MOF

TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

ISI KANDUNGAN
1. Definisi 2. Objektif 3. Jenis Aset Alih 4. Peraturan Kewangan 5. Kuasa Melulus 6. Justifikasi Pelupusan 7. Tatacara Pelupusan Tanpa Lemb.Pemeriksa Melalui Lemb.Pemeriksa 8. Dokumen Sokongan 9. Cara-cara Pelupusan 10. Hasil Pelupusan 11. Faedah Pelupusan 12. Isu & Masalah pelupusan

MOF

DEFINISI PELUPUSAN

DEFINISI PELUPUSAN

Pelupusan adalah satu tindakan untuk mengeluarkan aset daripada simpanan dan rekod

MOF

OBJEKTIF PELUPUSAN

Memastikan Jabatan:(a) tidak menyimpan harta benda yang usang, habis tempoh penggunaan yang ekonomik, rosak, tidak boleh dipakai dan stok berlebihan. (b) Mendapat hasil pulangan yang terbaik (c) Menjimat ruang stor/pejabat

MOF

JENIS ASET ALIH

JENIS ASET ALIH
Aset Kementerian/ Jabatan yang diperolehi daripada wang kerajaan Aset yang dirampas, disita, dilucuhak, tidak bertuan atau tidak dituntut Aset yang diterima sebagai hadiah atau sumbangan Sampel/ barang contoh untuk tender/kontrak

MOF

JUSTIFIKASI PELUPUSAN

JUSTIFIKASI PELUPUSAN
Barang pecah dan rosak Habis tempoh penggunaan ekonomik Tidak Ekonomik Dibaiki Usang Tamat tempoh penggunaan Melebihi keperluan

Justifikasi Pelupusan (samb.)
Tidak sesuai lagi digunakan - perkembangan teknologi Disyor selepas urusan verifikasi, pengiraan stok & pemeriksaan stok Tidak diperlukan lagi Sudah digantikan

MOF

PERATURAN KEWANGAN

PERATURAN KEWANGAN
Seksyen 17 Akta Prosedur Kewangan Bahagian XIV Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor (TPS)
Panduan 212 - Lembaga Pemeriksa Panduan 213 - Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) Panduan 216 - Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V) Panduan 217 - Sijil Pelupusan (KEW-300X) Panduan 218 – Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa Panduan 222 – Cara-cara pelupusan Panduan 225 – Tempoh pelupusan

Peraturan Kewangan (samb)
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997
(Garis Panduan Pelupusan Aset Kerajaan)

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002
(Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh diluluskan oleh Kementerian/Jabatan

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1995
(Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer)

Peraturan Kewangan (Samb)
Surat Arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan bertarikh 7 Januari 2002
(Pelupusan Komputer Peribadi –PC)

P.U (B) 513
(Perwakilan kuasa kepada Pegawai Pengawal dan pegawai tertentu di Kementerian/Jabatan)

Peraturan Kewangan (Samb)
8. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2004 (Perkhidmatan Pengendalian Lelongan Awam Aset Kerajaan) 9. Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2000 (Kontrak Perkhidmatan Memungut dan Mencelup Atau Membeli Tayar Terpakai. 10. Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2001 (Perkhidmatan Membeli dan Memungut Sisa Besi (Scrap)

MOF

KUASA MELULUS

KUASA MELULUS
Kementerian Kewangan Kementerian/Jabatan

(a) Nilai perolehan asal satu-satu barang melebihi RM50,000 atau keseluruhannya Nilai perolehan asal satu-satu melebihi RM500,000. barang tidak melebihi RM50,000 atau keseluruhannya tidak (b) Pelupusan secara hadiah, pindahan melebihi RM500,000. (Persekutuan ke Negeri) dan tukar beli tanpa mengira nilai.

PEGAWAI-PEGAWAI YANG BOLEH MEMBERI KELULUSAN
Kementerian Ibu Pejabat (Jabatan) Negeri

(a)Ketua Setiausaha (b)Timbalan Ketua Setiausaha (c)Setiausaha Bahagian

(a)Ketua Pengarah (b)Timbalan Ketua Pengarah

Semua Ketua Jabatan Persekutuan

MOF

URUSETIA PELUPUSAN

(a) Mengurus perlantikan Ahli-ahli Lembaga Pemeriksa (b) (c) (d) Meminta Kew. 300-V dari Lembaga Pemeriksa Memperolehi kelulusan Hantar peringatan

(e) (f) (g) (h)

Sampaikan kelulusan kepada Jabatan Pastikan pelupusan diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Dapatkan perlanjutan tempoh Perolehi Sijil Pelupusan Kew. 300-X

(i) Hantar Sijil Pelupusan ke Kem. Kewangan

MOF

KAEDAH PELUPUSAN

KAEDAH PELUPUSAN
Tanpa Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa

Nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM20,000 atau keseluruhannya tidak melebihi RM300,000.

(a)Nilai Perolehan asal satu-satu barang melebihi RM20,000 atau keseluruhannya melebihi RM300,000. (b)Barang-barang dalam stor yang belum digunakan.

MOF

LEMBAGA PEMERIKSA

Keanggotaan:(a) (b) (c) (d) sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (1 Pengerusi dan 1 ahli) Mempunyai kepakaran memeriksa aset Kumpulan Pengurusan dan Profesional & sokongan Pegawai dari agensi lain boleh dilantik jika perlu.

(SPP 2/1997)

Lembaga Pemeriksa boleh dilantik mengikut:(a) (b) (c) jawatan atau nama individu tempoh tertentu negeri/daerah

(SPP 2/1997)

Lembaga Pemeriksa dilantik oleh Pegawai Pengawal atau Pegawaipegawai lain yang telah diperwakilkan kuasa untuk meluluskan pelupusan di bawah PU(B)513.
(SPP 2/1997)

a. b. c. d. e. f.

Menyediakan jadual pemeriksaan Memberitahu Jabatan Memeriksa aset dan rekod Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa(Kew. 300-V) Syor cara-cara pelupusan Menandatangani Kew. 300-V (SPP 2/1997)

Ditentukan kesesuaian mengikut agensi misalnya 3 atau 6 bulan dan seboleh-bolehnya dari masa ke semasa. (SPP 2/1997)

MOF

PROSES PELUPUSAN

PROSES KERJA PELUPUSAN
Kenalpasti barang yang perlu dilupuskan

Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (Kew.300-V) /Tanpa Lembaga Pemeriksa

Lantik Lembaga Pemeriksa/Pegawai Pemeriksa

Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa dan syor

Kemuka Kepada Urusetia Pelupusan

URUSETIA Pegawai Pengawal/Peg. Yang Diwakilkan Kuasa

Kem. Kewangan

Nilai Perolehan asal satu barang melebihi RM50,000 atau keseluruhan RM500,000 hadiah, pindahan dan tukarbeli

Nilai Perolehan asal satu barang melebihi RM50,000 atau keseluruhan RM500,000 hadiah, pindahan dan tukarbeli

LULUS
KEM/JABATAN- LAKSANA KELULUSAN SEDIA SIJIL PELUPUSAN DAN HANTAR KEPADA KUASA MELULUS KEMASKINI REKOD

DOKUMEN PELUPUSAN

(a) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA/ TANPA LEMBAGA PEMERIKSA (b)SIJIL TEB (c)LAPORAN KEMALANGAN/LAPORAN POLIS (KENDERAAN KEMALANGAN) (d) SIJIL LUCUT HAK – BARANG LUCUTHAK (e) JUSTIFIKASI TUKAR BELI (f) SURAT PERMOHONAN BAGI HADIAH/PINDAHAN

MOF

LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA /TANPA LEMBAGA PEMERIKSA

BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
PELU PU SA N TA N PA LEM BA GA PEM ERI K SA (Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang t idak melebihi RM 2 0 , 0 0 0 atau pada agregatnya t idak melebihi RM 3 0 0 , 0 0 0 ) BIL N A MA BA RA N G UN IT KUA N TITI TA RIKH PEMBELIA N TEMPOH HA RGA PEMBELIA N A SA L N ILA I SEMA SA DIGUN A KA N SEUN IT JUMLA H SEUN IT JUMLA H (RM) (RM) (RM) (RM) 3 tahun 4 tahun 7 tahun 250.00 5,600.00 650.00 6,500.00 1,250.00 11,200.00 650.00 13,100.00 KEA DA A N BA RA N G SYOR PELUPUSA N

1 Meja 2 Mesin Fotostat 3 Mesin taip

buah set buah

5 2 1

15.9.2001 10.5.2000 12.7.1997

tiada nilai tiada nilai rosak 200..00 400 rosak 50.00 50.00 rosak 250 450

buang s/ harga jualan sisa

Tarikh : Saya telah membuat pemeriksaan dan disyorkan untuk dilupuskan * DILULUSKA N / TIDA K DILULUSKA N

………………………………………………………… Nama : Jawatan :

……………………………………………….. Nama : Jawatan :

* oleh Pegawai Pengawal/ Pegawai yang diwakilkan kuasa untuk meluluskan pelupusan

KEW. 3 0 0 -V LA M PI RAN V (Panduan 216) LAPO RA N LEM BA GA PEM ERI K SA HA RGA PEMBELIA N A SAL SEUN IT JUMLA H (RM) (RM) 65,000 150,000 12,500 65,000 150,000 25,000 N ILAI SEMASA SEUN IT JUMLA H (RM) (RM) 15,000 200

N A MA BA RA N GTA RIKH TEMPOH BIL BAHAGIAN UN IT KUAN TITI BA RA N G PEMBELIA N DIGUN AKAN

KEADAA N BA RAN G

SYOR PELUPUSA N

1 Pentadbiran Kenderaan 2 3 Mesin X-Ray Sofa

buah buah set

1 1 2

15.9.1997 11.6.1985 01.3.1998

7 tahun 18 tahun 6 tahun

15,000 masih boleh digunakan rosak 400 kurang elok

sebutharga sisa besi hadiah kepada Sek.Men. Teknik Kuala Lumpur

227,500 240,000 15,200

1 5 ,4 0 0

Tarikh : …………………………………. Kepada : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Lembaga Pemeriksa telah dilantik pada …………………………… untuk memeriksa……………………………………………………… di………………………………………………………………………… seperti arahan yang terkandung di dalam surat tuan bil………… bertarikh…………………….kami telah melawat………………….. ………………………………………..pada…………………………… dan memeriksa barang-barang yang disenaraikan di atas beserta dengan pendapat dan syor-syor kami: Tandatangan N ama dan Jawatan Tandatangan N ama dan Jawatan ………………………………..(Pengerusi) ……………………………………………… ………………………………………(A hli) ………………………………………………

SYO R LEM BAGA PEM ERI K SA 1. Barang-barang berikut hendaklah disimpan untuk kegunaan : Bil : …………………………………………………………………. Barang-barang berikut hendaklah ditawarkan kepada lain-lain jabatan sebagaimana dinyatakan :Bil : …………………………………………………………………. Barang-barang berikut hendaklah dijual mengikut cara yang ditetapkan : Bil : …………………………………………………………………. Barang-barang berikut hendaklah dimusnahkan mengikut cara yang ditetapkan : Bil : ………………………………………………………………….

2.

3.

4.

Tandatangan ………………………………………(A hli) N ama dan Jawatan ……………………………………………… * (jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa)

MOF

SIJIL TAK EKONOMI DIBAIKI (TEB)

(a) (b)

Kenderaan/loji/mesin yang tidak ekonomik disenggara atau tidak boleh digunakan. Diperiksa oleh satu Lembaga Pemeriksa yang mengandungi sekurang-kurangnya dua orang pegawai kanan yang boleh mentaksir dan menilai kenderaan. Sekurang-kurangnya seorang Jurutera Mekanikal.

(c)

(d)

Jika loji/kelengkapan diselenggara oleh firma atau agen pembekal, Lembaga boleh menimbang laporan daripada firma atau agen tersebut.

MOF

SIJIL PELUPUSAN LAMPIRAN X

LAMPIRAN X Kew. 300-X SIJIL PELUPUSAN BARANG-BARANG
Hasil dari Laporan Lembaga Pemeriksa Bil. ………………. Bertarikh…………saya mengesahkan bahawa: (1) Barang-barang berikut telah diambikira semula ke dalam stok Bil…………………………………… (2) Barang-barang berikut telah dipindahkan ke jabatan lain. Bil………………. Dipindah kepada……………… No. Baucar…………….Tarikh……… (3) Barang-barang berikut telah dijual Bil……………………No/Resit/No. Baucar……………….Tarikh……………….. (4) Barang-barang berikut telah dimusnahkan mengikut arahan. Sijil Pegawai yang menyaksikan pemusnahan dilampirkan. Bil………………. Tandatangan Tarikh…………….. Jawatan

MOF

LAPORAN SUKU TAHUN PELUPUSAN

LAPORAN PELUPUSAN HARTA BENDA KERAJAAN (HARTA MODAL, INVENTORI DAN STOK BAGI SUKU TAHUN PERTAMA/KEDUA/KETIGA/KEEMPAT TAHUN 2004 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
BIL JABATAN BIL. ITEM DIPERTIMBANGKAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) (4) HASIL PELUPUSAN (RM) (5) MUSNAH NILAI ASAL (RM) (6)

(1)

(2)

(3)

1

Ibu Pejabat Perangkaan Perangkaan Cawangan Selangor Jumlah

10

150,000

5,000

2.

5

56,000

tiada

Nama: Jawatan: Tarikh:

MOF

CARA-CARA PELUPUSAN

CARA-CARA PELUPUSAN

JUALAN

HADIAH

MUSNAH

TENDER SEBUTHARGA LELONG SISA BESI TUKAR BELI

HADIAH PINDAHAN

TANAM BAKAR TENGGELAMKAN SASARAN BUANG

(1)

TENDER (a) (b) (c) (d) disertai oleh syarikat atau orang perseorangan publisiti meluas harga minimum berdasarkan nilai semasa Deposit tender 10% atau maksimum RM10,000

TENDER (e) (f) Memilih tawaran tertinggi yang tidak kurang dari harga minimum Kakitangan Kerajaan atau ahli keluarga yang menyertai tender membuat perakuan dalam borang tender. Kakitangan dari Agensi yang menguruskan tender tidak dibenarkan menyertainya.

(2)

SEBUTHARGA (a) (b) (c) (d) dipelawa sekurang-kurangnya 10 syarikat/perseorangan Publisiti meluas Harga minimum berdasarkan nilai semasa aset Deposit sebutharga 10% tertakluk maksimum RM10,000

SEBUTHARGA (e) Memilih tawaran tertinggi yang tidak kurang dari harga simpanan. Jika harga tawaran tertinggi kurang 20% dari harga minimum, J/Kuasa boleh buat keputusan. Dalam keadaan lain rujuk Perbendaharaan. (f) Kakitangan Kerajaan dan ahli keluarga yang menyertai sebutharga buat perakuan dalam borang sebutharga. Kakitangan Agensi yang mengurus tidak dibenarkan menyertai sebutharga.

aset

(3) LELONGAN AWAM - PKP 1 TAHUN 2004
•Syarikat APAC (W/P, N/S, Melaka, Johor, Sabah & Sarawak) bagi kenderaan, jentera berat & barangan am. •LASB – Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Selangor bagi kenderaan dan jentera berat sahaja.

(4)

TUKARBELI (a) Aset masih boleh digunakan dan tidak diperlukan. Hanya pembekal asal atau tertentu sahaja berminat. Perlu dikeluarkan sebelum pengganti dipasang. Permintaan atau pembekal tertentu terhad.

(b) (c)

TUKARBELI (d) Pastikan peruntukan mencukupi. Hasil jualan aset dilupuskan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar.

Harga dirundingkan dengan pembeli. Harga jualan berasaskan nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau harga pasaran. (f) Pelupusan secara tukarbeli hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan.

(e)

JUALAN SISA BESI (SCRAP)
Kementerian/Jabatan uruskan sendiri dengan Syarikat Bumiputera mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kem. Kewangan di bawah bidang 221302 Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). Rujuk PKP Tambahan Pertama Bil. 8 Tahun 2001

(5) PINDAHAN (a) Pindahan boleh dibuat antara Jabatan (b) Pindahan antara Jab. Persekutuan tidak dikenakan bayaran. (c) Pindahan Jab. Persekutuan Ke Jab. Negeri kelulusan Perbendaharaan.

PINDAHAN (d) Berasaskan permohonan bertulis. Rekod aset hendaklah diserah kepada Jab. penerima. (e) Jabatan penerima meneruskan penyenggaraan daftar yang berkaitan (f) Dilupuskan apabila perlu.

HADIAH (a) Boleh dilaksanakan antara Jab. Persekutuan dengan pertubuhan sukarela dan badan yang diiktiraf Kerajaan. Disokong surat permohonan Aset yang dihadiah untuk latihan & pameran diguna untuk tujuan tersebut sahaja. Kelulusan Perbendaharaan

(b) (c)

(d)

(7) TANAM (a) (b) (c) Tiada sebarang nilai Ambil langkah yang sesuai Sijil menyaksikan – tarikh, tempat & tandatangan

(8) BAKAR (a) (b) (c) Tiada sebarang nilai jualan atau nilai sisa.Kain, plastik, getah, kayu dll. Mengikut garis panduan Kem. Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sijil Menyaksikan- tarikh, tempat & tandatangan

(9) BUANG (a) (b) Tiada sebarang nilai jualan atau nilai sisa. Dibuang tempat pembuangan sampah dengan kebenaran PBT & ikut garis panduan Kem. Sumber Asli dan Alam Sekitar. Bahan yang boleh digunakan sebagai alatganti ditanggalkan. Diketok, dihancur, atau dirosakan sebelum dibuang.

(c)

BUANG (d) (e) Bahan kimia dan racun dineutralkan sebelum dibuang Barang unsur keselamatan dibuang ke dalam laut dengan kelulusan pihak berkuasa berkenaan. Sijil menyaksikan – tarikh, tempat & tandatangan

(c)

MOF

PELUPUSAN PERALATAN KOMPUTER

GARIS PANDUAN PELUPUSAN PERALATAN KOMPUTER SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 1995

Penubuhan Lembaga Pelupusan Peralatan Komputer (LPPK) Nilai perolehan asalnya melebihi RM10,000 setiap satu atau RM100,000 kesemuanya Telah digunakan & usang/tidak boleh digunakan lagi. Diperakukan oleh Lembaga Pelupusan Peralatan Komputer (LPPK) atau satu jawatankuasa yang setaraf dengannya. Perakuan jawatankuasa hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan untuk kelulusan.

CARTA ALIRAN PROSES PELUPUSAN PERALATAN KOMPUTER Sedia kertas kerja (Lampiran A) – SPP 7/95 Tubuh Jawatankuasa Teknikal

Kaji Cadangan Sedia Laporan (Lampiran B) – SPP 7/1995

Buat Syor/perakuan (Lampiran C) – SPP 7/1995 Kemuka kepada Perbendaharaan untuk kelulusan

PENGAGIHAN KOMPUTER PERIBADI TERPAKAI KE SEKOLAH ARAHAN PENTADBIRAN JANUARI 2002

(a) Pegawai Pengawal diberi kuasa melulus tanpa mengira nilai. (b) Semua PC diperiksa oleh J/Kuasa Teknikal dan selanjutnya dikemukakan kepada LPPK atau jawatankuasa yang setaraf dengannya. (c) Keahlian J/Kuasa Teknikal dianggotai oleh seorang Pegawai Teknikal dari BTM dan BSM Kem. Pelajaran.

PENGAGIHAN KOMPUTER PERIBADI TERPAKAI KE SEKOLAH ARAHAN PENTADBIRAN 7 JANUARI 2002

Perakuan J/Kuasa Teknikal:(a) Hadiah ke sekolah-sekolah (bagi yang berfungsi) (b) Pindah kepada MIMOS (bagi yang rosak dan boleh dibaiki) atau (c) yang Jualan secara lelong, tender, sebutharga dan jualan sisa (bagi rosak dan tidak boleh dibaiki).

MOF

PERLANJUTAN TEMPOH PELUPUSAN

Jika pelupusan tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan, permohonan perlanjutan tempoh hendaklah diperolehi daripada pihak berkuasa melulus sama ada Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Pengawal/pegawai yang diperwakilkan kuasa.

MOF

HASIL PELUPUSAN

(a)

Masukkan dalam Akaun Hasil

(b)Kod diperolehi dari Jabatan Akauntan Negara

GAMBAR-GAMBAR PELUPUSAN

Pelupusan secara jualan kontrak pusat sisa besi

Pelupusan secara ketuk dan tanam

Pelupusan secara tenggelamkan di laut

Pelupusan secara hadiah

MOF

MASALAH PELUPUSAN

a. Pegawai tidak mahir tatacara pelupusan. b. Kurang perhatian Kementerian/Jabatan c. Lembaga Pemeriksa lewat dilantik d. Lembaga Pemeriksa lewat membuat pemeriksaan e. Syor Lembaga Pemeriksa tidak sesuai f. Urusan pelupusan tidak dilaksanakan secara berterusan

g. Barang-barang tidak bergerak/usang/berlebihan tidak dilupuskan h. Kelulusan pelupusan lewat dilaksanakan i. Sijil Pelupusan Kew. 300-X dan Laporan Suku Tahun lewat/tidak dikemukakan kepada Perbendaharaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful