You are on page 1of 2

ELECTRICA SA SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice ………………...... reg. ….... /...................

Nr.

CERERE CHESTIONAR PENTRU AVIZ DE AMPLASAMENT
•AGENT ECONOMIC: ................................. , din........................, cod poştal ........................ str. …………………………………….. , nr…………………, judeţ ………………, telefon …………….….…… , fax ………...……, reprezentată prin Director …………………………….. , Director economic ……………...….…….…………….. ,

sau
•CONSUMATOR CASNIC: Subsemnatul BUMBAR VASILE, domiciliat în Poienile de sub Munte, cod poştal 437220, str. Principala, nr. 4 , judeţ Maramureș , telefon ……….….…………., • Solicit eliberarea unui aviz de amplasament pentru obiectivul : CASA UNIFAMILIALA BUMBAR, cu destinaţia: casa de locuit, situat în localitatea: Poienile de sub Munte, str. : Bisericii, nr. 397/A, judeţul: Maramureș • Anexez în copie xerox:

-

plan de încadrare în zonă, la scara; ( 2 exemplare) plan de situaţie, la scară; ( 2 exemplare) certificat de urbanism nr. ………………. /……………….. ( 1 exemplar) Planurile sunt vizate de emitentul certificatului de urbanism
• Avizul de amplasament solicitat îmi este necesar pentru întocmirea proiectului pentru autorizaţia de construire (PAC)

de la:

-

Primăria Poienile de sub Munte Consiliul Judeţean …………………………………………..……

• Menţionez că: -  obiectivul va trebui alimentat cu energie electrică la tensiunea de U = …….. kV, pentru o putere instalată Pi ~ …….. kW şi o putere maximă simultan absorbită Pa ~ ………. KW. sau -  obiectivul nu necesită alimentarea cu energie electrică

Data: 24/01/2012

Solicitant: BUMBAR VASILE L.S. (pentru agent economic)

Achitată taxa de aviz de amplasament, în valoare de ……………………..….…… lei, cu chitanţa nr. ………………. / ………..……… . Numele si semnătura personalului SDEE care a analizat cererea:

……………………..…………………..….

………………………….

F01 COD: DTN-PO-6.2- .