1

Môc lôc
I Chuyªn ®Ò h×nh häc líp 10 2 1 Chuyªn ®Ò vect¬ 1.1 1.2 KiÕn thøc c¬ b¶n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 7 9 10

C¸c d¹ng bµi tËp c¬ b¶n 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

D¹ng 1: Chøng minh mét ®¼ng thøc vect¬ D¹ng 2: §é dµi vect¬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D¹ng 3: BiÓu diÔn vect¬ .

D¹ng 4: X¸c ®Þnh mét ®iÓm tháa m·n ®¼ng thøc vecto

2

Part I Chuyªn ®Ò h×nh häc líp 10

3

Ch­¬ng 1

Chuyªn ®Ò vect¬
1.1 KiÕn thøc c¬ b¶n

Quy t¾c 3 ®iÓm, quy t¾c trõ:

− → − − → − → AB + BC = AC − → − → − − → AB − AC = CB
Quy t¾c nµy cã thÓ tæng qu¸t cho

n

®iÓm.

Quy t¾c trung ®iÓm: Cho Ta cã

I

lµ trung ®iÓm cña

AB , M

lµ mét ®iÓm bÊt k×.

− → − → → − IA + IB = 0 −→ − → − − − − → M A + M B = 2M I G
lµ träng t©m cña

Quy t¾c träng t©m: Cho Ta cã

ABC , N

lµ mét ®iÓm bÊt k×.

− → − − → − → → − GA + GB + GC = 0 −→ − → − → − − − −→ − M A + M B + M C = 3M G ABCD
lµ h×nh b×nh hµnh khi ®ã ta cã:

Quy t¾c h×nh b×nh hµnh: Cho

− → − → − − → AC = AB + AD

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

1.2

C¸c d¹ng bµi tËp c¬ b¶n

1.2.1

D¹ng 1: Chøng minh mét ®¼ng thøc vect¬

Th«ng th­êng ®Ó chøng minh mét ®¼ng thøc vect¬ ta th­êng sö dông mét trong 3 ph­¬ng ph¸p sau ®©y: biÕn ®æi vÕ nµy thµnh vÕ kia, biÕn ®æi t­¬ng

®­¬ng ®¼ng thøc cÇn chøng minh thµnh mét ®¼ng thøc mµ ta biÕt lµ ®óng, biÕn ®æi mét ®¼ng thøc ®óng cã s½n thµnh ®¼ng thøc cÇn chøng minh. L­u ý: nªn ¸p dông c¸c quy t¾c: ba ®iÓm, trung ®iÓm, h×nh b×nh hµnh,

träng t©m trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi.

VÝ dô 1.1. Cho
minh r»ng:

M

N

lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña

AB

CD.

Chøng

−→ − − → −→ − − − → − − → 2M N = AC + BD = AD + BC

Lêi gi¶i.

Ta cã:

− → −→ − → −→ − − − AC = AM + M N + N C −→ − → − → −→ − − − − BD = BM + M N + N D
Céng (1) vµ (2) vÕ theo vÕ vµ chó ý r»ng

(1) (2)

−→ − → → −→ −→ → − − − − − − AM + BM = 0 , N C + N D = 0
Ta cã:

−→ − − → −→ − 2M N = AC + BD
A Typeset by LT X E

Sonspt07@gmail.com

4

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

T­¬ng tù ta chøng minh ®­îc:

−→ − − − → − − → 2M N = AD + BC
VÝ dô 1.2. Cho s¸u ®iÓm

A, B, C, D, E, F .

Chøng minh r»ng:

− − → − − → − → − → − − → −→ − AD + BE + CF = AE + BF + CD
Lêi gi¶i.

(1)

C¸ch 1:

Ta cã:

− − → − → − → −→ − − − → − − → (1) ⇔ AD − AE + CF − CD = BF − BE −→ −→ − − − → ⇔ ED + DF = EF − → − → ⇔ EF = EF (®óng)
C¸ch 2:

BiÕn ®æi vÕ tr¸i ta cã:

− − → − − → − → − → −→ − − − → − → −→ −→ − − AD + BE + CF = AE + ED + BF + F E + CD + DF − → − − → −→ − −→ −→ − − − → = AE + BF + CD + (ED + DF + F E) − → − − → −→ − − → − → = AE + BF + CD + (EF + F E) − → − − → −→ − = AE + BF + CD
C¸ch 3:

Ta cã

− − → −→ − − → − − → − − → − → → − AD + DC + CF + F B + BE + EA = 0

nªn:

− − → − − → − → −→ − − − → − → − → − − → −→ − AD + BE + CF = −DC − F B − EA = AE + BF + CD

Bµi tËp ¸p dông

Bµi tËp 1.

Cho tam gi¸c

ABC .

C¸c ®iÓm

M, N, P

lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña

AB, AC

BC .

Chøng minh r»ng víi

O

bÊt k× ta cã:

− → − − → − → − → −→ − − − → OA + OB + OC = OM + ON + OP

Sonspt07@gmail.com

5

A Typeset by LT X E

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

−→ − − → OD = CO.
Bµi tËp 3.

Bµi tËp 2.

Cho

O

lµ t©m h×nh b×nh hµnh

ABCD.

Chøng minh

− → − − → OA + OB +

Cho 6 ®iÓm

A, B, C, D, E, F .

Chøng minh:

− − → − − → − → − → − − → −→ − − → −→ − − − → AD + BE − F C = AE − F B + CD = −F A + BD + CE
Bµi tËp 4.

Cho tam gi¸c

ABC .

VÒ phÝa ngoµi tam gi¸c vÏ c¸c h×nh b×nh hµnh

ABIJ, BCP Q, CARS .
Bµi tËp 5.

Chøng minh

− → − → − → → − RJ + IQ + P S = 0 .

Cho lôc gi¸c ®Òu

ABCDEF .

Chøng minh r»ng víi ®iÓm

M

bÊt k×

ta cã:

−→ − → − → − → − → − → − − − − − − MA + MC + ME − MB = MD + MF
Cho

Bµi tËp 6.

O

lµ t©m h×nh b×nh hµnh

ABCD, M

lµ mét ®iÓm bÊt k×. Chøng

minh:

− − − − − → 1 −→ − → − → − → − M O = (M A + M B + M C + M D) 4
Cho tam gi¸c

Bµi tËp 7.

ABC .

Gäi

M, N, P

lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña

BC, CA, AB .

Chøng minh r»ng:

−→ −→ − − − → → − AM + BN + CP = 0
Bµi tËp 8.

Cho tam gi¸c

ABC .

Gäi Gäi

M

lµ trung ®iÓm cña

AB , N

lµ mét ®iÓm

trªn

AC

sao cho

N C = 2N A.

K

lµ trung ®iÓm cña

MN.

a) Chøng minh r»ng

−→ 1 − − → 1− → AK = AB + AC . 4 6 BC .
Chøng minh

b) Gäi

D

lµ trung ®iÓm cña

−→ 1 − − → 1− → KD = AB + AC. 4 3

Bµi tËp 9.

Gäi

AM

lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c

ABC

D lµ trung ®iÓm AM .

Chøng minh r»ng: a) b)

− − → −→ −→ → − − − 2DA + DB + DC = 0 − → − − → − → −→ − 2OA + OB + OC = 4OD, O
lµ ®iÓm tïy ý.

Sonspt07@gmail.com

6

A Typeset by LT X E

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

Bµi tËp 10.

Gäi

E, F

lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña

AB, CD

O

lµ trung ®iÓm

cña

EF . Chøng minh: → −→ − − → 1 − AC + BD a) EF = 2 − → − − → − → −→ − b) OA + OB + OC + OD = 0 −→ − → − → − → − − − − −→ − c) M A + M B + M C + M D = 4M O (M
D¹ng 2: §é dµi vect¬

bÊt k×)

1.2.2

Tr­íc tiªn ®Ó tÝnh ®­îc ®é dµi cña mét vect¬ ta cÇn chó ý tÝnh chÊt sau ®©y:

− → − → | AB |=| BA |= AB .

VËy viÖc tÝnh ®é dµi cña 1 vect¬ thùc chÊt lµ tÝnh ®é dµi cña mét ®o¹n th¼ng, do vËy mµ ta th­êng sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®· biÕt nh­: pitago, tØ sè l­îng gi¸c,. . .
VÝ dô 1.3. Cho tam gi¸c ®Òu

®Þnh lÝ

ABC c¹nh a. BC .
Ta cã:

TÝnh

− → − → − → − → | AB+ AC | vµ | AB− AC |

Lêi gi¶i.

Gäi

M

lµ trung ®iÓm

− → − → −→ − AB + AC = 2AM

Do ®ã:

√ − → − → −→ − −→ − 3 √ | AB + AC |=| 2AM |= 2 | AM |= 2AM = 2. = 3 2
Ta cã:

− → − → − − → | AB − AC |=| CB |= CB = a
7

Sonspt07@gmail.com

A Typeset by LT X E

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

VÝ dô 1.4. Cho h×nh vu«ng

−→ −→ − − | DB + DC |
Gäi

ABCD c¹nh b.

TÝnh

− − → − → − − → −→ − | DA − AB |, | DA + DC |

Lêi gi¶i.

E

lµ trung ®iÓm cña

BC .

Ta cã:

−→ −→ − − −→ − | DB + DC |=| 2DE |= 2DE

MÆt kh¸c ta cã:

DE =

DC 2

+

CE 2

=

b2

+

b 2

2

√ =b 5

√ −→ −→ − − ⇒| DB + DC |= 2b 5 √ − − → − → − − → −→ − − → • | DA − AB |=| DA − DC |=| CA |= CA = b 2 √ − − → −→ − −→ − • | DA + DC |=| DB |= DB = b 2
Bµi tËp ¸p dông

Bµi tËp 11.

− → −→ − − → −→ − | AB + AH |, | AB − AH |
Bµi tËp 12.

Cho tam gi¸c ®Òu

ABC

c¹nh

a,

®­êng cao

AH .

TÝnh

−→ − | AH |, − − → | GB |,

ABC − → − − → − → − − → − → | GA + GB |, | GA + GB + GC |
Cho tam gi¸c ®Òu
Bµi tËp 13.

c¹nh

a, G

lµ träng t©m.

TÝnh

Cho ngò gi¸c ®Òu

ABCDE

néi tiÕp ®­êng trßn t©m

G

b¸n kÝnh

R.

TÝnh:

− → − − → − → −→ − | GA + GB + GC + GD |
Cho tam gi¸c

Bµi tËp 14.

TÝnh ®é dµi c¸c vect¬
Sonspt07@gmail.com

ABC vu«ng t¹i A biÕt AB = a − → − → − → − → AB + AC vµ AB − AC
8

vµ gãc

B = 600 .

A Typeset by LT X E

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

1.2.3

D¹ng 3: BiÓu diÔn vect¬

VÝ dô 1.5. Cho tam gi¸c

2M C .

H·y ph©n tÝch

ABC . §iÓm M trªn c¹nh BC sao −→ − − → − → vect¬ AM theo hai vect¬ AB vµ AC .

cho

MB =

Lêi gi¶i.

Ta cã

− → −→ − − → −→ − − → 2− AM = AB + BM = AB + BC 3 − → 2 − → − → = AB + (AC − AB) 3 → 2− → 1− = AB + AC 3 3
VÝ dô 1.6. Cho tam gi¸c
trªn

ABC . M

lµ trung ®iÓm cña

AB

N

lµ mét ®iÓm H·y ph©n

AC

sao cho

tÝch vect¬

−→ − AK

N A = 2N C . Gäi K − → − → theo AB vµ AC

lµ trung ®iÓm cña

MN.

Sonspt07@gmail.com

9

A Typeset by LT X E

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

Lêi gi¶i.

Ta cã:

− − −→ 1 −→ −→ − AK = (AM + AN ) 2 → 2− → 1 1− = ( AB + AC) 2 2 3 → 1− → 1− = AB + AC 4 3
Bµi tËp ¸p dông

Bµi tËp 15.

Cho tam gi¸c

2IC .

H·y tÝnh

− → AI

theo

ABC . Gäi I − → − → AB vµ AC

lµ ®iÓm trªn c¹nh

BC

sao cho

BI =

Bµi tËp 16.

Cho h×nh b×nh hµnh

diÔn c¸c vect¬ sau theo a) b)

→, → − − a b

ABCD.

§Æt

− − → − − − → → AB = →, AD = b . a

C¸c biÓu

− → DI − → AG

víi víi

I

lµ trung ®iÓm cña

BC . CDI G, H
lµ ®iÓm ®èi xøng cña

G

lµ träng t©m cña tam gi¸c

Bµi tËp 17.

Cho tam gi¸c

ABC

cã träng t©m

B

qua

G. M

lµ trung ®iÓm cña

a) TÝnh

−→ − AH

−→ − CH

theo

BC . − → − → AB vµ AC .

b) Chøng minh r»ng:

→ 5− → − → 1− − M H = AC − AB. 6 6 ABCDEF .
Ph©n tÝch c¸c vecto

Bµi tËp 18.

c¸c vecto

− → AB

Cho lôc gi¸c ®Òu vµ

− → AF .

− − → −→ − BC vµ BD theo

Bµi tËp 19.

Cho h×nh thang

H·y ph©n tÝch vecto

−→ − AM

OABC , AM lµ trung tuyÕn − − − → − → → theo c¸c vecto OA, OB, OC .

cña tam gi¸c

ABC .

1.2.4

D¹ng 4: X¸c ®Þnh mét ®iÓm tháa m·n ®¼ng thøc vecto

§Ó x¸c ®Þnh mét ®iÓm M ta cÇn ph¶i chØ râ vÞ trÝ cña ®iÓm ®ã ®èi víi h×nh vÏ. Th«ng th­êng ta biÕn ®æi ®¼ng thøc vecto ®· cho vÒ d¹ng ®ã

−→ − OM = a,

trong

O

a

®· ®­îc x¸c ®Þnh. Ta th­êng sö dông c¸c tÝnh chÊt vÒ:

Sonspt07@gmail.com

10

A Typeset by LT X E

GV: Lª Ngäc S¬n - THPT Phan Chu Trinh

Bµi tËp chuyªn ®Ò H×nh häc 10

• • • •

§iÓm chia ®o¹n th¼ng theo tØ sè k.

H×nh b×nh hµnh.

Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

Träng t©m tam gi¸c,

...

VÝ dô 1.7.

Sonspt07@gmail.com

11

A Typeset by LT X E