You are on page 1of 73

Omwienie zmian w budecie Powiatu w 2009 roku.

18 grudnia 2008 roku Rada Powiatu Uchwa Nr XXV/182/08 w sprawie budetu Powiatu rybnickiego na 2009 rok okrelia planowane dochody w kwocie: 28.537.842 z oraz wydatki w kwocie: 31.581.861 z. Rnica midzy dochodami a wydatkami budetow . Na koniec 2009 roku planowane dochody wyniosy 33.640.069,84 z, a planowane wydatki 30.006.513,23 z. Wyszczeglnienie Plan wedug Uchway budetowej (w z) DOCHODY OGEM w tym: - subwencje oglne z budetu pastwa - dotacje - dochody wasne - udzia w podatku PIT i CIT - dochody zwizane z realizacj porozumie - rodki na realizacj projektw wspwin. z budetu Unii Europejskiej WYDATKI OGEM w tym: - wydatki biece (pozostae) -wynagrodzenia i pochodne - dotacje - obsuga dugu -wydatki majtkowe 15.316.769 1.020.376 76.755 2.889.848 30 15.162.154 1.054.762 76.755 6.463.310,50 - 154.615 +34.386 0 + 3.573.462,50 12.278.113 14.214.117,34 +1.936.004,34 0 3.565.433,34 +3.565.433,34 3.391.895 4.289.219 + 897.324 2.503.236 3.194.600 11.373.162 2.951.165 3.327.340 10.930.876,50 + 447.929 + 132.740 - 442.285,50 8.074.949 8.576.036 + 501.087 Plan po zmianach (w z) Zmiany (w z) zostaa pokryta nadwyk

28.537.842

33.640.069,84

+ 5.102.227,84

31.581.861

36.971.098,84

+ 5.389.237,84

Wykaz Uchwa zmieniajcych budet


1. 7 stycznia 2009 r. Zarzd Powiatu Inspektora Nadzoru Budetowego. 21 stycznia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 390/LVIII/09 zwikszy budet powiatu o kwot 32 315,49z tytuem dotacji na realizacj projektu ECDL Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych szans znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkacw Gminy Czerwionka-Leszczyny. 3. 21 stycznia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 379/LVIII/09 dokona przeniesienia kwoty 26 400z z rezerwy celowej na zadnia owiaty na dotacj dla Niepublicznego Uzupeniajcego Liceum Oglnoksztaccego dla dorosych w wierklanach. 4. 21 stycznia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 378/LVIII/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy grupami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektora Zarzdu Drg Powiatowych w Rybniku. 5. 22 stycznia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVI/196/09 zwikszya wydatki budetu o kwot 70 087z z przeznaczeniem na: dofinansowanie dziaalnoci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w CzerwionceLeszczynach 22 914z wkad wasny do projekty Jestemy potrzebni dziaajmy razem 47 173z rodki na powyszy cel pochodziy z wolnych rodkw. 6. 11 lutego 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 384/LIX/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 22 stycznia br. 7. 11 lutego 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 386/LIX/09 dokona zmniejszenia budetu o kwot 1 270 879z. Zmniejszenie planowanej dotacji zwizane byo z podpisaniem aneksu do umowy z Urzdem Marszakowskim. Umowa dotyczya biecego utrzymania drg wojewdzkich i w tym roku zostaa podpisana na okres od 1 stycznia do 30 czerwca. 31 Uchwa Nr LVII/376/09 dokona przeniesienia

wydatkw midzy grupami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek Powiatowego

2.

8. 11 lutego 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 385/LIX/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy grupami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek organizacyjnych. 9. 25 lutego 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 392/LX/09 zwikszy budet o kwot 39 943z tytuem dotacji otrzymanej z budetu pastwa na wydatki biece Domu Pomocy Spoecznej w Lyskach. 10. 25 lutego 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 391/LX/09 dokona przeniesienia z rezerwy oglnej budetu na wymian okien piwnicy budynku Starostwa oraz dokumentacj i nadzr inwestorski (35 000z). T sam Uchwa Zarzd przenis 93z z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki spoecznej na opacenie pobytu dziecka z terenu powiatu rybnickiego w Domu Dziecka Stanica w Katowicach. 11. 25 lutego 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 390/LX/09 dokona przeniesienia wydatkw miedzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek

organizacyjnych. 12. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVII/200/09 przeznaczya 50 940z z wolnych rodkw na zwikszenie wkadu wasnego do projektu E - administracja w powiecie rybnickim. 13. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVII/202/09 przeznaczya dotacj podmiotow w kwocie 26 400z Niepublicznemu Uzupeniajcemu Liceum Oglnoksztaccemu dla Dorosych w wierklanach. 14. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVII/199/09 ustalia plan dochodw i wydatkw rachunku dochodw wlanych przy Zarzdzie Drg Powiatowych. 15. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVII/201/09 dokonaa zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmiana polegaa na korekcie kosztw podziau pomidzy partnerw projektu E administracja w powiecie rybnickim. 16. 11 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 396/LXI/09 dokona szczeglnego podziau dochodw i wydatkw uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego br. 32

17. 11 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 394/LXI/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy grupami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek organizacyjnych. 18. 11 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 395/LXI/09 przeznaczya 73 600z z rezerwy celowej na zadania z zakresu owiaty na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szk w Czerwionce-Leszczynach. 19. 26 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 399/LXII/09 zwikszy budetu powiatu o kwot 13 000z tytuem dotacji celowej z budetu pastwa na organizacj komisji poborowej. T sam Uchwa zwikszono budet o kwot 87 586z tytuem dotacji z Gmin na realizacj projektu E - administracja w powiecie rybnickim (wkad wasny). 20. 26 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 400/LXII/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek organizacyjnych. 21. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVIII/210/09 zmniejszya dochody budetu o kwot 159 401z tytuem obnienia czci owiatowej subwencji oglnej. O powysz kwot obniono wydatki Zespou Szk Specjalnych (147 901z) 22. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVIII/209/09 zwikszya wydatki budetu o kwot 570 971z z przeznaczeniem na: wydatki Zarzdu Drg Powiatowych w Rybniku 320 000z wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szk w Czerwionce-Leszczynach 54 301z wydatki Domu Pomocy Spoecznej w Lyskach 166 670z wynagrodzenia i pochodne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach 30 000z 23. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVIII/208/09 przeniosa wydatki w kwocie 38 330z z dziau 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej do dziau 852 Pomoc Spoeczna. 33 (11 500z) oraz Zespou Szk

24. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXVIII/207/09 dokonaa zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego. Zmiana polegaa ma zwikszeniu wartoci projektu o 1 826z oraz korekcie podziau kosztw pomidzy partnerw projektu. 25. 26 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 398/LXII/09 dokona zwikszenia budetu o kwot 300 000z tytuem pomocy finansowej z Gmin na budow i remont chodnikw. 26. 26 marca 2009 r. Zarzd Powiatu w Rybniku Uchwa Nr 402/LXII/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw budetu uchwalonych na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu. 27. 26 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 401/LXII/09 dokona przeniesienia kwoty 458z z rezerwy oglnej na wydatki zwizane z sporzdzeniem dokumentacji do projektu E - administracja w powiecie rybnickim. 28. 15 kwietnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 408/LXIII/09 zwikszy budet powiatu o kwot 63 600z tytuem pomocy finansowej z Gminy Jejkowice. Pomoc finansowa przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji oraz remont chodnikw. Ta sam Uchwaa Zarzd zwikszy budet o kwot 5 100z tytuem dotacji celowej z budetu pastwa na wypat dodatkw dla pracownikw socjalnych. Kolejn zmian byo zwikszenie budetu o kwot 17 600z tytuem dotacji na realizacj projektu Nauka droga do sukcesu na lsku. Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych. 29. 15 kwietnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 407/LXIII/09 dokona przeniesienie wydatkw miedzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek organizacyjnych. 30. 29 kwietnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 413/LXIV/09 przeznaczy 5 000z z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki spoecznej na organizacj placu zabaw przy mieszkaniu rodzinkowym w Palowicach. 31. 29 kwietnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 414/LXIV/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek organizacyjnych. 34

32. 29 kwietnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 415/LXIV/09 zwikszy budet powiatu o kwot 109 280z tytuem dotacji na realizacj projektu Eurostypendium drog do dyplomu realizowanego w ramach dziaania 2.2. Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 33. 30 kwietnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXIX/214/09 zwikszya budet o kwot 476 000z tytuem uzupenienia subwencji oglnej. rodki powysze przeznaczone s na przebudow wiaduktu w Jankowicach. 34. 19 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 417/LXV/09 dokona szczeglnego podziau dochodw i wydatkw budetu uchwalonego na sesji z dniu 30 kwietnia br. 35. 19 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 416/LXV/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy grupami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek organizacyjnych. 36. 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr XXX/223/09 dokona zwikszenia budetu o kwot 3 096z tytuem rodkw otrzymanych z kuratorium owiaty na wypat stypendiw Prezesa Rady Ministrw dla uczniw szczeglnie uzdolnionych. T sam Uchwa Rada Powiatu zwikszya o 51 179z rodki na organizacj kolejnego mieszkania rodzinkowego. 37. 28 maja 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXX/224/09 udzielia pomocy finansowej Wojewdztwu lskiemu na wyposaenie oddziau Endokrynologii i Diabetologii Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (15 000z). 38. 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 428/LXVI/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 39. 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 427/LXVI/09 zwikszy budet powiatu na 2009 rok o kwot 286 100z tytuem pomocy finansowej z Gmin. Pomoc przeznaczona jest na budow i remont chodnikw. 40. 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 426/LXVI/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw budetu uchwalonego na sesji w tym samym dniu. 35

41. 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 425/LXVI/09 dokona przeniesienia kwoty 1 500z z rezerwy oglnej na wydatki biece Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach. 42. 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 424/LXVI/09 dokona przeniesienia kwoty 15 000z z rezerwy oglnej na zakup wyposaenia oddziau Endokrynologii i Diabetologii Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. 43. 15 czerwca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 433/LXVII/09 dokona zwikszenia budetu o kwot 90 834,71z tytuem dotacji na realizacj projektu Jzyk angielski przepustk do sukcesu. T sam Uchwa zwikszono budet o 1 229 169z tytuem dotacji z Urzdu Marszakowskiego na biece utrzymanie drg wojewdzkich w II proczu br. 44. 15 czerwca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 434/LXVIII/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 45. 25 czerwca 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXI/225/09 dokonaa zwikszenia budetu o kwot 44 075z tytuem grantu na realizacj projektu Comeniusa Uczenie si przez cae ycie T sam Uchwa Rada Powiatu zwikszya budet o kwot 6.100z tytuem dotacji z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazd dzieci z Zespou Szk Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach na zielon szko. 46. 25 czerwca 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXI/226/09 dokonaa przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 47. 25 czerwca 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXI/228/09 zwikszya wydatki budetu o kwot 360 000z z przeznaczeniem na remont Powiatowej Placwki OpiekuczoWychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (70 000z) oraz czyszczenie elewacji budynku starostwa (290 000z).

36

48. 25 czerwca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 451/LXVIII/09 dokona przesunicia wydatkw midzy grupami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 49. 25 czerwca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 450/LXVIII/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw budetu uchwalonego na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu.

50. 16 lipca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 457/LXIX/09 dokona na wniosek dyrektorw jednostek organizacyjnych przesunicia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej. 51. 16 lipca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 455/LXIX/09 dokona przesunicia rodkw w kwocie 11 240 z z rezerwy oglnej na zwikszenie wydatkw zwizanych z realizacj porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsugi przez Poradni PedagogicznoPsychologiczn w Rybniku, mieszkacw Powiatu rybnickiego. T sam Uchwa Zarzd Powiatu dokona przeniesienia rodkw w kwocie 16 500 z z rezerwy oglnej na wydatki zwizane z ufundowaniem nagrody rzeczowej dla lzaka Roku. 52. 16 lipca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 456/LXIX/09 dokona zwikszenia budetu o kwot: 246 525 z tytuem: pomocy finansowej otrzymanej na modernizacj chodnikw przy drogach powiatowych 200 000 z dotacji celowej z budetu Pastwa na kontynuacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcymi z Ustawy z dnia 7 wrzenia 2007roku o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego. 53. 11 sierpnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 464/LXX/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych.

37

54. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXII/229/09 zwikszya budet o kwot 15 620 z tytuem dotacji z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 4000 z przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu 16 dzieci z Zespou Szk Specjalnych na Zielon Szko. 11 620 z przeznaczono na realizacj projektu Utworzenie przyrodniczo-historycznej cieki edukacyjnej w Leszczynach Wrd leszczyn i ladw Bartelta. 55. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXII/233/09 dokonaa przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz przesuna niewykorzystane rodki w kwocie 10 000 z z edukacji ekologicznej na zakup rodkw neutralizujcych do usunicia skutkw zdarze majcych negatywny wpyw na rodowisko. 56. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXII/234/09 dokonaa zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym. 57. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXII/235/09 udzielia pomocy finansowej w kwocie 3 000 z Gminie wierklany na organizacj powiatowych zawodw sportowopoarniczych. 58. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXII/231/09 dokonaa zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 polegajcej na przyjciu do realizacji zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej Nr 5601S ul. Sumiska w Jejkowicach. 59. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXII/236/09 udzielia pomocy finansowej w kwocie 1 000 z Gminie Czerwionka-Leszczyny na wyjazd modzieowych druyn poarniczych z terenu Powiatu rybnickiego. 60. 27 sierpnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 468/LXXI/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych.

38

61. 27 sierpnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 469/LXXI/09 dokona zwikszenia budetu o kwot 1 000 z tytuem dotacji celowej z budetu Pastwa na opracowanie planw akcji kurierskiej. 62. 27 sierpnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 467/LXXI/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw uchwalonych na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu. 63. 8 wrzenia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 471/LXXII/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 64. 8 wrzenia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwal Nr 472/LXXII/09 dokona zmian w budecie polegajcych na: zwikszeniu dotacji celowej z budetu Pastwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powoanej do rozpatrzenia wnioskw o wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli 924 z, zwikszeniu dotacji celowej z budetu pastwa o kwot 250 000 z na dostosowanie Domu Pomocy Spoecznej do nowych standardw, zwikszeniu dotacji przyznanych z budetu innych jednostek samorzdu terytorialnego z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych, o 10 220 z zwikszono dotacj celow otrzyman z Miasta Rybnik na realizacj porozumienia w zakresie wsplnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta, zwikszono budet o kwot 2 861 825 z tytuem otrzymanej dotacji rozwojowej na budow kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szk Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. 65. 24 wrzenia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 494/LXXIII/09 dokona zmian w szczegowym podziale dochodw i wydatkw budetu. 66. 24 wrzenia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 495/LXXIII/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych.

39

67. 24 wrzenia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXIII/239/09 wyrazia zgod na zawarcie porozumienia z Gmin Jejkowice w celu wsplnej realizacji zadania Wspfinansowanie projektu pomnika Papiea Jana Pawa II w Gminie Cacica w Rumunii. 68. 6 padziernika 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 498/LXXIV/09 dokona zmian w budecie polegajcych na: korekcie budetu o kwot 82 349 z wynikajcej z dostosowania wysokoci dotacji z Gmin partnerw projektu Ograniczanie niskiej emisji w budynkach uytecznoci publicznej do wysokoci umw jakie zostay podpisane z wykonawcami audytw energetycznych oraz studium wykonalnoci, zwikszeniu budetu o 50 000z zwizanego z umow dotacji z Gminy Gaszowice na remont chodnika przy drodze powiatowej 5025S ul. Wolnoci w Czernicy na odcinku: od granicy z Rydutowami do skrzyowania z ul. Powstacw, zwikszeniu budetu o 15 421 z wynikajcym z decyzji Ministra Finansw Nr FS8/4135/257/OLQ/09/4915 z dnia 24 wrzenia 2009r. dotyczcej zwikszenia planu dotacji celowej na zadania biece z zakresu administracji rzdowej, na uregulowanie odszkodowa (wraz z ustawowymi odsetkami), wynikajcych z decyzji Starosty Powiatu Rybnickiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Nr G.II.7222-4/09 i Nr G.II.7222-3/09 na rzecz osb fizycznych za przejte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorzd Wojewdztwa lskiego nieruchomoci zajte pod drogi publiczne wojewdzkie. 69. 6 padziernika 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 497/LXXIV/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektora Zespou Szk w Czerwionce-Leszczynach. 70. 21 padziernika 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 503/LXXVI/09 dokona zmian w budecie Powiatu polegajcych na: zwikszeniu budetu Powiatu o kwot 23 723 z rodki dotyczce umowy o dofinansowanie Projektu Startujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-24-443/08-00, zwikszeniu budetu Powiatu o kwot 350 004,41 z rodki dotycz umowy o dofinansowanie Projektu Jestemy potrzebni dziaajmy razem w ramach 40

Programu

Operacyjnego

Kapita

Ludzki

wspfinansowanego

ze

rodkw

Europejskiego Funduszu Spoecznego, zwikszeniu budetu Powiatu o kwot 27 426 z rodki przeznaczone na uregulowanie odszkodowa wynikajcych z decyzji Starosty Rybnickiego Nr G.II 7222-201/2006, Nr G.II.7222-8/09, Nr G.II.7222-7/09 i Nr 7222-6/09 na rzecz osb fizycznych za przyjte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorzd Wojewdztwa lskiego nieruchomoci zajte pod drogi publiczne wojewdzkie, zmniejszeniu budetu Powiatu o kwot 348 z wynikajcego z przedstawionych aktualnych informacji o rodkach niezbdnych na realizacj w 2009 roku zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoeczne decyzja Wojewody lskiego z dnia 6 padziernika 2009 r. nr FB/I/3011/412/09. zwikszeniu budetu Powiatu o kwot 79 850,73 z rodki dotyczce umowy o dofinansowanie projektu Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym spoeczestwie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. 71. 21 padziernika 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 504/LXXVI/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 72. 29 padziernika 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXIV/245/09 dokonaa zmian w budecie polegajcych na: ujciu w budecie kwoty 4 000 z tytuem grantu otrzymanego na realizacj projektu Rock z ekologi w tle, zmniejszeniu budetu o kwot 442 285,50 z tytuem niszych ni planowano wpyww z podatku dochodowego od osb fizycznych oraz ograniczenie wydatkw o ww. kwot w dziaach: 801, 900 i 600. 73. 29 padziernika 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXIV/244/09 zmniejszya planowane przychody z tytuu kredytu o kwot 600 000 z. 74. 29 padziernika 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXIV/243/09 dokonaa zmiany planu Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przesuwajc kwot 20 000 z z zadania o nazwie Opracowanie programu usuwania wyrobw zawierajcych 41

azbest

na

zadanie

Unieszkodliwianie

odpadw

azbestowych

pochodzcych

zdemontowanych pokry dachowych osb fizycznych. 75. 29 padziernika 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXIV/242/09 dokonaa zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 polegajcej na: zmianie harmonogramu realizacji zadania o nazwie Ograniczanie niskiej emisji w budynkach uytecznoci publicznej w Powiecie rybnickim, zmniejszeniu wartoci zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej Nr 5601S ul. Sumiska w Jejkowicach o 400 z, zmianie harmonogramu realizacji zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej Nr 5025S w Powiecie rybnickim, przyjciu do realizacji zadania o nazwie: Utworzenie mieszkania rodzinkowego, zmianie nazwy zadania z Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnorewalidacyjnego przy Zespole Szk Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach na Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szk Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, zmianie harmonogramu realizacji zadania o nazwie Budowa kompleksu sportoworewalidacyjnego przy Zespole Szk Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. 76. 29 padziernika 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 507/LXXVII/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 77. 29 padziernika 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 505/LXXVII/09 dokona zmian w budecie polegajcych na ujciu kwoty 132 z pochodzcej z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. 78. 29 padziernika 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa nr 506/LXXVII/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw budetowych uchwalonych na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu.

42

79. 17 listopada 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwal Nr 535/LXXVIII/09 dokona zmian w budecie Powiatu polegajcych na: zwikszeniu budetu o kwot 151 100 z rodki pochodzce z rezerwy celowej budetu Pastwa przeznaczone na dofinansowanie zadania Remont chodnika i kanau deszczowego w cigu drogi powiatowej nr 5343S ul. Furgoa w Czerwionce-Leszczynach, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011. zwikszeniu budetu o kwot 3 937 z rodki w kwocie 2 657 z pochodzce z rezerwy celowej przeznaczone jest na sfinansowanie dodatkw specjalnych (wraz z pochodnymi) w subie cywilnej. rodki w kwocie 1 280 z pochodzce z ustawy budetowej na 2009 rok, przeznaczone na pokrycie kosztw biecej dziaalnoci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku. 80. 17 listopada 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 536/LXXVIII/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 81. 17 listopada 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 537/LXXVIII/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw uchwalonych Uchwa Rady Powiatu Nr XXXIV/245/09. 82. 26 listopada 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXV/250/09 dokonaa przeniesienia wydatkw midzy dziaami i rozdziaami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 83. 26 listopada 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXV/251/09 dokonaa zmiany budetu polegajcej na: zwikszeniu budetu o kwot 3 765 z tytuem nagrody kuratora owiaty dla pracownika Zespou Szk w Czerwionce-Leszczynach, zwikszeniu budetu o kwot 2 064 z tytuem rodkw na wypat stypendium Prezesa Rady dla uczniw szczeglnie uzdolnionych, zwikszeniu budetu o kwot 24 561 z tytuem ponadplanowych dochodw uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, rodki powysze zostay przeznaczone na wydatki biece Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz Starostwa Powiatowego.

43

84. 2 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 544/LXXIX/09 dokona przeniesienia rodkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 85. 2 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa nr 543/LXXIX/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw budetu uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 26 listopada 2009 r. 86. 2 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 542/LXXIX/09 dokona zmiany w budecie Powiatu polegajcej na: zmniejszeniu o 79 600 z dotacji z budetu Pastwa na remont chodnika i kanau deszczowego w cigu drogi powiatowej nr 5343 S ul. Furgoa w CzerwionceLeszczynach realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011, zwikszeniu o kwot 369 z tytuem dotacji celowej budetu Pastwa na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z Powiatowej Placwki OpiekuczoWychowawczej w Czerwionce-Leszczynach. 87. 14 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwal Nr 546/LXXX/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 88. 14 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 545/LXXX/09 dokona zmian w budecie Powiatu polegajcych na: zwikszeniu budetu o 5 000 z tytuem dofinansowania przez Gmin Jejkowice projektu pomnika Papiea Jana Pawa II, zmniejszeniu budetu o kwot 48 334 z tytuem korekty dotacji z budetu Pastwa na biece funkcjonowanie Domu Pomocy Spoecznej w Lyskach. 89. 17 grudnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXVI/255/09 dokonaa przeniesienia midzy dziaami i rozdziaami klasyfikacji budetowej. 90. 17 grudnia 2009 r. Rada Powiatu podja Uchwa Nr XXXVI/258/09 o zwikszeniu dotacji o kwot 1 056 z dla Niepublicznego Uzupeniajcego Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych w wierklanach. 44

91. 17 grudnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwa Nr XXXVI/256/09 ustalia wykaz wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego. 92. 28 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 555/LXXXI/09 dokona zmiany szczegowego podziau dochodw i wydatkw budetu. 93. 28 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 556/LXXXI/09 ustali szczegowy podzia wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego, zgodnie z Uchwa Rady Powiatu Nr XXXVI/256/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. 94. 28 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 553/LXXXI/09 dokona przeniesienia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej na wniosek dyrektorw jednostek budetowych. 95. 28 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 552/LXXXI/09 dokona zwikszenia budetu po stronie dochodw o kwot 184 488 z tytuem subwencji oglnej. 96. 28 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 551/LXXXI/09 dokona szczegowego podziau dochodw i wydatkw uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2009 r. 97. 28 grudnia 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwa Nr 554/LXXXI/09 dokona przeniesienia kwoty 1 897 z z rezerwy oglnej na dotacj na Regionaln Fundacj Pomocy Niewidomym w Chorzowie.

45

Struktura wykonanych dochodw i wykonanych wydatkw wedug dziaw klasyfikacji budetowej


Dzia 020 Lenictwo 600 Transport i czno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiata i wychowania 803 Szkolnictwo wysze 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychow. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Dochody wykonane 8.324,31 3.400.828,09 290.237,73 374.826,93 616.518,86 2.900 Struktura dochodw 0,03 11,33 0,97 1,25 2,05 0,01 Wydatki wykonane 23.324,34 8.126.364,49 81.584 373.660,30 5.576.158,34 91.325,83 Struktura wydatkw 0,07 25,37 0,25 1,17 17,41 0,28

12.097.613,66

40,32

0 8.692.332,71 237.275,96 108.657,82 13.977 3.779.367,22 273.009,21 24.115,23 86.528,50

0 28,97 0,79 0,36 0,05 12,59 0,91 0,08 0,29

64.309 0 7.661.047,95 108.657,82 28.977,20 7.773.155,43 867.200,22 1.007.807,92 162.646

0,20 0 23,92 0,34 0,09 24,27 2,7 3,15 0,51

0 30.006.513,23 46

85.500

0,27 100

100 32.032.718,84

W Uchwale budetowej na 2009 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokoci: 28.537.842 z. Na koniec 2009 roku planowane dochody wyniosy 33.640.069,84 z, a wykonane dochody wyniosy: 30.006.513,23 z
w z Tre Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w tym: - PIT -CIT Subwencja oglna w tym: - cz owiatowa - cz rwnowaca - uzupenienie subwencji oglnej Dochody jednostek budetowych - dochody komunikacyjne - odpatno pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej - pozostae dochody Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne Dotacje z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej Pomoc finansowa z gmin Dochody zwizane z realizacj porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych rodki na realizacj projektw wspfinansowanych z budetu Unii Europejskiej Razem 28.537.842 33.640.069,84 30.006.513,23 0 0 22.420 3.565.433,34 23.919,38 528.450,09 0 3.391.895 899.700 3.389.519 841.080,16 3.131.302,39 617.193 715.592 715.477,77 479.600 1.886.043 612.340 2.213.153 809.905,37 2.166.794,45 11.073.162 300.000 8.074.949 7.118.632 956.317 0 3.194.600 1.530.000 1.185.000 10.630.876,50 300.000 8.576.036 6.959.231 956.317 660.488 3.327.340 1.530.000 1.185.000 10.312.088 217.616,16 8.576.036 6.959.231 956.317 660.488 3.493.748,83 1.567.909,50 1.115.933,96 Plan wg uchway budetowej 11.373.162 10.930.876,50 10.529.704,16 Plan po zmianie Wykonanie

Dochody budetu zrealizowano w wysokoci: 30.006.513,23 z, co stanowi 89 % planu. Realizacja dochodw w podziale na dziay klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco:

47

w z Dzia klasyfikacji budetowej 020 600 700 710 750 754 756 758 801 803 851 852 853 854 900 Razem 9.000 3.438.550 211.584 374.018 733.098 2.900 12.460.876,50 8.671.290 3.143.957,93 109.280 13.977 3.903.877 392.094,41 28.160 147.407 33.640.069,84 8.324,31 3.400.828,09 290.237,73 374.826,93 616.518,86 2.900 12.097.613,66 8.692.332,71 237.275,96 108.657,82 13.977 3.779.367,22 273.009,21 24.115,23 86.528,50 30.006.513,23 Plan po zmianach Dochody wykonane

W strukturze osignitych dochodw najwysze pozycje to: Subwencje oglne z budetu pastwa: cz owiatowa subwencji oglnej wpyna w kwocie: 6.959.231 z cz rwnowaca subwencji oglnej wpyna w wysokoci: 956.317 z cz uzupeniajca subwencji oglnej wpyna w wysokoci 660.488 z .Cz uzupeniajca subwencji oglnej przeznaczona bya na remont wiaduktu w Jankowicach ( 476.000 z ) W grudniu 2009 roku Minister Finansw podzieli rezerw subwencji i przeznaczy te rodki na uzupenienie dochodw Powiatw w ktrych : przewidywane wykonanie wydatkw na rodziny zastpcze w 2009 roku obliczone na podstawie wykonania tych wydatkw za 3 kwartay 2009 roku jest wysze o co najmniej 20.000 z od wydatkw poniesionych na rodziny zastpcze w 2008 roku wykonanie dochodw podatkowych za 2 kwartay 2009 roku w porwnaniu do wykonania tych dochodw za 3 kwartay 2008 roku jest nisze od redniego wykonania omawianych dochodw cznie dla wszystkich powiatw

48

dochd podatkowy za 3 kwartay 2009 roku w przeliczeniu na 1 mieszkaca powiatu jest niszy ni 45 % redniego dochodu podatkowego za 3 kwartay 2009 roku wszystkich powiatw w przeliczeniu na 1 mieszkaca w kraju.

Ze rodkw rezerwy subwencji oglnej dla Powiatu rybnickiego przypada kwota 184.488 z Wpywy z tytuu udziau w podatkach stanowicych dochd Skarbu Pastwa: z tytuu wpywu udziaw w podatku PIT w 2009 roku wpyna kwota: 10.312.088 z, co stanowi 97 % planu przyjtego przez Rad Powiatu ale tylko 91% szacunkw Ministerstwa Finansw .W porwnaniu z 2008 roku wpywy z tytuu wyej wymienionego podatku s nisze o 2.161.281 z. Od 2005 do 2009 roku plan dochodw z tego tytuu w omawianym okresie by realizowany w nastpujcych wysokociach : o 2005 rok 113 % planu; o 2006 rok 111 % planu; o 2007 rok 109 % planu; o 2008 rok 112 % planu; o 2009 rok 97 % planu.

49

Dochody jednostek budetowych: Najwysze dochody budetowe uzyskuje Starostwo Powiatowe za wydanie prawa jazdy oraz rejestracj samochodw. W 2009 roku dochody z tego tytuu wyniosy: 1.567.909,50 co stanowi 102 % planu. W porwnaniu z 2008 rokiem dochody z tego tytuu s nisze o 116.772,50 z. Wysoko opat wnoszonych przez mieszkacw nie ulega zmianie. Wpywy z tytuu opat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej wyniosy: 1.115.933,96 z, co stanowi 94 % planu. Dochody z tego tytuu s nisze ni w 2008 roku o kwot 35.071 z Pozostae jednostki realizuj dochody w takiej wysokoci, ze nie maj one istotnego wpywu na realizacj budetu. Dotacje celowe z budetu pastwa dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada wasnych wpyny w wysokoci 2.166.794,45 z co stanowi 98 % planu. Plan dotacji z budetu pastwa na realizacj zada wasnych uleg zmianom tytuem : a) dotacji na wypat dodatkw dla pracownikw socjalnych zatrudnionych w PCPR i PPOW ( 8.654 z ) ;

50

b) zwikszenia dotacji na finansowanie DPS Lyski ( 41.609 z ); c) zwikszenie dotacji na inwestycj budow nowego pawilonu mieszkalnego przy DPS Lyski ( 200.000 z ); d) zwikszenie dotacji na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych o wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli ( 1.056 z ); e) zwikszenie dotacji o kwot 4.291 z na przeprowadzenie czci ustnej egzaminu maturalnego; f) zwikszenie dotacji o kwot 71.500 z na remont chodnika i kanau deszczowego w cigu drogi powiatowej nr 5343 S ul . Furgoa w Czerwionce dotacje z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wpyny w kwocie : 715.477,17 z . W 2009 roku plan dotacji zosta skorygowany o : a) 13.000 z tytuem rodkw otrzymanych na organizacj komisji poborowej ; b) 2.657 z zostaa zwikszona dotacja na wydatki biece PINB ( dodatki specjalne dla pracownikw suby cywilnej ) c) 369 z zwikszono dotacj na skadki na ubezpieczenie spoeczne dzieci z PPOW ; d) 42.847 z zwikszono plan dotacji na uregulowanie odszkodowa za przejte przed 1 stycznia 1999 roku nieruchomoci pod drogi publiczne wojewdzkie; e) 7.999 z zmniejszono plan dotacji na zadania z zakresu geodezji; f) 1.000 z zwikszono dotacj na opracowanie planw akcji kurierskiej; g) 45.525 z zwikszono dotacj na kontynuacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami, wynikajce z ustawy o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa . Dochody z tytuu realizacji porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dochody z tego tytuu zostay zrealizowane w wysokoci: 3.131.302,39 z co stanowi 92% planu; a) zwikszenia dotacji o kwot 87.586 z z Gmin na realizacj projektu E administracja w Powiecie rybnickim; b) obnieniu dotacji o kwot 41.710 z na biece utrzymanie drg wojewdzkich; c) zwikszeniu dotacji z Miasta Rybnik na pokrycie kosztw funkcjonowania rzecznika praw konsumenta ( 10.220 z ); d) zwikszeniu planu dotacji o kwot : 5.000 z tytuem wspfinansowania przez Gmin Jejkowice projektu budowy pomnika Jana Pawa II ; e) zwikszeniu planu dotacji o kwot :18.877 z tytuem umieszczenia dziecka spoza Powiatu rybnickiego w rodzinie zastpczej na terenie Powiatu rybnickiego f) zmniejszeniu dotacji o kwot 82.349 z tytuem wspfinansowania przez Gminy Partnerw projektu , zadania Ograniczanie niskiej emisji w budynkach uytecznoci publicznej Plan dochodw z tego tytuu uleg zmianom tytuem :

51

Pomoc finansowa midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dochody z tego tytuu zrealizowane zostay w kwocie 841.080,16 z co stanowi 93% planu . W tej grupie dochodw znajduj si rodki pozyskane z Gmin na budow i remont chodnikw . Wykaz zada objtych dofinansowaniem zosta ujty w czci : Rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z Gmin Powiatu w 2009 roku

52

Rozliczenie rezerw za 2009 rok.


Rada Powiatu Uchwa Nr XXV/182/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie: budetu powiatu rybnickiego na 2009 rok zaplanowaa: rezerw ogln w kwocie: 297 000 z rezerw celowa na zadania z zakresu owiaty w kwocie 100 000 z rezerw celow na zadania z zakresu opieki spoecznej w kwocie 100 000 z rezerw celow na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie: 3 000 z

21 stycznia br Zarzd Powiatu Uchwa Nr 379/LVIII/09 dokona przeniesienia kwoty 26.400 z z rezerwy celowej na zadnia owiaty na dotacj dla Niepublicznego Uzupeniajcego Liceum Oglnoksztaccego dla dorosych w wierklanach. 25 lutego 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwaa Nr 391/LX/09 dokona przeniesienia z rezerwy oglnej budetu na wymian okien piwnicy budynku Starostwa oraz dokumentacj i nadzr inwestorski (35 000 z). T sam Uchwa Zarzd przenis 93 z z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki spoecznej na opacenie pobytu dziecka z terenu powiatu rybnickiego w Domu Dziecka Stanica w Katowicach. 11 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwaa Nr 395/LXI/09 przeznaczy 73 600 z z rezerwy celowej na zadania z zakresu owiaty na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szk w CzerwionceLeszczynach. 26 marca 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwaa Nr 401/LXII/09 dokona przeniesienia kwoty 458 z z rezerwy oglnej na wydatki zwizane z sporzdzeniem dokumentacji do projektu E - administracja w Powiecie rybnickim. 29 kwietnia br Zarzd Powiatu Uchwa Nr 413/LXIV/09 przeznaczy 5 000 z z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki spoecznej na organizacj placu zabaw przy mieszkaniu rodzinkowym w Palowicach. 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwaa Nr 425/LXVI/09 dokona przeniesienia kwoty 1500 z z rezerwy oglnej na wydatki biece Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce53

Leszczynach 28 maja 2009 r. Zarzd Powiatu Uchwaa Nr 424/LXVI/09 dokona przeniesienia kwoty 15 000 z z rezerwy oglnej na zakup wyposaenia oddziau Endokrynologii i Diabetologii Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. 16 lipca 2009 roku Zarzd Powiatu Uchwa Nr 455/LXIX/09 dokona przeniesienia kwoty 11.240 z z rezerwy oglnej na zwikszenie wydatkw zwizanych z realizacj porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsugi przez Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczn w Rybniku ,mieszkacw naszego Powiatu. W tym samym dniu Zarzd Powiatu dokona przeniesienia rodkw w kwocie 16.500 z z rezerwy oglnej na dofinansowanie konkursu lzak Roku 28 lipca 2009 roku Zarzd Powiatu Uchwa Nr 455/LXIX/09 dokona przeniesienia kwoty 11.240 z z rezerwy oglnej na zwikszenie wydatkw zwizanych z realizacj porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsugi przez Poradni Pedagogiczn Psychologiczn 28 grudnia 2009 roku Zarzd Powiatu Uchwaa Nr 554/LXXXI/09 dokona przeniesienia kwoty 1.897 z z rezerwy oglnej na dotacj dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie Na koniec 2009 r. suma rezerw wyniosa 313.312 z z czego: rezerwa oglna 215.405 z rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki spoecznej 94.907z rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego 3.000 z

54

Rozliczenie rodkw na doksztacenie zawodowe nauczycieli w 2009 roku.


Wyszczeglnienie Szkolenie dla 8 nauczycieli przedmiotw ekonomicznych w zakresie wdroenia programu ksigowego SYMONIA ( technikum ekonomiczne) Szkolenie dla Rady pedagogicznej Tworzenie planu rozwoju szkoy Szkolenie dla nauczyciela fizyki w Europejskiej Organizacji Bada Jdrowych CERN Genewa Dofinansowanie studiw podyplomowych Edukacja obywatelska i wychowanie do ycia w rodzinie 1 osoba Dofinansowanie studiw magisterskich Filologia angielska 1 osoba Kurs- Programowanie obiektowe 1 osoba Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prawa owiatowego Konferencja Technologie informacyjne Kurs pedagogiczny dla instruktorw praktycznej nauki zawodu Zesp Szk Specjalnych w CzerwionceLeszczynach 13.824 4.935,00 III semestr studiw Muzykoterapia 1 osoba Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie cyberprzemocy Szkolenie Rady Pedagogicznej Awans zawodowy Nauczyciela Szkolenie dla 7 osb SOCRATES Kurs Metody W.Sherborne 2 osoby Kurs ,warsztaty doskonalenia, konferencja 4 osoby Realizacja nowej podstawy programowej 1 osoba Szkolenie Rady pedagogicznej z zakresu BHP Wdroenie programu Przyjaciele Zippiego Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w CzerwionceLeszczynach 3593 3.378 Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi- 2 osoby Psychoterapia psychodynamiczna -1 osoba Szkolenie Orginal play -1 osoba Surdopedagogika -1 osoba Zachowania samobjcze, diagnoza suicydalna i

Jednostka Zesp Szk w CzerwionceLeszczynach

Plan (w z) 26.502

Wykonanie (w z) 26.238,04

55

interwencja kryzysowa -1 osoba Wczesna interwencja terapeutyczna, dysleksja , afazja 1 osoba Nadzr pedagogiczny w wietle zmian w prawie owiatowym 1 osoba Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna 1 osoba Bateria testw do diagnozy psychologiczno pedagogicznej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce Leszczynach 472 0

56

Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rzdowej za 2009 rok.


Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami rodki w kwocie: 81.584 z pochodzce z dotacji celowej z budetu pastwa przeznaczone zostay na: - sporzdzanie dokumentw geodezyjnych dla potrzeb ujawnienia stanu wasnoci w Ksigach wieczystych 305 z. - wykonanie operatw szacunkowych dla potrzeb przeprowadzenia aktualizacji opat za wieczyste uytkowanie gruntw Skarbu Pastwa 14.732 z - wypat odszkodowa za grunty zajte pod drogi publiczne 42.847,00 z - sporzdzenie operatw szacunkowych dotyczcych okrelenia wartoci rynkowej i ustalenia wysokoci odszkodowa za nieruchomoci zajte pod drogi 3.050 z - kontynuacja zada zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajce z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 roku o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego tj. porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych 20.650 z Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej rodki w kwocie 12.771 z przeznaczone zostay na dofinansowanie zatrudnienia jednego pracownika w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) rodki w kwocie 45.487 z przeznaczone zostay na dofinansowanie zatrudnienia dwch pracownikw w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja w kwocie 3.413 z zostaa przeznaczona na : - sporzdzenie dokumentw geodezyjnych niezbdnych do przewaszczenia dziaki pooonej w Lyskach , zajtej pod drog 240 z - sporzdzenie dokumentw geodezyjnych niezbdnych do przewaszczenia dziaki pooonej w Gaszowicach , zajtej pod drog 183 z - sporzdzenie dokumentw geodezyjnych niezbdnych do przewaszczenia dziaki pooonej w

57

Czerwionce-Leszczynach , zajtej pod drog 863 z - wykonanie dokumentw geodezyjnych dla dziaek zajtych pod drogi publiczne 480 z - wykonanie klasyfikacji gruntw 671 z - podzia dziaki w Lyskach zajtej pod pas drogi 976 z Rozdzia 71015 Nadzr budowlany Dotacja w kwocie: 311.989 z wykorzystana zostaa na: wynagrodzenia i pochodne 5 osb ( 4,5 etatu ) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 237.135,32 z; zakup materiaw i wyposaenia 12.070,25 z; podre subowe 4.497,80 z; zakup usug, w tym poczta 15.271,68 z; odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych- 4.977 z pozostae wydatki 4.317,25 z zakup samochodu marki Fiat Panda 1.1 Active , dostawca ZUH Euromot 33.720 z

Analiza przeprowadzonych postpowa Tre Zawiadomienie rozpoczciu budowy Zgoszenie budynku Przeprowadzone kontrole Wydane decyzje 374 230 283 237 228 303 285 282 uytkowania 322 569 581 379 o

2006 r. 461

2007 r. 508

2008 r. 535

2009 r. 573

Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie Dotacja w kwocie: 220.362,07 z zostaa wykorzystana na pokrycie wydatkw na wynagrodzenia i pochodne 5 osb wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej. Rozdzia 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacja w kwocie: 22.994,40 z zostaa przeznaczona na organizacj kwalifikacji wojskowej .

58

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75414 Obrona cywilna Dotacja w kwocie: 2900 z zostaa przeznaczona na realizacj porozumie z Gminami w zakresie obrony cywilnej . Gmina Plan (w z) Jejkowice Lyski wierklany CzerwionkaLeszczyny Razem 2.900 2.900 200 1.200 300 1.200 Wykonanie (w z) 200 1.200 300 1.200

Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego rodki w kwocie: 13.977,20 z zostay wykorzystane na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywajcych w Powiatowej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej w CzerwionceLeszczynach.

59

Rozliczenie dotacji z budetu Pastwa na zadania wasne Powiatu


Z budetu pastwa przekazywane s dotacje celowe na nastpujce zadania wasne: Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe Na remont kanau deszczowego w cigu drogi powiatowej nr 5343S ul.Furgoa w CzerwionceLeszczynach otrzymano dotacj w kwocie 71.500 z w ramach Narodowego Programu Odbudowy Drg Lokalnych . Cakowita warto zadania wyniosa 143.182,09 z .Udzia rodkw wasnych powiatu wynis 50,06 % .Zadanie zostao rozpoczte w lipcu a zakoczone w grudniu ubiegego roku. Zakres rzeczowy zadania obejmowa :

1. Roboty przygotowawcze i rozbirkowe - roboty pomiarowe, wykonano rozbirk zniszczonych elementw chodnika m.in. krawnikw betonowych, obrzey trawnikowych, nawierzchni z pyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, nawierzchni z mas bitumicznych gruboci 10 cm, demonta studzienek ulicznych ciekowych o rednicy 500 mm, demonta studni rewizyjnych o rednicy 1 000 mm, demonta rurocigu betonowego o rednicy 400 mm, wywiezienie gruzu; Warto pozycji: 16 352,72 z brutto, w tym budet pastwa 8 170,00 z, budet beneficjenta 8 182,72 z. 2. Kanalizacja deszczowa - zakres wykonywanych prac obejmowa prace zwizane z wykonaniem wykopw pod kanalizacj, uoenie kanau z rur PCV o rednicy 315 mm, studzienki ciekowe o rednicy 500 mm i rewizyjne o rednicy 1 000 mm, przykanaliki z rur PCV o rednicy 200 mm oraz zasypanie wykopw i roboty odtworzeniowe podbudowy i nawierzchni bitumicznej; Warto pozycji: 65 865,08 z brutto, w tym budet pastwa 32 900 z, budet beneficjenta 32 965,08 z. 3. Roboty ziemne - roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem w nasyp wraz z transportem ziemi samochodami samowyadowczymi, formowanie i zagszczanie nasypw; Warto pozycji: 3 324,50 z brutto, w tym budet pastwa 1 662,25 z, budet beneficjenta 1 662,25 z. 4. Chodnik - wykonano mechaniczne cicie szczelin w nawierzchni, uoono krawnik betonowy o wymiarach w przekroju 15x30 cm na awie betonowej oraz obrzea betonowe o wymiarach w przekroju 30x8 cm, profilowanie i zagszczanie podoa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej (koloru szarego z opask 60

w kolorze grafitowym) na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z tucznia kamiennego gruboci 10 cm; Warto pozycji: 37 486,24 z brutto, w tym budet pastwa 18 700 z, budet beneficjenta 18 786,24 z 5. Zjazdy - uoono krawnik betonowy o wymiarach w przekroju 15x30 cm na awie betonowej na zakoczeniu zjazdw oraz obrzea betonowe o wymiarach w przekroju 30x8 cm, profilowanie i zagszczanie podoa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchni chodnika na zjazdach z kostki betonowej brukowej (koloru czerwonego) gruboci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z tucznia kamiennego gruboci 15 cm; Warto pozycji: 11 072,81 z brutto, w tym budet pastwa 5 536,00 z, budet beneficjenta 5 536,81 z. 6. Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna - zostaa odtworzona podbudowa na poszerzeniu jezdni z mieszanki betonowej B-15 gruboci 23 cm i szerokoci 10 cm, wykonano skropienie nawierzchni a nastpnie warstw wic z mieszanki mineralno-asfaltowej o gruboci po zagszczeniu 6 cm i warstw cieraln z mieszanki mineralno-asfaltowej o gruboci warstwy po zagszczeniu 4 cm; Warto pozycji: 6 731,61 z brutto, w tym budet pastwa 3 361,75 z, budet beneficjenta 3 369,86 z. 7. Roboty wykoczeniowe - w ramach prac wykoczeniowych wyplantowano skarpy i korony nasypw, zahumusowano i obsiano skarpy, uzupeniono nawierzchni z kostki gruboci 8 cm na podbudowie z kruszywa amanego gruboci 20 cm; Warto pozycji: 2 349,13 z brutto, w tym budet pastwa 1 170,00 z, budet beneficjenta 1 179,13 z.

Dzia 801 Owiata i wychowanie


Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno Dotacj w kwocie 4.290,12 wykorzystano na przeprowadzenie ustnej czci egzaminu maturalnego. Egzamin przeprowadzio 15 nauczycieli . 960 z wydatkowano na opacenie wynagrodzenia ekspertw powoanych do komisji rozpatrujcej wnioski o wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli . W 2009 roku rozpatrzona 8 wnioskw.

Dzia 852 Pomoc spoeczna


Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze 61

Dotacja w kwocie: 3.000 z przeznaczona zostaa na wypacenie dodatku w wysokoci 250 z miesicznie pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Powiatowej Placwce OpiekuczoWychowawczej w Czerwionce-Leszczynach. Rozdzia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacja w kwocie: 5.654 z przeznaczona zostaa na wypat dodatkw wysokoci 250 z miesicznie dla 2 pracownikw socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.. Rozdzia 85202- Domy Pomocy Spoecznej Dom Pomocy Spoecznej w Lyskach finansowany by z 3 rde : dotacji z budetu pastwa, odpatnoci pensjonariuszy za pobyt oraz dochodw wasnych Powiatu. Na koniec 2009 r. w Domu Pomocy Spoecznej przebywao 125 mieszkanek, z tego:

- 98 osb przyjto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat otrzymuje dotacj z budetu
pastwa;

27 osb ponosi pen odpatno.

Miesiczny koszt utrzymania 1 mieszkaca wynis: 2.281,80 z (bez wydatkw na standaryzacj i inwestycje).

Wydatki osobowe Koszty zwizane z zatrudnieniem wyniosy 2.245.865,20 z, co stanowi 50,90 % ogu wydatkowanych rodkw. Przecitne zatrudnienie wynioso w przeliczeniu na etaty 75 etatu. W styczniu przeprowadzono podwyk pac pracownikw, przecitnie o 10 % .

Wydatki rzeczowe Wydatki rzeczowe wyniosy 1.185.546 z, co stanowi 28.53 % wszystkich wydatkw. Przecitna stawka ywieniowa w omawianym okresie wyniosa 6,77 z Materiay i wyposaenie: Najwiksze pozycje w tej grupie wydatkw stanowi: opa: leki i rodki opatrunkowe rodki czystoci: materiay do remontw: Naczynia , sprzt agd 170.452 z 64.054 z 29.954 z; 15.623 z. 25.226 z

Zakupione materiay wykorzystano do przeprowadzenia remontw w systemie gospodarczym.

62

Pomalowano 6 pokoi mieszkalnych , jadalni, kuchni oraz magazyny przykuchenne. Odnowiono 3 drzwi wyjciowych , krzesa i stoy w jadalni, pomalowano ciany w wietlicach .Odnowiono rwnie schody , zaoono porcze ,przeprowadzono remont azienki , pomalowano lamperie .

Media : opata za energi elektryczn 93.294 z 51.256 z opata za pobr wody i odprowadzenie ciekw

Usugi: Najwiksze pozycje w tej grupie wydatkw to: - wywz mieci 14.771 z - usugi pralnicze 34.480 z - usugi pocztowe i telefoniczne 8.965 z - usugi konserwacyjne oraz naprawy 18.563 z W ramach zakupu usug remontowych dokonano modernizacji systemu wykrywania poarw, wymian czujek oraz centrali . Wykonawc bya firma FHU Ganice Szczepaski z Rybnika ( 55.808 z ) Wydzielono azienki , koszt zadania 48.745 z .Wykonawc bya firma Wodmetal z Radlina . W ramach dochodzenia do standardw wydzielono strefy przeciwpoarowe ( 199.919 z ) Wykonawc bya firma Ganice Szczepaski z Rybnika .Na ten cel otrzymano 50.000 z dotacji z budetu pastwa .

Wydatki inwestycyjne: Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowi 20.57 % wszystkich wydatkw ( kontynuacja budowy nowego pawilonu mieszkalnego ) Na budow nowego pawilony w 2009 roku pozyskano dotacj z budetu pastwa w wysokoci 200.000 z .Wykonawc bya firma FPHU Zaklad Budowlany

MUREK , Jzef Fulek z Turzy l, ktry zosta wyoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Obowizki inspektora nadzoru peni Biuro Usug Projektowych INFO PROJEKT z Grek l. Termin zakoczenia budowy padziernik 2009 roku . Cakowity koszt inwestycji wynis 1.741.489,96 z z czego w 2009 roku wydatkowano 883.585,85 z

63

Rozliczenie dochodw zwizanych z realizacj porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego za 2009 rok.
1. Odpatno za pobyt dziecka w Powiatowej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej w Czerwionce Leszczynach . w zotych Jednostka samorzdu terytorialnego Miasto witochowice Miasto Rybnik Miasto Ruda lska Powiat strzelecki Powiat wodzisawski Ogem

Liczba dzieci 1 1 1 2 1 6

Wykonanie za I procze 2009 r. 30.297,00 11.371,97 29.385,42 60.594,00 19.557,53 151.205,92

2. Odpatno za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej na terenie Powiatu rybnickiego w zotych Jednostka samorzdu terytorialnego Liczba dzieci Miast Rybnik Miasto Ruda lska Miasto Jaworzno Miasto Zabrze Powiat Niaski Powiat Bielsko-Biaa Powiat wodzisawski Miast ory Powiat prudnicki Miasto Czstochowa Ogem 18 2 1 4 1 3 1 1 2 4 37 64 162.283,26 24.788,62 10.661,58 33.570,46 7.905,60 25.234,20 2.890,25 4.843,90 14.529,14 80.577,40 367.284,41 Wykonanie.

3. Biece utrzymanie drg wojewdzkich porozumienie z Marszakiem Wojewdztwa Plan finansowy w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewdzkie na koniec 2009 roku wynosi 2.458.290 z z czego wydatkowano 2.458.290 z co stanowi 99,90% oglnej wartoci planu . Wydatki ksztatoway si nastpujco: 1. Wydatki biece 2.455.765,54 z 2. W tym pace i pochodne 71.011,37 z 3. Wydatki majtkowe 0,00 z Zgodnie z zapisem porozumienia 5% wartoci planu stanowi wydatki administracyjne, co stanowi kwot 122.914,50 z z czego wydatkowano 122.625,28 z Kwota 2.333.140,26 z stanowi warto wydatkw poniesionych na utrzymanie drg, w tym: 1. Materiay biece utrzymanie drg 2. Materiay zimowe utrzymanie drg 3. Utrzymanie zimowe 4. Biece utrzymanie drg 5. Remonty 19.947,00 z 217.496,95 z 291.716,88 z 266.617,99 z 1.537.361,44 z

ROBOTY REMONTOWE Nr drogi Nazwa zadania Wykonanie Wykonanie I procze II procze Razem I+II procze

wszystkie

Remonty biece jezdni Parking Barteczko - wyrok sdowy Naprawa nawierzchni chodnika

558 308,38 549 122,06

1 107 430,44

924

0,00

50 269,29

50 269,29

919

0,00 24 759,02

9 035,33 80 499,68

9 035,33 105 258,70

919,923,924 Regulacja poboczy Utrzymanie (remonty) odwodnienia Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome RAZEM

wszystkie wszystkie wszystkie

16 331,65 73 506,93 14 474,22

84 452,50 6 134,34 70 468,04

100 784,15 79 641,27 84 942,26 1 537 361,44

687 380,20 849 981,24 65

4. Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wsplnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta - plan 55.000 z , wykonanie 43.539,02 z Dotacj przeznaczono na wspfinansowanie wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz wydatki biece .

6. Porozumienie z Gminami Powiatu rybnickiego zadanie wsplne E- administracja w Powiecie rybnickim - plan 187.161 z , wykonanie 21.979 z . Porozumienie z Gminami Gaszowice i Lyski oraz Gmin i Miastem Czerwionka Leszczyny podpisane w dniu 27 wrzenia 2007 roku dotyczyo wsppracy w zakresie realizacji projektu E administracja w Powiecie rybnickim. W 2009 roku wydano 32 630,50 z na opracowanie studium wykonalnoci projektu oraz 1 830 z na opracowanie wniosku o dofinansowanie. Udzia Starostwa w kosztach dokumentacji wynis 12 481,50 z pozostae rodki pochodziy z Gmin- partnerw projektu . Dokumenty te przygotowaa firma Rudzki Inkubator Przedsibiorczoci Sp. z o.o. z siedzib w Rudzie lskiej. 7. Porozumienie z Gmin Jejkowice zadanie wsplne Wykonanie projektu pomnika Jana Pawa II dla Gminy Cacica w Rumunii . W dniu 27 padziernika 2009 roku zostao podpisane porozumienie na mocy ktrego strony zobowizay si do wsppracy i wspfinansowania w/wym projektu . Gmiana Jejkowice przeznaczya na ten cel 5.000 z , za cakowita warto zadania wyniosa 12.200 z .Wykonawc bya Galeria i Pracownia Artystyczna ORSO z Knurowa . 8. Porozumienie z Gminami : Gaszowice, Lyski, Czerwionka-Leszczyny podpisane 27 wrzenia 2007 roku ,okrelajce zasady wsppracy i wspfinansowania projektu Ograniczenie niskiej emisji w budynkach uytecznoci publicznej Powiatu rybnickiego . Na mocy w/wym porozumienia zlecono opracowanie Studium wykonalnoci .Wykonawc bya grupa ERGO Radosaw Siejka z Rychtalu . Cakowita warto zamwienie wyniosa 16.470 z , w zwizku z powyszym udzia finansowy kadego partnera projektu wynis 4.117,50 z . W miesicu sierpniu 2009 roku ogoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej . Dla Gminy Gaszowice wykonawc bya firma Termoprojekt z Poznania ktra wykonaa zadanie za kwot 66

42.456 z , dla Gminy Czerwionka-Leszczyny dokumentacj wykonaa firma Kapica Karpiak Technika grzewcza i sanitarna z Rybnika .Warto robt wyniosa 31.720 z . Firma wykonujca dokumentacj dla Gminy Lyski nie wywizaa si w umownego terminu realizacji zadania.

67

Rozliczenie dotacji udzielonych z budetu Powiatu w 2009 roku


Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75405- Komendy Powiatowe Policji Na mocy porozumienia z Komend Wojewdzk Policji przekazano 4.500 z na modernizacj bramy wjazdowej na dziedziniec w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku . Komenda rozliczya si z przekazanych rodkw ,przekazujc kserokopie faktur za wykonan usug. Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne Plan: 5.000 z; Wykonanie: 3.999,02 z. W ramach powyszych rodkw udzielono pomocy finansowej wysokoci 3.000 z Gminie wierklany na organizacj Powiatowych Zawodw sportowo-poarniczych .Gmina rozliczya si z przyznanej pomocy finansowej ,przedstawiajc kserokopie faktur za zakupione puchary, medale oraz artykuy spoywcze. W ubiegym roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymaa pomoc finansow w wysokoci 1.000 z na wyjazd Modzieowych Druyn Poarniczych na Gr w. Anny . Gmina rozliczya si z przekazanych rodkw ,przekazujc kserokopie faktur za transport oraz zakup artykuw spoywczych na kwot 999,02 z .Niewykorzystane rodki zwrcono na rachunek bankowy Powiatu.

Rozdzia 75414 Obrona cywilna W pierwszym proczu br. tytuem realizacji porozumie z Gminami w zakresie konserwacji systemw alarmowych przekazano dotacj w kwocie 2.900 z Podzia rodkw na poszczeglne Gminy by nastpujcy:

L.p

Gmina

Wykonanie

1. 3. 4. 5.

Czerwionka-Leszczyny Lyski wierklany Jejkowice RAZEM 68

1200 1200 300 200 2900

Rozdzia 75412 Zarzdzanie kryzysowe Dotacja w kwocie: 76.065,75 z zostaa przekazana do Miasta Rybnika na podstawie porozumienia z 26 padziernika 2007 roku o utworzeniu wsplnego Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miasto Rybnik finansuje 57% natomiast Powiat 43% kosztw . Powiat przekazuje rodki na podstawie przedstawionego i zatwierdzonego przez obie strony preliminarza kosztw .Miasto Rybnik rozliczyo si z przekazanych rodkw, przedstawiajc kserokopie faktur na kwot : 68.314,72 z .Niewykorzystane rodki w kwocie 7.751,03 z zostay zwrcone na rachunek bankowy Powiatu. W ramach przyznanych rodkw 60.482,74 z wydatkowano na wynagrodzenie i skadki od nich naliczane natomiast 7.831,98 z przeznaczono na zakupy materiaw, wyposaenia oraz usug. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80120 Liceum Oglnoksztacce Niepublicznemu Uzupeniajcemu Liceum Oglnoksztaccemu dla dorosych w wierklanach przekazano dotacj w kwocie 27.456 z .Szkoa rozliczya si z przyznanej dotacji przedstawiajc informacj o kosztach kwalifikowanych poniesionych z dotacji oraz owiadczenie o aktualnoci uprawnie do otrzymania dotacji .W 2009 roku przekazano dotacj przeliczon rednio na 16 uczniw. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85111 Szpitale oglne W czerwcu 2009 roku podpisano umow dotacji z SPZOZ Wojewdzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rybniku .Na mocy tej umowy przekazano 15.000 z na zakup wyposaenia dla Oddziau Endokrynologii i Diabetologii. Szpital rozliczy si z przyznanych rodkw przesyajc kserokopie faktur za zakup aparatu EKG, pompy infuzyjnej oraz komputera. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze rodki w kwocie : 107.366,65 z przeznaczone zostay na realizacj porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego na terenie ktrych umieszczono dziecko w placwce opiekuczej, a 69

dziecko to byo mieszkacem Powiatu rybnickiego.

L.p

Jednostka Powiat Busko Zdrj Powiat ywiecki Miasto Katowice RAZEM

Liczba dzieci

Kwota dotacji ( w z)

1 2 3

1 2 1 4

32.706,30 74.568,00 92,35 107.366,65

Rozdzia 85204 Rodziny zastpcze Dotacj celow w kwocie 64.333,92 z przekazano na mocy porozumie do jednostek samorzdu terytorialnego na terenie ktrych przebywaj w rodzinach zastpczych dzieci z Powiatu rybnickiego.

L.p

Jednostka

Liczba dzieci

Kwota dotacji ( w z )

1 2 3 4 5 6 7 8

Miasto Rybnik Powiat gliwicki Powiat nin Powiat raciborski Powiat nowotarski Miasto Opole Miasto Gliwice Powiat wodzisawski RAZEM

2 2 1 1 2 1 1 2 12

19.764,00 8.181,87 7.905,60 3.208,99 15.811,20 2.789,26 5.929,20 743,80 64.333,92

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci W 2009 roku na mocy spisanego z Miastem Rybnik porozumienia przekazano dotacj w wysokoci: 44.640 z na wspfinansowanie dziaalnoci Powiatowego zespou do Spraw Orzekania o Stopniu Niepenosprawnoci . Miasto Rybnik rozliczyo si z przekazanej dotacji. 70

Liczba orzecze wydana dla mieszkacw powiatu rybnickiego wyniosa 912 sztuk. Zesp wyda ogem 8.766 orzecze . Miasto Rybnik zwrcio niewykorzystan dotacj w kwocie 3.783,10 z na rachunek bankowy Powiatu. Cakowity koszt funkcjonowania Zespou wynis 1.137.747,41 z. Rozdzia 85333 Powiatowe Urzdy Pracy W 2009 roku na wspfinansowanie kosztw funkcjonowania Powiatowego Urzdu Pracy w Rybniku przekazano na mocy porozumienia z dnia 30 grudnia 2005 roku rodki w kwocie: 494.300 z . Miasto Rybnik rozliczyo si z przyznanej dotacji . Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych W 2009 r. przekazano na mocy spisanych porozumie i umw dotacj celow w kwocie: 56.149 z w tym: Warsztaty Terapii Zajciowej Czerwionka - 34.777 z; Miasto Rybnik Warsztaty Terapii Zajciowej Rybnik - 9.864,00 z. Powiat gliwicki Warsztaty Terapii Zajciowej Knurw - 11.508 z Warsztaty Terapii Zajciowej Czerwionka otrzymay dotacj na pokrycie 10% kosztw uczestnictwa w warsztatach 20 mieszkacw Powiatu rybnickiego rodki powysze przeznaczono na zakup materiaw do terapii, wycieczki, doposaenie WTZ oraz eksploatacj samochodu. Warsztaty Terapii Zajciowej Rybnik otrzymay dotacj na pokrycie kosztw uczestnictwa 6 mieszkacw Powiatu w warsztatach w wysokoci 10 % kosztw , Powiat gliwicki analogicznie na pokrycie kosztw uczestnictwa 7 mieszkacw Powiatu rybnickiego.

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 20 grudnia 2006 roku zostao podpisane porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie obsugi przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Rybniku dzieci z terenu Powiatu rybnickiego. W 2009 roku Powiat przekaza na ten cel kwot: 52.200 z. Koszt badania ksztatuje si na poziomie 30-180 z. Miasto Rybnik rozliczyo si z przyznanej dotacji podajc imienny wykaz dzieci, ktre korzystay z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku . 71

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92116 - Biblioteki rodki w kwocie 85.500 z zostay przeznaczone na realizacje porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wsplnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej .Miasto Rybnik rozliczyo si z przyznanej dotacji .

72

Zaduenie Powiatu w 2009 roku


Na koniec 2009 roku zaduenie Powiatu wynioso: 1.460.327 z, w tym: wobec Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: 208.553 z tytuem poyczki zacignitej na termomodernizacj budynku Starostwa; wobec Banku Spdzielczego w orach 1.251.774 z tytuem kredytu zacignitego w 2006 roku na budow sali gimnastycznej oraz remont i modernizacj drg; Wskanik zaduenia liczony w oparciu o art. 170 Ustawy o finansach publicznych wynis: 4,9 % Rozchody w I proczu wyniosy: 298.320 z ( spata rat kapitaowych ) Tytuem obsugi dugu uregulowano odsetki w kwocie: 64.309 z.

73

Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyki za 2009 roku.


Wyszczeglnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od pocztku roku DOCHODY 33.640.069,84 30.006.513,23

WYDATKI - wydatki biece - wydatki majtkowe NADWYKA/DEFICYT

36.971.098,84

32.032.718,84

30.507.788,34 6.463.310,50 - 3.331.029

28.818.717,48 3.214.001,36 - 2.026.205,61

FINANSOWNIE 1. Przychody ogem z tego: - kredyty i poyczki - nadwyka z lat ubiegych w tym rodki na pokrycie deficytu - spata udzielonej poyczki - inne rda w tym: - rodki na pokrycie deficytu 2. Rozchody ogem z tego: - spaty kredytw i poyczek - udzielenie poyczki - lokaty

3.515.517 3.813.837 0 2.055.190

3.616.792,54 3.915.112,54 0 2.156.475,54

2.055.190 0 1.758.647 1.758.647 298.320 298.320 0 0

1.727.885,61 0 1.758.647 298.320 298.320 298.320 0 0

74

Dziaalno Zarzdu Drg Powiatowych w Rybniku w 2009 roku


Plan finansowy na 2009 rok w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe wynosi 5.886.484 z ( w tym. 516.500 z stanowi warto wydatkw niewygasajcych ) z czego wydatkowano 5.154.098,95 z co stanowi 87.56 % oglnej wartoci planu. Dodatkowo 516.500 z stanowi wydatki ktre nie wygasaj z upywem roku 2009 Wydatki ksztatoway si nastpujco: Wydatki biece 3.549.419,02 z w tym pace i pochodne 591.077,44 z Wydatki majtkowe 1.604.679,93 z Wydatki biece zwizane z funkcjonowanie jednostki : 1. Wydatki zwizane z przepisami BHP ( ekwiwalent za pranie odziey roboczej, posiki regeneracyjne ) 3020 6.837,74 z 2. Materiay ( zimowe utrzymanie drg ) 124.795,61 z 3. Materiay biece utrzymanie drg 7.945,17 z 4. Pozostae materiay ( paliwo, czci samochodowe, materiay biurowe, wyposaenie ) 78.220,16 z 5. Wydatki na energi elektryczn, gaz oraz wod 20.546,00 z 6. Wydatki na remont drg 2.306.736,87z ( zgodnie z zacznikiem do sprawozdania ) 7. Wydatki na biece remonty jednostki 40.498,62 z 8. Zimowe utrzymanie drg 153.067,72 z 9. Biece utrzymanie drg 80.057,54 z 10. Utrzymanie jednostki ( dozr mienia, poczta, nadzr nad stron BIP, pozostae usugi , badania okresowe pracownikw ) 60.126,88 z 11. Usugi telekomunikacyjne, INTERNET 11.979,17 z 12. Podre subowe krajowe 44,00 13. Rne opaty i skadki ( opata ekologiczna, ubezpieczenia samochodw, ubezpieczenie mienia i drg) 34.691,84 z 14. Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 16.167,00 z 15. Podatek od nieruchomoci 9.383,00 z 16. Opata za trway zarzd 1.041,00 z 17. Szkolenia pracownikw 1.870,00 z

75

18. Zakup programw i licencji oraz materiaw eksploatacyjnych do sprztu kserograficznego i drukarek 4.333,26 z Wynagrodzenia: Stan zatrudnienia w Zarzdzie Drg Powiatowych w Rybniku na dzie 01.01.2009 wynosi 13 pracownikw, na dzie 31.12.2009 14 pracownikw. Zwikszenie zatrudnienia spowodowane byo zawarciem umowy na czas zastpstwa ( urlop macierzyski ) Dodatkowo zatrudnione s dwie osoby na umow zlecenie ( obsuga prawna, sprztaczka ). 1. Wynagrodzenia osobowe pracownikw 457.932,58 z w tym: - wynagrodzenia pracownikw 408.946,95 z - nadgodziny Akcji Zima 23.297,63 z - nagrody jubileuszowe 7.008,00 - nagroda uznaniowa ( roczna ) 18.680,00 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 31.967,00 z 3. Wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie na sprztanie pomieszcze ZDP oraz obsuga prawna ) 17.100,00 z 4. Pochodne od wynagrodze 84.077,86 z

WYKONANIE POZOSTAYCH ZADA NA DROGACH POWIATOWYCH W 2009 ROKU ROBOTY REMONTOWE -BEZ NAWIERZCHNI JEZDNI I UMW DOTACJI

Nr drogi

Nazwa zadania Naprawa osunitej skarpy i pobocza po burzy Remont chodnika - ul. Furgoa Roboty naprawcze zniszczonych krawnikw Korekta uku poziomego - regulacja krawnikw na dojedzie do wiaduktu Oznakowanie poziome drg Oznakowanie pionowe cinka poboczy Roboty remontowe , utrzymaniowe i naprawcze w zakresie odwodnienia Remonty i naprawy na obiektach mostowych Razem 76

Miejscowo

Warto faktury

5025S 5343S 5343S,5312S, 5608S 5610S wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie

Lyski Czerwionka Dbiesko, Palowice, Gaszowice Jankowice

8 591,75 36 425,10 25 996,04 19 070,92 110 997,41 16 695,65 30 000,00 95 928,23 17 518,74 361 223,84

Roboty remontowe , odnowy nawierzchni


WYKONANIE Nr drogi

Odcinek

Miejscowo

Dugo odcinka m

pow. m2

Sposb naprawy
odnowa odnowa odnowa odnowa odnowa

Plan z

Warto faktury

Palowice - Bek Jejkowice ul. Gwna Jejkowice ul Niedobczycka ul. Rybnicka (3 odcinki) Zwonowice ul. Wyzwolenia Sumina PKP - Lyski (ul. 5025S Dworcowa) Remont czstkowy na gorco Remont czstkowy na zimno

5312S 5601S 5620S 5608S 3536S

Palowice Jejkowice Jejkowice Szczerbice Zwonowice Sumina wszystkie wszystkie

1000 192 190 75,76,55 495 572,5

5809,0 1395,0 1358,0 1425,0 3108,0

524 639,86 258 873,48 161 007,67 286 192,96 340 855,44 332 333,16

337 818,00 161 791,83 86 139,86 177 028,17 243 623,30 234 394,33

3936,0 odnowa
407,9

2507,07 Mg
120,0 Mg

Razem

2083 19538,07

65 603,30 50 068,80 1 969 505,87 1 290 864,29

77

Wykonanie zada na drogach powiatowych w 2009 r. w ramach zawartych umw dotacji


Nr i nazwa drogi Nazwa zadania Zakres rzeczowy (m) Tryb zamwie publicznyc h Wykonawca Wydatki biece cznie Powiat + Gmina Wydatki majtkowe cznie Powiat + Gmina 0,00 330.000,00 Plan wg zawartych umw dotacji

Powiat

Gmina

Powiat

Gmina

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny


DP5343S Ul. Furgoa DP5621S Ul. Odrodzenia DP5311S Ul. Wiejska DP5025S Ul. Wolnoci Remont kanau deszczowego i chodnika Budowa kanalizacji i chodnika Budowa kanalizacji 231 PN MAGNAT Rybnik Zakad Betoniarski Jejkowice MANEK INSTAL Pawowice l. ALDA Wodzisaw l. Zakad Betoniarski Jejkowice 113.182,09 30.000,00 143.182,09 0,00 0,00

293

PN

0,00

0,00

0,00

109.149,32

109.237,30

218.386,62

289.900,00

85

PN

0,00

0,00

0,00

27.003,98

27.025,59

54.029,57

Gmina Gaszowice
Dokumentacja przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem Kontynuacja remontu chodnika wraz z odwodnieniem Remont nawierzchni chodnika Remont nawierzchni chodnika Kontynuacja budowy chodnika Dokumentacja przebudowa cigu pieszego wraz z odwodnieniem Przebudowa wiaduktw Remont chodnika 122,8 PU 3.153,76 4.776,24 7.930,00 0,00 0,00 0,00 133.010,00

DP5025S ul. Wolnoci

50 Ch. 29

PU

13.498,04

20.247,05

33.745,09

0,00

0,00

0,00

DP5025S Ul. Wolnoci DP5025S Ul. Wolnoci DP5608S Ul. Rybnicka DP5025S Ul. Wolnoci

330

PN

Eko-BUD ory EKO-BUD ory Zakad Betoniarski Jejkowice ALDA Wodzisaw l.

16.358,20

38.481,35

54.839,55

0,00

0,00

0,00

147

ZWR

0,00

27.282,57

27.282,57

0,00

0,00

0,00

276 482

PN PU

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.486,98 4.203,02

31.460,93 18.536,97

41947,91 22.739,99

64.690,00

wierklany
DP5610S Ul. Nowa DP5610S Ul. Nowa DP5601S Ul. Gwna DP5601S Ul. Gwna 51,95 161 PN PU GROTZ GmbH&CO.KO Zakad Betoniarski Jejkowice CadMOST Zakad Betoniarski Jejkowice 0,00 20.970,52 0,00 24.967,10 0,00 45.937,62 776.967,24 0,00 200.000,00 0,00 976.967,24 0,00 976.968,00 46.000,00

Jejkowice
Dokumentacja remont mostu na potoku Gzel Remont chodnika PU 4.400,00 17.560,00 21.960,00 0,00 0,00 00,00 78.000,00

109,5

PU

10000,00

21573,38

31573,38

0,00

0,00

0,00

78

Lyski
DP5601S Ul. Sikorskiego DP3536S Ul. Wyzwolenia DP3536S Ul. Sumiska DP5604S Ul. Raciborska DP3538S Ul. Morcinka DP5601S Ul. Rybnicka DP5601S Ul. Wolnoci DP5601S Ul. Sikorskiego DP5601S Ul. Rybnicka DP5601S Ul Raciborska Remont chodnika 263 PN DOMINIK Czyowice KAF-BUD Wodzisaw l. DOMINIK Czyowice AVALLON Rybnik Firma Bandurski KAF-BUD Wodzisaw l. KAF-BUD Wodzisaw l. ALDA Wodzisaw l. 31.693,85 31.693,85 63.387,70 0,00 0,00 0,00 292.200,00

Remont chodnika

139

PN

20.683,76

20.683,76

41.367,52

0,00

0,00

0,00

Remont chodnika Dokumentacja remont chodnika Dokumentacja przebudowa drogi Remont chodnikw ( dwa odcinki ) Budowa kanalizacji deszczowej i krawnika Dokumentacja budowa chodnika wraz z odwodnieniem Dokumentacja przebudowa drogi powiatowej Dokumentacja budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem Dokumentacja przebudowa drogi powiatowej

197 156

PN PU

33.323,25 5.975,52

33.323,25 5.975,51

66.646,50 11.951,03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1081 194 63 250 445 515

PU PN PN

15.560,82 36.862,02 0,00

15.560,82 36.862,03 0,00

31.121,64 73.724,05 0,00

0,00 0,00 65.850,30

0,00 0,00 65.850,29

0,00 0,00 131.700,59 280.000,00

PU

0,00

0,00

0,00

11.590,00

11.590,00

23.180,00

1161

PU

Firma Bandurski Kunia Raciborska Firma Bandurski Kunia Raciborska

0,00

0,00

0,00

14.799,82

14.799,82

29.599,64

435

PU

0,00

0,00

0,00

11.656,49

11.656,49

23.312,98

DP3537S Ul. Szkolna

1450,50

PU

AVALLON ory

0,00

0,00

0,00

21.936,16

21.936,17

43.872,33

RAZEM

325.661,83

328.986,91

654.648,74

1.053.643,31

512.093,56

1.565.736,87

79

Rozliczenie wydatkw inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych za 2009 rok.

Jednostka Zesp Szk w CzerwionceLeszczynach Zesp Szk Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach Powiatowa Placwka Opiekuczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach Starostwo Powiatowe w Rybniku Zarzd Drg Powiatowych w Rybniku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku Dom Pomocy Spoecznej w Lyskach

Plan po zmianach (w z) 120.000

Wykonanie (w z) 120.000,00

2.862.925

1.100,00

109.010

109.010,00

785.261,50 1.654.558

456.713,50 1.604.679,93

33.720

33.720,00

897.836

888.777,93

RAZEM Dom Pomocy Spoecznej w Lyskach: -

6.463.310,50

3.214.001,36

kontynuacja budowy pawilonu mieszkalnego .Wykonawc bya firma FPHU Zaklad MUREK , Jzef Fulek z Turzy l, ktry zosta wyoniony w trybie przetargu

Budowlany

nieograniczonego. Obowizki inspektora nadzoru peni Biuro Usug Projektowych INFO PROJEKT z Grek l. Termin zakoczenia budowy padziernik 2009 roku . Cakowity koszt inwestycji wynis 1.741.489,96 z z czego w 2009 roku wydatkowano 883.585,85 z - zakup szafy chodniczej do kuchni 5.192,08 z .Dostawc bya firma PHU Arkom z Pyrzyc.

Starostwo Powiatowe w Rybniku: - rewaloryzacja elewacji II etap 240.807,01 z .Wykonawc bya firma Altaplan z Wrocawia . - nadzr inwestorski dot. Rewaloryzacji elewacji 3.799,99 z . ( Info Projekt Grki lskie) 80

- w 2009 roku wydano 32 630,50 z na opracowanie studium wykonalnoci projektu E administracja w powiecie rybnickim oraz 1 830 z na opracowanie wniosku o dofinansowanie. Udzia Starostwa w kosztach dokumentacji wynis 12 481,50 z pozostae rodki pochodziy z Gmin- partnerw projektu . Dokumenty te przygotowaa firma Rudzki Inkubator Przedsibiorczoci Sp. z o.o. z siedzib w Rudzie lskiej. - opracowanie studium wykonalnoci dla projektu Ograniczenie niskiej emisji w budynkach uytecznoci publicznej w Powiecie rybnickim Wykonawc bya Grupa ERGO z Rychtala. Cakowita warto zadania wyniosa 16.470,00 z - opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Ograniczenie niskiej emisji w budynkach uytecznoci publicznej w Powiecie rybnickim Dla Gminy Gaszowice 42.456 z ( Termoprojekt Pozna) Dla Gminy Czerwionka Leszczyny 31.720 z ( K&K Kapica- Karpiak Rybnik) Dla Starostwa Powiatowego w Rybniku 72.000 z ( Info Projekt ,Grki lskie) - w czerwcu 2009 roku podpisano umow dotacji z SPZOZ Wojewdzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rybniku .Na mocy tej umowy przekazano 15.000 z na zakup wyposaenia dla Oddziau Endokrynologii i Diabetologii. Szpital zakupi aparat EKG, pomp infuzyjn oraz komputer.

Zesp Szk w Czerwionce-Leszczynach: - budow kanalizacji deszczowej odwodnienia parkingu wraz z budow I etapu konstrukcji ze wzgldu na brak ofert w pierwszym postpowaniu przetargowym przesunito na 2010 rok wydatki niewygasajce z upywem roku 2009 . W kolejnym przetargu wyoniono wykonawc KAF- BUD Pawe Fiszer z Wodzisawia l. Termin zakoczenia zadania planowany jest na 30 kwietnia 2010 roku. W 2009 roku za projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem odwodnienia zapacono 9.760 z . zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robt ziemnych, wykonanie konstrukcji drogi, infrastruktury towarzyszcej oraz wykonanie kanalizacji. Zesp Szk Specjalnych w Czerwionce Leszczynach W 2009 roku wydatkowano kwot 1.100 z na zakup tablicy informujcej ,e projekt bdzie wspfinansowany z budetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Rzeczowa realizacja projektu nastpi w latach 2010- 2011. W 2009 roku ogoszono przetarg na wyonienie wykonawcy . Do koca lutego 2010 roku postpowanie przetargowe nie zostao zakoczone . 81

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego


Zakup samochodu marki Fiat Panda 1.1 Active , dostawca ZUH Euromot 33.720 z Powiatowa Placwka Opiekuczo- Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach rodki w kwocie 109.010 z zostay przeznaczone na przystosowanie mieszkania w Czuchowie pod przysze mieszkanie rodzinkowe . Modernizacja zostanie wykonana w 2010 r. a zadanie zostao zgoszone do wykazu wydatkw niewygasajcych z upywem roku budetowego . Zarzd Drg Powiatowych w Rybniku

82

WYKONANIE ZADA NA DROGACH POWIATOWYCH W 2009 ROKU ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadanie Nr drogi Odcinek Miejscowo Nazwa Zakres Wykonawca

Faktury cznie Powiat z Gmina z Powiat+Gmina z Plan wg zawartych umw dotacji z Plan minus warto faktur Okres realizacji zadania Tryb

Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny


ul. Odrodzenia 5621S zad.nr 1umowy dotacji Dbiesko Budowa kanalizacji i chodnika 293 m Z-d Betoniarski 44-290 Jejkowice ul. Poprzeczna 90 ul. Wiejska 5311S zad.nr 2 umowy dotacji Palowice Budowa kanalizacji 85 m MANEK INSTAL 43-250Pawowice l. Kolonia Studz.

136 153,30

136 262,89

272 416,19

289 900,00

17 483,81

109 149,32

109 237,30

218 386,62

od 15.09.2009 do 04.11.2009

PN

27 003,98

27 025,59

54 029,57

od 26.10.2009 do 10.11.2009

PN

Gaszowice
ul. Rybnicka 5608S zad.nr 1umowy dotacji Szczerbice Budowa chodnika 276 m Zakad Beton. 44-290 Jejkowice ul. Poprzeczna 90 ul. Wolnoci 5025S zad.nr 2 umowy dotacji Czernica Opracowanie dokumentacji 482 m ALDA 44-300 Wodzisaw l. ul. Skrzyszowska 39c

14 690,00

49 997,90

64 687,90

64 690,00

2,10

10 486,98

31 460,93

41 947,91

od 03.06.2009 do 14.06.2009

PN

4 203,02

18 536,97

22 739,99

od 09.06.2009 do 10.11.2009

PU

Lyski
ul. Wolnoci 5601S zad.nr 1umowy dotacji Sumina Budowa kanalizacji i krawnika 250 m 445 m KAF-BUD 44-300 Wodzisaw l. Kasperczyka 56

125 832,77

125 832,77

251 665,54

280 000,00

28 334,46

65 850,30

65 850,29

131 700,59

od 03.09.2009 do 15.10.2009

PN

83

ul. Sikorskiego 5601S zad.nr 2 umowy dotacji

Lyski

Opracowanie dokumentacji 515 m

ALDA 44-300 Wodzisaw l. ul. Skrzyszowska 39c 11 590,00 11 590,00 23 180,00 od 27.07.2009 do 10.11.2009 PU

ul. Rybnicka 5601S zad.nr 5 umowy dotacji

Lyski -Sumina

Opracowanie dokumentacji 1161 m

Firma Bandurski 47-420 Kunia Racib. ul. Mickiewicza 1 14 799,82 14 799,82 29 599,64 od 02.09.2009 do 10.11.2009 PU

ul. Raciborska 5604S zad.nr 6 umowy dotacji

Bogunice

Opracowanie dokumentacji 435 m

Firma Bandurski 47-420 Kunia Racib. ul. Mickiewicza 1 11 656,49 11 656,49 23 312,98 od 02.09.2009 do 10.11.2009 PU

ul. Szkolna 3537S zad.nr 8 umowy dotacji

Adamowice

Opracowanie dokumentacji 1450,5 m

AVALLON 44-250 ory ul. 3 Maja 52 21 936,16 21 936,17 43 872,33 od 04.09.2009 do 10.11.2009 PU

wierklany
5610S ul. Nowa Jankowice Przebudowa wiaduktw 51,95 m GROTZ GmbH&CO.KG Gaggenan REN

776 967,24
776 967,24

200 000,00
200 000,00

976 967,24
976 967,24

976 968,00

0,76
od 01.07.2009 do 17.11.2009 PN

OGEM WYKONANIE INWESTYCJI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMW DOTACJI: RPO ul. Kamionki 5025S Lyski Ustawienie tablic promocyjnych DROG-GOL 2 szt. 44-293 Szczerbice ul. Radoszowska 55

1 053 643,31

512 093,56

1 565 736,87

1 611 558,00

45 821,13

943,06

5 000,00

4 056,94

26.11.2009

PU

PN - przetarg nieograniczony PU - poza ustaw

84

Sprawozdanie z wykonania budetu w 2009 roku w ramach projektw unijnych


1. Nie jestemy gorsi program aktywizacji osb niepenosprawnych Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Nr umowy: UDA POKL.07.01.02-24-013/08-00 z dnia 19.11.2008 Okres realizacji projektu: 01.08.2008-31.12.2008 Koszt projektu: 55 200,00 z Wkad wasny: 5 796,00 z Opis rzeczowy projektu: Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dziki projektowi uczestnicy zyskali wiksze szanse na zatrudnienie, uzyskali nowe umiejtnoci kompetencji. W dniu 20.04.2009 r. na konto Powiatu Rybnickiego wpyny tytuem zwrotu rodki z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego w kwocie 24 702,00 z, ktre Powiat wyoy w grudniu 2008 r. na cele projektu. 2. Jestemy potrzebni dziaajmy razem Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Nr umowy: UDA-POKL.07.01.02-24-013/08-00 (aneks: UDA-POKL.07.01.02-24-013/08-01) Okres realizacji projektu: 01.08.2009 31.12.2010 r. Opis rzeczowy projektu: zadanie nr 1: Zarzdzanie projektem: Zostaa przeprowadzona rekrutacja uczestnikw projektu, zostay podpisane umowy z prowadzcymi zajcia oraz opiekunami wycieczek, z prawnikiem, zatrudniono pracownikw w ramach umw o prac: referent ds. ksigowoci, referent ds. monitoringu i ewaluacji, umw 85 oraz podnieli poziom

zlecenie do obsugi projektu, m.in. specjalist ds. ksigowoci, ds. kadr i pac, ds. zamwie publicznych. Systematycznie odbywa si kontrola realizacji zada pod ktem zgodnoci z harmonogramem projektu, harmonogramami i programami poszczeglnych zaj, kontrola frekwencji uczestnikw, kontrola jakoci poszczeglnych zaj. Zostao przeprowadzone badanie wstpne uczestniczek. Zgodnie z postpem rzeczowym zostay wypacone wynagrodzenia, uregulowane biece zobowizania. Specjalici zatrudnieni czuwaj nad prawidowoci realizowanych zada.

zadanie nr 2: Promocja projektu: Wizualizacja projektu poprzez informacje o realizowanym projekcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w orodkach pomocy spoecznej na terenie Powiatu. Zostay take umieszczone informacje o wspfinansowaniu poszczeglnych stanowisk pracy w projekcie. Zostay przygotowane projekty i zamwione materiay promocyjne, a take rozdawane byy ulotki i gadety klientom w celu zachcenia do udziau w projekcie oraz pozytywnego odbioru dziaa projektowych. Materiay promocyjne zostay rwnie przekazane uczestnikom projektu. W listopadzie zosta opublikowany artyku w prasie lokalnej oraz raport w telewizji lokalnej o realizowanym projekcie. Systematycznie take byy robione zdjcia z przebiegu projektu. W grudniu rozpocza si emisja spotu promocyjnego w lokalnej telewizji TVT.

zadanie nr 3: Aktywna integracja: Do 12 grudnia zakoczyy si wszystkie zaplanowane na 2009r. szkolenia zawodowe tj. kurs kucharski, kurs ogrodniczy, kurs organizatora procesw sprztania, kurs wizaystka-manikiurzystka zdobienie pytki paznokciowej. Do dnia 31 grudnia odbyo si take 25 godzin terapii zajciowej dla pensjonariuszek Domu Pomocy Spoecznej oraz Warsztaty z pracownikiem Urzdu Pracy, warsztaty Uczniowski stres czyli jak radzi sobie w sytuacji egzaminu i My i doroli czyli konflikt pokole dla wychowanek rodzin zastpczych i placwki opiekuczo-wychowawczej. zadanie 4: Dziaania o charakterze rodowiskowym: Odbya si wycieczka integracyjna w gry dla pensjonariuszek Domu Pomocy Spoecznej, ktra miaa take na celu pokazanie uczestnikom, e gry nie musz by dla osb niepenosprawnych barier nie do pokonania; odbyo si take witeczne spotkanie integracyjne, na ktre zaproszono uczestnikw Warsztatu Terapii Zajciowej. Uczestnicy projektu przygotowali wsplnie poczstunek, ozdoby witeczne, wsplnie koldowali. Podsumowano zrealizowane szkolenia dla wychowanek rodzin zastpczych i placwki opiekuczo-wychowawczej wycieczk do parku wodnego. 86

rodki przeznaczone na realizacj projektu w 2009r. w wysokoci 140 0004,41 z zostan wydatkowane w 2010 r. w zwizku z przesuniciem terminu realizacji zada. 3. Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych ECDL szans znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkacw gminy Czerwionka-Leszczyny Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-24-017/07-02 Okres realizacji: 01.09.2008- 30.06.2009 Warto projektu: 49 895, 60 z Plan projektu na 2009 rok wynosi 32 315,49z, natomiast wykonanie wynioso 32 198,96z Opis rzeczowy projektu: W 2009r kontynuowane byy dziaania zwizane z realizacj projektu Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych ECDL szans znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkacw gminy Czerwionka-Leszczyny, ktrego istot byo przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla grupy 30 osb przygotowujcego do zdawania egzaminw ECDL oraz zakoczonego zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych ECDL. W okresie od 1.01.2009 do 30.06.2009 przeprowadzono 23 zajcia z uczestnikami szkolenia. Zajcia odbyway si w godzinach 16.00-20.00 z pitnastominutow przerw w trakcie zaj, co odpowiada 5 godzinom lekcyjnym. Przeprowadzono take w tym czasie 4 z 7 egzaminw ECDL, ktre uczestnicy musieli zda, aby otrzyma certyfikat ECDL. Po zaakceptowaniu przez Instytucj Poredniczc w 2009r odbyy si take 4 piciogodzinne zajcia przygotowujce do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu e-Citizen (e-Obywatel). Zajcia te przeprowadzono w maju 2009r. Uczestnicy otrzymali dodatkowe podrczniki z tego zakresu oraz udali si na egzamin do Centrum Egzaminacyjnego w Katowicach. Projekt zakoczy si zgodnie z planem. W peni osignito zaoone cele, ktre w gwnej mierze skupiy si na podniesieniu kwalifikacji zawodowych i zdobyciu przez uczestnikw szkolenia europejskich certyfikatw: ECDL i e-Citizen. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali wymagane egzaminy oraz otrzymali wspomniane wczeniej certyfikaty. Zgodnie z harmonogramem na zakoczenie projektu w prasie lokalnej (miesiczniku IRG) zostao umieszczone ogoszenie informujce o tym zdarzeniu. W trakcie trwania projektu na bieco prowadzona bya obsuga ksigowa oraz ponoszone miesiczne koszty obsugi rachunku bankowego zaoonego na potrzeby projektu.

87

4. Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym spoeczestwie Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.2. Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej Poddziaanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-24-431/08-00 Okres realizacji projektu: od 01.06.2009 do 31.08.2010 Warto projektu: 157.547,82 z Plan projektu na 2009 rok wynosi 79.850,73 z, natomiast wykonanie wynioso 61.395,02 z Opis rzeczowy projektu: W dniu 28.09.2009 r. zostaa podpisana umowa o dofinansowanie projektu Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym spoeczestwie, ktrego istot jest nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych i kompetencji oglnych i zawodowych mieszkacw gminy i miasta CzerwionkaLeszczyny zagroonych wykluczeniem spoecznym. Jest to realizowane poprzez przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla grupy 40 osb przygotowujcego do zdawania egzaminw ECDL oraz zakoczonego zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych ECDL. W okresie od 1.09.2009 do 31.12.2009 przeprowadzono 16 zaj z uczestnikami szkolenia. Zajcia prowadzone s w czterech dziesicioosobowych grupach i odbywaj si we wtorki i czwartki w godzinach 16.00-20.00 z pitnastominutow przerw w trakcie zaj, co odpowiada 5 godzinom lekcyjnym. Przeprowadzono take w tym czasie 2 z 7 egzaminw ECDL, ktre uczestnicy musz zda, aby otrzyma certyfikat ECDL. Uczestnicy projektu otrzymali zestaw 7 podrcznikw z zakresu szkolenia, a take otrzymuj na kadym spotkaniu drobny poczstunek. Po danym miesicu uczestnikom szkolenia wypacane jest stypendium pokrywajce koszty dojazdu na zajcia. Zakupiony zosta take sprzt komputerowy tj. drukarka, 2 projektory multimedialne wraz z ekranami oraz 2 komputery przenone, ktre s wykorzystywane zarwno do przygotowywania dokumentacji projektowej, jak i w trakcie zaj. Zgodnie z harmonogramem na pocztku projektu przeprowadzono promocj, polegajc na umieszczeniu ogoszenia w prasie lokalnej (miesiczniku IRG), wydrukowaniu i rozprowadzeniu ulotek, plakatw i dugopisw promocyjnych. Zakupiono take piecztki, naklejki, teczki na dokumenty oraz tablice informacyjne z logo EFS. W trakcie trwania projektu na bieco prowadzona jest obsuga ksigowa, prawna, koordynacyjna oraz ponoszone s miesiczne koszty obsugi rachunku bankowego zaoonego na potrzeby projektu.

88

5. Jzyk angielski przepustk do sukcesu Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Poddziaanie: 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-170/08-00 Okres realizacji projektu: od 15.06.2009 do 19.03.2010 Warto projektu: 90 834,71 z Plan projektu na 2009 rok wynosi 90 834,71 z, natomiast wykonanie wynioso 58 242,22 z Opis rzeczowy projektu: Realizacj projektu rozpoczto 15 czerwca 2009 r. Projekt rozpocz si z wielkim opnieniem (termin rozpoczcia realizacji projektu we wniosku to 1.09.2008). Na pocztku realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbdne do przeprowadzenia zaj. Wszystkie zajcia odbyy si zgodnie z planem. Nauczyciele odbyli 68 spotka. cznie przepracowali 136 godzin. W trakcie realizacji projektu udao si pozyska pracownika uniwersytetu - wykadowc, ktry przeprowadzi wykady i zapozna modzie z funkcjonowaniem uczelni. Poniewa uczniowie nie musieli wyjeda na uczelni niewykorzystane rodki planuje si wykorzysta przez dodanie nowego zadania nr 7 - dodatkowe ksztacenie modziey (wyjazdy do teatru, kina, itp) Do realizacji projektu udao si pozyska rwnie native speakera, ktry by zapraszany na zajcia zapoznajc modzie z amerykask wymow. Poniewa nie mona byo wykorzysta rodkw z wynajmu sali Instytucja Poredniczca wydaa zgod na realizacj zadania Frazeologia lotnicza Zadanie to zostao w peni zrealizowane, grupa 12 uczniw z klasy lotniczej uczestniczya w szkoleniu dotyczcym frazeologii lotniczej trwajcym 50 godzin. Zajcia byy prowadzone przez specjalist w tej dziedzinie: pilota, pracownika uczelni lotniczej z tytuem doktora.

6. Eurostypendium drog do dyplomu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Dziaanie 2.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nr umowy: Z/2.24/II/2.2/1/09 Nr porozumienia: 76/FS/2009 Okres realizacji: luty-maj 2009 89

Kwota otrzymanych rodkw: 109 280,00 z Powiat Rybnicki od lutego w partnerstwie z powiatami Wojewdztwa lskiego realizowa projekt Eurostypendium drog do dyplomu, ktrego liderem jest Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego. W ramach projektu powiat otrzyma 109 280,00 z, z czego 97 650,00 z wydano na wypat 31 jednorazowych stypendiw w kwocie 3 150 z na osob, za 11 007,82 z wydano na refundacj wynagrodze osb zaangaowanych w realizacj projektu ze strony Starostwa, za 622,18 z zwrcono do Urzdu Marszakowskiego jako rodki niewykorzystane. W marcu przeprowadzono nabr stypendystw, nastpnie po zaakceptowaniu ich listy w kwietniu przystpiono do podpisania umw przekazywania stypendium. W maju pienidze wypacono i do 10 czerwca przesano rozliczenie projektu. 7. Nauka drog do sukcesu na lsku Program Operacyjny Kapita Ludzki Poddziaanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych Nr umowy: POKL.09.01.03-24-001/08 Nr porozumienia: 17/FS/2009 Okres realizacji: wrzesie 2008- lipiec 2009 Kwota przyznanych rodkw: 17 600,00 z Kwota otrzymanych rodkw: 13 599,84 z Opis rzeczowy projektu: Powiat w partnerstwie z 35 powiatami wojewdztwa lskiego realizuje projekt Nauka drog do sukcesu na lsku, ktrego liderem jest Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego. W ramach projektu od wrzenia 2008 do lutego 2009 trwaa procedura wyaniania 4 uczniw-stypendystw, z ktrymi w maju podpisano umowy przekazywania stypendium. 1 ucze otrzyma stypendium za cay rok szkolny w wysokoci 3500,00 z, za trzech w wyniku nie realizowania indywidualnego planu rozwoju otrzymao stypendium tylko za 3 miesice nauki w kwocie 1050,00 z Ponadto za opracowanie sprawozda wypacono 375,00 z nauczycielom opiekunom. W ramach kosztw administracyjnych wydano 500,00 z na materiay biurowe, natomiast 2 499,84 z wydano na nagrody dla personelu realizujcego projekt. W sierpniu w zwizku z pojawieniem si oszczdnoci w projekcie wypacono stypendium 1 uczniowi z listy rezerwowej w kwocie 3 500 z (oraz dla nauczyciela 75,00 z za opracowaniu sprawozdania z realizacji IPREU). W oczekiwaniu na aneks do porozumienia w 2009 r. wyoniono stypendystw na okres wrzesie 2009 lipiec 2010 procedura trwa.

90

8. E-administracja w powiecie rybnickim Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Spoeczestwo Informacyjne Dziaalnie 2.2. Rozwj elektronicznych usug publicznych Nr umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-00 Okres realizacji: padziernik 2007 grudzie 2010 Plan projektu na 2009 rok wynosi 256 737 z, natomiast wykonanie wynioso 34 460,50 z. Wniosek o dofinansowanie projektu zoono w maju 2009r. W dniu 03.07.2009 wpyna do Starostwa decyzja o dofinansowaniu projektu. 30 padziernika 2009 r. podpisano umow. W 2009 roku wydano 32 630,50 z na opracowanie studium wykonalnoci projektu oraz 1 830 z na opracowanie wniosku o dofinansowanie (koszt niekwalifikowalny). Udzia Starostwa w kosztach dokumentacji wynis 12 481,50 z. Dokumenty te przygotowaa firma Rudzki Inkubator Przedsibiorczoci Sp. z o.o. z siedzib w Rudzie lskiej. 9. Ograniczenie niskiej emisji w budynkach uytecznoci publicznej w powiecie rybnickim Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 Priorytet V rodowisko Dziaalnie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne rda energii 30 czerwca 2009 r. zosta ogoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu. Studium wykonalnoci projektu wykonaa GRUPA ERGO koszt 16 470 z. Dokumentacj projektow do zadania wykonay firmy: dla Gminy Gaszowice Termoprojekt Sp. z o.o. 42 456 z, dla Gminy Czerwionka-Leszczyny K&K Kapica-Karpiak 31 720 z, dla Starostwa Powiatowego w Rybniku Info Projekt 72 000 z. 31 grudnia 2009 r. zosta zoony wniosek o dofinansowanie projektu. 10. Startujemy! Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spoecznej Poddziaanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-24-443/08-01 Okres realizacji: 05.10.2009 18.06.2010 r. 91

Warto projektu: 90 930 z Plan na 2009 r. wynosi 23 723 z, natomiast wykonanie wynioso: 21 049,25 z Opis rzeczowy projektu: W 2009 r. rozpoczto realizacj projektu zrekrutowano uczestnikw, podpisano umowy z 25 osobami z terenu Powiatu Rybnickiego. Wyoniono firmy realizujce poszczeglne kursy (autokreacja, obsuga komputera, prawo jazdy kat. B). Przeprowadzono 20h z autokreacji, 30h kursu prawa jazdy kat. B i 10h z kursu obsugi komputera. Uczestnicy za udzia otrzymali stypendium (3 z za godzin szkolenia). Odbyli tez 1godzinne warsztaty z doradc zawodowym. Ponadto w ramach promocji zakupiono tablice, plakaty, piecztki, gadety dla uczestnikw oraz zamieszczono informacj w prasie lokalnej. Zorganizowano te w padzierniku 2009 r. spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestnikw.

11. Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szk Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Dziaanie 8.2 Infrastruktura placwek owiaty Nr umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-128/08-00 Warto projektu: 4 367 545 z Opis rzeczowy projektu: W 2007 r. opracowano projekt budowlany koszt 19 886,00 z. W 2008r. opracowano studium wykonalnoci projektu oraz projekt wykonawczy koszt 57 340 z. W 2009r. wykonano i zamontowano tablic informacyjn za 1 100 z oraz podpisano umow na penienie nadzoru inwestorskiego na kwot 47 580 z (brak zapaty wedug umowy I rata patnoci do koca kwartau 2010). Ogoszono przetarg na roboty budowlane. Projekt w trakcie wyboru wykonawcy. 12. Przebudowa drogi powiatowej 5025S w powiecie rybnickim Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Transport Dziaanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziaanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupeniajcej kluczow sie drogow Nr umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-021/08-00 Warto projektu: 1 437 995,26 z 92

Opis rzeczowy projektu: Dotychczas wydatkowano 14 000 z w roku 2008 na studium wykonalnoci oraz wniosek. W 2009 r. zakupiono i zamontowano tablice promocyjne za 943,06 z. Realizacja projektu w 2010 r.

93

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok


Dzia 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych Zadanie 1. Dofinansowanie nagrd w konkursach wiedzy ponadgminnym organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego. Kwota zaplanowana 10 000,00 z Kwota wydatkowana 6 495,66 z Konkursy zorganizowane wsplnie przez Urzd Gminy Gaszowice i Urzd Gminy Jejkowice. Umowa dotacji Nr 2/2009 kwota 4 000,00 z. Konkurs wiedzy ekologicznej oraz konkurs plastyczny. Oba konkursy adresowane byy dla uczniw klas I-III, Konkurs wiedzy ekologicznej oraz konkurs plastyczny. Oba konkursy adresowane byy dla uczniw klas IV-VI, Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniw gimnazjum, Impreza ekologiczna w przedszkolach. Lyskach. Kwota 2 495,66 z. Zadanie 2. Szkolenia pracownikw Referatu ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa. Kwota zaplanowana 5 000,00 z Kwota wydatkowana 3 690,00 z Skorzystano z nastpujcych szkole: 1. Seminarium szkoleniowe pt. Ochrona rodowiska w procesie inwestycyjnym, 2. Seminarium szkoleniowe pt. Udzia spoeczestwa w ochronie rodowiska regulacje prawne i praktyczne aspekty konsultacji spoecznych, 3. Seminarium szkoleniowe pt. "Ochrona powietrza w wietle ustawy Prawo Ochrony rodowiska", 4. Seminarium szkoleniowe pt. "Zezwolenia na wycink drzew lub krzeww warsztaty dla zaawansowanych", 5. Seminarium pt. "Prawo Wodne problemy praktyczne oraz najnowsze zmiany", 6. Szkolenie dla pracownikw administracji samorzdowej z zakresu lenictwa, ekologicznej o charakterze

Konkurs komputerowy o charakterze filmowo-internetowym organizowany przez Gimnazjum w

94

7. Seminarium szkoleniowe pt. Niektre aspekty uytkowania wd dokonywanie zmian stosunkw wodnych (zmiany stanu wody na gruncie) oraz funkcjonowanie spek wodnych, 8. Seminarium szkoleniowe pt. Omwienie przepisw ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony rodowiska i aktw wykonawczych w zakresie gospodarki wodnociekowej , 9. Seminarium szkoleniowe pt. Ochrona rodowiska w procesie inwestycyjnym, 10. Ochrona zieleni w wietle znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody z uwzgldnieniem procesu inwestycyjnego.

Zadanie 3. Przepisy, komentarze, mapy. Kwota zaplanowana 3 000,00 z Kwota wydatkowana 2 698,83 z rodki zostay wydane na Program Prawo Ochrony rodowiska (2 451,83 z). Dostawc bya firma Wolters Kluwer Polska sp. z o. o. -program zapewnia dostp do aktualnych i archiwalnych przepisw, komentarzy, analiz i orzecze sdw (faktura vat nr 2508003755 II rata koszt roku 2008) Ksiki (247 z): Praktyka Administracyjnego postpowania egzekucyjnego, Wydawanie decyzji administracyjnych, Praktyczne problemy wznowienia postpowania. Zadanie 4. Rajd gwiedzisty Kwota zaplanowana 4 000,00 z Kwota wydatkowana 3 975,76 z 12 wrzenia biecego roku po raz szsty odby si Gwiedzisty Rajd Rowerowy ciekami Powiatu Rybnickiego. W ramach zadania zakupiono: nagrody rzeczowe oraz zapewniono poczstunek uczestnikom.

Dzia 5. Urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw. Zadanie 1. Odnawianie zieleni wok Starostwa Powiatowego w Rybniku. Kwota zaplanowana 44 139,00 z 95

Kwota wydatkowana 44 138,02 z Odnowienie polegao na zaoeniu nowego trawnika i wymianie rolin przed budynkiem Starostwa od strony ulicy 3 Maja i ulicy Pisudzkiego. wykonanie zagospodarowania terenu zieleca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Rybniku zgodnie z umow O.1152-6/08 z dnia 16.09.2008r. Zakad Ksztatowania i Utrzymania Terenw Zieleni RAJGRAS Dariusz Szymura Rybnik 44 138,02 z Zadanie 2. Utrzymywanie terenw zieleni przy drogach powiatowych. Kwota zaplanowana 50 000,00 z Kwota wydatkowana 50 000,00 z Dwukrotne koszenie traw i chwastw przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego obejmujce: Powierzchniowe czyszczenie terenu przed koszeniem 371 400 m2 Mechaniczne koszenie na poboczach 149 881,5 m2 Koszenie rczne (dokaszanie przy urzdzeniach technicznych i drzewach) 7888,5 m2 Koszenie mechaniczne powierzchni roww i skarp 213 630 m 2 Dzia 6. Realizacja przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadami. Zadania 1. Unieszkodliwianie odpadw azbestowych pochodzcych z demontowanych pokry dachowych osb fizycznych. Kwota zaplanowana 40 000,00 z Kwota wydatkowana 24 208,65 z W podziale na gminy powiatu: Czerwionka Leszczyny 988 z Gaszowice 8077,54 z Jejkowice 667,68 z Lyski 11797,49 z wierklany 2677,94 z Zadanie 2. Akcja Sprztanie wiata Kwota zaplanowana - 2 000,00 z. Kwota wydatkowana 1 977, 71 z 96

W ramach akcji Sprztamy lskie drogi, pola i lasy zakupiono dla Stowarzyszenia SUMINA na Rzecz Odnowy i Rozwoju Grnego lska rkawice gumowe sztuk 600 oraz 300 workw. W ramach akcji Sprztanie wiata. Dotacj wykorzystano na zakup workw i rkawic w iloci: Czerwionka - Leszczyny: 1108 workw i 5260 szt. rkawic Jejkowice: 150 workw i 700 szt. rkawic Lyski: 460 workw i 820 szt. rkawic wierklany: 320 workw i 860 szt. rkawic Gaszowice: 1000 workw i 2040 szt. rkawic Zesp Szk Specjalnych w Czerwionce Leszczynach: 50 workw i 100 szt. rkawic Zesp Szk w Czerwionce Leszczynach: 50 workw i 220 szt. rkawic Zadanie 3. Zakup rodkw neutralizujcych do usuwania skutkw zdarze majcych negatywny wpyw na rodowisko Kwota zaplanowana 15 000 z Kwota wydatkowana 14 995,02 z Sintac-Polska Sp. z o.o. 12 102,40 sintan beczka 3 szt., sorbent compakt a-20kg 70 szt. Reo Amos Sp. z o.o. 2 892,62 z zestaw awaryjny 1 szt, CHEM sypki sorbent 1 op. Przekazano Komendzie Pastwowej Stray Poarnej w Rybniku protok zdawczo-odbiorczy z dnia 22 grudnia 2009r. Dzia 7 Przedsiwzicia zwizane z ochron powietrza.

Zadanie 1. Termomodernizacja budynku PCPR w Rybniku. Kwota zaplanowana 92 569,00 z Kwota wydatkowana 92 568,38 z Zadanie inwestycyjne polegao na ociepleniu cian zewntrznych budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Rybniku. termomedernizacja na podstawie umowy z dnia 13.10.2008 MBUD JANUSZ MAEK Rybnik 91 651,87 z nadzr inwestorski WAND II Firma Projektowo-Budowlana Nowa Wie 916,51 z. 97

Dzia 12. Inne zadania ustalone przez rad powiatu, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska

Zadanie 1. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami. Obowizek opracowania tego dokumentu wynika z treci art.14 Ustawy o odpadach, ktry stanowi, e plan podlega aktualizacji nie rzadziej ni co 4 lata. Wykonanie I etapu umowy 3 660,00 z. Wykonanie II etapu umowy 10 980,00. Kwota zaplanowana 20 000,00 z Kwota wydatkowana 14 640 z I etap - wykonanie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 2007-2008, IGO Spka z o.o. Katowice 3 660 z zgodnie z umow O.1152-1/09 z dnia 30.04.2009r. II etap- wykonanie Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012. IGO Spka z o.o. Katowice 10 980 z zgodnie z umow O.1152-1/09 z dnia 30.04.2009r. Stan rodkw na pocztek okresu sprawozdawczego 96 734,61 z Wpywy 164 045,61 z Wydatki 259 388,03 z Stan rodkw na koniec okresu sprawozdawczego 1 392,19 z

98

L. p. zadania
1. 1 2 3 4 5 6 2.

Nazwa dziau, nazwa zadania


Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju Dofinansowanie nagrd w konkursach wiedzy ekologicznej o charakterze ponadgminnym organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego. Szkolenia pracownikw Referatu Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa Przepisy, komentarze, mapy. Rajd gwiadzisty. XVI Plastyczny konkurs ekologiczny "Ocali od zapomnienia"-dotacja Konkurs ekologiczny organizowany przez Zesp Szk w CzerwionceLeszczynach Wspomaganie realizacji zada pastwowego monitoringu rodowiska. Wspomaganie innych systemw kontrolnych i pomiarowych oraz bada stanu rodowiska, a take systemw pomiarowych zuycia wody i ciepa. Opinie, badania, analizy rodowiska Realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej. Urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw. Odnawianie zieleni wok Starostwa Powiatowego w Rybniku Utrzymanie terenw zieleni przy drogach powiatowych. Realizacja przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadami. Unieszkodliwianie odpadw azbestowych pochodzcych z demontowanych pokry dachowych osb fizycznych. Akcja Sprztanie wiata Zakup rodkw neutralizujcych do usuwania skutkw zdarze majcych negatywny wpyw na rodowisko. Przedsiwzicia zwizane z ochron powietrza. Termomodernizacja budynku PCPR w Rybniku Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na ktrych wystpuj przekroczenia standardw jakoci rodowiska. Wspieranie wykorzystania lokalnych rde energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla rodowiska nonikw energii. Wspieranie ekologicznych form transportu. Dziaania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezporednio oddziaujce na stan gleby, powietrza i wd, w szczeglnoci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujcych metodami ekologicznymi pooonych na obszarach szczeglnie chronionych na podstawie przepisw ustawy o ochronie przyrody. Inne zadania ustalone przez rad powiatu, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska. Aktualizacja planu gospodarki odpadami. Obowizek opracowania wynika z treci art.14 Ustawy o odpadach, ktry stanowi, e plan podlega aktualizacji nie rzadziej ni co 4 lata Opracowanie programu edukacyjnego dla wytwrcw odpadw niebezpiecznych pochodzcych z sektora maych i rednich przedsibiorstw. Obowizek opracowania tego dokumentu wynika z treci Projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla

Kwota 27.000

Wydatki 16.860,25

10.000 5.000 3.000 4.000 2.000 3.000

6.495,66 3.690,00 2.698,83 3.975,76 0 0

3. 1 4.

2.000 2.000

0 0

5. 1 2 6. 1 2 3 7. 1 8. 9. 10.

94.139 44.139 50.000 57.000 40.000 2.000 15.000 92.569 92.569

94.138,02 44.138,02 50.000,00 41.181,38 24.208,65 1.977,71 14.995,02 92.568,38 92.568,38

11.

12.

40.000

14.640,00

20.000

14.640,00

20.000

99

wojewdztwa lskiego

13.

Prowadzenie obserwacji terenw zagroonych ruchami masowymi ziemi oraz terenw, na ktrych wystpuj te ruchy. OGEM 312.708 259.388,03

100

Rozliczenie wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.
Na rachunek Funduszu w 2009 r. wpyna kwota 286.078,93 z z czego : - 221.642,60 z stanowiy wpywy z usug wiadczonych przez Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej - 48,71 z stanowiy odsetki od nieterminowych wpat - 4.387,62 z odsetki bankowe - 60.000 z dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan Funduszu na pocztku roku wynosi 93.021,52z W 2009 roku ze rodkw Funduszu wydatkowano : 233.672,15 z a. zakupiono materiay biurowe ( tonery, materiay biurowe , pendrive, czasopisma fachowe, ) na kwot 14.732,64 z b. Konserwacja kserokopiarki za kwot 1.725,08 z c. usuga informatyczna, wykonanie operatu ewidencji gruntu, budynkw , aktualizacja operatu ewidencji gruntw, budynkw i lokali , przeliczenie punktw osnowy III klasy oraz transformacja do ukadu 2000 133.052,36 z d. odprowadzono po 10 % wpyww na Wojewdzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 45.215,78 z e. szkolenia 3.785,00 z.( Nowelizacja Ustawy o ochronie gruntw rolnych i lenych, rodki Unijne, budet zadaniowy ) f. Papier do kserokopiarki za kwot 6.612,29 z g. Zakup komputera i serwera 28.549,00 z

Stan Funduszu na koniec 2009 roku wynis 145.428,30 z

101

102