You are on page 1of 28

2.

ПОДАТОЧНИ ФОРМАТИ
Архитектура на компјутери
Сашко Ристов
М-р. Магдалена Костоска

2.0 За предметот
• Задолженија
Домашните задачи се сведуваат на проверка на
знаењето со електронско тестирање. Навремено
доставување домашни носи 10 бодови, задоцнување
од 7 дена носи 5 бодови, а задоцнување од 14 дена 2
бодови за секое домашно. Не реализирањето
домашни и задоцнување повеќе од 14 дена значи
дисквалификација.
Првиот проект е реализација на апликација за
одредена тема, а вториот проект е реализација на
функција во VHDL со комплетна анализа. Проектите
не се примаат после наведените датуми. Тие се
задолжителни. На секој колоквиум треба да се
освои најмалку по 30 бодови.

2.0 За предметот • Услови за потпис Редовно посетување предавања (најмногу три оправдани изостаноци) Редовно посетување лабораториски вежби (најмногу три оправдани изостаноци) Уредно предавање на домашни и проекти според веќе дефинирани услови (не смее да задоцни повеќе од две недели од рокот) Мора навремено да се предадат сите домашни и проекти .

0 За предметот • • • • • • Домашни 50 Проект 1 = 20 Проект 2 = 30 Тестови 4 * 15 Колоквиум 2 * 70 Вкупно 300 .2.

2.0 За предметот ОЦЕНА • 271-300 – 10 • 241-270 – 9 • 211-240 – 8 • 181-210 – 7 • 151-180 – 6 .

2.1 Претставување податоци • Што е код и кодирање? • Типови кодови • Кодови за откривање и поправање на грешка • Техники за компресија .

1 Претставување податоци • • • • • • • • • • Кодови и кодирање Тежински и нетежински кодови Самокомлетирачки кодови Циклични кодови Бинарни кодови со повеќе од 4 бита Кодови со откривање и поправање на грешка Хамингови кодови CRC полиномален код Алфанумерички кодови Техники за компресија .2.

2. n .1.заокружен на поголем цел број .1 Кодови и кодирање • Код – правило за трансформација на пораки од еден симболичен облик (влезна азбука) во друг (излезна азбука) • Кодирање и декодирање • Бинарни кодови – излезна азбука {0.1} • Кодирање N симболи со min М битови ? • n  log 2 N .

1 Кодови и кодирање • ЗАДАЧА: • Колку кодни цифри се потребни за кодирање на 100 влезни зборови? n  log 2 N • 100<128.1.2. n=7 .

1..a1a0 .2.2.4.кодиран збор an 1an  2 .тежина на код • BCD код – Бинарен код на декадни цифри • NBCD код – тежина (8. Грејов код .b1b0 ..1) • Позитивен и негативен тежински код • Нетежински код – Код со вишок 3...2 Тежински и нетежински кодови • Секоја позиција – одредена тежина 0 • Децимална вредност x   bi ai i  n 1 bn 1bn  2 .

-1) код 0 0000 1 0111 2 0110 3 0101 4 0100 5 1011 6 1010 7 1001 8 1000 9 1111 7=1*8+0*4+0*(-2)+1*(-1) .2. -2.1.2 Тежински и нетежински кодови Цифра (8. 4.

2 Тежински и нетежински кодови Цифра +3 Код со вишок 3 0 3 0011 1 4 0100 2 5 0101 3 6 0110 4 7 0111 5 8 1000 6 9 1001 7 10 1010 8 11 1011 9 12 1100 .2.1.

3 Самокомлетирачки кодови • Д: N-ти комплемент на x е бројот (N-x) • 1->0. -1) – самокомплетирачки 0 • BCD е самокомплетирачки акко  ai  9 i n 1 • Доказ во 2 насоки . -2.2.1. 4. 0->1 • NBCD – не е самокомплетирачки 4’ = 0100’ = 1011 <> 0101 = 5 = (9-4) • (8.

.g1 g 0 • Кодирање g i  (bi  bi 1 ) mod 2.b1b0 g n g n1 g n  2 .1....4 Циклични кодови • Последователните кодни симболи се разликуваат само по 1 позиција • Гуд-Де Бруенов граф – цикличен • Темиња – состојби • Лаци – премини помеѓу состојби • Грејов код bn bn 1bn  2 . n  1...0 ik .1.2..0  i  n  1 g n  bn n • Декодирање bk   g i (mod 2). k  n..

2.4 Циклични кодови Цифра BCD Грејов код 0 0000 0000 1 0001 0001 2 0010 0011 3 0011 0010 4 0100 0110 5 0101 0111 6 0110 0101 7 0111 0100 8 1000 1100 9 1001 1101 .1.

или 2 нули.1.4.2. 2=0010 -> 0 0010 Открива грешка кај непарен број грешки • 2-од-5 код – полутежински (7.5 Бинарни кодови со повеќе од 4 бита • Можност за грешен пренос • Контролни (редундантни) битови • Парност непарност 2=0010 -> 1 0010.2.1.0) Открива грешка 1 бит. или 2 единици .

6 Кодови со откривање и поправање на грешка • Минимално растојание – промена на најмал број битови за да се добие код на друг знак Min (BCD.2. Греј.1. k рабови . вишок 3) = 1 Min (2-од-5. код со парност) = 2 • Визуелна претстава k – битови.

Растојание d(A. при промена на k битови од А.X)=k – d(X.2.1.друг важечки код)>k • Открива грешка во 2k позиции • Поправа грешка во k позиции .X) – растојание Промена D-битови – неважечки код X Ако L=2k+1. се добие неважечки код X тогаш: – d(A.6 Кодови со откривање и поправање на грешка • • • • L – Мин.

D=1 Позиција 1 2 3 4 5 6 7 Име C1 C2 b3 C4 b2 b1 b0 .7 Хамингови кодови • • • • n – битови. C=1. k – битови за парност Збор со должина n + k Позиција степен на 2 – контролен бит L=3.2.1.

5. 6.2.1.7 Хамингови кодови • • • • • Парна парност C битови  сума по мод2 C1 ги контролира 1. 5. 3. 7 C2  b3  b1  b0 C4 ги контролира 4. 7 C4  b2  b1  b0 По преносот се пресметува P1  C1  b3  b2  b0 = 0 Синдром P4 P2 P1 P2  C2  b3  b1  b0 = 0 Поправа 1 грешка P4  C4  b2  b1  b0 = 0 . 6. 7 C1  b3  b2  b0 C2 ги контролира 2. 3.

C2. грешен е 8-от бит • Двојна грешка се детектира.2. C=1 Позиција 1 2 3 4 5 6 7 8 Име C1 C2 b3 C4 b2 b1 b0 C8 • Ако настане грешка во 1-7 бит: – Парноста на целиот збор е погрешна – Со C1.1. D=2. C4 се лоцира и коригира • Ако настане грешка во 8-от бит: – Парноста на зборот е погрешна – P4 P2 P1 =000. не се коригира .7 Хамингови кодови • Проширен Хамингов код L=4.

0111 – 2 • C4 -> 0100.2.7 Хамингови кодови • n – битови. 0110. k – контролни k 2 1  n  k k n  2 1 k • Секоја група за контролирање на парност започнува со број степен на 2. 0110. 0011. 1100. 0011. 0101. • C1 -> 0001. 0101.1. … . 1001. 0111 – 1 • C2 -> 0010. 0111 – 4 • C8 -> 1000. 1010. 1011.

.8 CRC полиномален код n • • • • • • • • bnbn1.1..2. настанала грешка . Се добива полином делив со G(x) Добиената рамка се дели со G(x) Ако има остаток.b1b0   bi x i По модул 2 i 0 „Ексклузивно или (XOR)“ Собирање / Одземање Генераторен полином G(x) На крај се додаваат битовите од G(x).

2.8 CRC полиномален код Детекција на грешка: • Остаток од делењето – E(x) • Грешки колку што има единици i x • Ако остатокот = . i-тиот бит е грешка • Исклучок – грешки што го содржат G(x) • CRC-12: x12  x11  x 3  x 2  x  1 16 15 2 x  x  x 1 • CRC-16: 16 12 5 x  x  x 1 • CRC-CCITT: .1.

32 специјални.2. и контролни знаци – Осмиот бит = 1 – Варијанта е ANSI код • EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) – 8 бита – Исти симболи како ASCII. друг редослед .1.9 Алфанумерички кодови • ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – 8 бита – 26 мали. 26 големи. 10 цифри.

2.9 Алфанумерички кодови • Боудовиот – 5 битен код • Холеровиот код – 12 битен • Unicode – 16 битен код кој се користи во современите оперативни системи • ISO 10646 – 32 битен код – кодирање на сите азбуки во еден код .1.

2. помалку битови – Ниту еден збор не е префикс на друг – Просечно помалку битови .1.10 Техники за компресија • Компресија – Конечно множество симболи – Релативна фреквенција на појавување – Контекстот во кој се појавуваат симболите • Фреквентно зависно кодирање – Хуфманов код – Почесто се појавува.

2.50> = 200x0 100x1 50x2 .10 Техники за компресија • LZ (Lampel – Ziv) компресија – Компресија без анализа на тип на податоци – Повторување се претставува како референца наназад кон било кое појавување – 0<1.100>2<1.200>1<1.1.