You are on page 1of 7

Rozmiar tekstu: A A A

Czy Polska jest skazana na atomow przepa ?


Niedziela, 15 stycznia (06:00)

Wprowadzenie w UE nowych wymaga klimatycznych, zw aszcza co do emisji CO2 oraz wiele ogranicze i op at, spowodowa o zatrzymanie modernizacji energetyki klasycznej w Polsce oraz gro b wzrostu cen energii nawet o 50 proc. W stosunku do polskiej gospodarki to program dyskryminacyjny oraz hamuj cy.

Pikieta przeciwko budowie elektrowni atomowej, fot. Zbyszek Kaczmarek /Agencja SE/East News Podporz dkowuj c si nowym wymaganiom, przyj ta przez rad ministrw "Polityka energetyczna Polski do roku 2030" przewiduje m in. dywersyfikacj struktury produkcji energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki j drowej.

Ci g na atomowy interes

W styczniu 2009 r. rz d zdecydowa o przygotowaniu programu polskiej energetyki j drowej, ktry opracowa i przedstawi do konsultacji spo ecznych, powo any w maju 2009 r. Pe nomocnik Rz du ds. Polskiej Energetyki J drowej, umocowany w randze podsekretarza stanu w ministerstwie gospodarki. Przewiduje si budow i uruchomienie w Polsce dwch elektrowni j drowych o mocy 3000 MW ka da. Inwestorem strategicznym zosta a Polska Grupa Energetyczna (PGE), z ktrej ona wysz a sp ka crka i, wysun wszy si na czo o spraw zwi zanych z energetyk j drow , przemwi a o wiadczaj c, e jednak z uruchomieniem pierwszego bloku energetycznego; pierwszej si owni zd y do roku 2020 (czy tak twierdzi klub optymistw, w tym PGE?). Cho p niej realistycznie zauwa y a, e ze wzgl du na awari w japo skiej Fukushimie budowa pierwszego bloku mo e si rozpocz p niej ni planowano, ze wzgl du na konieczno wprowadzenia zmian w programach post powania awaryjnego.

czytaj rwnie
y

PGE poda a trzy potencjalne lokalizacje elektrowni j drowej arnowiec, Choczewo, G ski - to trzy potencjalne lokalizacje elektrowni j drowej wskazane przez jej inwestora - Polsk Grup Energetyczn . Wszystkie trzy miejsca le w pasie nadmorskim. Ostateczna lokalizacja ma by znana do ko ca 2013 r. wi cej

Mamy galimatias z t dat , a czas w miejscu nie stoi. Za to niedawno - 25 listopada 2011 r. PGE og osi a, e trzy wybrane, potencjalne lokalizacje pierwszej naszej elektrowni j drowej to: Choczewo (powiat wejcherowski, gmina Choczewo) - teren bezpo rednio nad Ba tykiem, G ski (powiat koszali ski, gmina Mielno) - teren tak e bezpo rednio nad Ba tykiem oraz znany nam ju arnowiec (powiat pucki, gmina Krokowa) - nad jeziorem arnowieckim. Ostateczna lokalizacja, zgodnie z Programem, ma zosta okre lona do ko ca 2013 r. Na dodatek, w kwietniu 2010 r., o planach budowy swojej elektrowni j drowej poinformowa a grupa Enea S.A. Jakby nie by o dosy , w czerwcu zainteresowanie energetyk j drow wyrazi rwnie Tauron S.A., ktry o wiadczy , e b dzie chcia obj 49 proc. udzia w w sp ce buduj cej pierwszy obiekt. W grudniu 2010 r. prezesi KGHM i Tauronu poinformowali o planach budowy wsplnej elektrowni atomowej. Jak wida ci g na atomowy interes jest du y, co mog oby nie dziwi , gdyby zbagatelizowa znane wtajemniczonym, a oficjalnie niedomwione trudno ci, pu apki, pozorno ci, i zgo a - nierealno ci.

Nie uwzgl dniono potencjalnie mo liwej katastrofy


Planuje si instalacj reaktorw generacji III albo III+, bezpieczniejszych ni te, ktre eksplodowa y w Czarnobylu, ale bezpiecznych tylko pozornie. Na naprawd nowe rozwi zania nale a oby poczeka od 20 do 40 lat, podczas gdy wiatowe z o a uranu zaczynaj si stopniowo wyczerpywa i wykorzystuje si ju ten z demontowanej broni atomowej, za kwestia odzysku i trwa ego, bezpiecznego sk adowania zu ytego paliwa j drowego, pozostaje nierozwi zana. Program Polskiej Energetyki J drowej podczas konsultacji spo ecznych zosta oceniony w sposb - delikatnie mwi c - sceptyczny, co dobrze reprezentuje stanowisko Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, ktre ukazuje jednostronno zawartej w tym dokumencie prognozy, lekcewa enie istotnych zagro e zwi zanych z energetyk j drow , jak rwnie brak rwnoprawnego pokazania alternatywy dla energetyki nuklearnej. W ocenie instytutu: w prognozie nie dokonano w sposb prawid owy oceny potencjalnych skutkw dla rodowiska, ludzi i dbr materialnych najwi kszej mo liwej awarii. Zlekcewa ono problematyk odpadw promieniotwrczych, zarwno w wietle obaw spo ecznych, jak i prowadzonej w tym zakresie polityki UE. Zbyt s abo udokumentowano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, ktre przy g bszej analizie okazuj si najwy sze przy rozwoju energetyki j drowej w porwnaniu z innymi opcjami. Nie pokazano rzetelnie alternatywy dla energetyki j drowej, co jest proceduralnym wymogiem, podwa aj c w ten sposb rwnoprawne traktowanie programu i alternatywy w stosunku do niego a to jest niedopuszczalne. Po macoszemu potraktowano kwestie efektywno ci energetycznej, wzrostu udzia u OZE w wytwarzaniu energii, problematyk energetyki rozproszonej, zmniejszenia energoch onno ci transportu i rozwoju lokalnych sieci elektroenergetycznych.

Cytat
Trend wiatowy wskazuje na odchodzenie od energetyki j drowej, rozbudow systemw r norodnych odnawialnych rde energii, poszukiwanie nowych rewolucyjnych technik wytwarzania energii

Tak przygotowana prognoza nie przedstawia opinii publicznej z o ono ci oraz wieloaspektowo ci problematyki energetyki polskiej. Nie pokazuje bowiem w szerokim stopniu wielu kontrowersyjnych aspektw energetyki j drowej. Na przyk ad: bardziej niebezpieczne ni sam reaktor s nagromadzone po paru latach tysi ce ton zu ytego paliwa o du ej radioaktywno ci. Reaktor EPR, jaki mia by by zastosowany w Polsce, wymaga 120 ton silnie radioaktywnego paliwa, ktrego 1/3 trzeba co 18 miesi cy wymieni . Odpady z elektrowni j drowych powinny by sk adowane przez ponad 100 tys. lat, czego koszty s trudne nawet do oszacowania.

Czy to ta sama "parszywa dwunastka"?


Pe nomocnik rz du zawiaduje departamentem energii j drowej ministerstwa gospodarki, zatrudniaj cym personel w imponuj cej liczbie 12 osb - wliczaj c w to samego pe nomocnika, dyrektora departamentu i sekretariat. Osoby dobrze znaj ce zagadnienia energetyczne twierdz , e w rd tej dwunastki w problemach energetyki j drowej orientuje si sam pe nomocnik, a w sposb wystarczaj co profesjonalny, wp dzony ju w wiek emerytalny, jeden z pracownikw. R norodn reszt kadry zawiod y tam najpewniej rozmaite wypadki losu oraz niezbadane decyzje personalne. Dyrektorzy zmieniaj si bezustannie. To ju chyba w ci gu p tora roku pi ty przypadek fluktuacji na najwy szym stanowisku. Ze spotkania na spotkanie albo z konferencji na konferencj przychodzi nowy. Aktualny na stanowisku jest od niedawna. O energetyce ma nie mie rzekomo zielonego poj cia, za o j drowej w szczeglno ci. Stan rzeczonego departamentu wiadczy o stosunku rz du RP oraz kierownictwa ministerstwa gospodarki do energetyki j drowej i utwierdza nas w wierze, jak powa nie projekt ten jest traktowany. A co jest traktowane powa nie? Prawdopodobnie jedynie kariery i osobiste profity.

czytaj rwnie
y

Energetyka j drowa da impuls dla rozwoju Harmonogram budowy elektrowni atomowej w Polsce idzie zgodnie z planem, a instytucje finansowe s zainteresowane kapita owym wsparciem takiego projektu powiedzia Tomasz Zadroga, prezes PGE. wi cej

"Zieloni", ale w innym ni ekologiczne znaczeniu


W ramach uprawiania fikcji, w ko cu zesz ego roku Polska zosta a przyj ta w poczet cz onkw Agencji Energii Nuklearnej OECD, gdzie sk adka cz onkowska wynosi 130 tys. euro rocznie. Dodatkowo za 50 tys. euro mogliby my nale e do banku danych tej organizacji. Tymczasem naukowcom, dopominaj cym si o cenny dla tempa rozwoju bada i dost p do odpowiednich informacji, zleca si opracowanie szczeg owych prognoz korzy ci finansowych. Jeszcze zatem raz urz dnik nad uczonym gruje, bo temu ostatniemu tupetu i arogancji cz sto brak (nie pisz o wszystkich urz dnikach), by z fusw co trzeba wywr y , a potem, jak wyjdzie inaczej, wy ga si albo przeprosi . Za ci kie pieni dze pe nomocnicy oraz urz dnicy-pupile po wiecie wycieczkuj , twarze pokazuj , znajomo ci nawi zuj , kariery wspomagaj , za na sk adk a uj , cho da aby ona Polsce na dzi i na za profity znacznie przekraczaj ce jej wysoko .

Je li ju jeste my przy kadrach, to Polska w tej dziedzinie ich nie posiada. By y na arnowiec, ale si w wi kszo ci po wiecie rozjecha y. Pozostali s ju tak zaawansowani wiekiem, e po zbudowaniu pierwszej elektrowni atomowej o w asnych si ach do niej nie dotr . My li si o uruchomieniu odpowiednich kierunkw studiw. Ale to w Polsce trwa lata wietlne, a potem praktyka. A co z absolwentami b dzie, je li program zostanie zarzucony? Francuzi kszta c nam tzw. edukatorw, ktrzy z kolei maj przyucza innych. To co , jak kursy na kart rowerow dla przysz ych kierowcw tirw. A wi c pijcie spokojnie ekolodzy, bo ci, ktrzy zajmuj si energetyk atomow , s zieloni. Poza tym nie mamy technologii, urz dze ani paliwa do konstrukcji, eksploatacji i likwidacji takiego obiektu. Wszystko trzeba b dzie kupi za granic , co oprcz pogorszenia bilansu handlowego, uzale ni nas technicznie oraz politycznie od innych. Jakby dotychczasowej zale no ci energetycznej nie by o do !

Cudowna perspektywa
Koszt wybudowania dwch elektrowni j drowych o mocy 3000 MW ka da i pracuj cych na reaktorach III generacji, licz c po cenach z zesz ego roku, to wed ug PGE ok. 100 mld z . Po katastrofie w japo skiej Fukushimie konieczne i obowi zkowe b dzie zastosowanie bardziej rozbudowanych, a tak e z o onych systemw zabezpiecze . Ergo, b dzie dro ej i to du o, bo systemy bezpiecze stwa w takich elektrowniach to pot na cz kosztw. Eksperci twierdz , e koszt wzro nie przynajmniej o 20 proc. A inne wydatki towarzysz ce? Jak cho by ca y czas trwaj ce ekspertyzy, konferencje (ostatnio uczestniczy am w warszawskiej konferencji mi dzynarodowych ram ds. wsp pracy w zakresie energii j drowej - koszt takiej imprezy to przynajmniej kilkaset tys. z dla 150 osb ze wiata; egzotyczne nacje, uroczyste kolacje, delicje, gale), podr e s u bowe, kampanie informacyjne, etaty, badania geologiczne i inne. Do ceny trzeba doliczy demonta i likwidacj elektrowni oraz sk adowanie odpadw radioaktywnych. To da, optymistycznie licz c, dora ny koszt w wysoko ci ok. 150 mld z . Czy PGE zdob dzie takie pieni dze? Bardzo w tpliwe. Zdolno kredytowa tej grupy nie przekracza 16-17 mld z . Zagraniczny inwestor, na podstawie Europejskiej Karty Energetycznej, zbuduje si owni i b dzie sprzedawa na miejscu oraz eksportowa energi . My b dziemy mieli ca gam ambarasu z elektrowni atomow , a on zyski? Cudowna perspektywa! A jaka obiecuj ca dla rozwoju kraju! Co za niezale no !

czytaj rwnie
y

Polska dopiero w 2020 roku b dzie gotowa - Wybudowanie w Polsce dwch blokw j drowych do 2020 r. jest realne - powiedzia PAP wiceprezes GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) Danny Roderick. Japo skoameryka ska GEH jest jednym z potencjalnych dostawcw blokw j drowych dla polskich elektrowni. wi cej

Powrt do przesz o ci
Koncentruj c wysi ek logistyczny, finansowy i polityczny na tworzeniu energetyki j drowej, Polska zaniedba i op ni rozwj innych sektorw, a w konsekwencji ca ej gospodarki.

Obecnie aden kraj zachodnioeuropejski, ani Kanada, ani USA nie buduj elektrowni atomowych. W wielu pa stwach istnieje konstytucyjny lub ustawowy zakaz budowy takich si owni i programy likwidacji ju istniej cych. Kraje rozwini te, tak e pod wp ywem katastrofy w Fukushimie, planuj stopniowe wycofywanie si z energetyki j drowej. I tak na przyk ad: Bundestag podj decyzj o wy czeniu ostatniego niemieckiego reaktora do roku 2022; Szwajcaria postanowi a wy cza kolejno swoje do 2034; Belgia i Szwecja planuj stopniow redukcj energetyki j drowej; Japonia zapowiedzia a rych e zamkniecie wszystkich swoich 54 reaktorw. Za nimi id inni i pjd nast pni. A my? My jak zwykle op nieni i na dodatek pod pr d. Gdy wiat ju na dobre b dzie wycofywa si z energetyki j drowej, Polska w a nie uruchamia pierwsz tak elektrowni . Gdy inni b d wdra a nowe, czyste i bezpieczniejsze sposoby pozyskiwania energii, nasz rz d forsuje przestarza metod . Mo e dla przyjemno ci Francuzw, ktrzy produkuj c 80 proc. energii elektrycznej w elektrowniach atomowych, s w kropce i staraj si handlowa swoj technologi ? Francja, Finlandia i Rumunia, jako wyj tkowe przypadki potwierdzaj ce regu , zapowiadaj - cho coraz mniej pewnie - konstrukcj elektrowni j drowych.

Niewykorzystany potencja
Milczy si u nas na temat wykorzystania ciep a z kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania go wraz z energi elektryczn i to w niema ych ilo ciach. Pomys y budowy wielkich blokw j drowych, bez mo liwo ci odbioru energii cieplnej, mo na by o tolerowa w epoce pocz tkw energetyki j drowej, ale przyj cie obecnie za o enia, e ciep em z elektrowni j drowej si nie zajmujemy, jest co najmniej dziwne. Czy by my mieli podgrzewa otwarte wody, np. jeziora arnowieckiego, by hodowa tam podzwrotnikow faun i flor ? Wielu pami ta jeszcze czasy, gdy polscy in ynierowie i technicy budowali na ca ym wiecie "elektrownie klasyczne". Byli my w tej dziedzinie jednym ze wiatowych liderw. Mamy potencja ludzki i produkcyjny. Modernizacja istniej cych obiektw oraz nowe inwestycje w okresie ostatniej p torej dekady podnios y o 10 proc. sprawno elektrowni w glowych oraz znacznie obni y y emisj zanieczyszcze , spe niaj c z du ym zapasem wymagania z Kioto. W ci gu ostatniego wier wiecza przyrost konsumpcji energii elektrycznej w naszym kraju wynis jedynie 11 proc. W przysz o ci mo e on by szybszy (cho , przy zmniejszeniu energoch onno ci przemys u i strat oraz marnotrawstwa energii, wprowadzeniu programu oszcz dno ci itd., nie musi), ale po modernizacji i rozbudowie krajowej bazy elektrowni w glowych mg by by z zapasem zaspokojony. Korzystne warunki do rozbudowy energetyki w glowej stwarzaj z o a w gla w rejonie Gubina, Cybinki, Mostw i Legnicy, ktre umo liwi powstanie dwch o rodkw grniczo-energetycznych, dostarczaj cych energi znacznie ta sz od tej z elektrowni j drowych. W rd korzy ci wynikaj cych z utworzenia energetyki j drowej wymienia si powstanie nowych miejsc pracy. Mwi si o ok. 1000 stanowisk, w tym tzw. specjali ci wymieniaj bary, restauracyjki i us ugi - kpina czy art? Centrum w glowo-energetyczne to dziesi tki tysi cy miejsc pracy. W Niemczech, w klasycznej, nowej energetyce pracuje ponad wier miliona osb.

wiat odchodzi od energetyki j drowej

Zaniedbuj c rozbudow i post p w zakresie klasycznej i realnej energetyki termicznej, opartej na w glu czy gazie oraz porzucaj c rozwj odnawialnych rde energii, bazuj cych na biomasie, wietrze, energii s onecznej czy geotermalnej - na rzecz beztrosko promowanej energetyki j drowej, ktra najprawdopodobniej nigdy nie powstanie i je li obecne tempo przyrostu zapotrzebowania na energi elektryczn si utrzyma, za kilka lat kraj stanie w sytuacji impasu energetycznego, deficytu energii - czytaj powstrzymania rozwoju gospodarczego. W gla wystarczy nam na co najmniej 160 lat, gazu upkowego - wed ug prognoz - na 350, a elektrownia gazowa jest czysta i buduje si j kilka (ok. 4), a nie kilkana cie lat. Rozbudowujmy i rozwijajmy odnawialne rd a energii (OZE), bo sieci elektroenergetyczne s niedostosowane i nie sta nas na konstrukcj oraz spe nianie wymogw eksploatacyjnych elektrowni atomowych. Trend wiatowy wskazuje na odchodzenie od energetyki j drowej, rozbudow systemw r norodnych odnawialnych rde energii, poszukiwanie nowych rewolucyjnych technik wytwarzania energii. Czy w tych okoliczno ciach ma jakikolwiek sens anga owanie si w energetyk j drow , ktra ju w momencie wdro enia b dzie w okresie schy kowym, ust puj c miejsca udoskonalonym i czystym technologiom klasycznym, rozwini tym OZE i nowym, w a nie opracowywanym lub jeszcze nieprzewidzianym metodom? Post p przyspiesza. Czy znowu mamy by zap nieni i bezskutecznie goni ostatni wagon? Mo e lepiej robi swoje, a w odpowiednim momencie stworzy nowoczesn lokomotyw . Nieracjonalne has a po ytku, potrzeby, nieuchronno ci budowania polskiej energetyki j drowej, g oszone s przez tych, ktrzy z samego faktu planowania i przygotowywania odnosz dora ne korzy ci oraz przez naiwnych i zindoktrynowanych przez tych pierwszych. Kto po prostu robi sobie z nas przys owiowe atomowe jaja.