105

IO±HmHHK HA YHHBEPCHTET

ANNUAL ASSEN ZLATAROV
“HPOm. ±-P ACEH 3AATAPOB” –

UNIVERSITY, BURGAS,
BYPIAC, 2009, 1. XXXVIII (1)

BULGARIA, 2009, v. XXXVIII (1)


OCHIYPRBAHE HA 3±PABOCAOBHH H BE3OHACHH YCAOBHR HA TPY± HPH
CTPOHTEAHO-MOHTAÆHH PABOTH B HEmTOHPEPABOTBATEAHH 3ABO±H.
HACT 1. OBmH HPHHHHHH H 3A±TAÆEHHR 3A BE3OHACHOCT

Anexcanµ¡p ¡nmnrpon, ¡oôpomnp Hopµanon, 3naronner Honen, Herxo Herxon

PROVIDING HEALTHY AND SAFE WORKING CONDITIONS IN CONSTRUCTION AND
INSTALLATION WORK IN THE PETROLEUM REFINERY.
PART 1. GENERAL PRINCIPLES AND RESPONSIBILITIES FOR SAFETY

Aleksandar Dimitrov, Dobromir Yordanov, Zlatocvet Tsonev, Petko Petkov
E-mail: al_dim_2000@abv.bg

ABSTRACT

In an oil refinery, healthy and safe working conditions are provided with the design, construction,
reconstruction, modernization, putting equipment in operation and its maintenance, repair and
decommissioning.
The obligations to ensure healthy and safe working conditions are the responsibility of all
participants in these processes: the employer (contractor), builder (contractor) and other employees.
Key words: working conditions, construction work, petroleum facility, risk assessment

1. Oõmn npnnnnnn sa õesonacnoc1 n He-
q1onpepaõo1na1ennn sanoµn (HH3).

B He]ronpepaôornarennn sanoµn sµpanoc-
nonnnre n ôesonacnnre ycnonnx na rpyµ
(3FVT) ce ocnrypxnar c npoexrnpane, nsrpax-
µane, pexoncrpyxnnx, moµepnnsannx, n¡nex-
µane na oôexrnre n excnnoarannx, npn noµ-
µ¡pxane, pemonr n nsnexµane or µeñcrnne.
3a µa ce ocnrypxr n rapanrnpar ôesonacnn
ycnonnx na rpyµ rpxôna µa ce npeµnpnemar
mepxn n cneµnnre nacoxn:
- npeµornparxnane na pncx sa xnnora n
sµpanero na paôoremnre;
- ôopôa c pncxa npn nsrounnxa na n¡snnx-
nanero my;
- onenxa na pncxa, xoñro ne moxe µa ô¡µe
npeµornparen;
- npncnocoôxnane ycnonnxra na rpyµ x¡m
nnµnnnµa c nen namanxnane n npemaxnane na
npeµnoro nm nnnxnne n¡pxy neronoro sµpane;
- npnnarane na “µoôpn npaxrnxn” n rexnn-
uecxn nonon¡neµennx n rexnonornunnre npo-
necn, mamnnn n c¡op¡xennx;
- samxna na onacnnre nponsnoµcrna, paôor-
no oôopyµnane, nncrpymenrn, nemecrna, cypo-
nnnn n marepnann c ôesonacnn nnn c no-manxo
onacnn;
- oôosnauanane na c¡mecrnynamnre onac-
nocrn n nsrounnnnre na npeµnn sa sµpanero n
ôesonacnocrra ]axropn.
- nsnonsnane na xonexrnnnnre cpeµcrna sa
samnra c npeµnmcrno npeµ nnunnre npeµnasnn
cpeµcrna;
- npnnarane na eµnnna oôma nonnrnxa sa
npenanrnnnocr, oôxnamama rexnonornxra,
paôornnre mecra, oprannsannxra na paôora,
ycnonnxra na rpyµ n connannnre nsanmoorno-
mennx;
- npeµocranxne na paôoremnre nnna na ne-
oôxoµnmara nn]opmannx n¡n np¡sxa c ocnry-
pxnanero na sµpanocnonnn n ôesonacnn ycno-
nnx na rpyµ.
3axononnre nsncxnannx onpeµenxr saµ¡n-
xenne na ncexn, xoñro npoexrnpa crponrennn
oôexrn n µeñnocrn, nponsnoµcrna, xoncrpyx-
nnn, rexnonornn n paôorno oôopyµnane, µa
c¡oôpasn npoexrnre c ncnuxn npannna n nopmn
sa 3FVT. 3a ocnrypxnane nncoxa crenen na
ôesonacnocr µ¡pxannoro saxonoµarencrno
saµ¡nxana n¡nexµane n excnnoarannx na nonn,
pexoncrpynpann nnn moµepnnsnpann oôexrn
µa ce nsn¡pmna camo cneµ µoxasano c¡ornercr-
nne c nsncxnannxra sa ocnrypxnane na sµpa-
nocnonnn n ôesonacnn ycnonnx na rpyµ.

106
B HH3 xcen nnµnxarop sa c¡croxnnero na
ycnonnxra na rpyµ e rpyµonnxr rpanmarns¡m.
Crponrenno-monraxnnre paôorn ce xapaxrepn-
snpar c nsn¡pmnane na pasnnunn no ecrecrno
µeñnocrn na npemennn n noµnnxnn paôornn
nnomaµxn n nocroxnno nsmenxmn ce oôcrox-
rencrna, xoero onpeµenx n rpaµnnnonno nnco-
xnxr rpanmarns¡m sa µeñnocrra.

2. 3aµsnaennn sa ocnrypnnane na sµpa-
nocnonnn n õesonacnn ycnonnn na 1pyµ n
Heq1onpepaõo1na1ennn sanoµn.

3aµ¡nxennx sa ocnrypxnane na sµpanocnon-
nn n ôesonacnn ycnonnx na rpyµ ce n¡snarar na
ncnuxn yuacrnnnn n nponeca na npoexrnpane,
crponrencrno n n¡nexµane n excnnoarannx na
oôexrn cneµ nsn¡pmnane na crponrenno-
monraxnn paôorn.

2.1. 3aµsnaennn na paõo1oµa1enn
Paôoroµarennre, xaxro n nnnara, xonro sa
cnox cmerxa paôorxr camn nnn n c¡µpyxne c
µpyrn, ca µn¡xnn µa ocnrypxr ôesonacnocr n
sµpane xaxro na paôoremnre, raxa n na ncnuxn
ocranann nnna, xonro no µpyr nonoµ ce namn-
par na paôornara nnomaµxa nnn n ônnsocr µo
nex.
Paôoroµarennre ca µn¡xnn:
1. µa nsn¡pmar onenxa na pncxa sa sµpanero
n ôesonacnocrra, xoxro µa oôxnane paôornnre
nponecn n oôopyµnane, nomemennxra, paôor-
nnre mecra, oprannsannxra na rpyµa, nsnons-
nanero na cyponnnn n marepnann n µpyrn
crpannunn ]axropn;
2. µa nnannpar noµxoµxmn mepxn sa npe-
µornparxnane na pncxa n c¡ornercrnne c nan-
panenara onenxa n µa ocnrypxr samnra na
paôoremnre n na µpyrnre nnna;
3. µa orunrar cnenn]nunnre onacnocrn sa
paôornnnnre n cnyxnrennre, xonro ce nyxµaxr
or cnennanna saxpnna;
4. µa ocnrypxr e]exrnnen xonrpon sa ns-
n¡pmnane na paôorara ôes pncx sa sµpanero n
no ôesonacen naunn;
5. µa c¡sµaµar neoôxoµnmara oprannsannx
sa oc¡mecrnxnane na naônmµenne n xonrpon
no nsn¡nnennero na nnannpannre mepxn;
6. µa ne µonycxar µo mecrara, x¡µero c¡-
mecrnyna cepnosna nnn cnenn]nuna onacnocr
nnna, xonro ne ca noµxoµxmo oôyuenn, nncr-
pyxrnpann n exnnnpann;
7. µa npeµnpnemar neoôxoµnmnre mepxn sa
xoopµnnannx na µeñcrnnxra sa ocnrypxnane na
sµpanocnonnn n ôesonacnn ycnonnx na rpyµ,
xoraro na eµnn oôexr nnn paôorna nnomaµxa
ce nsn¡pmnar paôorn nnn µeñnocrn or paôor-
nnnn n cnyxnrenn n na µpyrn paôoroµarenn.
Koraro eµnn oôexr, paôorno nomemenne
nnn oôopyµnane, paôorna nnomaµxa nnn pa-
ôorno mxcro ce nsnonsnar or nxxonxo npeµn-
pnxrnx nnn oprannsannn, paôoroµarennre c¡n-
mecrno no nncmena µoronopenocr ocnrypxnar
3FVT, nn]opmnpar ce nsanmno sa pncxonere
npn paôora n xoopµnnnpar µeñnocrnre cn sa
npeµnasnane na paôornnnnre n cnyxnrennre or
resn pncxone.
Paôoroµarenxr rpxôna µa npeµocrann na pa-
ôornnnnre nnn na rexnn npeµcrannrenn neoô-
xoµnmara nn]opmannx sa pncxonere sa sµpane-
ro n ôesonacnocrra nm, xaxro n sa mepxnre,
xonro ce npeµnpnemar sa orcrpanxnanero, na-
manxnanero nnn xonrponnpanero na resn pnc-
xone. C¡ornernara nn]opmannx ce npeµocranx
na paôornnnnre n or µpyrn npeµnpnxrnx, xon-
ro nsn¡pmnar paôora na repnropnxra.
C nen npeµornparxnane na npeµnnre nocne-
µnnn n cnyuan na nsn¡npeµnn oôcroxrencrna
paôoroµarenxr rpxôna µa ocnrypn oprannsannx
sa µeñcrnnx no nnxnnµnpane na onacnocrn,
oxasnane na n¡pna nomom, npornnonoxapna
oxpana n ycnonnx sa enaxyannx na paôoremnre.
Hpn nepoxrnocr or n¡snnxnane na cepnosna
n nenocpeµcrnena onacnocr sa sµpanero n xn-
nora paôoroµarenxr rpxôna µa nn]opmnpa, n¡n
n¡smoxno nañ-xpar¡x cpox, sacrpamennre
paôornnnn sa µeñcrnnxra, xonro ce npeµnpne-
mar n¡n np¡sxa c¡c samnrara nm, ocnrypxna
cnnpane na paôorara n enaxyannxra nm n ne
µonycxa n¡soônonxnane na µeñnocrra, µoxaro
ne ce orcrpann onacnocrra.
Koraro paôornnx¡r nnn cnyxnrenxr orxaxe
nsn¡nnennero nnn npeycranonn nsn¡nnennero
na nsn¡pmnanara paôora nopaµn n¡snnxnana
cepnosna n nenocpeµcrnena onacnocr sa sµpa-
nero nnn xnnora, paôoroµarenxr nnn npexnxr
p¡xonoµnren e µn¡xen nesaôanno µa ycranonn
ocnonarennocrra na orxasa n µa npeµnpneme
neoôxoµnmnre mepxn sa orcrpanxnanero na
onacnocrra.
Paôoroµarenxr rpxôna µa ocnrypn n¡smox-
nocrn na paôoremnre n cnyuan na cepnosna n
nenocpeµcrnena onacnocr sa sµpanero nnn xn-
nora nm n xoraro ne morar µa ce cn¡pxar c
npexnx cn p¡xonoµnren, µa npeµnpnemar µeñc-
rnnx n c¡ornercrnne c¡c cnonre nosnannx n c
nannunnre rexnnuecxn cpeµcrna, sa µa npeµor-
nparxr nocneµcrnnxra or rasn onacnocr.
3a c¡ornernnre paôornn nnomaµxn n oôex-
rn paôoroµarenxr saµ¡nxnrenno ycranonxna,

107
pascneµna n perncrpnpa ncxxa cranana rpyµona
snononyxa.
Paôoroµarenxr e µn¡xen µa ce xoncynrnpa c
paôornnnnre nnn c rexnn npeµcrannrenn n
oprannsannn, xaro c¡sµana n¡smoxnocr re µa
yuacrnar npn oôc¡xµane n npnemane na mepxn
sa sµpane n ôesonacnocr, xaxro n npn onpeµe-
nxne na nnna, nsn¡pmnamn µeñnocrn no ocn-
rypxnanero na 3FVT, n¡pna nomom, ôopôa c
noxapn n enaxyannx na paôoremnre. Paôoro-
µarenxr e µn¡xen µa ocnrypn na ncexn paôo-
rem noµxoµxmo oôyuenne no 3FVT n c¡orner-
crnne c¡c cnenn]nxara na ncxxo paôorno mxc-
ro.
Heoôxoµnmo ycnonne sa ocnrypxnane 3FVT
e anraxnpanocr na paôoroµarenx c npoônemnre
na ôesonacnocrra, xoero npeµcrannxna nepas-
µenna uacr or onenxara sa npo]ecnonannsma
na ncexn p¡xonoµnren no ornomenne cnocoô-
nocrnre my µa nsôxrna nennannpann c¡ônrnx -
anapnn n snononyxn, nocemn marepnannn n
mopannn saryôn.
B npnopnrernre n nonnrnxnre na paôoroµa-
rennre nepasµenna uacr cneµna µa e onpeµenx-
ne na nenn, saµaun n npnemane na saµ¡nxennx
sa nocrnranero nm, n rona uncno:
noµµ¡pxane c¡croxnnero na paôornnre
mecra, paôornnre nponecn n oôopyµnane n c¡-
ornercrnne c nsncxnannxra na rpyµonoro saxo-
noµarencrno n oônacrra na ôesonacnocrra n
noµemn cneronnn cranµaprn, xaxro n naµnn-
manane na resn nsncxnannx na mecrara c one-
nenn nncoxn pncxone sa nepconana;
ocnrypxnane nenpex¡cnaro noµoôpenne
ycnonnxra na rpyµ, namanxnane nnnxnnero na
npeµnnre ]axropn n samnra or anapnn upes
noµxoµn, orunramn snaunmocrra na npoône-
mnre n peannnre n¡smoxnocrn sa npeoµonxna-
ne na rpyµnocrnre no ornomenne npeme n
cpeµcrna sa ncxxa cnryannx;
ocnrypxnane cncremarnunn noµxoµn no
nµenrn]nxannx na pncxonere sa sµpanero n
ôesonacnocrra, orcrpanxnane nsrounnnnre nm
na n¡snnxnane nnn peµynnpanero nm upes nna-
nnpann n nocrnxnmn µeñcrnnx;
ocnrypxnane neoôxoµnmara xnann]nxa-
nnx, pasnnrne xynrypara na nepconana n npnn-
nnuanero my x¡m axrnnno yuacrne no cnasnane
nopmnre sa ôesonacnocr na paôornnre mecra,
ner¡pnnmocr x¡m napymnrennre n nsrpaxµane
na xonexrnnno c¡snanne no resn acnexrn xaro
e]exrnnno cpeµcrno sa xonrpon naµ pncxa;
npeµxnxnane crpora nsncxarennocr x¡m
nennx nepconan no nsn¡nnxnane saµ¡nxennxra
my n c¡ornercrnne c µeñcrnamnre npannna n
nopmn na npomnmnenara ôesonacnocr;
noµxpenxne ncxxa xauecrnena n µocrn-
xnma nnnnnarnna nnn µoôpa npaxrnxa, npec-
neµnama noµoôpxnane ycnonnxra na rpyµ n
cnnxanane na pncxa.

2.2. 3aµsnaenne na paõo1nnnn1e
B c¡ornercrnne c xnann]nxannxra cn n µa-
µennre or paôoroµarenx nncrpyxnnn ncexn
paôorem e µn¡xen µa ce rpnxn sa sµpanero n
ôesonacnocrra cn, xaxro n sa sµpanero n ôeso-
nacnocrra n na µpyrnre nnna, npxxo sacernarn
or neronara µeñnocr.
Paôornnnnre ca µn¡xnn:
1. µa ce xnxnar na paôora n c¡croxnne, xoe-
ro nm nosnonxna µa nsn¡nnxnar n¡snoxennre
saµaun n µa ne ynorpeôxnar npes paôorno npe-
me anxoxon n ynoñnamn nemecrna;
2. µa nsnonsnar npannnno mamnnnre, ana-
parnre, nncrpymenrnre, onacnnre nemecrna n
marepnann, rpancnoprnnre cpeµcrna n µpyroro
paôorno oôopyµnane;
3. µa nsnonsnar npannnno n no npeµnasna-
uenne nnunnre npeµnasnn cpeµcrna n cnennan-
no paôorno oônexno;
4. µa nsnonsnar npannnno cpeµcrnara sa
xonexrnnna samnra, µa ne rn orcrpanxnar n µa
ne rn npomenxr camononno;
5. µa cnasnar rexnnuecxnre n rexnonornunn
npannna;
6. µa cnasnar npannnara sa 3FVT;
7. µa nn]opmnpar nesaôanno paôoroµarenx
nnn c¡ornernnre µn¡xnocrnn nnna sa ncxxa
n¡snnxnana oôcranonxa npn paôora, xoxro
moxe µa npeµcrannxna onacnocr sa rxxnoro
sµpane n sa ncnuxn nensnpannocrn n cpeµcrna-
ra sa xonexrnnna samnra;
8. µa c¡µeñcrnar na paôoroµarenx npn ns-
n¡nnenne na meponpnxrnx sa ocnrypxnane na
sµpanocnonnn n ôesonacnn ycnonnx na rpyµ;
9. µa noµµ¡pxar uncro paôornoro mxcro n
oôopyµnanero, µa nonsnar neoôxoµnmnre nn-
µnnnµyannn cpeµcrna sa samnra, cnennanno
oônexno,npncnocoônennx,npeµnasnn nperpaµn;
10. µa snaxr crenenra na onacnocr n npeµ-
nocrnre na nsnonsnannre cyponnnn, marepnann
n mexµnnnn npoµyxrn n ocoôenocrnre na ns-
n¡nnxnanara paôora;
11. µa snaxr n µa cnasnar nncrpyxnnnre no
ôesonacnocr na rpyµa, noxapna ôesonacnocr,
npannna sa µonexapcxa nomom, µa ne µonycxar
crpannunn nnna na paôornoro mxcro;
12. µa cneµxr sa µeñcrnnxra na xonernre cn
n pemonrnnx nepconan, µa nocounar µonycna-

108
rnre or rxx npn nsn¡nnenne na paôorara na-
pymennx na npannnara sa rexnnuecxa ôesonac-
nocr n µa pasxcnxnar n¡smoxnnre nocneµcrnnx
or resn napymennx;
13. µa nasxr rpnxnnno nmymecrnoro, xoero
nm e nonepeno n c xoero paôorxr npn nsn¡nne-
nne na n¡snoxenara nm paôora;
14. µa cnasnar n¡rpemnnre npannna, npnern
n npeµnpnxrnero, n µa ne npeuar na µpyrnre
paôornnnn n cnyxnrenn µa nsn¡nnxnar rpyµo-
nnre cn saµ¡nxennx;
15. µa µoxnaµnar na cnox nenocpeµcrnen
p¡xonoµnren sa npoxnennre nensnpannocrn n
oôopyµnanero, npnôopnre, enexrpnuecxnre
ycrpoñcrna, xomynnxannnre n npeµnasnnre
nperpaµn, sa ncnuxn cnyuan na orxpnrn nonpe-
µn na npeµnasnnre, ônoxnpamn, cnrnannsnpa-
mn n µpyrn samnrnn n npornnoanapnñnn ycr-
poñcrna, cpeµcrna sa racene na noxap n nnµn-
nnµyanna samnra, sa ncexn cnyuañ na rpanma,
orpanxne, nsrapxne, nonyueno nnuno nnn or
µpyrn paôoremn, a c¡mo sa sanannannx nnn
n¡snnxnane na anapnñnn cnryannn;
16. µa ô¡µar axrnnnn npn oxasnane nomom
na nocrpaµann, nnxnnµnpane na anapnn, noxap
nnn µpyro nponsmecrnne, µa snaxr npannnara
sa µonexapcxa nomom, pasnonoxennero n µa
ymexr µa nsnonsnar cpeµcrnara sa racene na
noxap;
17. µa snaxr n nsn¡nnxnar saµ¡nxennxra,
npeµnnµenn n Hnana sa npeµornparxnane n
nnxnnµnpane na anapnn.
Hpeµn nauanoro na paôora ncexn paôorem e
µn¡xen sa c¡ornernoro paôorno mxcro µa npo-
nepn:
- nsnpannocrra n paôorocnocoônocrra na
oôopyµnane, npnôopn, cpeµcrna sa samnra,
ônoxnponxn n cnrnannsnpamn ycrpoñcrna;
- nsnpannocrra na nncrpymenrn, npeµnasnn
nperpaµn, cpeµcrnara sa racene na noxap,
npeµnasnnre npncnocoônennx n ycrpoñcrna,
nenocrra na samnrnoro sasemxnane;
- orc¡crnnero na napymennx n onacnocr sa
xnnora n sµpanero na paôornoro mxcro.
Cneµ san¡pmnane na xonxpernara paôora
paôornnnnre ca µn¡xnn µa ocranxr n noxapoôe
sonacno c¡croxnne paôornoro cn mxcro, a npn
san¡pmnane na ornenn paôorn - µa ocnrypxr
naônmµenne na yuacr¡xa n c¡ornercrnne c
nsncxnannxra n npeµnncannxra na oprannre sa
noxapna n anapnñna ôesonacnocr c nen neµo-
nycxane na nropnunn sanannannx.
Paôornnx¡r e µn¡xen µa orxaxe nnn µa
npeycranonn nsn¡nnennero na nsn¡pmnanara
paôora npn n¡snnxnana cepnosna n nenocpeµc-
rnena onacnocr sa sµpanero nnn xnnora my,
xaxro n na namnpamn ce na nnomaµxara nnn n
ônnsocr µo nex nnna.
Bcexn paôornnx, xoñro npemenno orcrpann
cpeµcrno sa samnra nnn cnrnannsannx npn
nsn¡pmnane na npo]nnaxrnxa, pemonr, mon-
rax n µpyrn, e µn¡xen µa ro n¡scranonn nesa-
ôanno nnn µa npeµnpneme µpyrn samnrnn mep-
xn c¡c c¡mara e]exrnnnocr.

2.3. Cnennqnunn saµsnaennn sa ocnry-
pnnane na sµpanocnonnn n õesonacnn ycno-
nnn na 1pyµ npn c1pon1enno-uon1aann pa-
õo1n n Heq1onpepaõo1na1ennn sanoµn
Oprannsannxra na paôora n HH3 onpeµenx
yuacrne n crponrenno-monraxnnre paôorn na
n¡nmnn(cepnnsnn) oprannsannn, npnrexanamn
neoôxoµnmnre nnnensnn n paspemnrennn sa
pemonrna n cepnnsna µeñnocr, coôcrnen npa-
nocnocoôen nepconan, cncremn no xauecrno
ôesonacnocr n sµpane. Bsanmoornomennxra ce
ôasnpar na cxnmuenn mpnµnuecxn µoronopn,
c¡nmecrnn meponpnxrnx sa ocnrypxnane na
3FVT, nsanmno nn]opmnpane n npeµnasnane
or c¡ornernnre pncxone, c¡nmecrno nsrornenn
pernamenrn, nncrpyxnnn n µp. µoxymenrn.

2.3.1. 3aµsnaennn na C1pon1enn
C¡rnacno repmnnonornxra n „3axon sa ycr-
poñcrno na repnropnxra” „Crponren” e ]nsn-
uecxo nnn mpnµnuecxo nnne, nxnmunamo n
c¡crana cn ]nsnuecxn nnna, npnrexanamn
neoôxoµnmara rexnnuecxa npanocnocoônocr,
xoero no nncmen µoronop c B¡snoxnrenx ns-
n¡nnxna crpoex n c¡ornercrnne c nsµaµennre
crponrennn xnnxa.
¡¡pxannoro saxonoµarencrno onpeµenx sa-
µ¡nxennx npeµn sanounane paôora na nnomaµ-
xara n µo san¡pmnanero na crpoexa crponre-
nxr µa nsn¡pmna onenxa na pncxa, xoxro µa
oôxnama ncnuxn erann na µoronopenoro crpo-
nrencrno, nsôopa na paôorno oôopyµnane n
ncnuxn napamerpn na paôornara cpeµa. Ha
repnropnxra na paôoremo npeµnpnxrne onen-
xara na pncxa ce nsn¡pmna c¡nmecrno c nero-
nnx p¡xonoµnren. Ho npeme na crponrencrnoro
npn nacr¡nnane na c¡mecrnenn nsmenennx or
n¡pnonauannnre nnanone, onenxara na pncxa
ce axryannsnpa.
B saµ¡nxennxra na Crponrenx ce nxnmuna
ocnrypxnane na:
1. xomnnexcnn 3FVT npn nsn¡pmnane na
crponrenno-monraxnn paôorn na ncnuxn paôo-
remn, nxnmunrenno n noµnsn¡nnnrennre, ns-
n¡pmnane na µeñnocrnre nocneµonarenno n n

109
cpoxone, onpeµenenn n nnnecrnnnonnnx npo-
exr n n “Hnana sa ôesonacnocr n sµpane”;
2. nspaôornane n axryannsnpane na nncr-
pyxnnn no ôesonacnocr n sµpane c¡oôpasno
xonxpernnre ycnonnx na crponrennara nno-
maµxa no nnµone paôorn, nsôop na mecrono-
noxenne na paôornnre mecra npn cnasnane
ycnonnxra sa ôesonacen n yµoôen µocr¡n µo
rxx n onpeµenxne na rpancnoprnn n¡rnma,
neoôxoµnmn npeµnasnn cpeµcrna n paôorno
oônexno n ynorpeôara nm n c¡ornercrnne c
onenxara na c¡mecrnynamnre npo]ecnonannn
pncxone sa ncexn xonxperen cnyuañ;
3. nncrpyxrax, oôyuenne, nonnmanane na
xnann]nxannxra n nponepxa snannxra na paôo-
remnre;
4. µoxymenrnpane n oruer na nsn¡pmnannre
nperneµn, nsnnrannx, rexnnuecxa noµµp¡xxa n
pemonrn na c¡op¡xennxra n paôornoro oôo-
pyµnane (enexrpnuecxn n nonµnrarennn c¡o-
p¡xennx, crponrennn mamnnn, rpancnoprnn
cpeµcrna n µp.) n nocroxnnnx nm xonrpon c
orneµ orcrpanxnane na µe]exrn;
5. neoôxoµnmnre cannrapno-ônronn nome-
mennx c¡oôpasno cannrapno-xnrnennnre nsn-
cxnannx n nsncxnannxra sa noxapna n anapnñ-
na ôesonacnocr, npemerpaenero na crponrencr-
noro n uonemxnre pecypcn;
6. peµ n uncrora na crponrennnx oôexr;
7. pasµenxne n oprannsnpane na cxnaµonnre
nnomn sa pasnnunn marepnann, nsncxnannx sa
paôora c pasnnunn marepnann, sa c¡xpanxnane
n orcrpanxnane nsnonsnann onacnn marepnann,
c¡ônpane, c¡xpanenne n rpancnoprnpane na
ornaµ¡nn n ornomxn;
8. nsanmoµeñcrnne c npomnmnennre µeñ-
nocrn na repnropnxra, na xoxro nnn n ônnsocr
µo xoxro e crponrennara nnomaµxa;
9. c¡ornernn npeµnasnn mepxn sa samnra na
paôoremnre or pncxone, nponsrnuamn or ne-
µocrar¡una xxocr nnn npemenna necraônnnocr
na crponrennara xoncrpyxnnx;
10. n¡rpemna cncrema sa nponepxa, xonrpon
n onenxa c¡croxnnero na ôesonacnocrra n
sµpanero na paôoremnre;
11. µn¡xnocrnn xapaxrepncrnxn sa saµ¡n-
xennxra na orronopnnre nnna (rexnnuecxnre
p¡xonoµnrenn, ôpnraµnpnre n µp.) n paôore-
mnre no orcrpanxnane na pncxonere n paôor-
nnx nponec;
12. µon¡nnnrennn mepxn sa samnra na pa-
ôoremnre na orxpnrn paôornn mecra npn neô-
naronpnxrnn xnnmarnunn ycnonnx;
13. orronopnn nnna sa npnnarane na mepxn
sa oxasnane na n¡pna nomom, sa ôopôa c ôeµcr-
nnx, anapnn n noxapn n sa enaxyannx;
Crponrenxr c¡rnacynano c oprannre na
“Ipaxµancxa samnra” n “Hoxapna ôesonac-
nocr n samnra na nacenennero” oprannsnpar
paspaôornane n yrn¡pxµanane na:
- nnan sa npeµornparxnane n nnxnnµnpane
na noxapn;
- nnan sa npeµornparxnane n nnxnnµnpane
na anapnn;
- nnan sa enaxyannx na paôoremnre n na
namnpamnre ce na crponrennara nnomaµxa.
Crponrenxr e µn¡xen µa orcrpann or crpo-
nrennara nnomaµxa paôoremn, xonro c µeñcr-
nnxra nnn ôesµeñcrnnxra cn sacrpamanar cnox-
ra n na ocranannre paôoremn ôesonacnocr.

2.3.2. 3aµsnaennn na Texnnuecxnn psxo-
noµn1en
Texnnuecxnxr p¡xonoµnren e crponrenen
nnxenep nnn crponrenen rexnnx, xoñro p¡xo-
noµn crponrennnre paôorn.
B saµ¡nxennxra my ce nxnmunar:
1. nsn¡nnenne n xonrpon sa cnasnanero na
npannnara sa ôesonacnocr n sµpane;
2. yuacrne npn nspaôornanero na nncrpyx-
nnn sa ôesonacnocr n xonrpon no rxxnoro
npnnarane;
3. cnasnane nsncxnannxra sa ôesonacnocr
x¡m nsnonsnannre crponrennn rexnonornn;
4. nponexµane nncrpyxrax na p¡xonoµenn-
re or nero paôoremn;
5. saôpana sa paôora c nensnpannn mamnnn,
c¡op¡xennx, nncrpymenrn n µp.

3AKAKHEHHE

B saxnmuenne cneµna µa ce nocoun, ue sa
nocrnrane na e]exrnnnn pesynrarn no onasna-
ne sµpanero na paôoremnre rpxôna µa ce cnas-
nar n cneµnnre nsncxnannx:
- Hepnoµnuen xonrpon sa cnasnane npann-
nara sa ôesonacnocr n sµpane no npeme na pe-
monrnn n monraxnn µeñnocrn µa ce oc¡mecr-
nxna n or B¡snoxnrenx, pecnexrnnno nepcona-
na na ne]ronpepaôornarennnx sanoµ, xoñro
c¡rnacno µeñcrnamara nopmarnnna ypeµôa ne
ce ocnoôoxµana or orronopnocr sa µonycnarn
snononyxn n anapnn, nesanncnmo or nannunero
na nasnauenn xoopµnnaropn no ôesonacnocr n
sµpane n µpyrn orronopnn nnna.
- Ho npeme na crponrencrnoro npn nacr¡n-
nane na c¡mecrnenn nsmenennx or n¡pnona-

110
uannnre nnanone ce axryannsnpa onenxara na
pncxa.
- Hnnara, nsrornxmn onenxara na pncxa
cneµna µa npnrexanar nncoxa rexnnuecxa xna-
nn]nxannx n npnµoônr onnr n oônacrra na
ôesonacnnre ycnonnx na rpyµ npn pemonrnn n
crponrennn µeñnocrn n ne]ronpepaôornarennn
sanoµn.

AHTEPATYPA

1. Koµexc na rpyµa
2. 3axon sa sµpanocnonnn n ôesonacnn ycno-
nnx na rpyµ
3. 3axon sa ycrpoñcrno na repnropnxra
4. 3axon sa rexnnuecxnre nsncxnannx x¡m
npoµyxrnre
5. Hapeµôa I-209/2004 r. sa npannnara n nop-
mnre sa noxapna n anapnñna ôesonacnocr
na oôexrnre n excnnoarannx.
6. Hapeµôa N3/2004 r. sa ycrpoñcrno na ene-
xrpnuecxn ypeµôn n enexrponponoµnn nn-
nnn
7. Hapeµôa N2/1994 r. sa npornnonoxapnnre
crponrenno-rexnnuecxn nopmn
8. Hapeµôa N7/1999 r. sa mnnnmannnre nsnc-
xnannx sa sµpanocnonnn n ôesonacnn ycno-
nnx na rpyµ na paôornnre mecra n npn ns-
nonsnane na paôornoro oôopyµnane;
9. Hapeµôa N5/1999 r. sa peµa, naunna n ne-
pnoµnunocrra na nsn¡pmnane na onenxa na
pncxa;
10. Hapeµôa N 6 sa samnra na paôoremnre or
pncxone, cn¡psann c excnosnnnx na mym
npn paôora;
11. Hapeµôa N3/1996 r. sa nncrpyxraxa na
paôornnnnre n cnyxnrennre no ôesonac-
nocr, xnrnena na rpyµa n npornnonoxapna
oxpana;
12. Hapeµôa N3/1998 r. sa ]ynxnnnre n saµa-
unre na µn¡xnocrnn nnna n na cnennann-
snpann cnyxôn n npeµnpnxrnxra sa opra-
nnsnpane nsn¡nnennero na µeñnocrnre,
cn¡psann c¡c samnrara n npo]nnaxrnxara
na npo]ecnonannnre pncxone;
13. Hapeµôa N3/2001 r. sa mnnnmannnre nsnc-
xnannx sa ôesonacnocr n onasnane sµpanero
na paôoremnre npn nsnonsnane na nnunn
npeµnasnn cpeµcrna na paôornoro mxcro;
14. Hapeµôa N4/1995 r. sa snannre n cnrnann-
re sa ôesonacnocr na rpyµa n npornnono-
xapna oxpana;
15. Hapeµôa N 13 sa samnra na paôoremnre or
pncxone, cn¡psann c excnosnnnx na xnmnu-
nn arenrn npn paôora;
16. Hapeµôa N 15/1999 r. sa ycnonnxra, peµa n
nsncxnannxra sa paspaôornane n n¡nexµane
na ]nsnonornunn pexnmn na rpyµ n no-
unnxa no npeme na paôora;
17. Hapeµôa N 16/1999 r. sa ]nsnonornunn
nopmn n npannna sa p¡una paôora c rexec-
rn;
18. Hapeµôa N2/22.03.2004 r. sa mnnnmannnre
nsncxnannx sa sµpanocnonnn n ôesonacnn
ycnonnx na rpyµ npn nsn¡pmnane na crpo-
nrennn n monraxnn paôorn;
19. Hapeµôa N9/23.09.2004 r. sa ocnrypxnane
na sµpanocnonnn n ôesonacnn ycnonnx na
rpyµ npn excnnoarannx n noµµp¡xxa na
noµocnaôµnrennn n xanannsannonnn cnc-
remn;
20. Hapeµôa sa c¡mecrnennre nsncxnannx n
onenxnane c¡ornercrnnero na mamnnn n
c¡op¡xennx, xonro paôorxr na orxpnro, no
ornomenne na myma, nsn¡unan or rxx n¡n
n¡sµyxa.
21. Hapeµôa N11/27.12.2004 r. sa mnnnmannn
nsncxnannx sa ocnrypxnane na ôesonacnocr
n sµpane na paôoremnre npn norennnanen
pncx or excnnosnnna armoc]epa;
22. Hapeµôa sa ycrpoñcrnoro, ôesonacna excn-
noarannx n rexnnuecxn naµsop na rasonnre
c¡op¡xennx n nncranannnre sa nreunenn
n¡rnenoµopoµnn rasone (HMC N
243/10.09.2004 r., ¡B, ôp.82/21.09.2004 r.);
23. Hpannnnnx sa ôesonacnocr n sµpane npn
paôora c en. oôsanexµanero c nanpexenne
µo 1000V (¡B, ôp.21 or 11.03.2005 r.);
24. Hpannnnnx sa ôesonacnocr n sµpane npn
paôora c en. ypeµôn na enexrpo- n ronno-
]nxannonnn nenrpann n en.mpexn, (¡B,
ôp.34 or 2004 r. n ôp.19 or 2005 r.);
25. Hncrpyxnnn sa npoexrnpane, ycrpoñcrno n
ôesonacna excnnoarannx na ]axennn cnc-
remn n ne]ronpepaôornarennn sanoµn.
26. Hncrpyxnnx no ôesonacnocr na rpyµa npn
paôora na nncounna n ne]ronpepaôorna-
rennn sanoµn.
27. Hncrpyxnnn na B¡snoxnrenx.
Hpeµcranena sa neuar na 01.10.2009 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful