Giao tiếp cơ bản

Unit 46

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Educational Background" "Dialogue 1" "Please tell me about your educational background" "I graduated form Cornell University in 1994 with a BA in Computer Science" "Why did you choose computer science? " "Well, Ever since I was young, I have been interested in computer" "...so when I entered university, I thought that a career in Computer would be a good choice"

"Trình độ học vấn"; "Hội thoại 1"; "Anh có thể cho tôi biết về trình độ học vấn không?"; "Tôi tốt nghiệp trường ĐH Cornell năm 1994 với bằng cử nhân Tin Học"; "Tại sao anh chọn ngành tin học"; "Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích máy tính"; "Vậy nên khi tôi bước chân vào đại học, tôi nghĩ một công việc liên quan đến tin học sẽ là lựa chọn tốt cho tôi"; "Anh đã từng tham gia học ở ngoài trường đại học chưa?"; "Tôi tự học và tham gia thêm một khóa học buổi tối tại một trường tin học nhỏ"; "Hội thoại 2"; "Cho tôi biết một chút về trình độ học vấn của chị "; "Chắc chắn rồi, tôi học ngành lịch sử của ĐH Houston năm 1990"; "Sau đó, tôi học ĐH Texas và lấy bằng thạc sĩ năm 1993"; "Tại sao chị chọn ĐH Texas để học thạc sĩ?";

"Have you ever studied outside the University? " "Yes, I studied on my own and I took a evening course in a small computer school" "Dialogue 2" "Tell me a little about your educational background" "Sure, I was in History from Houston University in 1990" "...after that I studied in University of Texas and received my MBA in 1993" "Why did you choose University of Texas for your master degree? " "I visited the campus and I met some professor" "Tôi đi thăm học xá và gặp một vài vị giáo sư ở đó"; "...and I really liked them" "Tôi rất thích họ"; "How has your education helped you with this "Việc học tập đã giúp gì chị trong vị trị công position? " việc này?"; "My education has taught me how to work hard "Học vấn của tôi đã dạy tôi phải làm việc and succeed " chăm chỉ thế nào và làm thế nào để thành công"; "...and has taught me a lot about the society "Và đã dạy tôi rất nhiều về kiến thức xã hội
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1

Giao tiếp cơ bản

Unit 46

--------------------------------------------------------------------------------------------and business environment" "Dialogue 3" "Please tell me about further more about your education" "Well I just graduated from Kansas state University two months ago with a Bachelor degree in Business Administration" "How was your experience there? " "It was good experience for me" "...I learned a lot " "...It was challenging and rewarding" "Dialogue 4" "Can you tell me about your education? " "Yes, I studied political science at Michigan State University for four year" "...I got my bachelor degree in 1990" "...for the last two years, I've been attending Union of Law School at the weekend but I haven't finished yet" "Do you plan to finish your law degree? " "I hope to finish this year" "Dialogue 5" "Tell me about your educational background" "I graduated from Texas Christian University (TCU) with a Bachelor in accounting" "...I also minor in business technology" "How has your education helped with your work? " "It taught me basics of accounting and also about busines" "...It taught me how to solve problems and how cũng như môi trường kinh doanh"; "Hội thoại 3"; "Cho tôi biết thêm về trình độ học vấn của anh"; "Tôi tốt nghiệp ĐH Kansas 2 tháng trước với tấm bằng cử nhân Quản trị kinh doanh"; "Ở đó anh học được gì?"; "Ở đó cho tôi những trải nghiệm tốt"; "Tôi đã học được rất nhiều"; "Việc học rất thử thách nhưng cũng rất đáng học"; " Hội thoại 4"; "Chị có thể cho tôi biết về trình độ học vấn không?"; "Vâng, tôi học Chính trị ở ĐH Michigan trong 4 năm"; "Tôi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân năm 1990"; "Trong hai năm qua, tôi tham gia Hiệp Hội trường Luật vào mỗi cuối tuần nhưng tôi chưa hoàn thành xong khóa học ở đó"; "Chị có ý định lấy bằng về luật không?"; "Tôi hy vọng tôi sẽ làm thực hiện được điều đó trong năm nay"; "Hội thoại 5"; "Cho tôi biết về trình độ học vấn của cô"; "Tôi tốt nghiệp TCU với bằng cử nhân kế toán"; "Tôi còn học thêm về kinh doanh công nghệ"; "Vậy những nền tảng học vấn đã giúp cho công việc của cô thế nào?"; "Nó cung cấp cho tôi căn bản về kế toán cũng như về kinh doanh"; "Nó dạy tôi làm thế nào để giải quyết vấn đề

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2

Giao tiếp cơ bản

Unit 46

--------------------------------------------------------------------------------------------to work hard" và học cách làm việc chăm chỉ";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful