SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

UJIAN PENCAPAIAN
50 minit

SEKOLAH RENDAH 2011 011
Lima puluh minit

BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN September

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pi/than jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. tanda yang telah dibuat.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, p adamkan Kemudian hitamkanjawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi

15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2

011

SULIT

3

011

Soalan 1-18
lsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Bapa Farah seorang doktor pakar di sebuah hospital swasta. bertugas di hospital itu sej ak tiga tahun yang lalu . .A' Beliau _

Soalan 4 berdasarkan gam bar di bawah.

B
C D 2

Saya Dia Aku keluarga ," kata 4 Papan yang sedang A B C dilorek ',' clipah-a-t-:: drgesok .'diketam tiba di pasar tani. itu hendak dibuat sarung parang.

"Permaisuri sedang bersantap bersama-sama dayang kepada Laksamana. A beta-,_, B -patik-\\' C
/

tuanku baginda

~'

,/W
5

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

Navin menekan loceng bas apabila A B D jauh jarang nyans _ akan cucunya yang telah

"~eo"~ hampir

6

Nenek ke kampung. A C D gembira segan hormat _~B/ rindu

lama

tidak

pulang

3

Ramlan sedang dengan kebunnya. A ,~ C D mengangkat mencedok mengaut menadah

air dari anak sungai yang berhampiran

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

[Lihat halaman sebelah
011
© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

4' gam bar di bawah.

011

SULIT

5

011

Soalan 7 berdasarkan

10

pihak lawan cuba merampas Rokiah, dia melemparkannya kepada Hanim. A Ketika... Tatkala Semasa dari. daripada kepada pada ____ Apabila IY~""

bola

itu

e
D

11 Dahlia
A 7 Pencemaran air di sungai itu bertambah mendapat kerjasama daripada penduduk. A -btt:rukkerana tidak B D

sungguh bangga ditunjukkan oleh adiknya dengan... pada... pada dengan kepada

sikap sopan santun orang-orang tua.

yang

,C--- akan ... terhadap
terhadap...

B-- sarat
C D 8 remeh teg-ang-"'< datang ke hadapan kelas apabila dipanggil oleh

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.
/

Leong Cikgu Kamal. A awa:lcekap. B __ligat-

e
9

__ segera D--Hamzah telah mendapat pekerjaan keluarganya untuk membiayai persekolahan dia mampu. dia berjanji adiknya kepada _

12 Klinik Hassan terletak di
Muhibah. A B sebelah samping tengah dan serta antara dengan

bank

Restoran

~K dan ... selagi
B C maka... ketika sehingga sekiranya, .sementara

e

.. --B/ antara -

D .kerana

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULrr

SULIT

6

011

SULIT

7

011

13 Wartawan itu sedang membuat negara yang memenangi pertandingan itu . ./A C D liputan litupan ujaran-sJ'nf:n~j~ll

ten tang kejayaan olahragawan

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.

B . ucapan

14 Murid-murid diharap agar mengambil teknik belajar daripada kursus motivasi itu.
A

untuk mengetahui

kesungguhan keterangankeinginan. kesempatan dengan angkasawan negara dirakam oleh pihak media. 17 Rumah itu dipasang dengan ______ keselamatan. A
-jejarr-

B

C
'lY

pada tingkap untuk menj arnin

15 Sesi ______ A temu janji B soaFseti1tik --€., temu ramah D

B C
.r

kekisi s~

DJ tetulang
Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.

soalsiasat
bercuti ke luar negara pada bulan lepas.

16 Aini sekeluarga A B C baik-baik cuba-cuba har:;tp-harap--.

D-· senyap-senyap

18 Puan Rokiah menggunakan beberapa daun sirih untuk membuat _____ sempena perkahwinan anak saudaranya . ..---ft B C D ikat ... gubahan tangkai ... susunan helai ... hiasan jambak ... karangan
[Lihat halaman sebelah SULIT

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

8

011

SULIT

9

011

19 Dia telah mengemukakan A B D rumusan cadangan rancangan

usul dalam mesyuarat itu.

23 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah disiplin murid? _.rA-----Pihak sekolah telah mengadakan ~ meningkatkan tatatertib murid. B C D pelbagai program yang boleh

Pilih perkataan seerti bagi usu!'

-G ---keterangan

Murid-murid haruslah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Penglibatan mudd masalah disiplin. Banyak langkah di sekolah. dalam pelbagai program membantu mengatasi murid

20 Lampu di dalam bilik itu terpadam secara tiba-tiba.
Pilih perkataan berlawan bagi terpadam. Amenyala B bersinar bersilau mengerlip

yang diadakan

untuk meningkatkan

disiplin

C
D

24 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Murid-murid yang menyertai lawatan diberikan taklimat keselamatan sebelum menuju destinasi. A Mengapakah murid-murid diberi taklimat keselamatan? Bagaimanakah taklimat keselamatan diberikan kepada murid-murid?

Soalan 21 - 22
Pilih ayat-ayat yang menggunakan

perkataan bergaris dengan betul.

B D

21

I ill IV

Selepas hujan, air sungai itu mengalir dengan deras. Siti mengaguminya yang deras, kerana dia deras berpidato. perhatian rakan-rakan Pandangannya sekelasnya. sering mendapat

_--,G----Bilakah taklimat keselamatan diberikan kepada murid-murid? Apakah taklimat keselamatan yang diberikan kepada murid-murid?

II Rakan-rakan

Soalan 25 - 26
Pilin ayat yang sarna maksud dengan ayat yang diberikan.

Larian Amin tidak begitu deras kerana baru sahaja pulih daripada demam.

-A=- I dan
B C D

n

25 "Siapkan kerja sekolah
A

-II dan ill illdanIV I dan IV

dan susun buku di dalam beg sebelum kata Puan Rina kepada anaknya. Puan Rina meminta anaknya menyiapkan bukunya sebelum tidur.r->

tidur,"

kerja sekolah dan menyusun

_8-- - Puan Rina menyuruh anaknya menyiapkan kerja sekolah dan menyusun buku di dalam beg sebelum tidur. C
j

22

1 Gadis itu lahir dalam keluarga pencinta seni.

n - Kata-kata
III IV A

itu lahir daripada perasaannya

yang ikhlas. kami semalam.

Sebelum tidur, Puan Rina menyuruh sekolah dan menyusun buku.

anaknya agar menyiapkan

kerja

Pokok itu lahir daripada benih yang ditanam seminggu yang lalu. Idea itu lahir hasil daripada perbincangan 1;-U-dau-III

D

Sebelum tidur, Puan Rina berpesan kepada anaknya agar menyiapkan kerja sekolah dan menyusun buku di dalam beg.

_B---- I, ITdan IV

C -I, -IIIdAl_!IV
D
011

n,ill-danIV
SULIT 011
© 2011 Hak Cipta Kerajaan

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

10

011 kamu mesti

SULIT Soalan 29 - 30

11

011

26 "Kalau hendak menang aeara olahraga peringkat daerah, berlatih bersungguh-sungguh," kata cikgu kepada kami. XKami meminta c~kgu berlatih bersu~gguh-sunggguh " untuk memenangi aeara olahraga penngkat daerah. 'll./l3ersungguh-sungguhlah berlatih pada peringkat . menang dalam olahraga, nasihat cikgu. C D' Ber latih aeara olahraga bersungguh-sungguh menang di peringkat daerah, pinta eikgu.

bersama-sama kami daerah, jika hendak jika kita hendak

k
"'" '

lsi tempat kosong dengan peribahasa

yang sesuai. sebaik sahaja mereka tiba

29 Keluarga Eneik Ramli kerana di rumah saya, makanan telah terhidang.
A

langkah kiri langkah kanan langkah seribu langkah bendul dalam tempoh yang ditetapkan jika

B C D

Cikgu menyuruh kami berlatih bersungguh-sungguh untuk memenangi aeara olahraga peringkat daerah.

30 Rumah

Soalan 27 - 28 Pilin ayat yang betuI. 27 A B D 28 I Kamil akan balik kampung esok pagi. Alwi menyimpan di dalam stor alat perkhemahan .. Suhaili mempunyai banyak majalah-majalah lama tentang sukan.<. Cara menganyam tikar itu bagaimana?'/

itu tidak dapat disiapkan pekerjanya bersikap _ A B seperti gergaji dua mata seperti tikus membaiki labu seperti pahat dengan penukul seperti kerbau dicucuk hi dung

e
D

._.,,,,C.-~-Tengkolok baginda telah dihiasi dengan permata nilam.

n

Mengapa kita akan mula mengemas stor sukan? yang mengambil bola daripada Cikgu Zarina?

Hl" Yang singgah ke rumah kamu itu siapakah? IV"-Kamukah A i--tlan-H~B --II-dan·-II-I

C . III dan IV
D ..L.da.n--+V.

[Lihat halaman sebelah

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

12

011

SULIT

13

011

Soalan 31 - 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

31 Apakah tujuan utama Hari Kantin diadakan?

,_A-Mengumpulkan
;'_c-

wang bagi persatuan

di sekolah

Laporan Hari Kantin Sekolah Kebangsaan Taman Indah Pada 17 April yang lalu, Sekolah Kebangsaan Taman Indah telah mengadakan Hari Kantin. Program yang disertai oleh Persatuan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik dan Kemahiran Hidup berlangsung pada puku18.00 pagi hingga 4.00 petang. Tujuan utama Hari Kantin adalah untuk mengisi tabung persatuan-persatuan yang terlibat di samping mendapatkan wang bagi membeli buku-buku untuk sudut bacaan setiap kelas. Hari Kantin dirasmikan oleh Pengerusi Persatuan lbu Bapa dan Guru (PIBG). Program ini dihadiri oleh orang ramai yang tinggal di Taman lndah dan kawasan sekitarnya. Turut hadir pada hari terse but ialah Pengerusi Penduduk Taman Indah. Terlebih dahulu guru-guru penasihat bermesyuarat untuk menentukan barang-barang yang akan dijual. Semua ahli persatuan yang terlibat menghias gerai masing-masing sehari sebelum Hari Kantin. Gerai-gerai ini terletak di kantin berhampiran dengan bengke1 Kemahiran Hidup. Pada Hari Kantin tersebut, ada yang menjual nasi lemak, kuih-muih, mi goreng, aiskrim, buah-buahan, minuman dan cenderamata. Orang ramai mengunjungi gerai-gerai yang ada untuk membeli barang-barang yang diingini. Kehadiran orang rarnai menambahkan lagi kemeriahan Hari Kantin tersebut. Aktiviti sampingan seperti pertandingan melukis dan mewarna turut diadakan. Selain itu, persembahan nyanyian, pakaian beragam serta tayangan gambar telah diadakan di dew an sekolah. Persembahan tersebut amat menggembirakan para pengunjung. Had yang cerah membolehkan semua aktiviti berjalan dengan lancar walaupun pada mulanya cuaca agak redup. Guru Besar berhasrat untuk meneruskan program ini pada tahun hadapan. Hal ini demikian, kerana sambutannya amat menggalakkan serta program ini berjaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Laporan disediakan oleh, 22 APRIL 201 1.

B C D

Mernbeli buku-buku Membuka

untuk sudut bacaan

Menjual pelbagai jenis barang gerai-gerai jualan guru-guru penasihat bermesyuarat sebelum Hari Kantin

. 32 Mengapakah diadakan? A B "Untuk

Untuk menghias Bagi menyusun Bagi menentukan

gerai jualan barang jualan dan pertunjukan bahagian persatuan yang mengambil aktiviti pertandingan

menetapkan

C
D

33 Gerai-gerai jualan terletak di A
B C bengkel Kemahiran dew an sekolah. sudut bacaan. sekolah. yang benar berdasarkan petikan. Ibu Bapa dan Guru. ',.' './ nasi goreng dan aiskrim. nyanyian Hidup.

·D--:;kantin

34 Pilih pernyataan
A B C D
>

Hari Kantin itu dianjurkan

oleh Persatuan

Makanan yang dijual ialah kuih-muih, Guru Besar ingin mengadakan Murid-murid menyertai pertandingan

program ini pada tahun hadapan. dan pakaian beragam.

35 Perkataan redup dalam petikan bermaksud
__ _A ..- mendung _

B C D

kelabu kabur malap

(NURHASLINA BINTI MOHAMAD) Setiausaha, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Taman Indah.

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

14

011

SULIT

15

011

Soalan 36 - 40 Baca petikan e-mel di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

36 Penerima e-mel ini ialah seorang A C D
1

ibu guru nenek

I
1_

I

Oaripada:

Kepada:

I Asyikin@yahoo.com I Enjilin@yahoo.com
1

__B·-';:'murid

Perkara:

Pantang Larang Masyarakat Melayu

- 37 Mengapakah orang-orang tua dahulu lebih suka menegur anak-anak muda dengan menggunakan bahasa kiasan? A B D Kaya dengan adat Melayu Tidak pandai berterus terang tersinggung teguran amalan pantang larang dalam Mahu anak-anak menghayati

Kepada sahabatku yang berada di Sabah. Apa khabar? Semoga saudari sekeluarga sihat sejahtera. Bersama-sama ini saya sertakan maklumat tentang pantang larang masyarakat Melayu untuk dijadikan bahan dalam buku skrap Bahasa Melayu seperti yang dikehendaki oleh guru saudari. Saudari, Untuk pengetahuan saudari, generasi dahulu lebih suka menggunakan kiasan daripada berterus terang kerana mereka tidak mahu golongan muda dan anak-anak ini berkecil hati. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Perkara yang disebut bukan untuk dipercayai tetapi kita perIu memahami mesej yang tersembunyi di sebalik pantang larang yang telah diturunkan secara lisan oleh nen~k moyang kita. Antara pantang larang itu ialah kanak-kanak dilarang duduk di atas bantal kerana dipercayai boleh tumbuh bisul. Sebenarnya, duduk di atas bantal merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan kerana kita menggunakan bantal untuk meletakkan kepala sewaktu tidur. Bantal juga dapat dijaga agar tidak pecah atau koyak. Anak-anak juga dilarang bergendang di dalam rumah kerana dikhuatiri harta habis dicuri oleh orang. Larangan ini bertujuan untuk mengelakkan suasana bising di rumah. Tambahan lagi, bergendang dengan mengetuk lantai rumah yang diperbuat daripada papan menyebabkan barang-barang yang tergantung di dindingjatuh dan pecah. Ibu turutmelarang anak-anak menjahit pada waktu senja supayamata tidak buta. Apabila si anak mendengar larangan itu, tentunya dia akan berhenti daripada menjahit. Pengajaran di sebalik larangan itu adalah untuk menjaga kesihatan mata supaya tidak menjadi kabur dan rosak ataujarum tercucuk tangan. Namun hari ini, anak-anak muda tidak mudah terpengaruh dengan pantang larang. Mereka menolak kepercayaan orang-orang tua. Mungkin pendidikan yang diterima di sekolah telah membentuk pemikiran mereka menjadi lebih rasional, Asyikin Binti Hassan ShahAlam, Selangor
011 e SULIT

_G' Tidak mahu anak-anak

38 Bagaimanakah pendidikan kalangan generasi muda? A B C
-"-

mempengaruhi

Membezakan yang baik dengan yang buruk Membentuk daya fikir yang munasabah Mudah menerima ajaran yang diberi

__ ;,-;W:::Tidak mempercayai orang-orang tua 39 Pilih pemyataan yang tidak benar tentang petikan e-mel tersebut. A B D Sahabat penerima e-mel tinggal di Sabah bersama keluarganya. Maklumat yang dikirim adalah untuk bahan buku skrap. -, Pantang larang ini disampaikan secara lisan oleh masyarakat lama. membawa maksud ~

_G---"Pantanglarang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai mumi.

40 Frasa mesej yang tersembunyi A C D permintaan pengajaran penghayatan sillit.~/ tersirat. terselindung. B-- pesanan terpendam.

KERTAS SOALAN TAMAT

2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

011

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful