CONSfRUCfll

DIN LEMN

ELEMENTE STRUCTURALE COMPUSE

LEMNUlLAMELARINClEIAT

(LU)I
cu orlce dlmensluni ~Iforme ~I lipirea de scfndurl subtlrl lamelele suntimblnate cap min. 50 cm (v. Imblnerl prin

Sistemul permlte ontlnerec de elemente structurale, cu sectlunl marl. (co secjlune transversale ~I profil longitudinal) prln suprapunerea (Iamele) de groslml mlcl (10 - 45 mm), din lemn de brad foarte dens; fa cap cu crestotun 1h dlntl sau talere objco, rosturlle flind decalate Tnclelere - p.4/21)

Fllnd olcctulte din lamele cu dlmenslunl transversale mlcl, ~idecl flexlblle, elementele pot copdto forme particulare (sectlunl varlablle, curburl) faro dlficultate. La elementele curbe, raza de curburd determlna groslmea: a / R = 1 /200 (a = groslme lamele: R = raza de curbure) Dupa fnclelere, rezlstenta este date de ansamblul scihdurllor suprapuse lor sectlunea poate fl considerate Integral activo. LU este tot un material anlzotrop, dar de calltate ornoqeno il stabll dimensional. Poate fl utllizat eflclent Tn medII cu umidltate mare (ex.plsclne) ~Iih medII agreslve chlmic. Dimenslunlle curente ale elementelor: - lotlmea sectlunll (b): 50 - 220 mm - fneltlmea sectiunil (h): s 2.00 m - lunglmea:

s 40 m (limitate de posibilltatlle de transport)

a) sectlone dreptunghiulara de grlndtl din lamele orlzontale, b s 220 mm: 'mlrno' lamelelor este orlentato irl sus, cu excepjlo lamelel Inferloare (pentru IImltarea fntlnderllor pe dtrecjle transversale dotorno lucrului lemnului). b) In cazul sectlunllor cu lotime mol mare (b>220 mm), flecare strat este compus din 2 lamele, rosturlle fUnd decolate pe vertlcolo. c) Atuncl cirld lamelele utllizate au latlml marl (b>220 mm), sunt necesare nuturl de detensionare pe tecto lungimea lamelelor ~Ipe ambele lor fete.

SEMI-CADRU DIN LEMN lAMELAR Schema de reallzare (forma flnala este indicate punctat).

, Prima utilizare: Austria 1905. la acoperirea unui audiloriu.

5/3

b) grlndo cu lholtlme varlablla pentru ccoperts cu 0 panta.CURBE f) grlnda cu partea Inferioarc curbo pentru ocopers cu 2 pante.11 +11 GRINZI $1CADRE DIN LEMN lAMELAR . e) semi-cadru.'.' SECTIUNI DE GRINZI DIN LEMN LAMELAR INCLEIAT SECnUNI DE STILPI DIN LEMN LAMELAR INClEIAT . d) grindCi trinto (de ex. .'''1.CONSTRUClll DIN LEMN ELEMENTE STRUCTURALE COMPUSE ~>.:_:"-:i.::-..:'. 5/4 .:::.to.:::{ -2='.'c ---":'.:-~'/?.DREPTE INCLEIAT a) grindo cu lholtlme constonto. g) cadru cu colt proeminent. h) cadru cu colt curb.==.. c) grindc cu partea inferloarCi dreopto.d?.la tribune). pentru ocoperls cu 2 ponte.

Andrew.Ltd . It f-- la Interval de 2-5 m L ---.td . Van Nostrand Reinhold (UK) Co..jo- ~ Grlnd~1h zobrele cut~lpl de lernn sl dlagonale dlnteavQ de ojel Ferm~1h zoorele f~r~ pane 11 f"9 L 500-2000 9-30 10-15 -+ 12OD-2COJ d tI At +L 20-30 4-6 600mm la InteNal de -t Ferma inzabrele + pane 1000-3COJ 6-20 5-7 Wr ~.. Lid Observatii I!d J '1 I.CONSTRUC"f11 DIN LEMN DESCHIDERI MEDII SI MARl B. 5/5 . The way now: form.L we built la inteNol de 4-6 m -+ Duptl ORTON.I- GrlnzlTn zabrele din lemn 1500-3000 40-80 8-10 It W~ ~td --t. +- ~ L -+ ~ raportul d/b 5-8 = Grlnzl chesonate 200-2000 6-20 10-15 D 001 +- -t- ~ L --. SISTEME DE ACOPERIRE • GRINZII ELEMENT Grlnzldln lemn lamelar FERME + ElEMENTE DE SUPRAfATA SECllUNE ~I VEDERE d (mm) 180-400 L (m) 4-30 15-20 dlstonto Tntre grlnzl. II L/3 . scale and technique. 1988.LIS.

plan rectangular circular sau I Dup6 ORTON. 1988.Ltd. raportul L/h .. 4-6 m cadre R=1 I I I Arce din lemn lamelar 15-100 30-50 lunglmea maximO corwenobto pentru transport: 15-25 m. dar rezultOmal scump. 111e way we built now: form. scale and technique. 5/6 . 4-6 rn: raport L/h -5-7 cadrul poate fi curbat ~Icu sec[lune varlablla.CONSTRUGfll DIN LEMN DESCHIDERI MEDII 51MARl • CADRE ELEMENT Cadru rigid dlnlemn lamelar SECllUNE $1 PLAN L (m) 12-35 L/d 30-50 Observatil dlstanta ntre cadre ceo. Van Nostrond Reinhold (UK) Co. a~a Tnc1l sunt necesare contravTntuiriverticale Cadru portal cu sectkme chesonoto 9-45 20-40 dlstonto intre cca. Grlnda ~istTIpl din lemn lamelar 4-30 18-22 cadrul nu este rigid in pia nul sou. Andrew.5-7 forma orcelor aproplatO de curba funicular in cazul unor TncOrcarllmportante.

The way we built now: form. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. crelnd forme de 'diamant' Ttl prolecjlo Tnplan reteo acoperltO panourl de placaj. 12-80 5-7 +-i-- elementele rete lei sunt : flexlbile pentru a permlte curbarea.'. grinzl de raportul w/h= 2-4 slmplu de constrult.RAFATE CONTINUI EllEMENT Supra~te cutate.CQNSTRUqll DIN lfMN DESCHIDERI MEDII $I MARl • SUP. 5/7 . groslme '200mm panou 75- \ 9-20 2-8 ~h. legOturl semlrigIde sou cu cule de regulo elemente lamelare dlspuse pe 2 dlrectll parole Ie Intersectate. forma urrnoreste pe cit poslbll curba funicular din greutatea proprle Dupti ORTON. linll radiale sou lamele curbe. scale and technique. 1988.d neceslto borda}. suprafatO din 3 straturl de ploco] Bolto clllndrlco.. raport LId = 60-80 cu Suprafato cUlndricOdin arce lame lore 15-25 5-7 I Retea rectangularO cudublO curburO (paraboloid hiperbolic) cupola retlculord 12-80 5-10 I ~!h. raportul LId grinzl de = 60-80 9-30 4-8 necesltO borda}. Andrew. frecvent utlllzatO cu tirantl de otel 10 baza cupola din lemn lamelar Ttlclelat 12-100 5-7 de regula prolectlo Ttl plan evldenjlozd rete Ie trldlrectlonale.Ltd. panouri planelh 2 straturl Paraboloid hlperbollc. suprafata din 3 straturl de placa} Acopere plramidal 12-35 2-6 I SECPUNE $1 PLAN IL (m) IL/h Observatii raportul wId = 20-30.

t 5/8 . -1..BRELE Imblnare cu conectorl dlntatl -----~--------------------------~----- I'" --.. ---r--'..CONSTRUe-pi DIN LEMN DESCHIDERt MEDII 51 MARl FERME IN zA.7-- A -.-.

..50 m IMBINAIU CU GWOANE' . dlstanta intre ferme == 2. BULQANE CD IMIINARI CU CUIE SCHEME DE ACO'PERIRE 5/9 .CONSfRUqll DIN LEMN DESCHIDERI MEDII S1MARl FERME IN zABRELE deschldere = 20 m.

. ".... ~. I I '/. I I I I I I I B ~ 0 0 --..!.. Imblnoreo elementelor componente.. '..CONSTRUCfll DIN LEMN DESCHIDERI MEDIl ~ MARl CADRE DIN LEMN LAMELAR NODURI CARACTERISTICE A.I // ...lEGATURA LA FUNDATIE 5/10 .\ \" \ " . IMBINARE LA 'CHEIE' --.. :.." . B.....I II II II ... .. Vorlonto de codru-portol reollzot din elemente dlstlncte.'/ /J jr // I ~\l I. -. \.. . I .. . . II : fI : 1/ -. I J I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful