You are on page 1of 6

கிபாநங்க஭ிலுள்஭ இனற்ககய஭ங்கள்

அயற்க஫ ஧ாதுகாக்கக்கூடின ஧ாபம்஧ரின முக஫கள் நற்றும்

கிபாநங்கக஭ப் ஧ற்஫ின த஦ித்துயநா஦ ககதகக஭ ஆயணப்஧டுத்துதல்

஧ாபம்஧ரின கூடு நீ ன்஧ிடி ததாமில்
சபண்னன்
PAD –இபாமநஸ்யபம்
இ஧ாம஥ஸ்஬஧ம் ஡ீ஬ின் ஬ாழ்஬ா஡ா஧ம் தன்முகத்஡ன்ம஥ ககாண்டது. ஢ம்஥ில்
கதரும்தாமனாருக்கு இ஧ாம஥ஸ்஬஧ம் புண்஠ி஦த் ஡பம் ஋ன்று஡ான் அநிமுகம்.
ஆணால்

இத்஡ீவு

திடிக்கப்தடும்

கடல்சார்

஥ீ ன்கள்

க஡ா஫ிலுக்கும்

த஡ப்தடுத்஡ப்தட்டு

கத஦ர்

கதற்நது.

தல்ம஬று

இந்஡த்

஡ீ஬ில்

இடங்களுக்கும்,

க஬பி

஢ாடுகளுக்கும் அனுப்ததடுகின்நண. ஋ணம஬ இத்஡ீவு கடல் சார் உ஠வு உற்தத்஡ி
஥ற்றும் ஌ற்று஥஡ி஦ில் முக்கி஦ தங்கு ஬கிக்கிநது.
இ஧ாம஥ஸ்஬஧த்஡ின்
கழுத்஡பவு

கடல்சார்

கடல்஢ீரில்

க஡ா஫ிலும்

தன்முகத்

஢ின்றுககாண்டு

஡ன்ம஥

மககபிணால்

ககாண்டது.
கடல்

தாசி

மசகரிப்த஡ினிருந்து, ஬ள்பம், ஬த்ம஡, கட்டு஥஧ம், ம஡ாணி ஋ன்று துடுப்புகபின்
தும஠ம஦ாடு தடகுகமபச் கசலுத்஡ி ஥ீ ன் திடித்஡லும், அ஡ிகச் சக்஡ி ஬ாய்ந்஡
இ஦ந்஡ி஧ங்கள்

கதாருத்஡ப்தட்ட தடகுகமபக் ககாண்டு ஆழ்கடல் ஥ீ ன் திடிக்கச்

கசல்஬து஬ம஧,
஥ீ ன்திடித்

அமணத்து

க஡ா஫ில்

஬ி஡஥ாண

கசய்து

஬ரு஬து

஥ீ ன்திடி

முமநகமபக்

இத்஡ீ஬ிற்குரி஦

஡ணிச்

மக஦ாண்டு
சிநப்பு.

கடல்

஬பத்ம஡ப் தா஡ிக்கும் ஥ீ ன்திடி முமநகள், கடல் ஬பத்ம஡ப் தா஡ிக்கா஡ ஥ீ ன்திடி
முமநகள்

஋ன்று

இ஧ாம஥ஸ்஬஧த்ம஡ச்
அமணத்஡ிலும்
காக்கின்நது.

அமணத்து

முமநகமபம௃ம்

சுற்நிம௃ள்ப

கடலும்

த஦னுண்டு

஋ன்று

இங்மக

கா஠னாம்.

அமணத்஡ிற்கும்

இடமுண்டு,

஋ல்னா஬ற்நிற்கும்

இட஥பித்து

அம஥஡ி

.

கடனில் கூடு கயத்து நீ ன் ஧ிடிக்கும் பு஧ா஡ாண஥ாண முமநம஦ இன்நபவும்
இத்஡ீவு

஥ீ ண஬ர்கள்

சின஧ால்

உ஦ிர்ப்புடன்

தின்தற்நப்தடுகின்நது.

த௄று

ஆண்டுகளுக்கும் ம஥னாக, தா஧ம்தரி஦஥ாக எமனகுடா, சங்கு஥ால், ஥ாங்காடு,
சம்மத, ஬டகாடு, அரி஦ாங்குண்டு ஆகி஦ கி஧ா஥ங்கபில் இம் ஥ீ ன்திடி முமந
஡ற்மதாதும்
ம஬஡ாமப,

தின்தற்நப்தடுகின்நது.

஡஬ி஧

஥ண்டதம்,

஥ண்டதம்

மகம்ப்,

கீ ஫க்கம஧ தகு஡ி஦ில் சின கி஧ா஥ங்கபிலும் இம் ஥ீ ன்திடி முமந

தின்தற்நப்தடுகின்நது.
இம்முமநம஦ப்
தி஧஡ாண

இது

஥ீ ன்திடி

இனங்மக஦ில்

தா஧ம்தரி஦஥ாக
முமந஦ாக

ககாண்மட ஬ருகின்நது.

உள்ப

தின்தற்நி

இருந்஡

஡஥ிழ்

஬ருகின்நணர்.

இத்க஡ா஫ில்

஡ற்மதாது

஥ீ ண஬ர்களும்
எருகானத்஡ில்
஢னி஬மடந்து

சபண்னன் – PAD – இபாமநஸ்யபம் – PAD ஆயணங்கள்

கூடு நீ ன் ஧ிடித்தக஬ நீ ஦யர்கள் எப்஧டி தசய்கின்஫஦ர்
஡ணி ஢த஧ாகம஬ா, அல்னது இ஧ண்டு மூன்று ஢தர்களுடன் இம஠ந்ம஡ா இம் ஥ீ ன்
திடி முமநம஦க் மக஦ாபனாம். எரு ஢தர் ச஧ாசரி஦ாக

த஡ிமணம஠ந்து

கூடு

஬ம஧ கசய்து க஡ா஫ில் கசய்஦னாம். ஡ிநம஥஦ாண எரு ஢தர் 25 கூடு ஬ம஧
கசய்து

க஡ா஫ில்

஥ீ ண஬ர்கள்

கசய்஦முடிம௃ம்.

கடலுக்குள்

இந்஡க்

தாமநகள்

கூடு

஥ீ ன்திடி

(த஬பப்

தாமநகள்)

குஞ்சு

கதாநிக்கும்.

க஡ா஫ில்
உள்ப

கசய்஦

தகு஡ிம஦த்

ம஡ர்வு கசய்஬ர். இ஡மண ஥ீ ண஬ர்கள் ஧ார் ஋ன்று கூறு஬ர். தார்ப் தகு஡ி஦ின஡ான்
஥ீ ன்கள்

஡ங்கி

தகு஡ி஦ில்஡ான்

முட்மட஦ிட்டுக்
஥ீ ன்கள்

அ஡ிக஥ாக

தார்

஢ிமநந்஡

இருக்கு஥ா஡னால்

஥ீ ண஬ர்கள்

இத்க஡ா஫ிலுக்கு தார் ஢ிமநந்஡ தகு஡ிம஦த் ம஡ர்வு கசய்கின்நணர்.
இத்க஡ா஫ில் கசய்஦ ஥ீ ண஬ர்கள் கடனில் ஍ந்து

தாகம்

தாகம் ஋ன்தது கடனின் ஆமத்கத அ஭யிடக்கூடின

஬ம஧ கசல்கின்நணர்.

அ஭வு முக஫.

எரு

தாகம் ஋ன்தது ஆறு அடி அ஡ா஬து எரு ஆள் ஥ட்டம் ஋ன்தம஡ குநிக்கும்.
அப்தடிப் தார்க்கும் மதாது கடனில் முப்தது அடி ஆ஫த்஡ிற்குச் கசன்று
க஡ா஫ிமனச்

கசய்கின்நணர்.

அந்஡

ஆ஫த்஡ிற்கு

ம஥லும்

கசன்று

கசய்஦னாம். தூ஧த்஡ின் அபம஬ கதாறுத்து ஬ள்பம், ஬த்ம஡,

இந்஡த்
க஡ா஫ில்

கட்டு஥஧த்஡ில்

கசல்கின்நணர்.

஢ாட்டு உமட஥஧ம் (஢ாட்டுக் கரும஬ல்)

இந்஡த்

க஡ா஫ில்

஥ணி஡

உம஫ப்மதாடு,

ம஡ம஬ப்தடுகின்நது.
குச்சிகபினிருந்து஡ான்

அத்஡ி஦ா஬ாசி஦஥ாண

அது

஡ான்

கூடு

஥ாட்டு

கசய்஦

கசய்஬஡ற்கு

மூனப்

உகட
முடிம௃ம்.

கதாருள்

நபம்.
கடந்஡

இந்஡

என்றும்
஥஧த்஡ின்

கானங்கபில்

இ஧ாம஥ஸ்஬஧ம் ஡ீவு முழுக்க ஢ாட்டு உமட஥஧ங்கள் த஧஬ிக் கிடந்஡து. ஆணால்
இப்கதாழுது ம஬னிக்ககரும஬ன ஥஧ங்கபின் கதருக்கத்஡ால்

஢ாட்டு உமட ஥஧ம்

அ஫ிந்து ஬ருகிநது. இதுவும் இந்஡ க஡ா஫ில் ஢னி஬மட஬஡ற்கு எரு கா஧஠ம்.

2

சபண்னன் – PAD – இபாமநஸ்யபம் – PAD ஆயணங்கள்

஢ாட்டு உமட஥஧த்஡ின் குச்சி (ஆக்மக) இ஧ண்டாக சீ஬ப்தடுகின்நது

ஆக்மக ம஥லும் சீ஬ப்தட்டு க஥ன்ம஥஦ாக்கப்தட்டு கூடு தின்ணப்தடுகின்நது

கூடு தின்ணப்தடுகின்நது

கூட்டில் முகம் (஬ாசல்) கதாருத்஡ப்தட்டு கூடு முழும஥ கதறுகின்நது

3

சபண்னன் – PAD – இபாமநஸ்யபம் – PAD ஆயணங்கள்
இந்஡ ஢ாட்டு உமட ஥஧த்஡ின் கிமப஦ின் குச்சிம஦ க஬ட்டி அ஡ன் ம஥ல் உள்ப
ம஡ாமன

உரித்து஬ிட்டு

ககாள்஬ார்கள்.

முப்தது

இ஡மண

மு஡ல்

ஆக்கக

஢ாற்தது

஋ன்று

குச்சிகமப

஋டுத்துக்

குநிப்திடுகின்நார்கள்.

இந்஡

ஆக்மகம஦ இ஧ண்டாகப் திபந்து உள்பிருக்கும் ஢ார்கமப ஢ீக்கு஬ார்கள். அ஡ன்
திநகு

஢ான்கு

஢ாட்கள் க஬஦ினில்

஢ன்நாகக் கா஦ ம஬த்து

தின்ணர் அம஡

கடல் ஢ீரில் இ஧ண்டு ஢ாட்கள் ஢ன்நாக ஊந ம஬ப்தார்கள். இப்தடிச் கசய்஡ால்
ஆக்மக முநி஦ாது உமட஦ாது. கூடு திண்ணு஬஡ற்கு இனகு஬ாகவும் இருக்கும்.
இந்஡

ஆக்மகம஦ப்

த஦ன்தடுத்஡ி

எரு

஢ாபில்

எரு

கூட்மட

தின்ணி

முடிக்கனாம். இந்஡ கூட்டிற்குள் ஥ீ ன்கள் மதாகக் கூடி஦ அபவு என்று மு஡ல்
஢ான்கு ஬ாசல்கள் கசய்஬ர். இந்஡ ஬ாசமன

முகம் ஋ன்று கசால்஬ர். தின்ணர்

கால் கட்மட ஬ி஧ல் அபவு இ஧ண்டு ச஥ அபவு குச்சிம஦ ஋டுத்து கூட்டின்
அடிப்தகு஡ி஦ில் கட்டி ஬ிடு஬ர். இது ஋஡ற்காக ஋ன்நால் கடலுக்குள் கூட்மட
ம஬க்கும்

மதாது

அமன஦ின்

஢ீம஧ாட்டத்஡ில்

கூடு

கீ ம஫

஬ி஫ா஥ல்

இருக்க

உ஡வும். ஆணால் ஡ற்மதாது ஆக்மக ஡ட்டுதாட்டால் என்று அல்னது இ஧ண்டு
முகம் உமட஦ கூட்மடம஦ தின்ணி முடிக்கின்நணர். ஢ாட்டு உமட ஆக்மக஦ால்
கசய்஦ப்தட்ட கூடு இ஧ண்டு ஆண்டுகள் ஬ம஧ உம஫க்கும். ஢ாட்டு உமட ஥஧ம்
கிமடக்கா஡

ச஥஦த்஡ில்

ஈச்ச஥஧ம்,

தமணம஬ர்,

கரும஬ாமடம஬ர்

த஦ன்தடுத்஡ிம௃ம் கூடு கசய்கின்நணர். ஈச்ச஥஧ ஆக்மக஦ால் கசய்஦ தட்ட கூடு
சு஥ார் இ஧ண்டு அல்னது மூன்று ஥ா஡ம் ஥ட்டும஥ உம஫க்கக் கூடி஦து. ஢ாட்டு
உமட, கரும஬ாமடம஬ர், தமணம஬ர் கனந்து கசய்஦ப்தட்ட கூடு எரு ஬ருடம்
஬ம஧

உம஫க்கும்.

இது

஡஬ி஧

மதக்கிங்

கசய்஦ப்

த஦ன்தடும்

஬ாம஧

த஦ன்தடுத்஡ிம௃ம் கூடு கசய்கின்நணர்.
கூடு கசய்஦ முடி஦ா஡஬ர்கள் கூட்மட ஬ிமனக்கு ஬ாங்கிம௃ம் கூடு ஥ீ ன்திடி
க஡ா஫ில் கசய்து ஬ருகின்நணர். கூட்டின் அபம஬ கதாறுத்து, கூடுகள்
மு஡ல்

இ஧ண்டா஦ி஧த்து ஍த௄று

஬ள்பத்஡ிமனா,

஬ம஧ ஬ிற்கப்தடுகின்நது.

஬த்ம஡஦ிமனா,

கட்டு஥஧த்஡ிமனா

஍த௄று

இந்஡க் கூடுகமப

ம஬த்துக்

ககாண்டு,

஥ீ ன்கமபக் க஬஧ ஥ீ ன்களுக்கு இம஧஦ாக இநால் ஥ண்மட, இநந்஡ க஠஬ாய்
஥ற்றும்

இநந்஡

஢ண்டு

ஆகி஦஬ற்மந

஋டுத்து

ககாண்டு

காமன

அல்னது

கூடு நீ ன்஧ிடித்த஬ின் ஧னன்கள்
கூடு ஥ீ ன்திடித் க஡ா஫ில் கசய்஦ அ஡ிக மு஡லீடு ம஡ம஬ப்தடாது.
திடிதடும் ஥ீ ன்கள் உ஦ிருடன் இருப்த஡ால் த஡ப்தடுத்தும் அ஬சி஦஥ில்மன
஬ி஦ாதாரிகள் கடற்கம஧க்மக ஬ந்து ஬ாங்கி கசல்கின்நணர்.

திடிதடும் ஥ீ ன்கபின் ஋மட குமநந்஡து 4கிமனா மு஡ல் 5கிமனா ஬ம஧ இருக்கும்.
஡ிணசரி ஬ரு஥ாணம் கிமடக்கிநது.

஋ல்னா ஬மக஦ாண தார் ஥ீ ன்கமபம௃ம் இம்முமந஦ில் திடிக்கனாம்.
கடல் ஬பத்ம஡ இந்஡த் க஡ா஫ில் ஋ந்஡ ஬ி஡த்஡ிலும் தா஡ிக்காது.

஥ாமன

ம஢஧ங்கபில்

கடலுக்குள்

ஆ஫த்஡ில் தார் உள்ப தகு஡ி஦ில்,

கசல்஬ர்.

கடனிலுக்குள்

முப்தது

அடி

கண்கபில் கண்஠ாடி அ஠ிந்து ககாண்டு

4

சபண்னன் – PAD – இபாமநஸ்யபம் – PAD ஆயணங்கள்
கூட்மட ம஬த்து ஬ிட்டு, அ஡ில் ஥ீ னுக்கு இம஧ம஦ம௃ம் மதாட்டு ஬ிட்டு ஬ந்து
஬ிடு஬ர். அ஡ன் தின் எரு ஢ாள் இமடக஬பி ஬ிட்டு ஥று஢ாள் காமன ம஢஧த்஡ில்
கசன்று கூடுகபில் திடிதட்ட ஥ீ ன்கமப ஋டுத்து ஬ருகின்நணர். இ஡ில் திடிதடும்
஥ீ ன்கள்

கடற்கம஧க்குக்

ககாண்டு

஬ரும்

஬ம஧

உ஦ிருடன்

இருப்த஡ால்

஬ி஦ாதாரிகள் கடற்கம஧க்மக ஬ந்து உ஦ிருள்ப ஥ீ ன்கமப ஬ிரும்தி ஬ாங்கிச்
கசல்கின்நணர். கூடு
ம஬ண்டி஦

஥ீ ன்கமப ஥ீ ண஬ர்கள் ஥ார்ககட்டுக்குக் ககாண்டு கசல்ன

அ஬சி஦஥ில்மன.

இம஧ம஦ம௃ம்

஬ாங்கி

஬ி஦ாதாரிகபிடம஥

ககாள்பனாம்.

஥ீ னுக்குத்

இம஧க்காக

ம஡ம஬஦ாண

஬ாங்கப்தடும்

இநால்

஥ண்மடம஦ எரு கிமனா ஆறு ரூதாய்க்கு ஬ாங்கனாம். சின்ணக் கூட்டிற்கு
எரு கிமனா இநால் ஥ண்மட ம஡ம஬ப்தடும். கதரி஦ கூட்டிற்கு எண்஠ம஧க்
கிமனா இநால் ஥ண்மட ம஡ம஬ப்தடும்.

மூன்று ஬ா஧த்஡ிற்கு எரு முமந

கடனினுள் இருக்கும் கூட்மட க஬பி஦ில் ஋டுத்து க஬஦ினில் ஢ன்நாக கா஦
ம஬க்க ம஬ண்டும். இல்மனக஦ணில் கூடு அழுகி சீ க்கி஧ம஥ தழு஡மடந்து஬ிடும்.

ஆணால்

கடல்

கு஫ி

ஏடத்க஡ரிந்஡

஢தர்கள்

(கடனில்

மூழ்கி

சங்கு

஋டுக்க

க஡ரிந்஡஬ர்கள்), கூடு தின்ணத் க஡ரிந்஡஬ர்கள், கடனில் ஋ந்஡ இடத்஡ில் ஥ீ ன்கள்
கிமடக்கும்

஥஡ித௃ட்தம்

க஡ரிந்஡஬ர்கள்

஥ட்டும஥

இத்

க஡ா஫ிமன

஢ன்நாகச்

கசய்஦முடிம௃ம்.
கூட்டில் ஧ிடி஧டும் நீ ன்கள்

சயால்கள்
஥ீ ண஬ர்கள் கடலுக்குள் கூட்மட ம஬க்க
கடனினுள்

மூழ்கி஦ிருக்கும்

தார்தகு஡ி஦ில்

அ஡ிகம்

மதாது

஢ட஥ாடும்

஬ால்

கசாநி ஋ன்ந கெல்னி ஥ீ ன், அஞ்சாமன,
சா஥ீ

஥ீ ன்கபால்

஌கணணில்

இம஬கள்

஬ாய்ந்஡ம஬.
ஆதத்து

ஆதத்து
஬ி஭த்

இம஬கபால்

இல்மன

உள்பது.
஡ன்ம஥
உ஦ிருக்கு

஋ன்நாலும்

உடல்

ரீ஡ி஦ாண தி஧ச்சமணகள் ஌ற்தட ஬ாய்ப்பு
உள்பது.

கிபி஥ீ ன் ஋ன்ந கிபிஞ்சான்
கப஬ாய் ஥ீ ன்
ஏ஧ா ஥ீ ன்

(சல்ன ஏ஧ா, க஬ள்ப ஏ஧ா)
குரு஬மப
஬ிப஥ீ ன்

கசங்கணி
஢கம஧

மதத்ம஡
கரும஬

கிபாத்஡ி
ககழுது

஥஡ணம்

கூடு நீ ன்஧ிடித் ததாமில் ஥஬ியகடனக்
காபணங்கள்
1. ஡ற்மதாது
கதருகி

஬ரும்

கடற்கம஧

தகு஡ிகபில்

஥க்கள்

க஡ாமக஦ால்

கசம்஥ீ ன்
மதான்ந

஋ல்னா

஥ீ ன்கமபம௃ம்

஬மக஦ாண

கூடுகமப

தார்

ம஬த்துப்

திடிக்கனாம்.

஥ீ ண஬ர்கள் இந்஡ப் தா஧ம்தரி஦த் க஡ா஫ிமன ஥நந்து ஬ிட்டு ஬ிமசப் தடகுகபில்
கூனி஦ாட்கபாகச் கசல்கின்நணர்.

5

சபண்னன் – PAD – இபாமநஸ்யபம் – PAD ஆயணங்கள்
2. ஬ிமசப்தடகுகபில்

ம஧ானர்

஥டிம஦ப்

஥ீ ன்கள் திடிப்த஡ால் கடனில் உள்ப
3. ஥ற்ந

தகு஡ிகமபப்

மதான

உதம஦ாகித்து

தார்

தகு஡ிகபிலும்

஥ீ ன் ஬பம் குமநந்துககாண்மட ஬ருகிநது

இ஧ாம஥ஸ்஬஧ம்

஡ீ஬ிலும்

ம஬னிக்

கரும஬ன

஥஧ங்கள் அ஡ிகரித்து ஬ிட்ட஡ால் ஢ாட்டு உமட ஥஧ங்கள் குமநந்து ஬ிட்டண.
4. கடனில் உள்ப தார்கபில் அ஡ிக ஥ீ ன்கள் கிமடப்த஡ால் தல்ம஬று ஬மக஦ாண
஬மனகமபப்

த஦ன்தடுத்஡ி

஥ீ ன்கமப

குஞ்சுப்

தரு஬த்஡ிமன

திடித்து

஬ிடுகின்நார்கள்.
5. இந்஡த்

஡மனமுமநம஦ச்

மசர்ந்஡

஥ீ ண஬

இமபஞருக்கு

கூடு

தின்ணத்

க஡ரி஦஬ில்மன
6. கூடு தின்ணத் க஡ரி஦ா஡஬ர்கள் இந்஡த் க஡ா஫ிமனச் கசய்஦ ஬ிரும்திணால்,
ஆ஧ம்தத்஡ில்

குமநந்஡தட்சம்

தத்஡ா஦ி஧ம்

ரூதா஦ா஬து

மு஡லீடு

கசய்஦ம஬ண்டும்.

6