You are on page 1of 5

UCHWAA Nr XVIII/124/08 RADY GMINY W SIENNICY z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) art. 165 oraz 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy w Siennicy postanawia, co nastpuje: 1.1. Po stronie dochodw zwiksza si plan: Dz. 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - 21.807z Rozdz. 75616 - wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych - 6.100z 0500 - podatek od czynnoci cywilno prawnych - 6.100z Rozdz. 75618 - Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw - 15.707z 0480 - wpywy z opat za wydanie zezwole na sprzeda alkoholu - 15.707z Ogem zwikszono dochody: - 21.807z 2. Po stronie wydatkw zwiksza si plan: Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 7.000z Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - 7.000z 4260 - zakup energii - 7.000z Dz. 757 Obsuga dugu publicznego - 69.000z Rozdz. 75705 - Obsuga krajowych poyczek i kredytw pozostaych jednostek sektora finansw publicznych 69.000z 8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego - 69.000z Dz. 801 Owiata i wychowanie - 34.765z Rozdz. 80101 -Szkoy podstawowe - 34.765z 2540 - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty - 34.765z Dz. 851 Ochrona zdrowia - 23.542z Rozdz. 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi - 15.707z 4210 - zakup materiaw i wyposaenia - 7.000z 4300 - zakup usug pozostaych - 8.707z Rozdz. 85195 - Pozostaa dziaalno - 7.835z 4260 - zakup energii - 7.835z Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - 58.500z Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 3.200z 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw - 3.200z Rozdz. 90015 - Owietlenie ulic, placw i drg - 45.000z 4260 - zakup energii - 20.000z 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - 25.000z Rozdz. 90095 - Pozostaa dziaalno - 10.300z

4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw - 4.200z 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - 6.100z Ogem zwikszono wydatki: - 192.807z 3. Po stronie wydatkw zmniejsza si plan: Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod - 171.000z Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - 171.000z 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - 171.000z Ogem zmniejszono wydatki: - 171.000z 2. Wprowadza si zmiany do zacznika nr 1 do uchway nr XVI/120/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 wrzenia 2008r. Limity wydatkw na programy inwestycyjne w latach 2008-2010 polegajce na: 1. Zmniejszeniu wydatkw inwestycyjnych w 2008 roku o kwot 171.000z w pozycjach: Poz. 2 Modernizacja SUW w Nowym Zglechowie 2. Zwikszeniu wydatkw inwestycyjnych w 2008 roku kwot 31.100z w pozycjach: Poz. 20 Wykonanie modernizacji owietlenia ulicznego o kwot 25.000z Poz. 21 Dostarczenie i udostpnienie Internetu dla osb zagroonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica czne koszty finansowe 1.436.184z planowane wydatki w 2008r. 6.100z w tym dochody wasne 6.100z planowane wydatki 2009 rok - 1.017.724z; planowane wydatki 2010 rok - 151.768z planowane wydatki 2011 rok - 151.768z planowane wydatki 2012 rok - 108.824z.

4. Plan wydatkw na programy inwestycyjne w latach 2008-2012 do realizacji przez gmin Siennica po zmianach przedstawia zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 3. Wprowadza si nastpujce zmiany do uchway nr XI/70/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2008 rok polegajcy na: 1) w zaczniku nr 6 Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2008 rok zwiksza si dochody i wydatki o kwot 16.700z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway; 2) w zaczniku nr 7 Dotacje podmiotowe w 2008 roku: zwiksza si plan o kwot 34.765z dla Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Duewie zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 3) w zaczniku nr 9 Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zwiksza si plan o kwot 20.950z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Siennica. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Przewodniczcy Rady Gminy: Jacek Zwierz

Zacznik nr 1 do uchway nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r. Limity wydatkw na programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012

Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9,+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 9 40.000 A. B. C. 1.000.000 A. B. C. 54.000 54.000 - A. B. C. . 1.000.000 A. B. C. A. B. C. . A. B. C. . 22.200 22.200 A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . 81.000 81.000 A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . 361.000 51.000 310.000 A. B. C. . 80.000 A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . A. B. 1.000.000 1.800.000 100.000 100.000 600.000 1.000.000 10 2009 r. 2010r. 2011r. 2012r.

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Wjt Gminy

1 1.

2 010

3 01010

4 6050

5 Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie gminy Siennica Modernizacja SUW w Nowym Zglechowie Modernizacja SUW w Siennicy Wykonanie dokumentacji chodnika we wsiach : Nowa Pogorzel, Pogorzel, akw Przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel - Grzebowilk - II etap Wykonanie dokumentacji na drog Majdan, Nowy Starogrd, Starogrd Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy

6 70.000

7 70.000

8 30.000

11

12 -

13

14

2.

400

40002

6050

1.204.000

1.204.000

204.000

Wjt Gminy

3. 4.

400 600

40002 60016

6050 6050

1.000.000 54.000

Wjt Gminy Wjt Gminy

5.

600

60016

6050

1.191.000

1.191.000

191.000

Wjt Gminy

6.

600

60016

050

40.000

40.000

40.000

Wjt Gminy

7.

600

60016

050

600.000

Wjt Gminy

8.

600

60016

050

Przebudowa ulicy Winiowej w Nowej Pogorzeli i ulicy Granicznej w Grzebowilku Przebudowa drogi gminnej Majdan - Starogrd

722.200

400.000

300.000

Wjt Gminy

9.

600

60016

6050

1.800.000

800.000

1.000.000

Wjt Gminy

10.

600

60016

6050

Przebudowa mostu we wsi Kulki

450.000

450.000

Wjt Gminy

11

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe Wykup dziaek z przeznaczeniem pod drogi"

400.000

200.000

200.000

Wjt Gminy

12

600

60016

6050

181.000

50.000

50.000

Wjt Gminy

13

600

60016

6050

Wykonanie projektu i budowy drogi gminnej Drodwka Dzielnik Wykonanie dokumentacji modernizacj Budynku Urzdu Gminy w Siennicy Zakup samochodu dla OSP akw

160.000

160.000

160.000

Wjt Gminy

14.

750

75023

7050

15.000

15.000

15.000

Wjt Gminy

15.

754

75412

7060

130.000

130.000

130.000

Wjt Gminy

16.

801

80101

6050

Modernizacja budynkw szk podstawowych w PSP Grzebowilk i PSP Siennica Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodocigowej w Siennicy Modernizacja oczyszczalni ciekw

459.000

259.000

259.000

Wjt Gminy

17.

900

90001

6050

89.100

89.100

89.100

Wjt Gminy

18

900

90001

6050

2.800.000

Wjt Gminy

19

900

90001

6050

Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw

5.361.000

2.000.000

3.000.000

Wjt Gminy

20

900

90015

6050

Wykonanie modernizacji owietlenia ulicznego

375.000

175.000

95.000

100.000

100.000

Wjt Gminy

21.

900

90095

6050

Dostarczenie i udostpnienie Internetu dla osb zagroonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Zakup pompy gbinowej dla SUW w Siennicy

1.436.184

6.100

6.100

1.017.724

151.768

151.768

108.824

Wjt Gminy

22.

400

40002

6060

9.250

9.250

9.250

Wjt Gminy

23

854

85401

6060

Zakup zmywarki dla PSP w Siennicy

7.288

7.288

7.288

Wjt Gminy

C. . 24. 851 85195 6050 Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej zewntrznej czci budynku SPZOZ w Siennicy Zakup barakowozu 12.000 12.000 12.000 A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . A. B. C. . Wjt Gminy

25

852

85295

6060

28.060

28.060

28.060

Wjt Gminy

26

926

92695

6050

Modernizacja stadionu w Siennicy III etap

155.000

155.000

155.000

Wjt Gminy

?7

900

90001

6050

Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowywanego kompleksu obiektw najwikszego pracodawcy w Gminie Siennica Zakup samochodu dla niepenosprawnych

300.000

300.000

300.000

Wjt Gminy

28

853

85324

6060

120.000

120.000

120.000

A. B. C. . 2.430.000 7.717.724 6.701.768 151.768 108,824

Wjt Gminy

Ogem

19.169.082

4.488.998

2.058.998

Zacznik nr 2 do uchway nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r. Zmiany w planie dochodw wasnych i wydatkw jednostek budetowych na 2008 rok
Nazwa jednostki budetowej Klasyfikacja budetowa Ogem Stan rodkw pieninych na pocztek roku 5. 150 100 Plan dochodw Zwikszenia Ogem Plan wydatkw Zwikszenia Ogem Stan rodkw pieninych na koniec roku 12. 100 50

Dz. 1. wietlica przy PSP Siennica wietlica przy Zespole Szk w akowie Gminne Przedszkole w Siennicy Ogem 2. 854 854

Rozdz. 3. 85401 85401 4. 46.150 47.800 6. 44.000 43.000 7. 2.000 4.700 8. 46.000 47.700 9. 44.050 43.050 10. 2.000 4.700 11. 46.050 47.750

801

80104

58.200 152.150

200 450

48.000 135.000

10.000 16.700

58.000 151.700

48.100 135.200

10.000 16.700

58.100 151.900

100 250

Zacznik nr 3 do uchway nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r. Dotacje podmiotowe w 2008 roku w zotych
Lp. 1 1 2. 3. Dzia 2 801 851 921 Rozdzia 3 80101 85154 92116 4 2540 2570 2480 Nazwa instytucji 5 Niepubliczna Szko Podstawowa w Duewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustaw o systemie owiaty Zesp Szk w akowie - dotacja na prowadzenie wietlicy rodowiskowej Samorzdowe instytucie kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy Ogem Kwota dotacji 6 214.765 4.000 130.000 348.765

Zacznik nr 4 do uchway nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r.

Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zotych
Lp. I. II. 1. 2. m. i. IV. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztku roku Przychody 0690 - wpywy z rnych opat 0920 - pozostae odsetki Koszty i inne obcienia Wydatki biece 4300 - zakup usug pozostaych Stan rodkw obrotowych na koniec roku 10.100,00 150,00 20.900,00 50,00 31.000,00 200,00 Plan na 2008 rok 150,00 10.100,00 10.000,00 100,00 10.100,00 Zwikszenia 4.950,00 16.000,00 16.000,00 20.900,00 Ogem 5.100,00 26.100,00 26.000,00 100,00 31.000,00

Przewodniczcy Rady Gminy: Jacek Zwierz