4 October 2011 Swedish Migration Office Decision in the Case of Fouad Velzi, Iranian Political Asylum-Seeker: Rejection

of Asylum Application
The below correspondence, dated 4 October 2011, from the person at the Swedish Migration Office who was responsible for the case of Iranian political asylum-seeker Fouad Velzi to ICRIR member organization EOIR, demonstrates the extent to which the migration office failed to recognize the very clear grounds for granting Mr. Velzi’s application for asylum. The Swedish Migration Office’s decision shows that the officer in charge of Mr. Velzi’s case did not understand the applicable law in the case despite the fact that it was pointed out by Mr. Velzi’s legal advisor from EOIR. Unfortunately, these circumstances are not unique and can be traced through all other cases that ICRIR has dealt with in Sweden, from Keivan Soufastaie to Navid Mirpourzadeh, Fouad Velzi and many others: the original decisions in each case are based on ignorance on the part of the migration officers about the situation on the ground in Iran, and a lack of knowledge regarding relevant international laws, conventions and criteria. These initial decisions are the basis of any subsequent decisionmaking, and thereby pose an obstacle to obtaining a fair new hearing in any re-opened case. Such lack of knowledge and awareness generates outrageous asylum decisions that result directly in both torture of returned political asylum-seekers and in wasting the money of Swedish taxpayers. Fortunately, in this case, Fouad Velzi was released from detention on 6 October 2011, two days after this migration officer rendered the decision to deny him asylum, likely in response to political pressure from rights activists.
---------------------------- Original Message -----------------------Subject: 10612382 From: cuneyt.ahmedova@migrationsverket.se Date: Tue, October 4, 2011 10:21 am To: nordic@eoir.eu -------------------------------------------------------------------------Förvaltningsprocessenhet 2 i Malmö Cuneyt Ahmedova Beslut 2011-10-03 Beteckning

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

10612382 Fuad Velzi Box 507 169 29 Solna ----------------------------------------------------------------------------Ärende om hinder mot att verkställa beslut om utvisning Berörd person Velzi, Fuad, född 750701, medborgare i Iran Adress: Box 507, 169 29 Solna Beslut Migrationsverket beslutar att inte bevilja uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen inte avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet. Överklagande Överklagandehänvisning återfinns på beslutets sista sida.

Cuneyt Ahmedova Beslutsfattare Kopia till Förvarsenhet 1 i Märsta Polismyndigheten i Stockholms län Bakgrund och åberopade omständigheter Migrationsverket har avslagit Fuad Velzis ansökan om uppehållstillstånd och beslutat att utvisa honom från Sverige. Beslutet har vunnit laga kraft. I ärendet har inkommit e-post från Debra Slattery, Anna Niemi, Lutz Bucklitsch, Pia Hyrland, Ea Rusch, Sissel Egeland och och Amir Masoud Khaghani. Av den inkomna e-posten framgår huvudsakligen följande. Personerna som har skrivit till Migrationsverket kräver ett omedelbart stopp av den olagliga deportationen av Fuad Velzi. Fuad Velzi är en iranier av kurdisk etnicitet som har varit verksam som oppositionell och

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

har sökt skydd i Sverige med anledning av förföljelse från den Islamiska Republiken Iran. Fuad Velzi har en väldokumenterad historia av aktiviteter mot den islamiska republiken. Han anslöt sig till KDPI i tidig ålder. Som medlem av dess underjordiska organisation har han bistått KDPI:s militära grens avdelning för logistik och anskaffning av varor. Han var verksam vid gränsområdet till irakiska Kurdistan fram tills han greps. Fuad Velzi greps medan han utförde ett av sina uppdrag; att leverera varor till peshmerges styrkor som hade sina baser i närheten av Qandil-omr! ådet. Han kvarhölls i två dagar, blev utsatt för tortyr och skenavrättning och tvingades att skriva på ett erkännande avseende sitt samröre med "kontrarevolutionär organisation och moharebin". Fuad Velzi frigavs och fortsatte med sina aktiviteter. Han passerade gränsen vid ett flertal tillfällen för att träffa huvudpersoner inom den öppna delen av peshmerges organisation. Så småningom fick han kännedom om att han var avslöjad. Han flydde till Sverige, han visste vad som väntade honom om han stannade kvar i Iran. Aktiva regimmotståndare brukar vanligtvis anklagas för att propagera mot regimen och vara "moharebeh", vilket straffas med dödsstraff i Iran. Den islamiska republiken betraktar alla iranska politiska asylsökande som kriminella, och bedömer deras kamp för asyl vara propaganda mot regimen. Den islamiska republiken har vid flera tillfällen deklarerat att den kommer att åtala returnerade asylsökande i enlighet med artikel 7 i den iranska brottsbalken. Rahim Rostami, en ! tonårig kurdisk asylsökande som fängslades direkt efter att ha! återsän ts till Iran från Norge är ett exempel på detta. Enligt internationell lag är det olagligt för viket land som helst, inklusive Sverige, att deportera en person som har en legitim rädsla för förföljelse i sitt hemland. Det är därför inte möjligt att förneka att det är olagligt för den svenska regeringen att delta i det brott det innebär att skicka Fuad Velzi till Iran, där han kommer att bli häktad, torterad och möjligtvis avrättad. Den svenska regeringen har gång på gång kränkt asylsökandes rättigheter. Den 3 september 2010, i mål R. C. v Sweden, fann Europadomstolen att ett återsändande av iranska dissidenter innebär ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen. Trots detta fortsätter den svenska regeringen att olagligen försöka deportera iranska aktivister som uppenbart löper risk inte bara att fängslas och torteras av iranska myndigheter utan också uppenbart löper risk att avrättas. Personerna kräver ett snabbt och omedelbart stopp på den avsedda olagliga deportationen av Fuad Velzi, som uppenbart löper risk att avrättas om han skickas tillbaka till Iran. I skrivelse inkommen till Migrationsverket den 23 september 2011 åberopar Fuad Velzi att det föreligger verkställighetshinder och hänvisar till skäl som framkommit genom ovan nämnda e-post samt vad hans offentliga biträde har skrivit.

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

Av skrivelse från Fuad Velzis ombud Esmail Yari, European Organization of Iranian Refugees, framgår huvudsakligen följande. Efter analys av Fuad Velzis ärende framkommer att den praktiska implementeringen av rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004, om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, inte var tillräckligt under handläggningen av hans ärende på grund av ouppmärksamhet eller underlåtenhet att beakta artikel 4 (3 a och d), artikel 5 (1-3), artikel 6 (a-c), artikel 9 (2), artikel 10 (1 a, b och d), artikel 15 (a-c) och artikel 21 (1, 2 a och b och 3) i nämnda direktiv. Det föreligger också ouppmärksamhet eller underlåtenhet att beakta artikel 2 (1), artikel 3 (b), artikel 4 (4 och 5), artikel 5 (c), artikel 9 (a) och artikel 13 (1-4)) i Europaparlamentets ! och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008, om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. Ett återsändande av Fuad Velzi till Iran kommer att innebära brott särskilt mot bestämmelsen om non-refoulment i artikel 13, och också brott mot artikel 3 i Europakonventionen. Ett återsändande av honom är ett brott mot artiklarna 1-3 i Europakonventionen. Vid ett återsändande till Iran kommer Fuad Velzi att utsättas för tortyr och avrättning. Det får förutsättas att den iranska ambassaden har information om hans asylansökan och politiska aktivitet. Enligt UK Home Office´s rapport den 28 juni 2011 om Iran föreligger bevis för att återvändande asylsökande möter betydande problem vid återkomsten till Iran. Det finns flera dokument avseende den politiska aktivitet som Fuad Velzi har varit engagerad i under de senaste åren. De regimkritiska aktiviteter som asylsökande som Fuad Velzi ägnar sig åt övervakas. Ett återsändande av Fuad Velzi till Iran kommer att innebära att han fängslas, möjligtvis utsättas för tortyr och kommer oundvikligen att leda till att han avrättas. Som internationell media har dokumenterat, har den Islamiska Republiken Iran dagligen avrättat personer, ibland flera på en och samma dag. Regimen har utfört flera offentliga avrättningar detta år än tidigare år i försök att tysta dissidenter och terrorisera befolkningen. Enligt statistiska uppgifter är Iran det land där flest avrättningar sker per capita. Iran i sig självt är ett fängelse. I Iran löper alla som har egen regimkritisk verksamhet, eller som har släktingar som ägnar sig åt regimkritisk verksamhet, en väldigt hög risk att utsättas för förföljelse, tortyr och möjligtvis avrättning. Mot denna bakgrund, och med hänsyn tagen till Fuad Velzis väldokumenterade livslånga regimkritiska aktiviteter, är det

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

uppenbart att ett återvändande till Iran skulle innebära att han fängslas och utsätts för tortyr. Rahim Rostamis ärende demonstrerar att den iranska regimen förföljer återsända politiska asylsökande i enlighet med artikel 7 i den iranska brottsbalken. Enligt Iran Human! Rights anklagas Rahim Rostami för kontakter med främmande länder och propaganda mot landets säkerhet. Mahmood Amiry-Moghaddam, talesperson för Iranian Human Rights, har uttalat att anklagelserna mot Rahim Rostami beror på hans deltagande regimkritiska demonstrationer medan han var i Norge. Detta är ett bevis på att iranska myndigheter övervakar de aktiviteter som iranier medverkat i utomlands. European Organization of Iranian Refugees uppmanar respektfullt svenska myndigheter att stoppa verkställigheten av Fuad Velzis utvisningsbeslut. Skälen för beslutet Migrationsverket har inte förordnat offentligt biträde för Fuad Velzi. Något annat material än ovan nämnd e-post och skrivelse från ombudet Esmail Yari har inte inkommit till Migrationsverket. Migrationsverket har därför att utgå från nu inkommen e-post, skrivelse från ombud och det som tidigare framkommit i ärendet. Eftersom det finns ett beslut att utvisa Fuad Velzi som vunnit laga kraft kan det som nu framförs endast prövas enligt utlänningslagens (2005:716) bestämmelser om hinder mot att verkställa beslut om avvisning och utvisning. Migrationsverket tar vid denna bedömning bara ställning till nya omständigheter som framkommit i ärendet. Det är därför inte fråga om en förnyad prövning av omständigheter som tidigare har åberopats i ärendet. Därför kan Migrationsverket varken ompröva ett beslut som meddelats av högre instans eller pröva riktigheten av bedömningar gjorda av högre instans. 12 kap. 18 § utlänningslagen Migrationsverket får under vissa förutsättningar bevilja permanent uppehållstillstånd i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft. Det framgår av 12 kap. 18 § utlänningslagen. Förutsättningarna är att kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns - hinder mot verkställigheten enligt 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen, - anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen (praktiskt hinder) eller, - medicinskt hinder eller annan särskild anledning till att beslutet inte bör verkställas. Vid bedömningen av om det föreligger hinder för verkställighet av utvisningsbeslut har Migrationsverket ett mycket begränsat utrymme för att ta hänsyn till faktorer som svikna förhoppningar, oro för att återvända till hemlandet samt sociala eller ekonomiska problem. Det ska vara fråga

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

om rena undantagssituationer. Det framgår av förarbetena till 12 kap. 18 § utlänningslagen (prop. 2004/05:170, s 226 och 299). Migrationsverkets bedömning Migrationsverket bedömer att i det som har anförts inte har kommit fram sådana nya skäl att Fuad Velzi ska beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § första stycket 1 utlänningslagen. Det finns inte heller anledning att anta att mottagarlandet skulle neka Fuad Velzi att återvända enligt 12 kap. 18 § första stycket 2 utlänningslagen. Det har inte framkommit att Fuad Velzi är så sjuk att detta enligt utlänningslagens mening skulle kunna utgöra hinder mot att verkställa utvisningsbeslutet. Det har inte heller framkommit någon annan särskild anledning till att beslutet inte bör verkställas enligt 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen. Migrationsverket anser därför att det saknas förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd eller meddela inhibition enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen. Beslutet kan inte överklagas i denna del. 12 kap. 19 § utlänningslagen Om en utlänning ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har vunnit laga kraft, ska Migrationsverket under vissa förutsättningar ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning. Verket ska då också besluta att tills vidare avbryta (inhibera) verkställigheten av beslutet. Förutsättningarna är att utlänningen åberopar nya omständigheter och att - omständigheterna kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som avses i 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen, - utlänningen inte har kunnat åberopa omständigheterna tidigare eller visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat dem tidigare, och - uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen. Om förutsättningarna inte är uppfyllda ska Migrationsverket besluta att inte bevilja ny prövning. Migrationsverkets bedömning Migrationsverket och migrationsdomstol har vid den ursprungliga prövningen av Fuad Velzis asylansökan funnit att han inte är flykting eller skyddsbehövande i övrigt. I denna prövning ingick frågan om iranska myndigheters intresse för Fuad Velzi med anledning av hans engagemang i partiet KDPI. Det som nu åberopas härom utgör därför inte nya omständigheter och kan inte läggas till grund för beslut om ny prövning

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen. Migrationsverket är i nu aktuell ansökan förhindrad att göra en bedömning av samma omständigheter som redan prövats av högre instans. Det åberopas att Fuad Velzi har ägnat sig åt politisk verksamhet under de senaste åren. För att ett skyddsbehov ska föreligga på grund av sur place-verksamhet måste först göras sannolikt att den bedrivna sur place-verksamheten är av sådan art och omfattning att den i sig är intressant för hemlandsmyndigheterna. Det innebär att den ska vara tillräckligt allvarlig och omfatta sådant som ?typiskt sett misshagar? regimen i hemlandet på så sätt att välgrundad fruktan för förföljelse eller verklig risk att lida allvarlig skada kan föreligga om personen återvänder dit. Därefter ska ? om det finns anledning enligt ovan ? en särskild prövning göras av om hans eller hennes agerande sannolikt kommit till myndigheternas kännedom i hemlandet eller kan komma att göra det (jfr Migrationsöverdomstolens dom den 16 september 2011 i mål UM 4801-10). Uppgifterna om att Fuad Velzi har ägnat sig åt sur place-verksamhet är mycket vaga. I nu aktuellt ärende har inte lämnats in några handlingar till stöd för denna uppgift. Fuad Velzi kan därför inte anses ha gjort sannolikt att den uppgivna sur place-verksamheten är av sådan art och omfattning att den i sig är intressant för hemlandsmyndigheterna. Migrationsverket finner mot denna bakgrund att Fuad Velzi inte kan anses ha gjort sannolikt att det föreligger nya omständigheter som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som avses i 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen. Europadomstolens dom i målet R.C. v. Sweden (application no. 41827/07) den 9 mars 2010 är ett in casu-avgörande. Avgörandet rör en enskild individ och utgår från de speciella omständigheter som gäller i just det enskilda fallet. Europadomstolens avgörande kan därför inte i nu aktuellt ärende anses utgöra sådana nya omständigheter som avses i 12 kap. 19 § utlänningslagen. Den politiska och säkerhetsmässiga situationen i Iran har förändrats sedan den ursprungliga prövningen av Fuad Velzis asylansökan, vilket framgår av bl. a. rapport från Amnesty International, om den iranska regimens repressiva agerande mot demonstranter och oppositionella efter presidentvalet i juni 2009 ("Iran. Election Contested. Repression Compounded.", s. 24-30, s. 63-66, 10 december 2009, Lifos dokument nr 21902). Det finns dock inget i ärendet som tyder på att Fuad Velzi skulle vara av intresse för iranska myndigheter. Den förändrade situationen i Iran kan därför inte antas utgöra hinder mot verkställighet av Fuad Velzis utvisningsbeslut. Med hänsyn till det anförda föreligger inte förutsättningar för att med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen ta upp frågan om uppehållstillstånd

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

till ny prövning eller avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet. Vid denna utgång ska åtgärderna fortsätta för att verkställa utvisningsbeslutet. Bilaga Överklagande Du kan överklaga detta beslut hos Förvaltningsrätten i Malmö, Migrationsdomstolen. Ditt överklagande ska vara skriftligt och måste ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Så här gör du Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt. Skicka överklagandet till Migrationsverket, Förvaltningsprocessenhet 2 i Malmö, Box 3081, 200 22 Malmö. Migrationsverket överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Malmö, Migrationsdomstolen om verket inte ändrar beslutet så som du vill.

------------------------------------------------------------------------------Migrationsverket Förvaltningsprocessenhet 2 i Malmö Besöksadress Postadress Box 3081 SE-20022 Malmö Telefon 0771-235 235 Telefax 040188350 E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 Dokumentid: 21309922

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful