You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLII/337/2010 RADY GMINY MSTW z dnia 24 wrzenia 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnie od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 , art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm./ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opatach lokalnych (1) / tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613/ oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogoszeniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz.95/ . (1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wsplnych zasad dla niektrych typw transportu kombinowanego towarw miedzy pastwami czonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opat za uytkowanie niektrych typw infrastruktury przez pojazdy ciarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej wydanie specjalne. Rada Gminy Mstw uchwala: 1. Ustala si wysoko rocznej stawki podatku od nieruchomoci: 1) Od 1m2 powierzchni uytkowej budynkw mieszkalnych lub ich czci mierzonej po wewntrznej dugoci cian na wszystkich kondygnacjach zajtych wycznie na potrzeby mieszkalne w tym: garae podziemne , piwnice, sutereny, poddasza uytkowe bez klatek schodowych 0,57z

2) Od 1m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zwizanych z dziaalnoci gospodarcz inna ni rolnicza lub lena oraz od czci budynkw mieszkalnych zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20,50z 3) Od 1m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym 9,82z 4) Od 1m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zajtej na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,27z 5) Od 1m2 powierzchni uytkowej pozostaych budynkw lub ich czci w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 5,00z 6) Od wartoci budowli lub ich czci o ktrych mowa w art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej 2% 7) Od gruntw: a) od 1m2 powierzchni gruntw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw 0,78z b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 4.15z c) od 1m2 powierzchni gruntw pozostaych nie sklasyfikowanych jako uytki rolne, lene i nieuytki oraz nie zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, inn ni dziaalno rolnicza lub lena w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 0,18z

Id: IXNIH-ILAJP-XSQMI-KYQJB-JGPGR. Podpisany

Strona 1

2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci: a) nieruchomoci lub ich czci zajte na potrzeby ochrony przeciwpoarowej, na potrzeby dziaalnoci w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby dziaalnoci w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjtkiem wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. b) nieruchomoci zajte przez sie wodocigow i kanalizacyjn, oczyszczalni ciekw oraz budynki i zajte pod nie grunty stanowice infrastruktur oczyszczalni bdce wasnoci komunaln gminy c) nieruchomoci lub ich czci stanowice wasno mienia komunalnego gminy a nie oddanych w uytkowanie. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy 4. Traci moc uchwaa Rady Gminy Nr XXXII/268/2009 z dnia 30 padziernika 2009 roku. 5. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy w Mstowie 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od 01.01.2011 roku.

Przewodniczcy Rady Gminy Zdzisaw Gody

Id: IXNIH-ILAJP-XSQMI-KYQJB-JGPGR. Podpisany

Strona 2