தினம்

தினம ் யாகங்கள ால் சக்திெபற்ற ப� டமாகி

ேபட்ைட தன்வந்த

வ�கிற� வ

ி� ஆேராக்

கிய !

வ�கிற சன�க்கிழைம (5-11-2011) சன�
சாந்தி ேஹாமத்ை
நடத்தவ��க்கிறா

ர் �ரள�

�வாமிகள. 10-11-2011 வ�யாழன் �தல
14-11-2011

திங்கள் வை

ைபரவர்

சகிதமாக காலைபரவர

ப�ரதிஷ்ைடைய
ேஹாமம்

அஷ

ஒட் � �மகாகணபத
ெவ�சிறப்பா

நைடெப�கிற�. அைதெயாட்�

ஒ�

லட்சம் ெகா�க்கட்ைட நிேவ
ெசய்யப்ப�கி.

இதில்

கலந்�ெகாண் � வழிபா� ெசய்த

கர்மவ�ைனகள் ந�ங;

ஆேராக்கியம் ெப�;

ெசல்வம் �வ�.

��ரள �தர �வாமிகள் தைலைமய�ல் நடக் �ம் இந்த சன� சாந்தி,
சந்தான ேகாபால ேஹாம, கந்தர்வராஜ ேஹாம ம் உள்ள�ட்ட ேஹாமங
பங்�ெபற்

� அ�ய பலன்கைளப் ெபற்� உ.

இ� சம்பந்தமாக ேம�ம் வ�வரங்கள் 04172- 230033 என்ற ெதாைலேபசி
எண்ைணத் ெதாடர்� ெகாள்.
தன்வதி� ஆேராக்கிய ப�டம் ெசன்� வந் தால் வாழ்க்ைகய�ல் தி�ப
என்ப� அ�பவத்தில் கண்டவர்கள!
-எம்ெம

மகரகன்ய

ஆண-

ெபண்

ஜாதகங்கள�ல் �பேயாகங்கள் இ�ந்தால்

மனெமா�மித்� வாழ்வேத,

எல்லாவ�த

நலங்கைள�ம் ெபற வாய்

உண்டா�. for more magazines visit www.arrkay.blogspot.com
ஆண- ெபண் இ�வ�ன் காதல் ெவற்றி ெப�வதற்�ப் ெபா, சிறப்பாக�ம
என்ெனன் ன அறி�றிகள் ஜாதகங்கள�ல் இ�க்க ேவண்�ம் என்
ெதா�த்�த் தந்தி�க்கி.
இவற்றின் அ�ப்பைட,

�லபமாக ஒ� ���க்� வர���.

"காதல' என்ற ெசால் ேகட்பதற்� இன�ைம.
க�க்�ம் ப�

வ �வதிக�க்

அதி�ம் ப�வ வாலிபர

�ம் ேதன��ம் இன�ைமயான ெச.

இவ்வள� இன�ைம பைடத் த ெசால் உண்ைமயான ெபா�ள் உைடய
�றிப்ப�ட்டவர்கள�ன் வாழ்வ�ல் பயனள�க்க ேவண, �க்கிரன் என
கிரகம்

பலமாக �க்க ேவண்.

�க்கிரன் ெபண் கி.

ெபண்ைமக் � ெமன் ைம ப�றப்.

ெமன்ைமய�ன

ப�ணாமத்தில் காதலின் பரந்த தத்�வம் அடங்கிய.
உள்ளத்தின் ெமல் லிய ஸ்ப�சம்தா. உட�ம் உட�ம் ேசர் வ� கா
இல்ை; அைதக் காமம் என்� ெசால்ல; இச்ைசய�ன் ெச
�றலாம.

காதல்

என்ப� உள்ளத்

என்�

ைதக் ெகாண்�

.

�க்கிர�டன் சந்திர �ம் �ப பலத் ேதா� இ�ப்பவர்க�க்�த் தான்
ெவற்றி தரக்�.

�கேபாகம, ேகள�க்ை, இன்ப உணர, நடனம, இைச, கவ�ைத ேபான்ற கைலக,
ஆ�கிற அரங்க, ��கிற சயன அைற, நல்ல ைவ, ஆனந்த
யா�ம்

�க்கிர�ைட

�ழ்நிைல இை
ய காரகத்�வ.

ேமற்ெசான்னைவ யா�ம் காத�க்�ப் ப�ன்னண�ய�ல் இ�ந்� �ண்�
அைமயக்

��யைவ அல்ல!

இப்ப�ப்பட்ட ெபா�ப்�கைள உைடய இந்தக் கிரகம் பலமாக இல்ை
காதல் எப்ப� உ�வா? உ�வானா�ம் எப� அ� பயன் த�வதாக ���?
�க்கிரன் ஒ�வ�ன் ஜாதகத் (ஆண் அல்ல� ெ) ேகந்திரத்தில் இ�ந்
பலம் உண. தி�ேகாண வ�க�க்� ஆதிபத்தியம் ெபற்றால்

பலம். 3, 6,
11-ஆம் இடங்கள�ல் இவர் இ�ந்தால் தி�மண வாழ்� ப�ரகாசமாக
��ம.
�க்கின் ெசாந் த வ�ட் �ல்

அல்ல� நட்� வ�ட்�ல் இ�ந்தால் ப

ஆவார. �ப கிரகங்கேளா� ேசர்ந்தால் ேம�ம் பலம் . அம்சம் ேபான
இதர வர்க்கங்க ள��ம் பலம் ெபற்றால் �பேயாகம் உண்டாகத.
சந்திரன ் மேனாகாரகன் என் பைத நாம் நன்றாக அ. மனம்தான் கலின்
வ�ைளநிலம்

என்�ம் நமக்�த் .

சந்திர�ம் ெபண் கிரகம.

ெமன்ைம ய�ன் ப�ரதிபலிப்பாக�ம் தன்ை

இ�ப் ப�டமாக�ம் ஒ�வர� மனம் அைமந்தி�ந் தால்தான் �ன�தமா
அ�ம்ப ���.

அத்தைகய காதல்தான் ெவற்றிவாய�ைல எட்�ப்

���ம.
அதற்� சந்திரன் பலம் ெபற்றி�க்க. தி�ேகாணங்க�க்� அதிபதியாகி
ேகந்திரங்கள�ல் இ�க்க ே. அல்ல� �ப வர்க்கங்கள�ல் அமர .
ஆட்சி யாகேவ, உச்சமாகேவா இ�க் க ேவண. �க்கிர�டன் �பர் ேசர்
இ�க்க ேவண்.

�பர்

பார்ைவ உண்டாகிய�

ேவண்�.

இப்ப�ப்பட்ட நிைலகள�ல் ஏேத�ம் ஒன்றாவ� திடமாகப் ெபா�ந்தி
காதல்

கன��;

கன�ந்� �ைவ த�.

இன� மற்ற ெபா� அம்சங்கைளப் பார்.
லக்ேனசன் நல்ல நிைலய�ல் இ அவசியம. ஒ� வாலிபன் அல்ல� �வத
தன் வாழ்வ�ல் மலர்ச் சிைய அைடயமானால் அதற்��ய த�தி�
அ�ப்பைட பல�ம் உண்டாக ேவ. இந்த நிைலையப் ப�ரதிபலிப்ப� ல.
லக்ன�ம் லக்னாதி பதி�ம் பலம் ெபற்றி�ந்தால் ெவற்றிக்�
உண்.

பய�ர்கள் வ�ைளவதற்� நல்ல வ�ைளநிலம் ேவண்�ம? லக்னம்தா
வாழ்க்ைகப் பய��ளர்ச்சிக்� வ�ைளந. இந்த லக்னம் பலமாக இ�ந்
வாழ்வ�ல் வளம் ஏற.
7-ஆம் வ�� என்ப� -

இல்ைலெயன்றால் வாழ்� க�க .
ெபண் உற�க் , வாழ்க்ைக ஒப்பந்தத்த

வ�ளக்கம் த�ம் வ�� . இந்த7-ஆம் வ��, இந்த வ�ட்�ன் அதிபதி�ம்
ெப�வ�அவசியம. இந்த பலம்தான் காதலின் ெவற்றிக்�க் கட்�
ேபான்றதா�. for more magazines visit www.arrkay.blogspot.com
லக்னாதிபதிய�ன் பலத்ேதா�ம் சப்த மாதிபதிய�ன் பல�ம் ஏற்ப�மான
என்ற ெசால்�க்� இலக்கியமான அைமயத்
7-ஆம் வ�ட்�க்��ய கிரகத் தின் பலத்ைதச் ேசாதி,

தைடய�ரா.
அந்தக் கிரக

யா�ைடய நட்சத்திரத்தில் எந்தப் பாதத்தில் உள்ள� என்பை
ேவண்�.
அ�வ�ன�,

மகம,

பரண�,

�லம-

�ரம,

கி�த்திை,

�ராடம-

உத்திர,

ேராகிண�,

ஹஸ்த,

மி�கசீ�ஷம,

சித்திை,

தி�வாதிைர,

��யன.

தி�ேவாணம-

சந்திர.

அவ�ட்ட-

அ�ஷம,

ஆய�ல்ய,

ெசவ்வா.

சதயம-

வ�சாகம,

�சம,

�க்கிர.

உத்திராட-

�வாதி,

�னர்�ச,

ேக�.

ரா�.

�ரட்டாத-

��.

உத்திரட்டா-

சன�.

ேகட்ை,

ேரவதி-

�தன.

ேமேல எந்த நட்சத்திரத்திற்� யார் யார் நாயகர் என்ற வ�வரம்.
�க்ரேனா சதிரேனா லக்ேனசேன, 7-ஆம் வ�ட்�க்� �ய �பகிரகங்கள�ன் நட்
பாதங்கள�ல் இ�ந்தால்

. ேம�ம் இந்தக் கிரகம் இ�க்கிற நட்சத்த

நாயக�ம் பலமாக இ�க் க ேவண. அந்த நாயகன�ன் பலத்ைதப் ெபா
நற்பலன் உண்ட.
நாம்

ஒ� வ�ட்�ல் ��ய��க்கிே என்� ைவத்�க் ெகாள்.

அந்த

வட்�க்

� உைடயவ�ன் �ணநலன் நம்ைம நல்ல �ைறய��ம்
�ைறய��ம்

இயக்கி ைவக்

�ம் அ!

அப்ப�ப்பட்ட�தான் .

ஒ� கிரகத்தின் பலம் அந்தக் கிரகம் ��ய�க்�ம் வ�ட்�ன் பலத்

ெகாண்��க்�ம் நட்சத்தன் நாயகன� பலத்ைத�ம் ெபா�த்�க்
ெசய்ய�;

�ைறய�ம்

ெசய்.

7-ஆம் வ�ட்�ல் கிரகம் எ��ம் இல்ைல ெயன. அந்த வ�ட்�ல் ஒ� கிர
இ�ந்தா, அைத ஒட்�ப் பலன் கள் உண. ஒன்�க் � ேமற்பட்ட கிரக
இ�ந்தா�லம்

அவர்கள�ல ் யா�க்� அதி பலம் உள்ளேதா அந் தக் கிரகத
பலைன நிர்ணயம் ெசய்ய ே.

ெபா�வாக �ப கிரகங்கள் ெகடாமல் இ�ப ்ப� மிக அவ. தி�மண வாழ்,
காதல் என் ற ஊற்றிலி�ந்� மலர ேவண்� , �ப கிரகங்கள�ன் கரங்
பலம்

ெபற்றி�க்க ேவண்

2-ஆம் வ�ட்� ஒ� �க்கியத்�வ ம் .
வ�ளக்�ம் வ��

�ய� அவசிய.

��ம்ப, ெசல்வம் இவற்

. காத�க்�ப் பயனாக அைமவ� ��ம்ப வ. ��ம்ப

வாழ்வ�ன் �ப�ட்சத்திற்� கண்ணாக இ�க்கக் ��.

ஆைகயால்2-ஆம் வ�� பலம் ெபற்றி�க்க ே. ெஜன்ம லக்னாதிபதி மட
மலலாமல, சந்திர லக்னாதிப, ��ய லக்னாதிப�ம்�ட பலம் ெபற்றி�க்க
களா

என்பைதப் ப�சீலிக்க ேவ.

ெசவ்வா, ரா�-

ேக�, சன� ஆகிய கிரகங் களால் ஜாதகங்கள�ல் ேத

ஏற்படாமல் உள்ளதா என்
இ�வைரய��ம்

பைத அறிய ே.

லக், 2-ஆம் வ�, 7-ஆம் வ�� இவற்ைறப் பற்றி �ம் �க,

சந்திரன் ஆகிய இ� கிரகங்

கள் பற்

றி�ம் வ�

சாரைண ெ.

காதல் தி�மணத்திற ்� மிக�ம் �க்கியமான மற் �ம் ஒ� வ�ளக
அறிய

ேவண்�.

காதல் கன�வதற்�ம் கன�ந்� பயனள�ப்பதற் �ம் அல் ல� காதல் க�
வ�வாகரத் தில ் வதற்�ம 5-ஆம் வ��

ஒ�வைகய�ல் ெபா�ப்�ைடயத.

5-ஆம் வ��ம் அந்த வ�ட்�க்��ய கிரக�ம் பலம் ெபற்றி�ந்தால்த
�ரண ெவற்றிையக் காண��.
�க்கிர,

இைத மறக்காமல் பார் க்க ே.

சந்திரன் ஆகிய இ�வ�டன் ெசவ் வாய் நிைலைய�ம் க

ேவண்ம.
காதல் என்ப� ஒ� �ரட்சி! இந்தப் �ரட்சிக்� மலர்ச்சி ஏற்பட அ
உதவ� ��வார. ��ம்ப மா�பா, இன ேவ�பா� இவற்ைறெயல்லாம் கட
காதல் அ�ம்!

அப்ப�ப்பட்ட காத�க்� அழி� உண்டாக்�ம் �,

எதிரான சக்திகள் ஏராளமாக இ�க. அந் எதிர்ப்ைப �றிய�க்�ம் ஆற்
த�கிறவர்

ெசவ்வ!

�ரட்சி மி�ந் த காதல் �ர்த்தியைடய ெசவ்வாய் பலம் ெபற்றி�
என்ப� மிக �க்கியமான ஒ� ேத.

இந்த

வாரத்த அ��லமான நா�ம, ேநர�ம
8-11-2011 �தல்14-11-2011 வைர

ஒவ்ெவா� ராசிக்கார�ம் இங் ேக �றிப்ப�ட்�ள், ேநரத்தில ் �க்கி
பண�கள�ல்

ஈ�படலா.

ெதாழிலாளர்க,

வ�வசாய�கள,

வ�யாபா�கள,

ெதாழிலதிபர்க, அரசியல் தைலவர், அரசியல் கட்சிகைளச் ேசர்ந்,
திைரப்படத் �ைறய�, காவல் அதிகா�க, மாதர்க, ஆடவர்க, �திேயாரகள,
இைளஞர்கள் ஆகிய அைனவ�க்�ேம அ��லமானதாக அை.

லக்னாதிபதிையக் ெகாண்ேட வாழ
வளத்ைத�ம் ெக�தைல�ம் அறிய!
ஆர. மகாலட்�ம

எல்லா�க்�ம் வாழ்க்ைகய�ல்

எப்ேபா�ம் மக- இன்பமா-

வசதிேயா� இ�க்க ேவண்�ம் என்� இ�க்�. ஆனால் எல் லா�க்
அப்ப� வாழ்க்ைக அைமவதி. ஏற்- இறக்கமா, இன்ப�ம் �ன்ப�மாக
வாழ்க்ைக அைமகி. இதற்� என்ன காரணம் என்� காண.
ஒ�வ�ன் வாழ்க்ைகைய நிர்ணய அவரவ�ன்

லக்னாதிபதித. உதய

ஸ்தானம் எ�ம் லக்னாதிபதிேய வாழ்� ஜாதகைர நடத்திச் ெசல்கி.
எனேவ லக்னாதி பதிையக் ெகாண்ேட ஒ�வ�ன் வாழ்க்ைகய�ன் வ
ெக�தைல�ம் அறியலா.
லக்னாதிபதி ெகட்�ப் ேபா�ம் நி
லக்னாதிபதி ந�சமைடவ; கிரக �த்தத்தில் ேதால்வ�; பைக வட்�ல

இ�ப்ப; இ� பாபர்க�க்� இைடேய மாக்ெகாள்; லக்ன சந்த(லக்னாதிபதி
இ� ராசிக�க்� இைடய�ல் இ�ப); 6, 8, 12-ல் இ�த்; பைக, அஸ்தமன, ந�சம,
�பகிரக பார்ைவ இல்லா; பாபர் ேசர்க, பார்ைவ ெப�வ; அம்சத்தில் ந�
ெப�வ�; லக்னாதிபதி சாரம் வாங்கியவர் ந�சம்

; லக்னத்தில் சன� ந�

ெபற்றி�க்(ேமஷ லக்ன) 4 அல்ல�7-ல் ெசவ்வாய் இ�ப்ப� ேப
அைமப்�கள் எப்ேபா�ம் �ன்பங்கைளத்.
லக்னத்தில் ேதய்ப�ைறச் சந்திரன் இ�ந்தா�ம் மந்த �த்தி�ம்
நிற்க ��யாத நிைல�ம் ஏற்பட்� வ��.
லக்னாதிபத பலம் இன்றி ��ய�டன் ேசர்ந், 2-ஆம் அதிபதி12-ல் இ�ந்
ந�சம் ெபற்ற- பாபர் பார்ைவையப் ெபற்றா�ம் எப்ேபா�ம் த�த்த
இ�ப்ப. லக்னாதி பதி8-ல் நின்றால் த�ராத ே, பைக, வ�பத்� ேபான்றவற்
ஏற்ப�த்�வ. லக்னாதிபதி6-ல் இ�ந்தால் வடைம, வழக், எதி� பயம்
ஏற்ப�. லக்னாதிபதி12-ல் இ�ந்தால் �, பயணம, ெசல�, கஷ்- நஷ்டம
ேபான்ற பலன்கள் உண்.
லக்னாதிபதிக்� ப�காரங
லக்னாதிபதி ��யனாகிக் ெகட்��ந்தால் ஞாய��ேதா�ம் ஒ� ைக ேகா
நவ கிரகங்கள�ல் ��யன�ன் பாதங்கள�த்� வணங்க ேவண.
சந்திரனாகிக் ெகட்��ந, திங்கட் கிழைமேதா�ம் ஒ� ைக பச்ச�ச
சந்திரன் பாதத்தில் ைவ.for more magazines visit www.arrkay.blogspot.com
ெசவ்வாயாகிக் ெகட்��ந, ஒ� ைக �வைரைய ெசவ்வாய்ேதா�
அங்காரகன் பாதத்தில்

ைவத்� வ.

�தனாகிக் ெகட்��ந், �தன்கிழைமேதா�ம் பச்ைசப் பய� எ, �தன�ன்
பாதத்தில் ைவத்� வணங.
��வாகிக் ெகட்��ந்தால் வ�யாழன் ேதா�ம் ெவள்ைளக்

கடைலைய அவ�ன் பாதத்தில் ைவத்� வண. தி�ச்ெசந்�
��கைன�ம் வணங்க.
�க்கிரனாகிக் ெகட்��ந்தால் ெவள்ள�க் கிழைெவள்ைள ெமாச்ைசை
ைவத்� வணங்க.
சன�யாகிக் ெகட்��ந்தால் சன�க்கிழைம ேதா �ம் சன�ஸ்வர�க்�
க�ப்� எள்ைள அவர் பாதத்தில் ைவத்� .
ப�காரம் எள�ைமயான�தா. லக்னாதிபதி ெகட்�ப் ேபாய��ந்தால் வாழ
��வ�ம்

லக்னாதிபதிைய கண்�ப்பாக ேவண்�. ெம�வான

மாற்றங்கள் உண்.
1, 2, 5, 9-ஆம் அதிபதிகைளப் ெபா�த்ேத ஜாதக�க்� ெச, மைறந்தால
வ�ைம�ம் ஏற்ப. ேமற்கண்ட நான்� அதிபதிக8-ஆமிடத்தில் இ�ந்,
ஜாதகர்

ஒ�ேவைள உண�க்ேக ெத�த் ெத�வாகப் ப�ச்ைச எ.

ேமற்கண்ட நா கிரகங்கள�, ஏேத�ம் �ன்� கிரகங்8-ஆம் வ�ட்�
இ�ந்தால் எப்ேபா�ம் வ�ைமய�ேலேய காலம் கழ. ஆய��ம் ப�ச்ை
எ�க்க மாட்ட.
ேமற்கண்ட நான்� கிரகங், ஏேத�ம் இரண்� கிரகங்8-ல் இ�ந்தா
�லி ேவைல ெசய்� ப�ைழப்ப.
ேமற்கண்ட நான்� கங்கள�, ஒ� கிரகம் மட்�8-ல் இ�ந்த,
சாப்பாட்�க்�ப் பஞ்சம் இல்ைல, அேமாகமான ெசல்வச் ெசழிப்
எதிர்பார்ப்பதற்க.
ஏேத�ம்

ஒேர ராசிய�ல் ர- ேக� தவ�ர அைனத்� கிரகங்க�ம் இ�ந்தால

ேகாளக ேயாகம் எனப்ப. இதில் ப�றந்தவர் ேசாம்ேபறிம, உண�க்காக
அைலபவரா க�ம் இ�ப்ப. உலகத்தாரால் ெவ�க

தக்கவராக�ம

இ�ப்பா.
இரண்� ராசிகள�ல் ர- ேக� தவ�ர அைனத்� கிரகங்க�ம் இ�ந்தால் அ
ேயாகம் ஆ�. இ� ஜாதக�க்� த�த்திரத்ைத�ம் கஷ்டத்ைத�ம் .
�ன்� ராசிகள�ல் ர- ேக� தவ�ர மற்ற கிரகங்கள் இ�ப்ப�ன் அ� �லே
எனப் ப�. இத்தைகேயார் சண்ைடப் ப��யராக�ம் சற்� த�
உைடயவராக�ம் இ�ப்ப.

காலசர்ப்ப ேதாஷம் உள்ளவர்க�ம் மி�ந்த - ப�ரயாைசப்பட்
கைடசிய�ல் ேபாரா� �ன்ேனறி வ��கிறார. ரா�- ேக� ஸதலங்க�க்�
ெசன்� வணங்�த�ம் சிவைன வணங்�வ�ம் இதற்�ப்.
சன�, ெசவ்வாய் பார, சமசப்தமப் பார்ைவ இ�ப்ப��ம் சற்� சி.
கா�யத் தைட உண்டாகிக் ெகாண்ேட இ. �ர்க்ைக வழிப, ஆஞ்சேனயர
வழிபா�அவசியம.
��, சந்திரன6/8 என்ற அளவ�லசகட ேயாகம் ெபற்றா�ம் தைடக�ம் ஏ
தாழ்�க�ம் மாறி மாறி வ. இவர்கள் சித்தர்கைள வணங்�வ� .
ெபா�வான ப�காரங்க
�ஸுக்தம் ப�த.
சித்தர்கைள வணங்.
�ளசிச் ெச� வளர்த.
ஆலயத்தில் உழவாரப் பண� ெச. (இ� மிக�ம் எள�- ஆனால்சக்திமிக்
ப�கார மா�ம.)
பசிக்� உணவள�த்.
ப��க்� அகத்திக்கீைர அள�.
ேகாவ�ல் தி�ப்பண� ெசய்ய உத.
��ந�ர் தானம் ெசய.
வ�ரதம் இ�த்.
ெதா�ேநாயாள�க்� உண� அள�த்.
அந்தண�க்� தானம் அள�.
ஒ� மன�த�க்� கஷ்ட காலம் வந்தாப� எல்லாம் வ�ம் என்பதைன
பழம் பாட ��கிற�.
"ஆவ�ன மைழ ெபாழிய வ�ல்வம் வ
வகத்தினள் ெமய்ய ேநாவ வ�ைம

மாவரம் ேபா� ெதன்� வ�ைத ெகாண்ே

வழிய�ேல கடன்காரர் மறித்�க் ெ
ேகாேவந்த ���ண்ட கடைம ேக
��க்கள் வந்� தட்சிைணக்�க் ��க்
பாவாணர் கவ�பா�ப் ப�� ேகட
பாவ�மகன் ப�ந்�யரம் பார்க்ெக.'
லக்னத்திற8-க்�ைடயவ�ன் தைசய�ல் மாரக கிரகத்தின் �க்தி
எத்தைன

�ன்பம் வ�ம் என்பதைன ேமற்கண்ட பாடல் உ.

ப�றந்ததிலி�ந்ேத

கஷ்டம் என மி�ந்த �ன்பப், இ� அவரவ�ன் ப�றந்

ஜாதகப் பலன் என்� உண, மி�ந்த வ�சனப் படா, ெதய்வத்தின் பாதங்
இ�கப் பற்- இந்த ப�றவ�க்கடைலக் கடக்க �ய. ெதய்வம் மட்�
�ைண. ேவ� யாரா�ம் உங்க�க்� உதவ ��யா� என்பதைன நன்� ம
பதிய ைவத்�க்ெகாள்�for more magazines visit www.arrkay.blogspot.com.
ெசல: 94449 61845

ேஜாதிடபா� "அதிர்ஷ்' சி. �ப்ப�ரமண�யம் பதில
ஜி.

ேமாகன,
என�

ேவ�ர.

மகன் ேஜாதி ப�ரகாஷின

் தி�மணம் எப்ேபா� ந?

2011- �சம்ப�ல் சன�ப்ெபயர்ச்சிக்�ப் ப�ற� தி�மண �யற்சி. நாக
ேதாஷம் இ�ப்பதா வாலாஜாேபட்ைட தன்வந்த ி� ஆேராக் கிய ப�டம்
கந்தர்வராஜ ேஹாமப் ப�காரம்

ெசய்�ெகாண்டால் தி�மணத் தைட;

நல்ல மைனவ��ம் அைமவ.
ேஜ.

பர�ராமன,

ெபன்னக.

● என் மக�க்� மி�ன லக. 5-ல் ெசவ்வ, சன� சம்பந ்
இ�ந்தால 30 வய�க்�ேமதான் தி�மணம் ஆ�ம்
கந்தர்வராஜ

. இப்ப�

என்� எ��கிற.

ேஹாமம் ெசய்தால் அத ற்��ன் தி�மணம் ெ?

ராசிக்� 7-ல் ெசவ்வ, சன�

ேசர்க்.

�� பார்ைவ இல்.

ரா�-

ேக�

ேதாஷம் ேவ� இ�ப் ப தா 30 வய� ��ய ேவண்�. கந்தர்வராஜ ேஹாம
வய� ெதாடக்கத்தி

31
எஸ.

தன்வந்தி� ப�டத்தில் ெசய.
ராேஜஸ,

உங்கள் ேகள-

ெசன்ை.

பதில் ெதள�வாக�ம் �ல்லியமாக�ம் .

அ�

கட�ள் உங்க�க்�க் ெகா�த். அைதப் ப�த்ேத நான் ேஜாதிடம்
வ�கிேறன. என� ஜாதகம் காலசர்ப்ப ேதா? ேயாகமா? நான் எ.ப�.ஏ.
��த்� ஐந்�

வ�டம் ஆகி. இன்�ம் நல்ல ேவைல கிைடக்கவ.

தி�மணம் எப்ேபா� நடக?

வ�தைவ

அல்ல�

வ�வாகரத்தா

ெபண்ைணத்தான் மணக்க ேவ?
வ��ச்சிக லக்,

�லா ராசி,

உங்கள்ஜாதகம் -

சித்திைர நட்சத்த.

31

வய� நடக்கிற.

ேக��க்�ள் அடக் கம் என் பதால் காலசர்ப்

உைடய�தான. 38 வய�க்�ேமல் காலசர்ப்ப ேயாக ஜாதக மாக பலன. சன�
�லாத்தில் உச்சமான ப�ற� நல்ல� ந.
ஆர.

ராம�ர்த்,

தி�ப்பத.

● நான் கட்�ய வ�� எட்� ஆண்�க �க்� �ன்�வ�ப் ேபாய்வ�ட.
ஏ� ஆண்�களாக

வாடைக

வ�ட்�ல் ��ய��க் க. ம� ண்�ம ் ெசாந்த வ

கட்�ம் ேயாகம் உ?
65 வய� �தல் �� தை. நடப்� வய� 74. �� தைச 81 வய� வைர. இ�
ேமஷ லக்னத் �க்� வ�ரயாதிப தி தைச என்பதால் ெசாந்த வ�ட்� ேயா
இடமில்ை.

ப�.

சிவக்�மா,

நாமக்க.

என் ஜாதகப்ப� தற்ெபா�� சந்திர தைச நடக.

21-12-2011

�தல அஷ்டமச் சன��ம் சந்திக. இக்காலம் பாதிப்� ஏற்? 38 வய�
ஆகிற�.

தி�மணம் ஆ�ம?

ம� ன ராசி, மகர லக்ன, ேரவதி

நட்சத்தி.

ஆகாதா?

7-ஆம் இடத்�க்� சந்திரைன

சன��ம் ெசவ்வா�ம் பார்க்கி. ராசிக்�ம் லக்னத் �7-ஆம் இடத்�க
�� மைற�. களஸ்திரகாரகன் �க்கிரைன சன� பார்க். எனேவ, தி�மணம்
என்ப� ப�ரச்சிைனக்��ய சமாச்சார.
ேஹாமம் ெசய்தா�ம் அட் டமச

அப்ப�ேய ப�கார,

கந்தர்வரா

��ந்த ப�ற�தான் ெசயல்.

தைச�ம் அட்டமச் சன��ம் சந்த ிப்ப.

சந்திர

ஏேதா ஒ� வைகய�ல் ேசதம

ஏற்ப�. திங்கட்கிழைம ேதா�ம் தவறாமல் சிவலிங்கத்�க்�ப் பால
ெசய்ய ேவண். அத்�டன் ஒ� திங்கட்கிழைம ��த்ர ெஜப பா, �த்ர
ேஹாமம்

ெசய்

சிவன,

அ.

அம்பா�க்

� அப�ேஷகம் ெசய்ய ே.

மா�ஸ்வ,

வ���நகர.

● என� மகன் பழன�க்�மா�க30 வய�. மத்திய அர�ப் பண�ய�ல் உள்.
ஆனால் தி�மணம் ஆகவ�ல. உத்திேயாகத்தி�ம் ெபாற, இைட��
ஏற்ப�கிற. உடல்நல�ம் ச�ய�ல. எல்லாவற்�க் ப�காரம் உண்?
பழன�க்�மா�க் � மகர லக, மி�ன ராசி. ெசவ்வா�ம் சன��ம் கன்ன�
ேசர்ந்தி�ப்பதா�ம் ராசிய�லேதாஷம,

தி�மணத்தை.

ேக� சம்பந்தம் இ�ப்பதா�ம் கள

காைரக்�� அ�கில் பள்ளத்

��ல் அ�ள

ஆசிரமத்தில் கந்தர்வராஜ ேஹ, தனவந்தி� ேஹாம�, வ�ஜயலட்�மி
ேஹாம�ம, �லின��ர்க்கா ேஹாம, தி�ஷ்�

�ர்க் கா ேஹா, நவகிரக

ேஹாம�ம, ஆ�ஷ் ேஹாம�ம் ெச, அவ�க்� கலச அப�ேஷக�ம் ெசய
ேவண்�.
ஞானேசகர,

திண்�க்.

ேக� தைச

�யரங்கை அ�பவ�த்�

ச�ய�ல்ைல என்ற�ர.

ெசான்னப� பல

வ�ட்ே. இன�வ�ம் காலம் எப்ப� இ�? என்

மகன் ேவைல பார்த ்த கம்ெப ன�ைய வ�ட்�வ�ட்� வந்.
ேவைல

ேவ�

அைம�மா?

உங்க�க் � அட்டமச் சன� ��ந்தப�ற� ெகாஞ்சம் ஆ�த. ஆனா�ம்
ேக� தைச ��ைமயாக ��ய ேவண்�. மக�க்� 2012- ஜனவ�ய�ல் ேவ�
கம்ெபன�ய�ல் ேவைல கிைடக.
எஸ. வ�ஜயா, ��ச்ேச.
● என் மகள் வ�ந்தியா தந்ைத ையப் ப��ந்�
கிறாள.

இந்த

தாயார்வழி ஆதர

வாழ்க்ைக நிைலக? அல்ல� ம�ண்�ம் தந்ைத

உறேவா� ேபாய்வ��வாள? அவள�ன் கல், எதிர்காலம் எப்ப� இ�?
வ�ந்தியா�க்� கடக லக. லக்னத்தில் �� உ. 9-க்�ைடயவர9-ஆம் இடத
ைதப் பார்க்கி. ஒன்ப� வய� நடக் கி. ேராகிண� நட்சத்தி, �ஷப ராசி.
ரா� தைச தன� �க்திக்�ப் ப�ற� ��ம்பம் ஒன்�, இ�வர் ஆதரவ��ம
வ�ந்தியா வளர�ம் ேயாக�.

ஒ��ைற

காள�யம்ம�க்�ப் , அப�ேஷகம் ெசய்ய.

தி�வக்கைர வக்கி

ப�ப், எதிர்காலம் சிறப்ப

அைம�ம.
அஞ்சைலேதவ,

க�ர.

என் மகள ் �மதிய�ன் ஜாதகத்தில் எட்டாமிடத்தில் சர்வாஷ

பரலின் எண்ண�க் 17 தான்
அப்பா

வ�கிற� என்; ஆறாம் இடத்தி பலன்ப�

வழிய�ல் ப�றக்�ம் ெபண்கள�ன் வாழ்க்ைக ச�

என்�; அதற்�ப் ப�காரமாக ராேமஸ்வரம்

ெ சன்� ஒன்ப�

உண�ப் ெபாட்டல� 12 �பா�ம் ேசர்த்�க் ெகா�க்க ேவண்�ம
உள்�ர் ேஜாதிடர் ெசால்�க.

இைத ராேமஸ்வரத்தில்த ான் ெ

ேவண�மா அல்ல� ேவ� இடத்தி�ம் ெசய்ய? மக�க்� ேஜாதிடத்தி
ஆர்வம் இ�க்க.
அஷ்ட வர்க் கம்

ப�க்கலாம?

என்ப� ராசிக்கட் ட கிரக நிைலகைள ைவத்�

இரட்ைடப் ப�ள்ைளக�க்� ராசிக்

கட்டம் ஒேர மாதி�தா.

ஆனால்அம்சக்க மாறலாம. அதன்ப� � வ�க்�ம்
ஒேர மாதி�தான்

வ�.

ெவவ்ேவறாக நடக்.

ஆனால்

.

அஷ்ட வர் க்கப

நைட�ைறப் பலன் இ�வ�க

எதிர்மைறப் பலனாக�ம் அை.

அஷ்டவர்க் கப் பலன் நைட�ைறக் �ச்.

ஆகேவ,

அைதப் பற்றி கவை

ேவண்டா. �மதிக்� ம�ன லக். 2-ல் சந்தி, ��. �தன் 7-ல் ஆட். ேஜாதி
டம் பய�லலா. நாக ேதாஷம, தி�மணத் தைட இ�ப்பதால் அதற் ��ய ப�
�ைஜ ெசய்�ெகாண்டால் ேப.

ராமநாத�ரம் ேதவ�பட்�னம் ெசன்�

ேதாஷப் ப�கார�, தி�மணம் ஆக நவகிரக ப�கார �ைஜ�, ப��ர்வழி
ேதாஷப் ப�கார �ைஜ�ம் ெசய்� ெகாள.
சீன�வாச சாஸ்தி,
ஆ.

ெசல:

99435

46667-ல்

ெமாட்ைடயர ் மகன் சக
ெதாடர்

மாயக்�த்,
என் ைபய�க் 4-5-2007-ல் தி�மணமாக-

� ெகாள்ள.
இராமநாத�ரம.

வ�வாகரத்� ஆகி

வ�ட்.

ம�மணம் எப்ேபா� நடக?
உங்கள ் மகன் பால�ப்ரமண�ய�க்� மி�க நட்சத்தி, மி�ன ராசி, த��
லக்ன.

லக்னத்�க 8-ல் சன, 7-ல் ெசவ்வ. இ�வ�ம் 2-ஆம் இடத்ைத

பார்க்கிறார. 7-க்�ைடய �தன 12-ல் மைற. 7-ல் ெசவ்வாேயா 8-க்�ைடய
சந்திர. களஸ்திர காரகன் �க்கிரன் . எனேவ இ�தார ேயாகம் உைடய
ஜாதகர.

2012-

ஜனவ�க்�ேமல் ஒன்றைர வ�டத்

தில் தி�மணம்

ேயாக�ண். அன்ன�ய சம்பந. வடக்� அல்ல� ேமற்� திைச ய�ல்

அைம�ம.
�.

நாகலிங்க,

உ�மைலப்ேபட்.

● என� நண் ப�ன் மகன் ெலன�ன் ப�ர.ஈ.எம.எஸ. ��த்� .எஸ.ஏ. வ�ல்
ேவைல ெசய்கிறா. இன்�மதி�மணம் ஆக
ெசய்�

வ�ல். நிைறய ப�காரங்கள

வ�ட்ட. ெபற்ேறார் மி�ந்த மன ேவதைனய�ல் உ. இதற்�

நல்ல த�ர்� ஐயா

அவர்கள்தான்

�ற .

உ�மைலப்ேபட்ைடய�ல் பஸ் ஸ்டாண் �ல் ேகாைவக் �ப் ப
காத்தி�ப்ப- ெபாள்ளாச்சி மார்க்கம் ேபா�ம் பஸ ேவண்�. பழன�,
திண்�க்,

ம�ைரக்�ப் ேபா�ம் பஸ்

ஸில்

ஏறி அமர்ந்தா

நிைறேவ�மா? சிம்ம லக்னத்தில் ப ஜாதக�க்�2-ல் வக்ர சன��8-ல் ெசவ
வா�ம்

அமர்ந்� இ�வ�ம் பார்த்�க் ெகாள.

அத்�டன 7-ஆம் இடம ் மைனவ� ஸ்த. அதில்

��ய�ம �க்கிர�ம் நிற்

க�ைமயான மாங்கல் ய ேதா. இப்ப�ப்பட்ட ஜாதக�க்� தி�மணம் 35
வய� அல்ல� 40 வய��ட ஆகலாம.

31 வய�தான் நடக்கி.

எல்லா

ப�காரங்க�ம் ெசய்�வ�ட்டதாக எ�� கிற. அதற்காக பத்� மாதத்
ப�றக்க ேவண்�ய �ழந் ைதகாரம் ெசய்வதால் ஏ� மாதத் தில்
அப்ப�ப் ப�றந்தால் அ� �ைறப்ப�ரசவம் ஆ.

ப�றந்?

ப�றந்த �ழந்ைதை

ஹ�ட்ட�ல் ைவத்�க் காப்பாற்ற. ப�ப், வசதி, உத்திேயாக, ைகநிைறய
சம்பளம் இ�க்க. ஆனால் மைனவ� ேயாகம் ஜாதகத்தில் இல. 2-2-2010
�தல ரா� தைச ஆரம்ப. 14-10-2012 வைர ரா� �க்தி தன� �க்தி நடக்க.
இதன்ப�ற� �� �க்திய�ல் மாப்ப�ள்ைள வ� ட்டார் வ��ம்�கிற
மாப்ப�ள்ைளக்

�ம் ப��த்த மாதி� ெபண்.

அதற்காக ந�ங்கள் ெசய்ய ேவண்�ய �க்கியமான -

�லின��ர்க்க

ேஹாம�ம, கந்தர்வராஜ ேஹாம�ம் ெ, அவ�க்� கலச அப�ேஷகம் ெசய
ஈர உைடகைள தானம் ெசய்ய ேவண. இத்�டன் ேவ� பல ேஹாமங் க
இைணத்�ச் ெசய்ய ேவ. இைவ பள்ளத்��ல் அ�ள்நந்தி ஆஸ்ர
�ைறயாகச் ெசய்யப்.

இதற்� ெலன�ன் ப�ர� வரேவண.

இைதச்

ெசய்வதால் நல ்ல மைனவ��ம் தி�ப்தியான மண வாழ அைம�ம.
ந�ங்கள் வ��ம்ப�னால் ெதாடர்� ெகா.
எஸ.எஸ.

ஏற்பா� ெசய்யல.

ேவலன,

சங்கரன்ேகாவ.

● தன�யார் கல்��ய�ல் ேவைல ெசய்க. கம்ப்�ட்டர் இன்ஸ்
ஆரம்ப�க்கலாம்

என்� உ. கிரக நிைல சாதகமாக உள்ளத? தி�மணம்

எப்ெபா�� நடக்?
சிம்ம ராச, �ர நட்சத்தி, வ��ச்சிக லக். 2013- ஜனவ�ய�ல்30 வய� ���ம.
2012- �சம்ப�ல் சந்திர தைச �.
���ம.

அன்ன�ய சம்பந.

அ�த்� ெசவ்வாய் தைசய�ல்

கம்ப்�ட் டர் ப�த்த .

2012- ஜனவ�ய�ல்

ஏழைரச் சன� ��ந்த�ம் சந் திர தைச சந் திப்�. அதன் ப�ற� ந�ங்க

வ��ம்ப�ய மாதி� கம்ப்�ட்டர் ெசன்டர் ஆரம.

நாக

ேதாஷ

நிவர்த்திக் �ம் சன� ேதாஷ நிவர்த் திக்�ம் களஸ் திர ேதாஷ நி
ப�காரம் ெசய்�ெகாண்டால் நல்ல மைன நல்ல மண வாழ்க்ைக
அைம�ம.

பள்ளத்��ல் ெசய்.

சிவமண�க்

ெகாள்ள�. for more magazines visit www.arrkay.blogspot.com

��க்கைள ெதாடர

இந்த

வார ராசிபல

8-11-2011 �தல்14-11-2011 வைர
ேஜாதிடபா� "அதிர்ஷ்' சி. �ப்ப�ரமண�ய
சந்திரன் மா�:
ஆரம்ப- ம� னம
9-11-2011- ேமஷம
11-11-2011- �ஷபம
13-11-2011- மி�னம
கிரக பாதசாரம:
��யன: வ�சாகம- 1, 2, 3.
ெசவ்வா: மகம- 1, 2.
�தன: அ�ஷம- 3.
��: அ�வதி- 3 (வக்ர).
�க்கிர: அ�ஷம- 3, 4, ேகட்ை- 1, 2.
சன�: சித்திை- 1, 2.
ரா�: ேகட்ை- 2.
ேக�: ேராகிண�- 4.
கிரக மாற்ற:
��- வக்ர.
11-11-2011- �தன் வக்ரம் ஆர.
ேமஷம
(அ�வ�ன�, பரண�, கி�த்திைக1-ஆம் பாதம் �)
ேமஷ ராசிநாதன் ெசவ்வா5-ல் தி�ேகாணம் ெப�கிற. ��வ�ன்
பார்ைவைய�ம் ெப�கிற. 5-க்�ைடய

��யன் ந�ச ராசிய�நின்றா�ம

ந�சபங்கம் ெப�கிற. வண் ெசல�களா�ம் கடன்

ப�ரச்சிைனகளா�ம
உைளச்சல் உண்டாக. ஆடம்பரச் ெசல�க�ம் �பச் ெசல�
அதிக�க்�. அத்தியாவசியமான பயணங்கள�னால் ெசல�கள் உண. சிலர்
ஒேர இடத்தில் இ�ந்� ேவைல ெசய்ய ��யாத நிைலய�ல்சல,
தி�ச்சல்க�க்� ஆட்ப. வ�மானம்

ஓரள� கண�சமாக வந்தா�ம் அ

ேசமிக்க ��யாதப� தவ�ர்க்க��யாத ெசல�கைளச் சந்திக். 2-ஆம்
இடத்தில் உள்ள

, ��ம்பத்தில் ��ந்�ெகாள்ளாமல் அர

அனர்த்தமாக்கி வ�த்த�ண்டா�ம் �ழ்நிைலைய .
என்றா� ெஜன்ம �� அந்தந்த ேநரம் ஏற்ப�ம் சலிப்�கைள மாற்.
�ஷபம
(கி�த்திைக2-ஆம் பாதம் �, ேராகிண�, மி�கசீ�ஷம்2-ஆம் பாதம் �)
�ஷப ராசிநாதன் �க்கிர7-ல் இ�ந்� ெஜன்ம ராசிையப் பார்க. ராசிநாதன்
ராசிையப் பார்ப்ப� நல்ல. ஆனால் ெஜன்ம ேக��5-ஆம் இடத்� சன��
7-ஆம் இடத்� ரா�- உங்கள் ேதகநிைலய�ல் பாதிப்� பங்கத்திற்� இ
என்றா�ம் மைனவ� அல்ல� ப�ள்ைளையப் பற்றிய கவைலகைள உண
உஙகைள ேநாக�க்கலா. அதன் காரணமாக உடல்நலம் பாதிக்கப். 4க்�ைடய ��யன6-ல் மைறவ�ம் ந�சமைடவ�ம் �. தாயா�ன் உடல்நிை
பாதிக்கப்படல. அல்ல� சேகாதரர் வைகய�ல் சஞ்சலங்கள் ஏ. �� 12ல் வக்ரமைடவதால் உங்கைள நம்ப� சிலர் பணப் ெபா�ப்�கக்கலா.
அைத உங்கள் அவசரத் ேதைவக்�

எ�த்�ப் பயன்ப�த்த, ப�ற�

அவர்கள் ேகட்�ம்ேபா� அக்கம் பக்கம் �ரட்� நாணயத்ைதக் காப
உ�வா�ம. எைத�ம் கணக்�ப் பார்த்� திட்டமிட்�ச் ெசயல.
மி�னம
(மி�கசீ�ஷம்3-ஆம் பாதம் �, தி�வாதிைர, �னர்�சம3-ஆம் பாதம் �)
மி�ன ராசிநாதன் �தன6-ல் மைறகிறா. 6-க்�ைடய ெசவ்வா3-ல் அமர்ந
�தைனப் பார்க்கி. 8-க்�ைடய சன�4-ல் நின்� ராசிையப் பார்க். சேகாதர
வைகய�ல் சச்சர�கைள சந்திக்க ேந�. பண����ம் இடத்தி
உடன��ப்ேபா�ன் ெதால்ைலகைளச் �மக்க ே. திட்டமிட்ட �யற்சிகள�
கா�யங்கள��ம் த, தாமதங்கைளச் சந்திக்கக. 5-ல்

��யன

ந�சமைடவதால் ப�ள்ைளகள் வைகய��ம் ெதால் அ�பவ�க்க ேவண்.
நிலம் ெதாடர்பான வ�ஷயங்க- �யல் எஸ்ே, �மி சம்பந்தப் ப
ெதாழில்கள�ல் க�ைமயான �யற்சி ெசய்ய . அேதசமயம்
உைழப்�க்ேகற்ற பலைன�ம் அைட. 10-ஆம் இடத்திற்� சன� பா.
சில�க்� பண�ய�டம் மாறல. அல்ல� ேவைலச்�ைம அதிக�க்க.
�யெதாழில் அதிபர்க�க்� லாப�ம் நஷ்ட�ம் மாறி மா. ெகாள்�தல
ஸ்டாக்�கைள ேசமித்� ைவக்காமல் கவனமாக நடந்�ெ.
கடகம
(�னர்�சம4-ஆம் பாதம் �, �சம, ஆய�ல்யம் �)
கடக ராசிநாதன் சந்திரன் ஆேராகணகதியாக சஞ்ச�க். 9-க்�ைடய ��10-ல்

இ�க்கிறா. 10-க்�ைடய ெசவ்வாைய �ம் பார்க். ப��ரணமாக
தர்மகர்மாதிபதி ேயாகம் ஏற்ப�. ப�ரச்சிைனகள் ஆய�ரம் இ�ந்தா�ம்
வட்�க் கன்�க்�ட்�யாக மகிழ்ச்சியாக வ.

அ�ப்பைட வாழ்க்ைக வ,
ெசௗகர்யங்க�க்�ம் �ைறவ��. அேதசமயம் எதி�ம் நிைறவ��க். 10ல் �� வக்ரமாக இ�க்�ம், ேநர� பஸ்ஸில் பயணம் ேபாகாமல் ம
மாறிப் ேபாவ�ேபால ெதாழி�ம் சம்பாத்திய�ம் மாறி மாறிப் ேபாய்க
இ�க்�. ஆனா�ம் ேதைவகள் �ர்த்தியை. 5-ஆம் இடத்தில் ,
�க்கிர, ரா� சம்பந்தம் ெ, ெசவ்வா, சன� பார்ைவ ையப் ெப�வதா
எதிர்காலத்திட்டங்கதி�த்தங்கைள�ம் மா�தல்கைள�ம் ஏற்ப
ெகாண்ேட இ�க். நிைலயான ெகாள்ை, உ�திப்பா�க்� இடமி�க்.
சிம்ம
(மகம, �ரம, உத்திரம1-ஆம் பாதம் �)
சிம்ம ராசிநாதன் ��ய3-ல் ந�சமாக இ�ந்தா�ம் ந�சபங்கம் ெப�க.
ெஜன்ம ராசிய�ல் பாக்கியபதி ெசவ்வாய் பலம் ெபற்� ��வ�ன் பார்
ெப�கிறார. ஏழைரச் சன� இன்�ம் இரண்� மாதங்கள�ல் ��யப்

.

"யாைன வ�ம் ப�ன்ேன மண�ேயாைச வ�ம் �' என்ற�ேபா, சன�
மா�வதற்� �ன்னேம உங்க�க்� நல்ல அறி�றிகைளக் காட்�
ேபாவார. எதி�கள் எல்ல உதி� களாகி வ��வார்க. �ேவா� ேசர்ந்த நா�
மணம் ெபற்ற�ேபால உங்கைளச் சார்ந் ேதா�ம் உங்களால் நன்.
பரமசிவன் க�த்தில் இ�ந்த , "க�டா ச�க்கியம?' என்� ேகட்ட�ேபா
ஒ�சிலர் உங்கைளப் பார்த்�க் ே. ந�ங்க�, "இ�க்�மிடத்தி
இ�ந்தால் எல்லாம் ெசௗக்' என்� அவர்கைள உதாசீனப் ப�த்�வ.
ெமாத்தத்தில் �ட்டா�ம ெகட்�க்கார�மில. ேநரம் காலம
�ட்டாைள�ம் அறிவாள�யாக; வரைன�ம் ேகாைழயாக்.

கன்ன
(உத்திரம2-ஆம் பாதம் �, ஹஸ்த, சித்திைர2-ஆம் பாதம் �)
ெஜன்மச் சன� வ�லக இரண்� மாதம் இ�க. அதற்கிைடய�ல் சிலைர
பாடாய்ப்ப�த்�க. சிலைர உச்சாண�க் ெகாம்ப�ல் ஏற்றிவ�. ஆனால்
சன�ப் ெபயர்ச்சிக்�ப் ப�ற�தான் ஏற்றப்பட்டவன- இறக்கத்தி
உள்ளவன் ஏற்றப் ப�வானா என்� ெத. கண்�� கண் றக்�ம
ேநரத்தில் �னாமி மா�தைல ஏற்ப�த்�வ�, சன� பகவா�ம் மாற்றங் க
ஏற்ப�த்�வ. அவரவர் �ர்வ �ண்ண�ய வ�திப்ப� அந்த மாற்றம் ஏற்
இ�க்கலா; இறக்கமாக�ம் அைமயல. அேதேநரம் சன� எல்லாைர�ம் ெக�
மாட்டா. தப்� ெசய்கிறவைன தண்�ப. நிரபராதிைய வ��தைல ெசய்வா. 9-

ஆம் இடத்�க்

ேக��ம் அவைரப் பார்க்�ம- �ர்வ �ண்ண�

பலமி�ந்தால் காப்பாற்றப் ப�. �ர்வ �ண்ண�ய ேதாஷமி�ந்தால்
நிவர்த்தி ெசய்ய காைரக்�� பள்ளத்�ர் அ�ள்நந்தி ஆச, சிவமண�க்
��க்கைள சந்த்� ப�காரம் ெசய்� ெகாள். ெசல: 99446 62238.
�லாம
(சித்திைர3-ஆம் பாதம் �, �வாதி, வ�சாகம்3-ஆம் பாதம் �)
�லா ராசிநாதன் �க்கிர2-ல் இ�க்கி ற. �லா ராசிய�ன் ேயாகாதிபதியான
சன�ய�ன் சாரத்தி�ம் ப�ற� பாக்கியாதிபதியான �தசாரத்தி�ம
சஞ்ச�க்கிற. அத்� டன் �தேனா� ேசர்க், சன�ய�ன் பார்ைவ�
கிைடக்கப் ெப�கிற. �க்கிர �க்� வ�� ெகா�த்த ெசவ்வா�ம் ப றார.
ெஜன்ம ராசிக்�ம் �� பார்ைவ கிைடக். ஆன்மிகப் பண�ய�ல் நா�க்�
ெசல�க�ம் ��கிற; வ�மான�ம் ெப�� கிற. ஆனா�ம் இன்ன�
ேத�தல் நிற்கவ�ல. ஏ�நாதர் ெசான்ன�ேபால ேத�ங்கள் கிைடக்கப;
தட்�ங் திறக்கப்ப. வ� கட்,

வாகனம் வாங்க அல்ல� ம, கட்டடம
சீர்தி�த்தம் ெசய்ய என எல்லாத் திட்டங்க�ம். �ப �த��க�ம்
உ�வா�ம. 11-ஆம் இடத்�ச் ெசவ்வா�ம் அவைரப் பார்க்
உங்க�க்� ஆற்றைல�ம் ெவற்றிைய�ம் வா� வழங.
வ��ச்சிக
(வ�சாகம்4-ஆம் பாதம் �, அ�ஷம, ேகட்ைட ��)
வ��ச்சிக ராசிநாதன் ெசவ்வ10-ல் பலம் ெபற்� ��வ�ன் பார்ை
ெப�கிறார. ெசவ்வா�ம் தன் ராசிையப் பார்க. 11-ஆம் இடத்� சன�
உங்கள் ராசிையப் பார்க். எ� நடக்க ேவண்�ேமா

அ� நன்றாகேவ ந

கிற�. இ�ந்தா�ம் இன்�ம் இரண்� மாதத்தில் சன�ப்ெபயர்ச்ச
ஏழைரச் சன வ�கிறேத- அ� எப்ப� இ�க்? அ� என்ன ெசய்�ம் எ
கற்பைன பய�ம் ஏற்ப�க. வ��ச்சிக ராசிக்12-ல் உச்ச மைட�ம் சன�
பார்ைவையப் ெப�வதால் �பவ�ரயம் என்� எ�த்�க்ெ. "நான்
ெசய்�ம் வ�ைனதான் என் ெசய்�ம் ேகாள் என் ெசய்�ம என்
ெசய்�ம் தா�ம் சிலம்�ம் ��கன் ைக ேவ�ம் என்�ன் ' என்�
��க பக்தர் பா�ய�ேப, ஞானசம்பந்த"ஆச� நல்ல நல்ல அைவ நல
நல்' என்� பா�ய�ேபால அ�யார்களாக மாறிவ��ங. நவகிரகங்க�ம
அ�க்கிரகங்களாக மாறிவ�.
த��
(�லம, �ராடம, உததிராடம்1-ஆம் பாதம் �)

த�� ராசிநாதன் ��5-ல் இ�ந்� ெஜன்ம ராசிையப் பார்க; வக்ரமாக
இ�க்கிறா. 5-ஆம் இடம் ம, திட்ட, மக்க, மகிழ்ச்சி ஆகியவற்ை
�றிக்�ம் இ. ��வ�ன் பார்ை9-ஆம் இட, 11-ஆம் இடங்க�க்
கிைடக்கிற. ெஜன்மராசிைய�ம் பார்க்கி. அதனால் உங்கள் திட்டங
ேதைவக�ம் �ர்த்தி யை. தகப்பனா�ன் ஆதர� ெப�. பக்திப் பரவச�
��ம. (�ர்வ �ண்ண�ய ஸ்த). ெசய்�யற்சிகள�ல் ெவற் அ��ல�ம்
எதிர்பார்க்க. ெகௗரவ�ம் ெசல்வாக்�ம் ெ. 10-ஆம் இத்ைத�ம10க்�ைடய �தைன�ம10-ல் உள்ள சன� பார்ப், சில�க்� �திய ெதாழில
வாய்ப்�க�ம் ெவள��ர் ேவைல வாய்ப்�ம். �தைன ெசவ்வா�ம
பார்க்கிற. வ��ம்ப�ய ேவைல அல்ல� வ��ம்ப�ய இடப்ெபயர்ச்சி�ம. 4ஆம் இடத்ைத சன� பார்ப்பேதா� ெ�ம் பார்க்கி. 3-ஆம் இடத்ைத�
ெசவ்வாய் பார்க்க. மனதில் �ழப்பங்கள் வ. தன்னம்ப�க் ைக
ைத�ய�ம் உ�வா�. அ�ேவ உங்கள�ன் ஆேராக்கியத்திற்�ம் வழ.
மனபலேம உடல்பல.for more magazines visit www.arrkay.blogspot.com
மகரம
(உத்திராடம2-ஆம் பாதம் �, தி�ேவாணம, அவ�ட்டம2-ஆம்பாதம் ��)
மகர ராசிநாதன் சன�9-ல் இ�க்கிற. 9-க்�ைடய �த�ம10-க்�ைடய �க்கிர�
11-ல் ேசர்ந்தி�க்கிற. தர்மகர்மாதிபதி ேயாகம் எனப. 4-ல் உள்ள �10ஆம் இடத்ைதப் பார்க். �திய ெபா�ப்�க�ம் பதவ�க�ம் உங்
மகிழ்ச்சிக் கடலில�ம. அேதசமயம் பணச் �ைம�ம் அதிக ம. ந�ங்கள
வகிக்�ம் அல்ல� ஏற்�க் ெகாண்ட ெபா�ப்�கள�ல் ஏற்ெகனேவ
ெசய்த தவ�கைளத் ேதாண்�த் ��வ�க் கண்�ப��ப்பதற்ேக ேநர
இ�க்�. வ�டா�யற்சிேயா� ெசயல்பட்டால் �ைதயல்

எ�த்த

தவ�கைளக் கண ப��த்� தவ� ெசய்தவர்கைள ந�திக்��ன் நி�.
அதனால் �ற்றி உள்ேளா�ன் பைககைள�ம் ஏற்கத் தயாரா.
இ�ந்தா�ம் உங்கள் வாய்ைம�ம் �ய்ைம�ம் ேநர்ைம�ம
�ைணயாக நின்� வழிநடத். �னாமிய�ேலேய ஸ்வ�ம்மி(ந�ச்ச) ேபா�கிற
பக்�வ ெபற்ற உங்க�க்� இெதல்லாம் சர்வச. ம�ய�ல கனமில்ை;
வழிய�ல் பயமில்.
�ம்ப
(அவ�ட்டம3-ஆம் பாதம் �, சதயம, �ரட்டாதி3-ஆம் பாதம் �)
ராசிநாதன் சன�8-ல் மைறந்தா�ம் ெசவ்வாய�ன் சாரம் ெப. ெசவ்வாய
ெஜன்ம ராசிையப் பார்க்க. ெசவ்வாய்க்� �� பார்ைவ கிைடக. ஆகேவ,

ெமய�ன் �ரான்ஸ்பார்ம�ல் இ�- கனக்ஷைன வாங்கி ப
ெகா�ப்ப�ேபால உங்கள் கா�யங்கள�ல் ெவற்றி�ம் நன்ைம�. சன�,
ெசவ்வா, �� சம்பந்தத் தின் பலன் . ெசவ்வாய�ன் சார
ெபற்றதிலி�ந்� �லா சிய�ன் பலன் சன�க்�க் கிைடத்�வ�. அதாவ� 9ஆம் இடத்� சன�ய�ன் பலன் உச். எனேவ, இப்ேபாதி�ந்ேத அட்டமத
சன� ��ந்த மாதி�தா. உங்கள் கா�யங்கள��ம் நல்ல தி�
�ன்ேனற்ற�ம் எதிர்பார். ெபா�ளாதார நிைலய��ம் �ன்ேனற்றம
தி�ப்பஙள் உ�வா�. தனாதிபதி �� பாக்கிய ஸ்தானத்ைத�ம்
ஸ்தானத்ைத�ம் பார்ப, தாராளமான வர�- ெசல�க�க்� இடம
உண்டா�. சில�க்� �ப பயண�ம் பயணத்தால் பல�ம் . ேதக
நிைலய��ம் �ன்ேனற்ற�ம் உண.
ம� னம
(�ரட்டாதி4-ஆம் பாதம் �, உத்திரட்டா, ேரவதி ��ய)
ம� ன ராசிநாதன் ��2-ல் வக் அைடகிறார. 2-க்�ைடய ெசவ்வா6-ல
மைறந்தா�ம் அவைரப் பார்க். ெசவ்வா�ம் ெஜன்ம ராசிையப் பார்க.
அத்�டன4-க்�ைடய �த�ம9-ல் நிற, அவைர�ம் ெசவ்வாய் பார்க்.
வாக், தனம, ��ம்ப, வ�த்ை, கல்வ, �கம, �மி, வ�,
� வாகனம் ஆகிய2-ஆம்
பாவம, 4-ஆம் பாவம் சம்பந்தப்பட்ட பலன்கள் எல்லா
அ��லமாக�ம் ஆதரவாக�ம் அைம. உடல்நிைலய�- ேதக
ஆேராக்கியத்தில் சற்� அதிக கவனம் எ�த்�க் ெகாள்�ம் �ழ்ந.
��ம்பத்தில் அவ்வப்ேபா� சி�சி� ப�ரச்சிைனகள் ஏற்பட்டா�ம் ம
மாற்றமிக்கா. இல்லறத் �ைணவ�ய�ன் ேயாசைனகள் நலம. ஆனா�ம்
7-ல் சன� இ�ப்பத ெநல்லிக்கன� ேபால �தலில் �வர; ப�ன்� இன�க்.
ெதாழில, வ�மானம, ��ம்பச் �ழ்நிைல எல்லாம் வழக்கம்ேபால .
உங்கள் ஆன்மிகப் பயணங்க�ம் ெதய்வ ஸ்தல யாத
ப�ரார்த்தைனக�ம் பலன்; ெவற்றி த�.

கன்யாஹஸ்
1. உடலில் நரம்�த் தளர்ச்சி ஏற்படாமல் இ�ப்பதற்� ஜாதகத்தி,
உச்சம் ெப, ேகந்தி, ேகாணங்கள�ல் �ப பலம் ெபற்றி�ப்ப� அவசி.
2. கல்வ�த் �ைறய��ம் வ�யாபாரத் �ைற ய��ம் ஒ�வர் வளர்ச
ேவண்�மானால் �த4, 10-ஆம் வ��க�டன் ெதாடர்�ெக, வ�யாழனால்
ேநாக்கப் ெப, �ப கிரகத்�டன் ��ய��ப அவசியமா�ம.
3. ஒ� ஜாதகத்தில் எந்த அள�க்� �தன் பலம் ��ய��க்�ே
அள�க்ஜாதக�ன் கண�த ஞானம் ��ய��க.
4. அரசியலி�ம் ச; ந�திமன்றங்கள��ம்; தர்க்க வாதங்கள் நி
இடங்கள��ம் - �ன்னண�ய�ல் நின்� ப�ரகாசிக்கின்றவர்கள் �
ெபற்றவர்கள் ஆவா.
5. ேதர்ந்த எ�த்தாள, திறைமயான ேபச்சாளர், வ�கடமாகப் ே�கின்றவர்,
அர்த்த�ஷ்��டன் ஆண�த்தரமான க�த்� கைள ெவள�ய��கி
ஆகிேயா�க்� ராசிய��ம் அம்சத்தி�ம் �தன் வ�ேசடமான நிைல
இ�க்கக் �.
6. �தன்2, 5, 9, 10 ஆகிய இடங்க�க்� அதிபதியாகி பலம் ெபற்றி�ப்பா, அந்த
ஜாதகர் மைன நல, மக்ள் நல, ெதாழில் நலம் மற்�ம் எல்லா ெசௗபாக
கைள�ம் ெபறக் ��யவர் ஆ.
7. �ப கிரகத்�டன் ேசர்ந்தி�க்�ம் �தன் ஆதிபத்திய வ�ே,
நவாம்சத்தி�ம் பலம் ெபற்றி�ப்பாரானால் அந்த ஜாதகர் ந�நிைல .
8. ஜாதகத்தில் �த�க்பஞ்சமாதிபத்தியம் ஏற, பஞ்சமத்திேலேய அவ
பலம் ெபற்றி�, அவ�க்� வர்க்ேகாத்தமாம்ச�ம் ஏற்ப�மானால்
ேஜாதிடத்தில் ேதர்ச்சி ஏற்ப�ெமனச் ெச.
9. பல�ள்ள �தன் தன்�ைடய தசா காலத்தில் அந்தந்த ஜ வாழ்க்ை

ய�ல் ேதைவப்ப�கிற வ�ஷயங்ப் �ர்த்தி ெசய்ய ைவ. �றிப்பாக
மாணவர் என்றால் ப�ப், வ�யாபா�கள் என்றால் வ�யாபா ரத்,
வ�நிேயாகஸ்தர்கள் என்றால் அந்த

அந்தத்- இவ்வா� சம்பந்தப்

இனங்கள�ல் நற்பலன்கைள உண்� ப.
10. ேமஷம் ெஜன்ம லக்னம, �தன்7-ஆம் வ��ல் இ�க, லக்ேனசன் பலவ�ன
ெபற்றி�ந்த, ஜாதக�க்� வாழ்க்ைகத் �ைணவ�
ேபா� மான அள�க்�

அல்ல� �ைணவன

ஒத்�ைழப்� ஏற்ப�வ� �.

11. ேமஷத்தில் ப�றந்தவர்க�க்� ெசவ்வாய் மகரத், �தன்6-ஆம்
வட்�ல் ஆட்சி ெபற்றி�ந்தால் பைல் உபாைத என்ப�

இர.
12. ேமஷ லக்ன ஜாதகர்க�க்� �3-ஆமிடத்தில் ஆட்சி ெ, ��வ�னால்
பார்க்கப்பட்டாரானால, வர,
� பராக்கிரமம் ஏற்.
13. �ஷப லக்ன ஜாதகர்க�க2, 5-ஆம் வ��க�க்��ய �த5-ல் உச்ச
ெபற்றி�ப் பாரானால் �ர்வ �ண்ணதினால் அறிவாற், ெசல்வ,
ெசௗபாக்கியங்கள் எல்லாம் ஜாதக�க்�

உண்டா.

14. ெஜன்ம லக்னம் �ஷபம, �தன்12-ஆமிடம் ��ந, �ப கிரகங்களால
ேநாக்கப்படாத நிைல ஏற்ப�மானால் அந்த ஜாதக�க்� அறிவாற்றல்
இ�க்�. ெசல்வச் ச��க்�ம் இ.
15. �ஷப லக்னத்தில் ப�றந்தவர்க�க்� �க்கிர�ம் �த�ம்

லக்னத்தில் இ, சன� மகரத்தில் ஆட்சி ெபற்றி�ப்பாரா னால் ச�தா
ஒ� ப�திைய நிர்வகிக் கின்ற ஆற்றல் ஜாதக�க்� ஏற. மற்ைறேயார
ரசிக்கக் ��ய வைகய�ல் கைலத் �ைறகள�ரகாசிக்க�ம் சந்தர்ப்பம்.

16. ெஜன்ம லக்னம் �ஷபம, லக்ேனச னாகிய �க்கிரன் உச்சம, �தன்10ஆம் இடத்தில் இ�ப்பாரானால் அந்த ஜாதகர் மற்ைறேயாரால் பா
வைகய�ல் கவர்ச்சி அம்சத்ேதா� வாழ்கின்ற வாய்ப்ைபப.
17. ெஜன்ம லக்னமி�னமாகி, �தன்

லக்னத்திேலேய இ, நவாம்சத்தி

வர்க்ேகாத்தமம், சந்திரன2-ல் ஆட்சி ெபற்றி, �� 9-ஆம் வ�ட்�
இ�ந்� லக்னத்ைதப் பார்ப்பாரானால் ஜாதகர் ேதர்ந்த அற,
சிந்தைனயாளராக�, கற்பைன வளம் மிக்கவராக�ம் வ�ளங்க.
18. மி�னத்தில் ப�றந்தவர்க�க்�4-ஆம் இடத்தில் உச்சம, �க்கிரன5-ல்
ஆட்சி ெபற்றி�, வ�யாழன் த�சில் இ�க்கப் ெபற்றால் அந்த
வாழ்க்ைகய�ல் ஒ�சில ேநரங்கள�ல் உன்னதமான நிைல ைமகைளச் சந்
வாய்ப்�.
19. மி�னம் ெஜன்ம லக்னம, லக்ேச னாகிய �தன்6-ஆம் வ�ட்�ல் இ,
எந்த �பகிரக�ம் அவைரப் பார்க்காமல் இ�க்� மானால் அந்த ஜாத
பண�கள் ெசய, நிைறய வ�வாய் ெபறாமல் வாழ்க்ைக ையக் கடத்திச

ேநரலாம. இதர கிரகங்கள�ன் ஆதிக்கம் இல்லாமல் ேபாய் பலவ�னமான
என்றால் ேம�ம்கடங்கள் அதிகமா�ேம தவ�ர வளர்ச்சிக்� இட.
20. மி�ன லக்னத்தில் ப�றந்தவர லக்னாதிபதியாகிய �தன் பஞ்
ஸ்தானத்தில் �க்கிர�டன் ��, சந்திரன் ேமஷத்தில் , அவ�டன்
�டேவ ���ம் இ�ப் பாரானால் அந்த ஜாதகர் வ�யாபாரத் �ை
அப�வ��த்தி அைடய�, கைல�ட்பங் கள�ல் ேதர்ச்சி , வசதிகேளா�
வாழ�ம் வாய்ப்�கள் அைமயப் ெ. for more magazines visit www.arrkay.blogspot.com
21. கடகம் ெஜன்ம லக்னம, �தன்3-ஆம் வ�ட்�ல் உச்சம் ெபற, ���ம்
சந்திர �ம9-ல் இ�ப்பார்களானால் ஜாதக�க்� சேகாதரர,
சேகாதரர்க�க ஜாத கரா�ம் நலன்கள் ஏற்பட மார்க்.
22. கடகத்தில் ப�றந்தவர்க�க்� �தன் லக்னத்திே, சந்திரன8-ஆமிடம்
�க- இ� ேபான்ற அைமப்� ஏற்ப�மானால் ஜாதக�க்� மனக் க
வ�ரயங்க�ம் சில சந்தர்ப்பங்கள�ல் அதிக அள� ஏற.
23. கடக லக்ன ஜதகர்க�க்� �த6-ஆம் வ�ட்�ல் இ, 10-ஆம்
வட்ேடானாகிய ெசவ்வாய் லக்னத்தில் ந�சம் ெபற்றி�ப்பாரா னா

ெதாழில் ெசய்வதன் �லம் �ன்ேனற்றம் அைடவதற்�க் ��க்கீ
வ�ம.
24. �தன்

வ�த்தியாகாரகனாைகய�ன, கடக லக்னத்தில் ப�றந்த ஜாதக்�ப

�தன� ஆதிபத்திய வ�ேசடம் இல்லாமல் ேபாகின்ற நிைலையக், கல்வ�த
�ைறய�ல் அந்த ஜாதகர் �ன்ேனற்றம் அைடய ��யா
ெசால்லிவ��வதற்கில. �தனானவர் கன்ன�ய�ல் ஆட்சி ெபற், வ�த்யா
ஸ்தானாதிபதியாகிய �க்கிர4-ல் ஆட்சி ெபற்றி, வ�யாழன் ெவ்வா�டன
�� 9-ல் இ�ப்பாரானால் வ�த்தியாபங்கம் என்ப, ஜாதக�க்�க் கல்வ�ய
ேதர்ச்சி உண்டாகக்.
25. சிம்மம் ெஜன்ம லக்ன, �தன்11-ஆம் இடத்தில் �க்கிர�டன் ��,
�� ெசவ்வா�டன் �� த�சிலி�ந்� பார்க்�ம் க- இந்த அைப்�ைடய
ஜாதக�க்�த் - தான்ய சம்பத்�க்கள் ேசர்வதற்.
26. சிம்மம் ெஜன்ம லக்ன, லக்ேனச னாகிய ��யன் லக்னத்திேலேய ,
2-ல் �தன் பலம் ெபற்ற, 5-ல் ெசவ்வா�ம் ���ம் இ�க்கப் ெ
ஜாதகர்

வ�யாபாரத் �ைறய��ம் அரசியல் �ைறய�ன்ேனற் ற

அைடவதற்� உத்தரவாத�.

27. சிம்ம லக்னத்தில் ப�றந்தவர்க�க்� �தன் அஷ்டமத்தில, �ப
கிரகங்கள் அவைர ேநாக்காமல் இ�க்�ம்பட்சத் தில் அவ�ைடய த
காலங்கள�ல் - தான்ய லாபத்ைத ஜாதகர் எதிர்பார்க்க.
28. சிம்மம் ெஜன்க்னமாக, ��யன் ந�சம் ெ, அவ�டன் �தன் ��ய��,
�க்கிரன2-ல் இ�க, இந்த �ன்� கிரகங்கள�ல் ��யன் ந�சமைட, ந�சன்
நின்ற ராசிநாதனாகிய �க்கிரன் �தன் வ�, �தன் �க்கிரன் வ�ட்
ப�வர்த்தைன ெப�கின்ற காரணத்தால் �தன்
ஜாதக�க்�ச் சில இனங்கள�ல் �ன்ேனற்றம் ஏற்படத்.
29. ெஜன்ம லக்னம் கன்ன�, லக்ேனச னாகிய �தன் லக்னத்தில், 2-ல்
�க்கிர�ம் சன��ம் ��ய�, இந்த மாதி� அைமப்�ைடய ஜாதகர் சின,
நாடகம, நாட்�யம் ேபான்ற கைலத் �ைறகள அல்ல� மக்கைள வகரம்
ெசய்கின்ற இதர இனங்கள�ேலா ேதர்ச்சி ெபற்�ப் �கழ்ெபற வா.
30. கன்ன�யா லக்னத்தில் ப�றந்த ஜாதக�க்7-ஆம் இடத்தில் ந�சம்

,

ந�சபங்கம் ஏற்படாதி�க்�ம, நரம்�த் தளர்ச்ச- ெபா�வாக உடல்
பலவனத்திற்�ம் இட .

31. லகனம் கன்ன�யா, �த�ம் �க்கிர�ம் ஒன்9-ேலா, 10-ேலா இ�க்,
கடகத்தில் �� உச்சம் ெபற்றி�க்�ம் ஜாதகர்- உறவ�னரா�ம,
நண்பர்களா, அரசாங்கத்தா, அறிவாற்றலா�, ெதாழில் வளத்தா,
ெபற்ேறாரா� அ��லம் ெப�வதற்� இட�.
32. கன்ன�ய லக்னத்தில் ப�றந்த ஜாதகர் க�க்� �தன் லக்னாதிபத
காரணத் தினால் அவ�ைடய பலத்ை, அவ�க்� ஏற்ப�கிற �ப கிரக
ேசர்க்ைகைய,அவர� நவாம்ச பலத்ைத�ம் ெபா�த்� வாழ்க்ைக
அைம�ெமனச் ெசால்ல ல.
33. �லா லக்னத்தில் ப�றந்தவர்க�க்� லகேய �த�ம் �க்கிர�
இ�க், சந்திரன10-�ம் ��யன11-�ம் இ�க்கப் ெபற்றால் அந்த ஜா
கவர்ச்சி அம்ச�ம் கற்பைன ஞான�ம் கம்ப�ரமான ேபாக்�ம் உை
வ�ளங்�வார்.
34. ெஜன்ம லக்னம் �லாம, �தன்9-ஆமிடத்திலி�க, அவ�டன் சந்திர�
இ�க், �க்கிரன் கடகத்தில் இ�க்கப் ெபற்ற ஜாதகர்க�க்�ச் ெச,
�க�ம, ெசல்வாக், �ப கா�யங்க�க்�ச் ெசல� ெசய்கின்ற வச,
மற்ைறேயாரால் பாராட்டப்ப�கின்ற த�திக�ம் ஏற்.

35. ெஜன்ம லக்னம் �லாம, �க்கிரன் ந�சம் , அவ�டன ��ய�ம் இ�கஇந்த அைமப்�ைடய ஜாதக�க்� லக்னத்தில் �தன் இ�ப
ைவத்�க்ெகாள்ே. இந்த �தன் பாக்கியாதிபதி என்றா�ம் வ�ர யாதிபத
ெபற், லக்னாதிபதிேயா� ப�வர்த்தைன ெபற்றி�க்கின்ற காரணத்

தைசய�ல் சில நன்ைமகைள உண்� பண்�வாெரம, சில �ைறகைள�ம்
உண்� பண்ணக் .
36. வ��ச்சிகம் ெஜன்ம லக்ன, �தன்11-ஆம் இடத்தில் உச்சம, ��ய�ம்
���ம்10-ல் இ�க- இந்த அைமப்�ைடய ஜாதக�க்� சந்திரன் ம�ன
இ�ப்பாரானால் �த�ைடய தைசய�ல் ஜாதக�க்� அறிவா, ெசல்வாக்,
உற்றா- உறவ�னரால் மதிப்�ம் ஏற்படக. ெபா�ளாதாரத்

�ைறய�ல

�ன்ேனற் றம் ஏற்ப�வதற்�ம்.
37. வ��ச்சிக லக்னத்தில் ப�றந்த ஜாதகர் க�க5-ஆம் வ�ட்�ல் ந�
ெபற்� ந�சபங்கம் அைடயாமல் ேபாவாரா னால் ெபா�ள் , எதி�களால்
ெதால்ைல�, வாழ்க்ைகய�ல் சில சங்கடங் க�ம் ஏற்ப�வதற.
கல்வ�த் தைட�ம் ஏற்பட.
38. ெபா�வாக �த�க்� ஆதிபத்திய வ�ேசட
இல்லாத லக்னம் வ��ச். ஆைகய�னால் �தன
�லமாகச் ெசய்யப்பட ேவண்�ய வ�யாபார
ஜாதக�க்� அப�வ��த்தி அைடய ேவண்�மான
ராசி, நவாம்சம் ேபான்ற எல்லா நிைல கள��ம்
பலம் ெபற்றி�ப்ப, ���ம் பலம் ெபற்றி�
ேவண்�. லக்னாதிபதிய�ன் பல�ம் ஓங்கிய�
ேவண்�. ��, ெசவ்வாய் ஆகிேயா�ன் ப
ஓங்கிய��க, �தன் பலம் �ைறந்தி �க்�மா
�ன்ேனற்றத்தில் ஒ� வ��சபடாமல் ேபாகா.
39. த�� லக்னத்தில் ப�றந்த ஜாதக�க்�
��ய�டன் ��9-ேலா, 10-ேலா இ�ப்பாரானா, தர்மகர்மாதிபதி ேயாக
ஏற்ப�கின்ற காரணத்தினால் ெசல், ெசழிப்�, இன்�ம் இதர சிறப்�க
ஏற்படக் �.
40. ெஜன்ம லக்னம் த�ச, 7, 10-க்�அதிபதியாகிய �தன்4-ஆம் வ�ட்�ல் ந�
ெபற, 4-ஆம் வ�ட்ேடானாகிய �12-ஆம் வ�� ெசல- இப்ப�ப்பட்ட நி
ஏற்ப�ம்ேபா� இ�வ�க்�ேம �ைறந்� ேபாவதினால் ஜாதகர் கல்
�ைறய�ேலா, ெபா�வாக வாழ்க்ைகய�ன் இதர அம்சங்கள�ேலா வளர்ச

ெப�வதற்�த் தைட உண்டா ெகாண்��க்.
41. ெஜன்ம லக்னம் த�ச, �தன் ��வ�னால் பார்க்கப்பட்� மி�னத
கன்ன�ய�ேலா இ�க, 5-ஆம் வ�ட்ேடான் பலம் ெபற்றி�ப்பாரானால் ஜா
ெதய்வ பக்தி, நன்ெனறிகள�ல் ஈ�பா, நல்ேலார்கள�ன் ெதாடர
ஏற்ப�வதற்� இட�.
42. த�� லக்னத்தில் ப�றந்த ஜாதகர்க�க்� ���ம் �த�ம10-ஆம்
வட்�ல் இ�,

��யன்9-ல் இ�க, ெசவ்வாய் மகரத்தில் இ�ப்பாரானால
ஜாதக�க்� அரசாங்கத்தில் உன்னதமான பதவ, அரசியலில்
ெசல்வாக்ைக�ம் அைடயக் ��ய த�திகள் உ.
43. மகரம ெஜன்ம லக்னமா, 5-ஆம் வ�ட்ேடானாகிய �க்கிர�டன் சன�10ஆமிடத்திலி�க, �தன்9-ல் ஆட்சி ெபற்றி �ப்பாரானால் அந்த
அறிவாற்றல் ெபற்றி�ப்ப�டன் ெதாழில் வளம, ெபா�ளாதாரச்
ெசழிப்ைபக் காண, வ�யாபாரத்தில் ெவற்றி காண�ம் வாய்ப்�
ெப�வார.
44. மகரம் ெஜன்ம லக்னம, �தன்3-ஆமிடத்தில் ந�சம் ெபற்� , லக்ேனசன
ேமஷத்தில் ந�சம் , இவ்வ��வ�க்�ம் ந�சபங்கம் ஏற்படாமல் ேபா
ஜாத க�க்�க் கல்வ�த் �ைறய�ல் இடர்ப்பா�கள் உண்டாவ.
உற்றா- உறவ�னர் களால் அ��லத்தி தைட ஏற்ப�.
45. மகர லக்னத்திற்�ப்

ெபா�வாக �தன் ேயாககாரகனா, இந்த �தன

எந்தஅள�க்�ப் பலம் ெபற்றி�ப்பாே அள�க்� அறிவாற்ற, ெதாழில்
வள�ம, உற்றா- உறவ�னரால் ஏற்படக்��ய நலன், வ�யாபாரச் ெசழிப்�
ஏற்ப�ெமனச் ெசால்ல ேவ.
46. �ம்பம் ெஜன்ம லக்ன, 5-ஆம் வ�ட்�ல் �தன் பல�டன், 11-ஆம்
வட்��ள்ள ��வ�னால் அவர் பார்க்கப்பட் டாரானால் அந்

அதிர்ஷ்ட வாய்ப்�கள் ஏற்ப. ேம�ம் �ர்வ �ண்ண�ய வசத்தி
ஜாதகர் சகல பாக்கியங் கைள�ம் ெபறக்��யவர. வ�ஷ்� வ�டம
ஈ�பா�ம் பக்தி�ம் ஏற.
47. �ம்பம் ெஜன்ம லக்ன, 2-ஆம் இடத்தில் �தன் ந�சம, �� 3-ஆம் இடத
தில் மைற, சந்திரன5-ஆமிடம் ��ந்தாரா னால் அந்த ஜாதக�க்� �தன
என்ப� வ�ேசடமாக இரா� என்ப�, எதிர்ப்�க் கைள�ம் சில இைள�ம்
ஏற்ப�த்� ெமனச் ெசால்ல ே.

48. �ம்பம் ெஜன்ம லக்ன, லக்ேனச னாகிய சன�

�லா ராசிய�ல் உச்சம்,

�� 11-ஆம் இடத்தில் ஆட்சி, �த�ம் �க்கிர�ம் ஒன்� �� மி�னத
இ�ப்பார் களானால் அந்த ஜாதகர் அரசியலில் ெசல்வாக் �ப.
ச�தாயப் பண�கள் ெசய்� �கழ் ெபற�ம் வா. தன- தான்யங்க
அப�வ��த்தி அைட�. ஒ� ெப�ம்�ள்ள� என்� ெசால்லப்ப�வார்.
49. ம� னம் ெஜன்ம லக்னம, லக்ேனசனாகிய �� லக்னத்தில் , �தன்
கன்ன�ய�ல் இ�ப்பாரானால் ஜாதக�க்� இல் லற வாழ்வ�பான நிைல
ஏற்ப�வதற்� இட�.
50. ெஜன்ம லக்னம் ம�னம, லக்னத்தில் �தன் ந�சம் ெபற்,
லக்னாதிபதியாகிய ��12-�ம, 12-ஆம் வ�ட்ேடானாகிய சன2-�ம் இ�க,
�த�க்� ந�சபங்கம் ஏற்படாமல் ேபா�மானால் �த�ைடய தைசய�
சங்கடங்கள் ஏற்ப�, இலலறத்தில் இைட��க�ம் ஏற்படக் க
உண்.
51. ம� னம் ெஜன்ம லக்னம, லக்ேனசனாகிய ���ம் சந்திர�ம் பஞ்சம
இ�க், �தன் �க்கிர�டன் 9-ஆம் இடத்தில் இ, அவர்க�டன
ெசவ்வா�ம் இ�ப்பாரா, �தனானவர் ��வ�ன் பார்ைவயா
தி�ேகாணத்திலஇ�க்கின்ற நிைலயா�ம் தன்�ைடய தை ஜாதக�க்� சில
இனங்கள�ல் அப�வ��த்திைய உண்� பண்ண .

ஐயா, என்�ைடய உடற்�� ெதய்வம? எப்ப�

வணங்க

ேவண? தய�

ெசய்� �ற�.
-ப�.எஸ.

இைறய�ள்

�வரா,

தி�வள்�.

உங்க�ைடய ேரைகய�ல் க�ட� அைமப்� உள்ளதால் ெப�மாைள வழிப
வா�ங்க. வாரத்தில் ஒ��ைற ெப�மா�க்� �ளசி மாைல � ட்� வண
வா�ங்க.
நான் ��ம்பத்தில் இல்லாமல் தன�யாக வாழ்ந்�. இன� நான் என
வாழ்க்ைகைய எப்ப� அைமத ்�க் ெக?
நல்லப�யாக
-டாக்ட.

என் �லெதய்வம்?

வாழ என்ன ெசய்ய ேவ?
இரா.

வரக்�மா,

நாகப்பட்�.

டாக்டர ் ஐயா அவர், உங்க�ைடய ேரைகய�ல் நாகக் ே, வ�ல்வக் ேகா
ப�ள� ஏற்பட்டதால் உங்க
ஏற்பட்�க் ெகாண்� �க.

வாழ்க்ைகய�, மன�தியாக�ம் �ழப்ப

இதற்� ந�ங்கள் தன்வந் தி� ே, �ர்க்ை

ேஹாமம் ெசய்�ங; உங்கள் ப�ரச்சிைனகள் . உங்கள் �லெதய்வம் அ
கால அவகாசம்

ேதை.

ெதாைலேபசிய�ல்

ெதாடர்

என் ��ம்ப வாழ்க்ைக மகிழ்ச்சியாக ?
ேமம்ப�ம?

� ெகாள்.

என் ெபா�ளாதாரம

என் உடல்நிைல ஆேராக்கியம

இ�க்�ம?
ெசன்ை.

-பாலாஜி,

உங்க�ைடய ேரைகய�ல் அத்திமக் , சங்� �கம் இ�ப்ப, உடல்
ஆேராக்கியம் பாதிக. இதற்� ந�ங்கள் ��ய பகவா�க்� மஞ்சள் அப
ெசய்� வா�ங் .

உங்கள் ��ம்ப வாழ,

ெபா�ளாதாரம் சிறப்பா

ேமம்ப�.
வாழ்க்ைகய�ல்நாள்வைரய�ல் ேசாதைனகைள மட்�ேம சந்த ித்�
ேறன.

எதிர்காலத்ைத நிைனத

்� பயப் ப�க.

வாழ்க்ைகய�

ேமன்ைமயைடய என்ன வ?
ெப�மாள,

-ேக.

க�ண்டன்பாைள,

ேகாைவ.

உங்க�ைடய ேரைகய�ல் ப�, ப�ன்னல் இ�ப்பதால் மற்றவர்கள்
�லபமாக ஏமாற்றி வ��வார்.

இதற்� ந�ங்கள் உங்கள் �லெதய்வ

தட்சிணா�ர்த்திைய�ம் வாரத்தில் ஒ��ைற வணங்கி.
எதிர்காலத்த,

ெசல்வாக,

நான் எலக்ட, ப�ளம்பர்

அதிர்ஷ்ட

ம் உங்கைளத்

ேவைல ெசய்� வ�கி.

ேத.

கைட�ம் ைவத்த

�ந்ேத; தற்ேபா� இல். ம� ளாத கடன�ல் �ழ்கி உள். என் உடன
ேவைல ெசய்பவர்கள் சதி ெசய்கிற. இதிலி�ந்� ம�ண்� வர என்ன ?
��கன,

-ேக.

�சா�பாைளயம,

ேகாைவ.

உங்க�ைடய ேரைகய�ல் வம்சத் தில் பாவங்கள் உள்ளதால் எ
வந்தா�ம் தங். ��ம்பத் தில் �ழப்பங்கைள உ�. உடல்நிைல�ம
பாதிக்�. ந�ங்கள் இதற்� நவகிரகங்க�க்� ஒன்ப� மாதம் தி�ந�� அ
ெசய்ய�.
ஐயா,

ப�ரச்சிைனகள் த�;

என�

நிம்மதி உண்டா.

மகள�ன் ேரைகை அ�ப்ப��ள்ே.

தி�மணம் எப்ேபா

நடக்�?
-ச�மா,
தி�மணம்

ெசன்ை.
வ�ைரவ�ல் நடகவாய்ப்�ள. ஆனால் உங்கள் மகள�ன் ேரைக

�ழி �கம் உள்ளத, தி�மணத்திற்�ப் ப, கணவன- மைனவ� ஒற்�ைம
ஸ்தானம் �ைறய வாய்ப்.
எனக்� �ன்� �ழந்ை. �த்தவள ் ெ; இரண்� மகன். மகன்கள
என்

வயதான காலத்தில் அ��லமாக இ�ப் பா?

ேகாபாலன,

-இராஜ
ஐயா,

உங்க�க்,

இ�ப்பார்.

ெசன்ை.

உங்கள ் மக�க் �ம் உங்கள் மகன்கள்

உங்கள் �லெதய்வத்ைத வணங்கி வ.

எல்லாம

நன்ைமயாக அைம�.
என் ெபற்ேறார்கள் பார்த்த வரன் ச�யாக அை. எனக்� எப்ேபா
நல்ல

வரன் அைமந

்� தி�மணம்

சித்�.

-�மித்ர,
சேகாத�ேய,

ெப�ம?

ெபற்ேறார்கள்ம�� �ைறைய �மத்த ேவ.

உங்க�ைடய

ேரைகய�ல் சங் � �க ம் உள்ள தால் தி�மணம் தைடயாக வா. இதற்�
ந�ங்கள் நவகிரக ேஹாமம் ெசய்� �லெதய் வத்ைத வண; வ�ைரவ�ல்
வரன் அைம�.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful