ZIKIR DAN DOA SESUDAH SHALAT WAJIB Oleh buya HR. Dt.

Rajo Suaro Zikir yang diucapkan Rasulullah sesudah shalat wajib Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qaiyyuum wa atuubu ilaihi. 3x. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya. Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in qadiir Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya, tidak ada sekutu bagiNya KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu Allaahum ma antas salaam - waminkas salaam Fa ilaika ya 'uudus salaam Fahayyina rabbanaa bis salaam Wa adkhilnal jan nataka daaras salaam Tabaa rakta rabbanaa wa ta 'aalaita yaa dzal jalaali wal ikraam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dariMulah asal keselamatan dan kepadaMu pula kembali keselamatan, maka hidupkanlah aku dengan keselamatan dan masukkanlah aku kedalam surga kampung keselamatan. Maha Mulia Engkau Ya Allah yang memiliki kemegahan dan kemuliaan. Alfatihah.... Illahi ya rabbi Subhaanallaah 33x. Maha suci Allah.

Subhaanallahil wabi hamdi hi daa a iman wama badatan Alhamdulillaah 33x. Segala puji untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin walla kuli halin wanimatin Allahu akbar 33x. Allah maha besar. Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw Wasubhaa nallaahi bu krataw wa ashiila Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiitu Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim. Allah Maha Besar, sempurna Besar. Dan segala puji yang banyak itu hanya bagi Allah semata -mata. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia yang menghidupkan dan mematik an. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya. Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung. Allahumma laa mania, limaa a'thaita, wa laa mu'thia limaa mana'ta, walaa ra adha limma qadlaita, walla yanfa'u dzal jaddi minkal jadduu. Tidak ada Tuhan selain dari Allah, sendirinya tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya semua kekuasaan dan semua pujian dan berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah! Tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu, dan tidak ada yang dapat memberi kalau Kamu me nghalanginya. Tidak dapat memberi manfa'at orang yang mempunyai kebesarannya itu Kalau mau nambah induk/penghulu Istighfar:

Aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. yang menguasai manusia. minaljinnati wannaas. min syarril waswaasil khannaas. wa min syarrin naffatsaati fil 'uqad. Terhadap bahaya makhluk yang diciptakanNya. wa min syarri maa khalaq. Tidak mengantuk dan tidak tidur. malikinnaas. tiada Tuhan melainkan Engkau. Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. alladzi yuwas wisuffi shudurinnaas. ahlanni' mati walfadhli watstsanaa ilhasan. walaa na' budu illaa iyyaah. Penutup dzikir: Laa haula walaa quwwata illaa billaah. wa min syarri haasidin idza hasad' Katakanlah! Aku m encari perlindungan kepada Tuhan cuaca subuh. tidak ada yang membantu memelihara keduanya. Allahu laa ilaha illa huwal haiyyul qa yyuum Laata' khudzuhuu sinatuw walaa naum Lahuu maa fissamawaati wamaa fil ardhi Mandzalladzii yasfa'u 'indahu illaa bi idznih Ya 'lamu maa baina aidziihim wamaa khalfahum Walaa yuhiithuuna bisyai in min 'ilmihi illaa bimaa sya' Wasi'a kursiyyuhussamaawaati wal ardha Walaa ya uuduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adhiim. Dan dari bahaya tiupan tukang shir pada ikatan. berkuasa sendiriNya. Siapakah yang dapat membela disampingNya kalau tidak dengan izinNya. wa husni 'ibadatik. Kekuasaan Tuhan Maha luas meliputi langit dan bumi. wa min syarri ghasiqin idzaa waqab. wa syukrika. Engkau Tuhanku. ilaahinnaas. tidak ada Tuhan selain dari padaNya. Dan dari bahaya gelap malam ketika telah malam. Aku mengakui dengan kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku.dan juga aku mengakui dosa-dosa yang aku kerjakan. Qul a'uudzu birabbil falaq. karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan pengampunan selain dari Engkau sendiri. Allahumma ainnii 'alaa dzikrika. dan aku adalah hambaMu. laa ilaaha illallahu - . tidak ada sekutu bagiNya KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu. Ya Allah! Tolonglah aku supaya selalu mengingat E ngkau dan bersyukur kepada Engkau serta membaikkan ibadatku kepada Engkau. dari jin dan manusia. Dan dari bahaya orang dengki ketika dia dengki. yang membisikan dalam dada manusia . Katakanlah! Aku berlindung kepada Tuhan yang memeliahara manusia. Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya. Mak a dari itu berikanlah pengampunan kepadaku. Ya Allah. Akupun d alam ketentuan serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Dia mengetahui apa yang dihadapan dan apa yang dibelakang mereka. KepunyaanNya apa yang dilangit dan apa yang dibumi.Allahumma anta rabbi Laa ilaaha allaa anta khalaqtani Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu A'uudzubika m in syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya Wa abuu u bidzambii fagfirlii Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta. Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in qadiir. dari kejahatan bisikan se tan yang tersembunyi. selalu hidup. Allah. Qul a'uudzubirabbin n aas. dan mereka hanya me ngetahui sedikit saja apa yang dikehendakiNya. Tuhan bagi manusia. Engkau zat yang telah menciptakan aku.

Maha suci Alla h. Orang yang membaca zikir itu 10 kali akan dapat ganjaran. Allahumma a'inna 'aladzikrika wa syukrika wa husni 'iba' datik. sekalipun tidak menykai orang . tidak bersekutu baginya. La ilaha ilallahu wahdahu la syarikalah. dan kami tidak akan menyembah hanya kepadaNya saja. fahayyina rabbana bissalam.mukhlishiina lahuddin. Astaghfirullahhal 'adziim alladzi la ilaha illahuwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wahdahu laa syariikalah.w. wailaika ya' udus salam. Ia yang menghidupkan dan mematikan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika warasulika nabiyyil ummiyyi wa' ala alihi washahbihi wassallim. 3x Subhana mal la ya' lamu qadrahu ghairahu wala yablughul wa shifuna shifatahu subhana rabbiyal a'lal wahhab. wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. ====================================== === Keterangan : Zikir zikir yang disebutkan diatas berdasarkan hadits Rasulullah saw dikutip dari kitab SUBULUSSALAM dan FIQHUSSUNNAH. ========================================== Tersebut dalam sebuah hadits di riwayatkan AHMAD dan TURMUZI. sendirian. sami'na wa atha'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mashiir. Astaghfirullah 10x. IV. bagiNya kerajaan dan puji. wa adkhilna jannataka darassalam.indah. Tidak ada Tuhan selain dari padaNya. tiada sekutu bagiNya. lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kulli syai'in qadiir. Biasa Rasulullah s. dan dihapus sepuluh buah dosa. . Dia menghidupkan dan mematikan. waghafala' an dzikrikal ghafilun.orang kafir. setiap kali membacanya dicatatkan baginya sepuluh pahala. de ngan kekuasaanNya segala kebaikkan dan Ia kuasa atas segala hal. Subhanallah Alhamdulillah 33x.a. Tiada Tuhan selain Allah yang tunggal. Tidak ada Tuhan selain dari Allah. WIRID BADA SHALAT LIMA FA RDLU: Allahumma antassalam waminkassalam. membaca zikir dibawah ini 10 kali sesudah sholat Maghrib dan Shubuh sebelum beliau berpaling atau bersela : Zikir itu ialah: Laa ilaaha ilallah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan hanya dengan bantuan Allah. dengan setulus hati beragama karenaNya. 33x. walau karihalkaafirrun. tabarakta rabbana wata' alaita ya dzal jalali wal ikram. lahulmulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wahua 'alaa kulli syai 'in qadiir 10x. Allahumma la mani'a lima a'thaita wala mu'thiya lima mana'ta wala radda lima qadlaita. DOA DAN WIRID SETELAH SHALAT SUBUH DAN MAGHRIB. dinaikkan derajatnya sepuluh tingkat. Segala puji untuk Allah. sebelum berpaling dan bersela. Kepun yaanNya semua nikmat dan keutamaan dan untuknya sanjungan yang indah . Allahumma ajirnii minna nar 7x. KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian. Kullama dzakarakadz dzak irun. suatu zikir yang dibaca khusus sesudah sholat Shubuh dan Maghrib.

Allah maha besar. Allahumma inna na 'uudzubika min 'ilmin laayanfa'u wamin qolbin layakhsya'u.. dosa -dosa kedua orang tua kami. dosa -dosa kaum muslimin dan muslimat. Segala Pujian kepada Allah Tuhan Pengatur semesta a lam. kami telah menganiaya diri kami.sahabatnya. berdiri kami.rasul yang Mulia dan keluarganya beserta sahabat . Rabbana taqabbal minna innaka antassamii' ul 'aliim. dari pada hati yang tidak khusu'. Ya Tuhan kami terimalah sholat kami. dari pada doa yang tidak diindahkan dan dari pada nafsu yang tidak puas puasnya. DOA I: Bismillaahirrahmaanirrahiim. tidak Engkau beri rahmat kepada kami. engkau maha penerima tobat lagi penyayang. Shalawat dan Salam kepada nabi .innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir. kalau tidak Engkau beri ampun. Allahumma innaa nas aluka 'ilman naafi'an wa 'amalan shalihan baqbuulan warizqan wasi'a n halalan thayyib. ampunilah dosa kami. Ya Allah! Kami mohonkan kehadirat Engkau kiranya Engkau karuniakan kepada kami ilmu yang berguna. Ya Allah. Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati . La ilaha illallah wahdahu la syariika lahu. Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin Wa 'aafiatan filjasadi wa zi yatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut Wa magfiratan ba'dalmaut allahumma hawwin 'alaina fii sakaraatil maut Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab. bertambah ilmu dan berkah rezeki. Wa 'alaa aalihi washahbihi ajma'iin.nabi dan rasul .Allahu akbar 33x. V. Ya Tuhan kami terimalah segala amal kami. dosa -dosa kaum mukminin serta mukminat.doa kami. . Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala -galanya. Allahummaghfirlanaa dzunuubanaa waliwaalidaina warhamhumaa kamaa rabghayaanaa shaghiraa. kesehatan jasmani. kami mohon kepadaMu keselamatan dalam berag ama. niscaya kami menjadi orang yang merugi. Ya Allah! Kami mohon pe rlindungan Engkau dari pada ilmu yang tidak berguna.dosa ibu bapak kami dan berilah rahmat keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami semenjak kecil. Rabbanaa zholamna anfusanaa wa inlam taghfirlana wa tarhamnaa lanakuunanna minal ghaasiriin. ruku' kami dan sujud serta doa . Ya Allah! Ampunilah dosa . Rabbanaa taqobbal minna shalaatana waqiaa manaa waruku' anaa wasujuudanaa wadu' aa anaa. sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi mengetahui dan terimalah tobat kami. Dapat bertobat sebelu mati. Wamin du' aain laa yasmu' wamin nafsin laa tasyba'. Lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kuli syai' in qadiir. Ya Allah y a Tuhan kami. yang halal lagi baik. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang Alhamdulillahirabbil 'aalamiin Washshalatu wassalaamu 'alaa asyrafil ambiyaai wal mursallin. Ya Tuhan. amal yang diterima dan rezki yang luas.

Walhamdulillahi robbil 'alamiin. PENUTUP DOA Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuuna wasalaamun 'alalmursalin. mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut. Maha suci Engkau ya Allah. Ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa'azhiimi sulthaanika. kami telah aniaya thd diri kami sendiri. Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa Muhammad.wata 'abbudanaa Watammim taqshiiranaa Yaa Allah yaa r abbal 'aalamin. Ya Allah Tuhan kami. sujud kami duduk rebah kami. Dan peliharalah kami dari s iksaan api neraka. ruku kami. Dengan nama Allah yg maha pengasih dan penyayang. Ya Allah. terimalah shalat kami. puasa kami. Maha suci Tuh anmu yang mempunyai kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan dan selamat sejahtera atas sekalian Rasul -rasul yang diutus Tuhan. Dan ucapan kehormatan sebagai semboyan bagi mereka dalam surga adalah: "SALAM (selamat sejahtera) dan penghabisan doa mereka: AL -HAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIIN segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam. Dengan puji yg sebanding dgn nikmatNya dan menjamin tambahannya. Segala puj i bagi Allah tuhan seru sekalian alam. Ya Allah. limpahkanlah rakhmat dan sala m atas junjungan kita Nabi Muhammad dan sanak keluarganya. Ya Allah. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. Tuhan seru sekalian alam. hamdan yuwaaf ii ni'amahu wayukaafii maziidahu. karena itu ya Allah. bagiMu segala puji dan segala apa yg patut atas keluhuran DzatMu dan keagungan kekuasaanMu. Ya Allah. Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaabannaar.mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah mati. khusu' kami. Segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam. Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ishran kamahamaltahuu 'alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa thaaqatalanaa bihi wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ' alal qaumil kaafiriin. Subhaanakallaahumma watahiyyatuhum fiiha salam Wa aakhiru da' waahum alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. jika tidak dgn limpahan ampunanMu dan rakhmatMu niscaya kami akan jadi . Ya Tuhan kami! Berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup didunia ini dan kebahagian hidup di akhirat. DOA II: Bismillahirrahmaanirrahiim. dan hindarkanlah kami dari azab api neraka da n mendapatkan keampunan ketika dihisab. Rabbana dzhalamnaa anfusanaa wainl am taghfir lanawatarhamnaa Lanakuunanna minal khaasiriin. Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana Washi yaamanaa warukuu 'anaa wasujuudanaa Waqu 'uudanaa watadlarru 'anaa. pengabdian kami dan sempurnakanlah apa yg kami lakukan selama shalat. Ya Allah. Watakhasysyu 'anaa .

berilah kami karunia. tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau berikan. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita Walaa mu'thia limaa mana'ta Walaa ra adhdha limaa qadhaita Walaa yanfa'uu dzaljaddi minkaljaddu. Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yg berat sebagaimana yg pernah Engkau bebankan kpd orang yg terdahulu dr kami. Tuhan segala kemuliaan. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunj uk. teruskan dengan membaca Induk/Penghulu Istigfar yang dibawah ini. Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati . dan semoga jika kami mati nanti bersama -sama dengan orang yang baik -baik. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami. Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa ya shifuuna wasalaamun 'alal mursaliina wal hamdu lillaahi rabbil 'aalamiina.orang yg sesat. Kalau mau. Ampunilah dan limpahkanlah rakhmat ampunan thd diri kami ya Allah. b erilah kami pertolongan utk melawan orang yg tidak suka kpd agamaMu. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idzhadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab. saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri. dosa -dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah Tuhan kami. dan aku bertaubat kepadaNya. Maha suci Engkau. Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah ampunilah dosa kami dan tutupilah segala kesalahan kami. a mpunilah dosa kami. dosa -dosa kaum mukminin serta mukminat.innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir. Suci dari segala apa yg dikatakan oleh orang -orang kafir. Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wakaffir 'annaa sayyi aatinaa watawaffanaa ma 'a labraari. Engkaulah yang maha pemurah. Rabbanaa aatinaa fiddun ya hasanatan wafil aakhirati has anatan waqinaa 'adzaaban naar. Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami. Allahumma anta rabbi Laa ilaaha allaa anta khalaqtani . dan tidak ada pemberian apabila Engkau menghalanginya dan tidak ada manfa'at daya dan guna kecua li daya dan guna dariMu. janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yg diluar kesanggupan kami. Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala -galanya. dosa -dosa kedua orang tua kami. serta hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha il laa huwal hayyul qaiyyuum wa atuubu ilaihi 3x.

teruskan dengan membaca ayat Kursi. dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan pengampunan selain dari Engkau sendiri. Dan segala puji yang banyak itu hanya bagi Allah semata -mata. Allah Maha Besar. yaitu membaca Subhaanallaah Al hamdulillaah Allaahu Akbar [33x] [33x] [33x] Maha Suci Allah Segala Puji bagi Allah Allah Maha Besar Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw Wasubhaa nallaahi bukrataw wa ashiila Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiit Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim. . Akupun dalam ketentuan serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Ya Allah. dan aku adalah hambaMu. tiada Tuhan melainkan Dia. tidak mengantuk dan tidak tidur.Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu A'uudzubika min syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya Wa abuu u bidzambii fagfirlii Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta.alhamdulillahi rab bil 'aalamiin Allahuhmma shalli 'ala saiy yidanaa Muhammadin Wa 'alaa aalihi wa shahbihi wasallam. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa -apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka. (Al -baqarah 255).dan juga aku mengakui dosa-dosa yang aku kerjakan. melainkan apa yang dikehendakiNya. KepunyaanNya apa yang berada dilangit dan dibumi. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Allah tidak me rasa berat memelihara keduanya. Allah. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya. dan mereka tidak mengetahui apa -apa dari ilmu Allah. melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung. tiada Tuhan melainkan Engkau. sempurna Besar. Aku mengakui dengan kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Engkau Tuhanku. Aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Diteruskan dengan Tasbih. tiada sekutu bagiNya. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya. seperti dibawah ini Bismillaahirrah maa nir rahiim .Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa. Tiada daya dan kekuatan. Maka dari itu berikanlah pengampunan kepadaku. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum Laa tak khudzuhu sina tuw walaa nauum Lahuu maa fissamaa waati wamaa fil ardhi Mandzalladzii yasy fa'u 'indahuu illaa bi idznih Ya'lamu maa baina ay diihim wamaa khalfahum Walaa yuhii thuu na bisyai im min 'ilmihi illaa bimaa syaak Wasi'a kursiy yuhus samaa waati wal ardha Walaa ya uuduh u hifzhu humaa wa huwal 'aliy yul ' azhimm. Engkau zat yang telah menciptakan aku. Kemudian diteruskan deng an Doa-doa yang kita tahu. milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kalau mau tambah lagi.

Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ya Allah. pengabdian kami. Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa zurriy yatinaa Qur rata a'yun waj 'alnaa lil muttaqiina imaamaa. Ya Allah. Tuhan seru sekalian alam.w. dan hindarkanlah kami dari azab api neraka dan mendapatkan keampunan ketika dihisab.Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji untuk Allah sekalian alam. khusyuk kami. kesehatan jasmani. Ya Allah. dan kami berlindung dari kemurkaanMu d an api naraka. niscaya kami akan termasuk golongan orang -orang yang merugi. Ya Allah. Allahummag firlii waliwa lidaiy ya . jika tidak Engkau ampuni dosa kami dan tidak Engkau kasihani kami. terimalah shalat kami. kepada kuarga dan sahabatnya. Allahum ma a'innii 'alaa dzikrika wa husni 'ibaadatika . duduk dan rebah kami. mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setela h mati. ruku' kami. Ya Allah. Allaahum ma innaa nas aluka ridhaaka wal jannah Wana 'uuzubika min sakhatika wannaar. Allahum ma rabbanaa taqabbal minna shalaatanaa Wa shi yaa manaa wa rukuu 'anaa wa sujuudanaa Wa qu 'uudanaa wa tazhar ru 'anaa Watakhasysyu 'anaa wa ta 'abbudanaa Wa tammim taq shiiranaa yaa Allah ya rabbil 'aalamiin. Rabbanaa laa tuzig quluu bana ba'da idz hadaitanaa Wa bahlanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wah haab. puasa kami.. mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut. Dapat bertobat sebelu mati. ampunilah segala dosa say a.warhamhumaa kamaa rab bayaanii shaghiraa. dan jadikanlah kami ini sebagai ikutan/tauladan dan pemimpin bagi golongan orang -orang yang sama bertaqwa. kami te lah menzhalimi diri kami sendiri. bertambah ilmu dan berkah rezeki. berilah aku pertolongan untuk tetap ingat serta bersyukur kepada Mu dan pula untuk beribadat yang sebaik -baiknya kepada Mu. . kami mohon kepada Mu untuk mendapatkan keridhaanMu dan Surga. Ya Allah.a. Ya Allah. Rab banaa zhalamnaa anfusanaa wa illam tagfirlanaa Watar hamnaa lanakuu nan naminal khaa siriin. sujud kami. kami mohon kepadaMu keselamatan dalam beragama. dan sempurnakanlah apa yang kami l akukan selama shalat ya Allah. Ya Allah. anak -anak serta cucu -cucu kami ketenangan. Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut Wa magfiratan ba 'dalmaut allahumma haw win 'alaina fii sakaraa til maut Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab. j anganlah engkau goyahkan hati kami sesudah menunjukkan kami dan karuniakan kami rahmat dari sisiMu. dan dosa -dosa kedua orang tuaku serta kasihanilah kedua mereka itu sebagaimana kedua mereka itu memeliharaku selagi aku kecil. Shalawat dan salam berikanlah kepada junjungan nabi Muhammad s.berilah pada isteri -isteri kami.

berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul -rasul engkau. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. dan rahmatilah kami. Hanya Engkaulah penolong kami. An Abuhurairata : Lai sa shalaatan atsqala 'alal munafiqiina minal fajri . "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". Beri maaflah kami.w dan atas keluarganya dan para sahabat -sahabatnja. sebagaimana Engkau bebankan kepada orang -orang sebelum kami. Ya allah. Rab banaa inna naa sami' naa munaa diyayyunaa Dil lil imaani an aaminuu birab bikum fa aamannaa Rabbanaa faghfirlanaa dzunuu banaa wa kaffi r 'annaa Saiy yi aatinaa wa tawaffanaa ma 'al abraar Rabbanaa wa aatinaa maa wa 'attanaa 'alla rusulika Walaa tukh zinaa yau mal qiyaamah innaka laa tukh liful mii 'aad. Dan semoga Allah memberikan shalawat atas junjungan kami Nabi Muahammad s. maka kamipun beriman. janganlah Engkau hukum kami.orang kafir). ampunilah bagi kami akan dosa -dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan -kesalahan kami. Dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat kelak. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat.a. Ya Allah. dan segenap puji bagi Allah seru sekalian alam. Ya tuhan kami. dan wafatkanlah kami beserta orang -orang yang banyak berbuat bakti.Rabbanaa laatu aakhidznaa inna siinaa aw akhtha'na Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ish rankamaa hamal ta hu 'alalladzii na minqablinaa Rabbanaa walaa tuham milnaa maa laa thaaqatalanaa Bih wa' fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa antamaulaanaa Fan shurnaa 'alal qaumil kaafiriin. Maha Suci Tuhanmu. Yakni Tuhan yang me miliki kemuliaan dari segala sifat yang diberikan oleh mereka (orang . janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya Allah. Rab banaa aatinaa fiddun yaa hasanah Wafil aakhirati has anah waqinaa 'adzaaban naar Wa shal lallaahu 'alaa saiy yidinaa Muhammad Wa 'alaa aalihii washahbihi aj ma'iin Subhaa na rab bika rabbil 'izzati 'am maa ya shifuun Wasalaamun 'alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. ampunilah kami. Ya Alaah. Ya Allah. Ya Tuhan kam i. Ya Tuhan kami. Dan keselamatan tetaplah atas Rasul. dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ya Allah. berikanlah kami keb ahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Tuhan kami. jika kami lupa atau kami ber salah. Ya Allah. sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman Yaitu. === S E L E S A I === Sebuah Hadist Rasulullah untuk direnungkan dan untuk dilaksana kan sebagai seorang muslim.

maka mereka akan melakukannya/medatangi masjid walaupun dengan merangkak. yang telah membuat diriku mampu mendengar dan melihat dengan kekuasaan dan kekuatannya.Wal 'isyaai walaw ya' lamuuna maa fihima la ataw humaa walaw habwan. . dan jika mereka tahu pada dua shalat itu (tentang ganjaran/pahalanya). oooooOOOOOooooo Bacaan sewaktu SUJUD SAJADAH (Ayat Alif Laam Miim Tanzil) Sajada waj hiya lilladzi khalaqahu wa shaw warahu Wa syaqqa sam 'ahu bihaulihi wa quw watihi. kecuali shalat FAJAR/SUBUH dan shalat 'ISYA (berjamaah di masjid). Dari Abu Hurairah: Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang munafik. Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful