You are on page 1of 4

UCHWAA NR LII/302/2010 RADY MIASTA LUBA z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "h" i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Miasta Luba uchwala, co nastpuje: 1. Nadaje si Statut Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu w brzmieniu okrelonym w zaczniku do uchway. 2. Traci moc statut Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu nadany uchwa Nr XXIV/202/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 wrzenia 2000 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwaami: 1)NR V/51/2003 Rady Miasta Luba z dnia 28 stycznia 2003 r., 2)NR XXI/184/2004 Rady Miasta Luba z dnia 27 kwietnia 2004 r., 3)NR XXXVIII/282/2005 Rady Miasta Luba z dnia 27 wrzenia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnolskiego Nr 215, poz. 3446). 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Luba. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

Id: RNGVE-ZQUNV-ONZNU-AQLGT-RQHNI. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LII/302/2010 Rady Miasta Luba z dnia 29 czerwca 2010 r. Statut Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu Rozdzia 1. POSTANOWIENIA OGLNE 1. Miejski Dom Kultury w Lubaniu zwany dalej "Domem Kultury" dziaa na podstawie: 1)ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123 z pn. zm.), 2)niniejszego statutu. 2. 1. Siedzib Domu Kultury jest miasto Luba. 2. Terenem dziaania jest obszar obejmujcy miasto Luba. 3. 1. Dom Kultury jest komunaln instytucj kultury wpisan do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Luba w dniu 1.07.1992 r. pod Nr. 1 i posiada osobowo prawn. 2. Dom Kultury jest podporzdkowany Radzie Miasta Luba, ktra sprawuje nad nim nadzr. 3. Bezporedni nadzr sprawuje Burmistrz Miasta Luba. 4. Gmina Miejska Luba zapewnia podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia dziaalnoci statutowej. Rozdzia 2. CEL I PRZEDMIOT DZIAANIA 5. Podstawowym zadaniem Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie spoeczestwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, utrwalenie wsptworzenia oraz upowszechniania jej wartoci, a w szczeglnoci prowadzenia dziaalnoci w zakresie upowszechniania kultury. 6. Do podstawowych zada Domu Kultury naley: 1)Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowa i potrzeb kulturalnych spoecznoci lokalnej. 2)Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartoci kulturalnych. 3)Ksztatowanie wzorw i nawykw aktywnego uczestnictwa w kulturze. 4)Zaspokajanie lokalnych potrzeb kulturalnych rnych grup spoecznych. 7. Zadania wymienione w 6 Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie form zespoowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. 8. Dom Kultury moe na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach organizowa i prowadzi: a) spektakle, koncerty, wystawy, plenery, odczyty, wypoyczenia ksiek, kaset i pyt, b) rnorodne kursy, w tym nauk jzykw obcych, c) impresariat artystyczny, d) imprezy artystyczne, rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne, e) sprzeda dzie sztuki, pyt, ksiek itp., f) usugi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne i inne z zakresu kultury, g) dziaalno wydawnicz, h) ogniska artystyczne,
Id: RNGVE-ZQUNV-ONZNU-AQLGT-RQHNI. Podpisany Strona 1

i) usugi gastronomiczne i sprzeda giegow, j) imprezy zlecone. Rozdzia 3. ORGANIZACJA I ZARZDZANIE 9. 1. Na czele Domu Kultury stoi dyrektor, ktrego powouje i odwouje Burmistrz Miasta Luba zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.). 2. Powoanie nastpuje na okres nie duszy ni 4 lata. 10. Dyrektor Domu Kultury: a) zarzdza Domem Kultury i reprezentuje go na zewntrz, b) reprezentuje pracodawc w stosunku do pracownikw Domu Kultury, c) skada w imieniu Domu Kultury owiadczenia woli w zakresie jego praw i obowizkw majtkowych, d) racjonalnie i efektywnie gospodaruje rodkami finansowymi i materialnymi, e) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzdczej, f) przedstawia organizatorowi i waciwym instytucjom plany rzeczowe i finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne. 11. Przy Domu Kultury funkcjonowa mog przedstawicielstwa lokalnych rodowisk twrczych, dziaajce na podstawie wasnego i zatwierdzonego przez dyrektora regulaminu. Maj one gos opiniodawczy, inspirujcy i kulturotwrczy. 12. Organizacj wewntrzn Domu Kultury okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora. Rozdzia 4. MAJTEK I FINANSE 13. 1. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielon i nabyt czci mienia oraz prowadzi samodzieln gospodark w ramach posiadanych rodkw, kierujc si zasadami efektywnosci ich wykorzystania. 2. Warto majtku Domu Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, ktry odpowiada wartoci wydzielonego i nabytego mienia. 3. Dom Kultury gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez gmin, zarzdza nim, ponosi odpowiedzialno za jego wykorzystanie do realizacji zada statutowych. 14. 1. Dom Kultury prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych. 2. Dom Kultury jest jednostk sektora finansw publicznych. 15. 1. Podstaw gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora. 2. Plan finansowy zawiera plan przychodw (w tym dotacj organizatora) i kosztw oraz w razie potrzeby plan remontw i inwestycji. 3. Dziaalno Domu Kultury moe by rwnie finansowana z: a) wpat i darowizn od osb prywatnych i instytucji, b) dochodw wasnych, c) rodkw zewntrznych. 16. 1. Wysoko rocznej dotacji na dziaalno statutow Domu Kultury ustala organizator. 2. Dom Kultury skada wniosek o dotacj oraz materiay informacyjne, na podstawie ktrych ustala si dotacj na dany rok budetowy, w terminach i szczegowoci okrelonej w uchwale Rady Miasta Luba w sprawie trybu prac nad projektem uchway budetowej. 17. 1. Dyrektor Domu Kultury odpowiada za cao gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie okrelonych ustaw o finansach publicznych obowizkw w zakresie kontroli finansowej.
Id: RNGVE-ZQUNV-ONZNU-AQLGT-RQHNI. Podpisany Strona 2

2. Owiadczenia woli w sprawach majtkowych skada jednoosobowo dyrektor Domu Kultury. 3. Jeeli czynno prawna moe spowodowa powstanie zobowiza pieninych, do jej skutecznoci potrzebny jest podpis (kontrasygnata) gwnego ksigowego Domu Kultury. 18. Ksigi rachunkowe prowadzone s zgodnie z ustaw o rachunkowoci. 19. Dyrektor Domu Kultury w terminie do 30 marca kadego roku przedkada Radzie Miasta Luba, za porednictwem Burmistrza Miasta Luba sprawozdanie z dziaalnoci Domu KUltury za poprzedni rok budetowy. 20. Dyrektor Domu Kultury przedkada Burmistrzowi Miasta Luba do zatwierdzenia roczne plany dziaalnoci i finansowy Domu Kultury w terminie do 15 listopada roku poprzedzajcego rok, ktrego plan dotyczy. Rozdzia 5. POSTANOWIENIA KOCOWE 21. Zmiany w statucie mog by dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.

Przewodniczca Rady Magorzata Grzesiak

Id: RNGVE-ZQUNV-ONZNU-AQLGT-RQHNI. Podpisany

Strona 3