You are on page 1of 5

Jawab semua soalan Soalan 1: Warnakan alat muzik tidak bermelodi di bawah ini.

Soalan 2 hingga 6: Isikan tempat kosong kemudian warnakan.

Soalan 7 hingga 11: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Soalan 12 hingga 15: Lengkapkan seni kata lagu berikut.

Tua

jendela

Nenek

dua

Burung Kakak Tua

12. Burung Kakak

13. Tinggal di

14.

Sudah tua

15. Giginya tinggal

Soalan 16 hingga 21: Suaikan.

41.

Harimau

mengaum

SOALAN TAMAT