Rhizome: Ölümsüzlük Dü üncesi, Kaotik Otonomizasyon, Komünizm ve Dinamik Sistemler Teorisi

Cengiz Erdem
Ölümsüzlük dü üncesini saplant haline getirmi olmam z n siyasi sebepleri oldu unu art k aç kça ifade etmek istiyoruz. Sayfalard r ölümsüzlük üzerine kesti imiz ahkamlar sadece tek bir amaca hizmet etmekteydi. Bu amaç ise komünizmin e itlik fikrinin dini inan lar n e itli i ölümden sonraya erteleyen anlay na son derece ters dü en bir fikir oldu unu kesin ve net bir ekilde ortaya koymakt . Bununla da kal nmayacak ve ölüm/ya am dürtülerinin sömürüsü üzerinden kendini besleyen kapitalizm ölüm ve ya amla kurdu u ili ki ba lam nda, ayn ba lam içerisine yerle tirilmi bir komünizmle kar la t rmal olarak ele tirilecekti. Lakin elbette ki bu ele tiri kend isiyle s n rl kalmamal ve komünizmin neden gerekli, geçerli ve mümkün bir otonomizasyon modeli (kendini hayata geçirip yöneten dinamik sistem) oldu unu ortaya koymal yd , koymal d r. Bu noktada alt n çizmekte fayda gördü ümüz iki sözcük dizisine de inmeden geçemeyece iz. Söz konusu sözcük dizileri ³dinamik sistem modeli´ ve "kaotik otonomizasyon"dur sevgili okur. Gerek dinamik sistem modelinin, gerekse de kaotik otonomizasyonun en güzel örne i ise do an n i leyi inin ta kendisi olarak ç kmaktad r kar m za. Do a bünyesinde sonsuzlu u bar nd ran bir olu umdur. Bizzat do an n kendisi k s r olmayan sonsuz bir döngüdür zaten. Bu döngüyü dairesel haraketlerle sembolize etmeye çal mak ise son derece bo bir çabad r, zira söz konusu döngü dairesel olmaktan ziya de her yöne do ru yay lan ço ullu un kaotik otonomizasyonuna sahiptir. Do a ile komünizm aras ndaki ili kinin yeniden ele al nmas bizi do rudan komünizmin sonsuzluk ve ölümsüzlük kavramlar yla e itlik kavram aras nda kurdu u ili kiye getirir. Bu ili ki biçimi diyalekti i a an niteliklere sahiptir. Komünizm ölümlülük ve ölümsüzlük aras nda bir ikili z tla ma olmad n , bu kavramlar n halihaz rda birbirlerini bünyelerinde bar nd rd n öne süren ve bu ikisinin birbirlerine içkin oldu u hükmünden hareketle e itli in ölümün sonras na, yani ölümsüzlü e ertelenmesini ele tirerek sonsuz adalete dayal mutlak e itli in bu dünyada, ya ayanlar n ve ölümlülerin dünyas nda hayata geçirilmesini öneren dinamik bir sistem modelidir. Lakin ak lda tutulmal d r ki burada bahsetti imiz komünizm Sovyetler Birli i veya Çin Halk Cumhuriyeti örneklerinde kar m za ç kan ve gerek adaletten, gerekse de e itlikten son derece uzak olmalar na ra men komünizm ad yla an lan totaliter sistemlerden tamamen farkl nitelikler sergileyen b ir komünizmdir. Bizce Sovyetler Birli i ve Çin'deki sistemler devlet kapitalizminden ba ka bir ey de ildi, de ildir. Oysa bizim burada

kulland m z anlam yla komünizm kaotik otonomizasyon tabir edebilece imiz bir i leyi biçimine sahiptir ve totaliter o lmaktan son dereece uzakt r. Zira bizim kulland m z anlam yla komünizm zaman n paraya, paran n da zamana dönü üp ya am n sanal bir de erler sistemi üzerine kurulmas n n hem sebebi, hem de sonucu olan kapitalizme son derece ters dü en bir biçimde sanal de erleri do aya empoze etmek yerine gerçek de erleri do an n kendisinin yaratmas na zemin haz rlayan dinamik bir sistem modelidir. Bizim bu yaz boyunca yapt m z Stalin'in otonomizasyon kavram n çarp tarak kendi emellerimize alet etmektir. Bunu yaparkenk i maksad m z ise komünizmi yeniden anlamland rmak yolunda ontolojik(varl kbilimsel) bir ba lama yerle tirip ölüm, ya am ve sonsuzlukla ili kilendirmek suretiyle günümüzün politik, ekonomik, psikososyal ve psikosomatik sorunlar n n çözümü için ne denli gerekli ve mümkün bir dinamik sistem modeli sundu unu göstermektir. Gelecekte bir gün, "dünyada bu güne kadar insan ile do a aras nda kurulmu en uyumlu ili kinin bir temsili" olarak nitelendirilebilmesine yetecek potansiyele sahip oldu unu dü ündü ümüz komünizmin amac n n ölümsüzlü ü (sonsuz adaleti ve mutlak e itli i) içinde ya ad m z bu fani dünyada hayata geçirmek oldu unu ise bilmiyoruz bu raddeden sonra kendimizi tekrarlay p sözlerimize eklemeye gerek var m , ama gene de tüm bunlar yap yor ve ediyoruz i te belki vard r diye... Bu yaz da komünizmin sadece e it üretim ve e it tüketime dayanan bir ideoloji olmaktan ziyade insan merkeze almayan bir dü ünce biçiminin dünyam za yans mas yla zuhur eden bir varolu modu oldu una vurgu yap ld son derece a ikar. Bu vurguya vurgu yapmak yolunda diyebiliriz ki komünizmin sonsuz adalet ve mutlak e itlik kavramlar n günümüz için anlaml ve alakal k lan söz konusu kavramlar n sadece insanlar aras ndaki maddi al -veri lere at fta bulunmaktan ziyade dünyam zdaki c anl -cans z tüm varl klar aras nda tezahür eden bir ili kiye at fta bulunuyor olmalar d r. nsanlar ile öteki varl klar veya nesneler aras nda hiyerar ik olmayan bir e itlik ili kisinin hayata geçirilebilmesi için öncelikle ölümlü bir insan gibi dü ünmekte n vazgeçilmesi gerekir. Ölümsüzlük dü üncesi i te bu anlamda insan merkeze almayan komünist teorinin itici güçlerinden biri olarak ç kar kar m za. Dürtülerin k s r-döngüsünü k rarak insan n içindeki a k nsal düzeyi aç a ç karmak ve sonsuz adalet ile mut lak e itli i tanr ya atfetmek yerine do aya iade etmek ise sadece komünistlerin de il, gezegenimizde ya ayan tüm insanlar n birincil vazifesi olmal d r.
© http://cengizerdem.wordpress.com/ - Temmuz 2011, Girne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful