Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi chóng ta ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc to lín trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nh− kinh tÕ chÝnh trÞ, ngo¹i giao vv… §Æc biÖt vÒ mÆt hîp t¸c kinh tÕ,nhê vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi hîp t¸c kinh tÕ,liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n−íc víi c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ th× ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ mét h×nh thøc ®Çu t− phæ biÕn vµ thu hót ®−îc nhiÒu sù quan t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh còng nh− cña c¸c doanh nghiÖp. Ngµy nay ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ( FDI) ngµy cµng trë nªn quan träng víi chóng ta bëi FDI kh«ng chØ lµ nguån cung cÊp vèn quan träng mµ cßn lµ con ®−êng cung cÊp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,nh÷ng bÝ quyÕt kÜ thuËt ®Æc biÖt lµ nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý vµ lµ c¬ héi tèt cho ViÖt Nam tham gia héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi.V× thÕ thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi(FDI) lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ång thêi chóng ta ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu nghiªn cøu vµ ®Æc biÖt lµ ®ù¬c sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ ChiÕn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Mét sè

gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay.Do tÇm nh×n h¹n chÕ vµ kiÕn
thøc cßn h¹n hÑp nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt,sai lÖch trong bµi viÕt nµy. Em rÊt mong ®−îc sù chØ b¶o uèn n¾n ,tØ mØ ,tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn:Bïi §¨ng Phó

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn CH¦¥NG 1

Lý luËn chung vÒ §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi

1.1 §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµ vai trß cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi 1.1.1 Vèn ®Çu t− trùc t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI foreign direct investment) Tr−íc tiªn ®Ó hiÓu vÒ vèn ®Çu t− ta ph¶i x¸c ®Þnh xem vèn ®Çu t− lµ g×? Theo c¸ch hiÓu chung th× vèn ®Çu t− ë ®©y ®−îc coi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ trong lÜnh vùc tµi chÝnh, nã g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ vµ trong ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dù ¸n vµ ®©y lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng trªn, nã cã thÓ lµ b»ng tiÒn nh− tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng hoÆc cã thÓ b»ng hiÖn vËt tµi s¶n m¸y mãc trang thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ, nhµ x−ëng, bÕn b·i .Nãi chung ë ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng g× phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ x©y dùng cã liªn quan tíi tµi chÝnh. Vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ nguån vèn cã nguån gèc tõ n−íc ngoµi ®−îc ®−a vµo n−íc së t¹i cã thÓ b»ng tiÒn hay thiÕt bÞ d©y truyÒn c«ng nghÖ vµ bªn n−íc ngoµi nµy sÏ tù qu¶n lý nguån vèn trong thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n Dù ¸n ®Çu t− lµ tËp hîp nh÷ng ý kiÕn, ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Çu t− vµo mét ®èi t−îng nhÊt ®Þnh vµ gØai tr×nh kÕt qña thu ®−îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t−. ViÖc c¸c nhµ ®Çu t− ë quèc gia nµy bá vèn vµo c¸c quèc gia kh¸c theo mét ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc ho¹ch ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian dµi nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña thÞ tr−êng vµ mang l¹i lîi Ých h¬n cho c¸c chñ ®Çu t− vµ cho x· héi ®−îc gäi lµ ®Çu t− quèc tÕ hay ®Çu t− n−íc ngoµi. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ mét trong hai lo¹i h×nh ®Çu t− quèc tÕ c¬ b¶n, hai lo¹i h×nh nµy cã thÓ kh«ng gièng nhau song trong mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã cã thÓ chuyÓn ho¸ cho nhau.

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Dù ¸n ®Çu t− n−íc ngoµi lµ nh÷ng dù ¸n ®Çu t− cã sù kh¸c nhau vÒ quèc tÞch cña c¸c nhµ ®Çu t− víi n−íc së t¹i tiÕp nhËn ®Çu t− vµ c¸c nhµ ®Çu t− hoµn toµn cã quyÒn trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n cña m×nh trong thêi gian dù ¸n ho¹t ®éng vµ khai th¸c. Nãi mét c¸ch kh¸c th× dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp lµ nh÷ng dù ¸n ®Çu t− do c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n ë n−íc ngoµi tù m×nh hoÆc cïng víi c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n tiÕp nhËn ®Çu t− bá vèn ®Çu t− cïng kinh doanh vµ ph©n chia lîi nhuËn thu ®−îc. 1.1.2 Vai trß cña vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi Nh− ®· nªu ë trªn vèn ®Çu t− cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt trong giai ®o¹n chóng ta ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ cµng cÇn thiÕt h¬n khi chóng ta ®ang cÇn mét l−îng vèn lín vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña c¸c n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, v−¬n lªn cïng c¸c n−íc trong khu vùc còng nh− thÕ giíi. Vèn ®Çu t− kh«ng chØ quan träng víi chóng ta mµ cßn hÕt søc quan träng víi c¸c n−íc cã vèn ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t−. Nã gióp c¸c chñ ®Çu t− n−íc ngoµi chiÕm lÜnh thÞ tr−êng tiªu thô do ®Æt dù ¸n ®Çu t− t¹i n¬i ®ã vµ tËn dông ®−îc nguån nguyªn liÖu t¹i chç. Còng chÝnh nhê vµo ®Çu t− n−íc ngoµi mµ c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc tù ®iÒu chØnh c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ phong tôc tËp qu¸n ®i¹ ph−¬ng ®Ó tõ ®ã b»ng kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng cña m×nh mµ cã c¸ch tiÕp cËn tèt nhÊt, ®ång thêi gióp c¸c chñ ®Çu t− cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng do thuª lao ®éng víi gi¸ rÎ ngoµi ra cßn gióp tr¸nh khái hµng rµo thuÕ quan. §èi víi chóng ta n−íc tiÕp nhËn ®Çu t− th× c¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp cã ý nghÜa hÕt søc quan träng bëi nã gióp chóng ta cã nhiÒu c¬ héi h¬n trong viÖc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.

3

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.1.3 Thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

§Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi gióp chóng ta gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn còng nh− c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý, nhê vµo nh÷ng yÕu tè nµy sÏ gióp cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng mét c¸ch nhanh chãng, gióp chóng ta kh¾c phôc ®−îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp. §ãng gãp vµo ng©n s¸ch Thu hót lao ®éng N©ng cao thu nhËp T¨ng kho¶n thu cho ng©n s¸ch ......... Xem xÐt t×nh h×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triÓn trªn thÕ giíi cã thÓ rót r»ng tÊt c¶ c¸c n−íc ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó thu hót nguån vèn ®Çu t− tõ n−íc ngoµi, mét ®iÒu n÷a lµ khèi l−îng vèn ®Çu t− n−íc ngoµi tû lÖ thuËn víi møc ®é t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ quèc gia ®ã. MÆt kh¸c FDI còng t¹o c¬ héi cho c¸c n−íc së t¹i khai th¸c tèt nhÊt nh÷ng lîi thÕ cña m×nh vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn còng nh− vÞ trÝ ®Þa lý ....nã gãp phÇn lµm t¨ng sù phong phó chñng lo¹i s¶n phÈm trong n−íc còng nh− lµm t¨ng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm trong n−íc víi s¶n phÈm cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi v× thÕ t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña n−íc ta FDI cßn lµm t¨ng c¸c kho¶n thu vÒ ngo¹i tÖ do xuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm dÞch vô vµ nguyªn liÖu vËt lÞªu cho c¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp, nãi chung FDI lµ nguån vèn cã ý nghÜa quan trong qóa tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ FDI cßn gióp chóng ta tiÕn nhanh trªn con ®−êng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®©y chÝnh lµ mét nguån vèn lín trong ®ã cã c¶ tiÒm lùc vÒ mÆt tµi chÝnh vµ tiÒm lùc vÒ mÆt khoa häc c«ng nghÖ còng nh− nh÷ng kinh nghiÖm qu¶n lý hÕt søc cÇn thiÕt cho chóng ta trong giai ®o¹n hiÖn nay.

4

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

1.1.3 Thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ Chóng ta ®ang trong qua tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp c«ng nghiÖp dÞch vô sang c«ng nghiÖp n«ng nghiÖp dÞch vô, c«ng viÖc nµy ®ßi hái rÊt nhiÒu vèn còng nh− cÇn tíi rÊt nhiÒu sù hç trî vÒ c«ng nghÖ. H¬n n÷a yªu cÇu dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ kh«ng chØ lµ ®ßi hái cña b¶n th©n sù ph¸t triÓn néi t¹i nÒn kinh tÕ mµ nã cßn lµ ®ßi hái cña xu h−íng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ mét phÇn quan träng trong kinh tÕ ®èi ngo¹i, th«ng qua ®ã c¸c quèc gia sÏ tham gia ngµy cµng nhiÒu vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. §Ó héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh liªn kÕt kinh tÕ gi÷a c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®ßi hái tõng quèc gia ph¶i thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ trong n−íc cho phï hîp víi sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ sù vËn ®éng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña mçi quèc gia phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµ chÝnh ®Çu t− n−íc ngoµi sÏ gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch dÇn c¬ cÊu kinh tÕ. 1.1.4 §Çu t− trùc tiÕp t¹o nguån vèn bæ sung quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hiªn nay Nguån vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn chñ yÕu lµ tõ ng©n s¸ch nh−ng ®Çu t− trùc tiÕp còng gãp mét phÇn quan träng trong ®ã. §èi víi mét n−íc cßn chËm ph¸t triÓn nh− n−íc ta nguån vèn tÝch luü ®−îc lµ rÊt Ýt v× thÕ vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ.N−íc ta cã tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn còng nh− nguån lao ®éng dåi dµo nh−ng do thiÕu nguån vèn vµ ch−a cã ®ñ trang thiÕt bÞ khoa häc tiªn tiÕn nªn ch−a cã ®iÒu kiÖn khai th¸c vµ sö dông. Víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn vèn ®Çu t− n−íc ngoµi chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ trong tæng vèn ®Çu t− cña toµn bé nÒn kinh tÕ trong ®ã cã mét sè n−íc hoµn toµn dùa vµo vèn ®Çu t− n−íc ®Æc biÖt lµ ë giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn.

5

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Nh−ng tiÕp nhËn ®Çu t− trùc tiÕp chóng ta còng ph¶i chÊp nhËn mét sè nh÷ng ®iÒu kÞªn h¹n chÕ: ®ã lµ ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn −u ®·i víi c¸c chñ ®Çu t−. Nh−ng xÐt trªn tæng thÓ nÒn kinh tÕ vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi hiÖn nay th× ®Çu t− trùc tiÕp lµ kh«ng thÓ thiÕu bëi nã lµ nguÇn vèn hÕt søc quan träng cho chóng ta ®Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc còng nh− thÕ giíi. ChÝnh v× thÕ mµ vèn FDI cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong giai ®o¹n thiÖn nay, chóng ta cÇn cã mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp h¬n n÷a nh»m thu hót nguån vèn nµy trong t−¬ng lai 1.2 C¸c ph−¬ng thøc vµ h×nh thøc ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi 1.2.1C¸c h×nh thøc ®Çu t− trùc tiÕp 1.2.1.1 H×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh §©y lµ h×nh thøc ®Çu t− ®−îc nhµ n−íc ta cho phÐp theo ®ã bªn n−íc ngoµi vµ bªn ViÖt Nam cïng nhau thùc hiÖn hîp ®ång ®−îc ký kÕt gi÷a hai bªn Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång c¸c bªn ph¶i x¸c ®Þnh râ quyÒn lîi vµ nghÜa vô còng nh− tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn mµ kh«ng t¹o ra mét ph¸p nh©n míi vµ mçi bªn vÉn gi÷ nguyªn t− c¸ch ph¸p nh©n cña m×nh. H×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh lµ h×nh thøc rÊt phæ biÕn vµ cã nhiÒu −u thÕ ®èi víi viÖc phèi hîp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã tÝnh chÊt phøc t¹p vµ yªu cÇu kü thËt cao ®ßi hái sù kÕt hîp thÕ m¹nh cña nhiÒu quèc gia . §èi víi n−íc ta cã lîi thÕ vÒ mÆt lao ®éng vµ nguyªn liÖu ®Çu vµo chóng ta ph¶i cã chÝnh s¸ch hîp lý trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña m×nh nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy. 1.2.1.2Doanh nghiÖp liªn doanh Trong luËt ®Çu t− n−íc ngoµi quy ®Þnh râ doanh nghiÖp liªn doanh lµ doanh nghiÖp do hai hoÆc nhiÒu bªn hîp tac ký kÕt víi nhau trong ®ã cã mét bªn lµ n−íc së t¹i trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh vµ hîp t¸c ký kÕt gi÷a chÝnh phñ cña n−íc së t¹i víi bªn n−íc ngoµi hay doanh nghiÖp cña n−íc së t¹i víi doanh nghiÖp n−íc ngoµi. Doanh nghiÖp liªn doanh víi n−íc ngoµi lµ h×nh thøc tæ chøc kinh doanh quèc tÕ cña c¸c bªn tham gia kh«ng cã cïng quèc tÞch. B»ng c¸ch thùc
6

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång cïng tham gia gãp vèn, cïng nhau qu¶n lý vµ ®Òu cã tr¸ch nhiÖm còng nh− nghÜa vô thùc hiÖn ph©n chia l¬i nhuËn vµ ph©n bæ rñi ro nh− nhau. Theo h×nh th−c kinh doanh nµy hai hay nhiÒu bªn tham gia gãp vèn v× thÕ quyÒn h¹n cña c¸c bªn lµ kh¸c nhau tuú thuéc vµo sè vèn mµ m×nh ®· tham gia vµo hîp ®ång liªn doanh. Bªn nµo nhiÒu vån bªn ®ã cã quyÒn lín h¬n trong c¸c vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp còng nh− ®−îc h−ëng % ¨n chia trong c¸c dù ¸n. Trong luËt ®Çu t− n−íc ngoµi quy ®inh bªn ®èi t¸c liªn doanh ph¶i ®ãng sè vèn kh«ng d−íi 30%v«n ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc cã thÓ nhiÒu h¬n tuú theo c¸c bªn tho¶ thuËn vµ bªn ViÖt Nam cã thÓ sö dông mÆt b»ng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó tham gia gèp vèn. Vèn ph¸p ®Þnh cã thÓ ®−îc gãp träng mét lÇn khi thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc tõng phÇn trong thêi gian hîp lý. Ph−¬ng thøc vµ tiÕn ®é gãp vèn ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong hîp ®ång liªn doanh vµ ph¶i phï hîp víi gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt. tr−êng hîp c¸c bªn thùc hiÖn kh«ng ®óng theo thêi gian mµ kh«ng tr×nh bµy ®−îc lý do chÝnh ®¸ng th× c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t− cã quyÒn thu håi giÊy phÐp ®Çu t− cña doanh nghiÖp ®ã.Trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c bªn kh«ng cã quyÒn gi¶m vèn ph¸p ®Þnh. 1.2.1.3 Doanh nghiÖp 100% vèn n−íc ngoµi LuËt ®Çu t− n−íc ngoµi cña ViÖt Nam quy ®Þnh doanh nghiÖp 100%vèn n−íc ngoµi lµ doanh nghiÖp thuéc quyÒn së h÷u cña c¸ nh©n hay tæ chøc n−íc ngoµi vµ tæ chøc thµnh lËp theo quy ®Þnh ph¸p luËt n−íc ta cho phÐp trªn c¬ së tù qu¶n lý. Doanh nghiÖp 100%vèn n−íc ngoµi ®−îc thµnh lËp theo h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t− c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt n−íc ta ®· ban hµnh. Doanh nghiÖp 100%vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ®−îc thµnh lËp sau khi c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ hîp t¸c ®Çu t− n−íc së t¹i cÊp giÊy phÐp vµ chøng nhËn doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh ®¨ng ký kinh doanh hîp ph¸p.
7

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Ng−êi ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t− n−íc ngoµi lµ Tæng gi¸m ®èc doanh nghiÖp. NÕu Gi¸m ®èc doanh nghiÖp kh«ng th−êng tró t¹i n−íc së t¹i th× ph¶i uû quyÒn cho ng−êi th−êng tró t¹i n−¬c së t¹i ®¶m nhiÖm Trong thùc tÕ c¸c nhµ ®Çu t− th−êng rÊt thÝch ®Çu t− theo h×nh thøc nµy nÕu cã ®iÒu kiÖn v× rÊt nhiÒu lý do kh¸c nhau trong ®ã quan träng nhÊt lµ quyÒn tù quyÕt trong mäi vÊn ®Ò ,Ýt chÞu sù chi phèi cña c¸c bªn cã liªn quan ngo¹i trõ viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh do luËt ®Çu t− cña n−íc së t¹i ®−a ra. 1.2.2.C¸c ph−¬ng thøc ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi C¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi cã rÊt nhiÒu ph−¬ng thøc ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t− vµo c¸c n−íc, th«ng th−êng th× c¸c dù ¸n phÇn lín ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ký kÕt gi÷a ChÝnh Phñ n−íc së t¹i vµ c¸c tæ chøc n−íc ngoµi ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi nh− h×nh thøc x©y dùng chuyÓn giao kinh doanh hoÆc cã thÓ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cÇu cèng ..th«ng qua h×nh thøc x©y dùng kinh doanh chuyÓn giao hoÆc cã thÓ ®Çu t− th«ng qua khu chÕ xuÊt .... 1.2.2.1H×nh thøc hîp ®ång x©y dùng kinh doanh chuyÓn giao (BOT build operation-transfer) Hîp ®ång x©y dùng kinh doanh chuyÓn giao lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a nhµ ®Çu t− víi c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh− cÇu ®−êng, bÕn c¶ng ,nhµ maý. Hîp ®ång BOT ®−îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c dù ¸n víi 100%vèn n−íc ngoµi còng cã thÓ do nhµ ®Çu t− céng t¸c víi ChÝnh Phñ n−íc së t¹i vµ ®−îc thùc hiÖn ®Çu t− trªn c¬ së ph¸p lÖnh cña nhµ n−íc ®ã .Víi h×nh thøc ®Çu t− nµy nhµ ®Çu t− sau khi x©y dùng hoµn thµnh dù ¸n th× ®−îc ®−îc quyÒn thùc hiÖn kinh doanh khai th¸c dù ¸n ®Ó thu håi vèn vµ cã ®−îc lîi nhuËn hîp lý sau ®ã ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn giao c«ng tr×nh l¹i cho phÝa chñ nhµ mµ kh«ng kÌm theo ®iÒu kiÖn nµo. Khi thùc hiÖn dù ¸n BOT c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc h−ëng nh÷ng lîi thÕ ®Æc biÖt nh−: VÒ thuÕ lîi tøc thÊp h¬n b×nh th−êng ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n−íc ngoµi
8

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ThuÕ doanh thu ThuÕ nhËp khÈu

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

§−îc quyÒn −u tiªn trong sö dông ®Êt ®ai ®−êng x¸. Dùa vµo nh÷ng chØ tiªu nµy ta ®iÒu chØnh cho phï hîp nh»m thu hót sè l−îng nhiÒu nhÊt sè dù ¸n cã thÓ. 1.2.2.2 Hîp ®ång x©y dùng chuyÓn giao kinh doanh (BTO buildtransfer-operation) Sau khi ®· x©y dùng hoµn thµnh dù ¸n ph¶i thùc hiÖn chuyÓn giao ngay cho bªn chñ ®Çu t− nh−ng vÉn ®−îc quyÒn kinh doanh trªn c«ng tr×nh ®· x©y dùng ®Ó thu håi vèn ®Çu t− vµ kiÕm lîÞ nhuËn trong mét th¬× gian nhÊt ®Þnh. 1.2.2.3Hîp ®ång x©y dùng chuyÓn giao(BT build-transfer) Còng gièng nh− nh÷ng h×nh thøc trªn nh−ng sau khi x©y d−ng song th× thùc hiªn chuyÓn giao sau ®ã th× c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc phÝa chñ ®Çu t− t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ®Çu t− thùc hiªn mét dù ¸n kh¸c víi nhiÒu −u ®·i h¬n nh»m gióp c¸c nhµ ®µu t− thu håi l¹i phÇn vèn ®· bá ra vµ cã l·i nhÊt ®Þnh. H×nh thøc ®Çu t− nµy còng ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− rÊt quan t©m bëi nã ®−îc −u ®·i vÒ nhiÒu mÆt. Ngoµi nh÷ng lîi thÕ vµ thuÕ ®· nªu ë trªn th× trong viÖc thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n th−êng −u tiªn nh÷ng dù ¸n kh¶ thi vµ cã l·i suÊt cao. 1.2.2.4 Khu chÕ xuÊt c«ng nghiÖp LuËt ph¸p ViÖt Nam quy ®Þnh khu chÕ xuÊt lµ khu c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh do chÝnh phñ thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp bao gåm mét hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp. Nh− vËy theo nghÜa réng khu chÕ xuÊt bao gåm tÊt c¶ c¸c khu vùc ®−îc chÝnh phñ së t¹i cho phÐp chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nã lµ khu biÖt lËp cã chÕ ®é mËu dÞch vµ thuÕ quan riªng cè ®Þnh ranh giíi vµ Ên ®Þnh nguån hµng ra vµo khu vùc. Ngoµi nh÷ng môc ®Ých chung cña viÖc thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi nh− gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn viÖc lµm, tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, häc tËp tiÕp
9

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

thu c«ng nghÖ , häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn, khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña quèc gia, tËn dông nguån nguyªn nhiªn vËt liÖu .... ViÖc x©y dùng khu chÕ xuÊt cßn nh»m môc ®Ých t¨ng xuÊt khÈu, t¨ng c¸c kho¶n thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n−íc, tõng b−íc thay ®æi c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu theo h−íng t¨ng tû lÖ hµng c«ng nghiÖp chÕ biÕn, më ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nhhiÖp theo h−íng hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ ,héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Khu c«ng nghiÖp lµ khu chuyªn s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp do chÝnh phñ thµnh lËp hoÆc cho phÐp ®Çu t−. Khu c«ng nghiÖp do ChÝnh Phñ thµnh lËp cã ranh giíi riªng x¸c ®Þnh chuyªn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô hç trî s¶n xuÊt c«ng nghiÖp kh«ng cã d©n c− sinh sèng Trong khu c«ng nghiÖp cã c¸c lo¹i doanh nghiÖp nh− doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi,khu chÕ xuÊt, doanh nghiÖp liªn doanh. 1.3 C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn FDI Trong chiÕn l−îc ®Çu t− cña m×nh c¸c nhµ ®Çu t− th−êng cã xu h−íng t×m tíi nh÷ng n−íc cã ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®èi víi c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh nh− ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ hÖ thèng ph¸p luËt ra lµm sao. Hµng lo¹t c©u hái ®ã ®Æt ra cña c¸c nhµ ®Çu t− ®ßi hái c¸c n−íc muèn tiÕp nhËn vµ thu hót nguån vèn nµy ph¶i ®−a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn −u ®·i cho c¸c nhµ ®Çu t−, cho hä thÊy ra ®−îc nh÷ng lîi Ých khi quyÕt ®Þnh tham gia ®Çu t− ë n−íc m×nh. Ngoµi ra m«i tr−êng còng cã t¸c ®éng kh«ng nhá tíi c«ng viÖc kinh doanh cña c¸c nhµ ®Çu t− v× còng nh− hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− kh¸c nã mang tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ nãi chung, do vËy nã chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ nãi chung vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng kinh tÕ x· héi, c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng …

10

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.1. M«i tr−êng kinh tÕ

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Víi ®iÒu kiÖn cña tõng n−íc mµ c¸c nhµ ®Çu t− quyÕt ®Þnh tham gia vµo tõng khu vùc víi tõng dù ¸n cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña n−íc ®ã nh− vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ:GDP,GDP/®Çu ng−êi,tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ,c¬ cÊu c¸c ngµnh… Nãi chung ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµ mét quèc gia nµo ®ã c¸c nhµ ®Çu t− ph¶i c©n nh¾c xem ®iÒu kiÖn kinh tÕ t¹i n−íc së t¹Þ cã ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vÒ mÆt kinh tÕ cho dù ¸n cña m×nh ph¸t triÓn vµ tån t¹i hay kh«ng. Ch¼ng h¹n nh− thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi nÕu qu¸ thÊp th× sÏ ¶nh h−ëng tíi ®Çu ra cña s¶n phÈm v× ng−êi d©n sÏ kh«ng cã tiÒn ®Ó mua s¶n phÈm ®ã, c¬ cÊu c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ còng ¶nh h−ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®«ng ®Çu t− cña c¸c nhµ ®Çu t− v× víi c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ thiªn vÒ nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o hay c«ng nghiÖp c¬ khÝ. C¬ chÕ kinh tÕ cña n−íc së t¹i, ®iÒu nµy ¶nh h−ëng rÊt lín tíi xu h−íng ®Çu t−, c¬ chÕ kh«ng phï hîp sÏ lµ rµo c¶n ®èi víi hä, nÕu giê chóng ta vÉn cßn gi÷ c¬ chÕ tËp chung th× thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh vÉn lµ chñ yÕu th× sÏ kh«ng thÓ chÊp nhËn mét dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp tõ n−íc ngoµi ®−îc h¬n n÷a c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng d¹i g× mµ ®Çu t− vµo mét quèc gia nh− thÕ bëi hä kh«ng ®−îc hoan nghªnh vµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi doanh nghiÖp quèc doanh. 1.3.2 VÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ C¸c nhµ ®Çu t− th−êng t×m ®Õn nh÷ng quèc gia mµ hä c¶m thÊy yªn t©m kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ v× chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh sÏ ¶nh h−ëng tíi dù ¸n cña m×nh vµ nhÊt lµ x¸c suÊt vÒ rñi ro lµ rÊt cao, cã thÓ dù ¸n sÏ kh«ng tiÕp tôc ®−îc thùc hiÖn vµ kh«ng cã c¬ héi sinh lêi, thËm chÝ cßn cã thÓ sÏ mÊt kh¶ n¨ng thu håi vèn. C¸c biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ cã thÓ lµm thiÖt h¹i cho c¸c nhµ ®Çu t− do cã nh÷ng quy ®Þnh ®−a ra sÏ kh¸c nhau khi cã nh÷ng biÕn ®éng chÝnh trÞ v× khÝ thÓ chÕ thay ®æi th× c¸c quy ®Þnh vµ c¸c luËt cã liªn quan còng hoµn toµn thay ®æi vµ nh÷ng hiÖp ®Þnh ký kÕt gi÷a hai bªn sÏ kh«ng cßn do ®ã c¸c nhµ ®Çu t− ph¶i g¸nh chÞu hoµn toµn nh÷ng bÊt lîi khi

11

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

xÈy ra biÕn ®éng chÝnh trÞ. Khi cã chiÕn tranh xÈy ra sÏ khiÕn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ngõng trÖ vµ cã thÓ g©y ra thiÖt h¹i vÒ c¬ së vËt chÊt. §©y lµ yÕu tè th−êng ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ph¶i th−êng xuyªn quan t©m theo dâi tr−íc khi cã nªn quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµo quèc gia nµy hay kh«ng. Nh÷ng bÊt æn vÒ chÝnh trÞ kh«ng chØ lµm cho nguån vèn ®Çu t− bÞ kÑt mµ cßn cã thÓ kh«ng thu l¹i ®−îc hoÆc bÞ ch¶y ngù¬c ra ngoµi . Nh©n tè t¸c ®éng nµy kh«ng chØ bao gåm c¸c yªu cÇu nh− b¶o ®¶m an toµn vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi mµ cßn ph¶i t¹o ra ®−îc t©m lý d− luËn tèt cho c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi .BÊt kÓ sù kh«ng æn ®Þnh chÝnh trÞ nµo .C¸c xung ®ét khu vùc, néi chiÕn hay sù hoµi nghi, thiÕu thiÖn c¶m tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t− ®èi víi chÝnh quyÒn c¸c n−íc së t¹i ®Òu lµ nh÷ng yÕu tè nhËy c¶m t¸c ®éng tiªu cùc tíi t©m lý c¸c nhµ ®Çu t− cã ý ®Þnh tham gia ®Çu t− Trong giai ®o¹n hiÖn nay n−íc ta ®−îc coi lµ mét n−íc cã t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh nhÊt, ®©y lµ lîi thÕ rÊt lín cho chóng ta vµ chóng ta ph¶i lu«n t¹o ra ®−îc sù tin t−ëng tõ phÝa c¸c ®èi t¸c 1.3.3 M«i tr−êng v¨n ho¸ M«i tr−êng v¨n ho¸ còng ¶nh h−ëng Ýt nhiÒu ®Õn ®Çu t− n−íc ngoµi, vÝ dô sau sù kiÖn ngµy 11/9/2001 tÊt c¶ c¸c nhµ ®Çu t− tõ Mü vµ c¶ thÕ giíi khi t×m tíi ®Çu t− t¹i mét n−íc cã d©n sè lµ ®¹o håi ®Òu rÊt dÌ dÆt . §©y lµ yÕu tè rÊt nh¹y c¶m mµ c¸c nhµ ®Çu t− ®Æc biÖt quan t©m , theo ®ã c¸c nhµ ®Çu t− xem xÐt xem cã nªn ®Çu t− vµo quèc gia nµy hay kh«ng . 1.3.4yÕu tè LuËt ph¸p LuËt ph¸p lµ nh÷ng quy ®Þnh ®· ®−îc quèc héi th«ng qua, b¾t buéc mäi ng−êi ph¶i tu©n theo vµ kÓ c¶ c¸c ®èi t¸c tham gia ®Çu t− vµo n−íc ®ã còng ph¶i tu©n theo ®iÒu nµy. §Ó quyÕt ®Þnh tham gia ®Çu t− vµo mét n−íc nµo ®ã c¸c nhµ ®Çu t− ph¶i xem xÐt rÊt kü vÒ yÕu tè nµy v× nã liªn quan trùc tiÕp tíi c¸ch thøc thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cña m×nh mµ cßn ¶nh h−ëng tíi ph−¬ng ¸n kinh doanh cña m×nh trong t−¬ng lai. C¸c quèc gia muèn thu hót ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− tham gia ®Çu t− vµo n−íc m×nh th× ph¶i b»ng c¸ch nµo ®ã tõng

12

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

b−íc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt cña m×nh ®Æc biÖt lµ hoµn thiÖn hÖ th«ng luËt ®Çu t− n−íc ngoµi . Ngoµi sù kÝn kÏ kh«ng s¬ xuÊt cña hÖ thèng luËt ®Çu t− kh«ng cã khe hë th× c¸c nhµ lµm luËt ViÖt Nam còng cßn ph¶i chó ý tíi c¸c quy ®Þnh ®Ó kh«ng qu¸ kh¾t khe ®èi víi nhµ ®Çu t− HÖ thèng ph¸p luËt lµ thµnh phÇn quan träng trong m«i tr−êng ®Çu t− bao gåm c¸c v¨n b¶n luËt c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t− nh»m t¹o nªn hµnh lang ph¸p lý ®ång bé vµ thuËn lîi nhÊt cho ho¹t ®éng ®Çu t− n−íc ngoµi. C¸c yÕu tè quy ®Þnh trong ph¸p luËt ®Çu t− cña n−íc së t¹i ph¶i ®¶m b¶o sù an toµn vÒ vèn cho c¸c nhµ ®Çu t−, b¶o ®¶m ph¸p lý ®èi víi tµi s¶n t− nh©n vµ m«i tr−êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®¶m b¶o viÖc di chuyÓn lîi nhuËn vÒ n−íc cho c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc dÔ dµng . Néi dung cña hÖ thèng luËt ngµy cµng ®ång bé , chÆt chÏ , kh«ng chång chÐo , phï hîp víi luËt ph¸p vµ th«ng lÖ quèc tÕ th× kh¶ n¨ng hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t− sÏ cao h¬n hiÖn nay rÊt nhiÒu 1.3.5 Møc ®é hoµn thiÖn cña chÝnh s¸ch Qua thêi gian thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh sÏ lµm cho c¸c chÝnh s¸ch dÇn hoµn thiÖn vµ phï hîp, víi nh÷ng quèc gia cã kinh nghiÖm trong thu FDI th× hä ®· ph¶i tr¶i qua nhiÒu thêi gian thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÝnh v× thÕ mµ hä ®· cã ®−îc nh÷ng kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy, kh«ng chØ thu hót ®−îc nhiÒu dù ¸n ®Çu t− mµ cßn khiÕn cho c¸c dù ¸n ®Çu t− ph¸t huy hÕt nh÷ng −u ®iÓm cña m×nh, ®ãng gãp nhiÒu h¬n vµo thu nhËp ng©n s¸ch , gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi ,thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc to lín trong lÜnh vùc nµy. Víi c¸c n−íc míi thùc hiÖn ChÝnh s¸ch ®Çu t− do kinh nghiÖm cßn Ýt trong lÜng vùc nµy vµ ch−a hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi th× ®ãng gãp cña nã kh«ng ph¶i nhiÒu song nh÷ng g× mµ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi mang l¹i kh«ng ph¶i lµ nhá, nÕu ®−a ra ®−îc chÝnh s¸ch ®Çu t− hîp lý kh«ng nh÷ng sÏ thu hót ®−îc nhiÒu vèn mµ cßn lµm cho c¸c dù ¸n ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ cña m×nh, gãp phÇn vµo ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong t−¬ng lai vµ tõng b−íc t¹o nÒn t¶ng kinh tÕ v÷ng tr¾c phôc vô cho nÒn kinh tÕ cã ®µ ph¸t triÓn tèt h¬n .
13

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Kh«ng chØ chÝnh s¸ch ®Çu t− mµ sù kÕt hîp chÝnh s¸ch nµy víi nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c mét c¸ch hîp lý vµ nhÞp nhµng còng ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c thu hót vèn ®Çu t− . ChÝnh s¸ch th−¬ng m¹i th«ng tho¸ng theo h−íng tù do ho¸ ®Ó b¶o ®¶m kh¶ n¨ng xuÊt nhËp khÈu vÒ vèn còng nh− vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn liÖu s¶n xuÊt ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch rÔ rµng h¬n, gióp c¸c nhµ ®Çu t− thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n ®Çu t− ®−îc mét c¸ch liªn tôc vµ kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, ®iÒu nµy sÏ t¹o ra ®−îc sù hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t−. C¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ph¶i gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn ®Ò chèng l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh tiÒn tÖ ®Ó nhµ ®Çu t− nh×n vµo nÒn kinh tÕ víi mét c¸ch nh×n kh¶ quan h¬n . ChÝnh s¸ch l·i suÊt vµ tû gi¸ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn dßng ch¶y cña FDI víi t− c¸ch lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ ®Çu t− vµ møc lîi nhuËn ë mét thÞ tr−êng nhÊt ®Þnh. 1.3.6 C¸c −u ®·i cña nhµ n−íc ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: Møc thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp còng ¶nh h−ëng kh«ng nhá tíi dßng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ch¶y vµo trong n−íc bëi nã liªn quan tíi viÖc ¨n chia lîi nhuËn cña nhµ ®Çu t− víi c¸c bªn ®èi t¸c, sù hÊp dÉn cña chÝnh s¸ch lµ lµm sao cho c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp ®ãng gãp nhiÒu nhÊt cã thÓ vµo ng©n s¸ch nh−ng ph¶i ®¶m b¶o vÉn ph¶i hÊp dÉn ®−îc c¸c nhµ ®Çu t−. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông víi c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cao thÊp sÏ ¶nh h−ëng tíi dßng ch¶y cña FDI vµo trong n−íc . ThuÕ nhËp khÈu vèn, m¸y mãc trang thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vËt liÖu: §©y lµ nh÷ng yÕu tè liªn quan tíi ®Çu vµo cña doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çu t−, nÕu cã sù khuyÕn khÝch gi¶m møc thuÕ ®èi víi c¸c yÕu tè kÓ trªn th× sÏ lµm cho ®Çu vµo cña c¸c dù ¸n giam xuèng do ®ã lµm t¨ng lîi thÕ cña c¸c dù ¸n ®Çu t− v× thÕ mµ sè l−îng c¸c dù ¸n sÏ t¨ng vµ trang thiÕt bÞ còng nh− vèn sÏ ®−îc ®−a vµo nhiÒu h¬n . ThuÕ ®¸nh vµo c¸c kho¶n lîi nhuËn lu©n chuyÓn ra n−íc ngoµi
14

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

¦u ®·i vÒ thuÕ chiÕm vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu trong sè c¸c −u ®·i tµi chÝnh giµnh cho ®Çu t− n−íc ngoµi, møc −u ®·i thuÕ cao h¬n lµ ®éng lùc lín khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t− t×m tíi, v× thÕ cÇn ¸p dông sù −u ®·i nµy víi nh÷ng møc kh¸c nhau cho tõng lo¹i dù ¸n vµ ¸p dông víi møc thÊp nhÊt cã thÓ, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− cã tû lÖ vèn n−íc ngoµi cao, quy m« lín dµi h¹n, sö dông nhiÒu nguyªn liÖu vËt liÖu vµ lao ®éng trong n−íc . ChÝnh s¸ch ®Çu t− ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c nhµ ®Çu t− nhËn thÊy khi tham gia ®Çu t−, hä sÏ thu ®−îc lîi nhuËn cao nhÊt trong ®iÒu kiªn kinh doanh chung cña khu vùc ®Ó khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t− t×m tíi nh− mét ®iÓm tin cËy vµ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nguån vèn cña m×nh . 1.3.7 C¸c yÕu tè thuéc nÒn hµnh chÝnh Mçi quèc gia cã con ®−êng chÝnh trÞ riªng cña m×nh vµ kÌm theo ®ã lµ ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc thï cña quèc gia ®ã. Do ®ã thÓ chÕ nÒn hµnh chÝnh còng kh¸c nhau. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ h×nh thøc ®Çu t− xuyªn quèc gia do ®ã nhµ ®Çu t− khi tham gia ®Çu t− vµo quèc gia th× ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh cña quèc gia ®ã. Mét thÓ chÕ hµnh chÝnh phï hîp sÏ ®em l¹i nh÷ng thuËn lîi hÕt søc lín cho qu¸ tr×nh héi nhËp còng nh− tiÕp nhËn FDI, thñ tôc hµnh chÝnh qu¸ r¾c rèi nh− thñ tôc cÊp giÊy phÐp cã liªn quan trong thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n, thêi gian cÊp giÊy phÐp qu¸ l©u g©y l·ng phÝ thêi gian v« lý vµ thËm chÝ cßn g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, lµm mÊt c¬ héi cña c¸c nhµ ®Çu t−. §iÒu nµy sÏ g©y t©m lý kh«ng tèt tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t− vµ cã c¸i nh×n kh«ng tèt ®èi víi ®iÒu kiÖn ®Çu t− ë n−íc ®ã. 1.3.8 C¸c yÕu tè thuéc thÓ chÕ luËt ph¸p LuËt ph¸p kÝn kÏ ®Çy ®ñ sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý qu¶n lý chÆt chÏ ®−îc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ sÏ gi¶m bít nh÷ng rñi ro trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c nhµ ®Çu t−, h¬n n÷a cßn gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi nh÷ng tiªu cùc, tranh chÊp ph¸t sinh. HÖ th«ng luËt ph¸p râ rµng vµ kÝn kÏ sÏ t¹o ®−îc t©m lý yªn t©m cña bªn ®Çu t− ®èi víi bªn ®èi t¸c .

15

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

1.3.9 HÖ thèng giao th«ng th«ng tin liªn l¹c C¸c n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi rÊt quan t©m ®Çu t− ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng ®−êng bé hÖ thèng s©n bay, bÕn c¶ng, cÇu cèng bëi ®©y chÝnh lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh. HÖ thèng giao th«ng cã ph¸t triÓn th× míi lµm cho c¸c dù ¸n c¸c c«ng tr×nh ®−îc triÓn khai vµ ®i vµo thùc hiÖn v× ®©y ®−îc coi lµ huyÕt m¹ch l−u th«ng cña nÒn kinh tÕ, nÕu hÖ th«ngnµy ho¹t ®éng kÐm cã nghÜa lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ còng bÞ ¶nh h−ëng vµ kh«ng thÓ tiÕn nhanh ®−îc, c¸c dù ¸n ®Çu t− kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã nªn còng chÞu ¶nh h−ëng cña sù ph¸t triÓn hÖ th«ng giao th«ng vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c. C¸c nhµ ®Çu t− quan t©m tíi ®iÒu nµy bëi v× nã cã ¶nh h−ëng tíi tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ liªn quan tíi t−¬ng lai cña dù ¸n mµ hä sÏ quyÕt ®Þnh kinh doanh. C¸c n−íc trªn thÕ giíi ®a phÇn lµ tËn dông ngu«n vèn ®Çu t− ph¸t triÓn vµ hç trî ®Ó ®Çu t− x©y dùng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn, n©ng cao hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng nµy 1.3.10 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn n−íc §©y còng lµ mét yÕu tè quan trong trong chiÕn l−îc c¶i thiÖn m«i tr−êng nh»m thu hót FDI, nÕu kh«ng cã c¸c yÕu tè nÇy th× sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc dù ¸n, hÖ thèng l−íi ®iÖn cÇn ph¶i ®−îc ®−a tíi tÊt c¶ c¸c vïng vµ ®−îc bè chÝ ®Çy ®ñ hîp lý ,thuËn tiªn cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn vµ ®i vµo thùc hiÖn. C¸c yÕu tè vÒ hÖ thèng l−íi ®iÖn hoµn thiÖn vµ nguån n−íc ®−îc cung cÊp tËn n¬i sÏ khuÕn khÝch c¸c dù ¸n t×m tíi v× ë n¬i ®ã còng cã ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− c¸c vïng kh¸c vµ cßn cã thÓ tèt h¬n . 1.3.11 C¸c khu chÕ xuÊt , khu c«ng nghiÖp Víi nhiÒu dù ¸n ®Ó cã thÓ triÓn khai ®−îc, nã ®ßi hái nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc kh¾t khe vµ kh«ng thÓ n¬i nµo còng cã thÓ ®¸p øng ®−îc, c¸c n−íc së t¹i ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t− x©y dùng c¸c khu chÕ xuÊt vµ c¸c khu c«ng nghiÖp ®Æc biÖt vµ trong ®ã cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mµ dù ¸n ®Æt ra. Víi nh÷ng khu c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i nµy cã thÓ tËp chung rÊt nhiÒu dù ¸n vµ cã nhiÒu vèn, c¸c dù ¸n kh¸c nhau nµy cã thÓ hç trî vµ cung cÊp c¸c ®Çu vµo vµ tiªu thô ®Çu ra cho nhau chÝnh v× thÕ c¸c khu chÕ xuÊt lµ n¬i rÊt tèt ®Ó thu hót vèn ®Çu t−. Quèc gia nµo cã nhiªu khu c«ng nghiÖp khu chÕ xuÊt hiÖn ®¹i th× sÏ thu hót ®−îc nhiÒu dù ¸n ®Çu t−.
16

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Ch−¬ng 2 Thùc tr¹ng vÒ thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam
2.1 §ãng gãp cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam 2.1.1 Kinh tÕ Nh− chóng ta ®· biÕt môc ®Ých cña c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng ph¶i g× kh¸c mµ chÝnh lµ t×m tíi n¬i mµ hä tin t−ëng lµ cã thÓ bá ®ång vèn cña m×nh vµo kinh doanh sao cho ®ång tiÒn cña m×nh ®−îc an toµn lµ tr−íc hÕt sau ®ã lµ cã thÓ sinh s«i lîi nhuËn cao h¬n nh÷ng n¬i kh¸c, ®ång thêi lµm cho nÒn kinh tÕ cña n−íc së t¹i ph¸t triÓn . N−íc ta hiÖn nay ®ang lµ n−íc cã ®iÒu kiÖn æn ®inh c¶ vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ ®ång thêi héi ®ñ cÊc yÒu tè vÒ mäi mÆt gióp cho dù ¸n cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng nh− c¬ së h¹ tÇng tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, tr×nh ®é tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó dù ¸n cã thÓ triÓn khai nh− kÕ ho¹ch cña c¸c nhµ ®Çu t−, ph¸t huy tèt nhÊt nh÷ng ®ãng gãp cña m×nh vµo ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña chóng ta. KÕt qu¶ chóng ta ®· ®¹t ®−îc sè l−îng dù ¸n kh«ng ngõng t¨ng lªn. N¨m 1996 lµ 325 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 8.497,3 triÖu $. §Õn n¨m 1997 sè l−îng dù ¸n ®· t¨nglªn lµ 345 dù ¸n nh−ng vèn ®Çu t− l¹Þ gi¶m so víi n¨m 1996 vµ chØ cßn vµo kho¶ng 57,8 % t−¬ng ®−¬ng víi 4.691,1 triÖu $. T×nh tr¹ng nµy tiÕp tôc diÔn ra vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo, ®Õn n¨m 2000 th× sè l−îng dù ¸n ®¹t vµo kho¶ng 371 dù ¸n vµ sè vèn ®Çu t− chØ cßn 2.012,4 triÖu $ ®Õn n¨m 2002 gÇn ®©y nhÊt, sè l−îng dù ¸n ®· ®Ët ®−îc møc kû lôc tíi 697 dù ¸n nh−ng sè vèn chØ ®¹t 16,1% so víi n¨m 1996 lµ 1.376 triÖu $. MÆc dï l−îng vèn kh«ng ngõng gi¶m xuèng vµo c¸c n¨m gÇn ®©y nh−ng nh÷ng ®ãng gãp cña ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp l¹i kh«ng ngõng t¨ng lªn n¨m 1996 c¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch 263 triÖu$ vµ vµo GDP lµ 1.750 triÖu $, n¨m 1997 lµ 315 triÖu $ vµ 2.250 triÖu $ tíi n¨m 2000 møc ®ãng gãp nµy
17

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

®· ®¹t ®−îc møc rÊt lín, ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch ®· ®¹t ®−îc 280 triÖu$ vµ vµo GDP lµ 4.105 triÖu $ vµ sang n¨m2001 lµ 373 triÖu$ vµ vµo GDP lµ 4.199 triÖu $ vµ ®ong gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc n¨m 2001 cña c¸c dù ¸n ®©u t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ 373 triÖu $ ®Õn n¨m 2002 ho¹t ®éng nµy ®ãng gãp 25% tæng thu nh©n s¸ch nhµ n−íc. MÆc dï tæng vèn ®Çu t− ®−a vµo ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã xu h−íng gi¶m song hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n th× kh«ng ngõng t¨ng lªn thÓ hiÖn ë ®ãng gãp cña ho¹t ®éng nµy vµo tæng thu ng©n s¸ch nhµ n−íc trong nh÷ng n¨m qua kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ l−îng hµng xuÊt nhËp khÈu th«ng qua ho¹t ®éng nµy n¨m 1996 tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ho¹t ®éng nµy lµ 920 triÖu $ vµ nhËp khÈu lµ 2.042 triÖu $ th× tíi n¨m 2002 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ho¹t ®éng nµy ®· ®¹t møc 3.600 triÖu $ vµ nhËp khÈu lµ 4.700 triÖu $.Kh«ng nh÷ng ®ãng gãp rÊt lín vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc mµ ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¶ n−íc ®ång thêi thu hót thªm ng−êi lao ®éng vµo lµm viÖc trong c¸c c«ng tr×nh c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi. B¶ng 2.1 Ho¹t ®éng FDI t¹i ViÖt Nam §¬n vÞ :TriÖu $ L−îng vèn míi ®−a vµo L−îng vèn t¨ng thªm §ãng gãp vµo xuÊt khÈu L−îng nhËp khÈu §ãng gãp vµo GDP §ãng gãp vµo ng©n s¸ch Thu hót lao ®éng (1000 ng−êi ) 1996 8.640 788 920 2.042 1.750 263 220 1997 4.659 1.173 1.790 2.890 2.205 315 250 1998 884 1999 629 2000 431 2001 25.21 579 3.600 4.700 4.199 373 439 3.897 1.568 2.014 1.982 2.590 3.230 2.668 3.382 4.350 2.582 3.343 4.105 317 270 271 296 280 349

Nguån : Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 04/2002 Cïng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· ®¸p øng ®−îc ®ßi hái cña c¸c nhµ ®Çu t−, chóng ta cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ®iÒu kiÖn −u ®·i v× thÕ sè l−îng chÊt l−îng dù ¸n ®· t¨ng lªn gãp phÇn lµm t¨ng tr×nh ®é ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña chóng ta.

18

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

VÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ: mÆc giï tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña chóng ta ë møc cao trªn 6% nh−ng vÒ tr×nh ®é chóng ta vÉn chØ lµ mét n−íc cßn kÐm so víi c¸c n−íc trong khu vùc còng nh− trªn thÕ giíi bëi chóng ta ®i lªn tõ ®iÓm suÊt ph¸t thÊp vµ míi chØ víi gÇn 20 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ míi vµ tham gia vao nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi nªn nh×n chung nÒn t¨ng kinh tÕ cßn thÊp h¬n c¸c n−íc kh¸c .Nhê cã ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp gióp cho chóng ta tõng b−íc tiÕp cËn ®−îc víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi th«ng qua tiÕp nhËn vèn ®Ó ®Çu t− ph¸t triÓn vµ tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng nh− häc hái kinh nghiÖm 2.1.2 VÒ mÆt x· héi C¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp cßn gióp cho chóng ta thu hót ®−îc ®éi ngò ng−êi lao ®éng tham gia ®«ng ®¶o vµo lµm viÖc gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, t¨ng thu nhËp. Nh×n chung chóng ta cã mét ®éi ngò lao ®éng t−¬ng ®èi lín vÒ sè l−îng cßn vÒ chÊt l−îng tuy ch−a so kÞp víi c¸c n−íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao nh−ng tr×nh ®é còng t−¬ng cao cã nhiÒu kh¼ n¨ng tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc vµ tiÕp cËn víi tr×nh ®é khoa häc hiªn ®¹i. Sè l−îng c«ng nh©n viªn ®−îc thu hót vµo lµm viÖc t¹i c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ngµy cµng ®«ng n¨m 1996 th× sè ng−êi tham gia lao ®éng t¹i c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ 220.000 ng−êi th× tíi n¨m 2001 lµ 439.000 ng−êi . §éi ngò lao ®éng nµy ®−îc hoµn thiÖn tõng ngµy vµ ngµy mét n©ng cao do ®−îc tham gia lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp cã dù ®Çu t− tõ n−íc ngoµi . 2.2 Thùc tr¹ng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi trong giai ®o¹n hiÖn nay 2.2.1 Sè l−îng vµ quy m« dù ¸n Sè l−îng dù ¸n ®Çu t− trong nh−ng n¨m gÇn ®©y cã sù t¨ng lªn rÊt lín kÓ tõ n¨m 1988 tíi nay tèc ®é t¨ng tr−áng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi hµng n¨m ®¹t møc 109% mét n¨m. N¨m 1988 sè l−îng dù ¸n tham gia ®Çu t− vµo ViÖt Nam chØ cã 37 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký 371.8 triÖu USD th× ®Õn n¨m 1995 ®· lµ 370 dù ¸n vµ n¨m 1995 sè l−îng dù ¸n lµ 370 dù ¸n vµ l−îng
19

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

vèn ®· t¨ng lªn 57,6 % so víi n¨m 1994 víi sè vèn t−¬ng ®−¬nglµ vµo kho¶ng 6.530 triÖu $, tíi n¨m1996 sè l−îng dù ¸n ®· ®¹t lµ 325 dù ¸n vµ l−îng vèn lµ 8.497 triÖu $, ®©y lµ n¨m thu hót ®−îc sè l−îng dù ¸n lín nhÊt tõ tr−íc tíi nay. §Õn n¨m 1997 mÆc giï sè l−îng dù ¸n vÉn cã xu h−íng t¨ng lªn song l−îng vèn ®Çu t− l¹i cã phÇn gi¶m xuèng so víin¨m 1996 vµ chØ cßn kho¶ng 54,7 % víi sè vèn t−¬ng ®−¬ng lµ 4649,1 triÖu$. Nguyªn nh©n lµ do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ ®· ¶nh h−ëng tíi nÒn kinh tÕ cña c¸c n−íc trong khu vùc còng nh− c¸c n−íc trªn thÕ giíi, cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®· lµm cho c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c n−íc bÞ suy sôp khiÕn cho c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn ®−îc c¸c dù ¸n ®Çu t− cña m×nh vµ ®em vèn míi vµo thùc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− míi, h¬n n÷a c¸c nhµ ®Çu t− thÕ giíi l¹i nh×n nhËn nÒn kinh tÕ khu vùc víi mét c¸ch kh«ng lÊy g× lµm kh¶ quan l¾m v× thÕ kh«ng tiÕp tôc ®Çu t− vµo khu vùc còng nh− ViÖt Nam. Nh÷ng n¨m tiÕp theo sè l−îng dù ¸n tiÕp tôc gi¶m xuèng ®Õn n¨m 1999 sè l−îng dù ¸n lµ 311 dù ¸n vµ tæng sè vèn chØ cßn vµo kho¶ng 1.568 triÖu $. §Õn n¨m 2000 sè l−îng dù ¸n vµ sè l−îng vèn tiÕp tôc t¨ng lªn, trong ®ã sè l−îng dù ¸n ®· lµ 371 dù ¸n vµ sè l−îng vèn ®· lµ 2.012,4 triÖu $. §©y lµ n¨m sè l−îng còng nh− quy m« dù ¸n cã xu h−íng t¨ng lªn kÓ tõ khi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ næ ra vµo n¨m 1997, ®Õn n¨m 2001 khèi l−îng vèn ®· ®¹t ®−îc 2.194,5 triÖu$. DÊu hiÖu kh¶ quan ch−a ®−îc lµ bao th× vµo th¸ng 11/2001 vô khñng bè ngµy 11/09 ®· lµm cho t×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi khu vùc còng nh− thÕ giíi r¬i vµo t×nh tr¹ng b¸o ®éng khiÕn cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ bÞ ngõng trÖ kÓ c¶ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− v× thÕ n¨m 2002 sè l−îng dù ¸n mÆc dï kh«ng gi¶m xong l−îng vèn ®Çu t− l¹i bÞ ¶nh h−ëng nghiªm träng bëi sù kiÖn nµy, n¨m 2002 sè l−îng dù ¸n ®¹t møc kû lôc lªn tíi 697 dù ¸n t¨ng 51,1% nh−ng khèi l−îng vèn ®Çu t− ®−a vµo trong n¨m nµy chØ b»ng 62,7 % so víi n¨m 2001 vµ b»ng 16,1 % so víi n¨m 1996 n¨m cã sè vèn ®Çu t− lín nhÊt trong thíi gian qua.

20

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

B¶ng 2.2. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam tõ 1988 ®Õn 2002 ( §¬n vÞ TriÖu USD)
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N¨m 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sè dù ¸n 37 68 108 151 197 269 343 370 325 345 275 311 371 461 697 Vèn ®¨ng ký 371.8 582.5 839 1322 2165 2900 3765.6 6530 8497.3 4649.1 3897 1568 2012.4 2.194 1.376 Vèn ph¸p ®Þnh 288.4 311.5 407.5 663.6 1418 1468.5 1729 2988.6 2l940.8 2334.4 1805.6 593.3 1525.8 2426.5 14398

Nguån: B¸o ngo¹i th−¬ng 11-20 /12/2001 vµ Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam 4/2003 §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong mét vµi n¨m gÇn ®©y cã xu h−íng gia t¨ng c¶ vÒ sè dù ¸n còng nh− vÒ vèn ®Çu t− vµ c¸c ngµnh ®Çu t− còng cã nh÷ng biÕn ®æi. Nh− ®· nãi ë trªn n¨m 2002 tæng sè dù ¸n ®Çu t− vµo ViÖt Nam nªn tíi 697 dù ¸n ®−îc cÊp giÊy phÐp ®©y lµ n¨m thu hót ®−îc nhiÒu dù ¸n nhÊt tõ tr−íc tíi nay, víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 1376 triÖu $. Sè dù ¸n trong n¨m 2002 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2001 lµ 51,1 %, nh−ng vÒ l−îng vèn tham gia ®Çu t− l¹i gi¶m rÊt lín chØ b»ng 62,7 % cña n¨m 2001. Qua ®©y ta thÊy t×nh h×nh ®Çu t− t¹i ViÖt Nam cã nhiÒu kh¶ quan vÒ sè l−îng c¸c nhµ ®Çu t− tham gia song cã mét ®iÒu ®¸ng quan t©m lµ tuy sè l−îng dù ¸n t¨ng lªn nh−ng vÒ quy m« l¹i gi¶m rÊt lín. Chøng tá sè l−îng c¸c nhµ ®Çu t− tham gia t¨ng lªn râ rÖt nh−ng c¸c dù ¸n tham gia l¹i rÊt nhá, c¸c dù ¸n cã quy m« lín vµ trung b×nh l¹i chiÕm tû träng rÊt nhá. C¸c nhµ ®Çu t−, tËp ®oµn ®Çu t− lín vÉn ch−a coi ViÖt Nam lµ mét ®Þa chØ tin cËy ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña

21

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

m×nh. Qua ph©n tÝch sè liÖu ta thÊy ViÖt Nam ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t− lín, ®ßi hái c¸c nhµ x©y dùng chiÕn l−îc ®Çu t− ë ViÖt Nam ph¶i cã mét chiÕn l−îc hîp lý ®Ó thu hót h¬n n÷a sè dù ¸n ®Çu t− mÆt kh¸c ph¶i t¹o ®−îc uy tÝn ®èi víi c¸c tËp ®oµn ®Çu t− lín trªn thÕ giíi, mét mÆt thu hót ®−îc thªm sè dù ¸n mÆt kh¸c cã thÓ t¨ng l−îng vèn ®Çu t− cña dù ¸n vµ t¨ng sè l−îng dù ¸n lín còng nh− t¨ng vÒ tæng vèn ®Çu t− ®−a vµo ViÖt Nam. 2.2.2 VÒ lÜnh vùc ngµnh ®Çu t− C¬ cÊu c¸c ngµnh ®Çu t− vµo ViÖt Nam cã sù thay ®æi kh¸ lín vµo nh÷ng n¨m ®Çu thùc hiÖn ®Çu t− chñ yÕu tËp chung vµo nh÷ng ngµnh khai th¸c vµ chÕ biÕn lµ chñ yÕu, nh÷ng ngµnh sö dông nhiÒu nguyªn liÖu vËt liÖu vµ sö dông sè l−îng lao ®éng lín. Vµo nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¬ cÊu ®Çu t− cã sù thay ®æi theo ngµnh, do sù ®iÒu chØnh tõ phÝa c¸c bé ngµnh vµ sù −u ®·i cña chÝnh s¸ch ®Çu t− nªn c¸c dù ¸n chñ yÕu ®i vµo ®Çu t− ë nh÷ng lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng lµ chñ yÕu. Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay chóng ta ®ang cÇn hç trî vÒ vèn trong ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng th× nhê vµo nh÷ng dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp nµy mµ ViÖt Nam cã thÓ tõng b−íc n©ng cao vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña chóng ta. NhÊt lµ ®èi víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nh− c«ng nghiÖp chÕ t¹o, c«ng nghiÖp c¬ khÝ c«ng nghiÖp x©y dùng ..... ®©y lµ nh÷ng ngµnh cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ trong n−íc d−íi gãc ®é lµ t¹o ra c¬ së nÒn t¶ng c¬ së vËt chÊt nh»m n©ng cao tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c nghµnh.Trong giai ®o¹n nµy c¸c nghµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng rÊt cao trong tæng sè c¸c dù ¸n còng nh− khèi l−îng vèn thùc hiÖn,nghµnh c«ng nghiÖp chiÕp tû träng 61,1% vÒ sè l−îng dù ¸n(1.978 dù ¸n) vµ 54,7% vÒ sè l−îng vèn ®Çu t− (20.564 triÖu &), nghµnh nµy lµ nghµnh chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c nghµnh tham gia,trong ®ã chñ yÕu tËp trung vµo hai nghµnh c«ng nghiÖp nÆng vµ c«ng nghiÖp nhÑ.C«ng nghiÖp nhÑ chiÕm 787 dù ¸n víi 4.361 triÖu $ vµ nghµnh c«ng nghiÖp nÆng chiÕm 785 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t− lµ 7.525 triÖu $.Nghµnh n«ng nghiÖp chiÕm mét tû träng khiªm tèn trong tæng sè c¸c dù ¸n ®Çu t− chØ víi 12,6% vÒ sè l−îng dù ¸n(386) dù ¸n vµ
22

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

chiÕm 5,7% vÒ khèi l−îng vèn ®Çu t−(2.150 triÖu $).Nghµnh nµy chiÕm tû träng thÊp nhÊt trong ba nghµnh v× ®©y lµ nghµnh kh«ng ®−îc c¸c ®èi t¸c lín quan t©m v× nghµnh nµy ®ßi hái thêi gian dµi mÆc giï khèi l−îng vèn kh«ng lín l¾m nh−ng møc ®é rñi ro cao. B¶ng 2.3 §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi theo ngµnh giai ®o¹n 1998-2001 (§¬n vÞ ngh×n USD) STT I Ngµnh ®Çu t− C«ng nghiÖp DÇu khÝ C«ng nghiÖp nhÑ X©y dùng C«ng nghiÖp TP II N«ng,l©m nghiÖp Thuû s¶n III DÞch vô TC Ng©n Hµng Kh¸ch S¹n vµ DL VP cho thuª GTVTvµB−u ®iÖn VH-GD-YTÕ XD- KCX-KCN DÞch vô kh¸c XD khu §T míi Tæng Sè dù ¸n 1.978 28 787 213 165 331 55 679 48 121 112 94 105 15 181 3 3043 Vèn ®Çu t− 20.564.888 7.525.219 3.176.126 4.361.952 3.168.226 2.333.363 2.150.358 1.977.094 173.264 1.488.8507 553.200 3.311.362 3.693.677 2.785.411 560.509 795.100 722.572 2.466.674 37.603.753 Vèn ph¸p ®Þnh 9.44.224 3.107.192 2.159.489 1.963.145 1.217.441 998.454 1.038.520 953.982 84.537 6.757.348 521.750 1.090.609 1.301.696 2.247.342 247.938 276.236 396.593 675.183 C«ng nghiÖp nÆng 785 Vèn thùc hiÖn 11.724.780 3.801.849 2.839.016 2.043.294 1.766.989 1.273.631 1.132.552 1.033.755 98.796 5.774.679 403.439 1.908.463 1.628.716 916.387 159.486 471.851 185.899 394.618

N«ng ,l©m nghiÖp 386

172.420.l92 18.631.971

Nguån :thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 06/2002

23

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Ngµnh dÞch vô chiÕm kho¶ng 23,3 % vÒ sè l−îng dù ¸n ®Çu t−(679 dù ¸n) vµ 39,6 % vÒ vèn (14.888 triÖu $) ngµnh nµy mÆc dï khèi l−îng dù ¸n kh«ng lín l¾m xong do nh÷ng dù ¸n ®Çu t− th−êng lín lªn khèi l−îng vèn ®em ®Çu t− vµo c¸c dù ¸n nµy nhiÒu, ®iÒu nµy phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi trong giai ®o¹n hiÖn nay. Sù chuyÓn dÞch vÒ c¬ cÊu c¸c ngµnh ®Çu t− nµy lµ cã lîi cho chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i hãa hÞªn nay bëi nh÷ng dù ¸n nµy tham gia ®Çu t− vµo c¸c lÜnh vùc mµ ViÖt Nam cÇn ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn khu vùc nay, t¹o nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. N¨m 2002 sè l−îng dù ¸n t¨ng lªn, ®iÒu nµy më ra mét t−¬ng lai rÊt tèt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ n−íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. C¸c dù ¸n nµy ®i vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp lµ chñ yÕu víi 536 dù ¸n, ®Æc biÖt vÒ c«ng nghiÖp nÆng, sè dù ¸n trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng nªn rÊt nhanh, c«ng nghiÖp nhÑ t¨ng lªn tíi 264 dù ¸n, c«ng nghiÖp nÆng lµ 168 dù ¸n, x©y dùng lµ 25 dù ¸n. Trong giai ®o¹n chóng ta ®ang thùc hiªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nµy th× nh÷ng dù ¸n nµy cã ý nghÜa hÕt søc quan träng nã gióp chóng ta rÊt lín vµo viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng tõng b−íc n©ng cao tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ vµ gióp cho ®éi ngò ng−êi lao ®«ng tõng b−íc tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i . Víi tæng céng 697 dù ¸n t−¬ng ®−¬ng víi tæng sè vèn ®¨ng ký nªn tíi 1.376 triÖu $, t¨ng 51,1 % vÒ sè l−îng dù ¸n nh−ng l¹i gi¶m 37,3 % vÒ vèn trong ®ã : Ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tíi 536 dù ¸n t−¬ng ®−¬ng víi sè vèn ®Çu t− lµ 1.046 triÖu $ chiÕm 76% Ngµnh n«ng l©m nghiÖp chiªm 51 dù ¸n t−¬ng víi tæng sè vèn ®Çu t− 95 triÖu $ chiÕm 6,9% Ngµnh dÞch vô chiÕm 95 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t− lµ 208 triÖu $ chiÕm 15,1 %

24

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Trong n¨m 2002 khèi l−îng dù ¸n ®Çu t− vµo ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng lªn râ rÖt so víi giai ®o¹n tr−íc chøng tá ®· cã sù chuyÓn dÞch trong c¬ cÊu c¸c ngµnh ®Çu t− c¸c dù ¸n gi¶m xuèng chñ yÕu ë c¸c ngµnh dÞch vô lµ nhiÒu nhÊt. Trong th¸ng ®Çu n¨m n¨m 2003 t×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë n−íc ta còng mang nhiÒu kh¶ quan më ra mét n¨m rÊt tèt cho chiÕn l−îc thu hót FDI trong n¨m nay. Trong 3 th¸ng n¨m 2003 ®· cã 86 dù ¸n tham gia ®Çu t− vµo ViÖt Nam víi tæng sè vèn ®Çu t− lµ 190 triÖu $ tËp chung chñ yÕu vµo ngµnh c«ng nghiÖp. B¶ng 2.4 §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam tõ 01/01 tíi 20/12 2002 (§¬n vÞ triÖu $ ) Ngµnh CN vµ XD DÇu khÝ X©y dùng N«ng L©m nghiÖp Thuû s¶n DÞch vô Tµi ChÝnh-Ng©n Hµng Y tÕ – GD V¨n phßng dÞch vô XD Khu ®« thÞ míi X©y dùng KCN- CX GTVT- B−u ®iÖn Du lÞch vµ kh¸ch s¹n Ngµnh kh¸c Tæng Sè dù ¸n 536 2 36 51 15 95 1 14 3 0 1 14 20 42 697 Vèn 1.046 29 84 95 27 208 5 20 6 0 5 16 140 16 1.376

Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 01/2003

25

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

c«ng nghiÖp nÆng chiÕm 68/86dù ¸n vµ 135/190 vÒ vèn ®Çu t−, ®©y vÉn lµ ngµnh chiÕm nhiÒu vèn ®Çu t− nhÊt trong giai ®o¹n hiªn nay.T×nh h×nh nµy ®ang diÔn ra theo ®óng chñ ch−¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸ hiªn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc trong thêi gian hiÖn nay cña ®¶ng vµ nhµ n−íc ta ®· ®Ò ra bëi ngµy nay kinh tÕ x· héi thÕ giíi ®ang diªn ra theo chiÒu h−íng t¬i mét nªn v¨n minh chÝ tuÖ th× xu h−íng cña chóng ta còng ph¶i tËn dông nh÷ng −u thÕ cña nguån vèn nµy vµo phôc vô cho ph¸t triªn kinh tÕ cña m×nh mét c¸ch hîp lý ®Æc biÖt ngay nay cÇn chó träng ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o, c«ng nghiÖp ®iÒn tö ®Ó tiÕp cËn víi nÓn kinh tÕ cña thÕ giíi. B¶ng 2.5 §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam theo ngµnh tõ 01/10 tíi 01/02/2003 (§¬n vÞ triÖu $) Ngµnh CN vµ XD Dçu khÝ X©y dùng N«ng L©m nghiÖp Thuû s¶n DÞch vô Tµi ChÝnh-Ng©n Hµng Y tÕ – GD V¨n phßng dÞch vô XD Khu ®« thÞ míi X©y dùng KCN- CX GTVT- B−u ®iÖn Du lÞch vµ kh¸ch s¹n Ngµnh kh¸c Tæng 01/01-18/03/2003 Sè dù ¸n 68 1 7 3 2 13 0 4 0 0 0 1 4 4 86 Vèn 135 16 35 4 6 45 0 21 0 0 0 3 15 15 190 TiÕn tíi 18/03/2003 Dù ¸n 2.555 30 251 404 82 777 47 133 104 3 17 109 136 136 3.818 Vèn 21.475 1.939 3.383 2.199 234 14.564 602 633 3.424 2.467 878 2.575 3.250 3.250 38.472

Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 04/2003
26

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.3VÒ vïng ®Çu t−

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

C¸c dù ¸n ®Çu t− chñ yÕu n»m ë c¸c tØnh phÝa nam, theo sè liÖu thèng kª th× c¸c tØnh phÝa Nam cã tíi 502 dù ¸n t−¬ng ®−¬ng chiªm kho¶ng 72% sè dù ¸n trong c¶ n−íc, víi tæng sè vèn 935,6 triÖu USD t−¬ng ®−¬ng 68% tæng sè vèn. §©y lµ vïng cã sè l−îng dù ¸n còng nh− sè vèn ®−a vµo rÊt lín, hÇu nh−c¸c dù ¸n ®Òu cã mÆt t¹i khu vùc nµy ®ÆcbiÖt lµ khu c«ng nghiÖp tØnh B×nh D−¬ng. Së dÜ vïng nµy thu hót ®−îcnhiÒu dù ¸n ®Çu t− nhÊt bëi níi ®©y tõ tr−íc tíi nay ®· lµ vïng cã truyÒn thèng trong ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi, h¬n n÷a n¬i ®©y cã mét lîi thÕ hÕt søc quan träng vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n h¼n c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc, chÝnh v× thÕ nªn c¸c nhµ ®Çu t− lu«n t×m tíi vïng nµy nh− mét ®Þa chØ rÊt tin cËy ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− cña m×nh. H¬n n÷a n¬i ®©y cã c¬ chÕ ®−îc coi lµ tho¸ng h¬n c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc vµ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho c¸c dù ¸n thùc hiÖn lµ rÊt tèt, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng c¸c khu c«ng nghiÖp c¸c khu chÕ xuÊt ®−îc x©y dùng rÊt nhiÒu ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t− ®Æt ra chÝnh v× thÕ vïng nµy ®−îc coi lµ vïng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn nhÊt trong viÖc thu hót nguån vèn nµy. C¸c dù ¸n chñ yÕu tËp chung vµo c¸c tØnh thµnh phè nh−: Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ ®Þa bµn chiÕm nhiÒu dù ¸n nhÊt v× n¬i ®©y cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c nhµ ®Çu t− thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña m×nh, vÒ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng rÊt ph¸t triÓn cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt còng nh− vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. ChÝnh nh÷ng lîi thÕ nµy gióp cho ®Þa ®iÓm nµythu hót ®−îc sè l−îng ®©u t− lín nhÊt, sè l−îng dù ¸n ®©u t− vµo khu vùc nµy riªng trong n¨m 2002 lµ 206 dù ¸n chiÕm víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ lµ 252 triÖu $. §©y lµ ®Þa bµn thu hót nhiÒu nhÊt vèn ®Çu t− n−íc ngoµi nhÊt chØ sau tØnh B×nh D−¬ng vµ tØnh §ång Nai, thµnh phè nµy cã truyÒn thèng trong ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t− tÝnh ®Õn ngµy 18/3 /2003 sè l−îngdù ¸n tham gia ®Çu t− vµo khu vùc nµy lµ 1.246 dù ¸n vµ tæng sè vèn ®¨ng ký ®¹t møc lín nhÊt trong c¸c tØnh thµnh phè thùc hiÖn thu hót vèn ®Çu t−, víi tæng sè vèn thùc hiÖn lµ 10.394 triÖu $, tÝnh ra trong h¬n 3 th¸ng ®Çu n¨m n¨m 2003 thµnh phè ®· thu hót ®−îc 17 dù ¸n v¬i tæng sè vèn ®Çu t− lµ 10 triÖu $.
27

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

§Þa bµn tØnh §«ng Nai: §©y lµ ®Þa bµn trong giai ®o¹n hiÖn nay ®−îc coi lµ ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµ ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− ®Æc biÖt quan t©m vµ thùc hiªn rÊt nhiÒu dù ¸n ®Çu t− t¹i khu vùc nµy riªng trong n¨m 2002 tØnh nµy lµ tØnh thu hót ®−îc nhiÒu vèn ®Çu t− nhÊt trong c¶ n−íc lín h¬nc¶ thµnh phè Hå ChÝ Minh víi tæng dù ¸n tham gia vµo khu vùc nµy lµ 135 dù ¸n ®øng sau thµnh phè Hå ChÝ minh nh−ng l¹i ®øng ®Çu vÒ sè l−îng vèn ®em ®Çu t− vµo, víi tæng vèn ®Çu t− n¨m 2002 lµ 255 triÖu $, víi sè vèn ®Çu t− kh¸ lín nµy §ång Nai sÏ trë thµnh khu vùc cã sè vèn ®Çu t− lín trong mét vµi n¨m tiÕp theo víi nhiÒu khu c«ng nghiÖp khu chÕ xuÊt sÏ ®−îc x©y dùng ë ®©y. H¬n n÷a §ång Nai lµ khu vùc trong nh−ng n¨m qua ®· thu hót ®−îc khèi l−îng vèn kh¸ lín tÝnh ®Õn ngµy 18/3/2003 tØnh ®· thu hót ®−îc409 dù ¸n tham gia vµ tæng sè vèn ®¨ng ký tÝnh cho tíi thêi ®iÓm nµy lµ 5.488 triÖu $ chØ ®øng sau Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. Còng nh− c¸c tØnh kh¸c tØnh B×nh D−¬ng còng cã mét sè l−îng lín c¸c dù ¸n ®Çu t− vµo ®©y.Trong n¨m 2002 tØnh ®· cã 135 dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi tham gia ®Çu t− vµo trong tØnh , víi tæng sè vèn lªn tíi 253 triÖu USD, víi sè l−îng vèn ®Çu t− kh¸ lín trong khi sè dù ¸n chØ cã 135 dù ¸n chøng tá c¸c dù ¸n tham gia ®Çu t− vao tØnh lµ nh÷ng dù ¸n lín, c¸c dù ¸n cã quy m« lín vµ sè vèn cña c¸c dù ¸n lµ t−¬ng ®èi lín b×nh qu©n mçi dù ¸n lµ 1,87 triÖu $ mét dù ¸n, sè l−îng vèn b×nh qu©n cña mçi dù ¸n ®−îc coi lµ rÊt lín trong giai ®o¹n hiÖn nay. TÝnh tíi ngµy 18 /3 /2003 tØnh ®· thu hót ®−îc 618 dù ¸n vµ tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 2.952 triÖu $.Sè l−îng dù ¸n tham gia vµo c¸c tØnh phÝa b¾c trong n¨m 2002 còng t¨ng lªn kh¸ lín, sè l−îng dù ¸n lµ 173 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 356.3 triÖu $, chiÕm t−¬ng ®−¬ng 25,1% vÒ sè dù ¸n vµ 25,9% vÒ tæng sè vèn trong c¶ n−íc.Vïng nµy lµ vïng còng cã truyÒn thèng trong lÜnh vùc thu hót FDI,nh−ng do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña c¸c tØnh miÒn b¾c nµy ch−a b»ng c¸c tØnh miÒn Nam nªn cã phÇn kÐm h¬n trong lÜnh vùc thu hót vèn ®Çu t− nµy.h¬n n÷a ®iÌu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt ë c¸c tØnh phÝa B¾c nµy còng cßn kÐm ph¸t triÓn h¬n c¸c tØnh phÝa Nam nªn kÕt qu¶
28

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

kh«ng b»ng .Nh−ng ®©y còng lµ kÕt qu¶ hÕt søc to lín mµ chóng ta ®· ®¹t ®−îc. C¸c dù ¸n tËp trung vµo c¸c tØnh nh− Hµ Néi ,qu¶ng Ninh,H¶i Phßng,VÜnh Phóc,L¹ng S¬n... B¶ng 2.6: C¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë ViÖt Nam theo vïng l·nh thæ (§¬n vÞ triÖu USD)
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 TØnh, TP TP Hå ChÝ Minh Hµ Néi §ång Nai B×nh D−¬ng Bµ RÞa-Vòng Tµu Qu¶ng Ng·i H¶i Phßng L©m §ång Hµ T©y H¶i D−¬ng Thanh Ho¸ Kiªn Giang §µ N½ng Qu¶ng Ninh Kh¸nh Hoµ Long An VÜnh phóc NgÖ An T©y Ninh B¾c Ninh Thõa Thiªn HuÕ Phó Thä CÇn Th¬ Qu¶ng Nam H−ng Yªn TiÒn Giang B×nh ThuËn C¸c tØnh kh¸c Tæng Dù ¸n 206 54 96 135 14 1 25 5 9 6 2 1 3 10 11 12 9 0 8 5 3 3 5 6 13 2 8 45 697 Tæng vèn 252 115 255 253 23 0,3 43 5 10 9 0.3 0.6 36 39 13 85 34 0 6 12 4 0,6 18 38,5 20 3 10 91 1.376 Dù ¸n 1.224 437 409 618 79 6 118 59 36 36 9 6 43 43 50 59 33 9 46 14 15 10 26 23 21 8 27 205 3.669 Tæng vèn 10.394 7.551 5.488 2.952 1.865 1.326 1.321 859 415 486 444 393 235,5 266 384 430 374 231 217 165 138,5 136 98 134 95 96 99 2.512 39.150 Vèn ph¸p ®Þnh 5.374 3.013 2.452 1.450 545 546 1.014 116 211 132 410 394 132 165 273 209 242 40 160 181 111 121 52 36 99 71 30 3.160 20.739

Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 01/2003
29

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Hµ Néi lµ ®Þa bµn chiÕm nhiÒu dù ¸n nhÊt víi tæng dù ¸n tham gia lµ 54 dù ¸n, tæng sè vèn ®Çu t− lµ 437 triÖu $. §©y lµ ®Þa bµn ®øng ®Çu trong c¸c tØnh miÒn B¾c c¶ vÒ sè l−îng dù ¸n còng nh− vÒ khèi l−îng vèn tham gia ®Çu t−, Hµ Néi tuy kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Þa lý vµ tù nhiªn tèt nh− c¸c ®Þa bµn kh¸c nh−ng níi ®©y l¹i cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn h¬n h¼n c¸c ®Þa bµn kh¸c chÝnh v× thÕ mµ c¸c nhµ ®Çu t− t×m tíi Hµ Néi víi sè l−îng c¸c dù ¸n lµ kh¸ lín vµ quy m« c¸c dù ¸n cung kh¸ lín. TÝnh tíi ngµy 18/ 03/ 2003 Hµ Néi ®· thu hót ®−îc 437 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 7.551 triÖu $ chØ ®øng sau thµnh phè Hå ChÝ minh vÒ tæng sè vèn. Víi truyÒn thèng s½n cã céng víi nh÷ng lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ c¬ së vËt chÊt trong thêi gian tíi Hµ Néi sÏ trë thµnh khu vùc cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó thu hót nguån vèn nµy. Ngoµi ra c¸c tØnh nh− qu¶ng ninh còng cã sè l−îng dù ¸n tham gia kh¸ lín víi 10 dù ¸n vµ tæng sè vèn lµ 39 triÖu $ H¶i Phßng cã 25 dù ¸n víi tæng vèn ®Çu t− lµ 43 triÖu $, VÜnh Phóc, L¹ng S¬n .....còng cã mét sè l−îng vèn kh¸ lín ®Çu t− vµo khu vùc nµy. 2.2.4 §Çu t− trùc tiÕp cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi vµo ViÖt Nam M·i tíi nh÷ng n¨m gi÷a cña thËp kû niªn 80 th× quan hÖ kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam víi mèt sè n−íc Asean míi ®−îc thiÕt lËp trë l¹i .Tuy vËy theo qui luËt ho¹t ®éng cña chuçi biÕn ®éng c¬ cÊu liªn tôc kiÓu lµn sãng ë khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D−¬ng tõ Mü vµ NhËt B¶n sau ®ã lµ c¸c n−íc NIC, ViÖt Nam ®· thiÕt lËp quan hÖ víi hÇu hÕt c¸c n−íc trong khu vùc còng nh− trªn toµn thÕ giíi . T×nh h×nh ®Çu t− trùc tiÒp n−íc ngoµi ë ViÖt Nam còng ngµy mét t¨ng lªn theo c¸c mèi quan hÖ ®Çu tiªn lµ c¸c n−íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ sau ®ã lµ tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®Òu cã dù ¸n ®Çu t− ë n−íc ta , qua thêi gian th× n−íc ta ®· v−¬n lªn trë thµnh n−íc tiÕp nhËn ®Çu t− trùc tiÕp lín trong khu vùc .

30

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn ®o¹n

B¶ng 2.7 §Çu t− trùc tiÕp cña thÕ giíi vµo ViÖt Nam träng giai 1988 tíi th¸ng 6/2001 (§¬n vÞ triªu USD)
Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Quèc gia thùc hiÖn ®Çu t− Anh ¸o ¢n §é Bahama Ba Lan B¾c Ailen BØ Bªlarót Canada Sè dù ¸n 44 7 9 3 4 2 14 3 38 2 39 8 605 42 309 319 7 1 3 1 8 3 66 7 1 11 98 1 158 6 1 10 32 Sè vèn ®¨ng ký 1.773,5 57,3 544,1 270,4 23,7 5,1 45,7 61,3 222,7 15,2 226,1 53,8 4.884,6 586,1 3.224.7 3.634,3 10,1 15,1 5,4 47 22,9 3,9 1.577,5 36 1,6 60,5 1.170,5 39,8 2.175,5 42,8 39 376,5 624,5

Sè vèn ph¸p ®Þnh 1.428,1 51,9 519,8 266,2 13,8 4,6 16,7 28,6 196,4 7,8 88,9 40,8 2.153.4 469,7 1.249,5 1.512,9 9,4 15,1 4,9 18,8 11,6 3,9 959,2 18,4 1 21,1 485,7 12 1.243 17 39 357,3 247,7

10 Cu Ba 11 CHLB §øc 12 §an m¹ch 13 §µi Loan 14 Hµ Lan 15 Hµn Quèc 16 Hång K«ng 17 Hungari 18 Ir¾c 19 Ixaraen 20 Libª ria 21 Lóc x¨m bua 22 Ma cao 23 Liªn Bang Nga 24 Na Uy 25 Nam T− 26 Niuduyl©n 27 Oxtr©ylia 28 Pakitan 29 Ph¸p 30 C«ng Hßa SÐc 31 CH sl«via 32 Thuþ §iÓn 33 Thuþ Sü

31

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
34 Trung Quèc 35 CHdcnd triÒu tiªn 36 Ucraina 37 Italia 38 Tæng 105 3 9 16 1995

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn
151 23,7 30,7 73,1 22.157,5 91,1 17,5 22,5 26,4 11.671,7

Nguån t¹p chÝ ngo¹i th−¬ng 12/2001 Trong giai ®o¹n tõ n¨m 1988 tíi nay sè l−îng dù ¸n ®Çu t− vµo ViÖt Nam lµ 1995 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ lµ 22.157,5 triÖu USD . Trong ®ã cã sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c n−íc, tõ c¸c n−íc trong khu vùc tíi tÊt c¶ c¸c n−íc trong khu vùc, chñ yÕu vÉn lµ c¸c n−íc thuéc khu vùc Ch©u ¸ lµ chÝnh sau ®ã lµ c¸c n−íc thuéc khu vùc Ch©u ¢u, Ch©u Mü. Trong n¨m 2002 n−íc cã sè dù ¸n ®Çu t− lín nhÊt vµo ViÖt Nam lµ §µi Loan, n−íc nµy cã tæng sè dù ¸n ®Çu t− vµo ViÖt Nam lµ 185 dù ¸n víi tæng sè vèn ®Çu t− lµ 260 triÖu $, ®©y lµ n−íc ®¹t sè l−îng dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp lín nhÊt vµo ViÖt Nam trong thêi gian gÇn ®©y, tíi ngµy 18/03/2003 th× §µi Loan ®· cã 927 dù ¸n tham gia vµo ®Çu t− víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 5.136 triÖu $. §©y lµ nh−ng n−íc cã nhiÒu vèn tham gia ®Çu t− vµo n−íc ta. Theo sè liÖu míi nhÊt th× §µi Loan hiÖn nay lµ n−íc cã sè vèn ®Çu t− lín thø hai sau Singapo víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ tÝnh hÕt ngµy 18/03/2003 th× n−íc nµy cã sè vèn tham gia vµo ®Çu t− t¹i ViÖt Nam ®· lµ 5.136 triÖu $. N−íc cã sè vèn ®Çu t− lín thø hai vµo ViÖt Nam trong n¨m qua l¹i lµ Hµn Quèc víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 261triÖu USD vµ sè dù ¸n ®¨ng ký lµ 142 dù ¸n tÝnh tíi ngµy 18/03/2003 th× Hµn Quèc lµ n−íc lín thø t− trªn thÕ giíi cã sè vèn ®Çu t− trùc tiÕp vµo ViÖt Nam cã sè vèn nhiÒu nhÊt chØ sau mét sè n−íc lµ Singapo, §µi Loan, NhËt B¶n tiÕp theo lµ mét sè n−íc cã sè dù ¸n t−¬ng ®èi lín ®Çu t− vµo ViÖt Nam trong thêi gian n¨m võa qua nh− TrungQuèc còng cã 62 dù ¸n víi tæng sè vèn 74 triÖu $, ®Æc biÖt lµ Mü trong n¨m võa qua cã 29 dù ¸n tham gia ®Çu t− vµo n−íc ta víi tæng sè vèn ®Çu t− nªn tíi 137 triÖu $, qua ®©y ta thÊy sè l−îng dù ¸n tham gia ®Çu t − vµo ViÖt Nam ®Òu lµ nh÷ng dù ¸n lín b×nh qu©n 4,72 triÖu $ mét dù ¸n theo tû lÖ b×nh qu©n nµy th× ®©y lµ n−íc cã nhiÒu sè dù ¸n lín nhÊt vµo n−íc ta.
32

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Ngoµi ra cßn mét sè n−íc kh¸c còng cã sè l−îng dù ¸n ®Çu t− t−¬ng ®èi lín vµo ViÖt Nam nh− n−íc cã truyÒn thèng ®Çu t− vµo n−íc ta nh− Singapo n¨m võa qua tuy kh«ng cã nhiÒu dù ¸n tham gia vµo chØ cã 24 dù ¸n t−¬ng ®−¬ng víi sè vèn tham gia lµ 34 triÖu $ nh−ng trong thêi gian tr−íc ®©y lµ n−íc cã sè vèn tham gia ®Çu t− lín nhÊt vµo n−íc ta v¬i tæng sè dù ¸n tham gia tÝnh hÕt ngµy 18/03 /2003 lµ 263 dù ¸n vµ sè vèn tham gia lµ 7.242 triÖu $, Ph¸p còng cã 126 dù ¸n, Anh cã 44 dù ¸n , Liªn bang Nga lµ 40 dù ¸n. Sè l−îng c¸c dù ¸n kh«ng ngõng t¨ng lªn theo thêi gian , n¨m1988 sè dù ¸n tham gia vµo ViÖt Nam míi chØ ®¹t lµ 37 dù ¸n vµ c¸c n¨m tiÕp theo sè l−îng dù ¸n kh«ng ngõng t¨ng lªn n¨m 1990 ®· lµ 108 dù ¸n vµ tiÕp tôc t¨ng tíi n¨m 2000 th× sè l−îng dù ¸n ®· ®¹t lµ 371 dù ¸n vµ t¨ng m¹nh vµo n¨m 2001 , riªng trong n¨m nµy sè l−îng dù ¸n ®· t¨ng lªn lµ 461 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 2.194 triÖu $ vµ n¨m 2002 sè dù ¸n ®· t¨ng lªn lµ 697 dù ¸n Qua ph©n tÝch sè liÖu trªn ta thÊy sè l−îng dù ¸n ®· t¨ng lªn gÇn 20 lÇn tõ n¨m 1988, ®iÒu nµy cho thÊy ViÖt Nam hoµn toµn cã kh¼ n¨ng trong viÖc thu hót c¸c nhµ ®Çï t− tham gia ®Çu t− vµo trong thêi gian tíi nhÊt lµ vÒ sè l−îng c¸c nhµ ®Çu t−. Theo sè l−îng c¸c dù ¸n ®Çu t− t¨ng lªn chøng tá ®iÒu kiÖn cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn còng t¨ng lªn. §iÒu nµy më ra mét t−¬ng lai hoµn toµn rÊt tèt cho chóng ta thùc hiÖn chiÕn l−îc thu hót vèn ®Çu t− trong t−¬ng lai.Qua ph©n tÝch sè liÖu ta thÊy c¸c n−íc cã sè vèn ®Çu t− lín phÇn lín lµ c¸c n−íc n»m trong khu vùc Ch©u ¸ nh−:§µi Loan,Hång K«ng, Singapo vv..§Æc biÖt lµ Mü,quèc gia tuy ký hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i víi chóng ta nh−ng trong n¨m qua ®· cã mét sè l−îng dù ¸n rÊt lín tham gia ®Çu t−. 2. 2.5 §Çu t− trùc tiÕp cña c¸c n−íc ASEAN vµo ViÖt Nam Sè dù ¸n vµ vèn ®Çu t− tõ c¸c n−íc vµo ViÖt Nam cao nh©t lµ Xingapo víi 273 dù ¸n chiÕm 7,15 % tæng sè dù ¸n vµ cã sè vèn ®¨ng ký cao nhÊt lµ 7.313 triªu $ chiÕm 19% vÒ vèn, tiÕp theo lµ Malai xia ,Th¸i Lan …. Trong sè c¸c n−íc ASEAN ®Çu t− vµo th× riªng Brul©y kh«ng cã mét dù ¸n nµo ®−îc thùc hiÖn ë n−íc ta.
33

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

B¶ng 2.8 §Çu t− trùc tiÕp cña c¸c n−íc ASEAN vµo ViÖt Nam tíi 18/03/2003 (§¬n vÞ triÖu USD) Cam pu chia Lao Philippin In®«nªxia Thai Lan Malaixia Xingapo Tæng 2 4 19 7 113 92 273 510 4 11 184 108 1,178 11 7,313 8,809 4 3 80 121 548 5 2,686 3,447

Nguån :B¸o ngo¹i th−¬ng 12/2001 §Çu t− FDI chñ yÕu tËp chung vµo c¸c ngµnh nh− ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o, dÇu khÝ , x©y dùng , kh¸ch s¹n , v¨n phßng vµ nhµ cho thuª , ph¸t triÓn c¬ së h¹ t©ng , LÜnh vùc thu hót nhiÒu nhÊt sè dù ¸n FDI lµ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng víi 373 dù ¸n ®−îc cÊp giÊy phÐp vµ 2,006 tû USD tæng sè vèn ®¨ng ký So víi n¨m 2000 th× sè dù ¸n ®Çu t− vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp t¨ng tíi 30% lÜnh vùc l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 20 dù ¸n ®Çu t− víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ 25,26 triÖu USD lÜnh vùc dÞch vô cã 37 dù ¸n ®−îc cÊp giÊy phÐp víi tæng sè vèn ®¨ng kÝ 345 triÖu USD Qua b¶ng ta thÊy kh«ng chØ c¸c n−íc trªn thÕ giíi míi cã dù ¸n ®Çu t− vµo ViÖt Nam mµ c¸c n−íc Asean còng cã mét sè l−îng dù ¸n kh¸ lín vµo n−íc ta chiÕm tû lÖ 23% tæng sè dù ¸n toµn thÕ giíi ®Çu t− vµo ViÕt Nam. Do vËy chóng ta cã thÓ thÊy r»ng víi sù tham gia khu vùc ®Çu t− Asean cã tÇm ¶nh h−ëng quan träng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÕt Nam ,®ång thêi nã còng ®em l¹i sù kÝch thÝch vµ thóc ®Èy h¬n n÷a c¸c n−íc trong khu vùc tham gia ®Çu t− vµo n−íc ta. thùc tÕ nµy cho thÊy viÖc thu hót ®Çu t− cña c¸c n−íc trong khu vùc vµo ViÖt nam vÉn ch−a ®−îc c¶i thiÖn kÓ tõ khi bÞ gi¶m sót nghiªm träng vµo n¨m 1997. TÝnh ®Õn ®Çu n¨m nay ®Çu t− cña c¸c n−íc Asean vµo

34

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

ViÖt Nam cßn hiÖu lùc lµ 448 dù ¸n víi tæng vèn ®Çu t− ®¨ng ký trªn 9 tû USD , vèn thùc hiÖn 3,7 tû víi sù tham gia cña 5 n−íc lµ Singapo, Malaixia ,Th¸i Lan ,Philipin , In®«nªxia chiÕm kho¶ng 30% trong tæng vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ®¨ng ký vµo ViÖt Nam , c¸c dù ¸n chñ yÕu r¬i vµo kho¶ng trªn 1 tû USD .DÉn ®Çu c¸c n−íc Asean ®Çu t− vµo ViÖt Nam vÉn lµ Singapo tiÕp theo lµ Th¸i Lan , c¸ch ®©y kho¶ng 3 n¨m Th¸i Lan cïng Singapo vµ Malaysia n»m trong tèp 10 n−íc cã tæng vèn ®Çu t− lín vµo ViÖt Nam , nh−ng nay chØ cßn Singapo n»m trong danh s¸ch nµy. TÝnh tíi nay Singapo cã 273 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký trªn 7,313 tû USD 2.2.6 §Çu t− trùc tiÕp cña NhËt B¶n vµo ViÖt Nam NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng nhµ ®Çu t− chÝnh vµo khu vùc Asean nãi chung vµ vµo ViÖt Nam nãi riªng, Trong n¨m 2002 võa qua c¸c doanh nghiÖp NhÊt B¶n ®· ®Çu t− thªm vµo ViÕt Nam 43 dù ¸n víi tæng vèn ®¨ng ký trªn 95 triÖu USD trong ®ã ®· thùc hiÖn 78,42 triÖu USD. Víi kÕt qu¶ nµy NhËt B¶n lµ n−íc n»m trong tèp dÉn ®Çu vÒ vèn ®Çu t− trùc tiÕp vµo ViÖt Nam 2.2.7 §Çu t− trùc tiÕp cña Mü vµo ViÖt Nam TÝnh tíi nay Mü ®· cã kho¶ng h¬n 153 dù ¸n ®Çu t− vµo ViÖt Nam , nh− vËy hiÖn nay Mü vÉn ®øng thø 9 trong b¶ng xÕp h¹ng c¸c nhµ ®Çu t− vµo ViÖt Nam, C¸c dù ¸n cña Mü chñ yÕu tËp chung vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng lµ chñ yÕu ngoµi ra cßn lÜnh vùc dÞch vô vµ n«ng nghiÖp . Trong bèi c¶nh chung vÒ ®Çu t− tr−c tiÕp n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam tõ sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc ®Çu t− cña Mü còng cã xu h−íng gi¶m ngoµi ra trong 118 dù ¸n cã 21 dù ¸n bÞ gi¶i thÓ tr−íc thêi h¹n víi tæng sè vèn ®©ï t− lµ 324,18 triªu USD, tû lÖ lo¹i h×nh xÝ nghiÖp 100% vèn n−íc ngoµi ®· t¨ng vät lªn so víi c¸ch ®©y 2 n¨m.

35

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

B¶ng 2.9 §Çu t− trùc tiÕp cña Mü vµo ViÖt Nam (1998-2001) (§¬n vÞ ngh×n USD) Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ngµnh ®Çu t− CN nhÑ CN dÇu khÝ CN nÆng CN thùc phÈm X©y dùng N«ng l©m nghiÖp Thuû s¶n DÞch vô GTVT vµ B−u ®iÖn Tµi chÝnh ng©n hµng VH-YT-GD V¨n phßng cho thuª Tæng sè Sè dù ¸n 13 6 48 10 7 11 4 6 7 5 9 3 129 Tæng sè vèn 83.087 123.800 307.113 38.620 65.212 115.943 13.973 25.876 40.930 67.150 103.330 56.833 1.041.870 Vèn ph¸p ®Þnh 32.366 123.800 172.311 14.540 20.230 39.344 7.344 10.311 21.199 65.650 40.594 29.981 577.674

Nguån :Vô QLDA-Bé KH-§T Sau khi ký hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü th× ®Çy lµ sù kiÖn t¸c ®éng lín ®Õn m«i tr−êng ®Çu t− vµ m«i tr−êng kinh doanh hiÖn nay cña ViÖt Nam, cã thÓ coi ®ã nh− mét gi¶i ph¸p nh¨m kh«i phôc ®−îc niÒm tin cña giíi c¸c nhµ ®Çu t− n©u nay ®ang nguéi l¹nh, Trong bèi c¶nh suy gi¶m nÆng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ng¬µi vµo ViÖt Nam mÊy n¨m qua mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do tÝnh chñ quan chóng ta chø kh«ng thÓ ®æ lçi hoµn toµn do kh¸ch quan lµ hËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ mang l¹i, HiÖp ®Þnh ®−îc ký kÕt lÇn nµy nh− mét ®iÒu høa hÑn ch¾c ch¾n víi c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi r»ng giê ®©y m«i tr−êng kinh doanh cña ViÖt Nam ®· thay ®æi lµnh m¹nh h¬n, ®óng luËt ch¬i h¬n vµ ®Æc biÖt quyÒn lîi cña hä ®−îc ®¶m b¶o. Trong ho¹t ®éng ®Çu t− ë ViÖt Nam, c¸c nhµ ®Çu t− Mü ®· quan t©m ®Õn nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, song chñ yÕu tËp chung trong c¸c khu c«ng nghiÖp víi 84 dù ¸n ®iÓn h×nh lµ dù ¸n l¾p r¸p « t« FORD víi sè
36

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

vèn ®¨ng ký lµ 102 triÖu USD.TiÕp ®Õn lµ lÜnh vùc dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng v¨n phßng cho thuª, dÞch vô y tÕ gi¸o dôc víi 30 dù ¸n 2.3 §¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t− ë ViÖt Nam 2.3.1 thµnh tùu 2.3.1.1 Quy m« vµ sè l−îng dù ¸n ®Çu t− Trong gÇn 20 n¨m thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp nhËn ®©u t− tõ c¸c n−íc trªn kh¾p thÕ giíi ViÖt Nam ®· tõng b−íc hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ®Çu t− bæ sung nh÷ng thiÕu sãt trong hÖ thèng luËt nãi chung còng nh− häc hái ®−îc nh÷ng kinh nghiÖm tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t− mang l¹i, do ®ã sè l−îng c¸c dù ¸n kh«ng ngõng t¨ng lªn cïng còng nh− t¨ng lªn vÒ vèn. TÝnh ®Õn n¨m 2002 viÖt Nam thu hót ®−îc 697 Dù ¸n (Dù ¸n ®−îc c¸p giÊy phÐp) víi tæng sè vèn lªn tíi 1376 triÖu USD theo sè liÖu trªn ta thÊy sè l−îng dù ¸n t¨ng lªn so víi n¨m 2001 lµ 51.1% ®iÒu nµy chøng tá r»ng sè l−îng c¸c nhµ ®Çu t− c¸c tæ chøc tham gia vµo ®Çu t− vµo ViÖt Nam ®· t¨ng lªn.nh−ng cã mét ®iÒu lµ ph¶i quan t©m trong khi sè l−îng c¸c dù ¸n t¨ng lªn rÊt lín so n¨m 2001 nh−ng tæng sè vèn c¸c nhµ ®Çu t− ®em vµo trong n¨m 2002 l¹i gi¶m xuèng chØ cßn b»ng 62,7% so víi n¨m 2001 . Cïng víi sè vèn gi¶m xuèng mµ sè l−îng dù ¸n l¹i t¨ng lªn ®iÒu nµy cho thÊy quy m« c¸c dù ¸n ngµy cµng gi¶m c¸c dù ¸n lín cã xu h−íng Ýt dÇn sè l−îng c¸c dù ¸n cã quy m« nhá vµ võa ®· t¨ng lªn . Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy ViÖt Nam cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t− ®Æc biÖt cÇn quan t©m nh÷ng dù ¸n lín cã quy m« vèn lín vµ tËp trung vµo nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp chÕ t¹o c«ng nghiÖp x©y dùng. Nh÷ng ngµnh nµy ®ßi hái sè l−îng vèn lín còng nh− vÒ kü thuËt c«ng nghÖ cao, t¹o nÒn t¶ng cho c¬ së vËt chÊt cho chóng ta thùc hiªn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc ®−a tr×nh ®ä ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam lªn mét nÊc míi . 2.3.1.2 VÒ c¬ cÊu FDI theo h×nh thøc ®Çu t− t¹i ViÖt Nam Trong qu¸ tr×nh thùc hiªn dù ¸n ®Çu t− c¸c nhµ ®Çu t− d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ch¼ng h¹n nh− h×nh thøc doanh nghiÖp liªn doanh doanh
37

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

nghiÖp hîp t¸c liªn doanh hoÆc doanh nghiÖp hîp t¸c 100% vèn n−íc ngoµi. Tuú theo tõng ngµnh tõng vïng mµ c¸c nhµ ®µu t− cã thÓ thùc hiÖn dù ¸n cña m×nh b»ng h×nh thøc nµy hay h×nh thøc kh¸c trong n¨m 2001 viÖt nam tiÕp nhËn sè dù ¸n theo h×nh thøc ®Çu t− 100% vèn n−íc ngoµi lµ kho¶ng 402 dù ¸n víi tæn sè vèn chiÕm 32,8% cßn l¹i lµ c¸c h×nh thøc kh¸c. Qua ®©y ta thÊy sè l−îng c¸c dù ¸n theo h×nh thøc ®Çu t− 100% vèn n−íc ngoµi chiÕm qu¸ nöa sè dù ¸n ®Çu t−, ®iÒu nµy còng rÊt tèt bëi bªn phÝa ViÖt Nam kh«ng ph¶i bá thªm vèn vµo c¸c dù ¸n nµy nh−ng ®æi l¹i chóng ta l¹i bÞ thÖt thßi trong c¸ch ¨n chia vÒ lîi nhuËn do c¸c dù ¸n mang l¹i v× thÕ phÝa ViÖt Nam ph¶i t¨ng c−êng khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t− ®Çy t− vµo nh÷ng h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c ®èi t¸c së t¹i gióp chóng ta tiÕp cËn ®−îc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng nh− häc hái nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý cña c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®ång thêi th¾t chÆt h¹n chÕ h×nh thøc ®Çu t− 100% vèn n−íc ngoµi . 2.3.1.3 §èi t¸c ®Çu t− §èi t¸c ®Çu t− cña ViÖt Nam th−¬ng lµ c¸c n−íc n»m trong khu vùc Ch©u ¸ nhÊt lµ c¸c n−íc ASEAN ngoµi ra cßn mét sè n−íc nh− Mü c¸c n−íc §«ng ¢u nh×n chung c¸c nhµ ®Çu t− vµo ViÖt Nam th−êng lµ c¸c nhµ ®Çu t− nhá ®Çu t− nh÷ng dù ¸n kh«ng lín l¾m, so c¸c n−íc trong khu vùc vµ Trung Quèc th× phÝa ViÖt Nam cßn rÊt h¹n chÕ trong thu hót c¸c nhµ ®Çu t− tËp ®oµn lín trong khi ®ã n−íc l¸ng giÒng cña chóng ta lµ Trung Quèc ®Æc biÖt quan t©m tíi c¸c nhµ ®Çu t− lín ë Ch©u ¢u ch©u Mü nh− Hoa Kú, Anh, §øc, Ph¸p cã tíi 400 trong tæ sè 500 c¸c tËp ®oµn lín nhÊt cña thÕ giíi ®· cã mÆt ë Trung Quèc nhÊt lµ c¸c lÜnh vùc chÕ t¸c vµ s¶n xuÊt l¾p r¸p s¶n xuÊt « t« ®iÒu nµy còng kh«ng cã g× lµ bëi Trung Quèc ®· ra nhËp tæ chøc WTO trong khi ®ã c¸c ®èi t¸c ®Çu t− ViÖt Nam phÇn lín lµ c¸c n−íc trong khu vøc nh− Singapo, §µi Loan, Hång K«ng, Hµn Quèc, NhËt B¶n ngoµi ra cßn Hoa Kú còng lµ mét ®èi t¸c ®Çu t− ngµy mét lín mµnh t¹i VN tÝnh hÕt 2001 tæng sè dù ¸n Hoa Kú ®−a vµo ViÖt Nam lµ 129 dù ¸n víi tæng sè vèn 1 tû USD trong tæng sè 3370 dù ¸n víi tæng sè vèn lµ 40,067 tû USD vÒ phÝa c¸c nhµ ®Çu t−
38

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

trong khu vùc th× cã tíi 530 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ h¬n 8,671 tû USD. §iÒu nµy cho thÊy phÇn ®a c¸c dù ¸n lín ®Òu xuÊt ph¸t tõ c¸c n−íc trong khu vùc v× ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña tæ chøc ASEAN qua nh÷ng nhËn xÐt trªn ta thÊy tõ Trung Quèc ®Õn ViÖt Nam muèn thu hót ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi tr−íc tiªn lµ ph¶i tham gia vµo mét tæ chøc kinh tÕ x· héi nµo ®ã ®Ó gióp c¸c nhµ ®Çu t− cã c¬ héi t×m hiÓu hîp t¸c víi chóng ta ®iÒu nµy ®ßi hái phÝa ViÖt Nam cÇn ph¶i më cöa hîp t¸c kinh tÕ ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi tÊt c¶ c¸c n−íc. VÒ ph©n bæ FDI theo l·nh thæ gièng nh− tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi c¬ cÇu FDI th−êng cã xu h−íng ch¶y vµo nh÷ng vïng cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao h¬n, xu h−íng nµy g©y ra sù mÊt c©n ®èi vÒ nhu cÇu ®Çu t− gi÷a c¸c vïng c¸c khu vùc trong n−íc ®iÒu nµy sÏ g©y ¶nh h−ëng tíi ®Þnh h−íng ph¸p triÓn kinh tÕ cña nhµ n−íc ta. Sè dù ¸n t×m tíi c¸c tØnh ë phÝa §«ng nam bé lµ 502 dù ¸n trong khi c¶ n−íc chØ cã 697 dù ¸n ( riªng trong n¨m 2002 chiÕm tû lÖ 72% víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 935,6 triÖu USD trªn tæng sè 1.376 triÒu USD chiÕm tû lÖ 68% vÒ vèn ®Æc biÖt thu hót c¸c tØnh thµnh phè nh− B×nh D−¬ng, §ång Nai, Vòng Tµu, Nha Trang thµnh phè Hå ChÝ Minh … trong khi ®ã c¸c tØnh phÝa B¾c chØ cã 175 dõ ¸n chiÕm tû lÖ 25,1% vµ tæng sè vèn lµ 356,3 triÖu USD chiÕm tû lÖ 25,9% thu hót vµo c¸c tØnh thµnh phè nh− Hµ N«i, H¶i Phßng, VÜnh Phóc, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n … theo sè liÖu ph©n tÝch sè dù ¸n ®Çu t− vµo c¸c tØnh miÒn §«ng nam bé lµ nhiÒu nhÊt sau ®ã lµ c¸c tØnh phÝa b¾c cßn c¸c tØnh ë miÒn Trung chiÕm sè dù ¸n còng nh− vÒ vèn lµ rÊt nhá ®iÒu nµy lµ rÊt bÊt lîi cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ VN bëi c¸c tØnh ë miÒn trung vµ t©y nguyªn lµ nh÷ng ®Þa bµn rÊt cÇn vèn ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ bëi n¬i ®©y cã thõa ®ñ tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn còng nh− vÒ nh©n lùc cho c¸c viÖc thøc hiªn c¸c dù ¸n. ChÝnh phñ ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý trong chiÕn l−îc ®Çu t− trong thêi gian tíi nh¨m khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t− t×m ®Õn nh÷ng ®Þa bµn miÒn trung vµ t©y nguyªn, mét mÆt gióp chóng ta tËn dông ®−îc nguån nh©n lùc còng nh− c¸c

39

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

®iÒu kiÖn cña c¸c tØnh nµy mÆt kh¸c gióp chóng ta ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ mét c¸ch c©n b»ng vµ toµn diÖn. VÒ ®ãng gãp cña FDI víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam:§Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña bÊt cø mét ho¹t ®éng nµo ®iÒu tr−íc tiªn mµ ng−¬i ta quan t©m lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña vÊn ®Ò ,ë ®©y lµ c¸c dù ¸n ®Çu t− chóng ta xÐt tíi nh÷ng ®ãng gãp cña nã tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam nh− ®ãng gãp vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch, ®ãng gãp vµo tæng s¶n phÈm quèc néi GDP . Ho¹t ®éng ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®· ®ong gãp vµo nguån thu ng©n s¸ch cho ViÖt Nam lµ 25% vµo n¨m 2001 vµ tæng sè 23% trong tæng s¶n phÈm xuÊt khÈu. Nh÷ng ®ãng gãp nµy qu¶ kh«ng ph¶i lµ nhá ®èi víi chóng ta hiÖn nay bëi kh«ng chØ nh÷ng ®ãng gãp vÒ ng©n s¸ch mµ cßn hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi ho¹t ®éng ®Çu t− nø¬c ngoµi t¹i ViÖt nam .chóng ta cÇn t¨ng c−êng h¬n n÷a c«ng t¸c thu hót vèn ®Çu t− nø¬c ngoµi t¹i c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm cÇn thu hót vèn ®Çu t− nh− c¸c tØnh miÒn Trung T©y nguyªn n¬i cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thu©n lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh− cho c¸c dù ¸n cã thÓ ph¸t triÓn vµ quan träng h¬n n÷a lµ thu hót c¸c nhµ ®Çu t− tham gia vµo c¸c khu vùc cã c¸c khu c«ng nghiÖp , c¸c khu chÕ xuÊt …..gióp cho c¸c ®Þa ®iÓm nµy mét lín m¹nh h¬n . 2.3.2. Tån t¹i Tr−íc tiªn lµ vÒ quy m« vµ tèc ®é thu hót FDI ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tuy gi¶m, nh−ng còng kh«ng ph¶i qu¸ bi quan nh− nhiÒu ng−¬i nhËn xÐt. NÕu tÝnh thu hót FDI b×nh qu©n theo ®Çu ng−êi chóng ta ®ang ë møc thÊp h¬n so víi mét sè n−íc song so víi c¸c n−íc trong khu vùc vÉn lµ trung b×nh . VÒ c¬ cÊu ®Çu t− theo vïng vµ h×nh thøc ®Çu t− tuy cã sù mÊt c©n ®èi vµ kh«ng theo mong muèn, nh−ng cã lÏ ®ã lµ quy luËt trong sù vËn ®éng cña FDI. Chóng ta kh«ng thÓ ®−a ra nh÷ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh hoÆc nh÷ng biÖn ph¸p ng¾n h¹n nh»m thu hót FDI vµo nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x¸ héi

40

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

khã kh¨n ,mµ cÇn sö dông c¸c nguån vèn ODA ®Ó ®Çu t− c¶i thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− mét c¸ch toµn diÖn, ®ång bé, vµ cã tÝnh chiÕn l−îc. VÒ ®èi t¸c ®Çu t− : §©y lµ vÊn ®Ò nan gi¶i mµ phÝa ViÖt Nam ph¶i nh×n nhËn l¹i.Thêi gian qua chóng ta ®· qu¸ coi träng vµo sè l−îng h¬n lµ chÊt l−îng FDI. §Ó n©ng cao chÊt l−îng thu hót FDI , cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m xóc tiÕn ®Çu t− n−íc ngoµi ë nh÷ng quèc gia thuéc Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü, ®Æc biÖt lµ Hoa Kú, khi HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt -Mü ®−îc ký kÕt, ®©y lµ ®èi t¸c cã tiÒm lùc c«ng nghÖ cao c«ng nghÖ nguån vèn, cã tr×nh ®é qu¶n lý ... cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, do c¸c n−íc cã chiÕn l−îc vµ biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thu hót FDI tõ nh÷ng c−êng quèc lín nªn tÊt thµnh c«ng trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi . VÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vÊn ®Ò thu hót nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam chØ ®−îc quan t©m trong thêi gian gÇn ®©y vµ nh÷ng lÜnh vùc rÊt nhá. Mét thùc tÕ m©u thuÉn ë ViÖt Nam lµ t×nh tr¹ng võa thõa võa thiÕu lao ®éng, thõa nhiÒu lao ®éng gi¶n ®¬n ch−a qua ®µo t¹o cã chÊt l−îng, nªn kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ tuyÓn dông lao ®éng cho c¸c dù ¸n FDI ë ViÖt Nam. Còng gièng nh− c¸c n−íc ph¸t triÓn kh¸c nguån FDI ë ViÖt Nam ®ãng mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt n−íc nh− ®ãng gãp ®èi víi sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ thu ng©n s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ..Tuy nhiªn ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn FDI ®¸p øng ®−îc môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh vïng sao cho cã hiÖu qu¶ nh»m chuyÓn h−íng môc tiªu cµng tËp trung vµo chÊt l−îng cña nguån FDI ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi. 2.3.3 Nguyªn nh©n 2.3.3.1M«i tr−êng C¸c nhµ ®Çu t− lu«n t×m tíi nh÷ng n−íc cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn lµ chñ yÕu v× t¹i nh÷ng n−íc nµy cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ h¬n h¼n nh÷ng vïng kh¸c ,gióp cho c¸c dù ¸n ®Çu t− cã kh¶ n¨ng ®−îc triÓn khai vµ tiÕn hµnh vµ thu lîi nhuËn. C¸c dù ¸n muèn thùc hiÖn ®−îc th× cÊn ph¶i cã rÊt nhiÒu yÕu tè liªn quan, ®−îc ®Æt trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ cã kh¼ n¨ng ®Êp
41

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

øng nh÷ng yªu cÇu cña dù ¸n ®Æt ra nh− c¸c yÕu tè ®Çu ra ®Çu vµo ,khoa häc c«ng nghÖ ,kÕt cÊu h¹ tÇng ….. N−íc ta ®i lªn tõ nÒn kinh tÕ kÐm vµ bÞ k×m h·m do chÝnh s¸ch kh«ng hîp lý, nªn cho tíi gi¬ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña chóng ta vÉn ë møc thÊp so víi mÆt b»ng chunh cña thÕ giíi. ChÝnh v× thÕ mµ tèc ®é thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t− tõ n−íc ngoµi lµ rÊt h¹n chÕ, mét phÇn do chóng ta ch−a cã chÝnh s¸ch hîp lý trong chiÕn l−îc thu hót c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi vµ mét phÇn chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn ®−îc lµ nÒn kinh tÕ cña chóng ta cßn ë møc thÊp so víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi, c¸c nhµ ®Çu t− lín lu«n coi ®ã lµ ®iÒu kiÖn cßn qu¸ thiÕu thèn ®Ó cã thÓ triÓn khai dù ¸n cña m×nh vµ vÉn ngÇn ng¹i vµ nghi ngê vµo kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ tiÒm lùc cña chóng ta . HÖ thèng luËt ph¸p còng lµ vÊn ®Ò ®¸ng bµn ®Õn mÆc giï lµ kh«ng cã nhiÒu sai lÇm song hÖ thèng luËt cña chóng ta vÉn biÓu hiÖn nh÷ng thiÕu sãt vµ khe hë ®Ó cho nhiÒu kÓ lîi dông , g©y ra sù thiÕu tin t−ëng tõ phÝa c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 2.3.3.2 ChÝnh s¸ch thu hót FDI Do kh«ng cã sù ®iÒu tiÕt cña c¸c c¬ quan h÷u quan nªn c¸c nhµ ®Çu t− thùc hiÖn c«ng viÖc ®Çu t− cña m×nh mét c¸ch tù do, do ®ã nh÷ng vïng cÇn nhiÒu dù Ên th× chØ thu hót ®−îc rÊt Ýt sè dù ¸n ,g©y ra sù mÊt c©n b»ng gi÷a c¸c vïng ®Çu t−. C¸c dù chØ tËp chung vµo nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh− c¸c thµnh phè vµ thiªn vÒ c¸c tØnh phÝa nam lµ nhiÒu h¬n trong khi ®ã c¸c tØnh miÒn trung vµ T©y Nguyªn rÊt cÇn c¸c nhµ ®Çu t− tham gia . Trong chÕ ®é −u ®·i ®èi v¬i c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng cã sù ph©n biÖt gi÷a c¸c vïng c¸c lo¹i dù ¸n mét c¸ch râ rµng kh«ng t¹o ra ®−îc ®éng lùc thóc ®Èy c¸c nhµ ®Çu t− tíi n¬i mong mu«n, h¬n n÷a vÉn ch−a ®ñ ®Ó cã thÓ khiÕn c¸c nhµ ®Çu t− quan t©m h¬n n÷a tíi ViÖt Nam . 2.3.3.3 KÕt cÊu h¹ tÇng MÆc dï sè l−îng dù ¸n n¨m 2002 t¨ng lªn rÊt lín song vÒ chÊt l−îng c¸c dù ¸n l¹i kh«ng mÊy kh¶ quan v× sè vèn gi¶m rÊt nhiÒu so v¬Ý nh÷ng n¨m tr−íc Chóng ta ph¶i chÊp nhËn ®iÒu nµy bëi v× chóng ta ch−a cã kh¶ n¨ng ®Ó
42

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

cã thÓ thu hót ®−îc c¸c tËp ®oµn c¸c c«ng ty lín trªn thÕ giíi tíi ®Çu t−. C¬ së h¹ tÇng chóng ta ch−a ®ñ ®Ó cã thÓ ®Êp øng nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t− ®−a ra nh− vÒ hÖ thèng giao th«ng c«ng céng, kho tµng bÕn b·i, cÇu cèng c¶ng biÓn… tãm l¹i vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng cßn rÊt h¹n chÕ so víi c¸c n−íc trong khu vùc còng nh− thÕ giíi, cÇn ph¶i t©n dông nguån vèn hç trî vµ huy ®éng trong d©n c− ®Ó cã thÓ ®Çu t− ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së . 2.3.3.4 Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan tíi nÒn hµnh chÝnh MÆc dï ®· ®−îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu so víi tr−íc ®©y song nh÷ng g× liªn quan tíi thñ tôc hµnh chÝnh cña chóng ta vÉn lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng bµn, bëi cã nh÷ng bÊt cËp nh− trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nã qu¸ r−êm rµ thËm chÝ cã thÓ chång chÐo lªn nhau, trong khi thùc hiÖn th× c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng lµm ®óng yªu cÇu ®Æt ra g©y mÊt rÊt nhiÒu thêi gian .

43

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch−¬ng 3

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Nh÷ng gi¶i psh¸p chñ yÕu nh»m t¨ng c−êng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay 3. 1 C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi • B¶o ®¶m æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ kinh tÕ Mét sè n−íc cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nh−ng l¹i lu«n xÈy ra xung ®ét vò trang néi bé ®Êt n−íc kh«ng æn ®Þnh th× sÏ kh«ng cã n−íc nµo d¸m ®Çu t− vµo. §©y chÝnh lµ nh©n tè hµng ®Çu lµ c¬ së ®Ó cã nhiÒu vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ch¶y vµo .T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña ®¶ng trong sù nghiÖp ®æi míi coi ®©y lµ nh©n tè cèt lâi trong viÖc thèng nhÊt chØ ®¹o .Tõ khi ViÖt Nam thùc hiÖn sù nghiÖp ®æi míi th× æn ®Þnh chÝnh trÞ kinh tÕ x· héi ®−îc gi÷ v÷ng .Tuy nhiªn t×nh h×nh x· héi cßn nhiÒu tiªu cùc nh− tham nhòng bu«n lËu trèn thuÕ thÊt nghiÖp gia t¨ng ph©n ho¸ giÇu nghÌo cßn kho¶ng c¸ch.CÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc, kinh tÕ,hµnh chÝnh vµ ph¸p luËt ®Ó ®Èy lïi nh÷ng tiªu cùc vÒ mÆt x· héi gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý x· héi trong giai ®o¹n hiÖn nay. • ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ §Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña chóng ta trong thêi gian tíi lµ ph¶i ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc ®−a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo h−íng c«ng nghiÖp lµ chñ yÕu . §iÒu nµy rÊt phï hîp víi viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót FDI v× thÕ chóng ta ph¶i quan t©m ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp chÕ t¹o vµ nh÷ng ngµnh nh− c«ng nghiÖp ®iÖn tö, nh÷ng ngµnh cã hµm l−îng c«ng nghÖ cao , −u tiªn ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän phôc vô cho chiÕn l−îc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ , n©ng cao tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ n−íc nhµ . Phèi hîp ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh vïng :

44

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

C¸c nhµ ®Çu t− lu«n t×m tíi c¸c tØnh §«ng nam bé lµ chñ yÕu bëi n¬i ®©y héi ®ñ c¸c yÕu tè phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh dù ¸n cña hä cã thÓ ®−îc triÓn khai vµ ho¹t ®éng cã kÕt qu¶ . C¸c vïng kh¸c còng cã nh−ng rÊt Ýt bëi v× chØ ®¸p øng ®−îc phÇn nµo nh÷ng yÒu cÇu ®Æt ra , chÝnh v× vËy cÇn ®−a ra chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ c©n ®èi gi−a c¸c vïng trong c¶ n−íc mét mÆt gióp chóng ta ph¸t triÓn c©n ®èi nÒn kinh tÕ mét mÆt n©ng cao tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c tØnh c¸c vïng cã nÒn kinh tÕ cßn thÊp kÐm gióp hä cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn vµ tth u hót c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi . ChÝnh phñ ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch −u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c khu vùc nµy , quan t©m chó träng h¬n n÷a tíi ph¸t triÓn hÖ th«ng giao th«ng, l−íi ®iÖn , th«ng tin liªn l¹c ….¦u ®·i ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t− vµo nh÷ng khu vùc nµy nh»m khuÕn khÝch hä tham gia ®Çu t− gióp ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c vïng nµy thay cho chóng ta . • VÒ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé hiªn nay kh«ng chØ ®µo t¹o c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ , mµ cÇn ®µo t¹o c¸n bé cã ®ñ kiÕn thøc kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó tõng b−íc ta cã thÓ c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi , b¶n lÜnh kinh doanh hiÓu biÕt ph¸p luËt trong n−íc vµ quèc tÕ, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi víi c¹nh tranh vµ giái ngo¹i ng÷ lµ nh÷ng tiªu chuÈn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi c¸n vé qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh trong lÜnh vùc ®Çu t− n−íc ngãµi Trong ho¹t ®éng ®Ç− t− n−íc ngoµi c«ng t¸c c¸n bé ®Æc biÖt quan träng v× c¸n bé võa tham gia ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch võa lµ ng−êi vËn dông luËt ph¸p chÝnh s¸ch ®Ó xö lý t¸c nghiÖp hµng ngµy liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng ®Çu t− n−íc ngoµi tr−íc m¾t cÇn tËp trung mét sè lÜnh vùc sau: Bé gi¸o dôc vµ dµo t¹o tæ chøc ®µo t¹o chÝnh quy c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Çu t− n−íc ngoµi c¸n bé qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã vè ®Çu t− n−íc ngoµi. Trang bÞ kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô luËt ph¸p kinh nghiÖm cÇn thiÕt bé lao ®éng th−¬ng binh x· héi , uû ban nh©n d©n cÊp tØnh qu¶n lý

45

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

khu c«ng nghiÖp tæ ch−c ®µo t¹o c«ng nh©n lµnh nghÒ lµm viÖc cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t− n−íc ngoµi Ban tæ chøc Trung −¬ng §¶ng quy ®Þnh vµ h−íng dÉn ph−¬ng thøc sinh ho¹t vµ néi dung ho¹t ®éng cña c¸c tæ ch−c ®¶ng trong c¸c doanh nghiÖp nµy.Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam cÇn cã kÕ ho¹ch vËn ®éng thµnh lËp c«ng ®oµn ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiªp ®Çu t− n−íc ngoµi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp ®Çu t− n−íc ngoµi.ChÝnh phñ xem xÐt hç trî mét phÇn kinh phÝ cho c¸c tæ chøc c«ng ®oµn t¹i c¸c doanh nghiÖp , x©y dùng tæ c«ng ®oµn thËt sù trë thµnh ng−êi b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng hîp ph¸p cña ng−êi lao ®éng, gi¸o dôc kû luËt lao ®éng t¸c phong lao d«ng cho c«ng nh©n quan hÖ h¬p t¸c x©y dùng víi chñ ®Çu t− ®ãng gãp vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp • B¶o ®¶m æn ®Þnh chÝnh trÞ kinh tÕ x· héi Chóng ta cÇn ph¶i khuyÕn khÝch nh÷ng ng−êi cã tr×nh ®é tham gia c«ng t¸c ë trong n−íc tr¸nh t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m nh− hiÖn nay ®ang diÔn ra ë n−íc ta , mét phÇn v× chóng ta kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cho hä ph¸t huy kh¶ n¨ng mét phÇn do chóng ta tr−íc ®Çy kh«ng coi träng nguÇn tµi nguyªn nµy.§©y lµ nh÷ng ng−êi rÊt cÇn thiÕt cho x· héi chóng ta sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña chóng ta còng nh− gióp chóng ta tiÕp cËn víi c¸c nhµ ®Çu t− quèc tÕ còng nh− c«ng t¸c thu hót sù quan t©m chó ý cña c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi . 3.2 ChÝnh s¸ch luËt ph¸p Hoµn thiÖn vÒ hÖ thèng luËt ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi TÝnh hÊp dÉn cña mçi quèc gia vÒ lÜnh vùc ®Çu t− tr−íc hÕt ph¶i kÓ tíi lµ nh÷ng ®iÒu ®−îc thÓ hiÖn ë luËt, cïng víi luËt c¸c v¨n b¶n d−íi luËt còng kh«ng kÐm phÇn quan träng nh− viÖc gãp vèn, thuª ®Êt, tuyÓn dông lao ®éng, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ... do vËy c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cô thÓ cÇn ph¶i chi tiÕt, dÔ hiÓu. §Ó c¶i thiÖn m«i tr−êng ®Çu t− chÝnh phñ cÇn kiªn quyÕt lo¹i bá nh÷ng quy ®Þnh do c¸c ngµnh, ®Þa ph−¬ng ban hµnh tr¸i víi chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch
46

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

cña chÝnh phñ, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu mét n¬i ®u«i mét lÎo, nh»m t¹o ra mét hÖ thèng ph¸p luËt ®Çy ®ñ ®ång bé xuyªn suèt tõ trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng trong tiÕn tr×nh ®ua ®Õn x©y dùng mét luËt chung cho ®Çu t− trong n−íc còng nh− n−íc ngoµi, tr−íc m¾t ®Ó b¶o ®¶m mét m«i tr−êng ®Çu t− cã søc hÊp dÉn vµ tÝnh c¹nh tranh cao so víi c¸c n−íc trong khu vùc, cÇn söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt ®Çu t− n−íc ngoµi hiÖn nay vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan, víi c¸c yªu cÇu : B¶o ®¶m mét khu«n khæ ph¸p luËt hÊp dÉn, th«ng tho¸ng, râ rµng, æn ®Þnh mét hÖ thèng −u ®·i vµ khuyÕn khÝch mang tÝnh c¹nh tranh cao so víi c¸c n−íc trong khu vùc. LuËt ho¸ n©ng lªn møc c¸c quy ®Þnh cña c¸c chÝnh s¸ch, quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ ®· ®−îc kiªm nghiÖm qua thùc tÕ. Phï hîp vµ ®ång bé víi tiÕn tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn khung ph¸p luËt chung cña n−íc ta, tr−íc hÕt lµ luËt doanh nghiÖp, luËt khuyÕn khÝch ®Çu t− trong n−íc ... nh»m t¹o mÆt b»ng −u ®·i b×nh d¼ng gi÷a c¸c nhµ ®Çu t− trong n−íc víi c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi. B¶o ®¶m sù æn ®Þnh cña ph¸p luËt doanh vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ®Çu t− n−íc ngoµi thùc hiÖn nguyªn t¾c kh«ng håi tè ®Ó gi÷ v÷ng lßng tin cña céng ®ång nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi. Söa ®æi mét sè ®iÒu kho¶n trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t− n−íc ngoµi nh»n th¸o gì khã kh¨n trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t− n−íc ngoµi • C¸c luËt liªn quan Trong dù luËt ®Çu t− ngoµi viÖc quan t©m ®Õn viÖc c¶ ithiÖn luËt ®Çu t− cho phï hîp ví xu thÕ cña c¸c n−íc vµ thêi ®¹i hiÖn nay, th× trong c¸c luËt liªn quan tíi thuÕ ch¼ng h¹n nh− thuÕ thu nhËp c¸ nh©n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thuÕ nhËp khÈu vµ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi thuÕ cÇn ph¶i ®−îc c©n nh¾c sao cho phï hîp. C¸c nhµ ®Çu t− kh«ng khái b¨n kho¨n vÒ møc l−¬ng ph¶i tr¶ cho cho c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c dù ¸n cña m×nh bëi møc thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp c¸ nh©n cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh lªn tíi 50% tíi 60% thu nhËp møc thuÕ nµy ®−îc hiÖp héi c¸c nhµ doanh nghiÖp coi lµ cao nhÊt.
47

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Trong doanh nghiÖp n−íc ngoµi ®ang ph¶i g¸nh chÞu rÊt nÆng nÒ vÒ tæng chi phÝ tr¶ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®iÒu nµy lµm t¨ng chi phÝ trong s¶n suÊt kinh doanh chÝnh v× thÕ lµm gi¶m sù hÊp dÉn cña m«i tr−êng ®Çu t− viÖt nam ®iÒu nµy sÏ lµm h¹i cho chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ l©u dµi cña chóng ta. ChÝnh phñ viÖt nam lªn gi¶m møc thuÕ thu nhËp c¸ nh©n xuèng cßn tõ 10% ®Õn 15% ¸p dông cho c¶ ng−êi n−íc ngoµi vµ ng−êi viÖt nam, gióp c©n b»ng víi møc thuÕ mµ c¸c n−íc trong khu vùc ®ang sö dông • ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: Theo luËt hiÖn hµnh th× thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi lµ 25% tû lÖ nµy thÊp h¬n so víi c¸c n−íc trong khu vùc nh− Mianma vµ mét sè n−íc kh¸c nh− Lµo tíi 20%-30% thªm n÷a doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ViÖt Nam cßn ®−îc h−ëng thêi gian miÔn thuÕ trong hai n¨m ®Çu kÓ tõ khi dù ¸n cã l·i vµ gi¶m trõ 52% trong hai n¨m tiÕp theo ®iÒu nµy rÊt phï hîp víi xu h−íng cña viÖt nam trong chiÕn l−îc thu hót FDI . Nh−ng víi c¸c dù ¸n cã tÝnh chÊt quan trong vµ phôc vô thiÕt thùc trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi th× chÝnh phñ viÖt nam cÇn ®−a ra biÓu thuÕ −u ®·i h¬n so víi biÓu thuÕ ®ang ¸n dông trong thêi gian nµy ®èi víi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc dù ¸n ®Çu t− t¹i ViÖt Nam . • Møc thuÕ nhËp khÈu : §©y lµ møc thuÕ ®¸nh vµo ®Çu vµo cña c¸c dù ¸n phÝa ViÖt Nam cÇn ph¶i ®Æc biÖt −u tiªn ®èi víi ®èi víi nh÷ng nguån vèn ®−a vµo dø¬i d¹ng c¸c d©y truyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mét mÆt gióp c¸c nhµ ®Çu t− gi¶m chi phÝ ®Çu vµo ngoµi ra cßn gióp phÝa ViÖt Nam cã ®−îc d©y truyÒn c«ng nghÖ • VÒ thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu Theo quy ®Þnh hiÖn nay th× thêi h¹n cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t− lµ trong vßng 30 ngµy, thêi gian nµy theo c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi lµ kh«ng ®ñ sÏ g©y khã kh¨n cho doanh ngiÖp ®Æc biÖt lµ nh÷ng lÇn nhËp khÈu víi khèi l−îng

48

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

nguyªn vËt liÖu lín. Do ®ã phÝa chÝnh phñ ViÖt Nam cÇn ®−a ra thêi h¹n dµi h¬n lµ 45 ngµy hoÆc cã thÓ cho c¸c nhµ ®Çu t− nép thuÕ thµnh nhiÒu kú . 3. 3. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh Nh»m th¸o gì nh÷ng vÊn ®Ò cßn v−íng m¾c trong chiÕn l−îc thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi: Ph¶i kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý theo h−íng gän nhÑ theo quÕt ®Þnh sè 233/1998 cña thñ t−íng chÝnh phñ ,cho phÐp tÊt c¶ c¸c UBND tØnh thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng cã quyÒn trùc tiÕp cÊp giÊy phÐp cho c¸c dù ¸n .®iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn ®−îc viÖc b·i bá thñ tôc hµnh chÝnh cång kÒnh,qu¸ tËp trung .Tuy nhiªn ,c¸c nhµ ®»u n−íc ngoµi vÉn cßn phµn nµn nhiÒu vÒ thñ tôc hµnh chÝnh cña ta vÒ c¸c mÆt nh− thñ tôc ®Çu t− vÉn cßn phµn nµn nhiÒ u vÒ thñ tôc hµnh chÝnh cña ta vÒ c¸c mÆt nh− :. thñ tôc ®Çu t− vÉn cßn lµ vÊn ®Ò trë ng¹i lín, thêi gian chuÈn bÞ cho mÆt dù ¸n cßn kÐo dµi ,t×nh tr¹ng thñ tôc qu¸ r−êm rµ. ViÖc chuÈn bÞ dù ¸n cña bªn ViÖt Nam cßn qu¸ chÆt chÏ g©y mÊt rÊt nhiÒu thêi gian v« Ých Do vËy trong thêi gian tíi ViÖt Nam cÇn ph¶i c¶i thiªn thñ tôc ®Çu t− theo h−íng ®¬n gi¶n ho¸ vµ thùc hiÖn triÖt ®Ó C«ng t¸c thÈm ®Þnh xÕt duyÖt dù ¸n trong thêi gian qua lµ qu¸ thêi gian quy ®Þnh ®èi víi mét sè dù ¸n , nguyªn nh©n do chÊt l−îng dù ¸n ch−a tèt, thËm trÝ cã nh÷ng sai sãt nghiªm träng ph¶i söa ®æi bæ sung g©y l·ng phÝ nhiÒu thêi gian nh−ng chÊt l−îng thÈm ®Þnh dù ¸n thÊp ,nhiÒu dù ¸n ®· th«ng qua thÈm ®Þnh nh−ng vÉn nhËp thiÕt bÞ cò l¹c hËu ®a sè c¸c dù ¸n g©y « nhiÔm m«i tr−êng trÇm träng. Do vËy, viÖc n©ng cao chÊt l−îng thÈm ®Þnh lµ ®iÒu thËt sù cÇn thiÕt, muèn vËy ph¶i kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé, ®µo t¹o cã chuyªn m«n cao ,cã tr¸ch nhiÖm ph¶i trang bÞ cho hä nh÷ng c«ng cô kiÓm ®Þnh,quy ®Þnh l¹i nh÷ng thñ tôc cho phï hîp víi yÒu cÇu ®Æt ra VÒ thñ tôc cÊp ®Êt ®©y lµ yÕu tè c¸c nhµ ®Çu t− coi lµ ®iÓm khã nhÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn .Thùc tÕ ph¶i cã nh÷ng dù ¸n mÊt nhiÒu thêi gian do c¸c quy ®Þnh ph©n cÊp qu¶n lý ®Êt hiªn nay .C¸c chñ ®Çu t− vµ chñ sö dông ®Êt kh«ng thèng nhÊt ®ù¬c gi¸ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ,thiÕt nghÜ trong
49

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

thêi gian tíi nhµ n−íc quy ®Þnh viÖc ph©n cÊp qu¶n lý ®Êt cho phï hîp ,ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc gi¶i quÕt nhanh chãng thñ tôc cÊp ®Êt ,giao ®Êt víi gi¸ c¶ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng hîp lý N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi ®Ç− n−íc ngoµi Sau khi t¹o m«i tr−êng ph¸p lý vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng hÊp dÉn vÊn ®Ò then chèt cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ viÖc chØ ®¹o ®iÒu hµnh tËp trung thèng nhÊt vµ kiÖn quyÕt cña chÝnh phñ viÖc nghiªm tóc thùc hiÖn cña c¸c bé ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng Trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t− n−íc ngoµi theo ®óng thÈm quyÒn tr¸ch nhiªm cña tõng c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc . Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ vai trß lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Çu t− trùc tÝÕp n−íc ngoµi gióp chÝnh phñ qu¶n lý thèng nhÊt ho¹t ®éng ®Çu t− n−íc ngoµi lµ ®Çu mèi phèi hîp gi÷a c¸c bé c¸c nghµnh vµ ®Þa ph−¬ng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t− níc ngoµi, c¸c bé ngµnh vµ ®ia ph−¬ng thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Çu t− n−íc ngoµi theo ®óng quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng còng nh− thÈm quyÒn ®· quy ®Þnh theo luËt ®Çu t− n−íc ngoµi 3.4. §æi míi ®Èy m¹nh c«ng t¸c vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t− C«ng t¸c vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t− cÇn ®−îc ®æi m¬Ý vÒ néi dung vµ ph−¬ng thøc thùc hiªn theo mét kÕ ho¹ch vµ ch−¬ng tr×nh chñ ®éng cã hiÖu qu¶. Tr−íc hÕt cÇn x¸c ®Þnh xóc tiÕn ®Çu t− còng nh− xóc tiÕn th−¬ng m¹i lµ nhiÖm vô lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc cña c¸c bé ngµnh c¸c tØnh, ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp. CÇn thµnh lËp bé phËn xóc tiÕn ®Çu t− t¹i tæng c«ng ty cac c¬ quan ®¹i diÖn n−íc ta t¹i mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm ë n−íc ngoµi ®Ó chñ ®«ng vËn ®éng thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi .Ng©n s¸ch nhµ n−íc cÇn dµnh mét kho¶n chi phÝ tho¶ ®¸ng cho c«ng t¸c vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t− Thùc hiÖn chñ tr−¬ng ®a ph−¬ng ho¸ c¸c ®èi t¸c ®Çu t− n−íc ngoµi ®Ó t¹o thÕ chñ ®éng trong mäi t×nh huèng Trªn c¬ së quy ho¹ch ngµnh s¶n phÈm l·nh thæ vµ danh môc dù ¸n kªu gäi ®Çu t− ®−îc phª duyÖt c¸c ngµnh c¸c ®Þa ph−¬ng cÇn chñ ®éng tÝÕn hµnh
50

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

vËn ®«ng xóc tiÕn ®Çu mét c¸ch cô thÓ trùc tiÕp ®èi víi tõng dù ¸n trùc tiÕp víi nh÷ng tËp ®oµn c«ng ty nhµ ®Çu t− cã tiÒm n¨ng X©y dùng mét hÖ thèng chÝnh s¸ch ®Ó c¶i thiÖn m«i tr−ßng kinh doanh: tiÕp tôc thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m chi phÝ ®©u t− söa ®æi mét sè chÝnh c¸ch ®Ó t¹o thu©n lîi h¬n cho viÖc thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi ch¼ng h¹n nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan tíi viÖc sö dông ®Êt ®ai vÊn ®Ò vËn dông ®Êt cÇn so¸t l¹i gi¸ cho thuª gi¶i quyÕt døt ®iÓm vÊn ®Ò vÒ ®Òn bï 3.5 X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng Nhµ n−íc cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ kü thuËt, s©n bay ,bÕn c¶ng ,®−êng giao th«ng ,hª thèng cÇu cèng th«ng tin liªn l¹c c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp khu chÕ xuÊt khu c«ng nghÖ cao khu kinh tÕ më.®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− th× c¬ së h¹ tÇng cã vai trß quan träng tèi kÕt qu¶ ®Çu t− ,nã cã thÓ t¨ng tÝnh hÊp dÉn hoÆc c¶n trë viÖc thu hót vèn ®Çu t− nµy .ë n−íc ta trong thêi gian qua hÖ thèng ®−êng giao th«ng bÕn c¶ng s©n bay th«ng tin liªn l¹c ®· c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ .do ®ã trong thêi gian tíi cÇn cñng cè h¬n n÷a hÖ thègn c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho môc ®Ých ph¸t triÓn ë ®©y cã thÓ thùc hiÖn mét sè giÈi ph¸p nh− : Cè g¾ng gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i vÒ kinh tÕ víi c¸c quèc gia kh¸c c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Ó cã nh÷ng kho¶n hç trî ph¸t trتn chÝnh thøc ®»u t− vµo x©y dùng c¸c ®Ò ¸n ,x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch huy ®éng c¸c nguån lùc cña toµn d©n ®Ó ®Çu t− vµo c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm CÇn t×m nh÷ng vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ x· héi thu©n lîi ®Ô x©y dùng c¸c ®Æc khu kinh tÕ víi quy m« thÝch hîp ®Ó tiÕp nhËn c¸c nguån vèn lín , kü thôËt c«ng nghÖ cao cña n−íc ngoµi .Bëi lÏ viÖc tËp chung vËt chÊt vµo x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ë khu vùc nµy lµ kh¶ thi h¬n do kh«ng bÞ dµn tr¶i vÒ vèn 3.6.§èi víi c¸c së ban ngµnh ®Þa ph−¬ng HÖ thèng quy chÕ ¸p dông ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng.C¸c tØnh thµnh phè tr−íc tiªn cÇn x©y dùng mét hÖ thèng quy chÕ ®Çu t− sao cho phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh chung cña hÖ thèng ph¸p luËt chung
51

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

cña c¶ n−íc, cã ®−îc mét hÖ thèng quy chÕ ®ång bé trªn toµn bé c¸c tØnh thµnh phè trªn c¶ n−íc ,tr¸nh t×nh tr¹ng mçi ®Þa ph−¬ng l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh riªng g©y ra sù kh«ng ¨n khíp gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng, t¹o ra t©m lý kh«ng tèt cho c¸c nhµ ®Çu t− v× hä thÊy r»ng gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng cã sù chªnh lÖch kh«ng thËt sù hîp lý . Dùa trªn hÖ thèng ph¸p luËt chung cña c¶ n−íc chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph−¬ng thùc hiÖn c«ng t¸c ban hµnh hÖ th«ng quy chÕ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− quèc tÕ tham gia ®Çu t− vµo ®Þa bµn cña tØnh m×nh .Trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p luËt chung cña c¶ n−íc th× do mçi ®Þa bµn cã mét ®iÒu kiÖn ®Þa lý còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ x· héi kh¸c nhau nªn ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng nµy mµ ChÝnh quyÒn mçi tØnh .thµnh phè ®−a ra ®iÓm nh− chÕ ®é −u ®·i hay nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− . ChÕ ®é −u ®·i ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− cña c¸c ®Þa ph−¬ng C¸c ®Þa ph−¬ng c¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn cña m×nh ®Ó ®−a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn −u ®·i cña m×nh ,ch¼ng h¹n nh− vÒ mÆt b»ng c«ng tr×nh ,c¸c dÞch vô cã liªn quan ,c¸c rµng buéc vÒ m«i tr−êng ..... Dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ x· héi cung nh− ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña tõng ®Þa ph−¬ng c¸c nhµ ®Çu t− sÏ c©n nh¾c viÖc triÓn khai dù ¸n ,môc ®Ých cña c¸c nhµ ®Çu t− thu lîi nhu©n nªn víi nh÷ng ®Þa ph−¬ng cã ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ thÊp còng nh− ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi th× c«ng t¸c ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t− lµ rÊt khã kh¨n ,®Ó cã thÓ l«i kÐo ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− th× chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph−¬ng®ã ph¶i ®−a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn −u ®·i ®Æc biÖt nh− nh÷ng −u ®·i vÒ:gi¸ thuª ®Êt,thñ tôc ®¨ng ký dù ¸n,thêi gian cÊp giÊy phÐp. C¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr−êng tù nhiªn còng nh− m«i tr−êng v¨n ho¸ ...... §Ó cã thÓ thu hót ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− tham gia ®Çu t− vao trong ®Þa bµn cña m×nh th× ®iÒu quan trong tr−íc hÕt lµ ph¶i cã ®−îc mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i .C¬ së vËt chÊt nh− h¹ tÇng c¬ së cã ¶nh h−ëng rÊt lín tíi c¸c dù ¸n ®Çu t− v× ®©y lµ ®iÒu cÇn thiÕt c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn mét dù
52

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

¸n ®Çu t− ,c¬ së vËt chÊt cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× dù ¸n míi cã kh¶ n¨ng tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc vµ dÔ dang .C¸c së ban ngµnh ®Þa ph−¬ng cÇn quan t©m chó ý x©y dùng hÖ thèng ®−êng x¸ cÇu cèng ,c¶ng biÓn ,....nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cã thÓ cña m×nh ®Ó tõng b−íc n©ng cao tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph−¬ng m×nh gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña c¶ n−íc. X©y dùng hÖ thèng c¸c khu c«ng nghiÖp c¸c khu chÕ xuÊt ,®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng kh«ng cho phÐp ®Çu t− dµn tr¶i trªn tÊt c¶ c¸c ®Þa ®iÓm nªn c¸c ®Þa ph−¬ng chØ nªn ®Çu t− vµo mét vµi ®Þa ®iÓm quan träng nhÊt cã ®iÒu kiÖn nhÊt .T¹i n¬i ®©y tËp trung tÊt c¶ c¸c nguÇn vèn ®Çu t− ®Ó phôc vô c«ng viÖc x©y d−ng c¬ së vËt chÊt tèt nhÊt cã thÓ ®Ó thu hót sè l−îng lín nhÊt c¸c nhµ ®Çu t− tham gia. VÒ chÝnh s¸ch thu hót FDI vµ m«i tr−êng ph¸p lý :chÝnh s¸ch thu hót FDI cña mçi n−íc lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù chó ý cña c¸c nhµ ®Çu t− Th«ng qua chÝnh s¸ch nµy c¸c nhµ ®Çu t− cã thÓ s¬ bé tÝnh to¸n ®−îc phÇn nµo vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t− .C¸c n−íc trªn thÕ giíi ®· cã chÝnh s¸ch thu hót FDI tõ rÊt sím nªn m«i tr−êng ph¸p lý còng nh− chÝnh s¸ch còng dÇn ®−îc hoµn thiÖn. §èi víi ViÖt Nam th× luËt ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµn ®Çu tiªn ®−îc nh¾c tíi vµo n¨m 1988 nªn kh«ng tr¸nh khëi nh÷ng thiÕu sãt còng nh− ch−a thùc sù hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t− . Tr¶i qua qu¸ tr×nh thùc hiªn vµ ®−a vµo trong thùc tÕ dÇn ®−îc chØnh söa vµ bæ sung ®· dÇn ®−îc hoµn thiÖn vµ tõng b−íc t¹o ®−îc sù tin t−ëng còng nh− sù l«i cuèn c¸c nhµ ®Çu t− .§Õn thêi ®iÓm hiÖn nay th× luËt ®Çu t− ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− ®· t−¬ng ®èi hoµn thiÖn nh−ng còng cßn nhiÒu nh÷ng ®iÒu ch−a phï hîp cÇn ph¶i chÊn chØnh vµ bæ sung nh÷ng chç cßn thiÕu sãt, nhÊt lµ kÞp thêi ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch cã liªn quan nh»m t¹o mét hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ®ång bé cho ho¹t ®éng FDI nãi tiªng còng nh− cho sù vËn hµnh nÒn kinh tÕ nãi chung .

53

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

KÕt luËn
Trong bèi c¶nh tù do ho¸ ngµy cµng gia t¨ng,hiÖn nay nhu cÇu vÒ héi nhËp vµ ph¸t triÓn ®−îc xem lµ vÊn ®Ò quan träng trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña mçi quèc gia.ViÖt Nam chóng ta ®ang trªn con ®−êng ®i tíi hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.Chóng ta ph¶i nhËn thøc râ tÇm quan träng cña nguån vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®èi víi sù t¨ng tr−ëng vÒ mÆt kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn vÒ mÆt x· héi ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m thu hót ®−îc nhiÒu vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn nµy. víi tÇm nhËn thøc cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ em kh«ng d¸m tham väng cã thÓ tr×nh bµy mét c¸ch ®Çy ®ñ,toµn diÖn vÒ FDI chØ qua mét bµi viÕt ng¾n ngñi.Víi bµi viÕt nµy em chØ mong muèn ®−îc bµy tá nh÷ng suy nghÜ cña riªng c¸ nh©n em vÒ FDI v× thÕ ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt.Em rÊt mong ®−îc sù th«ng c¶m vµ chØ b¶o cña thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

54

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ..........................................................................................................1 Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi .................................2 1.1. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµ vai trß cña ®Çu t− trùc tiÕp ..............................2 1.2. C¸c ph−¬ng thøc vµ h×nh thøc ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ..............................6 1.3. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn FDI .......................................................................10 Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam .............................................................................................................17 2.1. §ãng gãp cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam .......................................................................................................17 2.2. Thùc tr¹ng thu hót ®Çu trùc tiÕp n−íc ngoµi trong giai ®o¹n hiÖn nay .............19 2.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t− ë ViÖt Nam ...........................................................37 Ch−¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng c−êng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay ...........................44 3.1. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi .........................................................................44 3.2. ChÝnh s¸ch luËt ph¸p .....................................................................................46 3.3. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ...........................................................................49 3.4. §æi míi ®Èy m¹nh c«ng t¸c vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t− ...................................50 3.5. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ...............................................................................51 3.6. §èi víi c¸c së ban hµnh ®Þa ph−¬ng ..............................................................51 KÕt luËn ..............................................................................................................54

55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful