B

KHOA H C VÀ CÔNG NGH C CS H U TRÍ TU

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc

QUY CH TH M Đ NH ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CH
(Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 c a C c Trư ng C c S h u trí tu )

CHƯƠNG I CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. N i dung Quy ch Quy ch này hư ng d n th c hi n các th t c th m đ nh đơn đăng ký sáng ch bao g m th m đ nh hình th c và th m đ nh n i dung và quy đ nh m t s yêu c u v qu n lý hành chính liên quan đ n ho t đ ng th m đ nh đơn. Đi u 2. Gi i thích t , ng Trong Quy ch này, các t , ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. “Lu t S h u trí tu ” dùng đ ch Lu t s 50/2005/QH11, đư c s a đ i, b sung theo Lu t s 36/2009/QH12. 2. “Ngh đ nh” dùng đ ch Ngh đ nh s 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t S h u trí tu v s h u công nghi p. 3. “Thông tư” dùng đ ch Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 103/2006/NĐCP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t S h u trí tu v s h u công nghi p. 4. “Hi p ư c” dùng đ ch Hi p ư c h p tác v sáng ch (PCT). 5. “Đơn” dùng đ ch đơn đăng ký sáng ch , bao g m c đơn đăng ký sáng ch theo Hi p ư c vào giai đo n qu c gia Vi t Nam. 6. “H th ng IPAS” dùng đ ch h th ng qu n tr s h u công nghi p c a C c S h u trí tu . 7. Các t , ng khác đư c hi u theo Lu t S h u trí tu , Ngh đ nh và Thông tư. CHƯƠNG II TH M Đ NH HÌNH TH C Đi u 3. M c đích và ph m vi th m đ nh hình th c
1

3.1 M c đích c a th m đ nh hình th c Như quy đ nh t i đi m 13 Thông tư, th m đ nh hình th c đơn là ki m tra vi c tuân th các quy đ nh v hình th c đ i v i đơn, t đó đưa ra k t lu n đơn có đư c coi là h p l hay không. 3.2 Nhi m v c a th m đ nh hình th c Nhi m v ch y u c a th m đ nh hình th c bao g m các công vi c sau: a) Ki m tra xem các tài li u có trong đơn có th a mãn các quy đ nh c a Lu t S h u trí tu và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t hay không. b) Ki m tra xem các tài li u có trong đơn có đư c n p trong th i h n quy đ nh c a Lu t S h u trí tu và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t hay không. c) Ki m tra xem li u ngư i n p đơn có n p các lo i phí và l phí, và s ti n phí và l phí có phù h p v i quy đ nh c a Lu t S h u trí tu và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t hay không. 3.3 Ph m vi th m đ nh hình th c Ph m vi th m đ nh hình th c bao g m các công vi c sau: a) Ki m tra hình th c các tài li u có trong đơn; b) Ki m tra sơ b n i dung các tài li u có trong đơn. c) Đưa ra k t lu n v tính h p l c a đơn; trong trư ng h p đơn h p l thì xác đ nh ngày n p đơn h p l , ngày ưu tiên (n u có). 3.4 Công vi c th m đ nh hình th c đơn đư c ti n hành và ghi nh n trong h th ng IPAS. Đi u 4. Ki m tra hình th c các tài li u có trong đơn 4.1 N i dung c a vi c ki m tra hình th c các tài li u có trong đơn Vi c ki m tra hình th c các tài li u có trong đơn bao g m các công vi c sau: a) Ki m tra danh m c các tài li u có trong đơn; b) Ki m tra s tuân th các quy đ nh v th i h n c a các tài li u có trong đơn; c) Ki m tra s tuân th các quy đ nh v hình th c c a các tài li u có trong đơn. 4.2 Ki m tra danh m c các tài li u có trong đơn 4.2.1 Vi c ki m tra danh m c các tài li u có trong đơn đư c th c hi n b ng cách đ i chi u danh m c các tài li u mà ngư i n p đơn ghi ô s 9 c a t khai và các công văn b sung tài li u (n u có) v i các lo i tài li u th c có trong đơn và ki m tra s tuân th quy đ nh v các tài li u b t bu c ph i có nêu t i Đi u 100 Lu t S h u trí tu và đi m 7.1 Thông tư. 4.2.2 Các thi u sót sau đây làm cho đơn không đáp ng quy đ nh v các tài li u b t bu c ph i có:

2

a) Có s không th ng nh t v s lư ng và lo i tài li u gi a t khai và tài li u th c có trong đơn; b) Thi u m t trong s các tài li u b t bu c ph i có ho c thi u s lư ng b n c a tài li u b t bu c ph i có. 4.3 Ki m tra s tuân th quy đ nh v th i h n c a các tài li u có trong đơn. 4.3.1 Ki m tra s tuân th các quy đ nh v th i h n c a các tài li u có trong đơn đư c th c hi n b ng cách đ i chi u th i h n n p các tài li u có trong đơn v i các quy đ nh c a Lu t S h u trí tu và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. C th là: 4.3.1.1 Các tài li u dư i đây ph i đư c n p cho C c S h u trí tu theo quy đ nh t i Đi u 100, Đi u 102 và Đi u 108 Lu t S h u trí tu ngay t i th i đi m n p đơn: a) T khai đăng ký sáng ch ; b) B n mô t (bao g m ph n mô t , yêu c u b o h và b n v (n u có)); c) B n tóm t t; d) Gi y y quy n, n u đơn n p thông qua đ i di n (riêng đ i v i đơn qu c t , theo quy đ nh t i đi m 27.7 Thông tư, th i h n đ n p gi y u quy n là trong vòng 34 tháng k t ngày ưu tiên); đ) Tài li u ch ng minh quy n đăng ký, n u ngư i n p đơn th hư ng quy n đó c a ngư i khác; e) Tài li u ch ng minh quy n ưu tiên, n u có yêu c u hư ng quy n ưu tiên. Tài li u ch ng minh quy n ưu tiên bao g m: - B n sao đơn ho c các đơn đ u tiên có xác nh n c a cơ quan đã nh n đơn đ u tiên; - Gi y chuy n như ng quy n ưu tiên n u quy n đó đư c th hư ng t ngư i khác. f) Ch ng t n p phí, l phí.
4.3.1.2 Các tài li u khác đ b tr cho đơn, trong trư ng h p C c S h u trí tu yêu c u b sung theo quy đ nh t i đi m 23.4 Thông tư, c n đư c n p trong th i h n 01 tháng k t ngày ra thông báo. Th i h n n p các tài li u nêu t i m c này có th đư c gia h n m t l n v i th i h n 01 tháng, v i đi u ki n ngư i yêu c u gia h n ph i n p văn b n yêu c u gia h n trư c ngày k t thúc th i h n n đ nh và n p l phí theo quy đ nh.

4.3.2. Thi u sót sau đây làm cho đơn không đáp ng quy đ nh v th i h n c a các tài li u có trong đơn: 4.3.2.1 M t trong s các tài li u nêu n p đúng th i h n quy đ nh. 4.3.2.2 M t trong s các tài li u nêu n p đúng th i h n quy đ nh. các m c 4.3.1.1. a, b, f trên đây không đư c các m c 4.3.1.1. c, d, e trên đây không đư c

4.3.2.3 Các tài li u khác đ b tr không đư c n p trong th i h n quy đ nh t i m c 4.3.1.2. Đi u 5. Ki m tra sơ b n i dung các tài li u có trong đơn
3

Vi c ki m tra sơ b n i dung các tài li u có trong đơn đư c th c hi n ch y u thông qua vi c ki m tra các thông tin nêu trong t khai. thi u thông tin v đ a ch /qu c t ch c a tác gi không đáp ng quy đ nh t i đi m 7. s a ch a.d Thông tư. tác gi sáng ch 5. đ a ch không đ y đ .6. 5. ho c ch ký c a ngư i n p đơn b t y xoá. ho c ch ký không đư c đóng d u xác nh n kèm theo (trong trư ng h p ngư i ký là đ i di n theo pháp lu t c a pháp nhân Vi t Nam) ho c d u xác nh n c a ngư i n p đơn không phù h p v i thông tin v ngư i n p đơn . gi y y quy n và các tài li u khác không th ng nh t v i nhau) . 23.11 Thông tư.3 Xác đ nh ch đơn. b n tóm t t.8.1 N i dung c a vi c ki m tra sơ b n i dung các tài li u có trong đơn bao g m các công vi c sau: a) Xác đ nh ch đơn. 23. tác gi sáng ch .5. tác gi không th th c hi n đư c: a) Thông tin v ch đơn không đ y đ . Đi u 89. g) Ki m tra sơ b tính th ng nh t c a đơn.2.d Thông tư.4 Đánh giá quy n đăng ký h p pháp c a ch đơn 5.không đáp ng quy đ nh t i đi m 7. k) Ki m tra ch s phân lo i sáng ch qu c t . c) Đánh giá s phù h p v cách th c n p đơn. d) Ki m tra gi y y quy n. Đi u 86. Đi u 101 và Đi u 102 Lu t S h u trí tu và các đi m 23.2 Căn c đ ti n hành ki m tra sơ b n i dung các tài li u có trong đơn Căn c đ ti n hành ki m tra sơ b n i dung các tài li u có trong đơn là các quy đ nh t i Đi u 59.4. b) Đánh giá quy n đăng ký h p pháp c a ch đơn.3. tác gi đư c ghi m c tương ng trong t khai ho c trong yêu c u chuy n giao/chuy n như ng quy n n p đơn.2. 5. b n mô t .3.7.2. h) Ki m tra yêu c u hư ng quy n ưu tiên.2 Thi u sót sau đây làm cho vi c xác đ nh ch đơn.b (iv) và 7. 5. 5.d Thông tư. c) Không có thông tin v tác gi .1 Quy n đăng ký c a ch đơn đư c coi là h p pháp trong nh ng trư ng h p sau: 4 . b) T khai không có ch ký c a ngư i n p đơn. e) Ki m tra sơ b s b c l đ y đ b n ch t c a đ i tư ng đăng ký. l) Ki m tra phí và l phí. và các tài li u khác c a đơn.3. Đi u 100.2.10 và 23. 23. 23.2. không nh t quán (thi u đ a ch .1 Thông tin v ch đơn. f) Ki m tra s phù h p c a đ i tư ng v i văn b ng b o h . đ a ch c a ch đơn ghi trong t khai.không đáp ng quy đ nh t i đi m 7. 23.

kinh doanh t i Vi t Nam. cá nhân nư c ngoài không có cơ s s n xu t.4.2 Trong nh ng trư ng h p sau. v.5 Đánh giá s phù h p v cách th c n p đơn 5. nhưng không ph i là pháp nhân nêu trong đơn đ u tiên n u trong đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên.).3 Các t ch c. cách th c n p đơn đư c coi là không phù h p v i quy đ nh t i Đi u 89 Lu t S h u trí tu : a) Đơn đư c n p tr c ti p b i ch đơn là cá nhân nư c ngoài không thư ng trú t i Vi t Nam. Trong nh ng trư ng h p sau.a) Ch đơn là cá nhân đ ng th i là chính tác gi . b) Đơn đư c n p thông qua t ch c. Ch ng nh n ho c Tho thu n chuy n như ng quy n n p đơn.1 Trong nh ng trư ng h p sau. cá nhân nư c ngoài.5. cá nhân nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam. 5 . kinh doanh t i Vi t Nam. t ch c. 5. t ch c.5. b) Chi nhánh. b) Ch đơn là pháp nhân. H p đ ng giao vi c ho c H p đ ng lao đ ng. cá nhân sau đây đư c coi là đ i di n h p pháp: a) T ch c d ch v đ i di n s h u công nghi p. b) Ch đơn là pháp nhân: trong trư ng h p này tác gi khai trong đơn m c nhiên đư c coi là đư c ch đơn giao nhi m v t o ra sáng ch đăng ký.5. Ch ng nh n ho c Tho thu n chuy n như ng quy n n p đơn. nhưng tác gi là ngư i khác v i ch đơn. cá nhân nư c ngoài có cơ s s n xu t. Trong các trư ng h p này. Ví d .v. cách th c n p đơn đư c coi là phù h p v i quy đ nh t i Đi u 89 Lu t S h u trí tu : a) Đơn đư c n p thông qua đ i di n h p pháp t i Vi t Nam. n u ch đơn là t ch c. ch đơn c n b sung tài li u ch ng minh quy n đăng ký h p pháp. 5. n u không có th a thu n khác kèm theo đơn. c) Có tài li u ch ng minh quy n đăng ký h p pháp trong trư ng h p ch đơn th hư ng quy n đó c a ngư i khác (Ch ng nh n th a k . b) Đơn đư c n p tr c ti p b i ch đơn. H p đ ng giao vi c ho c h p đ ng lao đ ng (n u ch đơn là bên giao vi c. 5.2 Ch đơn b coi là không có quy n đăng ký h p pháp n u có cơ s đ kh ng đ nh đi u đó. thuê vi c đ t o ra sáng ch ). k c chuy n giao đơn đã n p. cá nhân Vi t Nam. cá nhân không ph i là đ i di n h p pháp. k c chuy n giao đơn đã n p (n u ch đơn th hư ng quy n đó t ngư i khác). có cơ s đ nghi ng r ng ch đơn không có quy n đăng ký h p pháp: a) Ch đơn là cá nhân. văn phòng đ i di n t i Vi t Nam c a ch đơn là t ch c nư c ngoài. 5. công ty 100% v n nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam c a ch đơn là t ch c.

yêu c u b o h . c) kh i lư ng công vi c đư c y quy n.1 Vi c ki m tra s b c l đ y đ c a đ i tư ng yêu c u b o h đư c ti n hành v i b n mô t và b n tóm t t sáng ch đ đánh giá s đ y đ v các thông tin t i thi u liên quan đ n đ i tư ng yêu c u b o h . v. 7. ho c + t t c các ch đơn. n u ch đơn ch là cá nhân.7 Ki m tra sơ b s b c l đ y đ v b n ch t c a đ i tư ng yêu c u b o h 5. ch c v và đóng d u (n u có)). b) Thi u b n g c gi y y quy n ho c b n sao gi y u quy n trong trư ng h p b n g c đã đư c n p cho C c S h u trí tu . c th là gi y u quy n c n ph i nêu rõ: a) tên (h tên). d) Gi y y quy n (b n sao t b n g c đã đư c n p cho C c S h u trí tu ) không h p l vì vi c y quy n đăng ký sáng ch không thu c ph m vi y quy n .2.v.2. 7. t ch c. n u có nhi u ch đơn.2. b n tính toán.a. bao g m các trư ng h p: + cá nhân.d Thông tư.2 Thông tư.a Thông tư.3.2. B n mô t sáng ch bao g m ph n mô t .1 Gi y u quy n ph i đáp ng quy đ nh t i các đi m 4.c Thông tư. b n v .2 Thông tư. đơn ph i có b n sao gi y y quy n và có ch d n chính xác đ n s đơn có b n g c gi y y quy n. e) ngày ký gi y y quy n. v i đi u ki n vi c đ i di n không ph i là ho t đ ng kinh doanh (không nh m m c đích thu l i). 5.6. và 13. b) ph m vi u quy n. n u ch đơn là cơ quan. (n u c n đ làm rõ thêm ph n b n ch t c a gi i pháp k thu t nêu trong ph n mô t ). gi y y quy n có ph m vi y quy n g m nhi u th t c đ c l p v i nhau và b n g c gi y y quy n đã đư c n p cho C c S h u trí tu . d) th i h n y quy n. B n mô t sáng ch là m t trong s các tài li u b t bu c ph i có khi n p đơn. 5. 5.2 Đơn còn có thi u sót n u thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Thi u gi y y quy n c a ch đơn cho chi nhánh ho c văn phòng đ i di n ho c văn b n quy đ nh ch c năng đư c y quy n c a chi nhánh ho c văn phòng đ i di n không đáp ng quy đ nh t i các đi m 4. đ a ch đ y đ c a bên y quy n và bên đư c y quy n. c) Gi y y quy n không bao g m đ các n i dung quy đ nh t i đi m 4. B n mô t và b n tóm t t sáng ch ph i đáp ng các yêu 6 .2 và 7.c) Cá nhân đ i di n theo y quy n c a ch đơn. Trong trư ng h p. f) ch ký xác nh n c a ch đơn (ghi rõ h tên. ho c + ngư i đ ng đ u h p pháp. sơ đ .không đáp ng quy đ nh t i đi m 7.7.không đáp ng quy đ nh t i các đi m 4. Gi y u quy n ph i là b n g c.2.6.6 Ki m tra gi y u quy n n u đơn đư c n p thông qua đ i di n 5.

6 và 23.a Thông tư.6. ph n mô t bao g m các n i dung dư i đây: a) Tên sáng ch Tên sáng ch đư c trình bày dòng đ u tiên trên trang 1 và ph i gi ng v i tên sáng ch nêu trong t khai.v. không kèm theo các tính t như “m i”.. Trong ph n mô t ph i có đ y đ các thông tin đ n m c căn c vào đó b t kỳ ngư i nào có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng đ u có th th c hi n đư c gi i pháp đó.6. kh năng áp d ng c a gi i pháp k thu t (n u văn b ng b o h yêu c u đư c c p là B ng đ c quy n gi i pháp h u ích). không th hi n đư c d ng c a đ i tư ng yêu c u b o h . ph i làm rõ tính m i. kh năng áp d ng c a gi i pháp k thu t (n u văn b ng b o h yêu c u đư c c p là B ng đ c quy n sáng ch /B ng đ c quy n gi i pháp h u ích). “phương pháp”.2 Ph n mô t Ph n mô t sáng ch ph i b c l hoàn toàn b n ch t c a gi i pháp k thu t đư c đăng ký theo các yêu c u đư c quy đ nh t i đi m 23. trong đó sáng ch đư c s d ng ho c có liên quan. di n đ t rõ ràng và không đư c vi n d n đ n yêu c u b o h như “như đư c mô t trong đi m … yêu c u b o h ” mà không có n i dung kèm theo. “ch ph m”.7.v. v. trình đ sáng t o. “c i ti n”. Ph n mô t ph i s d ng th ng nh t các thu t ng . Các lĩnh v c nêu trên ph i phù h p v i k t qu phân lo i sáng ch . Các t m đ u tên sáng ch như “gi i pháp”.7. "ưu vi t" ho c nh ng t ng không rõ nghĩa.7.c u quy đ nh t i các đi m 23. 7 . Theo quy đ nh t i đi m 23. v.b (i) Thông tư.v. c th là: Tên sáng ch ph i ng n g n. “di t c ”.v. đ th hi n đư c d ng c a đ i tư ng yêu c u b o h . ch vi t t t đ t tên cho sáng ch .. Ph n mô t không đư c ch a hình v nhưng có th ch a công th c hoá h c. nh ng ký hi u không phù h p v i b n ch t c a sáng ch . “thi t b ”. c th là trong ph n này ph i ch ra lĩnh v c k thu t. ch c năng ho c công d ng c a đ i tư ng đó. b) Lĩnh v c s d ng sáng ch (Lĩnh v c k thu t đư c đ c p) Ph n này c n đư c th hi n theo quy đ nh t i đi m 23. rõ ràng. v.7 c a Thông tư và như đư c nêu c th trong các m c t 5. th hi n v n t t d ng đ i tư ng. tên sáng ch c n đư c m đ u b ng các t như “quy trình”. và sau đó là c m t ch ch c năng c a đ i tư ng như “làm s ch”. Nói chung. ph i làm rõ tính m i. "t i ưu". Tên sáng ch ph i đáp ng quy đ nh t i đi m 23.b (ii) Thông tư. Tên sáng ch không đư c mang tính ch t khu ch trương ho c qu ng cáo. Tên sáng ch là tên g i dùng đ xác đ nh đ i tư ng (ho c các đ i tư ng) nêu trong đơn.a Thông tư. “h p ch t”.6.5 Đi u này.6. Tên sáng ch ph i phù h p v i b n ch t c a sáng ch đư c th hi n chi ti t trong ph n mô t và ph i ph n ánh đ y đ các đ i tư ng chính nêu trong yêu c u b o h . “công ngh ”. N u sáng ch đư c s d ng ho c có liên quan t i nhi u lĩnh v c thì ph i ch ra t t c các lĩnh v c đó. N u đ i tư ng trong đơn là h p ch t hoá h c. v t li u sinh h c thì tên đ i tư ng ph i phù h p v i nguyên t c đ t tên áp d ng trong lĩnh v c hoá h c. sinh h c tương ng. “x lý rác th i”. b ng bi u. Không đư c l y tên thương m i c a s n ph m ho c các ký hi u riêng. toán h c. v. 5.2 đ n 5.

c m chi ti t c u thành. m ch đi n. không gi i quy t đư c nhi m v đ t ra cho sáng ch .v. h n ch c a (các) gi i pháp k thu t đã bi t đó. h n ch c a gi i pháp k thu t có b n ch t g n nh t đã đư c ch ra trong ph n “Tình tr ng k thu t c a sáng ch ". (sau đây đư c g i chung là cơ c u): (i) chi ti t. th c ph m. c th . t c là các d u hi u (đ c đi m) mà n u thi u chúng thì s không đ đ t o thành gi i pháp k thu t là sáng ch nêu trong đơn và không đ đ đ t đư c m c đích. c m chi ti t c u thành và ch c năng c a chúng. c m chi ti t c u thành. M c đích ho c nhi m v nêu trên ph i đư c trình bày m t cách khách quan. ch t li u.c) Tình tr ng k thu t c a lĩnh v c s d ng sáng ch (Tình tr ng k thu t c a sáng ch ) Trong ph n này. c n mô t đ y đ và chi ti t các d u hi u (đ c đi m) c u thành gi i pháp k thu t (hay còn g i là d u hi u k thu t cơ b n). N u không có thông tin v tình tr ng k thu t liên quan thì ph i ghi rõ đi u đó. (iv) kích thư c c a chi ti t. cơ c u. c n ch ra đư c m t ho c m t s gi i pháp k thu t có b n ch t ho c có liên quan v m t k thu t g n nh t v i sáng ch nêu trong đơn b ng cách tóm t t b n ch t và ch ra như c đi m. (vi) cách liên k t các chi ti t. c m chi ti t c u thành. đ ng th i ph i ch d n c th đ n tài li u mô t các gi i pháp k thu t đó. Các như c đi m. Trên cơ s các gi i pháp k thu t đã bi t đó. ngư i n p đơn ph i trình bày tóm t t các gi i pháp k thu t đã bi t cùng nh m m t m c đích ho c gi i quy t cùng m t v n đ k thu t như sáng ch nêu trong đơn. Các d u hi u (đ c đi m) có th có c a đ i tư ng d ng s n ph m như v t li u. c m chi ti t c u thành. Trong ph n này ph i mô t chi ti t gi i pháp k thu t đ n m c đ đ xác đ nh đư c b n ch t c a gi i pháp đó. D u hi u k thu t cơ b n là t t c các d u hi u (đ c đi m) k thu t có nh hư ng đ n b n ch t c a gi i pháp k thu t. thi t b . khách quan.v. (ii) hình d ng c a chi ti t. sao cho ngư i quan tâm đ n lĩnh v c này có th tìm đư c các gi i pháp đó m t cách d dàng. Ti p theo. linh ki n. dư c ph m. (sau đây g i chung là ch t): 8 . c m chi ti t c u thành. d) B n ch t k thu t c a sáng ch B n ch t k thu t c a sáng ch là ph n mô t cách th c đ t đư c m c đích c a sáng ch . v. Ph n b n ch t k thu t c a sáng ch đư c m đ u b ng đo n trình bày m c đích mà sáng ch c n đ t đư c ho c nhi m v (v n đ ) mà sáng ch c n gi i quy t. Đ c bi t. (iii) v t li u làm chi ti t. c m chi ti t c u thành. không mang tính ch t qu ng cáo và ph i nh m kh c ph c đư c như c đi m. (v) tương quan v trí gi a các chi ti t. h n ch trình bày trong ph n này ph i chính xác. Các d u hi u (đ c đi m) có th có c a đ i tư ng d ng s n ph m như d ng c . ph i ch rõ đư c các d u hi u m i c a sáng ch so v i (các) gi i pháp k thu t đã bi t đã đư c ch ra trong ph n “Tình tr ng k thu t c a sáng ch " (hay còn g i là d u hi u k thu t cơ b n khác bi t). Các lo i d u hi u (đ c đi m) có th có c a các d ng đ i tư ng b o h sáng ch đư c li t kê dư i đây. (vii) cách ch t o các chi ti t. máy móc. không phóng đ i. v.

ch ng ch đ nh. (viii) đ c tính hình thái t bào. (viii) tính đ c. (iv) các đ c tính hoá lý nh m nh n d ng ch t. m i liên quan gi a k t qu th nghi m và tác d ng dư c lý c a dư c ph m trên th c t . (iv) phương pháp hoá lý đ thu đư c ch t có các h p ph n nêu trên. c u trúc kháng nguyên. tr ng lư ng phân t . (vi) các đ c tính nuôi c y trong cơ th đ ng v t (đ i v i th lai). (v) các đ c tính phát tri n (đ ng l c h c). công d ng (ch c năng) c a vi sinh v t n u không ph i là vi sinh v t s n xu t. mi n d ch. Các d u hi u có th có c a dư c ph m là thành ph n và c u trúc c a dư c ph m. sinh hoá).. đ c tính. sinh hoá c a vi sinh v t. th c v t riêng bi t: (i) ph h c a gi ng. Đ i v i các vi sinh v t: (i) đ c trưng thu n ch ng hình thái h c. v. ch đ nh. (iv) ngu n g c. tính t o mi n d ch. Đ i v i các gi ng t bào đ ng. (v) cách th c thu nh n ch t. c u trúc c a m t ho c m t s m t xích cao phân t .Đ i v i ch t thu đư c b ng phương pháp cơ h c: (i) tên các h p ph n t o thành ch t. (iv) đ c tính nhân (t bào) h c. các nhóm m ch nhánh. (iv) hàm lư ng các h p ph n t o thành ch t. (iv) phương pháp cơ h c đ thu đư c ch t t các h p ph n nêu trên. gi i phóng nhanh. (iv) các tính ch t c a gi ng. sinh hoá. v.v. Đ i v i ch t thu đư c b ng phương pháp hoá lý: (i) tên các h p ph n t o thành ch t. (ii) công th c c u t o c a các nhóm th (n u có). phân t lư ng. (v) c u trúc v t lý ho c đ c tính hoá lý đ nh n d ng ch t. (v) các tính tr ng đánh d u (di truy n. cách dùng. vectơ. (iii) đ c tính sinh lý. nguyên t c lai (đ i v i các vi sinh v t lai). (vi) các đ c tính hoá lý. tương tác thu c. trình t nucleotit. phương pháp th nghi m tác d ng dư c lý in vitro và in vivo.v.v. li u lư ng.). (ix) d li u v b n tính c a loài (đ i v i t bào đ ng v t bao g m các th 9 . tác d ng dư c lý.): (i) đ c tính c u trúc (trình t axit amin. ho t đ . (iv) đ c tính dinh dư ng.v. tính chu kỳ c a các m t xích. (ii) ch c năng. d ng thu c. phương pháp bào ch . (iii) đ c tính phân lo i theo gen và thành ph n hoá h c. (iii) các đi u ki n nuôi c y chu n. (ix) đ c tính c a vi sinh v t b m (v t ghép đôi). (ii) đ nh tính các h p ph n t o thành ch t. protein. vectơ tái t h p. (iii) hàm lư ng các h p ph n t o thành ch t. Các d u hi u (đ c đi m) có th có c a đ i tư ng d ng s n ph m là v t li u sinh h c: Đ i v i ch t thu đư c b ng công ngh di truy n (gen. (vii) đ c tính di truy n t bào (nhân t bào h c). v. v. các tính ch t đ i kháng (c a các vi sinh v t có ch c năng y h c và thú y). (vii) đ c tính n đ nh (duy trì) tính ch t có ích khi nuôi c y trong th i gian dài. c m quan nh m nh n d ng ch t. gi i phóng ch m. nh m nh n d ng ch t. đ nh y c m kháng sinh. (iii) ch c năng c a các nhóm th (n u có). (ii) s lư ng c y t i th i đi m làm b n mô t . gi i phóng theo xung). các đ c đi m như tính gây ung thư. c m quan. (ii) đ nh tính các h p ph n t o thành ch t. Đ i v i ch t thu đư c nh quá trình bi n đ i sinh h c: (i) đ c tính hoá lý. (ii) đ c tính sinh lý. (ii) đ c tính sinh h c. sinh lý. kh năng sinh s n). (iii) đ n đ nh. (vi) các đ c trưng công ngh sinh h c (tên và các tính ch t c a ch t có ích s n đư c xu t b ng vi sinh v t tương ng. (v) đ i v i ch t cao phân t : c u trúc cao phân t t ng quát. Đ i v i ch t thu đư c b ng phương pháp hoá h c: (i) công th c c u t o c a ch t. gi i phóng kéo dài. c u trúc hoá h c và c u trúc không gian. hay các đ c tính v gi i phóng thu c trong cơ th (ví d . các nhóm cu i m ch. tác d ng ph . (v) kh năng v n chuy n.

Hình 2 là hình v m t c t theo đư ng A-A trên Hình 1. cơ c u ph i đư c mô t theo các đ c đi m v k t c u ( tr ng thái tĩnh) có d a vào các ký hi u ch d n trên các hình v .v. d báo.) nh m th c hi n các công đo n đó. (ii) trình t th c hi n các công đo n. (xv) thông tin v tính n đ nh duy trì tính ch t có ích khi nuôi c y trong th i gian dài. ki m tra. s n xu t. ch t xúc tác. (iv) phương ti n..lai). v. sao cho ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th đ t đư c m c đích đ ra c a sáng ch ho c th c hi n đư c sáng ch . v.v. Đ i v i th c v t ho c đ ng v t chuy n gen. x lý. (xvi) phương pháp b o qu n đông l nh. áp su t. mycoplasmit. d u hi u đ c trưng là gen có ch c năng c th đư c đưa t ngoài vào b t kỳ th c v t ho c đ ng v t nào thông qua quy trình bi n n p giúp cho th c v t ho c đ ng v t đó có ch c năng c a gen đó (ch ng h n. m c đ ho t tính (s c sinh s n). 10 . c m chi ti t c a cơ c u đó.).). e) Mô t v n t t các hình v kèm theo (Mô t v n t t các hình v ) N u ph n mô t có hình v minh ho đ làm rõ b n ch t c a sáng ch thì ph i có danh m c các hình v và gi i thích ng n g n m i hình v đó theo cách bao g m mô t lo i hình v k thu t và tên c a đ i tư ng đư c th hi n trên hình v đó. sinh lý.” f) Mô t chi ti t các phương án th c hi n sáng ch (Mô t chi ti t sáng ch ) Trong ph n này ph i mô t đư c m t cách chi ti t m t ho c m t s phương án th c hi n sáng ch . Các d u hi u (đ c đi m) có th có c a đ i tư ng d ng quy trình (quy trình công ngh . Các ký hi u ch d n chi ti t/c m chi ti t. v. (xii) các tính tr ng đánh d u di truy n t bào mi n d ch. . Các đ c đi m k t c u ph i đư c trình bày t m . v.v.): (i) các công đo n. N u c n. ch ng h n như: “Hình 1 là hình chi u b ng c a cơ c u….Mô t chi ti t các phương án th c hi n sáng ch d ng cơ c u: Trư c h t. t c là ph i có đ y đ các đ c đi m c u t o v m t k thu t c a cơ c u d ng hoàn ch nh.v. sinh hoá. (iii) các đi u ki n k thu t (nhi t đ . (x) phương pháp phát sinh hình thái h c (đ i v i t bào th c v t). ch t o. (xiv) đ c trưng công ngh sinh h c: tên và các tính ch t c a ch t có ích do t bào này sinh ra. v. n m. thi t b đ th c hi n các công đo n nêu trên. ch c năng c a gi ng không ph i là gi ng s n xu t. (xiii) d li u v kh năng lây nhi m (b ng đ ng v t nguyên sinh. có th có các đ c đi m công ngh ch t o chi ti t. virut.v. d u hi u đ c trưng c a cây chuy n gen có kh năng ch ng h n là gen có kh năng ch ng h n đư c đưa t ngoài vào. th i gian. vi khu n. m i liên k t c u thành cơ c u đư c s d ng trong ph n này ph i tương ng v i các ký hi u ch d n c a chúng trên hình v và đư c đ t ngay sau tên g i c a chi ti t và không đư c đ t trong ngo c trong toàn b ph n mô t . phương pháp ch n đoán. t c là gi i pháp k thu t c th mà ngư i n p đơn mu n đăng ký sáng ch . (xi) tính gây ung thư (đ i v i gi ng t bào đ ng v t bao g m th lai).

thì ph i nêu đư c các ch s đ c trưng v m t đ nh lư ng c a ho t tính. các nh ph c a ch t (ph n chi t) thu đư c. đi u ki n (nhi t đ . Ph i kh ng đ nh đư c kh năng s d ng h p ch t này theo công d ng c th . c n ch ra đư c ho t tính dư c lý (công d ng) c a dư c li u (hay t ng dư c li u trong h n h p dư c li u) này và ho t tính dư c lý (công d ng) c a ch t (ph n chi t) thu đư c. đư c kh ng đ nh b ng các phương pháp đã bi t. .hoá. Cơ c u không nh ng đư c mô t v m t k t c u mà còn c n đư c mô t v m t ch c năng. ph i ch ng minh đư c kh năng thu đư c t t c các h p ch t c a nhóm đư c bi u th b ng cách đưa ra sơ đ t ng quát c a phương pháp thu nh n cũng như ví d thu nh n h p ch t c th c a nhóm. áp su t. các d li u v v t li u sinh h c.) đ thu nh n ch t (ph n chi t). Đ i v i h p ch t hoá h c thu đư c b ng cách s d ng v t li u sinh h c.Mô t chi ti t các phương án th c hi n sáng ch d ng ch t: Đ i v i h p ch t hoá h c c th có công th c c u t o xác đ nh thì trư c h t ph i nêu đư c công th c c u t o đó. ho c s tương tác c a các chi ti t. các b ng ch ng ch ng minh kh năng đ t đư c công d ng đ ra cùng v i s kh ng đ nh kh năng như v y đ i v i m t s h p ch t có các g c khác nhau v b n ch t hoá h c. Đ i v i các h p ch t thu đư c cũng ph i đưa ra c u trúc t ng quát.Sau khi cơ c u đã đư c mô t tr ng thái tĩnh. Đ i v i ch t (ph n chi t) thu đư c t dư c li u (h n h p dư c li u) b ng quy trình chi t. và mô t phương pháp thu nh n h p ch t đó. cách s d ng thu c cũng như tác d ng ph . v. Trong m t s lĩnh v c k thu t (ví d như máy tính).tính ch n l c tác d ng và các ch s khác. Đ i v i các h p ch t m i là các ch t có ho t tính sinh h c thì ph i nêu đư c các ch s ho t tính và đ đ c đ i v i các h p ch t đó. thành ph n c th c a h n h p dư c li u t o ra ph n chi t. ph i nêu đư c thông tin v phương pháp sinh t ng h p có s tham gia c a v t li u này. thì vi c mô t rõ v m t ch c năng có th phù h p hơn so v i vi c mô t chi ti t v m t k t c u. li u lư ng. trong trư ng h p c n thi t ph i nêu đư c thông tin v vi c n p lưu chúng. c m chi ti t c u thành cơ c u đó. Đ i v i nhóm h p ch t hoá h c có công th c c u trúc t ng quát. và trong trư ng h p c n thi t ph i nêu c tính ch n l c tác d ng và các ch s khác. ch t xúc tác. ch tr trư ng h p ch c năng c a các chi ti t/c m chi ti t là rõ ràng. Đ i v i thu c ch a b nh cho ngư i và đ ng v t. k t qu th nghi m v đ c tính và hi u qu c a thu c. còn n u nhóm bao g m các h p ch t có g c khác nhau v b n ch t hoá h c thì ph i đưa ra đư c các ví d đ đ kh ng đ nh vi c thu nh n đư c các h p ch t có các g c khác nhau này. đư c ch ng minh b ng các phương pháp đã bi t. c n mô t s ho t đ ng c a cơ c u ho c phương pháp s d ng cơ c u đó b ng cách ch ra trình t làm vi c. các h ng s lý . ph i nêu đư c các h ng s lý .hoá. c a đ đ c và trong trư ng h p c n thi t . ph i nêu đư c các y u t phát hi n đư c. đư c g i kèm 11 . phương pháp bào ch thu c. gi i thích nh hư ng c a vi c s d ng thu c này t i nguyên nhân gây b nh.v. còn đ i v i h p ch t có ho t tính sinh h c. n u có. các phương pháp hoá lý đ nh n bi t ch t (ph n chi t) (ví d .

Mô t chi ti t các phương án th c hi n sáng ch d ng v t li u sinh h c: Thu t ng ‘‘v t li u sinh h c” đư c dùng đ ch v t li u b t kỳ ch a thông tin di truy n và có th t tái sinh ho c đư c tái sinh trong h sinh h c. cũng ph i ch ra đư c kh năng x lý các h p ch t trung gian này thành s n ph m cu i ho c thu đư c ch t m i v i công d ng c th ho c các tính ch t ho t tính sinh h c c th t các h p ch t trung gian này. ch ng chu n có th đư c b o qu n.8. đ ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t này có th th c hi n đư c thì trong đơn ph i có thông tin thích h p (mà ngư i n p đơn có th có đư c) v các đ c tính c a v t li u sinh h c đó.4. ho c thông tin không đ y đ thì v t li u sinh h c này ph i đư c mô t sao cho ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t này có th th c hi n đư c gi i pháp theo quy đ nh t i Đi u 62 Lu t S h u trí tu và đi m 25. tính ch t và t l c a chúng. Đ i v i ch t d ng h n h p (dung d ch. Đ i v i sáng ch v v t li u sinh h c. Thông tin thích h p đư c hi u là thông tin liên quan đ n phân lo i v t li u sinh h c và s 12 .dư i d ng tài li u b tr c a đơn). còn n u h n h p đó ch a m t h p ch t m i làm h p ph n thì ph i mô t phương pháp thu nh n h p ch t m i đó. s n ph m X thu đư c b ng quy trình Y) hay b ng các d u hi u v thông s v t lý. hi u su t s n ph m. Các trư ng h p v t li u sinh h c đư c coi là s n có đ i v i công chúng. ph i nêu rõ các tính ch t c a h n h p thành ph m. đ pH. s n ph m này có th đư c xác đ nh b ng quy trình thu nh n chúng (ví d .a Thông tư. Ph i có ví d v phương pháp thu nh n h n h p. hoá h c và/ho c đ c tính c a chúng.v. d li u v thành ph n đ nh tính và đ nh lư ng c a môi trư ng nuôi c y (môi trư ng nhân gi ng và môi trư ng nuôi c y).). đ ho t tính. v i đi u ki n các d u hi u này là đ đ so sánh và phân bi t s n ph m này v i các s n ph m đã bi t. h p kim. v.c Thông tư. polyme) hay s n ph m là h n h p c a nhi u h p ch t khác nhau (ví d .v. th i gian nuôi c y. ph n chi t hay phân đo n). c n ch ra đư c d li u danh m c và ngu n g c v t li u sinh h c.). ch ng h n như men bánh mỳ ho c Bacillus natto có bán trên th trư ng. t c là các v t li u sinh h c đã đư c bi t rõ đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t này. phương pháp bào ch thu c t ph n chi t này. thu tinh. kh năng sinh s n c a ch ng và các phương pháp xác đ nh nó. k t qu th nghi m v đ c tính. v. thì ph i có thông tin đ y đ v nh n d ng các đ c tính c a v t li u sinh h c và kh năng s n có c a v t li u sinh h c này n u v t li u sinh h c đã đư c n p lưu đ kh ng đ nh tính s n có c a v t li u sinh h c.v. như các kháng sinh. lư ng tiêu th O2/đơn v th tích. cách s d ng. các đi u ki n nuôi c y (nhi t đ . Ngoài các trư ng h p đư c quy đ nh t i đi m 23. n u v t li u sinh h c không có s n đ i v i công chúng và không th mô t đư c trong đơn. lư ng chi u sáng. ho c v t li u sinh h c đã đư c n p lưu t i cơ quan lưu gi có th m quy n và s n có đ i v i công chúng. v. . C n đưa ra phương pháp tách và tinh ch s n ph m h u ích (đ i v i sinh v t s n xu t các s n ph m h u ích m i. t c là các h p ph n c u thành h n h p. kháng nguyên đơn dòng. bê tông. Đ i v i các s n ph m không rõ c u trúc như s n ph m có c u trúc r t ph c t p (ví d . N u không có các thông tin như v y. ho t ch t chi t tách đư c. enzym.) ph i có các ví d trong đó ch ra đư c thành ph n đ nh tính. đ c trưng c a quá trình sinh t ng h p các s n ph m h u ích (có m c đích). Đ i v i các h p ch t trung gian.

cũng như đi u ki n c th (ví d . thích h p đ nh n d ng và tái t o v t li u sinh h c. N u thông tin v v t li u sinh h c nêu trong đơn là đã bi t đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t này vào ngày n p đơn thì đư c coi là đã bi t đ i v i ngư i n p đơn và vì v y ngư i n p đơn c n cung c p thông tin này. Đ i v i sáng ch v gen. ho c ch ra đư c các ch c năng.vn). áp su t. thì v t li u này c n đư c lưu gi và xác đ nh đ c đi m. ch t và v t li u sinh h c) đã bi t trư c ngày ưu tiên c a đơn thì ch c n có tên phương ti n đó là đ . theo quy đ nh t i đi m 23. c n ph i có thông tin v t ng đ c đi m hình thái h c và sinh lý h c c th hơn. Buchanan. quy trình s n xu t v t li u sinh h c này trong h sinh h c cũng c n đư c ch ra. như các t bào ch ho c các virut tr giúp. ch t. và thư ng đ ph n cu i c a ph n mô t . 13 . thì cũng c n ph i có thông tin nêu trên đ i v i h sinh h c đó. Ch ng h n. n u c n v t li u sinh h c khác. ch ng h n môi trư ng (thành ph n) thích h p. N. và v t li u sinh h c đư c s d ng đ th c hi n công đo n. Trên cơ s này.). nhi t đ . . ho c ch ra đư c các c i bi n trong trình t nucleotit ho c axit amin k t h p v i các ch c năng c a gen.hoá. đ c bi t khi môi trư ng đư c c i bi n. cơ c u. Ngoài ra. đ c tính lý hoá. ngu n g c c a gen.noip.khác bi t đáng k so v i v t li u sinh h c đã bi t. quy trình t o ra gen này. t c là trình t axit amin ho c trình t nucleotit.8.25 ho c hư ng d n ngư i n p đơn tham kh o tiêu chu n này trên trang web www. mà chúng không th đư c mô t m t cách đ y đ ho c không có s n. vi khu n đ i th c bào. N u nhóm bao g m các h p ch t v i các g c khác nhau v b n ch t hoá h c thì s lư ng ví d ph i đ đ kh ng đ nh kh năng thu nh n các h p ch t đó. tài li u chu n thích h p có th là R. Gibbons: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. vectơ ho c ADN ho c ARN t do). th i gian. v. Đ i v i phương pháp thu nh n m t nhóm (ho c m t lo t) h p ch t hoá h c m i đư c bi u th b ng m t công th c c u t o t ng quát thì ph i có ví d thu nh n ít nh t m t h p ch t trong nhóm b ng phương pháp này. Ch ng h n.v. Trong trư ng h p này. Đ i v i vi c thu nh n các h p ch t c u thành dãy nhóm (dãy) thì ph i nêu đư c công th c c u t o đư c kh ng đ nh b i các phương pháp đã bi t và các tính ch t lý . Trong ph n mô t này cũng ph i có các thông tin v ch c năng hay các ho t tính sinh h c c a các h p ch t m i. đ xác đ nh đ c đi m c a vi khu n. N u v t li u sinh h c đư c n p lưu không có kh năng t sao chép nhưng c n đư c sao chép trong h sinh h c (như virut. ph n mô t ph i có danh m c trình t gen. Trong trư ng h p s d ng các phương ti n m i thì ph i mô t đư c m t cách c th phương ti n đó kèm theo hình v (n u c n).a Thông tư (th m đ nh viên có th cung c p cho ngư i n p đơn tiêu chu n WIPO ST. Thông tin nêu trên có th đư c th hi n thông qua các th nghi m theo tài li u chu n thích h p. c n ch ra đư c trình t nucleotit c a gen này ho c trình t axit amin c a protein đư c mã hoá b i gen này.gov. t c là các thông tin v các đ c tính hoá sinh và hình thái h c c a v t li u sinh h c cũng như phân lo i c a v t li u sinh h c đó.E. plasmit. N u quy trình đư c đ c trưng b i vi c s d ng phương ti n (cơ c u.Mô t chi ti t các phương án th c hi n sáng ch d ng quy trình (phương pháp): Trư c h t ph i ch ra đư c trình t th c hi n các công đo n (nguyên công ho c bư c). E.

ch ng h n thông tin v các tính ch t do công d ng đó t o ra. ngoài các ví d liên quan t i công đo n.c Thông tư. Trong ví d th c hi n sáng ch c n ph i ch ra đư c m t ho c m t s phương án c a sáng ch dư i d ng th c hi n c th . Kh năng th c hi n sáng ch liên quan đ n v t li u sinh h c có th đư c kh ng đ nh b ng cách ch ra nơi có th thu đư c v t li u này.) đ th c hi n quy trình ho c đ t o ra ch t đó. N u sáng ch đư c đ c trưng b i các d u hi u đ nh lư ng thì ph i ch ra đư c giá tr c th c a d u hi u đó. (iii) đ i tư ng th nghi m.v. Đ i v i phương pháp thu nh n s n ph m có thành ph n ho c chính s n ph m đó đư c làm b ng v t li u có thành ph n và c u trúc không xác đ nh thì ph i có thông tin v v t li u và s n ph m đó đ nh n bi t chúng. v. Đ i v i phương pháp thu nh n h n h p có thành ph n và c u trúc không xác đ nh v i công d ng ho c tính sinh kh d ng. trình t cũng như đi u ki n th c hi n các công đo n thì ph i có thông tin c n thi t v h n h p đó đ nh n d ng nó cũng như thông tin kh ng đ nh kh năng đ t đư c công d ng do ngư i n p đơn đ ra. V cơ b n. ph n “Ví d th c hi n sáng ch ” ph i có (các) ví d th nghi m nh m ch ng minh tác d ng c a ch t/h n h p đư c s d ng trong dư c ph m. N u d u hi u không đ nh lư ng thì ph i ch ra đư c tr ng thái xác đ nh c a d u hi u đó. đi u tr b nh. qua đó ch ng minh kh năng áp d ng c a sáng ch . (các) ví d này ph i đưa ra đư c các thông tin sau: (i) ch t/h n h p đư c th nghi m. Vi c nêu ví d th c hi n sáng ch nói chung là c n thi t đ i v i các sáng ch d ng quy trình ho c d ng ch t trong đó đ c p đ n các đi u ki n k thu t c th (nhi t đ . (iv) k t qu th nghi m. Sau khi đã ch ra các d u hi u d ng xác đ nh nêu trên. (v) m i tương quan gi a k t qu th nghi m thu đư c v i ng d ng th c t c a dư c ph m trong vi c phòng.Đ i v i phương pháp thu nh n h p ch t cao phân t có công th c không xác đ nh thì ph i có các d li u c n thi t đ nh n d ng nó.8. các s li u v tính ch t c a v t li u và các đ c tính công ngh c a thành ph n và/ho c s n ph m. h) Nh ng l i ích (hi u qu ) có th đ t đư c 14 . ch n đoán. c th là thông tin v các tính ch t thu đư c do công d ng m i đó mang l i. th i gian. (ii) phương pháp (h ) th nghi m đư c s d ng. S lư ng ch t/h n h p đư c th nghi m ph i đ đ đ i di n cho các ch t/h n h p có liên quan trong đơn. Ph i nêu đư c các thông tin v các ch t ph n ng ban đ u đ thu nh n h p ch t cũng như thông tin kh ng đ nh kh năng đ t đư c công d ng mà ngư i n p đơn đ ra đ i v i h p ch t đó. trong đó ngày lưu gi ph i trư c ngày ưu tiên c a đơn. m c đích mà đ i tư ng tương ng cho phép đ t đư c. Kh năng thu nh n đư c v t li u này có th đư c kh ng đ nh b ng cách nêu phương pháp thu nh n nó ho c cung c p tài li u v n p lưu theo trình t quy đ nh t i đi m 23. g) Ví d th c hi n sáng ch Ví d th c hi n sáng ch nh m ch ng minh kh năng áp d ng sáng ch nêu trong đơn và kh năng đ t đư c m c đích đ t ra cho sáng ch . c n có các k t qu c th liên quan đ n ch c năng. ch t xúc tác. áp su t. Đ i v i sáng ch liên quan đ n dư c ph m.

Ph n này c n trình bày m t cách rõ ràng và khách quan hi u qu vư t tr i c a sáng ch so v i các gi i pháp k thu t đã bi t. Hi u qu vư t tr i là hi u qu tr c ti p thu đư c t nh ng d u hi u k thu t c u thành sáng ch , ho c hi u qu mà nh ng d u hi u k thu t này đư c k t h p đ t o ra chúng. Hi u qu vư t tr i là tiêu chí quan tr ng đ xác đ nh li u sáng ch có th hi n “s ti n b đáng k ” hay không. Thông thư ng, hi u qu vư t tr i có th đư c th hi n d ng nâng cao năng su t, ch t lư ng, đ chính xác hay hi u qu , ti t ki m năng lư ng tiêu th , nguyên li u, đơn gi n hoá hay t o ra s thu n ti n khi x lý, v n hành, qu n lý hay s d ng, hay kh c ph c s ô nhi m môi trư ng, v.v.. Hi u qu vư t tr i có th đư c mô t b ng cách phân tích các d u hi u k t c u c a sáng ch k t h p v i vi c gi i thích v m t lý thuy t, ho c đư c minh ho d a vào d li u th c nghi m, ch không ch là vi c ngư i n p đơn kh ng đ nh r ng sáng ch có các hi u qu vư t tr i. Tuy nhiên, trong b t kỳ cách nào đư c áp d ng đ gi i thích hi u qu vư t tr i thì sáng ch đ u ph i đư c so sánh v i (các) gi i pháp k thu t đã bi t và ph i ch ra s khác bi t gi a sáng ch và (các) gi i pháp k thu t đã bi t đó. Trong nh ng trư ng h p nh t đ nh, hi u qu vư t tr i c a sáng ch trong lĩnh v c cơ khí hay đi n t có th đư c gi i thích b ng cách phân tích nh ng d u hi u k t c u c a sáng ch k t h p v i cách v n hành chúng. Ngoài ra, đ i v i sáng ch thu c lĩnh v c hóa h c, trong ph n l n các trư ng h p, vi c gi i thích hi u qu vư t tr i d a vào d li u th c nghi m s thích h p hơn là s d ng cách nêu trên. Đ i v i nh ng đ i tư ng mà phép đo c a chúng không th th c hi n đư c th i đi m hi n t i và vi c đánh giá nh ng đ i tư ng đó d a vào các giác quan c a con ngư i, như mùi và v , thì hi u qu vư t tr i có th đư c mô t nh nh ng k t qu th ng kê t th c nghi m. N u hi u qu vư t tr i đư c gi i thích b ng cách vi n d n các d li u th c nghi m, thì ngư i n p đơn ph i cung c p nh ng đi u ki n và các phương pháp th c nghi m c n thi t này. 5.7.3 Yêu c u b o h 5.7.3.1 Ph m vi (yêu c u) b o h đ i v i sáng ch đư c xác đ nh b i n i dung c a yêu c u b o h và n i dung này đư c s d ng đ đánh giá kh năng b o h c a đ i tư ng c n đư c b o h . Yêu c u b o h ph i đáp ng các quy đ nh t i đi m 23.6.c-m Thông tư và các yêu c u c th sau đây. 5.7.3.2 Yêu c u chung đ i v i Yêu c u b o h a) M i đi m yêu c u b o h ch đư c đ c p t i m t đ i tư ng c n đư c b o h dư i d ng s n ph m (cơ c u, thi t b , h p ch t hoá h c, dư c ph m, m ph m, th c ph m, v.v.) ho c quy trình (quy trình s n xu t, quy trình đi u ch , phương pháp truy n thông, phương pháp x lý, v.v.) và ph i đư c vi t thành m t câu.
15

b) M i đi m yêu c u b o h ph i th hi n b n ch t k thu t c a đ i tư ng c n đư c b o h , t c là ch a các d u hi u (đ c đi m) k thu t cơ b n đ t o thành m t t p h p c n và đ đ xác đ nh đư c đ i tư ng c n đư c b o h , đ đ t đư c m c đích đ ra, đ phân bi t đ i tư ng c n đư c b o h v i đ i tư ng đã bi t và không đư c ch a b t kỳ n i dung nào không liên quan đ n k thu t như các ưu đi m v m t thương m i (ví d : “giúp làm giàu’’, “th m m ”, v.v.). M c đích c a sáng ch có th đư c đưa vào yêu c u b o h n u đi u đó h tr cho vi c xác đ nh đ i tư ng c n đư c b o h . Các d u hi u (đ c đi m) k thu t cơ b n không nh t thi t ch là d u hi u (đ c đi m) v k t c u, v s hi n di n, t l , tr ng thái c a các ph n t , trình t , đi u ki n, v.v., mà có th là d u hi u (đ c đi m) v ch c năng mi n là ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng đi u ki n bình thư ng cũng có th đưa ra bi n pháp th c hi n ch c năng này mà không c n ph i th c hi n các bi n pháp đòi h i tính sáng t o. c) Các d u hi u (đ c đi m) c a đ i tư ng c n đư c b o h ph i chính xác, các thu t ng đư c s d ng trong yêu c u b o h ph i th ng nh t v i các thu t ng đư c s d ng trong ph n mô t và ph i rõ ràng đ ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th xác đ nh đư c và đư c ch p nh n trong lĩnh v c k thu t đó. Các khái ni m mang ý nghĩa tương đ i như “dày”, “m ng”, “r ng“, “h p”, “cao”, “th p”, v.v. không đư c s d ng tr khi các khái ni m đó đã đư c công nh n trong m t lĩnh v c c th , ví d như “t n s cao” liên quan đ n b khu ch đ i ch ng h n. Các t ng như “t t nh t là”, “ví d ”, “ch ng h n như”, “c th hơn”, “v cơ b n”, “h u như”, “tương t ”, v.v. cũng không đư c s d ng n u các t ng này làm cho các d u hi u (đ c đi m) nêu trong yêu c u b o h tr nên không rõ ràng và không chính xác. Các t ng như “kho ng”, “x p x ” đ i v i các giá tr c th (ví d , “kho ng 200oC”, “x p x 300”) cũng không đư c s d ng n u như vi c s d ng các t ng đó d n đ n vi c không xác đ nh đư c rõ ràng tính m i và trình đ sáng t o c a sáng ch so v i (các) gi i pháp k thu t đã bi t. d) Yêu c u b o h có th ch a công th c toán h c ho c công th c hoá h c, nhưng không đư c ch a hình v , tr các trư ng h p đư c quy đ nh t i đi m 23.6.g Thông tư, yêu c u b o h cũng có th ch a b ng bi u n u vi c s d ng b ng bi u là c n thi t. 5.7.3.3 C u trúc c a yêu c u b o h a) Yêu c u b o h có th bao g m m t ho c nhi u đi m, trong đó ch a m t ho c m t nhóm đ i tư ng c n đư c b o h . M i đ i tư ng c n đư c b o h đư c th hi n b ng m t đi m đ c l p và, n u c n, m t ho c m t s đi m ph thu c. b) Đi m đ c l p và đi m ph thu c (i) Đi m đ c l p là đi m bao g m t t c các d u hi u (đ c đi m) k thu t cơ b n đ t o thành m t t p h p c n và đ đ xác đ nh đư c đ i tư ng c n b o h , đ đ t đư c m c đích đ ra và đ phân bi t đ i tư ng c n b o h v i đ i tư ng đã bi t. (ii) Đi m ph thu c là đi m vi n d n đ n b t kỳ m t đi m nào khác c a đ i tư ng thu c cùng m t d ng đ ng trư c nó và ch a t t c các d u hi u (đ c đi m) c a đi m mà nó vi n d n đư c b sung thêm các d u hi u (đ c đi m) khác nh m phát tri n đ i tư ng c n đư c b o h theo m t phương án c th . Các đi m ph thu c cùng có chung m t ho c m t s d u hi u (đ c đi m) b sung có th đư c nhóm l i m t cách thích h p
16

thành m t đi m ph thu c có vi n d n đ n các đi m mà nó ph thu c, có th là m t hay nhi u đi m đ c l p thu c cùng m t d ng nhưng cũng có th là m t hay nhi u đi m ph thu c ho c c hai lo i. c) Yêu c u b o h m t đi m Yêu c u b o h m t đi m đư c dùng đ th hi n m t đ i tư ng c n đư c b o h dư i d ng m t đi m đ c l p duy nh t. d) Yêu c u b o h nhi u đi m (i) Yêu c u b o h nhi u đi m đư c dùng đ th hi n m t ho c nhi u đ i tư ng (m t nhóm đ i tư ng đ m b o tính th ng nh t) c n đư c b o h . (ii) N u yêu c u b o h nhi u đi m đư c dùng đ th hi n m t đ i tư ng yêu c u b o h thì yêu c u b o h g m có m t đi m đ c l p và có th có thêm m t ho c m t s đi m ph thu c ti p theo. (iii) N u yêu c u b o h nhi u đi m đư c dùng đ th hi n m t nhóm g m nhi u đ i tư ng và các đ i tư ng đó đ m b o tính th ng nh t theo quy đ nh t i đi m 23.3 Thông tư thì yêu c u b o h bao g m nhi u đi m đ c l p, m i đi m đ c l p dành cho m t đ i tư ng và m i đi m đ c l p có th có m t ho c m t s đi m ph thu c tương ng, trong đó: - Các đi m đ c l p (dành cho t ng đ i tư ng) không đư c vi n d n t i các đi m đ c l p khác c a yêu c u b o h , tr trư ng h p s vi n d n này cho phép th hi n đi m đ c l p đó mà không c n nh c l i toàn b n i dung c a (các) đi m đ c l p khác (ví d : “Thi t b th c hi n quy trình theo đi m 1...”; “Phương pháp đi u ch ch t theo đi m 1...”); - Trong m t ch ng m c có th , các đi m ph thu c c a cùng m t đi m đ c l p c n đư c nhóm l i cùng v i đi m đ c l p tương ng và đ t ngay sau đi m đ c l p đó đ cho phép xác đ nh rõ ràng và hi u đư c ý nghĩa c a chúng trong t p h p các đi m có liên quan. 5.7.3.4 Nguyên t c th hi n m t đi m yêu c u b o h a) Đi m đ c l p (i) Đi m đ c l p đư c m đ u b ng tên đ i tư ng c n đư c b o h , ti p theo đ i tư ng này đư c mô t b ng các d u hi u (đ c đi m) k thu t cơ b n, t o thành m t t p h p c n và đ đ xác đ nh đư c đ i tư ng c n đư c b o h , đ đ t đư c m c đích đ ra và đ phân bi t đ i tư ng c n b o h v i đ i tư ng đã bi t. (ii) Trong trư ng h p thích h p, đi m đ c l p nên đư c th hi n thành hai ph n theo quy đ nh t i đi m 23.6 (i) Thông tư. (iii) Trong các trư ng h p sau đây đi m đ c l p có th không c n th hi n thành hai ph n n u đ i tư ng là: - M t h p ch t hay nhóm các h p ch t hoá h c m i; - Các ch ng vi sinh công nghi p, phương pháp nuôi c y t bào th c v t và đ ng v t;
17

ví d . . 5.Đ i tư ng không có đ i tư ng tương t (đ i tư ng đã bi t g n gi ng nh t) đ so sánh. Các d ng hình v g m hình v ph i c nh.S thay đ i (không ph i là s b sung) c a m t quy trình hoá h c đã bi t..v. hình v chi ti t r i.4 B n v B n mô t có th có thêm m t ho c m t s hình v dùng đ minh h a sáng ch . lư c đ . các sơ đ . hình chi u. .S k t h p các d u hi u đã bi t mà trình đ sáng t o ch n m s k t h p này. Trong trư ng h p cách th hi n thành hai ph n đư c dùng cho (các) đi m đ c l p thì (các) đi m ph thu c có th b sung chi ti t cho các d u hi u không ch trong ph n khác bi t mà c ph n gi i h n. không tô màu. Trong trư ng h p không th hi n đư c d ng hình v thông thư ng thì có th s d ng nh ch p đen tr ng. Các ch s . Vì đi m ph thu c không t xác đ nh t t c các d u hi u đ c trưng c a đ i tư ng yêu c u b o h nên cách th hi n thành hai ph n s d ng c m t như “khác bi t ch ”. có th dùng m t t duy nh t ho c vài t nhưng ph i ng n g n như: "nư c". "m ".. “đ c trưng ch ” gi a hai ph n đó là không c n thi t nhưng v n có th áp d ng. ho c các t tương đương. Các đư ng d n t ký hi u ch d n t i chi ti t c n 18 . T t c các đư ng nét c n ph i đư c v v i s tr giúp c a các d ng c v ngo i tr các đư ng nét không th có d ng c nào đ v . . và ph i đư c s p x p sao cho khi s a không làm h ng đư ng nét c a hình v .v.M t h th ng ph c h p g m các ph n có ch c năng tương quan l n nhau. c) Trên các hình v ch đư c ghi kích thư c n u kích thư c đó là c n thi t đ làm sáng t b n ch t c a gi i pháp nêu trong ph n mô t . d) T l c a hình v và đ rõ nét ph i b o đ m đ khi sao ch p v i đ thu nh 2/3 v n phân bi t đư c các chi ti t trên hình v . kh A4. Hình v ph i tho mãn các yêu c u sau đây: a) Ph i đư c th hi n theo các quy đ nh v v k thu t. ti p theo ch ra s th t c a m t ho c m t s đi m mà nó ph thu c và c m t “trong đó”.7. e) Các hình v không đư c ch a ch vi t tr trư ng h p r t c n thi t đ làm rõ hình v . b) Đư c th c hi n b ng các đư ng nét màu đen trên gi y tr ng m t m t không có dòng k . m t c t. b) Đi m ph thu c Đi m ph thu c đư c b t đ u b ng tên đ i tư ng yêu c u b o h c a đi m mà nó ph thu c.. sơ đ và k t c u b t thư ng. v. đ th (n u c n) nh m làm rõ b n ch t sáng ch đ u có th đư c s d ng. Các đư ng nét ph i b n màu. mà trình đ sáng t o n m s thay đ i m t s trong các ph n này ho c s thay đ i m i tương quan gi a chúng. các ch vi t và các ký hi u ch d n ph i đư c th hi n cùng chi u v i hình v . v. "đóng". đ m đ u và rõ nét. sau đó là m t ho c m t s d u hi u (đ c đi m) b sung c n b o h . ch ng h n như không s d ng m t ch t trong quy trình ho c thay th ch t này b ng m t ch t khác. "hơi". "m t c t theo A-A". các hình c t.

-r p n i ti p th n) Các trang hình v cũng ph i đư c đánh s th t b ng ch s t các trang c a ph n mô t . g) Các ký hi u ch d n không đư c nêu trong ph n mô t thì không đư c có m t trên hình v và ngư c l i. Hình 2 hay H. t c là hình v c a m t trang này không ch a b t kỳ ph n nào c a hình v trên m t trang khác.1. Không đóng khung các trang hình v . M i chi ti t nh t đ nh ph i tương ng v i m t ký hi u ch d n trên t t c các hình v và trong toàn b các tài li u c a đơn. yêu c u b o h . i) N u c n m t ho c m t s hình v đ minh ho cho b n tóm t t thì đó ph i là hình v đ i di n nh t c a sáng ch và c n ph i đư c l a ch n t các hình v kèm theo đơn. n u trong ph n mô t th hi n m t s phương án th c hi n sáng ch . và n u theo m i phương án có các chi ti t mà ch c năng c a chúng tương t ho c v cơ b n là tương t ." (ví d : Hình 1. c th là ph i trình bày ng n g n (không quá 150 t đơn) b n ch t c a sáng ch đã đư c b c l trong ph n mô 19 . 5.ch d n có th là đư ng th ng ho c đư ng cong và c n ph i càng ng n càng t t và rõ ràng. N u hình v có chi u r ng l n hơn chi u cao c a nó thì có th trình bày theo chi u ngang trang gi y sao cho đ nh và đáy c a hình v n m d c các c nh bên v i đ nh c a hình v phía c nh bên trái c a trang gi y.7 Thông tư. m i phương án vi n d n đ n m t ho c m t s hình v c th . l) Có th trình bày nhi u hình v trên m t trang gi y. không cho phép v m t hình c th . các hình v c n ph i đư c b trí sao cho đ nh c a t t c các hình v n m theo cùng m t chi u. và đi u này đư c ch ra trong ph n mô t .2 …). thì các chi ti t này có th đư c bi u th b i các s ch d n b t đ u b ng s th t c a phương án ho c c a hình v mà nó liên quan. đư c n i ti p b i s ch d n chi ti t gi ng nhau cho t t c các phương án. Tuy nhiên.5 B n tóm t t B n tóm t t ph i đáp ng quy đ nh t i đi m 23. p) Các hình v riêng bi t đư c đánh s th t liên ti p b ng ch s -r p.7.” hay "Fig. h) T t c các hình v c n ph i đư c nhóm l i cùng nhau trên các t riêng bi t dành riêng cho hình v và không đư c đưa vào ph n mô t . Trong trư ng h p này. k) Trong m t ch ng m c có th . riêng bi t cho b n tóm t t khác v i các hình v khác trong đơn. yêu c u b o h ho c b n tóm t t. H. m) N u các hình v t o nên m t hình v th ng nh t đư c phân b trên nhi u trang gi y thì chúng ph i đư c th hi n theo cùng m t t l và phân b sao cho hình v th ng nh t có th đư c ghép l i b ng cách ghép mép các hình v trên các trang v i nhau mà không làm m t b t c ph n nào c a các hình v trên các trang khác nhau. S th t hình v c n ph i đư c đ t sau ch “Hình” hay “Figure” ho c ch vi t t t c a ch “Hình” hay “Figure” là “H. Cũng có th đánh s l i b t đ u t trang th nh t c a các trang hình v b ng s 1 cho đ n h t. ch ng h n như m t chi ti t chung "12" có th đư c bi u th b ng s "112" theo phương án th nh t và s "212" theo phương án th hai. N u ch có m t hình v duy nh t thì hình v này cũng ph i đư c đánh s th t . t t c các hình v c n ph i đư c b trí th ng đ ng trên trang gi y.

d) Có s thi u th ng nh t trong cách th hi n b n ch t c a đ i tư ng trong các tài li u liên quan nhưng không đ n m c có th th y m t cách rõ ràng r ng đ i tư ng đư c th hi n trong các tài li u khác nhau là các đ i tư ng khác nhau. 5. Đi u này có nghĩa là B ng đ c quy n sáng ch /B ng đ c quy n gi i pháp h u ích s không đư c c p cho các sáng ch mà vi c công b . s d ng hay khai thác nó vi ph m các quy đ nh pháp lu t c a Nhà nư c ho c trái v i đ o đ c xã h i ho c làm phương h i đ n l i ích c ng đ ng ho c có h i cho qu c phòng. yêu c u b o h và b n v nh m cung c p các thông tin tóm t t v sáng ch . tr t t công c ng. B n tóm t t ph i b c l nh ng n i dung ch y u v b n ch t c a sáng ch và không đư c bao g m nh ng n i dung mang tính ch t qu ng cáo. b n tính toán. b) Tài li u đư c g i là “Ph n mô t ” không có nh ng thông tin c n thi t v b n ch t c a đ i tư ng (nghĩa là th c ch t tài li u đó không ph i là ph n mô t ). e) Ph n mô t thi u m t s n i dung nh t đ nh ho c cách trình bày không đáp ng các yêu c u đ i v i ph n mô t (nhưng không đ n m c đ coi đó không ph i là ph n mô t ). cá nhân trên cơ s b o đ m hài hoà l i ích c a ch b ng sáng ch v i l i ích công c ng.. không b o h các đ i tư ng s h u trí tu trái v i đ o đ c xã h i. đ o đ c xã h i và l i ích c ng đ ng là khá r ng.8. an ninh. f) Yêu c u b o h không hoàn toàn đáp ng các yêu c u đ i v i yêu c u b o h (nhưng không đ n m c đ coi đó không ph i là yêu c u b o h ). 5. b n tóm t t có th bao g m công th c đ c trưng nh t cho ch t đó. Chính sách c a nhà nư c v s h u trí tu là công nh n và b o h quy n s h u trí tu c a t ch c.6 Đ i tư ng đăng ký đư c coi là chưa b c l đ y đ n u có các thi u sót sau: a) Đ i tư ng đư c th hi n t i ph n mô t khác v i đ i tư ng đư c th hi n t i yêu c u b o h và/ho c t i b n tóm t t.. g) B n tóm t t không hoàn toàn đáp ng các yêu c u đ i v i b n tóm t t ho c th c ch t không ph i là b n tóm t t. h) Thi u b n v .. Đôi khi nh ng quy đ nh nh t đ nh có th đư c b sung ho c b lo i b do s ban hành và th c thi lu t m i hay s s a đ i ho c bãi b lu t 20 . Ý nghĩa c a các quy đ nh pháp lu t c a Nhà nư c. B n tóm t t có th đư c minh ho b ng hình v đ c trưng nh t.t .7. an ninh. nó có th thay đ i theo th i gian và theo khu v c.1 Đánh giá đ i tư ng theo kho n 1 Đi u 8 Lu t S h u trí tu Theo kho n 1 Đi u 8 Lu t S h u trí tu . có h i cho qu c phòng. c) Tài li u đư c g i là “Yêu c u b o h ” không có nh ng thông tin c n thi t v b n ch t c a đ i tư ng và n i dung c n b o h (nghĩa là th c ch t tài li u đó không ph i là yêu c u b o h ).8 Ki m tra s phù h p c a đ i tư ng v i văn b ng b o h 5. n u có th th y m t cách hi n nhiên r ng các tài li u đó là c n thi t đ minh ho b n ch t c a đ i tư ng yêu c u b o h . Đ i v i sáng ch là ch t.

nhưng s l m d ng nó có th trái v i quy đ nh c a Nhà nư c. c v t đ u là nh ng sáng ch không đư c b o h do đây là các ho t đ ng trái v i quy đ nh c a Nhà nư c. ho c ng h mê tín d đoan.1. thì sáng ch đó s không đư c b o h . làm t n thương tình c m c a nhân dân ho c c a m t nhóm t c ngư i. ch ng h n như thi t b ho c quy trình ch ng tr m b ng cách làm cho k tr m b mù thì sáng ch đó s không đư c b o h . N u vi c khai thác. thu c an th n.1. các ch t gây mê. ti n b xã h i. s d ng phôi ngư i vào nh ng m c đích công nghi p ho c thương m i. N u đơn đăng ký sáng ch có nh ng t ng ho c các hình nh liên quan t i s ki n chính tr quan tr ng c a Nhà nư c ho c tín ngư ng tôn giáo. gây lãng phí nghiêm tr ng năng lư ng ho c tài nguyên. gi y ch ng nh n. Các sáng ch như v y bao g m các lo i ch t đ c.có trư c.1 Các sáng ch trái v i quy đ nh c a Nhà nư c Các phương ti n ho c d ng c đ chơi c b c. N u vi c công b . quy trình bi n đ i tính đ ng nh t di truy n dòng phôi ngư i ho c ngư i đư c bi n đ i theo cách đó. 21 . các con d u. Vì v y. N u sáng ch có b n ch t không trái v i quy đ nh c a Nhà nư c. bàn c dùng đ gi i trí. khai thác sáng ch trái v i đ o đ c xã h i thì sáng ch đó s không đư c b o h . Ví d . hoá đơn.2 Các sáng ch trái v i đ o đ c xã h i và làm phương h i đ n l i ích c ng đ ng C m t “đ o đ c xã h i” đư c dùng đ ch nh ng chu n m c đ o đ c và nh ng quy t c ng x đư c th a nh n chung là h p lý và đư c công chúng ch p nh n. s d ng sáng ch gây thương t t ho c làm t n h i cho con ngư i.8. thì sáng ch đó v n có th đư c b o h . và các lo i bài. ho c có th phá v tr t t đúng đ n c a Nhà nư c và xã h i. và quy trình bi n đ i tính đ ng nh t di truy n c a đ ng v t mà có kh năng gây đau đ n cho chúng và không thu đư c l i ích đáng k nào v m t y h c cho ngư i ho c đ ng v t. các sáng ch như b ph n sinh d c gi ho c b ph n thay th c a nó không dùng cho y h c. các d ng c s d ng ma tuý. 5. thay đ i liên t c theo th i gian.8. ho c phương pháp giao ph i gi a con ngư i v i đ ng v t. ho c gây thi t h i v tài s n. thì sáng ch đó s không đư c b o h . Ý nghĩa c a nó d a trên n n t ng văn hoá nh t đ nh. các tài li u chính th c. và khác nhau theo khu v c. 5. C m t “phương h i đ n l i ích c ng đ ng” có nghĩa là vi c khai thác ho c s d ng sáng ch có th gây ra s thi t h i cho công chúng ho c xã h i. N u vi c khai thác ho c s d ng sáng ch có th gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng. quy trình nhân b n vô tính ngư i ho c ngư i đư c nhân b n vô tính. phá hu s cân b ng sinh thái. th m đ nh viên c n đ c bi t lưu ý t i v n đ này đ ti n hành đánh giá đ i tư ng theo kho n 1 Đi u 8 này. là trái v i đ o đ c xã h i và do đó s không đư c b o h . thu c tăng l c dùng đ ch a b nh. ho c nh hư ng đ n s c kho c ng đ ng. thi t b đ làm gi gi y b c.

1.) không ph i là nh ng phương pháp bi n đ i h t nhân. như phương pháp b y t trư ng và phương pháp b y kín đ th c hi n ph n ng h p nh t h t nhân và các phương pháp th c hi n ph n ng phân rã h t nhân.1. ch ng h n như dư c ph m m c dù có nh ng tác d ng ph trên cơ th ngư i.8. Các phương pháp bi n đ i h t nhân là nh ng quá trình mà m t hay nhi u h t nhân nguyên t hình thành nên m t hay nhi u h t nhân nguyên t m i nh s phân rã ho c h p nh t. ho c ngư i n p đơn t ch i lo i b nh ng ph n liên quan c a sáng ch đó mà không có lý do chính đáng thì th m đ nh viên s t ch i ch p nh n đơn đó.8. nghiên c u khoa h c và an ninh công c ng. và các b ph n c a chúng.1 đ n 5. Các ch t đ ng v phóng x này không đư c b o h . ví d n u đơn đăng ký sáng ch có các đ i tư ng như: “thi t b s n xu t ch t gây nghi n”. nêu các lý do và yêu c u ngư i n p đơn có ý ki n ph n h i ho c xoá b nh ng ph n liên quan trong th i h n n đ nh. Các thi t b và các phương ti n đư c s d ng đ th c hi n s bi n đ i h t nhân. phương pháp va ch m đi n t .8. chúng không đư c b o h .1. 5.2.8. v. qu c phòng. N u toàn b các đ i tư ng ho c m t ph n c a đơn đó thu c trư ng h p nêu trên. Các phương pháp này không đư c b o h . Tuy nhiên. 5.3 trên đây s không đư c b o h .4 Đ i tư ng đăng ký thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 Lu t S h u trí tu và đư c c th hóa các m c t 5. và vì th là nh ng đ i tư ng có kh năng đư c b oh . ho c có nh ng như c đi m nh t đ nh nhưng có hi u qu tích c c. các thi t b và các phương ti n đư c dùng đ t o ra các ch t đ ng v phóng x này là các đ i tư ng có th đư c b o h . đ u là nh ng đ i tư ng có kh năng đư c b o h . Các ch t thu đư c b ng các phương pháp bi n đ i h t nhân ch y u là các ch t đ ng v phóng x đư c s n xu t ho c đư c t o ra nh các máy gia t c. nhưng sáng ch đó cũng không b t ch i b o h v i lý do là nó làm phương h i đ n l i ích c ng đ ng.3 Sáng ch có h i cho qu c phòng an ninh Các phương pháp bi n đ i h t nhân và các ch t thu đư c t các phương pháp đó có liên quan đ n l i ích qu c gia v m t kinh t . “thi t b đánh b c” thì th m đ nh viên s ra thông báo d đ nh t ch i. và s không đư c đ c quy n hoá cho các cá nhân hay các t ch c. các phương pháp gia t c h t đ làm gia tăng năng lư ng c a h t đ th c hi n s bi n đ i h t nhân (ch ng h n như phương pháp gia t c đi n t b ng sóng ch y. phương pháp gia t c đi n t tu n hoàn. Tuy nhiên. Vì v y.8.8.v.Tuy nhiên. 5. phương pháp gia t c đi n t b ng sóng đ ng. n u sáng ch có kh năng làm phương h i đ n l i ích c ng đ ng khi l m d ng nó.1. N u ý ki n ph n h i c a ngư i n p đơn cho r ng đ i tư ng đó không thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 Lu t S h u trí tu . các lò ph n ng ho c thi t b ph n ng h t nhân khác.1 Phát minh 22 .2 Đánh giá đ i tư ng theo Đi u 59 Lu t S h u trí tu Vi c xác đ nh xem đ i tư ng yêu c u b o h có thu c đ i tư ng không đư c Nhà nư c b o h v i danh nghĩa sáng ch hay không theo quy đ nh t i Đi u 59 Lu t S h u trí tu đư c th c hi n v i các lưu ý sau: 5.

lý thuy t v t lý v bán d n không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . Các quy t c và các phương pháp đ i v i các ho t đ ng trí óc là nh ng quy t c và phương pháp chi ph i tư duy.8. Đ xác đ nh m t đ i tư ng yêu c u b o h trong đơn đăng ký sáng ch bao g m các quy t c và các phương pháp ho t đ ng trí óc có ph i là đ i tư ng có kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch hay không.8. hi n tư ng.2 Lý thuy t khoa h c Lý thuy t khoa h c là m t d ng khái quát hơn c a các phát minh.4 Sơ đ . Phương pháp tính toán đ thi t k các b l c đi n không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . phân tích và đánh giá. 5. cũng như không gi i quy t m t v n đ k thu t nào ho c t o ra m t hi u qu k thu t nào. phương pháp tính nhanh phép chia không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . v. tính ch t. gi i pháp ng d ng đ c tính đó vào trong th c t có kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . 5. Tuy nhiên. kinh doanh Ho t đ ng trí óc dùng đ ch nh ng hành đ ng suy nghĩ c a con ngư i.2.2. Vi c khám phá ra r ng m t v t li u đã bi t có th ch u đư c va đ p cơ h c không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . 23 . tuy nhiên các b l c đư c thi t k theo phương pháp này có th đư c b o h . nên chúng không c u thành gi i pháp k thu t. Vì th . Ví d . bi u hi n.8.2.v.3 Phương pháp toán h c Các phương pháp toán h c là m t ví d c th v các phương pháp mang tính tr u tư ng ho c trí óc thu n tuý không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . quy t c và phương pháp đ th c hi n các ho t đ ng trí óc. tuy nhiên phim ch p nh và quy trình s n xu t phim d a trên phát hi n này là đ i tư ng có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . th m đ nh viên c n tuân theo nh ng nguyên t c sau đây: .Phát minh là s phát hi n ra m t s v t. t o ra nh ng k t qu b ng vi c tác đ ng gián ti p lên t nhiên. ho c. th c hi n trò chơi. Chúng b t ngu n t s suy nghĩ c a con ngư i. k ho ch. các thi t b bán d n m i và các quy trình s n xu t các thi t b này có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . hu n luy n v t nuôi. Tuy nhiên. và t o ra nh ng k t qu tr u tư ng nh s suy lu n. s khám phá ra m t đ c tính m i c a m t v t li u hay v t th đã bi t ch là m t phát minh và không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch vì vi c khám phá ra đ c tính như v y không có hi u qu k thu t. tuy nhiên tà v t đư ng s t làm b ng v t li u này là đ i tư ng có kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch .N u đ i tư ng yêu c u b o h ch đ c p đ n các quy t c và các phương pháp ho t đ ng trí óc thì đ i tư ng yêu c u b o h đó s không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . và các nguyên t c tương t đư c áp d ng. tuy nhiên thi t b tính toán đư c thi t k đ th c hi n phương pháp này có th đư c b o h . Ví d khác là s phát hi n ra tính ch t c m quang c a b c halogenua dư i ánh sáng không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . 5. v n đã có trong t nhiên nhưng chưa đư c nh n bi t trư c đó. Ví d . đánh giá và ghi nh . Do chúng không s d ng các phương ti n k thu t ho c áp d ng các quy lu t c a t nhiên. các quy t c và các phương pháp ch d n con ngư i cách th c hi n d ng ho t đ ng này không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . thông qua hành đ ng suy nghĩ c a con ngư i. Ví d .

các b n hư ng d n s d ng thi t b ho c d ng c . các quy t c giao thông. ch ng h n các dòng đi n.v. các phương pháp gi gìn s c kho . và vi c th c hi n chương trình luôn kèm theo các hi u ng v t lý. các phương pháp phân lo i sáng ch . các phương pháp và h th ng đ qu n lý m t t ch c. và cũng không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . các ngôn ng dùng cho máy tính. sách d y n u ăn ho c chơi c . t o ra hi u qu k thu t khác ngoài các hi u ng v t lý thông thư ng này thì chương trình đó có kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . các lý thuy t toán h c và các phương pháp chuy n đ i. n u m t đ i tư ng yêu c u b o h trong toàn b n i dung c a nó có ch a không ch các quy t c ho c phương pháp đ i v i các ho t đ ng trí óc. các phương pháp tra c u thông tin. các phương pháp hu n luy n thú v t. 5. các phương pháp suy di n. m t thao tác x lý d li u đư c đi u khi n b i chương trình máy tính mà v lý thuy t có th đư c th c hi n m t cách tương đương nh các m ch đ c bi t. sách nh c. ho c kinh t ... mà còn mô t m t thi t b ho c quy trình k thu t đ ti n hành ít nh t m t s ph n c a quy t c ho c phương pháp đó v i nh ng d u hi u k thu t c th .8. Hi u qu k thu t khác này có th là đã bi t trong tình tr ng k thu t. các quy t c mã hoá các ký t .v. các k ho ch. thì th c ch t đ i tư ng yêu c u b o h đó ch liên quan đ n các quy t c và các phương pháp ho t đ ng trí óc. Tuy nhiên. v. khi ch y trên máy tính. c m t này nh m ch các đ i tư ng liên quan đ n máy tính. qu n lý các ho t đ ng kinh doanh. n u m t chương trình máy tính. v. các quy t c s d ng máy tính. tính toán.5 Chương trình máy tính Sáng ch liên quan đ n chương trình máy tính là m t d ng “sáng ch đư c th c hi n b i máy tính”. ng pháp c a các lo i ngôn ng . hay các phép tính. Ví d v các đ i tư ng yêu c u b o h thu c d ng này bao g m: các phương pháp th m đ nh đơn yêu c u c p B ng đ c quy n sáng ch . các phương pháp th ng kê. thì b n thân các hi u ng v t lý thông thư ng như v y không đ đ làm cho chương trình có đ c tính k thu t. không ph i là quy t c ho c phương pháp đ i v i các ho t đ ng trí óc. đư c xem xét m t cách t ng th . đào t o. ngo i tr tên đ i tư ng. qu n lý vi c s n xu t.. các quy t c và các phương pháp biên so n l ch. các phương pháp biên so n t đi n. v. M c dù chương trình máy tính thu c danh m c các đ i tư ng không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch nhưng n u đ i tư ng yêu c u b o h có đ c tính k thu t và th c s là m t gi i pháp k thu t.N u đ i tư ng yêu c u b o h . thì khi y đ i tư ng yêu c u b o h đó. các quy t c c nh tranh. và s không b lo i tr kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch theo Đi u 59 Lu t S h u trí tu . m ng máy tính ho c các thi t b l p trình đư c khác mà tho t nhìn m t ho c nhi u d u hi u c a đ i tư ng yêu c u b o h đư c th c hi n b i (các) chương trình. tư duy. đư c xác đ nh b i các quy t c và các phương pháp ho t đ ng trí óc trong toàn b n i dung. Ví d . các phương pháp th nghi m tâm lý h c.v.. nh m gi i quy t m t v n đ k thu t b ng m t phương ti n k thu t đ t o ra m t hi u qu k thu t thì nó có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . Tuy nhiên. Hi u qu k thu t trong trư ng 24 . các phương pháp khám b nh và các phương pháp đi u tra dân s . thuy t trình. các quy t c và các phương pháp th c hi n các trò chơi ho c gi i trí. các phương pháp phân lo i sách. các phương pháp gi ng d y.2. các phương pháp tính nhanh và công th c rút g n.

ví d . ví d talông l p xe. Các ví d trong đó d u hi u k thu t như v y có th xu t hi n là: thi t b đi n báo ho c h th ng truy n thông s d ng m t mã c th đ th hi n các ký t (ví d . Do đó. trong vi c đi u khi n m t quy trình công nghi p. “s n ph m chương trình/ph n m m máy tính”. nh hư ng đ n hi u su t ho c đ an toàn c a quy trình. thi t b đư c cài đ t đ th c hi n phương pháp. d ng c đo đư c thi t k đ t o ra m t d ng đ th đ c bi t đ th hi n thông tin đo đư c. 5. Chương trình máy tính có th đư c b o h dư i d ng các đ i tư ng. n u s th hi n thông tin có các d u hi u k thu t m i thì v t mang thông tin hay thi t b ho c quy trình th hi n thông tin là các đ i tư ng có kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . Tuy nhiên.8. đi u bi n mã xung). các đ i tư ng có tên đư c th hi n b ng c m t như “chương trình máy tính”. các t đư c nói. các băng nh c đư c xác đ nh b i các đo n nh c đư c ghi) và cho c các thi t b và quy trình th hi n thông tin (ví d . thì nó có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . cách b trí hay phông ch c a nó thì không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . “ph n m m máy tính”. vi c qu n lý các tài nguyên c a máy tính ho c t c đ truy n d li u trên đư ng truy n. các ch báo nhìn b ng m t thư ng. chương trình máy tính có th đư c coi là có kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch n u chương trình này. ho c “tín hi u mang chương trình”. đơn đăng ký sáng ch yêu c u b o h cho m t quy n sách ch v i hi u qu th m m c a n i dung thông tin. Tuy nhiên. 5. b i các tín hi u âm thanh. không liên quan t i n i dung thông tin.2. Tuy nhiên. cũng có th là d u hi u k thu t có kh năng đư c b o h . băng nh c có d ng rãnh đ c bi t đ cho phép ghi âm thanh n i. và các c m t tương đương khác là không đư c ch p nh n.2. Tuy nhiên. Ví d . v i có th đư c t o v ngoài h p d n 25 .8. ví d . n u hi u qu th m m thu đư c nh m t k t c u k thu t hay phương ti n k thu t thì m c dù b n thân hi u qu th m m không đư c b o h . ngay c trong trư ng h p chương trình máy tính có kh năng đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch như nêu trên. các b ch báo ho c các thi t b ghi mà ch đư c xác đ nh b i thông tin đư c ch báo ho c đư c ghi). có th t o ra hi u qu k thu t khác ngoài các tương tác thông thư ng gi a chương trình và máy tính.h p nêu trên có th có. thì trong yêu c u b o h . các cu n sách đư c xác đ nh b i ch đ c a chúng. nhưng phương ti n đ thu đư c hi u qu đó có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . v t ghi ch a chương trình đ th c hi n phương pháp.7 Gi i pháp ch mang tính th m m Các gi i pháp mang tính th m m liên quan đ n các v t ph m (ví d m t b c tranh hay m t tác ph m điêu kh c) không có d u hi u k thu t nào và vi c đánh giá nó thu n túy mang tính ch quan. phương pháp đ v n hành m t thi t b thông thư ng. B n thân gi i pháp ch có hi u qu th m m không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch dù yêu c u b o h dư i d ng s n ph m hay quy trình. Ví d . khi ch y trên máy tính. Cách s p x p hay cách th c trình bày. ví d . trong vi c x lý d li u th hi n các th c th v t lý hay trong vi c th c hi n ch c năng bên trong c a chính máy tính ho c các giao di n c a nó dư i tác đ ng c a chương trình này và có th . Đi u này áp d ng cho chính s trình bày thông tin (ví d . n u v t ph m này có các d u hi u k thu t.6 Cách th c th hi n thông tin Cách th c th hi n thông tin mà ch đư c xác đ nh b i n i dung thông tin không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch .

5. Tương t .8. N u s can thi p v m t k thu t c a con ngư i là y u t ki m soát ho c quy t đ nh đ i v i vi c thu đư c k t qu ho c hi u qu c a quy trình này. phương pháp nuôi gia súc l y s a năng su t cao nh chi u x và phương pháp t o ra l n th t s ch nh c i ti n phương pháp nuôi là nh ng đ i tư ng có kh năng đư c b o h sáng ch . n m. B ng đ c quy n sáng ch /B ng đ c quy n gi i pháp h u ích có th đư c c p cho các quy trình đư c s d ng đ t o ra gi ng th c v t và gi ng đ ng v t. Tương t . và các virut. gi ng th c v t và gi ng đ ng v t s không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . m c dù nó cũng có hi u qu th m m . kim cương có th có hình dáng r t đ p đư c t o ra b i m t quy trình k thu t m i. Các quy trình s n xu t đây là nh ng quy trình không mang b n ch t sinh h c.9 Phương pháp phòng ng a.2. Ngoài ra. quy trình đ t o ra v t ph m mang tính th m m có th có s c i ti n k thu t và vì v y có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch .2. đ ng v t ch y u mang b n ch t sinh h c mà không ph i là quy trình vi sinh Theo Đi u 59 Lu t S h u trí tu .nh c u trúc x p l p chưa t ng đư c s d ng cho m c đích này. các sáng ch liên quan đ n th c v t và đ ng v t v n có th đư c b o h sáng ch v i đi u ki n các đ c đi m k thu t c a sáng ch không b gi i h n gi ng th c v t ho c gi ng đ ng v t c th . Ví d . thì quy trình đó không mang b n ch t sinh h c. m t k thu t in sách m i t o ra s b trí đ c bi t có hi u qu th m m có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . quy trình s n xu t th c v t. M t quy trình có đư c coi là “quy trình mang b n ch t sinh h c” hay không ph thu c vào m c đ can thi p v m t k thu t c a con ngư i trong quy trình đó. trong trư ng h p này v i có c u trúc như v y có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . Tuy nhiên. Ví d . Các sáng ch liên quan đ n vi sinh v t là các sáng ch đ c p đ n vi c t o ra các ch t hóa h c (như các lo i kháng sinh) ho c phân hu m t ch t nh các các vi sinh v t như các vi khu n. m t quy n sách đư c xác đ nh b i d u hi u k thu t là đóng ho c dán gáy có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch .8 Gi ng th c v t và gi ng đ ng v t. 5. ch n đoán và ch a b nh cho ngư i và đ ng v t a) Các phương pháp ch n đoán b nh Các phương pháp ch n đoán b nh là các quy trình nh n d ng. Các vi sinh v t và các quy trình vi sinh đ u có kh năng đư c c p B ng đ c quy n. và không bao hàm nh ng quy trình t o ra th c v t ho c đ ng v t thông qua các quy trình mang b n ch t sinh h c. quy trình ch t o kim cương có th đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch . Trong trư ng h p này. 26 . xác đ nh nguyên nhân ho c b nh đư c th c hi n ngay trên cơ th ngư i ho c đ ng v t s ng không đư c b o h sáng ch .8. n u chúng không thu c các đ i tư ng nêu t i kho n 1 Đi u 8 Lu t S h u trí tu .

phương pháp ch n đoán b ng siêu âm. phương pháp ch n đoán b ng tia X. các thông s v th l c và cơ th . đư c th c hi n trên các v t m u in vitro. (iii) phương pháp mà m c đích trư c m t c a nó ch đ x lý ho c th nghi m các mô cơ th . Đ i v i các m c (ii) và (iii) nêu trên. và phương pháp ch n đoán thông qua sàng l c gen. ho c phương pháp x lý thông tin đó (ch ng h n. phương pháp d đoán tác d ng ch a tr đ i v i các b nh. các d ng c ho c các thi t b th c hi n các phương pháp ch n đoán hay các ch t ho c các v t li u đ s d ng trong các phương pháp này là các đ i tư ng có th đư c c p B ng đ c quy n. ho c g m có các bư c th nghi m (n u không có các bư c ch n đoán). và (ii) m c đích trư c m t là ch n đoán căn b nh ho c tình tr ng s c kho . thì thông tin đó m i có th đư c coi là k t qu trung gian. Các phương pháp có hai đ c đi m sau đây là phương pháp ch n đoán b nh: (i) đư c th c hi n trên cơ th s ng c a ngư i ho c đ ng v t. Ví d v các phương pháp không ph i là phương pháp ch n đoán b nh: (i) phương pháp gi i ph u b nh lý đư c th c hi n trên xác ngư i ho c đ ng v t. như đư c trình bày trong ph n mô t . phương pháp ch n đoán b ng cách đánh d u đ ng v và phương pháp ch n đoán b ng tia h ng ngo i mà không can thi p vào cơ th . nhưng m c đích trư c m t c a nó là đ có đư c k t qu ch n đoán c a căn b nh hay tình tr ng s c kh e đ i v i đ i tư ng cùng lo i. thì phương pháp đó có th đư c coi là có đ c đi m (ii) nêu trên. phương pháp ch n đoán s c kho . phương pháp ch n đoán d dày-ru t b ng tia X. N u sáng ch . thì sáng ch đó s không đư c b o h sáng ch . c n lưu ý là ch khi nào k t qu ch n đoán c a căn b nh và c a tình tr ng s c kho không th đ t đư c ngay d a trên chính thông tin thu đư c phù h p v i ki n th c y h c đã bi t trong lĩnh v c k thu t này và nh ng thông tin đư c b c l trong đơn. phương pháp đánh giá s r i ro c a các căn b nh m c ph i. N u phương pháp yêu c u b o h trong đơn sáng ch g m có các bư c ch n đoán. và k t qu ch n đoán b nh hay tình tr ng s c kho có th đ t đư c t c thì d a trên thông tin ch n đoán ho c th nghi m thu đư c phù h p v i ki n th c y h c đã bi t trong lĩnh v c k thu t này và nh ng thông tin đư c b c l trong đơn đó. phương pháp b t m ch. các thông s sinh lý ho c các thông s khác). ho c phương pháp x lý thông tin đó. phương pháp ch n đoán b ng n i soi. Ví d v các phương pháp ch n đoán b nh không đư c b o h sáng ch : Phương pháp đo huy t áp. (ii) phương pháp mà m c đích trư c m t c a nó ch đ thu đư c thông tin t cơ th s ng c a ngư i hay đ ng v t làm k t qu trung gian ch không ph i đ thu đư c k t qu ch n đoán hay tình tr ng s c kho . d ch th ho c phân mà đã đư c l y ra kh i cơ th c a ngư i ho c đ ng v t đ có đư c thông tin làm k t qu trung gian ch không ph i đ có đư c k t qu ch n đoán ho c tình tr ng s c kho . b) Các phương pháp ch a b nh 27 .Tuy nhiên.

ch ng h n phương (x) các phương pháp khác. C n ph i lưu ý là m c dù các phương pháp ch a b nh b ng cách s d ng các lo i thu c không đư c b o h sáng ch . (vi) các phương pháp b tr cho phép ch a b nh b ng ph u thu t và/ho c li u pháp dư c lý. c y chuy n phôi. Ví d v các phương pháp ch a b nh: (i) các phương pháp ch a b nh b ng ph u thu t.v. làm đông l nh. (iii) các phương pháp kích thích ho c chi u x cơ th ngư i ho c đ ng v t b ng b c x dòng đi n. t m khí. (ix) các phương pháp đi u tr v t thương pháp sát trùng ho c băng bó v t thương. gây mê. các d ng c ho c các thi t b th c hi n các phương pháp ch a b nh hay các ch t ho c các v t li u đ s d ng trong các phương pháp này là các đ i tư ng có th đư c c p B ng đ c quy n.Các phương pháp ch a b nh là nh ng quy trình nh m ngăn ch n. phương pháp th m tách máu. các phương pháp phòng ng a b nh và các phương pháp gây mi n d ch. thì phương pháp đó cũng không đư c b o h sáng ch . kéo dài chi. thôi miên. (vii) các phương pháp th tinh. phương pháp u ng thu c. (ii) các phương pháp châm c u. làm gi m b t ho c lo i tr nguyên nhân ho c b nh sao cho các cơ th s ng c a ngư i ho c c a đ ng v t có th đư c ph c h i ho c đ t đư c s c kho ho c làm gi m s đau đ n. (v) các phương pháp gây mi n d ch đ ngăn ng a b nh. ánh sáng ho c nhi t. ho c phép đi n nhi t nh m m c đích ch a b nh.v. các mô ho c các cơ quan s đư c đưa tr l i cơ th đ i tư ng cùng lo i. (viii) các phương pháp ph u thu t th m m . 28 . nh m m c đích ch a b nh. th tinh ngoài cơ th . và ngư i ho c đ ng v t. nh m m c đích ch a b nh. v. t m n ng. làm tăng chi u cao. xoa bóp. làm tăng s lư ng tinh trùng. n u ngư i n p đơn không nêu rõ r ng phương pháp đó ch dùng cho m c đích không ph i đ ch a b nh. Tuy nhiên. làm gi m cân. mát-xa. nh m m c đích ch a b nh. ch ng h n phương pháp hô h p nhân t o và phương pháp ti p oxy nh m m c đích ch a b nh. phương pháp ki m tra đ sâu gây mê. các phương pháp ch a b nh b ng li u pháp dư c lý. phương pháp tiêm thu c. và chăm sóc nh m m c đích ch a b nh. (iv) các phương pháp t o màng b c. t m ch a b nh. âm thanh. v. Các phương pháp ch a b nh bao g m các phương pháp đáp ng m c đích ch a b nh ho c có b n ch t ch a b nh. v. t trư ng. tránh thai. li u pháp tâm lý. nhưng b n thân các lo i thu c có th đư c b o h sáng ch . khí công. ch ng h n phương pháp x lý các t bào.v. ho c phương pháp s d ng thu c bên ngoài cơ th . Đ i v i phương pháp v a có kh năng đáp ng m c đích ch a b nh v a có kh năng đáp ng m c đích không ph i là ch a b nh.

virut. ch ng h n các phương pháp gi i ph u. trang trí ho c làm đ p không nh m m c đích ch a b nh. không đư c b o h sáng ch theo Đi u 59 Lu t S h u trí tu . Tuy nhiên. móng. và xăm đư c th c hi n trên cơ th s ng c a ngư i ho c đ ng v t v i s tr giúp c a các d ng c . M c dù m c đích cu i cùng là đ ch a b nh. phương pháp làm răng gi . kh trùng. (vi) Các phương pháp làm cho ngư i ho c đ ng v t không b m c b nh c m th y d ch u ho c hài lòng. Ví d v lo i phương pháp ph u thu t này 29 . (iv) Các phương pháp x lý xác ngư i ho c đ ng v t. tóc. (v) Các phương pháp ch có b n ch t trang đi m. (iii) Các phương pháp gi t m đ ng v t ngo i tr ngư i. r n ho c b chét trên cơ th ngư i ho c đ ng v t (trên da ho c tóc. ho c các phương pháp cung c p oxy. Ví d . ngo i tr các v t thương và nh ng v trí b nhi m trùng). các ion oxy âm ho c hơi m trong đi u ki n đ c bi t. bao g m bư c làm khuôn răng trong khoang mi ng ngư i b nh và bư c làm răng gi bên ngoài khoang mi ng. ch ng h n các phương pháp áp d ng s kích thích đi n t cho nh ng con c u non đang s ng đ làm tăng t c đ sinh trư ng c a chúng. và bên ngoài răng. Nh ng phương pháp này không đư c b o h sáng ch . và các phương pháp đo đ làm chân. (ii) Các phương pháp nhân gi ng gia súc b ng cách x lý cơ th đ ng v t theo các phương pháp không ph i ph u thu t đ làm thay đ i đ c đi m phát tri n c a chúng. đư c th c hi n trên m t ph n các b ph n cơ th tr c ti p nhìn th y đư c như da. c t. c) Các phương pháp ph u thu t Các phương pháp ph u thu t là các phương pháp x lý b ng cách t o v t thương ho c can thi p vào cơ th như r ch. làm tăng ch t lư ng th t ho c làm tăng s n lư ng lông c u. ho c l y m u xét nghi m.Ví d v các phương pháp không ph i là phương pháp ch a b nh và không b lo i tr kh i kh năng b o h sáng ch : (i) Các phương pháp làm chân. Các phương pháp ph u thu t đư c chia thành hai lo i. ch y. khâu. trang đi m. (i) Phương pháp ph u thu t nh m m c đích ch a b nh thu c lo i các phương pháp ch a b nh. tay ho c các b ph n gi . (ii) Phương pháp ph u thu t không nh m m c đích ch a b nh không có kh năng áp d ng th c t vì phương pháp này đư c ti n hành trên cơ th s ng c a ngư i và đ ng v t và không có kh năng áp d ng công nghi p. tay hay các b ph n gi đó. t c là các phương pháp có b n ch t trang đi m mà không can thi p vào cơ th con ngư i ho c không t o thành các v t thương. ch ng h n đ tránh ho c đ b o v kh i khí đ c. nhưng m c đích c a chính phương pháp này là đ làm hàm răng gi phù h p. b o v . bao g m các phương pháp kh mùi. m t lo i nh m m c đích ch a b nh và m t lo i không nh m m c đích ch a b nh. (vii) Các phương pháp di t vi khu n. phương pháp ph u thu t đư c th c hi n trên xác ngư i ho c đ ng v t có th đư c b o h sáng ch n u không vi ph m kho n 1 Đi u 8 Lu t S h u trí tu .

8.8. đư c c th hóa các m c t 5. phương pháp l y d v t t d dày c a gia súc đang s ng b ng cách ph u thu t. b) Đ i tư ng nêu trong đơn không ph i là gi i pháp k thu t dư i d ng s n ph m ho c quy trình 5.8.3. 5.3. l i ích và hi u qu đ t đư c nhưng không có nh ng mô t liên quan đ n v n đ k thu t ho c th m chí không mô t các n i dung k thu t thì th m đ nh viên s ra thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l .8.1 Theo kho n 12 Đi u 4 Lu t S h u trí tu . nêu rõ lý do đ ngư i n p đơn có ý ki n ph n h i trong th i h n n đ nh. Tuy nhiên.2. thì th m đ nh viên không c n ph i xem li u đó có đúng là gi i pháp k thu t hay không ho c gi i pháp k thu t đó có th th c hi n đư c hay không. N u sau khi ngư i n p đơn có ý ki n ph n h i ho c 30 . N u nh n th y có m t ph n c a đơn đó là m t trong các đ i tư ng thu c trư ng h p nêu trên và ph n đó r t khó tách ra kh i đơn đó thì th m đ nh viên có th đ l i x lý ph n th m đ nh n i dung mà không c n ph i x lý trong giai đo n th m đ nh hình th c. không ph i là s n ph m sáng t o c a con ngư i. nêu rõ lý do đ ngư i n p đơn có ý ki n ph n h i trong th i h n n đ nh. (iii) Các s n ph m t nhiên. (ii) V n đ (nhi m v ) đư c đ t ra đ gi i quy t không ph i là v n đ k thu t và không th gi i quy t đư c b ng cách th c k thu t.2.3 Trong quá trình th m đ nh hình th c.v. n u các tài li u c a đơn đó mô t d u hi u k thu t c a “sáng ch ”.8.3. n u ch mô t các ch s k thu t. ch nêu (đ t) v n đ mà không ph i là cách gi i quy t v n đ ..bao g m các phương pháp ph u thu t nh m m c đích th m m .8. “phương pháp ch n đoán b nh cho ngư i” thì th m đ nh viên s ra thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l . 5.10 Đ i tư ng đăng ký thu c trư ng h p quy đ nh t i Đi u 59 Lu t S h u trí tu . N u trong th i h n n đ nh mà ngư i n p đơn không có ý ki n tr l i thì th m đ nh viên s ra Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l . sáng ch là gi i pháp k thu t dư i d ng s n ph m ho c quy trình.3 Đánh giá đ i tư ng theo kho n 12 Đi u 4 Lu t S h u trí tu 5. 5.c Thông tư. ngư i n p đơn đăng ký sáng ch như: “phương pháp khám phá các ti u hành tinh m i”. ví d . c th là trong các trư ng h p sau đây: (i) Đ i tư ng nêu trong đơn ch là ý tư ng ho c ý đ .8.9 trên đây s không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch .2. và các phương pháp ph u thu t h tr cho vi c ch n đoán như phương pháp ph u thu t đư c ti n hành trư c khi ch p X-quang đ ng m ch vành. không tr l i đư c câu h i “b ng cách nào” ho c/và “b ng phương ti n gì”.3.1 đ n 5. v. N u toàn b các n i dung c a đơn thu c trư ng h p quy đ nh t i Đi u 59 Lu t S h u trí tu .2 Đ i tư ng đăng ký không đáp ng kho n 12 Đi u 4 Lu t S h u trí tu trong các trư ng h p sau: a) Đ i tư ng nêu trong đơn không ph i là gi i pháp k thu t theo quy đ nh t i đi m 25. N u ý ki n ph n h i c a ngư i n p đơn không ch ng minh đư c đ i tư ng yêu c u b o h không thu c trư ng h p nêu trên thì th m đ nh viên s ra Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l .

dùng đ xác đ nh thông tin v ch đơn trong B n sao đơn đ u tiên.2 Đơn hi n nhiên không b o đ m tính th ng nh t theo quy đ nh t i Đi u 101 Lu t S h u trí tu và đi m 23.1.10.11 Ki m tra ch s phân lo i sáng ch qu c t 5.1 Th m đ nh viên c n ki m tra xem ngư i n p đơn có nêu chính xác ch s phân lo i gi i pháp k thu t c n b o h theo B ng phân lo i qu c t v sáng ch (theo Tho ư c Strasbourg) m i nh t đư c C c S h u trí tu công b trên Công báo S h u công nghi p hay không.3 Thông tư n u đơn có t hai đi m yêu c u b o h đ c l p tr lên và các đ i tư ng nêu trong các đi m này không có m i liên h k thu t v i nhau. 5.1 Đ i v i đơn có hai hay nhi u đi m yêu c u b o h đ c l p.3.9 Ki m tra sơ b tính th ng nh t c a đơn 5. Đi u 10 Ngh đ nh.b đ n 5.10.9. đư c n p trong th i h n quy đ nh.3 Thông tư.1 Quy n ưu tiên c a đơn đư c ghi nh n và ngày ưu tiên c a đơn đư c xác đ nh theo đi m 13.10. c) Không có b n d ch ra ti ng Vi t c a tài li u ch ng minh cơ s hư ng quy n ưu tiên như đư c quy đ nh t i đi m 7. d) B n d ch ra ti ng Vi t tài li u xác nh n c a cơ quan nh n đơn đ u tiên.c Thông tư.9. th hi n ý đ sáng t o chung duy nh t.s a đ i mà v n không kh c ph c đư c thi u sót này thì th m đ nh viên ra Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l . 5. 5. 5.d. 5.1.5 Thông tư n u các yêu c u dư i đây đư c đáp ng: a) Có yêu c u hư ng quy n ưu tiên ghi m c tương ng trong t khai. c n ki m tra tính th ng nh t theo quy đ nh t i Đi u 101 Lu t S h u trí tu và đi m 23. b) Cơ s hư ng quy n ưu tiên c a đơn đáp ng các quy đ nh t i kho n 1 Đi u 91 Lu t S h u trí tu . Đi u 10 Ngh đ nh. 5. a) Cơ s hư ng quy n ưu tiên c a đơn không đáp ng đ y đ các quy đ nh t i kho n 1 Đi u 91 Lu t S h u trí tu . thư ng là trang đ u c a b n sao đơn đ u tiên.10 Ki m tra yêu c u hư ng quy n ưu tiên 5.2 Quy n ưu tiên c a đơn chưa đư c ch p nh n n u không đáp ng m t trong s các yêu c u nêu các m c t 5. .2 Ph n phân lo i sáng ch qu c t s không đư c ch p nh n n u: . b) Không có b n sao đơn đ u tiên có xác nh n c a cơ quan nh n đơn đ u tiên (b n g c).11. c) B n sao đơn đ u tiên có xác nh n c a cơ quan nh n đơn đ u tiên (b n g c).Ngư i n p đơn không phân lo i sáng ch .10.Ch s phân lo i không phù h p v i b n ch t c a đ i tư ng đư c nêu trong sáng ch . 31 .11.

ngo i tr phí yêu c u hư ng quy n ưu tiên theo quy đ nh t i đi m 17. Đ i v i đơn tách. 5. n p l phí kèm ch ng t phí.2. s đ i tư ng yêu c u b o h trong b n mô t . 17. Các lo i thi u sót khi n đơn chưa đư c ch p nh n h p l và ngư i n p đơn ph i kh c ph c các thi u sót đó đ đơn đư c ch p nh n h p l Đơn có m t trong s các thi u sót quy đ nh t i các Đi u 4. 4. ngư i n p đơn không n p b sung thì đơn s b t ch i ch p nh n đơn.2. 5.2. Các lo i thi u sót khi n đơn không đư c ch p nh n h p l Đơn có m t trong s các thi u sót quy đ nh t i các Đi u 4.12 Ki m tra phí và l phí 5.4.4. 5.2. N u ngư i n p đơn n p thi u l phí yêu c u hư ng quy n ưu tiên ho c các kho n khác tương ng v i các yêu c u khác trong quá trình th m đ nh hình th c. s hình v c th c t . Thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l 32 . 5. n u ngư i n p đơn không kh c ph c trong th i h n n đ nh thì các yêu c u c a ngư i n p đơn tương ng v i kho n phí chưa n p s không đư c th c hi n. l phí yêu c u hư ng quy n ưu tiên (n u có yêu c u hư ng quy n ưu tiên.d. l phí yêu c u hư ng quy n ưu tiên (n u có yêu c u hư ng quy n ưu tiên).b. 5. Đi u 8.c Thông tư.c và 23. 5. 5.2.3.1. 5.3.6. t 4.7. 5.3.8. l phí gi ng như đơn ban đ u. th m đ nh viên c n đ i chi u ch ng t theo đơn v i ô s 8 "Phí. N u chưa n p đ l phí n p đơn. 5.2 Thông tư (n u ngư i n p đơn có yêu c u th m đ nh n i dung ngay khi n p đơn).2.10.Trong các trư ng h p nêu trên.2. l phí.12.9.8.2. phí th m đ nh n i dung .2. 5.2. Đi u 7.2.4.5 Thông tư (n u ngư i n p đơn có yêu c u th m đ nh n i dung ngay khi n p đơn).2. ngo i tr trư ng h p đơn tách). N u trong th i h n n đ nh.11.2 Đơn chưa đáp ng yêu c u v phí/l phí n u còn thi u ho c n p chưa đ ít nh t m t trong s các kho n l phí n p đơn. Đi u 6.2.1 và 8.3.2. thì th m đ nh viên s ra thông báo đ ngư i n p đơn kh c ph c.2.4. l phí công b đơn. phí phân lo i (trong trư ng h p C c S h u trí tu phân lo i thay cho ngư i n p đơn). l phí công b đơn. l phí công b và phí phân lo i gi i pháp k thu t (n u C c S h u trí tu th c hi n). ngư i n p đơn ph i n p l phí n p đơn và m i kho n phí.10.3.3.2. phí phân lo i (trong trư ng h p C c S h u trí tu phân lo i cho ngư i n p đơn).2.như đư c quy đ nh t i các đi m 13. 5. N u sau khi có thông báo thi u sót mà ngư i n p đơn v n không kh c ph c đư c thì th m đ nh viên s phân lo i và thông báo cho ngư i n p đơn ph i n p phí d ch v phân lo i theo quy đ nh t i đi m 23.1 Đ ki m tra phí.12.2. l n) trong t khai n công b trong Đơn đáp ng yêu c u v phí/l phí n u bao g m đ y đ các kho n l phí n p đơn. 4.4. l phí.12.b đ n 4. phí tra c u ph c v th m đ nh n i dung.2.5 Thông tư.2.5. 5. th m đ nh viên s ra thông báo yêu c u kh c ph c thi u sót.8. l phí" dành đ ghi các kho n phí. thì đơn b coi là chưa h p l và th m đ nh viên c n ra thông báo đ ngư i n p đơn n p b sung.như đư c quy đ nh t i các đi m 8. phí tra c u ph c v th m đ nh n i dung. và các tài li u c a đơn c n n p phí.a. 5.2. l phí và s phí (n u phí. phí th m đ nh n i dung . 4.1.3.6. l phí đư c n p qua bưu đi n ho c b ng cách chuy n kho và s trang.

2 N u đơn thu c trư ng h p nêu t i Đi u 8. 8. thi u sót đó không đư c s a ch a ho c s a ch a không đ t yêu c u. và sau khi h t th i h n quy đ nh (k c khi đã áp d ng Đi u 8. Yêu c u gia h n n p tài li u s không đư c ch p nh n n u không n p kèm theo kho n phí quy đ nh. Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l 9.1 K t lu n chính th c v vi c đơn đư c coi là không h p l đư c nêu ra trong "Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l " đư c th c hi n trong h th ng IPAS (m u thông báo 223 trong h th ng IPAS). thì th m đ nh viên ra "Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l " v i lý do đơn còn có thi u sót tương ng nêu t i Đi u 6 Quy ch . đ ng th i có m t kho ng th i gian là 01 tháng tính t ngày ra thông báo đ s a ch a thi u sót. ngư i n p đơn không có ý ki n ph n đ i k t lu n c a C c S h u trí tu ho c có ý ki n ph n đ i nhưng không xác đáng. 8. Yêu c u gia h n ph i đư c n p đ ng th i v i ch ng t n p phí gia h n n p tài li u trư c khi th i h n quy đ nh k t thúc.3 N u đơn thu c trư ng h p nêu t i Đi u 8. Thông báo này đư c làm theo m u thông báo 224 trong h th ng IPAS. Ngư i n p đơn đư c thông báo v các thi u sót có trong đơn. Ngư i n p đơn đư c c nh báo r ng đơn s b t ch i ch p nh n h p l n u h t th i h n quy đ nh. ngư i n p đơn không s a ch a thi u sót ho c s a ch a không đ t yêu c u.4 Quy ch n u phù h p). thì th m đ nh viên ra "Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l " v i lý do đơn còn có thi u sót tương ng nêu t i Đi u 7 Quy ch .4 Quy ch n u phù h p). Thông báo này đư c làm theo m u thông báo 225 trong h th ng IPAS. đ ng th i có m t kho ng th i gian là 01 tháng tính t ngày ra thông báo đ có ý ki n v k t lu n đó.1 K t lu n đơn chưa đư c coi là h p l đư c nêu trong thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l đư c th c hi n trong h th ng IPAS.3 Quy ch .2 N u đơn có ít nh t m t trong các thi u sót đư c li t kê t i Đi u 6 nêu trên. đơn không đư c ch p nh n h p l .4 Th i h n đ ngư i n p đơn n p tài li u phúc đáp k t lu n v đơn nêu t i các m c 8.8. và sau khi h t th i h n quy đ nh (k c khi đã áp d ng Đi u 8. 9. Ngư i n p đơn đư c thông báo v các thi u sót có trong đơn. Đi u 10. ngư i n p đơn không có ý ki n ph n đ i k t lu n c a C c S h u trí tu ho c có ý ki n ph n đ i nhưng không xác đáng.2 Quy ch .3 trên đây có th đư c gia h n m t l n theo quy đ nh t i đi m 9. 9. ho c k c trong trư ng h p có n p kèm kho n phí đó nhưng Yêu c u gia h n l i đư c n p sau th i h n đư c n đ nh trong Thông báo c a C c S h u trí tu . Xác đ nh ngày n p đơn 33 .2 Thông tư. Đi u 9.2 và 8. đơn chưa đư c ch p nh n h p l . 8.3 N u đơn có ít nh t m t trong các thi u sót đư c li t kê t i Đi u 7 Quy ch . Ngư i n p đơn đư c thông báo r ng đơn s chính th c b t ch i ch p nh n h p l n u h t th i h n quy đ nh.

1 trên đây.1 Đơn không có b t kỳ m t thi u sót nào như nêu t i Đi u 6 và Đi u 7 Quy ch .3 N u đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên và có tài li u h p pháp ch ng minh quy n đó thì yêu c u v quy n ưu tiên c a đơn đư c ch p nh n và ngày ưu tiên c a đơn đư c xác đ nh là ngày đư c nêu trong yêu c u đó.5 Thông tư và đư c c th hoá như sau: 11. thì ngày n p đơn c a đơn ban đ u và các đơn tách đư c xác đ nh theo m c 10. 10.3 Đ i v i đơn qu c t . 7. Th i h n th m đ nh hình th c 13.2 Trong trư ng h p đơn không đ m b o tính th ng nh t và ngư i n p đơn kh c ph c b ng cách tách đơn trong th i h n quy đ nh t i Đi u 8.8 Thông tư là 01 tháng tính t ngày n p đơn.3. Đi u 11. vi c xác đ nh và ch p nh n quy n ưu tiên tương ng v i t ng ngày cũng áp d ng nguyên t c nêu t i các m c 11. Xác đ nh ngày ưu tiên Ngày ưu tiên đư c xác đ nh theo quy đ nh t i đi m 13. Đi u 13.b Thông tư.2. 11.2.2 Đơn thu c trư ng h p nêu t i Đi u 6 Quy ch .4.1 Ngày n p đơn là ngày đơn đ n C c S h u trí tu theo quy đ nh t i đi m 13. 10. ngày n p đơn đư c xác đ nh theo quy đ nh t i đi m 13. Đi u 12. ngư i n p đơn có ý ki n ph n đ i k t lu n c a C c S h u trí tu m t cách xác đáng. ngư i n p đơn s a ch a thi u sót đ t yêu c u thì đơn đư c ch p nh n h p l .2 Đơn đư c ch p nh n h p l trong các trư ng h p sau: 12.2.3 trên đây.2. 11. và trong th i h n quy đ nh.g.c và 7.2 và 11.1 Th i h n th m đ nh hình th c đơn đư c quy đ nh t i đi m 13. Ngày ưu tiên và ngày n p đơn c a đơn h p l tương ng đư c xác đ nh theo Đi u 10 và Đi u 11 Quy ch . 11.4 Thông tư) ho c tài li u ch ng minh không h p pháp thì yêu c u đó không đư c ch p nh n và đơn đư c coi là không có ngày ưu tiên.1 N u đơn không có yêu c u hư ng quy n ưu tiên thì đơn đư c coi là không có ngày ưu tiên.3 Đơn thu c trư ng h p nêu t i Đi u 7 Quy ch .1 K t lu n v tính h p l c a đơn đư c nêu trong "Quy t đ nh ch p nh n đơn h p l " đư c th c hi n trong h th ng IPAS (m u thông báo 221).4 N u đơn có yêu c u hư ng nhi u ngày ưu tiên khác nhau. 12.2 N u đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên nhưng không có tài li u ch ng minh v quy n đó (tài li u nêu t i các đi m 7. 34 . Quy t đ nh ch p nh n đơn h p l 12.4 Quy ch n u phù h p) ho c trong trư ng h p ngư i n p đơn ch đ ng tách đơn.4 Thông tư. và trong th i h n quy đ nh.10. 12. 12.3 Quy ch (ho c Đi u 8.

1 ho c 13. phúc đáp. 15. Đi u 15. Quy t đ nh ch p nh n đơn h p l .2 trên đây. CHƯƠNG III TH M Đ NH N I DUNG Đi u 16. m t cách ch đ ng ho c theo thông báo c a C c S h u trí tu . Quy t đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l ph i đư c hoàn t t và trình Lãnh đ o Phòng ký duy t trư c khi g i cho ngư i n p đơn.1 Đ i v i đơn h p l . 14.13.a Thông tư.2 Đơn đư c th m đ nh theo các n i dung quy đ nh t i đi m 15.3 Các đơn b t ch i ch p nh n h p l đư c đưa vào lưu tr theo quy đ nh. th m đ nh viên ki m tra và n u c n thì ch nh s a nh ng thông tin v đơn trong h th ng IPAS sao cho phù h p v i tài li u đơn. xác đ nh ph m vi (kh i lư ng) b o h tương ng quy đ nh t i đi m 15. thì th i h n th m đ nh hình th c đư c kéo dài thêm 01 tháng tính t ngày nh n đư c tài li u b sung.2. s a ch a. Yêu c u th m đ nh n i dung ch đư c ghi nh n là đã có n u ngư i n p đơn đã n p phí tra c u và phí th m đ nh n i dung. ngư i n p đơn có th yêu c u th m đ nh n i dung đơn đăng ký sáng ch đ ng th i khi n p đơn b ng cách đánh d u vào ô s 6 c a t khai ho c th hi n theo m u 03-YCTĐ quy đ nh t i Ph l c B c a Thông tư. X lý đơn khi k t thúc th m đ nh hình th c 14. b sung tài li u đơn trong th i gian th m đ nh hình th c.6.2 M i l n ngư i n p đơn t ý th c hi n vi c s a ch a.a. c và d Thông tư.1 Theo quy đ nh t i đi m 25.1 Thông tư. M c đích. trư c khi ra Quy t đ nh ch p nh n đơn h p l .1. Ki m tra yêu c u th m đ nh n i dung trong giai đo n th m đ nh hình th c 15. Đi u 14. 16. 13.1 Vi c th m đ nh n i dung đơn nh m m c đích đánh giá kh năng đư c b o h c a đ i tư ng nêu trong đơn theo các đi u ki n b o h . Quy đ nh này áp d ng c cho đơn tách b t k đơn g c đã có yêu c u th m đ nh n i dung hay chưa. Đi u 17. B n tóm t t và hình v c n công b c n đư c ghi nh n đ y đ và chính xác trong h th ng IPAS đ t o đi u ki n thu n l i cho vi c công b . 14. Đơn đư c th m đ nh n i dung 35 .2 M i đơn đã đư c ch p nh n h p l đ u đư c công b trên Công báo S h u công nghi p t p A như đư c quy đ nh t i đi m 14 Thông tư. ph m vi th m đ nh n i dung 16. m t trong s thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l .3 Mu n nh t là 3 ngày làm vi c trư c khi k t thúc th i h n quy đ nh t i m c 13. b (i).

1 N u yêu c u th m đ nh n i dung đư c n p trư c khi công b đơn nhưng ngư i n p đơn xin rút đơn/ho c rút yêu c u th m đ nh n i dung trư c ngày hoàn t t chu n b công b đơn đó ho c đơn b t ch i ch p nh n đơn theo đi m 13. 17.2.2 Quy ch ) trong trư ng h p vì lý do nào đó mà v n đ này chưa th k t lu n đư c trong quá trình th m đ nh hình th c. b) Xác đ nh đ i tư ng nêu trong đơn thu c d ng s n ph m hay quy trình theo các d u hi u k thu t nêu trong t ng đi m yêu c u b o h như quy đ nh t i đi m 25.2.1 Đơn ch đư c th m đ nh n i dung n u có yêu c u th m đ nh n i dung n p theo đi m 25.1 Quy ch ) ho c có thu c đ i tư ng không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch theo quy đ nh t i Đi u 59 Lu t S h u trí tu hay không (xem m c 5.1 Trình t th m đ nh Vi c th m đ nh n i dung đơn đư c ti n hành theo trình t quy đ nh t i đi m 15. an ninh.2. (ii) Thông tư. Trình t th m đ nh n i dung 18.2.3.2. b (i).1. Đi u 18. t c là thu c đ i tư ng không đư c Nhà nư c b o h theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 Lu t S h u trí tu hay không (xem m c 5. có h i cho qu c phòng. 18.1 Căn c đánh giá s phù h p c a đ i tư ng nêu trong đơn v i lo i văn b ng b o h sáng ch mà ngư i n p đơn yêu c u đư c c p (B ng đ c quy n sáng ch /B ng đ c quy n gi i pháp h u ích) là quy đ nh t i đi m 25.1 Thông tư và đơn đã đư c công b theo đi m 14 Thông tư.8. 18.2 N i dung đánh giá: a) Xác đ nh đ i tư ng nêu trong đơn có ph i là gi i pháp k thu t hay không b ng cách xem xét t p h p các d u hi u k thu t c a đ i tư ng yêu c u b o h nêu trong t ng đi m yêu c u b o h có đưa ra đư c cách th c k thu t và/ho c phương ti n k thu t đ gi i quy t nhi m v xác đ nh nh m đ t đư c m c đích mà sáng ch đ t ra hay không.2 Đánh giá s phù h p c a đ i tư ng nêu trong đơn v i lo i văn b ng b o h sáng ch 18.17.a (iii) Thông tư.6.3 N u đ i tư ng yêu c u b o h phù h p v i lo i văn b ng b o h sáng ch mà ngư i n p đơn yêu c u đư c c p và không thu c ph m vi quy đ nh c a kho n 1 Đi u 8 36 . c và d Thông tư.3 Thông tư.a. 17. 18. c) Xác đ nh đ i tư ng nêu trong đơn có trái v i đ o đ c xã h i.7 Thông tư thì phí tra c u ph c v th m đ nh n i dung và phí th m đ nh n i dung đư c hoàn tr đ y đ cho ngư i n p đơn (có kh u tr phí chuy n ti n qua bưu đi n n u chuy n ti n qua bưu đi n).2 N u yêu c u th m đ nh n i dung đư c n p sau ngày công b đơn nhưng ngư i n p đơn xin rút đơn/ho c rút yêu c u th m đ nh n i dung trư c khi yêu c u th m đ nh n i dung đư c chuy n đ n b ph n th m đ nh thì phí tra c u ph c v th m đ nh n i dung và phí th m đ nh n i dung đư c hoàn tr đ y đ cho ngư i n p đơn (có kh u tr phí chuy n ti n qua bưu đi n n u chuy n ti n qua bưu đi n) tr l phí gia h n (n p mu n) n u có theo đi m 25.b (i). tr t t công c ng.2 Hoàn phí trong trư ng h p rút yêu c u th m đ nh n i dung 17.8.

Đi u 19.Kh ng đ nh l i phân lo i gi i pháp k thu t theo B ng phân lo i qu c t v sáng ch l n m i nh t.4. .6 Chu n b h sơ c p ho c t ch i c p văn b ng b o h ho c h sơ đơn b đình ch th m đ nh n i dung ho c b coi như rút b . th m đ nh viên s quy t đ nh có c n ph i th m đ nh quy n ưu tiên hay không. 18. s a ch a các thi u sót v hình th c (trong trư ng h p ngư i n p đơn chưa đư c yêu c u kh c ph c các thi u sót đó trong giai đo n th m đ nh hình th c).a (ii) Thông tư. làm rõ b n ch t ho c n p các tài li u b tr đ ch ng minh gi i pháp nêu trong đơn… (n u th y c n thi t) theo quy đ nh t i đi m 15.Yêu c u ngư i n p đơn gi i thích n i dung các tài li u c a đơn.6 Thông tư và theo hư ng d n t i Đi u 21. Trong trư ng h p ngư c l i. đơn s b ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n theo quy đ nh t i đi m 15. . 18.Ki m tra tính th ng nh t c a đơn . Đi u 22 và Đi u 23 Quy ch . . N u ngày công b c a t t c các tài li u đ i ch ng là s m hơn ngày ưu tiên thì không c n ph i th m đ nh quy n ưu tiên.Phân tích gi i pháp k thu t.Tra c u tình tr ng k thu t.Th m đ nh quy n ưu tiên (n u c n) theo quy đ nh t i Đi u 19 Quy ch . trình đ sáng t o) theo quy đ nh t i Đi u 58 Lu t S h u trí tu .4. tính m i. Th m đ nh quy n ưu tiên 19. 25. . trình đ sáng t o) c a t ng đ i tư ng yêu c u b o h (n u đơn g m nhi u đ i tư ng đ m b o tính th ng nh t) l n lư t theo t ng đi m nêu trong ph m vi (yêu c u) b o h theo quy đ nh t i các đi m 25. Vi c th m đ nh quy n ưu tiên c n đư c th c hi n ch khi tìm đư c m t trong các d ng tài li u sau: (1) m t tài li u b c l đ i tư ng gi ng ho c liên quan m t thi t v i đ i tư ng nêu trong đơn và ngày công b tài li u này n m gi a ngày n p đơn và ngày ưu tiên. (2) m t đơn đã đư c m t ngư i b t kỳ khác n p vào C c S h u trí tu b c l và yêu c u b o h đ i tư ng gi ng ho c tương đương v i đ i tư ng c a đơn đang đư c 37 . 25.5 Ki m tra nguyên t c n p đơn đ u tiên Sau khi đánh giá theo các đi u ki n b o h mà các đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn đ u đáp ng thì th m đ nh viên c n ti n hành ki m tra nguyên t c n p đơn đ u tiên theo Đi u 24 Quy ch .3 Đánh giá đ i tư ng yêu c u b o h theo t ng đi u ki n b o h Đ đánh giá đ i tư ng yêu c u b o h theo t ng đi u ki n b o h . tính m i. đưa ra các thông báo thích h p cho ngư i n p đơn ho c ngư i th ba có yêu c u th m đ nh n i dung. th m đ nh viên c n ti n hành các bư c sau: .hay Đi u 59 Lu t S h u trí tu thì đ i tư ng yêu c u b o h s đư c đánh giá theo t ng đi u ki n b o h (kh năng áp d ng công nghi p.5.1 Các trư ng h p c n th m đ nh quy n ưu tiên Sau khi tra c u.3 Thông tư. 18. .4 Tuỳ theo k t qu c a các bư c nêu trên.Đánh giá kh năng đáp ng các đi u ki n b o h (kh năng áp d ng công nghi p. 18.

yêu c u hư ng quy n ưu tiên c a đơn A là không h p l . Ngoài ra. đ i v i đ i tư ng b sung thêm. CIP có th là đơn đ u tiên. đơn ban đ u ph i đang trong quá trình th m đ nh. th m đ nh viên c n xác đ nh xem đơn dùng làm cơ s đ yêu c u hư ng quy n ưu tiên có th c s là đơn đ u tiên b c l đ i tư ng đang đư c th m đ nh hay không. Trư ng h p m t đơn A yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s m t đơn B n p trư c c a cùng m t ngư i n p đơn. Hơn n a. 19.2 Các n i dung c a vi c th m đ nh quy n ưu tiên Khi th m đ nh quy n ưu tiên giai đo n này. vi c th m đ nh quy n ưu tiên c a đơn đang đư c th m đ nh s đư c ti n hành trư c tiên. Nói cách khác.1 Xác đ nh đơn đ u tiên Đơn có th dùng làm cơ s đ yêu c u hư ng quy n ưu tiên ph i là đơn đ u tiên. Do đó. ngày ưu tiên c a đơn đư c n p b i ngư i khác đó l i n m gi a ngày n p đơn và ngày ưu tiên c a đơn đang đư c th m đ nh và ngày công b c a nó trùng ho c mu n hơn ngày n p đơn c a đơn đang đư c th m đ nh. ho c (3) m t đơn đã đư c m t ngư i b t kỳ khác n p vào C c S h u trí tu b c l và yêu c u b o h đ i tư ng gi ng ho c tương đương v i đ i tư ng c a đơn đang đư c th m đ nh. đơn th nh t ph i chưa đư c công b và không còn b t c quy n có th phát sinh nào. N u yêu c u hư ng quy n ưu tiên c a đơn này không h p l thì yêu c u hư ng quy n ưu tiên c a đơn đư c n p b i m t ngư i b t kỳ khác đó cũng s đư c th m đ nh. Trư ng h p ngư i n p đơn n p m t đơn th nh t và sau đó ti p t c n p m t đơn th hai b c l cùng m t đ i tư ng thì đơn th hai ch có th đư c coi là đơn đ u tiên và có th dùng làm cơ s đ yêu c u hư ng quy n ưu tiên n u: đơn th nh t đã b rút b ho c b t ch i t i th i đi m n p đơn th hai. và khi tra c u cho đơn A. m c dù CIP có th b sung thêm đ i tư ng. nghĩa là s m hơn ngày n p đơn c a đơn B. xét m t tình hu ng như sau: 38 . th m đ nh viên tìm đư c tài li u là m t đơn khác (đơn C) c a chính ngư i n p đơn này đư c công b gi a ngày n p đơn và ngày ưu tiên c a đơn A.th m đ nh. đơn A s không đư c hư ng ngày ưu tiên là ngày n p đơn c a đơn B. đơn B m c dù n p trư c đơn A nhưng không ph i là đơn đ u tiên c a ngư i n p đơn b c l đ i tư ng gi ng như đ i tư ng c a đơn A. Tuy nhiên. 19. vi c gi i h n yêu c u b o h c a đơn th hai ph n không yêu c u b o h c a đơn th nh t cũng không làm cho đơn th hai tr thành đơn đ u tiên. Ví d . V i các trư ng h p nêu trong m c (3). Trong trư ng h p này. Tương t đ i v i đơn ti p t c m t ph n (continuation-in-part – CIP) n p t i M . ngày n p đơn c a đơn đư c n p b i ngư i khác đó l i n m gi a ngày n p đơn và ngày ưu tiên c a đơn đang đư c th m đ nh và ngày công b c a nó trùng ho c mu n hơn ngày n p đơn c a đơn đang đư c th m đ nh.2. m t đơn tách không th tr thành đơn đ u tiên vì t i th i đi m n p đơn tách. Đơn C b c l đ i tư ng c a đơn A và ngày n p đơn c a đơn C s m hơn ngày ưu tiên c a đơn A. và đơn th nh t chưa và s không đư c dùng là cơ s đ yêu c u hư ng quy n ưu tiên. Hơn n a. trong đó đ i tư ng đang đư c th m đ nh đư c b c l . Do đó.

thay th đư c cho nhau. Trư ng h p các d u hi u c a đ i tư ng trong đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên không trùng hoàn toàn v i các d u hi u tương ng trong đơn đ u tiên nhưng các d u hi u này là tương đương và thay th đư c cho nhau thì đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên đư c coi là n m trong ph m vi b c l c a đơn đ u tiên. ch không ph i P2.2.2.1989 n p P1 A+B 01. 19. hay ch là m t g i ý.1990 n p EP đi m 1: A+B đi m 2: A+B+C Trong đó: P1 là đơn s m nh t n p vào Cơ quan sáng ch và nhãn hi u Hoa Kỳ c a ngư i n p đơn. có tính đ n các d u hi u tương đương. và EP là đơn n p vào Cơ quan sáng ch châu Âu yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s P2. không rõ ràng.2.06. 19. D là tài li u đ i ch ng b c l đ i tư ng g m các d u hi u A+B. Đ i v i đơn EP. yêu c u hư ng quy n ưu tiên đư c ch p nh n.01. và v n còn các quy n liên quan đ n P1 trong P2 là đơn CIP c a nó. m i là đơn đ u tiên b c l đ i tư ng này.2 Xác đ nh ph m vi b c l c a đơn đ u tiên 19. Tuy nhiên. đ i tư ng nêu trong đi m 1 c a đơn s b m t tính m i vì đã b b c l b i tài li u đ i ch ng D.2 M t s trư ng h p đi n hình trong đó đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên không đư c coi là n m trong ph m vi b c l c a đơn đ u tiên: 39 . P2 là đơn CIP c a P1 b c l các sáng ch A+B và A+B+C.1990 n p P2 (CIP) A+B A+B+C 01.1 Yêu c u hư ng quy n ưu tiên đư c coi là h p l n u đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên n m trong ph m vi b c l c a đơn đ u tiên.07. Ph m vi b c l c a đơn đ u tiên đư c xác đ nh căn c vào toàn b đơn đ u tiên ch không ch gi i h n yêu c u b o h c a đơn đ u tiên. Do đó. đ i tư ng c a đi m 2 có th đư c b o h vì đư c hư ng ngày ưu tiên là ngày n p đơn c a P2. Tuy nhiên. Do đó. ho c đư c b c l gián ti p. n u các d u hi u đó đư c mô t chi ti t trong đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên và ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c k thu t tương ng không th thu đư c m t cách tr c ti p và rõ ràng t đơn đ u tiên thì yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s đơn đ u tiên đó không đư c ch p nh n.1990 công b D A+B 01. s m hơn ngày công b c a tài li u đ i ch ng D. K t lu n này không thay đ i b t k P1 b rút b . yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s P2 c a đ i tư ng trong đi m 1 là không h p l vì P1.2.2. trong trư ng h p m t hay nhi u d u hi u c a đ i tư ng ch đư c mô t trong đơn đ u tiên m t cách chung chung. t ch i hay không đư c công b .01.12. Đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên đư c coi là n m trong ph m vi b c l c a đơn đ u tiên n u ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c k thu t tương ng có th thu đư c đ i tư ng này m t cách tr c ti p và rõ ràng t đơn đ u tiên. b c l sáng ch g m các d u hi u A+B.

3 Các ví d liên quan đ n vi c xác đ nh ph m vi b c l c a đơn đ u tiên: Ví d 1 Đơn đ u tiên b c l và yêu c u b o h k t c u c a m t lo i đèn m i. Xe đ p bao g m đèn theo đi m 1. Xe đ p bao g m đèn theo đi m 1. Có. ho c đ i tư ng là s l a ch n c th t s b c l khái ni m chung trong đơn đ u tiên. “Đèn này có th đư c s d ng trong các xe như xe đ p. S k t h p c a đèn và xe đư c đ c p tr c ti p..2. T d u hi u “đư c c p đi n b i đinamô” ngư i có hi u bi t Xe đ p bao g m “Đèn này có th đư c l p đèn theo đi m 1 trên các xe như xe đ p.2. đèn này đư c c p b i m t đi n đinamô. Không.v. Xe đ p. Ví d .v. lông và đai c đ l p đèn vào xe”. Yêu c u b o h c a N i dung b c l trong đơn Đư c hư ng quy n ưu tiên? đơn đang đư c đ u tiên th m đ nh có yêu c u hư ng quy n ưu tiên Xe đ p bao g m “Đèn này có th đư c s Có. M c dù đèn và xe đã đư c đ c p nhưng đinamô thì không. Đơn th hai yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s đơn đ u tiên nêu trên mô t và yêu c u b o h k t c u c a lo i đèn m i gi ng như đơn đ u tiên đ ng th i yêu c u b o h thêm các cách ng d ng khác nhau c a đèn này. Tuy nhiên m t s cách ng d ng này không đư c b c l rõ ràng trong đơn đ u tiên. do đó các đi m yêu c u b o h tương ng không đư c hư ng quy n ưu tiên. ví d . D u hi u “bu lông và đai c” gián ti p b c l “l p tháo ra đư c”. “Ngu n đi n” có th có r t nhi u lo i (ví d cquy) và do đó “đinamô” không th đư c suy tr c ti p t đơn đ u tiên. Có. v. đèn có th đư c c p đi n b i 40 . Trong xe đ p.a) Đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên ch a các d u hi u không n m trong n i dung đư c b c l c a đơn đ u tiên. d ng trong các xe như xe đ p đã đư c đ c p tr c ti p đ p”. trư ng h p đ i tư ng là s k t h p các thành ph n k t c u đư c b c l trong đơn đ u tiên v i các thành ph n k t c u khác m i đư c b sung.). đèn và đinamô đư c đ c p k t h p v i nhau. đèn này đư c n i v i m t đinamô “Đèn này có th đư c s d ng trong các xe như xe đ p. b) Đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên có các ph n vư t quá ph m vi n i dung đư c b c l c a đơn đ u tiên do vi c b sung các n i dung không đư c b c l trong đơn đ u tiên (ví d các phương án th c hi n m i v. c) Đ i tư ng c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên tr nên có th th c hi n đư c do nh ng thay đ i v ki n th c k thu t chung. T t nhiên c n ph i có ngu n đi n trên xe này”. S k t h p c a đèn và xe đèn theo đi m 1. 19. đư c l p tháo ra b ng cách s d ng các bu đư c vào xe. ho c lo i b các n i dung đã mô t trong đơn đ u tiên (lo i b m t ph n).

Có. Xe máy bao g m “Đèn này có th đư c s Không. đ p”. gi m ch n” 41 .dùng đi n. d ng trong các xe như xe nhiên là m t “xe như xe đ p”. S k t h p c a đèn và xe theo đi m 1. tuy nhiên thông tin này không xu t phát tr c ti p và rõ ràng t đơn đ u tiên. Có. D u hi u “phương ti n trên và l p dư i đư c liên đi u khi n” không đư c b c l k t v i nhau b ng m t h trong đơn đ u tiên. Xe bao g m đèn “Đèn này có th đư c s Có. Đèn theo đi m 1 “Khi đèn đư c c p đi n…” đư c n i v i m t công t c. M c dù s b trí theo hình tam giác tr c ti p g i ý đ n vi c s d ng ba đèn. H th ng chi u sáng “Các đèn có th đư c l p Không. đi m 1. làm ngu n đinamô”. đ p”. Đơn đ u tiên không đ g m ba đèn theo trong m t thi t b như đèn c p tr c ti p và rõ ràng ba đèn. chip đ tăng công su t ánh sáng. Không. Ví d 2 Các d u hi u đư c b c l trong đơn đ u tiên đư c k t h p v i các d u hi u khác không đư c b c l trong đơn đ u tiên. các đèn đư c b trí theo hình tam giác”. trung bình trong lĩnh v c này có th suy ra r ng đèn và đinamô đư c n i v i nhau. chip đ tăng công su t ánh sáng”. nhưng nó không có nghĩa là ba đèn đư c b trí theo cách khác cũng đư c b c l . Thu t ng “đư c c p đi n” n ch a vi c s d ng công t c. H th ng chi u sáng “Các đèn có th đư c l p g m ba đèn theo trong m t thi t b như đèn đi m 1. Theo m t phương án ưu tiên. “B trí theo hình tam giác” b c l tr c ti p ba đèn. Yêu c u b o h c a N i dung b c l trong đơn Đư c hư ng quy n ưu tiên? đơn đang đư c đ u tiên th m đ nh có yêu c u hư ng quy n ưu tiên K t c u gi m ch n g m l p trên và l p dư i đư c liên k t v i nhau b ng m t h gi m ch n và có phương ti n đi u “K t c u gi m ch n g m l p Không. M c dù xe máy hi n đèn theo đi m 1. d ng trong các xe như xe đư c đ c p tr c ti p.

tuy nhiên các ph n trong đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên mà tr nên th c hi n đư c do nh ng thay đ i v ki n th c k thu t chung không n m trong ph m vi b c l c a đơn đ u tiên. Ví d 4 Đ i tư ng tr nên có th th c hi n đư c do nh ng thay đ i v ki n th c k thu t chung. Do v y. Tuy nhiên. trong trư ng h p này. N i dung b c l trong đơn đ u tiên Đ i tư ng yêu c u b o h là th c v t đư c bi n đ i gen và trong ví d th c hi n ch mô t nhóm cây hai lá m m. hi n đã tr thành ki n th c k thu t chung. Vì v y. đ i tư ng yêu ch nh gương m t cách t c u b o h liên quan t i ph n đ ng b ng m t ph n t áp này không đư c hư ng quy n ưu tiên. Đơn có yêu c u hư ng Xác đ nh quy n ưu tiên quy n ưu tiên N i dung đư c mô t hoàn toàn gi ng v i đơn đ u tiên. n u có th th c hi n đ i v i cây hai lá m m. trong khi đ i tư ng yêu c u b o h liên quan đ n s bi n đ i gen đ i v i nhóm cây 42 . không có cơ s đ cho r ng th c v t bi n đ i gen có th đư c t o ra đ i v i nhóm cây m t lá m m. N i dung b c l trong đơn đ u tiên H th ng quét ánh sáng có m t gương v i góc đi u ch nh đư c và vi c đi u ch nh góc c a gương b ng m t vít đư c b c l dư i d ng m t phương án th c hi n duy nh t. đ i tư ng yêu c u b o h liên quan đ n s bi n đ i gen đ i v i nhóm cây hai lá m m đư c hư ng quy n ưu tiên. đi n.khi n đ đi u khi n liên k t này. ti n b k thu t trong vi c tái t h p gen sau ngày n p đơn c a đơn đ u tiên cho phép tái t h p gen đ i v i cây m t lá m m. T n i dung đư c b c l và ki n th c k thu t chung. m t cách t đ ng b ng m t M t phương án th c hi n ph n t áp đi n không n m đư c b sung trong đó h trong ph m vi b c l c a đơn th ng quét ánh sáng đi u đ u tiên. M c dù n i dung đư c mô t trong đơn đ u tiên và đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên là hoàn toàn gi ng nhau. Đơn có yêu c u hư ng Xác đ nh quy n ưu tiên quy n ưu tiên H th ng quét ánh sáng có Ph n tương ng v i h th ng m t gương v i góc đi u quét ánh sáng đi u ch nh gương ch nh đư c. đ i tư ng yêu c u b o h liên quan đ n th c v t bi n đ i gen là có th th c hi n đư c k c đ i v i nhóm cây m t lá m m. Vì v y. Ví d 3 M t phương án th c hi n m i đư c b sung không n m trong ph m vi b c l c a đơn đ u tiên.

crom đư c b c l trong đơn đ u M t đ i tư ng khác là thép tiên vì v y đư c hư ng quy n không g ch a crom và ưu tiên. tư ng thép không g ch a crom và nhôm không đư c ch p nh n. Tuy nhiên. Trư ng h p m t đi m yêu c u b o h ph thu c vào nhi u đi m yêu c u b o h khác. yêu c u hư ng quy n ưu tiên c a đ i nhôm. ho c ngư c l i. Ví d . đi m yêu c u b o h này có th có nhi u ngày ưu tiên. Ví d 1 M t ph n trong s các đ i tư ng đư c b c l trong đơn đ u tiên.m t lá m m s không đư c hư ng quy n ưu tiên. N i dung b c l trong đơn đ u tiên Đơn có yêu c u hư ng Xác đ nh quy n ưu tiên quy n ưu tiên 43 . đi m 3 ph thu c vào đi m 1 ho c đi m 2 và các đi m này có các ngày ưu tiên khác nhau.2.4 Quy n ưu tiên m t ph n Ngoài nh ng n i dung đã đư c b c l trong đơn đ u tiên. m t đi m ph thu c yêu c u b o h d ng c th đó l i đư c hư ng quy n ưu tiên. N i dung b c l trong đơn đ u tiên Đơn có yêu c u hư ng Xác đ nh quy n ưu tiên quy n ưu tiên Thép không g ch a M t đ i tư ng là thép không Đ i tư ng thép không g ch a crom. 19. Ví d . khi đó đi m 3 có th có hai ngày ưu tiên.3 Quy n ưu tiên c a đi m đ c l p và đi m ph thu c M t đi m yêu c u b o h ph thu c có th đư c hư ng quy n ưu tiên trong khi đi m đ c l p tương ng c a nó thì không. Tuy nhiên. n u đơn đ u tiên b c l m t d ng c th thì m t yêu c u b o h r ng đ i v i lo i ch a d ng c th đó có th không đư c hư ng quy n ưu tiên. Ví d 2 M t ph n trong s các phương án thay th đư c b c l trong đơn đ u tiên. 19. Trong trư ng h p này. g ch a crom.2. yêu c u hư ng quy n ưu tiên c n đư c xem xét đ i v i các đ i tư ng đã đư c b c l trong đơn đ u tiên. Khi đó. có th có s c i ti n hay hoàn thi n đư c b sung vào đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên. đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên có th có m t s đ i tư ng đã đư c b c l trong đơn đ u tiên và m t s đ i tư ng m i đư c b sung thêm.

khi th m đ nh quy n ưu tiên. C n lưu ý trư ng h p khi các d u hi u k thu t khác nhau đư c b c l riêng r trong các đơn đ u tiên và đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên là s k t h p c a các d u hi u k thu t này thì yêu c u hư ng quy n ưu tiên là không h pl . Ví d 1 Khi các đ i tư ng l n lư t đư c b c l trong các đơn đ u tiên. Đ i tư ng thép không g ch a crom và nhôm đư c M t đ i tư ng khác là thép crom và nhôm đư c hư ng b c l trong đơn B.Đ i tư ng yêu c u Đ i tư ng yêu c u b o h b o h có ch a ch a đi u ki n trong đó ch đi u ki n trong đó s cacbon c a rư u là 1-10. 19. N i dung b c l Đơn có yêu c u hư ng Xác đ nh quy n ưu tiên trong các đơn đ u quy n ưu tiên tiên Thép không g ch a M t đ i tư ng. ch s cacbon c a rư u là 1-5. cũng yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s c A và B. s c A và B.5 Yêu c u nhi u quy n ưu tiên Ch có m t đ i tư ng yêu c u b o h tuy nhiên quy n ưu tiên ch đư c ch p nh n ng v i đi u ki n ch s cacbon c a rư u là 1-5. Đi u ki n trong đó ch s cacbon c a rư u là 6-10 không đư c b c l trong đơn đ u tiên. nhôm. Vì v y. M t ví d th c hi n duy nh t đư c mô t trong đó ch s cacbon c a rư u là 1-5.2. Ví d 2 Khi m t đ i tư ng có các phương án thay th đư c b c l trong các đơn đ u tiên. Đ i tư ng thép không g ch a crom đư c hư ng quy n ưu tiên trên cơ s đơn A. là thép không Thép không g ch a g ch a crom. yêu c u hư ng quy n ưu tiên ng v i đi u ki n này không đư c ch p nh n. N i dung b c l Đơn có yêu c u hư ng Xác đ nh quy n ưu tiên trong các đơn đ u quy n ưu tiên tiên 44 . Trư ng h p m t đơn yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s hai hay nhi u đơn đ u tiên và đơn này đáp ng yêu c u v tính th ng nh t. yêu c u crom đư c b c l hư ng quy n ưu tiên trên cơ trong đơn A. không g ch a crom và quy n ưu tiên trên cơ s đơn B. th m đ nh viên ph i ki m tra xem các đ i tư ng trong các đi m yêu c u b o h c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên đã đư c b c l l n lư t trong các đơn đ u tiên hay không.

yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s A và B. cơ c u. và ng v i đi u ki n ch s cacbon c a rư u là 6-10 quy n ưu tiên đư c hư ng trên cơ s đơn B. N i dung b c l các đơn đ u tiên trong Đơn có yêu c u hư ng Xác đ nh quy n ưu tiên quy n ưu tiên Đ i tư ng. Đ i tư ng này không đư c b c l trong A ho c B nên yêu c u hư ng quy n ưu tiên không đư c ch p nh n. Đ i tư ng ch a đi u ki n trong đó ch s cacbon c a rư u là 1-10. Ví d 3 Đ i tư ng không đư c b c l trong các đơn đ u tiên. Đi u 20. Tính th ng nh t c a đơn 20. ng v i đi u ki n ch s cacbon c a rư u là 1-5 quy n ưu tiên đư c hư ng trên cơ s đơn A. liên quan đ n ngôi nhà đư c trang b b c m bi n nhi t đ và h c a th ng đóng/m thông gió đ đóng/m c a thông gió đáp l i tín hi u t b c m bi n nhi t đ . h p ch t. Trong trư ng h p đơn yêu c u b o h cho m t nhóm sáng ch . Do đó. yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s A và B. Đơn A b c l ngôi nhà đư c trang b b c m bi n nhi t đ và h th ng đóng/m rèm c a đ đóng/m rèm c a đáp l i các tín hi u t b c m bi n nhi t đ . Đi u ki n trong đó ch s cacbon c a rư u là 6-10 đư c b c l trong đơn B Đ i tư ng yêu c u b o h có các phương án thay th . Đơn B b c l ngôi nhà đư c trang b b c m bi n đ m và h th ng đóng/m c a thông gió đ đóng/m c a thông gió đáp l i các tín hi u t b c m bi n đ m.1 Khái ni m chung Tính th ng nh t c a đơn đư c đánh giá trên cơ s các quy đ nh nêu t i kho n 1 và kho n 2 Đi u 101 Lu t S h u trí tu và đi m 23.3 Thông tư. trong đó đơn đư c coi là đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t n u đơn yêu c u b o h cho m t sáng ch duy nh t ho c m t nhóm sáng ch có m i liên h ch t ch v k thu t nh m th c hi n m t ý đ sáng t o chung duy nh t.Đi u ki n trong đó ch s cacbon c a rư u là 1-5 đư c b c l trong đơn A. nên vi c xác đ nh quy n ưu tiên đư c th c hi n đ i v i m i phương án. thi t b . h p ch t trung gian. dư c ph m hay quy trình) v i đi u ki n các đi m đ c 45 . yêu c u b o h có th có nhi u đi m đ c l p thu c cùng m t d ng (ví d .

nh đó xác đ nh m i liên h k thu t chung nh m th c hi n m t ý đ sáng t o chung duy nh t. h p ch t. N u đáp ng các đi u ki n này thì đơn đư c coi là đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t. dư c ph m ch a h p ch t. thi t b ho c cơ c u đ c bi t thích h p đ th c hi n quy trình là thi t b ho c cơ c u thích h p đ th c hi n quy trình và nh đó t o ra m i liên h k thu t chung nh m th c hi n m t ý đ sáng t o chung duy nh t gi a quy trình và thi t b ho c cơ c u nêu trên. m t quy trình đư c coi là đ c bi t thích h p đ s n xu t m t s n ph m n u vi c th c hi n quy trình yêu c u b o h s t o ra s n ph m yêu c u b o h . đơn có th đư c coi là đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t: (i) yêu c u b o h có m t đi m đ c l p liên quan đ n s n ph m. ho c (ii) yêu c u b o h có m t đi m đ c l p liên quan đ n quy trình. và h p ch t trung gian đ đi u ch h p ch t này). Trong trư ng h p (i) nêu trên. 20. c n xác đ nh xem có m i liên h k thu t chung gi a sáng ch như nêu trong các đi m yêu c u b o h khác nhau hay không. các đi m yêu c u b o h đ c l p khác nhau ph i thu c các d ng khác nhau (ví d . m t đi m đ c l p liên quan đ n quy trình đ c bi t thích h p đ s n xu t s n ph m đó. Trong trư ng h p thông thư ng.l p này ph i liên quan đ n s n ph m có m i liên h k thu t tương h v i nhau ho c liên quan đ n các gi i pháp khác nhau cho cùng m t v n đ k thu t đư c gi i quy t b i sáng ch và vi c th hi n các gi i pháp này trong cùng m t đi m yêu c u b o h là không thích h p.2 D u hi u k thu t khác bi t Vi c đánh giá tính th ng nh t c a đơn có b n ch t là vi c đánh giá xem có t n t i m i liên h k thu t chung gi a sáng ch như nêu trong các đi m yêu c u b o h hay không. th hi n ý đ sáng t o chung duy nh t (đi m 23. m t đi m đ c l p liên quan đ n quy trình đ c bi t thích h p đ s n xu t s n ph m này và m t đi m đ c l p liên quan đ n thi t b ho c cơ c u đ c bi t thích h p đ th c hi n quy trình này.3b) Thông tư). Vi c m t thi t b ho c cơ c u ch đơn thu n là có kh năng s d ng đ th c hi n quy trình là chưa đ đ t o ra tính th ng nh t gi a quy trình và thi t b ho c cơ c u này. Không th đơn gi n coi m t quy trình và s n ph m mà nó t o ra không đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t n u quy trình này có th đư c dùng đ s n xu t các s n ph m khác ngoài s n ph m yêu c u b o h . trong các trư ng h p sau. m t đi m đ c l p liên quan đ n thi t b ho c cơ c u đ c bi t thích h p đ th c hi n quy trình này. Trong trư ng h p (ii) và (iii) nêu trên. Đơn có th yêu c u b o h cho m t nhóm sáng ch (nhóm đ i tư ng) có m i liên h k thu t. 46 . C th là đánh giá xem có t n t i (các) d u hi u k thu t khác bi t gi ng ho c tương đương gi a đ i tư ng nêu trong các đi m yêu c u b o h hay không. C th . ho c (iii) yêu c u b o h có m t đi m đ c l p liên quan đ n s n ph m. so v i các gi i pháp k thu t đã bi t. và thêm vào đó c n xác đ nh xem m i liên h k thu t này có bao g m (các) d u hi u k khác bi t nêu trên hay không. ví d : d u hi u k thu t khác bi t đ t o ra tính đàn h i trong m t đi m yêu c u b o h có th là lò xo làm b ng kim lo i trong khi d u hi u k thu t khác bi t tương đương trong m t đi m khác có th là d u hi u “kh i cao su”. (Các) d u hi u k thu t khác bi t như nêu trong m i đi m yêu c u b o h không nh t thi t là ph i gi ng nhau mà chúng có th là các d u hi u tương đương. hay nói cách khác là d u hi u giúp mang l i tính m i và trình đ sáng t o cho sáng ch . quy trình đi u ch h p ch t này. Sau khi xác đ nh đư c d u hi u k thu t khác bi t. đư c xem xét m t cách t ng th . Thu t ng “d u hi u k thu t khác bi t” nghĩa là m t ho c nhi u d u hi u k thu t đ c bi t t o ra s khác bi t gi a sáng ch .

20.3 Tính th ng nh t gi a s n ph m trung gian và s n ph m cu i Đơn đăng ký sáng ch có yêu c u b o h v i các đi m đ c l p v s n ph m trung gian và s n ph m cu i đư c coi là đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t. Tuy nhiên. các h p ch t có công th c hoá h c chung). c th là s n ph m cu i đư c s n xu t tr c ti p t s n ph m trung gian ho c đư c tách ra t đó thông qua m t s s n ph m trung gian mà t t c trong s chúng đ u ch a thành ph n c u trúc cơ b n gi ng nhau. n u: (i) S n ph m trung gian và s n ph m cu i có cùng thành ph n c u trúc cơ b n. và m t đi m đ c l p liên quan đ n phương pháp bao g m bư c s d ng s n ph m này. Trong hai sáng ch này. Tính th ng nh t không t n t i gi a các s n ph m trung gian khác nhau đ t o ra các ph n c u trúc khác nhau trong s n ph m cu i. đơn không đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do nó yêu c u b o h cho nhóm sáng ch không th hi n ý đ sáng t o chung duy nh t. t c là c u trúc hoá h c cơ b n c a chúng là gi ng nhau ho c c u trúc hoá h c c a chúng có m i liên h tương h m t thi t v i nhau v m t k thu t. Đơn đăng ký sáng ch v n đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t khi yêu c u b o h các s n ph m trung gian khác nhau đư c s d ng trong các quy trình khác nhau đ s n xu t s n ph m cu i. ví d phương pháp sơn tĩnh đi n m i và sáng t o bao g m bư c s d ng sơn tĩnh đi n đã bi t nêu trên. ví d phương pháp m i và sáng t o đ s n xu t sơn tĩnh đi n đã bi t. N u s n ph m trung gian và s n ph m cu i thu c h các h p ch t (ví d . thành ph n c u trúc cơ b n c a s n ph m trung gian ph i có m t trong s n ph m cu i. nhóm các sáng ch sau b coi là không đáp ng đi u ki n v th ng nh t do không th hi n ý đ sáng t o chung duy nh t: sáng ch v i yêu c u b o h có m t đi m đ c l p liên quan đ n quy trình đ c bi t thích h p đ s n xu t m t s n ph m đã bi t. sáng ch th nh t có ý đ sáng t o là đ xu t quy trình m i và sáng t o đ s n xu t s n ph m đã bi t (v i d u hi u k thu t khác bi t đ c trưng cho quy trình s n xu t s n ph m) trong khi sáng ch th hai có ý đ sáng t o là đ xu t phương pháp m i và sáng t o bao g m bư c s d ng m t s n ph m đã bi t (v i d u hi u k thu t khác bi t đ c trưng cho phương pháp s d ng s n ph m).Tuy nhiên. nên trên th c t . Trong trư ng h p này. S n ph m trung gian X và s n ph m cu i Y b coi là không th ng nh t v i nhau n u t n t i ít nh t m t s n ph m trung gian Z khác là s n ph m đã bi t trong quy trình t o ra s n ph m cu i Y t s n ph m trung gian X này. thì tính th ng nh t gi a s n ph m trung gian và s n ph m cu i ch t n t i n u m i h p ch t trung gian c n ph i tương ng v i m t h p ch t trong h s n ph m cu i. 20. và (ii) S n ph m trung gian và s n ph m cu i có m i liên h tương h v m t k thu t. v i đi u ki n là chúng có cùng thành ph n c u trúc cơ b n. Trong trư ng h p các phương án khác nhau c a m t sáng ch đư c yêu c u b o h trong m t đi m đ c l p 47 .4 Tính th ng nh t c a các phương án khác nhau c a sáng ch Các phương án khác nhau c a m t sáng ch có th đư c yêu c u b o h trong các đi m đ c l p khác nhau ho c trong m t đi m đ c l p duy nh t. hai h này không nh t thi t ph i hoàn toàn tương ng v i nhau. m t s s n ph m cu i có th không có h p ch t tương ng trong h s n ph m trung gian.

thì c n đánh giá l i tính th ng nh t c a đơn. Trong trư ng h p này. thì tính th ng nh t c a đơn s đư c đánh giá trong giai đo n th m đ nh n i dung (A posteriori lack of unity). chúng ph i đư c coi là có b n ch t tương t nhau n u: (i) h p ch t theo t t c các phương án có đ c tính ho c ho t tính chung. Nhóm Markush Thu t ng “nhóm Markush” đư c dùng đ ch vi c s d ng m t đi m yêu c u b o h đ xác đ nh các phương án khác nhau c a m t sáng ch (thu c lĩnh v c hoá h c ho c không thu c lĩnh v c hoá h c). c u trúc này chi m m t ph n l n trong toàn b c u trúc c a chúng. 20. tính th ng nh t đư c coi là đáp ng n u sáng ch theo các phương án khác nhau có b n ch t tương t nhau. Ngư c l i. N u ch ng minh đư c r ng có ít nh t m t phương án trong nhóm Markush là không m i. trong đó d u hi u A+B là khác v i d u hi u C+D. H p ch t theo t t c các phương án đư c coi là “thu c m t nhóm h p ch t hoá h c đã đư c th a nh n” n u căn c vào các ki n th c đã bi t trong lĩnh v c k thu t tương ng. t đó đánh giá xem d u hi u k thu t chung c a sáng ch như nêu trong các đi m yêu c u b o h có ph i là d u hi u k thu t khác bi t hay không. c th là t ng h p ch t thu c nhóm này có th thay th đư c cho nhau đ t o ra k t qu gi ng nhau theo m c đích c a sáng ch .duy nh t. ho c trong trư ng h p các h p ch t ch có chung m t ph n nh trong toàn b c u trúc c a chúng. có th k t lu n r ng các h p ch t thu c nhóm này đ u có cách th c tác d ng gi ng nhau trong ph m vi c a sáng ch . Ví d . Ví d . c n đánh giá tính th ng nh t c a sáng ch như nêu trong m t đi m yêu c u b o h duy nh t đó. ho c h p ch t theo t t c các phương án đ u thu c m t nhóm h p ch t hoá h c đã đư c th a nh n trong lĩnh v c mà sáng ch có liên quan. thì c u trúc chung này ph i t o ra ph n khác bi t v m t c u trúc so v i các h p ch t đã bi t.5 Đánh giá tính th ng nh t trong giai đo n th m đ nh hình th c và th m đ nh n i dung Trong giai đo n th m đ nh hình th c. Thành ph n c u trúc có th ch là m t h p ph n đơn ho c là t h p c a các h p ph n riêng r liên k t v i nhau. và (ii) h p ch t theo t t c các phương án đ u có m t c u trúc chung. Khi nhóm Markush đư c s d ng cho các phương án khác nhau c a h p ch t hoá h c. c th là h p ch t theo t t c các phương án đ u có chung m t thành ph n c u trúc quan tr ng. đơn hi n nhiên b coi là không đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t n u yêu c u b o h g m các đi m đ c l p đ c p đ n sáng ch ch a d u hi u A+B và C+D. đơn b t ch i đi u ki n v tính th ng nh t n u sáng ch như nêu trong các đi m yêu c u b o h hi n nhiên không ch a các d u hi u k thu t chung và k t lu n v tính th ng nh t có th đư c đưa ra mà không c n xem xét các gi i pháp k thu t đã bi t – công vi c đư c ti n hành giai đo n th m đ nh n i dung (A priori lack of unity). đơn đáp ng đi u 48 . trong giai đo n th m đ nh hình th c. trong trư ng h p yêu c u b o h c a đơn g m các đi m đ c l p đ c p đ n sáng ch ch a các d u hi u A + X và A + Y. “H p ch t theo t t c các phương án đ u có chung m t thành ph n c u trúc quan tr ng” như nêu trên nghĩa là các h p ch t có m t c u trúc hoá h c chung. n u k t lu n v tính th ng nh t ch có th đư c đưa ra sau khi xem xét các gi i pháp k thu t đã bi t.

đơn không đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t n u d u hi u “A” không ph i là d u hi u k thu t khác bi t. không c n đánh giá tính th ng nh t gi a sáng ch nêu trong đi m ph thu c v i sáng ch nêu trong đi m mà nó ph thu c vào cũng như sáng ch nêu trong các đi m ph thu c c a cùng m t đi m đ c l p do chúng đ u ch a d u hi u k thu t chung đư c th hi n trong đi m đ c l p.6 Tính th ng nh t c a sáng ch nêu trong đi m yêu c u b o h đ c l p và sáng ch nêu trong đi m yêu c u b o h ph thu c Trong giai đo n th m đ nh hình th c. (iii) Ví d 3: Đơn có yêu c u b o h g m: 49 . “d u hi u k thu t khác bi t” c a sáng ch nêu trong m t đi m ph thu c c a đi m đ c l p này có th không có m t d ng gi ng ho c tương đương trong m t đi m ph thu c khác c a đi m đ c l p này. Thi t b đ c bi t thích h p đ th c hi n công đo n A. Hoá ch t X. Phương pháp di t côn trùng bao g m bư c s d ng hoá ch t X. K t lu n: Sáng ch nêu trong đi m 1 và đi m 2 ho c đi m 1 và đi m 3 đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do có cùng d u hi u k thu t khác bi t là công đo n A ho c công đo n B (thi t b đ c bi t thích h p đ th c hi n công đo n A ho c công đo n B cũng đư c coi là thi t b đ c bi t thích h p đ th c hi n quy trình yêu c u b o h nói chung). n u đi m 1 yêu c u b o h đ c p đ n cánh rôto tuabin đư c t o hình đ c bi t. Thi t b đ c bi t thích h p đ th c hi n công đo n B. thì d u hi u k thu t chung c a sáng ch nêu trong đi m ph thu c và đi m đ c l p là “cánh rôto tuabin đư c t o hình đ c bi t”. 20.Tình hu ng 1: N u ch t X đáp ng đi u ki n v tính m i và trình đ sáng t o thì đơn đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t. 2. (ii) Ví d 2: Đơn có yêu c u b o h g m: 1. trong giai đo n th m đ nh n i dung. Ví d . . sáng ch nêu trong đi m 2 và đi m 3 không đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do gi a chúng không t n t i d u hi u k thu t gi ng ho c tương đương.ki n v tính th ng nh t n u d u hi u k thu t chung “A” là d u hi u k thu t khác bi t. trong đó: quy trình nêu trong đi m 1 đáp ng đi u ki n v tính m i và trình đ sáng t o. . 3. Quy trình s n xu t s n ph m X bao g m công đo n A và B. Tuy nhiên. 20. Trong trư ng h p như v y. ngư c l i. 2. và đi m 2 yêu c u b o h đ c p đ n “cánh rôto tuabin theo đi m 1 và cánh rôto này đư c s n xu t t h p kim Z”. Tuy nhiên. thì c n xem xét m t cách k lư ng tính th ng nh t gi a sáng ch nêu trong các đi m ph thu c c a đi m đ c l p này.7 Các ví d đ c trưng v đánh giá tính th ng nh t c a đơn a) Tính th ng nh t gi a sáng ch thu c các d ng khác nhau (i) Ví d 1: Đơn có yêu c u b o h g m: 1.Tình hu ng 2: N u ch t X không đáp ng đi u ki n v tính m i và/ho c trình đ sáng t o thì đơn không đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do không t n t i d u hi u k thu t khác bi t gi ng ho c tương đương gi a sáng ch nêu trong các đi m 1-3 yêu c u b oh . n u sáng ch nêu trong đi m đ c không đáp ng đi u ki n v tính m i và/ho c trình đ sáng t o. Quy trình s n xu t hoá ch t X. 3.

2. 2. (iii) Ví d 3: Đơn có yêu c u b o h g m: 1. 2.1. đ ng th i cũng có ho t tính di t sinh v t gây h i như các h p ch t có công th c chung X. K t lu n: Sáng ch nêu trong các đi m 1 và 2 yêu c u b o h đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do t n t i d u hi u k thu t khác bi t tương đương là d u hi u v ti t di n hình l c giác c a chân phích c m và ti t di n hình l c giác c a l c m. Băng chuy n ch a d u hi u A+B. Tuy nhiên. các chân này có ti t di n hình l c giác quanh đư ng kính (d). 2. (ii) Ví d 2: Đơn có yêu c u b o h g m: 1. Băng chuy n ch a d u hi u A. Do đó. trong đó: gi i pháp k thu t đã bi t đã b c l phích c m đi n có ti t di n tròn và c m đi n có các l tròn. Dư c ph m ch a h p ch t A và ch t mang dư c d ng. Băng chuy n ch a d u hi u B. K t lu n: Sáng ch nêu trong đi m 1 và đi m 2 đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do gi a chúng t n t i d u hi u k thu t khác bi t chung là ho t tính di t sinh v t gây h i c a h p ch t có c u trúc X. các l này có ti t di n hình l c giác quanh đư ng kính (d). 3. sáng ch nêu trong đi m 1 và 2 không đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do chúng không h ch a d u hi u gi ng ho c tương đương b t kỳ. h p ch t X1 là m i và sáng t o. trong đó: protein X đáp ng đi u ki n v tính m i và trình đ sáng t o. 2. c m đi n có nhi u l đ t o thành ch ti p xúc v i chân phích c m c a phích c m đi n theo đi m 1. trong đó: h p ch t A đáp ng đi u ki n v tính m i và trình đ sáng t o. trong đó: m t s h p ch t có công th c chung X là đã bi t song ho t tính di t sinh v t gây h i c a chúng là chưa đư c bi t đ n. Protein X. H p ch t X1 (thu c h h p ch t có công th c chung X). sáng ch nêu trong đi m 1 và 2 yêu c u b o h đáp ng đi u ki n v trình đ sáng t o do chúng 50 . Phương pháp di t sinh v t gây h i bao g m bư c s d ng h p ch t có công th c chung X. trong đó: Các gi i pháp k thu t đã bi t b c l băng chuy n song chưa h b c l băng chuy n ch a d u hi u b t kỳ trong s các d u hi u A ho c B. khác bi t ch . K t lu n: Sáng ch nêu trong đi m 1 và 2 yêu c u b o h đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do chúng có chung d u hi u k thu t khác bi t là “h p ch t A”. Trình t ADN mã hoá protein X. K t lu n: Sáng ch nêu trong đi m 1 và 3 ho c 2 và 3 đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t do chúng có chung d u hi u k thu t cơ b n A ho c B. khác bi t ch . K t lu n: Đã bi t r ng vi c bi u hi n trình t ADN mã hoá protein X trong v t ch s t o ra protein X v i c u trúc đư c xác đ nh b i trình t ADN này. H p ch t A. Phích c m đi n có nhi u chân. b) Tính th ng nh t gi a sáng ch thu c cùng m t d ng (i) Ví d 1: Đơn có yêu c u b o h g m: 1. (iv) Ví d 4: Đơn có yêu c u b o h g m: 1.

h p ch t có công th c (II) chính là ti n ch t d ng vòng m c a h p ch t có công th c (I). Do đó. 51 . t n t i tính th ng nh t gi a sáng ch liên quan đ n s n ph m trung gian và s n ph m cu i.4-D-[(2. dinoseb (h p ch t phenol). diphenamit (h p ch t amit). trifluralin (h p ch t amin).5-diclobenzoic. c u trúc hoá h c c a hai h p ch t này đư c coi là có m i liên h tương h m t thi t v i nhau v m t k thu t. Trong trư ng h p này. EPTC (h p ch t thiocarbamat) và simazin (h p ch t triazin). Thu c di t c bao g m: (A) axit 2. H p ch t có công th c (I): 2.Đơn có yêu c u b o h g m: 1. cùng v i ch t mang ho c ch t pha loãng trơ. Hai h p ch t này đ u ch a thành ph n c u trúc cơ b n là hai nhân phenyl và m t nhân triazol đư c liên k t theo cách tương t và đây chính là d u hi u k thu t khác bi t. (vi) Ví d 6: Tính th ng nh t gi a các phương án khác nhau c a sáng ch – nhóm Markush .ch a các d u hi u k thu t khác bi t tương đương là protein X và trình t ADN mã hoá protein X này. natri clorat. M c dù c u trúc c a h p ch t có công th c (I) (s n ph m cu i) và h p ch t có công th c (II) (s n ph m trung gian) là khác nhau đáng k song th c ch t. (v) Ví d 5: Tính th ng nh t gi a s n ph m trung gian và s n ph m cu i . ioxynil (h p ch t nitril).4-diclophenoxy)-axetic]. amoni sulfamat.Đơn có yêu c u b o h g m: 1. axit diclopropionic. K t lu n: H p ch t có công th c (II) đư c s d ng đ đi u ch h p ch t có công th c (I) b ng cách s d ng ph n ng đóng vòng. natri tricloaxetat. axit 3-amino-2. H p ch t trung gian có công th c (II): trong đó: h p ch t theo đi m 1 là m i và sáng t o và h p ch t trung gian theo đi m 2 cũng là m i và sáng t o. và (B) ch t di t c th hai đư c ch n t nhóm g m đ ng sulfat.

natri tricloaxetat. Ví d . đ dùng hàng ngày. các h p ch t thu c nhóm (B) thu c nhi u nhóm ch t di t c khác nhau đã đư c th a nh n trong lĩnh v c này. (3) Ch t di t c nhóm h p ch t amit: diphenamit.đ i tư ng ph i đư c ch t o ho c s d ng trong công nghi p. natri clorat. văn hoá và th thao. axit 3-amino-2. (7) Ch t di t c nhóm h p ch t thiocarbamat: EPTC. lâm nghi p. Tuy nhiên..trong đó: h p ch t (A) và t t c các h p ch t nêu trong nhóm (B) đ u là các ch t di t c đã bi t. c th là: (1) Ch t di t c nhóm mu i vô cơ: đ ng sulfat.4 Thông tư.). c n lưu ý r ng đơn có th đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t n u t n t i d u hi u k thu t khác bi t chung khác gi a thu c di t c theo các phương án này. trifluralin (h p ch t amin). D u hi u k thu t khác bi t c a thu c di t c theo các phương án này v i thu c di t c ch a h p ch t (A) đã bi t l n lư t là d u hi u v s có m t t ng h p ch t thu c nhóm (B) là đ ng sulfat.5-diclobenzoic. v. tác d ng hi p đ ng đ di t m t loài c v i tác d ng đ c hi u. h n h p bao g m thành ph n (A) và thành ph n b t kỳ trong nhóm (B) là m i và sáng t o (do có tác d ng hi p đ ng). tác d ng hi p đ ng khi ph i h p các thành ph n v i t l xác đ nh. truy n thông. ngư nghi p. Trong trư ng h p này. v n t i. Đ i tư ng nêu trong đơn đư c coi là có kh năng áp d ng công nghi p n u đáp ng các đi u ki n sau: . “công nghi p” đây đư c hi u theo nghĩa r ng bao g m nh ng ngành công nghi p s n xu t. trong trư ng h p này. amoni sulfamat. v. chăn nuôi. thi t b y t . Kh năng áp d ng công nghi p c a sáng ch 21. 52 . K t lu n: Thu c di t c theo t t c các phương án nêu trong đi m 1 yêu c u b o h đ u ch a h p ch t (A). (4) Ch t di t c nhóm h p ch t nitril: ioxynil. axit 3-amino-2.v. (6) Ch t di t c nhóm h p ch t amin: trifluralin. axit diclopropionic. do các h p ch t thu c nhóm (B) không đư c coi là thu c m t nhóm h p ch t hoá h c đã đư c th a nh n trong lĩnh v c mà sáng ch có liên quan nên sáng ch b coi là không đáp ng đi u ki n v trình đ sáng t o.5-diclobenzoic. natri clorat. amoni sulfamat. Đi u 21. ioxynil (h p ch t nitril). (2) Ch t di t c nhóm mu i h u cơ và axit carboxylic: natri tricloaxetat. (8) Ch t di t c nhóm h p ch t d vòng: simazin.1 Yêu c u v kh năng áp d ng công nghi p Kh năng áp d ng công nghi p c a sáng ch đư c quy đ nh theo Đi u 62 Lu t S h u trí tu và đi m 25. diphenamit (h p ch t amit). đơn có th đáp ng đi u ki n v tính th ng nh t n u t n t i d u hi u k thu t khác bi t chung v tác d ng hi p đ ng gi a h p ch t (A) và h p ch t b t kỳ thu c nhóm (B) (ví d . Tuy nhiên. EPTC (h p ch t thiocarbamat) ho c simazin (h p ch t d vòng). dinoseb (h p ch t phenol). (5) Ch t di t c nhóm h p ch t phenol: dinoseb. Trên th c t .v. axit diclopropionic. nông nghi p.

do đó ngư i có trình đ trung bình trong lĩnh v c k thu t tương ng không th th c hi n đư c đ i tư ng nêu trong đơn. thì s không th c hi n đư c và do đó không có kh năng áp d ng. 53 n đ nh và gi ng .v. phương pháp m bao g m các bư c nhúng chi ti t b ng đ ng vào trong dung d ch nư c ch a các ion s t. v. ph thu c. (4) Hoàn toàn không có ho c thi u các ch d n đ th c hi n đ i tư ng Trong trư ng h p đơn hoàn toàn không có ho c thi u các ch d n quan tr ng. Khi đánh giá kh năng áp d ng công nghi p. Ví d v các đ i tư ng thu c d ng này bao g m: đ ng cơ vĩnh c u. thì đ i tư ng đó s b coi là không có kh năng áp d ng. vi c m t đ i tư ng r t khó ch t o ho c s d ng hoàn toàn không nh hư ng t i kh năng áp d ng công nghi p c a đ i tư ng đó. (3) Có ch a mâu thu n n i t i Các đ i tư ng có ch a mâu thu n n i t i ho c bao g m các y u t .2 Đánh giá kh năng áp d ng công nghi p Vi c đánh giá xem sáng ch có kh năng áp d ng công nghi p hay không s đư c th c hi n trư c khi đánh giá tính m i và trình đ sáng t o. ràng bu c. kh năng áp d ng công nghi p c a đ i tư ng không liên quan t i vi c đ i tư ng đó đư c t o ra như th nào ho c đã đư c th c hi n hay không. Ví d . Th m đ nh viên c n lưu ý. (2) Không ng d ng đư c trong th c t Các đ i tư ng mà v b n ch t là không kh thi trong th c ti n. đ y đ đ n m c cho phép ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th th c hi n đư c. m c dù v lý thuy t có th th c hi n đư c. M t s trư ng h p đi n hình trong đó đ i tư ng nêu trong đơn b coi là không có kh năng áp d ng công nghi p: (1) Trái v i các quy lu t t nhiên Các s n ph m ho c quy trình ho t đ ng trái v i các quy lu t c a t nhiên và các nguyên lý cơ b n c a khoa h c hi n nhiên là không có kh năng áp d ng. thành ph n không có m i liên h k thu t v i nhau ho c không th liên h (ghép n i. v. Nói cách khác.vi c ch t o ho c s d ng ph i th c hi n l p l i đư c v i k t qu v i k t qu nêu trong đơn.thông tin v b n ch t c a đ i tư ng cùng v i các ch d n v đi u ki n k thu t c n thi t ph i đư c trình bày m t cách rõ ràng. Ví d . 21. phương pháp ngăn ch n s gia tăng c a tia c c tím làm phá hu t ng ozon b ng cách b c toàn b b m t trái đ t b ng m t màng ch t d o h p th tia c c tím. b coi là không có kh năng áp d ng.. thi t b bay ho t đ ng d a trên “ch c năng v cánh”. và . nh đó t o ra m t l p s t trên chi ti t b ng đ ng.) đư c v i nhau nh m đ t đư c m c đích đ ra.. th m đ nh viên ph i d a trên toàn b n i dung k thu t đư c b c l trong ph n mô t (bao g m c các hình v ) và yêu c u b o h c a đơn ch không đơn thu n ch d a trên n i dung đư c b c l trong yêu c u b oh .v.

. tuy nhiên quy trình s n xu t nư c đóng chai s d ng nư c khoáng l y t khu v c Hoà Bình có th có kh năng áp d ng công nghi p. Do đó. v.Ví d . Nh ng đi u ki n t nhiên đ c bi t và không di d i đư c có th là m t thác nư c hay đo n sông c th trong t nhiên. Do đó. vì chúng có th đư c khai thác và chuy n đi. Th m đ nh viên c n lưu ý r ng đ i tư ng b coi là không th c hi n l p l i đư c ch trong trư ng h p khi t t c các đi u ki n k thu t c n thi t cho vi c th c hi n đã đư c đáp ng. phương pháp ném bóng m nh đ c trưng b i cách th c c m qu bóng gi a các ngón tay và ném. T l thành ph m th p t c là trư ng h p s n ph m v n có kh năng s n xu t l p đi l p l i. m t s n ph m đơn nh t đư c t o ra nh s d ng nh ng đi u ki n t nhiên riêng bi t và không th di d i đư c s không có kh năng áp d ng công nghi p. nh ng h p ph n trong s n ph m s d ng nh ng đi u ki n đ c bi t trong t nhiên nêu trên không b coi là không có kh năng áp d ng công nghi p ch vì lý do s n ph m đó không có kh năng áp d ng công nghi p. (8) Phương pháp ph u thu t trên cơ th ngư i ho c đ ng v t không nh m m c đích ch a tr 54 . vi c ch ra trong đơn r ng m t ch t có th dùng trong vi c đi u tr các r i lo n ch c năng nào đó (không c th ) ho c m t ch t có các đ c tính sinh h c h u ích nhưng không nêu ng d ng th c t c a ch t đó. ho c k t qu thu đư c t các l n th c hi n không đ ng nh t v i nhau. ngư i th c hi n ph i có k năng đ c bi t và k năng đó không th truy n th ho c ch d n cho ngư i khác đư c. Ví d . ví d như khoáng s n. ho c k t qu thu đư c khác v i k t qu nêu trong đơn. Do đó. c u b c qua sông H ng b coi là không có kh năng áp d ng công nghi p vì s d ng nh ng đi u ki n t nhiên đ c bi t. v. ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng không th l p l i các k t qu như đã nêu trong đơn.) trong quá trình s n xu t. h th ng phát đi n s d ng thác B c b coi là không có kh năng áp d ng công nghi p.v. (6) C n có k năng đ c bi t đ th c hi n đ i tư ng Đ i tư ng b coi là không có kh năng áp d ng công nghi p n u đ có th th c hi n đư c đ i tư ng. h th ng đ c a c u này có th đáp ng yêu c u v kh năng áp d ng công nghi p. C n lưu ý r ng.v. ngoài nh ng hi u bi t v lĩnh v c k thu t tương ng và các ki n th c thông thư ng. Tuy nhiên. (7) S n ph m s d ng nh ng đi u ki n đ c bi t trong t nhiên Sáng ch có kh năng áp d ng công nghi p s không ph i là m t s n ph m đơn nh t b gi i h n b i nh ng đi u ki n t nhiên. nhưng có th không bao g m các tài nguyên thiên nhiên khác. đ i v i sáng ch đ c p t i m t s n ph m thì t l thành ph m th p và không th c hi n l p l i đư c v cơ b n là khác nhau. (5) Không th c hi n l p l i đư c Đ i tư ng nêu trong đơn s không có kh năng áp d ng công nghi p trong trư ng h p ch có th th c hi n đư c các ch d n v đ i tư ng trong m t s gi i h n l n th c hi n. Ví d . s b coi là thi u các ch d n th c hi n và vì v y không có kh năng áp d ng. (Đ i tư ng này có th b t ch i v i lý do không ph i là gi i pháp k thu t). nhưng t l thành ph m th p do không đáp ng m t s đi u ki n k thu t (như đ s ch c a môi trư ng. nhi t đ .

như phương pháp ph u thu t trư c khi ch p tia X đ ng m ch vành. lãnh th Lưu ý r ng s b c l hay ngôn ng th hi n mà ch b gi i h n v th i gian b c l . Ví d . b coi là không có kh năng áp d ng.1 Khái ni m v tính m i Theo Đi u 60 Lu t S h u trí tu và đi m 25. phương pháp kh o sát không xâm l n (noninvasive examination) đ đo kh năng chuy n hoá c a đ ng m ch vành b ng cách gi m áp su t riêng ph n c a oxy trong không khí hít th đ làm tăng ho t đ ng c a đ ng m ch vành t ng bư c m t và ghi nh n ph n ng kèm theo c a đ ng m ch vành do s thay đ i huy t áp trong đ ng m ch vành.1 Tình tr ng k thu t 55 . và các phương pháp ph u thu t đ h tr vi c ch a b nh.1. không có m t sáng ch gi ng h t nào đư c b c l công khai trong nh ng n ph m trong nư c cũng như nư c ngoài. và không có kh năng áp d ng công nghi p.4. Đi u 22. Các phương pháp ph u thu t không nh m m c đích ch a b nh b coi là không có kh năng áp d ng công nghi p do các phương pháp này đư c th c hi n trên cơ th ngư i và đ ng v t s ng và không th áp d ng hàng lo t. đư c s d ng ho c đư c bi t đ n r ng rãi dư i b t kỳ hình th c nào trong nư c cũng như nư c ngoài.4 Chương II Quy ch . các phương pháp sau không đư c coi là có kh năng áp d ng công nghi p: phương pháp đo kh năng ch u l nh c a ngư i ho c đ ng v t b ng cách gi m t t nhi t đ cơ th c a ngư i ho c đ ng v t. Các phương pháp ph u thu t v i m c đích ch a b nh thu c lo i nh ng đ i tư ng không đư c b o h như đư c đ c p Đi u 5. nh ng phương pháp này s không đư c áp d ng hàng lo t. nh ng gi i h n mà ngư i và đ ng v t khác nhau có th ch u đư c là khác nhau và vi c xác đ nh gi i h n ch u đ ng cho m i đ i tư ng s đư c th c hi n b i kinh nghi m tuỳ theo t ng trư ng h p c th .b (ix) Thông tư) Các gi i pháp hi n nhiên không có ích l i ho c không ph c v nhu c u c a xã h i. (9) Phương pháp đo các thông s sinh lý trên cơ th ngư i và đ ng v t h n ch u đ ng nh ng gi i Vi c đo nh ng thông s sinh lý trên cơ th ngư i và đ ng v t nh ng gi i h n ch u đ ng yêu c u đ i tư ng c n đo ph i đư c đ t nh ng gi i h n đó. Ví d v nh ng phương pháp d ng này bao g m các phương pháp ph u thu t v i m c đích th m m . có h i cho s c kho con ngư i.5 Thông tư. Hơn n a. đây không h có m t s gi i h n nào v v trí đ a lý. Do đó.Các phương pháp ph u thu t bao g m các phương pháp v i m c đích ch a b nh và không ch a b nh. tính m i đây có nghĩa là trư c ngày n p đơn ho c trư c ngày ưu tiên trong trư ng h p đơn đư c hư ng quy n ưu tiên. phương pháp ph u thu t đ lo i nh ng d v t ra kh i cơ th đ ng v t s ng. (10) Không có hi u qu tích c c (xem xét trên cơ s đi m 25. 22.3. Đánh giá tính m i 22. tiêu phí quá m c năng lư ng ho c tài nguyên. cũng như không có b t kỳ m t đơn nào khác yêu c u b o h sáng ch gi ng h t đư c n p vào C c S h u trí tu và đư c công b s m hơn ngày n p đơn hay ngày ưu tiên c a đơn đang đư c th m đ nh. th m chí gây tác h i như gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng. gây nguy hi m đ n tính m ng cho ngư i và đ ng v t.

2.1.1. 22.5. các cu n sách m u.1. gi i h n v th i gian c a tình tr ng k thu t chính là ngày n p đơn/ngày ưu tiên c a đơn đang đư c th m đ nh. s lư ng tài li u phát hành k c s lư ng đã đư c đ c. như tư li u sáng ch . h i th o hay báo cáo khoa h c thì tính t ngày công b các tài li u đó.Tình tr ng k thu t là nh ng gi i pháp k thu t trùng ho c có b n ch t tương t v i sáng ch đã đư c b c l công khai trong nh ng n ph m trong nư c hay nư c ngoài. catalô s n ph m.1 Gi i h n v th i gian Khi đánh giá m t sáng ch . báo.1. đĩa quang. s tay. lu n văn khoa h c. các mô t b ng văn b n nêu trên có th đư c lưu tr trong các v t mang tin s d ng k thu t đi n.1. Tuy nhiên nh ng tài li u đư c b c l vào chính ngày n p đơn/ngày ưu tiên không đư c coi là n m trong ph m vi c a tình tr ng k thu t. 22. các biên b n. tài li u h i ngh . Trư ng h p ch có ch d n v tháng/quý/năm in/n p lưu chi u thì tính t ngày cu i cùng c a tháng/quý/năm đó. đư c s d ng ho c đư c bi t đ n r ng rãi dư i b t kỳ hình th c nào trong nư c cũng như nư c ngoài. trư c ngày n p đơn (hay trư c ngày ưu tiên. n u có).. b c l dư i hình th c s d ng và b c l b ng nh ng cách khác.1 B c l thông qua các mô t b ng văn b n Các mô t b ng văn b n đư c đ c p trong Lu t S h u trí tu có nghĩa là các tài li u d ng gi y đư c in ho c đư c đánh máy (không phân bi t ngôn ng th hi n. T c là. sách và tài li u khoa h c và k thu t. C n lưu ý r ng nh ng gi i pháp k thu t đang trong tr ng thái c n đư c gi bí m t nhưng b b c l (k c b i ngư i có trách nhi m ph i gi bí m t) cũng đư c coi là thu c tình tr ng k thu t. 22.2 Cách th c b c l Cách th c b c l c a nh ng gi i pháp k thu t đã bi t bao g m vi c b c l thông qua các mô t b ng văn b n. t p chí..v. cách th c đ có đư c tài li u đó hay tu i th c a chúng). 56 . t t c nh ng gi i pháp k thu t đư c b c l trư c ngày n p đơn/ngày ưu tiên c a đơn đang đư c th m đ nh đ u đư c coi là n m trong ph m vi c a tình tr ng k thu t. Ngoài các tài li u d ng gi y. Đ i v i các tài li u thu c lo i “Lưu hành n i b ” và yêu c u đư c gi bí m t s không b coi là b c l công khai. c m nang k thu t. Th i đi m công b ho c b c l đư c tính t ngày in/n p lưu chi u c a các tài li u nêu trên. c ng. v. t qu ng cáo. h i th o hay báo cáo khoa h c đư c công b chính th c. phim âm b n.a Thông tư. Chúng cũng có th là nh ng tài li u trên m ng Internet ho c nh ng d ng d li u online khác. Khi xác đ nh tình tr ng k thu t ph i xem xét gi i h n v th i gian và cách th c b c l c a các gi i pháp k thu t đã bi t.1. v. t như vi phim. đĩa m m.v. và ít nh t ph i bao g m các gi i pháp k thu t đã bi t đư c b c l trong ngu n thông tin t i thi u b t bu c theo quy đ nh t i đi m 25. Đ i v i các biên b n. Các tài li u nêu trên có th đưa ra hay có nh ng b ng ch ng khác đ ch ng minh cho ngày công b ho c b c l n i dung c a các tài li u đó. quang. các tài li u chuyên ngành. tài li u h i ngh .

báo cáo hay th o lu n nh ng h i ngh chuyên đ . tri n lãm hay nh ng cách th c tương t có th làm cho gi i pháp k thu t đó b b c l ra toàn xã h i. Vi c trưng bày các v t mang thông tin như áp phích. b t k trên th c t m i ngư i trong xã h i đã th c s bi t đ n gi i pháp đó hay chưa.N u th m đ nh viên nghi ng v th i đi m công b ho c b c l c a m t tài li u nào đó thì có th yêu c u ngư i xu t b n/cung c p tài li u đó đưa ra nh ng d ki n v ngày công b ho c b c l .1. Băng hình.2 Tài li u đ i ch ng Tài li u đ i ch ng là tài li u mô t gi i pháp k thu t trùng ho c tương t g n nh t (gi i pháp đ i ch ng) v i gi i pháp k thu t nêu trong đơn. 22. n u m t s n ph m đư c trưng bày nhưng không có b t kỳ l i gi i thích nào v n i dung k thu t c a s n ph m đó. và do đó ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c tương ng không th bi t đư c v k t c u hay ch c năng ho c nh ng h p ph n c a s n ph m đó thì s trưng bày đó không đư c coi là b c l dư i hình th c s d ng.2. Băng ghi âm hay các v t mang tin tương t đư c coi là phương ti n b c l công khai.2 B c l dư i hình th c s d ng B c l dư i hình th c s d ng có nghĩa là vi c s d ng m t gi i pháp k thu t nào đó làm cho nó b b c l hay tr ng thái có th d dàng ti p c n đ i v i công chúng.2. Đ i v i n i dung c a các bu i nói chuy n. Tuy nhiên.1. trên các giá trưng bày tri n lãm hay trong m t c a hi u mà m i ngư i có th đ c đư c cũng đư c coi là b c l công khai dư i hình th c s d ng. M t gi i pháp k thu t b coi là b c l công khai n u vi c s d ng nó đư c th c hi n theo các cách th c nêu trên và m i ngư i trong xã h i đ u có th bi t đư c n i dung c a nó n u h mu n. b n v . v. Đ i v i n i dung c a các bu i phát sóng. đư c dùng đ đánh giá tính m i. 22.3 B c l b ng nh ng hình th c khác Vi c b c l b ng nh ng hình th c khác ch y u đ c p t i vi c b c l dư i hình th c thuy t trình. làm cho n i dung c a gi i pháp k thu t đư c b c l ra toàn xã h i. trình di n. báo cáo.1. c n ph i phá h ng s n ph m đó. M t gi i pháp k thu t d ng s n ph m b coi là b c l công khai dư i hình th c s d ng ngay c khi. đĩa hình hay các v t mang tin tương t đư c coi là phương ti n b c l công khai các gi i pháp k thu t dư i hình th c s d ng. bao g m c tài li u sáng ch và tài li u khác. truy n hình hay chi u phim mà m i ngư i trong xã h i có th thu đư c. ngày th c hi n s đư c coi là ngày b c l công khai. m u v t. trao đ i. buôn bán. Nh ng cách th c b c l dư i hình th c s d ng bao g m vi c ch t o. 57 . nh p kh u. ngày phát sóng hay truy n hình s đư c coi là ngày b c l công khai. s d ng.1. phát sóng.1. truy n hình và chi u phim. trình di n. nh. th o lu n nh ng h i ngh chuyên đ . đ bi t đư c k t c u và ch c năng c a nó. 22. Ngày mà công chúng có th ti p c n đư c s n ph m hay quy trình tương t như s n ph m hay quy trình đang đư c th m đ nh b ng các cách th c nêu trên s đư c coi là ngày b c l dư i hình th c s d ng. Nh ng ví d v các hình th c này bao g m nh ng bu i nói chuy n.v.

và ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c tương ng có th k t lu n đư c r ng c hai gi i pháp đó đ u có th đư c áp d ng cho cùng m t lĩnh v c k thu t. gi i quy t cùng m t v n đ k thu t và có cùng hi u qu mong mu n. Tuy nhiên. N u như gi i pháp k thu t nêu trong yêu c u b o h c a sáng ch đang đư c th m đ nh và gi i pháp k thu t nêu trong tài li u đ i ch ng v cơ b n là như nhau.Tài li u đ i ch ng đư c trích d n có th là m t hay nhi u tài li u. n u lĩnh v c k thu t đư c đ c p. (2) So sánh riêng t ng ph n Khi đánh giá tính m i.1 Các nguyên t c th m đ nh tính m i Các nguyên t c sau đây c n đư c th c hi n trong quá trình th m đ nh tính m i. Các tài li u đ i ch ng là các tài li u k thu t t n t i khách quan. v n đ k thu t c n đư c gi i quy t. N i dung k thu t nêu trên không ch bao g m nh ng n i dung k thu t đư c b c l rõ ràng trong tài li u đó mà còn là nh ng n i dung k thu t đư c ng ý có th đư c rút ra m t cách tr c ti p và rõ ràng t nh ng đi u đã đư c b c l trong tài li u đó b i ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c tương ng.2 Th m đ nh tính m i Vi c th m đ nh tính m i c a m t sáng ch ch đư c th c hi n sau khi kh năng áp d ng công nghi p c a sáng ch đó đư c công nh n. thì chúng s đư c coi là các sáng ch gi ng h t nhau. Trong trư ng h p tài li u đ i ch ng có hình v thì hình v cũng có th đư c trích d n. ch không ph i so sánh v i t p h p các n i dung c a m t s gi i pháp k thu t đã bi t v i nhau hay v i t p h p các n i dung c a m t s gi i pháp 58 . cách th c k thu t đ gi i quy t v n đ đó và nh ng hi u qu mong mu n c a sáng ch đang đư c th m đ nh và c a gi i pháp k thu t đã bi t v cơ b n là như nhau thì chúng s đư c coi là các sáng ch trùng nhau. 22. N i dung trích d n có th là toàn b n i dung c a m i tài li u ho c ch là m t ph n n i dung c a tài li u đó. th m đ nh viên ph i so sánh t ng đi m yêu c u b o h c a đơn đang đư c th m đ nh v i nh ng n i dung k thu t liên quan đư c b c l trong t ng gi i pháp k thu t đã bi t.2. th m đ nh viên trư c tiên ph i xác đ nh xem li u gi i pháp k thu t c a sáng ch đang đư c th m đ nh có gi ng h t v i gi i pháp nêu trong tài li u đ i ch ng hay không. C n ph i lưu ý r ng trong vi c xác đ nh tính m i c a m t sáng ch . khi trích d n hình v . th m đ nh viên ph i d a trên nh ng n i dung mang tính k thu t đư c b c l trong tài li u đó. 22. th m đ nh viên c n ph i chú ý r ng ch có nh ng d u hi u k thu t có th thu đư c m t cách tr c ti p và rõ ràng t các hình v đó m i thu c n i dung c a s b c l còn nh ng n i dung ph i suy lu n ra t các hình v và các kích thư c cùng v i m i tương quan c a chúng đư c đo t hình v mà không có s di n gi i nào thì đ u không đư c coi là n i dung đã đư c b cl . Tuy nhiên. không đư c phép m r ng hay thu h p n i dung c a các tài li u đó theo ý mình. Khi m t tài li u đ i ch ng đư c dùng đ đánh giá tính m i và trình đ sáng t o c a sáng ch . (1) Các gi i pháp k thu t (sáng ch ) trùng nhau So sánh sáng ch đang đư c th m đ nh v i nh ng n i dung có liên quan c a các gi i pháp k thu t đã bi t (bao g m c các sáng ch đư c n p đơn trư c đó vào C c S h u trí tu và đư c công b trư c ngày n p đơn/ngày ưu tiên c a đơn đang đư c th m đ nh).

do ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c tương ng đ u bi t r ng “h p kim có t tính Nd-Fe-B” là h p kim có t tính vĩnh c u và có thành ph n chính là h p ch t Nd2Fe14B có c u trúc tinh th t di n. d u hi u k thu t đó đư c th hi n b ng m t thu t ng mang tính t ng quát còn trong gi i pháp đ i ch ng thì d u hi u k thu t đó đư c th hi n b ng m t thu t ng mang tính c th .1 Sáng ch v i nh ng n i dung gi ng h t nhau Khi sáng ch đư c yêu c u b o h hoàn toàn gi ng h t v i nh ng n i dung k thu t đư c b c l trong m t tài li u đ i ch ng.2. s n ph m đư c b c l trong gi i pháp đ i ch ng “đư c làm b ng kim lo i” s không làm m t tính m i c a m t sáng ch v cùng s n ph m đó nhưng “đư c làm b ng đ ng”.2.2.2. Ví d . N u có m t tài li u b c l “lõi c a rôto trong đ ng cơ đư c làm b ng h p kim có t tính Nd-FeB” thì đi m yêu c u b o h đó s b m t tính m i. 59 .2. M t ví d khác. Hơn n a. nguyên t c so sánh riêng t ng ph n s đư c áp d ng đ đánh giá tính m i c a m t sáng ch . Ví d .2 Các thu t ng mang tính c th và các thu t ng mang tính t ng quát Khi so sánh m t sáng ch đư c yêu c u b o h v i m t gi i pháp đ i ch ng. nghĩa c a “n i dung gi ng h t” s đư c hi u là bao g m c n i dung k thu t có th thu đư c m t cách tr c ti p và rõ ràng t các tài li u đ i ch ng. n u s khác nhau gi a sáng ch đư c yêu c u b o h và gi i pháp đ i ch ng ch là “clo” đư c s d ng trong sáng ch thay cho “halogen” ho c m t halogen c th khác là “flo” trong gi i pháp đ i ch ng. vi c b c l m t đ i tư ng b ng thu t ng mang tính t ng quát trong gi i pháp đ i ch ng l i không làm m t tính m i c a m t sáng ch cho đ i tư ng đó nhưng đư c th hi n b ng thu t ng mang tính c th . 22. M t s tình hu ng thư ng g p trong quá trình đánh giá tính m i đư c đưa ra đây đ làm rõ thêm nh ng tiêu chí này. thì sáng ch đư c yêu c u b o h đó không đư c coi là có tính m i. m t đi m yêu c u b o h c a m t đơn là “lõi c a rôto trong đ ng cơ đư c làm b ng h p kim có t tính vĩnh c u g m Nd-Fe-B có c u trúc tinh th t di n và thành ph n chính là h p ch t Nd2Fe14B”. thì vi c b c l “halogen” ho c “flo” trong gi i pháp đ i ch ng không làm m t tính m i c a sáng ch s d ng “clo”. Như v y. thi c ch ng h n. Tuy nhiên. vi c b c l s n ph m làm b ng đ ng đó trong gi i pháp đ i ch ng l i không làm m t tính m i c a sáng ch cho cùng s n ph m đó nhưng đư c làm b ng m t kim lo i c th khác. Ngư c l i. c hai đ u đ c p đ n m t d u hi u k thu t có cùng b n ch t nhưng ch khác nhau đi m: trong sáng ch đư c yêu c u b o h . m t s n ph m “đư c làm b ng đ ng” nêu trong gi i pháp đ i ch ng s làm m t tính m i c a m t sáng ch cho cùng s n ph m như v y nhưng “đư c làm b ng kim lo i”.k thu t nêu trong m t tài li u đ i ch ng. Ví d .2 Tiêu chí cho vi c th m đ nh Đi u 60 Lu t S h u trí tu gi vai trò đưa ra các tiêu chí cho vi c xác đ nh tính m i c a sáng ch . 22. 22. ho c đơn gi n ch khác v cách hành văn. và đi u này khác v i phương pháp đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch (xem Đi u 23 Quy ch ). thì vi c b c l d u hi u đó b ng thu t ng mang tính c th trong gi i pháp đ i ch ng s làm m t tính m i c a đ i tư ng đư c th hi n b ng thu t ng mang tính t ng quát trong sáng ch đang đư c th m đ nh.

trong khi t t c các d u hi u k thu t còn l i đ u gi ng như c a gi i pháp đ i ch ng thì vi c xác đ nh tính m i s đư c th c hi n theo các quy t c sau: (1) N u các tr s ho c kho ng tr s đư c b c l trong gi i pháp đ i ch ng n m hoàn toàn trong kho ng tr s c a sáng ch đang đư c th m đ nh thì sáng ch đó s không có tính m i. áp su t và hàm lư ng các thành ph n trong m t h n h p. Ví d 2 Đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t đi n tr ch a các h t cacbon có c h t t 30 đ n 60 µm. kho ng tr s trùng l p đư c lo i tr như sau: “Đi n tr ch a các h t cacbon có c h t t 30 đ n 60 µm.22. N u gi i pháp đ i ch ng đ c p t i m t đi n tr ki u đó v i các h t cacbon có c h t t 40 đ n 50 µm. Ví d .2.4 Tr s và kho ng tr s N u sáng ch có d u hi u k thu t đư c xác đ nh b ng các tr s ho c m t kho ng tr s liên t c. thì sáng ch đang đư c th m đ nh s không có tính m i. như kích thư c c a m t b ph n. nhưng ngo i tr kho ng t 40 đ n 60 µm”. N u trong gi i pháp đ i ch ng b c l m t h p kim nh hình d ng trên cơ s đ ng. ph n còn l i là đ ng. Ví d 2 60 . bao g m (theo kh i lư ng) k m v i lư ng t 10% đ n 35%. Ví d 1 Đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t h p kim nh hình d ng trên cơ s đ ng.3 S thay th tr c ti p b ng phương án thông thư ng N u s khác nhau gi a sáng ch đư c yêu c u b o h và m t gi i pháp đ i ch ng nào đó ch thu n tuý là s thay th tr c ti p b ng m t phương án thông thư ng đư c s d ng trong các gi i pháp k thu t đã bi t thì sáng ch đó s không có tính m i.2. trong ví d trên. n u yêu c u b o h s d ng d u hi u lo i tr thì tính m i c a sáng ch v n đư c b o đ m.2.2. ho c ít nh t chúng có chung m t tr s biên thì gi i pháp đ i ch ng đó s làm m t tính m i c a sáng ch (k c trư ng h p kho ng tr s c a sáng ch đang đư c th m đ nh ch “g n” v i kho ng tr s c a gi i pháp đ i ch ng). 22. n u gi i pháp đ i ch ng b c l m t cơ c u v n đinh vít. Ví d 1 Trư ng h p đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t đi n tr ch a các h t cacbon có c h t t 30 đ n 60 µm như nêu trên. (2) N u kho ng tr s đư c b c l trong gi i pháp đ i ch ng và kho ng tr s c a sáng ch đang đư c th m đ nh trùng nhau m t ph n. 5% nhôm thì sáng ch đang đư c th m đ nh s b m t tính m i. nhôm v i lư ng t 2% đ n 8%. Khi đó. nhi t đ . n u gi i pháp đ i ch ng đ c p t i m t đi n tr ki u đó v i các h t cacbon có c h t t 40 đ n 70 µm thì do hai kho ng đó trùng nhau kho ng c h t t 40 đ n 60 µm nên sáng ch đang đư c th m đ nh s không có tính m i. và sáng ch đang đư c th m đ nh ch thay th v n đinh vít b ng v n bu lông thì sáng ch đó không có tính m i. bao g m (theo kh i lư ng) 20% k m. Tuy nhiên.

2. trong trư ng h p này kho ng tr s theo sáng ch ch đáp ng tiêu chu n tính m i n u: a) kho ng tr s theo sáng ch là “đ cách xa” so v i tr s c th đã bi t. ví d . trong đó đ polyme hoá là t 100 đ n 200. b) kho ng tr s theo sáng ch là “h p” so v i tr s c th đã bi t. n u gi i pháp đ i ch ng đ c p t i m t đi n tr ki u đó v i các h t cacbon có c h t t 60 đ n 80 µm thì do tr s “kho ng 60 µm” c a sáng ch đang đư c th m đ nh b coi là trùng v i tr s “60 µm” c a gi i pháp đ i ch ng nên sáng ch đang đư c th m đ nh s không có tính m i. nhưng l i không có tr s biên chung v i kho ng đó thì sáng ch đang đư c th m đ nh s không b coi là m t tính m i. Ví d 3 Trư ng h p đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t đi n tr ch a các h t cacbon có c h t t kho ng 30 µm đ n kho ng 60 µm. nhi t đ làm khô theo sáng ch là t 90 đ n 100oC. nhưng s không làm m t tính m i c a sáng ch trong đó d u hi u k thu t đư c nêu là tr s n m b t kỳ đi m nào gi a hai tr s biên nêu trên. 22. Ví d 2 Đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là copolyme etylen-propylen. và c) kho ng tr s theo sáng ch t o ra đư c m t hi u qu mà làm cho sáng ch tr thành “đ c bi t”. Ví d 1 Đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t xec măng dùng cho đ ng cơ đ t trong. (4) Kho ng tr s c a sáng ch n m “g n” v i m t tr s c th đư c b c l trong gi i pháp đ i ch ng. (3) Hai tr s biên c a kho ng tr s b c l trong gi i pháp đ i ch ng s làm m t tính m i c a sáng ch đang đư c th m đ nh trong đó d u hi u k thu t c a sáng ch có các tr s ng t quãng và có ch a m t trong hai tr s biên đó. N u gi i pháp đ i ch ng b c l kho ng nhi t đ làm khô là 40-100oC thì nó s làm m t tính m i c a sáng ch đang đư c th m đ nh các tr s 40oC và 100oC nhưng không làm m t tính m i c a sáng ch đó các tr s 58oC và 75oC. (5) Trong trư ng h p các tr s ho c kho ng tr s c a sáng ch n m trong kho ng đư c b c l c a gi i pháp đ i ch ng. N u gi i pháp đ i ch ng đ c p đ n xec măng có đư ng kính n m trong kho ng t 70 đ n 105 mm thì sáng ch đang đư c th m đ nh đư c coi là đáp ng tiêu chu n tính m i. trong đó đư ng kính c a xec măng là 95 mm.2.5 Các đi m yêu c u b o h s n ph m g m các d u hi u v tính năng. n u gi i pháp đ i ch ng đ c p t i m t đi n tr ki u đó v i các h t cacbon có c h t t 60 đ n 80 µm thì do c hai kho ng chung nhau tr s biên là 60 µm nên sáng ch đang đư c th m đ nh s không có tính m i. m c đích s d ng ho c quy trình s n xu t 61 . trong đó nhi t đ làm khô là 40oC. các thông s . Ví d Đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t quy trình s n xu t ch t xúc tác titan điôxit. N u như gi i pháp đ i ch ng đ c p t i copolyme đó nhưng v i đ polyme hoá là t 40 đ n 500 thì nó không làm m t tính m i c a sáng ch đang đư c th m đ nh. trong khi gi i pháp đ i ch ng b c l nhi t đ làm khô là 105oC. 58oC.Trư ng h p đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t đi n tr ch a các h t cacbon có c h t t 30 đ n 60 µm như nêu trên. 75oC ho c 100oC.

n u d u hi u đ c p đ n m c đích s d ng c th nêu trong yêu c u b o h có ng ý r ng s n ph m đư c yêu c u b o h có m t k t c u và/ho c thành ph n đ c bi t. th m đ nh viên c n xem xét xem d u hi u v tính năng hay các thông s đó có ng ý r ng s n ph m đư c yêu c u b o h có k t c u và/ho c thành ph n c th nào đó không. Do đó. Ví d . t c là k t c u và/ho c thành ph n c a s n ph m đư c yêu c u b o h b thay đ i. nó khác v i k t c u c a m t “lư i câu”. Ví d . cho dù lư i câu này có hình d ng tương t nhưng ch dùng cho vi c câu cá. Tuy nhiên. thì t c là nó đ c p t i các kích thư c và đ b n c n thi t c a cái móc đó và ch phù h p cho c n c u.Đ th m đ nh tính m i c a các đi m yêu c u b o h s n ph m g m các d u hi u v tính năng. đư c xác đ nh b i các thông s khác nhau bao g m các d li u v nhi u x tia X. và gi i pháp đ i ch ng cũng đ c p đ n ch t A tr ng thái tinh th . d a trên đơn đư c n p ho c gi i pháp đ i ch ng. Ngư c l i. c n tuân theo các quy t c sau: (1) Yêu c u b o h s n ph m g m các d u hi u v tính năng hay các thông s Đ i v i các đi m yêu c u b o h d ng này. và do đó s n ph m đang đư c th m đ nh s không có tính m i so v i gi i pháp đ i ch ng. có th ch ng minh đư c r ng s n ph m đó th c s khác bi t v i s n ph m đư c b c l trong gi i pháp đ i ch ng thì tính m i c a s n ph m đó s đư c ch p nh n. N u m c đích s d ng c th đó không ng ý đ n b t kì s thay đ i nào v k t c u và/ho c thành ph n c a s n ph m đang đư c th m đ nh so v i s n ph m đã bi t nêu trong gi i pháp đ i ch ng thì s n ph m đang đư c th m đ nh không có tính m i. N u không th phân bi t đư c tr ng thái tinh th c a ch t A đư c yêu c u b o h v i tr ng thái tinh th c a ch t A trong gi i pháp đ i ch ng thì có th cho r ng s n ph m đư c yêu c u b o h gi ng h t v i s n ph m đư c b c l trong gi i pháp đ i ch ng. n u ngư i n p đơn. thì m c đích s d ng c th đó s đư c xem như là đóng vai trò xác đ nh m t k t c u và/ho c thành ph n m i c a s n ph m. (2) Yêu c u b o h s n ph m có d u hi u đ c p đ n m c đích s d ng c th Đ i v i các đi m yêu c u b o h d ng này. các thông s . t c là có kích thư c và đ b n khác h n so v i cái móc dùng cho c n c u. N u tính năng hay các thông s đó ng ý r ng s n ph m đư c yêu c u b o h có k t c u và/ho c thành ph n khác v i k t c u và/ho c thành ph n c a s n ph m nêu trong gi i pháp đ i ch ng thì s n ph m đư c yêu c u b o h s có tính m i. m c đích s d ng ho c quy trình s n xu t. th m đ nh viên c n xem xét xem d u hi u đ c p đ n m c đích s d ng c th nêu trong yêu c u b o h có ng ý r ng s n ph m đư c yêu c u b o h có k t c u và/ho c thành ph n c th nào đó không. Nhưng m t cái móc có các kích thư c và đ b n c n thi t và s h u t t c các d u hi u khác như nêu 62 . chúng đư c coi là hai s n ph m khác nhau. Tuy nhiên. tr khi ngư i n p đơn có th ch ng minh đư c s n ph m đư c yêu c u b o h khác bi t v i s n ph m nêu trong gi i pháp đ i ch ng v k t c u và/ho c thành ph n. m t ch t A đư c yêu c u b o h có tr ng thái tinh th . n u t tính năng hay các thông s đó mà ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c tương ng không th phân bi t đư c s n ph m đư c yêu c u b o h và s n ph m nêu trong gi i pháp đ i ch ng thì có th cho r ng s n ph m đư c yêu c u b o h gi ng h t v i s n ph m nêu trong gi i pháp đ i ch ng và do đó s n ph m đư c yêu c u b o h s không có tính m i. n u yêu c u b o h đ c p t i “cái móc dùng cho c n c u”.

nhưng t n t i d ng khi n cho nó không phù h p v i m c đích s d ng thì s không làm m t tính m i c a ch t hay h p ch t đang đư c th m đ nh. n u s n ph m nêu trong yêu c u b o h có k t c u và/ho c thành ph n gi ng v i s n ph m nêu trong gi i pháp đ i ch ng. m c dù có th nó chưa bao gi đư c dùng cho m c đích đó thì nó có th làm cho yêu c u b o h b m t tính m i. và gi i pháp đ i ch ng b c l quy trình Y đ s n xu t c c đó. ch n đoán hay ch a b nh cho ngư i và đ ng v t thu c đ i tư ng không đư c b o h v i danh nghĩa sáng ch theo Đi u 59 Lu t S h u trí tu . Tương t . và có c u trúc bên trong khác v i c u trúc c a c c nêu trong gi i pháp đ i ch ng. 22. Do đó. sáng ch có tính m i. Đi u đó cho th y c c thu tinh theo sáng ch có vi c u trúc khác bi t do quy trình s n xu t khác bi t. m c dù có quy trình s n xu t khác.trong yêu c u b o h s làm m t tính m i c a cái móc dùng cho c n c u đang đư c th m đ nh mà không c n bi t cái móc đó có đư c dùng đ làm móc c n c u hay không. tr khi ngư i n p đơn có th ch ng minh đư c r ng quy trình đó t o ra s n ph m có k t c u và/ho c thành ph n khác. thành viên c a T ch c Thương m i th gi i (WTO) ho c thành viên c a đi u ư c qu c t có quy đ nh v quy n ưu tiên mà Vi t Nam cũng là thành viên ho c có tho thu n áp d ng quy đ nh như v y n u đáp ng các đi u ki n quy đ nh trong Đi u 91 và Đi u 10 này. thì v n b coi là m t tính m i. M t ngo i l cho nguyên t c chung này là yêu c u b o h đ c p t i m t ch t ho c ch ph m đã bi t đư c dùng trong phương pháp phòng ng a. nhưng các thi t b và h p ch t dùng cho vi c ch a b nh l i có kh năng đư c b o h . yêu c u b o h cho m t ch t hay h p ch t dùng cho m t m c đích c th nào đó đư c hi u theo nghĩa là ch t hay h p ch t đó trong th c t phù h p cho m c đích đư c đ c p. ho c có tính năng khác c a s n ph m mà qua đó th y đư c s thay đ i v k t c u và/ho c thành ph n c a s n ph m. (3) Yêu c u b o h s n ph m bao g m các d u hi u c a quy trình s n xu t Đ i v i nh ng yêu c u b o h d ng này. N u ngư i có hi u bi t trung bình trong lĩnh v c tương ng có th k t lu n r ng quá trình đó nh t thi t đưa đ n m t s n ph m có k t c u và/ho c thành ph n khác v i k t c u và/ho c thành ph n c a s n ph m nêu trong gi i pháp đ i ch ng thì yêu c u b o h s có tính m i.2. ngư i n p đơn có quy n yêu c u hư ng quy n ưu tiên trên cơ s đơn đ u tiên đã đư c n p t i Vi t Nam ho c t i nư c Thành viên c a Công ư c Pari. và v t li u thì sáng ch s không có tính m i. kh năng ch ng n t v c a c c thu tinh theo sáng ch đư c tăng lên đáng k so v i c c thu tinh s n xu t đư c theo quy trình nêu trong gi i pháp đ i ch ng. Ví d . N u nh ng chi c c c thu tinh đư c t o ra b i c hai quy trình đ u có cùng k t c u. và v i nhi t đ này. Ngư c l i. M t s n ph m đã bi t có thành ph n tương t như ch t hay h p ch t đư c đ c p trong yêu c u b o h . hình d ng. M c dù phương pháp phòng ng a. th m đ nh viên c n xem xét xem các d u hi u c a quy trình s n xu t có đưa đ n m t k t c u và/ho c thành ph n c th nào đó c a s n ph m đư c yêu c u b o h không.3 Th m đ nh tính m i c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên Theo Đi u 91 Lu t S h u trí tu và Đi u 10 Ngh đ nh. Ngư c l i. n u quy trình X bao g m bư c m t nhi t đ xác đ nh mà nhi t đ đó không đư c b c l trong gi i pháp đ i ch ng. Nhưng n u h p ch t đã bi t đó l i d ng phù h p cho m c đích s d ng đư c đ c p. đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch là m t c c thu tinh đư c t o ra b i quy trình X. 63 . ch n đoán hay ch a b nh.

2. t i th i đi m mà đơn n p sau đư c n p: đơn n p trư c đó đã đư c rút b . cách th c k thu t đ gi i quy t v n đ đó. Th m đ nh viên c n ph i chú ý r ng cách th c k thu t đ gi i quy t v n đ k thu t nêu trên không nh t thi t ph i có trong yêu c u b o h c a đơn đ u tiên.22. 22.4 Đơn n p sau đư c coi là đơn đ u tiên Đơn n p sau cho cùng m t sáng ch và/ho c cho cùng đ i tư ng yêu c u b o h v i đơn n p trư c đó và đư c n p t i cùng m t nư c là thành viên c a Công ư c Paris ho c thành viên c a T ch c Thương m i th gi i (WTO) đư c coi là đơn đ u tiên đ làm cơ s hư ng quy n ưu tiên n u. đơn đăng ký m u h u ích ho c các hình th c tương đương tuỳ theo quy đ nh c a lu t patent c a qu c gia mà đơn đ u tiên đư c n p vào đó. C n ph i lưu ý đây là thu t ng “có cùng” không có nghĩa là cách th c th hi n ho c trình bày trong b n mô t cũng ph i gi ng nhau. (4) đơn đ u tiên không ph i là đơn đư c tách ra t m t đơn đã đư c n p trư c đó theo đi m 17. v n đ k thu t c n đư c gi i quy t. quy n đư c hư ng ưu tiên c a đơn đ u tiên đăng ký b o h Vi t Nam c n ph i tho mãn nh ng đi u ki n sau: (1) đơn đ u tiên ph i là đơn đăng ký sáng ch . 22.1 Xác đ nh sáng ch cho cùng m t đ i tư ng M t sáng ch cho cùng m t đ i tư ng như nêu trên có nghĩa là sáng ch đó có cùng lĩnh v c k thu t. (2) đơn đ u tiên không ph i là đơn đư c hư ng quy n ưu tiên c a m t đơn b t kì nào trư c đó.3 Đơn đ u tiên đăng ký b o h Vi t Nam Ngoài các quy đ nh trong Đi u 91 Lu t S h u trí tu và Đi u 10 Ngh đ nh. b coi như rút b ho c b t ch i mà chưa đư c công b và không đ l i b t kỳ quy n nào.3.3. và nh ng hi u qu đ t đư c v i đơn đ u tiên.2. quy n nư c ngoài c n ph i tho mãn đư c hư ng ưu tiên c a đơn đ u tiên đăng ký b o h nh ng đi u ki n sau: (1) đơn đ u tiên ph i là đơn đăng ký sáng ch . n u đơn đ u tiên đư c c p B ng thì đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên ph i khác v i đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn đ u tiên thì m i có kh năng đư c c p văn b ng b o h . (3) đơn đ u tiên chưa đư c c p B ng đ c quy n sáng ch hay B ng đ c quy n gi i pháp h u ích n u có ch a đ i tư ng yêu c u b o h gi ng v i đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn yêu c u hư ng quy n ưu tiên.2. và 64 . (3) quy n đư c hư ng ưu tiên không ph thu c vào k t qu th m đ nh cu i cùng c a qu c gia nơi đơn đ u tiên đư c n p vào đ i v i đơn đó. (2) đơn đ u tiên không ph i là đơn đư c hư ng quy n ưu tiên c a m t đơn b t kì nào trư c đó.3.2 Thông tư. 22. C n lưu ý r ng trong quá trình th m đ nh đơn có yêu c u hư ng quy n ưu tiên.2 Đơn đ u tiên đăng ký b o h nư c ngoài Ngoài các quy đ nh trong Đi u 91 Lu t S h u trí tu và Đi u 10 Ngh đ nh.2. đơn đăng ký gi i pháp h u ích.3.

65 . Đi u ki n nêu trên ch đư c th m đ nh n u có cơ s ch ng t s t n t i c a đơn n p trư c đó. th i gian ưu tiên s đư c tính b t đ u t ngày n p đơn s m nh t. t c là gi i pháp A có th đư c hư ng ngày ưu tiên t đơn n p Pháp và gi i pháp B có th đư c hư ng ngày ưu tiên t đơn n p Đ c. m t ngư i khác có th n p m t đơn cho cùng m t đ i tư ng. và c hai đơn này đ u đã đư c n p trong vòng 12 tháng tính đ n ngày n p đơn sau có yêu c u hư ng quy n ưu tiên c a hai đơn nêu trên.đơn n p trư c đó chưa đư c dùng làm cơ s hư ng quy n ưu tiên. đơn n p sau đó có th đư c hư ng nhi u quy n ưu tiên.3. trong th i gian ưu tiên. (2) N u gi i pháp k thu t đư c đ c p trong đơn n p sau là s k t h p c a các d u hi u k thu t khác nhau đư c mô t tương ng trong hai hay nhi u đơn n p s m hơn thì đơn n p sau không đư c hư ng quy n ưu tiên c a các đơn n p s m hơn đó. gi i pháp B đư c mô t trong đơn đ u tiên n p Đ c.6 Yêu c u hư ng nhi u quy n ưu tiên Theo kho n 2 Đi u 91 Lu t S h u trí tu .2. Như v y.2. ngư i n p đơn có th yêu c u hư ng nhi u quy n ưu tiên trong m t đơn trên cơ s nhi u đơn khác nhau đư c n p s m hơn v i đi u ki n ph i ch ra n i dung tương ng gi a các đơn n p s m hơn v i n i dung trong đơn đó. 22. nhưng do tác d ng c a quy n ưu tiên.5 Tác d ng c a quy n ưu tiên Đơn n p sau đư c hư ng quy n ưu tiên c a m t đơn n p trư c đó nư c ngoài hay Vi t Nam (đơn đ u tiên) s đư c coi như là n p vào ngày n p đơn đ u tiên đó. (1) Các đơn đ u tiên n p nư c ngoài đư c dùng làm cơ s đ yêu c u hư ng quy n ưu tiên có th đư c n p các qu c gia khác nhau ho c các t ch c liên chính ph khác nhau. Ngoài ra. t c là giai đo n gi a ngày n p đơn đ u tiên và ngày n p đơn sau. Khi yêu c u hư ng nhi u quy n ưu tiên. trong đó gi i pháp A đư c mô t trong đơn đ u tiên n p Pháp. t i th i đi m b t kì trong kho ng th i gian ưu tiên đó. 22.3 Thông tư v i m t s lưu ý dư i đây. N u có cơ s ch ng t s t n t i c a đơn n p trư c đó và quy n ưu tiên có nh hư ng đ n vi c đánh giá tình tr ng k thu t c a đơn đang đư c th m đ nh.3. thì ngư i n p đơn ph i cung c p tài li u do cơ quan có th m quy n (thư ng là Cơ quan Sáng ch qu c gia) l p đ ch ng minh r ng không t n t i quy n nào trong đơn n p trư c đó đ i v i đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn đang đư c th m đ nh. ho c b i s công b ho c khai thác sáng ch đư c th c hi n. m t đơn đ c p t i hai gi i pháp k thu t là A và B. Đơn yêu c u hư ng nhi u quy n ưu tiên cũng ph i đáp ng quy đ nh v tính th ng nh t t i kho n 2 Đi u 101 Lu t S h u trí tu và đi m 23. vi c n p đơn sau s không b nh hư ng b i vi c n p đơn cho cùng đ i tư ng do ngư i khác th c hi n. Trong trư ng h p này. Ví d . do s t n t i c a đơn đ u tiên đư c n p nư c ngoài hay Vi t Nam mà m t đơn khác yêu c u b o h cho cùng m t đ i tư ng đư c n p b i b t kỳ m t ngư i nào khác trong th i gian gi a ngày n p đơn đ u tiên và ngày n p đơn sau đó s không đư c c p văn b ng b o h do thi u tính m i. do đư c th c hi n trong th i gian ưu tiên (12 tháng). văn b ng b o h s không đư c c p cho đơn đó. Như v y có th nói r ng.

m t gi i pháp k thu t m i đ c i ti n ho c hoàn thi n gi i pháp đó cũng đư c đ c p đ n. mà ph i ch p nh n quy n ưu tiên cho sáng ch v cùng m t đ i tư ng gi ng như trong đơn đ u tiên. thì nó s b t ch i và ph m vi b o h cho gi i pháp A ch gi i h n b i phương án a1. ngư i n p đơn n p m t đơn ti p theo th nh t đ c p đ n các gi i pháp k thu t A1 và A2.Ví d . và đ i v i các phương án th c hi n m i hay các đi m yêu c u b o h đ c l p m i thì không đư c hư ng quy n ưu tiên c a đơn đ u tiên. đơn n p sau yêu c u hư ng quy n ưu tiên cũng có th ch a thêm m t hay nhi u gi i pháp k thu t m i. trong đơn n p sau. trong khi đơn n p trư c ch đ c p đ n gi i pháp A và phương án a1. ho c b ng cách b sung thêm m t đi m yêu c u b o h đ c l p đáp ng yêu c u v tính th ng nh t. A2 và A3. th m đ nh viên s không th t ch i ch p nh n quy n ưu tiên d a trên lý do là gi i pháp k thu t đư c b sung thêm vào trong Yêu c u b o h c a đơn n p sau không đư c mô t trong đơn n p ban đ u. b ng cách b sung thêm m t đi m yêu c u b o h ph thu c th hi n m t phương án th c hi n m i. trong khi ch có duy nh t phương án a1 đư c đ c p trong đơn đ u tiên thì trong đơn n p sau. Tuy nhiên. còn phương án a2 không đư c hư ng quy n ưu tiên. ch có duy nh t phương án a1 có th đư c hư ng quy n ưu tiên. còn gi i pháp k thu t A cùng các phương án a2.4 Ân h n đ i v i vi c b c l không nh hư ng đ n tính m i 66 . và gi i pháp k thu t có ch a c C và D không đư c đ c p t i trong c hai đơn s m hơn nêu trên thì đơn n p sau s không đư c hư ng quy n ưu tiên. a2. Ví d . a2. a3 không đư c hư ng quy n ưu tiên. a3. tuy nhiên có th yêu c u hư ng quy n ưu tiên cho gi i pháp A1 đơn n p sau th hai theo đơn đ u tiên.2. và do đó ngư i n p đơn có th b sung phương án a2 đ h tr cho gi i pháp A. thì khi đó đơn n p sau th hai. l y ngày n p đơn c a đơn đ u tiên làm ngày ưu tiên cho đ i tư ng đó đư c yêu c u b o h trong đơn n p sau. C n ph i lưu ý r ng đo n trên ch đ c p t i trư ng h p trong đó ph m vi b o h cho gi i pháp k thu t A không th đ c p đ y đ đư c ch v i phương án a1. gi i pháp A2 có th đư c hư ng quy n ưu tiên c a đơn n p sau th nh t còn gi i pháp A1 không th đư c hư ng quy n ưu tiên c a đơn n p sau th nh t n a vì gi i pháp A1 đơn n p sau th nh t đã đư c hư ng quy n ưu tiên. (4) N u đơn n p sau đ c p đ n gi i pháp k thu t A và các phương án th c hi n a1. trong đó gi i pháp A1 đư c hư ng quy n ưu tiên c a đơn đ u tiên và sau đó ngư i n p đơn n p ti p m t đơn ti p theo th hai đ c p đ n các gi i pháp k thu t A1. n u phương án a2 l i là m t ph n c a tình tr ng k thu t khi đơn sau đư c n p. (6) N u sau khi n p đơn đ u tiên đ c p đ n gi i pháp k thu t A1. Khi đó gi i pháp A và phương án a1 đư c hư ng quy n ưu tiên. n u gi i pháp k thu t đư c mô t trong đơn n p sau là s k t h p c a d u hi u k thu t C trong m t đơn n p s m hơn và d u hi u k thu t D trong m t đơn n p s m hơn khác. cùng v i gi i pháp k thu t nêu trong đơn đ u tiên. 22. Trong nh ng trư ng h p như v y. (5) N u đơn n p sau đ c p đ n gi i pháp k thu t A và các phương án th c hi n a1. (3) Cùng v i nh ng gi i pháp k thu t nêu trong đơn đ u tiên làm cơ s cho quy n ưu tiên.

Do đó. Vi c b c l m t sáng ch trong ân h n c a sáng ch đó thu c các trư ng h p nêu trên không làm m t tính m i c a sáng ch n u đơn đư c n p trong ân h n. sáng ch l i đư c b c l thêm m t l n n a và không thu c b t kỳ d ng b c l nào nêu trên thì vi c b c l l n th hai này s làm m t tính m i c a sáng ch . n u n i dung c a sáng ch b b c l b i m t trong các trư ng h p nêu trên x y ra trư c khi đăng ký sáng ch này thì các n i dung b b c l đó không b coi là m t ph n c a tình tr ng k thu t. Đánh giá trình đ sáng t o 23. ngư i n p đơn ph i n p các tài li u có liên quan đ ch ng minh cho ngày b b c l và n i dung c th c a đ i tư ng b b c l .1 Nguyên t c đánh giá trình đ sáng t o 67 . tình c khi ghé thăm h i ch tri n lãm qu c t v đ chơi tr em. N u trong vòng 6 tháng k t ngày x y ra các trư ng h p nêu trên và trư c khi ngư i n p đơn n p đơn. n u b t kỳ ngư i th ba nào đ c l p t o ra m t sáng ch gi ng h t trong giai đo n t ngày b c l đ n ngày n p đơn c a sáng ch nêu trên. N u ngư i n p đơn không n p ngay các tài li u này khi n p đơn thì th m đ nh viên ph i yêu c u ngư i n p đơn n p trong th i h n 2 tháng k t ngày yêu c u. N u vi c b c l l n sau thu c m t trong ba trư ng h p nêu trên thì đơn s không b m t tính m i do vi c b c l l n th hai này. Đ đư c hư ng th i gian ân h n. Trong th i gian 6 tháng trư c ngày n p đơn (đư c g i là "th i gian ân h n"). đơn đư c n p b i ngư i th ba đó cũng không có tính m i và s không đư c c p văn b ng b o h do vi c b c l nêu trên. Đi u 23. thì đơn mà n i dung c a nó b b c l trong các trư ng h p nêu trên s không có kh năng đư c c p văn b ng b o h .Theo kho n 3 Đi u 60 Lu t S h u trí tu . tác gi th y lo i đ chơi đó đư c trưng bày t i gian hàng c a m t công ty s n xu t đ chơi nư c ngoài. và h n p đơn trư c đơn c a ngư i n p đơn đang nói đ n. N u sau ngày 1/6/2007 tác gi m i n p đơn cho lo i đ chơi c a mình thì. Ví d . Ân h n không ph i là th i h n hư ng quy n ưu tiên. Tuy nhiên. theo Đi u 90 Lu t S h u trí tu v nguyên t c n p đơn đ u tiên. ngày 1/3/2007 tác gi c a m t lo i đ chơi m i báo cáo k t qu nghiên c u s n ph m m i đó c a mình t i m t h i đ ng khoa h c chuyên ngành s n xu t đ chơi. gi i pháp nêu trong đơn đó s b m t tính m i. m t sáng ch không b coi là m t tính m i n u có m t trong s các trư ng h p sau x y ra trong vòng 6 tháng trư c ngày n p đơn: (1) b ngư i khác công b mà không đư c phép c a ngư i n p đơn. Đ ng th i. (2) đư c ngư i n p đơn công b l n đ u tiên dư i d ng báo cáo khoa h c. (3) đư c ngư i n p đơn trưng bày l n đ u tiên t i cu c tri n lãm qu c gia c a Vi t Nam ho c t i cu c tri n lãm qu c t chính th c ho c đư c th a nh n là chính th c. nhưng th i gian ân h n v n s đư c tính là th i đi m b c l l n th nh t. N u ngư i n p đơn không th đưa ra các tài li u ch ng minh c n thi t thì đơn đó s không đư c hư ng th i gian ân h n theo kho n 3 Đi u 60 Lu t S h u trí tu . k c trong trư ng h p đơn đư c n p trư c ngày 1/9/2007. Ngày 1/6/2007. ngày b c l đó không đư c coi là ngày ưu tiên c a đơn.

2 Gi i pháp k thu t đã bi t Gi i pháp k thu t đã bi t là gi i pháp k thu t trong gi i h n c a tình tr ng k thu t như nêu t i Đi u 22.1. và có đ y đ các phương ti n và kh năng thông thư ng đ th c hi n các thao tác và th c nghi m k thu t thông thư ng. và trong các quy trình mang tính chuyên môn cao như 68 .1. sáng ch đư c coi là m t bư c ti n sáng t o và không đư c t o ra m t cách d dàng đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng (Đi u 61 Lu t S h u trí tu ).23. Do đó. ngày ưu tiên s có hi u l c như ngày n p đơn n u sáng ch nêu trong m t đi m yêu c u b o h đư c th m đ nh đã đư c b c l v i ph m vi tương đương trong đơn ưu tiên có ngày n p đơn tương ng. ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th đư c coi là m t nhóm ngư i.1 Vi c đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch đư c ti n hành l n lư t đ i v i t ng sáng ch (nêu trong t ng đi m yêu c u b o h ) theo quy đ nh t i đi m 25. Trong m t s trư ng h p.1. Tài li u như v y đư c g i là tài li u trung gian.c Thông tư) là đi u ki n thi t y u. ch không ph i là m t ngư i duy nh t.2 Sáng ch ch đư c coi là có trình đ sáng t o n u căn c vào các gi i pháp k thu t đã bi t.b và 25.6. Đ đ m b o đi u này. vi c đánh giá m t sáng ch có trình đ sáng t o hay không c n d a trên ki n th c và kh năng c a chuyên gia trong lĩnh v c tương ng. trong đó đi u ki n “không đư c t o ra m t cách d dàng đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng” hay không b coi là “có tính hi n nhiên đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng” (xem quy đ nh t i các đi m 25. 23. ví d m t nhóm nghiên c u ho c s n xu t.a Thông tư). Ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng cũng đư c cho là có kh năng ti p c n m i tài li u và thông tin có trong các gi i pháp k thu t đã bi t. Trong trư ng h p đơn đư c hư ng quy n ưu tiên.1 Quy ch .3 Sáng ch (đi m yêu c u b o h ) không có tính m i đương nhiên không có trình đ sáng t o. n u thích h p.a Thông tư) Ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng đư c hi u là ngư i có các k năng th c hành k thu t thông thư ng và bi t rõ các ki n th c chung ph bi n trong lĩnh v c k thu t tương ng t i m t th i đi m thích h p (đi m 23. 23.6. Đi u này có th đư c áp d ng trong vi c đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch thu c các ngành công ngh cao như h th ng máy tính ho c đi n tho i.1. Vi c đánh giá trình đ sáng t o ch đư c ti n hành đ i v i nh ng sáng ch (đi m yêu c u b o h ) có tính m i. th m đ nh viên ph i ti n hành so sánh n i dung c a đơn đư c th m đ nh v i (các) đơn ưu tiên.3 Ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng (đi m 23. 23.6. Quá trình này ch đư c th c hi n khi th m đ nh viên tra c u đư c (các) tài li u có ngày công b sau ngày ưu tiên nhưng trư c ngày n p đơn c a đơn đư c th m đ nh và (các) tài li u này có kh năng nh hư ng đ n tính m i/trình đ sáng t o c a sáng ch đư c th m đ nh. 23.6 Thông tư. N u v n đ k thu t đ t ra khi n ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng ph i tìm ki m gi i pháp nh m gi i quy t v n đ này trong m t lĩnh v c k thu t khác thì chuyên gia trong lĩnh v c đó là ngư i có đ kh năng gi i quy t v n đ k thu t này.6.

khi căn c vào các gi i pháp k thu t đã bi t trư c ngày n p đơn ho c ngày ưu tiên có hi u l c v i đ i tư ng nêu trong đi m yêu c u b o h đó. Tuy nhiên. Tuy nhiên. tài li u đ i ch ng b t kỳ có th đư c hi u trên cơ s ki n th c có đư c sau khi tài li u này đư c công b và có xét đ n toàn b các ki n th c chung mà ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có đư c t i th i đi m ngày trư c ngày n p đơn ho c ngày ưu tiên có hi u l c v i sáng ch nêu trong m t đi m yêu c u b oh . Nhóm d u hi u k thu t đư c coi là m t t h p các d u hi u n u s tương tác v m t ch c năng gi a các d u hi u giúp t o ra hi u qu k thu t t h p khác bi t v i. sáng ch nêu trong m t đi m yêu c u b o h c n đư c đánh giá m t cách t ng th . s tương tác gi a các d u hi u riêng r ph i t o ra hi u qu hi p đ ng. Nói cách khác.6.c Thông tư). 23. và hi u qu k thu t này vư t tr i và cao hơn so v i t ng các hi u qu k thu t riêng r tương ng c a chúng. N u m t đi m yêu c u b o h bao g m m t t h p các d u hi u. Theo khía c nh này. Ví d : M t tranzito riêng r ch y u có hi u qu k thu t c a m t cơ c u chuy n m ch đi n t .6 Đánh giá trình đ sáng t o trên cơ s xem xét cách th c mà sáng ch đư c t o ra 69 . sáng ch b coi là có th đư c t o ra m t cách hi n nhiên b i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng là sáng ch mà vi c t o ra nó không c n đ n k năng ho c kh năng vư t quá k năng ho c kh năng c a ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng.5 T h p d u hi u và k t h p d u hi u Thông thư ng.6c Thông tư) quy mô công N u sáng ch nêu trong m t đi m yêu c u b o h b coi là có th đư c t o ra m t cách hi n nhiên b i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng. n u m t đi m yêu c u b o h ch đơn thu n là vi c “k t h p ho c g p các d u hi u” và đi u này không t o thành m t t h p th c th .6. thì không th đưa ra k t lu n theo ki u: các d u hi u riêng r trong t h p này là đã bi t ho c hi n nhiên và do đó.6b và 26. Khi đánh giá trình đ sáng t o.b và 25. và ch là s phát tri n mang tính đơn gi n ho c logic t các gi i pháp k thu t đã bi t. N u hi u qu hi p đ ng như v y không t n t i thì có th k t lu n r ng sáng ch ch đơn thu n là s k t h p c a các d u hi u và do đó sáng ch không có trình đ sáng t o. 23. thì có th đưa ra l p lu n v tính hi n nhiên c a các d u hi u riêng r đ đi đ n k t lu n r ng sáng ch g m các d u hi u k t h p như v y không có trình đ sáng t o. ví d v i hi u qu l n hơn. các tranzito đư c n i v i nhau đ t o thành m t b vi x lý có kh năng tương tác hi p đ ng đ t o ra hi u qu k thu t như x lý d li u ch ng h n. C th . thu t ng “hi n nhiên” đư c dùng đ ch vi c t o ra sáng ch không n m ngoài ti n trình phát tri n thông thư ng c a công ngh . thì sáng ch b coi là không có trình đ sáng t o (đi m 25. 23. t ng hi u qu k thu t c a các d u hi u riêng r .4 Tính hi n nhiên c a sáng ch (đi m 25. toàn b đ i tư ng nêu trong đi m yêu c u b o h này là hi n nhiên.quy trình s n xu t m ch tích h p ho c s n xu t hoá ch t ph c t p nghi p.

và Bư c 3: Đánh giá tính hi n nhiên c a sáng ch đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng trên cơ s gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t và v n đ k thu t khách quan xác đ nh đư c. 70 . ví d các cách sau: (i) Đ xu t gi i pháp gi i quy t m t v n đ k thu t chưa đư c phát hi n trư c đó (gi i pháp k thu t này tr nên hi n nhiên khi v n đ k thu t mà nó gi i quy t đư c ch ra) Ví d : Các th nghi m thích h p c a ngư i n p đơn cho th y r ng tác d ng c a m t ch ph m hoá h c đã bi t s b m t đi sau khi b o qu n trong th i gian dài. Sáng ch này b coi là có th đư c t o ra m t cách hi n nhiên b i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng trên cơ s ng d ng phát hi n m i này. như bò ch ng h n. (iii) Đ xu t gi i pháp gi i quy t v n đ k thu t khi bi t đư c nguyên nhân k thu t c a m t hi n tư ng Ví d : Đã phát hi n ra r ng hương v d ch u c a bơ đ ng v t là do m t h p ch t c th có m t v i lư ng r t nh trong bơ t o nên. do đó sáng ch không có trình đ sáng t o. 23. do đó sáng ch không có trình đ sáng t o. Sáng ch đ xu t phương pháp t o hương v bơ đ ng v t cho bơ th c v t bao g m bư c b sung h p ch t này vào bơ th c v t b coi là có th đư c t o ra m t cách hi n nhiên b i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng khi h hi u đư c nguyên nhân gây ra hi n tư ng này.1 Quy trình đánh giá trình đ sáng t o theo phương pháp “v n đ và gi i pháp” có ba bư c như sau: Bư c 1: Xác đ nh “gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t” là gi i pháp có m c đích và hi u qu k thu t g n nh t v i sáng ch . ho c ít nh t nó ph i n m trong cùng m t lĩnh v c k thu t ho c trong lĩnh v c k thu t có liên quan m t thi t v i sáng ch . do đó sáng ch b coi là không có trình đ sáng t o. Bư c 2: Xác đ nh “v n đ k thu t khách quan” c n gi i quy t trên cơ s d u hi u k thu t khác bi t gi a sáng ch và gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t.7 Đánh giá trình đ sáng t o theo phương pháp “v n đ và gi i pháp” 23. (ii) Đ xu t gi i pháp ng d ng m t phát hi n m i nh m gi i quy t m t v n đ k thu t đã bi t Ví d : V n đ k thu t liên quan đ n vi c đánh d u m t cách vĩnh vi n đ ng v t nuôi.7. Đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch bao g m bư c ng d ng phát hi n m i r ng da có th b kh s c t vĩnh vi n b ng cách làm đông l nh (“đóng nhãn l nh”) đ đánh d u đ ng v t nuôi v i m c đ gây đau th p hơn. mà không gây đau cho đ ng v t ho c gây t n thương da c a đ ng v t đã t n t i t lâu. Có nhi u cách khác nhau đ ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th t o ra sáng ch .Sáng ch b coi là có th đư c t o ra m t cách hi n nhiên b i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng n u nó đư c t o ra theo cách mà ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng cũng có th t o ra. Sáng ch đ xu t gi i pháp thông thư ng đã bi t đ gi i quy t v n đ k thu t phát hi n đư c và gi i pháp này b coi là có th đư c t o ra m t cách hi n nhiên b i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng khi phát hi n ra v n đ k thu t nêu trên.

và sau đó k t h p nó v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t đ t o ra sáng ch hay không? Bư c 3 Sáng ch không đáp ng đi u ki n v trình đ sáng t o có không Sáng ch đáp ng đi u ki n v trình đ sáng t o 71 .Sơ đ quy trình đánh giá trình đ sáng t o theo phương pháp v n đ và gi i pháp Bư c 1 Có gi i pháp k thu t đã bi t nào đã t o ra t t c các hi u qu k thu t c a sáng ch b ng m t cách khác hay không? có không Ch n gi i pháp t o ra hi u qu k thu t tương t nh t v i sáng ch làm gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t Ch n gi i pháp này làm gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t Bư c 2 V n đ k thu t khách quan xác đ nh đư c là: đ xu t m t gi i pháp k thu t thay th gi i pháp k thu t đã bi t V n đ k thu t khách quan xác đ nh đư c là: Làm sao đ t o ra hi u qu k thu t mà sáng ch đã t o ra t gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t Có gi i pháp k thu t đã bi t nào đã đưa ra gi i pháp đ t o ra hi u qu k thu t này hay không? không có Gi i pháp đã bi t này chính là gi i pháp đ i ch ng g n nh t Gi i pháp này là gi ng v i gi i pháp theo sáng ch Gi i pháp này là khác v i gi i pháp theo sáng ch Các gi i pháp k thu t đã bi t có cung c p ch d n b t kỳ nào đ bi n đ i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t đ t o ra sáng ch hay không? Các gi i pháp k thu t đã bi t có cung c p ch d n b t kỳ nào đ k t h p gi i pháp này v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t đ t o ra sáng ch hay không? Các gi i pháp k thu t đã bi t có cung c p ch d n b t kỳ nào đ bi n đ i gi i pháp khác này.

n u sáng ch liên quan đ n bàn c i ti n. t đó tìm ra gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t là gi i pháp có hi u qu k thu t gi ng hay tương t nh t v i sáng ch . Đ xác đ nh gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. m t khác. Ví d . y u t đ u tiên c n xem xét là tính tương t v m c đích và hi u qu k thu t v i sáng ch ho c ít nh t nó ph i thu c cùng m t lĩnh v c k thu t ho c thu c lĩnh v c k thu t có liên quan m t thi t v i sáng ch . S dĩ như v y là do gi i pháp k thu t có c u trúc g n nh t v i sáng ch l i không th t o ra hi u qu k thu t tương t . thì gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t thư ng là m t bàn khác có công d ng tương t . nó còn không đư c coi là gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t do nó không n m trong cùng lĩnh v c k thu t v i sáng ch . Đ i v i sáng ch d ng s n ph m. c n xem xét các thông tin mà b n thân ngư i n p đơn th a nh n là đã bi t trong ph n mô t và yêu c u b o h . nó có th có tác d ng tr sâu. đư c mô t trong m t tài li u đ i ch ng. gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t thư ng có tính tương t v m t c u trúc ít hơn so v i các lĩnh v c k thu t khác. M c dù có c u trúc g n nh t song thu c di t c không đư c coi là gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t v i thu c tr sâu này. có th ti n hành l p b ng phân tích các d u hi u k thu t c a sáng ch và các d u hi u tương ng đư c b c l trong các gi i pháp k thu t đ i ch ng. vi c bi n đ i c u trúc c a m t h p ch t có th làm thay đ i hoàn toàn công d ng c a h p ch t này. m t h p ch t đư c s d ng làm thu c di t c . s n ph m này thư ng có s d u hi u k thu t gi ng v i sáng ch nhi u nh t (có th xác đ nh đư c b ng cách l p b ng phân tích d u hi u). Gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t c n đư c đánh giá trên cơ s k năng và ki n th c c a ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng t i th i đi m ngày trư c ngày n p đơn ho c ngày ưu tiên có hi u l c v i sáng ch nêu trong m t đi m yêu c ub oh . Theo đó. gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t thư ng là gi i pháp có tính tương đương và có ph m vi áp d ng tương t v i sáng ch và b ng cách th c hi n các bi n đ i t i thi u v m t c u trúc và ch c năng. c th hơn.2 Xác đ nh gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t bư c 1. do đó nó có th đư c s d ng làm thu c tr sâu. và đư c coi là đi m b t đ u t t nh t cho s phát tri n hi n nhiên đ n sáng ch . Gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t là gi i pháp g m t h p các d u hi u. tr trư ng h p th m đ nh viên ch ng minh đư c đi u ngư c l i. gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t thư ng là quy trình tương t v i s n ph m cu i gi ng ho c tương t . Đ i v i sáng ch d ng quy trình. đ i v i sáng ch trong m t s lĩnh v c hoá h c nh t đ nh. gi i pháp đư c l a ch n làm gi i pháp k thu t đ i ch ng “g n nh t” ph i là m t thu c tr sâu nào đó.7. h p ch t này không có tác d ng di t c n a. có th t o ra sáng ch t gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. c n xác đ nh đư c gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. khi đư c bi n đ i. Đ l a ch n gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. Trên th c t . thay vào đó. Ngoài ra. Th m đ nh viên c n coi các thông tin như v y là chính xác. gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t thư ng là s n ph m có công d ng ho c m c đích s d ng tương t do nó có hi u qu k thu t g n gi ng ho c gi ng v i hi u qu k thu t c a sáng ch . Ví d . Khi xác đ nh gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t.23. Tuy nhiên. Thích h p nh t là bàn có s d u hi u k t c u gi ng v i sáng ch nhi u nh t. thu c cùng m t lĩnh 72 .

như v n đ thu c đ i tư ng không đư c Nhà nư c b o h v i danh nghĩa sáng ch ch ng h n. tình hu ng này có th x y ra khi có ít nh t m t d u hi u ch góp ph n vào gi i pháp nh m gi i quy t v n đ không mang tính k thu t. v n đ k thu t mà ngư i n p đơn th hi n trong b n mô t c n ph i đư c xác đ nh l i do v n đ k thu t khách quan ph i d a trên các thông tin th c t đư c xác đ nh m t cách khách quan. Trong phương pháp v n đ và gi i pháp. Đ làm đư c đi u đó. th m đ nh viên c n xem xét gi i pháp nêu trong đơn. v n đ k thu t có th ch đơn gi n là vi c t o ra m t gi i pháp k thu t thay th cho các thi t b ho c quy trình đã bi t v i hi u qu gi ng ho c tương t ho c có chi phí th p hơn ch ng h n. nó không nh t thi t ph i mang hàm ý r ng gi i pháp k thu t ph i là s c i ti n k thu t so v i (các) gi i pháp k thu t đã bi t. b coi là không thích h p đ đánh giá trình đ sáng t o. và cu i cùng có chung nhi u d u hi u k thu t nh t v i sáng ch . V nguyên t c. V n đ k thu t khách quan xác đ nh đư c theo cách này có th không gi ng v i v n đ k thu t mà ngư i n p đơn th hi n trong b n mô t .7. cũng có th căn c vào các hi u qu m i đư c ngư i n p đơn cung c p sau đó trong quá trình th m đ nh v i đi u ki n các hi u qu này ph i đư c ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng th a nh n là đư c bao hàm trong ho c có liên quan đ n v n đ k thu t đư c đ xu t ban đ u. không góp ph n t o ra đ c tính k thu t c a sáng ch . v n đ k thu t nghĩa là m c đích và nhi m v mà vi c bi n đ i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t c n đ t đư c đ t o ra các hi u qu k thu t mà sáng ch t o ra so v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. Trong m t s trư ng h p. hi u qu b t kỳ mà sáng ch t o ra có th đư c s d ng làm cơ s đ xác đ nh l i v n đ k thu t.3 Xác đ nh v n đ k thu t khách quan bư c 2. Ph m vi đ ti n hành vi c xác đ nh l i v n đ k thu t c n đư c đánh giá tuỳ theo t ng trư ng h p c th . Do đó. Ví d . ti p đó ti n hành xác đ nh v n đ k thu t. mi n là thu đư c hi u qu này v i sáng ch . đ c l p ho c k t h p v i các d u hi u khác. 23. V n đ k thu t xác đ nh đư c như v y thư ng đư c g i là “v n đ k thu t khách quan”. c th nó đư c s d ng làm m t gi i h n c n tho mãn. N u yêu c u b o h đ c p đ n m c đích c n đ t đư c thu c lĩnh v c không mang tính k thu t thì m c đích này có th đư c xem xét trong quá trình xác đ nh v n đ k thu t dư i d ng m t khía c nh trong toàn b v n đ k thu t c n gi i quy t.7. Thu t ng “v n đ k thu t” c n ph i đư c di n gi i theo nghĩa r ng. gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t và tìm ra s khác bi t v các d u hi u (k t c u ho c ch c năng) gi a sáng ch và gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t (hay còn g i là “(các) d u hi u khác bi t” c a sáng ch ). v n đ k thu t khách quan đư c xác đ nh. Các d u hi u. c th là thông tin có trong các tài li u đ i ch ng đư c tìm th y trong quá trình th m đ nh.4 Đánh giá tính hi n nhiên c a sáng ch đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng 73 . 23.v c k thu t v i sáng ch ho c thu c lĩnh v c k thu t có liên quan m t thi t v i sáng ch . tài li u này có th khác v i tài li u mà ngư i n p đơn bi t đư c trên th c t t i th i đi m n p đơn. Ngoài ra.

Bư c 1 .Bư c 2 . làm tác nhân n đ nh đ i v i các ch t d b oxy hoá.Đánh giá tính hi n nhiên c a sáng ch đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng: Sáng ch khác v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t nêu trong tài li u D1 vi c s d ng khí trơ thay cho ch t kh là xystein. v n đ k thu t khách quan xác đ nh đư c là: đ xu t m t gi i pháp k thu t thay th gi i pháp k thu t đã bi t.Bư c 3 . Quá trình này ph i đư c th c hi n trên cơ s các gi i pháp k thu t đã bi t trư c ngày n p đơn ho c ngày ưu tiên có hi u l c đ i v i m t đi m yêu c u b o h . (ii) Đánh giá trình đ sáng t o theo phương pháp v n đ và gi i pháp . Hi u qu k thu t c a sáng 74 . . 23.bư c 3. Gi i pháp k thu t nêu trong tài li u D2 đã đ c p đ n vi c s d ng khí trơ ho c ch t kh làm tác nhân n đ nh đ i v i các ch t d b oxy hoá. b) Ví d 2 (i) Tình hu ng . ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th bi n đ i gi i pháp k thu t g n nh t nêu trong tài li u D1 t vi c s d ng ch t kh sang vi c s d ng khí trơ đ t o ra sáng ch . .5 Ví d v vi c áp d ng phương pháp “v n đ và gi i pháp” đ đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch a) Ví d 1 (i) Tình hu ng . Do đó. Trong trư ng h p này.Tài li u D2 đ c p đ n vi c s d ng khí trơ ho c ch t kh . gi i pháp này đã cung c p ch d n r ng có th s d ng khí trơ thay cho ch t kh làm tác nhân n đ nh đ i v i ch t d oxy hoá (axit lipoic). T ch d n này. sáng ch b coi là hi n nhiên đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng và không có trình đ sáng t o.Sáng ch đ c p đ n dư c ph m d ng ng tiêm ch a axit lipoic (ch t d oxy hoá) và khí trơ làm tác nhân n đ nh axit lipoic. ho c c hai ch t này. v n đ c n đánh giá là căn c vào ch d n có đư c t các gi i pháp k thu t đã bi t. gi i pháp nêu trong tài li u D1 đư c xác đ nh là gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t do nó có cùng hi u qu k thu t v i sáng ch là làm n đ nh axit lipoic.7. Nói cách khác. ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có kh năng bi n đ i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t đ t o ra sáng ch v i các d u hi u nêu trong m t đi m yêu c u b o h hay không.Sáng ch đ c p đ n đi n tho i di đ ng có hai b ph n h i c m giác đư c b trí các góc đ i nhau theo đư ng chéo trên màn hình c m ng. ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có kh năng gi i quy t v n đ k thu t khách quan ho c bi n đ i gi i pháp k thu t đã bi t đ t o ra sáng ch hay không.Tài li u D1 đ c p đ n dư c ph m d ng ng tiêm ch a axit lipoic và ch a xystein (ch t kh ) làm ch t tác nhân n đ nh axit lipoic.Xác đ nh gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t: Trong s các gi i pháp k thu t đư c đ c p đ n trong tài li u D1 và D2. . v n đ c n đư c làm sáng t là căn c vào t t c các gi i pháp k thu t đã bi t.Xác đ nh v n đ k thu t khách quan: B ng cách áp d ng quy trình như nêu trong “Sơ đ quy trình đánh giá trình đ sáng t o theo phương pháp v n đ và gi i pháp”. . khi c n gi i quy t v n đ k thu t khách quan.

. . . C th . gi i pháp nêu trong tài li u D2 đã ch rõ r ng s b ph n h i c m giác có th đư c đi u ch nh tuỳ theo nhu c u c a ngư i dùng.Tài li u D2 đ c p đ n màn hình c m ng v i m t s phương án khác nhau. trong đó vi c s d ng hai b ph n h i c m giác cũng là s l a ch n hi n nhiên khi ngư i dùng mu n s d ng b ng hai ngón tay cái.Tài li u này cũng đ c p đ n các chi ti t v quá trình c p tín hi u t màn hình này đ s d ng trong các thi t b dùng màn hình c m ng.Bư c 1-Xác đ nh gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t (l p b ng phân tích d u hi u): B ng phân tích d u hi u Sáng ch Thi t b di đ ng Đi n tho i Màn hình Ph n h i c m giác Có chính xác hai b ph n h i c m giác Hai b ph n h i c m giác đư c b trí các góc đ i nhau theo đư ng chéo D1 (đi n tho i) có có có có không không D2 (màn hình) không không có có có có K t lu n: Hai gi i pháp k thu t đ i ch ng nêu trong tài li u D1 và D2 l n lư t đ u có chung 4 d u hi u k thu t v i sáng ch song gi i pháp nêu trong tài li u D1 đư c xác đ nh là gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t do gi i pháp này thu c cùng lĩnh v c k thu t v i sáng ch . đây. v n đ k thu t xác đ nh đư c là: làm sao đ t o ra hi u qu k thu t c a sáng ch t gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. Sáng ch khác v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t nêu trong tài li u D1 ch nó ch có hai. trong đó: .Tài li u D1 đ c p đ n đi n tho i di đ ng có m t b ph n h i c m giác m i góc c a màn hình c m ng.Bư c 3-Đánh giá tính hi n nhiên c a sáng ch đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng: Tài li u D2 đã đ xu t gi i pháp đ t o ra hi u qu k thu t tương t v i hi u qu k thu t c a sáng ch .Bư c 2-Xác đ nh v n đ k thu t khách quan: Gi i pháp đ i ch ng g n nh t không t o ra hi u qu k thu t c a sáng ch . . thay vì b n. . b ph n h i c m giác. hai (đư c b trí các góc đ i nhau theo đư ng chéo) và b n b ph n h i c m giác. .M i phương án đư c mô t là t i ưu tuỳ theo nhu c u c a ngư i dùng v i các ưu-như c đi m khác nhau.ch là giúp ngư i dùng có th s d ng m t cách đơn gi n b ng các ngón tay cái đ c m nh n đư c s ph n h i c m giác. (ii) Đánh giá trình đ sáng t o theo phương pháp v n đ và gi i pháp .Màn hình này có th có m t. Gi i pháp này cũng đã cung 75 .

phương pháp tương t đư c ti n hành. và n u s bi n đ i b t l i này không đi kèm v i l i ích k thu t b t ng . Ngoài ra. th m đ nh viên c n xem xét các y u t sau: (i) N i dung c a các gi i pháp k thu t đ i ch ng (đư c mô t trong các tài li u đ i ch ng ch ng h n) có thích h p hay không thích h p đ ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng. sáng ch b coi là hi n nhiên đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng và không có trình đ sáng t o. ví d đư c b c l dư i hình th c s d ng. T ch d n này. (ii) Các gi i pháp k thu t đ i ch ng. khi g p ph i v n đ k thu t đư c gi i quy t b i sáng ch . Nói chung. gi i pháp đư c b c l b ng hình th c s d ng r ng rãi) v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. có b coi là hi n nhiên hay không. trong đó m t tài li u trong s này ch a ph n vi n d n rõ ràng đ n tài li u còn l i b coi là hi n nhiên. thì sáng ch b coi là không có trình đ sáng t o. có thu c các lĩnh v c k thu t tương t . s bi n đ i b t l i gi i pháp k thu t đã bi t 76 . 23. l a ch n tuỳ ý N u sáng ch ch là s bi n đ i b t l i có th đoán trư c c a gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t. đư c mô t trong các tài li u đ i ch ng ch ng h n. n u hai gi i pháp k thu t đ i ch ng không th đư c k t h p v i nhau m t cách d dàng do tính không tương h p c h u c a các d u hi u đã đư c b c l thì vi c k t h p các gi i pháp k thu t đ i ch ng như v y thư ng không b coi là hi n nhiên. Ví d .9. 23.c p ch d n r ng có th s d ng màn hình này đ c p tín hi u đ n các thi t b khác có s d ng màn hình c m ng. (iii) Vi c k t h p hai ho c nhi u ph n trong cùng m t tài li u b coi là hi n nhiên n u t n t i m t cơ s h p lý đ ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng liên k t các ph n này v i nhau. Do đó. Đ xác đ nh xem vi c k t h p hai ho c nhi u gi i pháp k thu t đ i ch ng khác nhau có b coi là hi n nhiên hay không. vi c k t h p gi i pháp k thu t nêu trong hai tài li u đ i ch ng. vi c k t h p gi i pháp k thu t nêu trong m t ho c nhi u tài li u đ i ch ng v i gi i pháp k thu t thu c ph m vi ki n th c chung thông thư ng trong cùng m t lĩnh v c b coi là hi n nhiên.8 Các y u t c n xem xét khi k t h p các gi i pháp k thu t đ i ch ng Có th k t h p các gi i pháp k thu t đ i ch ng đư c b c l trong m t ho c nhi u tài li u đ i ch ng. ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th k t h p gi i pháp k thu t nêu trong tài li u D2 v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t nêu trong tài li u D1 đ t o ra sáng ch . n u ph i k t h p nhi u hơn m t gi i pháp k thu t đ i ch ng v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t đ t o ra t h p các d u hi u c a sáng ch thì đó có th là m t y u t cho th y trình đ sáng t o c a sáng ch . g n nhau ho c khác xa nhau hay không. Nói cách khác. Tuy nhiên. Đ xác đ nh xem vi c k t h p m t gi i pháp k thu t nêu trong tài li u đ i ch ng v i m t gi i pháp k thu t đư c b c l dư i d ng khác. các ph n c a tài li u đ i ch ng ho c các d ng khác (ví d . Vi c k t h p gi i pháp k thu t nêu trong sách giáo khoa ho c t đi n chu n v i gi i pháp k thu t nêu trong m t tài li u đ i ch ng thư ng b coi là hi n nhiên. bi n đ i không thi t th c.9 Đánh giá trình đ sáng t o trên cơ s xem xét các y u t có liên quan 23. k t h p chúng v i nhau hay không.1 Sáng ch là s bi n đ i b t l i. và ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th d đoán m t cách rõ ràng và đánh giá m t cách chính xác v s bi n đ i này.

n u sáng ch đư c ch ng minh là có giá tr k thu t đáng k .9. 23. th m đ nh viên cũng c n xem xét k lư ng t t c các ki n th c đã bi t trong tình tr ng k thu t c a sáng ch và xem xét m t cách đúng m c các l p lu n ho c ch ng c do ngư i n p đơn cung c p. thì cách t o ra nó thư ng đư c mô t v m t lý thuy t. Cách đánh giá tương t cũng đư c áp d ng cho trư ng h p khi sáng ch ch là s bi n đ i không thi t th c tuỳ ý c a thi t b đã bi t ho c ch là s l a ch n tuỳ ý t nhóm các gi i pháp có th có. Thành công v m t thương m i riêng nó không đư c xem là m t y u t mang l i trình đ sáng t o cho sáng ch .2 Phân tích tình tr ng k thu t. thì hi u qu b t ng ch đơn thu n là hi u qu b sung đơn gi n. Tuy nhiên.4 Sáng ch đáp ng nhu c u t n t i t lâu. n u căn c vào gi i pháp k thu t đã bi t. Tuy nhiên. trên cơ s các ki n th c đã bi t. Khi gi i pháp k thu t m i đư c t o ra. m t sáng ch ban đ u b coi là có tính hi n nhiên song th c ch t nó c n đư c coi là có trình đ sáng t o. vi c t o ra sáng ch có hi u qu b t ng nêu trong m t đi m yêu c u b o h b coi là hi n nhiên đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng.9.10 Xem xét l p lu n và ch ng c do ngư i n p đơn cung c p 77 . Ví d . k thu t bán hàng ho c qu ng cáo). b ng ch ng cho th y thành công tr c ti p v m t thương m i k t h p v i b ng ch ng cho th y sáng ch đáp ng đư c m t nhu c u đã có t lâu có th là thích h p đ thuy t ph c th m đ nh viên r ng thành công này đư c t o ra trên cơ s các d u hi u k thu t c a sáng ch mà không ph i là do các tác đ ng khác (ví d . Ngoài ra.9. các gi i pháp k thu t đ i ch ng tìm đư c trong quá trình tra c u chính là các ki n th c đã bi t đ trên cơ s đó t o ra sáng ch . sáng ch đ t thành công v m t thương m i N u sáng ch gi i quy t đư c m t v n đ k thu t đã t n t i t lâu mà chưa đư c gi i quy t. 23.3 Hi u qu k thu t b t ng và hi u qu b sung đơn gi n c a sáng ch Hi u qu k thu t b t ng có th đư c coi là m t y u t mang l i trình đ sáng t o cho sáng ch . b ng m t lo t các bư c dư ng như đơn gi n. 23. Tuy nhiên. thì nó có th đư c coi là có trình đ sáng t o. 23. th m đ nh viên c n c g ng xác đ nh đư c toàn b tình tr ng k thu t mà ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có đư c trư c khi sáng ch đư c t o ra và c n hi u đư c b n ch t c a sáng ch và các y u t thích h p khác. l i ích k thu t b t ng c a sáng ch C n lưu ý r ng trong nhi u trư ng h p. và hi u qu b sung đơn gi n này không mang l i trình đ sáng t o cho sáng ch . và đ c bi t nó t o ra l i ích k thu t m i và b t ng . Trong trư ng h p này. hay nói cách khác là đáp ng đư c m t nhu c u t n t i t lâu. Th m đ nh viên c n nh r ng. thì sáng ch có th đư c coi là có trình đ sáng t o. th m đ nh viên c n ph i th c hi n vi c phân tích tình tr ng k thu t m t cách th n tr ng. n u s bi n đ i b t l i này đi kèm v i l i ích k thu t b t ng . và l i ích k thu t m i và b t ng này liên quan m t cách rõ r t đ n m t ho c nhi u d u hi u k thu t đư c đưa ra trong đi m yêu c u b o h xác đ nh sáng ch thì sáng ch đó có th đư c coi là có trình đ sáng t o.theo cách có th d đoán đư c không bao hàm trình đ sáng t o. Trong m i trư ng h p.

Sau đó. tr trư ng h p sáng ch nêu trong đi m ph thu c có ngày ưu tiên có hi u l c mu n hơn so v i sáng ch nêu trong đi m đ c l p. không đư c phép b sung v n đ k thu t đư c xác đ nh l i cũng như các thông tin v đ c tính vào ph n mô t . ho t tính dư c d ng và đ c tính là hai khía c nh có liên quan đ n nhau và ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng cùng lúc thư ng ph i tính đ n c hai khía c nh này. N u vi c l a ch n này có liên quan đ n m t hi u qu k thu t đ c bi t. V i các đánh giá ban đ u căn c vào gi i pháp k thu t đã bi t thích h p. N u trư ng h p này x y ra. 78 . công vi c chính là c n đánh giá xem ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có kh năng th c hi n đư c vi c l a ch n theo sáng ch đ gi i quy t v n đ k thu t đ t ra. n u có. 23.2). Vi c xác đ nh l i v n đ k thu t có th có ho c không d n đ n vi c ph i s a đ i ho c b sung ph n trình bày v v n đ k thu t c n gi i quy t trong ph n mô t . có th đư c phép xác đ nh l i v n đ k thu t b ng cách tính đ n khía c nh v đ c tính do trong lĩnh v c dư c.12 Đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch nêu trong đi m yêu c u b o h ph thu c và đi m yêu c u b o h thu c các nhóm khác nhau N u sáng ch nêu trong m t đi m yêu c u b o h đ c l p có tính m i và trình đ sáng t o. Hi u qu k thu t m i như v y ch có th đư c xem xét n u nó đư c bao hàm trong ho c ít nh t có liên quan đ n v n đ k thu t đư c đ xu t ban đ u trong đơn n p ban đ u. song m t m c đ cao hơn). sáng ch dư ng như không có trình đ sáng t o. Vi c s a đ i b t kỳ như v y ch đư c phép n u hi u qu k thu t m i có th đư c ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng suy ra m t cách d dàng trên cơ s đơn n p ban đ u.Các l p lu n và b ng ch ng thích h p đ th m đ nh viên xem xét trong quá trình đánh giá trình đ sáng t o có th đư c đưa ra trên cơ s đơn n p ban đ u ho c do ngư i n p đơn cung c p trong quá trình th m đ nh sau đó. Trong trư ng h p này. Khi đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch l a ch n. c n xem xét m t cách th n tr ng khi hi u qu k thu t m i đư c đưa ra nh m ch ng minh trình đ sáng t o. và n u không có căn c đ ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng th c hi n vi c l a ch n này. ho c đ c i ti n hay t o thêm l i ích cho gi i pháp k thu t đã bi t hay không. Tuy nhiên.Ví d v hi u qu k thu t m i: Sáng ch liên quan đ n dư c ph m có ho t tính đ c hi u. ngư i n p đơn cung c p b ng ch ng m i cho th y r ng dư c ph m yêu c u b o h có l i ích b t ng v đ c tính th p. thì sáng ch nêu trong các đi m b t kỳ ph thu c vào nó đương nhiên có tính m i và trình đ sáng t o. 23. Trong ví d v dư c ph m nêu trên. .11 Đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch l a ch n Đ i tư ng c a sáng ch l a ch n khác v i gi i pháp k thu t đ i ch ng g n nh t ch nó là m t phân nhóm ho c kho ng đư c l a ch n. N u vi c l a ch n như v y không th đư c t o ra b i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng thì sáng ch đư c coi là có trình đ sáng t o. thì sáng ch đư c coi là có trình đ sáng t o (hi u qu k thu t t n t i trong kho ng đư c l a ch n này cũng có th chính là hi u qu thu đư c v i kho ng r ng hơn đã bi t. c n xem xét tài li u trung gian (xem Đi u 23.

13 Các ví d đ c trưng v đánh giá trình đ sáng t o M c này đưa ra ví d v các trư ng h p mà sáng ch có th b coi là hi n nhiên ho c không hi n nhiên. Th m đ nh viên c n tránh vi c áp đ t m t trư ng h p c th vào tình hu ng nêu trong các ví d này n u đi u đó là không hoàn toàn thích h p. thì vi c đánh giá tính m i và trình đ sáng t o cho t ng đi m riêng r v n có th là c n thi t n u có m t tài li u trung gian (xem Đi u 23.2). Sáng ch khác bi t vi c s d ng m t ch t k t dính đ c bi t m i đư c phát tri n đã bi t là thích h p đ liên k t polyme v i kim lo i. Gi i pháp k thu t đã bi t đã b c l k t c u tương t và mô t r ng nó có th đư c làm b ng kim lo i nh nhưng không đ c p đ n vi c s d ng nhôm. C th . n u sáng ch nêu trong m t đi m yêu c u b o h cho s n ph m có tính m i và trình đ sáng t o. đ c tính này đã đư c bi t là đ c tính thi t y u đ i v i ch t t y r a. C n lưu ý r ng các ví d này ch đư c đưa ra nh m m c đích minh ho và nguyên t c chính đ đánh giá trình đ sáng t o c a sáng ch trong m i trư ng h p bao gi cũng là đánh giá xem sáng ch có b coi là hi n nhiên đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng hay không. do đó sáng ch không có trình đ sáng t o (i) Gi i pháp k thu t đã bi t là chưa hoàn thi n và ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th hoàn thi n gi i pháp k thu t đã bi t này theo ít nh t m t cách t nhiên và d dàng. trong đó ng d ng đ c tính đã bi t c a v t ch t này.13. (iv) Sáng ch là s thay th b ng v t li u m i đư c phát tri n trong m t cơ c u đã bi t mà đ c tính c a nó rõ ràng là thích h p cho ng d ng c a cơ c u này (“thay th tương t ”). thì sáng ch nêu trong đi m yêu c u b o h b t kỳ cho quy trình rõ ràng là đ t o ra s n ph m này đương nhiên có tính m i và trình đ sáng t o. l c d n đ ng c a nó đư c t o b i đ ng cơ thu l c thay vì đ ng cơ đi n. t đó đưa ra k t lu n v trình đ sáng t o c a sáng ch . quy trình tương t . (ii) Sáng ch ch khác bi t v i gi i pháp k thu t đã bi t vi c ng d ng m t phương ti n (cơ khí. 23. Tuy nhiên. tình hu ng như nêu trong các ví d này là không ph i là toàn b các tình hu ng có th g p ph i trên th c t . Ví d : Sáng ch liên quan đ n bơm ch khác bi t v i bơm đã bi t ch . Ví d : Ch ph m t y r a ch a m t h p ch t đã bi t có đ c tính đã bi t là làm gi m s c căng b m t c a nư c làm ch t t y r a. Ví d : Sáng ch liên quan đ n k t c u xây d ng làm b ng nhôm.Tương t . nh đó t o ra sáng ch . v n đư c coi đáp ng các đi u ki n b o h n u chúng t o ra s n ph m m i và sáng t o. Ngoài ra. (iii) Sáng ch ch đơn thu n là ng d ng m i c a m t v t ch t đã bi t. đi n t ho c hoá h c) tương đương đã bi t.1 Sáng ch liên quan đ n vi c ng d ng phương ti n đã bi t a) Sáng ch liên quan đ n vi c ng d ng phương ti n đã bi t theo cách hi n nhiên. c n lưu ý r ng trong trư ng h p n u các đi m yêu c u b o h đ c p đ n s n ph m và quy trình có ngày ưu tiên có hi u l c khác nhau. 23. 79 . Ví d : Dây cáp đi n có v polyetylen đư c liên k t v i l p b o v làm b ng kim lo i b ng cách s d ng ch t k t dính. t c là quy trình mà b n thân chúng không có trình đ sáng t o.

2 Sáng ch là s k t h p hi n nhiên c a các gi i pháp k thu t đã bi t a) Sáng ch là s k t h p các gi i pháp k thu t đã bi t v i nhau theo cách hi n nhiên. Ví d : Đã bi t r ng năng lư ng cao t n có th đư c s d ng đ hàn giáp m i c m ng. Ví d : Sáng ch khác bi t vi c ng d ng m t k thu t đi u khi n xung cho đ ng cơ đi n d n đ ng cơ c u ph tr c a xe t i công nghi p. Ví d : Sáng ch liên quan đ n h n h p g m thu c gi m đau và thu c an th n. v n không g p ph i trong các ng d ng đã bi t. Thi t b tương t là đã bi t đ đ c u tàu n i ho c c u phao song có các khó khăn. do đó không có trình đ sáng t o. thì xu t hi n hi u qu b t ng b sung là vi c lo i l p g đư c th y là không c n thi t do t n s cao. Vi c b n thân m i gi i pháp k thu t riêng r là đã bi t hoàn toàn hay đã bi t m t ph n không ph i là đi u quan tr ng. 23. n u năng lư ng cao t n đư c s d ng đ hàn giáp m i d n liên t c các d i thép cu n mà không c n lo i b l p g (vi c lo i b l p g như v y thư ng là c n thi t trong quá trình hàn d n đ tránh vi c t o h quang gi a ti p đi m hàn và d i thép).(v) Sáng ch ch đơn thu n là vi c ng d ng m t k thu t đã bi t trong m t tình hu ng k thu t có liên quan m t thi t (“ ng d ng tương t ”). do đó sáng ch có trình đ sáng t o Trong trư ng h p này. đi u hi n nhiên là năng lư ng cao t n cũng có th đư c s d ng đ hàn giáp m i d n v i hi u qu tương t . sáng ch có trình đ sáng t o. do đó sáng ch không có trình đ sáng t o Sáng ch ch đơn thu n là vi c k t h p ho c g p các thi t b ho c quy trình đã bi t đ v n hành theo cách thông thư ng c a chúng và không t o ra b t kỳ m i liên h tương h không hi n nhiên nào trong ho t đ ng c a chúng. nh đó không c n s d ng khung d n ngoài ph i dùng trư c đó. (ii) Sáng ch là s ng d ng m i c a thi t b ho c v t ch t đã bi t đ kh c ph c m t v n đ k thu t chưa gi i quy t đư c b ng các k thu t thông thư ng. vi c ng d ng k thu t này đ đi u khi n đ ng cơ đ y dùng đi n trong xe t i là đã bi t. Do đó. b) Sáng ch liên quan đ n vi c ng d ng phương ti n đã bi t theo cách không hi n nhiên.13. c n ph i đư c kh c ph c khi s d ng thi t b này cho bình ch a khí. Sáng ch đư c t o ra d a trên vi c phát hi n ra r ng. Ví d : Sáng ch liên quan đ n thi t b đ và đi u khi n quá trình nâng lên ho c h xu ng c a bình ch a khí. các gi i pháp k thu t đã bi t h tr l n nhau v hi u qu k thu t c a chúng m c sao cho thu đư c m t hi u qu k thu t m i. Trong trư ng h p này. như xe t i dùng đ nâng hàng hoá ch ng h n. dòng đi n đư c c p ch y u theo ki u đi n dung qua l p g t o thành đi n môi. Tuy nhiên. thu c 80 . Ví d : Thi t b s n xu t xúc xích bao g m thi t b băm và thi t b nh i đã bi t đư c b trí c nh nhau b coi là hi n nhiên đ i v i ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng. b ng cách b sung thu c an th n. Tuy nhiên. do đó sáng ch có trình đ sáng t o (i) Sáng ch liên quan đ n vi c s d ng phương pháp ho c phương ti n đã bi t cho m t m c đích khác đ t o ra hi u qu b t ng m i. thì vi c k t h p như v y có th b coi là không có trình đ sáng t o. n u vi c k t h p các gi i pháp k thu t đã bi t ch t o ra hi u qu b sung đơn gi n. b) Sáng ch là s k t h p các gi i pháp k thu t đã bi t v i nhau theo cách không hi n nhiên.

ho c . Có nhi u cách đã bi t khác nhau đ c p nhi t như v y. theo đó. kho ng nhi t đ ho c thông s khác t m t kho ng gi i h n có th th c hi n đư c. Trong trư ng h p này. Sáng ch là s l a ch n m t g c c th ho c m t nhóm g c c th trong s các g c đư c xác đ nh là nhóm th “R” (g c ho c nhóm g c đư c l a ch n không đư c mô t chi ti t trong tài li u đ i ch ng nên sáng ch đáp ng đi u ki n v tính m i). song ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th d tính đư c đi u này. và d u hi u đ c trưng này có th đư c suy ra t đ th đư ng th ng th hi n m i tương quan gi a đ b n nhi t v i hàm lư ng ch t X đư c thi t l p trên cơ s các gi i pháp k thu t đã bi t. Ví d : Gi i pháp k thu t đã bi t đã b c l h p ch t hoá h c đ c trưng b i m t c u trúc c th ch a nhóm th đư c ký hi u là “R”. trong đó đã bi t là có th c p nhi t đ n h n h p ph n ng b ng cách s d ng đi n. ch có m t s ít các ví d c th đư c đưa ra. (iii) Sáng ch có th đư c suy ra m t cách đơn gi n và tr c ti p t các gi i pháp k thu t đã bi t. và rõ ràng là có th thu đư c các thông s như v y b ng cách s d ng phương pháp th nghi m thông thư ng.không đư c mô t và không đư c ch ng minh là có đ c tính h u ích b t kỳ mà h p ch t đã bi t không có. H p ch t thu đư c: .13. Ví d : Sáng ch liên quan đ n quy trình th c hi n m t ph n ng đã bi t và quy trình này đ c trưng b i m t t c đ dòng c th c a khí trơ. do đó sáng ch không có trình đ sáng t o. (iv) Sáng ch ch là s l a ch n hi n nhiên các h p ch t ho c thành ph n hoá h c (k c h p kim) c th t ph m vi r ng.v b n ch t đã bi t là không có tác d ng làm gi m đau. (ii) Sáng ch là s l a ch n c th v kích thư c. tác d ng làm gi m đau c a thu c gi m đau đư c tăng cư ng theo cách không th d đoán đư c trên cơ s các đ c tính đã bi t c a các ho t ch t này. b) Sáng ch là s l a ch n không hi n nhiên trong s các phương án và/ho c gi i pháp k thu t đã bi t.đư c mô t là có đ c tính h u ích so v i các h p ch t đư c mô t chi ti t trong tài li u đ i ch ng. và ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có kh năng xác đ nh đư c t c đ này b ng cách s d ng phương pháp th nghi m thông thư ng. do đó sáng ch không có trình đ sáng t o (i) Sáng ch ch đơn thu n là s l a ch n t các gi i pháp k thu t thích h p tương đương. do đó sáng ch có trình đ sáng t o 81 .3 Sáng ch là s l a ch n t các gi i pháp k thu t đã bi t a) Sáng ch ch đơn thu n là s l a ch n hi n nhiên trong s các phương án và/ho c gi i pháp k thu t đã bi t. sáng ch có trình đ sáng t o. sáng ch b coi là không có trình đ sáng t o do ch là s l a ch n hi n nhiên các thành ph n hoá h c c th t ph m vi r ng. Ví d : Sáng ch liên quan đ n m t quy trình hoá h c đã bi t. 23. Nhóm th “R” này đư c xác đ nh r ng đ bao g m nhi u g c như t t c các g c alkyl ho c aryl. m c dù trên th c t . Ví d : Sáng ch đ c trưng b i vi c s d ng ch t X v i lư ng t i thi u đ c hi u trong quy trình đi u ch s n ph m Y đ c i thi n tính b n nhi t c a s n ph m Y. do đó có th th c hi n vi c l a ch n này. và sáng ch ch đơn thu n ch là s l a ch n m t phương án trong s đó. không đư c th ho c đư c th b ng halogen và/ho c hydroxy.

a (iv)). Sau khi th m đ nh n i dung đơn theo các đi u ki n b o h theo quy đ nh t i Đi u 58 Lu t S h u trí tu thì. nhi t đ và áp su t) trong m t kho ng đã bi t. sáng ch có trình đ sáng t o do sáng ch không nh ng đã l a ch n đư c m t kho ng giá tr trong s các phương án có th có. trong khi không có ch d n nào có th khi n ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng th c hi n đư c vi c l a ch n c th này. đ u ng đã đóng chai c n ph i đư c cách ly m t cách t đ ng v i không khí bên ngoài đ ngăn không cho đ u ng đã đóng chai b phun ra.(i) Sáng ch là s l a ch n đ c hi u c a quy trình v i các đi u ki n v n hành c th (ví d . t c là v i m t sáng ch . (ii) Sáng ch là s l a ch n các h p ch t ho c thành ph n hoá h c (k c h p kim) có l i ích b t ng . Đi u 24. ngay sau khi rút chai ra kh i thi t b đóng chai. sáng ch có trình đ sáng t o n u căn c vào các gi i pháp k thu t đã bi t. mà các h p ch t n m trong kho ng này còn đư c ch ng minh là có đ c tính h u ích. không có nhi u hơn m t quy n s h u sáng ch có hi u l c cùng t n t i trong cùng m t th i đi m.3. bi t r ng hi u su t t o ch t C s gia tăng m t cách n đ nh khi nhi t đ tăng trong kho ng t 50 đ n 130°C. trong trư ng h p này. Theo sáng ch . Do đó. Nói chung. bi t r ng v i nhi t đ n m trong kho ng t 63 đ n 65°C (kho ng nhi t đ này chưa đư c kh o sát trư c đó). 23. đ u ng ch a cacbon đioxit đư c đóng chai trong khi nóng vào các chai đã đư c kh trùng. qua đó thu đư c đ c tính h u ích như đã nêu. Ví d : Trong ví d v h p ch t hoá h c đư c th nêu trên (m c 23. Ví d : Sau khi kh trùng. Ý ki n chung cho r ng. sáng ch là s l a ch n nhóm th “R” t t t c các phương án đư c xác đ nh trong gi i pháp đ i ch ng. Nguyên t c n p đơn đ u tiên Đi u 90 Lu t S h u trí tu v nguyên t c n p đơn đ u tiên đ m b o cho vi c không c p nhi u hơn m t văn b ng b o h cho cùng m t sáng ch n p trong các đơn khác nhau b i nhi u ngư i n p đơn khác nhau nh m ngăn ch n s xung đ t quy n s h u sáng ch .13. nguyên t c này cũng đư c áp d ng khi ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng th m chí không th xem xét vi c th c hi n các th nghi m đ xác đ nh xem sáng ch có ph i là gi i pháp k thu t thay th cho gi i pháp đã bi t đ vư t qua m t rào c n k thu t là có th c hay đư c tư ng tư ng ra hay không. Đ c bi t. quy trình cùng bao g m các công đo n như v y nhưng không c n cách ly đ u ng v i không khí bên ngoài (do đi u đó là không c n thi t trên th c t ) có th đư c coi là có trình đ sáng t o. Tuy nhiên. “Cùng m t sáng ch ” theo Đi u 90 Lu t S h u trí tu có nghĩa là hai ho c nhi u đơn có ph m vi yêu c u b o h gi ng nhau. s l a ch n này t o ra hi u qu b t ng khi v n hành quy trình ho c đ i v i đ c tính c a s n ph m thu đư c. hi u su t t o ra ch t C là cao hơn đáng k so v i hi u su t đư c mong đ i. Ví d : Trong quy trình bao g m công đo n chuy n hoá ch t A và ch t B nhi t đ cao thành ch t C. th m đ nh viên ph i ti n 82 . n u các đi u ki n này đ u đáp ng.4 Sáng ch vư t qua đ nh ki n k thu t v n có V nguyên t c.13. ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng s đ xu t gi i pháp ngư c v i gi i pháp mà sáng ch đ xu t.

nhưng ph m vi c a các đi m yêu c u b o h đó l i khác nhau thì có th k t lu n r ng hai sáng ch đó không gi ng nhau. Trong quá trình xác đ nh các sáng ch gi ng nhau. Đ xác đ nh hai sáng ch có gi ng h t nhau hay không. Đi u 25. ho c có tho thu n nhưng v n không đáp ng yêu c u thì t t c các đơn đ u b t ch i c p văn b ng b o h . Cũng c n ph i lưu ý r ng khi ph m vi c a các đi m yêu c u b o h cho các sáng ch có trùng nhau m t ph n thì các sáng ch đó s không đư c coi là gi ng nhau. th m đ nh viên th y r ng có hai hay nhi u đơn có ngày n p đơn/ngày ưu tiên gi ng nhau đư c n p b i nhi u ngư i n p đơn khác nhau đ yêu c u b o h cho cùng m t sáng ch . ch đơn nào có ngày n p đơn/ngày ưu tiên s m nh t m i đư c c p văn b ng b o h v i các lưu ý sau. (2) N u trong quá trình th m đ nh. th m đ nh viên ph i so sánh n i dung c a các đi m yêu c u b o h trong m i đơn v i nhau ch không ph i so sánh yêu c u b o h c a m t đơn v i toàn b n i dung c a đơn kia. (3) Khi ti n hành tra c u tình tr ng k thu t ho c trong b t kỳ tình hu ng nào.hành ki m tra nguyên t c n p đơn đ u tiên (Đi u 90 Lu t S h u trí tu ) theo quy đ nh t i đi m 25.3 Thông tư. b sung các thi u sót trong giai đo n th m đ nh n i dung 25. cung c p các thông tin nêu trên đ m b o đ i 83 . nhưng m t đơn yêu c u b o h s n ph m còn đơn kia yêu c u b o h quy trình s n xu t ra s n ph m đó thì sáng ch nêu trong hai đơn đó s đư c coi là khác nhau. Trong trư ng h p n i dung c a ph n mô t c a hai đơn gi ng h t nhau. nh ng ngư i n p đơn không đ t đư c tho thu n nào. yêu c u b o h cho sáng ch n p sau bao g m m t d u hi u k thu t xác đ nh b i m t kho ng tr s liên t c. b sung các thi u sót và/ho c vi c gi i thích n i dung đơn.7 Thông tư đ đ m b o đ i v i cùng m t sáng ch . khi hai đơn mà ph n mô t c a m i đơn đó đ u đ c p đ n cùng m t s n ph m và cùng m t quy trình đ ch t o ra s n ph m đó. Ví d . Ví d . n u tìm th y ho c bi t đư c s t n t i c a m t đơn đăng ký cho cùng m t sáng ch có ngày n p đơn/ngày ưu tiên s m hơn đơn đang đư c th m đ nh thì th m đ nh viên có th áp d ng ngay nguyên t c n p đơn đ u tiên mà không c n ph i ti n hành th m đ nh n i dung đơn đó n a. k c vi c gi i thích n i dung đơn. và ph n mô t cùng hình v s đư c dùng đ gi i thích cho yêu c u b o h đó. th m đ nh viên có th yêu c u ngư i n p đơn s a ch a các thi u sót c a đơn. cung c p các thông tin thu c ph m vi b n ch t đ i tư ng nêu trong đơn. Các thi u sót trong giai đo n này ch y u là các thi u sót v m t n i dung c a đơn nhưng cũng có th là m t s thi u sót nh t đ nh v m t hình th c n u có c a đơn. và các đơn đó đ u đáp ng các đi u ki n b o h theo Đi u 58 Lu t S h u trí tu thì th m đ nh viên g i m t thông báo lưu ý cho nh ng ngư i n p đơn th c hi n vi c thương lư ng gi a h đ ch n ra ai s là ngư i n p đơn ho c cùng đ ng tên ngư i n p đơn cho m t đơn duy nh t. N u h không tr l i trong kho ng th i gian n đ nh thì các đơn đó s b coi như rút b . S a ch a. N u như trong quá trình thương lư ng. sao cho vi c s a ch a. (1) Ph m vi b o h cho m t sáng ch ph i đư c xác đ nh theo các thu t ng và khái ni m nêu trong yêu c u b o h . n u ph m vi c a m t đi m yêu c u b o h trong m t đơn gi ng h t v i m t đi m yêu c u b o h trong m t đơn khác. n u kho ng tr s đó không hoàn toàn gi ng v i kho ng tr s nêu trong yêu c u b o h c a m t đơn n p trư c thì hai sáng ch đó không đư c coi là hai sáng ch gi ng nhau. có th k t lu n đư c r ng đó là các sáng ch gi ng h t nhau.1 Theo quy đ nh t i đi m 15.

nhưng t i nh ng ch b s a ch a ph i có ch ký xác nh n (và đóng d u.Đơn không đ m b o tính th ng nh t. Th m đ nh viên ch xem xét vi c s a đ i.2. Nh ng thi u sót mà th m đ nh viên có th (nhưng không ch gi i h n nh ng thi u sót này) yêu c u ngư i n p đơn s a ch a ho c gi i thích.b Thông tư.tư ng yêu c u b o h đư c b c l đ .1. . th m đ nh viên th y r ng đơn đang đư c th m đ nh có th đư c c p văn b ng b o h trên cơ s văn b ng b o h cho đơn đ ng d ng đã đư c c p nư c ngoài (patent đ ng d ng). b sung. k c đ i v i các thông tin có trong b n mô t và đ m b o tính th ng nh t c a đơn.Trên hình v không có ký hi u ch d n như nêu trong ph n mô t ho c ngư c l i. .Đơn chưa có b n d ch tài li u hư ng quy n ưu tiên n u vi c n p b n d ch này là c n thi t. N u trong th i h n n đ nh này. 25. gi i thích n i dung đơn ho c cung c p các thông tin (m u thông báo 241 trong h th ng IPAS) theo quy đ nh t i đi m 15. th m đ nh viên n đ nh th i h n 02 tháng đ ngư i n p đơn th c hi n yêu c u.3 Thông tư.Ngư i n p đơn chưa n p b n thuy t minh chi ti t n i dung s a đ i theo quy đ nh t i đi m 17.b (vi) Thông tư. . ngư i n p đơn có ý ki n tr l i là không mu n s a đ i và/ho c ch đ ng th c hi n vi c s a đ i đơn thì đơn đư c ti p t c th m đ nh theo trình t thông thư ng. . 84 . n u có) c a ngư i n p đơn.2 Thông tư. th m đ nh viên g i cho ngư i n p đơn thông báo đ ngh s a đ i đơn (m u thông báo 242 trong h th ng IPAS) đ ngư i n p đơn s a đ i đơn theo patent đó trong th i h n n đ nh 02 tháng. rõ ràng. N u trong th i h n n đ nh này. .S d ng cùng m t s ch d n đ bi u th các chi ti t khác nhau. . Th m đ nh viên cũng c n lưu ý quy đ nh t i đi m 7. N u quá th i h n n đ nh này mà ngư i n p đơn không th c hi n vi c s a ch a các thi u sót c a đơn. . b sung c a ngư i n p đơn n u ngư i n p đơn có yêu c u b ng văn b n và n p đ l phí cho vi c s a đ i. ngư i n p đơn không có ý ki n tr l i v vi c s a đ i nêu trên thì đơn s b coi như rút b và không đư c ti p t c xem xét (m u thông báo 283 trong h th ng IPAS). cung c p thông tin là: .Đ i tư ng yêu c u b o h chưa bao g m đ các d u hi u k thu t đ đ i tư ng yêu c u b o h có th đ t đư c m c đích mà sáng ch đ ra.Trong các tài li u c a đơn có nh ng n i dung/thu t ng /d u hi u k thu t không rõ ràng và/ho c có th đư c hi u theo nhi u cách khác nhau. .Thông tin v tình tr ng k thu t c a gi i pháp n p đơn không xác đáng. gi i thích n i dung đơn ho c cung c p các thông tin ho c th c hi n vi c đó không đ t yêu c u thì đơn s đư c x lý ti p theo quy đ nh t i Đi u 28 Quy ch . ngư i n p đơn ch có th s a ch a nh ng sai sót không đáng k thu c v l i chính t trong tài li u đã n p cho C c S h u trí tu . Theo đó.S d ng không th ng nh t tên g i c a các chi ti t/thu t ng trong các tài li u c a đơn cũng như trong cùng m t tài li u c a đơn. .Các thi u sót v m t hình th c v n còn xu t hi n trong các tài li u c a đơn. Trong thông báo yêu c u ngư i n p đơn s a ch a các thi u sót c a đơn (m u thông báo 240 trong h th ng IPAS).2 Trong trư ng h p thông qua vi c tra c u và/ho c cung c p tài li u c a ngư i n p đơn theo quy đ nh t i đi m 15.

Văn b ng b o h ho c patent do các cơ quan s h u trí tu nư c ngoài sau đây có th đư c xem xét làm cơ s s a đ i đ đư c c p văn b ng b o h : các cơ quan tra c u và th m đ nh sơ b qu c t có th m quy n theo Hi p ư c, các cơ quan sáng ch , cơ quan s h u công nghi p ho c s h u trí tu c a Hoa Kỳ, Canada, Nh t B n, Liên bang Nga, Vương qu c Anh, Thu Đi n, Áo, Tây Ban Nha, Ôxtrâylia, Trung Qu c, Hàn Qu c, CHLB Đ c, Cơ quan Sáng ch châu Âu (EPO), Cơ quan sáng ch Á - Âu (EAPO). N u đ ng th i có nhi u patent đ ng d ng đã đư c c p nhi u nư c khác nhau và chúng có ph m vi b o h khác nhau thì th m đ nh viên ph i xác đ nh xem ph m vi b o h c a patent đ ng d ng nào là thích h p nh t và/ho c đáp ng đư c các quy đ nh hi n hành v kh năng c p patent theo các văn b n pháp lu t c a Vi t Nam v s h u trí tu đ đ ngh ngư i n p đơn s a đ i đơn theo patent đó. Trong trư ng h p patent đ ng d ng có m t ho c m t s đ i tư ng yêu c u b o h không đáp ng đi u ki n b o h Vi t Nam thì khi s a đ i, các đ i tư ng này ph i đư c lo i ra kh i yêu c u b o h s a đ i theo yêu c u c a C c S h u trí tu (đư c nêu trong thông báo đ ngh s a đ i đơn) ho c theo s ch đ ng c a ngư i n p đơn. Đi u 26. Ki m tra tài li u s a đ i, b sung trong giai đo n th m đ nh n i dung Theo quy đ nh t i đi m 17 Thông tư, ngư i n p đơn có th ch đ ng ho c theo yêu c u c a th m đ nh viên th c hi n vi c s a đ i, b sung đơn. Đ phù h p v i quy đ nh t i các đi m 15.3 và 17 Thông tư, vi c s a đ i, b sung ph i đư c th hi n b ng văn b n, bao g m: - T khai s a đ i đơn đăng ký đ i tư ng s h u công nghi p theo m u 01-SĐĐ; - Các trang m i ho c các trang thay th cho b t kỳ vi c s a ch a, s a đ i, b sung nào đ i v i đơn; và - B n thuy t minh chi ti t n i dung s a đ i trong đó ghi rõ n i dung s a đ i, b sung; và - L phí s a đ i n i dung đơn. N u ngư i n p đơn không n p b n thuy t minh chi ti t n i dung s a đ i thì th m đ nh viên ph i thông báo yêu c u ngư i n p đơn n p b n thuy t minh đó trong th i h n n đ nh 02 tháng. Khi ki m tra tài li u s a đ i, b sung, ngoài các tài li u c n ki m tra nêu trên, th m đ nh viên cũng c n lưu ý r ng t t c các trang thay th do vi c s a đ i, b sung ph i đáp ng các yêu c u quy đ nh t i đi m 7.2 Thông tư v m t hình th c như vi c đánh s trang và quy đ nh t i đi m 23.6 Thông tư v vi c đánh s liên ti p các đi m c a yêu c u b o h . C n lưu ý r ng, các đi m c a yêu c u b o h ph i đư c đánh s liên ti p b ng ch s -r p sau đó là d u ch m. Đ i v i các trang đư c thêm vào, s trang có th đư c đánh theo th t 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 ch ng h n. N u có các trang đư c lo i b , ngư i n p đơn c n ph i đánh l i s trang đ đ m b o các trang đư c đánh s theo th t . Đi u 27. K t lu n v kh năng và ph m vi b o h 27.1 Đ i v i trư ng h p yêu c u th m đ nh n i dung đư c n p b i chính ngư i n p đơn Theo đi m 15.7 Thông tư, ch m nh t là vào ngày k t thúc th i h n th m đ nh n i dung đơn quy đ nh t i đi m 15.8 Thông tư, tuỳ thu c vào k t qu th m đ nh, th m đ nh viên ph i g i cho ngư i n p đơn, m t trong s các thông báo sau:
85

27.1.1 Thông báo d đ nh t ch i c p văn b ng b o h do đ i tư ng nêu trong đơn không đáp ng đi u ki n b o h N u đ i tư ng ho c các đ i tư ng (trong trư ng h p đơn yêu c u b o h nhi u đ i tư ng tho mãn tính th ng nh t) nêu trong đơn không đáp ng dù ch m t trong s các đi u ki n b o h quy đ nh theo Đi u 58 Lu t S h u trí tu (xem cách th c đánh giá các đi u ki n b o h nêu t i Đi u 21, Đi u 22 và Đi u 23 Quy ch ), th m đ nh viên ph i g i cho ngư i n p đơn thông báo d đ nh t ch i c p văn b ng b o h v i lý do gi i pháp k thu t nêu trong đơn không đáp ng đi u ki n b o h và nh ng l p lu n kèm theo (m u thông báo 243 trong h th ng IPAS). N u ch có m t hay m t s các đ i tư ng nêu trong đơn không đáp ng m t đi u ki n b o h nào đó còn các đ i tư ng còn l i đáp ng các đi u ki n b o h thì th m đ nh viên g i cho ngư i n p đơn thông báo d đ nh t ch i c p văn b ng b o h v i lý do gi i pháp k thu t nêu trong đơn có m t ph n không đáp ng đi u ki n b o h và nh ng l p lu n kèm theo (m u thông báo 243 trong h th ng IPAS). 27.1.2 Thông báo d đ nh t ch i c p văn b ng b o h trong trư ng h p đ i tư ng nêu trong đơn đáp ng đi u ki n b o h nhưng đơn còn có thi u sót N u đ i tư ng/các đ i tư ng nêu trong đơn đáp ng các đi u ki n b o h nhưng đơn còn có thi u sót thì th m đ nh viên ph i g i cho ngư i n p đơn thông báo d đ nh t ch i c p văn b ng b o h trong đó nêu rõ thi u sót c a đơn (m u thông báo 243 trong h th ng IPAS, m c “K t lu n khác”). 27.1.3 Thông báo d đ nh c p văn b ng b o h N u đ i tư ng/các đ i tư ng nêu trong đơn đáp ng các đi u ki n b o h thì th m đ nh viên ph i g i cho ngư i n p đơn thông báo d đ nh c p văn b ng b o h (m u thông báo 251 trong h th ng IPAS). N u ngư i n p đơn s a đ i đơn (theo các quy đ nh t i Đi u 26 Quy ch ) khi n cho đ i tư ng/các đ i tư ng nêu trong đơn tr nên đáp ng các đi u ki n b o h ho c s a ch a thi u sót đ t yêu c u ho c có ý ki n gi i trình xác đáng trong th i h n quy đ nh (02 tháng) k t ngày ký các thông báo nêu t i các m c 27.1.1 và 27.1.2 trên đây thì th m đ nh viên ph i g i cho ngư i n p đơn thông báo d đ nh c p văn b ng b o h (m u thông báo 252 trong h th ng IPAS). 27.1.4 Thông báo t ch i c p văn b ng b o h N u k t thúc th i h n quy đ nh 02 tháng k t ngày ký thông báo 243 trong các trư ng h p nêu t i các m c 27.1.1 và 27.1.2 trên đây mà ngư i n p đơn không có ý ki n ph n h i thì th m đ nh viên ph i g i cho ngư i n p đơn thông báo t ch i c p văn b ng b o h (m u thông báo 256 trong h th ng IPAS). N u trong th i h n quy đ nh 02 tháng k t ngày ký thông báo 243 trong các trư ng h p nêu t i các m c 27.1.1 và 27.1.2 trên đây mà ngư i n p đơn ti n hành s a đ i đơn ho c s a ch a thi u sót nhưng đ i tư ng/các đ i tư ng nêu trong đơn v n không đáp ng các đi u ki n b o h ho c các thi u sót đư c s a ch a không đ t yêu c u thì th m đ nh viên ph i g i cho ngư i n p đơn thông báo t ch i c p văn b ng b o h (m u thông báo 258 trong h th ng IPAS). 27.2 Đ i v i trư ng h p yêu c u th m đ nh n i dung đư c n p b i ngư i th ba
86

27.2.1 Trong trư ng h p vi c th m đ nh n i dung đư c ti n hành b i yêu c u th m đ nh n i dung c a ngư i th ba, ch m nh t là vào ngày k t thúc th i h n th m đ nh n i dung đơn quy đ nh t i đi m 15.8 Thông tư, th m đ nh viên ch ph i thông báo cho ngư i th ba bi t v kh năng đơn mà ngư i th ba quan tâm có đáp ng các đi u ki n b o h theo quy đ nh t i Đi u 58 Lu t S h u trí tu hay không. Trư ng h p đ i tư ng/các đ i tư ng yêu c u b o h không đáp ng các đi u ki n b o h thì ph i nêu rõ lý do không đáp ng. 27.2.2 Trư ng h p đơn có thi u sót ho c thi u thông tin hay thông tin không rõ ràng d n đ n vi c th m đ nh viên không th ti n hành th m đ nh n i dung đư c thì th m đ nh viên ph i thông báo cho ngư i th ba yêu c u th m đ nh n i dung bi t r ng C c S h u trí tu không th ti n hành th m đ nh n i dung đơn mà h quan tâm vì lý do nêu trên. N u sau này ngư i n p đơn có yêu c u th m đ nh n i dung và ti n hành s a đ i đơn, kh c ph c thi u sót, làm rõ các thông tin c n thi t… và đơn đư c th m đ nh n i dung theo trình t thông thư ng đ i v i ngư i n p đơn thì k t lu n v kh năng đáp ng các đi u ki n b o h ph i đư c thông báo cho ngư i th ba bi t. 27.2.3 Các thông báo g i cho ngư i th ba yêu c u th m đ nh n i dung đư c so n th o bên ngoài h th ng IPAS. Đi u 28. Ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n Theo quy đ nh t i đi m 15.4 Thông tư, vi c th m đ nh n i dung đơn b ch m d t trư c th i h n x y ra trong các trư ng h p sau: (1) Đơn không th hi n rõ b n ch t c a đ i tư ng yêu c u b o h (đi m 15.4.a (i) Thông tư) khi các thông tin v b n ch t c a đ i tư ng yêu c u b o h (m c đích đ ra c a gi i pháp, các d u hi u t o nên đ i tư ng) không đ , không rõ ràng ho c quá v n t t, quá t ng quát đ n m c không xác đ nh đư c đ i tư ng yêu c u b o h , không đ đ đ t đư c m c đích đ ra và phân bi t đ i tư ng yêu c u b o h v i đ i tư ng đã bi t. Ví d : đ i tư ng yêu c u b o h đư c t o ra b i s liên tư ng đ n nh ng thi t b máy móc không có trong th c t ; đ i tư ng yêu c u b o h là m t s n ph m hoàn ch nh nhưng ch đư c mô t m t cách r i r c các b ph n mà không th xác đ nh đư c s liên k t gi a các b ph n; có nhi u hơn m t đ i tư ng đư c th hi n trong m t đi m yêu c u b o h . (2) Đ i tư ng yêu c u b o h không phù h p v i lo i văn b ng b o h yêu c u đư c c p ho c đ i tư ng không đư c Nhà nư c b o h theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 và Đi u 59 c a Lu t S h u trí tu (đi m 15.4.a (ii) Thông tư) (xem thêm các Đi u 5.8.1 và 5.8.2 Quy ch này). (3) Đ i tư ng yêu c u b o h không đáp ng ít nh t m t đi u ki n b o h (không có tính m i; không có kh năng áp d ng; ch là hi u bi t thông thư ng, ví d : đ i tư ng yêu c u b o h ch là phương pháp b o v k t c u thép b ng cách ph sơn ch ng g lên b m t k t c u thép) (đi m 15.4.a (iii) Thông tư). Trong thông báo g i cho ngư i n p đơn, th m đ nh viên ch c n ch ra m t đi u ki n b o h không đáp ng (như kh năng áp d ng ch ng h n) là đ mà không c n ph i đánh giá ti p các đi u ki n b o h khác như tính m i, trình đ sáng t o. (4) Ngư i n p đơn không th c hi n yêu c u s a ch a thi u sót, gi i thích n i dung đơn ho c không cung c p các thông tin c n thi t theo yêu c u c a C c S h u trí tu
87

a (v) Thông tư). N u ý ki n c a ngư i th ba tho mãn đ ng th i các đi u ki n nêu trên thì th m đ nh viên c n g i thông báo cho ngư i n p đơn theo quy đ nh t i đi m 6. đi u ki n b o h (tính m i. và .ý ki n có đư c n p trong th i h n k t ngày đơn đư c công b trên Công báo s h u công nghi p đ n trư c ngày ra quy t đ nh c p văn b ng b o h hay không.4.a (iv) Thông tư). n u th m đ nh viên xét th y không th xác đ nh ý ki n c a ngư i th ba là có cơ s hay không thì th m đ nh viên thông báo đ ngư i th ba n p đơn cho Toà án gi i quy t theo quy đ nh t i đi m 6.4. th m đ nh viên k t thúc h sơ b ng m u 282 trong h th ng IPAS (thông tin đơn rút b ).b Thông tư (m u thông báo 267 trong h th ng IPAS). Trong trư ng h p ý ki n c a ngư i th ba tho mãn đ ng th i các đi u ki n nêu trên nhưng có cơ s đ kh ng đ nh ngay r ng ý ki n c a ngư i th ba là không có cơ s (ví d : ý ki n c a ngư i th ba cho r ng đ i tư ng yêu c u b o h không đáp ng tiêu chu n tính m i.ho c ngư i n p đơn có th c hi n nhưng v n không đ t yêu c u (xem Đi u 25 Quy ch ) (đi m 15. th m đ nh viên c n thông báo b ng văn b n cho ngư i th ba bi t và 88 . (5) Ngư i n p đơn đã yêu c u ch m d t vi c th m đ nh n i dung đơn ho c đã tuyên b rút ho c t b đơn (đi m 15. kh năng áp d ng công nghi p) và v n đ khác liên quan (s phù h p c a đ i tư ng yêu c u b o h v i chính sách c a Nhà nư c v s h u trí tu .ý ki n có đư c n p trong th i h n th m đ nh n i dung c a đơn hay không. n u th y c n thi t. nhưng ngu n thông tin đ ch ng minh l i đư c b c l sau ngày ưu tiên c a đơn) thì th m đ nh viên không ph i thông báo ý ki n đó cho ngư i n p đơn.5 Thông tư. trình đ sáng t o và kh năng áp d ng công nghi p).ý ki n có ph i là ý ki n v vi c c p văn b ng b o h như quy n đăng ký. X lý ý ki n c a ngư i th ba Trư c tiên. N u đơn đư c c p văn b ng b o h .4. Đ i v i trư ng h p (5). th m đ nh viên g i cho ngư i n p đơn thông báo ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n theo quy đ nh t i đi m 15. Trong trư ng h p ý ki n c a ngư i th ba liên quan đ n các đi u ki n b o h (tính m i. Trong các trư ng h p t (1) đ n (4) nêu trên. th m đ nh viên c n ki m tra ý ki n c a ngư i th ba theo các đi u ki n sau: . có nêu rõ lý do theo quy đ nh t i đi m 6. th m đ nh viên s d ng ý ki n đó như m t ngu n thông tin ph c v cho quá trình th m đ nh n i dung đơn và có th trao đ i v i ngư i th ba v ý ki n c a h . Vi c x lý ti p theo đ i v i đơn đã có thông báo ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n đư c quy đ nh t i đi m 15.4 Thông tư. k c tranh ch p dân s có liên quan đ n ngư i n p đơn) hay không.ý ki n có đư c l p thành văn b n kèm theo các tài li u ho c trích d n ngu n thông tin đ ch ng minh hay không. quy n ưu tiên. theo quy đ nh t i đi m 6 Thông tư. trình đ sáng t o. Đi u 29.3 Thông tư. N u ý ki n c a ngư i th ba không tho mãn đ ng th i các đi u ki n nêu trên thì th m đ nh viên c n g i thông báo cho ngư i th ba bi t r ng ý ki n đó chưa x lý đư c ho c không ph i lo i ý ki n đư c x lý ho c chưa đ n th i đi m x lý. nhưng ph i thông báo cho ngư i th ba v vi c t ch i xem xét ý ki n. có nêu rõ lý do.2 Thông tư. . . Trong trư ng h p ý ki n c a ngư i th ba liên quan đ n quy n đăng ký và tho mãn đ ng th i các đi u ki n nêu trên.

ngư i n p đơn còn yêu c u s a đ i đơn. trong th i h n 08 tháng k t ngày nh n đư c ý ki n ph n đ i. 32.5 Thông tư (xem Đi u 31 v vi c ph c h i th m đ nh n i dung dư i đây).4. N u ý ki n ph n đ i c a ngư i n p đơn không xác đáng thì đơn s b t ch i c p văn b ng b o h (m u thông báo 256 trong h th ng IPAS). ngư i n p đơn có ý ki n tr l i b ng văn b n thì th m đ nh viên ph i xem xét ý ki n tr l i này theo quy đ nh t i đi m 15. 32. Đi u 30.2 N u th y ý ki n ph n đ i c a ngư i n p đơn có cơ s xác đáng. Cho dù ý ki n c a ngư i th ba có đư c dùng làm cơ s đ t ch i c p văn b ng b o h cho đơn có liên quan hay không thì sau khi có quy t đ nh t ch i c p văn b ng b o h .2. th m đ nh viên c n th m đ nh l i đơn theo các quy đ nh t i Chương III (các Đi u t 14 đ n 16) Quy ch . Đi u 31.1 N u th y rõ ràng là ý ki n ph n đ i c a ngư i n p đơn không có cơ s xác đáng. 32.2 Sau khi nh n đư c ý ki n ph n đ i b ng văn b n c a ngư i n p đơn.1 Vi c th m đ nh l i đơn do có ý ki n ph n đ i b ng văn b n c a ngư i n p đơn ho c c a ngư i th ba n p cho C c S h u trí tu trong giai đo n t ngày ra thông báo d đ nh c p/d đ nh t ch i c p văn b ng b o h đ n trư c ngày ra quy t đ nh c p/quy t đ nh t ch i c p văn b ng b o h đư c ti n hành theo quy đ nh t i đi m 16.3 N u đ ng th i v i ý ki n ph n đ i. vi c ph c h i th m đ nh n i dung đơn đư c th c hi n trên cơ s xem xét ý ki n ph n đ i c a ngư i n p đơn khi ngư i n p đơn.1. Đi u 32. ngư i n p đơn không có ý ki n tr l i b ng văn b n thì đơn s b t ch i c p văn b ng b o h (m u thông báo 256 trong h th ng IPAS). n u: .4. có văn b n ph n đ i thông báo ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n theo Đi u 28 trên đây.1 Thông tư.2.b Thông tư.hư ng d n th t c ph n đ i c p văn b ng b o h đ ngư i th ba có th ti n hành ph n đ i vi c c p văn b ng b o h . X lý đơn sau thông báo ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n Sau khi th m đ nh viên g i thông báo ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n (m u thông báo 267 trong h th ng IPAS) cho ngư i n p đơn theo quy đ nh t i đi m 15. Ph c h i th m đ nh n i dung đơn Theo quy đ nh t i đi m 15. . th m đ nh viên ph i ra thông báo t ch i c p văn b ng b o h (m u thông báo 258 trong IPAS) như đư c quy đ nh trong kho n 27.b Thông tư.4 Quy ch .2. th m đ nh viên c n ki m tra xem ý ki n ph n đ i c a ngư i n p đơn có cơ s xác đáng hay không.quá th i h n 02 tháng quy đ nh t i đi m 15. th m đ nh viên c n thông báo b ng văn b n cho ngư i th ba bi t v vi c t ch i đó. trong th i h n n đ nh 02 tháng. th m đ nh viên c n th m đ nh vi c s a đ i đơn này theo Đi u 33 Quy ch và n u vi c 89 .trong th i h n 02 tháng nêu trên. Th m đ nh l i đơn 32. N u ý ki n ph n đ i c a ngư i n p đơn là xác đáng thì đơn s đư c ti n hành th m đ nh n i dung theo trình t thông thư ng. 32.5 Thông tư.

Ví d . . (2) Ki m tra n i dung tài li u đ ngh s a đ i theo quy đ nh t i đi m 17. Th m đ nh đ ngh s a đ i đơn 33.7. đơn còn có đ i tư ng yêu c u b o h “H th ng truy n đ ng b ng bánh răng dùng cho xe máy” ho c đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn là “H th ng truy n đ ng b ng bánh răng dùng cho xe máy” thì vi c s a đ i b sung này làm m r ng ph m vi (kh i lư ng) b o h vư t quá n i dung đã b c l trong ph n mô t (n i dung b c l trong ph n mô t ban đ u không đ c p đ n truy n đ ng b ng bánh răng) và làm thay đ i b n ch t (b n ch t truy n đ ng) c a đ i tư ng nêu trong đơn. đơn ban đ u có đ i tư ng yêu c u b o h là “H th ng truy n đ ng b ng xích dùng cho xe máy” v i n i dung b c l trong ph n mô t là h th ng truy n đ ng có b truy n đ ng b ng xích và b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn là dùng xích đ truy n đ ng.3 Sau khi nh n đư c ý ki n ph n đ i b ng văn b n c a ngư i th ba.a (i). N u th y ý ki n ph n đ i c a ngư i th ba là có cơ s . b sung theo Đi u 25 Quy ch .Thông báo t ch i c p văn b ng b o h (m u thông báo 256 trong h th ng IPAS). .1. có nêu rõ lý do và hư ng d n ngư i n p đơn n p đơn m i cho đ i tư ng m i n u ngư i n p đơn ch đ ng s a đ i không k t h p v i vi c tr l i b t kỳ thông báo nào c a C c S h u trí tu . N u vi c s a đ i b sung đơn làm cho ngoài đ i tư ng yêu c u b o h nêu trên. ho c thay đ i đ i tư ng ho c tên đ i tư ng c a đi m 90 .2 S a đ i yêu c u b o h Vi c s a đ i yêu c u b o h ch y u liên quan đ n nh ng thay đ i v ph m vi b o h c a các đi m đ c l p đư c th c hi n thông qua vi c b sung hay thay đ i các d u hi u k thu t c a đi m đ c l p. N u vi c s a đ i làm m r ng ph m vi (kh i lư ng) b o h vư t quá n i dung đã b c l trong ph n mô t ho c làm thay đ i b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn thì th m đ nh viên g i cho ngư i n p đơn thông báo theo các trư ng h p sau: . 32. (iii). theo đó vi c s a đ i b sung không đư c m r ng ph m vi (kh i lư ng) b o h vư t quá n i dung đã b c l trong ph n mô t và không đư c làm thay đ i b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn.1 Th m đ nh đ ngh s a đ i đơn bao g m các n i dung sau: (1) Ki m tra tài li u s a đ i.4.a (i) và 15. có nêu rõ lý do và hư ng d n ngư i n p đơn n p đơn m i cho đ i tư ng m i n u vi c s a đ i là theo yêu c u c a C c S h u trí tu theo quy đ nh t i đi m 15.Thông báo ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n (m u thông báo 267 trong h th ng IPAS). th m đ nh viên c n x lý ý ki n ph n đ i c a ngư i th ba theo quy đ nh t i Đi u 29 Quy ch .s a đ i đơn đư c ch p nh n. (ii).Thông báo t ch i ch p nh n yêu c u s a đ i (chưa có m u thông báo). th m đ nh viên c n th m đ nh l i đơn theo các quy đ nh t i chương III (các Đi u t 14 đ n 16) Quy ch . 15. th m đ nh viên c n th m đ nh l i đơn theo các quy đ nh t i Chương III (các Đi u t 14 đ n 16) Quy ch . 33.c Thông tư.7.a (ii) Thông tư. Đi u 33. có nêu rõ lý do và hư ng d n ngư i n p đơn n p đơn m i cho đ i tư ng m i n u vi c s a đ i đư c k t h p v i ý ki n b ng văn b n tr l i thông báo c a C c S h u trí tu theo các quy đ nh t i các đi m 15.3 Thông tư. trong th i h n 08 tháng k t ngày nh n đư c ý ki n ph n đ i.

đ đ t đư c m c đích đ ra và đ phân bi t đ i tư ng đó v i đ i tư ng đã bi t. ho c yêu c u b o h không đư c ph n mô t minh ho m t cách đ y đ . ch ng h n như hai đi m có ph m vi yêu c u b o h gi ng nhau. thì vi c s a đ i đó đư c ch p nh n. Các s a đ i yêu c u b o h đư c ch p nh n bao g m: (1) B sung m t hay nhi u d u hi u k thu t vào đi m đ c l p đ xác đ nh rõ hơn yêu c u b o h nh m kh c ph c các thi u sót c a yêu c u b o h ban đ u như không có tính m i ho c trình đ sáng t o. nhi t đ trong yêu c u b o h ban đ u n m trong kho ng t 20oC đ n 90oC. không có tính m i ho c trình đ sáng t o. vi c s a đ i này ch đư c ch p nh n n u hai tr s đ u cu i c a kho ng tr s s a đ i đư c b c l rõ trong ph n mô t và/ho c yêu c u b o h ban đ u và kho ng tr s s a đ i đó n m trong kho ng tr s ban đ u. (4) Lo i b m t hay nhi u đi m yêu c u b o h nh m kh c ph c các thi u sót như không đ m b o tính th ng nh t gi a đi m đ c l p th nh t ban đ u và các đi m đ c l p khác. (7) S a đ i ph n khác bi t c a đi m ph thu c đ xác đ nh rõ ph m vi yêu c u b o h c a đi m ph thu c nh m th hi n chính xác phương án c th th c hi n sáng ch ho c phương án th c hi n đư c mô t trong ph n mô t ban đ u. 60oC và 80oC n m trong kho ng t 20oC đ n 90oC cũng đã đư c đ c p trong ph n mô t và/ho c yêu c u b o h ban đ u c a đơn thì vi c s a đ i kho ng nhi t đ nêu trên thành nhi t đ n m trong kho ng t 60oC đ n 80oC ho c n m trong kho ng t 60oC đ n 90oC trong yêu c u b o h đư c ch p nh n. N u không m r ng 91 . (6) S a đ i ph n vi n d n c a đi m ph thu c đ kh c ph c l i vi n d n nh m th hi n chính xác phương án th c hi n sáng ch đư c mô t trong ph n mô t ban đ u. (3) B sung thêm đi m đ c l p mà gi i pháp k thu t xác đ nh b i đi m này đã đư c mô t đ y đ trong ph n mô t ban đ u c a đơn.đ c l p và nh ng d u hi u k thu t tương ng c a nó. s a đ i ph n vi n d n c a đi m ph thu c đ đi u ch nh l i m i quan h vi n d n ho c s a đ i ph n khác bi t c a đi m ph thu c đ xác đ nh rõ ph m vi yêu c u b o h . N u các giá tr s c th 40oC. Ví d . N u đ i tư ng c a đi m đ c l p có các d u hi u k thu t b sung này đã có trong b n mô t ban đ u thì vi c s a đ i đó đư c ch p nh n. b sung hay lo i b m t hay nhi u đi m yêu c u b o h . N u (các) d u hi u thay đ i trong yêu c u b o h s a đ i là d u hi u đã có trong b n mô t ban đ u và vi c đưa vào (các) d u hi u thay đ i này không làm thay đ i (các) d u hi u k thu t khác t o nên đ i tư ng yêu c u b o h . s a đ i đi m đ c l p đ gi i h n l i đi m này so v i tài li u đã bi t có b n ch t k thu t g n nh t. Đ i v i nh ng s a đ i nêu trên. (2) Thay đ i m t hay nhi u d u hi u k thu t c a đi m đ c l p nh m kh c ph c các thi u sót c a yêu c u b o h ban đ u như vi c mô t ph m vi b o h không rõ ràng. Đ i v i vi c s a đ i kho ng tr s c a yêu c u b o h ch a d u hi u k thu t xác đ nh b ng kho ng tr s . n u đ i tư ng c a đi m yêu c u b o h s a đ i đã đư c b c l m t cách rõ ràng trong b n mô t ban đ u và không làm thay đ i b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn thì nh ng s a đ i đó đư c ch p nh n. (5) Gi i h n l i đi m đ c l p so v i gi i pháp k thu t đã bi t có b n ch t k thu t g n nh t. thi u các d u hi u k thu t c n thi t đ xác đ nh đư c đ i tư ng. các đi m yêu c u b o h không đư c th hi n ng n g n.

ph m vi đã đư c b c l trong ph n mô t và không làm thay đ i b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn ban đ u thì vi c s a đ i đó đư c ch p nh n. thì ngư i n p đơn đư c phép s a đ i ph n mô t b ng cách b sung thông tin liên quan đ n và vi n d n đ n (các) tài li u này. và s a đ i đ phù h p v i yêu c u b o h s a đ i. các n i dung mô t không liên quan đ n tình tr ng k thu t c a sáng ch c n đư c lo i b . Đ giúp công chúng và th m đ nh viên hi u rõ sáng ch đó và tình tr ng k thu t liên quan. thì các đ i tư ng yêu c u b o h này ph i đư c th hi n trong tên sáng ch . Đ i v i nh ng s a đ i đư c ngư i n p đơn ch đ ng th c hi n. sau khi nh ng s a đ i nêu trên đư c th c hi n. vi c s a đ i đó có đưa vào đơn các thi u sót khác hay không. vi c s a đ i này đưa vào ph n mô t nh ng n i dung không đư c đ c p đ n trong yêu c u b o h và ph n mô t ban đ u. Tuy nhiên. N u các đ i tư ng c a các đi m đ c l p là s n ph m. th m đ nh viên v n th m đ nh ti p xem yêu c u b o h s a đ i đó có đáp ng các đi u ki n ho c yêu c u khác c a Lu t S h u trí tu và Thông tư hay không. th m đ nh viên ph i th m đ nh xem yêu c u b o h s a đ i có kh c ph c đư c các thi u sót nêu trong thông báo d đ nh t ch i không. ngư i n p đơn đư c phép s a đ i lĩnh v c k thu t c a sáng ch cho phù h p v i lĩnh v c có liên quan tương ng theo phân lo i chi ti t nh t c a ch s phân lo i theo PSQ. th m đ nh viên c n th m đ nh xem trong yêu c u b o h s a đ i có t n t i b t kỳ thi u sót nào không đáp ng các đi u ki n ho c yêu c u c a Lu t S h u trí tu và Thông tư hay không. 92 . N u đi m đ c l p đư c th hi n thành hai ph n theo đi m 23. (2) S a đ i lĩnh v c k thu t mà sáng ch đ c p đ n. thương m i) ra kh i yêu c u b o h . N u thông qua vi c tra c u. vì vi c s a đ i này ch liên quan đ n tình tr ng k thu t ch không liên quan đ n b n thân sáng ch và các n i dung b sung là (các) gi i pháp k thu t đã đư c công chúng bi t đ n trư c ngày n p đơn. thì các n i dung liên quan đ n tình tr ng k thu t nêu trong "Ph n gi i h n" c a đi m này ph i có trong ph n “Tình tr ng k thu t c a sáng ch ” c a ph n mô t và tài li u th hi n tình tr ng k thu t ph i đư c trích d n. Nh ng s a đ i cho ph n mô t và b n tóm t t ch p nh n đư c bao g m: (1) S a đ i tên sáng ch đ th hi n m t cách ng n g n và chính xác tên đ i tư ng yêu c u b o h .6 (i) Thông tư. (8) Lo i b các d u hi u không ph i là d u hi u k thu t (như các thông tin mang tính ch t qu ng cáo. Trên đây là m t s trư ng h p s a đ i yêu c u b o h đư c ch p nh n. Đ i v i nh ng s a đ i đư c th c hi n đ tr l i thông báo d đ nh t ch i. quy trình và thi t b . th m đ nh viên tìm th y b t kỳ tài li u đ i ch ng nào có b n ch t k thu t g n hơn tài li u k thu t đư c ngư i n p đơn vi n d n trong ph n mô t ban đ u. Lĩnh v c k thu t nêu trong ph n "Lĩnh v c k thu t đư c đ c p" đư c đ c p theo lĩnh v c th hi n trong B ng phân lo i qu c t v sáng ch (PSQ). (3) S a đ i m t ph n c a “Tình tr ng k thu t c a sáng ch ” đ phù h p v i đ i tư ng yêu c u b o h c a sáng ch .3 S a đ i ph n mô t và b n tóm t t Có hai lo i s a đ i liên quan đ n ph n mô t : s a đ i nh ng thi u sót c a chính ph n mô t do không đáp ng các đi u ki n ho c yêu c u c a Lu t S h u trí tu và Thông tư. nên vi c s a đ i này đư c ch p nh n. Tuy nhiên. C n lưu ý r ng th c t . 33. Đ ng th i.

thay đ i hình v đư c ch n công b cùng b n tóm t t đ th hi n rõ nh t các d u hi u k thu t c a sáng ch .c trong các trư ng h p sau đây: . Vi c s a đ i này liên quan đ n vi c lo i b các t ng và chú thích không c n thi t trên các hình v mà sau đó chúng có th đư c đưa vào trong ph n mô t . Vi c s a đ i này liên quan đ n vi c s a đ i b n tóm t t đ ch ra tên sáng ch và lĩnh v c k thu t đư c đ c p c a sáng ch .1 Nh ng b sung không đư c ch p nh n 93 . v i m c đích t o ra c u trúc c a m t s ph n c a hình v đ rõ.Đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn s a đ i là đ i tư ng không có trong đơn ban đ u. thì vi c s a đ i b ng cách b sung ph n mô t đó đư c ch p nh n. (8) S a đ i b n tóm t t. (9) Hi u ch nh nh ng l i hi n nhiên mà ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng có th th y rõ.B n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn s a đ i khác b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn ban đ u. các n i dung cơ b n c a gi i pháp k thu t đ gi i quy t v n đ k thu t và các ng d ng chính.4. (5) B sung đ i tư ng ch đư c nêu trong yêu c u b o h ban đ u vào ph n mô t .Đ i tư ng yêu c u b o h c a đơn s a đ i ch a (các) d u hi u k thu t không đư c ph n mô t c a đơn ban đ u minh ho m t cách đ y đ . vi c b sung hình v phóng to cho các ph n này là ch p nh n đư c n u ph n mô t v n t t các hình v là rõ ràng. N u ph n mô t c a đơn có hình v nhưng không có ph n "Mô t v n t t các hình v ". s a đ i các ký hi u ch d n c a hình v đ phù h p v i ký hi u ch d n trong ph n mô t . như văn ph m. vi c b sung đ i tư ng “Phương pháp” ch có trong yêu c u b o h ban đ u (g m các đ i tư ng “Phương pháp” và “Thi t b ”) vào ph n mô t ban đ u (ch có đ i tư ng “Thi t b ”) không đư c xem là m r ng ph m vi (kh i lư ng) b o h . .4 Các d ng s a đ i. 33. Ví d . Vi c b sung hình v c a gi i pháp k thu t đã bi t. ho c l i chính t . (7) S a đ i m t hay nhi u hình v . s a đ i đ các hình v đư c đánh s -r p. Vi c s a đ i này ch đư c ch p nh n khi b n mô t ban đ u c a đơn mô t rõ ràng (các) d u hi u k thu t nhưng chưa đ c p đ n l i ích (hi u qu ) c a (các) d u hi u k thu t này m t cách rõ ràng và nó có th đư c ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng xác đ nh đư c m t cách tr c ti p và rõ ràng t b n mô t ban đ u c a đơn. N u ph n "Mô t v n t t các hình v " không rõ ràng. thì vi c s a đ i ph n này theo n i dung c a đơn có th đư c ch p nh n. th hi n m t cách rõ ràng các v n đ k thu t đư c gi i quy t. b sung không đư c ch p nh n V nguyên t c.(4) S a đ i n i dung có liên quan đ n l i ích (hi u qu ) c a sáng ch trong ph n mô t . vi c s a đ i. . ngôn t . 33. lo i b nh ng thông tin qu ng cáo thương m i.Thông tin mà ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng xem xét trong đơn s a đ i khác thông tin mô t trong đơn ban đ u và thông tin đó không th xác đ nh đư c m t cách rõ ràng và tr c ti p t thông tin mô t trong đơn ban đ u.1. b sung các tài li u c a đơn đư c xem là không phù h p v i quy đ nh t i đi m 17. (6) S a đ i ph n "Mô t v n t t các hình v ". . ho c thay th hình v c a gi i pháp k thu t đã bi t có trong hình v ban đ u b ng m t hình v khác c a gi i pháp có b n ch t k thu t g n nh t đư c ch p nh n.

(4) Thay đ i d u hi u nào đó trong ph n mô t đ làm cho các d u hi u k thu t thay đ i khác v i các d u hi u k thu t nêu trong b n mô t ban đ u.4. đơn đ c p đ n vi c t ng h p h p ch t cao phân t . Do đó. (3) K t h p các d u hi u riêng bi t c a đơn ban đ u l i thành m t d u hi u m i trong khi m i quan h gi a chúng không đư c b c l trong đơn ban đ u. Ví d 1 94 . N u gi i pháp k thu t đư c xác đ nh b i yêu c u b o h s a đ i này không th xác đ nh đư c m t cách tr c ti p t b n mô t ban đ u thì vi c s a đ i này không đư c ch p nh n. (4) Đưa vào chi ti t/thành ph n b sung không đư c đ c p đ n trong các tài li u ban đ u c a đơn mà đi u này d n đ n nh ng hi u qu đ c bi t không có trong đơn ban đ u. trong tài li u đ i ch ng mà th m đ nh viên đưa ra. Ví d 2 Thay th tên g i c a thành ph n ho c chi ti t có đ c đi m c th b ng tên g i “phương ti n + c m t ch ch c năng” mà tên g i này không th xác đ nh đư c m t cách tr c ti p t b n mô t ban đ u c a đơn thì vi c s a đ i này không đư c ch p nh n. B n mô t ban đ u c a đơn ch đ c p đ n ph n ng polyme hoá đư c th c hi n “nhi t đ cao”. 33. (3) N i dung b sung là các d u hi u k thu t liên quan đ n thông s v kích thư c thu đư c b ng cách đo thông s v kích thư c trên các hình v .2 Nh ng thay đ i không đư c ch p nh n Nh ng thay đ i sau đây không đư c ch p nh n: (1) Thay đ i d u hi u k thu t c a yêu c u b o h mà d u hi u k thu t thay đ i này không đư c b c l ho c không đư c xác đ nh m t cách tr c ti p và rõ ràng t b n mô t ban đ u. Ví d 1 Đ i tư ng c a yêu c u b o h ban đ u là phanh xe đ p và ngư i n p đơn thay đ i yêu c u b o h thành phanh dùng cho xe. (2) B sung thông tin không th xác đ nh đư c m t cách tr c ti p và rõ ràng t ph n mô t ban đ u (k c hình v ) và/ho c yêu c u b o h ban đ u đ b c l rõ sáng ch ho c b c l đ y đ yêu c u b o h . vi c s a đ i này là vi c đưa vào đơn n i dung m i. (2) Đưa vào các n i dung m i b ng cách thay đ i các n i dung không xác đ nh thành các n i dung xác đ nh và c th . N u ngư i n p đơn nh n th y r ng. song ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng không th đưa ra k t lu n r ng “nhi t đ cao” là nói đ n “nhi t đ cao hơn 40oC” t b n mô t ban đ u c a đơn. ph n ng tương t đư c th c hi n nhi t đ 40oC và ngư i n p đơn s a đ i “nhi t đ cao” thành “nhi t đ cao hơn 40oC”. M c dù “nhi t đ cao hơn 40oC” n m trong ph m vi “nhi t đ cao”. (5) B sung nh ng hi u qu (l i ích) mà ngư i có hi u bi t trung bình v lĩnh v c k thu t tương ng không th xác đ nh đư c t đơn ban đ u. Ví d .Nh ng b sung sau không đư c ch p nh n: (1) Đưa vào yêu c u b o h và/ho c ph n mô t các d u hi u k thu t không th xác đ nh đư c m t cách tr c ti p và rõ ràng t ph n mô t ban đ u (k c hình v ) và/ho c yêu c u b o h ban đ u.

95 . (4) Đơn tách không đư c m r ng ph m vi (kh i lư ng) b o h vư t quá n i dung đã b c l trong ph n mô t và không đư c làm thay đ i b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn ban đ u. Ví d 3 Trong b n mô t ban đ u c a đơn. (2) Th i h n th m đ nh n i dung đơn tách đư c xác đ nh như th i h n th m đ nh n i dung đ i v i đơn thông thư ng. t khai. sau đó nó đư c s a đ i thành n m trong kho ng t 10oC đ n 300oC. (2) Đ i tư ng yêu c u b o h trong đơn tách ph i là đ i tư ng có trong đơn ban đ u. N u kho ng nhi t đ này không xác đ nh đư c m t cách rõ ràng và tr c ti p t các n i dung mô t trong b n mô t ban đ u c a đơn thì vi c s a đ i này không đư c ch p nh n.2 Thông tư. N u kho ng c a thành ph n này không th xác đ nh đư c m t cách rõ ràng và tr c ti p t các n i dung đư c mô t trong b n mô t ban đ u c a đơn.2 Thông tư. 33. thì vi c s a đ i đó không đư c ch p nh n.5. ch ng t n p l phí và gi y u quy n (n u đơn n p thông qua đ i di n). b n mô t .2 Th m đ nh đơn tách (1) Th i h n th m đ nh hình th c đơn tách là 01 tháng k t ngày C c S h u trí tu ti p nh n đơn tách ghi trong d u nh n đơn đóng trên t khai.3 Vi c lo i b không đư c ch p nh n Lo i b m t d u hi u k thu t ra kh i đi m yêu c u b o h mà d u hi u này là c n thi t đ i v i đ i tư ng yêu c u b o h đ đ t đư c m c đích đ ra và/ho c vi c lo i b d u hi u này làm thay đ i (các) d u hi u khác.5. 33. thành ph n c th c a m t ch ph m đư c ch ra là 5% ho c n m trong kho ng t 45% đ n 60%. 33. sau đó nó đư c s a đ i thành n m trong kho ng t 5% đ n 60%.1 Công b đơn tách Đơn tách đư c công b theo quy đ nh t i đi m 17. Đơn tách ph i đáp ng các yêu c u sau: (1) Đơn tách ph i có văn b n yêu c u tách đơn. Ví d 2 Nhi t đ xác đ nh trong b n mô t ban đ u c a đơn là 10oC ho c 300oC. T m d ng l p theo m t trong s các phương án đó có l p ngoài b ng polyetylen.5 Tách đơn Đơn tách đư c n p trong th i h n và theo quy đ nh t i Đi u 115 Lu t S h u trí tu và đi m 17. 33. N u ngư i n p đơn s a đ i ho c thay đ i l p ngoài này thành polypropylen thì vi c s a đ i này không đư c ch p nh n vì t m d ng l p sau khi s a đ i hoàn toàn khác v i t m đư c mô t trong b n mô t ban đ u.4. (3) Đ i tư ng yêu c u b o h trong đơn tách ph i khác đ i tư ng yêu c u b o h trong đơn ban đ u sau khi b tách. trong đó có ch ra s đơn ban đ u.Sáng ch đ c p đ n t m d ng l p và ph n mô t c a đơn đ c p đ n k t c u d ng l p c a t m này theo các phương án khác nhau. b n tóm t t.

(ii) Đơn tách còn thi u thông tin đ n m c không th xác đ nh đư c đ i tư ng yêu c u b o h nêu trong đơn tách đã có trong đơn ban đ u hay chưa ho c không th xác đ nh đư c gi i pháp k thu t đư c tách kh i đơn ban đ u là gi i pháp k thu t nào trong s các gi i pháp k thu t nêu trong đơn ban đ u. ngư i n p đơn c n n p đơn chuy n đ i bao g m: văn b n yêu c u chuy n đ i đơn. thì đơn chuy n đ i đư c công b thay cho đơn ban đ u. Đơn chuy n đ i mang s đơn m i và đư c l y ngày n p đơn c a đơn ban đ u ho c (các) ngày ưu tiên c a đơn ban đ u (n u có). t khai. Đ chuy n đ i đơn. b n tóm t t. trong m i trư ng h p. (iii) Đơn tách m r ng ph m vi (kh i lư ng) b o h vư t quá n i dung đã b c l trong ph n mô t và làm thay đ i b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn ban đ u. N u yêu c u chuy n đ i đơn đư c n p vào th i đi m đơn ban đ u đã đư c ch p nh n h p l nhưng chưa đư c công b . đ đư c c p B ng đ c quy n gi i pháp h u ích. Trong trư ng h p đơn có yêu c u c p B ng đ c quy n sáng ch không đáp ng đi u ki n v trình đ sáng t o và có yêu c u chuy n đ i thành đơn có yêu c u c p B ng đ c quy n gi i pháp h u ích. (iv) Ngư i n p đơn c a đơn tách không có quy n tách đơn ban đ u.3 Thông tư. (5) Đ i v i đơn tách và/ho c đơn ban đ u.6 Chuy n đ i đơn Đơn chuy n đ i đư c n p trong th i h n và theo quy đ nh t i Đi u 115 Lu t S h u trí tu và đi m 17. b n mô t . ph n mô t (k c hình v ) c a đơn có th đư c s a đ i cho phù h p v i đ i tư ng yêu c u b o h nêu trong yêu c u b o h c a đơn b ng cách lo i b các n i dung và (các) hình v không liên quan đ n (các) đ i tư ng nêu trong yêu c u b o h c a đơn. Đ chuy n đ i m t ho c m t s đ i tư ng yêu c u b o h có trong đơn ban đ u. 33. sau đó đơn ban đ u (sau khi b tách) ho c (các) đơn tách (có đ i tư ng yêu c u b o h c n chuy n đ i) đư c chuy n đ i. (4) N u ngư i n p đơn n p đơn tách nhưng đ i tư ng yêu c u b o h trong đơn tách không có trong yêu c u b o h c a đơn ban đ u và không có s s a đ i b sung đ i v i đơn ban đ u. trư c tiên đơn ban đ u c n đư c tách sang (các) đơn tách. thì đơn tách ph i có b n thuy t minh v đ i tư ng yêu c u b o h trong đơn tách và n i dung thay đ i c a đơn tách so v i đơn ban đ u đã n p đ ch ng t đư c r ng đ i tư ng yêu c u b o h trong đơn tách đã có trong đơn ban đ u và đơn tách không m r ng ph m vi (kh i lư ng) b o h vư t quá n i dung đã b c l trong ph n mô t và không làm thay đ i b n ch t c a đ i tư ng nêu trong đơn ban đ u.(3) Đơn tách có th có nh ng thi u sót sau (nhưng không ch gi i h n nh ng thi u sót này) c n đư c thông báo cho ngư i n p đơn: (i) Gi i pháp k thu t trong đơn tách chưa có trong đơn ban đ u. Đơn ban đ u (sau khi đư c chuy n đ i) b coi như đư c rút b t i th i đi m n p yêu c u chuy n đ i đơn. 96 . trong đó có ch ra s đơn ban đ u. gi i pháp nêu trong đơn chuy n đ i này ph i đáp ng tiêu chu n không ph i là hi u bi t thông thư ng quy đ nh t i Đi u 58 Lu t S h u trí tu và đư c nêu t i Đi u 28 Quy ch này. ch ng t n p l phí (n u c n) và gi y u quy n (n u đơn n p thông qua đ i di n).

a Thông tư đã đư c s a đ i b i Hi p ư c là 22 tháng mà không ph i là 19 tháng) và các quy đ nh khác như đ i v i đơn qu c gia thông thư ng. 27. 34. th m đ nh viên ph i ra thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l (m u thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn s 225 trong h th ng IPAS) trong đó nêu rõ lý do. n u có s không đ ng nh t mà không có thông báo ghi nh n s a đ i giai đo n qu c t ho c không có gi y chuy n như ng.2 N u trong giai đo n qu c t đã có thông báo rút đơn qu c t .X CHƯƠNG IV LÝ ĐƠN QU C T Đi u 34. thông báo rút b vi c ch đ nh Vi t Nam thì đơn qu c t này s b m t hi u l c Vi t Nam.6. 34.5 Ki m tra b n d ch Th m đ nh viên c n ki m tra xem đã có đ các b n d ch ra ti ng Vi t c a công b đơn qu c t .3 Ki m tra hi u l c c a đơn qu c t vào giai đo n qu c gia 34.b và 14.1 N u đơn qu c t vào giai đo n qu c gia không ch đ nh Vi t Nam ho c ngư i n p đơn không đư c ch đ nh cho Vi t Nam thì đơn qu c t này không có hi u l c Vi t Nam. 34. b n gi i thích s a đ i theo Đi u 19 và/ho c Đi u 34(2)(b) c a Hi p ư c. các thông tin liên quan đ n quy n ưu tiên trên t khai v i các thông tin v đơn qu c t . ph l c báo cáo th m đ nh sơ b qu c t (n u đơn qu c t có ch n Vi t Nam và có yêu c u th m đ nh n i dung) hay chưa và c n ki m tra s đ ng nh t c a b n d ch 97 .4. 34.1 Th t c n p và x lý đơn Th t c n p và x lý đơn qu c t có ch đ nh ho c có ch n Vi t Nam vào giai đo n qu c gia đư c ti n hành theo các quy đ nh t i các đi m 27. 34. ch ng nh n th a k hay đơn xin s a đ i c a ngư i n p đơn thì th m đ nh viên ph i ra thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l (m u thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn s 225 trong h th ng IPAS) trong đó nêu rõ lý do đ ngư i n p đơn có ý ki n ho c s a ch a. phân lo i sáng ch qu c t .3 N u đơn qu c t không có hi u l c ho c b m t hi u l c Vi t Nam. 27. 13. X lý đơn qu c t có ch đ nh ho c có ch n Vi t Nam vào giai đo n qu c gia 34. 34.2 Hình th c b o h Đơn qu c t vào giai đo n qu c gia có th đư c b o h dư i hình th c B ng đ c quy n sáng ch hay B ng đ c quy n gi i pháp h u ích tuỳ theo yêu c u c a ngư i n p đơn. thông báo đơn qu c t b coi như rút b .3.5. 27.3.7. 27.5.a (ii) Thông tư (lưu ý r ng th i h n ch n Vi t Nam như nêu đi m 27.2.3.4.8. b n s a đ i.4 Ki m tra s đ ng nh t c a các thông tin trên t khai c a đơn qu c t vào giai đo n qu c gia v i các thông tin trên các tài li u khác c a đơn Th m đ nh viên c n ki m tra tên. đ a ch c a ngư i n p đơn và c a tác gi .

N u có thi u sót. th m đ nh viên ph i ra thông báo d đ nh t ch i ch p nh n đơn h p l (m u thông báo d đ nh t ch i trong h th ng IPAS) trong đó nêu rõ lý do đ ngư i n p đơn có ý ki n ho c s a ch a. thì b n mô t và b n tóm t t dùng đ th m đ nh kh năng b o h là b n mô t .8. 34.6 B n mô t và b n tóm t t dùng đ th m đ nh kh năng b o h 34.ra ti ng Vi t c a các tài li u này.7 X lý s m Trong trư ng h p đơn qu c t có yêu c u vào giai đo n qu c gia s m theo yêu c u giai đo n qu c t . 34.3 N u đơn qu c t vào giai đo n qu c gia có m t hay m t s l n s a đ i b n mô t .8 Th i h n x lý 34. 34. b n tóm t t g c n p ban đ u. b n tóm t t s a đ i l n cu i.1 N u đơn qu c t vào giai đo n qu c gia không có s a đ i b n mô t .6. 34.8.2 Th i h n th m đ nh hình th c đ i v i đơn qu c t vào giai đo n qu c gia có gi y u quy n và/ho c gi y chuy n như ng quy n n p đơn trong giai đo n qu c t (n u có) n p sau th i h n ba mươi m t tháng và trong th i h n ba mươi tư tháng k t ngày ưu tiên là 01 tháng k t ngày n p tài li u này. b n tóm t t giai đo n qu c gia. thì b n mô t và b n tóm t t dùng đ th m đ nh kh năng b o h là b n d ch ra ti ng Vi t c a công b đơn qu c t c a đơn qu c t . b n tóm t t giai đo n qu c t mà không có s a đ i b n mô t .2 N u đơn qu c t vào giai đo n qu c gia có m t hay m t s l n s a đ i b n mô t . 34.3 Th i h n th m đ nh hình th c đ i v i đơn qu c t vào giai đo n qu c gia không n p gi y u quy n và/ho c gi y chuy n như ng quy n n p đơn trong giai đo n qu c t (n u có) trong th i h n ba mươi tư tháng k t ngày ưu tiên là 01 tháng tính t ngày đ u tiên c a tháng th ba mươi lăm k t ngày ưu tiên. b n tóm t t giai đo n qu c gia.6. 34.4 Th i h n th m đ nh n i dung đ i v i đơn qu c t vào giai đo n qu c gia gi ng như đ i v i đơn qu c gia thông thư ng. Th m đ nh viên ph i ki m tra s đ ng nh t c a các thông tin trên t khai v i các thông tin trên t khai c a đơn qu c t và ki m tra s đ ng nh t c a b n d ch ra ti ng Vi t c a b n mô t . 98 .8. 34. 34. thì b n mô t và b n tóm t t dùng đ th m đ nh kh năng b o h là b n d ch ra ti ng Vi t c a công b đơn qu c t k t h p v i các ph n s a đ i l n cu i cùng tương ng n u không có tuyên b khác c a ngư i n p đơn. b n tóm t t giai đo n qu c t và giai đo n qu c gia. ngư i c a ngư i n p đơn khi đơn qu c t này chưa đư c công b n p đơn c n n p b n sao c a t khai và b n sao c a b n mô t .8.6. b n tóm t t g c n p ban đ u c a đơn qu c t có ch ng nh n c a Cơ quan nh n đơn qu c t cho C c S h u trí tu .1 Th i h n th m đ nh hình th c đ i v i đơn qu c t vào giai đo n qu c gia có gi y u quy n và gi y chuy n như ng quy n n p đơn trong giai đo n qu c t (n u có) n p trong th i h n ba mươi m t tháng k t ngày ưu tiên là 01 tháng tính t ngày đ u tiên c a tháng th ba mươi hai k t ngày ưu tiên.

trao đ i tr c ti p v i ngư i n p đơn trong quá trình th m đ nh đơn. N u c n. 36. phân lo i sáng ch (n u có). cán b văn thư ph i yêu c u ngư i nh n ký vào s giao nh n. tra c u và th m đ nh n i dung các đơn đư c giao theo các quy đ nh nêu trong Quy ch này. th m đ nh viên có th d a hoàn toàn vào k t qu tra c u. nh n và qu n lý h sơ. 36.M TS CHƯƠNG V QUY Đ NH V HÀNH CHÍNH Đi u 35. N u các lo i tài li u trong h sơ có dán mã v ch ghi s đơn thì s đơn đó ph i trùng kh p v i s đơn ghi bìa h sơ. Giao. 35.1 Th c hi n m i công vi c và ch u trách nhi m v k t qu liên quan đ n th m đ nh hình th c. tài li u cho các th m đ nh viên trong Phòng Sáng ch ho c cho cán b Phòng Đăng ký. h sơ c p/t ch i c p văn b ng b o h theo các quy đ nh c a C c và các b ph n có liên quan. 36.8 Ch u trách nhi m hoàn ch nh h sơ công b . 36.5 Th m đ nh đơn theo các quy đ nh v x lý đơn sau thông báo ch m d t th m đ nh n i dung trư c th i h n (Đi u 30). Nhi m v và trách nhi m c a th m đ nh viên 36.4 Xem xét. N u tài li u chuy n giao t Phòng Đăng ký là các lo i tài li u g i cho m t h sơ đơn đã có thì trên trang đ u c a tài li u ph i có d u nh n đơn v i s đơn c th . 35. 36.C c S h u trí tu ti n hành tra c u.2 Khi giao h sơ. Đi u 36. 99 .1 Khi nh n h sơ t Phòng Đăng ký.3 Giao d ch. 36. cán b văn thư c n ki m tra k các lo i đ u tài li u có trong h sơ theo danh m c ghi trong t khai.7 Ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng (ho c ngư i đư c u quy n) v k t qu công vi c đư c giao. Gi bí m t m i thông tin liên quan đ n đơn theo quy đ nh t i Đi u 111 Lu t S h u trí tu và theo ch đ o c a C c Trư ng C c S h u trí tu s 2095/SHTT-TCCB ngày 23/10/2008. 36.6 X lý các khi u n i c a ngư i n p đơn và th m đ nh tình tr ng pháp lý (n u có) liên quan đ n h sơ đơn do mình th m đ nh ho c theo s phân công c a Trư ng phòng. N u th y thi u lo i tài li u nào thì ph i ph n ánh ngay v i cán b giao h sơ c a Phòng Đăng ký.2 D th o các lo i công văn th hi n k t qu th m đ nh đơn. xin tin đó đ ti n hành th m đ nh đơn. tài li u theo các quy đ nh hi n hành c a C c S h u trí tu t khi nh n đư c t các b ph n chuyên môn trong C c cho đ n khi bàn giao cho các cá nhân có liên quan trong đơn v mình và ngư c l i. ph c h i th m đ nh n i dung đơn (Đi u 31) và th m đ nh l i đơn (Đi u 32) Quy ch .9 Qu n lý h sơ đư c giao theo các quy đ nh hi n hành c a C c S h u trí tu . tài li u 35. 36.3 Cán b văn thư ch u trách nhi m qu n lý h sơ. x lý ý ki n c a ngư i th ba liên quan đ n đơn do mình th m đ nh theo quy đ nh t i Đi u 29 Quy ch . th m đ nh viên có th yêu c u Trung tâm Thông tin . g i xin tin nư c ngoài cho các đơn đang x lý c a mình và trong trư ng h p này.

37.1 Phân đ nh đơn cho các th m đ nh viên. Hi u l c thi hành 39.3 Theo dõi. ph i h p công tác gi a các đơn v tr c thu c C c S h u trí tu đư c th c hi n theo quy đ nh nêu trong Quy ch làm vi c c a C c S h u trí tu ban hành theo Quy t đ nh s 1758/QĐ-SHTT ngày 27/10/2008 c a C c Trư ng C c S h u trí tu .2 Vi c đi u đ ng. Đi u 39. k t qu x lý khi u n i.2 Có trách nhi m gi bí m t m i thông tin liên quan đ n đơn cho đ n khi các thông tin đó đư c phép công b . CHƯƠNG VI ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 39. Trong trư ng h p c n thi t có th đi u chuy n đơn đang đư c x lý gi a các th m đ nh viên 38. các công văn giao d ch … trư c khi trình lên Lãnh đ o phòng ký duy t. k t qu th m đ nh tình tr ng pháp lý.4 Ch u trách nhi m trư c C c trư ng (ho c ngư i đư c u quy n) v các k t lu n cu i cùng c a Phòng liên quan đ n th m đ nh đơn cũng như các k t lu n liên quan đ n đơn b khi u n i.1 Ki m tra k t qu th m đ nh đơn (k c k t qu phân lo i sáng ch và k t qu tra c u). tuân th quy đ nh v th i h n.1 Quy ch này thay th Quy ch t m th i xét nghi m hình th c và công b đơn yêu c u c p B ng đ c quy n sáng ch /gi i pháp h u ích s 1111/PCQL ngày 100 . đ m b o trang thi t b và cơ s h t ng k thu t c n thi t đ ph c v cho công tác th m đ nh đơn m t cách t t nh t. Đi u 38. 37.3 Có trách nhi m gi bí m t m i thông tin liên quan đ n đơn cho đ n khi các thông tin đó đư c phép công b . Nhi m v và trách nhi m c a Trư ng nhóm 37. đ m b o ch t lư ng công vi c. th c hi n các công vi c đư c phân công.2 Có trách nhi m ki m soát.Đi u 37. Nhi m v và trách nhi m c a Trư ng Phòng (ho c ngư i đư c u quy n) 38. 39. 37. đôn đ c các th m đ nh viên trong nhóm do mình ph trách th c hi n công vi c đ m b o th i h n quy đ nh.1 M i cá nhân và đơn v tr c thu c C c S h u trí tu có trách nhi m ph i h p công tác. 38.4 Ch u trách nhi m trư c Lãnh đ o phòng v k t qu công vi c c a các th m đ nh viên trong nhóm mình ph trách. nh c nh và có th áp d ng các bi n pháp hành chính c n thi t nh m đ m b o ch t lư ng x lý đơn cũng như ti n đ x lý đơn. Trách nhi m ph i h p gi a các đơn v tr c thu c C c S h u trí tu 39. 38. ký duy t các công văn giao d ch v i ngư i n p đơn và/ho c ngư i th ba có liên quan theo s u quy n c a Lãnh đ o C c.

gi i pháp h u ích s 380/XNSC ngày 10/10/1992 c a C c S h u công nghi p.16/12/1998 c a C c Sáng ch và Quy ch xét nghi m sáng ch . C C TRƯ NG (Đã ký) Tr n Vi t Hùng 101 .2 Quy ch này có hi u l c k t ngày ký. 39. Nh ng đơn chưa k t thúc quá trình th m đ nh đư c ti p t c x lý theo Quy ch này.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful