CON LA TECN ~l':AAffiAsx AD!EU\:Nf~,

tdMii) tO~ 8J1~H 110S. HAY QUiE U$AR ALAM~;~E 1FINIT{) DE (135.6 AtAMBRE DE eti:~.p..~,. PODEMQS C.oLQtAR: lA Mi5MA .[ANlIrp1l.1J DE MO:Sl)t\;Cl~LAS ENTOD'AS,
L/\SV;U_EUA$ fVEII·lrr![~N(OV~nTAS[)E..y IIj\05JA~I,LLA5,POR E..IEMPLO) 0,

MATERII!itES • 80 ,lin· dea'[amb~1f

":

'A'

COMCHN EST"!;CASO, AUMEN1rAR LA CANlliJ"AD-DE VAN INt:oRR-d~ANbo}"i·II,;~·~A~.

cbENTA.s A;MED[DAX1UIE SE

• MQ~:t:a~iIIil;~ ~hkl!~ 0 9:rand_e~

REAUZACION Eni'.€brart'[>, mo~t~(;ill~S i\ll~ t'I t<'imD del ld
0'IJl'il0rl:,

Col;

(~!

tres rTlcswc lI~s IT',¥

Po·wr el alambrCO! liJ;;.:) I",!J es r lir'~1 <is
fN)~ladl!a~. !'.j,lsi¥ bl~n C'(?spue£ d~ 1!a(!a.fli[e(·a. I-\~petir 'el pro::efrm1er;ra £.1)l'rlt;- -ltar 10 't~rltitl~dde mosto(;illlls ~ meoiCl',} que Inf,il \)t~rihii\?'f~:5, Lortie tlZilr ,] ;d~,.nt,o.ui; la' ,~~nI' cJJ<.J d ~ fi"lo.slacitl~·£que se 0?1i¥<J"' e1",

.PAR,A lENEREJiII eUEN-TA hfi1!ras, de mosta~m,,",:de diftlr'@IH-!!s,colo.res. OW!. buena idea es Ils3'r,distiintos' 101'1'0$ dentro deuna mlisma gam.,;. pOI' ejempi'cH f''Gj;)'S, brililanrtes, o'pacos y traruparentes, Sie'mpte hay qUJ@11r~l'itar de'LlS'", el i'iitsmo' ~~m.u'iIQ lTiosti:i(ill8ls. d~ Pa'Fareilli'zilr' urn ani'lIo, ;m~"S vo!umlnos,o, 'Ll"Sa-rm.G5I-3itiU'l!i 'g,raluil!'S,
En. ~ste 4henti p·odemos int~rra~ilI

*

A~"

'~

cada' hi i(!r~.

.

,'I

Collar con cruz
ESlA E.S.l!NAF9RMA.

-DE ~EALI.;AR:tRliCgS:SiE r~m~
iRAa;l\JAH CON MOSTACILL,A$ D:~ DI5TIN'r05. TMAA~05-

Mwr ¥D:[jE~NA
'C'UANTO MAs

(liRANQE$, MEN0RS[RA.LA

C~Nll Dt\-Q -qu~ NECE$lfA~,~q$y
MENDE HIL[RAS~.EAlIZAHEMQ:~
r

PR!MIER0 .SiEHAtE ~A C~LJJ,:EN UN

AlAMB.Re: FliN:IT©; LUt~ $~ E:~HW RA 0: Uf:lA l'ANiZA E'~ F~iME~A HI ~ERA LA ~E Mq~rA-ClllA$:Y; FINA LM8NT~ SE
R:~A~IZA, ~L COL L:R:i,~.{MI·TADEN' (ADA lADD DE LA TAN~Aj ..

(2) colll,.r
MA1'ER1A1E~

con, cruz

.ij,O ~m .;f~ al(lmbj~9,,~:5

• Mos:mdll;ume.t::iian<ls • can!J1iH·Q~· • 60'.cm tie tarom

'1iU,:AUiAC i,ONl
f~

121.1l.,f1r ()lll,~ m I;:r~ p\,,:! l>j) l~l;rh"";~; ~'-rl iJ~ flw;tKi Ib'),

he~otd ~~I~?<k; \3~' r;:iOg~¢i,
a

S'E-"Prit r d. 8rc'~edIff'I~ntq-'laTIe-+~rro~"r,
(",iklwl

h,lems:' 'a €ii;lI\~lrrim-B "'Ii~~T-aj Y
11.--- .. , •••

r6rM'#idll~~
:.: •• ,••• " ...... ~

fu,d! \:'1~taifrYjrt!JX!~

Ff"c'ktiCi I~\ ,. ., ~?~~r I ,I ,1J,itn;)[d B pjr ,lit ~)'''Q~m~~td"m." ,r:'lI1ct~~~ 'K?JiJ~~jJ,
Elhbr.~r01;rf~ "}
, ,

,1;1l>fer, '~r t~r~E'1 ·i!~It!'l\'i4:flJ;e. UFf'a)o'e2 t'!:'~rh'¥,,-I~ PJrHi~qnmJl (j~ lel:rt;t, I:raW ,,In irl~'Yrbreprjr'.1 tlil11"a,6 ~ c~rO'rJJr " , 1 fio': r~ t'~a~rt<!1 ~ do: r~~ I p" br~

liealll'di )~I~ ~~el~~~19va.~),

I

-

,
-----

Most1ldH01S

I :')<)--:

'1 .

'j

~"+~+H'

+++.+++
1'-+
t ••

+++++-+-+
-H

..

H-++++~9....

..............
..... +++

H+~++-i
• +++.+ ..
",.+ •

..

.......... ·H,H

"" + ........
••

.. ++-+-+ ••
-++ ....

~

!

~~ rlolfM,J.,?[a cr'lJi: h;;,fq ~f' J'!~~j U",~x;eV@r e d
t~l'Jl.Jt ~oS' ""ilr'Hi01~'$'lo.

rilr~ '18,. pBstl,r
''l. ~r1trd:td dt

'~'i;1'o-MmlG'p~r1":i>~h-lI'fil'liiMrr. de; h~ciUMlle-rftlBbr$"r ~~~~ar el ~lI~IJ~.

~Jt'IW":4:~tf~~ I"i~'~€rlj%l"d

I
-

...

,,';:11:1

Inj MostaciHas

MATIERIAU=5

.' liIO,tnrfdl! alamb,e ill'!i",to .' Mosl<tdllasde(oll~re'5 . • ' Can'l.l:Wlosde colores

IREAUZ,ACION

IRAN ITA ~rin\~[0 $~ haoc.en Ie$. oj0~~11 hetbhpQ 11QSr~cilimctli::ifS y gra'ndes con fu l&nlra Qj5ica a'lT~Sy dc:l~larlH'!II! r ~O ..5) tu ~o,~ 'i;lafJl81 \ lot I;~ b~Z8 y If!i'cu@tjlp ti·3.~j~000
$Jr.mp~ de r~ml~m~ fOl'm~,. La~ pata5 "mer _Qr,t"> 'I pDstenOi'!(5il~c~n del

(uerpo, ';~ r~.:iPI'll;OI'l ca uiilla~'para 'QLJi;!
t€nqJrl rr,;o\rimiel1'to.

Pala·ter:T\lr-'ar-eJlo;hllfl, ~ll b

debe oa;w d(h

ve(~S

I1'la'-llmtx~ PCl' los

rJerJi~")~dE' las p<~m P05tffiof'es

·r ajcl;'t..flb,

(O~~AR
Ioma r Wl segmento

tk rit'1.~ad".aO C;fnqt1

Ul',[l V~2!I:e!miriatl0.E:'1 tp~lar,ilklJst~l, ~.t~i.y G()rldl R)rnWU(lI~z[)-<llefl em c'0.IC<".ilf Iii. rena.
,~t;;lt l~r.<lr1e(pn

1?lIg.~. ~t!~,ehf~(m~tl".tdll~ ~ y'~n.Il~H~~ ~:tr.n:1~I\dQ Im~lstir.M5 ~orL6;de vffir"(j~. ",~

de largo. par~

un~uJ~t~UOI: pJa~e~~o de tal man" il qr.;.L< qUIl(!e e~gandD del..~"'trt'mo cOlltra rio :011310.

J;.,.. •.

-'I."~. -11_,--'

-~

a

:f----'!:

I

f

"

,.

."

.',

..

'~

.....

,

,_,'

.. -.' -

B~

Ai~~, I,~r.1J: !W.I~,I;J nr&...j~t"l0<@r f)rntmoo la ()~1i1,I, :r~me~aD,~~ ~tJ~~Zs,~O;rMo r J
d@tWtr~r.l'i';) \iOi'i"I:i;rr~~ l' Ii!::!(l,

Mosquitas
ESfOS StCH I'TOS-S'f PUWl!lfliJ LOSER O:-PEGAIR

so Bf{E: LJ NfA CINTA
,.

[p~

RAsa 0 EN ·UNA ONfA

!Il~~Eb'~1 .eM 'oE. hNCHO'YVSl\llCQM(j'
rur.DADCi l' ~tEN(:HJ;N, .-~.
-,'

5A·13!0A;NTiUA. H1\;tQilJE RIEALiZARto~ CON

pi UE'SS.ON SUMAMEN1E -~ ~ [jfUCADGfS, .-.' .. '"-. "

MATEJHALES

• 30 ~m de'a lartnbrefini~o

• MGstadlla.s~hic~s:

••• ,_'1·

R['ALll~:e:IQN
"rim~ru..s-e h?ic::.e:1les ~jOS~i1 !:1e:l~r.a:1do : iDCH&1; I,~~..':'l'n I~I,hr.II(:o ~trp;; 'I..;:delarrle (v~' : piif1.

5; ,1.J.:j~g W 1r-j(;J,1"~'[Uic"lipf..:, tOm:fJoiV!J
1)

h'l"w<f& :crFlo~:eve.j2:l:1Qs.~ttfic:l.,,~p~]n·. WrY'it,~uIO,h~v-q~~ voM~r11 pa3a~ "Iar:l'"bre '~I
por I,TpetJ~lnmill1ll;!r"'·ilj"st.Hf0
~i;:(d€,:[lte,

yY;f'..!"IC{t?1

I.~TI.dQ~'ar~~ere~lr~r) s6br" I/!} w~ipi\(l ~ -e1>lhebl'l>nc J ,m ilt:.E\::c: sr.-.g;"I19'hl()"j\'l. ,ria'mq"r", pqll~~ tTi@StaC. fl~5.qL~ SerllGl"[[Oln.En ~©~
'&,i grMj.~{i..·
1 Q em qUi! ~

.

Paf;, form'ar I"~ ,"n·iE'n~~.cq0~tj,Jrl cit~olbrc ee 'Jtr P8pO rr ~S:9Wl1:>O /:p.a ,ario..

PO! Ill. pU!"'1~+iI 1~llqr;;}"leAo~ f)ps.l·"I"!.~pl(l! '.In~ most8Gd ~-en;;a~k .EX,[;rerf':B ¥ sl)je\{lrla ,:!;:In,,r W .e",cede.'· ~€'.J[t~'<I fflbr'il ytWv<lr I~'] e nter;a.H.Qrl la pimil> pJra·o;Jf.lcs ,tJrI'"f'$..~,jU:Mr.y (.o!1.iH;

se veflden en 1.a5; tllm:~rii!i~eP Ije,de r prepanf'OOllare1l' oon m"dp.,,~as, f1ores.d-e
que dnl';o p~talo~, ah8jitas 'J

GARGANTlbL-AS Con lag,rarrv.ar.I.E!dlld ell!! dni<i~ da

(oJ,0r!;!;5,

.O'tro~diseflO§·.

---

-------

---

xl~Fla1,1i M05t,ilU:iHas

Simpatica parejita
ESTOt N~N110$'$E P'U~DENU$ARJ;::OlGADQ~ D'~ JJ M'CQLL~R,lrB.'GADiQ~ . -. .-. -.,' ~
..;. .~ .:

MATERIA~es • ~O IimidlE a!;;II"f!'b~1ilniitO.·para !l~M5

I ~Octrn',tl'i:'tania

fI l'i1o~:~a~illi~chlt.~s '

Pil rca'e;i [oliar

EN uN PR8NOEDOR 0 CO SID OS DIRE:aAMENJTBOBH~ UN.A PR~t>JDA., rAMal~N 'sON IQE.A LES COMQ S;OUVENI'R DE NAOM

fEN'TO,
R1:.f!,L.IIZ/kCI6'N JU.NA
C:ilhe~

Er~h~brot

$ ~ftri1ottl\:lIl<lS-Y f$J"5<'ir I a'~~nbr£-" e

~

per I~itllatr~

.pfilT~fEl',Afu~·¢ar,

1w~!'ld!'as~

if oIl;~~!Jir I~~ ~i!)S";) ~mfi!ril~ pdl' S~P'llI.kjO cl~ I~ m~:il.HQF,·rm EnJlt..~~~r~~Q;:an J;t<}1:~9:je las i@5 bj;_Htbs;A.J(I~r"o/,
Br;l;~.Q"~

011

R2}l,e~ire. !"tIDm:limlenw. em.pJle,qrno t'r1 1:9~
IJ~P(_1tol;

P!~ma.$ fl.t~:'\tms los ~1~mbra,,:e~taJ'f QjcSQ'..M[5 d~ n

NCl:lla~ rJ03i3ru(, nuevo al&fi1or:e rJe lOr:mtyilra
r8.n~,]r I~s oi~f1\l'. i\jill~~f<bi8n,

I~n-e; ,~~ cuel'it<! que 0da

p'a t (l"Hl~a,~rf:li e~
.

lla ra ~~dau ':,ffi d~ Illsple~w.Js, &t:e:;,
Rt:~llzar·¢rr.~M"il-:>ra,d(7 d~I'I10~J~.;;lrr~5

¥

1,Jf\~

N~NE
lill;aL:fll~ ~N.3li~ (M\

lil Fi'~lirno *nic.il

n:Rf;I,O,'s'ln~~~~ 1,% t~~ P;;Hael cuerpe ~e rra<:·eF1 la.~ml ,rr:;p- SU,e~ll'!i)~~ emp!e.a~lli sn
~.;l

Geo bil~fd OCuJ.l\(IO la fllldij '! Enl>l'Idieo«iQJ;j~ ~
,"ie([r.J~
(()r;J;)

rI1Llf.s!r-il el fj;l:JUjP.

feR

~trtt

Wd~cl:1 iJrIdc~i1tt:P%:1!:0I;~r EO:~~Ie~~hi'

p'.':, •.........

~A

~,

TERMlrijll,~I~N
ol%s~:r;105ful11tf.jbr~.t'f0f"ta b~!lla'fIr..:tw~r:;.... i~ril}.t~mrW.,

~

I
,
,

.

,

Pura elegancia
.CONESIM

DOS PjIEZAS.POPEMOS FORMAR 1}N.COijJ~N10 T~IN DI$(R£TO

COMO ELEGA,NTE. PARA REALIZAR LAS BOLITAS USAMOS MOSTACILLAS' GRANQIi$ FACHADA$, BRILLANUS,

du.e VIENIEN .Dt:-DllFERENlES,(otOR~ES, OPA(OS a
-:
-

MAlEIII:IALE.S • • I1/;IQ$'tadlhu· gra.n,dEHlt:a~Ladas Mostadillias
(hj1<i!'~

y-rAMBleN TR:ANSPARE~£S.
'.'

lOS DOS;'ELffiMENTO$ ~t REA.L'l:ZAN·tONTANZA; . -. . .. . .~.

.

• M (;1fI de taiila

fle.A I.IIZACI ON
l)t:',bi~j til lil "~}) l'l',r la f'ftpd T,(';S i%11l~~grarn:ts~,
)1

6" heerer t'li'~

Forrnd' Lin 'ombo. R\~p!'ri et J)rc(edlf'lertNl: De la '11bnil ft.."'1ma,~~<)h~~run fotll ~.,;
CUCl\I(,f.HJ'nOO:;_

0' ,:0 1lIu"
M ATIE'R'I,A.l.E~S

con bolita

• l m:deJalll'l
• Mestadllas gri!.f'!de~-ratebrda.s mQstaeil·la~,,~hi~a5. "I

REALiZA.CION ['tl[}iilf 1<1tor1'z'a p8f JG rnitilo y r!clCer til OO'ltfl em r' P'P f!QiI'l)l . LOIDi'I}"icad.a par,;rel an-I'o
~~b1i.ta!io~ irl"f'b',lr Q\JI!1CI" mos dllas ri~Qr&l en las dos ta ",<:iiI:; JU rtas (t: oc ..r,J nil mo~\acilla n\2gr.a'grell/j-e_

Iii t1l !1tid,ad .de rrQ~.t:Y,:rll'a>, C111(J3 q.,e &Ci rJo[%I\~~p-&r~{lw ~J '\.()IIr.lf Je 1<1 we'ta al euello, J,DEAS ESt'1/: ·coJI~, ~ ~ eortn ~ Se u S'il como

Er\h~;.)I;!l1 sn <:a(ld t~llia

garganlilla-,j5I8fO agregil nde m'ostlldllas 'se pued e rea liz.. r uno Itla~ <lrgo. .I Con la m i~milteen r (3 e~ p051bie re"ll%ir (~ntu runes, a fGS 'I llavercs,

'/>,

[

~\if.)il~,:' t r I

--

MostachJias
---

Tonos en degrad!e
fJ;fE (J)N~lJJN:rO, ESTA(OM!pV~(,ilKJPORU['J(O~ILA~1 N ANi L~Q,.U N. PA ~PE U
AIitQ~ YUNAPULSE·RA EL '~Hf1¥fi'tTO' ERM P REAL~z.ADosmN LA'f:ECI'iJ~CA.ArRA5Y ADElANTE,.

MATERiA

~lt ~

• 'Oem dealambr@fmito
;., lWo~t\l"dll~ls t::olor~~ ~€

,[OS ('OLO~ ss VI vds DE. UN A. FOHMiA;, OfV~RTII[)"A.,PAR.A LOGHAr{ lj~ rDfSEr;;1'6M~s· ELEGMTE;SE PU~D:EdjMBINAR

rfE J tJGAf\

CON

RE·AuZM:: ION
£nhe~rafll/.esJn6~~il'ilias; P"S)!F~I 8Jgrnbre ,fi"'PQrla primm i! rq']{)~Wciflil;

NE:~Rq (ON COME, PLA1EAq£j;, 'O::FRAN~PAJ;~1NTE, ~

ti~"l-y

1lJ~~\i1r'iP~aTplTller p~nt.~ kl'

Cqn 1<1 teE"rii~ il~ ,~~rf{ y l1ct!fhi:rue, .~~tnell(§i Ja f.~(j\>dJl~ Q~ F1'i'<l'la~irla§ r~,¢hd.e:> IJt),EI pqr Jl
fiif~i~:Ct1mi,)f!0Jr ~ '~I~ln'~~'I,;r ~:;)fjtldi-ld

a~

rnts~G'
L:j1,l1? [Xlr!'l

1Ia.~$e
tilla

quMf

.<:;r:ijj)!l:8eM tilP.a h ~,eril.l~at('" ~1?A'1I~81 ~rr..bC\l. ifl!li'l",b,r~s
~@

Pfn!.l!tlrr.~'h~le~.tiF~r

¥~U~XCQFtilr

?1~cj~l'lre(

MAHRIALE5:

• 40 ell'!" ~~ ;J"mbnl patc' ~ t,91 g1.l.nte • 40 (m,~el!lln~li! el ~OHaf p:ar:a:
• MQst[!cnl[!s<d~:(oM~es Fl~,AL!ZAC~bN
Ehll~~l:ifp,wi n~' mD!tadlJ~.t, Rasaf el.~lambl~ G r<XlrJ~sd~p[iJ':(:Ii~[il~ rfl:l$lilCiIf<t:;;; tir.3r y ajmtm: fwp:~jfif ii'·k).I!l(ljo t.'e 11 h il\!!'tg,,'

MATERIALES • so "m·de al;nnbi'e . • ~ihr.5I.a<:m~~e CQlcre~ d REALIZAtiON R~a1i20rl()orr..n·el pqc~dimt1iir~tl:f$(p!k,~d.o en ~~ ptjg,~..I\~ ~rilllG 111:1"03 n tcrsl Q,j ,*,in !~Gi F u nOO
hrlera"£.

A. ... ---t••H-.---i'18 , ·· •• ••

nR MIN iII<:JO:N

.,

Pil~\l~ n~rc:VQtn@F.te fUSlilar.r.br.etp_::)J

..b~nlj,tiTT 'tJ Jirihu~

k1-!

--4.11111.11

- ~ ..M-:.-I4..II--

IH,MM'

M,'.'lIlt--.· _; ~

(!::~ .,

._OIi '...

it. ~ II II! .....

,I' .(!Ii! ..' ...

II

~."

'Ii. !Ii!

I' '!!

iii 'I! !Ii!

I

Ii! ~"'"

'!!!

ri Ii! ii' i '" ii'!! io

ii '"

ii

'" Ii

iii

ii iii

ii. Li

iii

iii LI iii

i

iii

iii

II Ii" iii

I, il.....

iii

Il •

II L. II

.. '.

iii

..

":

II

....

!I!

Ill,!,

.•~~

II

I

!I!

!' II

!I!

I,,,.

!II

I

II

'!I! '.

I! I!

'I!

!!II

~I '"

'"

•••

Ii '!!!

Ii Ii

!!' LI ii

II i

iii

ill iii

iii

II iii

iii

ii, ~ ..

rERM,INA,OON

®P

II 1$;81'11 t

'jid,a

MAleRJALE4i .. 1'.,5m d!riti~mbrs'

• 49' fi1r1! d~iil rmI
MQ;I'.a~il(<lI$cle j:oi0re,s • t::<l!mJ~i'nos(fhkQs

de '-O~Qln

eN:; I,,'fcrnk:,) i'.Lfiigy' ~0fil'~I1'B,'~li"a P;ef5

f;j~a"

dl3'i.1rostac Vas er, un o,l.WD'i1· Firfl, 4l."P,g¢-; [.\~'~~ I I~~ ~fil.e:'fl.~ Cll-!"i', i l] ns !JU"" c;f. ;j'(\!

SUGERENCIA
P·iltiii ha~re!>ta p:uls~ta,10 ii.'hialeS.

/ k~~:t~h' p'a{il'l:~[l1pl@tar"2_mi d.elil

;<11ti'rT~r~q\J'.1ITt~ . ~i:ir@y,:;i ~flli:rp 1.Jr' ' ~k3h~i315I3P"ede: a\<r-,z.~~r oerctrC!i8,D~lpue~

d \r1lfjd[0

je

i.1'r r-:"!:izo,

i;.on \.1<1

se,g 'Tl!i!r1rt; di't

Ao.

re~mpltl'l!l !;ei.. ia~lpr:e. o,r hi~0 dci-se:da p
5int~HrG.

Jl: ·tK'Jf[.\01

dI ·W -<li<lrr;b(e, h.~~/111.i:J 0.nr1H ~

IKPUi}~Q,t;;C'1 olh~mtmc ',.~ad()·"

---

p~;~,'nDIM()$[ad~la~
- --

INVERSI'ONES RAP'
I!!IIIIIIIJ!!!!

- ---------------

Flores atractivas

E~TE.ANllL0- ~AA!ErErill~rei LrP:~lRO Sit NOS,

tONtEmAAM05'VLa&~~U!M~S A' jp~:stJ PASPiDl5FR!J1AREMq5 R ~Ht)t:~-5qy lq
nRMINAREoMes (ON EXI1O:
. , ~-" r-~ ':

ii111We'IM ii~t~ 'i:i';l.,Jc:i;f"tlJ,$~,1~lyii1nJp
~i~tf!~!?

.orcer,trc.

Q~

rilk' '"irr1d)' kh H.¢5,

'N~1i;Jaf'dr1r(). F"loi;ra~ffilw.i:!::tf.{~~in ~ idllVly U .~r~i~n101 ~

!ilfr~,'

..

MATERtAI.ES

• MO'Jitad~ ~a~,de riw; lo'lfrratld;!; lta
• 1: ill d~~ti;ln;zOj
-j , ,

.y -p1)fn'>1nor. ,r1\~f11,lr-1i;!~th0.·(.~til~$,"i 1

WHIb:, (t':,.t~H-q;.I·~~;~ f-'I r~iSFl'(l riri;;(.OOr;~'ypl·"'~ ... ' '. ':. . ~.
Ur.,~lleJ ~errhi 1W;j'~'mJd~-P;:\'W9;', rr~V!J~fl . ,ei dnlli~I~~' dllj",g 0u" 18\i!i:1id..,Jnrf:of'i,I(plos' r',*li) 1(;;,· t:@ (;1 rf'}[p,d~.I,"~ mf.§I\ii~Jos;

(Elr~J:NI(:A~(Ir£I'il.
REAU1ACI,Q.'r\!

R~ I I~~~f.$~ i'~-ii!l'~r ]a s~ M9~tp~ ~ 11iI; E;r.~1~r~~ ~Is:t>'jer\tit~ eli UI'OI ~rte ~Cir\t;~ eol'l l,i~Mn ~w(ttlr.cl mh;:n!o/ ..

~w;

UIl<l \'ft. rr,3:;,p~1~rl~ t~~:pm
IU'),S-W(llb"l·I'![1hf'brcar.

liI--5e'lltEJ

dt'K<?J; CUBl'!laj.© GP~

"ERR!:
AI ~10;i<lt ....(';~<J()"t0 ~edeQ:?n t'!ll:J:-e!

liidtJ, W't.e.sw.p!'lqI.J~l·t3 ·,~de~_":5e~I~a a·1 ",nn:

lat 101m

ifllllsrliO

de' MUla. :tr'lf'%lt-(!!(.Je, Itl 'F?;rrtfl'1lfli(jliil. 'S~

rr'ln,,,,;,o fi'ilCet cl fehtr<jfjirt:'ilhdc
I'

.rhc:!rcut::l

~'lt\ta,]UfltOt:5'tQ)m;:_1

~~ ve (')-; el .. rJfk::~TP-6~ ~

S311~~~IJS'r.lr 1;l1~-VJP',lillli1r t'!t1~ .f'Ibl1Cli>,

(6rri€li~rnMta'~ ll\1i 2(l(f1c .-;i re li~~!!A.ck \:'r1~ r ',. rr\lrg~ ~~A -p~,:I!! M ~I ,r, Jrf;1,~!, 1:J~ ~~'; fI;1

~h;i:'m'h~s~ I~1?'lJi3r ~I (¢G.1"'i f~rri& d~ .-C3~~ri{8.
:-' ~< ~. ••

lo~'d~ICl, p"<~:;iil<ll\1M:<:. B- pol I<,_I;

r11G5ruC Ir¥-:de

-

-

,M(;I$trndllas r f'.l~lil:oI.:'3

8~

Y

A

A

7'

AnHlo cuadrado
E~l[ Mq~1EI.q.;CONSI~tE Do'S CIJ.ADRAOq:; fQRMAClOS ;PQ·flCu.Amo EN ~OMBO!s· aVE_Sf MQi\JT~N CUMQ

UN s-Ar:J{lWI(~H.sIE .caSJE~IQo.PtJi'Fl LOS: VAN

u~i~~AL1E$,(C)N' AYIJDA [IE LA TANIA. t(ANUT~LLO$, LA
PAl'lt{;';i~.qbMR'l!CAOQ p'eMO Nci:JbO.E!51CON UN POQUITO S.~i~.U~De·RESQLVtR . FAtrLM~NlE, .., .
:.' ...

DE ATeNC:fON

'"

alniHo

MAfERIA.t.eS • .30 em detan", fjatl'a {"ada lado • .B olit1l5 ch [([IS fac:{'t<l da ~
.A

RIiALIlACION Riipl,zar::u~t~9 rOT'1bQo
~ef,.Oi1~!
IJi:!Uq~ f:n\[e~I,

Ell ('OIl\..OrJK' "'~)re~lOindc :'Jm

n~0~~c.iI J~

fl'

-Cl"l-jco. e ... tr();j~:>.q",")Jit;,-1~. i>JS'w' 1 holW A
lin "1)d0.'

·~ahz.;r one

Cll~'j'1dj'

;:'1~nl1w, f.\)nt1: biil

n.~'lr.'.r~;j()~SJ.'fJ'~ei1:;tru..(co"iOun ",JiKJwieh) ~. >1 '11r1QS Q(:"t .IQ~ in$t;:r,:jQ"5 :"i2'~ ~,\r1LrtiIos ! Rdpr1~1 1 i)d;J~
{!,bt1 Fl pa Il>:~jy IJn n,,:i0.
,{:l~

!~d.~d~1 ani IrD.~,u.bjc:;mrn,

bi1J [leO ~' ~gr(iJ;.f<'1'161(i nu~III"p.~.~tl apa ~~d c

e. re.COi"kk~o'1jIJ.\"))'y Iv""er

A(~ARA(IOI'1

En el O! nrllo,
Ies i"'~tfjJ

III5 rnostacill

<I~

d~"b.,n 'llJ edl.'lr

bien Juml![;.. ptf&P.-<I q(;'!! enl()s tjjbuJoHe s!!'rar,)d~~ par,1 f.td litfIT le Ct.lmpn;m.!i~Qn,

UFlMJ NACION
~l:i'dJ U.rj~ tr:a ''y)

de ~;"Irn~!rl' )(liJfJ ~l::;J)te

r;rn POl( ;Jr101,je:>·IH n!"J~tacill,w (']81f""j!!\[1

o

~ ~(:;;l1Gd~J.\'iI, .'l"MMk~~f.~(j aril!.! l:i(l Id:
, ~!.i6'··l"', [,.')r-'~~·~;:I G'n(:,: rY1CJdC

Jet a-ttlD. t~~P'!tir est!:;' (I.J~ I m y~~e", 'nr~I-\~ k Lc;¢:ida e+n- ,n"/~Tfilill (;:'i Q ~Ai11el.fl~lijT [.i!r'li) p(~r'd 1T~,t3f.i I,; lol

hl1~~~Ii l~joT~oi::;

'~m'~n':'i~
r~;:e[l(!rl\\:l,

-v F~,'l.!I.l~I:;_,

'v ,1'1 J.!IJorr';&irt~r el

Hacienda juego
E$TECOUARNQ ESMli.S QI!JEUNA LARGATIM CON l,JNA:BfillITAEiN (ADA

;0 c:,onar
M.AlER~Al~S • lfl'ii,det<lJ;:I~ Mo,5ta!':iJ~as~de (bJ0~S de v<ldmrtamarlGS .'.> --_. Ii (loJ,ltliS trilflisparent!}s de '1 em

I.,

r:XTFi~MO,~.~'P'V~DEVSARANub.Aoo:otOtGANnO DELCURto,SI to
HACEMOS ~lEN t~llGP Y tq~MO'$tAt.1 LbAS, GRANO E$, PUEDit 60NVEimRSE EN UN GINJuRO!N MVYORlG;If"fAL:P'OD~M:O~CQM_PLEtAREL CO~JUNTO GON .lJN"PAR DE ARQ~d00N BCiLlTA$,

d"'did;m.e~!(l
REA U l'AC'I,ON lornar la lMIl:!'O! de 2 tuy lo&illz¥ un nuco fUfl.n~ ~ 5'~1 o'e IJ Fl e.);_n9.~nQ,· (n 1~&llj71lr,n t"dl~r at 95 (,I"ri rur1 rtm!1ildll<i~g,r'ilflt
i

U~Sr ChiC";~f..CIl);!ltniot l'

EI~rrPJo} ,elihli!l)[~-rI~)_ ~e'5e'rita 'j <Jnm lid s'~i1n'u(IIIDS, 6'6\ ~~t~o;:;lll~;s;dm, C,111d!llkh, i

t'lm5,ad'lJa,Q rJ'i'lIi':;!, Hc_}.lJ t~!1Ill~ ~ifrdtrnntar ~~ m\:~~<jt ;1~;3~ te",@ ~ !-':1_wn~;.q!JeIrQI("J'[B mtf;tAr,illi'l\llJbrell 'apro~l:narl~rr#l'Ito;!A,5.:;:rr~e d ~ftlO\,y ,~e:%ri~r K6 Cti:;pm~,¥l1~'·.Q:n.1.llrd€,k,:r' d
I

~~ 11 om riilrm!nt:r rLcollarcofi tl'eir1t~
~iL~

!'rllJ:i~{ill<l~,y

11i:lOOt

nudo"

Boma~
S'B'i~dii:zar, tOi'lliis 5D.c.m de tan*, Qlj", ~{)brar(ijf'l

~ c<lcl,'ll&::iwd~ £(}Jli!r, P;:'F~ eLihmr.i,if lili~ {;'II~
rr·;:Nacid~ :?~pd~},\Jm bofilli trfiln~P:'?rejw~,(j",

1. !'1i:fe: djam~ti\~, ( Enhll\br~rL~~OIcet1t~~~;!~llbli~, Pasarla ~i,; ,Wl ~I{)e.rilro -.:;e I~ trolitl'l trampJIr~me; i\J~~!<ffy en hf1IJf~; ca!lOI'O:1 m_os~,adlljl'$, "~p0:~r ~I pru!;C_~~'m1~nl("):o:;h~ Y~C~:,
L<lll_alita tr.;lI1"'p"lll'!fN:e c!e.be'ql}fidM prbc!iG1meh. re c~JI~telta-po:l"HidM d~ rnC:5tM:iI!~t, R~r~lif 6'1 .t~~~~IiD ~I CItro '<,xlren'le $6'1 wllar, ql,

MAiEtRlA.L5S
{rn4@taJlu;'I

• MQmu::ilJ,~s,de,{Q,l-o[es • Boli~tr!alupar:ent-.e dll!~' Ch;l de;dliim~tro

.60

f5;Ul$
IT]

"f"~ f~a 51:':

t~~l!Iiltun

el ITlisn,o

~rQdQ que se em pied

I'~

e f coUi! r;

••••••

......
' .

mod"

I

S~(!'l

,

-

.. ~.-- ••=.

......

,11

1' •

-"

-

-I_I.

TERM IN,ACi~N

I:1!tiALI'.zJ'l;(I~N S~ colocan (.il,:)(;;:e,r.1QS1adll~>

fol·,

cad~'ill~ta. ~a(1,zapeH!1

En lOt~>,'SQ1i nd~() n r ~ i ~hi!t~lvlendo l11'111 til, 13

Siomr,te

I~~y(;U'E\ ~tiIVffi' J r~\¥,

tentfO' de·l,~ lJoh til gr~nde,.aj LJ&t,H)' ~ rrW)J:I', Hater up~ peqUi:!l'ifl (~::.j~nM de-si'~td
'110li <lCll!~S;f.[' h!;br" r 0:1 ~LJj E,.l11dw 'plateao9

)~

blocar~1 Sandw }wa ';fo.l/bivar J PiJ~,)llc \an~ pprel':;ujfflo)(lr,,), ilOt~tar [QrJ la ~rda Por .Jlri"liO, t'Ort51r!a lafl2<; q'.JilSJfJl.:l,

Raja fuego
ESrE MQDEm
-

e colla]r
MATtRjALES • , .s I'll t£:ll'tanza:
• M6statJ Ua~'ibtilit3~ de va rios tilmaih15
•••

DE. COLlAE

NOS CIA, LA. P9SIBI LI DAD iDE COMHl,mNAR lI6REM~NTE
-. (0

MOS.T'MllLAS MEmS'A

o~ osn srros (oLORE,SYl'AMA

NOS.

SE-REAUlA DESDiE UN [WFREJVli(l> HACI:&' HQr'RO; LO"S.lSILAMiE,rtTQS. $.~HRtCEN A

R_EALIZACION

pm: SI: VAN ENHEBRA'ND.O

Pdti:lr d6~ V~(:~~ la Yh~a

f?\ll'

Ci:1d~rtJ~~n~.'tJ,

LA;S M©STACJL!-A$-

A;L~$tiH Ijl ~rtilTl~ !tJC!S"ta·cll.l~ ";,I¥:;:w IdS fi IQmentQs j) iTIeal~ ')G rel!iilr b0lit.;r s

PARA.:COMPL[J"AR

EL};:0.~JLJNfO,~SE PU~!D"E PRmtl:RAR l,!N PRENGiEDO;RY,t'N

ANllLO [J·IElMISMO (QlC}R,

q~"" se va IIe--:)dnth;lr (1eNfG ~n<l.lgvlJ{),S ~II"QS p;~er1 QE: W

n~ii~-grilnG~5 P<'r,..da Ife

I"'!b~_JT!ient(,~

.MA,TEflIALE5 • ,80 em de illambir'e 0,40 • MCiS:t;,H:i lias media,n<l; y- gra ndes

RlEALIZAClON
'trl!"Jf1\brilr ~~is rh(')s,adlfa~ y~r'rnar".!::r fentrd';;eit! 1<1

\l~f1"l.i"rg.lFi\;J!', :l'~Wrel illarnpni i:r¢r [<I prJmera rr(jsfa.ciliB, Ehh,A.\r1ll' 6l{~ rf\e~~c11~~ f'J ~er.~lc !::ilI,zarla ~wa ¥
l~rri(1 i'fO:;(f pt;j-I~ 'm~,(0d .. Rei3.1i<!p IO~·!'il~'05,\"'endo.y
d

IAnlendc con el
..1(Jil en el

limbr~, p~}!)f l!'n. i'"1q.5W

e:~:1l: ?r'10 (a j ,~, !
Q p~,a;r

(}IqJ:j1¢j ~1i':1~tm). iij'~~rla/":Jlvi;m,do Ij

~I

-djan)bre. pJr

(on

el

<111<1.(umi!)uarha~t@eelLeotm, m' Sfr'i(j< pr:Q~ed lento, I()sm~ el (~ttode ,f1l ~
ser rr,j$",lafgo';,

10, !'.a~IfJ' (a'ig:.nGS·plfetien

otr~s

p0eden tener .1l~~ tf~~rz<:i II~~)

Ptw ~·Ilimo. ~'w 10jjo~'~Iqmbre~~a ~.lr&y P ~ a!ar.kl' to;man.~D ~1 p,rtonti'SCl:::lr,

MATE:r:HAllE,S
• 25(md@ill;ut:lpr~d'@!llumi;l~k"

ded

'(l~Qt

• Most adH~s·9r(lnd~s

-

MostadUasl
---"~:-I'-':..(r';'~.

:):1'11r1<1)')

'W~~

•••••
~ ij.I.,..,
III!'II. Ililll M ii !"!I! 1''11 '!II ."!Ii Ii; I
ii

ii!!!

'!! I .. 1111 ••

,'

oIIi

.,I.1ii

~I!!!!!

.'.

I-'I!

iii

I.

iI

ilioi!j i!i

Ii

il''I

•.. i::;~I'''.:.iIi.I'~

~'i'l'

I!'IIJ!

iI"!I ....

I.·1i

~

i •• 'ill''' •· •.•

,41

iii

~,j;

i11!!!

'''''-I.!I!'' I,.
ill

iii I,,!, !!'I!!. ill

•. 111 Ii

.,ii

io.i""I!I'

"IIl,1

~"'ii!!!!lli!l'i

AU.

,

fir

,. !ii'"

I' '••

I!i ii, '!!!

!,,, .' II

,I, ..

It;i

iii

"

i!! I!i

~l

o!i ..

!

'I I' •

iii

..

IIi iii

Ii

<II

iii

Ii " .. ,.

'Ii." •

lI'iIi iii;;'

i

...

'I ••

_. Ii; •

!Ii

Ii; ,I iii ijI II! !Ii I ,'Ii 'I • 1,01

ill

i1 Ii

!!'

!

II!

I'

I

'!'

II"

iii

.....

,~

!! !> '! ....

If . .,

'I

Ii

it

,Ii ,;; _'!! :" ~

'II

!Ii "

'II

Ii ..

Ii

ii

'!i

Ii

!o'i

Ii! i II

Ii

I II II iii.

i1

i

~ '" !

I!!

II

I

II

R6AUZACI6N
TOffiai

d ;:J';I"1 O~'i dilrle'l;;

fjrr:1~ del

de:ib

con I~- pl:~zab L n c ~*rlt: l rndrico (rr~'QurlP, c Ii! pi;: de L~I'::lC, ~tC,), Ennabrar ['ll0~'!<!cilliIS rqia's 9r.jnd Soy CDtT<~m~ .a oode la bm' de lJ t, Qriln 'lucio, Telfl'll1aYe"l la/ilrff'"lil mml~t;lll,!,. nacicflPo "tl

a

peqly,~-0 bud!"

{'H'" 1<1pi rot",

-.

Ilj:,)IIIL~)i)IMostacllias

--

INVERSIONES RAP'

-

-

---

Mariposas y flares
[510$ DOS"ANILlOS ~ON D~STllirOS'

PERO SE~I\iEA.LI.zAt,fCON LA M;I$MA

TEeN rtA, 5E PU mfN HAC1ERcON Mo"S.TACUA,l) DE lJNO9 01: \!ARl O·s.r;010~'£:S; TAcMBI!EN PO"slB,lr~OMI3,INA~ MOSTAtllkAS (iE DiIFE.RENlE5TAMANOS .. es PARA 1:t~AUZAR' UNA MARIPOSA..' MAS GRANDE HAY QUE AUMENTAH L,l). . . ~. ,
CAm~ DPID DI::MOSTAC]lLAS DI CADA ALA.

MATE"FH,ALES

• M{)t.t.H:tll!!.$(ni.,;~~
• MOi~taulljl gr~nde .4Qt:md!'l.al'(!mbre REAllZAGON
i:"ht!brdl ";~\<llf.1G'lt;-K II,}. {oh:',l! "','1J; iYltiS'.:b.:'llla,rpM~e'lttJrlder !dPur~ fa de' alllrnbredel'll ('"0 I~~FI'Ii<,rr'i'l~tlMit~o II~ .J.n i;JtlE:.

F 1,IIC'h(;u aicl',· ete mOSt Bel I~' (tIl ~8s. ~{n~~aI u tid "TICl~rarII~ 'J rd(HJ~ l, L~O rl(.J~e ~t I'P.'~l~i l~iCil". ll;;l~~ P'~'~['f'1 <i1!rbre A pOI' la rno.~~~d I.~ I~ 9 Ild~ r.oner qaa., d'.)t~ rr\~l"K ,I ~..,.
v~ll'ii;'.F,I p,I;S,11 l'l <.'l(.jiml'}!:~.11 IQ.fll9~I~cll!<l por

g{a~d(", rIJ~eg~1~ho r~o%¥llf,)}' Vvl't+!tWp»"'lIr
I'

I ahm::m~/I (l P

lamo$t<lpl::a
'

·q;a!',cliiA..gr~q1lf8cM mC1,!tI~ilkf~ r:w,~b IIlrim;'!

'aiJ3 ~ .jl)j).i:l:il"
.;I an IIIt).

~'1J'15~! P:'lr-I,H;1oS"tacl 1;1':::1 .:mde .

.:~ Cll{)~,)r-dl'i'Cj~;i~ M~~m._llla·5 par1l ~ Iliit,1 I

®nor
R~AUlA(ION
Kto !1,)~t- ~C/ri.1:'1 rrit~r;-,~~;prQrediFr i~f1ro ~j@
f-IJ

;a~Rt."t~.b!;i;~t:~h'lpldr,~ la' ;l]~I'r\~ r I~~'!) al8s

. w 1)i1W t>JliJj~~l'j~II'f1iirlomr'r,ri(t

.1
.................. i

1;; .••••••••••••••••

'

.i..............•.....
HI".II.----=4

IDISE,N05 MIARAVILLOS'DS
5egu~m05creanoo
collares. ares, pulseras y wna g~i:mvarledad de accesorlos clhl@FttdOS elۤliill'ltes y II@R@!; de (I)'I.QF
t

tlEBILLA5 ~'D!QUEtA5
[I.l€ir efll el {iab.. eU[t.

&]ran varied~d madB~"5 d~ p~r~ !fll~g iF. Ade tifla,S d ips, g0mita~ y tn\;c:hG mas p:ar~
I

iJunta toees las revistas!.

FOirm,a tupropia colecclon
iNC te plerd'qs. h~.nguna.!
nuevas sorpresas.
En caaa entre-g.a dss.cllIilriiras

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful