You are on page 1of 197

Chuyn Php Lun

L Hng Ch

Lun ng
Pht Php tinh thm nht, l khoa hc huyn b v siu thng hn ht thy cc hc thuyt trn th gii. Nu khai m lnh vc ny, th cn phi ci bin t tn gc quan nim ca ngi thng; nu khng, chn tng v tr s vnh vin l iu thn thoi ca nhn loi, v ngi thng vnh vin b lt trong ci khung do hiu bit ngu mui ca mnh dng nn. Vy Pht Php ng ra l g? L tn gio chng? L trit hc chng? ch l nhn thc ca nhng hc gi Pht gio hin i ho m thi. H ch hc l lun, h xem nh phm tr trit hc va ph phn va hc [tp] v lm nhng ci gi l nghin cu. K thc, Pht Php khng ch l nhng g t i trong kinh sch, vn ch l Php ca tng s cp ca Pht Php. Pht Php l t nhng lp t, phn t n v tr, t th nh hn cho n ln hn, nhn thu ht thy iu b mt, khng g khng bao [hm], khng g b b st. N l c tnh Chn Thin Nhn ca v tr, [vi] nhng lun thut khc nhau ca cc tng khc nhau; cng chnh l iu o gia gi l o, Pht gia gi l Php. Khoa hc ca nhn loi ngy nay du pht trin n u, cng ch l mt b phn ca b mt trong v tr. Mi khi chng ti a ra nhng hin tng c th trong Pht Php, lin c ngi ni: Gi l thi i in t, khoa hc rt pht trin, phi thuyn v tr bay n c nhng tinh cu khc, vy cn ging chi my iu m tn c xa y. Ni thng ra, my tnh du pht trin n u, cng khng sao snh ni b no ngi, m no ngi cho n tn by gi vn l ch m khng th nghin cu cho thu o. Phi thuyn v tr du bay cao n u, cng khng th bay khi khng gian vt cht ny ni nhn loi chng ta ang tn ti. Tri thc ca nhn loi hin i c th liu gii c ch l nhng iu l t v cng thin cn, qu cch bit vi nhn thc chn chnh v chn tng ca v tr. Thm ch c ngi khng dm nhn thng, khng dm tip xc, khng dm tha nhn s thc ca nhng hin tng tn ti mt cch khch quan; v h qu bo th, khng mun thay i quan nim truyn thng t duy. Ch c Pht Php mi c th khai m nhng ch m v ton v tr, thi-khng, v [thn] th ngi; N c th thc s phn bit thin v c, tt v xu; ph b ht thy kin [gii] sai lm, a ra chnh kin. T tng ch o v nghin cu pht trin ca khoa hc nhn loi hin nay ch c th hn cuc trong th gii vt cht; s vt c nhn thc ri th n mi c nghin cu, [ngi ta c] theo l li y. Nhng ti khng gian chng ta [c] nhng hin tng [tuy] nhn khng thy s khng c, nhng tn ti [mt cch] khch quan, v li c kh nng phn nh n khng gian vt cht chng ta, [c] biu hin ht sc thc ti, [ngi ta] li khc t khng ng chm n, cho l nhng hin tng bt minh. Ngi c chp khng khng v cn c tm l do ni rng l hin tng t nhin; ngi c dng khc tri vi lng mnh m chp ln mi th ci m ln m tn; ngi t truy cu lng trnh rng khoa hc cha pht trin. Nu nhn loi c th nhn thc li mi v bn thn v v tr, thay i hon ton quan nim cng nhc, th nhn loi s c mt [bc] nhy vt. Pht Php cho php nhn loi thu trit th gii v lng v bin. T nghn xa n nay, c th a ra thuyt minh sng t y v nhn loi, mi tng khng gian vt cht tn ti, sinh mnh, cho n ton v tr, th ch c Pht Php.
L Hng Ch

MC LC Lun ng Bi ging th nht 1 Nam n song tu................................................92 Tnh mnh song tu............................................93 Php thn..........................................................94 Khai quang.......................................................95 Khoa chc do..................................................100 Bi ging th su 101

Chn chnh a con ngi ln cao tng.............1 Tng khc nhau c Php ca tng khc nhau.....4 Chn Thin Nhn l tiu chun duy nht nhn nh ngi tt xu..............................................6 Kh cng l vn ho tin s................................8 Kh cng chnh l tu luyn...............................11 Luyn cng v sao khng tng cng.................13 c im ca Php Lun i Php..................18 Bi ging th hai 23

Vn lin quan n thin mc.......................23 Cng nng dao th............................................31 Cng nng tc mnh thng...............................32 Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii.........35 Vn hu s cu............................................38 Bi ging th ba 45

Tu ho nhp ma............................................101 Luyn cng chiu ma.....................................107 T tm sinh ma...............................................111 Ch thc phi mnh.....................................115 Tm nht nh phi chnh...............................115 Kh cng v thut...........................................120 Tm l hin th...............................................123 Bi ging th by 126

Ti i x vi cc hc vin u nh t.......45 Cng php Pht gia v Pht gio......................46 Tu luyn phi chuyn nht...............................49 Cng nng v cng lc.....................................51 Phn tu v t cng............................................51 Ph th..............................................................55 Ngn ng v tr...............................................59 S ph cp g cho hc vin...............................61 Trng nng lng...........................................66 Cc hc vin Php Lun i Php truyn cng nh th no.......................................................66 Bi ging th t 69

Vn st sinh...............................................126 Vn n tht.................................................129 Tm tt .......................................................133 Vn tr bnh...............................................137 Tr bnh bnh vin v tr bnh bng kh cng ........................................................................140 Bi ging th tm 144

Tch cc..........................................................144 Trm kh.........................................................145 Thu kh...........................................................147 Ai luyn cng th c cng.............................149 Chu thin........................................................153 Tm hoan h...................................................159 Tu khu...........................................................161 Bi ging th chn 163

Mt v c......................................................69 Chuyn ho nghip lc.....................................70 cao tm tnh................................................76 Qun nh.........................................................80 Huyn quan thit v..........................................82 Bi ging th nm 87

Kh cng v th dc........................................163 nim............................................................164 Tm thanh tnh................................................169 Cn c.............................................................172 Ng.................................................................174 Ngi i cn kh...........................................178

hnh Php Lun...........................................87 K Mn cng php...........................................89 Luyn t php...................................................90

Bi ging th nht
Chn chnh a con ngi ln cao tng
Trong ton b qu trnh truyn Php, truyn cng ti c bn l c trch nhim vi x hi, c trch nhim vi hc vin; hiu qu thu c tht tt, nh hng n ton x hi cng rt tt. Vi nm trc c rt nhiu kh cng s truyn cng; nhng g h ging u thuc v tng cha bnh kho ngi. ng nhin, khng phi ni l cng php ca nhng ngi khc khng tt; ti ch ni rng h khng truyn g ti cao tng. Ti cng bit r tnh th kh cng trn ton quc 1. C trong ngoi nc hin nay, v vic truyn cng ln cao tng mt cch chn chnh, th ch c mnh c nhn ti ang lm. Truyn cng ln cao tng y, ti sao khng c ai lm? L v n ng chm n nhng vn rt ln, ng chm n lch s uyn nguyn rt su xa, ng chm n phm vi cng rt rng, nhng vn lin quan n cng ht sc gay gt. N khng phi l [iu] m ngi bnh thng c th truyn c, bi v n phi ng n nhng iu ca rt nhiu cng phi. c bit l chng ta c rt nhiu ngi luyn cng, h nay hc cng ny, mai hc cng khc, lm thn th ca mnh lon lung tung hng c; h nht nh ri s khng th tu ln c na. Ngi ta theo mt con ng ln [i o] m tu ln, [cn] h [theo] cc ng nhnh; h tu ci ny, ci kia can nhiu; tu ci kia, ci ny can nhiu; u can nhiu n h, h khng [th] tu c na ri. Nhng s tnh y chng ti u phi gii quyt, ci tt lu li, ci xu b i; m bo t nay tr i ch v c th tu luyn; nhng [ch v] phi n hc i Php mt cch chn chnh. Nu ch v m gi cc chng tm chp trc, n cu cng nng, n tr bnh, n nghe ngng l lun, hoc gi m gi mc ch bt ho no ; nh th u khng c. Bi v nh ti ni, vic ny hin nay ch c mnh c nhn ti ang lm. S vic nh th ny, c hi khng nhiu, v ti cng khng truyn [ging] lu theo cch ny. Ti thy rng nhng ngi trc tip nghe ti truyn cng ging Php, ti ni tht rng sau ny ch v s hiu ra; ch v s thy rng khong thi gian ny tht ng mng phi thng. Tt nhin chng ti ni v duyn phn; mi ngi ngi ti y u l duyn phn. Truyn cng ln cao tng, mi ngi ngh xem, [] l vn g? chng phi nhn sao? nhn y, ch v ng l tu luyn chn chnh, ch khng ch l cha bnh kho ngi. L tu luyn chn chnh, i vi tm tnh ca hc vin th yu cu cng nht nh phi cao. Chng ta l nhng ngi ngi ti ni ny, n hc i Php, ch v phi coi mnh ng l nhng ngi luyn cng chn chnh ang ngi ti y, ch v phi vt b cc tm chp trc. [Khi] ch v m gi cc loi mc ch hu cu m n hc cng, hc i Php, [th] ch v s khng hc c g ht. [Ti] ni r cho ch v mt chn l: ton b qu trnh tu luyn ca ngi ta chnh l qu trnh lin tc tng kh tm chp trc ca con ngi. Con ngi trong x hi ngi thng, k tranh ngi ot, k la ngi di, ch v cht nh li ch c nhn m lm hi ngi khc; cc tm y u phi vt b. Nht l vi nhng ngi hc cng ti y hm nay, nhng tm y li cng phi vt b hn na.
1

Ton quc: tc l Trung Quc. Trong ton cun sch ny, cc t nh nc ta, ton quc, v.v. u l ni v Trung Quc. Tt c cc ch thch u do ngi dch t bin son, khng phi chnh vn, ch c tc dng tham kho.
1

Chn chnh a con ngi ln cao tng

y ti khng ging tr bnh; chng ti cng khng tr bnh. Nhng l ngi tu luyn chn chnh, ch v mang theo thn th c bnh, [th] ch v tu luyn khng c. Ti phi gip ch v tnh ho thn th. Tnh ho thn th ch hn cuc cho nhng ai n hc cng chn chnh, nhng ai n hc Php chn chnh. Chng ti nhn mnh mt im: [nu] ch v khng b c ci tm y, khng b c ci [suy ngh v] bnh y, [th] chng ti chng th lm g, i vi ch v chng th gip c. Ti sao? Bi v trong v tr ny c mt [Php] l: nhng s vic ni ngi thng, chiu theo Pht gia [tuyn] ging, u c quan h nhn duyn; sinh lo bnh t, [chng] tn ti ng nh vy [ci] ngi thng. Bi v con ngi trc y lm iu xu [nn] nghip lc sinh ra mi to thnh c bnh hoc ma nn. Chu ti [kh] chnh l hon tr n nghip; vy nn, khng ai c th tu tin thay i n; thay i [n] cng tng ng vi mc n khng phi tr; cng khng c tu m lm th, nu khng th cng tng ng vi lm iu xu. C ngi tng rng tr bnh cho ngi khc, cha bnh kho ngi l vic tt. Theo ti thy, [h] u khng tht s tr khi bnh; u ch l tr hon bnh, hoc l chuyn ho [bnh], ch khng ng l tr b n i. [] tht s tr dt nn y, th phi tiu tr nghip lc. Nu tht s c kh nng tr ht bnh y, thanh tr trit nghip lc y, tht s t n im y, [th] tng ca c nhn cng khng thp lm. H thy r mt [Php] l, chnh l khng c tu ph hoi [Php] l trong [ci] ngi thng. Trong qu trnh tu luyn, ngi tu luyn xut pht t tm t bi m lm mt vi vic tt, gip ngi tr bnh, cha bnh kho ngi; iu y c php; nhng cng khng th hon ton tr ht [bnh] cho ngi ta c. Nu nh c th tht s tr tn gc bnh cho mt ngi thng, th ngi thng khng c tu luyn y c th ra khi y, chng cn cht bnh no ht; ra khi ca vn l mt ngi thng, v xut pht t li ch c nhn ngi y vn tranh ot nh nhng ngi thng; vy lm sao c th tu tiu tr nghip lc cho h c? iu y tuyt i khng c php. Vy v sao li c th gip ngi tu luyn [tr bnh] c? Bi v ngi tu luyn l trn qu nht, [v] ngi y mun tu luyn; vy nn, mt nim [mun tu luyn] xut pht ra l trn qu nht. Trong Pht gio c ging Pht tnh; mt khi Pht tnh xut hin, cc Gic Gi c th gip ngi y. ngha y l g? Nu hi ti ging, bi v ti ang truyn cng ti cao tng, lin quan n [Php] l ti cao tng, lin quan n nhng vn rt ln. Ni v tr ny, chng ti thy rng sinh mnh con ngi khng phi sinh ra ti x hi ngi thng. S sn sinh ra sinh mnh chn chnh ca con ngi chnh l sinh ra trong khng gian v tr. Bi v trong v tr ny c rt nhiu cc loi vt cht ch to sinh mnh; vi s vn ng tng h, nhng vt cht y c th sn sinh ra sinh mnh; nn cng ni, sinh mnh ti nguyn s ca con ngi n t v tr. Bn lai ca khng gian v tr l lng thin, l mang y chng c tnh Chn Thin Nhn; con ngi sinh ra cng vi v tr l ng tnh. Nhng sn sinh ra nhiu th sinh mnh ri; th cng pht sinh quan h x hi [trong] qun th. Trong c mt s ngi c th tng thm t tm; tng ca h dn dn rt chm h thp xung; [khi] khng th ti tng y na, th h phi rt xung di. Tuy nhin ti tng kia [h] li bin i khng cn tt na, h khng th li, v tip tc rt xung di; cui cng rt xung n tng ca nhn loi. Ton th x hi nhn loi u cng trong mt tng ny. rt n bc ny, ng ti gc cng nng m xt, hoc ng ti gc cc i Gic Gi m xt, [th] nhng th sinh mnh kia cn phi b tiu hu. Tuy nhin cc i Gic Gi
Chn chnh a con ngi ln cao tng 2

xut pht t tm t bi m cp cho h mt c hi na; [cc i Gic Gi] to nn mt hon cnh c th, mt khng gian c th nh th ny. Tuy vy cc th sinh mnh ti khng gian ny khc xa cc th sinh mnh ti tt c khng gian khc trong v tr. Nhng th sinh mnh ti khng gian ny khng th nhn thy cc th sinh mnh ti cc khng gian khc, v khng th nhn thy chn tng ca v tr; bi vy ai [rt xung y] u tng ng vi ri vo [ci] m. Mun ht bnh, tr nn, tiu nghip, th nhng ngi ny phi tu luyn, [phi] phn bn quy chn chnh l iu m cc loi [mn php] tu luyn u nhn nhn. Con ngi phi phn bn quy chn, mi l mc ch chn chnh lm ngi; do vy mt c nhn h mun tu luyn, th c [xc] nhn l Pht tnh xut hin. Nim y trn qu nht, v v y mun phn bn quy chn, mun t tng ca ngi thng m nhy ra. C th mi ngi tng nghe cu ny trong Pht gio: Pht tnh nht xut, chn ng thp phng th gii. Ai m nhn thy, [th] u [mun] gip ngi kia, gip mt cch v iu kin. Pht gia nhn khng ni iu kin, [cng] khng c gi c; c th gip ngi kia mt cch v iu kin; vy nn chng ti c th lm cho hc vin rt nhiu s vic. Nhng [i vi] mt ngi thng, ch mun lm ngi ni ngi thng, h [ch] mun ht bnh, th khng th c. C ngi ngh: Mnh ht bnh th mnh s tu luyn. Tu luyn khng c iu kin no ht; mun tu luyn, th tu luyn thi. Nhng mang mt thn th c bnh, hoc c ngi mang trn thn nhng tn tc cn rt lon; c ngi cha tng luyn cng; cng c ngi luyn cng hng chc nm, nhng vn loanh quanh [tng luyn] kh, cng cha tu c ln trn. Vy lm sao y? Chng ti s tnh ho thn th h, h c th tu luyn ln cao tng. Trong khi tu luyn ti tng thp nht, c mt qu trnh, chnh l thn th ch v c hon ton tnh ho cho n trit ; tt c nhng g khng tt tn ti trong t tng, quanh thn th tn ti trng nghip lc v nhng nhn t lm thn th khng c kho mnh; ton b nhng th y phi c thanh l ra ht. Nu chng thanh l, mang theo thn th nh nhp, thn th en bn v t tng d xu nh vy, th hi c th t n tu luyn ln cao tng c khng? y chng ta khng luyn kh, khng yu [cu] ch v luyn g tng thp y ht; chng ti y ch v vt qua, cho thn th ch v t n trng thi v bnh. ng thi chng ti cn cp cho ch v mt b hnh thnh y mi th cn thit cho [vic to] c s ca tng thp; nh th, chng ta s trn tng rt cao [m] luyn cng. Chiu theo thuyt php tu luyn, kh c tnh [th no]: c ba tng. Nhng tu luyn chn chnh (khng tnh phn luyn kh), gm c hai tng ln tt c: mt l tu luyn th gian php, hai l tu luyn xut th gian php. Th gian php v xut th gian php ny khc vi xut th gian v nhp th gian [c ging] trong cha, vn ch l l lun. [Ca] chng ti l bin ho ti hai tng ln tu luyn [thn] th ngi mt cch chn chnh. Bi v trong qu trnh tu luyn th gian php thn th ngi c tnh ho lin tc, tnh ho khng ngng; do khi n hnh thc cao nht ca th gian php, thn th hon ton c thay th bng vt cht cao nng lng. Cn tu luyn xut th gian php c bn l tu luyn Pht th, l thn th cu thnh t vt cht cao nng lng, [trong ] tt c cng nng u ti xut li mi. Chng ti ni v hai tng ln nh vy. Chng ti ging duyn phn; vi mi ngi ngi y, ti c th lm cho mi ngi nhng s vic ny. Chng ta hin nay cng hn hai nghn ngi; vi vi nghn ngi, thm ch nhiu hn na, trn vn ngi, ti cng c th lm c;
Chn chnh a con ngi ln cao tng 3

ngha l, ch v khng cn luyn li nhng g tng thp. Sau khi tnh ho thn th ca ch v v y ch v vt qua, ti s ci cho ch v mt b hon chnh mt h thng tu luyn; ch v ln ngay trc tip tu luyn ti cao tng. Nhng [iu ny] ch gii hn cho nhng hc vin n tu luyn chn chnh; khng th ni rng [h] ch v ngi y, [th] ch v l ngi tu luyn. Khi trong t tng [ch v] c chuyn bin cn bn, th chng ti c th cp [cho ch v]; khng ch nhng th y; sau ny ch v s hiu r rng minh bch rng ti cp cho mi ngi rt ro nhng g. Ti y chng ti cng khng ging tr bnh; nhng chng ti ni iu chnh ton th thn th ca hc vin, sao cho ch v c th luyn cng. Ch v mang ci thn th c bnh, th ch v hon ton khng th xut [hin] cng; do mi ngi cng khng nn tm ti tr bnh; ti cng khng lm vic y. Ti ra cng chng 1 c mc ch ch yu l a con ngi ln cao tng, a con ngi ln cao tng mt cch chn chnh.

Tng khc nhau c Php ca tng khc nhau


Trc y c nhiu kh cng s ging rng kh cng c no l s cp, trung cp, cao cp. Ci ton l kh, u l nhng th ti cng mt tng luyn kh, m cng phn thnh s cp, trung cp, cao cp. V nhng g thc s ti cao tng, hu ht nhng ngi tu luyn kh cng chng ta khng c g trong u ht, [h] hon ton chng bit g. T nay tr i, nhng g chng ti ni r u l Php ti cao tng. Hn na ti mun khi phc li danh ting chn chnh ca [php mn] tu luyn. Ti kho hc ny ti mun cp n mt s hin tng bt lng trong gii tu luyn. Chng ta i i, nhn nhn nhng hin tng y nh th no, ti u cn ging r; hn na truyn cng ging Php ti cao tng c lin quan n nhiu mt, lin quan n vn rt ln, thm ch rt gay gt; ti cng mun ging r nhng iu y; li c nhng can nhiu xut pht t khng gian khc n x hi ngi thng chng ta, c bit can nhiu n gii tu luyn; ti cng cn ging r; ng thi [ti] cng gip hc vin ca chng ta gii quyt nhng vn y. Nu vn y chng c gii quyt, [th] ch v khng luyn cng c. Mun gii quyt tn gc nhng vn , chng ti cn phi coi mi ngi [hc vin] nh nhng ngi tu luyn chn chnh th mi lm vy c. ng nhin, khng d m chuyn bin ngay lp tc t tng ca ch v; trong khi nghe bi ging t nay tr i, ch v s chuyn bin t tng ca mnh mt cch t t; cng mong mun rng ch v ch nghe [ging]. Ti truyn cng khc vi ngi khc truyn cng. C ngi truyn cng, h ch n gin l ging mt cht v cng l ca h, sau kt ni [ truyn] mt cht tn tc, ri dy mt b th php l xong. Ngi ta hin nay quen vi [phng cch] truyn cng nh th. Truyn cng chn chnh cn phi ging v Php, phi thuyt v o. Qua mi bi ging trn lp, ti cn ni r nhng [Php] l ti cao tng, ch v mi c th tu luyn c; nu khng, th khng cch no tu luyn. Ngi ta ch truyn nhng th ti tng cha bnh kho ngi thi; [nu] ch v mun tu luyn ln cao tng, [nhng] ch v li khng c Php ch o ti cao tng, [th] ch v khng th tu luyn c. V nh ch v i hc, ch v mang sch gio khoa tiu hc m n i hc, [th] ch v vn ch l hc sinh tiu hc. C ngi cho rng [h] hc rt nhiu cng, hc cng ny, hc cng kia, c c chng chng ch tt nghip; nhng cng ca h vn cha h [tng] ln. H cho rng nhng th chnh l ngha l chn
1

Xut sn: ra cng chng (ngha chuyn, ngha bng).


4

Tng khc nhau c Php ca tng khc nhau

chnh v ton b kh cng; khng phi th, ch l phn v nng cn ca kh cng, [l] nhng th ti tng thp nht. Kh cng khng ch l vy; n l tu luyn, l iu rng ln tinh thm; ngoi ra ti nhng tng khc nhau tn ti nhng Php khc nhau; vy n khc vi nhng th luyn kh chng ta bit hin nay; [nhng th m] ch v c hc nhiu na cng vy thi. Ly mt th d, sch tiu hc ca Anh ch v cng hc, sch tiu hc ca M ch v cng hc, sch tiu hc ca Nht ch v cng hc, sch tiu hc ca Trung Quc ch v cng hc, [rt cuc] ch v vn ch l hc sinh tiu hc. Ch v hc cng lm kh cng ti tng thp, nhn cng nhiu nhng th y, th tri li li cng c hi, [v] thn ca ch v b lon mt ri. Ti cng cn phi nhn mnh mt vn , tu luyn chng ta cn phi c truyn cng [v] ging Php. Mt s ho thng cha, c bit l [ho thng] Thin tng c th c cch ngh khc. H nghe n ging Php, h lin khng thch nghe. Ti sao? Thin tng [nhn] nhn rng: Php y khng th ging, Php ging ra [thnh li] th khng cn l Php na; khng c Php c th ging; ch c th tm lnh thn hi; vy nn n ngy nay Thin tng khng ging Php g ht. t Ma [bn] Thin tng truyn [dy] iu y; [] l cn c theo mt cu ca Thch Ca Mu Ni. Thch Ca Mu Ni ging: Php v nh Php. ng y cn c trn cu thoi ca Thch Ca Mu Ni m sng lp php mn Thin tng. Chng ti ni ci php mn y l th di sng b. Sao li gi l di sng b? Khi u khi t Ma di vo trong th thy cn rng; nh t di vo th thy khng cn rng na; tam t th thy cn lt c; t t th thy hp lm ri; ng t v c bn chng cn g di na; ti lc t Hu Nng th n nh [sng b] v c di cng chng i n u c na. Ngy nay ch v nu mun n Thin tng hc Php, ch v ch hi; nu ch v hi ng [thy] bt k vn g, [ng ta] s quay li cho vo u ch v mt gy, gi l bng ht 1. ngha l ch v khng c hi, phi t mnh ng. Ch v ni: Ti cha bit nn mi n hc, ng c g y? ng li cho ti mt gy [l sao]?! l ci sng b kia di n nh ri, khng cn g c th ging na. t Ma ging r l n ch c th truyn n lc t, sau khng dng c na. My trm nm qua ri, n nay vn c ngi m cht cng ci l ca Thin tng m khng b. Hm ngha chn chnh ca li ging Php v nh Php ca Thch Ca Mu ni l g? Tng ca Thch Ca Mu Ni l [tng] Nh Lai; [nhng] cc tng nhn sau ny c rt nhiu v khng h ng n tng ca Thch Ca Mu Ni, [khng ng c] tm thi trong cnh gii t tng ca ng, hm ngha chn chnh trong Php m ng ging, [cng nh] hm ngha chn chnh trong li m ng ni. Vy nn i sau ngi gii thch th ny, ngi gii thch th kia, gii thch n hn lon; cho rng Php v nh Php ngha l ch v khng c ging, ging ra th khng cn l Php na. Tht ra khng phi ngha nh vy. Thch Ca Mu Ni di ci b khai cng khai ng ri, cha lp tc t n tng Nh Lai. Trong sut 49 nm truyn Php, ng lin tc t mnh cao. Mi khi cao [ln] mt tng, ng quay li xt thy Php mnh va ging xong khng cn ng na. Li cao ln, ng pht hin rng Php mnh va ging xong li cng khng ng na. C cao ln, ng li pht hin rng Php va ging xong li khng cn ng. Trong ton b 49 nm, ng khng ngng thng hoa nh th; mi ln cao [ln] mt tng, [ng] li pht hin Php ng ging trc v nhn thc u l rt thp. ng cng pht hin rng Php ca mi mt tng l th hin ca Php ti mi mt tng ; mi mt tng u c Php, nhng khng phi l chn l tuyt i ca
1

Bng ht: gy cnh tnh.


5

Tng khc nhau c Php ca tng khc nhau

v tr. V li Php ca tng cao so vi Php ca tng thp th [tip cn] gn c tnh ca v tr hn; vy nn, ng bn ging: Php v nh Php. Cui cng Thch Ca Mu Ni li ging: Ta i ny cha c ging Php no ht. Thin tng li l gii rng khng Php c th ging. Vo nhng nm cui, Thch Ca Mu Ni t n tng Nh Lai; hi ti sao ng ni ng cha c ging Php no ht? Thc ra ng nu ra mt vn g? ng [mun] ni: t n tng Nh Lai nh ta, ta cha th thy c [chn] l ti hu ca v tr, Php ti hu ca v tr l g. Vy nn ng mun ni ngi i sau khng c ly nhng li ng ging lm chn l tuyt i, chn l bt bin; nu khng ngi i sau s b hn cuc vo tng Nh Lai hoc thp hn Nh Lai, m khng th t ph ln tng cao hn. Ngi i sau khng l gii c ngha chn chnh ca cu ni y, [nn nhn] nhn rng Php ging ra th khng cn l Php, [h] l gii kiu nh th. K thc Thch Ca Mu Ni [mun] ging rng: Cc tng khc nhau c Php ca cc tng khc nhau, Php ca mi mt tng khng phi l chn l tuyt i ca v tr; nhng Php ca mi mt tng c tc dng [lm Php l] ch o ti mi mt tng. Tht ra ng ging chnh [Php] l ny. Trc y c nhiu ngi, c bit [bn] Thin tng, c nht mc bo tr nhn thc thin kin v sai lm cc oan y. Khng dy ch v, th hi ch o [tu] luyn lm sao, luyn th no, ri tu ra sao? Trong Pht gio c nhiu chuyn c Pht gio, c th c ngi tng xem; k rng ln trn tri, sau khi n thin quc, ri pht hin rng kinh Kim Cng so vi kinh Kim Cng di [h gii], tng ch u khc nhau, ngha cng khc nhau. Ti sao kinh Kim Cng kia li khc vi kinh Kim Cng ti nhn gian? Li c ngi ni: Kinh sch ca th gii Cc Lc so vi [kinh th] di [h gii] qu l khc hn, hon ton khc nhau, khng ch cc ch khc nhau m hm ngha, ngha cng khc nhau, chng thay i hn ri. Tht ra, chnh l cng mt Php ng nht [nhng] ti cc tng khc nhau [th] c cc bin ho v hnh thc hin hin khc nhau; i vi ngi tu luyn ti cc tng khc nhau, c th pht huy tc dng ch o khc nhau. Mi ngi u bit, trong Pht gio c cun sch nh tn l Ty phng Cc Lc th gii du k, k rng mt tng nhn kia to luyn cng, nguyn thn [bay] n th gii Cc Lc xem ngm cnh tng [ni y]; ht mt ngy; ri quay v nhn gian thy su nm tri qua. V y thy c khng? thy, nhng iu v y thy khng phi l chn tng. Ti sao? Bi v tng ca v y khng , [nn] ch c th tng ca v y m hin hin cho v y nhng th hin ca Pht Php m v y nn c thy. Bi v mt th gii kiu nh vy chnh l th hin cu thnh ca Php; cho nn, v y khng th thy c chn tng. Ti ging rng Php v nh Php chnh l c hm ngha nh th.

Chn Thin Nhn l tiu chun duy nht nhn nh ngi tt xu


Trong Pht gio ngi ta lun tm hiu xem Pht Php l g. Cng c ngi [nhn] nhn rng Php ging trong Pht gio chnh l ton b Pht Php; thc ra khng phi. Php m Thch Ca Mu Ni ging, cch y 2 nghn 5 trm nm dnh cho nhng ngi thng tng cc thp, mi thot thai t x hi nguyn thu; [l] Php ging cho nhng ngi c t tng n gin nh th. Thi mt Php m ng ni n, chnh l hm nay; con ngi hin ti m dng Php y tu luyn th khng th c na. Vo thi mt Php, ho thng trong cha t cn rt kh, hung l nhn. Php m Thch Ca Mu Ni thi truyn l nhm thng vo tnh
Chn Thin Nhn l tiu chun duy nht nhn nh ngi tt xu 6

hung by gi m truyn; ngoi ra ng cng khng h ging ht ra nhng g bn thn ng ti tng ca mnh bit v Pht Php; mun bo tr bt bin vnh cu [Php y], cng khng th c. X hi ang pht trin; t tng ca nhn loi cng ngy cng phc tp; khin con ngi khng d dng theo cch m tu c na. Php trong Pht gio khng th khi qut ton b Pht Php, n ch l b phn rt nh ca Pht Php. Cn c rt nhiu Php ln ca Pht gia ang lu truyn ti dn gian, n truyn qua cc thi i. Cc tng khc nhau c cc Php khc nhau, cc khng gian khc nhau c cc Php khc nhau; chnh l Pht Php th hin khc nhau ti tng khng gian, ti tng tng khc nhau. Thch Ca Mu Ni cng ging rng tu Pht c 8 vn 4 nghn php mn; nhng trong Pht gio ch c Thin tng, Tnh , Thin Thai, Hoa Nghim, Mt tng, v.v khong hn chc php mn, khng th bao qut ht Pht Php c. Bn thn Thch Ca Mu Ni khng h truyn ra ht Php ca mnh, [ng] ch nhm thng vo nng lc tip th ca ngi thi m truyn mt b phn m thi. Vy Pht Php l g? c tnh cn bn nht trong v tr ny l Chn Thin Nhn, N chnh l th hin ti cao ca Pht Php, N chnh l Pht Php ti cn bn. Pht Php ti cc tng khc nhau c cc hnh thc th hin khc nhau, ti cc tng khc nhau c cc tc dng ch o khc nhau; tng cng thp [th] biu hin cng phc tp. Vi lp khng kh, , g, t, st thp, [thn] th ngi, ht thy vt cht u c tn ti trong n ci chng c tnh Chn Thin Nhn y; thi xa ging rng ng hnh cu thnh nn vn s vn vt trong v tr; [ng hnh kia] cng c tn ti chng c tnh Chn Thin Nhn y. Ngi tu luyn n c tng no th ch c th nhn thc c th hin c th ca Pht Php ti tng y; chnh l qu v v tng tu luyn [ca ngi y]. Ni chung, Php rt ln. n im cc cao m ging, th rt n gin; bi v Php kia ging nh hnh dng ca kim t thp. n ni tng cc cao th ba ch c th dng khi qut, chnh l Chn Thin Nhn; th hin ti cc tng cc k phc tp. Ly con ngi lm v d, o gia xem [thn] th ngi nh mt tiu v tr; con ngi c thn th vt cht; nhng ch ci thn th vt cht y khng th cu thnh mt con ngi hon chnh c; cn phi c tnh kh, tnh cch, c tnh, v nguyn thn mi c th cu thnh mt con ngi hon chnh, c lp, v mang theo c tnh t ng. V tr ny ca chng ta cng nh th; c h Ngn H, c cc thin h khc, cng nh cc sinh mnh v nc, vn s vn vt trong v tr ny; [tt c nhng th y] chng u c phng din tn ti vt cht; ng thi chng cng c tn ti c tnh Chn Thin Nhn. Du l vi lp vt cht no th cng bao hm chng c tnh y, trong vi lp cc nh cng bao hm chng c tnh y. Chng c tnh Chn Thin Nhn l tiu chun nhn nh tt v xu trong v tr. Th no l tt, th no l xu? Chnh l dng N {Chn Thin Nhn} m xc nh. c m chng ta ni n trong qu kh cng tng t nh th. Tt nhin chun mc o c ca x hi nhn loi hin nay bin i rt nhiu, tiu chun o c mo m hn ri. Hin nay [nu] c ngi noi gng Li Phong, th c th b coi l mc bnh tm thn. Nhng nu vo hi thp k 50, 60, th ai dm ni ngi y b bnh tm thn? Chun mc o c ca nhn loi ang trt trn dc ln, o c th gian trt xung hng ngy; ch chy theo li, ch v cht nh li ch c nhn m lm tn hi ngi khc; ngi tranh k ot, chng t mt th on no. Mi ngi th ngh xem, c c php tip tc nh th ny khng? C ngi lm iu xu, ch v ni rng anh ta lm iu xu, anh ta cng khng
Chn Thin Nhn l tiu chun duy nht nhn nh ngi tt xu 7

tin; anh ta tht s khng tin rng mnh lm iu xu; c mt s ngi dng chun mc o c ang trt dc kia m t o lng bn thn mnh, cho rng mnh tt hn ngi khc, v tiu chun nh gi thay i ri. Du tiu chun o c ca nhn loi c thay i th no i na, c tnh ca v tr khng h thay i; N chnh l tiu chun duy nht xc nh ngi tt xu. L ngi tu luyn, phi chiu theo tiu chun ny ca v tr m yu cu chnh mnh, khng th chiu theo tiu chun ca ngi thng m t yu cu cho mnh c. Nu ch v mun phn bn quy chn, ch v mun tu luyn ln trn, th ch v cn chiu theo tiu chun y m lm. L mt c nhn, nu thun vi c tnh Chn Thin Nhn ny ca v tr, th mi l mt ngi tt; cn ngi hnh x tri bit vi c tnh ny, th ng l mt ngi xu. Trong n v [cng tc], hoc ngoi x hi, c ngi c th ni ch v xu, [nhng] ch v khng nht nh ng l xu; c ngi ni ch v tt, ch v li cng khng nht nh ng l tt. L ngi tu luyn, [nu] ng ho vi c tnh ny, [th] ch v chnh l ngi c o; [Php] l n gin nh vy. o gia tu luyn Chn Thin Nhn, trng im tu Chn; vy nn o gia ging tu chn dng tnh, ni li chn, lm iu chn, lm chn nhn, phn bn quy chn, cui cng tu thnh Chn Nhn. Nhng cng c Nhn, cng c Thin; [cn] trng im ri vo tu Chn. Trng im ca Pht gia ri vo tu Thin ca Chn Thin Nhn. V tu Thin c th tu xut tm i t bi; mt khi xut hin tm t bi, th [thy] chng sinh rt kh, do vy pht sinh nguyn vng mun ph chng sinh. Nhng cng c Chn, cng c Nhn; trng im ri vo tu Thin. Php mn Php Lun i Php ca chng ta chiu theo tiu chun ti cao ca v trChn Thin Nhn ng tu[vy nn] cng chng ta luyn rt to ln.

Kh cng l vn ho tin s
Kh cng l g? Rt nhiu kh cng s ging v iu ny; iu ti ging khc vi iu h ging. Rt nhiu kh cng s [ch] ging t tng [ca h]; cn ti th ging v nhn thc i vi kh cng t tng cao hn, so vi nhn thc ca h tuyt nhin khc hn. C kh cng s ging: Kh cng nc ta c lch s 2 nghn nm; cng c v ging [kh cng] c lch s 3 nghn nm; c v ging c lch s 5 nghn nm, so vi lch s nn vn minh ca dn tc Trung Hoa chng ta th khng khc l my; li cng c ngi ging rng, da theo quan st vn vt khai qut c th [kh cng] c lch s 7 nghn nm, [vy l] vt xa lch s nn vn minh ca dn tc Trung Hoa chng ta. Nhng nhn thc ca h d th no i na, n cng khng vt qu xa khi lch s nn vn minh ca nhn loi. Chiu theo thuyt tin ho ca Darwin, th nhn loi [xut pht] t thc vt di nc, ri [thnh] ng vt di nc, sau b ln lc a, ri leo ln cy, ri li quay xung mt t thnh ngi vn, cui cng tin ho thnh nhn loi hin i c t tng c vn ho; t m suy ra rng nn vn minh nhn loi thc s xut hin khng th qu 1 vn nm. Cn suy xt trc , th ngay c tht nt dy ghi nh s vic [h] cng cha [bit]. [H] che thn bng l cy, n tht sng; cn trc na, th c th cn cha bit ly la, hon ton l con ngi hoang d, con ngi nguyn thu. Nhng chng ti pht hin mt vn ; ti nhiu a phng trn th gii cn lu li rt nhiu nhng tch c vn minh, [tui ca chng] vt xa rt nhiu lch s nn vn minh nhn loi chng ta. Nhng tch c y, ng v gc cng ngh m xt, th c trnh cng ngh rt cao; cn v gc ngh thut m xt, th cng kh cao siu; con ngi hin i [dng nh] ch l m phng li ngh thut ca ngi xa, [vn] c gi tr thng thc rt su sc. Nhng chng c lu li t
Kh cng l vn ho tin s 8

trn mi vn nm, my chc vn nm, vi trm vn nm, thm ch trn vi trm triu nm v trc. Mi ngi th ngh xem, iu y chng phi ang ci giu lch s ngy nay hay sao? Cng khng c g ng ci ht; bi v nhn loi khng ngng t hon thin, khng ngng t nhn thc li mt cch mi, x hi chnh l ang pht trin nh th, [v] nhn thc ban u khng nht nh l tuyt i chnh xc. C th nhiu ngi nghe ni n vn ho tin s, cng gi l vn minh tin s; chng ti ging v [vn ] vn minh tin s . Trn Tri t c chu , chu u, Nam M, Bc M, chu i Dng, chu Phi, v chu Nam Cc; nhng nh a Cht hc gi chng vi tn chung l bn khi i lc. Cc bn khi i lc hnh thnh cho n hm nay, tri qua hng chc triu nm lch s. Nn cng ni, c rt nhiu lc a t y bin ni ln, cng c rt nhiu lc a trm xung y bin; n nh trng thi hin nay qua lch s hng chc triu nm ri. Nhng ti nhiu y bin, [ngi ta] pht hin nhiu kin trc c i to ln; nhng kin trc ny c chm khc tinh t v p phi thng; [chng] khng phi l di sn ca nn vn ho nhn loi hin nay, m chng khng nh c kin to t trc khi b trm xung y bin. T hng chc triu nm trc th hi ai sng to ra nhng nn vn minh y? Lc by gi, nhn loi chng ta cn cha l kh, lm sao to dng ni nhng th tr tu cao nh th? Trn th gii, cc nh kho c hc pht hin mt loi sinh vt, mang tn b ba thu; n l sinh vt c t 600 triu n 260 triu nm trc y; cn trc y 260 triu nm cho n nay n khng c na. Mt khoa hc gia ca M pht hin mt khi ho thch b ba thu; ng thi trn mt [khi ho thch] cn c du chn mt ngi ang i giy p ln, in r mn mt trn mt [khi ho thch]. iu y chng phi l ch nho nhng nh lch s hc l g? C chiu theo thuyt tin ho ca Darwin, vo 260 triu nm trc l no c con ngi c? Ti bo tng ca i Hc Quc Gia Peru c mt khi ; trn khi y c khc mt hnh ngi; theo kho st th hnh ngi ny c khc ln 3 vn nm v trc. Nhng hnh ngi y mc y phc, i m, i giy, trong tay li cn cm mt chic knh vin vng ang quan st thin th. Con ngi 3 vn nm trc hi bit dt vi may o l sao? Li cng kh tin hn na, l ngi y cm knh vin vng quan st thin th, vy nht nh cn c tri thc v thin vn. Chng ta vn [nhn] nhn rng mt ngi chu u l Galileo l ngi pht minh ra knh vin vng; tnh n nay mi hn 3 trm nm lch s; vy ai l ngi pht minh ra knh vin vng 3 vn nm trc? Cn rt nhiu ch m kh gii thch na. Chng hn c rt nhiu bc bch ho trong cc ng ti Php, Nam Phi, v dy ni Alps; chng c khc ht sc chn thc v sng ng. Nhng hnh ngi c khc trng v cng tinh t v p, v c t vi cht liu mu l mt th khong cht. Nhng h vn trang phc ngi hin i, tng t u phc, mc qun nt. C ngi tay cm th nh ci tu thuc, c ngi cm ba-toong, c ngi i m. Nhng con kh my chc vn nm trc, lm sao c c mc ngh thut cao nh th? Ni xa hn na, chu Phi c nc Cng Ho Gabon c mt m qung uranium; nc ny c phn lc hu, t mnh khng th chit luyn uranium, [nn phi] xut khu [qung] sang nhng nc tin tin. Nm 1972, mt nh my Php nhp khu qung uranium y. Qua ho nghim pht hin rng qung uranium ny c chit luyn v b s dng. Thy qu l, h bn phi nhng nhn vin khoa hc k thut i kho st, khoa hc gia nhiu nc khc cng i
Kh cng l vn ho tin s 9

kho st. Cui cng kim chng c rng m qung uranium kia chnh l mt l phn ng ht nhn c ln; hn na b cc ht sc hp l; con ngi hin i chng ta khng th to dng. Vy th hi n c xy dng vo thi gian no? Vo 2 t nm trc; n c vn hnh 50 vn nm. iu y qu l nhng ch s thin vn; chiu theo thuyt tin ho ca Darwin th khng th no gii thch ni; s tnh nh th c rt nhiu. Nhng g m gii khoa hc k thut pht hin hm nay thay i sch gio khoa hin nay ca chng ta. [Khi] quan nim c c hu hnh thnh h thng v phng php t duy, [th] rt kh tip thu nhn thc mi. Khi chn l xut hin [ngi ta] khng dm tip th, m li bi xch n theo bn nng. V nh hng ca nhng quan nim truyn thng, hin nay khng c ai [ng ra] chnh l iu ny mt cch c h thng; vy nn quan nim ca ngi ta lun khng theo kp s pht trin; [nu] ch v c ni n iu nh thtuy n cha c ph bin nhng c pht hin ri[th] vn c ngi ni y l m tn, khng [chu] tip nhn. Nhiu nh khoa hc dng cm nc ngoi cng khai tha nhn rng chng [thuc v] vn ho tin s, l nn vn minh c trc nn vn minh ln ny ca nhn loi chng ta; chnh l trc nn vn minh k ny ca chng ta tn ti [nhng] thi k vn minh khc, hn na [] khng ch mt ln. Kho st nhng vn vt khai qut c, [ngi ta] thy rng u khng l sn vt ca mt thi k vn minh. Do vy [ngi ta] nhn nhn rng nhiu ln vn minh nhn loi gp phi t hu dit, ch c mt s t ngi sng st; sau sng mt cuc sng nguyn thu, dn dn sinh si thnh [x hi] nhn loi mi, tin vo nn vn minh mi. Sau li i n hu dit, dn dn sinh si thnh nhn loi mi; n tri qua nhng chu k bin i nh th. Cc nh vt l ging rng, s vn ng ca vt cht l c quy lut, s bin i ca ton v tr chng ta cng l c quy lut. S vn ng ca Tri t chng ta, trong v tr bao la ny, trong h Ngn H ang vn chuyn ny, khng th lc no cng thun bum xui gi; rt c th n va phi mt tinh cu no , hoc mt vn no ny sinh, [v th l] to thnh mt tai nn rt ln. ng t gc ca cng nng chng ti m xt, th chnh l c an bi nh vy. Ti mt ln kho st rt k lng, pht hin rng nhn loi c 81 ln [ri vo] trng thi hu dit hon ton; ch c mt t ngi sng st; lu li theo mt cht vn ho tin s vn c t u, [h] tin vo mt thi k [mi], sng cuc sng nguyn thu. Nhn loi sinh si ng ln ri cui cng xut hin nn vn minh. Tri qua 81 ln chu k bin i nh th; ti cng cha kho st c cho n [tn thi im] ban u. Ngi Trung Quc ging v thin thi, a li, nhn ho. Thin tng bin ho khc nhau, thin thi khc nhau, dn n x hi ngi thng c nhng trng thi x hi khc nhau. Theo vt l hc ging [th] s vn ng ca vt cht l c quy lut; s vn ng ca v tr cng li nh th. [Vn ] vn ho tin s ging bn trn ch yu ch ni vi mi ngi rng: kh cng cng khng phi l pht minh ca nhn loi hm nay, [n] cng c lu li t nin i rt xa xa, [n] cng l mt th vn ho tin s. Trong kinh th [Pht gio] chng ta cng c th tm thy lun thut tng t. Thch Ca Mu Ni ng thi c ging rng, ng tu thnh c o t hng c kip v trc. Mt kip l bao nhiu nm? Mt kip l bao nhiu c nm, l con s rt ln, qu l khng th ngh bn. Nu l li chn tht, chng phi n tng hp vi lch s nhn loi, v s bin i ca ton Tri t hay sao? Ngoi ra Thch Ca Mu Ni cn ging rng, trc ng c su v Pht nguyn thu tn ti, ng cng li c s ph, v.v. tt c tng tu luyn c o t hng bao nhiu c kip. Nu nhng s tnh
Kh cng l vn ho tin s 10

ny chnh l li chn tht, vy trong nhng cng php chnh thng, cng php chn truyn chn chnh ang truyn ngoi x hi chng ta hm nay, hi c phng php tu luyn nh th hay khng? Nu yu cu ti tr li, [th] ng nhin l c, [nhng] chng th gp nhiu. Hin nay gi kh cng, ngu kh cng, cho n nhng loi ngi c mang theo ph th, tt c lon to nhng th la ngi; [s y] vt xa kh cng chn chnh gp bi; tht gi kh m phn bit c. Kh cng chn chnh khng d phn bit c, cng khng d m tm c u. Thc ra khng ch kh cng l c lu li t nin i xa xa; [m] Thi Cc, H , Lc Th, Chu Dch, Bt Qui, v.v. u l [nhng th] di lu t tin s. Vy nn chng ta hm nay ng ti gc ngi thng m nghin cu chng, nhn thc chng, [th] chng nghin cu c g sng t. ng ti tng, t gc , trong cnh gii t tng ca ngi thng, [th] l gii khng c nhng iu chn chnh [trong y].

Kh cng chnh l tu luyn


Kh cng c lch s xa xa n nh vy, th rt cuc n c tc dng g? Ti ni cho mi ngi rng, [php mn] chng ta l tu luyn i Php ca Pht gia, vy ng nhin l tu Pht; cn o gia th ng nhin tu o c o. Ti ni cho mi ngi hay, [ch] Pht y khng h m tn. Ch Pht {Buddha} l ting Phn, ting n c. Vo thi [Pht gio] truyn vo nc Trung Quc chng ta, n c hai ch, c l Pht , cng c ngi phin m l Ph . Truyn ti truyn lui, ngi Trung Quc chng ta lc bt i mt ch, c thnh Pht. [Nu] dch ra ting Trung Quc, th tng l g? Chnh l Gic Gi, [l] ngi thng qua tu luyn m gic ng. y no c mang mu sc m tn g? Mi ngi th ngh xem, tu luyn c th xut hin cng nng c d. Trn th gii hin nay c su loi cng nng c cng nhn; [nhng] khng ch c vy, ti ni rng cng nng chn chnh c trn mt vn loi. Ngi ngi ch kia, khng ng tay khng ng chn, m c th lm nhng iu m mi ngi dng ht c tay ln chn cng khng lm c; c th thy c [Php] l chn chnh ca cc khng gian v tr; thy chn tng ca v tr; thy nhng iu ngi thng khng thy. Chng phi l ngi tu luyn c o? Chng phi l i Gic Gi? Liu c th ni ngi y cng nh ngi thng? Chng phi l ngi tu luyn gic ng l g? Gi l Gic Gi chng ng sao? Dch thnh ting n c th chnh l Pht {Buddha}. Thc ra l nh th, kh cng chnh c tc dng y. H cp n kh cng, lin c ngi ni: Khng bnh hi ai luyn kh cng? Ng rng kh cng [ch] l cha bnh; y l nhn thc rt nng cn, rt l nng cn. Ch ny khng c trch mi ngi, bi v c rt nhiu kh cng s ton lm ci vic cha bnh kho ngi, ton ging v cha bnh kho ngi, khng c ai ging n cao tng c. [Ti] khng c ni rng cng php ca nhng v y khng tt, [v] s mnh ca h chnh l truyn nhng iu tng cha bnh kho ngi, [v] ph bin kh cng. C rt nhiu ngi mong mun tu luyn ln cao tng, [h] c suy ngh nh th, c nguyn vng nh th; nhng tu luyn khng c Php, kt qu to thnh rt nhiu kh khn, li cn xut hin rt nhiu vn . Tt nhin, vic truyn cng ti cao tng mt cch chn chnh c lin quan n [nhng] vn rt cao. Vy nn chng ti c bn l c trch nhim i vi x hi, c trch nhim i vi con ngi; [v] hiu qu ca ton b [qu trnh] truyn cng l tt. C nhng iu tht s rt cao, ni n [nghe] ging m tn; nhng chng ti [s] c gng dng khoa hc hin i gii thch.
Kh cng chnh l tu luyn 11

C nhng iu h chng ti cp n, lin c ngi ni l m tn. Ti sao? Tiu chun ca h chnh l [iu g] khoa hc cha nhn thc n c, hoc gi h t mnh cha tip xc n c; h cho rng [chng] khng h tn ti, h cho rng [chng] u l m tn, u l duy tm; h c quan nim kiu nh th. Quan nim nh th c ng khng? H g m khoa hc cha nhn thc n c, cng cha pht trin n bc , u c th ni l m tn, l duy tm? Ngi ny chng phi t mnh lm m tn? Lm duy tm? C chiu theo ci quan nim nh th [m hnh x], khoa hc th hi c th pht trin, c th tin b c khng? X hi nhn loi cng chng th thc y ln c. Nhng iu m gii khoa hc k thut pht minh ra u l nhng iu con ngi cha tng [bit], [nu] u cho l m tn, [th] tt nhin cng chng cn pht trin. Kh cng khng phi l th duy tm; c nhiu ngi khng hiu kh cng, vy nn mi cho rng kh cng l duy tm. Ngy nay dng nhng my o thn th cc kh cng s [ngi ta thy] c thnh phn ca sng h m, sng siu m, sng in t, tia hng ngoi, tia t ngoi, tia phng x gamma, neutron, nguyn t, nguyn t kim loi vi lng; nhng th y chng phi tn ti vt cht l g? Chng cng l vt cht. Ci no l khng do vt cht cu thnh? Chng phi thi-khng khc cng do vt cht cu thnh l g? Lm sao c th ni l m tn? Kh cng l dng tu Pht, tt nhin s ng chm n nhiu vn cao thm; chng ti u phi ging [nhng vn ny]. Kh cng c tc dng y, th sao chng ta li gi n l kh cng? K thc n khng c gi l kh cng; n c gi l g? Gi l tu luyn; chnh l tu luyn. Tt nhin, n cn c nhng tn c th khc, nhng c gi chung l tu luyn. Vy gi kh cng l sao? Mi ngi u bit, kh cng c ph cp ngoi x hi c lch s hn 20 nm 1, khai thu vo gia thi k i Cch mng Vn ho, v ln thnh cao tro vo thi k cui. Mi ngi th ngh xem, thi y tro lu t tng cc t kh l nghim trng. Chng ti s khng cp n nhng tn ca kh cng thi vn ho tin s gi l g; trong tin trnh pht trin ca vn minh nhn loi chng ta ln ny, [kh cng] qua mt thi x hi phong kin, nn thng mang nhng ci tn mang m sc thi phong kin. V [nhng mn] c quan h n tn gio thng c nhng ci tn mang m sc thi tn gio. V d: no l Tu o i Php, Kim Cng Thin, La Hn Php, Tu Pht i Php, Cu Chuyn Kim an Thut, ton l nhng th nh th. Nu gi [bng] nhng tn nh th trong thi i Cch mng Vn ho, th hi ch v c trnh khi b ph phn? Mc d nguyn vng ph cp kh cng ca cc kh cng s l tt, v cha bnh kho ngi cho qung i qun chng, cao t cht thn th cho mi ngi, iu y rt tt, nhng khng lm c; ngi ta khng dm gi chng [vi nhng tn] nh th. Vy nn rt nhiu kh cng s v ph cp kh cng, t hai cun an Kinh v o Tng, ly ra hai ch tch khi ni dung [ca cun sch] 2, gi l kh cng. Nhiu v cn o su vo danh t kh cng m nghin cu, nhng chng c g nghin cu; trong qu kh n ch c gi l tu luyn. Kh cng ch l danh t mi t ra cho ph hp vi thc t tng ca con ngi hin i m thi.

Theo hiu bit ca ngi dch, S ph bt u truyn Php vo thng Nm nm 1992, giai on truyn cng ging Php trc tip mt cch c h thng tri qua hn hai nm cho n cui 1994; cc bi ging c thu m, kt tp v n thng Ging 1995 cun Chuyn Php Lun c xut bn ln th nht. Nh vy c gi c th tm da vo cc con s lm im tham chiu v thi gian. on chng th ngha: ly ra ci ngha nhng li tch khi vn chng.
12

Kh cng chnh l tu luyn

Luyn cng v sao khng tng cng


Luyn cng v sao khng tng cng? Kh nhiu ngi c li ngh nh th ny: Mnh luyn cng chng c chn truyn, ng thy no ging cho mnh my tuyt chiu, ri vi th php cao cp, [th] cng ca mnh tng ngay. Hin nay c n 95% ngi c li ngh nh th; ti thy rng iu y tht ng ci. Ti sao ng ci? Bi v kh cng khng phi k nng ni ngi thng; n hon ton l nhng iu siu thng; n phi c dng nhng [Php] l ti cao tng nh gi. Ti ging cho mi ngi rng, cng khng ln c cao c nguyn nhn cn bn l: hai ch tu luyn, ngi ta ch coi trng ch luyn m chng coi trng ch tu. Ch v hng ngoi m cu, th cu th no cng khng c. [Vi] thn th ngi thng kia, bn tay ngi thng kia, v t tng ngi thng kia ca ch v; ch v mun [t] vt cht cao nng lng din ho tr thnh cng? [Cng] tng trng ln? Ni chuyn sao d vy! Theo ti thy l chuyn ng ci. Cng tng ng vi hng ngoi m cu, hng ngoi m tm, vnh vin khng tm c. N khng ging k nng ni ngi thng chng ta: ch v tr mt s tin, hc mt s k thut, l ch v c c n trong tay. N khng nh th; n l iu vt xa khi tng ca ngi thng; vy nn phi dng [Php] l siu thng yu cu ch v. Yu cu l g? Ch v phi hng ni m tu, khng th hng ngoi m tm. Bao nhiu ngi c hng ngoi m cu, nay cu ci ny, mai cu ci khc, li cn m gi tm chp trc truy cu cng nng, v loi mc ch [khc nhau]. C ngi cn mun lm kh cng s, cn mun cha bnh kim tin! Tu luyn chn chnh l tu thng ci tm ca ch v, gi l tu tm tnh. V d nh, chng ta trc mu thun gia ngi vi ngi, trc tht tnh lc dc ca c nhn, [v] cc th dc vng, ta [u] coi nh. Trong khi ch v li ch c nhn m tranh m u, ch v li mun tng cng, ni chuyn sao d vy! Ch v no c khc chi ngi thng? Ch v lm sao c th tng cng? Vy phi coi trng tu luyn tm tnh, [th] cng ca ch v mi c th tng, tng [ca ch v] mi c th cao ln c. Tm tnh l g? Tm tnh bao gm c c (c l mt th vt cht), gm c Nhn, gm c ng, gm c x, x b cc th dc vng tm chp trc trong ngi thng; cn c kh nng chu kh v.v., bao gm nhiu th phng din [khc nhau]. Cn phi cao [tt c] cc phng din tm tnh con ngi; nh vy ch v mi c th tht s cao ln; l nguyn nhn then cht bc nht cao cng lc. C ngi ngh: Vn tm tnh m ng ni n y, n l iu trong hnh thi thc, l chuyn [v] phng din cnh gii t tng ca con ngi; n khng [lin quan n ci] cng m chng ti luyn. Khng lin quan l sao? Lch s xa nay trong gii t tng hc vn lun c vn rng vt cht l nht tnh hay tinh thn l nht tnh; ngh lun mi, tranh lun mi v vn y. K thc ti ni vi mi ngi rng, vt cht v tinh thn chng l nht tnh. Trong nghin cu khoa hc [thn] th ngi, hin nay cc nh khoa hc u nhn nh rng t duy xut pht t i no chnh l vt cht. Nh vy n l mt th tn ti vt cht, nhng chng phi n [cng] l th trong tinh thn con ngi hay sao? Chng phi l nht tnh l g? Cng nh v tr m ti ging, n c tn ti vt cht, ng thi n c tn ti c tnh. c tnh Chn Thin Nhn trong v tr kia, ngi thng khng cm nhn c s tn ti ca n, bi v ton th ngi thng cng trn mt ca mt tng ny. Khi ch v siu xut khi tng ca ngi thng, th c th quan st c. Quan st nh th no? Bt k vt cht no trong v tr, bao gm tt c ton
Luyn cng v sao khng tng cng 13

th nhng vt cht trn y trong ton v tr, chng u l nhng linh th, chng u c t tng; chng u l nhng hnh thi tn ti ca Php v tr ti cc tng khc nhau. Chng khng cho php ch v thng hoa ln; ch v mun cao, nhng u c cao c, chng khng cho php ch v nng cao ln. V sao khng cho php ch v ln cao? Bi v tm tnh ca ch v cha cao ln. Mi mt tng u c tiu chun khc nhau; mun cao tng, ch v nht nh phi vt b nhng t tng khng tt v i nhng th d bn, [v] ng ho vi yu cu tiu chun ca tng y; c nh vy ch v mi c th ln . H tm tnh ch v cao, th thn th ch v s pht sinh bin i to ln; h tm tnh ch v cao ln; th vt cht ca thn th ch v bo m s bin i. Bin i g? Nhng truy cu chp trc nhng th xu ca mnh, ch v s qung chng i. Ly mt v d, mt chic chai ng y th d bn, xit nt tht cht; nm n xung nc, th n chm ngay n y. Ch v nhng th bn i, cng nhiu ra th n li cng c th ni ln cao hn; [nu] ht [th bn] ra ngoi, [th] n ni hn ln trn. Trong qu trnh tu luyn chng ta cn gt b nhng th khng tt tn ti ni thn ngi ca mnh, [th] mi c th thng hoa ln trn c; c tnh ca v tr chnh l c tc dng y. [Nu] ch v khng tu luyn tm tnh ca mnh, chun mc o c ca ch v khng cao ln trn, t tng xu v vt cht xu khng b qung i, [th] chng chng cho php ch v thng hoa ln trn; ch v ni rng chng khng phi nht tnh l g? Chng ta th ni mt chuyn a, v nh c ngi kia t chn ngi thng tht tnh lc dc y c, li c thng thng ln lm Pht, mi ngi th ngh xem c th s ra sao? Khng chng thy mt i B Tt qu i kh i, v y lin pht sinh t nim. Bi v tm tt cha b c, v y li pht sinh mu thun vi cc v Pht; nhng chuyn nh th c c php tn ti khng? Cn x l sao y? Ch v nht nh phi t ch ngi thng m vt b ht tt c cc chng t tng khng tt, [ri] ch v mi c th cao ln c. Vy cng ni, ch v phi coi trng vic tu luyn tm tnh, chiu theo c tnh Chn Thin Nhn ca v tr m tu luyn; vt b [ht] nhng dc vng, tm khng tt, nh hnh ng xu ngi thng. Ch mt cht cao cnh gii t tng, [th] c nhng th xu trong thn ch v c loi b bt ri. ng thi ch v phi chu kh mt cht, chu ti mt cht, [th] nghip lc ni thn ch v c tiu tr mt phn; qua ch v c th thng hoa ln mt cht; tc l, lc m c tnh v tr khng ch ch v khng cn ln [nh trc]. Tu ti t k, cng ti s ph. S ph cp cho ch v mt ci cng [] tng cng; [khi] ci cng ny pht huy tc dng, [th] c, mt dng vt cht, quanh thn ch v s c din ho tr thnh cng. [Khi] ch v khng ngng cao, khng ngng tu ln, [th ct] cng tr ca ch v cng khng ngng t ph ln. L ngi tu luyn, [th] ngay ni hon cnh ngi thng m tu luyn bn thn, m ma luyn chnh mnh; cc tm chp trc nhng th dc vng u dn dn vt b. iu m nhn loi chng ta thng cho l tt, th t cao tng m xt li thng thy l xu. Vy nn iu m ngi ta cho l tt y, ni ngi thng th li ch c nhn cng nhiu th cho l cng sng tt, [nhng] cc i Gic Gi li thy rng c nhn y l cng xu. Xu ch no? V y c cng nhiu, th v y cng lm tn hi ngi khc; [] t c nhng th l ra khng c, v y s [coi] trng danh li, nh th v y mt c. Ch v mun tng cng, [nhng nu] ch v khng ch trng tu luyn tm tnh, [th] cng ca ch v hon ton khng tng ln c.

Luyn cng v sao khng tng cng

14

Gii tu luyn chng ta ging rng, nguyn thn ca con ngi l bt dit. Trc y ni n nguyn thn ca con ngi, l c th c ngi ni l m tn. Mi ngi bit rng vt l hc nghin cu [thn] th con ngi chng ta c phn t, proton, electron, nghin cu tip xung na th c ht quark, neutrino, v.v. [Mi] n bc , [m] knh hin vi khng thy c ri. Nhng n cn qu xa mi n c bn nguyn ca sinh mnh, bn nguyn ca vt cht. Mi ngi u bit rng v phn r nguyn t hch, cn mt nng lng va chm rt ln cng nh mt nhit lng rt ln mi c th tng hp, mi c th phn r ht nhn. Vo lc con ngi cht, nhng ht nguyn t trong thn th c th tu tin cht theo khng? V vy chng ti pht hin rng khi con ngi cht ri, th ch ti tng khng gian ca chng ta, thnh phn phn t tng th nht mi b tut ra; cn ti cc tng khng gian khc th cc thn th khng h b hu. Mi ngi th ngh xem, di knh hin vi thn th ngi trng ra sao? Ton b thn th con ngi lun vn ng; ch v ang ngi kia bt ng, [nhng] ton b thn th li vn ng, cc t bo phn t cng ang vn ng, ton b thn th rt li lng, ging nh nhng ht ct ghp thnh. Di knh hin vi thn th ngi trng nh vy, so vi thn ngi di trng mt ny ca chng ta qu nhin sai bit rnh rnh. l v cp mt ny ca con ngi to thnh cho ch v mt loi gi tng nh vy, khng cho php ch v thy nhng th y. [Khi] thin mc khai [m], th c th phng i nhng th y m nhn; nguyn n chnh l bn nng ca con ngi, hin nay li gi l cng nng c d. Nu ch v mun xut hin cng nng c d, th phi phn bn quy chn, vng hi tu. Chng ta hy thuyt v c. Gia chng c quan h lin i c th no? Chng ti s phn tch ging gii. Con ngi chng ta trong rt nhiu khng gian u c mt thn th tn ti. Hin nay chng ti xem cc thnh phn ca thn th, [th] phn to nht l cc t bo, chnh l nhc thn ca chng ta. Nu nh ch v tin nhp c vo [khng] gian [gia] t bo v phn t, [khng] gian [gia] phn t v phn t, [th] ch v s th nghim c vic tin nhp vo khng gian khc ri. Hnh thc tn ti ca thn th y ra sao? Tt nhin ch v khng th dng khi nim ca khng gian hin hu ny l gii [khng gian bn kia] c u; thn th ca ch v phi ng ho theo nhng yu cu tn ti ca khng gian y. Ti khng gian kia thn th vn c th thnh ln thnh nh, lc y ch v s pht hin rng n l khng gian mnh mng v t. y ch ni n mt hnh thc tn ti n gin ca khng gian khc, ng thi cng mt ch c tn ti khng gian khc. Con ngi ti rt nhiu cc khng gian khc u c mt thn th chuyn bit; v trong mt khng gian nht nh, th c mt trng bao quanh thn th. L trng g vy? Trng y chnh l ci m chng ti gi l c. c l mt loi cht mu trng; n khng phi l th m trc kia chng ta cho rng ch l iu [thuc v] tinh thn, iu trong con ngi [vi] hnh thi thc; n hon ton l dng tn ti vt cht; vy nn nhng ngi gi trc y thng ni no l tch c, no l tn c; nhng li ni y ht sc ng. [Cht] c y chung quanh thn th ngi, n hnh thnh mt trng. Trc y o gia ging rng s ph tm , ch khng phi tm s ph. ngha l sao? V y cn xt xem thn th mang theo thnh phn c c nhiu khng; nu nhiu th ngi y d tu; nu t th ngi y kh tu, ngi y s rt kh tng cng ln cao. ng thi tn ti cn c mt loi vt cht mu en, y chng ti gi l nghip lc; trong Pht gio gi l c nghip. Vt cht mu trng cng vt cht mu en, hai loi vt cht y tn ti ng thi. Gia hai loi vt cht y c
Luyn cng v sao khng tng cng 15

quan h th no? Loi vt cht c l khi chng ta chu kh, b nh p, lm vic tt th c n; cn vt cht mu en l khi ngi ta lm vic xu, lm vic khng tt, hip p ngi khc, th nhn c loi cht mu en. By gi khng ch c nhng k ch chy theo li, m cn c nhng k khng iu c no m khng lm, ch v tin m khng vic g l khng lm: git ngi hi mnh, thu git ngi, ng tnh luyn i, ht ht ma tu, v.v. vic g cng c. Trong khi lm nhng vic xu th ngi ta b tn c. Tn ra sao? Khi mt c nhn [nhc] m ngi khc, c nhn y chim c tin nghi, v thy gii to [h gin]. Trong v tr ny c mt [Php] l, gi l bt tht gi bt c, c tu c tht, ch v chng mt, [n] cng ch ch v phi mt. Ai c tc dng y? Chnh l c tnh v tr c tc dng y; vy nn ch v mun ch c c [m khng mt] th khng th c. N xy ra nh th no? Trong khi v ny [nhc] m, hip p ngi khc, v ny chnh l ly c cp cho ngi kia; i phng l bn chu p ung, chu thit, chu kh, vy nn mi c bi thng. V ny [nhc] m ngi kia bn ny, th theo ci li [nhc] m y vo lc trong phm vi khng gian ca mnh c mt khi c bay mt i, v lt vo thn ca ngi ta. V ny cng nhc m nng n, th li cp cng nhiu c cho ngi ta. nh ngi, hip p ngi khc cng li ging nh th. V kia nh ngi mt m, ngi mt cc, th tu theo c nh mnh n u m c b chuyn sang ln n . Ngi thng khng thy c ci [Php] l tng ny; khi chu hip p, v y chu khng c: ng nh ti, ti nh tr ng. Png mt m tr li, v ci c kia li quay v; hai ngi chng c g mt g. V y c th ngh: ng nh ti mt, ti nh ng hai, nu khng th khng h c ci khu kh ny. V y li nh na, v t mnh mt khi c li bay ra sang bn i phng. c c coi trng l v sao? Chuyn ho ca c c quan h th no? Trong tn gio ging rng: c c y, i ny khng c i sau c. H c g? c ca h m ln, th c th lm i quan, [hoc] pht i ti, mun g c ny; ci tc dng hon i ca c l nh th. Trong tn gio cn ging: nu ngi kia chng c c, ri s hnh thn ton dit. Nguyn thn v y ri b tiu hu; v y trm tui [lm chung] l ton b cht ht, chng cn g. Cn gii tu luyn chng ti ging rng c c th trc tip din ha tr thnh cng. Chng ti by gi s ging v c din ho tr thnh cng. Trong gii tu luyn c cu rng: tu ti t k, cng ti s ph. C ngi ging v an nh thit l, thi dc luyn an, hot ng nim, h cho rng [iu y] rt quan trng. Ti ni vi ch v rng, chng quan trng cht no; ch v m ngh nhiu th l tm chp trc. Ch v m ngh nng [v n], th chng phi ch v chp trc truy cu l g? Tu ti t k, cng ti s ph; ch v ch cn nguyn vng [tu luyn] l ri. M chn chnh lm vic y l s ph cp cho [ch v], ch v hon ton khng lm c. Thn th ngi thng ca ch v, liu c th din ho thnh th sinh mnh cu thnh t vt cht cao nng lng khng? Hon ton khng th c, ni ra ch l chuyn ci thi. Qu trnh din ho [thn] th con ngi ti cc khng gian khc rt huyn diu, rt phc tp; ch v hon ton lm khng ni vic ny u. S ph cp cho ch v nhng g? Cp cho ch v mt cng [] tng cng. Bi v c bn ngoi [thn] th con ngi, cng chn chnh ca ngi [tu luyn] l t c m sinh thnh. Tng ca mt ngi cao thp ra sao, [v] cng lc ln n u, tt c l t c m sinh thnh. ng [s ph] din ho c ca ch v tr thnh cng, tng trng thng ln trn di dng xoy c. Cng quyt nh mt cch chn chnh tng cao thp ca c nhn c tng trng ln bn ngoi [thn] th,
Luyn cng v sao khng tng cng 16

cui cng theo xoy c trn nh u m hnh thnh mt ct cng tr. Cng ca mt ngi cao bao nhiu, ch cn nhn xem cng tr ca v y cao n u [l bit], n chnh l tng ca v y, l qu v c ging trong Pht gio. C ngi khi to th nguyn thn c kh nng ri khi thn, lp tc n mt mc cao no ; c hng ln na cng khng ln c, cng chng dm ln. [Nguyn thn] ngi y ngi trn cng tr ca mnh m ln, [nn] ngi y ch ln cao n vy. Bi v cng tr ca ngi y cao n thi, c ln cao hn cng khng c; y l vn qu v trong Pht gio. [] o tm tnh cao n u, cn c mt ci xch . Xch v cng tr khng tn ti trong cng mt khng gian, m ng thi tn ti. Tm tnh ch v tu ln ri; chng hn nh ti ni ngi thng, ngi khc [nhc] m ch v mt cu, ch v chng ni g, tm ch v tht thn nhin; nh ch v mt m, ch v cng chng ni chi, ch mm ci, b qua; [ l] tm tnh ch v ln rt cao. Nh vy ch v l ngi luyn cng, ch v ng c g? Chng phi c cng l g? Tm tnh ca ch v cao ri, th cng ca ch v cng tng cao ln theo. Tm tnh cao bao nhiu cng cao by nhiu, l chn l tuyt i. Trc y c ngi ti cng vin luyn cng cng vy, nh luyn cng cng vy, rt dng tm luyn, rt cung knh, luyn c rt kh. Nhng mt khi ra khi ca khng phi l ngi y ri, li hnh x nh bn thn xa kia, ni ngi thng li v danh li m tranh m u; hi cng ngi y c th tng trng c khng? Hon ton khng th tng c; bnh ngi ny cng khng lnh c, cng li v l do y. V sao c ngi luyn cng mt thi gian lu m bnh vn chng ht? Kh cng l tu luyn, l iu siu thng, khng phi l mn th thao ni ngi thng; cn phi coi trng tm tnh th mi c th lnh bnh hoc tng cng. C mt s ngi cho rng an nh thit l, thi dc luyn an, rng ci an y l cng; khng phi th. an ch tn tr mt b phn nng lng, n khng phi ton b nng lng. Vy an y l ci g? Mi ngi bit, chng ta cn c mt phn khc tu mnh, thn th cng c th xut cng nng, v cn rt nhiu cc thut loi khc. Hu ht nhng th y u b kho li, khng cho php ch v ly ra s dng. C rt nhiu cng nng, trn vn loi cng nng; hnh thnh ci no l kho ci y. Ti sao khng cho xut ra? Mc ch l khng cho ch v tu s dng ni x hi ngi thng; [ch v] khng c php tu tin can nhiu n x hi ngi thng, cng khng c tu tin th hin bn s ca ch v ti x hi ngi thng; bi v lm th l ph hoi trng thi ca x hi ngi thng. C nhiu ngi ang tu trong ng, ch v hin hin [cng nng] cho h, ngi ta thy iu y l s tht, tt c u n tu; [c] nhng k thp c bt x cng n tu; iu ny khng c. Khng cho php ch v hin th [cng nng] nh th; ch v li cng d lm iu xu, bi v ch v khng thy ht c quan h nhn duyn ca n, [v] ch v khng thy ht c bn cht ca n; ch v cho rng y l vic tt, nhng c th y l vic xu; vy nn khng cho ch v dng. Bi v mt khi lm vic xu, tng s b rt, tu nh cha c tu; do vy rt nhiu cng nng b kho. Lm sao y? n ngy khai cng khai ng, ci an y chnh l qu bom, n n tung khai m tt c cng nng, tt c kho trong thn, v trm khiu [huyt]; chn ng png mt ci l chn ng m ht; [an] c tc dng y. Ho thng trm tui [lm chung] ri ho tng li c x li t; c ngi bo l xng, hoc rng. Vy hi ngi thng sao chng c? chnh l ci an kia khai n; nng lng ca n phng thch ra ngoi; bn thn n cng bao hm mt lng ln vt cht khng gian khc. Rt cuc n cng l dng tn ti vt cht, nhng n chng
Luyn cng v sao khng tng cng 17

cn cng dng g na. Con ngi hin nay coi n trn qu lm; n c nng lng, lp lnh nh sng, rt cng; nhng n ch l vy thi. Khng tng cng cn c mt nguyn nhn na, chnh l [v] khng bit Php ti cao tng, [th] khng th tu luyn ln c. Ngha l sao? Nh ti va ni trc y, c mt s ngi hc rt nhiu cng php; ti ni rng ch v c hc nhiu na cng v dng, vn ch l hc sinh tiu hc, l hc sinh tiu hc trong [gii] tu luyn; [chng] ton l nhng [o] l tng thp. Ch v ly nhng [o] l tng thp tu luyn ln tng cao, th khng c tc dng ch o. n i hc m li c sch tiu hc, th ch v vn l hc sinh tiu hc thi; du hc nhiu na cng v dng, kt cc li cng hng vic. Cc tng khc nhau c cc Php ti cc tng khc nhau. Php ti cc tng khc nhau c tc dng ch o khc nhau; vy nn ch v m ly [Php] l ca tng thp [th] khng th ch o tu luyn ln cao tng. Nhng g ti nu r sau y u l [Php] l tu luyn ti cao tng; ti kt hp nhng iu ti cc tng khc nhau vo bi ging; vy nn trong qu trnh tu luyn ca ch v t nay tr i, [chng] s c tc dng ch o [cho tu luyn]. Ti c mt s sch, bng ting, bng hnh; qua ch v s nhn thy rng, ch v xem qua, nghe qua mt lt; qua mt thi gian xem li, nghe li, m bo n [li] c tc dng ch o i vi ch v. Ch v khng ngng cao bn thn, [th n] khng ngng c tc dng ch o i vi ch v; y chnh l Php. Vy luyn cng chng tng cng c hai nguyn nhn [ni] trn: khng bit Php ti cao tng th chng c cch no tu; khng hng ni m tu, khng tu tm tnh [th] chng th tng cng. chnh l hai nguyn nhn.

c im ca Php Lun i Php


Php Lun i Php ca chng ti l mt php mn trong 8 vn 4 nghn php mn ca Pht gia; trong thi k lch s vn minh nhn loi ca chng ta y n cha tng c truyn b cng khai; nhng trong mt thi k tin s n c qung b rng ri nhn. Ti vo im cui thi k mt kip li a N ra hng truyn mt ln na; vy nn N v cng trn qu. Ti ging hnh thc c trc tip chuyn ho tr thnh cng. Cng thc ra khng phi t luyn m c, n t tu m c. Nhiu ngi mong cu tng cng, [nhng] ch ch trng luyn th no, chng ch trng tu ra sao; k thc cng hon ton da vo tu tm tnh m xut lai. Vy v sao m chng ti cng dy ngi ta luyn cng ti y? Trc tin [ti] ni mt cht, v sao ho thng khng luyn cng? V y ch yu to, nim kinh, tu tm tnh; v y c tng cng; v y ch tng cng xc nh tng cao thp ca mnh. Bi v Thch Ca Mu Ni ging phi vt b ht thy mi th th gian, gm c bn th, vy nn khng cn [tp] ng tc hnh th. o gia khng ni n ph chng sinh; h khng i mt vi nhng ngi c tm thi khc nhau, cc chng tng khc nhau, [kiu] ngi no cng c, c ngi t tm nhiu, c ngi t tm t. H tuyn chn ; chn ba , nhng trong ch c mt chn truyn, ch nh l y c phi cao, phi tt, khng xy ra vn g. Vy nn trng im l truyn cc th th php, tu mnh. Luyn cc th thn thng thut loi; [h] yu cu c mt s ng tc. Php Lun i Php cng l cng php loi tnh mnh song tu; vy yu cu c ng tc luyn. Mt mt ng tc l gia tr cng nng; gia tr l g? L dng cng lc ln mnh ca ch v tng sc mnh cho cng nng ca ch v; cng ngy cng mnh; mt khc l ni thn th ch v cn din ho ra rt nhiu th sinh mnh. Tu luyn trn cao tng, o gia ging v nguyn anh xut th, Pht gia ging
c im ca Php Lun i Php 18

v thn kim cng bt hoi, cn cn din ho ra rt nhiu cc th thut loi na. Nhng th y phi thng qua th php m thnh, ng tc l luyn nhng th y. Mt b cng php tnh mnh song tu hon chnh, n yu cu c tu, yu cu c luyn. Ti ngh rng mi ngi hiu r c cng kia l t u; cng quyt nh mt cch chn chnh tng cao hay thp ca ch v, hon ton khng h t luyn m c c, m l t tu. Ch v trong qu trnh tu, ti ni ngi thng m cao tm tnh ca mnh, ng ho vi c tnh v tr; [khi] c tnh v tr khng cn c ch ch v na, [th] ch v c th thng hoa ln c. c [s] bt u din ho tr thnh cng, tu theo vic cao tiu chun tm tnh ca ch v, m n thng ln theo; n chnh l c mi quan h nh th. B cng php ca chng ti, l chn chnh thuc v [loi] cng php tnh mnh song tu. Cng m chng ta luyn c c tn tr trong tng t bo thn th, tn n trong thnh phn vi lp tn ti vt cht trng thi vi quan cc nh, cng cha cng [l] vt cht cao nng lng. Tu theo cng lc ch v cao bao nhiu, [th] mt ca n cng ln by nhiu, uy lc ca n cng ln by nhiu. Vt cht cao nng lng ny c linh tnh; bi v n c tn tr t trong mi t bo, cho n tn bn nguyn ca sinh mnh; [nn] n dn dn hnh thnh hnh thi ging nh t bo ca thn th, [tr nn] cng loi chui sp xp ca phn t; [tr nn] cng hnh thi ca ht thy nguyn t hch. Nhng bn cht y thay i ri; n khng cn l thn th c cu thnh t nhng t bo nhc th ban u na; chng phi ch v khng cn trong ng hnh l g? Tt nhin [qu trnh] tu luyn ca ch v cha kt thc; ch v phi [tip tc] tu luyn gia nhng ngi thng; vy nn b ngoi ch v trng vn nh ngi thng; im khc bit duy nht l so vi nhng ngi cng tui th trng ch v tr hn nhiu. Tt nhin, u tin phi loi b nhng th khng tt trong thn th ch v, trong c c cc bnh tt. Nhng, ti y [chng ti] khng tr bnh, iu chng ti lm l thanh l thn th; danh t cng khng gi l tr bnh; chng ti gi l thanh l thn th; v ngi tu luyn chn chnh m thanh l thn th. C mt s ngi n tr bnh. [i vi] ngi bnh rt nng, chng ti khng cho php n lp; bi v ngi y khng th vt b c ci tm tr bnh y, khng th vt b c suy ngh v bnh. Ngi y mc trng bnh, rt kh chu ng, hi ngi y c th vt b [ci tm ngh v bnh y] khng? Ngi y tu luyn khng c. Chng ti nhn mnh ln na, chng ti khng nhn ngi mang bnh nng; y l tu luyn, n so vi suy ngh ca h th qu l khc xa; ngi y c th tm mt v kh cng s khc gii quyt. Tt nhin nhiu hc vin mang bnh; v ch v l ngi tu luyn chn chnh, nn chng ti c th gip ch v x l chuyn ny. Hc vin Php Lun i Php chng ta sau mt giai on tu luyn, t bn ngoi m trng th thy khc rt nhiu; da tr nn mm, trng hng; ngi cao tui c np nhn xut hin gim nhiu, thm ch c rt rt t [np nhn]; l mt hin tng ph bin. y ti khng ni chuyn tri i t hi, chng ta ngi ti y c nhng hc vin lu nm hiu c im ny. Ngoi ra nhng ph n cao tui s c kinh nguyt tr li; bi v cng php tnh mnh song tu yu cu kh ca kinh huyt tu luyn mnh. Kinh nguyt s tr li, nhng khng nhiu; giai on ny ch c mt cht thi, va ; y cng l hin tng ph bin. Nu khng nh th, th ch v thiu mt n hi luyn mnh sao c? Nam gii cng vy, l ngi cao tui, hoc thanh nin u cm thy thn th nh nhng. L ngi tu luyn chn chnh, ch v s cm gic thy c s thay i ny.

c im ca Php Lun i Php

19

B cng php chng ti luyn c rt ln; khng ging nh nhiu cng php m phng theo ng vt m luyn. B cng php ny luyn c qu l ht sc ln. [Php] l m Thch Ca Mu Ni, Lo T ng thi ging, u l [Php] l ni trong phm vi h Ngn H ca chng ta. Php Lun i Php chng ta luyn g? Chng ta l tu luyn chiu theo nguyn l din ho ca v tr, tu luyn chiu theo tiu chun ch o ca c tnh ti cao ca v trChn Thin Nhn. Chng ta luyn mt iu rt to ln, tng ng vi luyn v tr. Php Lun i Php ca chng ti cn c mt c im ht sc c th m khng ging bt k mt cng php no khc. Ngoi x hi hin nay u lu truyn cc [mn] kh cng thuc v tu an o, luyn an. Kh cng loi luyn an trong ngi thng rt kh t khai cng khai ng. Php Lun i Php ca chng ti khng tu an o; b cng php ca chng ti tu luyn mt Php Lun ti bng di; trong lc ging bi trn lp ti ch thn cp [Php Lun] cho hc vin. Trong khi ti ang ging Php Lun i Php, ti ln lt cp Php Lun cho mi ngi; c ngi c cm gic c, c ngi khng cm gic c. i a s cc v l c cm gic thy; bi v t cht thn th [mi] ngi c khc nhau. Chng ta luyn Php Lun, ch khng luyn an. Php Lun l [hnh] nh thu nh ca v tr, c y ht thy cc cng nng ca v tr; N c th vn chuyn, xoay chuyn mt cch t ng. N nm ti bng di ca ch v chuyn ng vnh vin; t khi cp cho ch v tr v sau, khng bao gi dng li; vnh vin nm ny qua nm khc chuyn ng nh th. Trong qu trnh N chuyn ng theo chiu kim ng h1, N t ng hp th nng lng t v tr; N t bit din ho nng lng, cung cp nng lng cn thit cho cc nhu cu din ho ca tt c b phn thn th ca ch v. ng thi, khi N quay ngc chiu kim ng h, N pht phng nng lng; cc cht ph b c y xut ra ngoi, ri tiu tn ra quanh thn th. Khi pht phng nng lng, N y ra rt xa; ri li quay li ly nng lng mi. [Khi] N y nng lng ra, th nhng ngi chung quanh ch v thu c li ch. Pht gia ging k nhn, ph chng sinh; khng ch l t tu, cn cn ph chng sinh; ngi khc cng c theo hng li; c th v iu chnh thn th cho ngi ta, tr bnh, v.v. Tt nhin nng lng khng c mt, Php Lun khi quay thun chiu kim ng h, N li t thu li [nng lng], bi v N thng chuyn khng dng. C ngi suy ngh: V sao m Php Lun y thng chuyn khng dng? Cng c ngi hi ti: N v sao m chuyn ng? Nguyn l ch no? Nng lng t nhiu c th thnh an, iu y cn l gii c; ch Php Lun xoay chuyn th tht kh tin. Ti n c mt th d cho ch v, v tr ang vn ng, trong v tr c h Ngn H, c cc thin h tt c u ang vn ng, chn hnh tinh ang quay quanh Mt Tri, Tri t cng t chuyn ng. Mi ngi th ngh xem, ai y chng? Ai gia lc cho chng? Ch v khng th dng khi nim ngi thng m nhn thc chng c, n l mt dng ton c nh th. Vi Php Lun ca chng ta cng nh th, N cng vn chuyn [nh th]. N gii quyt c vn luyn cng gia trng thi sinh hot ngi thng, [n] gia tng thi gian luyn cng. Gia tng nh th no? Bi v N xoay chuyn khng ngng, [N] khng ngng hp th nng lng t v tr, din ho nng lng. Ch v i lm, N vn luyn ch v. Tt nhin khng ch Php Lun, chng ti cn phi cp ln thn th ch v rt nhiu c nng, c ch, lin quan cht ch vi Php Lun [v] chng t ng vn chuyn, t ng din ho. Vy nn cng ny hon ton t ng chuyn
1

Chiu kim ng h, hiu l ngi ng t pha trc mt nhn vo ngi luyn cng m thy th.
20

c im ca Php Lun i Php

ho lin tc con ngi ta, n hnh thnh nn mt loi cng luyn ngi, cng gi l Php luyn ngi. Lc ch v khng luyn cng, cng luyn ch v; vo lc ch v luyn cng; cng cng luyn ch v. Ch v n, ng, i lm, cng u c cng chuyn ho lin tc. Hi ch v luyn cng lm g? Ch v luyn cng l gia tr Php Lun, gia tr tt c nhng c nng v kh c m ti cp cho ch v. Khi tu luyn ti cao tng, chnh l v vi, ng tc cng l tu c nhi hnh, khng c nim o dn g ht, cng khng c ging h hp [tp th]. Chng ti cng khng ging thi gian, a im luyn cng. C ngi ging rng, nhng gi no l thi gian luyn cng tt? Gi t, gi thn, gi ng? Chng ti khng ging thi thn; gi t ch v khng luyn cng, cng luyn ch v; gi thn ch v khng luyn cng, cng cng luyn ch v; ch v ng, cng cng luyn ch v; ch v i ng, cng cng luyn ch v; ch v i lm; cng cng luyn ch v. Chng phi l rt ngn rt nhiu thi gian luyn cng ca ch v l g? Chng ta c rt nhiu ngi m gi ci tm mun c o chn chnh, tt nhin n l mc ch tu luyn; mc ch cui cng ca tu luyn l c o, vin mn. Nhng c ngi trong nhng nm c sng ca h, tui tc rt hu hn, khng [ tu luyn]; Php Lun i Php ca chng ti c th gii quyt vn y, rt ngn qu trnh luyn cng. ng thi cng l cng php tnh mnh song tu, [nn] khi ch v khng ngng tu luyn, th sinh mnh khng ngng c ko di; ch v khng ngng luyn, n khng ngng ko di; nu ngi cao tui c cn c tt, ch v vn c th thi gian luyn cng. Nhng c mt tiu chun: khi vt qua tin trnh sinh mnh thin nh ban u, [th] sinh mnh c ko di thm kia, hon ton ch cho ch v dng tu luyn; ch v suy ngh ch chch i cht xu, l sinh mnh gp nguy him ngay; bi v qu trnh sinh mnh ca ch v qua lu ri. Tr phi ch v bc sang tu luyn xut th gian php, th khng c khng ch y; lc c mt trng thi khc. [Chng ti] khng ging phng hng [luyn cng], cng khng ging thu cng. Bi v Php Lun thng chuyn khng dng, cng khng th thu dng li. C in thoi, [hoc] c ngi g ca, ch v dy ngay gii quyt cng vic, cng khng cn thu cng. Ch v i gii quyt cng vic, Php Lun lp tc quay theo chiu kim ng h, thu hi li nhng nng lng tn x quanh thn th [ch v]. Ngi [no] m m kh qun nh, [th] ch v c m kh nhiu na ri cng mt. Php Lun l th c linh tnh, n t bit lm nhng vic nh th. [Chng ti] cng khng ging phng hng, bi v ton b v tr ang vn chuyn, h Ngn H ang vn chuyn, chn hnh tinh ln ang xoay quanh Mt Tri, Tri t cng ang t xoay. Chng ta chiu theo [Php] l v i ca v tr m luyn, hi u l ng Nam Ty Bc? Khng c. Quay v hng ny m luyn, cng l quay tt c cc hng m luyn; quay v hng kia m luyn, cng tng ng ng thi quay v ng Nam Ty Bc m luyn. Php Lun i Php ca chng ti bo h hc vin khi b thin sai. Bo h th no? Ch v lm mt ngi tu luyn chn chnh, Php Lun ca chng ti [s] bo h ch v. Gc ca ti gn trn v tr, ai c th ng ti ch v, ngi y c th ng n ti; ni thng ra, ngi y c th ng n v tr ny. Li ti ni nghe rt huyn hoc, sau ny ch v hc ln, ch v s t r. Cn c nhng iu khc, cao qu nn ti khng th ging ni. Chng ti din ging r t nng cn vo thm su mt cch c h thng [cc] Php ca cao tng. Nu tm tnh ch v khng chnh th khng th c; ch v tm cu, th c th gp vn . Ti nhn thy Php Lun ca nhiu hc vin lu nm b bin hnh. Ti sao vy? Ch v luyn tp ln vi nhng th khc, ch v mun nhng th
c im ca Php Lun i Php 21

ca ngi khc. Vy sao Php Lun khng bo h ch v? [Khi] cp cho ch v, [Php Lun] chnh l th ca ch v, phi chu chi phi ca thc ch v. Ch v mong g th khng ai can thip, l mt [Php] l trong v tr. Ch v khng mun tu, [th] khng ai cng ch ch v tu, [nu lm th] th cng tng ng vi lm vic xu. Ai c th cng ch ch v thay i tm ch v c? Ch v t t yu cu cho mnh thi. Ly ci s trng ca mi ngi, l nhn th t mi ngi; nay luyn cng ny, mai luyn cng kia, mc ch l cha bnh, hi bnh c cha c khng? Khng cha c, ch tr hon n v sau ny thi. Tu luyn ti cao tng, cn phi ging vn chuyn nht: phi vng tu theo mt mn; [khi ] theo mn php tu no, [th ch] tm tu luyn mn y, c theo mn y cho n khai cng khai ng; [ri] ch v mi c th chuyn cng php ti tu, v l mt b [cng php] khc. Bi v nhng th chn chnh c truyn li y, l nhng th c truyn li t rt xa xa; c qu trnh din ho rt phc tp. C ngi luyn cng theo cm gic; hi cm gic ca ch v c ngha g? Khng l g ht. Qu trnh din ho tht s din ra ti khng gian khc, v cng phc tp v huyn diu; sai mt cht l khng c; v nh mt thit b chnh xc, ch thm mt linh kin l vo l hng ngay. Thn th ch v ti tt c cc khng gian u bin i, huyn diu phi thng, sai mt t l khng th c. Ti chng ging r cho ch v, rng tu ti t k, cng ti s ph. [Nu] ch v tu tin ly nhng th ca ngi khc, thm chng vo y, [th] nhng tn tc khc s can nhiu n php mn ny, ri ch v s b lch; hn na n s phn nh vo x hi ngi thng, em li nhng iu phin phc ni ngi thng; l v ch v theo ui, ngi khc khng th qun; [cng] l vn ng tnh. ng thi ch v thm nhng th y lm lon ht cng [ca mnh], ch v s khng th tu c na; s xut hin vn ny. Ti cng khng bo mi ngi phi hc Php Lun i Php. Ch v khng hc Php Lun i Php, [m] ch v c chn truyn mt cng php khc, ti cng tn thnh. Nhng ti ni vi ch v rng, tu luyn ln cao tng [mt cch] chn chnh, chc chn cng yu cu chuyn nht. C mt im ti ni vi ch v rng: hin nay truyn cng chn chnh ln cao tng ging nh ti y, th khng h c mt ngi th hai lm u. Sau ny ch v s hiu c ti lm nhng g cho ch v; vy nn hy vng rng ng tnh ca ch v khng qu thp. C rt nhiu ngi mun tu luyn ln cao tng; hin nay n c by ngay trc mt ch v, ch v c l cn cha phn ng c g; ch v i [khp] ni bi s, tn bao nhiu tin, [m] ch v tm chng c. Hm nay [n] c t n cng nh ch v, phi chng ch v vn khng nhn ra! l vn c ng hay khng, cng chnh l vn c th [cu] c hay khng.

c im ca Php Lun i Php

22

Bi ging th hai
Vn lin quan n thin mc
C nhiu kh cng s cng bn v mt s tnh hung [lin quan] n thin mc; nhng Php ti cc tng khc nhau c cc hnh thc hin hin khc nhau. Ngi tu luyn n tng no, h ch thy c cnh tng trong tng ; chn tng vt trn tng [th] h khng nhn thy, cng khng tin; do vy, h cho rng ch nhng g t mnh nhn thy ti tng ny mi l ng. Khi h cha tu luyn n mt tng cao no , [th] h cho rng nhng th y [ti ] khng tn ti, cng khng th tin; y l do tng [ca h] quyt nh; t tng ca h cng khng th thng hoa ln trn c. Nn cng ni, v vn thin mc ca con ngi, th c ngi ging th ny, c ngi ging th kia; kt qu ging n lon c ln; rt cuc cng khng ai c th gii thch v [vn thin mc] cho r rng c; tht ra, [vn ] thin mc y cng khng th t tng thp m ging cho r c u. Trong qu kh, v kt cu ca thin mc thuc v b mt trong nhng b mt, khng cho ngi thng bit c, cho nn lch s xa nay cng khng h c ai ging v n. V li ti y chng ti cng khng xoay quanh l lun trong qu kh m ging [v thin mc]; chng ti s dng khoa hc hin i, dng ngn ng hin i nng cn nht ging v [thin mc] ny, v ging v vn cn bn ca n. Thin mc m chng ti ni, thc cht l ti ch gia hai lng my ca con ngi dch ln trn mt cht [ri] ni n v tr th tng qu; l ng thng chnh1. Thn th cn c rt nhiu con mt [khc na]; o gia ging mi mt khiu chnh l mt con mt. o gia gi huyt v ca thn th l khiu, cn Trung y gi l huyt v. Pht gia ging mi l chn lng chnh l mt con mt; vy nn c ngi dng tai m hc ch; c [ngi] dng tay, dng gy m nhn; li c [ngi] dng chn m nhn, dng bng m nhn; tt c u c th [xy ra]. Ging n thin mc, chng ti trc ht ni mt cht v cp mt tht ny ca con ngi chng ta. Hin nay c mt s ngi cho rng cp mt ny c th nhn thy bt k vt cht no, bt k vt th no trong th gii chng ta. Do vy, c mt s ngi hnh thnh mt th quan nim c chp; h cho rng ch nhng g nhn thy c thng qua con mt ny mi ng l iu thc ti; cn iu h nhn khng thy th khng th tin. Trc y ngi nh th c xem l ng tnh khng tt; cng c ngi ging khng r rng v sao ng tnh khng tt. Khng thy th khng tin, cu ny thot nghe rt hp l. Nhng t mt tng hi cao hn mt cht m xt, [th] n khng cn hp l na. Bt k mt thi-khng no u do vt cht cu thnh; tt nhin cc thi-khng khc nhau c kt cu vt cht khc nhau, c cc chng hnh thc hin hin ca cc th sinh mnh khc nhau. Ti dn v d ny cho mi ngi; trong Pht gio ging rng ht thy hin tng ca x hi nhn loi u l huyn tng, khng tht. Huyn tng l sao? Vt th ny thc ti rnh rnh by t y, ai c th bo l gi c? Hnh thc tn ti ca vt th l th ny; nhng hnh thc biu hin ca n li khc. Cn con mt chng ta c mt cng nng: [n] c th t vt th ca khng gian vt cht chng ta m a n mt trng thi [hnh tng] c nh m chng ta nhn thy hin nay. Thc ra n khng phi l trng thi y; [ngay] ti khng gian ca chng ta n cng khng phi trng thi nh vy. V nh nhn qua knh hin vi th thy con
1

Ch thng o: ng thng chnh. Ph thng o: ng thng ph.


23

Vn lin quan n thin mc

ngi ra sao? Ton b thn th trng tht li lng; do nhng phn t nh cu thnh; nh nhng ht ct, nh nhng dng ht, lun vn ng; in t lun chuyn ng quanh ht nhn nguyn t; ton b thn th lun lay ng, lun vn ng. B mt thn th [cng] khng trn nhn, khng u n. Bt k loi vt th no trong v tr, [nh] thp, st, u nh vy; thnh phn phn t bn trong chng u lun vn ng; ch v khng th thy c ton b hnh thc ca chng; thc ra chng khng n nh. Chic bn ny cng ang lay ng, nhng con mt nhn khng thy c chn tng; cp mt [tht] ny lm cho ngi ta nhn sai nh th. Khng phi l chng ta khng th thy c cc th vi quan, khng phi l con ngi khng c bn s y; m nguyn con ngi sinh ra c trang b y bn s , [v] c th nhn thy c nhng th n mt [mc] vi quan nht nh. Chnh l t khi con ngi chng ta c cp mt ti khng gian vt cht ny, m con ngi mi thy gi tng, lm cho ngi ta nhn khng thy [chn tng]. Do ngy xa ging rng, nhng ai [nu] khng thy l khng tha nhn, th trong gii tu luyn xa nay lun cho rng ng tnh loi ngi y khng tt, b gi tng ca ngi thng lm m hoc, m trong ngi thng; tn gio xa nay vn ging cu y; [v] chng ti thy rng n cng c l. Cp mt [tht] ny c th t nhng th trong khng gian vt cht hin hu m c nh n mt trng thi; ngoi ra, n khng c tc dng g ng k. [Khi] ngi ta nhn mt vt, [th] cng khng phi trc tip t cp mt m ln hnh; con mt cng ging nh ng knh my nh, ch c tc dng ca loi cng c y thi. [Khi] nhn xa, ng knh s ko di ra, [v] con mt ca chng ta cng li c tc dng nh th; [khi] nhn vo ch ti, ng t [con mt] cn m to ra, [v khi] my nh chp hnh ti ch ti, [th] l ng knh cng cn m to hn; nu khng nh th th lng phi sng khng , [nh thu c] s b ti; [khi] i ra ni rt nhiu nh sng bn ngoi, ng t [con mt] cn lp tc thu nh, nu khng nh th th lo mt, nhn g cng khng r; my nh cng [theo] nguyn l y, l ng knh cng cn thu nh li. N ch c th thu nhn [hnh nh] vt th, n ch l mt th cng c. Chng ta tht s nhn thy c mt th g, thy mt ngi [hay] thy mt hnh thc tn ti ca mt vt th, th l do hnh nh hnh thnh trn i no ca con ngi. Nh vy, thng qua con mt ny nhn, ri li thng qua dy thn kinh th gic truyn dn n th tng qu na phn sau i no; ti khu vc y n phn nh hnh nh ln . Ngha l phn nh hnh nh tht s nhn thy c, l mt b phn ca th tng qu trong i no ca chng ta; y hc hin i cng nhn thc im ny. Khai [m] thin mc m chng ti ging chnh l trnh vic m dy thn kinh th gic ca con ngi; ch gia hai lng my [chng ti] s nh thng ra mt ng, cho php th tng qu c th trc tip nhn ra ngoi; gi l khai thin mc. C ngi ngh: iu ny cng khng thc t, cp mt ny rt cuc cng c tc dng lm cng c y, n c th thu nhn [hnh nh] vt th, khng c con mt ny th khng th c. Gii phu y hc hin i cng pht hin rng, na b phn pha trc [ca] th tng qu, n c trang b mt kt cu t chc y ca [mt] con mt ngi. V n t v tr bn trong s no, nn ngi ta ging rng n l mt con mt thoi ho. [D] c ng l con mt thoi ho hay khng, gii tu luyn chng ti vn bo lu [quan im ca mnh]. V d sao th y hc hin i cng cng nhn rng ti v tr y trong s no ngi c mt con mt. Chng ti nh thng ra mt ng nhm vo chnh im y; [n] chnh l tng hp vi nhn thc ca y hc hin i. Con mt ny khng gy cho ngi ta gi tng nh
Vn lin quan n thin mc 24

cp mt tht kia ca chng ta, n c th thy c bn cht ca s vt, thy c bn cht ca vt cht. Do , vi ngi c thin mc tng rt cao, h c th nhn xuyn qua khng gian chng ta m thy c nhng thi-khng khc, c th thy c nhng cnh tng m ngi thng khng thy; ngi tng khng cao c th c lc xuyn thu, cch tng khn vt, thu th nhn th; n c y cng nng nh th. Pht gia ging ng thng: nhc nhn thng, thin nhn thng, hu nhn thng, Php nhn thng, Pht nhn thng. l nm tng ln ca thin mc; mi mt tng li phn thnh thng, trung, h. o gia ging chn ln chn l tm mi mt tng Php nhn. Ti y chng ti khai thin mc cho mi ngi; nhng khng khai m ti [tng] thin nhn thng hoc thp hn. Ti sao? Tuy rng ch v ngi y bt u tu luyn ri, nhng ch v rt ro cng mi va t ngi thng m bc ln, cn c nhiu tm chp trc ca ngi thng cha h vt b. Nu khai m ti [tng] thin nhn thng hoc thp hn, th ch v s xut hin ci m ngi thng coi l cng nng c d, ch v s cch tng khn vt, thu th nhn th. Nu chng ti truyn cng nng nh th ny trn din rng, ai ai cng c khai m n trnh y, th s can nhiu nghim trng n x hi ngi thng, [s] ph hoi trng thi x hi ngi thng. Quc gia c mt chng th gi c; ngi ta c mc qun o hay khng th cng nh nhau; ngi trong phng, ch v ngoi cng nhn thy c; i ngoi ng thy v s th v gii nht c th b ch v ly trc; khng th nh th c! Mi ngi th ngh xem, [nu] ai ai cng c khai thin mc n [tng] thin nhn thng, [th] c cn l x hi nhn loi khng? Can nhiu nghim trng n hnh thc ca x hi nhn loi l iu tuyt i khng c php. Nu ti m tht s gip ch v khai m n tng ny, th ch v c th lp tc tr thnh kh cng s. C ngi trc y ch mong mun lm kh cng s; gi thin mc [c] khai m, [th h] c th coi bnh cho ngi khc. Ti sao li dn ch v lc sang ng t nh vy c? Vy ti s khai m [thin mc] cho ch v n tng no? Ti khai m [thin mc] cho ch v trc tip n tn tng hu nhn thng. Khai m ti tng cao hn, th tm tnh ch v khng ; khai m ti tng thp hn, th ph hoi nghim trng trng thi ca x hi ngi thng. Khai m n hu nhn thng, [th] ch v khng c bn s nh cch tng khn vt, thu th nhn th, nhng ch v li c th thy c cnh tng tn ti ni khng gian khc. Vy n c li ch g? N c th tng cng tn tm luyn cng ca ch v; [khi] ch v thy rnh rnh nhng iu m ngi thng nhn khng thy, [th] ch v hiu rng chng tht s tn ti. By gi th d ch v nhn c r cng vy, khng c r cng vy, [thin mc] s c khai m n tng ny; i vi vic luyn cng ca ch v u c li ch. Ngi tht s tu i Php, [nu] tun theo cht ch yu cu cao tm tnh, [th] c cun sch ny [cng s] c hiu qu nh vy. iu g quyt nh tng ca thin mc con ngi? Khng phi l sau khi khai thin mc cho ch v th ci g [ch v] cng c th nhn thy; khng phi th; n cn c s phn chia tng th. Vy tng y l do iu g quyt nh? C ba nhn t: nhn t th nht chnh l thin mc con ngi cn phi c t trong ra n ngoi mt trng, m chng ti gi l kh tinh hoa. N ng vai tr g? N tng t nh mn hunh quang ca TV: nu chng c trng hunh quang {phosphor} th sau khi bt TV ln n {TV} ch l bng n in: ch c nh sng m khng c hnh nh. Chnh l nh c trng hunh quang, n mi c th hin th hnh nh c. Tt nhin, v d ny cng khng tht khp lm. V chng ta nhn trc tip,
Vn lin quan n thin mc 25

cn n {TV} phi thng qua lp hunh quang hin hnh; [nhng] i khi ng l vy. Cht xu kh tinh hoa ny v cng trn qu; [n] l cu thnh t mt th rt tinh hoa c tinh luyn t c. Thng thng kh tinh hoa ny tn ti trong mi c nhn u khc nhau; c l trong mt vn ngi mi c th tm thy hai ngi cng mt tng. Tng ca thin mc trc tip l th hin ca Php trong v tr ny ca chng ta. N l iu siu thng, v c quan h khng kht vi tm tnh ca ngi ta; tm tnh mt ngi m thp, th tng ca v y cng thp. V tm tnh thp, nn kh tinh hoa v ny tn mt nhiu; cn nu tm tnh ngi kia rt cao; v y t b n ln [sng] trong x hi ngi thng, i vi danh, li, mu thun gia con ngi, li ch c nhn, v [i vi] tht tnh lc dc u coi rt nh, [th] kh tinh hoa c th c bo tn tt hn; do sau khi khai thin mc, [v ny] nhn thy c r rng hn. Vi a tr su tui tr xung, th sau khi khai [thin mc] s nhn ht sc r rng; [v] khai m cng d dng, [ti ni] mt cu lin c th khai m ngay. [V] s nhim ca dng chy ln, ca thng thuc nhum ln x hi ngi thng, [m] iu ngi ta cho rng ng, trn thc t rt nhiu khi li l sai. Con ngi ai chng mun sng tt? Mong mun sng tt y, c th phi lm tn hi n li ch ngi khc, c th lm tng trng tm l t t ca con ngi, c th chim ot li ch ngi khc, nt di ngi khc, gy thit hi ngi khc. Ch v li ch c nhn, chn ngi thng m tranh m u, vy chng phi tng phn vi c tnh ca v tr l g? Do vy, iu con ngi cho l ng, n li khng nht nh l ng. Khi gio dc cho tr nh, v mun tng lai sau ny c th xc lp ch ng trong x hi ngi thng nn ngi ln thng hay dy bo ngay t tm b: con phi bit sng khn kho. T v tr chng ta m xt th thy khn kho y sai qu ri; bi v chng ti ging tu k t nhin, i vi li ch c nhn cn coi nh. N m khn kiu y, chnh l chy theo li ch c nhn. a no nt di con, con hy tm thy gio n, tm cha m n; thy tin [ri] con hy nht [b ti], ton gio dc tr nh th. T b n ln a tr tip th nhng th nh th rt nhiu, dn dn ti x hi ngi thng tm l t t ca n cng ngy cng ln; n ch mun chim li ring cho mnh, v n s tn c. Chng vt cht c y khi tn tht ri khng tn i mt, n chuyn sang ngi khc; nhng loi kh tinh hoa kia th s tn i mt. Nu mt c nhn t b n ln sng rt khn kho nh th, rt coi trng li ch c nhn, ch chy theo li, [th] thng thng thin mc ca loi ngi ny sau khi khai m ri cng khng dng c, nhn khng r rng; nhng khng c ni rng t nay tr i vnh vin khng dng c. Ti sao? V chng ta trong qu trnh tu luyn l phn bn quy chn, khng ngng luyn cng, cng khng ngng b p, b p tr li. Do vy cn ging tm tnh, chng ti ging cao ton b, thng hoa ton b. Tm tnh nng cao ln, cc iu khc cng theo m ln; tm tnh chng nng ln, th cht kh tinh hoa ca thin mc kia cng chng th b p li c; o l l nh vy. Nhn t th hai chnh l trong khi t luyn cng, nu nh cn c tt, c th khin thin mc khai m. Thng thng mt s ngi khi thin mc va mi khai m th hong c ln. Ti sao li hong c ln? Bi v mn luyn cng thng chn lc canh khuya gi t, m thu tch lng [ luyn cng]. V y ang luyn ang luyn, t nhin trng thy mt con mt ln ngay trc mt, lm v y pht hong c ln. Ln pht hong ny khng phi thng u, n ni t tr i v ny khng dm luyn [cng] na. N lm ngi ta hong s lm! Mt con mt to nh th ang chp chp nhn, tht r rng rnh rnh. Vy nn c ngi gi l mt
Vn lin quan n thin mc 26

ma, cng c ngi gi l mt Pht, v.v.; k thc n chnh l con mt ca ch v. Tt nhin, tu ti t k, cng ti s ph. Ton b qu trnh din ho cng ca mt ngi tu luyn, l mt qu trnh rt phc tp ti cc khng gian khc; khng phi ch mt khng gian khc, m ti tt c cc khng gian; thn th ti cc tng khng gian tt c u bin ha. Ch v c t mnh lm c iu y khng? Khng lm c. iu y l do s ph an bi, s ph lm cho; do mi ni l tu ti t k, cng ti s ph. Ch v ch cn t mnh c nguyn vng nh th, mong mun nh vy; [cn] s vic chn thc l do s ph lm gip. C ngi t mnh luyn khai thin mc, chng ti ging l con mt ca ch v, du rng ch v t mnh khng din ho ra n c. C v c s ph; s ph thy thin mc ca ch v khai m, lin din ho ra mt con mt cho ch v; gi l chn nhn. Tt nhin c v khng c s ph, nhng li c mt s ph qua ng. Pht gia ging: Pht v x bt ti; ni no cng c, nhiu n mc nh vy; cng c ngi ging: trn u ba thc c thn linh, ngha l [h] c rt nhiu. S ph qua ng mt khi thy ch v tu tt lm, thin mc khai m nhng cn thiu mt con mt, [s ph] lin din ho mt [con mt] cp cho ch v; ci c coi nh ch v t mnh luyn c. Bi v nhn khng ni iu kin, khng tnh cng, khng k thng, cng khng k danh ting; so vi nhng nhn vt mu mc ni ngi thng th cao hn hn; n hon ton pht xut t tm t bi. Sau khi thin mc ngi ta khai m ri, th xut hin mt loi trng thi: b nh sng chi lo mt rt gh gm, cm gic nh kch thch [vo] mt. Tht ra khng phi cp mt ca ch v b kch thch, m l th tng qu ca ch v b kch thch; [nhng] ch v cm thy ging nh mt b kch thch. l v ch v cha c mt con mt; cp cho ch v mt con mt xong, th ch v khng cm thy mt b kch thch na. Mt s chng ta s c th cm thy, [hoc] nhn thy con mt ny. V n c cng bn tnh v tr, nn n rt ngy th, cng rt hiu k; n nhn vo trong, coi xem thin mc khai m cha, c th nhn c cha; n cng ng vo bn trong nhn ch v. By gi thin mc ch v cng va khai m, n ang nhn ch v; t nhin nhn thy n th ch v li hong c ln. Tht ra chnh l con mt ca ch v, sau ny ch v c nhn g th cng thng qua con mt ny m nhn; cha c con mt y th ch v hon ton khng th nhn c, c khai m [thin mc] cng khng nhn thy c. Nhn t th ba l t ph tng th hin hin ra s khc bit [v] cc khng gian; n chnh l vn tht s quyt nh v tng. [] nhn s vt, ngoi ng thng chnh, ngi ta cn c nhiu ng thng ph. Pht gia ging mi l chn lng u l mt con mt; o gia ging tt c cc khiu trn thn th u l con mt, ngha l, tt c cc huyt v u l con mt. Tt nhin iu h ging ch l mt dng hnh thc din bin ca Php trn thn th: khng ni no khng th nhn c. Tng m chng ti ging khng ging vi iu y. Ngoi ng thng chnh ra th ti hai lng my, bn trn m mt, bn di m mt v [ti] sn cn c mt vi v tr c ng thng ph ch yu. Chng quyt nh vn t ph v tng. Tt nhin ngi tu luyn thng thng, nu m ti my v tr y u c th nhn c, th tng m c nhn y t ph ln rt cao ri. C ngi c th nhn bng mt [tht], h luyn c cp mt ca h, n cng trang b mt loi hnh thc cng nng. Nhng nu con mt ny c dng khng ng, h c nhn c c th ny th khng thy cc c th khc, vy cng khng n; do vy c ngi thng dng
Vn lin quan n thin mc 27

mt con mt nhn bn kia v mt con mt [khc] nhn bn ny. Cn ch di con mt ny (mt bn phi) khng c ng thng ph; v n c quan h trc tip vi Php: khi lm iu khng tt ngi ta thng s dng mt phi, nn di mt phi khng c ng thng ph. y l ni v vic trong khi tu luyn ti th gian php c xut hin mt s ng thng ph ch yu nh vy. n tng cc cao, sau khi tu luyn xut khi th gian php, th cn xut hin mt loi con mt kiu nh phc nhn; ton b trn na khun mt s sn sinh ra mt con mt n ln m trong n c v s con mt nh. C nhng i Gic Gi rt cao [tng] tu luyn c rt nhiu con mt, y ht c khun mt. Tt c cc con mt u thng qua con mt n ln ny m nhn; mun nhn g th thy ny; lic mt mt ci l thy c tt c cc tng. Hin nay cc nh ng vt hc, cc nh cn trng hc nghin cu nhng xanh. Mt nhng xanh rt ln; dng knh hin vi nhn th trong n c v s con mt nh; [mt ln y] n c gi l phc nhn. n tn tng cc cao [mi] c th xut hin trng thi ny; so vi [tng] Nh Lai th cn phi ln cao rt nhiu ln, rt nhiu ln mi c th xut hin. Nhng ngi thng khng th nhn thy c; [ngi] ti tng thng thng cng khng nhn thy s tn ti ca [phc nhn], ch thy ging nh ngi thng, bi v n khng gian khc. n y ging xong phn t ph v tng; cng chnh l vn c kh nng t ph cc tng khng gian. Ni chung ti ging cho mi ngi v kt cu ca thin mc. Chng ti dng ngoi lc khai thin mc cho ch v, nh th nhanh hn [v] d hn. Trong khi ti ang ging v thin mc, trn trn ca mi ngi chng ta u c cm gic cng ln, tht t li, t li xoy vo trong. C nh th hay khng? L nh th. Min l ti y nhng ai tht s vt b tm [chp trc] n y hc Php Lun i Php, th ai cng u c cm gic y; lc cng rt ln, y vo pha trong. Ti xut ra mt cng chuyn mn khai thin mc khai m cho ch v; ng thi cng xut nhng Php Lun tu b cho ch v. Trong khi ti ging thin mc, ch cn l [ngi tht s] tu luyn Php Lun i Php, chng ti u khai m cho ch v; nhng khng phi nht nh ai cng c th nhn r, cng khng nht nh l ai cng c th nhn thy; iu ny c quan h trc tip n t thn ca ch v. Khng sao ht, ch v nhn khng thy cng khng sao, hy tu luyn dn dn. Thun theo vic ch v khng ngng cao tng, ch v s ln ln nhn thy c, [trc] nhn khng r [sau] s ln ln nhn r. Min l ch v tu luyn, khi m ch v dc lng quyt tm tu luyn, [th] nhng g ca ch v b tn mt s [c] bi b y . T mnh khai thin mc kh khn hn. Ti ging mt cht rng t mnh khai thin mc c mt vi hnh thc. V nh trong lc chng ta to c ngi quan st [ch] trc trn, quan st thin mc, th thy trc trn l mt ng en en, cng chng [thy] c g. Qua mt thi gian, h nhn thy trc trn ln ln trng ra. Tu luyn mt thi gian, h pht hin rng trc trn ln ln sng ln, sng dn ln thnh mu . n lc ny th n nh hoa n; n tng t nh trong in nh, trn TV: n hoa nhy mt mt ci l khai n; s xut hin cnh y. Mu hng ny ban u l bnh phng, sau gia chuyn sang dng ng, [t ] khng ngng n, khng ngng n. Ch v mun t mnh khin n n thu hon ton, th 10 nm [hay] 8 nm cng khng , v ton b thin mc tc nghn hn ri. Thin mc ca mt s ngi khng b tc nghn, n c trang b ng thng; nhng v h khng luyn cng, [nn] cng khng c nng lng; do vy khi h luyn cng th t nhin xut hin trc mt mt th hnh trn en en. Luyn cng mt thi gian, n ln ln trng ra, t trng ri ln ln sng ln, cui cng ngy
Vn lin quan n thin mc 28

cng sng hn, cm gic [nh] kch thch con mt. C ngi ni: Ti thy c Mt Tri, [hoc] ti thy c Mt Trng. Tht ra, ch v khng thy c Mt Tri, [cng] khng thy c Mt Trng. Vy iu m ch v nhn thy l g? Chnh l ng thng ca ch v. C ngi t ph [ln] tng kh l nhanh, ngay sau khi [c c] con mt ny, h c th trc tip nhn ngay. [Cng] c ngi li v cng kh khn, h [cm thy nh ang chy] theo ng thng y, ging nh mt ng hm, hoc ging nh mt ci ging; c khi no luyn cng li hng ngoi m chy; thm ch c khi ng cng thy cm gic nh t mnh ang chy ra bn ngoi. C ngi cm gic nh phi nga, c ngi [nh] ang bay, c ngi [nh] ang chy, c ngi nh l ang ngi trong xe m xng thng ra ngoi; nhng xng mi ra m chng n u [kia] bi v t mnh khai thin mc tht rt kh. o gia coi thn th ngi ta nh mt tiu v tr; nu nh l mt tiu v tr, [th] mi ngi th ngh xem, t trc trn cho n th tng qu l mi vn tm nghn dm vn cha ht; do lun thy xng ra ngoi m vn cha n u. o gia xem thn th ngi nh mt tiu v tr, [iu y] rt c l. Khng phi ni rng kt cu t chc ca n rt tng t vi v tr, [cng] khng phi ging v hnh thc tn ti ca ci thn th trong khng gian vt cht ny ca chng ta. Chng ti ging rng, theo ch khoa hc hin nay nhn nhn th thn th vt cht ny t t bo tr xung c trng thi th no? Cc loi thnh phn phn t, di phn t l nguyn t, proton, ht nhn nguyn t, in t, ht quark; lp t nh nht m hin nay nghin cu n l neutrino. Vy n vi lp ht sc nh ht sc nh na l g? Mun nghin cu th v cng kh. Nhng nm v sau, Thch Ca Mu Ni ging mt cu nh th ny, ng ni: K i v ngoi, k tiu v ni. Ngha l g? Ngay ti tng Nh Lai [m xt], n ln qu, nhn khng ti bin gii ca v tr; n nh qu, khng ti c vi lp vt cht nh nht; do ng ging: K i v ngoi, k tiu v ni. Thch Ca Mu Ni cn ging v hc thuyt tam thin i thin th gii. ng ni rng trong v tr ny ca chng ta, trong h Ngn H ny ca chng ta, c ba nghn tinh cu c tn ti sc thn nh thn th nhn loi chng ta. ng cn ging rng trong mt ht ct cng c tam thin i thin th gii nh th ny. Mt ht ct li ging nh mt v tr; trong li c con ngi c tr tu nh chng ta, c tinh cu ging nh th, cng c ni sng nc chy. Nghe tht qu huyn hoc! Nu ng nh li y, mi ngi th ngh xem, bn trong cng c nhng ht ct phi khng? Bn trong ht ct kia li c tam thin i thin th gii phi khng? Nh vy trong tam thin i thin th gii y li c nhng ht ct phi khng, bn trong ht ct kia cng cn c tam thin i thin th gii phi khng? Vy nn, n tng Nh Lai m nhn cng khng n tn cng ca n c. T bo [lm bng] phn t ca con ngi cng nh th. Ngi ta hi v tr to n u; ti ni vi mi ngi rng, v tr ny c bin gii; nhng ti tng nh tng Nh Lai m xt, th thy n l v bin v t, to ln v hn. M ni b thn th con ngi, t phn t cho n vi lp ti vi quan tr xung li to ln nh v tr ny; nghe vy m thy qu huyn hoc. [Khi] to thnh mt c nhn, mt sinh mnh, [th] ti [mc] cc vi quan to nn thnh phn sinh mnh c nh ca n, bn cht ca n. Do nhng iu nghin cu ca khoa hc hin i cn xa mi n ch ny; [nu] so snh vi cc sinh mnh cc tinh cu c tr hu cao cp trong ton v tr ny, [th] mc khoa hc k thut ca nhn loi chng ta cn thp lm. Ngay cng mt lc cng mt ch c cc khng gian khc, [m] chng ta u khng t ph n c; cn a bay ca tinh cu khc li trc tip i trong khng
Vn lin quan n thin mc 29

gian khc; khi nim thi-khng ca n khc hn, do n ni n l n, ni i l i, mau l qu n ni nu dng quan nim ca con ngi th khng th tip thu c. [Khi] ging v thin mc, chng ti cp n vn nh th ny, khi ch v trong ng thng m chy mi hng ra ngoi, th ch v cm thy nh n v bin v t. C ngi c th nhn thy mt tnh hung khc: h cm thy khng phi chy dc theo mt ng hm, m l chy v pha trc ra ngoi theo mt con ng ln v bin v t, hai bn ng c non c nc c c thnh ph; [h] c chy mt mch mi nh th hng ra ngoi; nghe vy rt huyn hoc. Ti cn nh mt kh cng s ging cu nh th ny: ng ni rng trong mt l chn lng ngi ta c mt thnh ph, trong c c xe la, xe hi ang chy. Ngi khc nghe vy ly lm sng st lm, thy huyn hoc lm. Mi ngi bit, vt cht [cc mc] vi lp c phn t, nguyn t, proton, kho st xung na mi n tn cng; nu nh ti mi tng c th nhn thy c mt din {b mt} ca tng, ch khng phi l mt im, [tc l] thy mt din ca tng phn t, thy mt din ca tng nguyn t, mt din ca tng proton, mt din ca tng ht nhn nguyn t, th ch v nhn thy c hnh thc tn ti ti nhng khng gian khc nhau. Bt k vt th no, k c thn th ngi, cng u ng thi tn ti [ti cc] tng khng gian cng vi khng gian v tr, [chng] cng c tng thng [vi nhau]. Vt l hc hin i ca chng ta nghin cu cc vi lp vt cht, [n] ch nghin cu tng vi lp, phn tch, phn tch n; phn tch ht nhn nguyn t ri li nghin cu thnh phn phn r [ca ht nhn]. Nu c cc thit b c th trin khai m nhn thy trong tng y ton b th hin ca tt c thnh phn nguyn t hoc thnh phn phn t trong tng nynu c th nhn thy c cnh tng y, th ch v t ph c n khng gian y m nhn thy c chn tng tn ti cc khng gian khc. Thn th ngi v khng gian bn ngoi [n] c s i ng, chng u tn ti theo hnh thc tn ti nh th. T mnh khai thin mc cn c mt s trng thi khc na, chng ti ch yu ging mt s hin tng ph bin. Cn c ngi thy thin mc xoay chuyn; ngi luyn cng o gia thng xuyn thy trong thin mc xoay chuyn; a thi cc png mt ci l tch m ra, sau l nhn c cnh tng. Nhng khng phi trong s no ch v [vn] c thi cc; l s ph ban u cp cho ch v mt b h thng, mt th trong l thi cc; ng [nim] phong thin mc ch v li; n lc ch v khai m [thin mc], n s tch m ra. ng c an bi cho ch v nh th, ch khng phi nguyn trong no ch v c. Li c mt s ngi truy cu khai thin mc, [h] cng luyn li cng khng khai m c; nguyn nhn ti sao? Bn thn h khng [hiu] r. Ch yu l v thin mc khng phi l th c th cu; cng cu cng khng c. Cng truy cu nhiu, th khng ch khng khai m, tri li mt th [cht] trn ra t thin mc ca h, en khng en, trng khng trng, th y ng kn thin mc ca ch v li. Cng lu v sau, n s hnh thnh mt trng rt ln, ngy cng trn ra nhiu. Thin mc cng khng khai m, li cng truy cu hn, th cht kia li trn ra cng nhiu; kt qu [n] bao vy ton b thn th ca h, thm ch dy rt ln, mang theo mt trng rt ln. Thin mc ca c nhn ny du tht s khai m ri, v y cng chng nhn thy c, bi v v y b tm chp trc ca mnh phong kn li ri. Tr phi sau ny khng gt gia li na, khi hon ton vt ht ci tm chp trc y, n mi dn dn tn i; nhng phi tri qua mt qu trnh tu luyn rt gian kh v rt lu mi c th dt khi ht c; iu ny rt khng cn thit. C ngi
Vn lin quan n thin mc 30

khng hiu iu y; s ph dn h khng th cu, khng th cu; h khng tin, c mt mc truy cu; v kt qu thu c [hon ton] ngc li.

Cng nng dao th


Quan h trc tip n thin mc c mt cng nng gi l dao th. C ngi ging: Ti ngi ti y c th nhn thy cnh tng Bc Kinh, nhn thy cnh tng Hoa K, nhn thy [cnh tng] bn kia Tri t. C ngi l gii khng c, theo khoa hc m l gii cng khng xong; ti sao nh th? C ngi gii thch th ny, gii thch th kia, ni cng khng c thng; v sao ngi ta c bn s to ln y. Khng phi vy, ngi tu luyn ti tng th gian php khng c bn s ny. Nhng g m h nhn thy, k c dao th, k c rt nhiu cc cng nng c d khc, tt c u c tc dng trong mt khng gian c nh [ca con ngi]; ln nht cng khng vt qua khi khng gian vt cht m nhn loi chng ta ang sinh tn; ni chung th khng vt qua khi trng khng gian ca thn th bn thn h. Thn th chng ta trong mt khng gian c nh c tn ti mt trng; trng ny v trng c khng phi l mt trng, khng cng mt khng gian; nhng phm vi trng [kch thc] to nh l nh nhau. Trng ny c mt th quan h i ng vi v tr: pha v tr c th g th trong trng ny ca ngi ta cng c th i ng vi n; [tt c u] c th i ng. N l mt loi hnh tng, khng phi l [vt] chn thc. V d: trn Tri t c nc M, c Washington, th trn trng [kia] ca ngi ta cng phn nh nc M, phn nh Washington; nhng chng l hnh nh. [N] du l hnh nh nhng cng l mt loi tn ti vt cht; n l quan h i ng nh vy: tu theo bin i bn kia m [n] bin i [theo]; do ci m c ngi gi l cng nng dao th chnh l t nhn vo trong phm vi ca trng khng gian bn thn mnh. Nhng sau khi tu luyn xut khi th gian php, th khng nhn nh th na, m l nhn trc tip, gi l Pht Php thn thng; l th c uy lc v t. Cng nng dao th khi [tu luyn] th gian php nh th no? Ti s phn tch cho mi ngi r: trong khng gian ca trng y, v tr pha trc trn ca con ngi c mt chic mt gng; ngi khng luyn cng th [gng] buc cht; ngi luyn cng th n lt qua li. Khi cng nng dao th ca ngi luyn cng sp xut hin, n s lin tc lt. Mi ngi bit, phim in nh mi giy 24 hnh th xem hnh nh chuyn ng lin tc, cn t hn 24 hnh th cm thy nh nhy ng. Tc lt ca n vt qu 24 hnh mt giy, n ghi nhn ln chic gng nhng g phn chiu, [ri] lt li ch v nhn; ri lt tr li th [hnh nh] s b xo ht. Sau ri li phn chiu, li lt, li xo ht, khng ngng lt; do nhng th m ch v nhn thy [nh] l vn ng; chnh l phn chiu vo trong trng khng gian ca ch v ch v [c th] nhn thy; cn nhng th trong trng khng gian kia l i ng t [nhng th ti] v tr [rng] ln. Vy sao li nhn c pha sau thn ngi [ca mnh]? Chic gng nh th, khng nht nh hon ton phn chiu c quanh thn th? Mi ngi bit, tng thin mc ca con ngi khai m vt qua thin nhn thng, khi sp tin nhp vo hu nhn thng, th s t ph khng gian ny ca chng ta. Chnh lc y, khi sp sa t ph nhng cha hon ton t ph, th thin mc s pht sinh mt loi bin i: nhn vt th u khng [thy] tn ti, nhn ngi cng [bin] mt, tng vch cng [bin] mt, ci g cng [bin] mt, vt cht [thy nh] khng tn ti na. Ngha l trong khng gian c nh ny, khi m nhn tht su xung, th s khng thy ngi na, ch c mt chic mt gng ng bn trong phm vi trng khng
Cng nng dao th 31

gian ny ca ch v. Nhng chic mt gng y trong trng khng gian ca ch v li to ln nh ton b trng khng gian y; do n trong y, trong khi lt i lt li, th khng ch no l khng phn chiu. Ch cn bn trong phm vi trng khng gian ca ch v [c] nhng th i ng vi v tr, th n c th chiu x [hin hnh] vo trong y; chng ta ging cng nng dao th l nh vy. Khi [ngi nghin cu] khoa hc v thn th ngi kim nh cng nng [dao th] ny, thng thng [h] d ph nhn n. L do ph nhn l: chng hn hi ngi thn thch ca mt ngi hin ang lm g nh ti Bc Kinh? Sau khi ni ra tn ca ngi thn thch v tnh trng i khi, th v y c th nhn thy. V y ni: Nh lu y trng ra sao, tin n cng kia nh th no, i vo phng, by bin trong phng trng ra lm sao. Ni tt c u ng. Anh y ang lm g th? Rng anh ta hin ang vit ch. chng thc s thc y, [ngi kia] bn quay in thoi n ngi thn thch [hi]: Anh ang lm g th? Ti ang n cm. Th chng phi khng khp vi iu v y nhn thy l g? Trc kia nguyn nhn ph nhn loi cng nng ny chnh l ch ; c th hon cnh v y nhn thy khng sai im no ht. Bi v khng gian v thi gian ca chng tachng ti gi l thi-khngso vi thi-khng ca khng gian ni cng nng tn ti c mt ch sai bit v thi gian, khi nim thi gian ca hai pha l khc nhau. Anh y va vit ch xong, cn ngay by gi ang n cm; c s sai bit v thi gian nh th. Do vy nhng ngi nghin cu khoa hc v thn th ngi, nu vn lun lun theo l lun thng thng, chiu theo khoa hc hin ti m suy din, m nghin cu, th thm c vn nm na cng chng i n u. V nhng iu ny ngay t u l th vt xa ngi thng ri, nn t tng con ngi cn phi thay i, khng th c l gii s vic nh th ny mi c.

Cng nng tc mnh thng


Cn c mt loi cng nng c quan h trc tip n thin mc, gi l tc mnh thng. Trn th gii hin nay c su loi cng nng c cng nhn, trong c thin mc, dao th, v cn c tc mnh thng. Sao li gi l tc mnh thng? y l c th bit c tng lai v qu kh ca c nhn; ln na th c th bit c s thnh suy ca x hi; cn ln hn na th c th thy c nhng quy lut bin ho ca ton thin th; chnh l cng nng tc mnh thng. V vt cht chiu theo quy lut nht nh m vn ng; trong khng gian c th, bt k vt th no u c hnh thc tn ti trong rt nhiu khng gian khc. [Ti] ni mt th d: mt khi thn th ngi ta chuyn ng, [th] cc t bo trong thn th ngi u ng theo; hn na vi quan tt c cc phn t, proton, in t, cho n nh hn mi na tt c thnh phn u vn ng theo. Nhng chng c hnh thc tn ti c lp; cc hnh thc tn ti ca thn th trong cc khng gian khc cng u tri qua mt loi bin i. Chng phi chng ta ging vt cht l bt dit? Trong mt khng gian c nh, ngi ta lm xong mt vic g, [v d] ngi ta hu tay lm mt vic g, tt c u l tn ti vt cht; lm vic g th cng lu li mt hnh tng v tn tc. Ti khng gian khc, n l bt dit, vnh vin tn ti , ngi c cng nng nhn mt ci l thy c cnh tng tn ti trong qu kh, nn hiu bit lin. Tng lai khi ch v c cng nng tc mnh thng ri, ch v nhn th v hnh thc m chng ta hm nay ging bi ti y, [s thy] n vn cn tn ti, ng thi tn ti ni y. Khi mt c nhn ging sinh, trong mt khng gian c th khng c khi nim thi
Cng nng tc mnh thng 32

gian, cuc i v y ng thi tn ti ri; c [nhng ngi] khng ch l mt i [ng thi tn ti ]. C th c ngi ngh: Nhng phn u c nhn, ci thin bn thn ca chng ta vy chng l khng cn thit? H khng [chu] chp nhn [iu ny]. Thc ra phn u c nhn c th thay i c nhng th nh trong i ngi, mt s th nh thi; bng phn u c nhn c th c c nhng thay i y. Nhng chnh v n lc ci bin ca ch v m c th chu nhn nghip lc; nu khng th th khng tn ti vn to nghip, cng khng tn ti vn lm vic tt [v] lm vic xu. Khi ngoan c lm vic g , h s chim tin nghi ca ngi khc, h lm iu xu. Do trong tu luyn nhc li [nhiu ln] rng cn phi thun theo t nhin, chnh l o l; bi v ch v qua n lc m lm hi ngi khc. Nguyn sinh mnh ca ch v khng c th , nhng ti x hi ch v li c nhng th vn thuc v ngi khc; vy l ch v mc n ngi ta ri. Ngi ta mun [tc] ng [lm thay i] nhng s vic ln; ngi thng hon ton khng th [tc] ng n c. H c mt cch [tc] ng, chnh l c nhn y ton lm iu xu, khng iu c no m khng lm; v y c th thay i c cuc i ca mnh, nhng v y s ng u vi s hu dit trit . Chng ti t cao tng m nhn, thy [khi] con ngi cht ri, [nhng] nguyn thn bt dit. Nguyn thn bt dit l sao? Chng ti thy rng sau khi ngi ta cht, [th xc] ngi chn an ngh kia, chng qua ch l cc t bo ca thn ngi trong khng gian ny ca chng ta m thi. Cc t chc t bo ca ni tng v bn trong thn th, ton b thn ngi, v tng t bo ti khng gian ny u thot ri ra; cn thn th ti cc khng gian khc nh phn t, proton, in t, cho n cc vt cht vi lp thnh phn nh hn th khng cht; chng vn trong cc khng gian khc, [chng] vn tn ti trong cc khng gian vi quan. Nhng iu m k khng iu c no m khng lm s ng u chnh l vic ton b t bo gii th ht, trong Pht gio gi l hnh thn ton dit. Cn c mt cch c th cho php con ngi bin i i ca h; y l cch duy nht; chnh l c nhn y t nay tr i s bc trn con ng tu luyn. Vy ti sao i theo con ng tu luyn c th lm bin i i ngi ca h? Ai c th tu tin [tc] ng n iu y? Bi v [khi] c nhn y h mun i theo ng tu luyn, nim y va mi ng, [th] ging nh nh vng kim lo sng, chn ng mi phng th gii. Khi nim v tr i vi Pht gia l hc thuyt th gii mi phng. Bi v [ng] ti sinh mnh cao cp m xt, th sinh mnh [i] ngi khng phi v lm ngi. H cho rng sinh mnh con ngi l [c] sn sinh trong khng gian v tr, c cng tnh cht vi v tr, l lng thin, l cu thnh t chng vt cht Chn Thin Nhn. Nhng h cng c quan h [mang] tnh qun th; trong qun th khi h pht sinh quan h x hi, mt s bin i khng cn tt na, do vy b rt xung di; ti tng [di] y h cng khng tr li c na, h li bin thnh t hn na, h li rt thm mt tng na; rt, rt, rt mi cui cng rt n tng ngi thng ny. [Ri rt n] tng ny, c nhn y nn b hu dit, b tiu hu. Nhng cc i Gic Gi xut pht t tm i t bi, m c cch to mt chng khng gian ny, nh khng gian ca x hi nhn loi chng ta. Ti khng gian ny, h c cp thm mt nhc thn, thm mt cp mt ch nhn c vt th hn cuc trong khng gian vt cht ca chng ta; cng c ngha l ri vo [ci] m, lm cho h khng nhn thy c chn tng ca v tr; trong khi ti cc khng gian khc u c th nhn thy c. trong [ci] m y, ti trng thi y, mt c hi th ny c lu
Cng nng tc mnh thng 33

li cho h. Bi v trong m, nn cng l kh nht; c mang thn th ny, chnh l phi chu kh. Ngi ti khng gian ny nu c th quay tr v trn, o gia luyn cng ging phn bn quy chn, v y nu mang tm mun tu luyn, chnh l Pht tnh xut hin, [th] ci tm y l trn qu nht, mi ngi s gip v y. Con ngi trong hon cnh kh nh th ny m cha b m mt, cn mun quay tr v, do mi ngi s gip v y, gip mt cch v iu kin, vic g cng c th gip c. Ti sao chng ti c th v ngi tu luyn m lm nhng s vic ny, nhng khng th lm cho ngi thng? chnh l o l. i vi mt ngi thng [ch] mong tr bnh, [chng ti] khng gip ch v c; ngi thng vn l ngi thng; ngi thng nn [ trong] trng thi ca x hi ngi thng. Nhiu ngi ging, [rng] Pht ph chng sinh, [rng] Pht gia ging ph chng sinh. Ti ni vi ch v, ch v th gi tt c kinh in Pht gio [m xem], khng c ni rng cha bnh cho ngi thng c tnh l ph chng sinh. My nm nay chnh nhng kh cng s gi lm lon vic ny. Nhng kh cng s chn chnh, nhng kh cng s m ng khng h ging hoc bo [ch v] tr bnh cho ngi [thng]; h ch dy ch v cch t mnh rn luyn, [t] cha bnh kho ngi. Ch v l ngi thng, mi hc c hai ngy ch v lm sao c th tr c bnh? C phi la ngi chng? c phi tng trng tm chp trc chng? Truy cu danh li, mong cu nhng iu siu thng [ri] hin th ni ngi thng! iu y tuyt i khng c php. Do vy c ngi cng truy cu cng khng c [c]; khng cho php ch v lm nh th; cng khng cho php ch v tu ph hoi trng thi ca x hi ny. V tr ny c mt [Php] l rng, khi ch v mun phn bn quy chn, ngi ta s gip ch v; h cho rng sinh mnh ca con ngi l nn [] quay tr v, ch khng phi nn [ sng] ni ngi thng. Nu ni nhn loi chng c bnh g ht, [sng] qu thoi mi, th c bo ch v lm thn tin ch v cng chng lm. Khng c bnh, cng chng c kh, mun g c ny, tt p nhng y, th ng l th gii thn tin ri. Nhng ch v bin i thnh khng tt ri ri rt xung n y, do ch v s khng th thoi mi c. Nhn ti m trung d phm iu xu, trong Pht gio gi l nghip lc lun bo. Do con ngi thng xuyn t h c ma nn no , hay gp lc c vic khng tt, u l trong nghip lc lun bo m hon tr nghip ca mnh. Trong Pht gio li ni: Pht v x bt ti. Mt v Pht chuyn tay mt ci, th bnh ca ton nhn loi s khng cn; iu ny m bo l lm c. Rt nhiu ch Pht vy sao khng lm iu y? Bi v trc y h {con ngi} lm iu khng tt, h mi phi chu ti ny. Nu ch v cha ht cho h, th tng ng vi ph hoi [Php] l v tr, tng ng vi vic c nhn y c th lm iu xu, n ngi m khng [cn] hon tr; iu y khng c php. Do vy ai cng duy h trng thi ca x hi ngi thng, ai cng khng ph hoi n. Thoi mi khng bnh duy nht m ch v [c th] tm thy, c th t c mc ch gii thot tht s, ch c tu luyn! [Khuyn] bo con ngi tu chnh Php, [] mi l ph chng sinh mt cch chn chnh. Ti sao c nhiu kh cng s c th tr bnh? V sao h ging tr bnh? C ngi c th ngh n vn ny; i a s [kh cng s y] u khng [theo] ng chnh. Kh cng s chn chnh xut pht t tm t bi, xut pht t [lng] thng xt, trong qu trnh tu luyn thy chng sinh u kh, [nn] h gip ngi ta; iu y c php. Nhng h khng tr [ht bnh]; h ch tm thi gip ch v c ch bnh li; hoc gip ch v chuyn dch n i, by gi khng mc [bnh] nhng tng lai s mc, chuyn dch bnh v sau ny; hoc gip ch v
Cng nng tc mnh thng 34

chuyn ho [bnh], chuyn n sang thn th thn quyn ca ch v. Cn tiu tr nghip y mt cch tht s trit , th h khng lm c; khng c php tu tin gip ngi thng nh th; nhng ch c th gip ngi tu luyn lm vic y; chnh l o l. Hm ngha ca cu ph chng sinh m Pht gia ging l: a ch v t trng thi ti kh ca ngi thng ln cao tng, vnh vin khng cn chu kh, v [c] gii thot; iu h ging c hm ngha nh th. Chng phi Thch Ca Mu Ni ging v b bn kia ca nit bn l g? l hm ngha chn chnh [cu] ph chng sinh ca ng. Nu v nh ch v chn ngi thng ton hng phc, c tin n mc ging nh ch v cng dng tin m lt, chng c ti [kh] g, th c bo lm thn tin ch v cng chng lm. [Ch v] l mt ngi tu luyn, [nn] c th ci bin ng i cho ch v; cng duy ch c tu luyn l c th ci bin m thi. Hnh thc cng nng tc mnh thng l b phn trc trn ca con ngi c mt ci nh mn hunh quang nh ca TV. C ngi th [n] b phn trc trn; c ngi th cch trc trn mt c ly rt gn; c ngi th bn trong trn. C ngi nhm mt [mi] c th nhn thy; cn trng hp n hot [ng] rt mnh, th c ngi m mt [cng] c th nhn thy. Nhng ngi khc nhn khng thy, n l th bn trong phm vi ca trng khng gian ngi y. Tc l, chng cng nng ny xut hin ri, th cn mt chng cng nng na [c tc dng] nh ti th, [n] ly cnh tng nhn thy khng gian khc phn nh vo y, do vy c th nhn thy c trong thin mc ny. Nhn thy tng lai mt c nhn, nhn thy qu kh mt c nhn, nhn thy [mt cch] chun xc phi thng. Ton qui du r rng n u, th nhng vic nh, chi tit khng suy tnh ra c; nhng v y {ngi c cng nng tc mnh thng} c th thy r rng phi thng, c nin i cng c th thy c. Nhng chi tit ca bin i u c th thy, bi v iu v y thy chnh l phn nh chn thc ca ngi hoc vt cc khng gian khc. Ch cn l [ngi] tu luyn Php Lun i Php, thin mc ai ai cng c khai m. Nhng nhng cng nng m chng ti cp n sau ny, th khng khai m gip [ch v]. Tu theo khi khng ngng cao tng, cng nng tc mnh thng t nhin s xut hin; tng lai trong [qu trnh] tu luyn s gp tnh hung nh th. Khi chng cng nng ny xut hin, [ch v] s bit {nhn thc} c vic y, do Php ny, L ny chng ti u ging ht.

Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii


Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii l g? Vn ny ni ra rt hc ba. Trc y khi ni n vn ny, c nhiu kh cng s b lm cho nghn [khng bit n ni ra sao] bi nhng ngi khng tin kh cng. Trong cc v luyn cng y hi ai ra ngoi ng hnh, trong cc v c ai khng cn trong tam gii? C mt s khng phi l kh cng s; kh cng s ca h l t phong. ni khng r th ng ni, h li dm ni, ri b ngi ta lm cng hng. Gy tn tht ln cho gii tu luyn, to nn hn lon ln; c ngi mn c ny cng kch kh cng. Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii, l mt cu ca gii tu luyn, nguyn t trong tn gio, l [cu ni] sinh ra trong tn gio. Do chng ta khng th tch khi bi cnh lch s y, khng th tch khi hon cnh ng thi [lc by gi] m ging vn ny. Khng trong ng hnh l g? Vt l hc c i ca Trung Quc chng ta, [v] vt l hc hin i u nhn nhn rng hc thuyt ng hnh ca Trung Quc l
Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii 35

ng. Kim mc thu ho th, ng hnh y cu thnh nn mi s vt trong v tr; iu y l ng, do vy chng ta [mi] ging v ng hnh. Ni rng mt ngi ra ngoi ng hnh, [nu] dng cch ni hin i m ging, chnh l ra ngoi th gii vt cht ny ca chng ta; nghe m thy tht huyn [hoc]. Mi ngi hy ngh v vn ny, cc kh cng s c tn ti cng. Ti [lm] qua th nghim, rt nhiu kh cng s cng u [lm] qua trc nghim nh th, [] kim nh nng lng ca h. Bi v cc thnh phn vt cht trong cng ny [th] rt nhiu cc thit b m chng ta ang c hin nay u c th kim nh ra c, cng [c ngha] l [vi] thnh phn m kh cng s pht ra ch cn c mt loi thit b [] tn ti th c th kim nh c s tn ti ca cng. Hin nay cc thit b c th o thy hng ngoi, t ngoi, siu m, h m, in, t, tia phng x gamma, nguyn t, neutron. Cc kh cng s u c nhng vt cht y; cn c nhng vt cht m kh cng s pht ra vn cha o thy c, [v] cha c thit b. Min l c thit b [th] tt c chng u c th c o thy; [ngi ta] pht hin rng vt cht cc kh cng s pht ra cc k phong ph. Di tc dng ca mt trng in t nht nh, kh cng s c th pht nh quang huy rt mnh m, p v cng. Cng lc cng cao th trng nng lng pht ra cng ln. Cn ngi thng cng c, nhng rt nh; mt loi nh quang huy rt nh. Trong nghin cu ca mn vt l cao nng lng, ngi ta nhn nhn rng nng lng chnh l nhng th nh neutron, nguyn t. Nhiu kh cng s [lm] qua trc [nghim], nhng kh cng s ni ting cng u tham gia. Ti cng c o, o thy tia phng x gamma v neutron nhit pht ra nhiu hn vt cht thng thng [pht ra] t 80 n 170 ln. Lc y kim ca thit b th nghim tr n ht mc ri; v kim tr n tn cng, [nn] rt cuc cng khng bit c [n] ln ngn no. Neutron mnh m n nhng y, tht qu l kh m tin ni! Ngi ta sao li pht ra c neutron mnh m n th? iu chng minh rng nhng kh cng s chng ti c tn ti cng, c tn ti nng lng; im ny trong gii khoa hc k thut chng thc c. Ra ngoi ng hnh, cn phi l cng php tnh mnh song tu; cng php khng phi l tnh mnh song tu th ch tng [ci] cng [xc nh] tng cao thp. [Vi] cng php khng tu mnh, th khng h c vn ny, n khng ging [vn ] ra khi ng hnh. [Cn vi] cng php tnh mnh song tu, th nng lng ca n c tn tr trong tt c cc t bo ca thn th. Ngi luyn cng thng thng ca chng ta, ngi mi tng cng, [th] vin lp [ht] nng lng pht ra rt th, c khong cch, mt khng cao, do uy lc rt thp. Khi ln n tng rt cao, mt nng lng y so vi phn t nc thng thng c th gp 100, 1000, [hoc] 100 triu ln; tt c u c th. V tng cng cao, mt ca n cng ln v cng tinh t, uy lc cng ln. Trong tnh hung y, trong mi mt t bo ca thn th c tn tr nng lng ykhng ch trong tng t bo ca thn th trong khng gian vt cht ny ca chng ta, m trong tt c thn th ti cc khng gian khc, phn t, nguyn t, proton, in t, cho n cc t bo mc ht sc vi quan tt c u c chng nng lng y lp y. Dn dn qua thi gian rt lu, thn th ngi hon ton sung mn bng chng vt cht cao nng lng y. Vt cht cao nng lng ny c linh tnh, n [rt] c bn s. Mt khi n nhiu ln, mt ln ln, sau khi sung mn tt c cc t bo ca thn th ngi, [th] n c th c ch cc t bo ca xc tht con ngi, [vn l] cc t bo v dng nht. Khi c ch vng chc ri, th s khng xut hin s tn trn i t; rt cuc [n] hon ton thay th cc t bo xc tht ca ngi. Tt nhin, ti ging ra th d,
Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii 36

[nhng] tu n mc y l mt qu trnh rt chm. Khi ch v tu n mc ny, tt c t bo ca thn th ch v u c vt cht cao nng lng ny thay th; ch v th ngh xem, thn th ch v c cn cu thnh t ng hnh khng? C cn l vt cht ca khng gian ny ca chng ta khng? N cu thnh t vt cht cao nng lng gom chn t cc khng gian khc. Thnh phn ca [cht] c kia cng l vt cht tn ti trong khng gian khc; n cng khng chu s c ch ca trng thi gian ca khng gian ny ca chng ta. Khoa hc hin i nhn nhn rng thi gian l c tn ti trng; khng nm trong phm vi ca trng thi gian th khng chu c ch ca thi gian. Khi nim thi-khng ca khng gian khc l khc hn so vi bn ny chng ta; n lm sao c th c ch vt cht ca khng gian khc c? Hon ton khng c tc dng. Mi ngi th ngh xem, n lc y ch v chng phi khng trong ng hnh l g? Ch v c cn ci thn th ngi thng khng? Hon ton khng. Nhng c mt im: ngi thng nhn khng ra1. Tuy rng thn th ca h ci bin n trnh y, nhng s tu luyn cha kt thc, [nn] h cn tip tc t ph tng tu ln cao; do h cn cn phi tu luyn ni ngi thng; ngi thng m nhn khng thy h2 th khng c. Vy sau th sao? H trong qu trnh tu luyn, tt c cc t bo [lm bng] phn t ca h tuy rng c vt cht cao nng lng thay th, nhng nguyn t c trnh t sp xp ca n, trnh t sp xp ca cc phn t, ht nhn nguyn t khng h thay i. Trnh t sp xp cc phn t ca t bo [vn] l trng thi nh th, [m] s vo th thy mm; mt trnh t sp xp cc phn t ca xng cn ln, s vo th thy cng; mt cc phn t mu th rt l nh, n l th lng. Ngi thng t b mt m nhn th khng th thy c s bin i ca ch v; t bo [lm bng] phn t ca n vn duy tr kt cu v trnh t bi tr nh dng ban u; kt cu ca n vn khng pht sinh bin i; nhng nng lng bn trong n thay i ri; do c nhn ny t nay tr i khng gi ci i mt cch t nhin, nhng t bo ca ngi y [cng] khng tiu vong; vy ngi ny tr trung thanh xun mi. Trong qu trnh tu luyn, ngi ta s trng t tui; cui cng [b ngoi ca ngi y] nh li ni y. Tt nhin, ci thn th y m ng phi xe hi th c l xng cng gy, mt khi b dao ct th vn chy mu thi. Bi v trnh t sp xp phn t ca n khng i, ch l n s khng t nhin tiu vong, s khng t nhin lo ho; khng c vic tn trn i t; chnh l iu chng ti gi l ra ngoi ng hnh. Ch ny c g l m tn? Dng l lun khoa hc hon ton c th gii thch c r. C mt s ngi [gii] ni khng c r li c tu tin ni; ngi ta bn bo rng ng lm m tn. Bi v cu ny nguyn t tn gio, khng phi l danh t xut hin t kh cng hin i ca chng ta. Ra khi tam gii l g? Hm ri ti ging rng, im cht ca tng cng l vic chng ta tu luyn tm tnh, ng ho vi c tnh ca v tr; [khi] c tnh v tr i vi ch v khng cn c ch na, tm tnh ch v thng hoa ln trn, [th] thnh phn c kia s din ho tr thnh cng. Khng ngng tng ln trn, thng ln trn; sau khi thng hoa ln cao tng, th hnh thnh mt ct cng tr. Cng tr ny cao bao nhiu, th cng ca ch v cao by nhiu. C mt cu th ny: i Php v bin; tt c l tu vo ci tm ca ch v m tu; xt ch v tu cao c n u, tt c l da theo lc nhn ni v nng lc chu kh ca ch v.
1 2

Ngha l ngi thng nhn khng thy c s khc bit. Tc l tr thnh v hnh di con mt ngi thng.
37

Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii

[Nu] vt cht mu trng ca bn thn ch v dng ht, [th] vt cht mu en ca bn thn ch v c th qua chu kh m chuyn ho thnh vt cht mu trng. [Nu] vn cha , [th cht en] ca nhng ngi thn v b bn, h khng tu luyn, ch v thay h m gnh chu ti [nghip], v ch v cng c th tng cng; y l ni v ngi tu luyn n tng cc cao. [L] mt ngi thng tu luyn ch v ch mong tng gnh chu ti [nghip] cho thn nhn; mt ngi bnh thng c nghip lc to ln nhng y th tu khng thnh. iu ti ging y l [Php] l ti cc tng khc nhau. Tam gii m tn gio ni, l ni n 9 tng tri hoc l 33 tng tri; cng li ni trn tri, trn t, v di t, [chng] cu thnh cc chng sinh trong tam gii. H ging rng ht thy sinh vt trong 33 tng tri u phi qua lc o lun hi. Lc o lun hi c ngha l i ny l ngi, i sau c th l ng vt. Trong Pht gio ging: Phi tn dng nhng nm [thng] c i ny, by gi chng tu th n khi no mi tu? Bi v ng vt khng c php tu luyn, khng c php nghe Php, c tu cng khng c chnh qu, cng m [tng ln] cao th phi b tri dit. Ch v hng trm nm m chng c thn ngi; [c khi] hn nghn nm mi c thn ngi; c thn ngi ri cng chng bit qu tic. Nu ch v thc sinh thnh mt tng th vn nm khng ra c; tng y nu chng tan nt, chng phong ho, th ch v vnh vin chng ra c; c thn ngi no c d chi! Nu m tht s c i Php, c nhn y qu l qu may mn. Nhn thn nan c; chnh l o l. Chng ta luyn cng ging v vn tng; tng y hon ton da vo t thn tu luyn; nu nh ch v mun nhy ra khi tam gii, cng tr ca ch v tu c rt cao rt cao ri, th chng phi ch v t ph khi tam gii l g? C ngi to mt khi nguyn thn ly th lin ln rt cao. C hc vin vit trong bi trao i tm c th hi: Tha S ph, con ln n bao nhiu bao nhiu tng tri ri, con nhn thy nhng cnh tng nh th nh th. Ti ni: Con li ln cao hn mt cht no. Ngi y ni: Con khng ln [ni] c na, khng dm ln na, ln cao na khng c. Ti sao? Bi v cng tr ngi y cao c ngn y, ngi y [] ngi trn cng tr ca mnh m ln. chnh l qu v ging trong Pht gio; [ngi y] tu ln n qu v nh th. Nhng i vi ngi [ang] tu luyn m ni, vn cha n nh im ca qu v. Ngi y cn khng ngng thng ln trn, khng ngng thng hoa, khng ngng cao. Nu cng tr ca ch v t ph qua gii hn ca tam gii, th chng phi ch v ra khi tam gii l g? Chng ti tng trc nh, pht hin rng tam gii m tn gio ni n, ch bt qu l trong phm vi chn i hnh tinh ca chng ta. C ngi ging mi i hnh tinh, ti ni hon ton khng c iu y. [Trong] nhng kh cng s trong qu kh, ti thy c ngi c cng tr vt tn ngoi h Ngn H; cao nhng y, h t lu qua khi tam gii. Ti va ging v ra ngoi tam gii; tht ra [n] chnh l vn v tng.

Vn hu s cu
C nhiu ngi m gi tm hu cu n gia nhp trng tu luyn ca chng ti. C ngi m gi [tm] cu cng nng, c ngi mun nghe ngng l lun, c ngi mong [c] tr bnh, cng c ngi mun n c Php Lun; tm thi no cng c. Li c ngi ni: Nh ti cn c ngi khng n tham gia hc tp, ti [s] ng hc ph, [xin] thy cp Php Lun cho ngi y. Chng ti phi qua bit bao nhiu th h, tri qua t nin i cc k xa xa, con s y m ging ra
Vn hu s cu 38

s khin ngi ta phi git mnh sng st; iu c hnh thnh t hng xa xa nh th, ch v ch b ra my chc ng 1 mua Php Lun l sao? Ti sao chng ti cp cho mi ngi [hc vin] mt cch v iu kin? Chnh l v ch v mun lm ngi tu luyn; ci tm y c dng bao nhiu tin cng khng mua c; [y] l Pht tnh xut hin; [ch khi ] chng ti mi lm nh th ny. Ch v m gi tm hu cu, ch v phi chng v nhng iu y m n? Trong t tng ch v ngh g, [th] ti khng gian khc nhng Php thn ca ti u bit ht. Bi v hai khi nim thi-khng khng ging nhau, t khng gian khc m nhn th cu thnh t duy ca ch v l mt qu trnh ht sc chm chp. T trc lc ch v ngh, h c th bit c ri; do vy vi nhng t tng khng ng n ca mnh, ch v phi vt b ht. Pht gia c ging duyn phn; mi ngi u l [nh] duyn phn m n; c c [n] ri c th l v ch v [ng] nn c [n]; do vy ch v phi bit qu tic, ng c m gi tm hu cu no ht. Tu luyn tn gio trong qu kh, Pht gia ging khng, ci g cng khng mong ngh2, nhp khng mn; o gia ging v, ci g cng khng c, cng chng mun, cng chng truy cu. Ngi luyn cng ging: hu tm luyn cng, v tm c cng. m gi mt chng tu luyn trng thi v vi, ch quan tm tu luyn tm tnh ch v, th tng ca ch v s t ph, ch v ng c g th ng nhin s c. Ch v vt b khng c, [th] chng ng l tm chp trc l g? y chng ti tc khc truyn Php cao n vy, tt nhin yu cu i vi tm tnh ch v cng phi cao; vy nn khng th m gi tm hu cu m n hc Php c u. c trch nhim vi mi ngi, chng ti [cn] dn mi ngi theo con ng [chn] chnh, Php ny [cn] c ging r cho ch v. C ngi khi truy cu thin mc, thin mc y t h lm nghn li, t mnh phong kn li. Ngoi ra ti cn ni vi ch v rng, trong [giai on] tu luyn th gian php, th ht thy cc cng nng xut hin u l mt chng loi bn nng tin thin m nhc thn mang theo; hin nay chng ta gi l cng nng c d. Chng ch c th c khng gian hin hu ny, pht huy tc dng trong khng gian ny ca chng ta, [c th] c ch i vi ngi thng. Nhng tiu nng tiu thut y ch v truy cu lm g? Truy cu ti truy cu lui, sau khi sang [giai on] xut th gian php, th chng khng c tc dng cc khng gian khc. n khi tu luyn xut th gian php, ton b nhng cng nng y u phi qung i ht, chng c p nhp vo mt khng gian rt thm su, lu tn ; sau ny chng c dng nh mt h s lu ghi li mt qu trnh tu luyn ca ch v, [chng] ch c mt tc dng y. Sau khi bc sang [giai on] xut th gian php, ngi ta phi tu luyn li t u. Loi thn th y chnh l thn th ra ngoi ng hnh m ti va ging, n l mt Pht th. Loi thn th y l no khng gi l Pht th c? Pht th y tu luyn li t u, xut cng nng li t u; chng khng c gi l cng nng, m c gi l Pht Php thn thng. Chng uy lc v cng, c ch vi cc tng khng gian; [chng] l th tht s pht huy tc dng; ch v ni xem ch v cn truy cu cng nng lm g? H l ngi truy cu cng nng, ch v phi chng mun s dng ni ngi thng, hin th ni ngi thng; nu khng th ch v mun lm g? Nhn khng thy, r khng c; ngay c lm vt trang tr cng phi tm [p mt] d coi ch! m bo l n giu trong thc ch v c suy ngh dng chng vi mc ch y. Chng khng th truy cu nh nhng k
1 2

ng: ng nhn dn t Trung Quc {yuannguyn}. Cc n v tin trong sch ny l tin Trung Quc. Ch tng va c ngha l ngh, va c ngha l mong mun.
39

Vn hu s cu

nng ca ngi thng c; chng hon ton l nhng th siu thng, ch v khng th ly chng hin th ni ngi thng c. Bn thn [tm] hin th l mt loi tm chp trc rt mnh, tm ht sc khng tt, l tm [chp trc] m ngi tu luyn phi b. Ch v mun dng chng kim tin, mun dng chng pht ti, [dng] khi phn u c nhn t c nhng mc tiu ni ngi thng ca ch v; nh th cng khng th c. l dng nhng th cao tng can nhiu n x hi ngi thng, ph hoi x hi ngi thng; tng y rt xu; do khng c php tu tin s dng. Thng thng chng ta xut hin cng nng phn nhiu hai u: tr con v ngi cao tui. c bit l cc c b cao tui; thng thng cc c b gi vng tm tnh, ni ngi thng khng c tm chp trc. Sau khi cng nng xut hin, cc c b d t ch, v khng c tm l hin th. Ti sao ngi tr tui khng d xut hin [cng nng]? Nht l nam thanh nin; [v] h mun phn u ht mnh ni x hi ngi thng, [h] cn mun t c mc tiu ny khc! n khi cng nng xut hin, th vn dng n, thc hin mc ch ca h; coi n nh mt loi bn s thc hin mc ch ca h, vic y tuyt i khng c php; do vy h khng xut hin cng nng. Vic tu luyn khng th l tr a con tr, cng khng phi l k nng ni ngi thng; [n] l vic nghim tc phi thng. Ch v mun tu hay khng, ch v c th tu hay khng, [iu y] hon ton xt trn vic ch v cao tm tnh ra sao. Nu m mt c nhn qu tht c th cu cng nng m c, th vy l hng ri. Ch v s thy v ny [i vi] tu luyn hay khng tu luyn, th hon ton khng c ngh ti iu ny. Bi v tm tnh v ny t trn c s [tm tnh] ngi thng, cng nng cng l t truy cu [ri c], vic xu no v y cng c th lm. Trong ngn hng c ton l tin, ly i mt cht; trn ph c ton v s, cm ngay gii nht. Ti sao khng c vic nh th tn ti? C kh cng s ging: Khng coi trng c th khi xut hin cng nng d lm vic xu. Ti ni rng l cu ni sai lm, hon ton khng c chuyn y. [Nu] ch v khng coi trng c, khng tu tm tnh, th hon ton khng xut hin cng nng. C ngi tm tnh tt, trn tng y mt khi xut hin cng nng, [nhng] sau v ny khng t ch vng chc, phm nhng vic khng nn lm; c tn ti hin tng nh th. Nhng v ny h lm iu xu, th cng nng suy yu hoc mt. Khi mt th vnh vin mt; ngoi ra, nghim trng nht l [n] c th lm ngi ta khi tm chp trc. C kh cng s ging rng, hc cng ca h ba ngy c th cha bnh, nm ngy c th cha bnh; nh lm qung co vy; [nn chng] gi l thng mi kh cng. Mi ngi th ngh xem, ch v l mt ngi thng, ch v pht kh mt ci l c th tr ht bnh cho ngi khc chng? Trn thn th ngi thng cng c kh, ch v cng c kh; ch v va mi luyn cng, bt qu mi ch khai m huyt lao cung, c th np kh pht kh. Khi ch v tr bnh cho ngi khc, trn thn ngi y cng l kh, c l [kh ca h] li tr [bnh] cho ch v cng nn! Gia kh v kh vi nhau no c tc dng c ch g? Kh hon ton khng tr bnh c. Ngoi ra khi ch v tr bnh cho h, ch v v bnh nhn hnh thnh mt trng; kh bnh trn thn bnh nhn u chy sang thn th ch v, [hai bn] nhiu nh nhau; tuy rng gc [bnh] trn thn ca h, [nhng nu] kh bnh nhiu qu th cng lm ch v mc bnh. Mt khi ch v nhn thy [mnh] c th tr bnh, th ch v s m ca tr bnh cho ngi ta; ai n cng khng t chi, ch v s khi tm chp trc. Cha bnh c cho ngi, qu l cao hng! Ti sao c th cha c bnh? Ch v chng h ngh [ti sao nh vy]; trn thn cc kh cng s gi
Vn hu s cu 40

u c ph th, ch v tin, [h] cp cho ch v mt cht tn tc. Ch v tr [bnh] 3 ln, 5 ln, 8 ln, hoc 10 ln l ht. N l mt dng tiu hao nng lng; t tr i cht nng lng y cng chng cn. Bn thn ch v khng c cng, hi ly cng t u y? Kh cng s chng ti tri qua hng chc nm tu luyn; tu o trong qu kh khng d cht no. Khng vng theo php mn chn chnh, m tu theo thin mn, tu theo tiu o, th qu thc rt kh. Ch v thy mt s i kh cng s danh ting ly lng; [h] phi tu hng chc nm, mi xut ra c cht cng y thi. Ch v cha h tu, [ch] tham gia lp hc tp l ch v c cng? u c chuyn nh th? T tr i ch v sinh ra tm chp trc. H xut hin tm chp trc ri, [khi] ch v tr bnh khng c, ch v thy rt lo. C ngi v mun bo v danh [ting] bn thn, khi tr bnh cho ngi ta thm ch cn ngh nhng g? Bnh ny ti xin nhn, ngi kia khi bnh. u phi xut pht t tm t bi; ci tm danh li ngi y cha h dt b; hon ton khng xut hin tm t bi. Ngi y s mt danh [ting]; khng nhn c, th t mnh chu bnh kia cn hn b mt danh [ting]; tm cu danh qu l mnh m! Nguyn vng ca ngi ny va xut ra, tt thi, bnh kia lp tc b chuyn ho sang thn ca ngi y; tht s c ci tc dng y; ngi ny v nh chu bnh; ngi ta khi bnh; sau khi tr bnh cho ngi khc, ngi ny v nh lm bnh chu khn thu. Ch v thy bnh tr c ri, ngi ta li gi mnh mt ting kh cng s, ch v [cm] thy qu l dng dng t c, khoan khoi v cng. chng phi tm chp trc l g? Khi tr [bnh] khng c th gc u dt; chng phi tm danh li ang khi tc dng l g? Ngoi ra ch v thy rng kh bnh ca bnh nhn u chy sang thn ca ch v. V kh cng s gi kia dy ch v bi xut ra ngoi nh th no; ti ni vi ch v rng, hon ton khng bi xut c, mt cht cng khng; bi v t thn ch v khng c nng lc phn bit kh tt kh xu. Dn dn, trong ton thn ch v l en; chnh l nghip lc. Khi tu luyn mt cch chn chnh, ch v phi gp th thch gay go; ch v lm sao y? Ch v phi chu bao nhiu kh mi c th chuyn ho n thnh vt cht mu trng? Rt kh; c bit ngi c cn c cng tt th cng d xut hin vn ny. C ngi nht mc truy cu tr bnh, tr bnh. Ch v hu s cu, con ng vt kia lin thy, n lin gn [n] ln [thn ch v]; chnh l ph th. Chng phi ch v mun tr bnh? [N] s gip ch v tr [bnh]. Nhng n khng phi l khng c duyn c g m gip ch v tr [bnh], bt tht gi bt c, rt nguy him; rt cuc th ch v chiu mi n n; ch v cn tu luyn g na y? Tt c l ht ri. C mt s ngi c cn c tt dng cn c ca bn thn m i ly nghip ngi khc. V kia c bnh, nghip lc ca h ln, ch v cha xong cho mt bnh nhn nng, ch v v nh thy rt i kh chu! Trc y chng ta c nhiu ngi cha cho bnh nhn ri c cm gic th ny: bnh nhn th khi, cn ch v v nh lm bnh nng. Sau mt thi gian, nghip lc hon chuyn nhiu ln, ch v i c ly nghip lc ngi ta; bt tht bt c m. nh rng [iu] ch v mun nhn l bnh, nhng cng phi dng c m trao i ly nghip. Trong v tr ny c mt [Php] l, rng bn thn ch v mun g, th ai cng qun khng c, cng khng th ni ch v l tt. Trong v tr c iu c nh, rng h ai c nhiu nghip lc th l ngi xu. Ch v dng cn c bn thn hon chuyn ly nghip lc ca h; [khi] nghip lc nhiu th ch v cn tu luyn g na? Cn c hon chnh ca ch v b h hu mt. Chng ng s ? Ngi kia khi bnh, h thy thoi mi; cn ch v v nh thy chu khn thu. Ch v cha lnh hai bnh
Vn hu s cu 41

nhn ung th, th ch v phi t th ch ca h; iu y nguy him khng? N ng l nh th y; nhiu ngi khng hiu o l trong vic ny. C mt s kh cng s gi, ch v khng nn thy thanh danh ca h to ln, c danh [ting] khng nht nh l minh bch. Ngi thng bit c g? Nhiu ngi c ni ging nh th lin [c ngi] tin theo. Ch v du thy h ang lm nh th hin nay; h khng ch hi ngi, m h cn hi bn thn h; qua mt hai nm ch v s thy h [tr thnh] nh th no; tu luyn khng cho php ph hoi nh th. Tu luyn c th tr bnh; nhng khng phi dng tr bnh. N l mt dng siu thng, ch khng phi k nng ni ngi thng chng ta; ch v tuyt i khng c php tu tin ly n ra ph hoi. Hin nay nhng kh cng s gi kia lm nn mt [vng] yn chng kh; ly kh cng lm th on cu danh pht ti; h to nn mt on th t c [] khuch trng th lc; ng gp bi ln nhng kh cng s chn chnh; ngi thng u ni nh th, lm nh th, hi ch v c tin theo? Cho rng kh cng chnh l nh th; khng phi vy. iu ti ging mi l [Php] l chn chnh. Khi ngi thng pht sinh cc chng quan h x hi gia ngi vi ngi, v li ch c nhn m lm iu xu, mc n [ngi ta], nn phi chu [kh] bi thng. Chng hn ni, ch v tu tin tr [bnh], ch v c th tht s tr ht, hi iu y c c php khng? Pht v x bt ti, c nhiu ch Pht nh vy ti sao khng lm vic y? H lm nhn loi [sng] thoi mi th tt qu! Sao h khng lm? Nghip lc ca t thn, con ngi phi hon tr; ai cng khng dm ph hoi [Php] l ny. Mt ngi trong qu trnh tu luyn, c th xut pht t tm t bi m gip ngi khc i ln; nhng cng ch l tr hon bnh. Hin nay ch v khng chu ti [kh], sau ny chu ti; hoc l gip ch v hon chuyn: ch v khng mc bnh nhng ch v mt tin, gp nn; c th l vy. Lm vic y mt cch tht s, gip ch v tiu b nghip ngay tc thi, [vic y] ch hn cuc cho nhng ngi tu luyn; nhng khng th lm gip ngi thng. Ti y ti khng ging v [Php] l ca gia [phi] chng ta [m thi]; ti ang m [lun] v chn l ca ton v tr chng ta; ti ang m [lun] v tnh hung thc t ca gii tu luyn. y chng ti khng dy ch v tr bnh, chng ti dn ch v theo ng ln, ng chnh; a ch v ln cao. Do trn lp ti u ging rng cc t Php Lun i Php khng c php i coi bnh; ch v i coi bnh th khng phi l ngi ca Php Lun i Php ca ti. V chng ti a ch v ln cao theo ng chnh, trong qu trnh tu luyn th gian php lin tc gip ch v tnh ho thn th, tnh ho thn th, tnh ho thn th, cho n khi c vt cht cao nng lng chuyn ho hon ton. [Nu] ch v vn np ln thn ca mnh nhng th [mu] en y, hi ch v tu luyn sao y? N l nghip lc m! Hon ton khng th tu luyn c na. ch v [np] nhiu qu, [th] ch v chu ng khng ni; chu kh qu nhiu th ch v khng th tu; chnh l o l. Ti a i Php ny truyn ra [cng chng], c th ch v cha bit c ti ang truyn iu g. i Php ny c th truyn ra th phi c bin php bo h n. Nu ch v i coi bnh cho ngi ta, th tt c nhng g tu luyn c ci trn thn th ch v, Php thn ca ti s thu hi ton b. Khng th ch v ch v danh li m tu tin hu hoi nhng th trn qu y. khng lm theo yu cu ca Php, [ch v] khng l ngi ca Php Lun i Php chng ti; thn th ca ch v s li li tr v v tr ngi thng, nhng th khng tt cng quay tr li ch v, bi v ch v mun lm ngi thng.
Vn hu s cu 42

Bt u t hm qua sau khi nghe bi hc xong, rt nhiu ngi chng ta cm thy thn nh nhng. Nhng mt s rt t nhng ngi bnh nng [cn] x l trc, hm qua bt u thy rt kh chu ng. Hm qua sau khi ti ly xung nhng th khng tt ca thn th mi ngi, i a s chng ta u cm thy thn nh nhng, thn th ht sc thoi mi. Nhng trong v tr ny ca chng ta c mt [Php] l gi l bt tht bt c, khng th gip ch v h ht ton b xung c, ch v m khng phi chu ng mt cht th tuyt i khng c php. Ngha l nguyn nhn cn bn ca bnh ch v v nguyn nhn cn bn ca nhng th khng tt ca ch v u c chng ti gip ch v ly b i; nhng ch v vn cn mt trng bnh. Khi thin mc khai m tng rt thp, th thy c trong thn th c mt vi cc kh en, kh bnh vn c; n l mt cc kh en c c c nng rt cao; n lc n to ra th s sung mn khp ton thn th ch v. Bt u t hm nay, c ngi s cm thy ton thn pht lnh, ging nh mc cm mo nng, c th xng ct au khp c. i a s s cm gic c ch kh chu [trong ngi], chn nhc, u chong vng. Ch m trc y ch v mc bnh c th cho rng tng luyn kh cng m khi, cng c th c kh cng s cha khi, nhng [nay bnh] li xut hin tr li. l v h khng cha ht cho ch v, ch tr hon li v sau; cn ti v tr y, ch v nay khng mc [bnh], m tng lai mc [bnh]. Chng ti u moi n ln, u y n hn ra, g b n ra t gc r. Nh vy, c th ch v cm thy nh bnh c ti pht; l tng kh nghip t cn bn, vy nn ch v s c phn ng; c ngi c phn ng cc b, ch ny kh chu, ch kia kh chu, loi kh chu, u s xy n, [tt c] u l bnh thng. Ti ni vi mi ngi, bt k kh chu nh th no, [ch v] nht nh phi kin tr n nghe ging bi, ch cn ch v i vo ging ng [lp hc ny], th triu chng [bnh] no ca ch v cng mt; s khng xut hin bt k nguy him g. C im ny, [ti] ni vi mi ngi rng, ci m ch v cho l bnh y du nng n u, th hy vng rng ch v u kin tr n [hc]; Php rt kh c. Khi ch v cng thy kh chu th tc l vt cc tt phn, ton b thn th ch v cn c tnh ho ht, cn phi c tnh ho ton b. Gc ca bnh c dt b, ch cn cht d kh en kia n t chy xut ra, cho ch v chu mt cht kh khn, chu mt cht ti [kh] y m thi; ch v m khng chu ng mt cht no th khng th c. Trong x hi ngi thng, ch v danh li, tranh ot gia ngi vi ngi, ch v n khng ngon ng khng yn, thn th ch v khng cn ra hnh na: khng gian khc m nhn thn th ch v, th xng ct kia, khc no cng u [mu] en. Vi thn th nh th, mt khi gip ch v tnh ho m khng c cht phn ng no th cng khng th c; do vy ch v phi c phn ng. C ngi cn b ming nn trn tho. Trc y c nhiu hc vin cc a phng vit cho ti trong bi tm c th hi: Tha S ph, con t lc ra khi lp hc tr v nh, trn ng c lin tc tm nh v sinh, tm sut cho n khi v nh. Bi v ni tng u cn phi c tnh ho. C mt s v c bit th ng, ti ging xong th v y cng tnh gic. Ti sao vy? Bi v trong s no v y c bnh, cn phi iu chnh. H iu chnh b no, th h khng th chu c; do cn cho h vo trng thi m man bt tnh, h khng hay bit. Nhng b phn thnh gic mt s ngi khng c vn g; h ng rt say, nhng mt ch cng khng b st, [h] nghe c ht; ngi ny sau tinh thn phn khi ln, khng ng hai ngy cng khng thy mt mi. Tt c u l nhng trng thi khc nhau, u cn iu chnh ht; ton b thn th cn c tnh ho cho ch v.
Vn hu s cu 43

[L] ngi tu luyn Php Lun i Php [mt cch] chn chnh, khi ch v c th vt b tm [chp trc], [th] t nay tr i s u c phn ng. [Cn vi] ngi chng vt b tm y, trn ming h ni dt b ri, thc t h hon ton cha vt b, do vy rt kh lm [tnh ho cho h]. Cng c mt s ngi v sau ny mi hiu ra ni dung bi ti ging, h [mi] vt b, thn th [mi] tnh ho; ngi khc u l thn nh nhng, h mi bt u [c] khi bnh, mi bt u thy kh chu. lp hc no cng c nhng v tht hu nh th, ng tnh hi km; vy nn ch v c gp bt k tnh hung no th cng u l bnh thng. Ti cc a phng khc trong khi ging bi, u xut hin tnh hung ny: c ngi thy rt kh chu, ph phc trn gh chng dy, i ti t trn bc ging xung tr [bnh] cho h. Ti s chng ng th tr [bnh], ch c mt quan 1 m ch v chng qua ni; sau ny khi t mnh tu luyn ch v s gp nhiu i nn na; ci ny chng qua ni, th ch v tu luyn lm sao c? Mt chuyn nh y m ch v khng vt qua ni l sao? Tt c u c th vt qua ht. Vy nn mi ngi khng nn tm ti [] tr bnh; ti cng khng tr bnh; h ch v ng n ch bnh l ti khng mun nghe. Con ngi tht s rt kh [cu] ; mi lp hc no cng c 5%, 10% s ngi l khng theo ln c. Ai ai cng c o l iu khng th; l ngi kin nh [tu] luyn ri, cn cn xem ch v c th tu xut lai hay khng, cn cn xem ch v c th h quyt tm tu hay khng; ai ai cng thnh Pht l iu khng th. [Ngi no] chn tu i Php, c sch ny cng s gp trng thi nh th; cng li c ht thy nhng g ng c c.

Quan: ca, ca i; c ngha l kho nghim, th thch. Qu quan ngha l vt qua kho nghim, th thch.
44

Vn hu s cu

Bi ging th ba
Ti i x vi cc hc vin u nh t
Mi ngi bit chng? Ti lm vic g y? i vi tt c hc vin ti u dn dt nh l t, bao gm c ngi t hc m c th tu luyn mt cch chn chnh. Truyn cng ln cao tng, m khng dn dt ch v nh th th khng th c; iu y tng ng vi [vic lm] v trch nhim, lm lon. Chng ti cp cho ch v bao nhiu th nh th, cho ch v bit c bao nhiu [Php] l m ngi thng khng ng c bit; ti truyn i Php ny cho ch v, li cn cp cho ch v rt nhiu th na. Gip ch v tnh ho thn th ri, vi li cn lin quan n mt s vn khc na; do vy khng dn dt ch v nh t, [th] hon ton khng th c. Tit l cho mt ngi thng nhiu thin c tu tin nh th, iu y khng c php. Nhng c mt im, thi i hin nay bin i, chng ta cng khng phi theo hnh thc dp u chp tay ly na. Hnh thc y khng c tc dng g; lm th ging nh tn gio; chng ta khng lm nh vy. Bi v ch v dp u xong, bi s xong, ra khi ca li quay li l ch v khi xa, ni ngi thng mun lm g lin lm ny, ch v danh li ca mnh m tranh m u, th hi [dp u bi s] c tc dng g? Ch v [thm ch cn] c th ly c hiu ca ti lm bi hoi danh d i Php! Vic tu luyn chn chnh u da vo ci tm ca ch v m tu; ch cn ch v c th tu, ch cn ch v c th tu mt cch vng bc tinh tn v kin nh, th chng ti s dn dt ch v nh l t; [nu] chng i x nh th th khng th c. Nhng c mt s ngi vn khng nht nh c th tht s t coi bn thn h l ngi tu luyn m [tip tc] tu; c ngi khng th [lm c nh vy]. Nhng rt nhiu ngi s i theo tu luyn tht s. Ch cn ch v cn tu, th chng ti s dn dt ch v nh nhng t. Hng ngy c luyn my b ng tc y, vy c th tnh l t Php Lun i Php khng? Khng nht nh [l vy]. Bi v tu luyn chn chnh cn chiu theo tiu chun tm tnh chng ti ra m [t] yu cu, cn phi tht s cao tm tnh bn thn; y mi l tu luyn chn chnh. Ch v c luyn cc ng tc y, [nhng] tm tnh khng cao ln, khng c nng lng ln mnh gia tr mi th, [th] cha ni chuyn tu luyn c; chng ti cng khng th coi ch v l t Php Lun i Php. Ch v nu c nh th mi, nh rng ch v luyn cng, nhng khng [thc s] chiu theo yu cu ca Php Lun i Php chng ti, ch v khng cao tm tnh, chn ngi thng ch v vn hnh x nh xa, rt c th ch v vn gp phi nhng s c phin phc ny khc; [khi] x l khng ng, ch v thm ch c th ni Php Lun i Php lm cho ch v luyn cng thin [sai] nh th; iu ny c th xy ra. Vy nn ch v phi chiu theo yu cu tiu chun tm tnh ca chng ti m hnh x, y mi l ngi tu luyn chn chnh. Ti ni cho mi ngi vy l rt r; do mi ngi ng tm ti lm ci vic bi s hnh thc y; ch v ch cn tht s tu, th ti s i i nh vy vi ch v. Php thn ca ti nhiu khng tnh c; khng ch l s hc vin ny, du nhiu hn na ti cng qun c.

Ti i x vi cc hc vin u nh t

45

Cng php Pht gia v Pht gio


Cng [php] Pht gia khng phi l Pht gio, im ny ti ging r cho ch v; thc ra cng [php] o gia cng khng phi l o gio. Trong chng ta c mt s ngi c khng hiu r iu ny. Mt s v l ho thng cha, cng c mt s v l c s, h t cho rng h hiu bit nhiu iu trong Pht gio, nn h chng e d g m c tuyn truyn nhng iu trong Pht gio cho cc hc vin chng ti. Ti ni vi ch v rng, ch v ng lm th; bi v y l s vic trong cc php mn khc nhau. Tn gio c hnh thc ca tn gio; cn y chng ti truyn mt b phn php mn tu luyn ca chng ti; tr cc t chuyn tu ca Php Lun i Php, th [chng ti] khng ging hnh thc tn gio; vy nn [chng ti] khng phi l Pht gio trong thi k mt Php. Php trong Pht gio ch l mt b phn nh trong Pht Php; cn c nhiu i Php cao thm khc; trong mi tng li c cc Php khc nhau. Thch Ca Mu Ni ging rng tu luyn c 8 vn 4 nghn php mn. Trong Pht gio ch c mt vi php mn, n ch c Thin Thai tng, Hoa Nghim tng, Thin tng, Tnh [tng], Mt tng, v.v. ch my php mn y; m ra ch l mt con s qu nh! Do vy n khng khi qut ton th Pht Php c; n ch l mt b phn nh ca Pht Php. Php Lun i Php ca chng ti cng l mt php mn trong 8 vn 4 nghn php mn y; [n] khng c quan h g vi Pht gio nguyn thu cho n Pht gio thi k mt Php, cng khng c quan h vi cc tn gio hin i. Pht gio c Thch Ca Mu Ni sng lp vo 2 nghn 5 trm nm trc y ti n c. Thi y sau khi Thch Ca Mu Ni khai cng khai ng, trong k c ca ng nh li nhng iu bn thn mnh tu luyn trc y, [ng] ly nhng iu [tu luyn] y truyn rng ra nhn. Php mn ca ng bt k c xut ra bao nhiu vn cun kinh sch, k thc l 3 ch, c im php mn ca ng gi l Gii nh Hu. Gii, chnh l cm hn ht thy dc vng ni ngi thng, cng ch ch v vt b nhng truy cu li ch, on tuyt khi ht thy nhng iu th tc ny khc. Nh th tm ca h s bin thnh khng, iu g cng chng mong ngh, h c th nh li c; chng {Gii v nh} tng ph tng thnh [cho nhau]. Sau khi nh li c ri, th cn to thc tu, da vo nh lc m tu ln; chnh l phn tu luyn chn chnh ca php mn y. H cng khng ging th php, khng ci bin bn th ca mnh. H ch tu ci cng [xc nh] tng cao thp ca mnh, vy nn [h] ch mt iu l tu tm tnh ca mnh; khng tu mnh nn cng khng ging din ho ca cng. ng thi trong khi nh th h tng cng nh lc, trong khi to th chu kh, [v] tiu nghip ca h. Hu, y chnh l ch ngi khai cng khai ng, i tr i hu. Thy c chn l ca v tr, thy chn tng ca mi tng khng gian; thn thng i hin. Khai hu, khai ng y, cn c gi l khai cng. Thi Thch Ca Mu Ni sng lp php mn ny, n c 8 tn gio ang ng thi lu truyn. C mt tn gio thm cn c gi l B La Mn gio. Trong nhng nm ti th, Thch Ca Mu Ni lun lun pht sinh hnh thi u tranh v thc [quan im] vi cc tn gio khc. V iu m Thch Ca Mu Ni truyn l chnh Php, do trong sut qu trnh truyn Php, Pht Php m ng truyn cng ngy cng hng thnh. Cn cc tn gio khc cng ngy cng suy tn; ngay c B La Mn gio vn cm r su ni y cng lm vo trng thi bn b dit vong. Nhng sau khi Thch Ca Mu Ni [nhp] nit bn, cc tn gio khc li bt u hng thnh tr li; c bit l B La Mn gio, li bt u hng thnh tr
Cng php Pht gia v Pht gio 46

li. Cn khi y trong Pht gio xut hin tnh hung g? C mt s tng nhn cc tng khc nhau khai cng, khai ng ri, [nhng] m tng m [h] khai [cng khai ng] li tng i thp. Thch Ca Mu Ni t n tng Nh Lai; cn nhiu tng nhn khng h t c n tng y. Ti cc tng khc nhau Pht Php c cc hin hin khc nhau; nhng [tng] cng cao [th] cng tip cn chn l, [tng] cng thp th cng vin ly vi chn l. Vy nn mt s tng nhn khai cng khai ng ti tng thp ri, h dng hin tng trong v tr m h thy ti tng ca bn thn mnh, tnh hung m [h] hiu c v [Php] l m [h] ng c, gii thch nhng li m Thch Ca Mu Ni tng ging. Ngha l, i vi Php m Thch Ca Mu Ni tng ging c cc tng nhn tin hnh gii thch th ny, [hoc] gii thch th khc. Li c mt s tng nhn ly nhng iu bn thn mnh tham ng m ging ni nh th l li ca Thch Ca Mu Ni, ch h khng ging [bng] nhng li nguyn gc ca Thch Ca Mu Ni. Nh th lm din mc ca Pht Php sai khc hn, hon ton khng cn l Php m Thch Ca Mu Ni truyn; rt cuc lm Pht Php trong Pht gio ti n tiu mt. l bi hc lch s quan trng bc nht; vy nn n sau ny khng cn Pht gio na. Trc khi tiu mt, Pht gio tri qua nhiu ln ci t, cui cng kt hp vi nhng iu ca B La Mn gio, m hnh thnh ti n mt tn gio [n] hin nay, gi l n gio. [H] cng khng th cng Pht no c, m th cng nhng th khc; [h] cng khng tin theo Thch Ca Mu Ni; xy ra tnh hung nh th. Pht gio trong qu trnh pht trin, xut hin mt s ln ci t rt ln. Mt l [xy ra] khng lu sau khi Thch Ca Mu Ni khng cn ti th; c ngi cn c theo [Php] l cao tng m Thch Ca Mu Ni ging, sng lp ra i Tha Pht gio. [V nhng ai nhn] nhn rng Php m Thch Ca Mu Ni ging cng khai l ging cho ngi [tu] bnh thng nghe, dng gii thot t thn, t n qu v La Hn, khng ging ph chng sinh; c gi l [theo] Tiu Tha Pht gio. Ho thng ti cc nc ng Nam bo lu theo phng php tu luyn nguyn thu t thi i ca Thch Ca Mu Ni; ngi Hn chng ta gi l Tiu Tha Pht gio. Tt nhin t h khng tha nhn [iu y]; h nhn nhn rng h k tha nhng iu nguyn gc ca Thch Ca Mu Ni. Qu ng l nh vy; trn c bn h k tha phng php tu luyn ca thi i Thch Ca Mu Ni. i Tha Pht gio vn qua ci t y, sau khi truyn nhp vo Trung Quc chng ta, Trung Quc chng ta [i Tha Pht gio] c nh li; chnh l Pht gio ang lu truyn nc ta hin nay. Trn thc t th n thay i ton b din mo so vi Pht gio ca thi i Thch Ca Mu Ni: t trang phc cho n ton b cc trng thi tham ng, [v] qu trnh tu luyn u i khc. Pht gio nguyn thu ch nhn nhn Thch Ca Mu Ni l t tn th cng; nhng [trong] Pht gio hin i xut hin kh nhiu v Pht cng nh cc i B Tt; hn na l tn ngng a Pht. Xut hin tn ngng i vi rt nhiu Pht Nh Lai; tr thnh mt chng Pht gio a Pht. V d: Pht A Di , Pht Dc S, i Nht Nh Lai, v,v.; cng xut hin nhiu i B Tt. Nh vy, ton th Pht gio hon ton khc xa vi [Pht gio] nguyn s do Thch Ca Mu Ni sng lp thu xa. Ti thi k y cn pht sinh mt qu trnh ci t na, t B Tt Long Th truyn xut ra mt chng phng php mt tu; [n] t n i qua Afghanistan, sau tin vo vng Tn Cng nc ta m truyn vo t ngi Hn; [lc y] ng vo [triu] i nh ng, nn gi l ng Mt. Bi v Trung Quc
Cng php Pht gia v Pht gio 47

chng ta chu nh hng rt mnh ca Nho gia, quan nim o c khc vi cc dn tc ni chung. Trong php mn tu luyn Mt tng ny c [nhng] iu ca nam n song tu, x hi thi y khng th tip th; do vy vo thi k dit Pht trong nhng nm Hi Xng [triu] i nh ng th n b tr dt hn; ng Mt b tiu mt ni ngi Hn chng ta. Nht Bn hin nay c [mn] gi l ng Mt, [] chnh l hc t Trung Quc chng ta vo thi y; nhng h khng h qua qun nh. Theo Mt tng ging, khng qua qun nh m hc nhng iu ca Mt tng, th thuc v trm Php, khng c tha nhn l thn th. Mt nhnh khc t n , Nepal truyn nhp vo Ty Tng, gi l Tng Mt, t lu truyn n nay. Trn c bn Pht gio c nhng vic nh th; mt cch rt n gin v khi qut, ti ni mt lt v qu trnh din bin pht trin ca n. Ton th Pht gio trong qu trnh pht trin, cn xut hin [nhng mn] ging nh Thin tng do t Ma sng lp, cn c Tnh tng, Hoa Nghim tng, v.v.; tt c u chiu theo iu Thch Ca Mu Ni tng ging ri tham ng [m] ra; chng u thuc v Pht gio qua ci t. Trong Pht gio c hn mi php mn nh vy; chng u i theo hnh thc tn gio, do u thuc v Pht gio. Cc tn gio sinh ra trong th k ny; [m] khng ch th k ny, my th k trc cc vng khc nhau trn th gii cng c nhiu tn gio mi xut sinh; phn ng chng u l gi. Cc i Gic Gi nhn, [h] u c thin quc ca bn thn mnh; Thch Ca Mu Ni, A Di Pht, i Nht Nh Lai, v.v., cc Pht Nh Lai y nhn, [h] u c th gii do bn thn mnh ch tr. Ti h Ngn H ny ca chng ta, c trn mt trm th gii nh th; Php Lun i Php ca chng ti cng c th gii Php Lun. Nhng php mn gi kia nhn th i u? H khng nhn c; iu h ging ra khng phi l Php. Tt nhin c mt s ngi sng lp tn gio, mc ch ban u [l] h khng mun s lm ma ph hoi chnh gio. H khai cng khai ng ti cc tng khc nhau, h thy c mt cht [Php] l; nhng so vi cc Gic Gi [c kh nng] nhn th h khc xa: h rt thp. H pht hin mt s [Php] l, pht hin mt s iu ni ngi thng l sai; h cng [khuyn] bo ngi ta lm iu tt nh th no; ban u h cng khng phn i cc tn gio khc. Cui cng ngi ta tn phng h, cho rng h ging c o l; sau ngy cng tin tng h; kt qu mt s ngi sng bi h, khng sng bi tn gio. Tm danh li ca h xut hin, [h] bo i chng phong [cho h] lm [v] no ; t tr i h lp ra mt tn gio mi. Ti ni vi mi ngi rng chng u thuc v t gio; du chng chng hi ngi, chng vn l t gio. Bi v chng can nhiu n [vic] con ngi tin vo chnh gio; chnh gio l nhn, cn chng th khng th. Dn dn pht trin, h quay ra lm iu xu. Gn y c nhiu [th] loi ny lu truyn vo Trung Quc chng ta; v d ci gi l php mn Qun m chnh l mt trong s y. Vy nn mi ngi phi ht sc ch ; nghe ni rng mt nc ng c trn 2 nghn loi [nh vy]; ti ng Nam v cc nc Ty phng khc, iu g cng c [ngi] tin; c mt quc gia cng nhin c Vu gio. Nhng th y u l ma xut hin ti thi k mt Php. Thi k mt Php l khng phi ch ni n Pht gio; m cn ni v rt nhiu khng gian t mt tng rt cao tr xung u bi hoi ri. Mt Php khng ch ni n mt Php ca Pht gio, m cn l x hi nhn loi khng [cn] duy tr tm Php [] c [ch cu] thc o c na.

Cng php Pht gia v Pht gio

48

Tu luyn phi chuyn nht


Chng ti ging rng tu luyn phi chuyn nht; bt k ch v tu nh th no, th cng khng th trn ln vi nhng th khc m lon tu. C nhng c s, h va tu nhng iu trong Pht gio, va tu nhng iu ca Php Lun i Php chng ti. Ti ni cho ch v bit, rt cuc ch v chng c g, chng ai cp g cho ch v. Bi v chng ti u l Pht gia, nn y c vn tm tnh, ng thi cng c vn chuyn nht. Ch v ch c mt thn th; thn th ch v [hi] s sinh ra cng theo mn no y? Lm th no din ho cho ch v? [Hi] ch v mun n u? Ch v tu theo php mn no th ch v s n . Ch v tu theo Tnh th ch v s n th gii Cc Lc ca Pht A Di ; cn nu ch v tu theo Dc S Pht th ch v s n th gii Lu Ly; trong tn gio [cng] ging nh th; gi l bt nh php mn. Luyn cng m chng ti ging y, chnh l mt qu trnh din ho cng hon chnh; hon ton tun theo php mn tu luyn ca bn thn mnh. Hi ch v s i n u? Ch v t [hai] chn trn hai chic thuyn, th s chng c g. Khng ch gia luyn cng v tu Pht ti cha [l] khng th trn ln; [m] gia cc phng php tu luyn, gia kh cng vi kh cng, gia tn gio vi tn gio cng khng th trn ln. Ngay c cng mt tn gio, [th] gia cc php mn ca n cng khng th ng thi tu ln, ch c th chn ly mt m tu thi. Ch v tu Tnh , th l Tnh ; ch v tu Mt tng, th l Mt tng; ch v tu Thin tng, th l Thin tng. Nu ch v t chn ln hai thuyn, va tu ci ny, va tu ci kia, th s chng c g. Vy cng ni, trong Pht gio [cng] ging bt nh php mn, cng khng cho php ch v tu ln. H cng luyn cng, h cng tu luyn; qu trnh sinh thnh ca cng ni h u chiu theo qu trnh tu luyn v din ho trong php mn ca bn thn h m [tin hnh]. Ti cc khng gian khc cng c mt qu trnh din ho ci cng [y], cng l qu trnh ht sc phc tp ht sc huyn diu; khng th tu tin trn ln nhng th khc vo m tu c. Mt s c s, nghe thy y l cng php Pht gia, lin li ko hc vin ca chng ti ln cha quy y. Ti ni vi ch v rng, cc hc vin chng ta ang ngi y, ch c ai lm iu . Ch v ph hoi i Php ca chng ti, cng ph hoi gii lut ca Pht gio; ng thi ch v can nhiu n hc vin, [ch v] khin ngi ta khng c c g ht; iu y khng th c. Tu luyn l vn nghim tc, nht nh phi chuyn nht. B phn [mn php] m chng ti truyn ni ngi thng, tuy rng khng phi tn gio, nhng mc tiu tu luyn l nht tr [vi nhau]; u l [cng] mt mc ch t n khai cng khai ng, cng thnh vin mn. Thch Ca Mu Ni ging rng, n thi mt Php, tng nhn trong cha t rt kh, hung na l c s, cng khng c ai qun. Du rng ch v bi s, nhng ngi c gi l s y cng l mt ngi tu luyn; ngi y m khng thc tu th v dng; ai m khng tu ci tm ny th u khng th ln c. Quy y l hnh thc ni ngi thng; ch v quy y xong th phi chng [ch v] thnh ngi ca Pht gia? Pht s qun ch v? Khng [h] c chuyn y. Hng ngy ch v dp u ly n v c u, t hng ht nn ny nn khc, cng v dng; ch v phi chn chnh thc tu ci tm ny th mi c. n thi mt Php, v tr pht sinh bin i to ln, thm ch ngay c nhng ni tn ngng tn gio cng khng cn tt na; nhng ngi c cng nng (k c ho thng) pht hin ra tnh hung ny. Hin nay ton th gii ch mnh c nhn ti ang cng khai truyn
Tu luyn phi chuyn nht 49

chnh Php; ti lm iu m ngi ta trc y cha lm; ngoi ra vo thi mt Php [ti] m ca ln [php mn] ny. Thc ra [iu ny] nghn nm chng gp, vn nm chng gp; nhng c th c khng cng chnh l c th tu c khng th cn tu vo bn thn [ch v]; iu ti ging l [Php] l ca c v tr to ln ny. Ti cng khng bo l ch v phi hc Php Lun i Php ca ti; iu ti ging l mt [Php] l: [Nu] ch v mun tu luyn [th] ch v nht nh phi chuyn nht; nu khng [th] ch v hon ton khng th tu luyn c. Tt nhin nu ch v khng mun tu luyn, [th] chng ti cng khng qun ch v; Php l ging cho ngi tu luyn chn chnh nghe; do vy nht nh phi chuyn nht; ngay c nim ca cng php khc cng khng c xen ln vo. y ti khng ging hot ng nim; Php Lun i Php chng ti khng c bt c nim hot ng no ht; do vy mi ngi cng ng xen thm nim no vo trong y. Nht nh phi ch im ny: trn c bn khng c hot ng nim; Pht gia ging khng, o gia ging v. Ti c mt ln ly t tng ca mnh lin [kt] vi bn, nm i Gic Gi v i o tng cc cao. Ni cao [n u], t ngi thng m xt th qu tht l cao [n mc] ngi ta c nghe cng sng st [kh tin]. H mun bit trong tm ti c ngh g. Ti tu luyn nhiu nm nh vy, ngi khc mun bit t tng ca ti th hon ton khng th c, cng nng ngi khc hon ton khng th nh vo c. Khng ai bit c ti, h cng khng bit c ti ngh g; h mun liu gii hot ng t tng ca ti, do vy h c ti ng , nn c mt giai on t tng ca ti v h lin [kt] vi nhau. Sau khi lin [kt], ti c cht nh chu khng ni; bt k tng ca ti cao bao nhiu, cng nh tng ca ti thp bao nhiu, bi v ti ni ngi thng, ti vn cn lm mt vic hu vi: tm ang nhn, tm vo vic nhn. Nhng ci tm ca h tnh n trnh no? Tnh n mt trnh ng s. Nu c mt c nhn tnh n trnh y th cn c; [nhng] bn, nm v ngi ni kia, u tnh n trnh y, ging nh mt m [su] nc cht khng c g trong ht; ti mun cm th h m khng th cm th c. My hm y trong tm ti rt kh chu, chnh l cm thy mt d v no . Ngi thng thng chng ta khng [th] tng tng c, khng [th] cm gic c; hon ton l v vi, [hon ton] l khng. Tu luyn trn cao tng hon ton khng c hot ng nim; bi v ch v ni ngi thng gy c s trn tng ny, b c s y c lp xong. n tu luyn ti cao tng, c bit l cng php ca chng ti [n] l t ng, hon ton l tu luyn t ng. Ch v ch cn cao tm tnh ca mnh, cng ca ch v s tng trng; thm ch ch v khng cn phi lm bt c th php no ht. ng tc ca chng ti l [] gia cng nhng c ch t ng; v sao trong thin nh h c thin bt ng? Hon ton chnh l v vi. Ch v thy o gia ging th php ny, th php kia, hot ng nim ny n, nim dn o. Ti ni vi ch v rng o gia sau khi vt khi tng v kh mt cht, s khng cn g ht; hon ton khng ging nim ny, nim kia. Vy nn c mt s ngi tng luyn nhng kh cng khc, h vn mi khng vt b c nhng th no l h hp, no l nim, v.v. Ti dy h nhng iu i hc, h vn c hi ti nhng vic ca hc sinh tiu hc: dn o ra sao, hot ng nim th no; h quen nh th ri; h nhn nhn rng kh cng chnh l nh vy, k thc khng phi vy.

Tu luyn phi chuyn nht

50

Cng nng v cng lc


Chng ta c nhiu ngi nhn thc cha r v cc danh t trong kh cng; cng c ngi c ln ln khng r mi. H ni cng nng thnh cng lc, cng lc li ni thnh cng nng. Chng ta da vo tm tnh ca chnh mnh m tu [luyn] ra loi cng y, [n ] ng ho vi c tnh ca v tr, [v l] c ca bn thn din ho tr thnh cng. chnh l quyt nh tng cao thp ca c nhn, cng lc ln nh, vn qu v cao thp ca h; cng y chnh l then cht bc nht. Trong qu trnh tu luyn, ngi ta s xut hin mt loi trng thi no? C th xut hin mt s cng nng c d, m chng ti gi tt l cng nng. Cn ci cng cao tng m chng ti va ni n, n c gi l cng lc. Tng cng cao th cng lc cng ln, cng nng cng mnh. Cng nng ch l sn phm ph trong qu trnh tu luyn, [chng] khng i biu cho tng, khng phi i biu [rng] tng cao hay thp ca c nhn, cng lc ln hay nh; c ngi c th xut hin nhiu [cng nng], c ngi xut hin t. Ngoi ra cng nng cng khng phi l th truy cu nh l iu ch yu tu m c th t c. [Ch] khi ngi [tu luyn] nh r l h tu luyn mt cch chn chnh, h mi c th xut cng nng; khng th coi [cng nng] l mc ch ch yu m tu. Ch v mun luyn th y lm g? Mong s dng ni ngi thng phi khng? Tuyt i khng th cho php ch v tu tin dng chng ni ngi thng; do cng [truy] cu cng khng c. Bi v ch v [truy] cu, bn thn [truy] cu chnh l tm chp trc; tu luyn cn t b chnh l tm chp trc. C rt nhiu ngi tu luyn n cnh gii rt cao thm, [m] h cha c cng nng. S ph gip h kho li ht, e rng h gi mnh khng vng m phm iu xu; do ngay t u tr i khng cho php h thi trin thn thng ca mnh; ngi nh vy tng i nhiu. Cng nng chu s chi phi ca thc con ngi. Trong khi ngi ta ng, c th kim ch khng vng bn thn, rt c th nm mng m n sng hm sau tri t o ln c; iu ny khng c php. Bi v tu luyn ni ngi thng, nn h m c cng nng to ln th thng khng c php dng; hu ht u b kho li; nhng cng khng tuyt i. C rt nhiu ngi tu luyn rt tt m khng b kho; [h] c th gi mnh rt tt, [nn h] c php c mt b phn cng nng. Vi nhng ngi ny, [nu] ch v bo h ly cng nng ra hin th mt cch tu , [th] h tuyt i khng lm th; h c th gi mnh vng vng.

Phn tu v t cng
C ngi cha tng luyn cng, hoc ch mi hc c mt vi iu trn lp hc kh cng, nhng chng u thuc v cha bnh kho ngi, ch khng phi l tu luyn no ht. Tc l, nhng ngi ny, h cha c chn truyn; nhng t nhin trong mt m m h c c cng. Chng ti ging mt cht v loi cng y n nh th no; c mt vi hnh thc. C mt loi thuc v phn tu. Phn tu l g? Chng ta c nhng ngi cao tui mun tu luyn; tu luyn t u [i vi h] l [chuyn] mun. Vo lc phong tro kh cng ang ln cao h cng mun tu luyn; h bit rng kh cng c th lm iu tt cho ngi khc, ng thi c th cao bn thn; h c mt nguyn vng nh vy, mong mun cao [ln], mong mun tu luyn. Nhng nhng nm trc trong cao tro kh cng, cc kh cng s u ph cp kh cng, nhng khng h c ai tht s truyn [ging] nhng iu cao tng. Cho n tn
Phn tu v t cng 51

hm nay, tht s truyn cng ti cao tng mt cch cng khai, th ch c mt mnh c nhn ti lm, khng c ngi th hai. Phm l phn tu, u 50 tui tr ln, l ngi tui cao nin, cn c tt phi thng, trn thn mang nhng th rt tt, hu nh ngi ta u mun [thu lm] , lm i tng truyn tha. Tuy nhin nhng ngi ny tui tc cao, li mong mun tu [luyn]; ni chuyn sao d vy! Hi tm s ph ni u? Nhng khi h mun tu luyn, ci tm y h ngh nh th, [th] chnh nh vng kim lo sng, chn ng th gii mi phng. Ngi ta ni [ l] Pht tnh; chnh l ni n Pht tnh xut lai. T cao tng m xt, sinh mnh con ngi chng phi v lm ngi. L v sinh mnh con ngi sn sinh ni khng gian v tr, ng ho vi c tnh Chn Thin Nhn ca v tr, l tnh bn thin, l lng thin. Nhng v sau khi nhng th sinh mnh nhiu ln, n cng sn sinh ra mt chng quan h x hi; do trong s y c nhng ngi bin i thnh t t hoc khng cn tt, nn khng th [tn ti] trn tng rt cao kia c na, nn phi rt xung, rt xung mt tng. Ti tng y h li tr nn khng tt na, li rt xung tip, rt xung; cui cng rt xung n tng ngi thng ny. rt xung n tng ny, th con ngi phi b tiu hu trit ; tuy nhin nhng i Gic Gi xut [pht] t tm t bi, quyt nh hon cnh ti kh y cp cho con ngi mt ln c hi na: [h] sng to ra khng gian ny. Ngi cc khng gian khc u khng tn ti ci thn th ny; h c th phiu [ng bay] ln; h cng c th bin ln, thu nh. Nhng khng gian ny cho con ngi phi c ci thn th nh th ny; [chnh l] ci nhc thn ny ca chng ta. Sau khi c ci thn th ny, th lnh chu khng c, nng chu khng c, mt chu khng c, i chu khng c, th no cng l kh. C bnh ch v thy kh chu; sinh lo bnh t y, chnh l ch v trong kh m hon [tr] nghip; xt xem ch v c th quay tr v hay khng, cp cho ch v mt c hi na; do con ngi rt vo [ci] m ny. Sau khi rt xung n y, sng to cho ch v cp mt ny, khng cho php ch v nhn c khng gian khc, khng thy c chn tng ca vt cht. Ch v nu c th tr v, th kh nht cng l qu nht; trong m vng hi tu da vo ng tnh [chu] kh rt nhiu, th quay v [rt] nhanh. Nu ch v cn t hn na, th sinh mnh s b tiu hu; do vy h {Gic Gi} thy rng, sinh mnh ca con ngi, mc ch khng phi [v] lm ngi; [nn] bo ch v phn bn quy chn, quay tr v. Ngi thng chng ng ra im ny; ngi thng ni x hi ngi thng, h [ch] l ngi thng; mun pht trin nh th no, [sng] tt ra sao. H cng [sng] tt, th cng t t, cng mun chim hu nhiu, h cng ri xa c tnh v tr, h tin n dit vong. Trn cao tng th [nhn] thy nh th; ch v cho rng ang tin ln, nhng trn thc t l thoi li. Nhn loi cho rng khoa hc ang pht trin tin b, thc ra cng ch bt qu l i theo quy lut v tr. Trng Qu Lo trong bt tin ci la ngc; rt t ngi bit c ti sao ng li ci la ngc. ng pht hin rng i v trc li chnh l tht li, nn ng quay tr li ci nh th. Vy nn mt khi ngi ta ngh n tu luyn, [th] cc Gic Gi thy rng tm y cc k trn qu, nn c th gip mt cch v iu kin. Cng nh hc vin chng ta ngi y hm nay, nu ch v [mun] tu luyn th ti c th gip ch v v iu kin. Nhng nu lm mt ngi thng, ch v mun coi bnh, cu mong iu ny, cu mong iu khc, th khng c, khng th gip ch v c. V sao? V ch v mun lm ngi thng; ngi thng nn phi sinh lo bnh t, nn phi nh th; ht thy u c quan h nhn duyn, khng th lm ri lon. Trong sinh mnh [ng i]
Phn tu v t cng 52

mt c nhn ca ch v ng l khng c tu luyn; hin nay ch v mun tu luyn; th cn phi an bi li ng [i] t nay tr i cho ch v; v cng c th iu chnh thn th cho ch v. V vy con ngi mun tu luyn, ngay khi nguyn vng y xut ra, cc Gic Gi nhn thy ri, tht l qu trn qu. Nhng gip th no y? Trn th gian c s ph no dy? Hn na y l ngi trn 50 tui; cc i Gic Gi khng th dy c; bi v nu h hin hin ra dy ch v, ging Php v dy cng cho ch v, th l tit l thin c; h cng phi h [tng] xung; con ngi t bn thn lm iu xu m rt vo ci m ny, nn phi ng trong m m tu; do Gic Gi khng th dy. Nu nhn thy mt v Pht sng r rng ging Php cho ch v, li cn dy cng cho ch v, [th c] nhng k thp c bt x cng u n hc, ai ai cng tin theo; vy cn g ng; s khng tn ti vn v ng. Bi v con ngi t mnh rt n ci m ny, l ra b hu dit; [cc Gic Gi] cp cho ch v mt c hi trong m y m c th quay v. [Nu] c th quay v, th quay v; khng quay v c, th tip tc lun hi v [chu] hu dit. Con ng l t mnh i; ch v mun tu luyn th lm th no y? H ngh n cch ny; bi v lc y kh cng ln thnh cao tro, cng l mt loi bin ho ca thin tng. V vy phi hp vi loi thin tng y, ngi ta {cc Gic Gi} theo v tr tm tnh ca h {ngi tu luyn} m cp thm cng cho h, cp thm ln thn h [thng qua] mt loi ng mm; ging nh vi nc: [h] m ra l n {cng} s n. H mun pht cng th cng n; [k thc] h khng pht cng, bn thn h cha c cng; chnh l trng thi nh th, n c gi l phn tu: t cao xung thp m tu vin mn. Tu luyn bnh thng ca chng ta, l tu t thp ln cao, mi cho n khai cng tu vin mn. [Ngi] c gi l phn tu ny, tui cao m tu t thp ln cao s khng kp, nn h tu t cao v thp s nhanh hn; hin tng y cng l thi to thnh. Tm tnh ca nhng ngi ny cn phi rt cao; ti ni v tr tm tnh ca h m h c cp thm nng lng ln nh vy. Mc ch lm g? Mt l phi hp vi thin tng lc by gi; ngi y lm iu tt ng thi h c th chu kh. V i mt vi ngi thng, cc th tm ca ngi thng u can nhiu n ch v. C ngi ch v cha lnh bnh cho h ri, h vn khng hiu c ch v; khi cha bnh cho h ch v trc khi thn h bit bao th xu, tr gip h n mt mc no , nhng lc y cha c th hin bin i r rng [ra bn ngoi]. Nhng trong tm h khng va , khng cm t ch v; c khi cn nguyn ra rng ch v la h! Chnh l i mt vi nhng vn y, tm ca ch v c ma luyn trong hon cnh y. [Gic Gi] cp cng cho h mc ch l h tu luyn, cao ln trn. Khi lm iu tt [h] li ng thi khai pht cng nng bn thn, tng cng ca chnh mnh; nhng mt s ngi khng hiu o l ny. Chng phi ti ging ri sao? Khng th ging Php cho h; ng c th ng c; y l vn v ng; ng khng c th chng cn cch no na. C vi ngi khi nhn cng, mt m ang ng t nhin nng khng chu c, khng th p chn; sng sau dy s vo u th c in. H bit l cng n; thn th ca ai c ch au, th ch cn lm qua mt ci l khi khng c sai chy, qu l tt. T tr i h bit l [h] c cng; [h] lm kh cng s, treo bin hiu; h t phong cho mnh l kh cng s m hnh ngh. Ban u, bi v c nhn ny l cn rt tt, h tr bnh gip ngi ta xong, ngi ta a tin cho h, a tng th ny th khc cho h, h c th khng nhn, c tuyt ht. Tuy nhin chng tr vng ni trong thng thuc nhum ln [l x hi] ngi thng m khng b
Phn tu v t cng 53

nhim; bi v nhng ngi thuc loi phn tu ny cha h tri qua [qu trnh] tht s tu luyn tm tnh; gi vng tm tnh ca bn thn rt l kh. Dn dn tng nhng k nim nh th h nhn; ri dn dn tng phm ln cng nhn; cui cng a t qu th khng ng . Rt cuc h ni: a ti nhiu th th lm g, a tin l c ri! a t tin qu l khng c. Ngi ny cng chng phc nhng kh cng s chn truyn, v tai h rt y nhng li khen tng ca ngi ta v nhng bn s ca h. Nu ai ni h khng tt, h s khng va ; tm danh li xut hin hon ton; h tng rng mnh cao minh hn nhng ngi khc, mnh tht xut sc. H tng rng ci cng cp cho h, l h lm kh cng s, [ h] pht ti; k thc [cng y] l h tu luyn. H tm danh li dy ln, th trn thc t tm tnh ca h rt xung ri. Ti ging rng, tm tnh cao n u, cng cao n . rt xung th ci cng y khng th cp cho h ln nh trc na, cn tu theo tm tnh m cp; tm tnh cao n u, cng cao n . Tm danh li cng nng, chn ngi thng rt xung cng trm trng, cng ca h cng theo rt xung. Cui cng n khi h hon ton rt xung, [th] cng khng c cp na, khng c cng no ht. Nhng nm trc xut hin khng t nhng ngi nh th; phn nhiu l nhng ph n trn 50 tui. Ch v thy cc c b tp cng, cng cha h c chn truyn, c l n lp kh cng hc mt s ng tc cha bnh kho ngi, nhng t nhin mt hm c cng n. Khi tm tnh hng, tm danh li khi ln lin b rt xung, kt qu hin nay chng l g c, mt ht cng. Hin nay loi phn tu ny b rt xung ht sc nhiu, phn cn li ch lo to tha tht. Ti sao? V h khng bit rng l h tu luyn; h tng rng l h pht ti, ni danh ni ngi thng, v lm kh cng s; thc ra l h tu luyn. T cng l g? N khng c hn ch v tui; nhng c mt yu cu, cn phi l ngi c tm tnh c bit tt. Ngi y hiu rng kh cng c th tu luyn, ngi y cng mun tu luyn. Tm y mun tu luyn, nhng hi tm s ph u? Nhng nm trc y qu l c nhng kh cng s chn chnh xut hin truyn cng, nhng nhng iu h truyn u l cha bnh kho ngi; khng c ai truyn dy ln cao tng, ngi ta cng khng c dy. Ging n t cng, ti cn ging mt vn ny: con ngi ngoi ch nguyn thn (ch thc) ra cn c ph nguyn thn (ph thc). C ngi c mt, hai, ba, bn, c khi n nm ph nguyn thn. Ph nguyn thn khng nht nh c cng gii tnh vi ngi y; c [ci] l nam, c [ci] l n, khng nh nhau. Thc ra [ngay c] ch nguyn thn cng khng nht nh c cng [gii tnh] vi nhc thn; bi v chng ti pht hin rng by gi n nguyn thn ca nam c rt nhiu, nam nguyn thn ca n cng c rt nhiu; hon ton ph hp vi iu m hin nay o gia gi l thin tng m dng o chiu v m thnh dng suy. Thng thng ph nguyn thn ca con ngi n t tng cao hn so vi ch nguyn thn; c bit mt s ngi, ph nguyn thn ca h n t tng ht sc cao. Ph nguyn thn khng phi l ph th; n v ch v cng sinh ra t mt thai m, mang cng mt tn vi ch v; [n] cng l mt b phn ca thn th ch v. Lc bnh thng ngi ta ngh v iu g, lm vic g, l do ch nguyn thn quyt nh. Ph nguyn thn ch yu gng sc khng ch ch nguyn thn ca con ngi n khng phm iu xu; tuy nhin lc m ch nguyn thn qu chp trc th ph nguyn thn cng khng gip g c. Ph nguyn thn khng tip thu ch m ca x hi ngi thng, cn ch nguyn thn th d b tip thu ch m ca x hi ngi thng.
Phn tu v t cng 54

Mt s ph nguyn thn n t tng rt cao, c th ch cn mt cht na l c chnh qu. Ph nguyn thn mun tu luyn, nhng ch nguyn thn li khng mun tu luyn th cng chu. Mt hm trong cao tro kh cng, ch nguyn thn cng mun hc cng, tu luyn ln cao tng; tt nhin suy ngh y rt cht phc, khng c mong ngh g n truy cu danh li. Ph nguyn thn rt ly lm ng : Ta mun tu luyn, nhng ta khng quyt nh; ngi mun tu luyn, qu l hp ta. Nhng hi tm s ph ni u? Ph nguyn thn rt c bn s, n ri khi thn th i tm i Gic Gi m n bit trong i trc. Bi v c mt s ph nguyn thn [] tng rt cao, nn c th ri thn th; sau khi n ni [ph nguyn thn] lin ni mun tu luyn, mun mn cng. Ngi ta thy c nhn ny rt tt, [mun] tu luyn th tt nhin gip thi; vy l ph nguyn thn mn c cng. Thng thng cng y c nng lng tn x; n thng qua ng ng m truyn dn n; cng c [trng hp cng] mn c thnh hnh; [cng] thnh hnh thng thng km cng nng tn ti. Nh vy, h ng thi c km theo cng nng; c nhn ny cng ging nh ti va ging: m ang ng [cng] nng khng chu c, sng hm sau ng dy th thy c c cng. Chm vo u c in; c th tr bnh cho ngi ta; h bit rng h c c cng. [Cng] n t u? H khng bit r. H ch bit i khi l n n t khng gian v tr; nhng c th n n nh th no, th h khng bit; ph nguyn thn khng c bo cho h [bit], l v [k] tu luyn l ph nguyn thn; h ch bit rng c cng truyn n. Thng thng ngi t cng khng chu hn ch tui tc; ngi t tui c kh nhiu; do vy my nm trc c xut hin mt s ngi 20 tui, 30 tui, 40 tui; nhiu tui hn cng c. Thanh nin thng kh t ch bn thn; bnh thng ch v thy h rt tt; khi cha c bn s g ni x hi ngi thng, th tm danh li ca h rt nh. Ri mt khi ni danh, thng thng h rt d b tm danh li can nhiu; h cm thy nm thng i ny cn l mt chng ng rt di, cn cn chy vy ny khc, [cn cn] phn u mt phen t c mt mc tiu no ni ngi thng. Do vy h khi cng nng xut hin, c c bn s ri, [th] thng thng h ly [nng lc y] lm phng tin truy cu mc tiu c nhn ni x hi ngi thng. iu y khng c, cng khng c php s dng [cng nng] nh th; cng dng nhiu th cng y cng t; cui cng th chng cn cht g. Nhng ngi [t cng] b rt nh vy rt nhiu; ti thy rng hin nay khng cn mt ai. Hai tnh hung m ti va ging n u l nhng ngi c tm tnh tng i tt m c cng; cng y khng phi do bn thn mnh [tu] luyn m thnh; n l t cc Gic Gi; do vy bn thn cng y l tt.

Ph th
C nhiu ngi chng ta [ nghe] v nhng chuyn trong gii tu luyn v ph th [l] nhng th lin quan n ng vt, co chn qu rn v.v. thc ra l g? C ngi ging rng luyn cng khai pht cng nng c d; thc ra khng phi l khai pht cng nng c d; cng nng c d y chnh l bn nng ca con ngi. Chng qua v thun theo s pht trin tin b ca x hi nhn loi, con ngi ngy cng theo nhng th hu hnh trong khng gian vt cht trc mt chng ta, ngy cng ph thuc vo nhng cng c hin i ho ca mnh, nn bn nng ca con ngi chng ta ngy cng thoi ho; cui cng nhng chng bn nng y b lm cho tiu mt hon ton.
Ph th 55

Mun c cng nng, th phi tri qua tu luyn, [phi] phn bn quy chn, n mi tu xut lai c. Nhng ng vt khng c t tng phc tp nh th; do n cu thng vi c tnh ca v tr, n c bn nng tin thin. C ngi ging rng ng vt bit tu luyn, rng co bit luyn an, rng con rn ny bit tu luyn v.v. Khng phi [l] chng bit tu luyn; ban u chng cng chng h bit [n tu] luyn l g ht; chnh l v chng c ci chng bn nng tin thin y. V vy di mt iu kin c nh, di mt hon cnh c nh, sau thi gian lu c th pht huy tc dng; chng c th c cng, c th xut hin cng nng. Nh vy, chng c bn s; trong qu kh chng ta ging l c linh kh, c bn s. T ngi thng m xt, th ng vt kia tht li hi, c th chi phi con ngi d dng. Tht ra ti ni rng khng li hi; trc mt ngi tu luyn chn chnh th n khng l g ht; ch v ng coi n tu c 800 nm, c 1000 nm, chng cn n mt ngn tay nh cng v nt n. Chng ti ging ng vt c bn nng tin thin nh vy, n c th c bn s. Nhng trong v tr ny ca chng ta cn c mt [Php] l: chnh l khng cho php ng vt tu thnh. V vy mi ngi xem nhng sch c thy vit rng my trm nm cn git chng mt ln, c i kip tiu kip. n mt thi gian nht nh nu ng vt tng cng, th phi tiu dit chng, st s nh chng, v.v. khng cho php chng tu luyn. Bi v chng khng c trang b bn tnh con ngi, chng khng th tu luyn nh con ngi, khng c c im con ngi; nu tu thnh th m bo chng s thnh ma; nn khng cho php chng tu thnh; do tri git chng; chng cng bit im ny. Tuy nhin nh ti ging, x hi nhn loi hin ang trt trn dc ln, c c nhng k khng iu c no m khng lm; n trng thi nh th, hi x hi nhn loi chng phi nguy him l g? Vt cc tt phn! Chng ti pht hin rng vo mi ln chu k hu dit khc nhau ca x hi nhn loi tin s, u pht sinh tnh hung l o c ca nhn loi ht sc bi hoi. Hin nay ti khng gian m nhn loi chng ta [ang] sinh tn cng nh nhiu khng gian khc, mi ni u trong hon cnh v vn nguy him; ti cc khng gian khc ca tng ny cng li nh th; chng cng mun mau chng thot thn, chng cng mun ln tng cao hn; cao tng th chng tng rng c th trn thot c. Ni sao d dng vy! Mun tu luyn, th cn phi c thn th ngi; do xut hin [tnh hung c] ngi luyn cng b ph th [nhp vo], [] l mt [trong nhng] nguyn nhn. C ngi ngh: Nhiu i Gic Gi, nhiu s ph cng phu cao nh vy, v sao khng qun [vic ny]? Trong v tr ny ca chng ta cn mt [Php] l: bn thn ch v cu g, ch v mun g th ngi khc khng mun can thip. y chng ti dy mi ngi theo ng chnh, ng thi ging r Php cho ch v, cho ch v t mnh ng; cn hc hay khng l vn bn thn ch v. S ph lnh tin mn, tu hnh ti c nhn. Khng ai cng bch hay bc bch ch v phi tu; tu hay khng l vn ring ca c nhn ch v; ngha l, ch v theo ng no, ch v mun g, ch v mong c g, khng ai can thip ch v ht; ch c th khuyn Thin. C ngi m ch v thy h luyn cng, tht ra ton cho ph th c [cng]. V sao chiu mi ph th? Nhng ngi luyn cng trn ton quc, hi bao nhiu ngi m ng sau c ph th? Nu ni ra th rt nhiu ngi s khng dm luyn cng, v con s y lm ngi ta pht s! Vy v sao li xut hin tnh hung ny? N ang l ci ho lon x hi ngi thng; hi ti sao hin tng nghim trng ny xut hin? Cng l v nhn loi t mnh chiu mi chng n, bi v nhn loi
Ph th 56

ang bi hoi, n u cng c ma. Nht l nhng kh cng s gi u mang ph th trn thn; h truyn cng chnh l truyn nhng th y. Trong lch s nhn loi khng h cho php ng vt [gn] ln thn th ngi; h [gn] ln l b git; ai thy c u khng cho php. Tuy nhin ti x hi chng ta ngy nay c ngi cu chng, mun chng, cng [th] chng. C ngi ngh: Ti u c cu chng mt cch minh xc! Ch v khng cu chng, nhng ch v [c th] cu cng nng; cc Gic Gi ca [mn] tu luyn chnh Php liu c th cp [cng nng] cho ch v? [Truy] cu chnh l mt chp trc ni ngi thng; tm y phi b. Vy ai c th cp? Ch c ma ti cc khng gian khc v ng vt mi cp thi; vy chng phi tng ng vi cu chng n l g? Chng lin n. C bao nhiu ngi mang cch ngh ng n n luyn cng? Luyn cng i hi [coi] trng c, lm vic tt, hnh Thin; u lm g u t yu cu bn thn nh vy. Ti cng vin luyn cng vy, nh luyn cng vy, hi c my ngi suy ngh nh th? C nhng ngi m tht khng hiu ni h luyn l cng g, khi ang luyn, khi ang chuyn ng, th ming h chng dt: A! My c con du nh ny chng c hiu vi ti; m chng ca ti sao m qu t! C ngi bnh lun t chuyn n v cho n quc gia i s, khng g l h khng ni n; iu g khng ph hp vi quan nim c nhn ca h l [h] bc bi kh chu. Ch v gi l tu luyn c khng? Cn c ngi khi luyn cng luyn trm trang, chn mi run c ln, vy m no ca h chng c ngh: Mi th by gi t , vt gi leo thang, n v mnh li cha tr tin lng; ti sao mnh luyn vy vn cha c cng nng? Mnh luyn thnh cng nng ri; mnh cng lm kh cng s; mnh cng pht ti; mnh cng coi bnh cho ngi ta kim tin. Mt khi h thy ngi khc xut hin cng nng, th h rt st rut, h nht mc truy cu cng nng, truy cu thin mc, truy cu kh nng tr bnh. Mi ngi th ngh xem: iu ny sai bit qu xa so vi c tnh Chn Thin Nhn trong v tr chng ta! Hon ton tri ngc. Ni nghim trng mt cht: h ang luyn t php! y vy m h chng t bit. H cng suy ngh nh th, nim xut pht ra li cng xu. Nhng ngi ny cha h c Php; h khng bit [coi] trng c; [h] tng rng luyn cng thng qua th php th c th luyn xut ra cng; h ngh rng mong mun iu g th cng c th truy cu c; h tng nh vy. Chnh v t tng ca bn thn l bt chnh, nn [h] mi chiu mi nhng th xu. Con ng vt kia nhn thy ri: V ny mun luyn cng pht ti; v kia mun ni danh, mun c cng nng. c lm, thn th hn cng kh, nhng th mang trn thn cng rt tt; nhng t tng ca hn qu l t; hn truy cu cng nng m! C th hn c s ph; du hn c s ph ta cng khng s. N bit rng s ph ca [mn] tu luyn chnh Php [cng] thy c h truy cu cng nng nh th; cng truy cu cng khng c cp; chnh l tm chp trc phi vt b. H cng ngh nh vy, th cng khng cp cng nng cho h, h li cng khng ng c; cng truy cu th cch ngh cng t hn. Cui cng s ph th di tht vng, thy rng c nhn ny khng cn hy vng, nn khng chm sc cho v y na. C ngi khng c s ph, nhng c [s ph] qua ng qun mt cht. Bi v cc Gic Gi ti cc khng gian khc rt nhiu; Gic Gi thy v ny, coi th mt cht, theo h mt hm th thy v ny khng c, [Gic Gi] bn b i; hm sau li c mt [Gic Gi khc], n coi mt cht thy c nhn ny khng c, lin b i. Con ng vt bit rng, v ny c s ph cng vy, c s ph qua ng cng vy, s ph ca h khng th cho h nhng th h truy cu. Bi v [con] ng vt
Ph th 57

khng thy c khng gian ni cc i Gic Gi , nn n cng khng s, n c di su vo ch s h ny. Trong v tr chng ta c mt [Php] l, rng t mnh truy cu g, t mnh mong mun g, ngi khc thng thng khng th can thip; n di su vo s h y: Hn ta mun th, ta gip hn; ta gip hn no c sai g? N cp [cho v ny]. Mi u n cha dm gn ln [thn th v y]; trc tin n cp cho v y mt cht cng th. Mt hm v ny t nhin tht s thy cng m mnh truy cu n, li c th tr bnh. N thy th qu l tt, ging nh chi khc nhc do u: nguyn ca hn mun th, vy ta s gn ln [hn], gn ri cp c nhiu hn, cp c tho thch hn. Chng phi ngi cu thin mc? K ny ta s cp cho ngi, th l n gn ln [thn th v kia]. T tng truy cu ca v y, chnh l truy cu nhng iu ny, th thin mc khai m, li c th pht cng, cn c mt cht cng nng nh b. V y vui mng qu i; v y tng rng mnh cui cng cng truy cu c iu y ri, luyn xut ra ri; k thc v y chng luyn ra g c. V y cho rng mnh c th thu th nhn th, c th thy c thn th con ngi c bnh u. Thc ra thin mc v ny hon ton cha khai m; [m] l con ng vt khng ch i no ca v y, n ly con mt ca n nhn, ri phn nh ln i no v kia; [vy nn] v kia tng rng thin mc ca mnh khai m. Pht cng, ngi c pht cng i, h v y dui tay ra pht cng, th nhng mng vut con ng vt kia cng t sau lng v y cng cha ra; khi v y pht cng, th ci u rn th ra ci li [ch i], m vn n ch c bnh, ch sng kia, ri dng u li m lim lim. Loi ny rt nhiu; ph th ca nhng ngi y u l bn thn h cu mong m n. Bi v v ny truy cu, v y mun pht ti, mun ni danh. Tt qu, cng nng kia cng c, cn c th tr bnh, thin mc li nhn c; nh th tht l ng . Con ng vt lin thy ngay: Ngi chng phi mun pht ti? Tt, ta s cho ngi pht ti. Khng ch i no ca mt ngi thng tht l vic qu d dng. N c th khng ch rt nhiu ngi n tm v ny coi bnh, rt nhiu [ngi] n. c lm, bn ny v y ang tr bnh, bn kia con ng vt ch th phng vin bo ch ng bi tuyn truyn. N khng ch ngi thng lm nhng vic nh th; nhng ngi n coi bnh m tr t tin qu th khng c, [n] s lm ch v au u; th no ch v cng phi a nhiu tin. Danh li u c: pht ti li ni danh; cng c lm kh cng s. Thng thng nhng ngi ny khng ging tm tnh, iu g cng dm ni; tri l th nht, h l th nh. H dm ni h l Vng Mu Nng Nng, l Ngc Hong Thng ging trn; h cn dm ni h l Pht. V h cha tht s tri qua tu luyn tm tnh, nn h luyn cng truy cu cng nng; kt qu [h] chiu mi ph th [l] ng vt. C ngi c th ngh: Nh th c g xu u; du sao kim tin, pht ti l c ri, li c th ni danh na; c khng t ngi suy ngh nh vy. Ti bo vi mi ngi, tht ra [con ng vt y] n c mc ch, n khng h gip ch v mt cch v duyn v c. Trong v tr ny c [Php] l, gi l bt tht gi bt c. N c g? Chng phi ti va cp n vn ny sao? N mun c mt im tinh hoa ca thn th ch v tu thnh hnh ngi; n s trn thn th ngi m thu thp tinh hoa ca con ngi. M tinh hoa ca thn th ngi ch c mt phn y; nu mun tu luyn, th ch c phn y thi. Nu ch v n ly mt, th ch v ng ngh n tu luyn na; ch v cn tu luyn g na y? Ch v chng cn g na, th ch v hon ton khng tu luyn c. C ngi c th ni: Ti cng khng mun tu luyn; ti ch mun pht ti; c tin l c ri; lo g! Ti ni vi ch v, ch v mun pht ti, ti ging o l ny ra cho ch v, th ch v s khng
Ph th 58

ngh nh th na. V sao? Nu n ly khai khi thn ch v t sm, th ch v s t chi v lc. T tr i, c i s nh th; bi v tinh hoa con ngi b n ly i qu nhiu; [cn] nu n ri khi thn ch v mun hn, th ch v chnh l mt ngi thc vt; na i v sau ch v ch nm di trn ging ht th m thi. Ch v c tin liu c th tiu? C danh liu ch v c th hng th? C ng s khng? S tnh y trong nhng ngi luyn cng hin nay rt ni cm, c rt nhiu. [ng vt] khng ch [lm] ph th, [n] cn [c th] git nguyn thn ca con ngi, n chui vo n hon cung ca ngi ta, ng y. Nhn b ngoi th l mt ngi, nhng n khng phi l ngi; hin nay xut hin tnh hung ny. Bi v chun mc o c ca nhn loi pht sinh bin ho; c ngi lm iu xu, nu ch v ni vi h rng h lm iu xu, h chng h tin. H cho rng kim tin, truy cu tin, pht ti, l iu ht sc hp l, l iu ng n; v th m lm hi ngi khc, lm thng tn ngi khc, v kim tin m khng vic c no khng lm, iu g h cng dm phm. [Con ng vt y] n khng mt, th n khng c; n gip ch v phi chng l v c? N mun ot nhng th trn thn ch v. Tt nhin nh ti ging, ngi ta u v quan nim ca mnh chng ngay, tm ni mnh chng chnh m [t] rc ly rc ri. Chng ti ging Php Lun i Php. Tu luyn php mn ny ca chng ti, ch cn ch v gi vng tm tnh, nht chnh p bch t, th ch v khng xut hin bt c vn g. Ch v nu chng gi vng tm tnh, ch v truy cu iu ny, truy cu iu khc, chc chn s chiu mi rc ri. C ngi chng dt b c nhng th luyn trc y; chng ti ging luyn cng phi chuyn nht, tu luyn chn chnh phi chuyn nht. Ch v ch coi cc kh cng s vit sch; ti ni vi ch v rng trong nhng cun sch y th g cng c, v ging nh nhng th h luyn; l rn, l co, l chn. Ch v c nhng cun sch , [th] nhng th y s t trong ch m nhy ra. Ti ging, nhng kh cng s gi y ng hn kh cng s chn chnh rt nhiu ln, ch v khng phn bit c r; do mi ngi nht nh phi gi vng [tm tnh]. y ti khng ni ch v nht nh phi tu luyn Php Lun i Php; ch v tu mn no cng c. Trong qu kh c mt cu: Nghn nm chng c chnh Php, cn hn mt ngy tu thin co hoang. Do , nht nh phi gi vng [tm tnh]; tu luyn chnh Php mt cch chn chnh, khng trn ln bt k th g vo tu, ngay c nim cng khng c thm vo. Php Lun ca mt s ngi b bin hnh; v sao bin hnh? H ni: Ti c luyn cng no khc u? Nhng mi khi luyn cng, nim ca h [li] thm vo nhng th h tng [luyn] trc y; chng phi l mang thm chng vo l g? Vn ph th, chng ti ch ging n y.

Ngn ng v tr
Ngn ng v tr l g? l mt ngi t nhin c th ni mt loi li ni k diu b n, lu lo ru rt, lu lo ru rt; [h] ni nhng g, chnh h cng chng bit. Ngi c cng nng tha tm thng c th hiu c ng i khi, nhng khng th hiu c ngi kia ni c th nhng g. Ngoi ra c ngi c th ni c nhiu loi ngn ng khc nhau. C ngi cn cho rng [iu ny] tht xut sc, nhn nhn l bn s, l cng nng. [Tht ra] n khng phi l cng nng, cng khng phi l bn s ca ngi tu luyn, n khng i biu cho tng ca ch v. Vy n l g? Chnh l do t tng ca ch v b mt loi linh th ngoi lai khng ch; ch v li cn cho rng tt lm, ch v thy hoan h, ch v thy cao
Ngn ng v tr 59

hng; ch v cng cao hng th n khng ch ch v cng chc chn hn. l mt ngi tu luyn chn chnh, ch v chu n khng ch l sao? Hn na n n t tng v cng thp; do vy, chng ta l nhng ngi tu luyn chn chnh, nn [chng ta] khng th chiu mi nhng phin phc c. Con ngi l trn qu nht, l anh linh ca vn vt; ch v chu nhng th y khng ch l sao? Ngay ci thn th ca mnh ch v cng chng thit, tht ng bun thay! Nhng th y c th gn ln thn ngi, c th khng gn ln thn ngi m cch thn ngi mt on; nhng chng thao tng ch v, khng ch ch v. Ch v mun ni chng lin cho ch v ni, ni c lu lo ru rt c ln. Cn c th truyn na; ngi khc mun hc, dm ln mt m m ming ra, th lin ni c. K thc nhng [linh th y] chng i thnh tng nhm tng by; ch v mun ni l chng lin n ch v ni. V sao xut hin tnh hung ny? Cng nh ti tng ni, chng cng mun cao tng ca mnh; nhng ch [chng ] khng c kh m chu, nn khng th tu luyn, khng th cao [tng]. Chng bn ngh ra mt cch: gip con ngi lm vic tt; nhng chng khng bit r thc hin ra sao; nhng chng bit rng nng lng chng pht ra c th c i cht tc dng c ch i vi ngi mang bnh, c th tm thi gii tr s au n cho bnh nhn, nhng khng th tr ht bnh; do vy chng bit cch khi tc dng bng cch dng ming ca ngi ta m pht ra; chuyn l nh vy. C ngi gi l li ca tri; cng c ngi gi l li ca Pht, [ni th] l ph bng Pht. Ti ni rng [n ni nh th] tht l hm h! Mi ngi u bit rng Pht khng d m ming. Nu ti khng gian ny ca chng ta m m ming ni, c th ng [Pht] s gy ng t cho nhn loi; iu y u c c! Chn ng m m nh th. C ngi ni: Thin mc ti thy ng [Pht] ni chuyn vi ti. Khng phi ng y ni vi ch v. C ngi nhn thy Php thn ca ti cng lm vic y; [thc ra] khng phi l [Php thn] ni vi ch v; nim m Php thn xut ra c mang theo m thanh lp th, ch v nghe thy ging nh nghe c Php thn ni vy. Thng thng Php thn c th ni ti khng gian mnh ang ; nhng sau khi truyn dn qua y th ch v nghe khng r Php thn ni g. Bi v khi nim thi-khng ca hai khng gian l khc nhau; mt thi thn ca khng gian chng ta, tc l hai gi ng h hin nay. Nhng ti cc i khng gian kia, th mt thi thn ca chng ta l bng mt nm; vy so vi thi gian ca Php thn th chm hn. Qu kh c cu mt ngy phng tri, nghn nm mt t; y l ni v cc th gii n nguyn khng c khi nim khng gian v thi gian; chnh l nhng th gii m cc i Gic Gi c ng; v nh th gii Cc Lc, th gii Lu Ly, th gii Php Lun, th gii Lin Hoa, v.v; chnh l nhng ni y. Cn thi gian ti cc i khng gian kia li nhanh hn [chng ta]; nu ch v c th tip thu c [m thanh], th nghe c h ni chuyn; c ngi [c c] thin nh thng, tai ca h khai m; nhng lc c th nghe h ni chuyn, th ch v cng khng nghe r. Ch v nghe g cng nh th: nh ting chim ht hoc ting my ht quay nhanh; nghe khng c ni dung. Tt nhin c ngi c th nghe c m nhc, c th nghe c [ngi ta] ni chuyn. Nhng n cn phi thng qua mt loi cng nng ng vai ti th, tiu tr s sai bit v thi gian, truyn cho n tai ch v, [c vy] ch v mi c th nghe r rng; chnh l tnh hung nh vy. C ngi ni rng l ngn ng ca Pht, [thc ra] n hon ton khng phi. Mt khi cc Gic Gi gp mt, hai ngi ch [cn] mm ci, lin hiu nhau ngay. Bi v y l truyn cm t duy khng dng m thanh; iu tip nhn c
Ngn ng v tr 60

c mang theo m thanh lp th. Khi h mm ci, th kin trao i xong ri. Cng khng ch dng hnh thc [trao i] y, cng c lc [h] dng mt phng php khc. Mi ngi bit, trong Mt tng, cc lt-ma Ty Tng ch trng nhng php th n; tuy nhin ch v c hi cc lt-ma v nhng th n y l g? H ni vi ch v rng l yoga v thng. C th l g? H cng khng bit. K thc l ngn ng ca cc i Gic Gi. Khi c nhiu ngi, [i Gic Gi] lm nhng i th n, trng ht sc p mt, cc loi i th n; khi c t ngi, h lm nhng tiu th n, trng cng rt p mt; cc loi t th tiu th n v cng phc tp, v cng phong ph, bi v chng l ngn ng. Trc y nhng iu ny u l thin c, [nay] chng ti ging ra. Nhng g dng Ty Tng l mt vi ng tc n thun dnh cho luyn cng; h quy np chng, h thng ho [chng]. Chng ch l mt loi ngn ng n thun dng cho luyn cng, hn na ch l mt vi hnh thc luyn cng; [cn] th n chn chnh th rt phc tp.

S ph cp g cho hc vin
C ngi sau khi gp ti lin bt tay ti, nm ly mi m khng bung. Nhng ngi khc thy ngi kia cm tay, h cng cm tay ti. Ti hiu c trong tm h ngh g. C ngi mun bt tay vi S ph, cm thy rt cao hng; c ngi ngh s c mt cht tn tc, [nn] cm tay l khng c ri ra. Chng ti ni vi mi ngi rng, tu luyn chn chnh l vic ca c nhn ch v; y [chng ti] khng cha bnh kho ngi, [khng] cp cho ch v mt cht tn tc, [khng] gip ch v cha bnh; chng ti cng khng ging nhng th y. Bnh ch v do ti trc tip cha cho ch v; [hc vin] im luyn cng l do Php thn ca ti cha; [hc vin] c sch t hc cng do Php thn ca ti cha. Ch v tng rng chm vo tay ti l c th tng cng c ? chng phi chuyn khi hi hay sao? Cng l da vo tm tnh bn thn m tu. Ch v khng thc tu, th cng y khng th tng ln c, bi v n c tiu chun tm tnh. Trong khi ch v tng cng, [ti] cao tng c th nhn thy tm chp trc ca ch v, ci vt cht kia vt b ri, trn nh u s xut sinh mt xch . Hn na xch ny l mt [hnh] thc tn ti ca cng tr; xch cao bao nhiu, cng tr cao by nhiu; n i biu cho cng m bn thn ch v tu c, cng i biu cho tm tnh cao hay thp ca ch v. Ngi khc du l ai cp thm cho ch v bao nhiu cng khng c, thm ln mt cht [cng] khng tr li c; u b rt xung. Ti c th lp tc a ch v t n tam hoa t nh; nhng ch v va ra khi ca th cng li rt xung. N khng phi [ca] ch v, khng phi do ch v tu c, khng t ln c; bi v tiu chun tm tnh ca ch v cha n , nn ai thm vo cng khng thm c; n hon ton da vo t mnh m tu, tu luyn ci tm ca mnh. Tng cng ln mt cch thc cht, khng ngng cao bn thn, ng ho vi c tnh v tr, th ch v mi c th ln c. C ngi tm ti xin ch k; ti khng mun k. Mt s ngi ni rng S ph cho [h] ch k; h mun hin th, mun tn tc ca S ph bo h h. chng phi l tm chp trc? Tu luyn l do t mnh, ch v cn ging tn tc no y? Tu luyn ti cao tng m ch v cn ni v nhng th y l sao? N c ngha g u? N ch cha bnh kho ngi thi. Cng m ch v t luyn c, ti mc cc vi quan, cc lp t ca cng y c cng hnh dng ging ht ch v. Khi tu luyn xut khi th gian php, th ch v l tu luyn Pht th. Cng u mang hnh dng Pht th, trng p v cng, ngi
S ph cp g cho hc vin 61

trn [to] sen; trn mi mt vi lp nh u nh vy. Cn cng ca ng vt u l nhng th nh co b, rn b; trn cc vi lp nh ti mc cc vi quan u l nhng th y. Cn c ci [gi l] tn tc; [c ngi] khuy khuy tr ri a ch v ung, du sao n cng l cng. Ngi thng ch mun tm thi gii tr s au kh, [tm thi] y li bnh tt v sau ny, c ch [n]; ngi thng d sao vn l ngi thng; h c lm cho thn th h xu t th no i na, chng ta cng khng quan tm. Chng ta l nhng ngi tu luyn, [nh th] ti mi v ch v m ging ra iu ny. T nay tr i, mi ngi ch c lm nh vy na; tn tc no i na; du l g i na th cng tuyt i khng ly nhng th y. C kh cng s ni: Ta pht tn tc cho cc v, cc v cc ni trn ton quc u tip nhn c. Tip nhn g y? Ti ging cho ch v rng iu y khng c tc dng g ln; c gi thuyt rng n c ch tt, th chng qua cu cha bnh kho ngi m thi. Tuy nhin chng ta l ngi tu luyn; cng l bn thn tu xut lai; ngi khc pht tn tc cng g cng khng th cao tng [cho chng ta] c; ch cha bnh cho ngi thng. Nht nh phi gi tm cho chnh; vic tu luyn khng ai thay th c u; ch v t mnh tu luyn mt cch chn chnh, mi c th t mnh cao tng. Vy ti cp g cho mi ngi? Mi ngi bit, chng ta c nhiu ngi cha tng luyn cng, thn th c bnh; c nhiu ngi tuy luyn cng nhiu nm, nhng vn loanh quanh [giai on] kh, cng cha c cng. Tt nhin c mt s v cha bnh cho ngi ta, [nhng] ch v li khng bit mnh lm sao m tr c bnh? Khi ti ging v vn ph th, ti [trc xut] cc ph th mang trn thn th ca nhng ngi c th chn tu i Php; bt k [ph th ] l g i na; t trong n ngoi thn th c th g khng tt, ton b u c vt b. Ngi t tu chn chnh khi c i Php ny, cng c thanh l thn th; hn na hon cnh trong gia nh ca ch v cng c thanh l. Trc y nu ch v cng th bi v ca co hoc chn, ch v lp tc qung vt i; chng u b thanh l cho ch v ri, khng cn tn ti na. Bi v ch v mun tu luyn, nn chng ti c th m cnh ca thun tin nht, lm nhng vic y cho ch v; nhng ch hn cuc cho nhng ngi tu luyn chn chnh m thi. Tt nhin c ngi khng mun tu luyn; n tn by gi h vn cha hiu ra, nn chng ti khng th qun [h] c; [ngi m] chng ti qun l nhng ai tu luyn chn chnh. Cn mt kiu ngi: trong qu kh ngi ta ni rng trn thn h c ph th, v bn thn h cng cm gic l c. Nhng sau khi gip h vt b [ph th] ri, th ci tm bnh ca h li khng dt: h c cm gic nh trng thi y vn tn ti; h cho rng vn cn; y chnh l mt loi tm chp trc, gi l nghi tm. Dn d t h chiu mi ci th khng tt y tr li. T ch v phi vt b ci tm y; hon ton khng tn ti [ph th na u]. C nhng ngi m chng ti x l t bi hc trc, ti lm nhng vic y ri, cc ph th c vt b ht ri. Luyn cng ti tng thp ca o gia yu cu [to] mt c s: cn hnh thnh chu thin, mt khi in ca an in cn hnh thnh, cn c nhng iu cc phng din khc cng cn hnh thnh. Chng ta y cn t Php Lun, kh c; ht thy cc c ch tu luyn v.v. rt nhiu, hn vn th, tt c th y u cp cho ch v, nh cc chng t [c] gieo vo cho ch v. Sau khi loi b bnh ca ch v, th nhng g cn lm u c lm, nhng g cn cp s c cp ton b cho ch v; nh vy ch v mi c th trong php mn ny ca chng ti m tht s tu luyn xut lai. Nu khng, nu chng cp g cho ch v, th [ch] l cha bnh

S ph cp g cho hc vin

62

kho ngi. Ni thng ra: c ngi khng ging tm tnh, th chng th tp th thao. Tu luyn chn chnh cn phi c trch nhim vi ch v; nhng ai t tu cng c nh th, nhng cn phi l chn tu; chng ti cp tt c nhng iu y cho ngi chn tu. Ti ging rng phi tht s dn dt ch v nh cc t. Ngoi ra, [ch v] nht nh phi hc tht thu Php cao tng, [phi] bit tu luyn nh th no; nm b cng php c truyn dy ht [ch v] hc. Trong tng lai ch v c kh nng s t n tng rt cao; [by gi] ch v cha thc c tng cao n th; c chnh qu khng thnh vn . Ch v ch cn tu luyn; Php ny ti kt hp t [Php] ti cc tng khc nhau m ging; sau ny khi ch v tu luyn ti cc tng khc nhau, ch v s pht hin n u c tc dng ch o cho ch v. L ngi tu luyn, ng i t nay v sau s c ci bin; Php thn ca ti s an bi li cho ch v. An bi nh th no? Hi tin trnh sinh mnh ca mt s ngi cn c bao nhiu [nm]? Ngi y t mnh cng chng bit; c ngi cn mt nm na, na nm na l c th mc bnh nng, h mc bnh l b lun my nm lin; c ngi c th b tc nghn mch mu no hoc bnh khc, hon ton bt ng. Ti ng i t nay v sau, hi ch v tu luyn sao y? Chng ti u gip ch v thanh l ht, khng cho php s kin nh th pht sinh. Nhng chng ti c li ni trc, ch c th gip ngi tu luyn chn chnh lm nhng iu y; tu tin lm cho ngi thng th khng th; n tng ng vi lm iu xu. Sinh lo bnh t ni ngi thng c quan h nhn duyn ca n; khng th tu tin ph hoi. Chng ti coi ngi tu luyn l trn qu nht, vy nn ch c th lm vy cho ngi tu luyn. Lm nhng g? Nu uy c ca s ph rt cao, cng c ngha l cng lc ca s ph rt cao, th ng c th tiu [tr] nghip lc cho ch v. Cng ca s ph cao th c th tiu tr c rt nhiu; cng ca s ph thp th ch c th tiu tr mt cht. Chng ti v d th ny: ly cc chng nghip lc trn ng i t nay v sau ca ch v m tp trung li, [t ly ra] tiu tr i mt phn, [v nh] tiu tr mt na. Na cn li ch v cng khng qua ni, [n] cao hn ni. Lm sao y? C th khi ch v c o, trong tng lai s c nhiu ngi c li ch; nh th, c rt nhiu ngi s thay ch v m m nhn mt phn. Tt nhin i vi h s khng ng k. Ch v cn din luyn ra nhiu th sinh mnh; v li ngoi bn thn ch nguyn thn, ph nguyn thn ca ch v ra cn c rt nhiu ch v [khc], u thay th ch v m m nhn mt phn. n lc ch v qua kip nn, th phn cn li khng ng my. Ni l cn li khng ng my, nhng n cn rt ln, ch v vn khng qua c; vy lm th no y? [Ch y] s c phn thnh v s rt nhiu cc phn, t ti cc tng tu luyn ca ch v; li dng chng cao tm tnh ca ch v, chuyn ho nghip lc ca ch v, tng cng ca ch v. Hn na, mt c nhn mong mun tu luyn, nhng u phi chuyn d dng. Ti ging rng y l mt vic nghim tc phi thng, ngoi ra n l iu siu xut [khi] ngi thng; so snh vi bt k s vic g ni ngi thng th n cng kh hn. N chng phi siu thng l g? Do vy so vi vic g trong ngi thng, th yu cu i vi ch v cng cao hn. Con ngi chng ta c nguyn thn; nguyn thn l bt dit. Nu nguyn thn l bt dit, mi ngi th ngh coi, nguyn thn ch v trong hot ng x hi ti cc i trc phi chng tng lm nhng iu xu? Rt c th. tng st sinh, tng thiu n ca ai
S ph cp g cho hc vin 63

nhng th g, hip p nhng ai, lm tn hi nhng ai; [tt c] nhng vic y u c th tng lm. Nu ng nh th, [th] khi ch v bn ny tu luyn, h bn kia s thy rt r rng. [Nu] ch v cha bnh kho ngi [th] h khng quan tm n ch v; h bit ch v [ch] tr hon v sau; hin ti ch v khng hon [tr th] tng lai hon [tr], tng lai hon [tr] cn nng hn. Do vy ch v tm thi khng hon [tr], [th] h cng khng lo. Ch v ni ch v mun tu luyn, h khng chu: Ngi mun tu luyn, ngi mun ri i; ngi tng cng ri, th ta khng ng n ngi c, ta khng gn ngi c na, h c th khng chu. H dng trm phng ngn k cn tr ch v, khng cho ch v tu luyn, v vy vin n loi phng php can nhiu ch v, thm ch n git ch v. Tt nhin ch v s khng v ang ngi to ni y m u la i mt; nh th khng th, bi v cn phi ph hp vi trng thi x hi ngi thng. C th va ra khi ca lin b ng xe hi, ng t trn lu xung, hoc xut hin cc nguy him khc; c th xut hin nhng s vic nh th, rt l nguy him. Tu luyn chn chnh khng h d dng nh ch v tng tng u; [h] ch v mun tu luyn, th ch v [lin] tu luyn ln c sao? Nu ch v tu luyn mt cch chn chnh, th lp tc gp [nhng chuyn] nguy him n sinh mnh, lp tc vp phi vn ny. C rt nhiu kh cng s khng dm truyn cng a con ngi ln cao tng. Ti sao? Chnh l [v] h khng lm c iu ny, h khng bo h ch v c. C nhiu ngi truyn [ging] o trong qu kh, h ch c th dy mt ; h duy h c mt l kh lm ri. Cn trn din rng th ny, ngi bnh thng khng dm lm. Nhng ti y chng ti ging cho ch v rng, ti c th thc hin vic ny, bi v ti c v s Php thn, [vn] mang y Php lc thn thng ln phi thng ca ti, c th trin hin nhng thn thng ln, Php lc rt ln. Hn na nhng iu chng ti ang lm hin nay cng khng h n gin nh biu hin c th thy c chng ta; ti cng khng phi v mt lc nhit huyt trong u m ng ra lm [vic ny]. Ti c th ni vi ch v, rng c rt nhiu i Gic Gi u ang chm ch theo di s vic ny; y l vo thi k mt Php m chng ti truyn chnh Php mt ln cui cng. Chng ti thc hin vic ny cng khng c php sai st; [nu ch v] tht s theo con ng chnh o m tu luyn, [th] khng ai dm ng n ch v; hn na ch v c Php thn ca ti bo h, s khng xut hin bt k nguy him g. N th phi hon [tr]; do vy trn ng tu luyn c th phi gp mt s iu nguy him. Nhng khi gp nhng s vic loi ny, ch v s khng s hi, cng khng cho ch v tht s gp nguy him. Ti c th dn mt s th d cho ch v. Vo thi ti ging bi Bc Kinh, c mt hc vin, ang i xe p qua ng; vo lc i trn ng n mt on qunh, th mt chic xe -t cao cp ang r gp t nhin ng phi v hc vin ny ca chng ta; y l mt n hc vin trn 50 tui. Chic xe -t y m vo b mt ci, m rt mnh, nghe thy bang mt ting vo u, u ca b p ng vo mui xe. Vo lc y bn chn ca hc vin ny vn cn mc bn p, u va vo [-t] ri; nhng li khng cm thy au. Khng nhng khng cm thy au, m cng khng chy mu, cng khng c sng. Ngi li xe s hi qu, nhy vi ra khi xe v hi b, rng b ng xe c sao khng, rng chng ta cn n bnh vin khng? B ni khng sao c. Tt nhin, tm tnh ngi hc vin ny ca chng ta rt cao, nn khng gy kh khn g cho ngi ta. Ni rng khng sao c, nhng mui xe b m lm mt ming ln.

S ph cp g cho hc vin

64

Nhng s vic kiu nh th l n ly i [sinh] mnh [ca ngi ta]; nhng s khng gp nguy him g. Trc chng ti dy ti trng i hc Ct Lm, c mt hc vin t cng chnh i hc Ct Lm i ra; ang dt xe va n gia th hai chic xe [-t] t ngt chy ti kp ngay anh ta vo gia, trng thy th nh l m ri; nhng [v ny] khng h s. Thng thng chng ta gp nhng tnh hung nh th ny u khng s hi; ti ng tch tc y, [hai chic] xe dng li, v khng xy ra vn g. Ti Bc Kinh cn c mt chuyn na. ma ng tri mau ti hn, ngi ta cng i ng sm hn. Trn ng ph chng c ai, rt yn tnh. C mt hc vin ang p xe vi v v nh; pha trc ch c mt chic xe jeep ang chy; ang chy ang chy, t nhin chic xe phanh gp. Anh ny khng h ch , vn cm u p xe tin ln. Nhng chic xe jeep kia t nhin li li, li li cp tc, li li rt nhanh; hai lung lc y m gp nhau, th cng l n ly i [sinh] mnh [ca anh ta]. ng vo tch tc m trng nh m vo nhau, th mt lung lc t nhin ko xe p ca anh y li mt on na mt; ngoi ra chic xe jeep cng phanh ng li ngay trc bnh xe ca anh ta; c l ngi li trong xe pht hin rng pha sau c ngi. Lc y ngi hc vin ny cng khng s hi; ni chung lc gp tnh hung nh th th khng s hi; c th sau ny mi thy s. iu m anh y ngh n trc tin l: i ch, ai ko mnh li nh, mnh phi cm n ngi y. [Anh ta] quay u li va nh ni cm n, th thy trn ng chng c mt ai, hon ton yn tnh. Anh y lp tc hiu ra: Chnh l S ph bo h mnh ri! Cn mt s kin na Trng Xun. C hc vin m bn cnh nh l mt cao c ang xy; hin nay cc to nh ny c xy rt cao; gin gio ca n ton l nhng ng st dy hai tc, di bn mt. Hc vin ny va ra khi nh khng xa th mt chic ng st t trn tng cao kia ri thng ng xung, lao thng xuyn vo nh u ca anh ny; mi ngi trn ph trng thy thy u kinh s. Anh ta ni: Ai v ti th? Anh y vn tng rng ai ang v ln u ca mnh. ng lc tch tc quay u nhn li, [anh ta] thy trn nh u [mnh] l mt Php Lun ln ang quay; chic ng st thun theo u m trt xung. Trt xong n cm dng ng xung t. Nu [ng st] y m tht s cm vo thn ngi, th mi ngi th ngh xem, n nng nhng y, th nh l xuyn qua ko h l, xuyn mt ci l t trn xung di; rt nguy him vy. S tnh loi ny rt nhiu, khng tnh m c; nhng khng xut hin nguy him. S vic ny khng phi ai cng gp; nhng ngi c bit ca chng ta mi gp. C gp cng vy, khng gp cng vy, m bo l ch v s khng xut hin nguy him g; im ny ti c th m bo c. C mt s hc vin, h khng chiu theo yu cu tm tnh m lm, ch luyn ng tc khng tu tm tnh; h khng th c xem l ngi luyn cng. Ging n vic S ph cp nhng g, l nhng th ti cp cho mi ngi. Cc Php thn ca ti s lin tc bo h cho n khi ch v c th t bo h c bn thn mnh; khi y ch v xut khi tu luyn th gian php ri, c o. Nhng ch v cn phi t hnh x nh l ngi tu luyn chn chnh, th mi c th lm iu y c. C ngi trong tay cm cun sch ca ti, trn ng ph ln va i va ht to ln rng: C L S ph bo h th khng s xe hi m. l ph hoi i Php, s khng bo h loi ngi ny; thc ra cc t chn tu s khng lm nh vy.

S ph cp g cho hc vin

65

Trng nng lng


Chung quanh chng ta khi luyn cng c xut hin mt trng; trng y l trng g? C ngi ni l trng kh, trng t, trng in. Thc ra ch v gi l trng g th cng khng ng, bi v vt cht m trng ny bao hm l cc k phong ph. Vt cht cu thnh trong tt c cc khng gian ca v tr chng ta, hu nh u c trong cng ny; chng ti gi l trng nng lng l thch hp hn; do vy chng ti thng thng gi l trng nng lng. Trng y c tc dng g? Nh mi ngi bit, nhng ngi tu luyn chnh Php chng ta u c mt loi cm gic th ny: v tu luyn chnh Php, h ging t bi, h ng ho vi c tnh Chn Thin Nhn ca v tr; do vy cc hc vin chng ta ngi trong trng ny u c cm th, rng trong t tng khng c nim u no xu; hn na rt nhiu hc vin chng ta ngi ti y thm ch khng ngh n ht thuc, cm thy bu khng kh ht sc tt lnh, ht sc thoi mi; chnh l [v] nng lng m ngi tu luyn chnh Php mang theo [bn mnh]; trong phm vi ca trng ny th [n] khi tc dng y. Tng lai t khi ch v hc xong lp ny tr i, hu ht mi ngi chng ta u s c cng, tht s xut hin cng; bi v [nhng th] m ti truyn [v] cp cho ch v u l nhng th tu luyn chnh Php; bn thn ch v cng cn chiu theo tiu chun tm tnh m t t yu cu cho mnh. Tu theo vic ch v luyn cng khng ngng, chiu theo yu cu tm tnh ca chng ti m tu luyn, [th] nng lng ca ch v s dn dn ngy cng ln [mnh]. Chng ta ging k nhn, ph chng sinh; do Php Lun xoy vo trong bn thn, xoy ra ngoi nhn. Khi xoy ra ngoi th n pht phng nng lng, c ch cho ngi khc; nh vy, ai trong vng che ph ca trng nng lng ca ch v u c li ch; h c th cm thy rt thoi mi. Bt k l ch v i ngoi ph, ti n v [cng tc], [hay] nh cng vy, u c tc dng nh th. [i vi] ngi trong phm vi trng ca ch v, c th ch v khng c [m ] iu chnh thn th ca h; bi v loi trng ny c th iu chnh li ht thy cc trng thi khng ng n. Thn th con ngi khng nn c bnh; c bnh l thuc v trng thi khng ng n; n {trng nng lng} c th iu chnh li trng thi khng ng n ny. Ngi mang t tng xu, khi ngh n nhng th khng ng n, gp tc dng mnh m ca trng ca ch v, cng c th thay i t tng ca h, c th khi y h lin khng ngh vic xu na. C th c ngi mun [nhc] m ngi khc, t nhin li thay i t tng, khng ngh n [nhc] m na. Ch c trng nng lng ca tu luyn chnh Php mi c tc dng nh vy. Do trong Pht gio qu kh c cu rng: Pht quang ph chiu, l ngha vin minh, chnh l ngha ny.

Cc hc vin Php Lun i Php truyn cng nh th no


Chng ta c nhiu hc vin sau khi v [nh], cm thy cng php [ny] rt tt, mun truyn cp cho bn b thn quyn. C th; ch v c th truyn, truyn cho ai cng c. Nhng c mt im, chng ti cn ni r cho mi ngi; chng ti cp cho mi ngi nhiu th nh th, vn khng th ly gi tr [tin] m o lng c. V sao cp cho mi ngi? L ch v tu luyn; ch c tu luyn, mi c th cp cho ch v nhng th y. Cng c ngha l, khi ch v truyn cng trong tng lai, khng c dng nhng th ny cu danh cu li; do ch v khng c ging nh ti m lp thu ph. Bi v chng ti cn in sch, in ti liu, i cc ni
Cc hc vin Php Lun i Php truyn cng nh th no 66

truyn cng, [nn] cn ph tn. Trn ton quc, hc ph ca chng ti l thp nht, trong khi nhng th chng ti cp li l nhiu nht; chng ti tht s a con ngi ln cao tng; iu ny bn thn ch v th nghim c. L mt hc vin Php Lun i Php, tng lai ch v [nu] ra truyn cng, i vi ch v chng ti c hai yu cu [nh sau]: Yu cu th nht l khng c thu ph. Chng ti cp cho ch v nhiu th nh th, khng phi ch v pht ti, cu danh, m l ch v, ch v tu luyn. Nu ch v thu ph, th Php thn ca ti s thu hi li ton b tt c nhng g [ tng cp cho] ch v; nh vy, ch v khng cn l ngi ca Php Lun i Php chng ti na, iu ch v truyn cng khng phi l Php Lun i Php ca chng ti. Khi ch v truyn cng th khng [c] cu danh cu li; [m] t nguyn phc v mi ngi. Nhng hc vin ca chng ti cc ni trn ton quc u lm nh th, cc ph o vin mi ni cng t h lm gng. n hc cng ca chng ti, ch cn ch v mun hc, l ch v n hc thi; chng ti c th c trch nhim vi ch v; mt xu cng khng ly. Yu cu th hai l khng c trn ln nhng g ca c nhn vo trong i Php. Trong qu trnh truyn cng, bt k l thin mc ca ch v khai m cng vy, ch v nhn thy c g cng vy, xut c nhng cng nng no cng vy, ch v khng c dng nhng g mnh thy m ging Php Lun i Php ca chng ti. Mt cht s tnh m ch v ni tng y nhn thy c c th qu sai khc, qu sai bit so vi hm ngha chn chnh ca Php m chng ti ging. Do vy t nay tr i khi ch v truyn cng, phi ht sc ch iu ny; c nh vy mi c th m bo nhng g nguyn gc ca Php Lun i Php chng ti l bt bin. Cng khng cho php theo phng thc truyn cng ny ca ti, khng cho php dng hnh thc m lp ln ging Php nh ti; ch v khng th ging Php. Bi v nhng g ti ging, ngha rt su xa, kt hp vi nhng iu ti cao tng m ging. Ch v tu luyn ti cc tng khc nhau, trong tng lai sau khi ch v cao [tng], ch v nghe li bng thu m ny, ch v s khng ngng cao; ch v khng ngng nghe, th ch v s c mi c c lnh hi mi, c thu hoch mi; c sch li cng nh vy. Nhng li ti ging kt hp vi nhng iu rt cao thm; do vy ch v khng th ging c Php ny. Khng cho php ch v dng li ni nguyn gc ca ti m ni thnh li ca ch v; nu khng, chnh l hnh vi trm Php. Ch v ch c th dng li nguyn gc ca ti m ging, [ni] thm rng S ph ging nh vy, rng trong sch vit nh vy; ch c th ni nh th. Ti sao? Bi v mt khi ch v ni nh th, th c mang theo lc lng ca i Php. Ch v khng c dng nhng iu m ch v hiu bit truyn nh th l Php Lun i Php, nu khng, iu ch v truyn khng phi l Php Lun i Php, [tc l] ch v tng ng vi ph hoi Php Lun i Php ca chng ti. [Nu] ch v chiu theo cch ngh ca mnh, chiu theo t tng ca mnh m ging, th khng phi l Php, khng th nhn, cng khng th khi bt k tc dng g; do vy, khng ai c th ging Php ny. Phng php truyn cng ca ch v, chnh l ti im luyn cng, hoc ti trng truyn cng m bt bng ting, bng hnh cho hc vin; sau nh cc ph o vin dy h [ng tc] luyn cng. C th chiu theo hnh thc hi tho trao i: mi ngi chia s, m lun vi nhau, ging cho nhau; chng ti yu cu thc hin nh vy. ng thi, khng c gi cc hc vin ( t) truyn b Php Lun

Cc hc vin Php Lun i Php truyn cng nh th no

67

i Php l Thy, l i s, v.v.; S ph trong i Php ch c mt. Bt k vo hc trc hay sau cng u l t. Khi ch v truyn cng, c th c ngi ngh: S ph c th ci Php Lun, c th v ngi m iu chnh thn th; [cn] chng ti lm khng c. Khng sao; ti ging cho mi ngi ri: ng sau thn mi hc vin u c Php thn ca ti, m khng ch c mt [Php thn]; do Php thn ca ti s lm nhng vic y. Khi ch v dy h, nu h c duyn phn, th lc y c th c Php Lun. Nu duyn phn cn km cht t, [th] qua iu chnh thn th, ri sau khi luyn cng cng dn dn c th c [Php Lun]; Php thn ca ti cng s gip h iu chnh thn th. Khng ch c vy, ti ni vi ch v rng, [nu] c sch ca ti, xem bng hnh ca ti, hoc nghe bng ting ca ti m hc Php hc cng, [v] c th t hnh x nh ngi luyn cng, th cng s c c nhng g ng c c. Chng ti cng khng cho php hc vin tr bnh cho ngi khc; tuyt i cm ch hc vin Php Lun i Php tr bnh cho ngi khc. Chng ti dy ch v tu ln cao, khng cho php ch v khi bt k tm chp trc g, cng khng cho php ch v t mnh lm hng thn th chnh mnh. Trng luyn cng ca chng ti l tt hn c so vi cc trng luyn cng ca cc cng php khc; ch cn ch v n luyn cng ti trng ny, th cng tt hn nhiu so vi iu [tr] bnh ca ch v. Cc Php thn ca ti ngi thnh mt vng trn, trn khng p trn trng luyn cng c Php Lun ln, [v] Php thn ln trn np trng coi trng ny. Trng ny khng phi l mt trng bnh thng, khng phi l mt trng luyn cng bnh thng, m l mt trng tu luyn. Chng ta c rt nhiu ngi c cng nng thy c trng ny ca Php Lun i Php chng ti, che ph bng nh sng , ton l mu . Php thn ca ti c th trc tip ci Php Lun; nhng chng ta ch c pht trin tm chp trc. Khi ch v dy h ng tc, h [c th] ni: i ch, ti c Php Lun ri. Ch v [c th] tng rng ch v ci [Php Lun], [thc ra] khng phi. Ti ni cho mi ngi iu ny: ch c pht trin tm chp trc y; u l do Php thn ca ti lm. Cc t Php Lun i Php chng ta u truyn cng nh vy. Ai m thay i cng php trong Php Lun i Php, u chnh l ph hoi i Php, ph hoi php mn ny. C ngi ly cng php ny bin thnh vn vn; iu ny tuyt i khng c php. Cc phng php tu luyn chn chnh u c lu li t thi k tin s, c lu li t nhng nin i v cng xa xa, tu luyn xut lai v s i Gic Gi. Khng ai dm ng n [thay i] chng du ch mt cht; ch l vo thi k mt Php chng ta mi c th xut hin nhng vic nh th. Trong lch s khng h xut hin nhng vic nh vy; mi ngi phi ht sc ch n im ny.

Cc hc vin Php Lun i Php truyn cng nh th no

68

Bi ging th t
Mt v c
Trong gii tu luyn thng bn v quan h gia mt v c 1; ni ngi thng cng hay bn v quan h gia mt v c. Ngi luyn cng chng ta i vi mt v c nh th no? N khc vi ngi thng; iu ngi thng mun c chnh l li ch c nhn, [sng] sao c tt, c thoi mi. Nhng ngi luyn cng chng ta khng th, m hon ton tri li: chng ta khng mong truy cu nhng g ngi thng mun c, nhng ch m chng ta c th ngi thng c mun cng khng th c, tr phi [h] tu luyn. Ci mt m chng ta thng ni n, cng khng phi l mt theo phm vi rt nh. Khi ni n mt, c ngi ngh: Phi chng l b th tin ti, thy ngi gp kh khn th gip mt cht, thy ngi n xin ngoi ng th cho mt cht. cng l mt th x, cng l mt th mt; nhng trong vn ny th ch l coi nh bc tin hoc vt cht. Vt b i vi [tin] ti y, ng nhin cng l mt phng din, cng l mt phng din tng i ch yu. Nhng ci mt m chng ti ging khng phi [theo] phm vi nh y; chng ta trong qu trnh tu luyn, th nhng tm m mt ngi tu luyn cn vt b l rt nhiu: tm hin th, tm tt , tm tranh u, tm hoan h; rt nhiu cc loi tm chp trc u phi vt b ht. Ci mt m chng ti ging l [ci mt] theo ngha rng: trong ton b qu trnh tu luyn, cn phi mt i tt c cc chng chp trc, cc chng dc vng ca ngi thng. C th c ngi ngh: Chng ta tu luyn ni ngi thng, ci mt y phi chng ging nh ho thng? Phi chng ging nh ni c? [Nu] mt n nh th, th dng nh khng thc hin ni. Php mn ny ca chng ti, [i vi] b phn tu luyn ny ni ngi thng, yu cu l tu luyn ti x hi ngi thng, [cn] duy tr n mc ti a sao cho ging vi ngi thng; khng ch v tht s mt i bt k th g ni li ch vt cht. Ch v lm quan chc to n my cng khng ngi, ch v c nhiu tin ti n my cng khng ngi; [iu] then cht l ch ch v c th vt b ci tm kia khng. Php mn ny ca chng ti chnh l trc ch nhn tm; ni li ch c nhn, gp khi mu thun gia ngi vi ngi, th liu c th coi thng coi nh nhng chuyn y c hay khngy l vn then cht. Tu luyn trong cha v tu luyn trong ni su rng gi yu cu ch v hon ton cch bit vi x hi ngi thng, cng ch ch v mt i ci tm ni ngi thng, khng ch v c c nhng li ch vt cht; t ch v mt [chng]. Nhng ngi tu luyn ni ngi thng khng theo [cch] y; yu cu chnh l trong trng thi sinh hot ca ngi thng kia m coi nh chng; n ng nhin rt kh, n cng l vn then cht nht ca php mn ny ca chng ti. Do vy ci mt m chng ti ging l [ci mt] vi ngha rng ch khng phi [ci mt] vi ngha hp. Chng ta hy th ging v lm iu tt, [v] b th tin ti; ch v thy nhng ngi n xin ngoi ng hin nay, c mt s h l n xin chuyn nghip, h c nhiu tin hn c ch v. Chng ta cn mt ti nhng chuyn ln, ch khng phi mt n nhng chuyn nh. Tu luyn y, nn nhn n nhng vic ln mt cch ng
1

Tht: mt; c: c.
69

Mt v c

ng chnh chnh m tu luyn. Chng ta trong qu trnh mt y, th nhng iu m chng ta thc s mt chnh l nhng th khng tt kia vy. Ngi ta thng cho rng nhng iu mnh truy cu u l tt; k thc ti cao tng m xt, th u l tho mn cht nh li ch vn c c ni ngi thng. Trong tn gio ging: Ch v c tin nhiu n my, lm quan to n u cng ch l my chc nm, khi sinh chng em n, khi t chng mang theo. Ci cng ny ti sao qu gi vy? Chnh v n tng trng trn thn nguyn thn ca ch v, khi sinh em n c, khi t mang theo c; hn na n quyt nh trc tip qu v ca ch v; do tu c khng d. Ngha l, nhng g ch v vt b u l nhng th khng tt, c nh vy ch v mi c th phn bn quy chn. Vy nhng th c l g? Chnh l cao tng, cui cng c chnh qu, cng thnh vin mn, gii quyt c vn cn bn. Tt nhin chng ta mun mt i cc dc vng ngi thng, c th t n tiu chun ca ngi tu luyn chn chnh; [nhng] lp tc lm c th khng h d dng, t t m lm mi c. Ch v nghe ti ni t t m lm, ch v lin ni: S ph bo rng t t m lm, vy t t m lm. Khng th c! Ch v phi c yu cu tht nghim khc i vi bn thn mnh; nhng chng ti cho php ch v cao mt cch t t. Hm nay ch v lp tc lm c, th hm nay ch v l Pht; do vy cng khng hin thc; ch v s lm c iu ny mt cch t t. iu chng ta mt thc s l nhng iu khng tt, chng l g? Chnh l nghip lc; n tng ph tng thnh vi cc chng tm ca con ngi. V nh ni rng nhng ngi thng chng ta c cc chng tm khng tt, ch v li ch c nhn m lm nhng iu khng tt, vy s nhn phi loi vt cht mu en nghip lc. iu ny c quan h trc tip n nhng tm ca bn thn chng ta; nu mun vt b nhng th khng tt y, th u tin ch v cn thay i ci tm kia mi c.

Chuyn ho nghip lc
Gia vt cht mu trng v vt cht mu en c mt qu trnh chuyn ho. Sau khi mu thun pht sinh gia ngi vi ngi, th n c mt qu trnh chuyn ho. Lm iu tt th nhn vt cht mu trngc; lm iu xu th nhn vt cht mu ennghip lc. Cn c mt qu trnh truyn tha; c v ni rng c phi v na i trc y tng lm iu khng tt? Cng khng hn nh vy; bi v nghip lc con ngi ta tch li l khng phi ch trong mt i. Gii tu luyn ging rng nguyn thn bt dit. Nu nguyn thn bt dit, th n c th c nhng hot ng x hi ti i trc, nh th trong hot ng ca i trc n c th mc n ai , nt di ai , hoc gi phm nhng iu khng tt khc, nh st sinh, v.v.; nh th to thnh nghip lc. Nhng th y, ti khng gian khc, tch li v sau; [ngi ta] lun mang chng theo; vt cht mu trng cng li nh th; nhng khng ch c mt ngun y. Cn mt tnh hung: trong gia tc v t t tin c th tch li [nhng th y]. Nhng ngi gi trong qu kh ging cu ny: hy tch c hy tch c; t tin tch c; ngi kia tht c, tn c. Nhng cu ny ging ht sc ng. Con ngi hin nay khng cn nghe [theo] li y na; ch v m ni vi mt s thanh nin v mt c hay thiu c, h s hon ton chng tm. Thc ra ngha ca [nhng cu] ny tht v cng su sc; [c] y khng ch l tiu chun t tng v tinh thn ca con ngi cn i, m n tht s l tn ti vt cht; trn thn th chng ta u c hai chng vt cht [c v nghip] ny.
Chuyn ho nghip lc 70

C ngi ni: Phi chng khi vt cht mu en nhiu qu, th khng th tu luyn ln cao tng? C th ni nh th; ngi c nhiu vt cht mu en, n nh hng n ng tnh. V n hnh thnh mt trng quanh thn th ch v, chnh l bao bc ch v vo trong; tch khi c tnh Chn Thin Nhn ca v tr; do vy ng tnh ca loi ngi ny c th km hn. Ngi ta ging v tu luyn, v kh cng, th h mt mc coi l m tn, hon ton khng tin; h cho rng tht khi hi. Thng l nh vy; nhng khng tuyt i. C nhn y phi chng kh m tu luyn ni, khng th tng cng cao ln c? Cng khng phi th; chng ti ging i Php v bin; [hon] ton da vo ci tm ca ch v m tu. S ph lnh tin mn, tu hnh ti c nhn; hon ton [da] xem bn thn ch v tu ra sao. C th tu c khng hon ton [da] xem ch v c th nhn chu khng, c th ph xut khng, c th chu kh khng. Nu dc lng quyt tm, kh khn no cng khng ngn c, [th] ti ni rng, [n s] khng thnh vn . Ngi c nhiu vt cht mu en, thng phi ph xut nhiu hn ngi c nhiu vt cht mu trng. Bi v vt cht mu trng ng ho trc tip vi c tnh Chn Thin Nhn ca v tr, nn ch cn tm tnh ca h cao ln, c th cao bn thn qua nhng mu thun, th h s tng cng; n nhanh gn nh th. Ngi nhiu c ng tnh cao; cng c th chu kh, nhc ci gn ct, kh ci tm ch; ngay c chu ng nhiu v phng din thn th m chu ng t v tinh thn, [h] vn c th tng cng. Ngi c nhiu vt cht mu en khng nh th c; trc ht phi qua mt qu trnh th ny: u tin [phi] chuyn ho vt cht mu en thnh vt cht mu trng; chnh l qu trnh y, [n] cc k thng kh. Do ngi c ng tnh khng tt thng chu kh nhiu; nghip lc ln, ng tnh km, h tu luyn tht khng h d dng. Ly mt v d c th, ch v th xem h tu luyn th no. Tu luyn yu cu [ngi] xp bng tht lu khi thin nh; h xp bng l va au va kh chu; h ko di thi gian thm, th tm no [lon], no [lon] gh gm. Nhc ci gn ct, kh ci tm ch; thn th chng thoi mi, tm cng chng thoi mi. Mt s v [ngi] xp bng li s au, lin tho ra m chng kin tr. Mt s v va xp bng lu mt cht, l khng chu c. Lin tho [chn] ra; luyn [cng] nh khng. Xp bng h au mt ci, lin vi hot ng hot ng ri li xp bng tip; chng ti thy khng c tc dng. Bi v khi chn h au, chng ti thy vt cht mu en ang [tn] cng xung chn h. Vt cht mu en chnh l nghip lc; chu kh c th tiu nghip, t chuyn ho thnh c. Khi [bt u] au chnh l nghip lc bt u b tiu; nghip lc cng chuyn p [lc] xung nhiu, th chn h li cng au gh gm; do vy ci au chn h khng phi l v duyn v c. Thng thng ngi ngi to chn chu au mt trn, mt trn au n, v cng kh chu; ri li ngng; sau mt lc li bt u au nhc tr li; thng thng nh vy. Bi v nghip tiu theo tng cc tng cc; sau khi mt cc b tiu th thy chn hn; mt lc li mt cc na n, th li bt u au. Sau khi vt cht mu en ny tiu i, th [n] khng tn mtvt cht ny bt ditsau khi tiu ri th [n] trc tip chuyn ho thnh vt cht mu trng; vt cht mu trng ny chnh l c. Ti sao n c th chuyn ho nh vy? Bi v h chu kh, ph xut, chu thng kh. Chng ti ging, [khi] bn thn chu thng kh, chu kh, lm iu tt [th] c n; do trong khi thin to th xut hin vn ny. C ngi chn va au mt ci l dng ngay dy, hot ng hot ng ri li xp bng tip; hon ton khng c tc dng. C ngi tp trm trang, cc bp tay mi, chu khng c, lin h xung; hon ton khng c tc dng. Mt cht kh y c ng k g?
Chuyn ho nghip lc 71

Ti ni rng [nu] ch v luyn cng gi tay nh th m tu thnh c th ng l qu d dng. y l tnh hung xut hin trong khi ngi ta thin nh. Php mn chng ta ch yu khng theo cch y, mc d mt phn cng c tc dng theo phng din ny. Chng ta phn ln l trong khi xung t tm tnh gia ngi vi ngi m chuyn ho nghip lc; thng thng n th hin ti y. Con ngi trong mu thun, trong xung t gia ngi vi ngi nh vy th thm ch vt qu c thng kh loi kia. Ti ni rng thng kh trn thn th l d chu ng nht, cn rng l vt qua c. Trong lc lc c gia ngi vi ngi, th ci tm kia mi tht l kh gi vng nht. V d, nh c ngi kia, va n c quan lin nghe thy hai ngi khc ni li xu v mnh, ni rt kh nghe, lin cm thy rt bc mnh. Tuy nhin chng ti ging rng, l mt ngi luyn cng, th cn lm c bt hon th, m bt hon khu, dng tiu chun cao m yu cu bn thn. Ngi y lin ngh: S ph dn ri, ngi luyn cng chng mnh chng ging nh ngi ta, cn c phong thi cao [mi c]. Ngi y bn khng tranh ci vi hai v kia. Tuy nhin thng khi mu thun n, [nu] chng lm kch ng n tm linh ngi ta, [th] khng ng k, khng tc dng, khng cao c. Do tm chng dt c, tm bt rt; c th tm [ngi y] vn eo ui, vn mun quay u li coi mt hai v kia ang ni li xu v mnh. Quay u li ng mt ci, thy nt mt hai v kia th hin tht qu c, ang ni ng lc bc la nht; ngi ny lp tc chng chu c na, ho kh lin bc ln, c th lp tc gy s vi ngi ta. Khi pht sinh mu thun gia ngi vi ngi, ci tm y rt kh gi vng. Ti ni rng [nu] u tri qua trong ngi to, th d qu; tuy nhin khng phi u nh vy. Do vy sau ny khi luyn cng, ch v s gp cc dng cc loi ma nn. Khng c nhng ma nn y hi ch v tu ra sao? Mi ngi ai vi ai cng tt, khng c xung t v li ch, khng c can nhiu nhn tm, ch v ngi ni kia [hi] tm tnh ln cao l sao? Nh th khng th c. Con ngi phi qua thc t m tht s ma luyn bn thn mi c th cao ln. C ngi ni: Chng ta luyn cng vy sao vn c gp nhng chuyn phin phc th ny? Chng khc my so vi nhng phin phc ni ngi thng. Bi v ch v tu luyn ngay ti ni ngi thng, h khng th t nhin a ch v quay u xung t, phiu ng l lng trn kia, ch v chu kh trn tri c; n khng th nh th c. [Tt c] u [phi] l trng thi ni ngi thng: hm nay c ai sinh chuyn vi ch v, ai lm ch v bc mnh, ai x t vi ch v, t nhin ni li bt knh vi ch v; chnh l xem ch v i i vi vn ny nh th no. Ti sao li gp nhng vn ny? [] u l nghip lc m bn thn ch v mc n to thnh; chng ti gip ch v tiu tr v s phn ri. Ch cn li mt cht c phn chia ti gia mi tng, cao tm tnh ca ch v, thit lp mt s ma nn ma luyn tm ca ch v v vt b cc chng chp trc. y u l [kh] nn ca bn thn ch v; nhng chng ti li dng chng cao tm tnh ca ch v; u c th ch v vt qua c. Ch cn ch v cao tm tnh, th c th vt qua; ch e bn thn ch v khng mun vt qua; mun vt qua th vt qua c. Do sau ny khi gp mu thun, ch v khng c coi l ngu nhin. Bi v khi xy ra mu thun, [n] t nhin xut hin; tuy vy [n] khng h tn ti [mt cch] ngu nhin; l cao tm tnh ch v. Ch cn ch v coi mnh l ngi luyn cng, ch v s c th x l chng c tt. Tt nhin, nhng kh khn v mu thun s khng c bo trc cho ch v; [nu] ni cho ch v bit ht, th ch v cn tu g na? Chng s khng c tc dng.
Chuyn ho nghip lc 72

Thng thng chng t nhin xut hin, [nh th] mi c th kho nghim tm tnh con ngi, mi c th lm cho tm tnh con ngi tht s cao ln, coi xem c th gi vng tm tnh hay khng, vy mi c th xem r c; do nhng mu thun xy n khng h tn ti ngu nhin. Trong ton b qu trnh tu luyn, khi nghip lc chuyn ho s xut hin vn ny; chng kh hn rt nhiu so vi vic nhc ci gn ct nh ngi bnh thng chng ta vn tng tng. Ch v luyn luyn cng, luyn nhiu hn mt cht, tay gi ln pht mi, hoc chn ng pht run, vy hi c tng cng; ch v luyn thm vi gi hi c th tng cng? N ch c tc dng chuyn ho bn th thi, nhng vn cn nng lng gia tr; n khng c tc dng cao tng. Kh ci tm ch mi l then cht cao tng thc s. Nu ni nhc ci gn ct l c th cao ln c, th ti ni rng nng dn Trung Quc kh nht, [phi chng h] u nn c lm i kh cng s? Ch v nhc ci gn ct n my cng khng th nh h, vn hng ngy lm vic [ngoi ng] di nng gt, va kh va mt; khng phi vic n gin nh th. Vy nh ti ging, mun tht s cao, th phi tht s a ci tm ny ln cao, th mi c th cao mt cch chn chnh. Khi nghip lc ang trong qu trnh chuyn ho, c th gi vng bn thn ch khng biu hin nh ngi thng vn hay lm s tnh t hnth bnh thng chng ta [lun] phi bo tr tm t bi, tm thi ho i. Khi t nhin gp mt vn no y, th ch v s c th x l n c tt. [Nu] thng thng ton tm ca ch v lun ho i t bi nh th, [th] khi t nhin xut hin vn , ch v s c thm mt khong ho hon, [] cn nhc thm. [Cn nu] trong tm c lun ngh n tranh [u] vi ngi khc, u [tranh] ny khc, [th] ti ni rng h gp vn l ch v lin gy s vi ngi ta; m bo l nh vy. Do [khi] ch v gp mu thun no y, [th] ti ni rng [] l vt cht mu en ca bn thn ch v chuyn ho thnh vt cht mu trng, chuyn ho thnh c. Nhn loi chng ta pht trin cho n mc nh ngy nay, hu nh ai ai cng 1 n trong nghip cun ly nghip; trn thn ngi c nghip lc rt ln. Do trong vn chuyn ho nghip lc thng hay xut hin tnh hung ny: ch v va ng thi tng cng, va ng thi cao tm tnh, nghip lc ca ch v cng ng thi tiu, ng thi chuyn ho. Khi gp mu thun, th c th biu hin [l] trong khi ma luyn tm tnh gia ngi vi ngi, [nu] ch v c th nhn chu c, [th] nghip lc ca ch v cng tiu, tm tnh ca ch v cng cao, cng ca ch v cng tng ln; chng dung hp cng nhau nh th. Con ngi trong qu kh c c ln, tm tnh ca h ban u l cao; [h] ch cn chu mt cht kh th c th tng cng. Con ngi hin ti khng nh th, h chu kh mt ci l khng mun tu; hn na [h] cng ngy cng khng ng, [nn] li cng kh tu. Trong tu luyn, khi i x vi cc mu thun c th, khi ngi khc i x vi ch v khng tt, c th c tn ti hai loi tnh hung: mt l ch v ti i trc c th i x khng tt vi ngi ta; trong tm ch v thy bt bnh: C chi i x vi ti nh vy? Nhng ti sao trc y ch v i x vi ngi ta nh th? Ch v ni rng ch v u c bit c lc y, rng i ny u lin quan g vi chuyn ca i kia; [suy ngh] th khng c. Cn c mt vn na, trong lc mu thun, th c ng chm n vn chuyn ho nghip lc; do chng ta khi i x [vi trng hp] c th, cn phi c phong thi cao, ch khng nh ngi thng. Ti n v [cng tc], ti cc hon cnh cng tc khc cng li nh th;
1

Hiu l ai ai cng sinh ra


73

Chuyn ho nghip lc

[kinh doanh] c th cng th, cng c giao tip ngi vi ngi; khng th khng c tip xc vi x hi; ti thiu cng c quan h hng xm. Trong cc giao tip x hi, s gp cc dng cc loi mu thun. B phn tu luyn [ti] ngi thng chng ta, bt k ch v c bao nhiu tin, lm quan [chc] to n my, ch v lm kinh doanh c th, m cng ty, lm doanh nghip g i na, th cng khng h g; [hy] giao dch cng bng, gi tm cho chnh. Cc ngnh ngh trong x hi nhn loi u nn tn ti; y l do nhn tm khng chnh, ch khng phi do lm ngh g. C cu thuyt trong qu kh, kiu nh: mi ngi bun chn k gian; y l ngi thng ni th; ti ni rng y l vn nhn tm. Nu nhn tm c gi cho chnh, giao dch cng bng, [th] ch v ph xut nhiu n u s nn kim c tin nhiu n ; y l v ni ngi thng ch v phi ph xut ri mi c, bt tht bt c, [y l] ci c nh lao ng. Mi giai tng u c th lm ngi tt, cc giai tng khc nhau c tn ti cc mu thun khc nhau. Giai tng cao c hnh thc mu thun ca giai tng cao, u c th i x thch hp vi cc mu thun; ti giai tng no cng lm ngi tt, u c th coi nh cc chng dc vng, [v] tm chp trc. Ti cc giai tng khc nhau u c th th hin l ngi tt; u c th tu luyn ngay ti giai tng ca mnh. Nc ta hin nay bt k l trong doanh nghip nh nc hoc doanh nghip khc, mu thun gia ngi vi ngi l cc k c bit. Ti nc khc, trong lch s xa nay khng c hin tng ny; do mu thun v li ch th hin ra ht sc gay gt; lc c cng thng, tranh u ch v cht li nh; nhng t tng xut hin, nhng chiu thut s dng u rt xu; lm ngi tt tht kh. V nh c nhn kia i n n v [cng tc], lin nhn thy khng kh ti n v rt khng bnh thng. Sau c ngi bo rng: mt ngi kia cng khai ni xu ch v, t co ch v vi lnh o, lm ch v rt mt mt. Nhng ngi khc u nhn ch v vi cp mt k d. Ngi bnh thng u chu nhn vic ny? Lm sao nn ni tc gin y? Hn chi ti, [th] ti chi hn. Hn c ngi [ng h], ti cng c ngi [ng h]; x l nhau thi. ni ngi thng, [nu] lm th, th ngi thng s ni ch v l ngi mnh m. Tuy nhin l mt ngi luyn cng, th nh th l qu d. Ch v cng tranh cng u ging nh ngi thng, th ch v chnh l ngi thng; nu ch v cn hn c hn, th ch v li cn chng bng ngi thng nh hn. Chng ta i x vi vn ny th no? Khi gp mu thun kiu ny, ch v u tin nn phi bnh tnh, khng nn i x ging nh hn. Tt nhin chng ta c th gii thch mt cch c thin ; ni r s vic th khng h g; tuy nhin ch v chp trc qu th khng c. Khi chng ta gp phi nhng chuyn phin phc nh th, th [chng ta] khng c ging nh ngi ta m tranh m u. H lm sao, ch v cng lm vy, th ch v chng phi ngi thng l g? Ch v khng nhng khng ging hn m tranh m u, m trong tm ch v phi khng hn hn, tht s khng th hn hn. Mt khi ch v hn hn, th chng phi ch v tc gin l g? Ch v cha thc hin c Nhn. Chng ti ging Chn Thin Nhn; Thin ca ch v cng chng cn c na. Do ch v khng th theo ging nh hn, ch v tht s khng th tc gin hn, ngay c khi hn lm ch v rt mt mt, khng ct u ln c. Ch v khng nhng khng tc gin hn, m trong tm ch v cn nn cm n hn, tht s cm n hn. Ti ngi thng c th ngh: Chng ng A-Q l g? Chng ti ni vi ch v, rng khng phi vy. Mi ngi th ngh xem, ch v l ngi luyn cng, cn dng tiu chun cao yu cu ch v phi khng? Khng th dng [o] l ca ngi thng m yu
Chuyn ho nghip lc 74

cu ch v. Ch v l ngi tu luyn, iu ch v c chng phi l nhng th cao tng l g? Vy cn dng [Php] l cao tng yu cu ch v. [Nu] ch v hnh x ging hn, th chng phi ch v cng nh hn? Vy, c g phi cm n hn? Ch v th ngh xem, hi ch v c nhng g? Trong v tr ny c mt [Php] l, gi l bt tht gi bt c, c tu c tht. Ni ngi thng hn lm ch v rt mt mt; vy hn tnh l bn c, hn chim c tin nghi. Hn cng lm ch v mt mt, nh hng cng mnh m, [th] bn thn ch v chu ng cng ln, [v] c m hn tn tht cng nhiu; ch c y u cp cho ch v. ng thi khi bn thn ch v chu ng, ch v c th vt b tm tht nh nhng, chng n trong tm. Trong v tr ny cn c mt [Php] l: ch v chu ng thng kh rt ln, vy nn nghip lc t thn ca ch v cng phi c chuyn ho. Bi v ch v ph xut; chu ng ln n u, chuyn ho ln n ; u bin thnh c. Ngi luyn cng chng phi mun c y l g? Chng phi ch v lng c 1; nghip lc cng c tiu tr. Nu hn khng to hon cnh y cho ch v, th ch v lm sao cao tm tnh c? Ch v [i i ti] tt, ti cng [i i ch v] tt, tt c ho i ngi y ri s tng cng; l no c chuyn y? Chnh l v hn to cho ch v mu thun nh vy, to ra c hi cao tm tnh, [nn] ch v mi t trong m c th cao tm tnh ca mnh; tm tnh ch v chng phi cao ln l g? Tam c. Ch v l ngi luyn cng, tm tnh ch v nng ln th cng ca ch v chng phi cng nng ln? Nht c t c. Chng phi ch v nn cm t ngi ta? Trong tm ch v phi ht mc cm n ngi ta, tht s l nh vy. Tt nhin, hn xut ra tm khng tt, nu khng khng cp c cho ch v, nhng tht s hn to ra mt c hi cho ch v cao tm tnh ca mnh. Vy cng ni, chng ta nht nh phi coi trng tu luyn tm tnh; khi tu luyn tm tnh [th] ng thi tiu tr nghip lc, chuyn ho thnh c, ch v mi c th cao tng; chng tng ph tng thnh cho nhau. Ln n cao tng m xt, th cc [Php] l [ni ngi thng] u thay i. Ngi thng khng hiu r nhng vic ny; [khi] ch v ln cao tng m xt nhng [Php] l, th mi th u thay i. ni ngi thng ch v cho rng [o] l ny l ng, nhng n khng tht s ng. Ln cao tng m xt th mi tht s ng; thng thng l nh vy. Ti ging thu [Php] l cho ch v ri; hy vng rng trong tu luyn sau ny, mi ngi c th t coi mnh l ngi luyn cng, tu luyn mt cch chn chnh, v [Php] l ny c [trnh] by y ri. C th mt s ngi, v h ni ngi thng, nn h cho rng li ch vt cht r rng thc ti kia ca ngi thng mi l li ch thit thc. Trong dng chy ln ngi thng, h khng th ly tiu chun cao m yu cu bn thn. K thc, [v vic] lm ngi tt ni ngi thng [th] c nhng nhn vt anh hng m phm lm khun mu; l khun mu ni ngi thng. Nu ch v mun lm ngi tu luyn, th hon ton da vo ci tm ca mnh m tu, ton da vo bn thn m ng, khng h c khun mu. May thay hm nay chng ti ging rng i Php; trong qu kh [nu] ch v mun tu, nhng khng ai ging [dy]. Nh th ny ch v chiu theo i Php m thc hin th s thc hin tt hn; c th tu hay khng, c th hnh hay khng, t ph ln n tng no, hon ton da vo bn thn ch v. Tt nhin, hnh thc chuyn ho nghip lc cng khng hon ton ging [ht] nh ti va ging; cng s [c] biu hin ti cc phng din khc. Ngoi x hi,
1

Lng c: c c i ng; tam c: c c ba ng; nht c t c: mt hnh ng c c bn ng tin li.


75

Chuyn ho nghip lc

gia nh u xut hin. i ngoi ng, hoc trong cc hon cnh x hi khc, u cng c th gp chuyn phin phc. Cn lm cho ch v vt b nhng tm no m cha vt b c ni ngi thng. Tt c cc tm chp trc, min l ch v c, th cn phi vt b ti cc chng hon cnh [khc nhau]. [S] lm cho ch v trt ng, t m ng o; tu luyn l nh th. Cn c mt tnh hung kh in hnh: c rt nhiu ngi chng ta trong qu trnh tu luyn, thng thng khi ch v luyn cng, th i nhn ca ch v c bit khng ng ; mt khi ch v luyn cng, lin gy s [nh ln] vi ch v. Ch v lm vic khc, th h khng quan tm. Chng hn ch v am m chi mt chc mt bao nhiu thi gian, th h cng kh chu, nhng khng nh [vic] luyn cng. Ch v luyn cng u c can h g n h; rn luyn thn th, khng nh hng n h, v l tt. Nhng h ch v luyn cng, h lin qung gy s vi ch v. C ngi ch v luyn cng, [m] ci nhau n mc ly hn. Rt nhiu ngi khng ngh th xem ti sao li xut hin tnh hung ny? Sau ny ch v hi h: C sao ti luyn cng th mnh li kh chu nng ny n th? H khng ni c g, tht s khng ni c g: Th , ti khng nn nng th, nhng lc y pht ho gh qu. Thc ra l chuyn v sao? Khi luyn cng th ng thi nghip lc cn chuyn ho, bt tht gi bt c, iu mt cng l iu xu; ch v cn phi ph xut. C th va vo n ca nh, i nhn ca ch v lin cho ch v mt trn vo u; ch v nu nhn nhn qua c, th cng ch v luyn hm nay s khng ung ph. C ngi hiu rng luyn cng cn [coi] trng c, nn bnh thng [quan h] vi i nhn ca mnh rt tt. Nhng va ngh: Bnh thng ti ni mt [th n] khng ni hai; hm nay n li ci ln u ln c ti. Khng nhn ni, lin gy s li vi i nhn; nh th hm nay luyn cng nh khng. L v nghip lc vn cn kia, h gip ch v tiu i nhng ch v khng chu m cn gy s vi ngi ta; [nn nghip lc] khng tiu c. Nhng vic ny rt nhiu, c rt nhiu ngi chng ta tng gp tnh hung ny, nhng khng th ngh l v sao. Ch v lm vic khc th h khng quan tm n ch v; nguyn [luyn cng] l vic tt, nhng h c khng chu ch v yn. Thc ra h gip ch v tiu nghip, nhng t h khng bit. H khng h gy s vi ch v b mt, cn trong tm li rt tt vi ch v; khng phi nh th, [m] cn nng gin tht s xut ra t ni tm. Bi v nghip lc ri vo ai th ngi thy kh chu; m bo l nh vy.

cao tm tnh
Nhiu ngi trc y v khng gi vng tm tnh, [nn] vn xut hin rt nhiu; luyn n mt tng nht nh ri th khng ln c na. C ngi nguyn [ban u] tm tnh tng i cao; khi luyn cng lin lp tc khai m thin mc, t n mt cnh gii no . Bi v cn c ca c nhn ny kh tt, tm tnh rt cao, nn cng ca h tng ln rt nhanh. Khi t n v tr s ti ni tm tnh ca h, cng ca h cng tng ln n , h cn cao cng ca mnh hn na, th [khi y] cc mu thun kia cng t nhin xut hin, chnh l h lin tc cao tm tnh. c bit l [ngi] ban u c cn c tt, h cho rng cng ca mnh tng ln tt, luyn cng rt tt, nhng ti sao bao nhiu phin phc t nhin [xy] n? V sao ci g cng khng tt: mi ngi i vi h cng khng tt, lnh o cng khng coi trng h, hon cnh ti gia nh cng tr nn rt cng thng. Ti sao t nhin xut hin nhiu mu thun nh th? T h khng ng [ra c]. V cn c ca h tt, nn t n c mt tng nht nh, [v] xut hin trng thi
cao tm tnh 76

nh th. Tuy vy l tiu chun vin mn ti hu ca ngi tu luyn cha? Hy cn qu xa mi tu ln c! Ch v cn lin tc cao bn thn. l v mt cht cn c bn thn mnh mang theo khi tc dng, nn ch v mi c th t n trng thi y; cao hn na, th tiu chun kia cng cn cao ln. C ngi ni: Ti kim thm cht tin, thu xp gia nh n tho, th ti khng lo lng g na, [ri] ti s li tu o. Ti ni rng ch v ang vng tng; ch v khng th chi phi cuc i ngi khc c, khng th thao tng vn mnh ngi khc c, k c vn mnh ca v, cha m, anh em; ch v c quyt nh c [nhng vic y] khng? Hn na, ch v sau ny khng phi lo lng, ch v khng c phin phc g na, th ch v tu luyn g y? Luyn cng mt cch qu thoi mi chng? L no c chuyn y? [ch] l ch v ng ti gc ngi thng m [mong] tng vy thi. Tu luyn cn phi tu luyn trong ma nn, [] xem [i vi] tht tnh lc dc ch v c th dt b hay khng, c th coi nh hay khng. Ch v chp trc chnh vo nhng th y, th ch v khng tu xut lai c. Bt k s vic g cng c quan h nhn duyn; v sao ngi ta c th lm ngi? Chnh l v ngi ta c tnh; ngi ta v ci tnh ny m sng; tnh cm thn quyn, tnh cm nam n, tnh cm vi cha m, cm tnh, tnh b bn, thc thi cng vic cng c tnh, u cng khng tch khi ci tnh y; mun lm hay khng, cao hng hay khng, yu v ght, ht thy mi th trong ton b x hi nhn loi u t ci tnh y m ra. Nu tnh kia chng on, th ch v khng th tu luyn c. Ngi ta nu nhy ra khi ci tnh ny, th khng ai ng n ch v c, tm ngi thng khng ng n ch v c; thay vo l t bi, vn l iu cao thng hn. Tt nhin on dt iu y ngay lp tc khng d dng g; tu luyn l qu trnh lu di, l qu trnh ln ln vt b cc tm chp trc ca bn thn; nhng ch v cn phi t mnh t yu cu nghim khc cho mnh. L ngi luyn cng chng ta s t nhin gp mu thun. X l th no? Bnh thng ch v lun lun bo tr tri tim t bi, [bo tr] tm thi ho i; [khi] gp vn th s x l c tt, bi v n c mt khong ho hon. Ch v lun t bi, ly Thin i ngi, lm vic g u lun lun cn nhc n ngi khc, mi khi gp vn th trc ht ngh rng: Vic ny i vi ngi khc c th chu c khng, i vi ngi khc c phng hi g khng; nh vy s khng xut hin vn g. Do ch v luyn cng cn theo tiu chun cao, tiu chun cao hn na m yu cu bn thn. Mt s ngi vn hay khng ng [ra c]. C ngi khai m thin mc ri, nhn thy Pht, lin v nh bi Pht, trong tm cu nim: Ngi v sao khng quan tm n con? Xin gip con gii quyt vn ny i! Tt nhin Pht khng qun; [kh] nn kia chnh l ng y by t ra; mc ch ch v cao tm tnh, trong mu thun ch v d cao ln. Hi ng y c th gip ch v gii quyt [mu thun] khng? Hon ton khng gip ch v gii quyt; gii quyt ri th ch v tng cng ra sao, cao tm tnh v tng nh th no? ch v tng cng mi l [iu] then cht. Cc i Gic Gi nhn [nhn] rng, lm ngi khng phi l mc ch, sinh mnh ngi ta khng phi v lm ngi, m chnh l quay tr v. Con ngi chu kh bao nhiu; [cc i Gic Gi] cho rng chu kh cng nhiu cng tt, tr n nhanh hn; h thc s ngh nh th. C ngi khng ng, cu Pht khng c, lin bt u on Pht: Ti sao Ngi khng gip con? Hng ngy [con] t hng dp u ly Ngi [c m]. C ngi v iu ny m qung c tng Pht, t [lng] m Pht. V h [lng] m, tm tnh ca h cng rt xung, cng
cao tm tnh 77

cng mt. H hiu rng mt c ri, nn cng hn Pht; h tng rng Pht [lm] hi h. H dng ci l ca ngi thng m o tm tnh ca Pht; lm sao c th o c? H dng tiu chun ngi thng m xt s vic trn cao tng; lm sao c th th c? Do thng hay xut hin vn nh vy: coi nhng kh [nn] trong cuc i l bt cng i vi mnh; c nhiu ngi suy sp m rt xung. My nm trc c rt nhiu i kh cng s, danh ting hin hch cng suy sp rt xung. Tt nhin, cc kh cng s chn chnh tr v, hon thnh xong s mnh lch s ca mnh lin tr v. Nhng [kh cng s] cn [] li lm lc ni ngi thng; nhng ngi tm tnh rt xung y vn cn ang hot ng; h khng cn cng na. Mt s kh cng s trc y ni danh vn ang hot ng ti x hi; s ph ca h thy rng h rt chn ngi thng, rt ni danh li v khng th t ko ln c na, hng ri; ngi ta bn mang ph nguyn thn ca h i, [m] cng u trn thn ca ph nguyn thn. Nhng v d nh th c kh nhiu. Trong php mn chng ta, v d loi ny rt t, [nu] c th cng khng ni cm nh th. V phng din cao tm tnh, th nhng v d ni tri c rt nhiu. C mt hc vin nh my dt kim ti mt thnh ph ca tnh Sn ng, sau khi hc Php Lun i Php dy cc cng nhn khc luyn; kt qu lm cho din mo tinh thn ca nh my hng khi hn ln. Trc y cc u [mu] khn tm ca nh my dt kim thng b ct i mang v nh, cc cng nhn u ly [nh th]. Sau khi hc cng ri th anh ta khng nhng khng ly na, m cn mang nhng th ly v nh tr li [nh my]. Ngi khc thy anh ta lm th, th khng ai ly na; c cng nhn cn mang ht nhng g ly tr li nh my; trong ton nh my xut hin tnh hung nh vy. Trm trng mt trm ph o thnh ph ti nh my xem [tnh hnh] cc hc vin luyn Php Lun i Php [tu] luyn th no; gim c nh my y ch thn gp mt ni: Nhng cng nhn sau khi hc Php Lun i Php ca cc ng, n sm v mun, lm vic ht sc cn thn, lnh o phn cng vic g cng [thc hin] khng n h; [h] cng khng tranh [ginh] li ch. H u lm vic nh th c, lm cho din mo tinh thn ton b nh my khi sc [hn ln], hiu qu kinh t ca nh my cng tt. Cng ca cc ng tht l li hi; khi no S ph cc ng qua y, ti cng tham gia. Mc ch ch yu vic tu luyn Php Lun i Php ca chng ta l a con ngi ln cao tng, ch khng h ngh n lm nhng s vic nh vy; tuy nhin n cng c th pht huy tc dng to ln thc y vn minh tinh thn ca x hi. Nu nh ai ai cng hng vo ni tm m tm, ai ai cng mun bn thn lm th no cho tt, th ti ni rng x hi ny s n nh, tiu chun o c nhn loi cng s nng cao tr li. Khi ti ging Php truyn cng ti Thi Nguyn, c mt [n] hc vin trn 50 tui, hai v chng gi cng n hc. Khi h i n gia ng ci, mt xe -t chy rt nhanh qua ; chic gng chiu hu ca xe t nhin mc vo y phc ca b. [N] mc vo v ko b li i hn mi mt, v lm b ng xung t phch mt ci, [cn] chic xe chy xa hn hai mi mt mi dng li. Ngi li xe nhy vi ra khi xe v bc mnh ni: Ny, b i ng m khng nhn ! Hin nay ngi ta nh vy y, h gp vn l trc tin [h] y trch nhim, c ti h hay khng th cng y cho [ngi khc]. Ngi ngi trong xe ni: Hy xem xem [ngi ta] ng c sao khng, a [ngi ta] n bnh vin i. Li xe hiu ra, vi ni: Bc c sao khng? Ng c b sao khng ? Chng ta cng n bnh vin

cao tm tnh

78

xem nh. Hc vin ny t t b dy khi mt t ri ni: Khng sao c, cu i i. [B] phi bi xong bn vn ng chng ri i tip. n lp hc, [b] k vi ti chuyn y; ti cng ht sc va : Tm tnh ca hc vin chng ta thc s c cao ln. B k vi ti: Tha S ph, hm nay con hc Php Lun i Php; nu con khng hc Php Lun i Php, th hm nay con s khng hnh x nh th. Mi ngi th ngh xem: ngh hu ri, vt gi hin nay t nh th, i ng phc li cng khng c. Ngi trn 50 tui b xe hi li i xa nh th, b ng xung t. Hi b thng u? u cng b thng ht, nm khng dy. n bnh vin, th i vin; n ri nm li khng ra na. Ngi thng c th s [lm] nh vy. Nhng b ny l ngi luyn cng, khng lm nh th. Chng ta ging rng, tt xu xut t mt nim ca ngi ta, sai bit mt nim y a n hu qu khc nhau. Vi tui cao nhng y, l ngi thng, c th ng [vy] m khng b thng khng? y vy m ngay c da ca b ny cng khng b try xc. Tt xu xut t mt nim; nu nh b nm ti ni: i ch, ti hng ri, ch ny b ri, ch kia b ri. Nu th th c th gn t xng gy, t bi ri. Ch v c cp bao nhiu tin, c i cn li ch v nm ti bnh vin m khng ra, hi ch v c th thoi mi khng? Ngi ng ngoi xem u cho rng l lm: B ny sao khng vi vnh anh kia cht tin, i tin anh kia. Chun mc o c con ngi ngy nay mo m c ri. Ngi li xe phng nhanh, nhng anh y phi chng c m ngi ta? Anh ta chng phi v l g? Nhng con ngi hin nay u nh vy c, nu khng vi tin, th trong tm ngi xem cng thy bt bnh. Ti ni rng hin nay tt xu chng rch ri; c ngi nu ni vi h rng ng ang lm iu xu, h s khng tin. Bi v chun mc o c con ngi thay i; c ngi ch chy theo li, ch v kim tin, [m] vic g cng lm. Ngi chng v mnh, tri tru t dit, [cu ny] tr thnh phng chm sng mt ri! C mt hc vin Bc Kinh, bui ti sau khi n xong dt con trai i do Tin Mn, v thy c xe qung co ang bn v s; a tr n xem, [v] mun mua v s. Chi th chi, [anh y] bn cho cu con mt ng chi; mua mt ci c ngay gii nh, c mt chic xe p cao cp dnh cho tr em; a tr v cng vui thch. Trong u anh ta lc my ng mt ci: Mnh l ngi luyn cng, c sao li cu nhng th ny? Mnh nhn ca ci phi ngha mt ri; mnh mt cho h bao nhiu c khng bit? Lin ni vi con: B con mnh khng cn; nu mun th chng ta t mua. a tr khng bng lng: Ni b mua b khng mua; t con chi c b li khng cho con ly. Ku khc mi khng chu, khng c cch no khc, [anh ta] nh y xe v nh. V nh ri, cng ngh cng thy kh chu, nh em tin a li cho ngi ta. Nhng ngh li: X s xong, mnh a tin cho h, chng phi h s chia nhau? Vy quyt nh a tin ng h cho n v [cng tc]. Ti n v cng c khng t hc vin Php Lun i Php, [nn] lnh o cng hiu c anh ta. Cn nu mt hon cnh thng thng, mt n v thng thng, [nu] ch v ni rng ch v l ngi luyn cng, trng gii mt chic xe p, nhng ch v li ni ch v khng cn, nn ly tin ng h cho n v; [nu th] ngay c lnh o cng ngh rng tm thn ngi ny c bnh. Ngi khc cng bn tn lung tung: Anh ny phi chng luyn cng thin [sai], b tu ho nhp ma? Ti ging, rng chun mc o c mo m ri. Vo thi thp nin 50, 60, th vic ny khng ng k, rt bnh thng, khng ai cm thy l.

cao tm tnh

79

Chng ti ging: du chun mc o c ca nhn loi bin i nhiu n u, [th] c tnh ca v trChn Thin NhnN vn vnh vin bt bin. C ngi ni ch v tt, ch v khng nht nh tht s tt; c ngi ni ch v xu, ch v khng nht nh tht s xu; [] l v tiu chun nhn nh tt xu mo m ri. Ch khi ph hp vi c tnh ny ca v tr th h mi l ngi tt; l tiu chun duy nht nhn nh ngi tt xu, [v] l [iu] c tha nhn trong v tr. Ch v du thy x hi nhn loi bin i nhiu n vy, chun mc o c ca nhn loi ang [trt] trn dc ln, o c th gian trt xung hng ngy, ch chy theo li; nhng s bin ho ca v tr khng th tu theo s bin ho ca nhn loi m bin ho theo. Lm ngi tu luyn th khng th dng tiu chun ca ngi thng yu cu. Ngi thng ni rng vic ny l ng, th ch v lin theo m lm, nh th khng th c. Ngi thng ni tt y khng nht nh l tt; ngi thng ni xu y cng khng nht nh l xu. Vo thi i m tiu chun o c mo m ny, [v nh] mt c nhn lm iu xu, ch v bo rng h ang lm iu xu, th h khng tin! L ngi tu luyn, th phi dng c tnh v tr m nhn nh, th mi c th phn bit ra ci g l tht s tt v tht s xu.

Qun nh
Trong gii tu luyn c mt tnh hung, gi l qun nh. Qun nh l mt hnh thc [nghi thc] tn gio ca phng php tu luyn Mt tng ca Pht gia. Mc ch l c nhn tri qua qun nh ri th khng th ti [gia] nhp mn khc, [h c] tha nhn l t chn chnh ca mn ny. Hin nay vic ny k l nh th no? Luyn cng cng xut hin hnh thc tn gio ny, cc cng php o gia cng lm qun nh, ch khng [cn] ch c Mt tng. Ti ging: h ly c hiu Mt tng m ging cng php Mt tng ngoi x hi thy u l gi. Ti sao ni nh vy? Bi v ng Mt nc ta tiu mt trn mt nghn nm ri, hon ton khng tn ti; v chu hn ch ngn ng nn Tng Mt vn lun khng truyn vo vng t ngi Hn chng ta mt cch hon chnh. c bit [v] y l Mt gio, nn cn phi tu luyn b mt trong cha, hn na phi tri qua s trao truyn b mt t s ph, s ph mang [ t] i tu b mt. Khng thc hin c im ny, th tuyt i khng th truyn ra c. C nhiu ngi m gi mc ch nh th ny ln Ty Tng hc cng: theo ngi ta bi s hc Tng Mt, tng lai lm kh cng s, ni danh, pht ti. Mi ngi th ngh xem, cc Pht sng lt-ma tht s c chn truyn u c cng nng rt mnh, u c th thy trong tm ngi n hc cng suy ngh nhng g. V kia n lm g, nhn mt ci lin hiu r ci tm y ngay: Mun ln y hc nhng iu ny, [sau] ra lm kh cng s pht ti ni danh; n ph hoi phng php tu Pht ny. Php mn tu Pht nghim tc nhng y liu c th ch v v cu danh li [mun] lm kh cng s ny n m tu tin ph hoi khng? Ch v c ng c g? Do hon ton khng th truyn cho v kia c; [h] s khng c chn truyn. Tt nhin, c kh nhiu cha, [h] c th c c mt s th v ngoi nng cn. Nu nh tm khng chnh, khi mun lm kh cng s m phm vic xu, nh th s chiu mi ph th. Con ng vt ph th cng c cng, nhng [] khng phi l Tng Mt. Ngi tht s ln Ty Tng cu Php, c th ln ri s li lun m khng tr ra na; y l nhng ngi chn tu. Rt l l hin nay c nhiu cng php o gia cng ging qun nh. o gia l dn theo mch, hi lm qun nh g y? Theo ti bit, [khi] ti truyn cng ti
Qun nh 80

pha Nam, c bit vng Qung ng c kh nhiu, c khong trn mi cng php lm lon lung tung ang ging qun nh. ngha l g? H qun nh cho ch v ri, ch v s l t ca h, khng th hc cng khc c na; nu hc cng khc h s trng pht ch v; h lm nhng iu nh th. chng phi t mn oai o l g? iu h truyn l cha bnh kho ngi, qun chng hc ri cng ch l mun c thn th kho mnh. [H] lm vy lm g? C ngi ni, rng luyn cng ca ng ta s khng c luyn cng khc na. ng y c kh nng [cu] ngi ta n vin mn khng? ng l a t ca ngi ta i sai ng ri! C nhiu ngi lm nh vy. o gia khng ging iu ny, vy m xut hin nhng g l qun nh. Ti pht hin ng kh cng s lm qun nh li hi nht, cng tr ng y cao ngn no? Ch cao nh to nh hai hoc ba tng l ht; ti thy rng l mt i kh cng s ni danh ly lng nh th, cng [ca ng] rt xung tht ng thng. Hng trm hng nghn ngi xp thnh hng, [] ng y qun nh cho ngi ta. Cng ca ng hu hn, ch cao ngn y; cng ny chng my chc s h xung, khng cn na, hi ly g qun [nh] cho ngi ta, chng phi la ngi l g? Qun nh chn chnh, nhn ti khng gian khc, th xng ct ca ngi ta t u n chn u bin thnh ging nh bch ngc. Chnh l dng cng, vt cht cao nng lng [] tnh ho thn th, qun ton b t u n chn. ng kh cng s kia c th lm c iu ny khng? ng ta khng th. ng ta lm g y? Tt nhin [ng y] khng nht nh lm tn gio; mc ch l hc xong cng ca ng, th l ngi ca ng, ch v phi tham gia lp [hc] ca ng, hc nhng iu ca ng y. Mc ch l kim tin ca ch v; khng ai hc th ng khng kim c tin. t Php Lun i Php cng ging t cc php mn Pht gia khc, tc l c thng s qun nh nhiu ln; nhng khng ch v bit. Ngi c cng nng c th bit; ngi nhy cm cng c th cm thy; khi ng hoc mt lc no c th t nhin mt lung nhit tun t trn nh u xung thng thu ton thn. Mc ch ca qun nh khng phi cp cng thm cao cho ch v; cng l bn thn ch v tu luyn xut lai. Qun nh l mt phng php gia tr, chnh l gip ch v tnh ho thn th, lm thn th ch v thanh l thm mt bc na. Cn qun [nh] nhiu ln, mi tng u cn gip ch v thanh l thn th. Bi v tu ti t k, cng ti s ph, nn chng ti khng ging hnh thc [nghi thc] qun nh. Mt s ngi cn lm nhng g l bi s. Ging n y, ti thun tin cp mt iu; c nhiu ngi mun bi ti lm S. Thi k lch s chng ta hin nay khc vi x hi phong kin Trung Quc; qu gi dp u c c tnh l bi s khng? Chng ta khng lm ci vic hnh thc y. C nhiu ngi chng ta ngh th ny: Mnh dp u t hng bi Pht, trong tm thnh knh th s tng cng. Ti ni rng tht khi hi; luyn cng chn chnh ton da vo bn thn m tu; cu g cng v dng. Khng bi Pht, khng t hng, [m] chiu theo tiu chun ngi tu luyn m tu luyn mt cch chn chnh, [th khi] ng [Pht] gp ch v s rt va . ni khc ch v ton lm iu xu, ch v dp u t hng cho ng, [th] ng gp ch v s rt kh chu; chng phi o l l g? Tu chn chnh da vo bn thn. Hm nay ch v dp u bi s xong, ra khi ca li mun g lm ny, hi c tc dng g? Chng ti hon ton khng ging hnh thc [bi s] ny; ch v c th cn lm u danh d ca ti [y ch]! Chng ti cp cho ch v nhiu nh th; tt c mi ngi ch cn thc tu, dng i Php yu cu bn thn mt cch nghim khc, [th] ti u coi ch v l t; ch cn ch v tu luyn Php Lun i Php, chng ti s coi ch v l t.
Qun nh 81

Nu ch v khng mun tu, th chng ti khng c cch no. Nu ch v khng tu, th ch v mang danh [ t] hi c ch g? Hc vin vo k th nht hay hc vin vo k th hai [cng nh nhau]; nhng ch v ch luyn my ng tc kia th l t ca chng ti chng? Ch v phi tht s chiu theo tiu chun tm tnh ca chng ti m tu luyn, th mi c th t c thn th kho mnh, th mi c th tht s ln cao tng. Do chng ti khng ging nhng vic hnh thc y; ch cn ch v tu luyn, th l ngi trong mn chng ti. Nhng Php thn ca ti iu g cng bit; ch v ngh g h u bit; iu g h cng c th lm c. Ch v khng tu luyn th h khng qun ch v; [cn nu] ch v tu luyn th [h] s gip n cng. C cng php trong ngi luyn cng cha gp qua s ph, ni rng hng v mt phng no m dp u, tr vi trm ng l c. Chng phi la mnh di ngi l g? Ngoi ra ngi ny rt t nguyn. T tr i duy h i vi cng ny, [i vi] ngi [ca cng] ny; cng li ni vi ngi khc, rng ng hc cng khc. Ti thy tht qu khi hi. Cn c ngi lm nhng g l m nh; cng khng bit ngi y chm mt ci th c tc dng g. Khng ch nhng g truyn cng di c hiu Mt tng l gi, m tt c mn truyn cng di [c hiu] Pht gio cng u l gi. Mi ngi th ngh xem, phng php tu luyn my nghn nm ca Pht gio u [c] hnh thc nh th, ai m sa i [n] i th c cn l Pht gio khng? Phng php tu luyn l tu Pht mt cch nghim tc, hn na [n] cc k huyn diu; sa i mt cht l lon ngay. V qu trnh din ho cng l cc k phc tp; cm gic ca con ngi khng l g ht; khng th da vo cm gic tu luyn. Hnh thc tn gio ca ho thng chnh l phng php tu luyn; h sa i th khng cn l nhng iu ca mn y na. Mi mt mn u c i Gic Gi ch tr, mi mn cng tu xut c rt nhiu i Gic Gi, khng ai dm tu thay i phng php tu luyn ca mn y; cn mt kh cng s nh b, hi c c my uy c dm coi thng Ch m sa i php mn tu Pht? Nu nh sa i ri, th c cn l php mn kia na khng? Kh cng gi c th phn bit c.

Huyn quan thit v


Huyn quan thit v cn gi l huyn quan nht khiu. Trong an Kinh, o Tng, Tnh Mnh Khu Ch c th tra thy nhng danh t nh th. Vy chng l g? C rt nhiu kh cng s thuyt khng c r rng. L v tng s ti ca mt kh cng s bnh thng hon ton khng th nhn thy [chng], cng khng cho php h thy. Ngi tu luyn nu mun thy c chng, th ti tng thng ca hu nhn thng tr ln mi c th thy c; kh cng s bnh thng cha t n tng y, do vy nhn khng thy. Gii tu luyn xa nay u tm cu xem huyn quan l g? Nht khiu u? Thit v nh th no? c trong an Kinh, o Tng, Tnh Mnh Khu Ch ch v thy h ton ging l lun vng vng, hon ton khng ni cho ch v v thc cht. Ging ti ging lui, cn lm ch v ln ln c ln, [h] ging khng r rng; bi v khng th nhng iu thc cht cho ngi thng bit c. Ngoi ra ti ni vi mi ngi, v ch v l t Php Lun i Php chng ti, nn ti mi ni vi ch v nhng li ny: nht nh khng c c nhng sch kh cng gi lon by kia; khng phi [ti ni v] my cun c th trn, m l ni v nhng sch kh cng gi m nhng ngi hin nay vit; ngay c gi ra ch v cng ng lm. Trong no ch v ch hi c mt nim u xut hin: i
Huyn quan thit v 82

ch, cu ny c o l . Nim u y va lo ln, th ph th bn kia s gn ln [thn ch v]. Rt nhiu [sch] l do ph th ch huy v khng ch tm danh li ca ngi ta m vit. Sch ca kh cng s gi nhiu, kh l nhiu; rt nhiu v khng c trch nhim; b ph th lon bt nho ri m h cng vit. C nhng cun c th ni trn hoc nhng c th lin quan ch v tt nht cng khng nn xem; y c vn chuyn nht khng lon. Mt lnh o Hip hi Kh cng Trung Quc k cho ti mt chuyn, lm ti bun ci qu. K rng c mt c nhn kia Bc Kinh, ng vn thng n nghe cc kh cng s [thuyt] ging; nghe ti nghe lui, sau mt thi gian di i nghe nh th, ng cho rng kh cng chnh l my mn y [thi]. V [h] u mt tng, [nn] u ging nhng iu y. ng cng nh cc kh cng s gi, tng rng hm ngha ca kh cng ch c vy! Th ri, ng cng mun vit sch kh cng. Mi ngi th ngh xem, [mt] ngi khng luyn cng [cng] vit sch kh cng; sch kh cng hin nay ch l sao chp ca nhau. ng vit ti vit lui, vit n on huyn quan th khng vit c na. Ai bit r huyn quan nh? [Trong] cc kh cng s chn chnh cng chng c my [ngi] bit r. ng bn hi mt v kh cng s gi. ng khng bit [] l gi; m bn thn ng cng khng hiu kh cng. Tuy nhin nu ngi ta hi m kh cng s gi tr li khng c, th ngi ta chng phi s bit v ny l gi? Do vy v ny dm ni lung tung, ni rng huyn quan nht khiu trn u ch tiu tin. Nghe tht qu khi hi. Ch v ch c ci, cun sch ny xut bn ngoi x hi ri. Vy cng ni, sch kh cng hin nay mc khi hi n th; ti ni rng ch v c nhng th no ch g; [chng] v dng, ch c th hi ngi. Ci g c gi l huyn quan thit v? Ngi ta khi tu [ giai on] th gian php, khi tu n trung tng tr ln, tc l khi tu n cc tng cao ca th gian php, th ngi ta bt u xut nguyn anh. Nguyn anh khc vi ci m chng ti gi l anh hi. Anh hi rt b, nhy nht lng xng vui nhn, rt nghch ngm. Nguyn anh bt ng; [lc] nguyn thn khng n lm ch n, [th] n ngi bt ng, tay kt n, chn xp bng ngi trn [to] sen. Nguyn anh sinh xut ra ti an in; [mc] cc vi quan khi [n] b nh u kim cng c th nhn thy n. Ngoi ra [ti] ni r mt vn na: an in chn chnh [ch] c mt khi, v tr bng di. Huyt hi m tr ln, nm trong thn th con ngi, t bng di tr xung, chnh l khi in y. Rt nhiu cng, rt nhiu cng nng, rt nhiu th thut loi, Php thn, nguyn anh, anh hi, rt nhiu th sinh mnh, [chng] u t khi in ny sinh ra. Qu kh c mt vi ngi tu o ging v thuyt thng an in, trung an in, h an in; ti ni rng l sai. [H] cng ni s ph ca h truyn [iu ny] t bao nhiu [nin] i, trong sch cng vit th. Ti ni vi mi ngi: nhng b tru b cm [v dng] thi c i u c; ch v du thy [chng] c truyn tha bao nhiu nm, nhng chng khng nht nh l ng. Nhng tiu o th gian vn lun lu truyn ngi thng, nhng h tu khng [thnh] c, khng l g c. H gi chng l thng an in, trung an in, h an in; ca h l ch no c th sinh an u l an in 1. chng khi hi l g? nim ngi ta tp trung vo mt im, [sau] mt thi gian lu, th c th sn sinh mt khi nng lng, [v] kt an. Khng tin th nim ch v [t] mi ti cnh tay, gi nguyn nh th, [sau] mt thi gian lu, n s kt an. Do c ngi thy tnh hung ny, bn ni v x bt an in, nghe li cng khi hi hn; nhn thc
1

an in: rung an; in rung.


83

Huyn quan thit v

ca h l kt an c tc l an in. Thc ra l an nhng khng phi in; ch v ni v x bt an hoc thng an, trung an, h an; ni th th cn c. Cn ci in tht s c th xut sinh v s Php th ch c mt khi, chnh l khi in v tr bng di. Nh vy thuyt v thng an in, trung an in, h an in l sai lm. nim ngi ta t ti ni u, [qua] mt thi gian lu, th s kt an. Nguyn anh sinh ra t khi an in v tr bng di; dn dn to ln ln rt chm. n khi ln bng qu bng bn, th ton b hnh dng thn th c th nhn c r, mt mi u hnh thnh. Cng vo lc [nguyn anh] ln bng qu bng bn, st cnh thn ca n li c mt tiu bo trn trn c xut sinh. Sau khi sinh ra ri th tu theo nguyn anh ln n u, n cng ln n . n khi nguyn anh ln n chiu cao 4 thn, th xut hin mt cnh hoa sen. Khi ln n chiu cao 5 n 6 thn, cc cnh hoa sen v c bn trng thnh, xut hin mt tng hoa sen; nguyn anh rc r nh vng kim ngi trn i hoa sen sc vng y, trng rt p. chnh l [thn] th kim cng bt hoi; Pht gia gi l Pht th; o gia gi l nguyn anh. Php mn tu luyn chng ti u tu luyn c hai loi thn th, [chng] u cn; bn th cng cn chuyn ho. Mi ngi u bit, rng Pht th khng th hin hin ni ngi thng; dn ht sc th c th hin hin c hnh thi, [m] dng mt ngi thng c th nhn thy quang nh ca n. Cn thn th ny, sau khi tri qua chuyn ho, th ni ngi thng [n] ging vi [thn th] ngi thng; ngi thng nhn khng ra [ch khc bit]; n cn c th i xuyn qua cc khng gian. Khi nguyn anh ln n chiu cao 4 n 5 thn, th kh bo cng ln n chiu cao y; n ging nh v ca kh cu, trong sut. Nguyn anh vn ngi to bt ng. Khi ln n ngn y, kh bo kia cn ri khi an in, n [c] sinh ra xong, [v nh] da chn cung rng, do [n] s thng ln. Qu trnh thng ln l mt qu trnh v cng chm, nhng hng ngy c th [nhn] thy n ang di ng. [N] chm chm di ng ln, thng ln trn. Chng ta quan st tht k s cm gic c s tn ti ca n. Khi thng n v tr huyt n trung ca ngi [tu luyn], n cn ti v tr mt giai on thi gian. Bi v nhng tinh hoa ca [thn] th ngi, c rt nhiu th (qu tim cng nm ti y) u cn hnh thnh nn mt b trong kh bo ny. Nhng [cht] tinh hoa cn b sung vo cho kh bo. Qua mt giai on thi gian, n li bt u thng ln. n lc i qua c ca ngi [tu luyn], th cm thy rt nght th, ging nh cc huyt qun u b kp li, sng ln rt kh chu; n s nh th trong khong mt hai ngy l ht. Ri n ti nh u; chng ti gi l ln [ti] n hon. Ni l ti n hon, k thc n to n c ton b u ca ch v; ch v s cm thy u no sng ln. Bi v n hon l mt vng ht sc then cht ca sinh mnh con ngi, n cng cn hnh thnh nhng th tinh hoa ti ni ny. Sau n s t ng thng o ca thin mc m dn p ra ngoi; cm nhn c rt l kh chu. Sng ln lm thin mc rt au, huyt thi dng cng sng ln, [v] mt cng hm vo trong; lin tc nh th cho n khi n dn p ra hn ngoi, v lp tc treo [l lng] trc trn; nh vy c gi l huyn quan thit v, c treo ti ch ny. Ngi khai m thin mc, n lc ny khng nhn c na. V [trong] tu luyn ca Pht gia v o gia, mun nhng th trong huyn quan [c] hnh thnh nhanh nht, nn ca kia khng m. Pha trc c hai cnh ca ln, pha sau c hai cnh ca, [chng] u ng li; ging nh ca ln ca Thin An Mn Bc
Huyn quan thit v 84

Kinh, hai bn mi bn c hai cnh ca ln. V chng [c] hnh thnh v b sung nhanh nht, nn ca khng m khi khng gp tnh hung ht sc c th; [ngi] c thin mc vn c th nhn c, th n bc ny khng nhn c na, khng cho nhn. N treo ni y c mc ch lm g? Bi v trm mch ca thn th chng ta giao hi ti ni y; vo lc ny trm mch u i qua huyn quan quanh thnh mt vng [ri] i ra; u phi i [qua] huyn quan; mc ch l trong huyn quan t ln mt c s na, hnh thnh mt h thng cc th. Bi v [thn] th ngi chnh l tiu v tr, n s hnh thnh mt tiu th gii; ton b nhng th tinh hoa ca [thn] th ngi u hnh thnh trong ny. Tuy nhin n ch hnh thnh mt b thit b, cha th hon ton vn dng c. [Trong] tu luyn ca K Mn cng php, huyn quan vn m. Huyn quan [c] phng xut ra xong, [n] l hnh ng thng, ri dn dn bin thnh trn; do vy ca hai bn ca n u m. V K Mn cng php khng tu Pht cng khng tu o, nn t mnh bo h ly mnh. S ph trong Pht gia v o gia c rt nhiu, u c th bo h ch v; ch v khng cn [c kh nng] nhn, v cng khng xut hin vn g. Nhng [] K Mn cng php [lm] th khng c, h cn t bo h mnh; do h cn duy tr kh nng nhn. Nhng lc ny thin mc nhn cc th, u ging nh nhn qua mt ng knh vin vng. Sau khi [mt] b cc th [c] hnh thnh xong, khong mt thng th [n] bt u quay li. Quay vo trong u xong ri, gi l huyn quan hon v. Khi quay vo cng sng rt kh chu, sau [n] dn p ra huyt ngc chm ca ngi [tu luyn]. Cm gic dn p ra cng rt l kh chu, ging nh u nt m ra; lp tc xut ra ngay, n xut ra th lp tc cm gic nh hn i. Sau khi xut ra, n treo khng gian rt thm [su], trong hnh thc thn th tn ti khng gian rt thm [su]; do [ngi tu luyn] khi ng khng gi [] ln n. Nhng c mt im: khi huyn quan thit v ln th nht th trc mt c cm gic, tuy rng n ti khng gian khc, nhng vn c cm thy trc mt m m, ging ht nh c ci g ang che chn, khng c thoi mi lm. Bi v ngc chm l mt i quan1 rt then cht, pha sau cng cn hnh thnh mt b cc th; ri n li bt u quay li. Huyn quan nht khiu y thc ra khng phi l nht khiu, [m] n cn hon v nhiu ln; n quay vo n n hon ri li bt u ging h xung, trong thn ging h xung, [ging h] mt mch cho n huyt mnh mn. Ti huyt mnh mn n li phng xut ra. Mnh mn ca con ngi l mt i khiu ch yu cc k then cht. o gia gi l khiu, chng ti gi l quan. i quan ch yu ny, thc s l ca st, v s tng ca st. Mi ngi bit rng thn th c nhiu tng, cc t bo nhc th ca chng ta hin nay l mt tng, cc phn t bn trong l mt tng; nguyn t, proton, in t, [cc lp t] nh v hn, nh v hn, nh v hn, cho n cc lp t cc tiu, mi mt din u [thit] lp mt tng ca. Do vy c rt nhiu nhng cng nng, rt nhiu nhng th thut loi, u b kho trong ca mi tng. Cc cng php khc luyn an, n lc an cn n tung, u tin cn chn [ng] m mnh mn; nu n chng c chn [ng] m ra, cng nng s khng phng thch c. Ti huyt mnh mn huyn quan hnh thnh xong mt b cc th y, n li tin vo [thn th]. Sau khi tin vo n s bt u quay tr li ch bng di; gi l huyn quan quy v. Sau khi quy v, [huyn quan] khng tr v ch ban u. Lc ny nguyn anh ln lm ri; kh bo s ph trm ln nguyn anh, bao [bc] ly nguyn anh. [Khi]
1

i quan: ca ln, y huyt ngc chm c tnh l mt quan.


85

Huyn quan thit v

nguyn anh ln ln, n cng ln ln theo. Thng thng lc nguyn anh [ca] o gia ln n c a tr 6~7 tui, th cho php n ri [thn] th, gi l nguyn anh xut th. V nguyn thn ca ngi [tu luyn] lm ch n, n s c th xut ra hot ng. Thn th ca ngi [tu luyn] nh ti ch kia bt ng, nguyn thn xut ra. Thng thng khi nguyn anh [ca] Pht gia tu luyn n c ca bn thn [ngi tu luyn] th khng cn nguy him g na. Thng thng n lc y cho php n ri [thn] th, ly khai khi thn th, c th xut lai. Khi ny nguyn anh to ln nh bn thn [ngi tu luyn], ci bc cng ln [nh th]; ci bc y n ra ngoi [thn] th ri, [] chnh l huyn quan. Bi v nguyn anh ln nhng y, tt nhin [huyn quan] cng n ln ra ngoi [thn] th. Ch v c th thy hnh tng Pht trong cha, thy rng hnh tng Pht u trong mt vng trn, nht l nhng bc ho hnh tng Pht, u c ci vng y, [v] ng Pht ngi trong . Rt nhiu hnh tng Pht u nh th, nht l nhng bc ho hnh tng Pht ti cc cha c, u nh vy c. V sao ngi trong vng trn, khng ai [gii] ni r rng c. Ti ni vi mi ngi rng, [n] chnh l huyn quan. Nhng lc ny n khng cn c gi l huyn quan na, gi l th gii; nhng cha c th thc s gi l th gii c. N mi ch c mt b cc thit b kia thi; ging nh nh my chng ta c mt b cc thit b, nhng cha c kh nng sn xut; cn c ngun nng lng, c nguyn liu ri mi c th sn xut. My nm trc c nhiu ngi tu luyn ni: Ti [c] cng cao hn B Tt, ti [c] cng cao hn Pht, ngi khc nghe vy thy huyn [hoc] lm. K thc h ni khng huyn [hoc] cht no; tu luyn [] th gian cng thc s t rt cao. V sao xut hin tnh hung ny, tu thnh ri cn cao hn Pht khng? Khng th l gii trn b mt nh th c; cng ca h tht s rt cao. Bi v sau khi h tu ln n tng rt cao, ri t n lc khai cng khai ng ca mnh, th cng thc s rt cao. ng vo thi im ngay trc khi h khai cng khai ng, th gip h b tm phn mi cng ca bn thn h xung, ngay c tiu chun tm tnh ca h cng ct xung. Dng nng lng y m b sung cho th gii ca h, th gii ca bn thn h. Mi ngi bit rng, cng ca ngi tu luyn, c bit l nhng th thm ln ch tiu chun tm tnh, l [tri qua] v s kh [nn] mt i, ti hon cnh gian kh m ma luyn, m tu luyn xut lai, nn n cc k trn qu; ly ra tm phn mi nhng th trn qu nh th m b sung cho th gii ca h. Do vy khi tu thnh trong tng lai, [h] mun g gi tay lp tc c ngay, cn g c ny, mun lm g th lm c ny, trong th gii ca h ci g cng c. l uy c ca h, bn thn kinh qua chu kh m tu xut ra c. Chng nng lng ny ca h c th tu bin ho cc th. Do Pht mong mun g, mun n g, [mun] thng ngon g, th u c iu . y l [iu] bn thn h tu xut lai c; chnh l Pht v; khng c nhng th y th h tu khng thnh c. Lc by gi, mi xng l th gii ca bn thn mnh; nhng h ch cn li hai phn mi cng n vin mn, c o. Tuy rng ch cn li hai phn mi, nhng thn th ca h khng [cn b] kho; hoc gi khng mang theo thn th, hoc gi mang theo thn th, nhng thn th c chuyn ho [bng] vt cht cao nng lng ri; lc y h i hin thn thng, uy lc v t. Cn khi tu luyn ti ni ngi thng thng thng mang theo kho, khng c bn s g ln; cng cao n my cng chu hn ch; hin nay khng th na.

Huyn quan thit v

86

Bi ging th nm
hnh Php Lun
K hiu ca Php Lun i Php chng ta l Php Lun. Ngi c cng nng, c th nhn thy Php Lun ny ang xoay chuyn. Chic huy hiu nh Php Lun ny ca chng ta cng nh th, n ang xoay chuyn. Chng ta chiu theo c tnh Chn Thin Nhn ca v tr, ch o s tu luyn ca mnh, chiu theo nguyn l din ho ca v tr m luyn; do cng m chng ta luyn c cng rt ln. Theo mt ngha no m ging, hnh Php Lun ny l [hnh] nh thu nh ca v tr. Pht gia coi th gii mi phng nh mt khi nim [v] v tr, bn mt tm phng, tm phng v; c th c ngi c th nhn thy tn ti trn di ca n {Php Lun} mt cng tr, nh vy vi trn di c thm vo th [n] chnh l th gii mi phng, cu thnh nn v tr ny, i biu cho v tr ni chung m Pht gia nhn nhn. Tt nhin trong v tr ny c v s thin h, bao gm c h Ngn H ca chng ta trong . Ton b v tr ang vn ng, tt c cc thin h trong ton b v tr cng ang vn ng; do cc thi cc v ph [hiu] ch nh trong hnh ny cng ang xoay chuyn, ton b Php Lun cng ang xoay chuyn, hn na ph [hiu] ch ln gia cng ang xoay chuyn. Theo mt ngha no m ging, n tng trng cho h Ngn H ca chng ta; ng thi v chng ta l Pht gia, nn trung tm l ph hiu ca Pht gia; nhn b mt l nh vy. Tt c cc vt cht khc nhau u c hnh thc tn ti [cc] khng gian khc, ti [cc] khng gian khc u c hnh thc tn ti v mt qu trnh din ho cc k phong ph v cc k phc tp. hnh Php Lun ny l [hnh] nh thu nh ca v tr, ti tng khng gian khc n cng c hnh thc tn ti v qu trnh din ho ca mnh, vy nn ti gi [] l mt th gii. Khi xoay chuyn theo chiu kim ng h th Php Lun c th t ng hp th nng lng v tr; khi xoay chuyn ngc chiu kim ng h th [n] c th pht phng nng lng. Xoy vo (thun chiu kim ng h) bn thn, xoy ra (ngc chiu kim ng h) nhn; [] l mt c im ca cng php chng ta. C ngi ni: Chng ta l Pht gia, v sao cn c thi cc? Thi cc y phi chng l o gia? Bi v cng ca chng ta luyn c rt ln; [iu] luyn c tng ng vi c v tr. Nh vy mi ngi th ngh xem, trong v tr ny c hai gia ln l Pht gia v o gia, loi tr i bt k gia no cng khng cu thnh nn v tr hon chnh c, khng th ni l v tr hon chnh c; do chng ta y cng c nhng iu trong o gia. C ngi ging: Nhng khng phi ch c o gia, cn c nhng [mn] nh C c gio, Nho gio, v nhng [tn] gio khc na. Ti ni vi ch v rng, Nho gio khi tu luyn n tng cc cao, n quy v o gia; cn phng ty c rt nhiu tn gio sau khi tu ln cao tng, chng quy v Pht gia, chng thuc v cng mt th h bn Pht gia. l hai th h ln. Vy ti sao thi cc [hnh] va c hai ci trn di xanh lam, va c hai ci trn di en? Theo ch hiu thng thng ca chng ta, thi cc l do hai chng vt cht en v trng cu thnh, [y l] kh m v kh dng. l nhn thc ng ti tng rt nng [cn] m xt; ti cc khng gian khc nhau c cc hin th [ti] khng gian khc nhau. Hin th ti tng cao nht, th mu sc ca n chnh
hnh Php Lun 87

l nh th. o [gia] m chng ta vn thng bit n chnh l [c thi cc ] c mu sc trn di en. [Ti] ly mt th d, mt s ngi trong chng ta khai thin mc, pht hin rng dng mt nhn th thy [vt] mu , [nhng] ti khng gian ch sai khc mt tng m nhn th n l mu xanh lc. Ci [vt] mu vng kim ny trong khng gian khc li thy l mu tm; n c s tng phn sai bit nh th; tc l mu sc ti cc khng gian khc nhau cng c s thay i khc nhau. Thi cc trn di xanh lam l thuc v Tin Thin i o, bao gm php mn tu luyn K Mn. Ph [hiu] ch ti bn [bn] mt l Pht gia; chng ging vi [ph hiu] gia; u l Pht gia. Mu sc ca Php Lun ny trng rt ti sng, chng ti ly n lm k hiu ca Php Lun i Php. Mi ngi chng ta thng qua thin mc nhn thy Php Lun ny khng nht nh c mu sc nh vy; mu nn ny thay i, nhng mu hnh khng thay i. Khi Php Lun m ti cp cho ch v v tr bng di ang xoay chuyn, thin mc ca ch v nhn c [n], c th [l] , c th l tm, c th l xanh lc; cng c th l v sc. da-cam vng lc lc-lam lam tm, mu nn ca n khng ngng i mu nh th; do iu ch v nhn thy c c th c cc mu sc khc; nhng mu sc ca mu hnh ph [hiu] ch v thi cc bn trong khng thay i. Chng ti nhn thy mu nn ny ca mu hnh rt p mt, nn chng ti ly n c nh li [nh th]. Ngi c cng nng c th thu qua tng khng gian ny m thy c rt nhiu iu. C ngi ni: Ph [hiu] ch ny trng rt ging nh th ca Hitler. [Ti] ni vi mi ngi rng ph hiu ny bn thn n khng c khi nim giai cp no ht. C ngi ni: Nu gc ny m quay hng nghing pha kia th ng l th ca Hitler. Khng phi nh th, n xoay chuyn c hai pha. X hi nhn loi chng ta bit n mu hnh ny mt cch rng ri t 2500 nm trc y, t thi i Thch Ca Mu Ni bit n n. Hitler l vo thi Chin tranh th gii ln th hai tnh n nay mi c my chc nm; ng ta trm ly n dng. Tuy nhin mu sc ca n khc vi ca chng ta; n mu en; hn na n hng u nhn ln trn, ng, dng ng nh th. V Php Lun ny [ti] ch ging n y thi, chng ti ch ging n hnh thc bn ngoi ca n thi. Vy ph [hiu] ch trong Pht gia chng ta [biu] th iu g? C ngi ni l ct tng nh ; l cch gii thch ngi thng. Ti ni vi ch v rng, ph [hiu] ch l tiu ch ca tng cc Pht; ch t n tng ca Pht mi c. B Tt, La Hn khng c; tuy nhin i B Tt, t i B Tt u c. Chng ti thy rng nhng i B Tt ny vt xa khi tng ca Pht thng thng, thm ch cao hn c Nh Lai. Ch Pht vt qu tng Nh Lai c nhiu n mc khng m c. Nh Lai ch c mt ph [hiu] ch , t n tng Nh Lai tr ln, ph [hiu] ch s [xut hin] nhiu hn. Vt gp i Nh Lai th c 2 ph [hiu] ch . Vt ln na s c 3 ch, 4 ch, 5 ch, v.v. y khp thn cng c. Trn u, hai u vai, u gi u s xut hin; khi nhiu qu th c cc ch nh lng bn tay, ngn tay, gan bn chn, ngn chn u s xut hin [cc ch y]. Tu theo tng khng ngng cao, cc ph [hiu] ch s khng ngng tng thm nhiu; do vy ph [hiu] ch l i biu cho tng ca Pht; tng ca Pht cng cao th ph [hiu] ch cng nhiu.

hnh Php Lun

88

K Mn cng php
Ngoi cc cng php bn Pht gia v o gia, cn c K Mn cng php; h t gi mnh l K Mn tu luyn. i vi cc cng php tu luyn th ngi thng chng ta c nhn thc th ny: Trung Quc t thi c i n nay, ngi ta nhn nhn rng cc cng php bn Pht gia v o gia l cc phng php tu luyn chnh thng, cng gi chng l tu luyn chnh php mn. K Mn cng php ny t xa n nay cha h [c] cng b ra th [gian]; rt t ngi bit c s tn ti ca h, ch nghe ni n qua cc tc phm ngh thut. C K Mn cng php hay khng? C. Ti trong qu trnh tu luyn, c bit l vo mt s nm v sau, ti gp ba v cao nhn bn K Mn; [h] truyn cp cho ti nhng tinh hoa trong mn ca mnh, nhng iu ht sc c o c bit, ht sc hay. Chnh v nhng iu ca h rt c o c bit, nn nhng [th] luyn xut lai cng c qui phi thng; ngi thng khng th hiu c. Ngoi ra cn ging mt cu: phi Pht phi o, khng tu Pht khng tu o. Ngi ta h nghe thy chng tu Pht cng chng tu o, lin gi h l bng mn t o, h t gi mnh l K Mn cng php. Ni bng mn t o l c khinh thng, nhng khng c phn i, khng bo rng h l t php; im ny l khng nh. L gii trn ch [ngha] cng khng c ng t php. Lch s xa nay [ngi ta] vn coi cng php ca Pht v o mi xng l tu luyn chnh php mn; khi ngi ta khng nhn thc c cng php ca h, th ngi ta ni h l bng mn, [tc l] ca bn cnh, khng phi chnh php mn. Th cn t o? T o ng l vng v dt nt, con ng vng v. Ch t ti Trung Quc c i thng hay ni thnh bn; bng mn t o l c ng nh th1. V sao h khng phi t php? V h cng c yu cu nghim khc v tm tnh, h cng tu luyn chiu theo c tnh v tr, h cng khng vi phm c tnh ca v tr, [v] quy lut ca v tr, h cng khng lm iu xu; do khng th ni n l t php. Khng phi v c tnh ca v tr chng ta ph hp vi phng php tu luyn ca Pht gia v o gia, m l v phng php tu luyn ca Pht gia v o gia ph hp vi c tnh ca v tr, nn mi [tr] thnh chnh Php. Tu luyn ca K Mn cng php nu ph hp vi c tnh ca v tr ny, th h khng phi t php, m cng li l chnh Php; bi v tiu chun nhn nh tt-xu thin-c l c tnh ca v tr. H chiu theo c tnh v tr m tu, cho nn n cng l con ng chnh; ch c iu c im yu cu ca h khc vi bn Pht gia v o gia. H cng khng ging vic truyn mt cch rng ri, phm vi truyn rt nh. o gia truyn cng, dy mt l kh ng, tuy nhin trong ch c mt chn truyn; Pht gia ging ph chng sinh, ai c th tu th ngi y tu. Khi truyn tha K Mn cng php khng th chn hai ngi, m trong mt thi k lch s rt di mi tuyn chn mt ngi truyn; do nhng iu ca h khng h c ngi thng bit n trong lch s xa nay. ng nhin vo lc kh cng ln cao tro, ti pht hin rng trong cng php ny c mt s t ngi cng ra truyn cng. Tuy nhin truyn ti truyn lui [mt thi gian] th h thy khng c, bi v c mt s iu m s ph ca h hon ton khng cho php h truyn. Nu ch v truyn cng [ph cp], th ch v khng th chn ngi [hc]; nhng ngi n [hc], tm tnh cao thp ti cc tng khc nhau. [Nhng ngi]
1

V cc ch Hn trong on ny. C ch mn, ngha l ca, cng c ngha mn phi; tng t vi ch o, ngha l con ng, cng c ngha l o, hay mt mn phi no . Bng mn ci ca bn cnh, khng phi l chnh php mn. T o, hay bn o con ng vng v dt nt, khng phi l chnh o. Hiu trn ngha b mt l nh vy.
89

K Mn cng php

m gi nhng quan nim khc nhau n [hc], loi ngi no cng c, nn ch v khng c cch no chn truyn. Do vy khng ph cp K Mn cng php c, d xut hin nguy him; bi v nhng iu ca h rt c th. C ngi ngh: Pht gia tu Pht, o gia tu [thnh] Chn Nhn, K Mn cng php ny tu thnh th c tnh l g? L tn Tin, h khng c phm vi th gii c nh [trong] v tr. Mi ngi u bit, Pht Nh Lai Thch Ca Mu Ni c th gii Ta B, Pht A Di c th gii Cc Lc, Pht Dc S c th gii Lu Ly; mi Nh Lai v i Pht u c th gii ca mnh. Mi mt i Gic Gi u c mt thin quc do t mnh t chc; rt nhiu t ca h sinh sng trong . Nhng K Mn cng php h khng c phm vi c nh [trong] v tr, h ch ging nh du Thn tn Tin.

Luyn t php
Luyn t php l g? C mt s hnh thc nh th ny: c mt loi ngi chuyn luyn t php, bi v nhng iu [lun] c ngi truyn trong cc [thi] i lch s. Ti sao li truyn nhng th y? V h truy cu nhng danh, li, pht ti ni ngi thng, h ging nhng th y. Tt nhin tm tnh ca h khng cao, nn h khng c cng. H c [c] g? [c] nghip lc. Khi nghip lc ca ngi ta ln, th cng s hnh thnh mt loi nng lng. Nhng h khng c tng, h so vi ngi luyn cng th khng so c, nhng so vi ngi thng th li c th c ch ngi thng. Bi v nhng th y cng l mt loi th hin ca nng lng, khi mt tp trung li rt ln, cng c th lm cho cng nng trn thn [th] ngi ta mnh ln, cng c th pht huy tc dng nh th; do trong lch s xa nay cng c mt s ngi truyn nhng iu ny. H ni: Ti lm iu xu, [nhc] m ngi ta, th ti tng cng. H khng h tng cng, [trn] thc t l lm mt vt cht mu en tng ln; bi v lm iu xu c th c vt cht mu en, [tc l] nghip lc. Do vy h c th khin nhng cng nng nho nh vn mang trn thn th {ca h} nh nghip lc kia m tr nn mnh hn; h c th sinh ra mt t cng nng nh b, nhng khng lm c iu g to tt. Nhng ngi ny cho rng, lm vic xu th cng tng cng, [y l] h c cch ni nh th. C ngi ging nhng th nh: o cao mt thc, ma cao mt trng. l t thuyt ni ngi thng; ma kia vnh vin khng th cao hn o c. C mt tnh hung nh th ny; v tr m nhn loi chng ta nhn thc c ch l mt tiu v tr trong v s cc v tr; chng ta gi tt [n] l v tr. V tr y ca chng ta mi ln tri qua thi gian ht sc lu di, th u pht sinh mt i tai nn v tr. V tai nn y s lm cho ht thy [mi th] trong v tr, k c cc tinh cu u c th [b] hu dit, ht thy cc sinh mnh trong v tr u c th [b] hu dit. S vn ng ca v tr cng c quy lut [ca n]; [ti] v tr chng ta ln ny khng ch c nhn loi l bin cht tr nn xu; c rt nhiu sinh mnh thy c tnh hung ny, rng hin nay, trong khng gian v tr ny t lu pht sinh mt v n ln. Cc nh thin vn hc hin nay khng nhn thy, l v hin nay khi chng ta dng knh vin vng ln nht m nhn, th quang cnh nhn c l nhng s vic 15 vn nm nh sng trc y. Nu mun nhn thy s bin ho ca thin th hin nay, h cn sau 15 vn nm nh sng na mi c th nhn thy c, nh vy rt l lu. Ton b v tr hin nay xut hin mt bin i rt to ln; mi khi xut hin s bin i nh vy, ton b cc sinh mnh ca ton v tr u [b] x [l] hu dit, ton b u [b] t vo trng thi hu dit. Mi mt khi pht sinh tnh hung
Luyn t php 90

nh vy, th c tnh tn ti t trc trong v tr v vt cht trong u cn phi [b] lm cho n tung; thng thng u b n cht ht; tuy nhin qua mi ln n cng khng c sch ht. Khi v tr mi c nhng i Gic Gi cc cao cc cao kin to li mi xong ri, trong vn c [cn tn ti] mt s khng b n cht. Cc i Gic Gi kin to v tr [mi] ny l chiu theo c tnh ca bn thn mnh, [theo] tiu chun ca bn thn mnh m kin to v tr y; do [so] vi c tnh v tr ca thi k trc c nhng ch bt ng. [Nhng sinh mnh] khng b n cht, c m gi c tnh ban u, [Php] l ban u trong khi hnh x ti v tr [mi] ny. V tr mi c kin to ra l chiu theo c tnh v tr mi, theo [Php] l ny m hnh x. Do [nhng g] khng b n cht tr thnh ma can nhiu n [Php] l ca v tr. Nhng h khng c xu t n th, h chng qua ch chiu theo c tnh ca v tr chu k trc m hnh x; chnh l ci m ngi ta gi l thin ma. Nhng i vi ngi thng h khng c s uy hip g c, h hon ton khng hi ngi, h ch hnh s theo ci l h m gi m thi. Trong qu kh y l iu ngi thng khng c php bit n; ti ni rng nhng Pht cnh gii rt cao siu qu tng Nh Lai c rt nhiu, nhng ma y ng k g, so snh tht qu nh b. Lo, Bnh, T cng l mt loi ma, nhng c sinh ra duy h c tnh v tr. Trong Pht gio ging lc o lun hi, ging v vn [c] mt o [l] A Tu La; k thc chnh l [mt] sinh vt ca khng gian khc, nhng khng mang bn tnh [con] ngi. Theo [gc ] i Gic Gi m xt, chng cc k cc k thp, khng h c kh nng g; nhng trong con mt ngi thng th [chng] tht ng s; chng c tn ti nng lng nht nh; chng xem ngi thng nh th vt, nn thch n ngi. My nm gn y, chng cng chy ra truyn cng. Chng c tnh l g y; [hnh dng] chng trng c ra hnh ngi [u]? Lm ngi ta rt s; hc nhng th ca chng ri th phi theo chng [thnh] ng loi ca chng. C mt s ngi khi luyn cng, t tng khng ng n, khi ph hp vi cch ngh ca chng, chng lin n dy ch v. Nht chnh p bch t, khi ch v khng truy cu, th khng ai dm ng n ch v. Nu ch v sinh ra t nim, truy cu nhng th khng tt, chng s n gip ch v, ch v s tu theo ma o; s xut hin vn ny. Cn c mt tnh hung na gi l luyn t php khng t bit. Ti sao gi l luyn t php khng t bit? Chnh l v ngi ta khng hiu c rng mnh ang luyn t php. S vic ny ht sc ph bin, qu l c rt nhiu. Ging nh ti ging hm va ri, c nhiu ngi luyn cng t tng khng ng n; ch v thy h ang [luyn] trm trang kia, tay mi run c ln, chn cng mi run c ln. Nhng [u] no h vn khng ngh, h ngh: Vt gi leo thang, mnh phi i mua my th; luyn cng xong mnh s i mua; nu khng gi li tng ln. C ngi ngh: n v [cng tc] hin nay ang phn nh, phn nh [ln ny] khng bit c mnh trong y khng nh? Ngi ph trch phn nh i x t vi mnh nh th nh th. Cng ngh cng bc mnh: Hn th no cng khng cp nh cho mnh, mnh s cho hn bit tay nh th ny ny nim u no cng c. Nh ti ging, [h] ni t chuyn nh mnh cho n quc gia i s; ni n ch khng va th cng ni cng bc mnh. Luyn cng cn [coi] trng c; khi chng ta luyn cng, ch v khng ngh vic tt, th cng khng th ngh vic xu; tt nht l ng ngh g ht. Bi v khi luyn cng ti tng thp cn phi thit lp mt c s; c s y pht huy tc dng ht sc quan trng, bi v nim hot ng ca con ngi c mt tc dng nht
Luyn t php 91

nh. Mi ngi th ngh xem, hi nhng g c thm vo trong cng ca ch v, nhng iu ch v luyn xut ra c c th l tt khng? N c th khng phi l en en khng? Hi c bao nhiu ngi khng m gi cch ngh nh trn khi luyn cng? Ch v ti v sao luyn cng mi m khng ht bnh? Ti ni luyn cng c mt s ngi khng c ngh n vic xu nh th, tuy nhin khi luyn [cng] h vn c m gi mi [tm] cu cng nng, cu iu ny cu iu khc, cc loi tm thi, [cng nh] cc loi dc vng mnh m. K thc, [h] ang luyn t php [m] khng t bit; nu ch v bo rng h luyn t php, h c th khng ng : Ti l c kh cng i s ny n dy ti kia y. Tuy nhin kh cng i s y bo ch v [coi] trng c, ch v c [coi] trng khng? Khi ch v luyn cng, ch v c thm vo nhng nim bt ho, ch v th ni xem ch v c th luyn xut ra c g tt khng? Chnh l vn y, n thuc v luyn t php khng t bit, v cng ph bin.

Nam n song tu
Trong gii tu luyn c mt loi phng php tu luyn, gi l nam n song tu. Mi ngi c th nhn thy trong phng php tu luyn Mt tng Ty Tng, cc hnh tng Pht iu khc hoc hnh ho, thy mt [thn] th nam m mt [thn] th n ang tu luyn. C nhng lc hnh thc biu hin ca [thn] th nam l Pht, ang m mt ngi n khng mc g c; cng c [lc l] thn bin ho ca Pht, bin thnh hnh tng kim cng u b mt nga, m mt [thn] th n cng khng mc cht g. Ti sao li nh th? Trc ht chng ti ni r vn ny cho ch v. Trn Tri t chng ta, khng ch Trung Quc chu nh hng ca Nho gia, [m] ton th nhn loi chng ta, vo thi c i my th k trc, [th] quan nim o c ca nhn loi khng khc [nhau] nhiu. Do loi phng php tu luyn y thc ra khng bt ngun t Tri t ny ca chng ta, n truyn t tinh cu khc n; nhng loi phng php y tht s c kh nng tu luyn. Thi y khi loi phng php ny truyn nhp vo Trung Quc nc ta, th chnh v n c b phn nam n song tu v tu luyn b mt, [nn] khng c ngi Trung Quc tip th; do vo nhng nm Hi Xng [triu] i nh ng b hong t ngi Hn tiu dit. Khng cho php n lu truyn ti Hn a; thi y gi l ng Mt. Nhng n hon cnh c th ni Ty Tng, vng t c th y, n c lu truyn v sau. Tu luyn kiu nh th l v sao? Mc ch ca nam n song tu l cn ly m b dng, ly dng b m, b tr cho nhau cng tu, t n mc ch m dng cn bng. Mi ngi bit, du l Pht gia hay o gia cng vy, c bit l hc thuyt m dng ca o gia ging rng, [thn] th ngi t c m dng tn ti. V [thn] th ngi c m dng tn ti, [thn] th ngi mi c th tu luyn xut ra cc loi cng nng, nguyn anh, anh hi, Php thn cng nh cc th sinh mnh. V c m dng tn ti, nn c th luyn xut ra c rt nhiu th sinh mnh. Bt lun l ngi nam hay n, u nh nhau c, t khi in ca an in y u c th sinh thnh [nhng sinh mnh ni trn]; thuyt ny rt c o l. o gia vn thng coi na trn thn l dng, na di thn l m; cng c [ngi] coi mt lng l dng, mt trc thn l m; li cng c [ngi] coi thn th ngi bn tri l dng, bn phi l m. Trung Quc chng ta c cch ni rng nam t n hu, cng chnh t y m ra, rt c o l. V thn ngi t c m dng tn ti, [nn] di tc dng m dng tng h, t thn s c th t n m dng cn bng, cng s c th sn sinh ra rt nhiu cc th sinh mnh.
Nam n song tu 92

iu ny ni r mt vn , chng ta khng cn dng n phng php tu luyn nam n song tu, cng c th tu ln n tng rt cao nh th. Nu nh dng n phng php tu luyn nam n song tu, nu nh gi [tm tnh] khng vng, th s nhp ma, s thnh t php. Ti tng rt cao [trong] Mt tng nu mun dng n nam n song tu, th ho thng [hoc] lt-ma y cn phi tu luyn ln n tng rt cao ri. Ti lc s ph ca h s [hng] dn h tin hnh loi tu luyn ny; v tm tnh ca h rt cao, h c th gi [mnh] c vng, [nn] khng lc sang nhng iu t. Cn i vi nhng ngi tm tnh rt thp th tuyt i khng th dng n [phng php ny]; dng n th s nhp t php, bo m l vy. V tm tnh c hn, cc tm dc vng cnh gii ngi thng cha b, tm sc [dc] cha b, xch ca tm tnh ch thi, m bo rng h dng mt ci l t ngay. Do chng ti ging rng, tu tin truyn [n] tng thp, th chnh l truyn t php. Vi nm nay c khng t kh cng s truyn ging nam n song tu. K l ch no? o gia cng xut hin phng php tu luyn nam n song tu; hn na [n] khng phi xut hin by gi, [m] bt u t [triu] i nh ng. o gia xut hin nam n song tu l sao? [Trong] hc thuyt thi cc ca o gia, thn th l tiu v tr, t c m dng. Cc i php chnh truyn chn chnh u lu truyn t nhng nin i xa xa; t thay i, t cho thm vo bt k th g u chnh l lm lon nhng iu trong php mn y, lm cho n khng th t mc ch tu luyn vin mn c. Do [nu] trong cng php y khng c nhng iu nam n song tu, th nht nh khng th [thc hnh nam n song] tu; nu dng, th s sai lch, s xut hin vn . c bit php mn Php Lun i Php chng ti, khng c nam n song tu, cng khng ging v n. Vn ny, chng ti c nhn nhn nh vy.

Tnh mnh song tu


Vn tnh mnh song tu ny c ging gii r cho mi ngi ri. Tnh mnh song tu chnh l ngoi vic tu luyn tm tnh ra, cng ng thi tu mnh; ngha l, ci bin bn th. Trong qu trnh ci bin y, trong khi cc t bo ca con ngi dn dn c vt cht cao nng lng thay th, th lo ho s chm li. Thn th biu hin s li li hng v tui tr con ngi, dn dn li li, dn dn chuyn ho; cui cng khi hon ton c vt cht cao nng lng thay th, [th] thn th c nhn y hon ton chuyn ho thnh mt loi thn th [cu thnh t] vt cht khng gian khc. Loi thn th ny ging nh ra ngoi ng hnh m ti ging, khng trong ng hnh na; thn th ca ngi y l mt thn th bt hoi ri. Tu luyn trong cha ch l tu tnh, nn khng ging th php, khng ging tu mnh; h ging nit bn. Phng php Thch Ca Mu Ni truyn l ging nit bn; k thc bn thn Thch Ca Mu Ni c i php cao thm, c th chuyn ho hon ton bn th thnh vt cht cao nng lng mang theo. ng mun lu li php tu ny, [nn] bn thn ng cng nit bn. V sao ng dy nh th? L v ng mun ngi ta vt b n mc ti a cc tm chp trc, iu g cng vt b, cui cng n thn th cng vt b; tt c cc tm u khng c. V mun ngi ta t n mc ti a nh th nn ng i con ng nit bn; do ho thng xa nay u i con ng nit bn ny. Nit bn chnh l ho thng cht ri, nhc thn b i, nguyn thn ca bn thn h mang theo cng m i ln.
Tnh mnh song tu 93

Trng im ca o gia t vo tu mnh; v h tuyn , khng ging ph chng sinh, [nn] h i din l vi nhng ngi ht sc tt, tt phi thng. Do h ging nhng th thut loi, h ging vn lm sao tu mnh. Tuy nhin ti cc phng php tu luyn c nh ca Pht gia, c bit trong phng php ca Pht gio th khng th ging iu ny. [Nhng] khng phi [tt c] u khng ging; trong nhiu i php cao thm ca Pht gia cng c ging [iu ny]; php mn chng ti c ging. Mn Php Lun i Php ny ca chng ti cn c bn th, cn c nguyn anh; hai ci ny c ch khc nhau. Nguyn anh cng l thn th cu thnh t vt cht cao nng lng, nhng n khng th hin hin mt cch tu tin ti khng gian ny ca chng ta; cn nu mun bo tr lu di hnh tng ging nh ngi thng ti khng gian ny, [th] cn phi c bn th chng ta. Do vy sau khi bn th ny chuyn ho ri, tuy rng cc t bo ca n c vt cht cao nng lng thay th, nhng trnh t sp xp ca cc phn t khng thay i, do nhn th khng khc my so vi thn th ngi bnh thng. Tuy nhin c ch khc bit [so vi ngi thng], tc l, thn th ny c th tin nhp vo khng gian khc. Cng php tnh mnh song tu, t ngoi m quan st ngi ta cm thy nh tr ra nhiu tui; c nhn nhn b ngoi khc nhiu so vi tui thc t. Mt hm c ngi hi ti: Tha S ph, thy nhn xem con bao nhiu tui? K thc, b gn 70 tui ri, [nhng] biu hin [bn ngoi nh] mi c 40 tui. Khng c np nhn, sc mt sng sa, trng tro, hng ho; khng h ging nh nhng ngi 70 tui. Ngi luyn Php Lun i Php chng ta s xut hin tnh hung ny. Ni vui th ny, cc c nng tr tui u trang im, mun da d trng tro hn, p hn. Ti ni rng ch v tu luyn cng php tnh mnh song tu mt cch chn chnh, [th] t nhin t c iu y; bo m l ch v khng [cn] trang im. Chng ti khng a [thm] v d v phng din ny [na]. V trc y ti cc ban ngnh c kh nhiu ngi cao tui, nn ngi ta thng coi ti l ngi cn t tui; hin nay kh hn ri, [v] ti cc ban ngnh cng c kh nhiu ngi tr. K thc ti cng khng cn tr na, cng ang n 50 tui ri; hin nay 43 tui ri.

Php thn
Ti sao trn [hnh] tng Pht c mt trng? C nhiu ngi gii thch khng c; cng c ngi ni: Trn tng Pht c trng l v ho thng hng vo tng Pht nim kinh m sinh ra, tc l trng do ho thng tu luyn trc [tng] sinh ra. Tuy nhin ho thng tu luyn cng vy, ai tu luyn cng vy, loi nng lng y l tn x, khng nh hng; nn chng l ton b sn, trn, tng ni Pht ng u c trng y nh nhau. Vy c sao ch c trng trn tng Pht mi mnh nh th? c bit cc tng Pht trong ni su, hoc ti sn ng, hoc tc trn vch ni, thng hay c tn ti trng y. V sao xut hin trng ny? C ngi gii thch th ny, gii thch th kia, gii thch th no cng khng gii thch c thng. K thc trn tng Pht c trng y l v trn tng Pht c mt Php thn ca Gic Gi. Php thn ca Gic Gi y ti ch , do n c nng lng. Thch Ca Mu Ni hay B Tt Qun m cng vy, nu nh trong lch s tht s c nhn vt y, mi ngi th ngh xem, khi h tu luyn, th h cng l ngi luyn cng phi khng? Ngi ta sau khi tu n mt tng rt cao no xut th gian php, th s sn sinh ra Php thn. Php thn c sinh ra t b v ca an in ngi ta, l do Php v cng cu thnh, l th hin xut ra ti khng gian khc.
Php thn 94

Php thn c trang b y uy lc rt ln ca bn thn h; nhng thc ca Php thn, t tng ca Php thn chu s khng ch [iu hnh] ca ch th. Nhng bn thn Php thn cng l mt sinh mnh c th hon chnh, c lp, ht sc thc ti; do vy bn thn [n] cng c th thc thi bt k s vic g mt cch c lp. S vic m Php thn thc thi l ging vi, ging nh c vi s vic m ch thc ca ngi ta mong mun thc thi. S vic y bo bn thn thc thi th s thc thi nh th no, [th ] Php thn thc thi cng li nh th y; y chnh l iu m chng ti gi l Php thn. Ti mun lm mt s vic no , v nh gip t tu luyn chn chnh iu chnh thn th, [th] u do Php thn ca ti lm. Bi v Php thn khng mang ci thn th thng nhn nh th ny, nn [Php thn] th hin ti khng gian khc. Th sinh mnh y cng khng c nh bt bin; Php thn c th bin thnh ln thu thnh nh. C lc Php thn bin thnh rt ln, ln n mc khng nhn c ton b u ca Php thn; c lc bin thnh rt nh, nh n mc nh hn c t bo.

Khai quang
[Hnh] tng Pht ch to t cng xng ch l mt tc phm ngh thut. Khai quang chnh l thnh mi mt Php thn ca Pht vo tng Pht; ri sau , coi tng Pht nh mt thn th hu hnh [ca Pht] ni ngi thng th cng. Ngi luyn cng c ci tm knh ngng y, [th] khi tu luyn, Php thn trn tng Pht s h Php cho h, coi sc h, bo h h; y l mc ch chn chnh ca khai quang. Ch khi pht xut chnh nim trong nghi thc khai quang chnh thc, hoc c i Gic Gi ti tng rt cao, hoc c ngi tu luyn tng rt cao c lc lng [quyn lc] y th mi c th thc hin c s vic ny. Trong cha ging rng tng Pht cn phi khai quang; h ni rng tng Pht cha qua khai quang th khng linh. [V] cc ho thng trong cha hin nay, cc i Php s chn chnh, u [qua i] khng cn ti th. T sau i Cch mng Vn ho, trong nhng tiu ho thng c nhng v khng c chn truyn [nhng] hin nay lm tr tr; c rt nhiu iu b tht truyn. Hi h khai quang lm g? H ni: Khai quang xong, tng Pht s linh. C th linh [nghim] ra sao, h khng ni r c. Do h ch c hnh nghi l, t mt cun tiu kinh vn vo trong tng Pht, sau ly giy h [kn] li, [ri] hng vo nim kinh, v h ni rng khai quang xong. Nhng t c khai quang cha? Cn phi xem h nim kinh ra sao. Thch Ca Mu Ni ging rng chnh nim, [t n c] nim kinh nht tm bt lon, th tht s c kh nng to ra chn ng n th gii php mn tu ca ng, nh th mi mi c Gic Gi. Mt Php thn ca Gic Gi ny s n v nhp ln [tng Pht], nh th mi t c mc ch khai quang. C ho thng [va] nim kinh, va ngh trong tm: Khai quang xong [ngi ta] a mnh bao nhiu tin nh. Hoc l va nim kinh va ngh: Ngi kia x t vi mnh qu. H cng c lc c tranh chp, hin nay vo thi k mt Php, khng th khng tha nhn nhng hin tng y; ti y chng ti khng [nh] ph bnh Pht gio; vo thi k mt Php c nhng ngi cha chng h thanh tnh. Khi trong u h ngh nhng th y, pht sinh nhng nim u khng tt nh th, hi cc Gic Gi c th n khng? Hon ton khng t c mc ch khai quang. Tuy vy [cng] khng tuyt i, cng c nhng cha v o vin c bit tt.
Khai quang 95

mt thnh ph n ti thy mt ho thng, tay en thui. [V y] nht cun kinh vn vo tng Pht, dn dn li, ming lm nhm c mt chp l coi nh khai quang xong. Li ly mt tng Pht na, li lm nhm mt chp; mi mt ln khai quang l 40 ng. Ho thng hin nay bin [khai quang] thnh hng ho thng mi, kim tin bng khai quang tng Pht. Ti nhn mt ci l thy ngay khai quang cha c, hon ton khng khai quang; ho thng ngy nay cn lm c nhng vic nh th. Ti cn thy mt vic g na? Trong cha c mt v kia, trng ging nh mt c s, ni l khai quang tng Pht; v ny hng mt mt chic gng v pha Mt Tri, nh sng phn chiu ln thn ca tng Pht, h ni th l khai quang xong. ng l n mc tht qu tc ci! Pht gio hm nay pht trin n mc y; n cn l mt hin tng rt ph bin. Mt bc tng Pht ln bng ng ch to ti Nam Kinh, [c] a n t trn i D Sn Hng Kng; tng Pht rt to ln. Nhiu ho thng trn ton th gii n khai quang tng Pht ny; trong c mt ho thng hng mt tm gng v pha Mt Tri, nh sng phn chiu ri ln mt ca tng Pht [v] gi l khai quang. Mt i hi ln n th, mt trng hp nghim tc n th m cn lm nhng vic y; ti nhn thy rng tht ng bun thay! Khng l g, Thch Ca Mu Ni ging: n thi k mt Php, ho thng bn thn cn rt kh, nhn li cng kh hn. Thm vo cn c nhiu ho thng ng ti gc ca bn thn mnh m gii thch kinh Pht; ci th gi l Vng Mu Nng Nng kinh cng lt c vo trong cha; nhng iu khng phi l kinh in trong Pht gio cng lt vo trong cha; lm lon lung tung c, by gi tht lon. Tt nhin, vn c nhng ho thng tu luyn mt cch chn chnh, v cn rt tt. Khai quang trn thc t l thnh mi Php thn ca Gic Gi v ng trn tng Pht; l khai quang. Nu bc tng Pht y cha c khai quang th khng th [th] cng; nu [th] cng th s mang n hu qu rt nghim trng. Hu qu nghim trng g? Hin nay nhng [ngi] chng ta lm khoa hc v [thn] th ngi pht hin rng, nim ca con ngi chng ta, t duy trong i no con ngi c th sinh ra mt loi vt cht. Chng ti tng rt cao nhn thy n tht s l mt loi vt cht; tuy nhin loi vt cht y khng ging nh hnh thc sng in no m hin nay chng ta nghin cu pht hin ra, m l mt loi hnh thc i no hon chnh. Bnh thng ngi thng ngh tng v mt vn g th pht xut ra mt th c hnh thi i no; bi v n khng c nng lng, nn [sau khi] pht xut ra mt thi gian ngn lin tn mt; nhng nng lng ca ngi luyn cng th c bo tr trong mt thi gian lu hn. [Ti] khng ni rng bc tng Pht y sn xut ra khi cng xng lin c t tng; [n] khng c. Nhng c nhng chic cha c khai quang, h mang [chng] ln cha ri cng khng t c mc ch khai quang. Nu nh tm n kh cng s gi no , [hoc] ngi theo t mn oai o khai quang, th n cng nguy him hn: co, chn s gn ln . Nh vy nu tng Pht kia cha c khai quang, ch v ln bi [ly], th rt nguy him. Nguy him n mc no? Ti ging rng nhn loi pht trin cho n hm nay, ht thy u bi hoi; ht thy mi th trong ton b x hi, trong ton b v tr u theo nhau tr nn bi hoi; ht thy mi s vic chn ngi thng chng ta u l do t mnh to thnh ht. Mun cu chnh Php, [mun] theo chnh o u rt kh; can nhiu mi phng din. Mun cu Pht, hi ai l Pht? Mun cu rt kh. [Nu] khng tin [th hy] ti ging: H ngi th nht n trc tng Pht cha c qua khai quang m bi [ly] mt ci l
Khai quang 96

hng ri. Hin nay bi Pht hi c my ngi mang trong tm mong mun cu Pht c chnh qu? Nhng ngi nh th qu t. Mc ch ca i a s ngi bi Pht l g? Tiu tai, gii nn, pht ti, [h] cu nhng th y. c phi l nhng iu trong kinh in Pht gio khng? Hon ton khng phi nhng th tng ny. Chng hn ngi bi Pht cu tin, bi [ly] trc tng Pht, hoc tng B Tt Qun m, hoc tng Pht Nh Lai m ni: Cho con xin pht ti. Tt thi, mt nim hon chnh bn hnh thnh. [V] h hng n tng Pht m pht xut ra, nn [n] lp tc gn ln tng Pht. [Thn] th ti khng gian khc, c th phng ln thu nh; [n] gn ln thn kia ri, th tng Pht y s c mt i no, s c t tng; nhng cha c thn th. Nhng ngi khc cng n bi [ly], bi ti bi lui, s cp cho n mt nng lng nht nh. c bit nu ngi luyn cng th cn nguy him hn; h bi [ly] th dn dn cp nng lng cho n; n s hnh thnh mt thn th hu hnh; tuy nhin thn th hu hnh y hnh thnh ti khng gian khc. Sau khi hnh thnh ri th n khng gian khc; n c kh nng bit c mt s [Php] l trong v tr; do vy n c th v ngi m lm mt cht vic, nh th n cng tng trng mt cht cng; nhng gip ngi ta l c iu kin, c gi c. Ti khng gian khc n hnh ng t do nh , khng ch ngi thng ht sc t do nh . Ci thn th hu hnh y so vi hnh tng ca bc tng Pht th ging ht nh c; [y] chnh l B Tt Qun m gi, Pht Nh Lai gi do con ngi bi [ly] m nn, l do con ngi bi [ly] m xut lai; hnh dng [n] trng ging ht nh tng Pht, hnh tng ca Pht. Nhng t tng ca Pht gi, B Tt gi [y] cc k xu, [n truy] cu tin. N sinh ra khng gian khc, n c t tng, n hiu bit c mt cht [Php] l, n khng dm lm nhng iu xu nghim trng, nhng n dm lm nhng iu xu nh nht. C nhng lc n gip con ngi, nu khng gip con ngi th [n] hon ton l t, nn cn phi git n. Gip nh th no? Mt ngi kia ni: [Con] cu xin Pht gip gip , con c ngi nh ang lm bnh. Tt, ta gip ngi. N lin ch v b tin vo hm cng c: t tng ca n cn tin. Tin b vo hm cng c nhiu bao nhiu, [n] lin lm bnh ch v mau khi by nhiu. Bi v n c nng lng, khng gian khc c th thao tng ngi thng. Nht l khi ngi c cng n bi [ly], th cn nguy him hn. Ngi luyn cng cu iu chi? Cu tin ? Mi ngi th ngh, ngi luyn cng cu tin ti l sao? Cu mong gip thn nhn tiu nn tiu bnh chnh l chp trc i vi tnh cm thn quyn. Phi chng mun chi phi vn mnh ca ngi khc; mi ngi u c vn mnh ca mnh ch! Nu ch v bi [ly] n, lm nhm: Con xin c pht ti. Tt thi, n gip ch v; n ch mong rng ch v cu tht nhiu tin, cng cu nhiu tin cht no, n ly c ca ch v thm cht y; giao hon bnh ng m. Ngi khc b tin vo hm cng c cho n rt nhiu, [v] n ch v c [tin]. c nh th no? Ra khi ca th nht c v tin, [hoc c] n v [cng tc] thng tin; d th no th n cng lm mi cch ch v c tin. [Nhng] n khng th gip ch v mt cch v iu kin phi khng? Bt tht bt c; [n] ly mt phn cng ca ch v; hoc ly ca ch v nhng th nh an luyn thnh, n cn nhng th y. Nhng Pht gi y c nhng lc rt nguy him. Rt nhiu ngi chng ta khai thin mc v tng rng t mnh nhn thy Pht. C ngi ni rng hm nay cha c mt nhm ch Pht n, ng Pht kia tn l g dn mt nhm ch Pht n. [Li] ni hm qua mt nhm nh th nh th n, hm nay mt nhm nh th nh th n, mt lc ri ri i, li mt nhm na n. L g vy? Chnh
Khai quang 97

l ci loi ny. Chng khng phi l Pht tht, m chng l [Pht] gi; loi ny rt l nhiu. Nu nh xut hin tnh hung ny cha, th tht nguy him hn na. Ho thng m bi [ly] n, nh th n s qun ho thng: Ngi chng phi ang bi [ly] ta? Ngi rt minh bch ang bi [ly] ta! Tt lm, chng phi ngi mun tu luyn? Ta s qun ngi, ta s ngi tu nh th nh th. N an bi cho ch v, vy ch v tu thnh th s tu n u? Tu l do n an bi, th cc php mn trn kia u c nhn. N an bi, th ch v tng lai s quy v n [cai] qun. Vy ch v chng phi tu cng nh khng hay sao? Ti ni rng hin nay nhn loi mun tu c chnh qu tht rt kh. Hin tng th ny rt ph bin; ti danh sn i xuyn c ngi chng ta thy Pht quang, phn ng l thuc loi ny; chng c nng lng, nn c th hin hin ra c. i Gic Gi chn chnh khng t dng hin hin nh th. Trong qu kh nhng ci gi l a thng Pht, a thng o ny tng i t; nhng hin nay rt nhiu. Khi chng lm iu xu, trn s mun git chng; nh git th chng lin chy vo tng Pht. Cc i Gic Gi thng thng khng t dng can thip vo [Php] l ni ngi thng; Gic Gi cng cao cng khng ph hoi [Php] l ni ngi thng, khng ng ti mt cht no. Khng l t nhin nh st lm v tan tng Pht; h khng lm nhng vic y; do n chy vo tng Pht th [h] cng khng qun. N bit l mun git n, n lin chy. V vy B Tt Qun m m ch v thy c phi l B Tt Qun m khng? Pht m ch v thy c phi l Pht khng? Rt kh ni. Rt nhiu ngi chng ta lin tng v vn ny: Tng Pht nh mnh th th no nh?. C th c nhiu ngi ngh n ti. tr gip hc vin tu luyn, ti bo ch v lm th ny: ch v va cm cun sch ca ti (v trong sch c nh ti) hoc nh chp hnh ti, tay ch v b tng Pht, lm th n i lin hoa, sau nh l cu ti vy: Cu S ph khai quang cho. Sau na pht l vn gii quyt xong. [Ti] ni vi mi ngi rng, [vic ny] ch gii hn trong nhng ngi tu luyn chng ta; khai quang cho b bn thn quyn l khng c, chng ti ch qun ngi tu luyn thi. C ngi ni rng a [hnh] tng S ph n nh bn b thn quyn tr t; ti [ y] u phi tr t cho ngi thng; y l [hnh vi] bt knh ln nht i vi S ph. Ging n vn a thng Pht v a thng o. Cn mt tnh hung na, Trung Quc c i c rt nhiu ngi tu luyn ti ni su rng gi. V sao hin nay khng c? K thc khng phi l khng c, m l khng ngi thng bit; cng khng thiu i cht no; nhng v ny u c cng nng. My nm nay khng phi l nhng v ny khng c mt, h u c c y. Hin nay trn th gii cn c vi nghn; Trung Quc nc ta tng i nhiu hn. c bit l cc danh sn i xuyn u c, mt s ni cao cng c. H dng cng nng bt [hang] ng li, do ch v khng thy c s tn ti ca h. H tu luyn rt chm, chiu [php] ca h khng lanh li, [v] h khng nm c trung tm ca tu luyn. Cn chng ta trc ch nhn tm, chiu theo c tnh ti cao ca v tr chng ta m tu luyn, chiu theo hnh thc y ca v tr m tu luyn, nn ng nhin cng tng trng rt mau. V cc php mn tu luyn cng nh hnh kim t thp, ch c gia l i o [ng ln]. Cn tiu o [ng nh] cc bn, th tm tnh tu luyn khng nht nh l cao; c khi tu cha cao khai cng ri; cn so vi cc i o tu luyn chn chnh th [chng] khc bit nhiu lm.

Khai quang

98

H cng c truyn tha; mn ca h tu cao n , tm tnh ca h cng cao n ; do ca h cng tu c cao n [thi]. L tiu o th gian cng bin th thuyt php cng nhiu, phng php tu tr cng phc tp, khng c nm trng trung tm m tu. Ngi ta tu luyn ch yu l tu tm tnh, h vn khng hiu r im ny; h tng rng nh chu kh l c th tu luyn. Do vy h tri qua mt thi gian rt lu di, tu qua hng my trm nm, trn nghn nm, th h mi tng c mt cht cng y thi. Thc ra khng phi l h da vo chu kh m tu xut lai; v sao tu xut lai? Ging ht nh con ngi: vo thi tr tm chp trc rt nhiu; cho n lc gi, th thun theo nm thng tri qua, tin v vng, th nhng ci tm kia t nhin dt b i, ri rng i; nhng loi tiu o y cng dng phng php nh vy. Nn khi h da vo ngi to, nh lc, chu kh tu ln, th h pht hin rng cng c th tng cng. Tuy nhin h li khng bit rng ci tm chp trc ca ngi thng kia dn dn t b qua nhng nm thng gian kh; ci tm kia dn dn ri rng i th cng tng ln c. Chng ta l c tnh nhm thng, tht s ch thng vo ci tm y, vt b ci tm y; nh vy tu c mau l phi thng. Ti tng i qua mt s a phng, thng hay gp nhng ngi kia, tu rt nhiu nm. H ni: Khng ai bit c chng ti y; cng vic ca ng chng ti khng quan tm, cng khng gy ri lon. l thuc v nhng ngi tng i tt. Cng c [k] khng tt; khng tt th chng ta cng cn x l. V d, ln u tin ti n Qu Chu truyn cng, trong lc trn lp, th c mt ngi n tm ti, ni rng lo s gia anh ta mun gp ti, rng s gia ca anh ta tn l nh th nh th, tu luyn rt nhiu nm. Ti nhn mt ci th thy ngi ny mang theo m kh, rt khng tt, mt vng nh sp. Ti bo ti khng gp ng lo y, khng c thi gian, t chi thng. Kt qu ng lo khng va , [v] bt u ph quy ti, hng ngy ph ri. Ti l ngi khng thch u vi ngi ta, ti cng khng thm u vi ng lo y. ng ta qung n ci g khng tt th ti thanh l, thanh l ht xong, ti li truyn Php ca mnh. Qu kh vo triu Minh c mt ngi tu o, khi tu o b mc ph th l rn; sau ngi tu o tu khng thnh kia cht i, v con rn ny chim hu thn th ca ngi tu o y, ri tu xut c hnh ngi. ng s gia ca anh kia chnh l hnh ngi m con rn kia tu thnh. V bn tnh ca ng ta khng i, [ng ta] li ho thnh con rn ln n ph ri ti. Ti thy vy l thi qu, ti bn bt n trong tay, dng mt loi cng mnh m phi thng, gi l ho cng, ho phn na di ca n, ho thnh nc; na thn trn ca n b chy v. Mt hm trm trng trm ph o Qu Chu ca chng ta c tn ca ng ta tm n, ni rng s gia mun gp b. B trm trng n, vo n hang ng th thy ti en khng trng thy g c; ch thy mt hnh nh ngi , mt phng ra nh sng xanh lc; h [ng ta] m mt th ng sng, cn nhm mt th trong ng li ti en. ng ta ni bng th ng a phng: L Hng Ch li n, ln ny chng ti khng c ai lm chuyn kia na; ti nhm. L Hng Ch n nhn. tn hi ng ta: Tha s gia, thy ng dy i, chn ca thy b sao th? ng ta ni: Ti khng ng dy c na, chn ca ti b thng ri. Hi ng y b thng ra sao, ng ta bn bt u k v qu trnh ph ri ca mnh. n Hi Sc kho ng phng nm 1993 ti Bc Kinh ng ta li ph ri ti. V ng ta c lm iu xu, ng ta ph hoi vic ti truyn i Php, nn ti trit tiu hu ng y. Sau khi tiu hu, nhng s t, s mui, s huynh, s ca ng ta u mun hnh ng. Lc ti ni vi h my cu; h u cm thy kinh hong,
Khai quang 99

khip s lm, khng ai dm hnh ng g na, v cng hiu ra chuyn ny. Trong s h mt s [ngi] vn hon ton l ngi thng, [mc] d tu mt thi gian rt di. y l vi th d c nu ra khi ging v vn khai quang.

Khoa chc do
Khoa chc do l g? Trong gii tu luyn, ti qu trnh truyn cng c nhiu ngi cng coi n l iu c truyn trong phm tr tu luyn; k thc n khng phi l iu thuc phm tr tu luyn. N l loi truyn tha kiu nh quyt khiu, ch quyt, k thut. Hnh thc m n s dng kiu nh v ba, t hng, t giy, nim ch, v.v.; n c th tr bnh, phng php tr bnh ht sc c o c bit. Ly v d th ny, v nh mt ngi mc mn nht trn mt, h bn dng bt lng chm [son] chu sa v trn mt t hnh trn, trong vng trn vch mt hnh ch thp; [h] bo ngi kia ng vo trung tm ca vng trn, ri h bt u nim ch quyt. Sau ly bt son vch hnh trn ln mt ngi kia, va v va nim ch, v ti v lui, n khi chm mt im ln ch mn nht, nim ch n cng va xong, bo rng khi ri. Ch v th s vo [ch mn nht], th thy nh li, khng au na, n khi tc dng. Nhng bnh nh th h c th tr c, cn bnh nng th khng c. Cn nu nh au cnh tay th lm sao? Ming bt u nim ch, h bn bo ch v dui tay ra, ly ming thi vo huyt hp cc ti tay ny, v lm cho n xut ra huyt hp cc ca tay kia; cm thy nh mt lung gi; s li, th n khng cn au nh th na. [H] cn dng n nhng vic t giy, v ba, dn ba, v.v.; h lm nhng vic y. Trong cc tiu o th gian ca o gia, [ngi ta] khng ging tu mnh, hon ton l ton qui, xem phong thu, ui t, tr bnh. Nhng tiu o th gian thng dng n nhng th ny. N c th tr bnh, nhng cc phng php n dng n l khng tt. Chng ti khng ging l n dng cch g tr bnh; nhng nhng ngi tu i Php chng ta khng c dng chng, bi v chng mang theo nhng tn tc rt thp v rt khng tt. Cc phng php tr bnh Trung Quc c i c phn thnh nhng khoa mc; v d: tip ct, chm cu, n ma, thi n, im huyt, kh cng tr bnh, tho dc tr bnh, v.v. phn thnh kh nhiu loi. Mi loi phng php tr bnh gi l mt khoa; khoa chc do ny c lit vo khoa th 13, do tn y ca n l khoa 13 chc do. Khoa chc do khng thuc v nhng iu trong phm tr tu luyn, n khng phi l cng c nh tu luyn, m l mt th thut loi.

Khoa chc do

100

Bi ging th su
Tu ho nhp ma
Trong gii tu luyn c mt thuyt, gi l tu ho nhp ma; nh hng trong qun chng cng rt ln. c bit c mt s ngi qung b chuyn ny rt rm r, lm mt s ngi khng dm luyn cng na. Ngi ta h nghe thy ni rng luyn cng ri s [b] tu ho nhp ma, lin s qu khng dm luyn na. K thc, ti ni vi mi ngi rng, tu ho nhp ma hon ton khng tn ti. C khng t ngi v bn thn tm mnh khng chnh, chiu mi nhng ph th. Ch thc ca mnh khng khng ch c bn thn mnh, li cn tng l cng. Thn th ang b ph th khng ch, in o h ht lung tung c ln. Ngi ta nhn thy luyn cng c [hnh] thc nh th, s qu chng dm luyn. Chng ta c kh nhiu ngi tng rng l cng; luyn cng m nh th sao? ch l mt loi trng thi thp thp nht cha bnh kho ngi, nhng n rt nguy him. Nu bn thn ch v quen lm nh th, th ch thc ca ch v ri s khng khng ch c bn thn na; nh th thn th ca ch v s c th b ph thc hoc tn tc ngoi lai hay ph th cc loi khng ch, v c th lm ra nhng c ng nguy him, ngoi ra [n cng gy nn] s ph hoi mnh m trong gii tu luyn. l nhn tm bt chnh to thnh nh vy, l chp trc vo s th hin bn thn, khng phi l tu ho nhp ma. Mt s ngi, tht khng hiu v sao [h] li tr thnh ci gi l kh cng s, h cng ging tu ho nhp ma. K thc luyn cng khng th tu ho nhp ma; a s ngi ta nghe [iu] y trong cc tc phm ngh thut, nghe danh t ny trong nhng tiu thuyt v hip no v.v. Nu khng tin, ch v th d cc sch c, cc sch tu luyn [ra xem] trong khng h c chuyn ny. u c tu ho nhp ma no? Hon ton khng xut hin s vic y c. Ngi ta nhn nhn rng tu ho nhp ma c mt vi hnh thc, iu ti va ging cng l mt loi hnh thc. V bn thn tm bt chnh, chiu mi ph th, truy cu nhng kh cng thi no hin th bn thn cng nh cc chng tm thi. C ngi trc tip truy cu cng nng hoc luyn kh cng gi; h luyn l t mnh li quen r b ch thc ca bn thn mnh, khng cn bit g na, thn th giao cho k khc ri; b ph thc hoc tn tc ngoi lai lm ch thn th n in o lung tung c ln; lm ra mt s c ng c th. Bo h nhy lu th h nhy lu; bo h nhy xung nc th h nhy xung nc. Bn thn h chng cn thit sng na, em thn th giao cho k khc ri. khng thuc v tu ho nhp ma, m thuc v luyn cng lm ng lc li; ngay t u hu thc thi theo hnh thc y. C rt nhiu ngi tng rng lc l dao ng chnh l luyn cng, k thc nu tht s luyn cng theo trng thi kiu nh vy, th s to thnh hu qu nghim trng. khng phi luyn cng, [m] l chp trc v truy cu ca ngi thng to thnh nh th. Mt tnh hung khc l khi luyn cng kh tc ch no m khng thng; kh ln nh u khng xung c, h lin s qu. Thn th con ngi l mt tiu v tr, c bit [trong] cng php o gia khi vt quan, th s gp chuyn phin phc ny; vt [quan] khng qua c, th kh quanh qun ch y. Khng ch c nh u, ch khc cng nh th, nhng, [ni] nhy cm nht ca con ngi l nh u. Khi kh ln nh u ri xung xung, [nhng] khng vt quan c, [th] h
Tu ho nhp ma 101

lin cm gic thy u nng, u sng, [nh] c hin tng i mt chic m kh dy cp, v.v. Nhng kh khng c tc dng c ch g c, n cng khng lm ngi ta dn n phin phc g ht, cng hon ton khng sinh ra bt k bnh tt g. C nhng ngi khng hiu r tnh hung chn thc ca kh cng, cng pht biu kin lung tung mt cch thn b huyn hoc, kt qu to thnh hin tng rt hn lon. Ngi ta bn cho rng kh ln n nh u m khng xung c th s [b] tu ho nhp ma, xut hin thin [sai] v.v., kt qu rt nhiu ngi bn thn h rt s. Kh ln nh u m khng xung, n ch l trng thi tm thi; c ngi [b] trong thi gian rt lu, na nm vn khng xung. [Nu] khng xung [th] tm mt kh cng s chn chnh [] o dn xung th c th xung ngay. Nh vy chng ta phm khi luyn cng cha xung qua quan c, kh khng xung, [th] chng ta hy th tm nguyn nhn tm tnh, c phi l vng tng y mt thi gian lu qu khng; cn phi thc s cao tm tnh! Khi ch v thc s cao tm tnh, ch v s thy n c th xung. Ch v ch mt mc nhn mnh vo bin ho cng ca bn thn mnh m khng nhn mnh vo chuyn bin tm tnh ca mnh; n c th ang i tm tnh ch v cao, [ri] mi pht sinh bin i ton din c. Kh thc s khng thng th ngi ta cng khng vn g; thng thng l do tc dng ca tinh thn chng ta, li nghe my v kh cng s gi ni rng kh m ln nh u th xut hin thin sai no , nn h s lm. S lo s ca h c khi n tht s mang n phin toi. Bi v h ch v lo s, th chnh l tm hong s; chng phi l tm chp trc? Tm chp trc ca ch v h xut hin, [th] chng phi cn [tng] kh tm chp trc sao? Cng lo s, th li cng ging nh mc bnh; nht nh phi vt b tm chp trc y ca ch v; ch v hc bi hc ny, m t vt b tm hong s, cao ln trn. Ngi luyn cng trong tng lai tu luyn s khng thoi mi, thn th xut hin nhiu cng, u l nhng th rt mnh m [chuyn] ng qua li trong thn th ch v, lm cho ch v kh chu th ny, kh chu th kia. Nguyn nhn ch v khng thoi mi ch yu l ch v c lo s thn th bn thn mnh b bnh no ; k thc trong thn th xut hin nhng th rt mnh m, xut ra u l cng, u l cng nng, cn c rt nhiu th sinh mnh. Nu [chng chuyn] ng, ch v s cm thy thn th pht nga, au, kh chu, v.v.; u dy thn kinh cm gic rt linh mn; cc loi trng thi u xut hin. Chng no thn th ch v cha c vt cht cao nng lng chuyn ho, u c cc loi trng thi [nh th], m nguyn y l iu rt tt. Lm mt ngi tu luyn, ch v mi c coi bn thn mnh l ngi thng, mi c cho rng c bnh, th hi luyn sao y? Trong luyn cng khi chng ta gp kip nn, ch v [nu] vn c coi bn thn mnh l ngi thng, ti ni rng tm tnh ca ch v lc y rt xung ch ca ngi thng. Chnh ti vn ny, th t nht ch v cng rt xung tng kia ca ngi thng. Chng ta lm ngi luyn cng chn chnh, cn phi t tng rt cao m xt vn , khng th dng quan im ca ngi thng m xt vn . Khi ch v cho rng c bnh, nh th c th dn n mc bnh. Bi v khi m ch v cho rng n c bnh, th tm tnh ca ch v cng cao nh ngi thng. Luyn cng v tu luyn chn chnh, c bit l trong trng thi [iu kin] ny, khng [th] dn n mc bnh. Nh mi ngi bit tht s [lm ngi ta] mc bnh th [do] by phn tinh thn ba phn bnh. Thng thng ban u tinh thn ca ngi ta suy sp, ban u khng chu c, gnh nng ln qu, ri lm cho bnh tnh tr nn [nguy]
Tu ho nhp ma 102

kch; thng [xy ra] nh vy. Ly mt th d, qu kh c mt ngi, b tri trn ging; ly tay anh ta ra, v ni rng s lm cho chy mu. Sau bt mt anh ta li, ri vch mt ci ln c tay ca anh ny (hon ton khng lm anh ta chy mu); ri m vi nc sao cho anh ny nghe thy ting [nc] nh git. Anh ta tng rng chnh l mu ca mnh ang nh git xung, mt lc sau c nhn ny cht. K thc hon ton khng lm anh ta chy mu, ch c nc chy thi; tinh thn ca c nhn ny dn n ci cht ca mnh. Khi ch v c mi nhn nhn rng bn thn mnh c bnh, th c khi dn n bn thn ch v pht bnh. Bi v tm tnh ca ch v ging h xung n c s ca ngi thng, m ngi thng ng nhin s mc bnh. L ngi luyn cng ch v c mi cho rng l bnh, trn thc t ch v ng l ang cu [n]; ch v cu bnh, ci bnh y s c th nhp vo. Lm mt ngi luyn cng th tm tnh cn phi cao. Ch v khng c lo s mc bnh; lo s bnh cng l mt tm chp trc, n mang n phin phc cho ch v cng nh th. Trong tu luyn cn tiu nghip, tiu nghip s thng kh; lm sao c th tng cng mt cch nh nhng thoi mi kia ch! Nu khng th tm chp trc ca ch v lm sao b c y? Ti k cho mi ngi mt chuyn c trong Pht gio: Xa c mt ngi rt c gng tu thnh La Hn. V ny khi c chnh qu, tu thnh La Hn th l no khng cao hng cho c? Nhy thot khi tam gii ri! Nhng cao hng li chnh l tm chp trc, [l] tm hoan h. La Hn cn phi v vi, tm bt ng; v ny b rt xung, tu li nh khng [tu]. Tu nh khng th cn tu li, li tu hng ln trn mt ln mi; b ra bao nhiu c gng li tu ln c na. Ln ny v kia lo s, v y t nh: Mnh ch c cao hng, cao hng na th li rt mt. V ny va lo s th li rt xung [mt ln na]. Lo s cng l mt loi tm chp trc. Cn c mt tnh hung na, l c ngi mc bnh tm thn, [ngi ta] lin bo l ngi y [b] tu ho nhp ma. Cng c ngi ch i ti cha bnh tm thn cho h! Ti ni rng bnh tm thn khng phi l bnh, ti cng khng c thi gian quan tm n chuyn y. V sao? Bi v ngi bnh tm thn khng c bnh c, ti thn th khng c bnh bin, khng c nhim trng; theo ti nhn nhn th khng phi l bnh. Bnh tm thn chnh l ch thc ca ngi ta qu yu ui. Yu ui n mc no? Ging nh mt c nhn mi khng quyt nh c cho bn thn mnh, ch nguyn thn ca ngi bnh tm thn chnh l nh vy. H khng mun qun ci thn th y na, t h c m m mui mui mi, tinh thn khng c khi ln c. Lc y ph thc, [v] cc tn tc ngoi lai s can nhiu n h. Tng ca mi khng gian nhiu nh th, cc loi tn tc u can nhiu n h. Thm na ch nguyn thn ca ngi ta c th lm mt s iu khng tt i trc, cn c ch n cng c th lm hi h; tnh hung cc loi u xut hin. Chng ti ni rng bnh tm thn l nh th. Bo ti tr bnh [tm thn] gip ch v lm sao c? Ti ni rng mc bnh tm thn chnh l nh th. Vy x l ra sao? Hy gio dc h, lm cho tinh thn ca h khi ln; nhng kh thc hin lm. Ch v [c th] thy bc s bnh vin tm thn h nhc cy roi in ln, l h lp tc s qu chng dm ni lng nhng g na. V sao vy? Lc y tinh thn ca ch nguyn thn ca h khi ln: h s [b] in git. Thng thng ngi ta khi vo ca tu luyn th s vui mng luyn [cng] tip tc; ai cng c Pht tnh, ai cng c tm tu o; do mt khi hc cng, c nhiu ngi s tip tc [tu] luyn sut i. Bt k l ngi kia c th tu ln c khng, c Php cha; d sao ngi y cng c tm cu o; ngi y c luyn
Tu ho nhp ma 103

mi. Mi ngi u bit rng c nhn ny luyn cng, ngi ni cng tc cng bit, ngoi ph cng bit, hng xm cng bit rng ngi ny luyn cng. Nhng mi ngi ngh xem, [v] tu luyn chn chnh, my nm trc ai thc hin iu ny? Khng ai lm c; [ch] tu luyn chn chnh mi c th thay i ng i ca ngi y. Nhng ngi ny ch l mt ngi thng, ch luyn cng cha bnh kho ngi; hi ai thay i ng i cho h? L ngi thng, n mt ngy kia phi mc bnh, n mt ngy kia phi gp chuyn rc ri no , n mt ngy kia bit u s mc bnh tm thn, hoc gi ht mnh la i; mt i ca ngi thng l nh th. Ch v thy rng ngi kia n cng vin luyn cng, k thc ngi y khng phi tu luyn mt cch chn chnh; ngi y mong mun tu ln cao tng nhng cha c chnh Php; [nn] ngi y khng tu ln c. C nhn ny ch c nguyn vng mong mun tu luyn ln cao tng, [v] ngi y vn cn l ngi luyn cng ti tng thp cha bnh kho ngi. ng i ca ngi ny cha c ai thay i, nh th ngi y phi mc bnh. [Nu] khng [coi] trng c th bnh cng chng khi; khng th ni rng luyn cng s khng mc bnh g na. Ngi kia cn tu luyn chn chnh, coi trng tm tnh; tu luyn chn chnh mi c th khi bnh. Bi v luyn cng khng phi th thao, m l iu vt khi ngi thng; do vy phi c [Php] l v tiu chun cao hn yu cu ngi luyn cng, cn phi thc hin c [chng] th mi t c mc ch. Tuy nhin nhiu ngi khng thc hin nh th, h vn l ngi thng; do khi n lc th h phi mc bnh. Mt ngy kia h t nhin b tc nghn mch mu no, t nhin mc bnh ny, mc bnh khc, hoc gi mt ngy kia mc bnh tm thn. H luyn cng c th ai ai cng bit; khi c nhn y mc bnh tm thn, ngi ta bn ni rng ngi ny luyn cng tu ho nhp ma, mt chic m ln lin chp ln . Mi ngi th ngh xem lm th c hp l khng? Ngi ngoi ngh u c hiu; [ngay c] ngi trong ngh nh chng ta, rt nhiu ngi luyn cng kh m hiu c o l chn chnh bn trong chuyn ny. Nu nh c nhn kia nh mc bnh tm thn th cn , [du] ngi ta [vn] ni rng ngi y [mc bnh l v] luyn cng; cn nu ngi ny mc bnh tm thn chnh im luyn cng, th rt t hi; ci m ln kia s chp ngay vo, [v] khng g xung c na. Rng luyn cng tu ho nhp ma; bo ch cng u ng nh th. C ngi nhm mt m phn i kh cng: y ng xem, va ri luyn [cng] cn tt lm, m by gi thnh nh th y. Lm mt ngi thng, c nhn kia l ra phi gp iu g th phi gp thi; ngi y c th cn xut hin nhng bnh khc na, cc chuyn phin phc khc na; [nu] ni rng u l luyn cng [m thnh], th c hp l khng? Cng nh bc s bnh vin chng ta, h l bc s, vy phi chng h sut i vnh vin khng mc bnh; c th nhn thc nh th khng? Do vy mi ni rng, c rt nhiu ngi h khng hiu tnh hung chn thc ca kh cng, h cng khng bit o l bn trong ca n, nn [h] ni lung tung c. Khi xy n vn no y, th ci m no [h] cng chp ln kh cng. Thi gian ph cp kh cng ngoi x hi cn rt ngn, c rt nhiu ngi cn m gi quan im c chp, mi vn khng tha nhn n, [m] ph bng n, bi xch n; cng khng hiu ni trng thi tm l ca h l g na, h chn ght kh cng nhng y, c nh [kh cng] c lin quan g n h vy; h ni n kh cng [h] lin bo l duy tm. Kh cng l khoa hc, l khoa hc cao hn. Ch c iu loi ngi ny quan nim qu c chp, tri thc qu hn hp to thnh nh vy.

Tu ho nhp ma

104

Cn c mt tnh hung: trong gii tu luyn c iu gi l kh cng thi; loi ngi ny tinh thn m mng, nhng khng phi l h b tu ho nhp ma, [m] h rt c l tr. Trc ht ti ni kh cng thi l g. Nh mi ngi bit, chng ta luyn cng ch trng vn cn c. Tt c cc quc gia ton th gii u c nhng ngi tn ngng tn gio; cn Trung Quc hng my nghn nm va qua u c nhng ngi tn ngng Pht gio, o gio; tin rng thin hu thin bo, c hu c bo. Nhng cng c ngi khng tin. c bit trong thi k i Cch mng Vn ho th [iu y] b ph phn, ni l m tn. Mt s ngi cho rng nhng [iu g] m khng th l gii, khng c hc trong sch [gio khoa], khoa hc hin i cha pht trin n bc y, hoc l nhng s vt cha nhn thc c, h lin gp ht li ni l m tn. My nm trc loi ngi ny c rt nhiu, hin nay tng i t. Bi v c mt s hin tng [du] ch v khng tha nhn chng, nhng chng phn nh ht sc thit thc n khng gian chng ta. Ch v [du] khng dm nhn thng chng, nhng ngi ta hin nay dm ni v chng, ngi ta mt thy tai nghe v cng hiu ra mt s tnh hung lin quan n luyn cng. Mt s ngi c chp n mc ny: h ch v ni [n] kh cng, th t trong tm ca h ph ra ci ch v, h cho rng ch v lm m tn, tht ng ci gh lm. H ch v ni [n] nhng hin tng trong kh cng, h lin cho rng c nhn ch v qu ngu mui. Loi ngi ny tuy c chp, nhng cn c khng nht nh l khng tt. Nu cn c ca c nhn ny tt, [nu] h luyn cng, th thin mc c th khai m n tng rt cao, cn xut c cng nng na. H khng tin kh cng, nhng khng th m bo rng bn thn h s khng mc bnh. H nu mc bnh th n bnh vin cha; Ty y cha khng khi th n Trung y cha; Trung y cha cng khng c, dng phng thuc g cng khng khi, n lc ny h bn ngh n kh cng. H n o: Mnh th vn [may] ny xem, xem xem kh cng rt cuc c cha c bnh ny ca mnh hay khng. H rt ngi ngng n [th kh cng]. H va [bt u] luyn cng, th v cn c rt tt, nn lp tc luyn c rt tt. C th c s ph no mt n, mt sinh mnh cao cp khng gian khc gip h i cht. H lin lp tc khai thin mc, hoc gi lt vo trng thi bn khai ng. Thin mc khai m n tng rt cao, [h] lp tc nhn thy c mt s tnh hung chn thc trong v tr, ngoi ra cn c cng nng. Ch v th ni xem loi ngi ny khi thy c nhng tnh hung nh th, th u no ca h c chu c khng? Ch v th ngh coi tm thi ca h s nh th no y? Nhng iu xa nay vn coi l m tn, l tuyt i khng th, nhng iu m h ngi khc nu lin thy tc ci [lm], th [nay] li trin hin ht sc thit thc ngay trc mt ca h, li cn tip xc n c mt cch ht sc thc ti. Nh vy u no ca h s khng chu nhn ni, p lc tinh thn [ln] h l qu ln, v li [h] ni ra ngi khc khng tip thu c; nhng l-gc t duy khng h lon; m chnh l v h khng dn xp [hp l] quan h hai bn. H pht hin rng, nhng vic nhn loi lm l sai, cn [vic] bn kia thng l ng. Chiu theo bn kia m lm, th ngi ta ni l h sai. Ngi ta khng l gii c, nn ni rng c nhn y luyn cng tu ho nhp ma. K thc h khng b tu ho nhp ma, hu ht ngi chng ta luyn cng hon ton s khng xut hin hin tng ny; ch nhng ai c bit c chp mi xut hin kh cng thi ny. Nhng ngi chng ta ngi [y] c nhiu [ngi] khai thin mc, c kh nhiu. H thc s nhn thy nhng iu ti khng gian khc; h khng thy k l g lm, [m] thy rt tt, u no cng khng thy kch ng g, cng khng xut hin kh cng thi nh th. Ngi no sau khi xut hin kh cng
Tu ho nhp ma 105

thi, th rt mc c l tr, li ni ra rt mc c tnh trit l, hn na tnh l-gc cng rt tt. Ch l nhng g h ni th ngi thng khng c tin. C lc h ni vi ch v rng, h gp mt ngi qu c no , [v] ngi y bo h hy lm iu g y. Ngi thng hi c tin c khng? Sau ny h hiu ra, rng nhng iu y nn ct trong tm ca bn thn mnh, khng nn ni ra; thu xp n tho quan h hai bn l tt ri. Thng thng nhng ngi ny u c tn ti cng nng; [v] cng khng phi tu ho nhp ma. Cn mt tnh hung na gi l chn phong1; tnh hung ny cc him thy. Chn phong m chng ti ni n khng phi l in tht, khng phi c ni nh th, m c l tu chn. Vy chn phong l g? Ti ni rng trong nhng ngi tu luyn, th mi vn ngi mi c mt ngi nh th, cc k him thy. Do n khng c tnh ph bin, cng khng to nn nh hng x hi. Chn phong thng thng c mt iu kin tin quyt, l v ny c cn c ht sc tt, cn phi l rt nhiu tui. Tui nhiu qu, mong mun tu luyn l [chuyn] mun. [Ngi] c cn c cc k tt thng l [ngi] n y vi s mnh [no ], l [ngi] t cao tng n. X hi ny ca ngi thng ai n cng thy gh s, u no ty ri th khng cn nhn ra c ai na. Vo n hon cnh x hi ngi thng, th nhng can nhiu ca ngi ta i vi v y, s lm v y [coi] trng danh, [coi] trng li, cui cng rt xung, vnh vin khng bit ngy no ct u ln c na; do vy khng ai dm n y, ai cng gh s. [Nhng cng] c loi ngi n; sau khi n y, v ny ni ngi thng qu thc h hng, [v] tht s phi rt xung, sut i lm khng t chuyn xu. Khi con ngi ta sng m tranh ginh li ch c nhn th s lm rt nhiu iu xu, s mc n rt nhiu th. S ph ca v ny thy rng c nhn y s phi rt xung. Tuy nhin v y l [ngi] c qu v, khng th v y rt xung tu tin nh th c! Lm th no y? Lo lm, khng c cch no khc bo v ny tu luyn, m lc y bit tm s ph u? V y phi quay li t u, phi vng hi tu. Nhng ni chuyn sao d vy? Tui nhiu ri, tu cng l [chuyn] mun, m bit n u tm cng php tnh mnh song tu y? Cn phi l ngi c cn c tt phi thng, v l tnh hung cc k c th ny, th mi dng n phng php lm cho v y in. Ngha l, [ch khi] tuyt i khng cn hy vng, tnh hung bn thn khng th t quay tr v, th mi vin n phng php ny, tc l lm cho v y in, lm cho mt ch no ca i no v y phi b tc. V nh con ngi chng ta s lnh, s bn; vy lm cho v y c b phn s lnh ca i no b b tc, lm cho v y c b phn s bn cng b tc li. Sau khi lm cho v ny b tc mt s b phn ri, th ci tinh thn ca c nhn y xut hin vn , ng l in in r r. Tuy nhin loi ngi ny thng thng khng lm iu xu, khng [nhc] m ngi cng khng nh ngi, thng hay lm iu tt. Nhng v y i vi bn thn li rt tn khc. Bi v v ny khng bit lnh, do ma ng v y chn khng chy trn tuyt, mc phong phanh, ri b cng n mc chn nt n r mu; bi v v ny khng bit bn, v y dm n c phn, v y dm ung c nc tiu. Qu kh ti c bit mt ngi nh th, ngay c cc phn nga ng cng ngc c li, ng y cng gm nh th l thm [ngon] lm; v y c th chu nhng th kh m ngi thng trng thi tnh to khng th chu c. Ch v ngh xem v y b in ri gp bao nhiu ti kh rt ln; ng nhin h thng km theo c cng nng; thng l cc c b. Trc y [c mt] c b c chn b buc nh li, vy m tng cao hn hai mt,
1

Chn phong: hiu theo ngha tng ch l in tht; phong ngha l in, ch ny chi ch.
106

Tu ho nhp ma

b nhy mt ci l qua ngay. Ngi nh thy b b in ri v hay chy ra ngoi, lin kho b li trong nh. [B] i gia nhn i vng ri ch [tay] mt ci l kho m tung ngay, ri li i ra. [Ngi nh] bn dng dy xch st tri li; [b] i gia nhn i vng ri r mt ci l xch st cng m. Qun th no cng khng qun c b; nh th b chu rt nhiu kh. V b chu kh n mc qu gh gm, nn c cng qu mnh m; b hon tr cc nhanh nhng g khng tt mc n. Rt cuc l khng qu ba nm, thng thng l mt hoc hai nm, l vt qua; ci kh phi chu y rt to ln. Khi vt qua ri, [b] lin hiu ra ngay, bi v b c tnh l tu luyn xong, do lp tc khai cng, cc chng thn thng u xut lai. iu ny cc k him thy, cc k him thy; trong lch s cng c [nhng ngi] nh th; [cn i vi] ngi cn c bnh thng th khng th ch v nh th c. Nh mi ngi bit c nhng v tng in, o [s] in, v trong lch s thc s c [tn ti], c ghi chp. Nhng [in c] nh phong tng to Tn, cc o s in; nhng in c nh th c rt nhiu. [V] tu ho nhp ma, chng ti ni khng nh rng khng tn ti. Th ni ai c th tu ho1, nu tht s c nh th, ti ni rng c nhn y tht xut sc. C th h ming phun la, [hoc] c th dui tay phng la, [hoc] ch tay mt ci lin chm iu thuc, th ti ni l cng nng!

Luyn cng chiu ma


Luyn cng chiu ma l g? y l khi chng ta luyn cng, thng d gp mt s can nhiu. Luyn cng c sao li chiu [mi] ma? Bi v [khi] mt c nhn mong mun tu luyn [th] thc t rt kh khn; chn tu m khng c Php thn ca ti bo h, th ch v hon ton khng th tu thnh; h ra khi ca l ch v c th gp nhng vn [lin quan] n sinh mnh [sng cht]. Nguyn thn con ngi l bt dit; nh vy ch v ti hot ng x hi i trc, c th mc n ngi ta, nt di ngi ta, hoc tng lm chuyn bt ho no ; ch n kia s tm ch v. Trong Pht gio ging rng: Con ngi sng chnh l [v] nghip lc lun bo. Ch v n h [g], h s tm ch v i n; nu ly qu i th sau ny h s hon li cho ch v. Con khng hiu thun vi cha m, [th] sau s i li; n lun chuyn qua li nh th. Tuy nhin chng ti thc s thy c ma ang can nhiu, khng cho ch v luyn cng; n u c quan h nhn duyn, ch khng phi v duyn v c; nu v duyn v c th khng cho php n nh th. Hnh thc luyn cng chiu ma ph bin nht, chnh l [th ny]: khi ch v cha luyn cng, th hon cnh chung quanh cn tng i tnh. V hc cng, nn lun thch luyn; nhng khi va vo ch ri ngi to, th t nhin cm thy bn ngoi khng cn tnh na. [Ting] ci -t ku, ngoi hnh lang c ting i li, ting ni chuyn, ting sp ca, bn ngoi cng bt my thu thanh; lp tc khng cn tnh na. Hon cnh bn ngoi khi ch v khng luyn cng cn rt tt, ch v h luyn cng th li nh th. C kh nhiu ngi chng ta khng th ngh su thm, rng rt cuc l chuyn g vy; ch thy rt k l, v thy rt tht vng khng luyn cng c. Ci iu k l y ngn tr; chnh l ma ang can nhiu ch v; chng ang s dng ngi [khc] can nhiu ch v. y l hnh thc can nhiu n gin nht, t c mc ch [l] khng ch v tu luyn. Ch v luyn cng, ch v c o, phi chng bao nhiu th ch v mc n ri ch v khng hon tr? Chng khng chu, chng s khng ch v [tu] luyn.
1

Tu ho: c th hiu l t tu ho trong cm t tu ho nhp ma, hoc hiu l to ra la. Ch ny chi ch.
107

Luyn cng chiu ma

Nhng y cng l phn nh trong mt tng [no ]; qua mt [giai] on thi gian th khng cho php hin tng ny li tn ti; ngha l khi mn n ny qua i ri, th khng cho php chng li n can nhiu na. V tu luyn Php Lun i Php chng ti s tu c tng i nhanh, t ph v tng cng tng i nhanh. Cn c mt hnh thc can nhiu na ca ma. Nh mi ngi bit chng ta luyn cng c th khai thin mc, c ngi sau khi khai thin mc ri luyn cng nh, lin nhn thy mt s cnh tng gh rn, nhng b mt khng khip ng s. C th u b tc xo, c th mun n liu mng vi ch v, thm ch cn xut hin nhiu c ng, lm ngi ta s lm. C lc h luyn cng lin nhn thy ngoi ca s bm y nhng th y, lm ngi ta hi lm. V sao xut hin nhng tnh hung ny? u l nhng hnh thc can nhiu ca ma. Nhng trong mn Php Lun i Php ca chng ti, hnh thc [can nhiu] ny cc k him thy, trm phn c mt; a s u khng gp tnh hung ny. Bi v n khng c g l tt i vi luyn cng ca chng ta, do khng cho php chng chn hnh thc ny can nhiu ch v. Ti cng php tu luyn thng thng, s vic ny chnh l mt hin tng ph bin nht, li cn duy tr trong thi gian rt lu. C ngi chnh v iu ny m khng luyn cng c, khip s gh lm. Luyn cng m khuya u chn hon cnh rt yn tnh, lin thy mt ngi ng ngay ng trc, ngi chng ra ngi qu chng ra qu, [nn] s qu khng dm luyn na. Trong Php Lun i Php ca chng ta bnh thng khng c hin tng ny; nhng cng c nhng ngi rt c bit, c nhng ngi tnh hung cc k c th. Cn mt loi na l ca cng php ni ngoi kim tu; h va luyn v va tu ni; cng php loi ny thng hay gp bn o gia. Khi ai hc loi cng php y, thng thng s gp chng loi ma ny. Cng php bnh thng [khc] khng gp; ch c cng php ni ngoi kim tu, cng php luyn v mi gp; tc l c ngi tm n h t v. Bi v trn th gii c rt nhiu ngi tu o, [trong ] c rt nhiu ngi l luyn v, l ni ngoi kim tu. Ngi luyn v y, h cng c th tng cng. Ti v sao? Sau khi h vt b nhng tm khc, [nh] tm danh li, nhng tm nh th, th h cng tng cng. Tuy nhin tm tranh u ca h li ln la mi khng b, b c cng rt mun mng; do h d lm s tnh ny; n mt tng nht nh vn cn xut hin [hin tng ny]. Khi to lc m m tnh tnh h bit c ai ang luyn cng, nguyn thn bn ly th tm ngi ta t v, xem ai cng phu cao hn; v xy ra [trn] tranh u. Ti khng gian khc cng xut hin tnh hung ny, cng c [ngi] tm h tranh u, nh ln; nu [t chi] ni khng nh, th tht s s git h; [nn phi] nh nhau, nh ti nh lui. Mi khi ng li c ngi tm h tranh u t v, lm c m khng ngh ngi c. K thc, khi ny chnh l lc tng kh tm tranh u ca h; nu tm tranh u ca h cha b, h vn mi nh th, th mt thi gian lu, sau my nm qua i cng khng xut ra khi tng ny. Lm cho c nhn y khng luyn cng c na, [lm] thn th vt cht y khng chu ni na, tinh lc hao tn qu ln, khng kho s b [tn] ph. Do vy trong cng php ni ngoi kim tu s gp tnh hung ny; ngoi ra cn ht sc ph bin. Cng php tu ni ca chng ta khng c tnh hung y, khng cho php n xut hin. Mt s hnh thc m ti va ging trn y u tn ti tng i ph bin. Cn mt loi can nhiu na ca ma, cng l iu m ai ai cng cn gp phi; php mn ca chng ta ai ai cng cn gp phi: gp ma sc. iu ny rt nghim trng. Trong x hi ngi thng c sinh hot v chng, c nh th mi sinh si ny n i sau ni x hi nhn loi. Nhn loi chnh l pht trin nh th; [v]
Luyn cng chiu ma 108

trong x hi nhn loi cng c ci tnh; do s tnh ny i vi ngi thng m xt qu l hp vi lun l ca t tri. V con ngi c tnh, nng gin l tnh, ng l tnh, yu l tnh, hn cng l tnh; vui thch lm iu [no ] l tnh, khng thch lm iu [no ] cng l ci tnh y; thy ngi ny hay ngi kia d, yu thch lm g hoc chng yu thch lm g , ht thy u l tnh; ngi thng chnh l v ci tnh y m sng. Nh vy lm mt ngi luyn cng, mt ngi siu thng, th khng th dng ci [o] l y nhn nh c, cn t ph iu ny. Do [i vi] rt nhiu tm chp trc xut pht t tnh, chng ta cn xem nh, cui cng hon ton vt b. Dc v sc nhng th y u thuc v tm chp trc ca con ngi; nhng th y u nn tng kh. Php mn ny ca chng ti, [i vi] b phn tu luyn ni ngi thng th khng bo ch v lm ho thng, lm ni c; nhng ngi tr tui trong chng ta cn cn lp gia nh. Nh vy chng ta i x vi vn ny nh th no? Ti ging, php mn ny ca chng ti l trc ch nhn tm, khng ch v tht s mt i nhng g ni li ch vt cht. Chnh l tri li, chnh l ngay trong li ch vt cht ni ngi thng m ma luyn tm tnh ca ch v; [iu] tht s cao ln, chnh l tm tnh ca ch v. [Nu] ci tm kia ca ch v c th vt b c, th ci g ch v cng vt b c, ni li ch vt cht m bo ch v vt b i, ch v ng nhin s vt b c. [Cn nu] tm ca ch v m khng vt b c, [th] ch v khng vt b c g ht; do vy mc ch tht s ca tu luyn l tu ci tm ny. Tu luyn trong cha h cng ch ch v mt i nhng th y, cng chnh l ch v dt b ci tm ny; h cng ch ch v, lm ch v hon ton on tuyt vi chng, khng cho ch v ngh n chng; h [theo] cch y. Nhng chng ti khng yu cu i [theo cch] nh th; yu cu ca chng ta l ngay vi li ch vt cht trc mt, ch v lm sao xem chng tht nh; do mn ca chng ta tu xut lai l vng chc nht. Khng bo ch v u lm ho thng, lm ni c. Chng ta l tu luyn ni ngi thng, tng lai cng php chng ta s truyn ra cng ngy cng rng, [nu] ai ai cng thnh ho thng khng ra ho thng1, h ai luyn Php Lun i Php ri u c hnh thc nh th, [th] nh vy khng c. Trong luyn cng chng ti yu cu mi ngi: ch v luyn cng, i nhn ch v c th khng luyn cng, [th ch] v luyn cng m hai v chng ly hn l khng c. Ngha l chng ta coi chuyn ny tht nh; ch v khng th coi trng n kiu nh ngi thng c. Nht l hin nay ngoi x hi ci gi l gii phng tnh [dc], [v] nhng th khiu dm ang can nhiu n ngi ta. Mt s ngi thy n [quan] trng lm; chng ta l ngi luyn cng, th phi coi n tht nh. Ti cao tng m nhn, [h] ni rng ngi thng x hi i vi bn t qu l khng ngi bn, mt t m chi nghch bn t vy. Chng ti [] ging, rng ch v khng th v iu ny m lm cho gia nh bt ho; do ti giai on m ch v ang c hin nay, ch v coi n tht nh, duy tr sinh hot v chng hi ho nh bnh thng l c ri; tng lai [khi] n mt tng nht nh s c trng thi ca tng y; [cn] hin ti l nh th ny, chng ti yu cu ch v thc hin nh th ny l c ri. ng nhin khng th ging nh trng thi ca x hi hin nay, khng c th! Ti y cn c mt vn ; nh mi ngi bit, thn th ngi luyn cng chng ta c nng lng. Hin nay 80%90% nhng ngi trong chng ta t lp hc ny v sau, khng ch ht bnh, m cn xut [hin] cng; do trn thn th
1

Bt th ho thng ch ho thng: ho thng khng ra ho thng, ho thng na ma.


109

Luyn cng chiu ma

mang theo nng lng rt ln mnh. Cng m ch v mang theo so vi tm tnh ca ch v khng tng ng. Hin ti ch v tm thi [c] cng cao hn; gip ch v lp tc nng cao ln; [cn] hin nay ang cao tm tnh ca ch v. Dn dn [tm tnh] ch v s ln n theo, m bo ni trong mt [giai] on thi gian th [tm tnh] ch v s ln n theo; do chng ti lm vic ny t trc; ngha l ch v c nng lng nht nh. Bi v nng lng tu luyn xut lai t chnh Php l thun chnh t bi, do mi ngi ngi ti y u cm gic thy mt trng ho i t bi. Ti luyn cng vn tu luyn nh th, ti mang theo [mnh] nhng th y. Mi ngi ngi y u cm thy rt hi ho, trong t tng ca ngi ta khng c t nim, ngay c ht thuc cng khng ngh ti. Trong tng lai ch v chiu theo yu cu ca i Php chng ti m thc hnh, th cng m ch v tu luyn xut lai c sau ny cng nh th. Tu theo cng lc ca ch v khng ngng tng trng, th khi y nng lng tn x ca cng mang theo trn thn th ch v cng rt ln mnh. Ngay c khi khng c c s ln mnh y, [th] mt ngi thng, trong phm vi trng ca ch v, hoc khi ch v nh, th ch v cng c th c ch ngi khc. Thn nhn nh ch v u c th chu s c ch ca ch v. Ti sao? Ch v cng khng cn ng nim; bi v trng y l thun chnh ho i, t bi, l trng ca chnh nim; do ngi ta khng d ngh n iu xu, khng d lm nhng chuyn khng tt; s [pht huy] tc dng nh th. Hm va ri ti c ging Pht quang ph chiu, l ngha vin minh, ngha l nng lng tn x t thn th chng ta c th [iu] chnh li ht thy nhng trng thi khng ng n. Nh vy di tc dng ca trng ny, khi ch v khng ngh g n chuyn y, th v hnh chung cng c ch i nhn ca ch v. Ch v khng ng nim, ch v cng s khng ng nim y, th h cng khng ngh n. Tuy nhin [n] khng tuyt i; hon cnh hin ti, mt khi bt TV ln xem, th ci g cng c, d lm cho ngi ta khi dc vng. Tuy nhin tnh hung thng thng, ch v c th khi tc dng c ch nh th. Tng lai khi tu luyn cao tng, khng cn ti bo ch v, ch v t mnh [cng] s bit [cn] lm th no, lc y s c trng thi khc; duy tr sinh hot hi ho. Do , v chuyn ny ch v khng cn coi trng qu; nu ch v tm thi qu th cng thuc v chp trc. Gia v chng vi nhau th khng c vn v sc, nhng c dc vng; ch v coi n tht nh, trong tm cn bng l c ri. Vy gp ma sc nh th no? Nu nh nh lc ca ch v cha , ch v s [thy n] xut hin trong mng khi ng; chnh lc ch v ng hoc chnh vo lc ch v to, lin t nhin xut hin: [nu] ch v l nam th s xut hin m n, nu ch v l n th s xut hin mt trang nam t m ch v hng t tng, nhng h khng mc cht g. Nu ch v my ng nim u mt ci, th c th tit ra, s tr thnh s thc. Mi ngi th ngh coi, chng ta luyn cng, kh ca tinh huyt l dng luyn mnh; ch v khng th c mi tit ra nh th. ng thi ci quan [kho nghim] sc dc y ch v cha c vt qua c; nh th c c khng? Do ti ging vn ny cho ch v, ai ai cng s gp, bo m l s gp. Khi ti ging Php, ti ly mt nng lng rt mnh a vo no ca ch v. Ch v ra khi ca c th khng ngh ra c iu ti ging c th l nhng g; tuy nhin khi ch v thc s gp vn , ch v s ngh li c li ti ging. Ch cn ch v coi bn thn mnh l ngi luyn cng, th ng thi im y ch v s ngh ra c, [nn] ch v c th c ch bn thn mnh, ci quan ny ch v c th vt qua c. Nu nh vt quan [ln] th nht khng c, quan [ln] th hai s rt kh gi c vng. Tuy nhin c nh th ny, ln th nht khng qua c, tnh ra
Luyn cng chiu ma 110

ri hi tic gh gm khn thu; th c th tm l y, trng thi y ca ch v, cng s nhn su thm n tng trong t tng ch v; khi gp li vn , ch v s gi [mnh] c vng, c th vt qua c. Cn nu c ngi khng vt qua c, cng khng , th sau ny s cng kh gi vng hn; m bo l nh vy. Hnh thc ny [cng] c can nhiu ca ma, cng c s ph din vt ho vt kho nghim ch v; hai hnh thc y u tn ti, bi v ai ai cng cn vt qua quan ny. Chng ta bt u tu luyn t ngi thng, bc i th nht chnh l ci quan ny, ai ai cng gp. Ti nu mt v d cho ch v, hi [ti] dy lp hc ti V Hn c mt hc vin nh th, mt cu thanh nin ba mi tui. Ti va ging bi ny trn lp xong, cu ny v nh ngi to, lp tc [nhp] nh. nh tr li xong, t nhin nhn thy bn ny xut hin Pht A Di , bn kia xut hin Lo T. l iu cu y ni trong tm c th hi. [H] xut hin xong, [a mt] nhn cu y m khng ni g c, ri n i [bin mt]. Li xut hin B Tt Qun m, trong tay cm chic bnh; t chic bnh y bay ra mt ln khi trng. Cu ny ang ngi to, nhn thy tht r rng; cu ta rt cao hng. Lp tc [ln khi] ho thnh mt s m n, m n y l nhng phi thin bay ln, trng nht mc xinh p. Nhy ma cho cu ta, nhng v iu trng tht kh i! Cu ny t ngh: Mnh luyn cng ni ny, B Tt Qun m thng tng cho mnh, ho my c m n cho mnh coi, my c phi thin bay ln nhy ma cho mnh. ng lc cu ta ngh cao hng nht, th lp tc nhng m n kia [tr nn] khng mc cht g, thc hin mt s ng tc, n vn c m lng. Tm tnh ca hc vin chng ta cao rt nhanh, lc y cu thanh nin lin cnh gic, iu m cu y ngh n trc nht l: Ti khng phi ngi bnh thng, ti l ngi luyn cng; cc v ch i x vi ti nh th; ti l [ngi] tu Php Lun i Php. Nim u va xut khi, xot [mt ci] lp tc tt c u bin mt; nguyn [chng] l huyn ho m thnh. Sau Pht A Di v Lo T li xut hin li. Lo T ly tay tr vo cu thanh nin, va ci va ni vi Pht A Di rng: Nh t kh gio d. Tc l cu tiu t ny c, c th dy d c. Ti lch s hoc ti khng gian cao tng, m xt [mt] ngi c th tu hay khng, [th] coi nhng th dc vng v sc ca ngi y [l] rt ch yu; do vy chng ta tht s phi coi nhng th y tht nh. Tuy nhin chng ta tu luyn ti ngi thng, khng yu cu ch v on tuyt hon ton vi n; t nht trong giai on ny, ch v phi coi n tht nh, khng c li ging nh trc y. Lm ngi luyn cng th cn phi nh vy. H trong khi luyn cng m xut hin can nhiu ny, can nhiu kia, [th] ch v phi tm xem nguyn nhn [] bn thn mnh, ch v cn iu g cha vt b c khng.

T tm sinh ma
Ci g gi l t tm sinh ma? Thn th con ngi ti cc tng khng gian u c mt trng vt cht tn ti, trong mt trng c th, [th] ht thy nhng g trong v tr u chiu x ln trng khng gian ny ca ch v tng t nh bng nh; tuy l bng nh, nhng cng l tn ti vt cht. Ht thy mi th trong trng khng gian ca ch v u nghe theo s chi phi t thc ca i no ch v; ngha l, [khi] ch v dng thin mc nhn, tnh tnh khng ng nim m nhn th l chn thc; ch cn hi ng nim, th nhng g nhn thy u l gi; chnh l t tm sinh ma, cng gi l tu tm nhi ho. Chnh l v c nhng ngi luyn cng t h khng th t t mnh lm ngi luyn cng, khng th t mnh gi ly mnh; h hu cu vo cng nng, chp trc vo tiu nng tiu thut, thm ch chp
T tm sinh ma 111

trc vo nhng g nghe c t khng gian khc, chp trc vo truy cu nhng th y; loi ngi ny d t tm sinh ma nht, d b rt xung nht. Bt k [h] tu luyn cao n u, mt khi tnh hung ny xut hin th s rt xung n y, hy [hi] n y. y l mt vn cc k nghim trng. Khng nh cc phng din khc: kho nghim tm tnh ln ny nu khng qua, th ng ri vng dy b ln, [vn] cn c th tu tip c. Nhng xut hin vn t tm sinh ma ny th khng c, ngi y i ny l hu [b] ri. c bit l nhng ngi luyn cng ti mt tng nht nh khai thin mc ri, d xut hin vn ny. Cn c mt s ngi bn thn thc ca h c hay nhn can nhiu t tn tc ngoi lai; tn tc ngoi lai bo h th g, h lin tin th ny; cng s xut hin vn ny. Do trong chng ta c nhng ngi khai thin mc ri, s nhn can nhiu c loi phng din ca cc tn tc. Chng ti nu v d th ny. Tu luyn tng thp m tm khng ng, [l] iu kh lm c. S ph nh th no c th ch v thy cha r. t nhin mt hm, ch v thy mt v i Thn Tin va cao va ln n. i Thn Tin ny khen ch v hai cu, ri dy ch v vi th; nu ch v cng nhn, th cng ca ch v b lon mt ri. H trong tm ca ch v cao hng ln, nhn ng ta lm s ph, ri theo ng ta hc; nhng ng ta cng khng c chnh qu, khng gian kia c th bin ln thu nh. Trin hin nh th trc mt ch v, ch v nhn thy i Thn Tin y, qu l kch ng! H tm hoan h dy khi ln, chng phi ch v s theo hc ng ta? Ngi tu luyn [no] gi mnh khng vng th rt kh ho , v d t hu [hoi] bn thn mnh. Ngi tri u l Thn, nhng h cng cha c chnh qu, phi nhp lc o [lun hi] nh nhau thi. Ch v tu tin nhn s ph, [ri] ch v phi theo ng y, hi ng y a ch v ln n u? Chnh ng ta khng c chnh qu, chng phi ch v c tu m nh khng ? Kt qu cng ca bn thn ch v lon c ri. Con ngi rt kh khng ng tm. Ti bo mi ngi, rng vn ny rt nghim tc; tng lai [trong] chng ta [c] rt nhiu ngi s xut hin vn ny. Php ti ging cho ch v ri; ch v c th gi vng n hay khng hon ton da vo bn thn ch v; iu ti ging l mt tnh hung. Gp Gic Gi ca bt k mn phi no khc cng khng ng tm, chnh l tu mt mn. Pht no, o no, Thn no, ma no, u ch c mong ng c ci tm ca ti, nh th nht nh c [hy] vng s thnh cng. T tm sinh ma cn c tnh hung khc: can nhiu gp thn nhn qua i; khc lc n non, bo ch v lm iu ny, iu khc; chuyn g cng xut hin. Ch v c th khng ng tm? Ch v yu du a con ny lm, ch v yu thng cha m ch v. Cha m ch v qua i, h bo ch v lm iu g u l nhng vic khng th lm; nu ch v lm th hng ri; ngi luyn cng kh nh th . Ngi ta ni rng Pht gio lon ri, nhng th ca Nho gio u lt c vo Pht gio; nhng g nh hiu knh cha m, tnh cm con ci u lt c vo; trong Pht gio [vn] khng bao hm nhng iu y. ngha l g? Bi v sinh mnh chn chnh ca mt c nhn l nguyn thn; ngi m sinh ra nguyn thn ch v mi l ngi m tht s ca ch v. Ch v trong lc o lun hi, m ca ch v l ngi, khng l ngi, [s y] khng m c. Con ci ca bao i ch v hi c bao nhiu; cng khng m c. Ai l m ch v, ai l con ch v, mt khi hai mt kia khp li [t th] th ai cn nhn ra ai na; nghip m ch v n vn theo m hon tr. Nhn ti m trung, khng vt b c nhng th ny. C ngi khng vt b c [tm v] con ca h, ni [n] tt ra sao, n cht ri; m h tt ra sao, cng cht ri; h thng thit mun cht [theo], qu tht b na cuc i cn li
T tm sinh ma 112

theo nhng ngi kia. Ch v khng ngh , chng phi n giy v ch v? Dng hnh thc y ch v chng c ngy no yn. Ngi thng c th khng l gii c: nu ch v chp trc [vo] nhng th y, [th] ch v hon ton khng tu luyn c; do trong Pht gio khng bao hm nhng th ny. Ch v nu mun tu luyn, th ci tnh ca con ngi cn vt b. Tt nhin, chng ta tu luyn trong x hi ngi thng, [th] hiu knh cha m, dy d con ci u cn phi [lm]; ti cc hon cnh u i x tt vi ngi khc, ly Thin i ngi, hung l thn nhn ch v. i vi ai cng vy, i vi cha m, i vi con ci u tt, u cng cn nhc n ngi khc; ci tm y khng phi l t t, m l tm t thin, l t bi. Tnh l vic ca ngi thng; ngi thng l v tnh m sng. Nhiu ngi gi mnh khng tt, to thnh kh nn cho tu luyn. C [ngi] ni, rng Pht ni vi h nhng g. Phm l ni vi ch v, rng hm nay c nn, s xut hin s kin g, ch v cn trnh n ra sao. Hoc gi ai ni vi ch v gii nht hm nay s hiu bao nhiu, bo ch v i ly. Ngoi tr [trng hp] c nguy him n sinh mnh bo ch v trnh nh th no, cn h l bo ch v c nhng iu tt x hi ngi thng th u l ma. Ch v ni ngi thng c nhng th tt, khng vt qua c mt nn, th ch v khng cao ln c. Ch v ni ngi thng hng ngy an nhn thoi mi, th ch v tu lm sao? Nghip lc ca ch v chuyn ho th no? u c c hon cnh cao tm tnh ch v v chuyn ho nghip lc ca ch v? Mi ngi nht nh phi nh ly im ny. Con ma y cng khen tng ch v, ni ch v tht cao bit my, ni ch v l i Pht cao bit my, [l] i o cao bit my, thy rng ch v tht xut sc; ton l gi. [L] ngi tu luyn ln cao tng mt cch chn chnh, cc chng tm ca ch v u phi vt b; khi gp vn ny, mi ngi nht nh phi cnh gic! Khi chng ta luyn cng thin mc khai [m]. Thin mc khai [m] c ch kh tu ca thin mc khai m, thin mc khng khai m c ch kh tu ca thin mc khng khai m; u khng d tu luyn. Thin mc khai m xong, khi cc chng tn tc can nhiu n ch v, ch v s tht s kh m gi mnh c vng. khng gian khc, u u cng long lanh nh chu ngc, p phi thng, tt p phi thng; ci g cng c th ng tm. Mt khi ng tm th c th ch v nhn can nhiu, cng ca ch v b lon; thng thng l nh vy. Do [vi] ngi t tm sinh ma, khi gi mnh khng c vng, th s xut hin tnh hung nh th ny. Ni th d, mt c nhn sinh ra mt nim u bt chnh, th rt nguy him. C mt hm, v ny khai thin mc, v y nhn thy rt r rng. V y ngh: Ti im luyn cng ny, ch thin mc ca mnh l khai m tt th, mnh c l khng l ngi bnh thng th phi? Mnh c th hc Php Lun i Php ca S ph L Hng Ch, mnh c th hc tt n nh th, mnh tri hn hn nhng ngi khc, mnh c th khng phi ngi bnh thng u. Ring suy ngh ny l khng ng ri. V ny ngh: C th mnh l mt v Pht, , mnh th t coi mnh xem. V ny va nhn mt ci lin thy mnh l Pht. Ti sao nh vy? Bi v ht thy vt cht nm trong phm vi ca trng khng gian quanh thn th ca v y, u thun theo nim u ca v y m din ho, cng gi l tu tm nhi ho. Nhng th i ng n t v tr, u bin ho thun theo nim u ca v ny. Bi v [nhng g] trong phm vi trng khng gian ca v y u quy v v y qun; bng hnh cng l tn ti vt cht, [nn] cng li nh th. V ny ngh: Mnh l Pht ri, c th mnh ang mc l y phc ca Pht. Nh vy v ny nhn thy y
T tm sinh ma 113

phc mnh ang mc chnh l y phc ca Pht. i ch, mnh ng l Pht ri, ly lm cao hng gh lm. Mnh c th khng phi l mt tiu Pht u, nhn mt ci, bn thn li l mt i Pht. C khi mnh cao hn c L Hng Ch! Coi th, i ch, mnh tht s cao hn L Hng Ch. Cng c ngi t tai nghe thy, con ma y lin can nhiu v ny, ni: Ngi cn cao hn c L Hng Ch, Ngi cao hn L Hng Ch bit bao nhiu l bao nhiu. V ny cng tin. Ch v chng ngh ch v sau ny tu sao y, ch v tng tu cha, ai dy ch v tu? Chn Pht h xung y hnh s u phi tu li, cng nguyn lai 1 khng c cp, ch bt qu hin gi tu nhanh hn. Nh th, mt khi c nhn y xut hin vn ny ri, th v y rt kh t vc ln c, tm y lp tc khi ln. Khi ln ri, v y iu g cng dm ni: Ta chnh l Pht ri, cc ngi khi cn hc theo ngi khc; ta chnh l Pht ri, ta bo cc ngi lm th ny th kia. V y tr thnh nh th. Ti Trng Xun chng phi chng ta cng c ngi nh vy? Ban u l c nhn rt c, nhng sau li tr thnh s vic nh th. Anh ta [cho rng mnh] l Pht, cui cng th anh ta cao hn mi ngi; chnh l ngi khng gi mnh c vng, khi tm chp trc to thnh nh vy. Ti sao xut hin hin tng ny? Trong Pht gio ging: bt k ch v nhn thy g, ch v ch quan tm chng, u l ma huyn, ch v ch quan tm t mnh nhp nh tu ln. V sao h khng ch v nhn, khng ch v chp trc vo nhng th y? H s xut hin vn ny. Trong tu luyn Pht gio khng c phng php tng cng tu luyn, trong kinh th cng khng c ch o ch v thot khi iu y nh th no. Thch Ca Mu Ni ng thi khng ging Php ny; v trnh vn t tm sinh ma, tu tm nhi ho, ng ni ht thy nhng cnh tng nhn thy trong khi tu luyn u l ma huyn. Do vy mt khi c tm chp trc, th lin sn sinh ma huyn ny, [v] ngi ta rt kh thot khi n. Nu x l khng kho th c nhn y s kt thc thi, nhp ma ri. Bi v v y ni rng t mnh l Pht, v y nhp ma ri; rt cuc c th chiu mi ph th hoc nhng s vic khc; v y trit kt thc ri. Tm tnh ca v y bin thnh xu ri, trit h xung ri; nhng ngi loi ny c rt nhiu. Hin nay lp ny c nhng ngi cm thy t mnh kh lm, thi ni chuyn khc [thng]. Bn thn mnh vn l g, th ngay ti Pht gio cng l iu rt k hu [khng ni n]. iu ti va ging l mt tnh hung na [ca ma can nhiu], gi l t tm sinh ma, cng gi l tu tm nhi ho. Ti Bc Kinh c nhng hc vin loi ny, cn c mt s ni khc cng xut hin; hn na can nhiu rt ln n nhng ngi tu luyn. C ngi hi ti: Bch S ph, ti sao thy khng thanh l nhng iu ny? Mi ngi th ngh xem, nu nh chng ti thanh l ton b nhng chng ngi trn con ng tu luyn cho ch v, th ch v tu lm sao? Chnh l ti tnh hung c ma can nhiu ny mi c th th hin c ch v c th tu c hay khng, ch v c th tht s ng o c hay khng, ch v c th b can nhiu khng, c th kin nh vo php mn ny khng. Sng ln cun ct itu luyn chnh l iu nh vycn li mi l vng tht s. [Nu] ch v khng c hnh thc can nhiu ny, [th] ti ni rng ngi ta tu luyn qu d dng; ti ang thy rng ch v tu c qu d dng. Nhng i Gic Gi cao tng kia thy vy trong tm cng bt bnh: ng lm g vy? ng nhn th ny ? Trn con ng khng c chng ngi no c, h tu l n; l tu ? Cng tu cng thoi mi, can nhiu no cng khng c; nh th c c khng? Chnh l vn ny, ti cng ang cn nhc vn ny. Vo thi k u, ti x l rt nhiu ma nh th. [Nu] c mi
1

cng nguyn lai: hiu l ci cng m ng Pht tht (Chn Pht) c c t trc khi ging trn.
114

T tm sinh ma

tip tc nh vy, [th] ti ngh rng cng khng ng. Ngi ta cng ni vi ti: ng h tu c cng d dng qu. Bn thn ngi ta ch c mt cht nn, gia ngi vi ngi c khng my s vic, cn c rt nhiu tm vn cha th vt b c! Trong khi m hoc [h] c th nhn thc bn thn i Php ca ng c hay khng vn cn l mt vn ! C vn nh th; do vy s c can nhiu, s c kho nghim. [iu] va ging l mt hnh thc ca ma. Tht s mt c nhn rt kh; nhng hu [hoi] mt c nhn li cc k d dng. H tm ca ch v bt chnh, lin lp tc kt thc ngay.

Ch thc phi mnh


V nhng iu bt ho con ngi lm t i ny qua i khc, m to thnh tai nn cho ngi ta, to thnh tr lc nghip lc cho ngi tu luyn; do c tn ti sinh lo bnh t. l nhng nghip lc thng thng. Cn c mt loi nghip lc ln mnh na, nh hng rt ln n ngi tu luyn, gi l nghip t tng. Con ngi ta sng cn phi suy ngh. Bi v con ngi m chn ngi thng, nn trong t tng hay sn sinh nhng nim theo danh, li, sc, nng gin, v.v.; dn dn s to thnh mt loi nghip lc t tng rt ln mnh. Bi v khng gian khc ht thy u c sinh mnh, nghip cng nh th. Khi mt ngi mun tu luyn chnh Php, th cn phi tiu nghip. Tiu nghip chnh l tiu dit, chuyn ho nghip y. Tt nhin nghip lc khng chu, nn ngi ta s c nn, c tr lc. Tuy nhin nghip lc t tng l can nhiu trc tip n i no con ngi, t trong t tng c nhng [li lng] m S ph, [lng] m i Php, ngh ra nhng t nim v nhng li [lng] m ngi ta. Th l, c nhng ngi tu luyn khng hiu l chuyn g, li cn tng rng bn thn mnh ngh th. Cng c ngi tng rng l ph th; nhng n khng phi l ph th, m l nghip t tng phn nh ln i no ca con ngi m to thnh nh vy. C ngi ch thc khng mnh, bn thun theo nghip t tng lm iu xu; ngi ny vy l kt thc, rt xung ri. Nhng i a s ngi ta c th ly t tng ch quan rt mnh (ch thc mnh) bi tr n, phn i n. Nh th, minh chng rng c nhn y c th c, c th phn bit r tt xu, cng chnh l ng tnh tt; Php thn ca ti s gip h tiu tr i b phn loi nghip t tng ny. Tnh hung ny tng i hay gp. Mt khi xut hin, chnh l xem bn thn c th chin thng t tng xu khng. Ai c th kin nh, th nghip c th tiu.

Tm nht nh phi chnh


Tm khng chnh l g? l [ngi m] h c mi khng t coi mnh l ngi luyn cng. Ngi luyn cng trong khi tu luyn s gp cc nn; khi nn y n c th th hin l khi xch mch gia ngi v ngi, s xut hin nhng s tnh u tranh lc c, v.v.; nh hng trc tip n nhng th trn tm tnh ca ch v; phng din ny tng i nhiu. Cn gp nhng g na? Thn th chng ta t nhin cm thy khng thoi mi; bi v hon [tr] nghip, n s th hin ti cc phng din khc nhau. n mt thi k nht nh cn lm cho ch v [thy] tht khng tht, gi khng gi; lm cho ch v cm gic ci cng y khng bit tn ti khng, c th tu c khng, rt cuc c th tu luyn n ch khng, c Pht hay khng; tht c gi c. Tng lai cn lm ch v xut hin tnh hung y, lm ch v to thnh [cm] gic sai nh th, lm ch v cm gic nh chng ht nh khng tn ti, u l gi ht, chnh l xem ch v c th kin nh hay khng.
Tm nht nh phi chnh 115

Ch v ni rng ch v cn phi kin nh khng lay ng, vi tm nh th, n lc y ch v tht s c th kin nh khng lay ng, th ch v t nhin lm c tt, bi v tm tnh ch v cao ln. Nhng hin nay ch v bt n nh th, nu hin nay cp cho ch v ma nn y, ch v s hon ton khng ng, hon ton khng th tu. [V] cc loi phng din u c kh nng xut hin ma nn. Trong qu trnh tu luyn, ngi ta phi tu luyn ln theo cch nh th. Do chng ta c nhng ngi h thn th h u khng thoi mi, h lin cho rng bn thn c bnh. H c mi khng th t coi mnh l ngi luyn cng; [khi] gp tnh hung ny, h cng t coi l mc bnh; ti sao li gp nhiu chuyn phin phc th? [Ti] ni vi ch v rng, gip ch v tiu [tr] rt nhiu ri, nhng phin phc y ca ch v khng [cn] l my. Nu khng tiu [tr] gip ch v, th [khi] ch v gp nhng phin phc y c th ht mnh la i ri, cng c th nm lun khng dy ni. Do ch v gp cht phin phc, ch v thy kh chu; u c c s thoi mi kia ch? Ly th d, hi ti ging bi Trng Xun, c mt c nhn cn c rt tt, qu l mt khi nguyn liu [tt], ti cng mt n anh ny. Bn nn ca anh ta hi ln hn mt cht, anh ta hon tr nhanh hn, anh ta khai cng, ti chun b lm nh vy. Ri mt hm anh ta t nhin mc triu chng ht nh b nghn mch mu no, trt ng xung , cm thy khng c ng c na, ht nh t chi khng cn linh na; a n bnh vin cp cu. Sau anh ta c th tr dy [khi ging bnh]. Mi ngi ngh xem, b nghn mch mu no lm sao c th ra khi [ging] nhanh n th kia ch, tay chn u c ng c? [Vy m] anh ta quay li bo rng hc Php Lun i Php, lm anh ta sai lch nh th. Anh ta khng th ngh, hi nghn mch mu no sao khi nhanh vy? Nu hm y anh ta khng hc Php Lun i Php, th mt khi trt ng xung, c khi cht lun , hoc vnh vin khng dy na, thc s b nghn mch mu no. [C th] ni con ngi kh nh vy , v anh ta lm [gip] bao nhiu, vy m anh ta khng ng m cn ni th. C hc vin lu nm ni: Tha S ph, con sao m thy ch no cng kh chu lm, n bnh vin tim cng khng khi, ung thuc cng khng khi. H cn ni c vi ti nh th! Tt nhin n khng khi. N cng khng phi l bnh, khi sao c? Ch v kim tra i, khng c mm bnh, ch v ch thy kh chu thi. Chng ta cn c hc vin n bnh vin lm cong my ci kim tim, cui cng ng thuc cng pht ra ngoi, khng c vo [thn th]. Anh ta hiu ra: i ch, mnh l ngi luyn cng kia m, mnh khng tim na. [Lc y] anh ta mi ngh ra l khng nn i tim. Do vy khi chng ta gp nhng ma nn y, nht nh phi ht sc ch vn ny. C ngi tng rng ti khng cho php h n bnh vin khm [bnh], bn ngh: S ph khng cho mnh n bnh vin khm, [th] mnh tm kh cng s khm. H vn cho l bnh, h tm kh cng s khm. Bit tm kh cng s chn [chnh] u? Nu l gi th lc ch v hng ri. Chng ta ni, nhng kh cng s y tht c gi c, hi ch v phn bit r c u? Rt nhiu kh cng s u l t phong. Ti tri qua trc nh, ti c trong tay t liu trc nh ca khoa nghin [cu] b mn i vi ti. C rt nhiu kh cng s l gi, l t phong, chnh l la o. Nhng kh cng s gi y cng c th khm bnh. V sao c th khm bnh? H c ph th, khng c ph th th h la ngi sao c! Ph th y chng cng c th pht cng, cng c th tr bnh; chng cng l mt loi tn ti nng lng, c ch ngi thng ht sc d dng. Tuy nhin [nh] ti ging, nu ph th y m tr bnh, th pht ln thn ch v
Tm nht nh phi chnh 116

nhng g? [mc] cc vi quan u l hnh tng ca ph th y, pht ln thn ch v ri, ch v ni xem lm th no y? Mi Thn n th d mi Thn i th kh. [Vi] ngi thng th chng ti khng ni, h ch mun lm ngi thng, h ch mong ngh c thoi mi nht thi. Tuy nhin ch v l ngi luyn cng, chng phi ch v mun lin tc tnh ho thn th? Nhng th y lm by ln thn ch v ri, hi n thi no ch v c th bi xut chng i? Ngoi ra chng cn c nng lng nht nh. C ngi ngh: Php Lun kia sao c th chng pht vo c nh? S ph chng phi c Php thn bo h chng mnh c m? Trong v tr ny ca chng ta c mt [Php] l: iu bn thn ch v cu th khng ai qun, iu bn thn ch v mong cng khng ai qun. Php thn ca ti s ngn tr ch v, im ho cho ch v, [nhng] h thy ch v c th mi, th cng khng qun ch v na; c chi cng bc ngi ta tu luyn c? Khng th cng ch ch v tu, bc bch ch v tu. Cn da vo bn thn ch v m tht s cao, ch v khng mun cao th khng ai cn cch no c. L cng ging cho ch v ri, Php cng ging cho ch v ri; bn thn ch v cn khng mun cao, th ch v trch ai y? iu bn thn ch v mun, Php Lun cng khng qun, m Php thn ca ti cng khng qun, m bo l nh vy. Cn c ngi n trng ca kh cng s khc nghe trnh by, v nh rt kh chu; y l ng nhin. Ti sao Php thn [ca ti] khng phng [h] g cho ch v? Ch v n lm g, ch v n nghe, chng phi ch v n cu? Ch v khng [n] rt vo tai, th n sao c th lt vo [thn ch v]? C ngi lm bin hnh Php Lun ca mnh. Ti ni vi ch v, ci Php Lun y cn gi tr hn c sinh mnh ch v; N l mt loi sinh mnh cao cp; khng th tu tin hu hoi N. Hin nay kh cng s gi rt nhiu, nhiu [ngi] c danh ting. Ti ni vi mt v lnh o Hi Nghin cu Khoa hc Kh cng Trung Quc; ti ni rng c i xut hin t K lm lon triu nh, con co y lm d lm; [nhng] n khng t hi bng kh cng s gi hin nay, chnh l lm lon ton quc; hi bao nhiu ngi chu nn? Ch v thy rng b ngoi nh th tt lm, hi bao nhiu ngi mang trn thn th nhng th y? H pht [ra] l cp ln [thn] ch v, qu thc l qu ngang ngc; do vy ngi thng t bn ngoi kh m thy cho c. C ngi c th ngh: Hm nay n tham gia nghe ging kh cng, nghe xong bi ca [S ph] L Hng Ch ging, [thy] kh cng vn d qu tht rng ln tinh thm! Sau ny c kh cng s khc ging ti s li n nghe. Ti ni rng ch v nht nh ch c n, [nu] nghe th nhng iu khng tt s rt t tai ch v m vo. mt ngi rt kh, ci bin t tng ca ch v rt kh, iu chnh thn th ch v cng rt kh. Kh cng s gi rt nhiu; [ngay c] kh cng s chnh truyn chn chnh, hi kh cng s y c lm tnh c khng? C nhng con ng vt rt hung d, nhng th y khng gn ln h c, nhng h cng khng tng kh chng i c. H khng c nng lc thch thc nhng th y trn mt din rng, nht l hc vin ca h; h pht cng kia, ln ln nhng th y vo trong . Bn thn h tht s rt chnh, nhng hc vin ca h khng chnh, mang theo cc chng ph th, ci g cng c. Nu ch v tht s tu luyn Php Lun i Php, th ch v ch n [] nghe. Tt nhin [nu] ch v khng mun tu luyn Php Lun i Php, m ci g cng mun luyn, th ch v c i. Ti cng khng qun ch v, ch v cng khng l t Php Lun i Php, nu c vn g ch v cng ch ni l v luyn Php Lun i Php. Ch v chiu theo tiu chun tm tnh m lm, chiu theo i Php m tu luyn, nh th mi tht s l ngi ca Php Lun i Php. C ngi hi: c th
Tm nht nh phi chnh 117

tip xc vi ngi luyn kh cng khc khng? Ti ni vi ch v: h l luyn kh cng, cn ch v l tu luyn i Php; t lp hc ny tr i, th cch bit v tng s khng bit l xa n nhng no; Php Lun ny l th m ngi ca bao nhiu [nin] i luyn mi thnh hnh, [n] c uy lc ln mnh. Tt nhin nu ch v tip xc, c th bo tr vng khng nhn v cng khng cn g ca h, m ch l bn b thng thng, th khng thnh vn . Nhng nu trn thn ngi kia tht s c nhng th y th rt khng tt; tt nht l khng tip xc. Ni v v chng, nu c luyn cng khc, ti ngh rng cng khng thnh vn . Tuy nhin c mt im, bi v ch v l luyn chnh Php, mt ngi luyn cng, ngi khc c li ch. [Nu] h luyn oai mn t o, trn thn h c th c nhng th oai mn t o; [th] v s an ton ca ch v, cng cn thanh l cho h. Mi th khng gian khc u c thanh l cho ch v, hon cnh nh ch v cng c thanh l. Khng thanh l hon cnh, cc th cc loi can nhiu ch v, hi ch v luyn cng ra sao y? Tuy nhin c mt tnh hung m Php thn ca ti khng th thanh l gip. Ti c mt hc vin, mt hm thy Php thn ca ti n, lm ng ta vui sng qu: Php thn ca S ph n y ny, knh mi S ph vo nh. Php thn ca ti ni: Phng ny ca con lon qu, nhiu th qu. [Php thn] lin ri i. Ni chung, [nu] cc linh th khng gian khc nhiu qu, th Php thn ca ti s thanh l gip. Tuy nhin phng ca ng ny y nhng sch kh cng lon lung tung c. ng ta hiu ra, bn thu dn, ci th t i, ci th bn i; sau Php thn ca ti li quay li. l nhng g m hc vin y k vi ti. Cn c ngi i cu ngi ta ton qui. C ngi hi ti rng: Tha S ph, con luyn Php Lun i Php ri, i vi Chu Dch hoc nhng th ton mnh con thy thch th gh lm, con cn c th dng [chng] khng? [Ti] ni th ny, nu ch v c mang nng lng nht nh, th li ch v ni ra s pht huy tc dng. Mt chuyn khng phi th ny, nhng [ch v] li c ni vi ngi ta thnh chuyn nh th, nh vy ch v c th phm iu xu. Mt ngi thng ht sc yu nhc, nhng tn tc tn ti h u khng n nh, rt c th pht sinh bin i ny khc. Ch v m ming ni vi ngi ta ri, c th ci nn y lin tn ti. Chng hn h c nghip lc rt ln, h cn phi hon tr; [nhng] ch v c ni mi rng h c vic tt; hi khng hon tr nghip lc c c khng? Chng phi ch v ang hi ngi? C ngi khng vt b c, c chp trc vo nhng th y, c nh l h c bn s lm; chng phi chp trc l g? Hn na du ch v tht s bit [thin c], th l mt ngi luyn cng gi [gn] tm tnh, cng khng th tu tin ly thin c tit l cho ngi thng; chnh l o l. Ly Chu Dch m suy nh th no? D sao cng c mt s iu [trong ] khng cn l iu chn thc na; suy i tnh li, tht c gi c; x hi ngi thng c php c th ton qui nh vy tn ti. Cn ch v l ngi tht s c cng; ti ni rng ngi luyn cng chn chnh th cn phi ly tiu chun cao m yu cu bn thn mnh. Tuy nhin c v tm ngi ta ton qui cho mnh, ni: ng hy ton qui, xem xem ti s ra sao, cng ny luyn s th no? Hoc ti s c nn no hay khng. H tm ngi bi nhng th y. Nn y nu ch v bi ra c, hi ch v cao lm sao y? [Vi] ngi luyn cng th i ca h thay i ri; tng tay, tng mt, coi gi sinh, cng nh nhng th mang trn thn th nh tn tc u khc ri, thay i ri. Khi ch v tm n h ton qui, ch v s tin h; nu khng th ch v [xem] bi lm g? iu h ni l nhng g b ngoi, nhng iu ni ra l nhng iu trong qu kh ca ch v; tuy nhin trn thc cht
Tm nht nh phi chnh 118

c thay i. Nh th mi ngi th ngh xem, ch v tm h [xem] bi ri, ch v s nghe phi khng, s tin phi khng? Nh vy s to thnh gnh nng cho tinh thn ca ch v c phi khng? Gnh nng to thnh ri, trong tm ch v s ngh n n; c phi l chp trc hay khng? Nh vy loi b chp trc ny i th no y? chng phi l nn do con ngi tng thm? Tm chp trc sinh ra y chng phi cn phi chu kh thm na th mi c th dt b i? Mi mt quan, mi mt nn u c tn ti vn tu ln trn hoc rt li xung. Nguyn kh, li c thm ci nn m ngi thm vo, th vt qua sao y? V iu ny m ch v s phi gp nn, chuyn phin phc. Con ng [i] sau khi thay i ca ch v l khng cho php ngi khc nhn thy. Nu ngi khc nhn thy ri, lin c th ni ht cho ch v rng ch v n bc no s c nn g, [nu th] ch v cn tu g y? Do hon ton khng cho thy. Ai php mn khc cng khng c thy; cc t ng mn u khng c thy; ai ni cng khng trng. Bi v mt i y thay i ri, l mt i tu luyn. C ngi hi ti: Sch trong tn gio khc, cng nh sch kh cng c th xem khng? Chng ta ging, rng sch trong tn gio, nht l sch ca Pht gio, u bo ngi ta tu luyn tm tnh nh th no. Chng ta cng l Pht gia, c th ni l khng thnh vn . Nhng c mt iu, nhiu kinh sch c nhng iu b sai lch trong qu trnh phin dch, li cn [b] thm vo rt nhiu gii thch kinh sch, [] cng l ng ti cc tng khc nhau m gii thch, m tu tin nh ngha; chnh l lon Php. Nhng ngi gii thch lon c kinh sch y cch qu xa cnh gii ca Pht, hon ton khng bit c hm ngha chn chnh trong ; do vy vn [h] nhn thc l khc ri. Ch v mun c hiu r n, cng khng h d dng; bn thn ch v khng ng r ra c. Nhng [nu] ch v ni: Chng ti thy rt thch kinh sch [Pht gio]. Nu ch v c hc loanh quanh trong nhng kinh sch y, th chnh l ang tu luyn trong php mn y, bi v kinh sch cng l c cng v Php trong hp li; h hc th l hc vo mn y ri, c vn nh th. Nu ch v o su vo , chiu theo m tu, th c th ch v i theo php mn y, khng cn l php mn chng ti na. Tu luyn xa nay u ni bt nh php mn, nu ch v chn tu mt mn, th ch v ch xem kinh [sch] ca mn y. Cn ni v sch kh cng, [nu] ch v mun tu th ch c c, nht l nhng sch hin nay, ng xem. Cn v nhng [cun] nh Hong Ni Kinh, Tnh Mnh Khu Ch, hoc o Tng th cng nh th; tuy rng chng khng c nhng iu xu, nhng trong c tn ti cc loi tn tc cc tng. Bn thn chng l cc phng php tu luyn, h xem l cp thm cho ch v, can nhiu n ch v. Ch v thy rng cu kia l ng, tt thi, n lp tc tin [nhp] vo. Lin tin [nhp] vo cng ca ch v; tuy rng n khng phi l th xu, [nhng] t nhin cp cho ch v mt cht g l no , ch v th ni cn luyn sao y? Chng phi s xut hin vn ? Nhng linh kin in t trong ci TV ny ca chng ta, nu ch v cho thm vo mt linh kin l khc, ch v th ni ci TV ny s ra sao? S lp tc hng ngay; chnh l o l ny. Hn na hin nay trong nhng sch kh cng th rt nhiu l gi, mang theo cc loi tn tc. Trong chng ta c mt hc vin va gi sch kh cng th mt con rn ln t trong nhy phc ra. Tt nhin ti khng c nh ni chi tit. iu ti va ging l vic nhng ngi luyn cng chng ta v bn thn khng th i i vi bn thn mnh mt cch ng n, [nn] to thnh nhng chuyn phin phc y, cng chnh l phin phc do tm bt chnh chiu mi n. Chng ti ging cho mi ngi c ch tt,
Tm nht nh phi chnh 119

mi ngi bit [cn] lm th no, phn bit chng ra sao, sao cho tng lai khng xut hin vn . Ch v ch cho rng nhng li ti va ging l khng [nghim] trng; mi ngi phi ht sc ch , thng thng xut hin vn chnh im ny, thng thng vn xut hin chnh ch ny. Tu luyn l cc k gian kh, l nghim tc phi thng; ch v hi khng ch l c th [b] rt xung ngay, hu [hoi] ch trong mt sm; do vy tm nht nh phi chnh.

Kh cng v thut
Ngoi tr cng php tu ni ra, cn c kh cng v thut. Khi bn v kh cng v thut, ti cng cn nhn mnh mt vn , hin nay trong gii tu luyn c nhiu thuyt v kh cng. By gi xut hin nhng th nh kh cng m thut, kh cng m nhc, kh cng th php, kh cng v o, ci g cng c; [chng] u l kh cng? Ti thy l lm. Ti ni chng l kh cng lm lon; khng ch l kh cng lm lon, m qu thc l ch p kh cng. Cn c l lun [ca h] l g? Ni rng khi v, ht, nhy ma, hay vit ch, th tin nhp vo mt trng thi m m tnh tnh, gi l kh cng thi; l kh cng ? Khng th nhn thc vn nh vy c. Chng phi ti ni l ch p kh cng l g? Kh cng l mt loi hc vn rng ln uyn thm v tu luyn [thn] th con ngi. A, c m m tnh tnh l kh cng ri? Vy chng ta m m tnh tnh ri vo nh v sinh th tnh sao? Chng phi l ch p kh cng l g? Ti ni chnh l ch p kh cng. Hi Sc Kho ng phng nm kia, [ti] thy [kh] cng th php no . Ci g gi l kh cng th php? Ti bn n xem kh cng th php y ra sao; ng ny cm bt vit ch; vit ch xong, lin dng tay pht kh n tng ch; pht xut ra u l kh en. Trong u ch ton l tin v danh [vng], ch v th ni c th c cng khng? Kh cng s khng phi kh tt. Treo ln l bn rt t, m ngi nc ngoi u ti mua ca ng. Ti ni rng ai mua v nh ri s xi quy. Ci kh en y c th tt sao c? [Ti] thy mt ca ng ny en lm, ng ta nhn g cng ra tin, ch ngh n tin; hi c th c cng? Trn danh thip ng ny c ghi c ng danh [hiu], no l Kh cng Th php Quc t v.v. Ti hi ci th mnh li y c c tnh l kh cng hay khng? Mi ngi th ngh, trong nhng ngi [hc] xong lp ny ca ti, 80%90% chng ta s khng ch ht bnh, m ch v cn c cng, cng chn chnh. Nhng th mang trn thn ch v l siu thng ri; [nu] t bn thn ch v luyn, [th] c mt i ch v cng khng th luyn xut lai ra c [nhng th y]. Mt ngi cn tr t by gi m bt u luyn, th c mt i cng khng luyn xut lai c nhng th m ti cp cho ch v, m vn cn mt minh s chn chnh [ ch] dy ch v. Chng ti nhng ngi bao nhiu th h mi hnh thnh c Php Lun v nhng c ch ny; nhng th y lp tc gn cp cho ch v ri. Do ti ni vi mi ngi, ch nn v d c m d mt. N cc k trn qu, khng th dng gi tr o lng c u. Chng ta sau lp hc ny, nhng g ch v mang theo l cng chn chnh, l vt cht cao nng lng. Ch v v nh cng ly bt vit my ch, ch d p hay xu, [u] c cng! Do chng ta sau lp hc ny tr i, phi chng ai ai cng c thm mt ch s vo, u l kh cng s th php? Ti ni rng khng th nhn thc nh th c. V l ngi c cng chn chnh, ch v khng [cn] dng c bit pht [cng], ch v chm qua ci g th u lu li nng lng, u lp lnh nh quang.
Kh cng v thut 120

Ti cn xem mt cun tp ch, ng thng tin v vic m lp kh cng th php. Ti gi ra mt cht, xem xem h dy th no. Trong vit th ny: trc tin iu tc, h hp, sau ngi to tng [t ti] kh an in; to mi lm pht cho n na gi ng h, tng nng kh an in ln dn nhp vo cnh tay, ly bt chm vo mc [nho], li vn kh tip vo u bt. nim n ri, th bt u vit ch. Chng phi l la ngi? A, kh vo u th gi l kh cng phi khng? Th th chng ta khi n cm, ngi to mt lc, cm a ln, vn kh vo u a n cm, vy bn gi l kh cng n cm, phi vy khng? n cng l nng lng; chuyn ny ni nh vy y. Ti ni rng chnh l ch p kh cng; h coi kh cng qu thin cn; vy nn khng th nhn thc nh th c. Tuy nhin kh cng v thut c th c xem l mt mn kh cng c lp. V sao? N c qu trnh truyn tha my nghn nm, n c mt b hon chnh v l lun tu luyn cng nh mt b hon chnh v phng php tu luyn; do n c th c tnh l mt b hon chnh. Tuy nh vy, nhng kh cng v thut cng l iu tng thp nht trong cng php tu ni [nh] ca chng ta. Ngnh kh cng chnh l mt loi vin nng lng vt cht, ch c tc dng trong nh nhau. Ly v d ny cho mi ngi; ti Bc Kinh c mt hc vin, sau khi ln lp [hc] Php Lun i Php ca chng ti, th khng th [dng] tay n vo ci g ht. [Anh ta] n ca hng mua xe tr em, dng tay th bn chc, th va n mt ci, png [mt ci] khung xe gy ngay; anh ta ly lm l lm. V nh ngi gh da, anh ny khng th dng tay m n; dng tay m n xung gh th png mt ci gy gh ngay. Anh ta hi ti l sao. Ti khng ging cho anh ta, ti e rng anh ta pht sinh tm chp trc. Ti ni: u l trng thi bnh thng, tu k t nhin, khng cn quan tm n n, u l iu tt. [Nu] cng nng y m dng tt, th hn kia ch dng tay nn mt ci l b vn ngay. Chng phi ngnh kh cng l g? Tuy nhin anh ny cha h luyn ngnh kh cng. Trong cng php tu ni thng thng cc cng nng ny u xut [hin], tuy nhin v tm tnh ngi [hc] cha gi c vng, do thng thng cng nng xut ra u khng cp ch v dng. Nht l khi tu luyn ti tng thp, tm tnh ngi ta cha cao ln, nn nhng cng nng xut ra tng thp ny, hon ton u khng c cp. Dn dn sau ny khi ch v nng cao tm tnh ln ri, th nhng th y khng c tc dng g na, nn cng khng c xut lai na. C th v luyn kh cng v thut l th no? Luyn kh cng v thut h ging vn kh. Tuy nhin ban u cha c vn c ci kh y, bo ch v ngh n vn kh l vn c ngay [hay sao], h cn cha vn [kh] c. Lm th no y? H cn luyn tay ca mnh, hai bn sn, hoc i, chn, cng tay cnh tay, u cng cn luyn. Luyn th no? C ngi dng tay nh vo cy, dng chng nh vo cy. C ngi dng tay v vo phin , png-png v vo . Ch v [c th] ni l xng m di vo th phi au gh lm, ch dng knh [lc] hi qu cht xu l chy mu ngay. Nhng kh y vn cha vn c. Lm sao y? H bt u vung tay, sao cho mu chy ngc ra; bp tay, bn tay s phng ln. Thc t l chng phng ln, sau h dng tay nh vo [phin] mt ci, xng c m lt ri, khng trc tip chm vo na, cng khng au nh trc na. Cng theo vic h luyn cng lin tc, s ph s dy h; dn dn h s vn c kh. Tuy nhin ch vn kh thi th cha c; khi nh nhau tht th ngi ta u c i ch v. ng nhin ngi ta khi c th vn kh th c th chu c n, ly mt cy gy rt dy m nh ln cng c th khng thy au; h vn kh xong c th
Kh cng v thut 121

phng ln. Tuy nhin kh l th nguyn thu nht ban u; thun theo thi gian h khng ngng luyn, [th] kh ny s chuyn ho ln thnh vt cht cao nng lng. Khi n chuyn ho thnh vt cht cao nng lng ri, s dn dn hnh thnh mt loi cc nng lng c mt rt ln. Nhng loi cc nng lng ny c linh tnh, do n cng l mt cc cng nng, [n] chnh l mt loi cc cng nng. Nhng loi cng nng ny c th chuyn dng nh, n; [nhng] dng n tr bnh th khng c. Bi v vt cht cao nng lng ny ti khng gian khc, n khng di chuyn khng gian ny ca chng ta, do thi gian ca n nhanh hn ca ch v rt nhiu. Khi ch v mun nh ngi khc, khng cn dng n vn kh na, khng cn ngh tng na, [m] cng y n ch ngay ri. Ngi khc nh ch v, khi ch v mun chng , th cng y cng n ri. Bt k l ch v xut th nhanh n u, n cn nhanh hn ch v; khi nim thi gian ca hai bn l khc nhau. [Nu] luyn kh cng v thut, [th] c th luyn xut c nhng th nh l thit sa chng, chu sa chng, kim cng thi, la hn cc; l nhng bn s ca ngi thng. Ngi thng khi tri qua rn luyn ri th c th t c n mc y. S khc bit ln nht gia kh cng v thut v cng php tu ni l: kh cng v thut yu cu luyn trong vn ng, do kh chy di da. V luyn trong vn ng, nn khng th nhp tnh, kh khng nhp an in; kh chy di da, kh thot qua c bp, do khng th luyn mnh, cng khng th tu luyn xut ra c nhng cng phu cao thm. Cng php tu ni ca chng ta yu cu luyn trong tnh. Cng php thng thng ging kh nhp an in, kh nhp bng di, ch trng tu luyn trong tnh, ch trng chuyn ho bn th, c th tu mnh, c th tu luyn n tng cao hn. Mi ngi c th nghe n nhng cng phu nh th; trong tiu thuyt cng vit v nhng th nh kim chung tro, thit b sam, bch b xuyn dng. Cn khinh cng na, c ngi i li trn cao; c ngi thm ch c th n nhp sang khng gian khc. Cc cng phu ny c hay khng? C, im ny l khng nh; tuy nhin khng c trong ngi thng. Ai tht s luyn xut c nhng cng phu ny, th khng th ly chng ra hin th c. Bi v h khng ch n thun luyn v thut, m hon ton siu xut khi ngi thng ri; nh th nhng ngi ny cn phi chiu theo cng php tu ni m tu. H phi ging tm tnh, cao tm tnh ca mnh; h coi nhng th li ch vt cht kia tht nh nhng. Tuy rng h tu xut ra c nhng loi cng phu y, nhng t tr i h khng th tu tin s dng chn ngi thng na; khi khng c ngi nhn thy [th] t mnh lm mt cht th c. Ch v thy vit trong nhng tiu thuyt kia, rng cc nhn vt v [s] kim [thut], v [mun] ly bu vt, v n b, m git m nh; bn s ca ai cng rt to ln, i li nh Thn. Mi ngi th ngh xem, ngi tht s c nhng cng phu ny, h chng phi tu ni m tu xut lai c hay sao? H [coi] trng tm tnh mi tu xut lai c, i vi danh li v cc th dc vng th [h] xem nh t lu; h c th i git ngi khng? H c th coi trng tin ti n th khng? Hon ton khng th nh vy c; ch l thi phng trong ngh thut thi. Con ngi truy cu nhng kch thch tm l, ci g tho mn iu y th [c]. Cc tc gi cng nm chc c im ny, th no cng [vit] cho ch v thy tho [mn], thy cao hng; h gng sc vit cho ch v. Vit ra cng huyn [hoc] ch v cng thch c; ch l thi phng trong ngh thut thi. Ai tht s c nhng cng phu ny u khng hnh x nh th, c bit li cng khng th ly ra biu din.
Kh cng v thut 122

Tm l hin th
C nhiu hc vin trong chng ta, v tu luyn ni ngi thng, nn c nhiu tm cha vt b; c nhiu tm tr thnh t nhin ri, bn thn h khng nhn ra c na. Tm l hin th ny u cng th hin ra; khi lm iu tt cng c th th hin ra tm l hin th. Bnh thng th v danh [ting] cho bn thn, v c li hn mt cht, [m] ph din, [m] hin th: Ti c kh nng, l ngi mnh hn. Chng ta cng c tnh hung ny: luyn c phn hn, thin mc xem c phn r hn, ng tc trng p mt hn; cng c hin th trong . C ngi ni: Ti nghe thy S ph L Hng Ch ni iu no ; mi ngi lin tm li nghe; ngi y ging ni, dng l gii ca bn thn thm tht lu truyn nhng tin n. Mc ch lm g vy? Cng l hin th bn thn. Cn c ngi lu truyn nhng tin n nh vy, ngi n truyn ngi kia, ging ni m ly lm thch th lm, nh th l h linh thng nhng tin n y lm. [Nh th l] chng ta c rt nhiu hc vin khng hiu r nh h, ngi khc khng bit nhiu nh h; h thnh t nhin ri, c th khng t nhn ra c na. Trong tim thc, h c tm l hin th y; nu khng th truyn nhng tin n kia lm g? Cn c ngi truyn rng S ph n mt lc no s hi sn. Ti khng phi t ni n, hi ti hi v ni no y? Cn c ngi ni rng S ph vo ngy hm y ging nhng iu g cho ai, rng ti i x c bit vi ai nh th no . Truyn nhng th y hi c g tt? Chng c im g tt c; m tri li chng ti thy c mt loi tm chp trc, mt loi tm l hin th. Cn c ngi tm ti xin ch k; mc ch l g? Cng l cch thc ca ngi thng: xin ch k, lu k nim. Ch v nu khng [thc] tu, th ti cho ch v ch k cng khng c tc dng g. [Trong] sch ca ti ch no cng l hnh tng ca ti v Php Lun, mi cu u do ti ging; ch v cn cn ch k no na y? C ngi ngh: C ch k ri, tn tc ca S ph s bo h mnh. [H] vn ging v tn tc; chng ti khng ging tn tc. Cun sch ny vn khng th dng gi tr m o lng. Ch v cn cu g na y? Chng u l nhng iu phn nh t ci tm y. Cn c ngi quan st nhng hc vin thn cn ti, quan st li ni c ch ca nhng v y xong, lin theo [] m hc; iu tt hay xu h khng c [phn bit] r. K thc bt k chng ti [i x] vi ai th no i na, cng ch c mt Php ny; ch cn tun theo Php ny m lm, mi l tiu chun chn chnh. Nhng ngi thn cn bn ti khng h c i x c bit g, cng nh mi ngi thi; h ch l nhng nhn vin cng tc ca Hi Nghin cu; [ch v] ch khi ci tm y. Thng thng khi chng ta dy khi ci tm y, [th] ch v v khi tc dng ph hoi i Php. Nhng iu [n i] git gn m ch v to ra, thm ch c th lm ny sinh mu thun, v thng gy tm chp trc cho hc vin, cng mong n gn S ph nghe c thm i cht, v.v.; nhng s vic nh th khng phi u l vn ny hay sao? Tm l hin th ny cn d dn n iu g? Thi gian truyn cng ca ti hai nm ri; trong nhng hc vin lu nm tu luyn Php Lun i Php chng ta, c mt s ngi c th khai cng rt nhanh; c mt lp ngi s tin nhp vo trng thi tim ng, t nhin tin nhp vo tim ng. Ti sao lc ny h khng xut nhng cng nng y? L v ti lp tc y ch v ln n cao nh th, cc tm ngi thng ca ch v [vn] cha b i th khng th c. Tt nhin tm tnh ca ch v nng ln rt cao, nhng vn cn nhiu tm chp trc cha t b, do
Tm l hin th 123

khng th ch v xut ra nhng cng nng y c. Khi m ch v vt qua c giai on y, sau khi n nh li, [th] lp tc y ch v ln n trng thi tim ng. Trong trng thi tim ng ny, thin mc ca ch v s khai m rt cao, ch v s xut rt nhiu cng nng. y ti ni vi mi ngi rng, khi tu luyn chn chnh, th va bt u vo l xut hin rt nhiu cng nng; ch v tin nhp n tng cao nh th ri, do cng nng rt nhiu. Gn y chng ta c nhiu ngi c th xut hin trng thi ny. Cn c mt s ngi, h tu khng cao, nhng th h mang trn thn v lc nhn ni ca bn thn h kt hp li l c nh; do c mt s ngi [ngay] ti tng rt thp [] khai cng khai ng ri; ng trit ; s xut hin nhng ngi nh th. Ti ging r vn ny cho ch v, chnh l ni vi ch v rng, nu m nhng ngi nh th xut hin, ch v nht nh khng th coi h nh nhng Gic Gi xut sc. Trong tu luyn y l mt vn rt nghim tc; ch c tun theo i Php ny m hnh ng mi l ng. Ch v khng c [php v] thy ngi ta [c] cng nng, thn thng, nhn thy mt s iu, ri sau theo ngi ta, nghe theo ngi ta. Ch v ri s lm hi h, h s sinh tm hoan h, cui cng nhng g m h c s b mt ht, ng li ht; rt cuc [h] s b rt xung. [Ngi] khai cng cng [c th] b rt; ngi khai ng ri nu gi [mnh] khng vng cng s rt xung. ng Pht kia nu khng gi c tt cng rt xung, hung l ch v vn l ngi luyn cng trong ngi thng! Do vy bt k l xut c bao nhiu cng nng, cng nng ln n my, thn thng hin c ln n my, th ch v nht nh phi gi cho vng. Gn y chng ti c ngi ang ngi kia lin [bin] mt, sau mt lc li xut hin; nhng thn thng ln hn cng u s xut hin. Trong tng lai ch v cn lm th no? L hc vin v t ca chng ti, tng lai s vic y nu ch v xut ra cng vy, ngi khc xut ra cng vy, ch v khng c sng bi h v i cu nhng th y. H tm ch v bin i, th lp tc l ht ri, ch v rt xung ri; c khi ch v cn cao hn h, ch l cha xut thn thng thi. t nht th v vn ny ch v b rt ri; do mi ngi nht nh phi ch vn ny. Chng ti xp chuyn ny vo v tr rt trng yu; bi v s xut hin s vic ny rt nhanh; h xut hin, ch v m khng gi mnh c vng th khng c. Ngi tu luyn xut hin cng, khai cng, hoc tht s khai ng, cng khng th t coi mnh l th ny th n c; nhng iu m h thy, l nhng iu thy c ti tng ca h. Bi v tu luyn n bc y, cng l ng tnh ca h t n bc y, tiu chun tm tnh ca h t n bc y, tr hu ca h cng l t n bc y. Do [i vi] nhng iu tng cao hn, h c th khng tin. Chnh l v h khng tin, nn mi to thnh vic l h cho rng nhng g bn thn mnh nhn thy l tuyt i [ng n], cho rng chnh l nh th. Nhng n cn sai khc nhiu, bi v tng ca h ch thi. C mt s b phn [hc vin] cn khai cng trong tng y; c tu cao ln na cng khng tu ln c, do ch c th khai cng khai ng ti tng thi. Nhng ngi tu luyn xut lai sau ny ca chng ta, s c [ngi] khai ng ti tiu o th gian, c [ngi] khai ng ti cc tng khc nhau, [v] c [ngi] khai ng ti c chnh qu. Khai ng ti c chnh qu mi l ti cao, ti cc tng khc nhau u c th nhn thy v cng c th hin hin xut lai. Ngay [nhng ngi] ti tng thp nht tiu o th gian khai cng khai ng, cng c th thy c mt s khng gian, mt s Gic Gi, cng c th cu thng vi h. Lc y ch v khng nn cm thy t hi lng qu, [v] theo tiu o th gian, ti tng thp m khai cng th
Tm l hin th 124

khng c c chnh qu; iu ny l khng nh. Vy cn lm sao? H ch c th bo tr trong tng y; sau ny [i vi] tu luyn ln tng cao hn, [th] l chuyn v sau. tu cao n m khng khai cng th lm g? Du rng ch v c tu hng ln trn nh th ny, nhng tu khng ln c; do mi khai cng, [v] tu n u nh ri; s xut hin rt nhiu ngi nh vy. Bt k l xut hin tnh hung g, [ch v] nht nh phi gi vng tm tnh; ch c tun theo i Php m thc thi mi l tht s ng n. Cng nng ca ch v cng vy, s khai cng ca ch v cng vy, u l trong khi tu i Php ch v mi c c [nh th]. Nu nh ch v xp i Php vo v tr th yu, [v] xp thn thng ca ch v vo v tr trng yu; hoc l ngi khai ng bn cho rng nhn thc ca bn thn mnh nh th ny nh th kia l ng, thm ch cho rng bn thn mnh tht xut sc, vt trn c i Php, [th] ti ni rng ch v bt u rt xung pha di, nguy him, s cng ngy cng c vn . Lc y ch v c th tht s gp rc ri, tu li nh khng; x l khng tt s b rt xung, tu v khng ri. Ti cn ni vi ch v rng: ni dung cun sch ny l bi ging Php ti mt s lp hp li. u l [iu] m ti ging, tng cu u l ti ging ra, u l t bng thu m ly tng ch tng ch m ra, ly tng ch tng ch sao chp ra, u l do cc t, hc vin ca ti gip ti sao lc li, sau ti chnh l tng lt tng lt. u l Php ca ti, nhng iu ti ging chnh l Php ny.

Tm l hin th

125

Bi ging th by
Vn st sinh
Vn st sinh rt mn cm; i vi ngi luyn cng m ni, yu cu ca chng ti rt nghim khc: ngi luyn cng khng c st sinh. Bt k l Pht gia, o gia, K Mn cng php, cng bt k l mn no phi no, ch cn l tu luyn chnh Php, th u coi [vn ] ny rt tuyt i; u khng c st sinh; im ny l khng nh. Bi v vn xut hin sau khi st sinh l qu to ln, [nn] chng ti cn ni k lng cho mi ngi. St sinh, trong Pht gio nguyn thu, l ch yu ni v git ngi, l nghim trng nht. V sau ny, [git] nhng sinh mnh ln, sc vt ln hoc nhng sinh mnh c phn tng i ln, u c xem l rt quan trng. V sao gii tu luyn lun lun coi vn st sinh l nghim trng n nh th? Qu kh trong Pht gio c thuyt rng, nhng [sinh mnh] l ra khng phi cht nhng b git cht, s thnh c hn d qu. Qu kh ging siu , chnh l ch v b phn nhng ngi ny. Khng cp siu [cho h], th nhng sinh mnh y s khng n khng ung, [sng] trong mt hon cnh rt cc kh; l iu trc y ging trong Pht gio. Chng ti [] ging, khi mt c nhn lm mt iu g xu nhm vo mt c nhn khc, th h phi cp cho ngi ta kh nhiu c bi thng; y l chng ti ch nhng iu thng thng nh chim hu th g ca ngi khc. Nhng nu bt ng lm kt thc mt sinh mnhng vt cng vy, [hay] sinh vt khc cng vyth n s to thnh mt nghip lc kh to ln. St sinh trong qu kh ch yu ni v git ngi; nghip to thnh kh ln. Tuy nhin git th sinh mnh bnh thng khc cng khng phi l nh; [cng] trc tip sn sinh ra nghip lc rt ln. c bit l ngi tu luyn, trong qu trnh tu luyn, ti cc tng khc nhau [] thit lp cho ch v mt cht nn; u l nghip lc ca bn thn ch v, l nn ca bn thn ch v; gip ch v by xp ti cc tng khc nhau ch v cao. Ch v ch cn cao tm tnh, th c th vt qua c. Nhng nu t nhin thm nghip lc ln nh th ln , th ch v vt qua sao y? Da vo tm tnh ca ch v, ch v hon ton khng c cch vt qua; nn c th lm ch v hon ton khng th tu luyn c na. Chng ti pht hin, rng khi mt c nhn ging sinh, th trong mt phm vi nht nh trong khng gian ca v tr ny c rt nhiu nhng c nhn y ng thi ging sinh, cng ging nh c nhn kia, cng mang mt tn, nhng vic h lm l i ng tiu d; do cng c tnh l b phn ca ton b chnh th c nhn y. Kha cnh ny ng chm n mt vn : nu nh mt th sinh mnh (cc th sinh mnh ca cc ng vt ln cng th), m t nhin b cht, nhng c nhn y cc khng gian khc u cha h i ht tin trnh sinh mnh c c nh t u, vn cn c rt nhiu nm cn phi sng. Nh vy c nhn b cht y s ri vo hon cnh khng ni t tc, [phi] phiu ng trong khng gian v tr. Qu kh c ging c hn d qu, khng n khng ung, rt kh; cng c th l nh vy. Tuy nhin chng ti tht s nhn thy rng c nhn y [sng] trong mt hon cnh rt ng s: chnh l h phi lin tc i mi, i cho n khi tt c nhng c nhn cc khng gian khc i ht tin trnh sinh mnh, th mi c th tm c ni t tc cho mnh. Thi gian cng lu, th c nhn y chu kh cng nhiu. Ci kh m c nhn y chu cng nhiu, th nghip lc do thng kh ca c nhn y to thnh
Vn st sinh 126

cng lin tc cp thm ln thn ca k st sinh; ch v ngh xem ch v s tng thm bit bao nhiu nghip lc? Chng ti thng qua cng nng m nhn thy c nh th. Chng ti cn thy mt tnh hung: vo lc mt c nhn ging sinh, th trong mt khng gian c nh u c hnh thc tn ti ca mt i ca c nhn y; ngha l, sinh mnh ca c nhn ny [khi] n mt [lc] no , [s] cn phi lm g , th y c ht ri. Hi ai an bi mt i cho c nhn y? Qu hin nhin, chnh l mt sinh mnh cao cp hn lm iu ny. Ni th d, chng ta trong x hi ngi thng, sau khi h sinh ra, h s thuc v gia nh y, thuc v trng hc y, ln ln s thuc v n v [cng tc] y, thng qua cng tc ca mnh v x hi s c c nhng lin h v rt nhiu phng din; tc l b cc ca chnh th x hi u c b tr nh th c. Tuy nhin v sinh mnh ny t nhin cht i, khng cn theo s an bi c nh t ban u, m xy ra thay i. Nh vy [i vi] ngi m lm lon y, th sinh mnh cao cp kia khng tha th cho h c. Mi ngi th ngh xem, lm ngi luyn cng, chng ta mun tu luyn ln trn cao tng, nhng cc sinh mnh trn cao tng cng khng tha th, vy ch v cn c th tu luyn c khng? C nhng s ph khng cao tng bng sinh mnh cao cp vn an bi s tnh y, do s ph ca h cng gp tai ho, cng b nh h xung. Mi ngi th ngh xem, c cn l mt vn bnh thng khng? Do mt khi lm iu [st sinh] ny th s rt kh tu luyn. Trong cc hc vin Php Lun i Php, c th c nhng ngi tham gia chin u trong nhng nin i chin tranh. Chin tranh y l trng thi do ton b i bin ho ca thin tng a n; ch v bt qu ch l mt phn t trong trng thi nh th. Bin ho ca thin tng m [x hi] bn di nu khng c ngi [hnh] ng [theo], th cng khng th a n trng thi nh th x hi ngi thng, v cng khng gi l bin ho ca thin tng c. Nhng s tnh nh th l tu thun theo i bin ho m bin ho, nhng vic y khng th hon ton tnh l do bn thn ch v c. Chng ti ging y l nhng vic lm xu v nhng mu cho c nhn, hoc tho mn li ch c nhn, hoc v nhng iu g ca bn thn b nh hng m mang n nghip lc. Cn phm lin quan n ton b i bin ho ca khng gian, bin ho trn hnh th rng ln ngoi x hi, th u khng thuc v vn ca ch v. St sinh s to thnh nghip lc rt ln. C ngi ngh: Khng c st sinh, vy ti lm cm nh, nu ti khng st sinh, th ngi nh ti n g? Ti khng quan tm n vn c th y; ti ging Php cho ngi luyn cng, ch khng phi ging mt cch tu tin cho ngi thng cn sng nh th no. Vn c th nn thc hin ra sao, cn phi dng i Php m cn nhc; ch v hiu c lm th no l tt, th ch v lm nh th. Ngi thng mun lm g th h lm ny; l nhng chuyn ni ngi thng; ai ai cng u chn tu l iu khng th. Nhng l ngi luyn cng, th cn phi [dng] tiu chun cao m yu cu; do vy y l iu kin xut cho ngi luyn cng. Khng phi ch c ngi [hay] ng vt, m c thc vt cng c sinh mnh; trong khng gian khc bt k vt cht no cng u th hin xut lai ra sinh mnh. Khi thin mc ca ch v khai m n tng Php nhn, [th] ch v s pht hin rng mi th nh , tng u c th ni chuyn vi ch v, gi cho ch v. C th c ngi ngh: Vy lng thc, rau m chng ta n u c sinh mnh; nh cn c nhng xanh, mui th lm th no? Ma h b [mui] t rt kh chu, nhn thy n t [cng] khng c p; thy nhng xanh u vo lm bn n, cng
Vn st sinh 127

khng c nh. Ti ni vi mi ngi: chng ta khng c tu v c st hi sinh linh. Tuy nhin chng ta cng khng th lm k qun t cn thn nhng iu nh nht, mt ch nhn nhng vic nh b, i ng c s dm cht kin, [nn] phi va i va nhy. Ti ni rng ch v sng th mt mi lm, cng chng phi chp trc l g? Ch v va i va nhy, khng dm cht kin, nhng c nhiu vi sinh vt, ch v cng dm cht ri. Ti vi quan cn c rt nhiu th sinh mnh nh hn na, cn c vi khun v vi trng, c th ch v cng dm cht chng khng t; nh vy [c l] chng ta ng sng na. Chng ta khng phi lm ngi nh th, [nh th] khng cch no tu luyn c. Phi nhn n nhng chuyn ln, cn tu luyn mt cch ng ng chnh chnh. Con ngi chng ta sng th c quyn li duy tr s sinh hot ca con ngi, do hon cnh sinh hot cng phi thch ng vi yu cu sinh sng ca con ngi. Chng ta khng th c lm hi cc sinh linh; nhng chng ta cng khng th cu n thi qu n nhng s vic nh b kia. V nh rau v lng thc u c sinh mnh, chng ta cng khng th v chng c sinh mnh m khng n khng ung; nh th cn luyn cng g na? Cn phi xt rng. V nh khi ch v ang i trn ng, th kin, cn trng chy vo di chn, v b dm cht; nh th c th chng cn phi cht, bi v ch v khng c lm hi chng. Trong gii sinh vt hoc trong cc vi sinh vt khc cng ni v vn cn bng sinh thi; nhiu qu th cng l thi qu; do chng ti ging tu luyn mt cch ng ng chnh chnh. nh c nhng xanh, mui, chng ta sut ui chng, lp rm chn khng cho chng vo. Tuy nhin c lc sut ui khng i, th p cht l p cht thi. [Ti] khng gian m con ngi , nu chng t ngi ta lm hi ngi ta th ng nhin cn xua ui chng i; ui khng i, th khng th coi chng t ngi ta [m mc k]. Ch v l ngi luyn cng khng c e s, [vn] c lc khng; [nhng] ngi nh ch v khng luyn cng, [m] l ngi thng, cn vn bnh truyn nhim; cng khng th nhn [chng] t ln mt a b m [vn] mc k. Ti ly mt v d cho ch v, c mt cu chuyn trong nhng nm u ca Thch Ca Mu Ni. Mt hm, Thch Ca Mu Ni cn tm, trong rng rm y ng yu cu t ca mnh dn sch bn tm. V t ca ng n coi, thy trong bn tm bm y cn trng; nu dn sch bn tm s git cht nhng cn trng y. t quay li ni vi Thch Ca Mu Ni rng bn tm bm y cn trng. Thch Ca Mu Ni khng nhn v t ny, ni mt cu: Con hy i dn sch bn tm. V t ny n ch bn tm thy rng khng bit h th ra sao; h [dn] th cn trng phi cht; v ny loanh quanh mt vng ri li quay li hi Thch Ca Mu Ni: Bch S tn, bn tm bm y cn trng; nu [dn sch] s lm cn trng kia cht mt. Thch Ca Mu Ni [a mt] nhn v y v ni: iu ta bo con l hy i dn sch bn tm. V t ny git mnh tnh ng, lp tc dn sch bn tm. Trong [cu chuyn] ny ni r mt vn : khng th [ch] v c cn trng, m chng ta khng tm; cng khng th [ch] v c mui, m chng ta phi i ni khc tm ch ; khng th [ch] v lng thc cng c sinh mnh, rau c sinh mnh, m chng ta lin tht c li khng n khng ung chi na. Khng th nh th c; chng ta cn cn bng quan h ny cho ng, tu luyn mt cch ng ng chnh chnh; chng ta khng c lm hi cc sinh mnh l c ri. Cng vy, con ngi cn c khng gian sinh hot v iu kin sinh tn ca con ngi, cng cn duy h [iu ]; con ngi cng cn duy tr s sng v sinh hot bnh thng.

Vn st sinh

128

Trong qu kh c mt s kh cng s gi ging: Mng mt, mi lm [m lch] th c th st sinh. C ngi cn ging: C th git nhng [con vt] hai chn, c nh th loi hai chn khng phi l sinh linh vy. St sinh vo mng mt, mi lm m khng tnh l st sinh, th phi chng l o t? C nhng kh cng s gi, m t li ni hnh vi ca h c th phn bit ra ngay; [iu] h ni l g, [iu] h truy cu l g; phm l kh cng s m c nhng ngn lun nh th th thng l ph th. Ch v [hy] xem kh cng s c ph th l co ang n tht g ra sao, ng l n nut ngn ngu, cng chng bun nh xng ra na. St sinh khng ch to thnh nghip lc to ln, m cn lin quan n vn tm t bi. Ngi tu luyn chng ta chng phi cn c tm t bi? Khi tm t bi ca chng ta xut hin, c th thy rng chng sinh u kh, thy ai cng kh; s xut hin vn ny.

Vn n tht
n tht cng l mt vn rt mn cm, tuy nhin n tht khng phi l st sinh. Ch v hc Php mt thi gian lu ri, [nhng] chng ti khng h yu cu mi ngi khng n tht. C rt nhiu kh cng s khi m ch v va nhp hc, lin bo ch v rng: Bt u t by gi s khng c n tht na. Ch v c th ngh: t nhin khng c n tht, t tng cng cha c chun b. Hm nay nh c th c g hm, c rn, dy mi thm phc nhng li khng c n. Tu luyn trong tn gio cng nh th, [h] cng ch khng cho n [tht]. Cng [php] thng thng ca Pht gia, mt s cng [php] ca o gia cng ging nh th: khng c n [tht]. Chng ti ti y khng yu cu ch v lm th; tuy nhin chng ti cng ging v n. Vy chng ti ging th no? Bi v cng php ca chng ti l cng php Php luyn ngi. Cng php Php luyn ngi [ny], chnh l mt s trng thi s t cng, t Php th hin ra. Trong qu trnh tu luyn cc tng khc nhau s th hin ra cc trng thi khc nhau. Nh vy s c hm, hoc ngay hm nay sau khi ti ging bi xong s c ngi tin nhp vo trng thi nh th ny: khng th n tht c; ngi thy rt hi tanh, n vo lin thy bun nn. Khng phi v ngi ta khng ch ch v hoc ch v t khng ch bn thn l khng c n, m [n] xut pht ra t ni tm; n tng y, t trong cng phn nh ra nn khng th n c; thm ch nu ch v tht s nut vo ri, th s tht s nn ra. Nhng hc vin lu nm ca chng ta u bit, tu luyn Php Lun i Php s xut hin trng thi y, ti cc tng khc nhau s phn nh cc trng thi khc nhau. Dc vng [n tht] ca mt s hc vin tng i ln, tm n tht rt mnh, thng hay n nhiu tht. n lc mi ngi u thy tht tanh hi, [th] h vn thy khng tanh, vn c th n c. h vt b ci tm ny, th lm sao y? H n tht vo lin b au bng, khng n [tht] th khng au; s xut hin trng thi ny, ngha l khng c n [tht] na. Vy phi chng mn ny ca chng ti t tr i l khng cn dnh dng g n tht na? Khng phi th. Hi i x vi vn ny nh th no? Khng th n [tht] thc s xut ra t ni tm rng khng th n. Mc ch l g? Tu luyn trong cha cng ch ch v khng cho n [tht] v s phn nh khng th n [tht] ca chng ta, u l vt b dc vng v tm chp trc ca con ngi i vi tht. C ngi h bng bt cm ln m khng c tht, th qu thc nut cm khng tri; y l dc vng ca ngi thng. Mt bui sng sm [khi] ti i qua con ng ch cng sau cng vin Thng Li ti Trng Xun. C ba ngi t pha
Vn n tht 129

cng sau ni chuyn m i ra, trong mt ngi ni: Luyn cng g ri khng cho n tht na? Ti th sng t i mi nm m c n tht cn hn! Dc vng ny qu l mnh m. Mi ngi th ngh xem, dc vng y c nn tng kh khng? R l cn phi tng kh ri. Ngi ta trong qu trnh tu luyn cn phi tng kh cc loi dc vng, tm chp trc ca con ngi. Ni thng ra, nu ci tm n tht m khng vt b i, th chng phi l tm chp trc cha b c l g? Liu c th tu vin mn khng? Do vy min l tm chp trc, th cn phi tng kh i. Tuy nhin khng phi t tr i vnh vin khng n [tht] na; khng cho ch v n tht t bn thn n khng phi l mc ch; mc ch l khng cho ch v c tm chp trc ny. Nu trong giai on thi gian khng n c tht, ch v vt b c tm chp trc y, th sau li c th n tht, ngi cng khng thy tanh hi. n vo cng khng thy kh n, n lc y ch v c n thi, khng sao. n khi ch v c th n [tht tr li], tm chp trc ca ch v mt i ri, tm dc vng i vi tht cng mt ri. Tuy nhin s pht sinh mt bin i to ln: sau n tht khng thy thm na; [nu] nh lm [mn tht] th cng n, nh khng lm [mn tht] th cng khng ngh n; n vo cng khng thy c hng v g; s xut hin trng thi ny. Tuy vy tu luyn ni ngi thng rt phc tp, nu nh vn mi c lm mn tht, sau mt thi gian lu ri, ch v n vo li cm thy rt c hng v; sau li lp li, trong ton b qu trnh tu luyn, s xut hin lp li nhiu ln. t nhin ch v li khng n c [tht]; khng n c th khng n na, tht s khng n c, n vo lin mun nn; hy i n khi ch v c th n c, tu k t nhin. n tht hay khng n tht t bn thn n khng phi l mc ch; vt b tm chp trc mi l ch then cht. Mn Php Lun i Php ca chng ti tin b tng i nhanh; ch cn ch v cao tm tnh, th t ph tng tng u rt nhanh. C ngi nguyn ban u i vi tht khng chp trc thi qu, c [tht n] hay khng cng khng thnh vn . Kiu ngi ny qua mt hai tun lin vt qua, lin vt b c ci tm y. C ngi duy tr n mt thng, hai thng, ba thng, c th ti na nm; ngoi tnh hung cc k c th ra th khng qu mt nm ri cng c th n. Bi v tht l mt b phn ch yu trong nhng n ca con ngi. Tuy nhin [ngi] chuyn tu trong nh cha khng c n tht. Chng ta ging mt cht v nhn thc [vn ] n tht trong Pht gio. Pht gio nguyn thu lc ng s khng c gii cm n tht. ng thi khi Thch Ca Mu Ni dn dt cc tu kh [hnh] trong rng rm, th hon ton khng c gii lut cm tht. Ti sao khng c? Bi v vo thi Thch Ca Mu Ni truyn Php hn 2500 nm trc, x hi nhn loi rt lc hu; c nhiu vng t c nng nghip, c nhiu vng t cha c nng nghip, din tch t canh tc rt t, ch no cng l rng rm. Ng cc rt khan him, rt t i. Con ngi va mi thot thai t x hi nguyn thu, sng ch yu bng sn bt, c rt nhiu vng t cn sng ch yu bng n tht. vt b [] mc ti a cc tm chp trc ca con ngi, Thch Ca Mu Ni khng cho [ ] tip xc vi bt k nhng th g nh ti, vt; [ng] dn dt cc t i xin n, i ho duyn. Ngi ta cp cho g th n ny; l ngi tu luyn th cng khng th la chn n; trong n c cp c th c tht. Ti Pht gio nguyn thu cn c thuyt php v gii hun. Gii hun chnh l t Pht gio nguyn thu, tuy nhin hin ti li ni rng n tht l thuc v hun. K thc thi y hun khng phi ni v tht, [m] l ch ni v nhng th nh hnh, gng, ti. V sao coi chng l hun? Hin nay c nhiu tng nhn khng
Vn n tht 130

thuyt minh [iu ny] c r, bi v c nhiu ngi trong s h khng ging thc tu, [v] cng khng bit c nhiu iu. iu Thch Ca Mu Ni truyn gi l Gii nh Hu. Gii l gii [cm] ht thy nhng dc vng ca ngi thng; nh l ni v ngi tu luyn hon ton trong thin nh, trong to m tu luyn, cn hon ton nhp nh. Ht thy nhng th can nhiu lm cho khng th nhp nh, khng th tu luyn u c coi l nhng can nhiu nghim trng; ai m n hnh, gng, ti u c mi rt mnh. Thi by gi cc tng nhn trong rng rm, sn ng, c by hoc tm v [ngi] thnh mt vng; ngi to thnh tng vng tng vng. Nu nh ai n th , th s sinh ra mi v c kch thch rt mnh, lm nh hng n to, nh hng n ngi khc nhp nh, can nhiu nghim trng n luyn cng ca ngi ta. Do vy c gii lut y, coi nhng th y l hun, khng cho php n chng. Rt nhiu th sinh mnh tu luyn xut ra trn thn th ngi [tu] u thy kh chu ci mi v nng n y. Hnh, gng, ti u c th kch thch ngi ta pht sinh dc vng; n nhiu cng gy nghin; do chng b coi l hun. Qu kh c rt nhiu tng nhn sau khi tu luyn n tng rt cao, lt vo trng thi khai cng hoc bn khai cng, [h] cng bit rng gii lut kia trong qu trnh tu luyn cng khng c ngha g. Nu sau khi c th vt b ci tm y ri, th nhng th vt cht kia t bn thn n khng c tc dng g; cn iu tht s can nhiu n ngi ta chnh l ci tm y. Do cc cao tng trong qu kh cng thy rng vn ngi ta n tht khng phi l vn then cht no ht; vn then cht l c th vt b ci tm kia hay khng; [nu] khng c tm chp trc th n g cho y bao t cng c. Bi v trong cha tu luyn nh th t xa n nay, rt nhiu ngi quen nh th. Hn na n cng khng cn n thun l vn gii lut, m thnh mt ch ghi r trong cc cha: hon ton khng c n [tht]; ngi ta quen vi tu nh th ri. Chng ta ni v ho thng T Cng; trong cc tc phm ngh thut [ng] c [ngi ta] lm cho rt ni [ting]; ho thng phi cm tht, nhng ng li n tht, [iu y] lm ng tr nn rt khc thng. Thc ra sau khi T Cng b trc xut khi cha Linh n, th n ng nhin tr thnh vn rt ch yu ca ng, cuc sng tr nn nguy khn. lp cho y bao t, ng kim c g lin n ny, ch cn np y bao t l c ri; khng c chp trc vo bt k n no, th khng sao c. Khi tu luyn n , ng hiu r o l ny; thc ra T Cng cng bt qu n tht i ln thi. H ni ho thng n tht, cc nh vit vn lin thy hng th lm; ti no cng git gn, th cng lm cho ngi ta mun xem; cc tc phm vn ngh l nguyn ly t cuc sng v thi phng cuc sng ln, ri a ra tuyn truyn. Thc ra iu tht s cn vt b l cc tm chp trc; [cn] lp cho y bao t th n g cng khng thnh vn . Ti ng Nam hoc ti pha Nam nc ta, Qung Ty v Qung ng, c mt s c s khi ni chuyn, h khng ni l tu Pht, nh th l danh t tu Pht li thi qu; h ni l h n trai tnh, n chay; ng tc l n chay tu Pht. H coi vic tu Pht thnh iu n gin nh th. n chay c th tu Pht chng? Nh mi ngi bit, ch l mt chp trc, dc vng ca ngi thng, ch l mt ci tm, ch vt b c mt ci tm. Cn phi b tm tt , tm tranh u, tm hoan h, tm hin th, cc loi tm; tm ngi ta rt nhiu, tt c cc tm, cc loi dc vng, u phi vt b, th mi c th t n tu luyn vin mn. Cn ch vt b c ci tm n tht, th c th tu Pht l sao? Cch ni ny khng ng.

Vn n tht

131

Con ngi trong vn n th khng ch l n tht; chp trc i vi bt k n no cng l khng c; nhng th khc cng nh th. C ngi ni ti rt thch n th ny; cng l dc vng; ngi tu luyn sau khi n mt trnh nht nh, s khng c ci tm y na. ng nhin Php chng ti ging l rt cao, l kt hp [t] cc tng m ging; [ch v] khng th lp tc t n im ny c. Gi s ch v mun n mt th no , th khi tu luyn tht s n lc phi b ci tm y, th ch v s khng th n [n] na; ch v n vo s thy chng ng v na, c khi chng ra v g. Hi ti cn i lm n v [cng tc], nh n ca n v c thua l mi, sau phi ng ca. ng ca ri th anh ch em phi mang cm i. Sng sm lm cm, ri vi vi vng vng i lm rt nhc sc. i lc [ti] mua hai ci bnh bao, mt ming u ph chm tng. V l m xt th l mn rt thanh m cng kh d; [nhng] c n th mi cng khng c, cng cn vt b ci tm y. Ch v va nhn thy mn u ph, lin cm thy bun nn; nu n na cng khng n c; cng e rng ch v s sn sinh tm chp trc. Tuy nhin l phi sau khi tu luyn n mt trnh nht nh; lc mi bt u s khng nh th. Pht gia khng ging ung ru, ch v thy ng Pht no mang theo bnh ru khng? Khng. Ti ni rng khng th n tht; sau khi ni ngi thng vt b tm chp trc y ri, th tng lai n [tht] tr li khng thnh vn . Tuy nhin gii [cm] ru ri l sau khng c ung na. Trn thn ngi luyn cng chng phi c cng? Cng cc loi hnh thi, c nhng cng nng hin hin trn b mt thn th ch v, u l thun tnh. H ch v ung ru, th v mt ci [chng] lp tc u ri khi thn th; ngay trong nhy mt ch v chng cn g na; ai cng s ci mi v ny. Nu ch v nhim thi quen y th rt gay; ung ru vo l lon tnh. V sao c mt s [ngi] tu luyn i o phi ung ru? V h khng tu luyn ch nguyn thn, [ru] l nh m ch nguyn thn. C ngi qu ru nh [sinh] mnh vy, c ngi ch thch c ru, c ngi ung n mc b u c trong ru, khng c ru th thm ch chng th nng ni bt cm, khng ung khng [chu] c. Ngi luyn cng chng ta khng nn nh th. Ung ru khng nh l gy nghin, n l dc vng ch xt, kch thch ln thn kinh gy nghin ca ngi ta; cng ung nghin cng nng. Lm ngi luyn cng, chng ta th ngh xem, tm chp trc y c nn vt b i khng? Tm y cng cn phi b. C ngi ngh: Khng c u, ti phi n tip tin a [khch], hoc Ti chuyn trch lin h cng tc [giao dch] bn ngoi, khng ung ru th khng lm tt cng vic c. Ti ni rng khng nh vy; khi bn cng vic kinh doanh, nht l bn vic kinh doanh vi ngi nc ngoi; ch v gi ung, ngi ny gi nc khong, ngi kia gi bia. Khng ai p ch v ung [ru]; ch v t chn t ung, ung bao nhiu th ung; nht l trong nhng ngi tr thc, li cng khng c chuyn y; thng thng l nh vy. Ht thuc cng l chp trc, c ngi ni rng ht thuc c th lm tinh thn tnh to; ti ni rng l t di mnh di ngi. C ngi lm vic n lc mt hoc gi vit sch n lc mt mi, bn mun ngh mt lt ht iu thuc; h lin cm thy rng ht thuc xong th tinh thn li tnh to li. Thc ra khng phi vy, l do l v h ngh mt lc. T tng ca ngi ta c th to thnh mt cm gic sai, cn gy ra mt o gic. Nh vy v sau thc s hnh thnh quan nim [nh th], hnh thnh cm gic sai [nh th]; ch v cm thy dng nh ht thuc lm tinh thn tnh to ln; [thc ra] hon ton khng phi, n khng c tc dng. i vi thn th con ngi th ht thuc khng c cht g tt c; mt c nhn ht thuc
Vn n tht 132

mt thi gian lu, n lc bc s gii phu thn th ngi y, th thy kh qun u l en, trong phi u thnh en. Nhng ngi luyn cng chng ta chng phi ging tnh ho thn th? Chng phi lin tc tnh ho thn th, lin tc pht trin hng ln cao tng. Vy m ch v li rc nhng th y vo trong thn th, chng phi ch v [lm] ngc hn vi chng ti? Ngoi ra n cn l mt loi dc vng rt mnh m. C ngi cng bit rng n khng tt, nhng khng cai hn c. Thc ra ti ni vi mi ngi rng [v] h cha c mt t tng thch ng ch o [cho vic ny]; nn h mun b n nh vy khng d. Lm ngi tu luyn, t nay ch v hy coi l mt tm chp trc v b n i, [ri] ch v th xem c th cai hn c khng. Ti khuyn mi ngi, rng ai tht s mun tu luyn [th] t nay tr i [hy] cai hn thuc l, bo m ch v c th cai hn c. Ti trng [nng lng] ca lp hc tp ny khng c ai ngh n ht thuc; nu ch v mun cai, m bo ch v c th cai; ch v h cm [iu] thuc ht tr li [th] s khng thy ng mi v na. Ch v c sch c bi ging ny, cng s c tc dng y. Tt nhin nu ch v khng mun tu luyn, th chng ti cng khng qun; lm mt ngi tu luyn, ti ngh rng ch v cng nn cai b n i. Ti tng ly v d ny: ch v thy c ng Pht, ng o ngi ngm iu thuc l khng? u c chuyn y? Lm ngi tu luyn, mc tiu ca ch v l g? Chng phi ch v cn cai hn n ? Do ti ging rng ch v mun tu luyn, th ch v phi cai hn n i; n lm hi thn th ch v, hn na li l mt th dc vng, hon ton tri ngc vi yu cu ca nhng ngi tu luyn chng ta.

Tm tt
Khi ging Php ti thng hay ging vn tm tt . V sao? Bi v tm tt biu hin cc k mnh m Trung Quc, mnh m n mc tr thnh t nhin, bn thn khng cm gic thy. Ti sao ngi Trung Quc c tm tt mnh m n nh vy? N c cn nguyn [ca n]. Ngi Trung Quc trong qu kh chu nh hng ca Nho gio rt su sc, tnh cch rt hng ni; nng gin khng biu hin ra, cao hng cng khng biu hin ra; [h] ging hm dng, ging Nhn. Bi v thnh tp qun l nh vy, do ton b dn tc chng ta u hnh thnh tnh cch rt hng ni. Tt nhin n c ch tt, khng l ti nng bn trong. Nhng cng tn ti nhng iu d, c th mang n nhng trng thi khng tt. c bit n thi k mt Php, th b phn khng tt y li biu hin ni cm hn na, cng c th lm cho ngi ta tng trng tm tt . Ai c iu tt m biu l ra, th ngi khc lp tc [ganh t] tt n mc kh chu; trong n v [cng tc] hoc ngoi n v m c thng, hay c iu g tt th v khng dm ni nng g, [e rng] ngi khc bit s thy bt bnh trong tm. Ngi Ty phng gi l tt ng phng, cng gi l tt chu . Ton b vng chu u chu nh hng ca Nho gio tng i su sc, t nhiu l nh th; cn ring Trung Quc chng ta th biu hin rt mnh m. iu ny c quan h n ch ngha bnh qun tuyt i m chng ta thc thi trc y; d sao tri sp th mi ngi u cht; c g tt th mi ngi chia u nhau; lng tng my phn trm th mi ngi u c phn. T tng ny xem ra tht l ng, ai ai cng nh nhau. K thc lm sao m nh nhau c? Cng tc thc thi l khc nhau, mc chc v trch nhim cng khc nhau. V tr ny ca chng ta cn mt [Php] l, gi l bt tht bt c, c tu c tht. Trong ngi thng cn ging khng lm khng c, lm nhiu c nhiu, lm t c t,
Tm tt 133

ph xut nhiu, th nn c nhiu. Trc y thc thi ch ngha bnh qun tuyt i, ging rng du c nhn no th sinh ra l u nh nhau, hu thin [mi] ci bin ngi ta. Ti ni rng thuyt y qu tuyt i; ci g qu tuyt i th khng cn ng na. C sao ngi ta sinh ra c nam c n? Ln ln trng khc nhau? C ngi sinh ra c bnh, d dng; [ngi ta khi sinh ] khc nhau. Chng ti t trn cao tng m nhn, [thy rng] ti khng gian khc [] tn ti mt i ngi sp t ; hi c th nh nhau khng? C mun rng bnh qun, [nhng] trong i ca h khng c [th y], th bnh qun sao y? [Ngi ta l] khc nhau. Ngi cc nc phng ty c tnh cch tng i hng ngoi; cao hng c th nhn thy, nng gin cng c th nhn thy. H c ch tt ca h, nhng cng c ch d ca h, khng th nhn ni. Hai loi quan nim tnh cch khc nhau, thc thi s vic s sinh ra hiu qu khc nhau. Ngi Trung Quc nu c lnh o biu dng, hoc cp cho ch v th tt no , th ngi khc s bt bnh trong tm. Nu c thng nhiu hn, th bn thn [h] len ln ct ngay vo ti, khng th ngi khc bit. Hin nay lm ngi gng mu trong lao ng khng d: Anh l lao ng gng mu th anh lm c ri; anh phi n sm v mun, nhng vic y anh lm i; anh lm c tt, cn chng ti khng c, giu ct chm chc [nh th]; lm ngi tt khng d. Nu nc ngoi th s khc bit r rng. Th trng thy v ny hm nay lm vic tt, thng cho v y nhiu hn. V y s v cng thch th ngay trc mt mi ngi m m tng t tin mt: A, hm nay th trng cho ti nhiu tin cha ny, [v y] mng r m tng t bo cho mi ngi, v y cng khng c hu qu g. Cn nu Trung Quc, nu c ngi c thng, th c lnh o cng bo ch v ct ngay i, ch ngi khc trng thy. nc ngoi, mt a tr c 100 im trng, n sng qu va chy va la ln: Hm nay con c 100 im, hm nay con c 100 im! Mt mch t trng chy v nh. Hng xm s m ca ni: Ny Tom, gii y, thng b gii y! Ngi kia s m ca s ni: Ny Jack, chu kh lm! Nu iu ny xy ra Trung Quc th qu l hng hn: Con c 100 im, con c 100 im! a tr t trng chy v nh, th ca nh [hng xm] cha m, trong nh [ngi ta] nguyn ra ri: C g l gh gm th, c 100 im? S din! Ai cha tng c 100 im kia ch! Hai loi quan nim bt ng s dn n nhng hiu qu khc nhau. N c th dn n tm tt : ngi khc nu [c iu g] tt, th thay v cm thy mng cho h, ngi ta li thy bt bnh trong tm. N s xut hin vn ny. Ch ngha bnh qun tuyt i thc thi my nm trc y, qu thc lm lon by quan nim t tng con ngi. Ly th d c th th ny. Mt c nhn ti n v [cng tc], anh ta thy rng ngi khc u khng bng mnh, anh ta lm g cng c tt, nhn rng [mnh] tht xut sc. Anh ta t nh: mnh lm gim c hay tng gim c nh my, mnh cng lm tt; chc v cao hn th mnh cng c th lm; mnh c th lm b trng cng c. Lnh o cng c th ni rng anh ny rt kh, lm g cng tt. Cc bn ng s cng c th ni, rng anh ta rt gii, bit vic, c ti nng. Tuy nhin ngay trong t [cng tc] hoc cng phng ca anh ny c mt c nhn, lm g cng khng thnh, lm g cng khng nn. Ri mt hm, c nhn khng c nng lc kia li c bt lm cn b, ch khng phi anh ta, hn na li lm lnh o ca chnh anh ta. Anh ny thy rt bt bnh trong tm, gp c trn c di trnh by, thy rt cm phn bt bnh, [ghen tc] tt rt kh chu.

Tm tt

134

Ti ging [Php] l ny cho mi ngi, [Php] l m ngi thng khng th nhn thc ra c: ch v thy rng mnh lm g cng c, [nhng] mnh ca ch v khng c [n]; anh ta lm g cng khng nn, [nhng] mnh ca anh ta c [n], nn anh ta s lm lnh o. Bt k ngi thng suy ngh th no, ch l cch ngh ca ngi thng. Vi sinh mnh trn tng cao hn m xt, rng s pht trin ca x hi nhn loi, chng qua ch l s pht trin chiu theo quy lut pht trin c nh m thi; do [v vic] ngi ta trong i lm g, h c th khng an bi cho ch v chiu theo bn s ca ch v. Trong Pht gio ging nghip lc lun bo: h chiu theo nghip lc ca ch v m an bi cho ch v; bn s ca ch v c ln n my, [nhng] ch v khng c c, th c th c i ch v chng c g. Ch v thy rng v kia lm g cng khng nn, [nhng] c ca v y ln, [th] v y lm i quan, pht i ti. Ngi thng khng nhn thy im ny, h c cho rng bn thn h cn phi lm chnh nhng g bn thn cn lm. Do vy h mt i tranh u ngc xui; ci tm y b tn thng rt ln, cm thy tht kh, tht mt, lun bt bnh trong tm. n khng ngon, ng khng yn, tm ngui lnh nh tro tn; khi v gi, lm cho thn ca mnh tht tn t, cc th bnh tt xut hin. Nh vy nhng ngi tu luyn chng ta li cng khng nn th; nhng ngi tu luyn chng ta ging tu k t nhin; ci g ca ch v th s khng mt, ci g khng ca ch v th ch v [d c] tranh [ginh] cng khng c. Tt nhin cng khng tuyt i. Nu tuyt i n vy, th khng tn ti vn con ngi lm iu xu, vy ngha l n cng cn tn ti mt s nhn t bt n nh. Tuy nhin chng ta l ngi luyn cng, th v l l do Php thn ca S ph qun; ngi khc c mun ly th g ca ch v th cng khng ly c. Do chng ta ging tu k t nhin; c lc ch v thy rng th y l [ca] ch v, ngi ta cng ni vi ch v rng th y l [ca] ch v; k thc n khng phi [ca] ch v. Ch v c th cho rng l ca mnh, [nhng] rt cuc n li khng phi ca ch v; qua thy c rng i vi s vic ny ch v c th vt b c khng; vt b khng c th chnh l tm chp trc; chnh l dng cch ny ch v vt b tm [chp trc] vo li ch y; chnh l vn ny. Bi v ngi thng khng ng c [Php] l ny, nn vi li ch trc mt m tranh m u. Tm tt phn nh ti ci ngi thng qu l rt gh gm, ti gii tu luyn xa nay cng phn nh kh ni cm. Gia cc cng phi khng chu phc nhau; cng ca ng tt, cng ca h tt, bn lun ch hay ch d u c c; ti thy rng u cng tng cha bnh kho ngi thi. Cc [cng phi] u vi nhau i a s u l nhng cng lon by do ph th mang n, [h] cng khng ging tm tnh. C ngi luyn cng luyn n trn 20 nm vn cha xut hin cng nng, ngi khc va luyn lin xut hin cng nng; tm l v kia lin thy bt bnh: Ti luyn cng trn 20 nm ri, ti vn cha xut cng nng; anh ta xut cng nng, anh ta xut cng nng no vy? Trong tm v y b thng tn: Anh ta b ph th ri, tu ho nhp ma ri! [Khi] kh cng s m lp [ging bi], c v kia ngi khng phc: A, kh cng s no vy, ti chng bun nghe my th ca ng ta. C th l kh cng s tht s ging khng hay bng v kia, nhng iu kh cng s y ging l nhng iu trong mn ca bn thn ng ta. Cn v kia th ci g cng hc, c c chng chng ch tt nghip, c kh cng s no m lp [ging] v y cng n tham d, v ny qu thc bit rt nhiu, cn bit nhiu hn c kh cng s kia. Nhng no c tc dng g? u l th cha bnh kho ngi thi, v ny cng trang b m m nhiu th, th tn tc li cng lon, cng phc tp, cng khng tu c, u lon lung tung hng c. Tu luyn chn chnh ging chuyn
Tm tt 135

nht, khng xut hin thin sai no ht. Ngi tu o chn chnh cng c phn nh [vn tm tt ] ny, i vi nhau khng phc; [nu] tm tranh u khng b, cng d sinh ra tm tt . Chng ta ni v truyn Phong Thn din ngha, trong c ng Thn Cng Bo thy rng Khng T Nha va gi va khng c bn s g; tuy nhin Nguyn Thu Thin Tn li cho Khng T Nha [c i] phong Thn. Trong tm Thn Cng Bo thy bt bnh: ng y phong Thn l sao? Cc v thy ti Thn Cng Bo ny tht li hi, u ca ti ct ri xung ri li t ln c, ti sao khng ti phong Thn? ng ta tt qu khng chu c, c mi theo lon ph Khng T Nha. Thi i Thch Ca Mu Ni Pht gio nguyn thu c ging cng nng, hin nay trong Pht gio khng c ai dm ging cng nng na. Nu ch v ging cng nng, h s ni ch v tu ho nhp ma. Cng nng l ci g vy? H hon ton khng tha nhn. V sao? Ho thng hin nay hon ton khng bit l g. Thch Ca Mu Ni c mi i t, [trong ] Mc Kin Lin c ng ni l nht v thn thng. Thch Ca Mu Ni cng c cc n t, trong mt ngi tn l Lin Hoa Sc, cng l thn thng nht. Pht gio truyn nhp vo Trung Quc cng li nh th, trong lch s c nhiu cao tng, khi t Ma n Trung Quc l bng mt cng lau vt sng. Tuy nhin khi lch s pht trin th thn thng cng ngy cng b bi xch. Nguyn nhn ch yu l nhng v nh i ho thng, ho thng tr tr, phng trng trong cha khng nht nh l nhng ngi i cn c; du h lm phng trng, lm i ho thng, nhng chng qua ch l chc v ni ngi thng, h cng l ngi cn ang trong tu luyn; h bt qu ch l [ngi tu] chuyn nghip thi. Ch v [tu] nh l nghip d. Tu thnh c hay khng l tu vo ci tm ny m tu, u nh nhau, km mt cht l khng c. Tuy nhin tiu ho thng lm cm nh bp li khng nht nh l ngi tiu cn c. Tiu ho thng y cng chu kh th cng d khai cng, cn i ho thng kia cng hng th cng kh khai cng, bi v [ y] c vn chuyn ho nghip lc. Tiu ho thng thng xuyn va kh va nhc, hon nghip s nhanh, nn khai ng mau chng; c l n mt hm v ny lp tc khai cng. H khai cng, khai ng hoc gi bn khai ng, th thn thng xut lai; cc ho thng trong cha u n hi v ny, mi ngi u bi phc v ny. Tuy nhin tr tr khng chu ni: Ti cn l tr tr na khng, khai ng l ci chi vy? Anh ta b tu ho nhp ma ri, trc xut anh ta i thi. V ui [anh ta] khi cha. Dn dn trong Pht gio vng t ngi Hn chng ta khng cn ai dm bn v cng nng. Ch v thy T Cng vi bn s ln th, chuyn g t ni Nga Mi, t trong ging nm tng khc tng khc ln trn, nhng rt cuc vn b trc xut khi cha Linh n1. Vn tm tt rt nghim trng, bi v n lin quan trc tip n vn chng ta c th tu vin mn c hay khng. Nu tm tt khng dt b, th ht thy cc tm ngi ta tu luyn c u bin thnh yu nhc. C mt quy nh, rng trong tu luyn nu ngi ta khng vt b c tm tt th khng c chnh qu, tuyt i khng c chnh qu. Trc y c th ch v nghe thuyt rng Pht A Di ging v vic mang theo nghip khi vng sinh; [nhng] nu tm tt khng b th khng c. Nu phng din khc cn km cht t, mang theo i cht nghip vng sinh, ri tu tip, iu y c th c, nhng nu tm tt khng b th tuyt i khng th. Hm nay ti ging [iu ny] vi nhng ngi luyn
1

Ni Nga Mi cch xa khong mt nghn dm tnh n cha Linh n, ni c ci ging c k n.


136

Tm tt

cng, ch v ch c chp m bt ng nh th; nu ch v mun t mc ch tu luyn ln cao tng, th tm tt nht nh phi vt b. Do vy chng ti ging ring v phn ny nh vy.

Vn tr bnh
Bn v tr bnh, [ti] khng dy ch v tr bnh. Cc t chn tu ca Php Lun i Php khng ai c tr bnh cho ngi ta; h ch v tr bnh, th tt c nhng g ca Php Lun i Php mang trn thn ch v u s b Php thn ca ti thu hi ton b. V sao coi vn ny nghim trng nh vy? Bi v l mt hin tng ph hoi i Php. Khng ch lm tn hi n thn th ca bn thn ch v; c ngi mt khi khm bnh l mun th mi, gp ai cng mun li vo coi bnh cho ngi ta, [] hin th bn thn; chng phi l tm chp trc l g? nh hng nghim trng n tu luyn ca mi ngi. C rt nhiu kh cng s gi nm bt c tm l ca ngi thng, rng sau khi hc kh cng lin mun coi bnh cho ngi, nn [h] dy ch v nhng iu y. Ni rng pht kh c th tr bnh, ni vy chng phi l ni a? Ch v l kh, h cng l kh, ch v pht kh l c th tr bnh cho ngi ta sao? C khi kh ca ngi ta li tr cho ch v cng nn! Gia kh vi nhau khng c tc dng ch c. Khi tu luyn ti cao tng ngi ta [c th] xut cng, [th] pht xut ra l vt cht cao nng lng, n thc s c th tr bnh, c th c ch bnh, c th c tc dng c ch; nhng vn khng th tr tn gc. Do [] tht s c th tr bnh, phi c cng nng mi c th tr bnh trit . Mi mt loi bnh u c mt loi cng nng tr liu nhm vo bnh y; ch ring v cc cng nng tr bnh, ti ni rng c trn nghn loi, c bao nhiu bnh th c by nhiu cng nng tr. Nu khng c cng nng y, th tay ch v c xut chiu g cng v dng. My nm gn y mt s ngi gy bao hn lon trong gii tu luyn. Nhng kh cng s xut hin tht s cha bnh kho ngi, nhng kh cng s khai thu m con ng y, [trong s h] hi no c ai dy ngi ta i tr bnh? [H] u ch gip ch v cha bnh hoc dy ch v tu luyn th ny th kia, rn luyn thn th nh th ny th kia, dy ch v mt b cng php, sau ch v thng qua vic t mnh rn luyn m khi bnh. V sau cc kh cng s gi xut hin lm thnh yn chng kh, h ai mun tr bnh u chiu mi ph th, nht nh l nh vy. Ti hon cnh thi y cng c mt s kh cng s khm bnh, l phi hp vi thin tng lc by gi. Tuy nhin khng phi l k nng ca ngi thng, khng th duy tr mi nh th, l thin tng bin ho vo thi y m thnh nh vy, l sn phm ca thi y. V sau [nhng ngi] chuyn mn dy ngi ta i tr bnh, lm lon c ln. Mt ngi thng [sau] ba ngy, nm ngy lin c th tr bnh l sao? C ngi ni: Ti c th tr bnh ny, bnh kia. Ti ni vi ch v, rng phm l nh th u c mang theo ph th, ch v c bit ng sau lng ch v c g nm khng? Ch v c ph th, m bn thn ch v khng cm thy, ch v khng bit, ch v li cho l tt lm, cho rng bn thn mnh c bn s. Cc kh cng s chn chnh phi tri qua bao nhiu nm kh tu, mi c th t c mc ch y. Khi ch v tr bnh cho ngi ta, ch v th ngh xem mnh c chng cng nng ln mnh tiu tr nghip lc cho ngi ta hay khng? Ch v c chn truyn cha? Ch v [sau] ba ngy, hai hm lin c th tr bnh l sao? Ch v vi bn tay ca ngi thng c th tr bnh l sao? Nhng nhng kh cng s gi kia, h nm trng nhc im ca ch v, nm trng tm chp trc
Vn tr bnh 137

ca con ngi: ch v chng phi mong cu tr bnh l g? Tt thi, h bn m lp dy tr bnh, chuyn dy ch v cc th php tr liu. No l kh chm, no l php chiu quang, bi [kh], b [kh], no l im huyt, no l php chp bt, rt nhiu th vi mc ch chnh l kim tin ca ch v. Chng ta hy ni v [cch] chp bt. Tnh hung m chng ti nhn thy l nh th ny: con ngi v sao c bnh? Nguyn nhn cn bn lm cho ngi ta c bnh hoc bt hnh [chnh] l nghip lc, trng nghip lc vt cht mu en. N l th thuc v tnh m, thuc v nhng th khng tt. Cn nhng con linh th bt ho kia, cng l th c tnh m, u l thuc [loi mu] en, do vy chng c th gn vo; hon cnh thch hp vi chng. Chng l nguyn nhn cn bn lm ngi ta tr thnh c bnh, l cn nguyn ch yu nht ca bnh. Tt nhin cn c hai hnh thc [khc] na: mt l tiu linh th rt nh rt nh nhng mt rt ln, nh mt cc nghip lc; cn na l th ging nh ci ng dn n, loi ny t gp, u l do t tin trn tch t li; cng c tnh hung nh th. Chng ti hy ging [tnh hung] ph bin nht; ngi ta mc khi u ch ny, pht vim ch kia, c gai xng ch no , v.v., ni khng gian khc th c mt con linh th nm chnh ti ch , c mt con linh th ti khng gian rt thm su. Kh cng s bnh thng khng thy c [linh th y], cng nng c d bnh thng khng thy c, ch c th thy rng thn th c kh en. Ti ch no c kh en, th ch c bnh, ni nh th l ng. Nhng kh en khng phi l nguyn nhn cn bn to thnh bnh, m l v trong mt khng gian thm su hn c con linh th kia, [chnh] l n pht xut ra ci trng. Do vy c ngi ni no l bi [kh], no l tit [kh]. Ch v c bi [kh] i! Khng my chc n li sn sinh ra, c [con] c lc rt mnh, va bi [kh] ra [n] li ko tr li, bn thn n c th thu hi li, lm cho vic tr [bnh] nh th khng c. Theo cng nng c d m xt, th ch y c kh en, xc nhn l c kh bnh; Trung y xt th chnh l ch y cc mch khng thng, kh huyt khng thng, mch tc; Ty y xt th chnh l ch y c hin tng nh l lot, mc u, gai xng, hoc pht vim; n phn nh n khng gian ny vi hnh thc nh th. Sau khi ch v g b [linh th] y i ri, th ch v pht hin rng trn thn th bn [khng gian] ny chng cn [b] g na. Nhng g l lch a m tht lng, gai xng, th sau khi ch v g b [linh th] xung, ly trng kia ra xong, ch v s thy lp tc khi [bnh]. Ch v th chp li X-quang, th khng cn thy gai xng no na; nguyn nhn cn bn l do [linh th] kia khi tc dng. C ngi ni rng [sau] ba hm c th tr bnh, nm ngy c th tr bnh, dy ch v php chp bt. Ch v chp cho ti xem! Con ngi l yu km nht, cn linh th kia qu l rt li hi. N khng ch i no ch v, iu khin ch v quay vng vng nh tr chi, cn d dng ly i sinh mnh ca ch v. Ch v ni ch v chp n, chp th no y? Bn tay ngi thng ca ch v khng ng n n c, ch v ti khua lon ln, n cng khng quan tm, n ang sau lng ci ch v: chp lon c ln, sao khi hi vy; nu ch v tht s ng n n c, th n lp tc lm tay ch v b thng; vt thng thc s y! Qu kh ti c gp mt s ngi, hai tay khng b sao, kim tra th no cng khng thy thn th c bnh, hai tay khng c bnh, nhng khng gi tay ln c, c r xung nh th ny; ti tng gp bnh nhn nh th. [Thn] th ti khng gian khc b thng ri, tht s b tn ph ri. Ci [thn] th y ca ch v m b thng, th chng ng tn ph l g? C ngi hi ti: Tha S ph, con c th luyn cng c khng? Con b [phu thut] tuyt dc ri hoc b ct b g ri. Ti
Vn tr bnh 138

ni rng iu khng nh hng, ci [thn] th khng gian khc ca ch v khng b [phu] thut, m luyn cng l ci [thn] th y khi tc dng. Do vy ti mi ni, ch v chp n, [nhng] ch v khng ng n n c, [th] n cng khng quan tm n ch v; ch v [m] ng n n, c th n lm tay ch v b thng. ng h hot ng kh cng c quy m ln ca quc gia, ti a mt s t tham gia Hi Sc Kho ng phng ti Bc Kinh. Ti hai ln hi chng ti u ni bt nht. Ln hi th nht, Php Lun i Php chng ti c vinh d l Minh Tinh cng phi; vo hi ln th hai ngi [n] ng qu khng bit lm th no. Ti gian khc khng c my ngi, cn ti gian chng ti th mi ngi ng cht khp chung quanh. Xp thnh ba hng, t sm hng th nht l ng k ht cho bui sng, hng th hai i cho ng k bui chiu, cn mt hng na i xin ch k ca ti. Chng ta khng tr bnh, v sao li thc hin iu y? Bi v y l ng h hot ng kh cng quy m ln ca quc gia, cng hin cho s nghip y, do chng ti tham gia. Ti ly cng ca mnh phn cho cc t i theo ti, mi ngi mt phn, u l cc nng lng hp thnh t trn mt trm chng cng nng. u ly tay ca h [nim] phong li, chnh l nh th, c tay vn b cn, cn n gip c ln, chy c mu, iu y vn hay xy ra. Th [linh th] y li hi n vy, ch v ngh rng ch v dm ng n n bng tay ngi thng ca ch v ? Hn na ch v khng ng n n c, khng c chng cng nng y th khng lm g c. V ti mt khng gian khc [khi] ch v mun lm g, h no ch v ngh mt ci n lin bit, ch v mun chp n, n chy t lu. i n lc bnh nhn ra khi ca, n lp tc li gn vo, bnh li ti pht. Mun ng th tr [c] n th phi c chng cng nng y, vn tay ra l pc [mt ci] nh n ti lun. Sau khi nh vng li ri, chng ta cn c mt chng cng nng, qu kh gi l nhip hn i php, chng cng nng ny cn li hi hn, c th ly [ton b] chnh th nguyn thn ca ngi ta li ht ra, c nhn kia lp tc bt ng. Cng nng ny c tnh nhm thng, v chng ta nhm thng vo th [linh th] y m chp. Nh mi ngi bit, trong tay Pht Nh Lai cm chic bt, chiu ln mt ci, ch v thy rng Tn Ng Khng ln nh th, lp tc bin thnh mt im nh. Cng nng y khi tc dng nh th. Bt k linh th y ln n my, bt k linh th to nh th no, lp tc b chp cng trong tay, lin bin thnh rt nh. Ngoi ra, nu ly tay vn vo trong nhc th ca bnh nhn, ri chp ly ra, du lm c, cng khng c [php]. Nh th s lm lon t duy ca con ngi ti x hi ngi thng; hon ton khng cho lm th. H a vo trong l cnh tay ti khng gian khc. Gi thuyt ngi kia c bnh tim, khi cnh tay ny chuyn v pha ca tim chp, th cnh tay ti khng gian khc s a vo. Ch trong nhy mt rt mau l chp vng xong ri, tay bn ngoi ca ch v chp bt xong, hai tay li hp nht li, n nm trong tay ri. N rt li hi, c lc ng y trong tay, di vo [tay], c lc cn, c lc cn ku tht. Ch v thy [n] rt b [khi] trong tay, nhng th ra khi tay lin bin thnh rt ln. iu ny khng phi ai cng dm ng n, khng c cng nng y th hon ton khng ng n c, hon ton khng n gin nh chng ta vn tng tng. ng nhin trong tng lai hnh thc tr bnh bng kh cng ny cng c th c [php] tn ti; trong qu kh n vn lun tn ti. Nhng phi c iu kin, c nhn y phi l ngi tu luyn, trong qu trnh tu luyn h xut pht t tm t bi, h lm iu y gip mt s lng t nhng ngi tt th c. Nhng h khng th
Vn tr bnh 139

gip ngi ta trit tiu tr nghip, uy c ca h khng ; do vy [kh] nn vn cn, ch c bnh c th kia l khi thi. Mt kh cng s nh b bnh thng khng phi l ngi c o, h ch c th gip ngi ta tr hon v sau; cng c th chuyn ho, cng c th chuyn ho thnh tai nn khc. Tuy nhin bn thn h khng bit c qu trnh tr hon v sau [ra sao]; nu [ngi] tu luyn cng php y l ph thc, th ph thc ca h lm [iu y]. C nhng ngi tu luyn ca mt s cng php dng nh c danh [ting] rt ln, c rt nhiu i kh cng s c danh ting hin hch nhng khng h c cng; cng [ca h] u c trn thn ca ph nguyn thn. Ngha l, trong qu trnh tu luyn cho php lm nh vy, bi v c mt s ngi c duy tr tng y, h luyn l n my chc nm, my chc nm vn cha ra khi tng y, do h sut i vn mi i coi bnh coi bnh cho ngi ta. Bi v h ang ti tng y, th cng cho php h lm nh vy. Cc t tu luyn Php Lun i Php tuyt i khng c php i coi bnh [cho ngi khc]. c cho ngi bnh cun sch ny, nu nh ngi bnh c th tip thu, th c th tr bnh, tuy nhin hiu qu i vi nhng ngi c nghip lc to nh khc nhau l khc nhau.

Tr bnh bnh vin v tr bnh bng kh cng


Chng ti ging mt cht v vn quan h gia tr bnh ti bnh vin v tr bnh bng kh cng. Mt s bc s Ty y khng tha nhn kh cng, c th ni l a s. H ni kiu nh: Nu nh kh cng c th tr bnh th cn n bnh vin chng ti lm g na? Cc v thay th bnh vin ca chng ti i thi! Kh cng cc v chm tay vo l c th tr khi bnh, li khng cn tim, ung thuc, nhp vin; thay th bnh vin chng ti chng qu tt hay sao? Ni nh th rt khng c o l, rt khng hp l. C ngi khng liu gii c kh cng; thc ra, coi bnh bng kh cng khng th nh cc phng php tr liu ni ngi thng c, n khng phi l k nng ni ngi thng, n l iu siu thng. iu siu thng nh th nu can nhiu n x hi ngi thng trn din rng, hi c th c php khng? Pht [c] bn s rt ln, mt v Pht hu tay mt ci, bnh ca ton nhn loi s khng tn ti. Ti sao ng khng lm th? Hn na li c nhiu Pht n nh vy, ti sao h khng pht tm t bi lm ch v khi bnh? Bi v x hi ngi thng chnh l nh th, sinh lo bnh t chnh trng thi nh th, u c quan h nhn duyn, u l nghip lc lun bo; nhng g ch v mc n [u] phi hon [tr]. Nu nh ch v cha khi cho h, th cng tng ng vi ph hoi [Php] l ny; c th lm iu xu m khng cn hon [tr]; vy c c chng? Ngi trong [khi] tu luyn xut tm t bi, khi ch v cha c lc lng mnh gii quyt trit vn y, th cho php ch v coi bnh, v ch v xut tm t bi ri, cho php lm nh th. Tuy nhin nu ch v tht s c th gii quyt vn y, th gii quyt trn din rng l khng c. l ch v ph hoi trng thi x hi ngi thng mt cch nghim trng, nn khng th c. Do kh cng thay th bnh vin ca ngi thng l [iu] hon ton khng c; n l Php ni siu thng. Nu nh ti Trung Quc lp nn cc bnh vin kh cng, v nh cho php lm nh th, rng cc i kh cng s u xut lai lm, ch v th coi s ra sao? Khng cho php lm nh vy, bi v phi duy h trng thi ca x hi ngi thng. Nu nh dng lp cc bnh vin kh cng, phng iu tr kh cng, trung tm sc kho, thng a liu dng bng kh cng, th mt khi lp nn, th [kh
Tr bnh bnh vin v tr bnh bng kh cng 140

nng] tr bnh ca cc kh cng s s st xung ngay, hiu qu tr bnh lp tc s khng c [tt] na. V sao? V h ang lm nhng [s vic] ni ngi thng, th cng phi cao nh Php ci ngi thng, ho [hp] vi trng thi ca ngi thng ti tng y, hiu qu tr bnh ca h cng ging nh [hiu qu tr bnh] ca bnh vin. Do tr bnh s khng c [tt] na, h cng s phi ging tr bnh cn mt s liu trnh; thng thng l nh vy. Du kh cng thnh lp bnh vin cng vy, khng lp bnh vin cng vy, th vic kh cng c th tr bnh l mt im khng ai ph nhn c. Kh cng ph bin trong x hi trong mt thi gian lu ngn y, c bao nhiu ngi thng qua luyn cng thc s t c mc ch cha bnh kho ngi. Du l h c kh cng s tr hon bnh li v sau cng vy, lm th no cng vy, d sao th bnh kia by gi khi; tc l vic kh cng c th tr bnh l iu khng ai ph nhn c. a s nhng [ngi] tm n kh cng s coi bnh, u c xem l bnh nan y, tng n bnh vin cha khng khi, nn n gp kh cng s th vn may, kt qu cha khi. Nhng [ai] c cha khi ti bnh vin th khng tm n kh cng s, nht l vo giai on ban u, ngi ta u nhn thc nh th c; nh vy kh cng l c th khm bnh. N bt qu ch khng th thc hin ging nh nhng s vic khc ni x hi ngi thng. Can thip trn din rng l tuyt i khng c php; trn din hp hoc khng c nh hng to ln g, m thm lng l m thc hin th c; nhng cng khng c cha trit khi bnh, iu ny l khng nh. T mnh dng kh cng rn luyn cha bnh l tt nht. C kh cng s ging: bnh vin cha bnh khng c, hiu qu tr liu ca bnh vin hin nay th ny th kia. Chng ta ni nh th no? Tt nhin n c nguyn nhn nhiu mt. Ti thy rng ch yu nht l [do] chun mc o c ca con ngi thp km, to thnh cc loi bnh k qui, bnh vin cha khng khi, dng thuc cng khng xong; thuc gi cng nhiu; u l v x hi nhn loi bi hoi n mc nh th. Mi ngi cng ng on ngi khc, ai ai cng u c gp sng thnh bo trong , vy nn ngi no tu luyn cng phi gp kh nn. C nhng bnh m bnh vin kim tra khng ra, nhng xc thc l c bnh. C nhng ngi kim tra l c bnh, nhng khng bit tn gi [bnh] l g, l bnh cha tng gp, bnh vin gi chung [ l] bnh hin i. Hi bnh vin c th cha bnh khng? Tt nhin l c. Nu bnh vin khng th tr bnh, th hi ti sao ngi ta li tin, ti sao li n cha bnh. Bnh vin vn c th tr bnh, ch c iu cch tr liu ca n l ti tng ca ngi thng, cn bnh kia li l [iu] siu thng, c nhng bnh rt nng. Do bnh vin ging rng tr bnh cn tr sm, nng qu h cng khng tr c; [dng] nhiu thuc qu th ngi ta [ng] c. Chun mc ca bnh vin hin nay l ngang vi chun mc ca khoa hc k thut ca chng ta, u ti tng ca ngi thng, do n ch c hiu [qu tr] liu nh vy thi. C mt vn cn ni r, tr bnh bng kh cng thng thng v tr bnh ti bnh vin, u l a ci nn nguyn nhn to thnh bnh tr hon li v sau, tr hon v na i sau ny hoc v sau, hon ton khng ng n nghip lc. Chng ti li ging mt cht v Trung y. Tr bnh ca Trung y rt gn vi tr bnh ca kh cng. Ti Trung Quc c i, cc bc s Trung y ni chung u c cng nng c d, cc i y hc gia nh Tn T Mc, Hoa , L Thi Trn, Bin Thc, v.v. u c cng nng c d, trong sch y hc u c chp li. Tuy nhin
Tr bnh bnh vin v tr bnh bng kh cng 141

hin nay nhng iu tinh hoa y thng hay b ph phn; k tha ca Trung y [hin nay] bt qu ch l mt cht dc phng, hoc gi mt s d dm kinh nghim. Trung y thi Trung Quc c i rt pht trin, trnh pht trin vt siu xut so vi y hc hin nay. C ngi ngh, y hc hin nay pht trin lm, lm [qut nh] CT l c th nhn thy ni b bn trong thn th ngi ta, lm siu m, chp hnh, chp X-quang, cc thit b hin i rt l tin tin; theo ti nhn nhn th nh vy cng khng c [bng] y hc thi Trung Quc c i. Hoa thy trong no ca To Tho c khi u, cn m no lm th thut b khi u. To Tho nghe vy lin tng rng Hoa mun ly u ca mnh, [nn] bt Hoa giam li, kt qu Hoa cht trong nh ngc. Khi To Tho mc bnh, ngh n Hoa , tm n Hoa , th Hoa cht ri. Sau To Tho tht s mc bnh y m cht. V sao Hoa bit? ng ta nhn thy, l cng nng c d ca con ngi chng ta, cc y hc gia trong qu kh u c trang b bn s y. Sau khi khai thin mc, th t mt mt c th ng thi thy c thn th ngi ta t bn mt; t mt trc c th thy mt sau, mt tri, mt phi; cn c th thy tng lp ct ca mi tng; cn c th thu qua khng gian ny m thy c nguyn nhn cn bn ca bnh l g. Phng php ca y hc hin i c th t c nh vy khng? Cn cch xa lm, [phi] thm mt nghn nm na! [Qut nh] CT, siu m, X-quang cng c th nhn c b phn bn trong ca thn th ngi, nhng c kh to lm, v th to ln th cng khng d mang theo [ngi], khng c in khng [dng] c. Cn thin mc ny l mang u theo , khng cn ngun [in], lm sao snh c! C ngi ging rng thuc hin i nh th ny nh th kia. Ti ni rng khng hn th, tho dc ca Trung Quc c i tht s c th thuc vo l bnh ht. C rt nhiu iu tht truyn; c rt nhiu iu khng tht truyn, ang lu truyn trong dn gian. Vo thi ging bi ti T T Cp Nh ti c nhn thy mt ngi dng quy ngoi ph nh rng cho ngi ta. Nhn qua l thy v ny n t phng Nam, khng n mc theo kiu ngi vng ng Bc. Ai n cng khng t, ai n v y cng nh, rng nh c xp thnh mt ng th ny. V ny nh rng khng phi l mc ch, m mc ch l bn thuc ca mnh. Thuc y bc ln lp kh vng rt c. Khi nh rng, bn m np l thuc nc ra, ngoi m hng vo ch rng su, bo ngi ta ht cht kh thuc mu vng; nc thuc coi nh khng vi i cht no, li y np li. Rt trong ti ra mt que dim, va ni v thuc ca mnh, v y va ly que dim khu rng, ci rng lin ri ra, cng khng au, ch c mt t mu, cng khng chy mu. Mi ngi th ngh xem, nu dng lc hi mnh l que dim gy ngay, vy m v ny li dng que dim khu mt ci l nh c rng. Ti ni rng Trung Quc c mt s iu ang lu truyn ti dn gian, m kh c chnh xc ca Ty y khng snh c; th xem hiu qu ai tt hn, que dim ca v y khu mt ci l c ngay. Ty y nh rng trc ht phi tim thuc t, tim ch ny, tim ch kia, chm kim au lm; i thuc t c tc dng, ri ly km nh. Nh c na ngy khng kho chn rng gy [cn li trong]. Bn ly ba ly c trc ra, p lm cho au n kinh khip, ri li dng kh c chnh xc khoan cho ch v. C ngi b khoan au qu ch mun nhy dng ln, chy rt nhiu mu, nh ra mt bng mu. Ch v ni xem ai tt hn? Ch v ni xem ai tin tin hn? Chng ta khng th ch coi cng c b ngoi, m cn coi hiu qu thc t. Trung y thi Trung Quc c i rt pht trin, Ty y hin i cn phi tri qua bao nhiu nm na mi theo c.
Tr bnh bnh vin v tr bnh bng kh cng 142

Khoa hc ca Trung Quc c i khc vi khoa hc hin nay m chng ta hc t phng ty, n i theo mt con ng khc, c th a n trng thi khc. Do khng th dng phng php nhn thc ca chng ta hin nay nhn thc khoa hc k thut ca Trung Quc c i, bi v khoa hc Trung Quc c i l nhm thng vo [thn] th ngi, sinh mnh, v tr; nhm trc tip vo nhng iu y m nghin cu, do [n] i theo mt con ng khc. Thi y ngi i hc, u phi ch trng to, khi ngi cng ging [phi] c t th; khi cm bt vit cng ging [phi] vn kh h hp; cc ngnh cc ngh u ging [phi] tnh tm, iu tc; ton b x hi u t trong trng thi nh th. C ngi ni: Chiu theo khoa hc ca Trung Quc c i m tin, th hi c xe hi, xe la ngy nay khng? Hi c th c hin i ho hm nay khng? Ti ni rng ch v khng th ng ti hon cnh ny m nhn thc mt trng thi khc; [trong] quan nim t tng ca ch v cn phi c cch mng mi c. Khng c TV, [th] ngay pha trc u bn thn mnh mang theo, mun coi g lin thy ny, cng c tn ti cng nng. Khng c xe hi, xe la, [th] ngi ngi c th phiu [ng bay] ln, thang my cng khng cn. N s dn n trng thi pht trin khc ca x hi, khng nht nh phi cuc hn vo ci khung ny. a bay ca ngi hnh tinh khc i li thn tc, bin ln thu nh. H i theo mt con ng pht trin cn khc hn na, l mt loi phng php khoa hc khc.

Tr bnh bnh vin v tr bnh bng kh cng

143

Bi ging th tm
Tch cc
Mt s ngi cp n vn tch cc. Hin tng tch cc c tn ti; khng ch c trong gii tu luyn, trong ton th x hi nhn loi chng ta cng c khng t ngi xut hin tnh hung ny. C ngi khng n khng ung trong my nm [lin], hoc mi my nm [lin], nhng vn sng tt. C ngi ni tch cc l th hin ca mt tng no ; c ngi ni tch cc l biu hin ca thn th tnh ho; cng c ngi ni tch cc l qu trnh tu luyn ti cao tng. Thc ra u khng phi. Vy hi l iu g? Trn thc t tch cc chnh l mt phng php tu luyn c th m chng ta s dng trong [mt s] hon cnh c nh. Vo hon cnh c nh no th s dng n n? Vo thi Trung Quc c i, nht l trc khi thnh lp tn gio, c rt nhiu ngi tu luyn h u s dng phng php mt tu, tu luyn n c; i vo ni su hoc chui vo hang ng trong ni m tu, tch ly xa khi ni con ngi qun t sinh sng. Mt khi lm nh vy s ng chm n vn ngun cp lng thc. Nu nh h khng s dng phng php tch cc, th hon ton tu luyn khng c, s cht i cht kht . Khi ti t Trng Khnh n V Hn ging Php, ngi thuyn xui dng Trng Giang v pha ng, th thy hai bn b Tam Hip c mt s ng lng chng ni, nhiu vng ni danh ting cng c nhng [hang ng] nh th. Ngi tu luyn trong qu kh sau khi dng dy tro vo trong, lin ct t dy i, [ri] tu luyn trong ng; [nu] khng tu luyn xut lai, th s cht trong . Khng c nc, khng c lng thc, h s dng phng php tu luyn c th y trong chnh hon cnh cc k c th ny. C nhiu cng php tri qua qu trnh truyn tha nh vy, do n c tch cc; c nhiu cng php khng c tch cc; cc cng php c truyn xut ra ni x hi chng ta hin nay a s l khng c iu ny. Chng ti ging rng luyn cng phi chuyn nht, ch v khng th mong mun theo cch con ngi nh th no lin lm ny. Ch v cho rng n rt tt, ch v cng mun tch cc; hi ch v tch cc lm g? C ngi cho rng [n] rt tt, [nn] hiu k, hoc cho rng bn thn mnh cng phu cao ri, c th hin th ny khc; cc chng tm thi ca ngi ta u c [c]. Ngay c khi dng phng php y tu luyn, th cng phi tiu hao nng lng ca t thn b sung cho thn th, do vy ci c chng b cho ci mt. Nh mi ngi bit, nht l sau khi thnh lp tn gio, khi ch v trong cha ngi thin, b quan, u c ngi cung cp cho ch v tr v thc n, [nn] khng ng chm n vn ny. Nht l chng ta tu luyn trong x hi ngi thng, ch v hon ton khng cn phi dng n phng php ny; hn na php mn ch v nu khng c [n] th ch v khng th [tp luyn n m] lon. Nu ch v tht s mun tch cc, ch v c th tu. Theo ti c bit, thng thng khi s ph truyn cng ln cao tng, nu tht s a ngi ln, [v] ti php mn ca ng c tch cc, th c th xut hin hin tng y, nhng ng khng th ph cp [rng ri], thng thng u mang i mt tu, tu n c. Hin nay cng c cc kh cng s dy ngi ta tch cc. Tch cc c khng? Rt cuc khng tch c; hi ai tch c no? Ti thy khng t [ngi] phi nhp vin, khng t ngi xut hin nguy him n sinh mnh. Vy ti sao xut hin tnh hung y? Hin tng tch cc phi chng khng c? C. Nhng c mt
Tch cc 144

im: trng thi ny ca x hi ngi thng chng ta, khng ai c php t dng ph hoi, khng cho php ph hoi. Khng ni trn ton quc bao nhiu ngi luyn cng khng n khng ung, ch ni ring ni Trng Xun ny ai ai cng khng n khng ung, ti ni vy th gin tin qu ri! Khi phi vi vng lm cm na. Nng dn lm rung vt v kh nhc l th, gi [khng ai] cn n na, rt gin tin; c lm vic mi, khi phi n. Nh vy c c khng? cn l x hi nhn loi khng? Khng nh l khng c, khng cho php s vic nh th can nhiu n x hi ngi thng trn din rng. Khi mt s kh cng s truyn tch cc, xut hin rt nhiu nguy him. C ngi chp trc vo truy cu tch cc, nhng ci tm kia ca h cha h b, cn rt nhiu tm ca ngi thng cha h vt b, khi thy n ngon nhng khng c n lin thm qu, ci tm y ca h h khi ln l khng n ri. H thy rt st rut phi n g , dc vng thng ln lin phi n, khng n cm thy i. Nhng n vo phi nn ra, khng n vo c; iu ny to thnh tinh thn cng thng, s hi gh lm. Rt nhiu ngi vo bnh vin, thc s c rt nhiu ngi gp nguy him n sinh mnh. Cng c ngi tm n ti nh ti x l nhng ca lon by y; ti khng mun qun s vic ny. C nhng kh cng s rt h , khng ai mun theo [x l] nhng s lon by cho h. Hn na, ch v tch cc m gp vn , th chng phi l v t ch v cu? Chng ti ging rng hin tng y tn ti, nhng n khng phi l trng thi no xut hin cao tng, cng khng phi l phn nh c th g, n chng qua ch l mt phng thc tu luyn c dng trong mt tnh hung c th, nhng khng th ph cp n c. C khng t ngi truy cu tch cc, li cn gi n thnh tch cc th ny th khc, bn tch cc, cng phn thnh ng cp v.v. C ngi ni rng h [ch cn] ung nc, c ngi ni [ch cn] n hoa qu; u l tch cc gi. Sau mt thi gian lu, m bo s khng cn c na. Ngi chn chnh tu luyn; mt khi vo sn ng, [th] khng n khng ung, l tch cc chn chnh.

Trm kh
Ni v trm kh, c ngi bin sc nh ni n cp vy, s qu khng dm luyn cng. Nhiu v v gii tu luyn c ngi truyn nhiu thuyt nh tu ho nhp ma, trm kh, v.v. m lm cho ngi ta khng dm luyn cng, khng dm tip xc vi kh cng. Nu nh khng c nhng thuyt y, c th s c nhiu ngi luyn cng hn na. Cng c mt s kh cng s tm tnh bt ho, chuyn mn dy nhng th y, lm cho gii tu luyn yn chng kh; thc ra khng ng s nh h ni u. Chng ta ging kh ch l kh, du cho ch v c ni thnh hn nguyn kh, kh ny kh n [i na]. H thn th ngi ta c kh, th c nhn y vn trong tng cha bnh kho ngi, cho nn cha c tnh l ngi luyn cng. Ngi ta ch cn c kh, th minh chng rng c nhn y cha t c n thn th tnh ho cao , chnh l vn cn kh bnh, iu ny l khng nh. Ngi trm kh cng trong tng kh y thi; chng ta l ngi luyn cng no c ai cn ci kh d bn y? Ngi khng luyn cng kh ca thn th h rt d, luyn cng ri c th trong sng ra. Ch c bnh c th hin l ra mt cc vt cht mu en c mt rt cao. Luyn tip dn dn, n khi tht s t n cha bnh kho ngi, kh s dn dn chuyn sang mu vng. Luyn tip s tht s cha bnh kho ngi, cng khng cn kh na, tc l tin nhp sang trng thi ni bch th. Nh vy cng ni c kh l c bnh. Chng ta l ngi luyn cng, luyn cng ai cn mun kh lm g? Bn thn t mnh cn tnh ho, c chi cn mun kh d
Trm kh 145

bn kia ch! Khng nh l khng cn. Ngi mun kh cng l trong tng kh, tng kh h khng phn bit c u l kh tt, u l kh xu, h khng c bn s y. Cn khi chn kh an in ni thn th ch v th h khng ng n c; ch nguyn kh y phi l ngi c cng phu cao mi c th ng n c. [Cn] kh d bn kia trong thn th, th h trm ly; c g l quan trng u. Khi ti luyn cng nu mun qun kh, ch cn ngh mt cht, mt lc bng ny s y ngay. o gia ging thin t trang, Pht gia ging m kh qun nh; trong v tr c [ton l] kh, ch v c th sut ngy qun vo trong. Huyt lao cung khai m, huyt bch hi khai, ch v qun vo trong, t an in, tay [bng] kh vo trong, mt lc s y thi. Ch v du c qun y n my cng c tc dng g u? C ngi khi luyn kh luyn rt nhiu, cm thy ngn tay trng ln, thn th trng ln. Ngi khc n bn, cm nhn thy chung quanh [v y] c mt trng. i ch, bn luyn cng luyn tt tht y. Ti ni rng chng l g c, hi cng u? Vn l luyn kh thi, kh nhiu n my cng khng thay th c cng. Mc ch luyn kh l ly kh tt bn ngoi giao hon vi kh bn trong thn th, l tnh ho thn th; hi gi kh y lm g? Ch v ti tng y, [khi] cha c thay i v bn cht, [th] n cng khng phi l cng. Ch v trm c bao nhiu i na, ch v bt qu ch l ci bao kh to; hi c tc dng g? N cha chuyn ho hng n vt cht cao nng lng. Do ch v s g, h tht s [mun] trm th [ h] trm. Mi ngi th ngh coi, thn th ch v c kh l c bnh. Nh th khi trm kh, chng phi cng trm lun c kh bnh ca ch v c phi khng? H hon ton khng phn bit c iu y, bi v ngi mun kh cng ti tng kh ny [thi], h cha c bn s g c. Ngi c cng s khng mun kh, iu y l khng nh. Khng tin th chng ta lm th nghim, [nu h] tht s mun trm kh th ch v ng kia cho h trm, mt mt ch v ngh rng ang qun kh v tr vo trong, cn h ng sau trm kh. Ch v s thy tht l tt, thay cho ch v [lm] tng nhanh tnh ho thn th, ch v khi phi xung qun xung qun. Bi v tm m h xut pht l xu, mun trm ly nhng th ca ngi khc, du rng l [trm ly] th khng tt, h cng phm phi vic tn c; do h phi cp c cho ch v. N hnh thnh mt th i lu, mt pha ly kh ca ch v, mt pha cp c cho ch v. C nhn ly trm kh y khng hiu bit; nu h bit th th h khng dm lm! Phm l ngi trm kh, sc mt u xanh, u l nh vy. n cng vin luyn cng, rt nhiu ngi u l [bi tr kh] bnh, bnh no cng c. Ngi ta khi tr bnh, l phi bi xut ra; nhng ngi trm kh ngay c bi xut ra cng khng, m li [rc vo] thn, kh bnh no cng c; ngay c trong thn th cng ti en nh mc. H c tn c mi, bn ngoi ca h cng en, trng nghip lc tht to ln, c tn mt nhiu ri, th bn trong bn ngoi cng en. Ngi trm kh nu bit rng bn thn mnh thay i nh th, ang cp c cho ngi ta, ang lm cng vic tht di kh nh th, th h khng lm nh vy. C ngi ni rt huyn [b] v kh: ng M, ti pht kh ng c th tip c; ng i ngoi bc tng, ti pht kh ng s tip c. C ngi rt mn cm, h pht kh lin tip c ngay. Tuy nhin kh y khng truyn trong khng gian ny, n dn khng gian khc; ti khng gian khc kia khng c bc tng. V sao c kh cng s ch t bng phng pht kh, ch v li khng cm

Trm kh

146

gic thy g? khng gian khc y c ch gin cch; do vy kh khng c lc xuyn thu to ln nh chng ta ging. [iu] tht s c tc dng cng ch l cng. Ngi luyn cng khi c th pht xut cng, th h khng cn kh na; pht xut ra mt loi vt cht cao nng lng; dng thin mc m nhn th thy l mt loi nh sng. Pht n thn ca ngi khc, c mt cm gic nng bng, trc tip c th c ch ngi thng. Tuy nhin iu vn khng t n mc ch tr bnh hon ton; ch pht huy tc dng c ch. Mun tht s tr bnh th phi c cng nng tn ti; mi chng bnh c mt chng cng nng tng ng nhm vo. mc cc vi quan, tng vi lp ca cng, u c hnh tng ging vi c nhn ch v. Chng c kh nng nhn thc c ngi ta, u c linh tnh, l vt cht cao nng lng; ngi khc du c trm ly i, th chng liu c th li hay khng? Chng s khng , cng khng t ln c, [chng] khng phi l th ca bn thn ngi y. Phm l ngi luyn cng chn chnh, th ai sau khi xut hin cng u c s ph qun; s ph thy ch v ang lm g; ly nhng th ca ngi ta, th s ph ca h cng khng chp nhn.

Thu kh
Trm kh v thu kh khng phi l nhng vn m chng ti phi gii quyt cho ch v khi truyn cng ti cao tng. [M] l v ti cn c mt mc ch nh th ny: khi phc danh ting ca tu luyn, lm mt s iu tt, m ging r ra mt s hin tng bt lng; trc y khng c ai ging. Nu mi ngi chng ta u bit v n, th nhng ngi kia khng th mi lm iu xu na; mt s ngi h [ni] n nhng chn tng bt minh trong kh cng l bin sc c nh th l ni v cp d vy. Kh v tr tht l [nhiu], c ngi ging kh thin dng, kh a m. Ch v cng l cc phn t trong v tr, ch v c thu [kh v tr] i. Tuy nhin c ngi khng thu kh v tr, h chuyn mn dy ngi ta thu kh ca cy; cn tng kt ra kinh nghim: kh cy dng mu trng, kh cy tng mu vng, ri thu nh th no, thu vo thi gian no. Cng c ngi ni: Trc nh ti c ci cy, ti thu kh ca n lm n cht ri. Bn s y c tnh l g y? chng phi lm iu xu l g? Nh mi ngi bit, chng ta tu luyn chn chnh, [chng ta] ch trng cc tn tc c tnh lng [thin], ch trng n vic ng ho vi c tnh v tr; ch v chng phi ni v vn Thin l g? ng ho vi c tnh Chn Thin Nhn ca v tr, phi ch trng Thin. Ch v c lm iu xu liu c th tng cng hay khng? C th ht bnh khng? Chng phi hon ton tng phn vi ngi tu luyn chng ta l g? cng l st sinh lm iu xu! C l cng c ngi ni: Thy cng ging cng huyn [hoc], git ng vt l st sinh, m git thc vt cng l st sinh. Thc ra ng nh vy y, trong Pht gio ging lc o lun hi; trong lc o lun hi ch v c th bin thnh thc vt; trong Pht gio [ging] nh th. Ti y chng ti khng ging nh vy. Nhng chng ti ni vi mi ngi, cy cng l sinh mnh; khng ch l sinh mnh, m cn c hot ng t duy rt cao. V d: c mt v M chuyn lm cc nghin cu in t, dy ngi ta dng my d ni di. Mt hm v ny c hng khi bn tc thi ni hai cc ca my d ni di ln mt cy ngu thit lan hoa, ri ti nc vo ch gc cy hoa, sau v ny pht hin rng bt in t ca my d ni di lp tc v mt ng cong. ng cong y chnh l tng ng vi loi ng cong m i no ca ngi ta
Thu kh 147

trong mt thi gian ngn hng phn, cao hng m sinh ra. Lc v ny sng st, thc vt c cm tnh l sao! V y dng nh mun chy ra ng ci m h ln: thc vt cng c cm tnh. Khi pht t s vic , v y mau chng trin khai nghin cu theo phng din ny, lm rt nhiu thc nghim. C mt ln, v ny t hai ci cy vi nhau, ri bo hc sinh ca mnh dm p mt ci cy trc mt ci cy kia, dm p cho cht i. Sau a ci cy kia vo phng, ni vo my d ni di; ri bo nm em hc sinh ln lt i t ngoi vo. Bn em hc sinh u i vo, khng c phn ng g c. n khi hc sinh th nm vn dm p cy n bc vo, th [em ny] cn cha kp tin n, bt in t lp tc v nn mt ng cong; khi ngi ta s hi mi c th v xut ra ng cong nh th. V ny kinh ngc qu! S vic y minh chng mt vn rt ln: chng ta xa nay vn nhn nhn rng con ngi l sinh mnh cao cp, con ngi c kh nng cm quan, c th nhn thc phn bit, c i no, c th phn tch. Cn thc vt c chi [c th] nhn thc phn bit c, n khng c gic quan kia m? Trong qu kh ai m ni rng thc vt c cm quan, c t duy, c cm tnh, c th nhn thc c con ngi, th ngi ta bn ni l m tn. M khng ch c vy, v mt s phng din [thc vt] dng nh cn vt tri hn c con ngi chng ta hm nay. C mt hm v kia ni my d ni di vo mt ci cy, sau v y ngh: Lm th nghim no y nh? Mnh t th ci l ca n xem, xem xem c phn ng no nh. V y va suy ngh nh vy, cha c t, m bt in t mau chng v ra mt ng cong, chnh l khi con ngi ku cu mng mi c th v ra ng cong nh vy. Cng nng siu cm loi ny, qu kh gi l tha tm thng, l mt tim nng, bn nng ca con ngi; tuy nhin nhn loi ngy nay u thoi ho, ch v cn phi tu luyn t u, phn bn quy chn, phn hi v bn tnh tin thin ca ch v, th ch v mi c th c c n. Vy m [thc vt] c ri, ch v ngh g n lin bit, nghe vy tht l huyn [hoc], nhng l nhng th nghim khoa hc ht sc thc ti. V ny lm cc th nghim, cn c cng nng dao khng t c ly xa. Lun vn ca v y sau khi cng b ra, ton th gii rt chn ng. Cc nh nghin cu thc vt ti cc quc gia u ang trin khai nghin cu theo phng din ny, nc ta cng c lm; iu y khng cn l th g m tn na. Hm ri ti ging mt cu, rng nhng g pht sinh, pht minh v pht hin ni nhn loi chng ta hm nay ci bin sch gio khoa hin nay ca chng ta ri. Nhng do nh hng ca quan nim truyn thng, ngi ta khng mun tha nhn n, v cng cha c ai chnh l mt cch c h thng nhng iu y. mt cng vin [tnh] ng Bc, ti thy mt m cy tng cht gc. Khng bit c mt s ngi kia luyn l luyn th g, ln ln khp t, ln ln xong ri, chn thu [kh] th ny, tay thu [kh] th kia, v sau mt thi gian khng lu m cy tng y vng [a] ri cht c. Ch v ang lm vic tt hay xu y? ng ti gc ngi luyn cng chng ta m xt, y l st sinh. Ch v l ngi luyn cng th ch v cn phi lm ngi tt, dn dn ng ho vi c tnh v tr, b nhng th khng tt ca mnh. Cn nu ng ti gc ngi thng m xt, [] cng khng phi lm vic tt, m l ph hoi ca cng, ph hoi cy xanh, ph hoi cn bng sinh thi; ng ti gc no m ging cng thy khng phi vic tt. Kh trong v tr tht l [nhiu], ch v c thu thi c sao u. C ngi c nng lng rt ln, sau khi luyn n mt tng nht nh, th tht s hu tay mt ci l
Thu kh 148

kh ca c mt vng thc vt ln lp tc thu c ngay. Nhng bt qu ch l kh, thu nhiu n my th sao? C ngi n cng vin khng lm iu g khc, h ni: Ti khng cn luyn cng, ti va i va thu [kh] l c ri, ti luyn th l xong ri. c kh l c ri. H tng rng kh l cng. Ngi ta n gn v ny, cm thy thn th v y n n lnh. Kh thc vt y chng phi m tnh l g? Ngi luyn cng ging m dng cn bng; thn th v y ton l mi du cy tng, m vn tng rng bn thn mnh luyn tt gh lm.

Ai luyn cng th c cng


Vn ai luyn cng ai c cng1 l mt vn cc k then cht. [Khi] ngi khc hi ti rng Php Lun i Php c ch no hay, ti ni rng Php Lun i Php c th t c cng luyn ngi, thu ngn thi gian luyn cng; c th gii quyt vn khng c thi gian luyn cng, nhng vn c luyn cng mt cch trng k. ng thi chng ta cng l cng php tnh mnh song tu chn chnh, s bin ho thn th vt cht ny ca chng ta s rt to ln. Php Lun i Php cn c mt ch tt ln nht, trc y ti cha tng ging, ch c hm nay ti mi ging xut lai. Bi v n lin quan n vn rt to ln trong lch s xa xa, cng c nh hng mnh m n gii tu luyn; trong lch s t xa n nay cha c ai dm ch ra, v cng khng cho php h ch ra; nhng ti khng th khng ging [iu ny]. C t ni: Mi li ca i S L Hng Ch u l thin c, l tit l thin c. Tuy nhin chng ti tht s a ngi ln cao tng, chnh l nhn. Phi chu trch nhim i vi mi ngi, c th gnh chu trch nhim y, do khng phi l tit l thin c. Cn khng chu trch nhim m ni thuyt tu tin th chnh l tit l thin c. Hm nay chng ti ni ra vn ny: chnh l vn ai luyn cng ai c cng. Theo ti thy th tt c cc cng php hin nay, bao gm c [cng php] Pht gia, o gia v K Mn cng php t lch s n nay u tu luyn ph nguyn thn (ph thc) ca ngi ta, u l ph nguyn thn c cng. Chng ti y ging v ch nguyn thn, chnh l t duy ca bn thn mnh, t mnh nu bit r mnh ang suy ngh g, thc hin g, chnh l bn thn mnh thc s. Cn ph nguyn thn lm nhng g th ch v hon ton khng hay bit. Tuy n v ch v ng thi xut sinh, gi bng cng mt tn, lm ch mt thn th, ln ln cng dng nh nhau; nhng ni mt cch cht ch th n khng phi ch v. Trong v tr c [Php] l: rng ai mt th c, ai luyn cng th c cng. Cc cng php trong lch s u dy ngi ta khi luyn cng phi m m tnh tnh, khng suy ngh g ht, sau nhp nh thm su, nh n mc rt cuc bn thn mnh khng cn bit g na. C ngi to ba gi ng h ta nh trong nhy mt; ngi khc cn khm phc nh lc ca h. Thc ra h luyn hay cha luyn? Bn thn h hon ton khng bit. c bit cng php o gia ging: thc thn t nguyn thn sinh. Thc thn m h ni chnh l ch nguyn thn m chng ta cp n; cn nguyn thn m h ni chnh l ci m chng ta gi l ph nguyn thn.[Nu] thc thn tht ca ch v m cht, th ch v thc s cht ri, ch nguyn thn tht s khng cn na. C ngi luyn cng php khc ni vi ti: Tha Thy, khi con luyn cng, con khng nhn ra ai nh con na. Cn c ngi ni vi ti: Con khng ging nh ngi ta luyn cng thc khuya dy sm, con v nh ng lng mt ci, bn thn con lin xut ra luyn cng; con
1

Thu luyn cng thu c cng: (i) ai luyn cng ai c cng; (ii) ai luyn cng ngi y c cng.
149

Ai luyn cng th c cng

nm xem con xut ra luyn cng. Ti thy rng nh th tht ng bun; nhng cng khng ng bun! V sao ngi ta ph nguyn thn? L ng Tn c cu: Ta th ng vt cn hn nhn. Thc ra con ngi rt kh ng; bi v ngi thng chu nhn ch m ca x hi ngi thng, khi li ch hin thc trc mt lin khng vt b ci tm y c. Ch v khng tin []; c ngi nghe xong bi ging ra khi l ng, lin bin thnh ngi thng; ai gy [s] vi h, ng phi h, h lin khng chu. Qua mt giai on thi gian, hon ton khng cn coi bn thn mnh l ngi luyn cng na. Rt nhiu ngi tu o trong lch s u thy r im ny; con ngi rt kh , chnh v ch nguyn thn ca con ngi m qu ri. C ngi ng tnh tt, [ni] mt cht l thu [hiu]. Mt s ngi c ging th no h cng khng tin, h cho rng ch v ni phng i. Chng ti bo h tu luyn tm tnh nh th, nhng h h n chn ngi thng lin mun sao lm vy. H cho rng nhng li ch rt thit thc, ng chm n c, t c ni ngi thng mi l li ch thit thc, cn phi c nhng th y. Php m S ph ging, nghe th thy c o l, nhng khng thc hin ni. Ch nguyn thn con ngi kh nht, nhng ph nguyn thn c th thy cnh tng khng gian khc. Nn ngi ta ngh: Ta h tt phi ch nguyn thn ca ngi, [ph nguyn thn] cng l ngi, ta n cng vy phi khng? u l ngi m, ai c m ch l c, u l ngi c. Ti ging phng php tu luyn c th ca h. Ai c cng nng dao th, c th thy mt cnh tng nh th ny: ch v h to, ch v lin thy rng vo ng tch tc ch v nh li c, th vo mt ci t trong thn th ch v xut ra mt ch v khc ging ht ch v. Tuy nhin ch v phn bit c u l t ng? [Chnh l] ang ngi y thi. Ch v thy rng sau khi n xut ra, s ph lin a n i tu luyn ti mt khng gian m s ph din ho ra; cng c th l hnh thc x hi qu kh, cng c th l hnh thc x hi hin ti, cng c th l hnh thc x hi khng gian khc; [s ph] dy n luyn cng; n chu kh khng t, mi ngy mt, hai gi ng h. Ngi ta luyn cng xong quay tr v, th ch v cng lin xut nh; l [nhng ai] c th nhn thy c. Nu [ch v] khng nhn thy [c g] th cng ng bun hn, ch bit g c; m m mng mng trong hai gi ng h ri xut nh. C ngi ng, ng lin mt mch hai ba ting ng h; h tnh rng nh th l luyn cng xong; hon ton giao cp cho ngi ta. l hon thnh c tnh gin tip, mi ngy [xp bng] to lu ngn y. Cn c [loi] hon thnh trong mt ln; c th mi ngi u nghe t Ma quay mt vo vch 9 nm; trong qu kh c nhiu tng nhn ngi lin my thp k; lch s c chp lu nht hn 90 nm; cn c [v] lu hn, bi bm dy trn mt, c mc khp thn, m vn cn ngi ti ni y. o gia cng ging iu ny, c bit l mt s K Mn cng php ging ng, ng mt mch lin my chc nm mi xut nh, khng tnh. Tuy nhin ai luyn y? Ph nguyn thn ca h xut ra v luyn, nu nh h c th thy th lin nhn thy s ph mang theo ph nguyn thn i luyn. Ph nguyn thn cng n nghip lc rt ln, s ph khng c bn s tiu tr ch nghip lc y. Do bo n rng: ngi y luyn cng cho tt, ta i ni khc mt chuyn, ri sau s quay li, ngi hy i ta. S ph bit r chuyn g s xy n, [nhng] cng phi lm vy. Kt qu l ma n do nt n, ho thnh m n dn d n, chuyn g cng c. Nhng ri thy rng n tht s khng ng tm, bi v ph nguyn thn tng i d tu hn, n c th bit c chn tng. Con ma y nng mt lin mun git n, gii hn bo
Ai luyn cng th c cng 150

th, tht s git n, lp tc mn n hon tr xong. B git xong ph nguyn thn lin phiu ng bay ra, nh mt ln khi xut ra. Ri chuyn sinh, thc sinh vo mt gia nh bn cng. T b chu kh; n khi ln n lc c th hiu bit c s vic th s ph n; tt nhin n khng nhn ra. S ph dng cng nng khai m phn t duy tn tr trong n, lp tc [n nh] ngh ra ngay: chng ng s ph l g? S ph ni vi n: hin gi tt ri, c th luyn ri. Nh vy tri qua bao nhiu nm, s ph em nhng iu ny khc truyn li cho n. Truyn xong s ph li bo n: ngi cn rt nhiu tm chp trc cn phi b, ngi hy tr ra i vn du. Vn du rt kh, bc i ngoi x hi, phi xin n, gp cc loi ngi, giu ct n, nhc m n, khinh nhn n, cc s tnh loi u s gp phi. N coi bn thn l ngi luyn cng, dn xp tt quan h vi ngi ta, gi vng tm tnh, khng ngng cao tm tnh, nhng d d t cc loi li ch ni ngi thng u khng lm n ng tm; tri qua bao nhiu nm vn du n quay tr li. S ph ni: Ngi c o ri, vin mn ri. Nu khng cn vic g, th ngi tr v chun b ri i; nu cn vic g, th ngi hy hon tt s vic y ni ngi thng i. Nh vy sau bao nhiu nm, ph thc tr v; n va tr v, th bn ny ch nguyn thn cng lin xut nh, ch thc tnh ng. Tuy nhin h xc thc cha h tu luyn, ph nguyn thn ca ngi ta tu luyn, do ph nguyn thn c cng. Tuy nhin ch nguyn thn cng kh, d sao th ton b [tui] thanh xun ca h ngi ni y ri, thi gian ngi thng qua i ri. Vy gii quyt sao y? H cm thy rng khi xut nh th cng m mnh luyn n, c cng nng ri, h mun tr bnh, mun lm g lin c th lm ny, ph nguyn thn s lm h tho mn. Bi v rt cuc th h l ch nguyn thn, ch nguyn thn lm ch thn th, l [ngi] quyt nh. Hn na bn ny h ngi y, mt i tri qua ri. n khi trm tui [lm chung] th ph nguyn thn ri i, [ng] ai ny i. Theo Pht gio ging, h vn phi nhp lc o [lun hi]. Bi v trong thn ca h tu xut mt i Gic Gi, nn h tch c i c, vy s sao y? C th vo i tip h s lm quan ln, pht ti ln. Cng ch c th nh vy thi, chng phi tu m nh khng ? S vic ny chng ti ging xut ra, cng l phi mt bao nhiu ph tn mi c ng ging. Ti ch ra ch m t thin c, b mt trong nhng b mt tuyt i khng th ging, ch ra cn bn ca cc loi phng php tu luyn trong tu luyn lch s. Chng phi ti ging rng [n] lin quan n lch s uyn nguyn rt thm su hay sao? Chnh l nguyn nhn y. Ch v th ngh, hi gia no, mn no m khng tu luyn nh th? Bn thn ch v tu ti tu lui m ch v khng c cng, ch v chng ng bun lm ! Nhng bit on ai y? Con ngi m n mc nh th, khng ng, im ho th no cng khng c. Ni cao th nghe thy huyn [hoc] qu, ni thp th ng khng ln c. Ti thuyt [ging] th ny, m cn c ngi bo ti tr bnh cho h, ti tht s khng bit ni sao. Chng ti ging tu luyn, tu luyn ln cao tng th [ti] mi c th qun. Php mn ny ca chng ti l ch thc c cng; vy ni l ch thc c cng lin c ch thc c cng? Ai cho php? Khng phi th, n cn phi c iu kin tin quyt. Nh mi ngi bit, php mn ny ca chng ti khng trnh n x hi ngi thng [ri mi] i tu luyn, khng trnh, khng trn trnh mu thun; ngay trong hon cnh ngi thng phc tp ny, ch v tnh to r rng, ht sc minh bch chu thit thi ti cc vn li ch vt cht; khi b ngi khc ly mt li ch thit thn, ch v khng ging nh ngi ta m tranh m u; trong cc can nhiu tm tnh, ch v chu thit thi; trong hon cnh gian kh nh
Ai luyn cng th c cng 151

th ch v ma luyn ch ca mnh, cao tm tnh ca mnh; khi c nh hng ca cc t tng bt ho ca ngi thng, ch v c th siu thot xut lai. Mi ngi th ngh xem, [ngi] chu kh mt cch minh bch chng ng l ch v, [ngi] ph xut chng ng l ch nguyn thn ca ch v, khi mt i nhng th ti ngi thng, chng phi ch v chu mt mt cch minh bch ng khng? Cng y nn ch v c, ai mt th c. Do y chnh l nguyn nhn v sao php mn ny ca chng ta, khng h thot ly hon cnh phc tp ny ni ngi thng thc hnh tu luyn. V sao chng ta phi tu luyn trong mu thun ngi thng? Bi v chng ta mun bn thn mnh c cng. Cc t chuyn tu tu luyn ti cc cha trong tng lai cng phi vn du ni ngi thng. Mt s ngi ni: cc cng php hin nay cng luyn ti ngi thng th sao? Nhng ch l ph cp cha bnh kho ngi thi; tu luyn ln cao tng mt cch chn chnh th ngoi vic n truyn ra khng c ai truyn cng khai ht. [Ai] tht s a [ln cao tng], a i ri, truyn dy ring m thi. Trong bao nhiu nm, ai ging nhng th y cho qun chng trn din rng? Khng ai ging c. Php mn chng ti ging nh vy, bi v chng ta chnh l tu luyn nh th, chnh l c cng nh th. ng thi khng ch hng nghn hng vn th [cn] c cp trong mn ny ca chng ti, cp ton b cho ch nguyn thn ca ch v, tht s bn thn ch v c cng. Ti ni rng ti lm iu m ngi xa t trc n nay cha tng lm, m cnh ca [rng] ln nht. Nhng li ny ca ti c ngi nghe v hiu r, nhng iu ti ging tht s khng huyn [hoc] cht no. C nhn ti c thi quen, nu ti c mt trng, [th] ti ch ni mt thc, m ch v cho rng ti thi phng ln qu. Thc ra mi ch ni mt cht thi; v s chnh lch qu ln v tng nn i Php cao thm hn na ti khng th ging cht g cho ch v. Php mn ny ca chng ti tu luyn ng l nh th, chnh bn thn ch v tht s c cng; y l ln u tin t khi khai thin tch a; ch v c th tra li trong lch s. [N] rt tt l bn thn ch v c cng, nhng cng rt kh khn. Ti hon cnh phc tp ni ngi thng, trong ma st gia ngi vi ngi, ch v c th thc s vt ln, y l iu kh khn nht. Kh l kh ch ch v chu thit thi mt cch minh bch r rng ni li ch ngi thng, vi li ch thit thn [by] trc mt, ch v c bt ng tm hay khng; khi u tranh lc c gia ngi vi ngi, ch v c bt ng tm hay khng; khi bn b thn quyn gp chuyn thng kh, ch v c bt ng tm hay khng, ch v nhn nhn s vic nh th no y; lm ngi luyn cng kh khn nh vy y! C mt ngi ni vi ti: Tha S ph, lm ngi tt ni ngi thng l c ri, ai tu ni ln trn c ch? Ti nghe thy tht thng tm! V khng ni g vi v y c. Tm tnh cc dng u c, h c th ng cao n u th ng cao n ; ai ng ra th ngi y c c. Lo T ni: o, kh o, phi thng o. Nh th [ci g] c nhiu y t nht ln l tu thnh ngay, th n khng trn qu. Php mn ny ca chng ti cho php ch v c cng trong mu thun; do chng ta phi ph hp ti a vi ngi thng, cn v vt cht cng khng tht s ch v mt mt g c. Tuy nhin trong hon cnh vt cht y ch v phi cao tm tnh. Thun tin cng l thun tin ch ny, php mn chng ti l thun tin nht, c th tu luyn ni ngi thng, khng cn xut gia. V kh nht cng chnh l kh ch ny, tu luyn trong hon cnh ngi thng phc tp nht. Nhng [im] tt nht chnh l tt ch ny, bi v n cho php [chnh] bn thn ch v c cng; y l im
Ai luyn cng th c cng 152

then cht bc nht ni php mn ny ca chng ta, hm nay ti ging r cho mi ngi. Tt nhin, [khi] ch nguyn thn c cng, [th] ph nguyn thn cng c cng; ti sao? Ht thy cc tn tc, ht thy cc linh th ca thn th ch v v cc t bo ca ch v u tng cng, th tt nhin [ph nguyn thn] cng tng cng. Tuy nhin lc no n cng khng cao bng ch v; ch v l Ch, n l h Php. Ging n y, ti cn mun ni mt cu. Trong gii tu luyn chng ta c khng t ngi nh th ny: lun lun mong mun tu luyn ln cao tng. i khp ni cu Php, tiu tn khng t tin, ni Nam b Bc u ti, i tm danh s m khng gp. C danh ting khng nht nh l c minh bch. Kt qu ph cng chu du cc ni, mt thn tn tin, khng c c g c. Cng php tt nh th ny, hm nay chng ti cp cho ch v, chng ti bng n tn ni cho ch v, t n cng nh cho ch v. Chnh l xem ch v c th tu c hay khng, c th hnh c hay khng. Nu ch v c th [thc] hnh c, th ch v tu; cn nu ch v khng hnh c, nu ch v khng tu c, th t gi tr i ch v ch ngh n tu luyn na. Ngoi tr ma la o ch v ra s khng ai dy ch v na; t nay tr i ch v ng tu na. Nu ti khng c ch v, th khng ai ch v c u. Thc ra hin nay mun tm s ph chnh Php chn chnh dy ch v, cn kh hn ln tri; hon ton khng cn ai qun na. Vo thi k mt Php, ti tng rt cao ang trong mt kip, cng khng th qun ngi thng c na. y l php mn thun tin nht ri, hn na tu luyn trc tip chiu theo c tnh v tr, tu nhanh nht tt nht ri, trc ch nhn tm.

Chu thin
Trong o gia ging i chu thin tiu chu thin; chng ti s ging mt cht chu thin l g. Chu thin m chng ta bnh thng ni n l ni vng hai mch nhm c [m thnh], chu thin y ch l chu thin v ngoi nng cn, khng ng k g c, ch l th cha bnh kho ngi thi; gi l tiu chu thin. Cn mt loi chu thin na, khng gi l tiu chu thin cng khng gi l i chu thin, [n] l hnh thc chu thin tu luyn trong thin nh. N t trong thn th, t n hon chy quanh mt vng ri i xung, trong thn th cho n an in chuyn quanh mt vng ri i ln; tun hon ni ti; l chu thin chn chnh tu luyn khi thin nh. Sau khi chu thin loi ny hnh thnh ri cng s hnh thnh mt dng nng lng rt mnh m, sau nht mch i bch mch, lm cho cc mch khc u khai m theo. o gia ging chu thin, Pht gio khng ging chu thin. Pht gio ging iu g? Khi Thch Ca Mu Ni truyn b Php ca mnh khng ging cng, khng h ging cng; tuy nhin cng Php ca ng cng c hnh thc din ho [trong] tu luyn. Mch trong Pht gio chy theo hng no? Bt u t huyt bch hi bn trn thng thu, sau pht trin t nh u xung thn th theo hnh xoy c, rt cuc cng l thng qua hnh thc y lm cho trm mch khai m theo. Trung mch trong Mt tng cng c mc ch y. C ngi ni rng khng c trung mch; vy ti sao Mt tng c th tu luyn xut ra trung mch? Thc ra tt c cc mch trn thn th gp ht c li, c trn vn mch, tng t nh huyt qun ngang dc ni vo nhau; cn c nhiu hn c huyt qun. Cc ch trng ca ni tng khng c huyt qun, nhng [vn] c mch. T nh u cho n cc v tr trong thn th cng c cc mch lc 1 ngang dc giao nhau, tip ni tt c chng gp li, ban u c th l khng thng, lin kt li thng. Sau dn dn ni rng ra,
1

Ni chung v cc ng mch-kinh-lc trong thn th.


153

Chu thin

dn dn hnh thnh mt mch thng. Ly mch y lm ci trc t [xoay] chuyn, ko theo mt s bnh xe trong nim xoay chuyn theo chiu ngang; mc ch cng l lm tt c cc mch trong thn th ko theo khai m ton b. Tu luyn Php Lun i Php chng ta trnh hnh thc nht mch i bch mch y; ngay lp tc yu cu trm mch ng thi khai m, trm mch ng thi vn chuyn. Chng ta ngay lp tc ng ti tng rt cao luyn [cng], trnh nhng th ti [tng] rt thp. [Nu theo cch] nht mch i bch mch, ch v nu mun khai m tt c, th c ngi luyn c mt i vn cn kh t; c ngi phi tu luyn c my chc nm, rt kh khn. Trong rt nhiu cng php ging rng mt i vn cha tu thnh c, c nhiu ngi tu luyn trong cc i Php cao thm c th ko di th mnh; chng phi h ging tu mnh l g? C th ko di th mnh m tu luyn, tu lin tc thi gian rt lu di. V c bn tiu chu thin ch l cha bnh kho ngi, cn i chu thin chnh l luyn cng, l tu luyn chn chnh ri. i chu thin m o gia ni n khng mnh m nh ca chng ta, trm mch ton b nh thng ht. Ca h l mt s mch vn chuyn, ba mch m ba mch dng ni tay, di chn, hai bp chn n u [tc], chy khp thn th mt lt, vy c tnh l vng tun hon i chu thin. H i chu thin bt u [chuyn] l luyn cng tht s ri , do vy mt s kh cng s khng truyn [dy] i chu thin; iu h truyn ch l nhng iu cha bnh kho ngi thi. Mt s ngi cng ging v i chu thin, nhng h khng ci g cho ch v, ch v t mnh khng nh thng ra c. Khng ci g c, bn thn da vo nim mun khai m, ni sao d vy! Ch ging nh tp th thao, liu c th khai m c khng? Tu ti t k, cng ti s ph, nhng c ch ni ti cp ht ri ci cho ch v th mi c th c tc dng nh vy. Xa nay o gia vn coi thn th con ngi l tiu v tr, h cho rng v tr bn ngoi ln ngn no, th bn trong ln ngn y, bn ngoi nh th no, th bn trong nh th y. iu ny ging ra tht kh tin qu, khng d m l gii cho c. V tr ny to ln nhng y, em so snh vi thn th ngi l sao? Chng ti ging o l ny: vt l hc chng ta hin nay nghin cu cc thnh phn vt cht, t phn t, nguyn t, in t, proton, quark cho n neutrino; nhng [kch thc] xung n di na th th no? [Mi] n m knh hin vi khng thy c ri, xung na cho n vi lp nh nht l g? Khng bit. Thc ra mt cht xu m vt l hc hin nay chng ta hiu bit c cn xa lm lm mi n c vi lp nh nht ca v tr. Lc con ngi khng mang trng mt tht ny, th con mt ca ngi ta nhn mi th c th c tc dng phng i, c th thy c [mc] vi quan. Tng cng cao, th nhn thy c vi quan cng ln hn. Thch Ca Mu Ni ti tng y, ng ging hc thuyt tam thin i thin th gii, tc l trong h Ngn H ny, cng tn ti nhng ngi c sc thn ging nh nhn loi chng ta. [ng] cn ging hc thuyt rng mt ht ct cng bao hm tam thin i thin th gii, [iu y] ph hp vi nhn thc ca vt l hc chng ta hin nay. Hnh thc chuyn ng ca in t xoay quanh ht nhn nguyn t v Tri t chuyn ng xoay quanh Mt Tri c g khc nhau? Do Thch Ca Mu Ni ging, rng ti mc vi quan, trong mt ht ct c tam thin i thin th gii, n cng tng t nh mt v tr ny, trong c sinh mnh c vt cht. Nu nh l li chn tht, mi ngi th ngh xem th gii bn trong ht ct y li c ht ct na phi khng, nh th ht ct bn trong ht ct y li cng c tam thin i thin th gii c phi khng? Nh vy th gii bn trong ht ct bn trong ht ct y cng li c ht ct na phi khng? C truy mi xung nh th th v cng v
Chu thin 154

tn. Do Thch Ca Mu Ni t n tng Nh Lai nh vy, ng ging mt cu nh th ny: K i v ngoi, k tiu v ni. i, khng thy c bin ca v tr; tiu, khng thy c vt cht bn nguyn nh b nht rt ro l g. C kh cng s ging: trong l chn lng c thnh ph, trong c xe la, xe hi ang chy. Nghe vy huyn [hoc] lm; tuy nhin chng ta ng ti gc khoa hc m thc s l gii, m nghin cu, th pht hin rng ni nh th khng c g l huyn [hoc] c. Hm ri khi ti ging khai [m] thin mc, c rt nhiu ngi khai m thin mc ri thy cnh tng th ny: h pht hin rng c chy mi trong ng thng trong trn ca mnh, nh th l chy mi khng n u [bn kia]. Mi ngy luyn cng u chy ra theo con ng ln y, hai bn c non c nc, khi chy cn qua nhng thnh ph, cn thy rt nhiu rt nhiu ngi, h thy rng l o gic. l chuyn g vy? Nhn thy rt r rng, khng phi o gic. Ti ging rng ti mc vi quan nu thn th con ngi thc s to ln n th, th khng phi l o gic. Bi v o gia luyn cng xa nay vn nhn nhn rng thn th con ngi l mt tiu v tr, nu nh ng n l mt v tr, th t th tng qu cho n trn khng ch l mi vn tm nghn dm; ch v [vn] chy mi ra, rt xa vy. Nu nh trong qu trnh tu luyn nh thng ton b i chu thin xong, th s dn n cho ngi tu luyn mt loi cng nng; cng nng g? Mi ngi bit, i chu thin cng c gi l t ng chu thin, cng c gi l cn khn vn chuyn, cng c gi l h xa vn chuyn. Ti mt tng rt nng, s vn chuyn ca i chu thin hnh thnh mt dng nng lng, n s dn dn gia tng mt v chuyn ho hng ln tng cao hn, s tr thnh vnh ai nng lng c mt rt cao. ai nng lng ny n vn chuyn, trong qu trnh vn chuyn, chng ti ti mt tng cc nng dng thin mc m nhn, th pht hin rng n c th hon v kh bn trong thn th: kh tim chy sang rut, kh gan chy sang d dy nu nh c th thy th mc vi quan n ang vn chuyn nhng th rt to ln; nu nh a ai nng lng y ra ngoi [thn] th th chnh l cng nng ban vn. Ngi c cng rt mnh th c th vn chuyn nhng th rt ln, tc l i ban vn. Ngi c cng rt yu c th vn chuyn nhng th rt nh, tc l tiu ban vn. y l hnh thc ca ban vn cng v s hnh thnh ca n. i chu thin [lin h] trc tip n luyn cng, do s dn n cc trng thi khc nhau v hnh thc ca cng [khc nhau]; n cng a n cho chng ta mt trng thi rt c th. Trng thi g? Mi ngi c th [xem] trong cc cun c th nh Thn tin truyn hoc an Kinh, o tng, Tnh mnh khu ch u thy vit v mt cu l bch nht phi thng, tc l ban ngy sng t ngi kia bay ln. Thc ra ti ni vi mi ngi, h i chu thin [khai] thng mt ci l c nhn y c th [bay] ln khng trung, n gin vy thi. C ngi ngh: luyn cng bao nhiu nm nh th, s ngi thng i chu thin khng phi t. Ti ni rng cng khng c g l l nu c hng vn ngi t n trnh y, bi v i chu thin [khai thng] rt cuc cng ch l bc u trong luyn cng m thi. Nh th ti sao khng thy nhng v y phiu [ng bay] ln? Khng thy h trn khng trung? Trng thi ca x hi ngi thng khng th b ph hoi, khng th tu tin ph hoi hoc ci bin hnh thc trng thi x hi ngi thng; con ngi c l lng ht trn khng c c khng? c cn l x hi ngi thng khng? l mt ch yu; mt mt khc, con ngi trong x hi ngi thng khng phi v lm ngi, m v phn bn quy chn, do cn c vn ng tnh. H thy c nhiu ngi r rng thc s c th bay ln, th h cng i
Chu thin 155

tu, tc l khng tn ti vn ng tnh na. Do vy nu ch v tu hnh [c nh th] ri, cng khng th tu tin ngi ta thy, khng c php th hin cho ngi ta thy, ngi ta cn phi tu. Do i chu thin thng ri, ch cn u ngn tay, u ngn chn hoc ch no ca ch v b kho li, th ch v khng bay ln c. Thng thng khi chng ta sp thng i chu thin, s xut hin mt trng thi ny, c ngi khi ngi to thn th c ng v pha trc. l v pha lng thng c tt, [pha] lng rt nh nhng, pha trc cm thy nng; c ngi ng v sau, chnh l pha lng th nng, pha trc th nh. Nu nh ch v tht s thng tt c ton b ri, nh th ch v s xc ct ln, cm thy nh t mnh c th nng [ngi] ln, c cm gic ri khi mt t. Mt khi tht s c th [bay] ln, th s khng cho php ch v [bay] ln; tuy nhin cng khng tuyt i. Xut [hin] cng nng [thng] hai u, tr em khng c chp trc, ngi gi, nht l cc c b khng c tm chp trc, d xut hin cng nng, d bo tr. Nam gii, c bit l nam thanh nin, n khi h c cng nng, h khng trnh c tm l hin th; ng thi h c th ly lm mt th cng c cnh tranh ni ngi thng. Khng cho php tn ti nh th. Luyn xut c ri th cng phi kho kn n li. Kho kn mt ch no , th ngi y khng bay ln c. Ni vy cng khng tuyt i l khng cho php ch v xut hin trng thi y, c th cho php ch v th mt cht, c mt s ngi c th bo tr [trng thi] nh vy. Lp hc ti cc ni u c tnh hung nh th. Hi ti dy lp Sn ng, trong cc hc vin T Nam, cc hc vin Bc Kinh cng c; c v ni: Bch S ph, con th no y, i ng c nh th ri khi mt t, nm ng nh cng bay ln, ngay c chn p cng bay ln, c bay ln nh kh cu vy. Hi ti dy lp Qu Dng, c mt hc vin cao tui ti Qu Chu, mt c b, nh b c hai chic ging, mi bn tng mt chic. B ngi to trn ging, ri c b thy t mnh bay bng ln, b m to mt thy rng [mnh] bay sang chic ging kia; c b lin ngh: Mnh phi tr li ch, lin bay tr li. C mt hc vin Thanh o, gi ngh tra trong phng khng c ai, ng ngi trn ging to, ng va to lin bay ln, bay ln xc rt gh, ln cao mt mt. Ln cao ri li rt xung, ny ln ny xung tng tng, lm c chn p cng rt xung t. Va c phn hng phn, va c phn s hi, rung xc ln xung trong sut c bui tra. Cui cng chung cng s , [ng] ngh: Khng th ngi ta thy c, nh th lm g, lp tc dng li thi. Th l thi. l ti sao nhng ngi gi c th gi [tm tnh] c vng vng. Nu l thanh nin, ti khi c ting chung cng s: n y [c] i, ti bay ln y ny. y l ch m ai khng d dng gi vng tm hin th ca mnh: Coi ti luyn cng tt cha, ti c th bay ln c. Mt khi h hin th th s mt, khng cho php tn ti nh vy. S vic nh th rt nhiu, hc vin cc ni u c [hin tng ny]. Chng ta cn lp tc trm mch u khai [thng]. Mi n hm nay th 80 n 90% trong chng ta by gi t trng thi thn [th] nh nhng, khng c bnh. ng thi chng ti ging: trn lp ny khng ch y ch v ln trng thi nh vy, thn th ch v hon ton tnh ho, m cn ci vo trong thn th ch v rt nhiu th, sao cho t sau bui hc ny ch v c th xut cng, nh th tng ng vi vic ti nng ch v ln v a v pha trc. Ti lin tc ging Php cho ch v, tm tnh ca ch v lin tc pht sinh ci bin. Chng ta c kh nhiu ngi sau khi ra khi ging ng, ch v s cm thy nh mt ngi khc, m bo rng th gii quan ca ch v s c chuyn bin, ch v bit c tng lai ch
Chu thin 156

v s lm ngi nh th no, khng cn m h na; m bo l nh vy, do tm tnh ca chng ta s ln theo [kp]. Bn v i chu thin, tuy rng khng cho php ch v phiu [ng bay] ln, nhng ch v s cm thy thn nh nhng, nh i trn gi vy. Trc y i my bc l mt, hin nay i [b] xa my cng cm thy rt nh nhng, p xe p cm thy nh c ngi y, leo bc thang cao my cng khng mt; m bo s nh vy. [Ai] c sch ny t tu cng c th t n trng thi ng c c ging nh th. C nhn ti c th khng ni nhng g ti khng mun ni, nhng li m ti ni ra phi l li chn tht. c bit trong tnh hung nh th ny, trong khi ti ging Php nu m ti khng ni li chn tht, ngi y ni nhng li huyn thoi, y khng th khng tu tin lon ging, th ti chnh l ang truyn t php. Ti thc thi cng vic ny cng khng h d dng g, trong v tr u ang theo di, ch v m i sai lch l khng c. Ngi bnh thng bit n chu thin nh vy l ht; thc ra nh vy vn cha []. Mun t n thn th c vt cht cao nng lng hon ton thay th v chuyn ho mau l nht [c th], cn c mt vn chuyn c hng vi hnh thc chu thin, ko theo tt c cc mch ca thn th ch v vn chuyn theo hng; n gi l mo du chu thin; c th c mt s rt t ngi bit n. Trong sch cng c lc cp n danh t ny, nhng khng ai ging n n c, khng ni cho ch v [bit]. u ch loanh quanh ni l lun; [v] y l b mt ca nhng b mt. Ti y chng ti ni r ht cho ch v: c th bt u t huyt bch hi (cng c th xut pht t huyt hi m), chy dc theo ch giao gii ca hai mt m dng, qua bin ca tai i xung, ri theo vai i xung. Chy men theo tng ngn tay tng k ngn tay. Sau chy theo mt bn thn th, i xung bn chn, ri ln trn hng. Ri li xung pha bn kia, li xung n [bn] chn, ln theo pha bn thn th. Chy men theo tng ngn tay tng ngn tay, i trn mt vng l quay v n nh u; l mo du chu thin. Ngi ta c th vit c mt cun sch, ti ch ni my li y l . Ti cho rng n khng c g ng k l thin c no c, nhng ngi khc c th cho rng n l rt trn qu, hon ton khng ging; l chn truyn mi ging v mo du chu thin. Tuy rng ti ging r ra, nhng khng ai c dng nim dn o v khng ch luyn, ch v m luyn th khng cn [thuc v] Php Lun i Php ca chng ti na. Tu luyn ln cao tng mt cch chn chnh l v vi, khng c hot ng nim no ht; ton b cp ht cho ch v [nhng g] hnh thnh c ri. Chng u t ng hnh thnh, nhng c [ch] ni ti y ang din luyn ch v; n thi th chng s t chuyn. Mt hm khi ch v luyn cng s lc u; nu u lc sang bn ny, th n chuyn th ny; nu u lc sang bn kia, th l chuyn th kia; cn chuyn c hai bn. i chu thin, tiu chu thin thng ri, th khi ngi to s gt u; l hin tng nng lng thng qua. Php Lun chu thin php m chng ta luyn cng ging nh th, chng ta s luyn nh th; thc ra khi ch v khng luyn n [vn] t chuyn. Bnh thng vnh vin [vn] chuyn mi; lc ch v luyn l gia cng nhng [kh] c y. Chng ti vn ging Php luyn ngi phi khng? Ch v [s] pht hin rng lc bnh thng th chu thin y vn lin tc tun hon; [lc] ch v khng luyn, th kh c c gn bn ngoi, tc l mt tng cc mch ln bn ngoi ang ko thn th ch v luyn theo, u l t ng. N cng [vn] chuyn ngc li, [vn] chuyn c hai chiu xui ngc, vo mi thi khc u ang thng mch cho ch v.

Chu thin

157

Nh vy mc ch thng chu thin l g? Bn thn vic thng chu thin khng phi l mc ch luyn cng. Ch v thng chu thin ri, ti ni vn khng l g c. Vn cn tu tip na; mc ch l thng qua hnh thc chu thin nht mch i bch mch, lm cho cc mch ca thn th, tt c cc mch ton b khai [m]. Chng ta ang lm cng vic y ri. Luyn tip na, c ngi khi i chu thin ang chy lin pht hin rng, mch luyn c rt rng, ging nh u ngn tay, bn trong rt rng. Bi v nng lng cng rt mnh m, nn dng nng lng sau khi hnh thnh ri cng s rt rng, n cng rt sng. Nh th vn cha g ng k; hi [cn] luyn n mc no? Cn lm cho bch mch ca thn th ngi ta dn dn rng ra, nng lng cng ngy cng mnh, tr nn cng ngy cng sng. Cui cng lm cho hn vn mch lin [kt] thnh mt khi, t n mt cnh gii khng mch khng huyt, ton b thn th lin [kt] li thnh mt khi; y l khi t c mc ch cui cng ca vic thng mch. Mc ch ca n l lm cho ton b thn th c chuyn ho [thnh] vt cht cao nng lng. Khi luyn n bc ny, thn th ngi ta c bn c chuyn ho [thnh] vt cht cao nng lng; tc l luyn ln n tng ti cao trong tu luyn th gian php, nhc thn ca [thn] th ngi ta tu luyn n nh im nht ri. Khi n bc ny, cng s a n cho h mt trng thi; trng thi no vy? Cng ca h xut ra v cng phong ph. Tt c cc cng nng c d (tim nng) ca ngi ta [khi] tu luyn thn th ngi thng, tc l trong qu trnh tu luyn th gian php, tt c mi th u xut lai; tuy nhin [khi] tu [luyn] trong ngi thng th i b phn u b kho li. Ngoi ra cng tr ca h vn ln rt cao, ht thy cc hnh thc ca cng, u c cng mnh m gia tr n mc rt mnh. Nhng chng ch c tc dng ti khng gian hin hu ny ca chng ta, ch khng th c ch cc khng gian khc, bi v chng ch l cng nng c luyn ra t nhc th ngi thng chng ta. Tuy nhin [chng] rt phong ph. Ti cc hnh thc tn ti ca thn th trong tng khng gian, [] nhng khng gian khc nhau, u c bin i kh to ln. Nhng th c mang theo thn th, nhng th ti mi tng c mang theo thn th u rt phong ph, trng cng rt gh gm. C ngi khp thn th u l nhng con mt, cc l chn lng khp thn [th] u l con mt, trong phm vi khp c trng khng gian ca v y u c con mt. V y l cng [php] Pht gia, nn c ngi khp thn th y nhng hnh tng B Tt, Pht. Cc hnh thi cc loi cng u t n mc cc k phong ph; ngoi ra cn c rt nhiu cc sinh mnh th hin hin xut lai. Khi [t] n bc ny, th n cn xut hin mt trng thi, gi l tam hoa t nh. y l mt trng thi ht sc [r rng] minh hin, ht sc d thy; ngi c thin mc tng khng cao cng c th nhn thy c. Trn u c ba o hoa, [trong y] mt o l hoa sen, nhng khng phi l hoa sen trong khng gian vt cht ny ca chng ta1; cn c hai o [hoa] na cng l hoa khng gian khc, m diu khn cng. Ba o hoa lun phin [xoay] chuyn trn nh u, [xoay] chuyn xui, [xoay] chuyn ngc; ba o hoa cng t [xoay] chuyn. Mi o hoa c mt ct tr, to bng ng knh ca hoa. Ba chic ct tr ln y thng thng ln nh tri, nhng khng phi l cng tr; chng c hnh thc nh th; huyn diu phi thng; [khi] bn thn ch v nhn thy cng s git mnh kinh s. Lc tu luyn n bc ny, thn th rt trng rt tnh, da d cng rt mm. Khi n bc ny,
1

Lin hoa, h hoa: u dch l hoa sen. Ch lin [] l ch bng sen trong tam hoa t nh; cn ch h [] l hoa sen bnh thng.
158

Chu thin

th cng l n hnh thc cao nht trong tu luyn th gian php. Nhng y cha phi nh im, cn cn tu tip na, cn tin tip ln na. Tin tip ln na, l tin nhp vo tng qu gia th gian php v xut th gian php, gi l trng thi tnh bch th (cng gi l tinh bch th). Bi v thn th tu luyn n hnh thc cao nht trong th gian php, cng bt qu ch l nhc thn chuyn ho n hnh thc cao nht. Khi tht s tin nhp vo hnh thc y, th ton b thn th hon ton c cu thnh t vt cht cao nng lng ri. V sao gi l tnh bch th? L v n t n thun tnh cao mc tuyt i ri. Dng thin mc m nhn, th ton b thn th l trong sut, ging nh pha l trong sut, nhn vo khng thy g c; s th hin ra trng thi nh th; ni thng ra, n l Pht th ri. Bi v thn th cu thnh t vt cht cao nng lng y khc vi thn th bn th ca chng ta. Khi n bc ny, th ht thy nhng cng nng v nhng th thut loi xut hin trn thn th s lp tc phi ton b vt b xung, g chng xung cho vo mt khng gian rt thm su; [chng] khng cn [tc] dng g na, t tr i l v dng. Ch bt qu vo mt hm no sau ny khi ch v tu thnh c o ri, ch v quay u xem xem qu trnh tu luyn ca mnh, bn ly chng ra xem xem mt cht. Lc ny ch c hai th tn ti: cng tr vn cn, nguyn anh tu luyn c cng tr nn rt ln. Tuy nhin hai th y u mt khng gian rt thm su, ngi bnh thng thin mc khng cao s khng nhn thy c, h ch thy c thn th c nhn y l mt [thn] th trong sut. Bi v trng thi tnh bch th l tng qu , khi tu luyn tip na, th tht s tin nhp sang tu luyn xut th gian php, cng gi l tu luyn Pht th. Ton b thn th l do cng cu thnh; khi y tm tnh ngi ta n nh ri. Bt u tu luyn li t u, cng nng bt u xut hin li t u; cng khng gi l cng nng na, [m] gi l Pht Php thn thng, chng c ch tt c cc khng gian, uy lc v t. Tng lai thun theo vic bn thn ch v khng ngng tu luyn, th [v] nhng th tng cao hn na, t [ch v] s bit c tu luyn nh th no v hnh thc tn ti ca tu luyn.

Tm hoan h
[Chng ta] ni v vn ny, cng thuc v tm hoan h. Rt nhiu ngi tri qua luyn cng lu [nm], cng c ngi cha tng luyn cng, nhng h ang tm kim nhng chn l v ngha nhn sinh vn truy cu c mt i ca mnh. n khi hc Php Lun i Php ca chng ti, h lin lp tc hiu r ra rt nhiu vn m c i h mong mun bit r nhng li khng gii c. Tuy nhin cng vi s thng hoa t tng ca h, th tm tnh ca h cng v cng kch ng; im ny l khng nh. Ti hiu rng, nhng ai tu luyn chn chnh s bit sc nng ca n, h s bit trn qu [n]. Nhng thng hay xut hin vn nh th ny: v s cao hng ca con ngi, ny sinh ra tm hoan h khng cn thit, cho nn h c biu hin tht thng trn hnh thc trong nhng giao tip gia ngi vi ngi ni x hi ngi thng, trong hon cnh x hi ngi thng; ti ni rng nh th l khng c. Phn ln [ngi hc] b cng php ny ca chng ta l tu luyn trong x hi ngi thng, ch v khng c lm cho mnh thot ly khi x hi ngi thng; ch v cn tu luyn mt cch r rng minh bch. Quan h gia ngi vi ngi vn bnh thng; tt nhin tm tnh rt cao, tm thi rt chnh, cao tm tnh bn thn, cao tng ca mnh, khng lm chuyn xu [ch] lm iu tt; ch c biu hin
Tm hoan h 159

nh th. C ngi biu hin nh th l tinh thn khng bnh thng, nh th coi chn ci hng trn ri, li ni ra ngi ta khng l gii ni. Ngi ta ni, ng ny hc Php Lun i Php ri l thnh vy ? Ta nh mc bnh tm thn y. Thc ra khng phi, m l h qu kch ng thi, khng l tr, khng theo ci l thng thng. Mi ngi th ngh xem, ch v lm th cng khng ng, ch v li quay sang cc oan mt ri; cng l tm chp trc. Ch v cn vt b n, sinh hot v tu luyn mt cch bnh thng nh mi ngi. ni ngi thng, [nu] mi ngi u cho rng ch v thn hn in o, mi ngi u khng nhn nhn ch v nh bnh thng, trnh xa ch v, khng ai cung cp cho ch v c hi cao tm tnh, khng ai coi ch v nh ngi bnh thng, th ti ni nh vy khng c! Do mi ngi nht nh phi ch vn ny, ch v nht nh phi gi bn thn mnh cho ng n. Cng php ca chng ta khng ging cc cng php bnh thng khc, vn m m mng mng, na m na tnh, thn hn in o. Cng php chng ta yu cu ch v tu luyn bn thn mnh mt cch tnh to minh bch. C ngi c ni: Tha S ph, con c nhm mt li l lc ng. Ti ni rng khng phi th, ch v hnh thnh thi quen vt b ch thc ca mnh, h ch v nhm mt lin bung li ch thc ca mnh, mt ri; ch v hnh thnh thi quen nh th mt ri. Ch v ngi y ti sao khng lc ng? Ch v vn bo tr trng thi m mt, hi hi nhm kh mt li th hi ch v c lc ng khng? Tuyt i khng. Ch v cho rng luyn kh cng l phi nh th, ch v hnh thnh khi nim nh th, h nhm mt li lin mt, chng cn bit n u na. Chng ti ging rng ch thc ca ch v nht nh phi thanh tnh, bi v b cng php ny l tu luyn bn thn ch v, ch v cn cao mt cch tnh to minh bch. Chng ta cng c tnh cng, b cng php y chng ta luyn nh th no? Chng ti yu cu mi ngi, ch v du c [nhp] nh thm su n my cng phi bit rng bn thn mnh ang luyn cng , tuyt i khng cho php tin nhp vo trng thi khng cn bit g c. Nh vy c th s xut hin trng thi no? S xut hin l lc ngi , cm gic bn thn mnh m diu ht nh ang ngi trong v trng g, cm gic thoi mi phi thng, bit rng mnh ang luyn cng ti , cm gic ton thn bt ng. l iu cng php ny ca chng ta nht nh s xut hin. Cn mt trng thi na: ngi ti ngi lui pht hin chn [bin] mt, khng bit r chn i u mt, thn th cng [bin] mt, cnh tay cng [bin] mt, bn tay cng [bin] mt, ch cn mi ci u no. Luyn tip na th thy u no cng [bin] mt, ch cn [mi] t duy ca bn thn, mt cht nim bit rng bn thn ang luyn cng ni y. Nu chng ta t n mc y l ri. V sao? Ngi ta luyn cng trong trng thi y th thn th t n trng thi din ho y nht, trng thi tt p nht, do chng ti yu cu ch v nhp tnh vo trng thi y. Nhng ch v khng c ng [hay] m m i mt; nh th c th nhng th tt s ngi khc luyn mt. Tt c nhng ngi luyn cng chng ta phi ht sc ch khng c biu hin qu tht thng ni ngi thng. Ch v khi tc dng khng tt ni ngi thng, ngi ta lin ni rng, hc Php Lun i Php ri u thnh ra nh th c; vy cng tng ng vi ph hoi danh d Php Lun i Php; phi nht nh ch vic ny. Ti cc phng din khc v qu trnh tu luyn cng phi ch khng c sinh tm hoan h; loi tm ny rt d b ma li dng.

Tm hoan h

160

Tu khu
V tu khu, tn gio qu kh cng ging. Tuy nhin tu khu m h ni n t trng im vo nhng ngi tu luyn chuyn nghiptng nhn v o s [h] ngm ming khng ni. V l ngi tu luyn chuyn nghip, mc ch l vt b [] mc ln hn cc tm chp trc ca con ngi; h cho rng ngi ta mt khi ng nim lin l nghip. Trong tn gio [ngi ta] phn nghip thnh hai loi nghip thin v nghip c; du l nghip thin cng vy, nghip c cng vy, dng ci khng ca Pht gia, ci v ca o gia m xt th u khng nn lm; do vy h ni: Ti khng lm g c. V khng thy c quan h nhn duyn ca s vt, rng s vic kia rt ro l vic tt hay vic xu, cn c quan h nhn duyn . Ngi tu luyn bnh thng cha [c] cao tng n ch y, khng thy c iu ny; do h lo s rng b mt l vic tt, nhng thc hin ri c khi li l vic xu. Vy nn h gng sc ging v vi, h khng lm g c; nh th h trnh c vic to nghip thm na. Bi v to nghip s phi tiu nghip, phi chu kh. V nh ngi tu luyn chng ta, nh r l n mt bc no s khai cng, ch v a vo nhng th khng cn thit, n u s thnh kh nn cho ton th vic tu luyn; do h ging v vi. Tu khu c ging trong Pht gia, y l, con ngi ta [lc] ni u do thc t tng ca mnh chi phi; nh vy thc t tng kia chnh l hu vi. Nu bn thn thc t tng ngi ta va ng nim, ni mt [li] no , lm mt [iu] no , chi phi gic quan hay t chi ca con ngi, th c th l chp trc ni ngi thng. V nh ch v ni, [khi c] mu thun gia ngi vi ngi: anh tt y, n khng tt, anh tu luyn c tt y, cn n tu luyn khng c tt, bn thn nhng th y chnh l mu thun. Chng ta ch ni bnh thng thi: ti nn lm vic ny hay vic n, hin nay vic ny nn thc hin nh th ny hay nh th kia, nhng cng c th v lm tn thng ai . Bi v mu thun gia ngi vi ngi rt l phc tp; c th v to nghip. Th l, h ging rng tuyt i ngm ming khng ni nng g na. Qu kh trong tn gio vn lun lun coi vic tu khu rt [quan] trng; l iu ging trong tn gio. Ngi tu luyn Php Lun i Php chng ta tuyt i a s l tu luyn trong ngi thng (tr nhng t tu luyn chuyn nghip), nh vy khng th trnh khi [cuc sng] sinh hot bnh thng ni x hi ngi thng v giao tip ngoi x hi. Ai cng c cng tc no , hn na cng cn lm cng tc cho tt; c ngi thc hin cng tc ca mnh chnh l thng qua vic thuyt ni; nh vy c phi l mu thun khng? Cng khng mu thun. Khng mu thun ch no? Tu khu m chng ta ging, khc hn vi [tu khu] m h [ging]. V php mn khc nhau, nn yu cu cng khc nhau. Chng ta m ming ni, u [cn] chiu theo tm tnh ca ngi luyn cng m ni, khng ni nhng lng ng th phi, khng ni nhng li bt ho. L ngi tu luyn cn chiu theo tiu chun ca Php m nhn nh bn thn mnh, [li] no nn ni [li] no khng. [Li] no nn ni, dng Php nhn nh thy ph hp vi tiu chun tm tnh ngi luyn cng th khng thnh vn ; v li chng ta cn phi ging Php, tuyn truyn Php, do khng ni na cng khng c. Chng ta ging tu khu, y l nhng danh li cha vt b c ni ngi thng v nhng g khng lin quan g n cng tc thc t ngoi x hi ca ngi tu luyn; hoc chuyn phim v dng gia cc t ng mn; hoc mun hin th xut pht t tm chp trc; hoc nhng iu nghe ngoi ng hay tin n lu truyn; hoc mt s vic ngoi x hi h m lun n
Tu khu 161

lin thy hng phn, thch ni [v chng]; ti ngh rng chng u l tm chp trc ca ngi thng. Ti nhng phng din ny ti cho rng chng ta cn tu ci ming y li, y l tu khu m chng ti ging. Cc tng nhn trong qu kh coi vic ny rt [quan] trng, bi v h ng nim l h ang to nghip. Do h ging thn khu . Tu thn m h ging y, chnh l khng lm iu xu. Tu khu chnh l khng ni. Tu chnh l lun c ngh th cng khng ngh na. Yu cu nhng vic ny ca ngi tu luyn chuyn nghip trong cc cha qu kh rt nghim khc. Chng ta chiu theo tiu chun tm tnh ca ngi tu luyn yu cu bn thn mnh, dn xp cho tt nhng g nn ni nhng g khng nn ni l c ri.

Tu khu

162

Bi ging th chn
Kh cng v th dc
tng bnh thng, ngi ta d nhn nhn rng kh cng c quan h trc tip vi rn luyn th dc. Tt nhin tng thp m ging, t phng din cha bnh kho ngi m xt, th kh cng v rn luyn th dc l u cng mc ch. Tuy nhin phng php rn luyn c th ca n, phng tin [n] s dng l khc hn vi th dc. Mun rn luyn th dc t [c] thn th ngi kho mnh, th cn tng cng lng vn ng ca con ngi, tng cng hun luyn thn th ca con ngi; cn tu luyn kh cng li hon ton tri li, khng yu cu ngi ta [c] ng, nu c [c] ng th cng l hon mn vin, thm ch cn bt ng, tnh ch. iu y khc hn so vi hnh thc rn luyn th dc. Cn nu t tng cao m xt, th kh cng khng ch l cha bnh kho ngi, n c nhng th tng cao hn, c ni hm thm su hn. Kh cng khng phi [ch] l mt i iu tng ngi thng, n l siu thng; hn na ti cc tng khc nhau n u c hin hin khc nhau; n l nhng g vt rt xa ngi thng. Xt theo bn cht [phng php] rn luyn, chng khc nhau rt nhiu. Vn ng vin cn phi tng cng vn ng, nht l cc vn ng vin hin nay, thn th thch ng cho c vi mc cnh tranh hin i, t c tiu chun nh th, h cn phi lm sao cho thn th lun lun trng thi tt nht. t mc tiu y, cn tng cng vn ng, sao cho thn th ngi ta c c tun hon mu y nht, t tng cng nng lc [tn trn] i t, lm cho thn th lun lun bo tr trng thi hng ln. Ti sao cn tng cng nng lc [tn trn] i t? Bi v thn th vn ng vin cn phi lun lun th hin ra trng thi hng ln tt nht cho cnh tranh. Thn th ngi ta do v s t bo t hp to thnh; nhng t bo y u c mt qu trnh: t bo mi phn tch c sinh mnh [sng] rt mnh m, th hin ra [s] pht trin ln trn. Khi t n hn cc [im] ri, th n khng th tip tc pht trin [ln trn] c na, ch c th ging h xung, mt mch cho n cc im, ri s li c t bo mi thay th n. Chng hn, ly v d mi hai gi ng h [trong] mt ngy; t lc 6 gi sng t bo [mi c] phn tch ra, lin tc th hin ra [trng thi] hng ln, hng ln, n 8, 9 gi, cho n 10 gi vn l thi k cn rt tt. Cho n lc 12 gi, n khng ln tip c na, ch c th rt xung. n lc y t bo vn cn mt na lc sng, chnh na lc sinh mnh y l khng thch hp vi trng thi cnh tranh ca vn ng vin. Vy lm sao y? H cn tng cng hun luyn, gia tng tun hon mu, sau cc t bo mi c sinh ra thay th t bo c; h [chn] i con ng y. Ngha l, qu trnh ton b ca t bo cha i ht, mi i ht mt na tin trnh sinh mnh thi, th chng b bi tit ri; do vy thn th vn bo tr c trng thi cng trng, hng ln trn. Tuy nhin t bo ca con ngi khng th phn tch v hn [ln] c nh th, s ln t bo phn tch l c gii hn. Chng hn trong mt i ngi c th phn tch mt trm ln; thc ra cn hn c trm vn ln. V nh t bo ca ngi ta bnh thng phn tch 100 ln [v h] c th sng 100 tui, nhng hin nay t bo ch sng c mt na i ca n, do vy h ch c th sng c 50 tui thi. Nhng chng ta khng thy vn ng vin no c vn nghim trng c; bi v cc vn ng vin hin nay cha n 30 tui b o thi; nht l mc cnh tranh by gi rt cao, s lng vn ng vin b o thi
Kh cng v th dc 163

cng ln; do h khi phc tr li cuc sng sinh hot bnh thng, nhn b ngoi khng thy h chu nh hng g. T l lun m xt thc cht l nh vy, c th lm cho thn th ca h bo tr mt c th kho mnh, nhng li rt ngn sinh mnh ca h li. T bn ngoi m nhn, th vn ng vin mi my tui s trng nh hai my tui; vn ng vin hai my tui s trng nh ba my tui. Thng thng cc vn ng vin lm cho ngi ta [c] cm gic ln sm v trng gi hn tui; c li c hi; nhn nhn mt cch bin chng; thc ra l [h] chn con ng y. Tu luyn kh cng tri ngc hn vi rn luyn th dc; v ng tc khng yu cu vn ng mnh m, nu c ng tc cng l hon mn vin, chm ri v cng, thm ch bt ng, tnh ch hn li. Nh mi ngi bit phng php thin nh, tnh ch hn li, tc nhp tim cng chm li, tun hon mu cng nh ht thy mi th u gim xung chm li. n c rt nhiu thy yoga, c th ngi to trong nc hng my ngy lin, chn xung t my ngy lin, hon ton lm cho bn thn h tnh ch hn li, thm ch c nhp tim cng c khng ch vng chc. Chng hn t bo ngi ta mt ngy phn tch mt ln, th nhng ngi tu luyn y lm cho t bo thn th ngi ta hai ngy phn tch mt ln, mt tun phn tch mt ln, na thng phn tch mt ln, thm ch thi gian lu hn na, nh th h ko di sinh mnh ca h. y l cng php ch tu tnh khng tu mnh, n cng c th t n im ny, cng c th ko di sinh mnh bn thn. C ngi ngh: sinh mnh ca ngi ta, i ca ngi ta chng phi nh [trc] ri ? [Ai] khng tu mnh th lm sao sng [lu hn] c? ng th, v tng ca ngi tu luyn t ph tam gii nn [mi] c th ko di [sinh mnh] c, nhng t b ngoi m nhn th trng gi ci phi thng. Cng php tu mnh tht s, cn lin tc a vt cht cao nng lng thu thp c tn tr vo t bo ca thn th ngi ta; khi lin tc gia tng mt , th cng dn dn c ch vng t bo ngi thng, dn dn thay th t bo ngi thng. n lc y lin pht sinh bin ho v cht, c nhn y s mi thanh xun. Tt nhin qu trnh tu luyn l mt qu trnh rt chm, phi ph xut rt ln. Nhc ci gn ct, kh ci tm ch, khng d dng cht no. trong va chm gia ngi vi ngi th tm y c th bt ng hay khng? Trc nhng li ch thit thn ca c nhn th ci tm y c bt ng hay khng? Nhng s vic y lm c rt kh; do khng phi mun t c mc ch y lin c th t c u. Tm tnh ca ngi ta, c ca ngi ta u cn phi tu ln trn mi c th t c mc ch nh vy. Xa nay rt nhiu ngi coi kh cng ln ln cng vi rn luyn th dc thng thng, thc ra s khc bit rt to ln, l mt vic hon ton khc hn. Ch khi luyn kh ti tng thp nht, [ch] ch trng cha bnh kho ngi, t mt thn th kho mnh, th mc ch tng thp nht [i] vi rn luyn th dc l cng mt tnh. Nhng ln n tng cao, th hon ton l vic khc. Tnh ho thn th trong kh cng cng c mc ch, cn phi dng [Php] l siu thng yu cu ngi luyn cng, khng th dng [o] l ca ngi thng yu cu. Rn luyn th dc ch l vic ca ngi thng.

nim
Bn v nim, cng chnh l hot ng t duy ca t tng con ngi chng ta. Gii tu luyn nhn nhn nim con ngi trong hot ng t duy i no nh th no? Xt cc hnh thc khc nhau ca t duy ( nim) con ngi ra sao? Th
nim 164

hin ra nh th no? Y hc hin i nghin cu i no con ngi vn cn rt nhiu vn nan gii, bi v n khng d nh nhng th b mt thn th chng ta. Ti tng thm su, cc tng khc nhau u c hnh thc khc nhau. Tuy nhin cng khng ging nh mt s kh cng s ging. Mt s kh cng s bn thn h khng bit iu y l g, h ni khng r rng. H cho rng i no ca bn thn mnh h ng [nim], h sn sinh nim lin c th thc hin s vic, nn h ni rng t tng ca h thc hin, nim ca h thc hin; k thc hon ton khng phi l nim ca h thc hin. Trc ht chng ta ging v [ngun] nguyn lai ca t duy con ngi. Trung Quc c i c mt cch ni: tm tng. Ti sao li ni tim suy ngh? Khoa hc Trung Quc c i v cng pht trin, bi v h nghin cu trc tip nhm thng vo nhng iu nh thn th ngi, sinh mnh v v tr. C ngi thc s cm gic thy tim ang suy ngh vn , nhng c ngi cm thy nh i no suy ngh vn . V sao xut hin tnh hung y? H ging tm tng cng rt c o l, bi v chng ti thy nguyn thn ca ngi thng rt b, tn tc chn chnh pht xut ra trong i no ngi khng phi l bn thn i no ngi ta pht huy tc dng, khng phi bn thn i no pht xut ra, m l nguyn thn ca ngi ta pht xut ra. Nguyn thn con ngi khng ch lu tr ti n hon cung. N hon cung m o gia ni n chnh l th tng qu m y hc hin i chng ta vn nhn nhn. Nu nguyn thn n hon cung, th chng ta thc s cm thy nh i no ang suy xt vn , ang pht xut ra tn tc; nu nh n tim, th thc s cm thy tim ang suy xt vn . [Thn] th ngi l mt tiu v tr, rt nhiu th sinh mnh ca ngi luyn cng u c kh nng c tc dng hon v. Nu nguyn thn c s hon v, [v] n chy vo bng, th s thc s cm thy nh bng ang suy ngh vn ; nu nguyn thn chy sang bp chn hay gt chn, th s cm thy nh bp chn hay gt chn ang suy xt vn , m bo l nh vy; nghe vy rt huyn [hoc]. Khi ch v tu luyn ti tng khng cao qu, ch v s cm nhn thy tn ti hin tng ny. Thn th ngi ta nu khng c nguyn thn ca mnh, khng c tnh kh tnh cch, c tnh, khng c nhng th y, th chnh l mt tng tht; n khng th l mt con ngi hon chnh, c mang theo c tnh t ng c lp. Nh vy i no ca con ngi khi tc dng g? Nu yu cu ti ging, th i no con ngi vi hnh thc trong khng gian vt cht ny ca chng ta, n ch l mt [nh my] cng xng gia cng. Tn tc tht s l do nguyn thn pht xut ra; nhng th m n pht xut ra khng phi l ngn ng; n pht xut ra mt chng tn tc v tr, i biu cho mt ngha no . i no ca chng ta sau khi tip th ch lnh y, lin bin i n thnh ngn ng hin nay, hnh thc biu t nh th. Chng ta thng qua t th tay, nh mt, hay cc ng tc loi biu t n ra; i no l c tc dng y. [Cn] ch lnh chn chnh, t duy tht s l do nguyn thn ca con ngi pht xut ra. Ngi ta thng vn tng rng y l tc dng c lp trc tip ca i no; thc ra c nhng lc nguyn thn ng ti tim, c ngi thc s cm thy rng tm ang suy ngh. Hin nay nhng v nghin cu thn th ngi cho rng, i no pht xut ra mt th c hnh thc tng t nh sng in; thc cht n pht xut ra ci g th chng ti khng ging trc, tuy nhin h tha nhn rng l mt loi vt cht tn ti; nh vy y khng phi l m tn. Nhng g pht xut ra y c tc dng nh th no? C kh cng s ging: Ti dng nim ban vn, dng nim khai [m] thin mc cho cc v, dng nim tr bnh cho cc v v.v. Thc ra c nhng
nim 165

kh cng s khng hiu bit rng bn thn h c nhng cng nng g, cng khng [bit] rnh mch r rng. H ch bit rng h mun lm g th ngh l c ri. K thc khi nim ca h hot ng, th cng nng tip nhn khng ch t nim [ca] i no, thc hin nhng vic c th di s ch huy ca nim; cn bn thn nim ca h khng c kh nng lm g c. Khi mt ngi luyn cng lm mt vic c th no , th y l cng nng ca h khi tc dng. Cng nng l tim nng ca thn th ngi, tu theo s pht trin ca x hi chng ta, t duy ca i no con ngi cng ngy cng tr nn phc tp, cng ngy cng coi trng hin thc, cng ngy cng tr nn li vo cng c hin i ho; nh vy, bn nng con ngi cng ngy cng thoi ho. o gia ging phn bn quy chn, trong qu trnh tu luyn, ch v phi chn, cui cng phn bn quy chn, quay tr v bn tnh nguyn thu ca ch v, ri ch v mi c th hin l nhng bn nng y ca ch v. Ci m chng ta hin nay gi l cng nng c d, thc ra chnh l bn nng ca ngi ta. X hi nhn loi dng nh ang tin b, nhng k thc l thoi li, cng ngy cng ri xa c tnh v tr chng ta. Hm ri ti ging Trng Qu Lo ci la ngc, [ngi ta] khng l gii c ngha l g. ng thy rng tin ln li chnh l tht li, con ngi cng ngy cng ri xa c tnh v tr. Trong qu trnh din ho ca v tr, nht l hin nay t khi tin nhp vo tro lu kinh t hng ho mnh m y, rt nhiu ngi o c tr nn bi hoi, cng ngy cng xa ri c tnh Chn Thin Nhn ca v tr; nhng ngi ci ngi thng trong tro lu y cng tri theo m khng cm nhn c mc o c bi hoi n u; do vy c ngi cn cho rng nh th l tt; ch ai c tm tnh tu luyn ln trn ri sau ngonh li nhn, mi c th nhn ra rng o c ca nhn loi bi hoi n mc ng s nh th no. C kh cng s ging: Ti khai pht cng nng cho cc v. Khai pht cng nng no y? Cng nng ca h nu khng c nng lng th khng dng c, [chng] cha xut lai th ch v c th khai pht cho xut lai c khng? Cng nng ca ngi kia cha c nng lng gia tr cho thnh hnh th ch v c th khai pht cho chng xut lai c khng? Hon ton khng c. Ci m h ni l khai pht cng nng, chng qua ch l lp ra lin h gia cng nng thnh hnh ca ch v vi i no ca ch v, chu nhn s ch huy ca nim ch v m khi tc dng; th l c tnh l khai pht cng nng; thc ra h cha h khai pht cng nng no ht, ch lm cht vic y m thi. i vi ngi luyn cng m xt, th nim ch huy cng nng ngi ta thc hin cc vic; cn i vi ngi thng m xt, th nim ch huy t chi, cc gic quan lm cc vic; tng t nh phng sn xut ca nh my: ban gim c ra cc ch lnh, v c th [l do] cc b phn chc nng thc hin cng vic. Cng ging nh b phn ch huy trong qun i: t lnh ra cc mnh lnh ch huy ton b qun i hon thnh nhim v. Khi ti i cc ni m lp [ging bi] thng hay m lun v vn ny vi nhng lnh o Hi Nghin cu kh cng vng s ti. H sng st lm: Chng ti vn lun nghin cu rng t duy con ngi c nng lng tim tng v thc tim tng tht to ln. Thc ra khng phi vy, h t u trch ri. Chng ti ni rng khoa hc v [thn] th ngi, cn c s thay i ln v t duy [quan nim] ca ngi ta, ch khng th dng phng php suy l v phng php nhn thc vn ca ngi thng nhn thc nhng iu siu thng nh vy c. Ni v nim, cn c mt s hnh thc nim. V nh c ngi ni v tim thc, h thc, linh cm, gic mng, v.v. Ni v gic mng, khng c kh cng s
nim 166

no mun gii thch v n. Bi v lc ch v ging sinh, th trong rt nhiu khng gian v tr u c mt ch v ng thi ging sinh, cng vi ch v tr thnh mt th hon chnh, u c mi lin h tng h, u c quan h lin i v t duy. Ngoi ra ch v cn c ch nguyn thn, ph nguyn thn, cn c hnh tng ca cc loi th sinh mnh khc tn ti trong [thn] th; mi t bo, lc ph ng tng u l tn tc hnh tng ca ch v vi hnh thc tn ti khng gian khc; do v cng phc tp. Khi ch v m ng lc th th ny lc li th khc, rt cuc l t u n? Trong y hc, [ngi ta] ni rng c [xy ra] s bin i v no ca chng ta. y l biu hin phn nh ti hnh thc vt cht l nh vy, thc ra l n chu tc dng ca tn tc t khng gian khc. Do vy khi ch v trong gic mng m ch v cm thy m m mng mng, th n khng c quan h g vi ch v, ch v cng khng cn quan tm n n. C mt loi gic mng c quan h trc tip vi ch v, vi loi gic mng ny chng ta khng th gi l gic mng c. Ch thc ca ch v, n cng chnh l ch nguyn thn, trong gic mng mng thy gp thn quyn; hoc cm thy mt s vic ht sc xc thc; thy g hoc thc hin vic no . y chnh l ch nguyn thn ca ch v tht s mt khng gian khc thc thi mt vic no , gp mt chuyn g , cng thc thi ri, thc r rng, chn thc; s vic kia thc s c tn ti, chng qua [n] trong mt khng gian vt cht khc, thc thi ti mt thi-khng khc. Liu ch v c th gi l gic mng c khng? Khng c. Thn th ca ch v pha bn ny ng l ang nm ng ti ni y, nn cng nh gi n l gic mng vy; ch c loi gic mng y l c quan h trc tip vi ch v. Ni v nhng th nh linh cm, h thc, tim thc ca ngi ta, ti ni rng nhng danh t y khng phi do cc nh khoa hc a ra, m l cc danh t do nh vn a ra da vo trng thi tp qun quen dng ni ngi thng; chng khng c tnh khoa hc. Tim thc m ngi ta ni n rt cuc l g? Rt kh ni r rng, rt chung chung, bi v cc chng tn tc qu phc tp, [n] ging nh mt cht k c m nht no . Cn nh iu m h gi l h thc, th chng ti c th gii thch r. Cn c theo nh ngha v trng thi h thc: thng thng khi ni v mt ngi lc ang m m mng mng m lm mt iu g , th thng ngi ta ni rng v y thc hin mt cch h thc, khng phi hu thc hin. H thc y chnh l iu m chng ta gi l ph thc. Bi v sau khi ch thc li lng ra, khi khng cn khng ch i no, m m mng mng ging nh ng vy, hoc l khi ang trong gic mng, trong trng thi v thc th d b ph thc, cng chnh l ph nguyn thn lm ch. Vo lc y ph thc c th thc hin mt s s vic; tc l bn thn ch v ang trong trng thi m m mng mng m thc hin mt [s s vic]. Tuy nhin, thng thng nhng s vic c thc hin y khng d m thc hin khng tt, bi v ph thc khng gian khc c th thy c bn cht ca s vt, khng th nhn ch m ca x hi ngi thng. Do nhng s vic c lm, n lc tnh li ri xt: Vic ny sao m thc hin d qu, lc mnh tnh to minh bch khng lm th. Nhng hin nay ch v ni l khng tt, i mi hm hay na thng sau xt li: i ch, vic y thc hin sao tuyt vi n vy! Lc y sao m mnh lm c th khng bit? Vn ny thng hay xut hin. Bi v ph thc khng quan tm rng lc y s vic c tc dng g, m n tng lai mi c tc dng tt p. Cng c nhng vic [s] khng c kt qu g, chnh l lc y c tc dng [ri]; tuy nhin s vic c ph thc thc thi vo lc y ht sc tt p.

nim

167

Cn c mt hnh thc na, thng thng chng ta c nhng ngi cn c rt tt, d chu nhn s khng ch ca sinh mnh cao cp thc hin mt s cng vic. Tt nhin l chuyn khc, y chng ta khng ging, ch yu l ging v loi thc n t t thn con ngi chng ta. Cn ni v linh cm, n cng l danh t do cc nh vn a ra. Nhng ngi bnh thng nhn nhn nh th ny: linh cm chnh l tri thc tch lu trong i ca ngi ta, v trong mt tch tc n vt lo ln xut ra. Ti ni rng nu chiu theo ch ngha duy vt m xt, th tri thc tch lu trong i ca con ngi y, nu tri thc tch lu cng nhiu, i no ca con ngi cng dng nhiu th cng linh hot. n khi s dng n l ra phi tun tro nh ngun [nc]; vy khng th ni l vn linh cm c. H linh cm thc s xut hin, hoc khi m linh cm n, th n khng phi trng thi y. Thng thng l khi ngi ta s dng i no, lin tc s dng, cho n lc cm thy nh tri thc kh kit ri, ht nh l khng cn dng c na; vit bi vn n ch l khng c h bt [vit tip] c na; sng tc mt bi ht n ch l khng c ngh thm c na; lm nghin cu khoa hc n ch l khng c lm tip c na. Thng thng lc y mt mi lm khng chu c, u thuc l vt y mt t, b bch au u, m khng ngh c g. Rt cuc linh cm n trong trng thi no? Chng hn lc mt qu bn ngh: Mc k n, ngh mt lt. Bi v ch thc cng khng ch vng chc i no, th sinh mnh khc cng khng sp nhp vo c. H h va ngh ngi mt ci, t tng ca h va bung li mt ci, khng ngh n n na, th ng trong lc v y lin suy ngh ra c, t trong i no lin ngh ra. Linh cm u n nh vy. Vy hi ti sao lc y linh cm n? Bi v lc i no con ngi ang c ch thc khng ch, cng dng i no nhiu th n khng ch cng cht, ph thc cng khng tin nhp vo c. Khi h suy ngh n mc nhc u, suy ngh n lc cm thy kh chu, th ph thc y cng l mt b phn ca thn th, cng t thai m ng thi ging sinh m ra, n cng lm ch mt b phn thn th, n cng rt kh chu; khi [h] nhc u, n cng au nhc khng chu c. Nhng khi ch thc va bung li ra, ph thc lin a nhng g n bit phn nh ln i no, bi v lc khng gian khc n c th nhn thy bn cht s vt, nh vy lin lm [tip] c, vit [tip] c, sng tc ra c. C ngi ni: Vy th chng ta s vn dng ph thc. Ging nh c ngi va vit my ch [a ti]: Lm th no nm c lin h vi ph thc? Ch v khng lin h c, bi v ch v l ngi mi bt u luyn cng thi, l ngi cha c bn s g c; ch v cng ng lin h, mc ch chc chn l chp trc. C ngi ngh: Chng ta vn dng ph thc sng to ra nhng gi tr [vt cht] cho chng ta, a x hi nhn loi pht trin; th c c khng? Khng c! Ti sao? Bi v nhng s vic m ph thc bit c cng rt c hn. Khng gian phc tp nhng y, tng th nhiu nh th, kt cu ca v tr ny ht sc phc tp, m n cng ch c th bit c nhng g trong khng gian s ti ca n thi; nhng g vt ra ngoi khng gian s ti ca n, th n cng khng bit. Ngoi ra cn c rt nhiu khng gian ngang dc khc nhau; s pht trin ca nhn loi phi do sinh mnh cao cp ti tng rt cao mi c th khng ch c, [n] ang c tin hnh chiu theo quy lut pht trin. X hi nhn loi chng ta ang pht trin chiu theo quy lut lch s; ch v ngh rng pht trin th ny, t mc tiu th kia; tuy nhin sinh mnh cao cp kia li khng ngh th. Con ngi c i y, h c ngh n my bay, tu ho, xe p
nim 168

ca ngy hm nay khng? Ti ni rng khng nht nh l khng ngh n. L v lch s cha pht trin n qu trnh y, h cng cha sng to ra. Trn b mt theo nhn thc l lun truyn thng ca ngi thng chng ta [m xt], t gc ca tri thc hin hu ca nhn loi m xt, th l v khoa hc nhn loi cha t n trnh y, nn cha sng to ra c. Thc ra khoa hc nhn loi du pht trin nh th no i na, th cng ang chiu theo an bi trong lch s m pht trin thi; ch v v [theo n lc ca] con ngi m mun t c mc ch no , th cng khng t c. Tt nhin cng c ngi c ph thc d khi tc dng; c tc gi ni: Mt ngy ti c th vit hng vn ch, khng mt mi cht no; mun vit tht mau lin vit c ngay; ngi khc c sch cng thy [vit] hay lm. Ti sao nh vy? Bi v l kt qu s chung sc gia ch thc v ph thc ca h; ph thc ca h cng c th pht huy phn na tc dng. Tuy nhin khng phi [ai cng] u nh vy. Tuyt i a s ph thc u khng quan tm; ch v mun h thc hin cng vic, c khi tri li cn t hn, kt qu tri li.

Tm thanh tnh
C nhiu ngi [khi] luyn cng khng nhp tnh c, n khp ni tm hi kh cng s: Tha thy, ti sao con luyn cng khng nhp tnh c, h nhp tnh lin suy ngh th, t tng hn lon. ng l sng bin quay ln, ci g cng xut hin, ch v hon ton khng nhp tnh c. V sao khng tnh li c? C ngi khng hiu, [h] cho rng c b quyt no ; h bn tm n danh s: Xin dy con chiu thut cao siu, con tnh li c. Theo ti thy, l hng ngoi m cu. Nu ch v mun cao bn thn, th ch v phi hng ni m tm, t cng phu vo ci tm y. Ch v mi c th tht s cao ln trn. Khi ngi to ch v mi c th tnh li c; c th tnh li c chnh l cng; nh lc thm su ngn no [cng] l th hin ca tng. Ngi thng c th t nhin tnh li c khng? Hon ton khng tnh li c, tr nhng ngi c cn c rt tt. Cng ni, nguyn nhn cn bn lm ngi ta khng tnh li c, khng phi l vn th php, khng phi v c tuyt chiu no , m l v t tng ca ch v, ci tm ca ch v khng tnh. Ch v ni x hi ngi thng, trong mu thun gia ngi vi ngi, ch v li ch c nhn, tht tnh lc dc cng nh cc chng chp trc dc vng, ch v u tranh vi ngi ta, nhng th y ch v cha vt b c, cha c th coi nh chng c, vy m ch v mun tnh li ngay, ni sao d vy? C ngi khi luyn cng ni: Ti khng tin, ti tnh c ngay thi, khng ngh lon na. Va ni dt, lin o ln tr li; ci tm y ca ch v bt tnh, do ch v khng tnh li c. C th c ngi khng ng vi quan im ca ti: Chng phi c kh cng s dy ngi ta s dng cc th php no hay sao? C th t tm vo mt th, qun tng, t an in, nhn vo trong ni an in, hoc nim Pht, v.v. l mt loi phng php, tuy nhin n khng ch l phng php, n l th hin ca cng phu. Cng phu y c quan h trc tip vi tm tnh tu luyn c ca chng ta, [vi] s cao tng ca chng ta; n cng khng phi l mt phng php c s dng chuyn nht cho tnh li. Nu khng tin ch v hy th i, khi cc chng dc vng v tm thi chp trc qu cng thnh, cha vt b c g c, ch v th xem ch v c th tnh li c khng. C ngi ni nim Pht hiu l c y; nim Pht hiu hi ch v c th t n nhp tnh c khng? C ngi ni: Php mn ca Pht A Di d luyn, nim Pht hiu l c ri. Ch v th
Tm thanh tnh 169

nim cha? Ti ni rng cng l cng phu; ch v ni d, cn ti ni khng d; khng c php mn no d dng c. Nh mi ngi bit Thch Ca Mu Ni ging nh; hi trc khi nh th ng ging g? ng ging gii, gii cm hn ht thy cc dc vng, thm mun, khng cn g na, ri mi nh li c. o l l vy phi khng? V li nh cng l cng phu, ch v khng th lp tc t n mc gii tt c ngay c; thun theo vic ht thy nhng th bt ho dn dn b gii cm, th nh lc cng i t nng cn n thm su. Nim Pht hiu th ngi ta phi nim mt cch nht tm bt lon, trong tm khng suy ngh g c, nim n mc cc b phn khc trong i no u t lit, khng cn bit g na, mt nim thay vn nim; tng ch tng ch A Di Pht u c th hin hin trc mt. chng phi cng phu l g? Lp tc c t c vy khng? Khng t c; cha t c th th khng nh l cha nhp tnh c; nu khng tin th ch v hy th i. Ngoi ming nim ht lt ny lt khc, nhng trong tm th ci g cng ngh n: Ti sao lnh o n v cng tc ch mnh khng coi trng mnh nh, thng thng ny sao t qu vy. Cng ngh cng bc mnh, bc khng chu c, ming vn cn ang nim Pht hiu; ch v ni xem nh th luyn cng c khng? chng phi vn cng phu hay sao? chng phi vn bn thn ch v tm bt tnh hay sao? C ngi khai thin mc ri, c th nhn vo an in. Bi v an tch t li ni bng di ca ngi ta, vt cht nng lng y cng thun th cng sng, cng bt thun th cng ti, cng en. Nhn vo an in hi c th nhp tnh khng? Khng nhp tnh c, khng phi do bn thn phng php; then cht l t tng v nim ca ngi ta khng thanh tnh. Ch v nhn vo an in, thy ci an y sng tinh anh rt p, mt lc ci an y bin ho, bin thnh cn h. Phng ny con trai ly v ri s dng, phng ny cho con gi, hai v chng mnh l phng ny, gia l phng khch, tuyt qu! Cn h ny c th cp cho mnh khng? Mnh phi ngh ra cch no c thi, lm th no y? Con ngi c chp trc vo nhng th y, ch v ni xem th c tnh li c khng? Ngi ta ni: Ta n x hi ngi thng, ging nh n khch sn, t tc vi ngy, ri vi ri i. Mt s ngi c lu luyn ni ny mi, qun c nh ca bn thn mnh. Tu luyn chn chnh, cn phi hng tm m tu, hng ni m tu, hng ni m tm, ch khng hng ngoi m tm. C php mn ging rng Pht ti tm trung, cng c o l. C ngi l gii cu ny khng ng, ni rng Pht trong tim, c nh th bn thn h l Pht ri, c nh th trong qu tim c ng Pht ri. H l gii nh th, vy chng phi sai hay sao? L gii vy sao c. ngha chnh l ch v phi hng tm m tu, th ch v mi c th tu thnh; o l chnh l ch y. Trong thn ch v hi u c ng Pht? Ch v phi tu th mi tu thnh c. Nguyn nhn ch v cha tnh li c, l v t tng ca ch v cha phi l khng, ch v cha c tng cao n th; nh vy [nhp tnh] t nng cn vo thm su c quan h tng ph tng thnh vi vic cao tng. Ch v vt b tm chp trc, tng ch v mi nng ln, th nh lc ca ch v cng thm su hn. [Nu] ch v mun thng qua th php hay phng php no m [nhp] tnh, th ti ni rng y u l hng ngoi m cu. M luyn cng thin sai, lch sang t o, chnh l ni v ngi hng ngoi m cu. Nht l trong Pht gio, nu ch v hng ngoi m cu, th h ni ch v i sang ma o. Cn tu luyn chn chnh phi tu ci tm y; ch khi ch v cao tm tnh, th tm ch v mi c th t c v vi thanh tnh; ch khi ch v cao tm tnh, th mi ng ho vi
Tm thanh tnh 170

c tnh v tr chng ta; vt b cc chng dc vng, tm chp trc v nhng th bt ho ca con ngi, th ch v mi bi xut khi thn th ch v nhng th khng tt, ch v mi c th ni ln trn. Khng chu c ch ca c tnh v tr na, th loi vt cht c ca ch v mi c th chuyn ho thnh cng, n chng phi tng ph tng thnh l g? y chnh l o l! y l nguyn nhn ch quan v bn thn khng t c yu cu v tiu chun ngi tu luyn nn mi khng tnh li c. Hin nay v mt khch quan cng tn ti mt tnh hung ny, ang can nhiu nghim trng lm ch v khng tu luyn ln cao tng c, nh hng nghim trng n nhng ngi luyn cng. Nh mi ngi bit, thun theo [tro lu] khai m ci cch, nng ng kinh t, th chnh sch cng ni rng. C nhiu khoa hc k thut mi cng c tin nhp vo, mc sng ngi ta cng nng cao, ngi thng ai cng cho rng th l tt. Tuy nhin cn xt theo c hai mt, [cn] nhn nhn mt cch bin chng; nhng th bt ho cng thun theo s khai m m tin nhp vo, th loi. Trong tc phm vn ho nu khng c ch vit v tnh dc, th dng nh cun sch khng bn c, bi v phi xt n vn s lng [sn phm] tiu th; trn truyn hnh hay in nh nu thiu my cnh chn gi, th dng nh [chng trnh] truyn hnh in nh y s khng c ngi xem, v phi xt n vn t l khn gi; cn trong tc phm m thut, th khng ai bit ni rng l ngh thut chn chnh hay l mt ci g ; nn ngh thut dn tc c xa ca Trung Quc chng ta vn khng h c nhng th y. M truyn thng dn tc Trung Hoa ca chng ta cng khng phi l do ai pht minh, ai sng tc ra c. Khi ging v vn ho tin s ti ni ri, ht thy mi th u c cn nguyn ca n. Chun mc o c ca nhn loi mo m hn ri, thay i ri; tiu chun nhn nh tt v xu u thay i ri; y l vic ti ci ngi thng; cn tiu chun c tnh Chn Thin Nhn ca v tr l tiu chun duy nht nhn nh ngi tt v xu, n khng th thay i. L ngi luyn cng, ch v nu mun nhy xut ra, th ch v phi dng tiu chun y m nhn nh, ch v khng c dng tiu chun ca ngi thng m nhn nh; do v khch quan cng tn ti can nhiu nh th. M khng ch c vy, iu g cng thay i ri, no l ng tnh luyn i, gii phng tnh dc, ht ht ma tu, th lon by u xut hin. Ngy nay x hi nhn loi pht trin n bc ny, mi ngi th ngh xem, pht trin tip nh th na s ra sao? C cho php n tn ti mi nh vy hay khng? Ngi khng tr th tri tr. Mi khi pht sinh kip nn th nhn loi u trong trng thi nh th. Qua nhiu kho hc ri, ti cha bn v vn i kip nn ca nhn loi. Tn gio cng ging v n, rt nhiu ngi cng ging v ti nng bng y. Ti t vn ny ra cho mi ngi, mi ngi th ngh xem: ti x hi ngi thng chng ta, chun mc o c con ngi thay i n mc nh th! Mc cng thng gia ngi vi ngi n mc nh th! Ch v c ngh rng n chng phi n hon cnh cc k nguy him hay sao? Do nhng hon cnh tn ti khch quan y, cng ang can nhiu nghim trng n nhng ngi luyn cng chng ta ang tu luyn ln cao tng. Tranh nh kho thn by ngay ng kia, treo ngay ch i l, h ngng u ln lin nhn thy. Lo T tng ging cu: Thng s vn o, cn nhi hnh chi. K s bc thng c nghe o, [hiu ra] c chnh Php khng h d dng g, hm nay khng tu th i bao gi na? Hon cnh phc tp, ti ngh rng tri li li l iu hay; cng phc tp th cng c kh nng xut hin cao nhn; nu t ni y m vt tri ln c th mi tu c chc chn nht.
Tm thanh tnh 171

Ngi no c th tht s h quyt tm tu luyn, ti ni rng tri li [hon cnh ny] li l iu tt. Nu khng c mu thun ny sinh, khng to ra c hi cao tm tnh cho ch v, th ch v khng ln c. Ch v tt ti cng tt, hi tu luyn lm sao? L mt ngi tu luyn bnh thng, thuc hng trung s vn o, luyn cng c chng luyn cng xong, kiu ngi nh th ri c l s khng thnh. C ngi ngi y nghe S ph ging thy rt c o l, [nhng] quay v x hi ngi thng, li [thy] li ch hin thc mi l thc ti. ng l thc ti gh lm, khng ch ch v, c rt nhiu triu ph v nhng ngi giu c bn Ty phng, n khi trm tui [lm chung] h lin thy h chng cn g; nhng ca ci vt cht khi sinh khng mang theo n, khi t khng mang theo i, rt [trng rng] h khng. Vy cng kia v l g m trn qu nh th? Bi v n trc tip eo bn thn nguyn thn ca ch v, khi sinh mang theo n, khi t mang theo i. Chng ti ging nguyn thn bt dit, iu y cng khng phi m tn. Khi nhng t bo ca chng ta trt ra ri, th nhng thnh phn phn t nh b hn tn ti khng gian vt cht khc khng h dit mt, n ch trt khi ci xc kia m thi. iu ti va ging u thuc v vn tm tnh ca con ngi. Thch Ca Mu Ni ging cu ny, t Ma cng ging th: Vng Trung Quc ng th y l ni xut ra nhng k s i c. Trong lch s Trung Quc chng ta c rt nhiu tng nhn, c nhiu ngi Trung Quc rt t ho. ngha [cu trn] l c th tu ln cao cng, do vy c nhiu v cao hng lm, t mnh vinh hnh lm: Chng phi ngi Trung Quc chng ta, vng t Trung Quc xut hin nhng ngi i cn kh, xut hin nhng k s i c. Thc ra rt nhiu ngi khng hiu r ngha trong cu y; v sao ti vng t Trung Quc c th xut hin nhng k s i c, ti sao c th xut c cao cng? Rt nhiu ngi khng bit c hm ngha chn chnh ca nhng li m ngi ti cao tng ging thuyt, cng khng bit c cnh gii cng nh trng thi t tng ca ngi ti cao tng ti cnh gii cao ang . Tt nhin chng ti ging ri, [nay] khng ni v ngha ca n l g; [m] mi ngi ngh xem, ch c ch qun th con ngi phc tp n th, hon cnh phc tp nht mi c th tu ln cao cng; l c nh th.

Cn c
Cn c c quyt nh theo lng nhiu t ca cht c m ngi ta mang theo thn th mt khng gian khc. c t, vt cht mu en nhiu, th trng nghip lc ln, nh th l thuc loi cn c khng tt; c nhiu, vt cht mu trng nhiu, th trng nghip lc nh, nh th l thuc loi cn c tt. Hai loi vt cht l vt cht mu trng v vt cht mu en ca ngi ta c th chuyn ho tng h vi nhau; chuyn ho th no? Lm iu tt s sinh ra vt cht mu trng; vt cht mu trng l khi chu kh, chu ng iu thng kh ri, [hay] lm iu tt ri m c. Cn vt cht mu en l khi lm iu xu, lm iu bt ho m sinh ra; n l nghip lc. N c mt qu trnh chuyn ho nh vy; ng thi n cn c quan h mang theo. Bi v n trc tip i theo nguyn thn, [n] khng phi l th ch thuc v mt i, m c tch lu t nhng nin i rt xa xa. Do mi ging tch nghip, tch c, ngoi ra t tin cng c th tch li cho i sau. C nhng lc ti nh rng ngi xa Trung Quc hoc ngi gi hay ni: t tin tch c hoc tch c, khuyt c; nhng li y ht sc ng n, ng n phi thng. Cn c tt hay xu c th quyt nh ng tnh c nhn y l tt hay d. Ngi cn c khng tt c th lm cho ng tnh ngi ta tr nn rt km. V sao? V
Cn c 172

ngi c cn c tt c nhiu vt cht mu trng; vt cht mu trng y dung hip vi v tr ca chng ta, dung hip vi c tnh Chn Thin Nhn, khng c phn cch. Vy nn c tnh v tr phn nh trc tip ln thn th ca ch v, trc tip cu thng vi thn th ca ch v. Cn chng vt cht mu en l tng phn hn li, l khi lm iu xu m nhn phi, [n] tri ngc vi c tnh ca v tr ca chng ta; do vy pht sinh mt s cch ly gia chng vt cht mu en y vi c tnh v tr ca chng ta. Khi chng vt cht mu en y c nhiu, th n hnh thnh mt trng bao quanh thn th con ngi li, bao con ngi vo trong. M trng ny cng ln, th mt ca n cng ln, cng dy, nn lm cho ng tnh ca c nhn cng khng tt. Bi v h khng th tip thu chng c tnh Chn Thin Nhn ca v tr; cng l v h lm iu xu mi sinh ra vt cht mu en nh th. Thng thng nhng ngi ny nh th li cng khng tin vo tu luyn; ng tnh cng khng tt, th cng tip th tr ngi ca nghip lc; chu kh cng nhiu, th li cng khng tin, nu [h] tu luyn th cng kh khn. Ngi c nhiu vt cht mu trng tu luyn s d dng hn; bi v trong qu trnh tu luyn h ch cn ng ho vi c tnh v tr, tm tnh ca h c th cao ln trn, th cht c ca h s trc tip din ho [tr] thnh cng. Cn ngi c nhiu vt cht mu en, th ging nh sn xut ra sn phm nh my vy, phi thm mt th tc na; ngi ta [c vt] liu sn sng ri, cn h mi [c nguyn] liu th, cn phi gia cng thm mt lt na, phi qua mt qu trnh y. Do vy trc tin h phi chu kh, h b nghip lc ca h, chuyn thnh vt cht mu trng; sau khi hnh thnh cht c y ri mi c th tng cng ln cao. Tuy nhin loi ngi ny bn thn h ng tnh khng tt, ch v bo h chu thm cht kh na, th h cng khng tin, cng khng chu c; do ngi c nhiu vt cht mu en kh tu luyn. o gia hoc cc php mn n truyn trong qu kh u ging rng s ph tm chn , ch khng phi tm s ph, cng l xem nhng th mang theo nhiu [hay] t trn thn th [ ] m quyt nh. Cn c quyt nh ng tnh ca ngi ta, tuy nhin cng khng tuyt i. C ngi cn c rt d, nhng hon cnh gia nh rt tt, rt nhiu ngi u luyn cng, cng c mt s ngi l c s trong tn gio, rt tin vo nhng chuyn tu luyn. Trong hon cnh nh th, cng c th lm cho h tr nn tin tng hn, ng tnh tr nn tt; do vy n khng tuyt i. Cng c ngi cn c rt tt, nhng thng hay chu nhn s gio dc tri thc nh b ca x hi hin hu ny, nht l phng php gio dc t tng tuyt i ho my nm trc y, lm cho t tng con ngi ta tr nn v cng cht hp, ht thy nhng g vt khi phm vi m h bit th h u khng chu tin, nn cng c th lm cho ng tnh ca h chu can nhiu nghim trng. Ly mt th d, khi ti m lp ging dy, ngy th hai ging khai [m] thin mc. C mt v cn c rt tt, nn lp tc m thin mc cho v y ti tng rt cao, v ny nhn thy c rt nhiu cnh tng m ngi khc khng nhn thy. V y ni vi mi ngi: i ch, ti thy ton b trng truyn Php u c Php Lun ging nh hoa tuyt ri ln thn th ca mi ngi; ti thy chn th ca S ph L Hng Ch nh th ny th ny, ti nhn thy vng ho quang ca S ph L Hng Ch, thy c Php Lun l nh th nh th, c bao nhiu Php thn. Thy ti cc tng khc nhau u c S ph L Hng Ch ang ging Php, Php Lun ang iu chnh thn th cho hc vin nh th no. Cn thy rng khi S ph ging bi th tng tng tng tng ti cc tng khc nhau u c cng thn ca S ph ang ging; ngoi ra cn thy cc thin n tri hoa, v.v. V y u nhn thy c nhng
Cn c 173

iu m diu nh th, iu y ni ln rng cn c ca c nhn ny rt kh. V y ni ti ni lui, cui cng ni mt cu: Ti khng tin nhng iu ny. C rt nhiu iu c khoa hc hin hu ny chng thc ri, c rt nhiu iu c th l gii t khoa hc hin hu ny, c nhiu iu m chng ta cng lun [gii] c ri. Bi v ch nhn thc ca kh cng tht s vt trn nhn thc ca khoa hc; iu ny l khng nh. Nh vy c th thy rng cn c khng hon ton c ch ng tnh.

Ng
Ng l g? Danh t ng xut pht ban u trong tn gio. Trong Pht gio l ni v vic ngi tu luyn l gii i vi Pht Php th no, ng trn nhn thc v ng cui cng, l ni v hu ng. Tuy nhin hin nay a vo ng dng ngi thng, ni rng c nhn y rt thng minh, bit c trong tm ca lnh o ang ngh g, lp tc c th lnh hi c ngay, khi lnh o c mt lin c th lm va lng. Ngi ta ging rng nh th l ng tnh tt; [h] thng l gii nh vy. Tuy nhin [khi] ch v vt qua tng ca ngi thng, n tng cao hn mt cht, th ch v lin pht hin rng, [o] l ch nhn thc ca ngi thng, thng thng l sai. Ng m chng ti ni n hon ton khng phi l ci ng y. Ng tnh ca k khn kho qu tri li l khng tt; bi v k thng minh thi qu s thc hin hi ht b mt, ly lng lnh o va thng cp. Cng vic tht s chng phi ngi khc lm hay sao? Nh vy h s mc n nhng th ca ngi khc; bi v h khn, h s bit ly lng ngi, h c th c nhiu th tt, ngi khc do vy s phi nhn nhiu th xu; bi v h khn, nn h cng khng th chu thit, h khng d chu thit, v ngi khc phi chu thit. H ngy cng coi trng nhng li ch thc tin nh nhoi y, nh vy bng d ca h ngy cng hp hi, h ngy cng cho rng li ch vt cht c c ni ngi thng mi l nhng th khng th bung b c, h cng nhn rng bn thn h coi trng hin thc, h cng khng chu thit thi. C ngi cn ngng m [k y]! Ti ni vi ch v rng, ch c ngng m h. Ch v u bit rng h sng mt mi ra sao, h n khng ngon ng khng yn, trong m cng lo li ch ca mnh b tn tht. i vi li ch c nhn, h c di mi vo sng b, ch v ni xem h sng vy c mt mi khng; c mt i h c sng v iu . Chng ta ni rng khi gp mu thun trc mt, li mt bc bin rng tri trong, m bo s l mt cnh tng khc. Nhng loi ngi kia s khng chu li, h sng mt cch mt mi nht, ch v khng c hc theo h. Trong gii tu luyn ging rng: nhng ngi ny l m nht, ch v li ch vt cht m hon ton m ti ci ngi thng. Bo h th c , khng d u! [Nu] ch v bo h luyn cng, h c th khng tin: Luyn cng sao? Ngi luyn cng cc v bt hon th, m bt hon khu. Ngi ta bt nt cc v tht t hi m trong tm cc v khng c i x vi ngi ta nh th, m tri li phi cm t ngi ta. Cc v u l A-Q mt ri! Ai ai cng b tm thn ht c! Ngi nh th, h khng cch no l gii c tu luyn. H ni rng ch v tht kh hiu lm lm, h bo ch v mi l ngc. Ch v ni xem ho h c kh khng? Ng m chng ti ni khng phi l ci ng y. Chnh ci m h ni l ngc v li ch vt cht ca chng ta; ng m chng ti ging l ci ng y. Tt nhin, khng phi l ngc tht, chng ta ch l coi nh vn li ch thit thn thi, cn ti cc phng din khc, th chng ta u rt sng sut. Cc cng trnh khoa hc nghin cu m chng ta lm, lnh o giao nhim v no, hon thnh cng tc no, chng ta u tnh to minh bch lm cho tht tt. Nhng chnh
Ng 174

im li ch c nhn ca bn thn chng ta, [hoc] khi gp mu thun gia ngi vi ngi, [th] chng ta coi [chng] rt nh. Ai ni ch v l ngc? Khng ai ni ch v ngc c; m bo l nh vy. Chng ta hy ni v k ngc trong nhng k ngc; ci l trn cao tng u phn o li. Mt k ngc kia ni ngi thng khng th lm iu xu g ln, khng th u tranh ch v li ch c nhn, khng cu danh, v v y khng tn c. Nhng ngi khc li cp c cho v y; nh v y, [nhc] m v y u l cp c cho v y; m chng vt cht ny cc k trn qu. Trong v tr ny ca chng ta c [Php] l th ny: bt tht gi bt c, c tu c tht. Ngi ta nhn thy k i ngc, ai u lng m: Mi l ngc. Thun theo li [nhc] m tun ra t ci mm kia, th mt khi c bay sang. Ch v chim tin nghi nn thuc v bn c, nh vy ch v phi mt. i qua cho v y mt cc: i ngc nh mi. Tt thi, mt khi c li bay sang. Ai nt di v y, ai v y, v y cng u khoan khoi: Cc ngi c n i, th no cng cp c cho ta m, ta khng y ra cht no ht u! Nh vy nu chiu theo [Php] l ti cao tng, th mi ngi ngh xem, hi ai khn? Chng phi v y khn l g? V y l khn nht. V y khng ri rt cht c no ht, cn ch v cp c cho v y, v y cng khng y tr li mt cht no, u nhn ht, nhn mt cch rt khoan khoi. i ny ngc i sau khng ngc, nguyn thn khng ngc. Trong tn gio ging rng, ngi kia nu nhiu c, th i sau lm quan ln, pht ti ln, u dng c m giao hon. Chng ti ging, c c th trc tip din ho [tr] thnh cng. Ch v tu cao c n u, chng phi chnh l c kia din ho m thnh? N trc tip c th din ho [tr] thnh cng. Quyt nh tng ca ngi ta cao thp ra sao, cng lc ln nh th no, chng phi chnh l do chng vt cht y din ho m thnh? Ch v ni xem n c trn qu khng? N qu l mang theo n khi sinh, mang theo i khi cht. Trong Pht gio ging rng ch v tu luyn cao n u, l qu v ca ch v. Ch v ph xut nhiu n u, th s c c nhiu n ; y chnh l o l. Trong tn gio ging rng, c c m n i sau th s lm quan ln, pht ti ln. t c th c xin n cng khng c [ai cho], bi v khng c c giao hon; bt tht bt c! Khng mt cht c, th s hnh thn ton dit, s cht tht s. Qu kh c mt kh cng s, khi mi xut sn c tng kh cao; kh cng s ny v sau rt ni danh li. S ph anh ta mang ph nguyn thn ca anh ta i, bi v anh ta cng thuc v [mn] tu luyn ph nguyn thn. Khi cn ph nguyn thn ti , th [anh ta] chu s khng ch ca ph nguyn thn. Ly mt v d; mt hm n v [cng tc] phn nh, lnh o ni: Ai thiu nh hy qua y, trnh by hon cnh, ni xem c nhn cn nh nh th no. Mi ngi u ni v mnh, ring anh kia khng ni g c. Cui cng lnh o xt qua lin thy rng anh ny kh khn hn mi ngi khc, cn cp nh cho anh ta. Ngi khc ni: Khng c, nh y khng th cp cho anh ta, cn cp cho ti, ti cn cn h nh th nh th. Anh ta ni: Th th ng ly i. Nu ngi thng xt, th c nhn kia tht ngc. C ngi bit rng anh ta l ngi luyn cng, bn hi anh ta: Ngi luyn cng cc anh khng mun g c; hi anh mun g? Anh ta ni: iu ngi khc khng mun, ti mun. Thc ra anh ta khng ngc cht no ht, rt tinh minh. Chnh v mt li ch thit thn ca c nhn, th i i nh vy; anh ta ging tu k t nhin. Ngi kia li hi: Hin nay c g m ngi ta khng mun? Anh ta ni: Ci cc b i li trn mt t kia l khng ai cn c; vy ti nht cc
Ng 175

y. Ngi thng thy vy tht khng th hiu ni; ngi thng khng th l gii c ngi luyn cng, khng cch no l gii c; cnh gii t tng khc nhau qu xa, cch bit v tng qu to ln. Tt nhin anh ta s khng nht cc y u, anh ta ni ra [Php] l m ngi thng khng ng ra c: Ti khng cu nhng th ca ngi thng. Hy ni v cc y; mi ngi u bit trong kinh Pht vit: [] th gii Cc Lc cy cng l vng, t cng l vng, chim cng l vng, hoa cng l vng, nh cng l vng, ngay c Pht th cng lp lnh nh vng kim. n s khng tm u c mt cc ; nghe ni tin tiu chnh l ; anh ta ri s khng mang c cc ln trn u, nhng anh ta ni ln c mt [Php] l m ngi thng khng l gii c. Ngi luyn cng tht s ging rng: nhng ci m ngi thng vn truy cu th chng ti khng truy cu; th m ngi thng c th chng ti cng khng quan tm; nhng th m chng ti c th ngi thng c mun cng khng c. Thc ra, ng m chng ti va ging, n vn cn thuc v loi ng trong qu trnh tu luyn, n hon ton tng phn vi ci ng ni ngi thng. Ng chn chnh ca chng ta, chnh l ni v Php m s ph ging trong qu trnh chng ta luyn cng, o m s ph trong o gia ging, trc nhng ma nn bn thn gp phi trong qu trnh tu luyn, th c th ng c rng bn thn l ngi tu luyn hay khng, c th l gii [theo Php] hay khng, c th tip th [Php] hay khng, trong qu trnh tu luyn c th chiu theo Php m hnh x hay khng. C ngi c lm th no m ging h cng khng tin, vn [ch tin vo] nhng li ch thit thc ni ngi thng. H vn m gi nhng quan nim c hu m khng b, lm cho [h] khng th tin [vo Php]. C ngi mun tr bnh, y ti ging kh cng hon ton khng phi dng tr bnh, t tng ca h lin cm thy phn i, t khng tin vo nhng iu ging sau na. C ngi khng nng ng tnh ln c; c ngi ly cun sch ny ca ti m tu tin v v vch vch vo . Nhng ai khai [m] thin mc trong chng ta u thy rng, cun sch ny nhn l thy ng quang thp sc, lp lnh nh vng kim, mi ch u l hnh tng Php thn ca ti. Nu ti ni li gi th chnh l la o mi ngi; ng v kia t bt ca ch v l en thui, ch v dm tu tin v ln l sao? Chng ti ang lm g ti ni y? Chng phi a ch v tu ln trn l g? C nhng s vic ch v cng cn suy ngh mt cht; cun sch ny c th ch o ch v tu luyn; ch v c ngh rng n trn qu hay khng? Ch v bi Pht c th lm cho ch v tu luyn chn chnh khng? Ch v rt thnh knh, chng dm chm kh vo tng Pht, hng ngy t hng cho tng; vy m ch v dm lm h hi i Php vn tht s c th ch o ch v tu luyn. Ging v vn ng tnh ca con ngi, y mi ch l trong qu trnh tu luyn, vi nhng iu no hay Php no xut hin ti cc tng hoc trong nhng g s ph ging, th ch v l gii chng n mc no. Tuy nhin vn cha phi l ng cn bn m chng ti ni n; ng cn bn chng ti ni n chnh l trong nhng nm thng cuc i ca h, t khi bt u tu luyn, khng ngng thng hoa ln trn, khng ngng vt b cc tm chp trc cc chng dc vng ca con ngi, cng cng khng ngng tng trng ln trn, cui cng lin tc i cho n bc cui cng con ng tu luyn ca mnh. Ton b chng vt cht c cng din ho [tr] thnh cng, con ng tu luyn m s ph an bi cho cng i n u cht ri; ti ng tch tc y, n png mt ci l m tung cc kho. Thin mc t n im cao nht trong tng s ti ca h, thy c chn tng trong cc khng gian trong tng s ti ca h, hnh thc tn ti ca cc
Ng 176

th sinh mnh ca cc thi-khng, hnh thc tn ti ca vt cht trong cc thikhng, nhn thy c chn l trong v tr chng ta. Thn thng i hin, u c th cu thng vi cc loi th sinh mnh. n bc th chng phi l i Gic Gi l g? Ngi tu luyn gic ng ri ng khng? Phin [dch] sang ting n c th chnh l Pht {Buddha}. Ng m chng ti ging y, ng cn bn y vn thuc v hnh thc n ng. n ng tc l trong nhng nm thng cuc i th h b kho, khng bit cng ca mnh cao n u, khng bit hnh thi m cng mnh luyn c l g, hon ton khng c phn ng g, thm ch cc t bo ca thn th bn thn mnh u b kho, cng luyn xut ra c u b kho; lin tc tu luyn cho n bc cui cng ri mi c m tung ra. y phi l ngi i cn kh mi c th lm vy, tu luyn rt kh. Bt u t ch lm con ngi tt [ri tu] ln, mt mc cao tm tnh bn thn mnh, mt mc chu kh, mt mc tu ln trn, mt mc yu cu cao tm tnh, nhng li khng thy c cng ca bn thn mnh. Loi ngi ny tu kh khn nht, y phi l ngi i cn kh; tu bit bao nhiu nm, m khng bit c g. Cn mt loi na gi l tim ng. Ngay t u c rt nhiu ngi u cm thy Php Lun ang xoay chuyn, ng thi ti cng gip mi ngi khai [m] thin mc. C ngi v nguyn nhn ny khc, s t ch nhn khng thy cho n ch nhn thy c, t ch nhn khng r cho n ch nhn c r, t ch khng dng c n ch s dng c, khng ngng cao tng. Thun theo vic tm tnh ch v cao ln v tm chp trc vt b i, cc chng cng nng u xut ra ngoi. S din bin ca ton b qu trnh tu luyn, qu trnh chuyn ho thn th u xy ra nhng bin i trong trng thi m bn thn ch v c th thy hoc cm nhn c. C nh th m cho n bc cui cng, hon ton nhn thc c chn l ca v tr, tng t n nh im cao nht m ch v nn phi tu luyn n c. S bin ho ca bn th, gia tr ca cng nng u t n mt mc nht nh, dn dn cng t mc ch y. iu ny thuc v tim ng. Phng php tu luyn theo loi tim ng cng khng d dng g, c cng nng ri, c nhng ngi tm chp trc cha vt b, nn rt d hin th, nn d phm phi iu xu. Nh vy ch v s mt cng, ch v s tu m nh khng, cui cng s hu [hoi]. C ngi c th nhn, c th thy s th hin ca cc chng sinh mnh ti cc tng khc nhau, h c th bo ch v lm iu ny iu n, h c th bo ch v luyn nhng th ca h, thu ch v lm , nhng bn thn h li khng th [gip] ch v c chnh qu, bi v h cng khng c chnh qu. Ngoi ra, ngi cao tng u l Thn, bin thnh rt to ln, thn thng i hin, h tm bt chnh, ch v lin i theo h phi khng? Mt khi ch v i theo h, th tu li nh khng. Du h l Pht tht, l o tht, th ch v cng phi tu luyn li t u. Ngi bit bao nhiu tng tri, chng phi Thn Tin l g? Ch c tu luyn n tng cc cao, sau khi t c mc ch ri, th mi c th hon ton nhy vt ra. Tuy nhin, trc mt mt con ngi bnh thng th Thn Tin y thc s hin th va cao va ln, bn s cng rt to ln; nhng c th h cha h c chnh qu. Khi chu can nhiu ca cc chng tn tc, trong cc cnh tng d d m hoc, ch v c th bt ng tm c hay khng? Vy mi ni khai m thin mc tu cng kh, gi vng tm tnh cng kh hn. Tuy nhin rt nhiu ngi trong chng ta s gia chng c khai cng nng cho ch v, tin nhp vo trng thi tim ng. Thin mc ca ai cng c khai [m], rt nhiu ngi c cng nng [nhng] khng cho php ch v c xut ra. Khi tm tnh ch
Ng 177

v dn dn cao n mt tng nht nh, khi tm thi n nh v c th gi vng bn thn, th s lp tc khai n cho ch v. n tng y s cho php ch v xut hin trng thi tim ng; lc d dng gi vng bn thn ri, cc chng cng nng u xut hin ri, bn thn tu ln trn, cho n cui cng hon ton khai [m]. n gia chng qu trnh tu luyn s cho php ch v xut hin [cng nng], chng ta c rt nhiu ngi thuc loi ny; do mi ngi ng st rut [mong] nhn thy c. C th mi ngi nghe qua thuyt Thin tng cng ging v phn bit n v tim. Lc t Hu Nng ca Thin tng ging n ng, Thn T Bc Phi ging tim ng. Ti lch s gia hai v ny pht sinh cuc tranh lun rt lu di trong Pht hc, tranh lun ti lui mi. Ti ni rng tht v ngha; ti sao? Bi v [ng m] h ni chng qua l v nhn thc i vi [Php] l trong qu trnh tu luyn. V [Php] l y, c ngi lp tc nhn thc ra ngay; c ngi ng ra, nhn thc ra mt cch t t. Ng th no l khng c? Lp tc nhn thc ra th tt hn, ng ra mt cch t t th cng c; chng phi cng l ng? u l ng c thi; do khng [ai] sai c.

Ngi i cn kh
Th no l ngi i cn kh? Ngi i cn kh c ch khc bit vi [ngi c] cn c tt hay d. Ngi i cn kh kia v cng kh tm; u phi tri qua mt thi k lch s rt lu di, mi c th xut sinh mt ngi [nh vy]. Tt nhin ngi i cn kh trc tin cn phi c c rt ln, trng ca chng vt cht mu trng y rt to ln; im ny l khng nh. ng thi h phi c th chu ci kh trong nhng ci kh, cn phi c tm i Nhn, cn phi c th x, cn phi c th th c, cn phi c ng tnh tt, v.v. Th no l ci kh trong nhng ci kh? Trong Pht gio nhn thc rng lm ngi l kh; h ch v lm ngi, th phi chu kh. N cho rng sinh mnh ca tt c cc khng gian u khng c ci thn th ngi thng ny ca chng ta, nn s khng mc bnh, cng khng tn ti vn sinh lo bnh t, nn cng khng tn ti loi thng kh nh th. Ngi ti khng gian khc c th phiu [ng bay] ln, khng c [trng lng] nng nh, m diu phi thng. Ngi thng chnh l v c ci thn th ny, nn xut hin mt vn : lnh khng chu c, nng khng chu c, kht khng chu c, i khng chu c, mt khng chu c, li cn c sinh lo bnh t; th no th ch v cng khng th thoi mi. Ti tng xem mt t bo ng rng khi c a chn ng Sn, c rt nhiu ngi t vong trong trn ng t y; nhng c mt s ngi c cu sng li. Mt cuc iu tra x hi c bit c thc hin dnh cho b phn nhng ngi ny: hi xem h c cm gic g khi trong trng thi t vong? Nhng bt ng l nhng ngi u ni v mt tnh hung c th, hn na u ging nhau; chnh l khi ngi ta vo ng tch tc ang cht y khng c cm gic s hi, m hon ton tri li t nhin cm thy mt loi cm [gic] gii thot, c mt loi cm [gic] hng phn tim ti; c ngi cm thy lp tc khng cn s cu thc ca thn th na, nh nhng phiu ng bay ln mt cch rt tuyt p, cn nhn thy c thn th ca mnh; c ngi cn thy c cc th sinh mnh khng gian khc; c ngi cn n cc a phng no . Tt c mi ngi u ni rng vo ng tch tc y cm gic thy mt loi cm gic hng phn gii thot tim ti, khng c cm gic thng kh. Ngha l chng ta c nhc thn ca con ngi chnh
Ngi i cn kh 178

l kh; tuy nhin mi ngi u t thai m m ra nh th c, nn cng khng bit [th l] kh. Ti ni rng con ngi phi chu kh trong nhng ci kh. Hm ri ti ni, khi nim khng gian thi-khng nhn loi v ca thi-khng ln hn khc l khc nhau; y mt thi thn ca chng ta l hai gi ng h, th li l mt nm khng gian ca h. Nu c nhn kia hon cnh kh th ny m luyn cng, th tht kh lm; nu c nhn kia c tm cu o, mong mun tu luyn, th c nhn y qu tht xut sc. Kh n nh th m v y vn cha ri mt bn tnh ca mnh, v y vn cn mun tu luyn quay tr v. V sao c th gip ngi tu luyn mt cch v iu kin? Chnh l nh vy . Nu c nhn kia trong khng gian ngi thng ngi to mt m, ngi ta h nhn thy, lin ni rng c nhn y qu thc l xut sc, anh ta ngi ni y su nm ri. Bi v mt thi thn ca chng ta l mt nm ni . [Khng gian ca] nhn loi chng ta l mt khng gian cc k c th. Th no l chu kh trong nhng ci kh? Ly th d; c nhn kia mt hm i lm. n v [cng tc] lm n khng kh, tnh cnh ngi lm vic xao lng mi l khng c; n v cn ci cch, nhn [nhn vin] hp ng; cc nhn vin d ra u [b] sa thi. C nhn y nm trong s , t nhin b mt ming cm. Cm thy th no? Khng cn ch khc kim tin na, vy sng sao by gi? Khng cn k nng khc na nn nh bun b tr v nh. Va v n nh, c gi nh ng bnh rt nng, bn vi vi vng vng a n bnh vin; tht cng khng h d g m vay c tin nhp vin. Ri quay v nh chun b cho c gi; va mi v nh, th thy gio trng n bo: Con ng nh ngi ta gh lm, ng lp tc n coi i. X l vic xong ri tr v nh, va ngi xung in thoi lin reo: V ng ngoi tnh ri. Tt nhin mi ngi khng gp phi s vic nh vy. Mt ngi bnh thng khng chu ni ni kh y, lin ngh: Sng na lm g, kim ci dy treo ln cho ri, khi sng na! Mt ci l xong ht! Ti ni rng con ngi phi chu kh trong nhng ci kh; tt nhin khng phi nht nh u l di hnh thc y. Khi lc c u gia ngi vi ngi, ma st v tm tnh, trong khi tranh ot v li ch c nhn th n cng khng km iu u. C bao nhiu ngi ch v mt khu kh m sng, chu khng ni lin treo ln m cht. Do chng ta phi trong hon cnh phc tp nh vy m tu luyn, cn chu kh trong nhng ci kh; ng thi cn phi c tm i Nhn. Th no l tm i Nhn? lm ngi luyn cng th trc ht phi lm c bt hon th, m bt hon khu, phi Nhn. Nu khng, th ch v l ngi luyn cng [loi] g vy? C ngi ni: Nhn n nh th kh lm lm, tnh ti vn nng ny. Nng tnh th phi sa; ngi luyn cng nht nh phi Nhn. C ngi khi qun gio con ci cng nng gin, ni cn tam bnh; khi qun gio con ci th ch v ng lm th, ch v khng c tht s nng gin; ch v cn gio dc con ci mt cch c l tr, nh th mi c th tht s gio dc chng c tt. Vic nh khng nhn c, vi nng, m li mun tng cng l sao. C ngi ni: i ngoi ng, b ngi ta mt cc, nhng khng ai bit mnh l ai, th cng c th Nhn c. Ti ni rng vy khng ; trong tng lai c khi ang trc mt ngi m ch v khng mun mt mt nht th ch v b ngi ta tt cho hai ci, khng ct u ln ni; ch v i i vn y nh th no, xem ch v c th Nhn c hay khng. Nu ch v c th Nhn c vng, nhng trong tm vn khng dt b, th nh th vn cha c. Nh mi ngi bit, [khi ] t n tng La Hn, [th] gp s vic g cng khng trong tm, ht thy
Ngi i cn kh 179

nhng s vic ni ngi thng u hon ton khng tm, u l vui v thoi mi; chu thit thi ln n my, vn c vui v thoi mi. [Nu] tht s c th lm c vy, th ch v t n qu v s cp ca La Hn. C ngi ni: Nhn kia phi n mc y th ngi thng s ni chng ta qu nhu nhc, qu d b bt nt. Ti ni rng, khng phi l nhu nhc. Mi ngi th ngh xem, nhng ngi cao tui v ngi c vn ho ni ngi thng cng ging v hm dng nh th, khng so o vi ngi khc. Hung na l ngi luyn cng? Nh vy u phi l nhu nhc? Ti ni l th hin ca tm i Nhn, l th hin ca ch kin cng; ch ngi luyn cng mi c th c tm i Nhn nh vy. C cu rng: Tht phu b nhc, tut kim tng u. [o l y] l ng nhin i vi ngi thng: ng [nhc] m ti th ti [nhc] m ng, ng nh ti th ti nh ng. Nh th chnh l ngi thng ri, c th ni h l ngi luyn cng hay khng? L mt ngi luyn cng, nu ch v khng c ch kin cng, nu ch v khng khng ch c bn thn, th ch v khng th lm c vic ny. Mi ngi u bit [Trung Quc] c i c Hn Tn, k rng Hn Tn rt c bn lnh, l i tng qun ca Lu Bang, l bc lng ng ca quc gia. V sao c th c nng lc ln vy? K rng Hn Tn t tm b khc ngi bnh thng. C in c v chuyn Hn Tn chu nhc chui hng. Thi thiu nin Hn Tn luyn v; ngi luyn v u khoc bo kim. Mt hm i ngoi ng, c mt k v li tay chng nnh chn ng anh ta v ni: Ngi khoc kim lm g? Ngi dm st nhn khng? Ngi dm st nhn th hy cht u ta i. [K v li] va ni va vn c ra. Hn Tn ngh: Mnh cht u hn lm g? Vo thi y nu cht u ngi ta s b bo quan n mng, hi c th tu tin st nhn khng? K kia thy Hn Tn khng dm git, bn ni: Ngi khng dm git ta, vy ngi chui hng ta. Hn Tn tht s chui qua hng ca k kia. iu chng t rng Hn Tn c tm i Nhn tht phi thng. ng ta khng ging nh ngi bnh thng khc, vy nn ng mi lm c nhng vic to ln. Con ngi tranh hn nhau khu kh, y l cu ni ca ngi thng. Nu sng l v cht khu kh, mi ngi th ngh xem sng nh th c mt mi khng? C kh s khng? C ng vy khng? Hn Tn d sao th cng ch l ngi thng, chng ta l ngi tu luyn, chng ta cn phi hn c ng ta na. Mc tiu ca chng ta l t n tng siu xut khi ngi thng, hng n tng cao hn m tin n. Vic nh [Hn Tn] th chng ta khng gp, [nhng] ngi tu luyn ti ngi thng khi chu khut nhc, khi chu ti nhc, cng khng nht nh l thua km. Ma st tm tnh gia ngi vi ngi, ti ni rng cng khng km s vic trn, c [vic] cn hn c nh th, cng rt kh khn. ng thi ngi tu luyn cn phi x, x b cc chng chp trc cc chng dc vng ca ngi thng. Khng th lm xong ngay mt lc c, chng ta c th t t m lm. Hm nay ch v lp tc lm c th, th hm nay ch v chnh l Pht. Tu luyn cn t t m lm, nhng ch v khng c bung li. Ch v ni: S ph ging ri, tu luyn cn t t m lm, vy nn t t m lm. Khng th nh th c! Ch v phi yu cu mt cch nghim khc, tu luyn Pht Php yu cu ch v dng mnh tinh tn. Cn phi th c, phi gi tm tnh, khng th lm ba. Ch v khng c tu tin mun lm g lin lm ny, ch v phi c th gi vng tm tnh ca mnh. Mi ngi thng nghe cu nh th ny trong ngi thng: tch c lm vic tt. [Nhng] ngi luyn cng khng ging tch c, chng ta ging th c. Ti sao
Ngi i cn kh 180

ging th c? Bi v chng ti thy c tnh hung nh th ny: tch c l iu ging ni ngi thng, h cn tch c, hnh Thin, i sau [sng] tt. Nhng chng ta ti y khng c vn ny; nu ch v tu thnh tc l c o xong, th khng cn i sau na. Ti y chng ta ging th c; cn c mt tng ngha na, tc l, hai chng vt cht m chng ta em theo bn thn th kia khng phi l do mt i tch lu m thnh, chng t nin i xa xa di lu li. Ch v i xe khp thnh ph, cng khng nht nh gp c vic tt m lm. Hng ngy ch v lm th, cng khng nht nh gp. Cn c mt tng ngha na, [nu] ch v tch c, ch v coi thy vic kia l vic tt, nhng [h] ch v thc hin, c khi li ho ra l vic xu; khi m ch v coi vic ny l xu m ch v li qun [n], c khi li ho ra l vic tt. Ti sao? Bi v ch v khng nhn thy c quan h nhn duyn trong . Php lut qun nhng vic ni ngi thng, nh th khng thnh vn . Lm ngi luyn cng l siu thng ri, ch v l ngi siu thng ri, nn phi dng [Php] l siu thng yu cu ch v, ch khng th dng [o] l ni ngi thng nhn nh. Ch v khng bit c quan h nhn duyn ca mt s vic, nn ch v d sai st nu thc hin vic . Do chng ti ging v vi, ch v khng th mun lm g lin lm ny. C ngi ni: Ti [ch] mun x l nhng k xu. Ti ni rng ngi ny m lm cnh st l c y. Tuy nhin chng ta cng khng th khng lm g khi gp chuyn st nhn phng ho. Ti ging cho mi ngi: gia ngi vi ngi m pht sinh mu thun, v kia ngi ta mt cc, v ny m ngi ta mt quyn, th c th l trc y ngi kia n v y, nay hai ngi tnh s [vi nhau]. Nu ch v x l vo, th gia h khng kt c, phi i n sau ny lm li. Tc l ch v khng thy c quan h nhn duyn, d lm iu xu, t tn c. Ngi thng qun s vic ca ngi thng th khng h g, h dng [o] l ca ngi thng m nhn nh. Ch v phi dng [Php] l siu thng m nhn nh; [nhng nu] ch v thy [vic] st nhn phng ho m khng qun th li l vn tm tnh; nu khng th th hin l ngi tt sao c? St nhn phng ho m ch v cng chng qun, th hi ch v qun vic g na y? Tuy nhin c mt im: nhng vic y khng c cht quan h no n ngi tu luyn chng ta. Khng nht nh l an bi cho ch v nh th, khng nht nh ch v gp. Chng ta ging th c l ch v trnh phm iu xu; c khi ch v va mi lm cht g , nh th l lm iu xu ri, nh th ch v phi tht c. H ch v tht c, th hi ch v cao ln trn th no y? Lm th no t n mc tiu cui cng ca ch v? Ti y c vn nh th. Ngoi vic ra, cn phi c ng tnh tt, cn c tt c th c ng tnh tt, nh hng ca hon cnh cng c tc dng. Chng ti cng ging, nu ai ai trong chng ta cng u hng ni m tu, ai ai cng tm trong tm tnh ca bn thn mnh cho ra nguyn nhn t mnh khng lm tt, ln sau lm cho tt, khi thc thi u ngh n ngi khc. Nh th x hi nhn loi s bin i thnh tt, o c cng thng hoa tr li, vn ho tinh thn cng tt ln, tnh trng tr an cng tt, c khi cng chng cn cnh st na. Khng cn ai qun, [m] ai ai cng u t qun, hng tm ca bn thn m tm; ch v thy th c tt khng. Nh mi ngi bit php lut ngy nay ang dn dn kin ton, dn dn hon thin, nhng c ngi v sao vn lm iu xu? C php [lut] m khng [tun] theo l sao? Chnh l v ch v khng qun c tm ca h; lc khng nhn thy, h vn lm iu xu. Nu nh ai ai cng u hng
Ngi i cn kh 181

vo ni tm m tu, th hin nhin s khc hn. Cng khng cn ch v chng i li nhng iu bt bnh na. Php ch c th ging n tng ny thi, cao hn na th cn da vo bn thn ch v tu ri mi c. C ngi hi cc vn cng ngy cng c th; [nu] cc vn sinh hot [c th] ra lm sao cng ti gii p, th bn thn ch v tu luyn g na! Ch v phi t mnh m tu, t mnh m ng; nu ti ging ht c ra ri, th ch v tu g na. iu tt l i Php truyn xut ra ri, ch v c th chiu theo i Php m lm. ********* Ti ngh rng thi ti truyn Php ni chung sp kt thc, do [ti] mun lu li cho mi ngi nhng iu chn chnh, thun tin cho mi ngi trong khi tu luyn t nay tr v sau, u c Php ch o mi ngi. Trong ton b qu trnh truyn Php, ti cng chu trch nhim i vi mi ngi, ng thi cng chu trch nhim i vi x hi; trn thc t ti cng thc thi da trn nguyn tc ; cn nh vic thc thi y hay d th no th ti khng ging ni, t c cng lun. Nguyn vng ca ti l a i Php ny truyn xut ra, cho chng ta c nhiu ngi hn na thu c li ch, lm cho nhng ngi tht s mun tu luyn s theo Php m tu luyn ln trn. ng thi trong qu trnh truyn Php, chng ti cng ging o l lm ngi; cng mong rng ch v t sau khi hc lp ny tr i, nu nh khng phi l ngi c th chiu theo i Php m tu luyn, th t nht cng c th lm ngi tt; nh vy cng c li ch i vi x hi chng ta. Thc ra ch v lm ngi tt ri, t nay tr i, ch v cng c th lm ngi tt. Trong qu trnh truyn Php cng c nhng ch khng thun li, can nhiu mi phng din cng rt ln. Nh n v ch qun v gii lnh o cc cp gp sc h tr cng nh n lc ca cc nhn vin cng tc, lp hc ca chng ta vin mn rt tt p. Ti lp, nhng iu ti ging u l nhng iu ch o mi ngi tu luyn ln trn cao tng; trong ging Php ti qu kh u khng c ai ging nhng iu y. Nhng iu ti ging minh [bch] phi thng, kt hp vi khoa hc hin i v nhn th hc hin i m ging, hn na iu ging c tng rt cao. Ch yu l v mi ngi, cho mi ngi sau ny c th c Php mt cch chn chnh, tu luyn ln trn; y l xut pht im ca ti. Trong qu trnh ti truyn Php truyn cng c rt nhiu ngi cho rng Php ny tt lm nhng thc hin li kh qu. Thc ra ti thy rng kh hay khng kh; i vi mt ngi no m xt, mt c nhn ht sc ph thng, vn khng mun tu luyn, th v y s thy tu luyn qu thc l kh qu, khng th ngh bn, khng [th] tu thnh. H l ngi thng, h khng mun tu luyn, th h s thy rt kh. Lo t ging: Thng s vn o, cn nhi hnh chi; trung s vn o, nhc tn nhc vong; h s vn o, i tiu chi; bt tiu bt tc d vi o. [i vi] ngi tu luyn chn chnh, ti ni rng [n] rt d, [n] khng phi l ci g cao qu khng vi ti c. Thc ra c rt nhiu hc vin lu nm ngi ti y v hc vin lu nm khng c mt y tu luyn ln n tng rt cao ri. Ti khng ging cho ch v iu y v e rng ch v s sn sinh tm chp trc, [sn sinh] nhn t thy khoan khoi t mn c nhn v.v, s nh hng n s tng trng cng lc ca ch v. Lm ngi tu luyn chn chnh c quyt tm, h c th Nhn c vng chc; vi cc chng li ch trc mt h c th vt b cc tm chp trc, c th coi chng rt nh, ch [nhng ai] c
Ngi i cn kh 182

th lm c nh th th mi thy khng kh. Ngi no m ni l kh, th chnh l v h khng vt b c nhng th y. Bn thn cng php tu luyn khng h kh, bn thn vic cao tng cng khng kh g ht, m chnh l tm con ngi khng vt xung c, nn h mi ni l kh. Bi v ang trong li ch hin thc th rt kh vt b n c, li ch kia ang , ch v ni xem ci tm y vt b nh th no y? H thy rng kh, trn thc t chnh l kh ch ny. Khi pht sinh mu thun gia ngi vi ngi, chng ta khng Nhn c ci khu kh kia, thm ch cn khng th i i vi bn thn mnh nh l ngi tu luyn; [th th] ti ni rng khng c. Thi ti tu luyn trong qu kh, c rt nhiu cao nhn ging cho ti cu ny, h ni: Nan Nhn nng Nhn, nan hnh nng hnh. Thc ra ng l nh vy. Nu khng ngi g th khi v nh ch v hy th i. Khi gp kh khn kip nn, hoc khi vt quan, ch v hy th xem: kh Nhn, ch v hy c Nhn xem sao; thy tht kh lm, ni l kh lm, ch v c lm xem cui cng c lm c chng. Nu ch v c th tht s thc hin c nh vy, th ch v s pht hin rng liu m hoa minh hu nht thn! Bi v ti ging nhiu ri, ging nhiu qu ch v kh nh ht c. im yu cu ch yu m ti xut l: mong rng mi ngi t nay tr i trong qu trnh tu luyn, hy tht s coi mnh l ngi luyn cng, tip tc tu luyn mt cch chn chnh. Ti mong rng cc hc vin mi v c u c th tu luyn trong i Php, u c th cng thnh vin mn! Mong rng mi ngi v nh hy tranh th thi gian thc tu. *********

Cun Chuyn Php Lun khng p v vn chng b mt, thm ch khng ph hp vi ng php hin i. Tuy nhin, nu ti dng ng php hin i chnh l cun [sch] i Php ny, th s xut hin mt vn nghim trng: quy phm kt cu ca ngn ng vn chng [du] chau chut, nhng s khng c ni hm cao hn v su hn. Bi v vic s dng t vng quy phm hin i hon ton khng cch no biu t c ch o ca i Php ti cc tng khc nhau cao hn v biu hin ca Php ti mi tng tng, cng nh [khng th] dn n din ho [v] bn th v cng ca hc vin cng cc loi bin ho v thc cht trong cao [tng]. L Hng Ch 5 thng Ging, 1996

Ngi i cn kh

183

Ph lc Tra cu t ng
Tt c cc ch thch trong sch ny u vit theo hiu bit v tm ti ch quan ca ngi dch khng phi chnh vn, ng nhin khng phi l Php, ch c tc dng tham kho. Ngi dch thc hin cng vic dch thut ny vi tiu chun bo lu vn gc ca S ph mc ti a c th c. Tiu chun vn dch lu lot c xem l th yu. Do vy vn dch c ln nghe ging Hn Vit hn l thun Vit. Lit k trong ph lc ny ch yu l cc t ng m ngi dch bo lu Hn vn, tc l khng dch sang t ng thun Vit m vn dng trc tip t ng Hn Vit. C hai loi chnh. Th nht, cc thut ng hay cc t ng hay dng din t cc khi nim trong gii tu luyn ni chung v trong bn mn Php Lun i Php ni ring. V d: nguyn anh, huyn quan, cng thn, th n, chu thin. Ngi dch ngh rng cc t ny khng nn dch m nn dng trc tip t ng Hn Vit th tt hn. Ti y ngi dch ch c gng din gii cc t theo ch ngha b mt m khng can thip vo hm ngha thm su. Xin c gi vui lng thng qua hc Php tu luyn, giao lu tm c th hi m ng. Th hai, cc t hoc cc cm t kh dch cho ht nh, thng l cc t lin quan cht ch n vn ho Trung Quc hoc gn cht vo cu trc ngn ng ting Hn, do vy trong t vng thun Vit khng c t ng tng ng, hoc nu dch ra th kh truyn t c sc mnh ngn ng. V d: vt cc tt phn, bt hon th m bt hon khu, nan nhn nng nhn nan hnh nng hnh, tu ti t k cng ti s ph. Ti y ngi dch ch din gii ngn gn hiu i khi. Mc ch l c gi ngi Vit vt qua c khong cch do vn ho v ngn ng khc bit gy nn. i vi cc tn ring vn c ngun gc l ting nc ngoi, khng phi ting Hn, ngi dch tun theo cch dch ph cp. C ch dng t ting Hn, v d: Php, Anh, M. C ch dng ting Anh hoc t gc, v d: Darwin, Afghanistan, Galileo, neutron, neutrino. Tuy nhin ring vi cc t ng c gc ting Phn (Sanskrit) th ngi dch gi nguyn t ng ca ting Hn. L do l tuy cc t y gc Phn, nhng c ngi Hn dng lu ri, mt s t cng c sc thi ngha mi khc vi gc Phn, hn na ngi Vit quen vi cc t ting Hn ny; v d: Thch Ca Mu Ni, A Di , nit bn. Trong khi dch khng trnh khi phi chn nhng t ca ting Vit vo cho cu v c th c tng thnh ting, v d: rng th l m n ti Cc ch chn y c t trong ngoc vung []. Cng c phn chn trong du ngc nhn {} y l do ngi dch t thm vo nh cc ch thch. Mc ch ca vic dng cc du ngoc vung [] v ngoc nhn {} l ngi c hiu rng l do ngi dch thm vo theo ch hiu ca bn thn, khng chc hn l ca S ph. Cng vy, cc du nhy do ngi dch chn vo l cc du nhy n khi ln vi cc du nhy kp nguyn tc. S ph thng t cu di, ti y ngi dch cng bo lu cu di, nhng dng thm du chm phy (;) tch thnh cc cu con cho ph hp vi c php ting Vit. y l kinh vn Pht gia, tt nhin hm ngha uyn thm huyn diu, ngi dch lng sc hn hp, chc chn cn nhiu sai st; knh mong cc bng hu ng tu gp sc chnh l. A-Q: tn nhn vt ngu ngc trong tiu thuyt A-Q chnh truyn ca Trung Quc. i nhn: v|chng, ngi yu; trong sch ny thng ch v|chng. an nh thit l, thi dc luyn an: t nh lp l (l, l), gom thuc luyn an. n ma: xoa bp. anh hi: anh a b s sinh; hi a tr nt. anh hng: ngi gii giang xut chng mu mc. bch b xuyn dng: cch trm b xuyn qua [l] cy dng [liu]. bch hi: huyt trn nh u, cn t hai l tai thng ln. Khi ngi to, y l im cao nht. bch mch: trm mch; ni khi qut tt c cc mch trong thn th, con s thc t vt trn 100 rt nhiu. bch nht phi thng: bch trng, nht Mt Tri, phi thng bay ln. ban vn: [cng nng] vn chuyn, vn chuyn vt th; ban di, dn i; vn vn chuyn. bn khai cng: khai cng mt na, mt phn. bn khai ng: khai ng mt na, mt phn. bn lai: nguyn lai ban u l nh th. bn nguyn: bn lai nguyn gc ban u. bn s: kh nng, nng lc.

Ph lc

bn th: thn th nguyn bn ban u; thn th y , gm c khng gian ny v cc khng gian khc. bt tin: tm v tin, tm ng o trong truyn thuyt lch s Trung Hoa. bt kh t ngh: khng th ngh bn; (iu) kh tin, (iu) phi thng khng th ngh bn. bt nh php mn: khng [tu] hai php mn, ch chuyn nht vo mt php mn thi. bt tht bt c: khng mt [th] khng c. bt tht gi bt c: ai khng mt th khng c, h khng mt th khng c. bt tht gi bt c, c tu c tht: k khng mt th khng c, c t phi mt. bt thun: khng thun khit, khng thun tnh. b quan: ng ca; ngi luyn cng mt s cng phi khc c hnh thc b quan luyn cng trong mt thi gian di, khi y h khng tip xc vi bt k ai tr mt hai ngi thn cn. bnh c: (i) ci c ca bnh; (ii) virus. bch ho: tranh trn vch. cch tng khn vt: [cng nng] nhn c vt th cch qua bc tng. cn khn: cn khn v tr. cao hng: hi lng, va . ct tng nh : im lnh nh . cn c: ci gc ci c s, c s iu kin ban u ca ngi tu luyn (hiu theo ch ngha). cu thng: lin lc, lin thng, lm cho hai bn thng nhau. chn: theo ngu ca ngi dch c mt ngha chung nh trong cc t chn th (thn th tht), chn Pht (ng Pht tht), chn o (o tht), chn tu (tu tht), chn nim (nim tht ca mnh). chn th: thn th chn tht. Chn Thin Nhn: chn chn thc, chn thnh, chn chnh, chn l; thin lng thin, hin lnh, t bi; nhn nhn ni, nhn nhn (din i khi theo ch ngha). chn tng: thc cht, s tht, ci phn nh ng thc cht s tht; tri ngha vi gi tng. ch lnh: lnh ch huy, ch th. chnh nim: nim chn chnh. chu sa chng: bn tay [son] chu sa. chu thin: thin tri; chu hoc chu ch ci g khp kn hoc khp c; v d chu trnh (trnh khp kn), chu thn (khp ngi). ch nguyn thn: nguyn thn ch. ch thng o: ng thng chnh. ch thc: thc ch.

chng t: ht ging; cng c ngha bng, ch nhng ci g gieo mm ri sau ny pht trin ln. chuyn nht: ch chuyn v mt th; tu luyn ch mt cng phi, khng tp ln m lon tu. chuyn tu: ngi tu luyn chuyn nghip, tc l nhng ngi theo hnh thc tu luyn chuyn nghip: h lp tc ct t mi quan h x hi chuyn tm vo tu luyn. V d: ho thng. chuyn sinh: chuyn sinh vo ni no , ti sinh, ging sinh, u thai. c hn d qu: hn c c qu hoang d khng nh. c s: chuyn c. cng: (i) nng lng luyn c; (ii) phng php luyn nng lng y. cng l, cng php: theo tp qun truyn dy kh cng, c phn l thuyt, gi l cng l, v c phn thc hnh, gi l cng php. cng thn: thn lm bng cng. da v lng: (b mao) ch l ci v ngoi hi ht ch khng phi l ci rut tinh thm ct tu. danh li tnh: chp trc vo danh li v tnh; ni khi qut cc chp trc v dc vng ngi thng. danh sn i xuyn: ni danh ting v sng rng ln. dao khng: [cng nng] khng ch t xa, iu khin t xa; dao hoc diu t xa, khng khng ch. dao th: [cng nng] nhn xa; dao hoc diu t xa. dm: mt n v o chiu di thi xa, khong 500m. Ni mi vn tm nghn dm l ch mt qung ng rt di. din ho: chuyn ho lin tc, din bin, tin ho. du Thn tn Tin: [loi] Thn Tin du ngon, tn i cc ni khng c nh. dc vng: cc ham mun ni chung, v d: n tht, ung ru, ht thuc, v.v. di sng b: mt li ni ca ngi Hoa, ng rng chui vo ng ct. Ton ngu gic tim di mi sng b|tru. dung hip ( ): dung ho tan (b thu); hip thun ho, hp nhau; dung hip ng l ho tan ho hp hn nh tan trong nc. Lu : ch dung c my ch khc nhau vi ngha cng khc nhau. dung hp ( ): dung nng chy (b ho); hp tp hp li, tng li; dung hp l ng nng tan thnh mt, hp nht li. duy h: duy tr bo h. duy tm, m tn: nhng ngi theo ch thuyt duy vt tin rng khng c Thn Pht, v h gi nhng g m ngi c c tin vo Thn Pht tin vo hoc nhn thc c l duy tm v m tn. Duy tm theo ch m lun ngha l m ch rng l nhng th ch c
ii

Ph lc

trong t duy thi, ch khng tht. M tn c nhng ngi duy vt dng nh mt ci nhn cng kch v bi xch nhng ngi c c tin vo Thn Pht. duyn: lin h c ngha theo ngha rng, khng phi theo ngha hp ch l duyn v chng; v nh duyn gia thy v tr, duyn gia cha m v con ci, duyn gia bn b thn quyn, duyn tu o, v.v. d nhn vi Thin: ly Thin i ngi. dc phng: phng thuc, bi thuc. bt hon th, m bt hon khu: b nh khng m tr, b nhc m khng ni li. to: ngi, ngi luyn cng v|hoc nhp nh. i Cch mng Vn ho: mt giai on trong lch s Trung Quc, t 1966 n 1976. i biu: i din cho, biu hin cho, th hin cho. i ng tiu d: phn ln l ging, ch khc phn nh; ni chung l nh nhau, ch khc tiu tit. i c: nhiu cht c, c ln; ngi c nhiu c c gi l bc i c. an hoc n: cc|khi vt cht cao nng lng tch t t khng gian khc. an in hoc n in: rung an nm ch bng di; in rung. n trung hoc n trung hoc chin trung: huyt v nm ti v tr gia ngc, ly im gia on ni hai u v. i vi n, cn cn ngang im xng sn th t gn vo xng c. o gia: nh o, khi qut cc cng php tu o. o gio: tn gio m ngi ta coi nh bt ngun t Lo T. o, kh o, phi thng o: Gi l o cng c, nhng l o phi thng; con ng y c th i nhng l con ng phi thng; (cu ca Lo T). c tu c tht: c th phi mt. cao: nng cao ln trn. a thng Pht: Pht trn mt t. a thng o: o trn mt t. im ho: gi cho ngi ta bng cc cch khc nhau, nh bo mng, thng qua ngi khc ni, lm xy ra mt s vic nh lm trt ng, v.v. iu tc: iu-ho|iu-khin hi th. nh cng: [cng nng] bt nh, khng c ng. k nhn: t cu mnh v cu con ngi. nhn: cu con ngi. n ng: ng tc thi, tri vi tim ng l ng dn dn (hiu trn ch ngha). ng th: vng t pha ng; ngi n gi vng t Trung Quc l vng ng th.

ng: ng nhn dn t Trung Quc {yuan nguyn}. Vo nm 2001, 1 nhn dn t i c 1800 ng Vit Nam, hoc 0,12 US dollar. Lng thng mt ngi lao ng trung bnh thnh th Trung Quc l 400600 nhn dn t. ng cng: luyn cng trng thi ng, c ng tc. n truyn: [cng php] ch truyn dy cho mt ngi. ng ng chnh chnh: (mt cch) ng hong, phng khong. gi tng: hnh tng gi, khng thc cht; tri vi chn tng hoc chn tng l ci thc cht, hin tng tht, ci phn nh ng s tht. giai tng: giai cp, ng cp. gii hun: gii cm n mn. h thc: v thc. ho hoi xut t nht nim: tt xu xut t mt nim. hu thin: nhng g sau mi c l hu thin; tri ngha vi tin thin l th vn c ban u. hnh thn ton dit: hnh th v nguyn thn u b dit ho cng: [cng nng] ho thnh nc. hon mn vin: hon t tn, mn chm ri, vin trn tra. h hong bch liu: co chn qu rn. H hong bch liu l bn ch u ca bn t c ngha l co chn qu rn (h ly, hong th lang, bch qu, liu x), nn tm dch trn ngha b mt l nh vy. Bn thn t h hong bch liu c ngha khi qut hn. hi m: huyt v nm im gia on ni t gc b phn sinh dc n hu mn, tc l ng vi y xng chu. Khi ngi to y l im thp nht ca vng nhm c. hng trn: ci ngi, trn th nh nhuc, y l so vi thin quc thanh tnh; trn bi. hp cc: huyt v trn mu bn tay, gn ch gc ngn ci v ngn tr. hun: n mn. huyn quan: ca b mt. huyn quan hon v: huyn quan ca b mt, hon v trao i v tr. huyn quan nht khiu: huyn quan ca b mt, nht khiu mt khiu, mt huyt. huyn quan quy v: huyn quan ca b mt, quy v quy v v tr ban u. huyn quan thit v: huyn quan ca b mt, thit v t v tr. huyn tng: hnh tng, hnh nh h huyn, khng tht. huyt qun: mch mu.
iii

Ph lc

hu s cu hoc hu cu: c ch truy cu, mong cu. hu tm luyn cng, v tm c cng: ngi luyn cng ch ch tm vo luyn cng m chng tm vo c cng. hu vi: tri vi v vi. khai cng: khai [m] cng, cng nng. khai ng: khai [m] ng, tr hu hiu bit. khai quang: khai [m] nh sng, thnh mi Php thn. khai thin mc: khai [m] thin mc. khai thin tch a: khai tri m t. kh bo: bt bng kh. kh cng thi: [trng] thi kh cng. kh c: c ch kh. khinh cng: cng phu lm ngi ta nh; khinh nh. kh k tm ch: kh ci tm ch, nhng ci kh thuc v tinh thn. khng mn: ca khng; cch ni bn Pht gia, cng nh o gia ni v mn, tc l ca v. kip: (i) kalpa (ting Phn), ch thi gian rt lu, cho mt chu k din ho ca v tr; (ii) kip nn, nn ln. kim chung tro: bc chung vng. kim cng: kim vng, kim loi; cng hoc cang cng rn; kim cng hoc kim cang c th ni v h php trong nh Pht hoc c ngha no m khng nht thit l cht kim cng (diamond). kim cng thi: chn kim cng. k i v ngoi, k tiu v ni: tht ln khng ngoi, tht nh khng trong. y l trch dn cu ca Pht Thch Ca Mu Ni. K Mn cng php: cng php K Mn; k mn ca k l, ca c bit. La Hn cc: bn chn La Hn. lao cung: mt huyt v gia lng bn tay. lao k cn ct: nhc ci gn ct, nhng ci kh thuc v th xc. lp t: ht; ch cc ht cu thnh nn vt cht cc mc khc nhau. liu m hoa minh hu nht thn: qua rng liu ti vn hoa sng l li n mt thn trang. liu gii: hiu, hiu cn k, l gii c thu o. linh cm: cm hng, ngh hay cht n, linh cm. Li Phong: tn mt c nhn gng mu Trung Quc hi thp k 1960. lun thut: ngha gii, din gii. lng ng: tr ct, rng ct (ca nc nh).

ma huyn: nhng th huyn hoc do ma, ma tnh gy ra (din trn ch ngha); huyn huyn hoc, o gic. ma luyn ( ): rn luyn, tu luyn trong ma nn (din trn ch ngha); ma ma trong t ma tnh, ma qu. ma nn ( ): kh nn do ma gy ra, kh nn mang tnh ma tnh (din trn ch ngha). ma sc: sc ma, ma sc dc. mt chc: tn mt tr chi c truyn Trung Quc, 4 ngi chi. mt kip: gii tu luyn tin rng v tr din ho theo cc thi k, cc giai on; mt kip l giai on cui. mt tu: tu b mt (din trn ch ngha). mnh mn: huyt v nm gia on cc t xng tht lng, gia t xng tht lng s 2 v s 3. minh bch: hiu bit r, tnh to mch lc. m nh: s, chm vo nh u. m phm: mu mc lm gng cho mi ngi. m diu: m p; diu k diu. ni bch th: thn sa trng. nam n song tu: nam v n hai ngi cng tu luyn (din trn ch ngha). nan nhn nng nhn, nan hnh nng hnh: nhn c nhng iu kh m nhn cho c, lm nhng iu kh m lm cho c; nhn c iu phi thng, lm c vic phi thng. nng lng tn x: nng lng to ra cc pha, to ra xung quanh. n hon, n hon cung: thut ng bn o gia ch mt ni trong thn th; trng vi v tr th tng qu. ng qu: qu i; ng i. ngnh kh cng: mn kh cng v thut luyn cc cng phu v cng ngnh, cng ph. nghi tm: tm nghi ng; tn mt tm chp trc. nghip lc lun bo: nghip lc xoay bo li. ngc chm: mt huyt v phn sau s no; chm l ci im gi u khi nm. ng quang thp sc: nm nh sng mi mu sc. ng thng: nm thng. nguyn anh: nguyn ch ci g u tin, th nht; anh a b s sinh. nguyn thn ly th: nguyn thn thot ly khi thn th, ri khi thn th. ngi i cn kh: cn gc, kh kh c, ng; theo ngu ca ngi dch, ch cn y l ni tt ca t cn c. ngu thit lan hoa: tn mt loi [phong] lan (orchid). nhn ti m trung: con ngi sng trong m.
iv

Ph lc

nhn thn nan c: thn ngi kh c. nhm c: tn hai mch chy di da, mt mch pha trc dc gia thn, mt mch pha sau dc gia thn. nht chnh p bch t: mt [iu] chnh trn p c trm [iu] t, mt [nim] chnh trn p c trm [th lc] t c. nht mch i bch mch: mt mch ko theo c trm mch. nht phm phong thun: thun bun xui gi, cch ni ca ngi Hoa, ngha l tri chy khng s c g. nhip hn: [cng nng] bt nguyn thn. Nho gio: gio l nh Nho, Khng gio. nhc thn: thn [th] xc tht. nhc th: [thn] th xc tht. ni hm: ni dung, hm ngha, ci cha ng bn trong; tri vi biu din l ci v, b mt ngoi. ni ngoi kim tu: kim tu c ni v ngoi, kim c hai th, c ngoi cng v ni cng. oai mn t o: ca lch ng t. yn chng kh: khi en kh nng, lam yn chng kh. phn bn quy chn: quay v ci ngun, quy v chn (din trn ch ngha); phn quay tr li. phn tu: tu ngc; phn phn li, ngc li. Pht gia: nh Pht, khi qut cc cng php tu Pht. Pht gio: tn gio bt ngun t t tn l Pht Thch Ca Mu Ni. Pht quang: nh sng ca Pht. Pht quang ph chiu, l ngha vin minh: nh sng Pht chiu ri rng khp, l ngha trn y sng t. Pht ti tm trung: Pht trong tm, Pht ti tm. Pht th: [thn] th Pht. Pht tnh nht xut, chn ng thp phng th gii: mt khi Pht tnh xut hin, th gii mi phng chn ng. Pht v x bt ti: Pht khng ch no khng c, c mt khp ni. phi thin: thin thn bay, tin n bay ln. ph nguyn thn: nguyn thn ph. ph thng o: ng thng ph. ph xut: chi tr ph tn, tr n, chu ng cho. ph thc: thc ph. phong tng to Tn: in c mt tng nhn cha Linh n dng chic chi m ng ang qut sn tng kh Tn Ci ra khi cha. To l qut bng chi. Tn Ci l t tng, mt i gian thn thi Nam Tng. Phong tng ho thng in. phong thu: php xem a l ca Trung Quc.
Ph lc

ph chng sinh: cu chng sinh trn din rng. y l cu lu truyn trong Pht gia. ph th: th sinh mnh bm thm vo; ph thm vo, bm vo, gn vo. phc nhn: mt phc hp. quan: ca, ca i. Ch quan ny c th c mt s ngha bng tu ng cnh, thng c ngha l kho nghim, th thch. Qu quan ngha l vt qua kho nghim, th thch. Mt s huyt-v, khiu cng c gi l quan, v d: huyt mnh mn, ngc chm. qun nh: ti vo u (din trn ch ngha). Qun ngha l ti vo, nh ng l nh u. qun: coi sc c trch nhim; cai qun, qun l. sc ma: ma sc, ma sc dc. sc thn: thn th m ngi ta nhn thy c. Theo cch ni bn Pht gio, nhng g cc gic quan tip cn c th c gi chung l thanh sc. sinh lo bnh t: sinh sinh ra, lo gi i, bnh chu bnh, t cht i. sn cn: huyt v nm gia hai lng my. sung mn: y khp, y . s ph lnh tin mn, tu hnh ti c nhn: s ph dn vo cng, cn tu hnh l chuyn ca c nhn ngi tu luyn. t cng: mn cng; t vay mn. t mn oai o: ca t ng lch, ch nhng cng php t vy lu truyn th gian; oai bt chnh. tam hoa t nh: ba bng hoa t trn nh u. tam thin i thin th gii: ba nghn nghn-thgii ln. y l cm t vn lu truyn trong Pht gio. ti th: [cng nng hoc g lm] th truyn ti. tm c th hi: iu m tm hiu c hoc bn th lnh hi; iu mnh tri qua; kinh nghim. tm hoan h: tm l vui mng [thi qu]; y l tn mt chp trc. tm lnh thn hi: dng tm m lnh hi. tm l hin th hoc tm hin th: tm l ph trng hin th; y l tn mt chp trc. tm tt : tm k, ganh t, ganh ght; y l tn mt chp trc. tm thi: [trng] thi tm. tm tranh u: tm ganh ua, cnh tranh, tranh u; y l tn mt chp trc. tng, tng th: theo ngu ngi dch, c hai t ny c dng vi cng ngha nh nhau; trong bn dch ny thng c dch chung l tng. tn trn i t: i c thay mi, c mi thay nhau. tu an o: dn o, dn an. tha tm thng: [cng nng] bit c suy ngh ngi khc; tha tm l tm ca ngi khc.
v

thi dng: (i) huyt v hai bn, t ui mt dch v sau 1 thn; (ii) Mt Tri. tham ng: thc hnh m ng. Ch tham c trong t tham gia, v trong cm t tham thin nhp nh. thanh l: lm sch, lm trong sch, b nhng th u. thn th: truyn th trc tip t thy. thn thng i hin: thn thng hin th rt ln. thp c bt x: mi ti c khng th tha. thp phng th gii: th gii mi phng. tht phu: ngi dn thng. tht tnh lc dc: by th tnh cm su th ham mun, ch nhng tnh cm ham mun ni chung. thu th nhn th: [cng nng] nhn c bn trong thn th ngi. th nhn: con ngi th gii, con ngi th gian. th: ch ny c nhiu ngha; theo ngi dch c mt ngha chung trong cc t: nhn th, Pht th, Thin th, vt th, ph th, bn th, ti th, sinh mnh th, ni bch th, tnh bch th, v.v. Trng hp y, ngi dch bo lu ting Hn; ngoi l: nhn th [thn] th ngi, sinh mnh th th sinh mnh. th h: h cc th, h thng. th nghim: t mnh chng nghim c. th tng qu: c quan hnh qu cy-tng|cy-thng trong i no; tuyn yn trong no; theo Ty y th v tr ny vng giao tip vi hai bn cu i no, tiu no, v tu sng i ln. th hin: lm [biu th] ra cho ngi ta thy. thin c: b mt ca tri. thin a: thin a tri t. thin nh: [iu] do ng tri nh ra. Thin l: o l ca ng tri. thin mn tiu o: ca lch ng nh, ch nhng cng php nh b lu truyn th gian, khng phi danh mn chnh phi. thin quc: nc trn tri. thin sai: lch lc, sai lch. thin t trang: ng theo hnh ch thin (). thin hu thin bo, c hu c bo: thin c bo ng thin, c c bo ng c. thit b sam: o gip st. thit sa chng: bn tay st-ct. thnh Thn dung d tng Thn nan: mi Thn n th d, mi Thn i th kh. thi n, suy n: nn khp. thn: tc. (i) ni tt ca t Anh thn tc Anh, tc l inch, 2,54cm; ngoi ngha hin i ngy nay ra n cn c ngha: (ii) n v chiu di ngy xa, bng 1/10 thc, 3,3cm. (iii) ni tt ca t ng thn thn; mt n vi o trong ng Y thng dng khi
Ph lc

m t v tr cc huyt, n c ly theo s o sinh hc ca thn th ng s, nn mi gi l ng thn; c mt s cch xc nh; mt cch thng dng l ly chiu rng ngn tay ci ch rng nht. Thn ny khng c gi tr c nh, trung bnh l 2~2,2cm. thi thn: mt gi, tnh theo cch chia gi c truyn, mt ngy c 12 gi: T Su Dn Mo Hi. Bt u l gi T t 23h m n 1h sng. Mt thi thn di bng 2 gi ng h hin nay. thu cng: tc l thu cng kt thc bui tp; cc cng php khc thng nh vy; cn trong Php Lun i Php th khng th v khng c thu cng nh th, v Php Lun thng chuyn khng dng. th n: bt n, bt quyt bng tay. th c: gi gn c; th gi gn, coi sc, chm nom, phng th. th php: ng tc tay, bi ng tc. th php: php vit ch Hn. thng chuyn: lin tc chuyn ng, lin tc xoay chuyn, khng dng; ci g vnh vin l thng, khng vnh vin l v thng. thng s: thy bn trn, thy ci trn. thng s vn o, cn nhi hnh chi; trung s vn o, nhc tn nhc vong; h s vn o, i tiu chi; bt tiu bt tc d vi o: k s bc thng m nghe c o lin chuyn cn thc hnh; k s bc trung m nghe o th ci cn ci mt; loi ngi bc h m nghe o lin ph ra ci, khng ci th cha l o; y l cu ca Lo T. T thng s hay h s trong gii tu luyn cng l t cu ny m ra. tch c: di tch c, di vt c. tch c: tch ly c, thu tp c. tim thc: tim thc. tim ng: ng dn dn, tri vi n ng l ng tc thi (hiu trn ch ngha). tin thin: ci g nguyn t nguyn s ban u xa xa th gi l tin thin. T tri ngha l hu thin. tip ct: ni xng. tiu bo: bt bng nh. tn tc: mt dng nng lng, thng tin c th truyn sang ngi khc. tinh bch th: thn tinh trng; tn khc ca tnh bch th; ch tinh ny trong t tinh khit, tinh th. tinh h: h cc tinh cu, thin h. tnh bn thin: nguyn ban u l thin tnh, bn cht l thin. tnh mnh song tu: va tu tnh va luyn mnh. tnh ch: yn tnh bt ng. tnh cng: luyn cng trng thi tnh, v d: thin nh.
vi

tnh bch th: thn tnh trng. ton mnh: bi s mnh. ton qui: bi qu. ton c hoc tuyn c: c [ch] xoay chuyn. trm trang: luyn cng t th ng. trn qu: qu gi lm. trin hin: th hin ra, thi trin. Trung y: Y hc Trung Hoa; ngi Vit Nam ta gi l ng Y. truyn tha hoc tha truyn: truyn tip k tha t i ny sang i khc, thy truyn tha cho qua cc th h. trc ch nhn tm: nhm thng vo tm con ngi. trng: n v o ngy xa, 330cm, bng 10 thc. tu khu: tu trong t tu luyn, khu ming. tu ti t k, cng ti s ph: tu bn thn, cng s ph; tu l n lc bn thn ngi tu luyn, cn din ho cng c thc hin nh s ph. tc mnh thng: [cng nng] thng sut s mnh trc yhiu trn ch ngha l nh vy, tc mnh sinh mnh trc y. Tuy nhin cng nng tc mnh thng c ngha rng hn, nh c ch r trong sch. tng tn ti xut: ti xut li mi. tu c nhi hnh: thun theo c [ch] m thc hnh, thun theo [kh] c m vn ng. tu k t nhin: [sng] thun theo t nhin. tu tm nhi ho: tu theo tm m bin ho. t tm hoc t t: tm ch k, tn mt chp trc. t chi v lc: hai chn hai tay khng c lc, rt yu. t ng hoc ng: ci ti; ng ti. t tm sinh ma: t trong tm [ca mnh] sinh ma. tng ph tng thnh: gip ph tr ln nhau, [sinh] thnh ra nhau. c kip: ch c c ngha l 100 triu {108}; tuy nhin trong ting Hn c, c l 10 vn {105}. vn: ch vn ( ). vng hi tu: tu quay tr v. vn ho tinh thn: y l t hay dng trong Trung Quc hin i, ngha l nn vn ho nng cao gi tr

tinh thn o c con ngi; ng i lp vi vn ho vt cht l th chy theo gi tr vt cht bc tin. vn vt: vt [c] vn ho. vt cc tt phn: vt n cng cc th phn li, s vic n cng tt th o li, m dng o li. vi lp: vi ht. T ny c dng ch cc ht cu thnh nn vt cht cc mc vi quan khc nhau, v d: phn t, nguyn t, quark, neutrino, vi quan: quan-st|quan-cnh mc|tng vi m; i lp vi honh quan hoc hng quan. vin dung ( ): vin trn, dung dung np ni dung bao hm, cha ng. vin minh: vin trn y, minh sng t. vin mn: vin trn, mn y khp. v c bt t: [nhng k] khng iu c no m khng lm. v bin v t: khng bin gii khng gii hn. v s bt bao, v s di lu: khng g l khng bao hm, khng g b b st. v s cu hoc v cu: khng ch truy cu, khng mong cu. v t: khng [g] snh c, khng th so snh. v vi: khng ch , khng mong ngh, khng hnh ng, khng mong cu (t ny rt kh din ngha); tri vi n l hu vi. v x bt an in: khng u l khng phi an in, an in khp ni; y l iu sai lm c lu truyn trong mt s cng phi. vu gio: ln ng, thy mo. v o: ma, nhy ma. xch: thc, n v o chiu di ngy xa, 33cm, bng 10 tc (thn). xch : ci thc, cn c ngha l hnh thc th hin ca tm tnh cao n u. xut lai: xut hin, t ch khng c m thnh c l xut lai, t ch cha c m c l xut lai. xut sn: (i) ra khi ni; (ii) ra cng chng, ra [truyn ging] ngoi cng chng. Trong sch ny thng dng theo ngha (ii). xung qun: ngi dch ngh rng t xung qun trong sch l ni v ng tc ca bi tp cng s 3: Qun thng lng cc Php.

Ph lc

vii

Copyright 2008 by Li, Hongzhi

All Rights Reserved For information, write: (Taiwan) Yih Chyun Book Corp., Ltd No. 229-9, Section 2, Chung-Ching North Road Taipei, Taiwan 103 (US) Yih Chyun Corp. P.O. Box 193 Gillette, NJ 07933

ISBN: 1-58613-051-X

Translated in Vietnam, Bn ting Vit, dch ti Vit Nam First revision, March 2003 Hiu chnh ln u, thng Ba, 2003 Second revision, November 2004 Hiu chnh ln th hai, thng Mi mt, 2004 Third revision, June 2006 Hiu chnh ln th ba, thng Su, 2006 Third revision plus, February 2008 Chnh sa phn ph lc, thng Hai 2008 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/Vietnamese

Published by Yih Chyun Corp.