You are on page 1of 38

WJT GMINY BORONW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY ZA 2009 ROK

BORONW

MARZEC 2010 ROKU


1

I.

Syntetyczna informacja z wykonania budetu gminy za 2009 rok.

Budet gminy na 2009 rok uchwalony uchwa Nr 108/XXV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budetu gminy Boronw na 2009 rok zamyka si po stronie:

dochodw kwot : wydatkw kwot : rozchodw kwot: przychodw kwot:

8 889 941,00 8 809 244,00 183 200,00 102 503,00

W wyniku dokonanych zmian w 2009 roku budet gminy:


po stronie dochodw zmniejszy si do kwoty: po stronie wydatkw zwikszy si do kwoty: po stronie rozchodw pozosta bez zmian w kwocie: po stronie przychodw zwikszy si do kwoty:

8 307 376,85 9 027 124,85 183 200,00 902 948,00

Zmian w planie przychodw, dochodw i wydatkw w toku realizacji budetu dokonano: - po stronie przychodw : a) zwikszono o wolne rodki za 2008 rok w kwocie 653 143,00 b) zwikszono o poyczk w kwocie 147 302,00 - po stronie dochodw: 1. Zmiany wprowadzone uchwaami Rady Gminy: a) zwikszono budet gminy o rodki pozyskane z PFRON 11 275,00 b) zmniejszono budet gminy o dotacje celow na inwestycje - 868 529,00 c) zwikszono budet gminy o cz owiatow subwencji oglnej zgodnie z pismem Ministra Finansw nr ST3/4820/1/09 1 096,00 d) zmniejszono budet gminy o udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansw nr ST3/4820/1/09 -47,00 e) zwikszono budet gminy o wpywy z rnych dochodw zwizanych z owiat 14 927,00 f) zwikszono budet gminy o wpywy z pomocy finansowej na zadania wasne inwestycyjne 30 000,00 g) zwikszono budet gminy o dotacj z funduszy celowych na zadania biece 75 646,00 h) zwikszono budet gminy o zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3 654,00 i) zwikszono budet gminy o dochody ze sprzeday skadnikw majtkowych 45 474,22 j) zwikszono budet gminy o dotacj rozwojow na E- Urzd 70 081,73 k) zwikszono budet gminy o dotacj rozwojow Kapita Ludzki 127 776,46 l) zwikszono budet gminy o dodatkowe dochody 90 000,00 ) zwikszono budet gminy o dotacj celow od Samorzdu Wojewdztwa 3 000,00 m) zwikszono budet gminy o dotacj rozwojow z UE 40 000,00 n) zmniejszono budet gminy o dotacj z Funduszu Gruntw Rolnych -190 035,00

2. Zmiany wprowadzone zarzdzeniami Wjta Gminy: a) zmniejszono budet gminy o dotacj na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw w oparciu o decyzj nr FB/I/3011/8/1/09 -7 940,00 b) zwikszono budet gminy o dotacj na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw w oparciu o decyzje nr FB/I/3011/125/3/09,nr FB/I/3011/452/1/2009 10 242,00 c) zwikszono budet gminy o dotacj na wybory do Parlamentu Europejskiego w oparciu o pisma nr DCZ 3101/12/09, nr DCZ.3101/23/09 4 783,00 d) zwikszono budet gminy o dotacj na pomoc spoeczn w oparciu o decyzje nr FB/I/3011/26/3/09 , nr FB/I/3011/98/5/09,nr FB/I/3011/233/09 , nr FB/I/3011/98/7/2/09, nr FB/I/3011/252/3/09, nr FB/I/3011/457/09, nr FB/I/3011/444/3/09 , nr FB/I/3011/98/9/2/09, nr FB/I/3011/554/2/09 28 084,00 e) zwikszono budet gminy o dotacje na konserwacj i utrzymanie systemw alarmowych w oparciu o porozumienie z Powiatem Lublinieckim 400,00 f) zwikszono budet gminy o dotacj na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego w oparciu o decyzje nr FB/i/3011/128/09, nr FB/I/3011/128/12/09 25 093,44 g) zwikszono budet gminy o dotacj na akcj kuriersk w oparciu o decyzj nr FB/I/3011/200/09 1 300,00 h) zwikszono budet gminy o wpywy z tytuu pomocy finansowej otrzymanej z Wojewdztwa lskiego na prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej w ZPO 22 000,00 i) zwikszono budet gminy o dotacj na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw 3 761,00 j) zmniejszono budet gminy o dotacj na zadania z zakresu USC w oparciu o decyzj nr FB/I/3011/8/12/09 -970,00 k) zmniejszono budet gminy o dotacj z zakresu pomocy spoecznej w oparciu o decyzj nr FB/I/3011/8/12/09,nr FB/I/3011/425/2/09 , nr FB/I/3011/462/09 -135 636,00 l) zwikszono budet gminy o dotacj na sfinansowanie rzdowego programu Radosna szkoa w oparciu o decyzj nr FB/I/3011/371/3/2009 11 999,00 - po stronie wydatkw:. a)zwikszono rodki na realizacj programu Ucze na wsi pomoc w zdobyciu wyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie 11 275,00 b) zwikszono rodki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej 1 096,00 c) zmniejszono rodki na wydatki biece Urzdu Gminy - 47,00 d) zwikszono rodki na wydatki biece w Szkole Podstawowej i w stowce szkolnej 14 927,00 e) zwikszono rodki na remonty czstkowe drg gminnych 30 000,00 f) zwikszono rodki na gospodarce gruntami nieruchomociami 20 000,00 g) zmniejszono rodki na zadaniu inwestycyjnym Budowa kanalizacji w soectwie Zumpy oraz zachodniej czci Boronowa -354 463,00 h) zwikszono rodki na zadaniu inwestycyjnym przebudowa mostu nad rzek Liswart w Boronowie w cigu ul. Nadrzecznej 30 000,00 i) zwikszono rodki na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw 75 646,00 j) zwikszono rodki na zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokoci 3 654,00 k)zwikszono rodki na zadanie inwestycyjne budowa infrastruktury informatycznej niezbdnej do funkcjonowania e- Urzdu w regionie lublinieckim w gminie Boronw 115 555,95
3

l) zwikszono rodki na realizacje programu operacyjnego Kapita Ludzki Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej 127 776,46 ) zwikszono rodki na wydatki biece zwizane z infrastruktur wodocigow i kanalizacyjn 90 000,00 m)zwikszono rodki na dotacje dla Gminnego Orodka Kultury 8 000,00 n) zwikszono rodki na program operacyjny Kapita Ludzki Z rodzicami do wsplnego sukcesu 40 000,00 o) zmniejszono rodki na zadaniu inwestycyjnym przebudowa drogi dojazdowej do pl uprawnych w soectwie Zumpy - 91 800,00 p) zmniejszono rodki na zadaniu inwestycyjnym przebudowa drogi dojazdowej do pl uprawnych w rejonie Cielca - 98 235,00 r) zwikszono rodki na zimowe utrzymanie drg gminnych 30 000,00 s) zwikszono rodki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikw Zespou Placwek Owiatowych 159 679,00 t) zwikszono rodki na remont budynku Urzdu Gminy 35 000,00 u) zwikszono rodki na zadanie inwestycyjne rozbudowa sieci wodocigowej ul. 3 Maja w Boronowie 6 700,00 w) zmniejszono rodki na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw -7 940,00 y) zwikszono rodki na pomoc finansow dla uczniw o charakterze socjalnym 10 242,00 z) zwikszono rodki na pokrycie kosztw wyborw do Parlamentu Europejskiego 4 783,00 ) zwikszono rodki na dofinansowanie pomocy spoecznej 28 084,00 a1) zwikszono rodki na konserwacj i utrzymanie systemw alarmowych 400,00 b1)zwikszono rodki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 25 093,44 c1) zwikszono rodki na opracowanie planw akcji kurierskiej 1 300,00 d1) zwikszono rodki na realizacj zadania Wzmocnienie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey 22 000,00 e1) zwikszono rodki na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw 3 761,00 f1) zmniejszono rodki na dofinansowanie zada z zakresu USC -970,00 g1) zmniejszono rodki na dofinansowanie pomocy spoecznej -135 636,00 h1) zwikszono rodki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rzdowego programu Radosna Szkoa 11 999,00

Zbiorcze zestawienie dochodw i wydatkw wynikajce z zamkni rachunkw budetu gminy przedstawia ponisza tabela:

Lp.

Wyszczeglnienie

Plan na 2009 r. po zmianach 8 307 376,85 4 368 725,22 890 173,44 2 666 565,00 381 913,19 9 027 124,85 6 887 743,90 2 139 380,95 902 948,00 183 200,00

Wykonanie budetu 8 507 815,46 4 751 081,67 886 595,34 2 666 565,00 203 573,45 8 478 395,44 6 519 870,65 1 958 524,79 1 462 283,54 183 200,00

% wykonania w stosunku do planu 102,4 108,7 99,6 100,0 53,3 93,9 94,6 91,5 -

1.

DOCHODY OGEM, w tym: Dochody wasne Dotacje celowe Subwencje Dochody pozyskane z innych rde

2.

WYDATKI OGEM, w tym: Wydatki biece Wydatki majtkowe

3 . PRZYCHODY 4. ROZCHODY

II.WYKONANIE DOCHODW BUDETOWYCH


Dochody budetu gminy w 2009 roku zostay wykonane w wysokoci 8 507 815,46 tj . 102,4 % planu. Dochody budetu gminy w 2009 roku przedstawiono poniej w ujciu tabelarycznym wedug rde:

Lp.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

BUDET 2009 ROK PO ZMIANACH


3

WYKONANIE ZA 2009 ROK


4

% WYKONANIA
5

UDZIA W DOCHODACH OGEM


6

I 1. 2. 3. 4. 5. -

DOCHODY OGEM: Podatki lokalne: w tym: podatek rolny podatek od nieruchomoci podatek od rodkw transportowych podatek leny podatek od spadkw i darowizn podatek opacany w formie karty podatkowej podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z opat: w tym: targowej skarbowej lokalnej adiacenckiej , renta planistyczna produktowej eksploatacyjnej Dochody z majtku Gminy: w tym: wpywy z najmu i dzierawy wieczyste uytkowanie i uytkowanie sprzeda skadnikw majtkowych wpywy ze sprzeday wody i wywozu ciekw Udzia w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa: w tym: udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych udziay w podatku dochodowym od osb prawnych Subwencje: w tym: cz owiatowa cz wyrwnawcza

8 307 376,85 1 967 056,00 45 380,00 1 700 576,00 90 000,00 69 900,00 20 000,00 200,00 41 000,00 43 100,00 22 000,00 13 000,00 100,00 5 000,00 3 000,00 568 143,22 43 200,00 1 469,00 95 474,22 428 000,00 1 534 045,00 1 434 045,00 100 000,00 2 666 565,00 2 335 600,00 330 965,00

8 507 815,46 2 015 232,59 54 342,26 1 739 398,76 103 129,00 68 150,57 3 071,00 230,00 46 911,00 56 465,61 34 575,00 11 277,00 1 127,60 3 033,00 1 998,58 4 454,43 809 587,27 61 157,73 1 424,80 313 246,28 433 758,46 1 368 164,18 1 303 552,00 64 612,18 2 666 565,00 2 335 600,00 330 965,00

102,4 102,4 119,7 102,3 114,6 97,5 15,3 115,0 114,4 131,0 157,1 86,7 1127,6 60,7 66,6 142,5 141,6 97,0 328,1 101,3 89,2 90,9 64,6 100,0 100,0 100,0 31,3 % 0,7 % 23,7 %

9,5 %

16,1 %

6. II

Pozostae dochody: w tym: dotacje na zadania wasne dotacje na zadania zlecone dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotacje z funduszy celowych na zadania biece pomoc finansowa na inwestycje pomoc finansowa na zad. biece 5% dochodw z budetu pastwa odsetki od rodkw na rachunkach bankowych odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci wpywy z zezwole na sprzeda alkoholu darowizny pozostae dochody odpatno za przedszkole odpatno za korzystanie ze stowki szkolnej rodki pozyskane z PFRON rodki UE dotacja z samorzdu wojewdztwa
PRZYCHODY - poyczka WFOiGW - wolne rodki RAZEM I + II:

1 528 467,63 116 891,00 693 436,44 400,00 800,00 75 646,00 30 000,00 22 000,00 350,00 20 000,00 1 000,00 34 000,00 30 000,00 105 031,00 20 000,00 46 000,00 11 275,00 318 638,19 3 000,00
902 948,00 147 302,00 755 646,00 9 210 324,85

1 591 800,81 114 555,59 692 194,35 400,00 800,00 75 645,40 30 000,00 22 000,00 252,15 51 329,81 3 731,63 36 427,63 65 638,93 268 334,67 24 122,50 51 794,70 10 308,83 141 264,62 3 000,00
1 462 283,54 147 302,00 1 314 981,54 9 970 099,00

104,1 98,0 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 72,0 256,6 373,2 107,1 218,8 255,5 120,6 112,6 91,4 44,3 100,0

18,7 %

W podatkach lokalnych dochody byy wykonane w 102,4 % w stosunku do zaoonego planu, pomimo tego niepene wykonanie nastpio w: podatku lenym 97,5 % / przeszacowano prognoz wpyww/ podatku od spadkw i darowizn 15,3% / podatek pobierany za porednictwem Urzdw Skarbowych- trudny do oszacowania/ Wpywy z opat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, eksploatacyjnej zostay wykonane w wysokoci 131 % Dochody z majtku Gminy zostay wykonane w wysokoci 142,5 %. Udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych stanowicych dochody budetu pastwa osigny poziom 90,9%Udziay w podatku dochodowym od osb prawnych, przekazywane za porednictwem urzdw skarbowych osigny poziom 64,6 % / zmniejszajce si wpywy z tych tytuw spowodowane s kryzysem i zwizanym z nim zwikszajcym si bezrobociem/ Wpywy z subwencji osigny poziom 100 %. Pozostae dochody osigny poziom 104,1 %

Wykonanie dochodw budetu gminy w 2009 roku wedug rde i dziaw przedstawia zacznik nr 1 niniejszego opracowania. Skutki obnienia przez Rad Gminy grnych stawek podatkowych to kwota 334 008,74 Faktyczne zalegoci w podatkach i opatach lokalnych na koniec 2009 roku to kwota 46 679,09 z tego - z tytuu opat za wod i cieki wraz z odsetkami 2 603,81 - z tytuu podatku od nieruchomoci od osb fizycznych 4 173,55 - z tytuu podatku rolnego od osb fizycznych 867,71 - z tytuu podatku lenego od osb fizycznych 66,35 - z tytuu podatku opacanego w formie karty podatkowej 1 104,00 - z tytuu podatku od czynnoci cywilno prawnych 106,00 - czynsze wraz z odsetkami 98,36 - zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny 37 659,31

III. WYKONANIE WYDATKW BUDETOWYCH


W 2009 roku wydatki budetu Gminy zostay zrealizowane do wysokoci 8 478 395,44 tj. 93,9 % planu. Na niewykorzystane rodki z tytuu wydatkw budetowych w kwocie 548 729,41 skadaj si pozostaoci rodkw na nastpujcych zadaniach: utrzymanie infrastruktury wodocigowej i kanalizacyjnej 98 214,35 rolnictwo 75,63 utrzymanie drg 25 220,42 utrzymanie zasobw komunalnych 65,07 gospodarka gruntami i nieruchomociami 74 821,34 plany zagospodarowania przestrzennego 18 973,60 prace geodezyjne 10 800,00 grobownictwo 10,89

wydatki administracyjne promocja gminy bezpieczestwo publiczne obsuga dugu gminy owiata i wychowanie
7

60 316,89 7 407,33 4 475,29 1 655,76 90 586,75

ochrona zdrowia pomoc spoeczna rezerwy edukacyjna opieka wychowawcza oczyszczanie wsi wyapywanie bezdomnych zwierzt owietlenie ulic pozostae wydatki komunalne kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport

15 272,67 40 251,33 2 233,00 5 995,50 4 183,57 2 179,35 68 565,60 7 538,01 8,90 9 878,16

Przewidziane w budecie zadania inwestycyjne zostay w wikszoci zrealizowane lub uchwalone jako wydatki , ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2009 .Zrealizowane, natomiast wydatki inwestycyjne s mniejsze od zaoonych w planie z tego powodu, e wartoci robt po przetargach byy nisze od wartoci kosztorysowych przyjtych do budetu. Wydatki w ukadzie dziaw, rozdziaw z wyodrbnieniem wydatkw biecych, w tym w szczeglnoci wynagrodze i pochodnych od wynagrodze oraz wydatkw na obsug dugu gminy, dotacji, a take wydatkw majtkowych przedstawiaj zaczniki nr 2,3,4,5 Wykorzystanie rodkw na wydatki wedug zada w ukadzie tabelarycznym przedstawia si nastpujco:

Lp.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

PLAN WYDATKW NA 2009 ROK


3

WYKONANIE WYDATKW ZA 2009 ROK


4

% WYKONANIA
5

I 1. 2. 3.

WYDATKI OGEM /I + II/ BIECE: udzia w wydatkach ogem WYDATKI KOMUNALNE udzia w wydatkach ogem w tym: utrzymanie infrastruktury wodocigowej sanitacyjnej oczyszczanie wsi eksploatacja drg owietlenie drg utrzymanie zasobw komunalnych gospodarka gruntami i nieruchomociami zagospodarowanie przestrzenne prace geodezyjne i kartograficzne utrzymanie miejsc pamici narodowej schroniska dla bezdomnych zwierzt pozostaa dziaalno WYDATKI ADMINISTRACYJNE udzia w wydatkach ogem POZOSTAE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY udzia w wydatkach ogem w tym: kultura fizyczna i sport rolnictwo bezpieczestwo publiczne utrzymanie OSP owiata i wychowanie ochrona zdrowia pomoc spoeczna edukacyjna opieka wychowawcza kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona rodowiska promocja gminy zwrot podatku akcyzowego dla producentw rolnych OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO udzia w wydatkach ogem odsetki od poyczek z WFOiGW
REZERWY udzia w wydatkach ogem w tym: oglne celowe

9 027 124,85 6 887 743,90 76,3 % 1 117 908,00 12,4 % i 570 308,00 14 000,00 200 500,00 164 000,00 58 500,00 54 000,00 20 000,00 15 000,00 1 100,00 14 000,00 6 500,00 1 387 956,00 15,4 % 4 334 646,90 48,0 % 89 311,00 1 000,00 7 400,00 31 530,00 2 758 070,00 64 630,00 1 003 759,46 66 053,00 254 240,00 5 000,00 28 560 ,00 25 093,44 45 000,00 0,5 % 45 000,00
2 233,00 0,02 % 233,00 2 000,00

8 478 395,44 6 519 870,65 76,9 % 960 124,38 11,3 % 535 996,35 9 816,43 186 337,78 130 856,08 58 434,93 19 178,66 1 026,40 4 200,00 1 089,11 11 820,65 1 367,99 1 355 606,48 16,0% 4 160 795,55 49,1 % 79 432,84 924,37 6 900,00 30 056,71 2 667 487,46 49 357,33 963 508,13 60 057,50 254 231,10 2 594,00 21 152,67 25 093,44 43 344,24 0,5 % 43 344,24

93,9 94,6 85,9 94.0 70,1 92,9 79,8 99,9 35,5 5,1 28,0 99,0 84,4 21,0 97,7 96,0

4. 5. II III -

88,9 92,4 93,2 95,3 96,7 76,4 96,0 90,9 99,9 51,9 74,1 100,0 96,3 96,3

INWESTYCJE udzia w wydatkach ogem


ROZCHODY spata poyczek z WFOiGW OGEM

2 139 380,95 23,7 %

1 958 524,79 23,1 %

91,5

183 200,00 183 200,00


9 210 324,85

183 200,00 183 200,00


8 661 595,44

Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco:

I BIECE : tj .94,6 % planu 1) Wydatki komunalne w tym: -utrzymanie infrastruktury wodocigowej i sanitacyjnej wsi - umowy zlecenia - zakup paliwa i czci zamiennych do cignika zakup narzdzi do oczyszczalni, zakup czci do usuwania awarii - zakup wody - opaty za energi elektryczn i wod -oczyszczalnia i przepompownie - awarie i remonty sieci wodocigowej i kanalizacyjnej - nadzr technologiczny nad oczyszczalni - czyszczenie oczyszczalni Lemna z osadw ciekowych - dopata mieszkacom do ciekw - pozostae usugi ( min. usugi transportowe, badania wody, analiza osadu ciekowego ) - ubezpieczenie cignika - opaty za zajcie pasa drogowego - czynsz dzierawny - koszty sdowe - oczyszczanie wsi

6 519 870,65 960 124,38 tj. 85,9 % planu 535 996,35 tj. 94,0 % planu 24 142,49 36 883,63 181 405,49 89 634,43 45 685,53 15 720,00 85 000,00 35 521,19 17 504,87 398,00 3 382,35 381,37 337,00 9 816,43 tj. 94,6 % planu 9 816,43

- selektywna zbirka odpadw

186 337,78 tj.92,9 % planu - pielgnacja klombw i rabatek / umowa zlecenie/ 1 500,00 - zakupy ( kosze uliczne, paliwo do kosiarek, worki na mieci ) 6 373,62 - remonty czstkowe drg 61 471,16 -koszenie poboczy, wycinka przydronych drzew , przegldy techniczne 16 970,69 - zimowe utrzymanie drg ( w tym wydatki niewygasajce 45 000,00) 85 357,25 - oznakowanie ulic 14 665,06 - owietlenie drg 130 856,08 tj. 79,8% planu zuycie energii elektrycznej 104 190,57 eksploatacja owietlenia 23 458,72 wymiana opraw, dzierawa slupw 3 206,79 58 434,93 tj. 99,9 % planu -przegldy techniczne obiektw / umowa zlecenie/ 1 200,00 - remonty ( remont sanitariatw ul. Poznaska 1 ,remont instalacji elektrycznej, remont schodw wraz z budow podjazdu dla niepenosprawnych malowanie klatki schodowej ul. Powstacw l. ) 51 086,14 - zakup wyposaenia sanitariatw w budynku komunalnym ul. Poznaska 1 1 970,91 - opaty za energi elektryczn w budynkach komunalnych 1 532,28
10

eksploatacja drg gminnych

- utrzymanie zasobw komunalnych

- usugi kominiarskie w budynkach komunalnych, inspektor nadzoru na pracami remontowymi, projekt remontu schodw , przegldy okresowe

2 645,60

gospodarka gruntami i nieruchomociami

19 178,66 tj. 35,5% planu

odszkodowania za drogi 3 900,00 sporzdzenie operatw szacunkowych, podziay i rozgraniczenia nieruchomoci, wypisy z rejestru gruntw, ogoszenia w prasie 9 249,21 - opaty sdowe 6 029,45 - prace geodezyjne i kartograficzne 4 200,00 tj.28,0% planu / podziay, rozgraniczenia/ -zagospodarowanie przestrzenne 1 026,40 tj.5,1%planu - wynagrodzenia czonkw Komisji Urbanistycznej 600,00 - ogoszenia , wypisy z rejestru gruntw zwizane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 426,40

utrzymanie miejsc pamici narodowej

1 089,11 tj.99,9 % planu tj.zakup wiecw, kwiatw i zniczy, donic , rodkw do konserwacji nagrobkw

schroniska dla bezdomnych zwierzt pozostaa dziaalno

11 820,65 tj.84,4 % planu 1 367,99 tj. 21,0% planu 796,82 571,17 1 355 606,48 tj. 97,7% planu 40 803,00 16 141,64 8 397 ,55 33 354,64 32 466,14 399,28 244,00 245,22 1 256 909,65 1 300,67 731 840,50 54 418,10
11

- zakupy /, rodki czystoci, farby , pdzle / do szaletw - zakup wody do szaletw 2) Wydatki administracyjne w tym: a) zadania realizowane w ramach zada zleconych z zakresu administracji rzdowej b)wydatki Gminy zwizane z zadaniami zleconymi c) wydatki zwizane z poborem podatkw d) wydatki Rady Gminy w tym: -diety radnych -zakup artykuw spoywczych, kwiatw, czytnik i karty podpisu elektronicznego - szkolenia radnych - opata za podpis elektroniczny e) wydatki Urzdu Gminy w tym: -ekwiwalent za odzie ochronn -wynagrodzenia osobowe pracownikw -dodatkowe wynagrodzenie roczne

-skadki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodze 134 206,56 -odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 20 467,47 - badania lekarskie pracownikw 1 077,00 - umowa zlecenie/ radca prawny- obsuga sesji, szkolenie z zakresu obsugi nowych programw komputerowych / 7 350,00 - zakup materiaw biurowych 18 722,91 - zakup rodkw czystoci 3 747,84 - zakup drukw 1 169,57 - zakup ksiek, wietlwek, kartki witeczne,, arnika, farb, taczki, tablicy, apteczki, czci komputerowych, klimatyzatora, roweru, ganic, materiaw do remontu magazynu , kwiatw , artykuw spoywczych 14 276,50 - prenumerata czasopism 6 850,34 - zakup opau 5 493,10 - opaty za zuyt wod ,energi elektryczn 17 264,57 - remont budynku Urzdu Gminy / wydatek niewygasajcy / 100 000,00 - naprawy drukarek i ksero , owietlenia, usuniecie awarii wody 9 094,26 - szkolenia pracownikw 9 762,40 - obsuga prawna 16 836,00 - obsuga BHP 2 860,00 - opaty pocztowe 9 955,03 - usugi komunalne 3 945,31 -rne opaty/min. wykonanie piecztek, abonament RTV, usugi kominiarskie, dopaty do studiw, serwis informatyczny, nadzr nad e- Urzdem, ogoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX/ 45 516,35 - opaty za Internet 4 999,61 -opaty za rozmowy z telefonw komrkowych 4 460,18 - opaty za rozmowy z telefonw stacjonarnych 5 231,35 -podre subowe oraz ryczaty za korzystanie z samochodw 18 074,23 prywatnych do celw subowych - podre subowe zagraniczne 146,52 - ubezpieczenia sprztu, budynku, opaty na lski Zwizek Gmin i Powiatw, opaty na Stowarzyszenie Bractwo Kunic 4 162,76 - zakup papieru do drukarek i ksero 3 217,01 - zakup akcesoriw komputerowych 410,01 - opaty sdowe 53,50 3) Pozostae wydatki na funkcjonowanie gminy: - kultura fizyczna i sport 4 160 795,55 tj.96,0 % planu

79 432,84 tj. 88,9% planu -dotacja dla LKS Jedno w Boronowie na prowadzenie zaj sportowych i wspzawodnictwa dla dzieci i modziey z terenu Gminy Boronw 60 000,00 - dotacja dla TKKF Boronovia na prowadzenie zaj sportowych 5 000,00 i wspzawodnictwa dla dzieci i modziey z terenu Gminy Boronw biece utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu 1 032,00 - utrzymanie kpieliska gminnego 3 425,51 - utrzymanie gminnego obiektu sportowego 9 975,33 rolnictwo 924,37 tj.92,4 % planu skadka Gminy na lsk Izb Rolnicz 924,37

12

bezpieczestwo publiczne zadania z zakresu obrony cywilnej sfinansowane dotacj z Powiatu Lublinieckiego przekazane na podstawie porozumienia - wpata na Fundusz Policji /posterunek w Koszcinie / -utrzymanie Ochotniczej Stray Poarnej

6 900,00 tj.93,2 % planu 400,00

6 500,00 30 056,71 tj.95,3 % planu umowa zlecenie / kierowca, gospodarz/ 2 880,00 ekwiwalent za udzia w akcjach 1 872,20 zakupy/ umundurowanie, paliwo, sprzt/ 10 142,98 opaty za energi elektryczn i wod 9 364,61 naprawa pompy 100,00 badania lekarskie 1 080,00 pozostae wydatki/ szkolenie straakw, przegldy samochodu i sprztu legalizacja aparatw powietrznych / 2 033,48 - ubezpieczenie straakw i samochodu 643,00 - opaty za telefon stacjonarny 574,04 - opaty za Internet 1 366,40 owiata i wychowanie 2 667 487,46 tj. 96,7 % planu a) Szkoa Podstawowa 1 136 104,57 tj. 98,1% planu wynagrodzenia osobowe pracownikw 713 035,02 dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 313,01 skadki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodze 144 686,58 organizacja prac spoeczno uytecznych 860,00 wypata dodatkw wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzie ochronn 59 121,25 - umowy o dzieo 850,00 - zakup oleju opaowego /16 tys. litrw/ 33 193,00 - zakupy/ rodkw czystoci , materiaw biurowych, dziennikw lekcyjnych, kredy, materiaw do remontu, wyposaenia, drukw, tonerw, tuszy ozdb witecznych / 21 836,76 - zakup pomocy naukowych 12 837,00 - opaty za energi elektryczn 9 291,17 - opaty za wod 2 391,90 - przegldy, konserwacje, naprawy 1 817,80 -badania lekarskie pracownikw 1 018,60 -pozostae usugi /m.in. usugi komunalne, opaty pocztowe, ochrona obiektu , przegldy techniczne , pomiary instalacji elektrycznej, usugi transportowe, obsuga BHP, obsuga bankowa, usugi kominiarskie / 14 590,45 -opaty za Internet 58,00 -opaty za rozmowy telefoniczne z telefonw komrkowych 931,80 - opaty za rozmowy telefoniczne z telefonw stacjonarnych 2 266,62 - delegacje subowe pracownikw 2 449,68 - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 47 400,00 - ubezpieczenie sprztu i budynku 4 328,00 - zakup akcesoriw komputerowych , w tym licencji 7 391,10 - zakup papieru do drukarek i ksero 636,83 - szkolenia pracownikw 800,00

13

b) dowoenie uczniw do szk c) Publiczne Gimnazjum


26 688,80 tj.89,5% planu

864 709,43 tj. 98,4% planu wynagrodzenia osobowe pracownikw 525 036,09 wypata dodatkw wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej dla 41 115,18 dla nauczycieli , ekwiwalentu za odzie ochronn dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 765,68 skadki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodze 105 957,97 umowy o dzieo 200,00 zakup oleju opaowego / 19 tys. litrw/ 39 903,00 zakupy / materiaw biurowych, rodkw czystoci, wyposaenia, publikacji, artykuw elektrycznych , kredy, laptopa / 11 510,20 zakup pomocy naukowych 586,50 opaty za energi elektryczn 25 697,57 opaty za wod 1 446,47 przegldy, konserwacje i naprawy 183,28 malowanie hali sportowej 12 794,62 badania lekarskie pracownikw 334,50 pozostae usugi /m.in. ochrona mienia, ,usugi komunalne , opaty pocztowe, usugi transportowe, pomiary instalacji elektrycznej, opaty bankowe, przegldy techniczne/ 13 405,03 zakup usug dostpu do Internetu 290,00 opaty za rozmowy telefoniczne z telefonw komrkowych 782,04 opaty za rozmowy telefoniczne z telefonw stacjonarnych 512,40 delegacje subowe pracownikw 1 250,08 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 33 479,00 ubezpieczenie sprztu i budynku 4 628,00 zakup papieru do drukarek i ksero 339,52 zakup akcesoriw komputerowych , licencji i programw 7 492,30 54 364,37 tj.94,5%,planu 2 804,59 32 602,83 7 101,25 4 977,56 299,00 2 991,42 500,00 60,80 100,00 198,50 100,00 2 400,00 200,00 28,42 96 153,42 tj. 94,8 % planu 71 500,04 5 165,71
14

d) utrzymanie oddziau przedszkolnego przy Szkole Podstawowej - wypata dodatkw wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za odzie ochronn - wynagrodzenia osobowe pracownikw - skadki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodze - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup pomocy dydaktycznych - zakupy/, artykuy szkolne, olej opaowy / - opaty za energi elektryczn - badania lekarskie pracownikw - konserwacje , naprawy - usugi komunalne , renowacja tablic - ubezpieczenie budynku - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - zakup papieru do ksero - delegacje subowe pracownikw e) utrzymanie obsugi ksigowo finansowej Zespou Placwek Owiatowych

wynagrodzenia osobowe pracownikw dodatkowe wynagrodzenie roczne

skadki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodze odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zakup materiaw biurowych - badania lekarskie pracownikw - szkolenia pracownikw - zakup papieru do drukarki i ksero - delegacje subowe

12 821,55 2 880,00 890,24 175,00 2 283,48 112,00 325,40 9 353,46 tj.85,4% planu 12 689,00 tj.100,0 % planu

f) doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli g) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw h) dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego pracownikw modocianych- sfinansowane dotacj z Funduszu Pracy

i) utrzymanie klas sportowych j)utrzymanie Przedszkola -

75 645,40 tj. 90,7% planu tj. 99 % pl h) dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego 8080,80 h) pracownikw modocianych sfinansowane dotacj na zadania wasne tj. 99,9 % planu 41 871,06 153 713,78 tj.97,9 % planu

wypata dodatkw wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzie robocz 7 542,07 wynagrodzenia osobowe pracownikw 100 753,35 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 724 46 skadki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodze 19 093,46 zakup rodkw czystoci , oleju opaowego , artykuw papierniczych, kocw, rcznikw ,zabawek , kubkw ceramicznych 11 478,64 - opaty za energi elektryczn i wod 500,00 badania lekarskie pracownikw 156,00 pozostae usugi /m.in. usugi komunalne , pomiary instalacji elektrycznej, opaty pocztowe, organizacja balu dla przedszkolakw/ 386 ,80 - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 8 379,00 ubezpieczenie budynku 500,00 zakup papieru do ksero 100,00 naprawy ,konserwacje 100,00 k) dotacja dla Gminy Koszcin za pobyt dziecka z Gminy Boronw 3 306,26 w przedszkolu niepublicznym tj. 55,1 % planu 174 344,10 tj.96,8% planu - ekwiwalent za odzie ochronn 539,40 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 84 531,69 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 789,31 - skadki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodze 15 978,07 - zakup rodkw czystoci ,wgla, drewna , wyposaenia, roweru, kalkulatora, oleju opaowego 9 027,19 - zakup ywnoci 52 205,51
15

l) stowka szkolna

- zakup energii elektrycznej i wody 490,17 - badania lekarskie pracownikw 280,00 - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4 000,00 - pozostae usugi / transport wgla, usugi pocztowe, usugi komunalne / 502,76 ) organizacja 50- lecia Szkoy Podstawowej 2 703,83 m) realizacja Programu Operacyjnego Kapita ludzki Z rodzicami do szkolnego sukcesu 15 339,98 n) dotacja dla Stowarzyszenia dla Boronowa na upowszechnianie wiedzy w zakresie integracji europejskiej 500,00 ochrona zdrowia 49 357,33 tj. 76,4% planu a) wydatki zwizane z dziaalnoci Gminnej Komisji 22 487 ,10 Rozwizywania Problemw Alkoholowych tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osb uzalenionych i ich rodzin, opieka nad dziemi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia czonkw GKRPA, organizacja programw profilaktycznych dofinansowanie zaj i imprez sportowych, dopaty do wycieczek szkolnych, doywianie dzieci biorcych udzia w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji. b) wydatki na zwalczanie narkomanii 2 020,41 tj. organizacja programw profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osb uzalenionych i ich rodzin, opieka nad dziemi i rodzinami patologicznymi c) realizacja programu wietlica twoim drugi domem 24 849,82 / w tym 22 000,00 z pomocy finansowej otrzymanej z budetu Wojewdztwa lskiego / - pomoc spoeczna planupomoc 934 017,74 w tym: a) zadania zlecone - zasiki rodzinne wraz z dodatkami(179 rodzin) - wiadczenia opiekucze (55 rodzin ) - skadki na ubezpieczenia spoeczne ( 3 rodziny ) -jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka ( 37 osb) -fundusz alimentacyjny ( 6 rodzin) - obsuga wiadcze rodzinnych - zasiki stae ( 3 rodziny ) - skadki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce zasiek stay b) zadania wasne -zasiki okresowe ( 10 rodzin) w tym z dotacji / 11 426,49/ -zasiki stae ( 3 rodziny ) w tym z dotacji /6 325,00 / - zasiki celowe i pomoc w naturze ( 44 rodziny ) - obiady dla osb dorosych oraz dzieci ( 56 osb) w tym z dotacji/ 24 932,00/

963 508,13 tj.100 % spoeczna tj.96,0% planu 626 297,91 412 004,00 123 014,00 3 108,22 37 000,00 24 030,00 17 974,69 8 411,00 756,00 232 675,11 14 348,00 6 325,00 25 235,25 46 749,16

skadki na ubezpieczenia zdrowotne( 3 osoby) w tym z dotacji/244,00/ 570,24 dodatki mieszkaniowe/ 2 rodziny / 1 965,02 utrzymanie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej / w tym 45 188,00 dotacja na zadania wasne Wojewody lskiego / 117 516,97 usugi opiekucze /4 osoby samotne i schorowane / 11 338,99
16

doposaenie stowki szkolnej / w ramach rzdowego programu Pomoc Pastwa w zakresie doywiania dotacja / - organizacja opatka dla ludzi starszych i samotnych - organizacja prac spoeczno uytecznych - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci - zwrot dotacji Kapita Ludzki za 2008 rok c) realizacja UE programu operacyjnego Kapita Ludzki edukacyjna opieka wychowawcza a) wietlice szkolne wynagrodzenia osobowe pracownikw wypata dodatkw wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodze - odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 100,00 18 48,30 610,50 4 015,40 52,28 104 535,11 60 057,50 tj.90,9 % planu 32 266,47 22 434,32 2 174,96 1 192,60 4 428,59 2 036,00 27 791,03 2 100,00 15 382,20

b) pomoc materialna dla uczniw - dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci / dotacja Wojewody lskiego / - wypata stypendiw dla uczniw / w tym z dotacji Wojewody lskiego 10 242,00 /

- realizacja programu pn. Ucze na wsi- pomoc w zdobyciu wyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie / rodki pozyskane PFRON / 10 308,83 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 254 231,10 a)dotacja dla instytucji kultury utrzymanie Gminnego Orodka Kultury zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszego opracowania b) pozostaa dziaalno tj. 99,9% planu 238 000,00 tj.100,0% planu 13 731,10 tj.99,9 %planu

- wydawanie Biuletynu Gminnego / w tym wydanie specjalne zwizane z 50- leciem Szkoy Podstawowej w kwocie 3 416,00 / c) dotacja dla Stowarzyszenia dla Boronowa na organizacj imprezy kulturalnej dla mieszkacw 2 500,00 tj. 100,0% planu ochrona rodowiska 2 594,00 tj.51,9 % planu tj. opata za korzystanie ze rodowiska - zwrot podatku akcyzowego dla rolnikw i producentw rolnych/ dotacja 25 093,44 Wojewody lskiego / tj.100,0% planu promocja gminy 21 152,67 tj.74,1% planu w tym: -pomoc finansowa dla Gminy Pawonkw na organizacj Doynek Powiatowych 2 000,00
17

- pozostae wydatki zwizane z promocj Gminy / zakup i wykonanie materiaw promocyjnych , zakup nagrd na konkursy zwizane z promocj gminy, wizyta delegacji z Czech z miasta partnerskiego w Gminie Boronw , wizyta delegacji Gminy Boronw w Czechach, udzia w wicie Rolnikw, , uczestnictwo w Oglnopolskich Mistrzostwach Radnych i Pracownikw Samorzdowych w tenisie stoowym, wydanie ksiki Szkoa w Boronowie / 19 152,67 4. Obsuga dugu publicznego 43 344,24 tj. 96,3 % planu tj. odsetki od poyczek zacignitych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umownymi terminami 5 Niewykorzystane rezerwy w tym: rezerwa oglna 233,00 rezerwa celowa na zarzdzanie kryzysowe 2 000,00 II. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2009 roku wydatki inwestycyjne zamykaj si kwot: 2 233,00

1 958 524,79 tj.91,5 % planu

rodki te zostay przeznaczone na nastpujce zadania: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w soectwie Zumpy i zachodniej czci Boronowa 1 044 995,30 2)budowa kanalizacji w soectwach Hucisko i Grojec 7 320,00 3)budowa infrastruktury informatycznej niezbdnej do funkcjonowania e- Urzdu w regionie lublinieckim w gminie Boronw 188 563,58 4) prace adaptacyjno- modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Boronowie 40 245,80 5) przebudowa ul 3 Maja wraz z odwodnieniem projekt 32 452,00 6) przebudowa mostu nad rzek Liswart w Boronowie w cigu ul. Nadrzecznej 493 644,68 7) budowa ul. Lompy wraz z odwodnieniem projekt/ wydatek niewygasajcy / 30 000,00 8)budowa kanalizacji ul. Myska projekt / wydatek niewygasajcy/ 15 000,00 9) budowa ul Poprzecznej projekt / wydatek niewygasajcy/ 12 000,00 10) budowa gminnego owietlenia ulicznego ul. Ks. Adamka 54 578,32 11) budowa owietlenia ul Poznaska projekt / wydatek niewygasajcy / 5 000,00 12)przeduenie owietlenia gminnego na ul. Tartacznej w soectwie Zumpy projekt / wydatek niewygasajcy / 4 000,00 13) rozbudowa sieci wodocigowej przy ul. Czstochowskiej projekt 3 782,00 14) przeduenie sieci wodocigowej przy ul. Zacisznej w Zumpach / wydatek niewygasajcy/ 5 700,00 15) rozbudowa sieci wodocigowej ul.3 Maja w Boronowie projekt / wydatek niewygasajcy / 6 700,00 16)wykonanie porczy ochronnych na przepucie ramowym pod drog gminn w miejscowoci Grojec 4 024,00 17) wykonanie porczy ochronnych na przepucie pod droga gminna w miejscowoci Dbowa Gra 4 491,42 18)wykonanie porczy ochronnych ograniczajcych zapor czoowa przylegego do drogi gminnej zbiornika wodnego w miejscowoci Boronw Doy 2 229,70 Zakupy inwestycyjne : 1) zakup piy do cicia metalu i betonu dla OSP Boronw 1 498,00 2) zakup laptopa / ze rodkw UE w ramach programu Z rodzicami do szkolnego sukcesu 2 299,99

ROZCHODY
18

Na kwot rozchodw w wysokoci 183 200,00 skadaj si spaty rat poyczek zacignitych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne

DOCHODY WASNE
Wykaz jednostek , ktre utworzyy dochody wasne : 1. ZESP PLACWEK OWIATOWYCH W BORONOWIE Realizacja dochodw wasnych przedstawia si nastpujco : Zaplanowano kwot 3 000,00 z tytuu darowizn z czego wpyna kwota 1 926,40 Zaplanowano kwot 22 000,00 z tytuu wynajmu pomieszcze szkolnych z czego wpyna kwota 10 198,55. Ponadto z tytuu rnych dochodw wpyna kwota 26,01 Ogem na rachunek dochodw wasnych wpyna kwota 12 150,96 Stan rodkw pieninych na pocztek roku 2009 to kwota 12 754,62 Realizacja wydatkw finansowanych dochodami wasnymi przedstawia si nastpujco: - zakup nagrd o artykuw spoywczych dla uczestnikw szkolnego turnieju szachowego 978,06 - zakup wyposaenia 15 208,88 -zakup materiaw do remontu 1 897,10 - monta mebli 450,00 -wykonanie pomiarw elektrycznych oraz monta kratek wentylacyjnych 1 499,38 Stan rodkw pieninych na koniec roku 2009 to kwota 4 872,16

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Uchwa nr 108/XXV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budetu gminy Boronw na rok 2009 w zaczniku nr 6 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. Zarzdzeniem nr 5/2009 Wjta Gminy Boronw z dnia 07 stycznia 2009 roku uszczegowiono przychody i wydatki do dziau, rozdziau i paragrafu klasyfikacji budetowej . W 2009 roku wpywy na rachunek Funduszu osigny kwot 5 379,16 Stan rodkw obrotowych pozostaych z 2008 roku to kwota 15 997,83 Wydatki stanowiy kwot 10 279,62 Stan rodkw obrotowych na koniec roku 2009 wynosi 11 097,37 Kwota wydatkw w wysokoci bya przeznaczona na nastpujce zadania: - zakup workw na mieci 59,02 - szkolenia zwizane z ekologi 1 000,00 - akcja pojemnikw wielkogabarytowych 3 852,00 - wdroenie gminnego programu usuwania azbestu 2 000,00 - utrzymanie skwerw i zielecw 3 368,60

19

ZOBOWIZANIA DUGOTERMINOWE GMINY NA DZIE 31 GRUDNIA 2009 ROKU


Kwota zobowiza dugoterminowych wynosi 1 487 430,00 s to zobowizania z tytuu zacignitych poyczek na inwestycje - Poyczka /umowa nr 59/2004/301/OA/no/P zacignita 28 maja 2004 roku. Aktualna kwota zaduenia wynosi 34 328,00 , a ostateczny termin spaty to 30 czerwiec 2010 roku - Poyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zacignita 17 wrzenia 2007 roku. Aktualna kwota zaduenia 1 305 800,00 , a ostateczny termin 20 grudzie 2018 roku Poyczka / umowa nr 113/2009/301OW/ot/P zacignita 22 lipca 2009 roku . Aktualna kwota zaduenia 147 302,00, a ostateczny termin spaty to 15 grudzie 2015 roku Na dzie 31 .12.2009 r. Gmina na lokatach terminowych posiada rodki w wysokoci 1 200 000,00 , na rachunku biecym kwot 260 447,38 , natomiast na rachunku wydatkw , ktre nie wygasaj z upywem roku 2009 kwot 223 400,00

Zacznik nr 1

20

Wykonanie dochodw budetu gminy wedug dziaw i rde za 2009 rok


rda dochodw Lp. 1 I Dzia 2 DOCHODY OGEM: 010 Rolnictwo i owiectwo a)dochody biece -wpywy ze sprzeday wody i odbir ciekw -darowizny mieszkacw - odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci - dotacje na zadania zlecone - pozostae dochody II 020 Lenictwo a)dochody biece - dzierawa III 600 Transport i czno b) dochody majtkowe - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych IV 700 Gospodarka mieszkaniowa a)dochody biece - wpywy z najmu i dzierawy - wieczyste uytkowanie i uytkowanie -opata adiacencka i renta planistyczna - pozostae dochody -odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci b)dochody majtkowe - sprzeda mienia/ odpatne nabycie prawa wasnoci V 710 Dziaalno usugowa a)dochody biece -dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - pozostae dochody VI 750 Administracja publiczna a)dochody biece -dotacja na zadania zlecone -5% wpyww z dochodw budetu pastwa -wpywy z najmu - pozostae dochody - odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci b) dochody majtkowe - dotacja rozwojowa VII 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
21

Plan dochodw

Wykonanie dochodw za 2009 rok 4 5 8 307 376,85 8 507 815,46 573 093,44 573 093,44 428 000,00 30 000,00 25 093,44 90 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 747 612,31 747 612,31 433 758,46 65 638,93 1 720,00 25 093,44 221 401,48 1 227,60 1 227,60 1 227,60 30 000,00 30 000,00 30 000,00

115 943,22 20 469,00 14 000,00 1 469,00 5 000,00 95 474,22 95 474,22 800,00 800,00 800,00 202 683,73 51 822,00 35 472,00 350,00 16 000,00 150 861,73 150 861,73 5 331,00

342 725,06 29 478,78 24 503,15 1 424,80 3 033,00 187,50 330,33 313 246,28 313 246,28 15 089,60 15 089,60 800,00 14 289,60 84 609,82 63 921,98 35 472,00 252,15 12 457,25 15 680,12 60 46 20 687,84 20 687,84 5 331,00

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa a) dochody biece - dotacja na zadania zlecone VIII 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa a)dochody biece -wpywy z najmu - dotacja celowa otrzymana na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego IX 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem a)dochody biece -podatek rolny osoby prawne - podatek od nieruchomoci osoby prawne - podatek leny osoby prawne - podatek opacany w formie karty podatkowej - podatek od czynnoci cywilnoprawnych osoby prawne -oplata skarbowa - opata targowa -udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych - udzia w podatku dochodowym od osb prawnych - odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci - wpywy z zezwole na sprzeda alkoholu - wpywy za zajcie pasa drogowego - podatek od nieruchomoci osoby fizyczne - podatek rolny osoby fizyczne - podatek leny osoby fizyczne -podatek od rodkw transportowych osoby fizyczne - podatek od czynnoci cywilnoprawnych osoby fizyczne - podatek od spadkw i darowizn - pozostay dochody - opata eksploatacyjna X . 758 Rne rozliczenia a)dochody biece -cz owiatowa subwencji oglnej - cz wyrwnawcza subwencji oglnej - odsetki od rodkw na lokatach bankowych 801 Owiata i wychowanie a)dochody biece -dotacje na zadania wasne - wpywy z usug odpatno za przedszkole
22

5 331,00 5 331,00 9 900,00 9 900,00 9 500,00 400,00

5 331,00 5 331,00 18 695,13 18 695,13 18 295,13 400,00

3 571 201,00

3 474 935,27

3 571 201,00 5 380,00 1 304 576,00 66 700,00 200,00 13 000,00 22 000,00 1 434 045,00 100 000,00 1 000,00 34 000,00 100,00 396 000,00 40 000,00 3 200,00 90 000,00 41 000,00 20 000,00 2 686 565,00 2 686 565,00 2 335 600,00 330 965,00 20 000,00 202 572,00 200 272,00 11 999,00 20 000,00

3 474 935,27 6 039,00 1 299 791,00 65 075,00 230,00 40,00 11 277,00 34 575,00 1 303 552,00 64 612,18 1 582,44 36 427,63 1 127,60 439 607,76 48 303,26 3 075,57 103 129,00 46 871,00 3 071,00 2 094,40 4 454,43 2 717 894,81 2 717 894,81 2 335 600,00 330 965,00 51 329,81 187 136,67 184 836,68 11 998,10 24 122,50

XI

- odpatno za obiady w stowce szkolnej -pozostae dochody -dotacja rozwojowa -dotacja z Funduszu Pracy b) dochody majtkowe - dotacja rozwojowa XII 851 Ochrona zdrowia a) dochody biece - dotacja na zadania zlecone - pomoc finansowa od samorzdu wojewdztwa XIII 852 Pomoc spoeczna a) dochody biece - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania wasne - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci - zwrot dotacji Kapita Ludzki za 2008 r. - dotacja rozwojowa - pozostae dochody - wpywy z najmu XIV 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) dochody biece - dotacja na zadania wasne - rodki PFRON XV 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska a ) dochody biece - opata produktowa - pozostae dochody XVI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) dochody biece - dotacja celowa z samorzdu wojewdztwa XVII 926 Kultura fizyczna i sport a) dochody biece - wpywy z najmu - odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci pozostae dochody

46 000,00 8 927,00 37 700,00 75 646,00 2 300,00 2 300,00 22 330,00 22 330,00 330,00 22 000,00 849 979,46 849 979,46 627 210,00 90 889,00 3 654,00 127 776,46 450,00 25 278,00 25 278,00 14 003,00 11 275,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 500,00 4 500,00 2 500,00 2 000,00

51 794,70 5 936,00 15 339,98 75 645,40 2 299,99 2 299,99 22 000,00 22 000,00 22 000,00 825 705,35 825 705,35 626 297,91 90 215,49 4 022,50 9 378,08 93 558,73 1 234,24 998,40 22 650,83 22 650,83 12 342,00 10 308,83 2 217,41 2 217,41 1 998,58 218,83 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 984,60 6 984,00 3 676,20 38,40 3 270,00

Zacznik nr 2

23

WYKONANIE WYDATKW BUDETOWYCH GMINY ZA 2009 ROK


PLAN WYDATKW PO ZMIANACH NA 2009 ROK
4

DZIA
1

ROZDZIA
2

WYSZCZEGLNIENIE
3

WYKONANIE WYDATKW ZA 2009 ROK


5

010

01010

01030 01095 600

60016

700

70004

70005 710

OGEM: w tym: zadania administracji rzdowej Rolnictwo i owiectwo w tym: zadania administracji rzdowej Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi a)wydatki biece w tym w szczeglnoci : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe Izby rolnicze a) wydatki biece Pozostaa dziaalno w tym: zadania administracji rzdowej a) wydatki biece Transport i czno Drogi publiczne gminne a) wydatki biece w tym w szczeglnoci : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Gospodarka gruntami i nieruchomociami a) wydatki biece b) wydatki majtkowe Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/ a) wydatki biece Cmentarze a) wydatki biece Administracja publiczna w tym: zadania administracji rzdowej Urzdy wojewdzkie w tym : zadania administracji rzdowej
24

9 027 124,85 693 436,44 1 743 801,44 25 093,44 1 717 708,00 570 308,00 27 020,00 1 147 400,00 1 000,00 1 000,00 25 093,44 25 093,44 25 093,44 790 400,00 790 400,00 200 500,00 1 500,00 589 900,00 152 500,00 58 500,00 58 500,00 1 200,00 94 000,00 54 000,00 40 000,00 36 100,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 100,00 1 100,00 1 617 795,95 35 472,00 55 362,00 35 472,00

8 478 395,44 692 194,35 1 645 511,46 25 093,44 1 619 493,65 535 996,35 24 142,49 1 083 497,30 924,37 924,37 25 093,44 25 093,44 25 093,44 765 179,58 765 179,58 186 337,78 1 500,00 578 841,80 77 613,59 58 434,93 58 434,93 1 200,00 19 178,66 19 178,66 6 315,51 1 026,40 1 026,40 600,00 4 200,00 4 200,00 1 089,11 1 089,11 1 551 594,18 35 472,00 51 613,64 35 472,00

71004

71013 71035 750 75011

75022

75023

a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./ a) wydatki biece Urzdy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe Promocja jednostek samorzdu terytorialnego a) wydatki biece - pomoc finansowa dla Gminy Pawonkw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa w tym: zadania administracji rzdowej Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania administracji rzdowej a)wydatki biece w tym w szczeglnoci : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: zadania administracji rzdowej a)wydatki biece w tym w szczeglnoci : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji a) wydatki biece w tym w szczeglnoci : - dotacje Ochotnicze strae poarne a)wydatki biece w tym w szczeglnoci: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b)wydatki majtkowe Obrona cywilna a) wydatki biece Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Dochody od osb prawnych, od osb
25

55 362,00 49 836,00 36 900,00 36 900,00 1 496 973,95 1 280 443,00 930 540,00 216 530,95 28 560,00 28 560,00 2 000,00 5 331,00 5 331,00 548,00 548,00 548,00 4 783,00 4 783,00 4 783,00 1 235,59 42 930,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 35 530,00 31 530,00 2 880,00 4 000,00 400,00 400,00 500,00 500,00 9 920,00

51 613,64 47 824,22 33 354,64 33 354,64 1 445 473,23 1 256 909,65 927 815,16 188 563,58 21 152,67 21 152,67 2 000,00 5 331,00 5 331,00 548,00 548,00 548,00 4 783,00 4 783,00 4 783,00 1 235,59 38 454,71 6 500,00 6 500,00 6 500,00 31 554,71 30 056,71 2 880,00 1 498,00 400,00 400,00 8 397,55

75075

751

75101

75113

754 75404

75412

75414 75495 756

75647

757

75702

758 75818 801

80101

80103

80104

80110

80113

80114

80146

fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i nieopodatkowanych nalenoci budetowych a) wydatki biece w tym w szczeglnoci - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: -wydatki na obsug dugu gminy Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe a) wydatki biece Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe Oddziay przedszkolne przy szkoach podstawowych a)wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Przedszkola a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje b) wydatki majtkowe Gimnazja a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Dowoenie uczniw do szk a)wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
26

9 920,00 9 920,00 5 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 2 233,00 2 233,00 2 233,00 2 800 620,00 1 197 663,00 1 157 413,00 924 067,00 40 250,00 57 528,00 57 528,00 46 944,00 203 066,00 200 766,00 163 545,00 6 000,00 2 300,00 878 881,00 878 881,00 674 135,00 29 810,00 29 810,00 3 550,00 101 459,00 101 459,00 94 779,00 10 950,00

8 397,55 8 397,55 3 490,35 43 344,24 43 344,24 43 344,24 43 344,24 2 710 033,25 1 176 350,37 1 136 104,57 912 884,61 40 245,80 54 364,37 54 364,37 44 681,64 174 660,01 172 360,02 138 311,27 3 306,26 2 299,99 864 709,43 864 709,43 668 959,74 26 688,80 26 688,80 3 476,30 96 153,42 96 153,42 89 487,30 9 353,46

a) wydatki biece Stowki szkolne a) wydatki biece 80148

10 950,00 180 054,00 180 054,00 109 004,00 141 209,00 141 209,00 2 118,00 500,00 64 630,00 330,00 6 500,00 6 500,00 800,00 49 500,00 49 500,00 12 947,81 700,00 800,00 800,00 7 830,00 330,00 7 830,00 6 500,00 1 003 759,46 627 210,00 621 935,00

9 353,46 174 344,10 174 344,10 107 299,07 133 409,29 133 409,29 2 117,70 500,00 49 357,33 5 520,41 5 520,41 800,00 40 987,10 40 987,10 11 987,81 500,00 2 849,82 2 849,82 2 669,05 963 508,13 626 297,91 621 146,31

w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od


wynagrodze Pozostaa dziaalno a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze -dotacje Ochrona zdrowia w tym: zadania administracji rzdowej Zwalczanie narkomanii a)wydatki biece w tym w szczeglnoci - dotacje Przeciwdziaanie alkoholizmowi a) wydatki biece : w tym w szczeglnoci - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje Izby wytrzewie a) wydatki biece Pozostaa dziaalno w tym: zadania administracji rzdowej a) wydatki biece : w tym w szczeglnoci - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pomoc spoeczna w tym: zadania administracji rzdowej wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w tym: zadania administracji rzdowej a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej w tym: zadania administracji rzdowej a) wydatki biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zadania administracji rzdowej a) wydatki biece
27

80195

851 85153

85154

85158

85195

852

85212

617 143,00 621 935,00 20 893,00 3 672,00 1 350,00

617 130,91 621 146,31 20 882,94 3 366,00 1 326,24

85213

756,00 1 350,00 77 008,70 8 411,00 77 008,70

756,00 1 326,24 76 136,41 8 411,00 76 136,41

85214

85215

Dodatki mieszkaniowe a) wydatki biece Orodki pomocy spoecznej w tym: zadania administracji rzdowej a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze a)wydatki biece

2 000,00 2 000,00 119 165,00 900,00 119 165,00 108 815,88 11 380,02 11 380,02 10 780,00 170 920,74 170 920,74 57 549,98 52,28 66 053,00 32 775,00 32 775,00 28 509,00 33 278,00 33 278,00 223,00 302 500,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 263 000,00 164 000,00 99 000,00 5 000,00 5 000,00 6 500,00 6 500,00 254 240,00 238 000,00 238 000,00 238 000,00 16 240,00 16 240,00 2 500,00 89 311,00

1 965,02 1 965,02 117 516,97 117 516,97 107 731,58 11 338,99 11 338,99 10 743,57 134 078,19 134 078,19 30 545,13 52,28 60 057,50 32 266,47 32 266,47 28 055,51 27 791,03 27 791,03 199,60 220 033,47 9 816,43 9 816,43 11 820,65 11 820,65 194 434,40 130 856,08 63 578,32 2 594,00 2 594,00 1 367,99 1 367,99 254 231,10 238 000,00 238 000,00 238 000,00 16 231,10 16 231,10 2 500,00 79 432,84

85219

85228

w tym w szczeglnoci:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pozostaa dziaalno a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pomoc materialna dla uczniw a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki biece Schroniska dla zwierzt a) wydatki biece Owietlenie ulic, placw i drg a)wydatki biece b)wydatki majtkowe Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska a) wydatki biece Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - dotacje Pozostaa dziaalno a)wydatki biece w tym w szczeglnoci - dotacje Kultura fizyczna i sport
28

85295

854 85401

85415

900 90003 90013 90015

90019 90095 921

92109

92195 926

92601

92605

92695

Obiekty sportowe a) wydatki biece Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - dotacje Pozostaa dziaalno a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

11 000,00 11 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 13 311,00 13 311,00 4 800,00

9 975,33 9 975,33 65 000,00 65 000,00 65 000,00 4 457,51 4 457,51 300,00

Zacznik Nr 3

29

DOCHODY I WYDATKI BUDETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ WYKONANIE ZA 2009 ROK
Dzia 1 010 01095 Rozdzia 2 3 Wyszczeglnienie Plan na Wykonanie za 2009 rok 2009 rok 5 6 693 436 ,44 692 194,35 25 093,44 25 093,44 25 093,44 25 093,44 25 093,44 25 093,44

750 75011

751 75101

4 DOCHODY OGEM: Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne
30

35 472,00 35 472,00

35 472,00 35 472,00

35 472,00

35 472,00

5 331,00 548,00

5 331,00 548,00

548,00

548,00

75113

4 783,00 4 783,00

4 783,00 4 783,00

851 85195

330,00 330,00 330,00

852 85212

627 210,00 617 143,00

626 297,91 617 130,91

85213

i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej , niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

617 143,00

617 130,91

756,00

756,00

756,00

756,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada 2010 biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

8 411,00

8 411,00

8 411,00

8 411,00

85219

Orodki pomocy spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

900,00

900,00

Dzia
1

Rozdzia
2

Wyszczeglnienie
3

Plan na 2009 rok


4

Wykonanie za 2009 rok


5

010

WYDATKI OGEM: Rolnictwo i owiectwo


31

693 436,44 25 093,44

692 194,35 25 093,44

01095 750 75011

751

75101

75113 851 85195 852

Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie: a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa a)wydatki biece w tym w szczeglnoci: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Wybory do Parlamentu Europejskiego a)wydatki biece w tym w szczeglnoci: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno a) wydatki biece Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej , niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej a) wydatki biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki biece Orodki pomocy spoecznej a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

25 093,44 25 093,44 35 472,00 35 472,00 35 472,00 33 861,00 5 331,00 548,00 548,00 548,00 4 783,00 4 783,00 1 235,59 330,00 330,00 330,00 627 210,00 617 143,00

25 093,44 25 093,44 35 472,00 35 472,00 35 472,00 33 861,00 5 331,00 548,00 548,00 548,00 4 783,00 4 783,00 1 235,59 626 297,91 617 130,91

85212

617 143,00 20 893,00 756,00

617 130,91 20 882,94 756,00

85213

756,00 8 411,00 8 411,00 900,00 900,00 900,00

756,00 8 411,00 8 411,00 -

85214 85219

Zacznik nr 4

32

DOCHODY I WYDATKI BUDETU GMINY NA REALIZACJ ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ - WYKONANIE ZA 2009 ROK
DZIA ROZDZIA WYSZCZEGLNIENIE DOCHODY OGEM: 710 71035 Dziaalno usugowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2020 gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej PLAN NA 2009 ROK 800,00 800,00 800,00 WYKONANIE ZA 2009 ROK 800,00 800,00 800,00

800,00

800,00

DZIA

ROZDZIA

WYSZCZEGLNIENIE WYDATKI OGEM:

PLAN NA 2009 ROK 800,00 800,00 800,00 800,00

WYKONANIE ZA 2009 ROK 800,00 800,00 800,00 800,00

710 71035

Dziaalno usugowa Cmentarze a) wydatki biece

Zacznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI BUDETU GMINY

33

NA REALIZACJ ZADA BIECYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO /POWIATEM LUBLINIECKIM/ - WYKONANIE ZA 2009 ROK

DZIA

ROZDZIA

WYSZCZEGLNIENIE

754 75414

DOCHODY OGEM: Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie /umw/ midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

PLAN NA WYKONANIE 2009 ROK ZA 2009 ROK 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

400,00

400,00

DZIA

ROZDZIA

WYSZCZEGLNIENIE WYDATKI OGEM: Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna a) wydatki biece

PLAN NA WYKONANIE 2009 ROK ZA 2009 ROK 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

754 75414

Zacznik nr 6

34

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2009 ROKU


Lp. OGEM: 1. GMINNY ORODEK KULTURY W BORONOWIE samorzdowa instytucja kultury NAZWA PODMIOTU KWOTA DOTACJI 238 000,00 238 000,00

Zacznik nr 7

ZAKRES I WIELKO DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2009 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH I NIE DZIAAJCYM W CELU OSIGNICIA ZYSKU
Lp. OGEM: 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkacw gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu prowadzenie zaj sportowych i wspzawodnictwa sportowego dla dzieci i modziey Zaspokojenie potrzeb mieszkacw gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych Zaspokojenie potrzeb mieszkacw gminy w zakresie owiaty i wychowania- upowszechnianie wiedzy w zakresie integracji europejskiej ZAKRES DOTACJI KWOTA DOTACJI 68 000,00 65 000,00

2. 3.

2 500,00 500,00

35

Zacznik nr 8

Lp

DOTACJE NA POMOC FINANSOW DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2009 ROKU Dzia Rozdzia Kwota Rodzaj Jednostka Termin realizowanego realizujca realizacji zadania zadanie
750 75075 271 0 2 000,00 Czciowe pokrycie kosztw zwizanych z organizowaniem Doynek Powiatowych na terenie Gminy Pawonkw Gmina Pawonkw 15.09.2009

3.

Razem

2 000,00

Zacznik nr 9

WYDATKI BUDETU GMINY W 2009 ROKU NA REALIZACJ ZADA BIECYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan Wykonanie
1.

2.

3.

4.

5.

OGEM 801 80104 Owiata i wychowanie Przedszkola a) wydatki biece w tym w szczeglnoci : - dotacje Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani a) wydatki biece w tym w szczeglnoci : -dotacje Przeciwdziaanie alkoholizmowi a) wydatki biece w tym w szczeglnoci: - dotacje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 500,00 800,00 800,00 800,00 700,00 700,00 700,00 3 306,26 3 306,26 3 306,26 3 306,26 1 300,00 800,00 800,00 800,00 500,00 500,00 500,00

851 85153

85154

Zacznik nr 10 36

RODKI BUDETU GMINY POZYSKIWANE Z INNYCH RDE -WYKONANIE ZA 2009 ROK

Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie Ogem

Plan na Wykonanie 2009 rok za 2009 rok


11 275,00
11 275,00 11 275,00 11 275,00

10 308,83
10 308,83 10 308,83 10 308,83

854 85415 2700

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin( zwizkw gmin), powiatw( zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

Zacznik nr 11

POMOC FINANSOWA OTRZYMANA PRZEZ GMIN W 2009 ROKU


DZIA ROZDZIA WYSZCZEGNIENIE OGEM Transport i czno Drogi publiczne gminne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych PLAN NA 2009 ROK 52 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 WYKONANIE ZA 2009 ROK 52 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

600 60016 630 0

851 85153 271 0 85154 271 0

22 000,00 3 500,00 3 500,00

22 000,00 3 500,00 3 500,00

18 500,00 18 500,00

18 500,00 18 500,00

Zacznik nr 12

37

RODKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE W 2009 ROKU Lp. Nazwa projektu OGEM 1. 2. 3.
Program : Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego 2007- 2013 Priorytet II Spoeczestwo Informatyczne Dziaanie 2.2 Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego . Zadanie : Budowa infrastruktury informatycznej niezbdnej do funkcjonowania e-urzdu w regionie lublinieckim w gminie Boronw Program operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja i integracji spoecznej Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Program operacyjny Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Zadanie : Z rodzicami do szkolnego sukcesu

rodki otrzymane w 2009 roku 141 264,62 20 687,84 102 936,81 17 639,97

Wjt Gminy Boronw mgr Rufin Majchrzyk

38