You are on page 1of 4

ஸ்ரீ நலள஬ஷ்நழயன ததளத்தழபம் செய்யதன் ப௄஬ம் ெர்ய களர்ன றழத்தழகள்

ஸ்ரீ நலள ஬ஷ்நழத் ததயியனத் தங்களுயைன இஷ்ைத் சதய்யநளகக் சகளண்டு உ஧ளெழத்து
யரு஧யர்கள் அத஥கம் த஧ர். அயளுக்குரின ெழ஬ ஧யித்தழபநள஦ நந்தழபங்கய஭ ஜ஧ிப்஧தன்
ப௄஬நளக -அயளுயைன அருய஭, அயய஭ ஆபளதழப்஧யர்கள் அயைன஬ளம்.அத்துைன் ெக஬
களர்னங்க஭ிலும் ெக஬ யிதநள஦ ெழத்தழகய஭ப௅ம் அயைன஬ளம்.
இவ்யளறு ெழத்தழ ச஧றுயதற்குரின நந்தழப நளர்க்கங்கய஭ அனுெரித்து எப்஧டிப் ஧஬ன்
ச஧஫஬ளம் என்஧யதக் களண஬ளம்.

1. அஷ்ை ஐஸ்யர்னங்கய஭ப௅ம் அயையதற்கு . . .
கவ ழ் யரும் நந்தழபத்தழய஦த் தழ஦ந்ததளறும் களய஬னில் எழுந்து -இரு஧த்து ஏழு தையய
ஜ஧ம் செய்னவும்.
நந்தழபம் :
நலள ஬க்ஷ்நீ ர் நலளகள஭ ீ நலளகந்னள றபஸ்யதீ
த஧ளக யய஧ய றந்தளத்ரீ ஧க்தளனுக்பல களரிண ீ

2. எல்஬ளயிதப் ஧னங்களும் ஑மழன . . .
கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதத் தழ஦ந்ததளறும் நளய஬னில் ஧஦ிசபண்டு தையய ஜ஧ம் செய்னவும்.
நந்தழபம் :
஧த்பகள஭ ீ கபள஭ ீ ெ நலளகள஭ ீ தழத஬ளத்தநள
கள஭ ீ கபள஭ யக்த்பளந்தள களநளக்ஷீ களநதள றஶ஧ள

3. ஏதளயது ஑ரு களரினத்யதச் செய்ன எண்ணும் த஧ளது,
அதழல் சயற்஫ழ கழட்ை தயண்டும் என்஫ளல் . . .
கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதத் தளங்கள் எந்தக் களரினத்தழல் சயற்஫ழ ச஧஫ தயண்டும் என்று
எண்ணி஦ளர்கத஭ள அந்தக் களரினத்யத ஆபம்஧ிப்஧தற்கு ப௃ன்஦ர் தழ஦ந்ததளறும் ஧த்துத் தையய ஜ஧ம் செய்து
யபவும்.
நந்தழபம் :
ஜனள ெ யிஜனள யெய ஜனந்தீ ெள஧பளஜழதள
குப்ஜழகள கள஭ிகள றளஸ்த்ரீ யணள

புஸ்தக தளரிண ீ

4. எதழரிக஭ின் சதளல்ய஬க஭ி஬ழருந்து யிடு஧ை . . .

. ஑ன்று நளற்஫ழ ஑ன்஫ளகக் கஷ்ைங்கள் யந்து சகளண்தை இருந்தளல் . அந்த ஜ஬த்யத த஥ளனள஭ினின் தநல் சத஭ிக்கவும். கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதத் தழ஦ப௃ம் ஧தழ஦ளறு தையய ஜ஧ம் செய்து யபவும். . கல்யினில் யல்஬யந ச஧஫ . தநளட்ெ ஧ளக்கழனம் ச஧஫ தயண்டும் என்று யிரும்஧ி஦ளல் . நந்தழபம் : தகத஥ீ நல்஬ழகள ஭தறளகள யளபளலீ தபண ீத்ருயள ஥ளபளறழம்லீ நதலளக்பளஸ்னள ஧க்தள஥ள நளர்தழ ஥ளறழ஥ீ 7. . உள்ளுக்கும் அருந்தக் சகளடுக்கவும். கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதக் களய஬னில் எழுந்தவுைன் ஧஦ிசபண்டு தையய ஜ஧ிக்கவும். நந்தழபம் : யகயல்ன ஧தய ீ புண்னள யகயல்ன ஜ்ஞள஥ ஬க்ஷழதள ப்பஹ்ந றம்஧த்தழ ரூ஧ள ெ ப்பஹ்ந றம்஧த்தழ களரிண ீ 8. தழ஦ந்ததளறும் ஜ஧ிக்கவும். . . நந்தழபம் : ஧ிப்஧஬ள ெ யிறள஬ளக்ஷீ பன்க்ஷக்க்஥ீ வ்ருஷ்டி களரிண ீ துஷ்ை யித்பளயிண ீ ததய ீ றர்தயள஧த்பய ஥ளறழ஥ீ 5.கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதக் களய஬னில் எழுந்தவுைன் ஧தழச஦ட்டுத் தையய. . . எல்஬ள யிதநள஦ த஥ளய்களும் ஥ீங்க . கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதத் தழ஦ந்ததளறும் களய஬னில் எட்டு ப௃ய஫ ஜ஬த்தழல் ஜ஧ிக்கவும். . நந்தழபம் : அர்த்த ஥ளரீஸ்யரி ததய ீ றர்ய யித்னள ப்பதளனி஥ீ ஧ளர்கய ீ பூஜஶரீ யித்னள றர்தயள஧஥ழர தளஸ்தழதள 6. . கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதத் தழ஦ந்ததளறும் நூற்஫ழசனட்டுத் தையய ஜ஧ம் செய்து யந்தளல் கஷ்ைங்கள் ஥ழயர்த்தழனளகும்.

நந்தழபம் : புத்ப ச஧ௌத்பள஧ி வ்ருத்தழஸ்ெ யித்னள த஧ளக ஧஬ளதழகம் ஆப௅பளதபளக்ன றம்஧த்தழ : அஷ்யைஸ்யர்னம் த்யதநய லழ 10. . கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யத இபயில் தூங்கச் செல்யதற்கு ப௃ன் தழ஦ப௃ம் ஧தழத஦ளரு தையய ஜ஧ித்து யபவும். . யிரத்தழ஦ளல் உண்ைளகக்கூடின அச்ெம் அக஬ .நந்தழபம் : றர்ய ப்பநளணள றம்஧த்தழ : றர்யதபளக ப்பதழக்ரினள ப்பஹ்நளண்ைளந்தர் ஧லழர் வ்னளப்தள யிஷ்ணு யதக்ஷள யிபூரணி 9. . நந்தழபம் : நங்க஭ம் நங்க஭ள஥ளம் த்யம் ததயளத்஥ளம் ெ ததயதள த்யப௃த்த தநளத்த நள஥ளம்ெ த்யம் ஸ்தபன : ஧பநளம்ரு தம் 11. கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யத யிரத்தழ஦ளல் ஧ளதழக்கப்஧ட்ையர்க஭ின் களதுக஭ில் கு஦ிந்து எத்தய஦ அதழகத் தையய கூ஫ப௃டிப௅தநள அத்தய஦ அதழகநளகக் கூ஫ழ஦ளல் யிரத்தழ஦ளல் உண்ைளகும் ஆ஧த்து யி஬கும். . . நந்தழபம் : க்ஷ&த்ப ஜந்து ஧னக் ஥ீ யிரதபளகளதழ ஧ஞ்ஜ஥ீ றதள றளந்தள றதள றஶத்தளக்ருலச் ெழத்ப஥ழயளரிண ீ . எல்஬ளயித ஥ன்யநகளும் உண்ைளக . கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதக் களய஬னில் ஧த்துத் தையய ஜ஧ிக்கவும். ெவ க்கழபத்தழல் தழருநணம் ஥யைச஧஫ . .

கவ ழ் யரும் நந்தழபத்யதக் களய஬னில் ஧஦ிசபண்டு தையய தழ஦ந்ததளறும் ஜ஧ிக்கவும். . .12. . நந்தழபம் : அர்த்த ஥ளரீஸ்யரீ ததய ீ றர்ய யித்னள ப்பதளனி஥ீ ஧ளர்கய ீ பூஜஶரீ யித்னள றர்தயள஧ ஥ழர தளஸ்தழதள. ஞள஦ம் ய஭ப .