You are on page 1of 29

UCHWAA BUDETOWA GMINY NARUSZEWO NA ROK 2010

Nr XXXVIII/163/2009
RADY GMINY NARUSZEWO
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art.
237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nastpuje
1. Dochody w cznej kwocie 19 730 000,00z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 14 261 732z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 5 468 268,00z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.

2.1. Wydatki w cznej kwocie 21 230 000,00z, w tym:


1) wydatki biece w kwocie 13 066 409,00z,
2) wydatki majtkowe w kwocie 8 163 591,00z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej


uchway.
3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej
uchway.
3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 1 500 000,00, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) kredytw w kwocie 900 000,00z,
2) nadwyki budetu gminy z lat ubiegych w kwocie 600 000,00z,
2. Przychody budetu w wysokoci 250 000,00z, (wolne rodki) przeznacza si na rozchody w wysokoci
250 000,00z, (spata wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek).
3. Przychody budetu w wysokoci 1 750 000,00z, rozchody w wysokoci 250 000,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 500 000,00z,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 900 000,00z,
5.1. Rezerw ogln w wysokoci 80 000,00z.
2. Rezerw celow zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w wysokoci 5 000,00z.
6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
7.1. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.

8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na czn kwot 179 000,00z zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
9. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1)

przychody 110 000,00z,

2)

wydatki 190 000,00z,


-

zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na 2010r.

10.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z zacznikiem nr
11 do niniejszej uchway.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej
uchway.
11.1. Upowania si Wjta do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 500 000,00z,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z
udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 500 000,00z,
3) przekazywania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym gminy do zacigania zobowiza z tytuu
umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki
i termin zapaty upywa w roku 2011, w ramach kwoty o ktrej mowa w pkt 2 lit. b,
12. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
13. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Roman Salak

Zacznik nr 1

Dzia

Rozdzia

rdo dochodw

Ogem

z tego:
biece

010
01010
6298

01041
6298

01095
0750

600
60016
6298

700

Rolnictwo i owiectwo

1 704 456,00

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
rodki na dofinansowanie wasnych
inwestycji gmin(zwizkw
gmin),powiatw(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztwa,
pozyskane z innych rde

1 530 606,00

1 530 606,00

1 530 606,00

Program rozwoju obszarw


wiejskich

171 850,00

171 850,00

171 850,00

rodki na dofinansowanie wasnych


inwestycji gmin(zwizkw
gmin),powiatw(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztwa,
pozyskane z innych rde

171 850,00

171 850,00

171 850,00

Pozostaa dziaalno

2 000,00

2 000,00

Dochody z najmu i dzierawy


skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze

2 000,00

2 000,00

Transport i czno

3 765 812,00

3 765 812,00

3 765 812,00

Drogi publiczne gminne

3 765 812,00

3 765 812,00

3 765 812,00

rodki na dofinansowanie wasnych


inwestycji gmin(zwizkw
gmin),powiatw(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztwa,
pozyskane z innych rde

3 765 812,00

3 765 812,00

3 765 812,00

0470

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste


nieruchomoci

3 000,00

3 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierawy


skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o
podobnym charakterze

48 000,00

48 000,00

0920

Pozostae odsetki

350,00

350,00

111 691,00

111 691,00

55 691,00

Urzdy wojewdzkie

55 691,00

55 691,00

55 691,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami

55 691,00

55 691,00

55 691,00

Urzdy gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

56 000,00

56 000,00

Administracja publiczna

0690

Wpywy z rnych opat

1 000,00

1 000,00

0920

Pozostae odsetki

40 000,00

40 000,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

75101

2010

754
75414
2010

9
1 530 606,00

51 350,00

751

1 702 456,00

51 350,00

75023

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

1 530 606,00

51 350,00

2010

w tym:
dotacje

1 530 606,00

51 350,00

75011

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi
1 702 456,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

750

majtkowe

dotacje

2 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
70005

w tym:

15 000,00

15 000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa

1 108,00

1 108,00

1 108,00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony
prawa

1 108,00

1 108,00

1 108,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami

1 108,00

1 108,00

1 108,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

300,00

300,00

300,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu

300,00

300,00

300,00

pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami
756

Dochody od osb prawnych, od


osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

3 151 737,00

3 151 737,00

Wpywy z podatku dochodowego od


osb fizycznych

3 000,00

3 000,00

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w


formie karty podatkowej

3 000,00

3 000,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

671 000,00

671 000,00

0310

Podatek od nieruchomoci

600 000,00

600 00,00

0320

Podatek rolny

8 000,00

8 000,00

0330

Podatek leny

40 000,00

40 000,00

0340

Podatek od rodkw transportowych

10 000,00

10 000,00

0500

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

10 000,00

10 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z


tytuu podatkw i opat

3 000,00

3 000,00

911 500,00

911 500,00

75601
0350

75615

75616

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od spadkw i
darowizn, podatku od czynnoci
cywilno-prawnych oraz podatkw i
opat lokalnych od osb fizycznych
0310

Podatek od nieruchomoci

90 000,00

90 000,00

0320

Podatek rolny

660 000,00

660 000,00

0330

Podatek leny

12 000,00

12 000,00

0340

Podatek od rodkw transportowych

50 000,00

50 000,00

0360

Podatek od spadkw i darowizn

15 000,00

15 000,00

0430

Wpywy z opaty targowej

0500
0910
75618

1 500,00

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

70 000,00

70 000,00

Odsetki od nieterminowych wpat z


tytuu podatkw i opat

13 000,00

13 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu


terytorialnego na podstawie ustaw

111 000,00

111 000,00

0410

Wpywy z opaty skarbowej

20 000,00

20 000,00

0460

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

15 000,00

15 000,00

0480

Wpywy z opat za zezwolenia na


sprzeda alkoholu

75 000,00

75 000,00

0490

Wpywy z innych lokalnych opat


pobieranych przez jednostki
samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw

1 000,00

1 000,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

1 455 237,00

1 455 237,00

0010

Podatek dochodowy od osb


fizycznych

1 450 237,00

1 450 237,00

0020

Podatek dochodowy od osb


prawnych

5 000,00

5 000,00

Rne rozliczenia

8 952 746,00

8 952 746,00

Cz owiatowa subwencji oglnej


dla jednostek samorzdu terytorialnego

5 279 830,00

5 279 830,00

Subwencje oglne z budetu


pastwa

5 279 830,00

5 279 830,00

Cz wyrwnawcza subwencji
oglnej dla gmin

3 672 916,00

3 672 916,00

Subwencje oglne z budetu


pastwa

3 672 916,00

3 672 916,00

Pomoc spoeczna

1 990 800,00

1 990 800,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z


funduszu alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 785 000,00

1 785 000,00

75621

758
75801

2920
75807
2920
852
85212

85213

1 500,00

1 780 000,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

5 000,00

5 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami

1 780 000,00

1 780 000,00

1 780 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestnicz-

7 800,00

7 800,00

7 800,00

ce w zajciach w centrum integracji


spoecznej
2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami

1 700,00

1 700,00

1 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin (zwizkw
gmin)

6 100,00

6 100,00

6 100,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

94 000,00

94 000,00

94 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin (zwizkw
gmin)

94 000,00

94 000,00

94 000,00

Orodki pomocy spoecznej

94 000,00

94 000,00

94 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin (zwizkw
gmin)

94 000,00

94 000,00

94 000,00

Pozostaa dziaalno

10 000,00

10 000,00

Wpywy z rnych dochodw

10 000,00

10 000,00

85214

2030

85219
2030

85295
0970
Dochody razem

19 730 000,00 14 261 732,00

1 977 208,00

5 468 268,00

5 468 268,00

Zacznik nr 2a

Wydatki biece
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

3
Urzd gminy w Naruszewie

Ogem

Wydatki
jednostek
budetowych

w tym:
na wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

zwizane
z realizacj
ich statutowych
zada

3 265 384,00

2 862 884,00

Rolnictwo i owiectwo

24 000,00

24 000,00

24 000,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Izby rolnicze

14 000,00

14 000,00

14 000,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w


wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

14 000,00

14 000,00

14 000,00

Transport i czno

230 033,00

230 033,00

230 033,00

Drogi publiczne gminne

230 033,00

230 033,00

230 033,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

100 000,00

100 000,00

100 000,00

4270

Zakup usug remontowych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

90 033,00

90 033,00

90 033,00

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Dziaalno usugowa

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Zakup usug pozostaych

40 000,00

40 000,00

1 884 832,00

1 772 332,00

1 318 832,00

453 500,00

Urzdy wojewdzkie

55 691,00

55 691,00

54 191,00

1 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

42 120,00

42 120,00

42 120,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 945,00

3 945,00

3 945,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 998,00

6 998,00

6 998,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 128,00

1 128,00

1 128,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

10 000,00

10 000,00

010
01010
4300
01030
2850

600
60016

700
70005
4300
710
71004
4300
750

Administracja publiczna
75011

75022

1 373 885,00

1 488 999,00

Rady gmin(miast i miast na prawach


powiatu)

121 600,00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

111 600,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4740

Zakup materiaw papierniczych


do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 659 341,00

1 658 441,00

900,00

900,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach


powiatu)

1 224 441,00

434 000,00

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

974 441,00

974 441,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

75 000,00

75 000,00

75 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

140 000,00

140 000,00

140 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

25 000,00

25 000,00

25 000,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz


Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

20 000,00

20 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

120 000,00

120 000,00

120 000,00

4270

Zakup usug remontowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

140 000,00

140 000,00

140 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4410

Podre subowe krajowe

8 000,00

8 000,00

8 000,00

4430

Rne opaty i skadki

25 000,00

25 000,00

25 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

21 000,00

21 000,00

21 000,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4740

Zakup materiaw papierniczych


do sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych,


w tym programw i licencji

Wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

10

11

123 500,00

112 500,00

111 600,00

900,00
900,00

974 441,00

20 000,00
10 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

8 000,00

8 000,00

8 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 500,00

3 500,00

Pozostaa dziaalno

40 200,00

40 200,00

40 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

34 000,00

34 000,00

34 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 200,00

1 200,00

1 200,00

75095

Na programy
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
u.o.f.p.

111 600,00

3020

75075

8
229 000,00

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

40 000,00

3030

75023

Dotacje
na zadania
biece

3 500,00

Obsuga
dugu

12
50 000,00

751

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

1 108,00

1 108,00

1 108,00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa

1 108,00

1 108,00

1 108,00

145,00

145,00

145,00

24,00

24,00

24,00

939,00

939,00

939,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

80 300,00

69 300,00

15 300,00

54 000,00

11 000,00

64 000,00

10 000,00

54 000,00

11 000,00

1 700,00

1 700,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

754
75412

Ochotnicze strae poarne

75 000,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

11 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

75414

Obrona cywilna
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

75421

1 700,00

11 000,00

300,00

300,00

300,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

300,00

300,00

300,00

43,00

43,00

43,00

7,00

7,00

7,00

250,00

250,00

250,00

Zarzdzanie kryzysowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

28 000,00

28 000,00

25 000,00

3 000,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

28 000,00

28 000,00

25 000,00

3 000,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

25 000,00

25 000,00

25 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

756

75647

757
75702

8070

758
75818
4810
801
4270
80104
2310

851
85153
4300
85154

50 000,00

50 000,00

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

50 000,00

50 000,00

Odsetki i dyskonto od skarbowych


papierw wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych instrumentw
finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego

50 000,00

50 000,00

Rne rozliczenia

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Rezerwy oglne i celowe

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Rezerwy

80 000,00

80 000,00

80 000,00

130 000,00

130 000,00

80 000,00

Szkoy podstawowe

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Zakup usug remontowych

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Przedszkola

50 000,00

50 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na


zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

50 000,00

50 000,00

Ochrona zdrowia

75 000,00

75 000,00

Zwalczanie narkomanii

4 000,00

4 000,00

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

71 000,00

71 000,00

4 680,00

155,00

155,00

155,00

25,00

25,00

25,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

900
90002

4 680,00

4 000,00
4 000,00
66 320,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

61 820,00

61 820,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

435 111,00

435 111,00

435 111,00

Gospodarka odpadami

243 111,00

243 111,00

243 111,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

228 111,00

228 111,00

228 111,00

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 000,00

6 000,00

6 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

186 000,00

186 000,00

186 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

90015
4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

921
92116
2480
926
92605

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

179 000,00

179 000,00

Biblioteki

179 000,00

179 000,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla


samorzdowej instytucji kultury

179 000,00

179 000,00

Kultura fizyczna i sport

18 000,00

18 000,00

8 965,00

9 035,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej


i sportu

10 000,00

10 000,00

2 000,00

8 000,00

2 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

2 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

Pozostaa dziaalno

8 000,00

8 000,00

6 965,00

960,00

960,00

960,00

92695

50 000,00

70 320,00

61 820,00

4300
90004

3 000,00

Obsuga dugu publicznego

Owiata i wychowanie
80101

3 000,00

5 000,00
3 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

145,00

145,00

145,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 860,00

5 860,00

5 860,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 035,00

1 035,00

1 035,00

1 035,00

80101

Szkoa podstawowa w Krysku

805 392,00

775 692,00

659 092,00

116 600,00

29 700,00

Szkoy podstawowe

737 870,00

711 170,00

614 670,00

96 500,00

26 700,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

26 000,00

26 000,00

700,00

700,00

475 670,00

475 670,00

475 670,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39 000,00

39 000,00

39 000,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

83 000,00

83 000,00

83 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

14 000,00

14 000,00

14 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

31 000,00

31 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 500,00

1 500,00

1 500,00

4260

Zakup energii

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

600,00

600,00

600,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

29 300,00

29 300,00

29 300,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

500,00

500,00

500,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

31 000,00

1 000,00

1 000,00

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

51 252,00

51 252,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

34 422,00

34 422,00

34 422,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 200,00

1 200,00

1 200,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 630,00

2 630,00

2 630,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Zakup usug pozostaych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Pozostaa dziaalno

10 270,00

10 270,00

10 270,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

10 270,00

10 270,00

10 270,00

1 475 568,00

1 415 768,00

1 216 740,00

199 028,00

59 800,00

857 110,00

827 110,00

684 310,00

142 800,00

30 000,00

80103

80146
4300
80195
4440

ZESP SZK W NACPOLSU


80101

Szkoy podstawowe
3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

1 000,00
44 422,00

3 830,00

3 000,00

28 000,00

28 000,00

2 000,00

2 000,00

530 310,00

530 310,00

530 310,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

42 000,00

42 000,00

42 000,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

92 000,00

92 000,00

92 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

15 000,00

15 000,00

15 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

58 000,00

58 000,00

58 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4260

Zakup energii

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4270

Zakup usug remontowych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4410

Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4700
4740

4750
80103

2 000,00

2 000,00

2 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

2 000,00

2 000,00

2 000,00

59 430,00

56 630,00

54 000,00

42 500,00

42 500,00

42 500,00

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych
3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 500,00

3 500,00

3 500,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 800,00

6 800,00

6 800,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 200,00

1 200,00

1 200,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 630,00

2 630,00

540 530,00

513 530,00

80110

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

3 000,00

2 630,00

2 800,00
2 800,00

2 630,00
478 430,00

35 100,00

27 000,00

26 000,00

26 000,00

1 000,00

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

375 430,00

375 430,00

375 430,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 000,00

31 000,00

31 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

60 000,00

60 000,00

60 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

24 500,00

24 500,00

24 500,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

11 240,00

11 240,00

11 240,00

Zakup usug pozostaych

11 240,00

11 240,00

11 240,00

Pozostaa dziaalno

7 258,00

7 258,00

7 258,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

7 258,00

7 258,00

Zesp szk w Naruszewie

1 761 314,00

1 685 314,00

1 448 984,00

236 330,00

76 000,00

Szkoy podstawowe

1 097 160,00

1 056 160,00

885 160,00

171 000,00

41 000,00

80146
4300
80195
4440

80101

7 258,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 000,00

56 000,00

56 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

117 000,00

117 000,00

117 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

19 000,00

19 000,00

19 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

65 000,00

65 000,00

65 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4260

Zakup energii

34 000,00

34 000,00

34 000,00

4270

Zakup usug remontowych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 200,00

12 000,00

12 000,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

39 000,00

39 000,00

39 000,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 200,00

1 200,00

1 200,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

2 000,00

2 000,00

2 000,00

53 704,00

80103

40 000,00

40 000,00

1 000,00
688 160,00

1 000,00
688 160,00

688 160,00

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

56 704,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

39 474,00

39 474,00

39 474,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 200,00

3 200,00

3 200,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 200,00

7 200,00

7 200,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 200,00

1 200,00

1 200,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 630,00

2 630,00

581 550,00

549 550,00

80110

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

51 074,00

2 630,00

3 000,00
3 000,00

2 630,00
512 750,00

36 800,00

30 000,00

32 000,00
30 000,00

2 000,00

2 000,00

398 750,00

398 750,00

398 750,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 000,00

33 000,00

33 000,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

68 000,00

68 000,00

68 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

25 200,00

25 200,00

25 200,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

13 380,00

13 380,00

13 380,00

Zakup usug pozostaych

13 380,00

13 380,00

13 380,00

Pozostaa dziaalno

12 520,00

12 520,00

12 520,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

12 520,00

12 520,00

12 520,00

Szkoa podstawowa w Radzyminku

822 882,00

794 782,00

662 514,00

132 268,00

28 100,00

Szkoy podstawowe

766 710,00

741 010,00

629 810,00

111 200,00

25 700,00

80146
4300
80195
4440

80101
3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

25 000,00

25 000,00

700,00

700,00

489 810,00

489 810,00

489 810,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

83 000,00

83 000,00

83 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 000,00

14 000,00

14 000,00

3 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

43 000,00

43 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

43 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

13 000,00

13 000,00

13 000,00

2 000,00

2 000,00

4280

2 000,00

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

600,00

600,00

600,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4410

Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

500,00

500,00

500,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

1 000,00

1 000,00

1 000,00

37 734,00

35 334,00

32 704,00

24 304,00

24 304,00

24 304,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

2 630,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 400,00

5 400,00

5 400,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 630,00

2 630,00

2 630,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

6 100,00

6 100,00

6 100,00

Zakup usug pozostaych

6 100,00

6 100,00

6 100,00

12 338,00

12 338,00

12 338,00

80146
4300
80195

Pozostaa dziaalno
4440

80101

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 400,00

2 400,00

12 338,00

12 338,00

Szkoa Podstawowa w Sobanicach

707 410,00

677 710,00

587 080,00

90 630,00

29 700,00

Szkoy podstawowe

651 650,00

624 950,00

536 950,00

88 000,00

26 700,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

12 338,00

26 000,00

26 000,00

700,00

700,00

414 950,00

414 950,00

414 950,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 000,00

34 000,00

34 000,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

73 000,00

73 000,00

73 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

24 000,00

24 000,00

24 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 500,00

1 500,00

1 500,00

4260

Zakup energii

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

600,00

600,00

600,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4410

Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

4740

4750
80103

2 400,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

27 800,00

27 800,00

27 800,00

500,00

500,00

500,00

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

1 000,00

1 000,00

1 000,00

45 932,00

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

48 932,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

33 402,00

33 402,00

33 402,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 700,00

2 700,00

2 700,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 200,00

6 200,00

6 200,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 630,00

2 630,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

5 350,00

5 350,00

5 350,00

Zakup usug pozostaych

5 350,00

5 350,00

5 350,00

Pozostaa dziaalno

1 478,00

1 478,00

1 478,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 478,00

1 478,00

1 478,00

Szkoa Podstawowa w Zaborowie

752 513,00

717 813,00

612 983,00

104 830,00

34 700,00

Szkoy podstawowe

695 080,00

663 380,00

561 180,00

102 200,00

31 700,00

80146
4300
80195
4440

80101
3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 302,00

2 630,00

3 000,00
3 000,00

2 630,00

31 000,00

31 000,00

700,00

700,00

435 180,00

435 180,00

435 180,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

72 000,00

72 000,00

72 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

16 000,00

16 000,00

16 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

32 000,00

32 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 500,00

1 500,00

1 500,00

4260

Zakup energii

13 000,00

13 000,00

13 000,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

600,00

600,00

600,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

600,00

600,00

600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4410

Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

500,00

500,00

500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

49 840,00

46 840,00

44 210,00

1 000,00

33 410,00

33 410,00

33 410,00

2 630,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 800,00

2 800,00

2 800,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 500,00

6 500,00

6 500,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 500,00

1 500,00

1 500,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 630,00

2 630,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

5 600,00

5 600,00

5 600,00

Zakup usug pozostaych

5 600,00

5 600,00

5 600,00

Pozostaa dziaalno

1 993,00

1 993,00

1 993,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 993,00

1 993,00

1 993,00

Zesp obsugi placwek owiatowych w


Naruszewie

697 200,00

697 200,00

384 000,00

313 200,00

Dowoenie uczniw do szk

407 600,00

407 600,00

126 000,00

281 600,00

99 300,00

99 300,00

99 300,00

80146
4300
80195
4440

80113

3 000,00

2 630,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 300,00

8 300,00

8 300,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

16 000,00

16 000,00

16 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 400,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 400,00

2 400,00

50 000,00

50 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

221 000,00

221 000,00

221 000,00

600,00

600,00

600,00

50 000,00

3 000,00

3 000,00

Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk

289 600,00

289 600,00

258 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

204 000,00

204 000,00

204 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 000,00

17 000,00

17 000,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

32 000,00

32 000,00

32 000,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

4270

Zakup usug remontowych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 600,00

1 600,00

1 600,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

1 600,00

1 600,00

1 600,00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

2 500,00

2 500,00

2 500,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

3 000,00
31 600,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

2 781 746,00

677 586,00

Domy pomocy spoecznej

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Zakup usug przez jednostki samorzdu


terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego

150 000,00

150 000,00

150 000,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z


funduszu alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 780 000,00

59 840,00

47 920,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 720 160,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

31 200,00

31 200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 580,00

2 580,00

2 580,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

13 310,00

13 310,00

13 310,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

830,00

830,00

830,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w


Naruszewie
85202
4330

85212

31 200,00

3 000,00
3 000,00

4010

80114

852

32 000,00

2 000,00
462 966,00

214 620,00

11 920,00

2 104 160,00

1 720 160,00

1 720 160,00

1 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 160,00

6 160,00

6 160,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 060,00

1 060,00

1 060,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1 200,00

1 200,00

1 200,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

1 500,00

1 500,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej

7 800,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

85213

4130
85214
3110
85215
3110
85219

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

1 500,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

274 000,00

274 000,00

wiadczenia spoeczne

274 000,00

274 000,00

Dodatki mieszkaniowe

50 000,00

50 000,00

wiadczenia spoeczne

50 000,00

50 000,00

Orodki pomocy spoecznej

459 946,00

459 946,00

407 246,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

238 000,00

238 000,00

238 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 600,00

16 600,00

16 600,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

54 206,00

54 206,00

54 206,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

8 440,00

8 440,00

8 440,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

90 000,00

90 000,00

90 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4370

52 700,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 900,00

4 900,00

4 900,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

5 300,00

5 300,00

5 300,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Pozostaa dziaalno

60 000,00

wiadczenia spoeczne

60 000,00

85295
3110

Ogem

60 000,00
60 000,00

13 066 409,00 10 301 749,00

7 390 023,00

2 911 726,00

229 000,00

2 485 660,00

50 000,00

Zacznik nr 2b

Wydatki majtkowe
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

010

Ogem

Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

w tym na:
programy finansowane
z udziaem rodkw
europejskich i innych
rodkw pochodzcych
ze rde zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi
6

Rolnictwo i owiectwo

2 367 339,00

2 367 339,00

2 367 339,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna


wsi

1 867 339,00

1 867 339,00

1 867 339,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 530 606,00

1 530 606,00

1 530 606,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

336 733,00

336 733,00

336 733,00

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich


2007-2013

500 000,00

500 000,00

500 000,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

171 850,00

171 850,00

171 850,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

328 150,00

328 150,00

328 150,00

Przetwrstwo przemysowe

10 605,00

10 605,00

Rozwj przedsibiorczoci

10 605,00

10 605,00

Dotacje celowe przekazane do samorzdu


wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

10 605,00

01010

01041

150
15011
6630

600

Transport i czno
60014
6300

Zakup
i objcie akcji
i udziaw

Wniesienie
wkadw
do spek
prawa
handlowego

Dotacje

10 605,00

5 720 367,00

5 720 367,00

Drogi publiczne powiatowe

350 000,00

350 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansow


udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wa-

350 000,00

350 000,00

4 430 367,00

snych zada inwestycyjnych i zakupw


inwestycyjnych
60016

5 370 367,00

5 370 367,00

6050

Drogi publiczne gminne


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

940 000,00

940 000,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 765 812,00

3 765 812,00

3 765 812,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

664 555,00

664 555,00

664 555,00

Administracja publiczna

15 280,00

15 280,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach


powiatu

10 000,00

10 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

10 000,00

10 000,00

Pozostaa dziaalno

5 280,00

5 280,00

Dotacje celowe przekazane do samorzdu


wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

5 280,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

50 000,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

50 000,00

50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

50 000,00

50 000,00

8 163 591,00

8 147 706,00

750
75023
6050
75095
6630

921
92109
6050
Ogem wydatki

4 430 367,00

5 280,00

6 797 706,00

15 885,00

Zacznik nr 3

Przychody i rozchody budetu w 2010 roku


Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2010 rok

1
1.

Dochody

4
19 730 000,00

2.
3.

Wydatki
Wynik budetu

21 230 000,00
- 1 500 000,00

1.
2.

Kredyty
Poyczki

952
952

3.

903

4.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu


UE
Spaty poyczek udzielonych

5.

Prywatyzacja majtku jst

944

6.
7.

Nadwyka budetu z lat ubiegych


Papiery wartociowe (obligacje)

957
931

600 000,00

8.

Inne rda (wolne rodki)

955

250 000,00

Przychody ogem:

1 750 000,00
900 000,00

951

Rozchody ogem:

250 000,00

1.

Spaty kredytw

992

2.
3.

Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw
pochodzcych z budetu UE

992
963

4.

Udzielone poyczki

991

5.
6.

Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)

994
982

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

250 000,00

Zacznik nr 4
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia

Rozdzia

750
75011

Dotacje
ogem
4

Wydatki
ogem
5

z tego:
wydatki
biece

wydatki
majtkowe

Administracja publiczna

55 691,00

55 691,00

55 691,00

55 691,00

55 691,00

Urzdy wojewdzkie

55 691,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminie (zwizkom gmin) ustawami

55 691,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

42 120,00

42 120,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 945,00

3 945,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 998,00

6 998,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 128,00

1 128,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 500,00

1 500,00

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony


prawa oraz sdownictwa

1 108,00

1 108,00

1 108,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony


prawa

1 108,00

1 108,00

1 108,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 108,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

145,00

145,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

75101

754

24,00

24,00

939,00

939,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

300,00

300,00

300,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminie (zwizkom gmin) ustawami

300,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

43,00

43,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

75414

852

7,00

7,00

250,00

250,00

Pomoc spoeczna

1 781 700,00

1 781 700,00

1 781 700,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 780 000,00

1 780 000,00

1 780 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 780 000,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 720 160,00

1 720 160,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

31 200,00

31 200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 580,00

2 580,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

13 310,00

13 310,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

830,00

830,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 160,00

6 160,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 060,00

1 060,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

1 200,00

1 200,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze


kserograficznych

1 000,00

1 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 500,00

1 500,00

1 700,00

1 700,00

85212

85213

Ogem

Nazwa zadania

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce


niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

1 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 700,00

4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


1 838 799,00

1 700,00

1 700,00

1 838 799,00

1 838 799,00

Zacznik nr 5

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

Dotacje
ogem

150
15011
6630

600
60016
6300

750
75095
6630

801
80104
2310

Wydatki
ogem

z tego:
wydatki
biece
6

wydatki
majtkowe

Zakres
porozumienia lub umowy

Przetwrstwo przemysowe

10 605,00

10 605,00

Rozwj przedsibiorczoci

10 605,00

10 605,00

Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa


na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

10 605,00

10 605,00 Przyspieszenie wzrostu


konkurencyjnoci woj.
mazowieckiego, przez
budowanie spoeczestwa
informacyjnego

Transport i czno

350 000,00

350 000,00

Drogi publiczne powiatowe

350 000,00

350 000,00

Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan midzy


jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

350 000,00

350 000,00 Przebudowa drogi Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk


oraz przebudowa drogi
Radzyminek-WichorowoPostre

Administracja publiczna

5 280,00

5 280,00

Pozostaa dziaalno

5 280,00

5 280,00

Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa


na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

5 280,00

5 280,00 Rozwj elektronicznej


administracji w samorzdach wojewdztwa
mazowieckiego

Owiata i wychowanie

50 000,00

50 000,00

Przedszkola

50 000,00

50 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

50 000,00

50 000,00

415 885,00

50 000,00

Ogem

Dofinansowanie kosztw
utrzymania dzieci w
przedszkolu
365 885,00

Zacznik nr 6

Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych


oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp.

Dzia

Rozdzia

I.

Nazwa
Dochody
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

756
75618
0480

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego


na podstawie ustaw
Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

II.

Kwota
75 000,00
75 000,00
75 000,00

Wydatki
85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4110

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300
4700

Zakup usug pozostaych


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

71 000,00
155,00
25,00
4 500,00
1 500,00
61 820,00
3 000,00

Zacznik nr 7

Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii


Lp.

Dzia
851

Rozdzia

Nazwa
Ochrona zdrowia

85153
4300

Kwota
4 000,00

Zwalczanie narkomanii

4 000,00

Zakup usug pozostaych

4 000,00

Zacznik nr 8

Dotacje podmiotowe w 2010 roku


Lp.

Dzia

Rozdzia

2
921

92116
2480

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5
179 000,00

Biblioteki

179 000,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

179 000,00

Ogem

179 000,00

Zacznik nr 9

Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska


i Gospodarki Wodnej
Lp.

Wyszczeglnienie

Plan
na 2010 rok

I.
II.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku


Przychody

117 196,41
110 000,00

1.

0690 Wpywy z rnych opat

110 000,00

Wydatki
Wydatki biece

190 000,00
40 000,00

2.
3.
III.
1.

2.

IV.

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

30 000,00

Wydatki majtkowe

150 000,00

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

150 000,00

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

37 196,41

Zacznik nr 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi


Lp.

Dzia

Rozdz.

1.

750

75023

Nazwa zadania inwestycyjnego


(w tym w ramach funduszu
soeckiego)

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2010

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub koordynujca
wykonanie
programu

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe

Zakup zespow komputerowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Ogem

10 000,00

10 000,00

10 000,00

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5
ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.

10

11

12

A.
B.
C.

Urzd Gminy
w Naruszewie

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
- .
- .
- .

Zacznik nr 11

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012


Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
realizacji
(w latach)

Dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe

rodki
pochodzce
z innych rde*

10

11

2011r.

2012r.

13

14

rodki
wymienione
w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

3
01010

6058 Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw


na terenie Gminy Naruszewo

2009-2010

2.

010

01041

6058 Odnowa miejscowoci


rozbudow remizy OSP

2009-2010

521 586,00

3.

600

60016

6058 Przebudowa cigu drogowego Rbie


Drochwka - Strzembowo Kbowice

2007-2010

4 689 402,00

4.

600

60016

6050 Przebudowa drogi gminnej w Grbczewie

2010-2011

700 000,00

5.

600

60016

6050 Przebudowa dwch drg gminnych w


miejscowoci Kozarzewo i Zaborowo czcych
si z drog krajow nr 50

2009-2011

450 000,00

6.

600

60016

6050 Przebudowa drogi wirowej w Radzyminie

2009-2010

7.

600

60016

6050 Przebudowa drogi Stachowo - Cholewy

2009-2012

8.

600

60016

6050 Budowa chodnika w Nacpolsku wzdu drogi


krajowej nr 50

2010-2012

700 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

600 000,00

Urzd Gminy w
Naruszewie

9.

921

92109

6050 Budowa wietlicy wiejskiej w Radzyminie

2010-2012

400 000,00

50 000,00

50 000,00

300 000,00

50 000,00

Urzd Gminy w
Naruszewie

7 787 706,00

2 319 438,00

1 703 277,00

650 000,00

poprzez
-

12

Jednostka
organizacyjna
realizujca program
lub koordynujca
wykonanie
programu

15

1 867 339,00

336 733,00

21 586,00

500 000,00

259 035,00

4 430 367,00
60 000,00

60 000,00

640 000,00

Urzd Gminy w
Naruszewie

5 051,00

30 000,00

30 000,00

414 949,00

Urzd Gminy w
Naruszewie

828 825,00

28 825,00

800 000,00

800 000,00

300 000,00

1 672,00

10 507 862,00

50 710,00

z tego rda finansowania

010

1 918 049,00

Planowane wydatki
rok budetowy
2010

Naruszewo

Nakady
poniesione

1.

Ogem

czne
koszty
finansowe

366 879,00

1 530 606,00

Urzd Gminy w
Naruszewie

328 150,00

171 850,00

Urzd Gminy w
Naruszewie

664 555,00

3 765 812,00

Urzd Gminy w
Naruszewie

Urzd Gminy w
Naruszewie
298 328,00

5 468 268,00

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. Od wojewody, MEN, ukfis, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

Urzd Gminy w
Naruszewie

Zacznik nr 12

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich


i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Wydatki
majtkowe razem:

1.1

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

4
x

w tym:
rodki
rodki
z budetu z budetu UE
krajowego
i inne
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
uofp

7 129 037,00

1 660 769,00

Planowane wydatki
2010r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki razem
(10+11+12)

5 468 268,00 6 797 706,00

1 329 438,00

Program:

z tego, rda finansowania:

rodki z budetu UE i inne


Wydatki
razem
(14+15+16+17)

z tego, rda finansowania:

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae**

art. 5 ust. 1
pkt 2 uofp

poyczki
i kredyty

obligacje

10

11

12

13

14

15

16

art. 5 ust. 1 pkt 3


uofp

1 329 438,00

5 468 268,00

5 468 268,00

17

"PROW 2007-2013" Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

010 01010 6058 i 6059

1 918 049,00

387 443,00

1 530 606,00 1 867 339,00

336 733,00

336 733,00

1 530 606,00

1 530 606,00

z tego: 2010r.

010 01010 6058 i 6059

1 918 049,00

387 443,00

1 530 606,00 1 867 339,00

336 733,00

336 733,00

1 530 606,00

1 530 606,00

2011r.
2012r.
2013 r
1.2

Program:

"PROW 2007-2013" Odnowa i rozwj wsi

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

010 01041 6058 i 6059

521 586,00

349 736,00

171 850,00

500 000,00

328 150,00

328 150,00

171 850,00

171 850,00

z tego: 2010r.

010 01041 6058 i 6059

521 583,00

349 736,00

171 850,00

500 000,00

328 150,00

328 150,00

171 850,00

171 850,00

2011r.
2012r.
2013r.
1.3

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego, Regionalny System Transportowy, dziaanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

600 60016 6058 i 6059

4 689 402,00

923 590,00

3 765 812,00 4 430 367,00

664 555,00

664 555,00

3 765 812,00

3 765 812,00

z tego: 2010r.

600 60016 6058 i 6059

4 689 402,00

923 590,00

3 765 812,00 4 430 367,00

664 555,00

664 555,00

3 765 812,00

3 765 812,00

7 129 037,00

1 660 769,00

5 468 268,00 6 797 706,00

1 329 438,00

1 329 438,00

5 468 268,00

5 468 268,00

2011r.
2012r.
2013r.
Ogem (1+2)

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Przewodniczcy Rady Gminy:


Roman Salak

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009

Umorzenie

2010

2011

Prognoza
2012

2013

2014
8

2015
9

1.

Zobowizania wg tytuw
dunych: (1.1+1.2+1.3)

1 310 500,00*

65 500,00

2 145 000,00

1 895 000,00

1 425 000,00

960 000,00

470 000,00

80 000,00

1.1

Zacignite zobowizania
(bez zobowiza okrelonych w art. 170 ust. 3) z
tytuu:

1 310 500,00

65 500,00

1 245 000,00

1 895 000,00

1 425 000,00

960 000,00

470 000,00

80 000,00

1 310 500,00

65 500,00

1 245 000,00

995 000,00

745 000,00

500 000,00

240 000,00

80 000,00

900 000,00

680 000,00

460 000,00

230 000,00

poyczek

kredytw

obligacji

1.2

Planowane w roku budetowym (bez zobowiza


okrelonych w art. 170 ust.
3):

poyczki

kredyty, w tym:

900 000,00

900 000,00

EBOiR
c
1.3

obligacje
Poyczki, kredyty i obligacje
(w zwizku z umow
okrelon w art. 170 ust. 3):

Zacignite zobowizania

Planowane zobowizania

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

300 000,00

530 000,00

512 000,00

526 000,00

415 000,00

84 000,00

2.1

Spata rat kapitaowych z


wyczeniem zobowiza
okrelonych w art. 169 ust.

250 000,00

470 000,00

465 000,00

490 000,00

390 000,00

80 000,00

3
a

kredytw i poyczek

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

250 000,00

470 000,00

465 000,00

490 000,00

390 000,00

80 000,00

2.2

Spata rat kapitaowych z


tytuu zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3

2.3

Spata odsetek i dyskonta

50 000,00

60 000,00

47 000,00

36 000,00

25 000,00

4 000,00

3.

Prognozowane dochody
budetowe

19 730 000,00

15 400 000,00

15 170 000,00

15 420 000,00

15 370 000,00

15 620 000,00

4.

Prognozowane wydatki
budetowe

21 230 000,00

14 930 000,00

14 705 000,00

14 930 000,00

14 980 000,00

15 540 000,00

5.

Prognozowany wynik
finansowy

-1 500 000,00

470 000,00

465 000,00

490 000,00

390 000,00

80 000,00

6.

Relacje do dochodw (w%):

6.1

dugu (art. 170 ust. 1) (12.1.a-2.1.b-2.2):3

9,60

9,25

6,33

3,05

0,52

0,00

6.2

dugu po uwzgldnieniu
wycze (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

9,60

9,25

6,33

3,05

0,52

0,00

6.3

spaty zaduenia (art. 169


ust. 1) (2:3)

1,52

3,44

3,38

3,41

2,70

0,54

6.4

spaty zaduenia po
uwzgldnieniu wycze
(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

1,52

3,44

3,38

3,41

2,70

0,54

* Zacignite zobowizania z tytuu poyczek na 31 grudnia 2009r. wynosz 1 310 500,00z. W roku 2009 planowano zacign poyczk z WFOiGW w kwocie 120 000,00z na realizacj zadania inwestycyjnego dotyczcego modernizacji stacji uzdatniania wody w Naruszewie. W zwizku z przesuniciem terminu realizacji inwestycji na rok 2010 planowana kwota zaduenia w roku 2009 bdzie mniejsza o 120 000,00z.