GENEL ŞARTLAR

(KABUL VE TAHLİYE MERKEZLERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR İŞLENMİŞTİR)

1- GENEL HÜKÜMLER
1.1. TANIMLAR İşbu Genel Şartlar ve Özel Şartlardan oluşan Sözleşmenin Şartları içerisinde, aşağıda listelenen kelimeler ve ibareler belirtilen anlamları taşıyacaktır. Kişileri ve tarafları işaret eden kelimeler, bağlamın başka türlüsünü gerektirdiği yerler dışında şirketleri ve diğer tüzel kişilikleri de kapsayacaktır. 1.1.1. Sözleşme 1.1.1.1 “Sözleşme (contract)”; Sözleşme Antlaşması, kabul mektubu, teklif mektubu, işbu Şartlar, teknik şartname, çizimler, Cetveller ve Sözleşme Antlaşması ve Kabul Mektubu’nda listelenmiş diğer dokümanlar anlamına gelir. 1.1.1.2 “Sözleşme Antlaşması (contract agreement) ”; Eğer mevcut ise, “Sözleşme Antlaşması” başlıklı 1.6 maddesinde bahsedilen sözleşme antlaşması anlamına gelir. Sözleşme Formu (contract form) anlamına gelir. 1.1.1.3 “Kabul Mektubu (letter of acceptance)”; her iki arasında düzenlenip imza edilmiş mutabakatlar dahil olmak üzere, işveren tarafından imzalanmış Teklif Mektubu’nu resmen kabul mektubu anlamına gelir. Eğer bu doküman mevcut değil ise, “Kabul Mektubu”, Sözleşme Antlaşması anlamına ve Kabul Mektubunu tebliğ etme ve tebliğ alma tarihi Sözleşme Antlaşmasını imzalama tarihi anlamına gelir. 1.1.1.4. “Teklif Mektubu (letter of tender)”; Müteahhit tarafından doldurulan ve İşverene İşler için sunulan imzalı teklifi kapsayan “Teklif Mektubu” başlıklı doküman anlamına gelir. Müteahhit tarafından doldurulan ve İşverene İşler için sunulan imzalı teklifi kapsayan “Teklif Formu” anlamına gelir. 1.1.1.5. “Şartname(specification)”; Sözleşmeye dahil edildiği şekli ile, Şartname başlıklı doküman ve bu dokümana Sözleşmeye uygun biçimde yapılan ekleme ve değişiklikler anlamına gelir. İşbu doküman İşleri belirler. “Şartname” kelimesi, sözleşmeye dahil edildiği şekli ile “Teknik Şartname” anlamına gelir. 1.1.1.6. “Çizimler (drawings)”; Sözleşmeye dahil edildiği şekli ile, İşlere ait çizimler ve Sözleşmeye uygun biçimde İşveren tarafından (ya da namına) yayınlanmış her türlü ek veya değiştirilmiş çizim anlamına gelir. 1.1.1.7 “Cetveller (schedules)”; Sözleşmeye dahil edildiği şekli ile, Müteahhit tarafından doldurularak Teklif Mektubu ile birlikte verilen Programlar başlıklı dokümanlar anlamına gelir. Bahse konu dokümanlar, Keşif cetvelleri (Bill of Quantities), data, listeler ve birim fiyat ve/veya götürü bedel cetvelleri gibi dokümanlar olabilir. 1.1.1.8 “Teklif (tender)”; Sözleşmeye dahil edildiği şekli ile, Teklif Mektubu ve Müteahhit tarafından bununla beraber sunulan diğer bütün dokümanlar anlamına gelir. 1.1.1.9 “Teklifin Eki (appendix to tender)”; Teklif Mektubu’na eklenmiş olan ve bir parçasını oluşturan, Teklifin Eki başlıklı doldurulmuş sayfalar anlamına gelir. 1.1.1.10 “Keşif Cetveli (Bill of Quantities)” ve “Günlük İşler Cetveli (Daywork Schedule)”; Eğer var ise, Listeleri oluşturan dokümanlardan bu şekilde adlandırılmış olanları anlamına gelir.

1.1.1.11 “İhale Kararı Bildirimi (notification of award)”; İşveren tarafından Teklif verene gönderilen ve İhalenin verilmesi için seçildiğini bildiren mektup anlamına gelir. 1.1.2. Taraflar ve Kişiler 1.1.2.1. “Taraf (party)”; Bağlamın gerektirdiği şekilde İşveren veya Müteahhit anlamına gelir. 1.1.2.2. “İşveren (employer)”; Teklifin Ekinde, İşveren olarak isimlendirilmiş kişi ve bunun yasal halefleri anlamına gelir. Sözleşme Formunda ve Teklifin Ekinde, İhale Makamı olarak isimlendirilmiş kişi ve bunun yasal halefleri anlamına gelir. 1.1.2.3. “Müteahhit (contractor)”; İşveren tarafından kabul edilen Teklif Mektubu’nda Müteahhit olarak adlandırılan kişi ve bunun yasal halefleri anlamına gelir. 1.1.2.4. “Müşavir (engineer)”; Sözleşmenin amaçları için Müşavir olarak görev yapmak üzere, İşveren tarafından atanan ve Teklifin Ekinde belirtilen kişi veya zaman zaman İşveren tarafından atanarak “Müşavirin değiştirilmesi” başlıklı 3.4 madde kapsamında Müteahhide bildirilen diğer kişiler anlamına gelir. 1.1.2.5 “Müteahhidin Temsilcisi (contractor’s represantative) ”; Müteahhit namına hareket eden ve Müteahhit tarafından Sözleşmede atanan veya “Müteahhidin Temsilcisi ” başlıklı 4.3 alt paragrafı kapsamında zaman zaman müteahhit tarafından görevlendirilen kişi anlamına gelir. 1.1.2.6 “İşverenin Personeli (employer’s personnel)”; Müşavir, “Müşavir Tarafından Yetkilendirme” başlıklı 3.2 maddesinde bahsedilen asistanlar ve diğer bütün memur, işçi ve Müşavir ile İşverenin diğer bütün çalışanları ile, Müşavir veya İşveren tarafından İşverenin Personeli olarak Müteahhide bildirilen diğer bütün personel anlamına gelir. 1.1.2.7. “Müteahhidin Personeli (contractor’s personnel)”; Müteahhidin Temsilcisi ve Müteahhit tarafından Şantiyede işe koşulan tüm personel (Müteahhidin ve her taşeronun memurları, işçileri ve diğer tüm personeli) ile Müteahhide İşlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olan diğer bütün personel anlamına gelir. 1.1.2.8 “Taşeron (sub-contractor)” ; İşlerin bir kısmı için; Sözleşmede Taşeron olarak adlandırılan veya Taşeron olarak atanan kişiler ve bu kişilerin yasal halefleri anlamına gelir. 1.1.2.9 “Anlaşmazlık Çözüm Kurulu (DAB Dispute Adjucation Board)” ; Sözleşmede bu şekilde adlandırılan kişi ya da üç kişi veya “Anlaşmazlık Çözüm Kurulunun Atanması” başlıklı 20.2. maddesi veya “Anlaşmazlık Çözüm Kurulu Üzerinde Anlaşma Sağlanamaması” başlıklı 20.3. maddesi uyarınca atanan diğer kişi veya kişiler anlamına gelir. 1.1.2.10 “FIDIC”; Federation İnternationale des Ingenieurs-Conseils, Danışman mühendisler uluslararası federasyonu anlamına gelir. 1.1.2.11 “Lehtar (beneficiary)”; Emniyet Genel Müdürlüğü’dür ve Giriş öncesi yardım enstrümanı (IPA), Geçiş yardımı ve Kurum Binası Bileşeni altında oluşturulan sisteme göre, İşler tamamlandıktan sonra proje sahibi anlamına gelir. Bu sözleşmenin çerçevesi içerisinde, İşveren, Lehtarın nam ve hesabına hareket etmektedir. 1.1.2.12 “EUD”; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu anlamına gelir. 1.1.3. Tarihler, Testler, Zaman Aralıkları ve Bitiş 1.1.3.1 “Baz Tarih (base date)”; Tekliflerin verilmesinden 28 gün önceki tarih anlamına gelir. 1.1.3.2 “Başlangıç Tarihi (commencement date)”; “İşlerin Başlangıcı” başlıklı 8.1. maddesi uyarınca bildirilen tarih anlamına gelir.

1.1.3.3 “Bitirme Süresi (time for completion)”; Teklifin Ekinde belirtildiği şekilde, “Bitirme Süresi” başlıklı 8.2. maddesi uyarınca İşleri veya bir Bölümünü (duruma göre), Başlangıç Tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, tamamlama süresi anlamına gelir. (“Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8.4. maddesi uyarınca verilecek uzatmalar ile birlikte) 1.1.3.4 “Bitirme Testleri (tests on completion)”; İşlerin veya bir Bölümünün(duruma göre) İşveren tarafından geçici kabulünün önce “Bitirme Testleri” başlıklı 9. madde uyarınca gerçekleştirilen, Sözleşmede belirlenen veya her iki taraf tarafından kabul edilen veya bir Değişiklik (variation) olarak talimatlandırılan testler anlamına gelir. 1.1.3.5 “Geçici Kabul Belgesi (taking-over certificate)”; “İşverenin geçici kabulü” başlıklı 10. madde uyarınca düzenlenen bir sertifika anlamına gelir. 1.1.3.6 “Bitirmeden Sonraki Testler (tests after completion)”; İşler veya bir Bölümünün İşveren tarafından geçici kabulü yapıldıktan sonra, Sözleşmede belirlenen ve Özel Şartlar hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen testler (eğer mevcut ise) anlamına gelir. 1.1.3.7 “Kesin Kabul Dönemi (defects notification period)”; Teklifin Ekinde belirtildiği şekilde, “Eksik işlerin tamamlanması ve Kusurların giderilmesi” başlıklı 11.1 maddesi uyarınca, İşler veya bir Bölümündeki kusurların bildirilmesi süresi anlamına gelir. (“Kesin Kabul Döneminin Uzatılması” başlıklı 11.3. maddesi uyarınca verilecek uzatmalar ile birlikte) 1.1.3.8 “Kesin Kabul Belgesi (performance certificate)”; “Kesin Kabul Belgesi” başlıklı 11.9 maddesi uyarınca düzenlenen bir sertifika anlamına gelir. 1.1.4. Para ve Ödemeler; 1.1.4.1.“Kabul Edilmiş Sözleşme Tutarı (accepted contract amount)”; İşlerin gerçekleştirilmesi, bitirilmesi ve kusurlarının giderilmesi için Kabul Mektubu’nda kabul edilmiş tutar anlamına gelir. 1.1.4.2 “Sözleşme Bedeli (contract price)”; “Sözleşme bedeli” başlıklı 14.1 maddesinde tanımlanan ve Sözleşmeye uygun şekilde yapılan ayarlamaları kapsayan fiyat anlam anlamına gelir. 1.1.4.3 “Maliyet (cost)”; Genel gider ve benzer masraflar dahil kar hariç olmak üzere, Müteahhit tarafından, makul ölçüler içerisinde, Şantiyede veya şantiye dışında maruz kalınan, bütün masraflar anlamına gelir. 1.1.4.4 “Kesin Hakediş Ödeme Sertifikası (final payment certificate)”; “Kesin Ödeme Sertifikasının Verilmesi” başlıklı 14.13 maddesi uyarınca düzenlenen bir sertifika anlamına gelir. 1.1.4.5 “Kesin Hakediş (final statement)”; “Kesin Ödeme Sertifikası İçin Başvurulması” başlıklı 14.11 maddesinde tanımlanan hakediş anlamına gelir. 1.1.4.6 “Yabancı Para Birimi (foreign currency)”; Sözleşme Bedel’inin tamamının veya bir kısmının ödendiği ancak yerel para birimi olmayan para birimi anlamına gelir. 1.1.4.7 “Ara Hakediş Ödeme Sertifikası (Interim Payment Certificate)”; “Sözleşme bedeli ve Ödeme” başlıklı 14. Madde uyarınca düzenlenen Kesin Ödeme Sertifikası dışındaki sertifika anlamına gelir. 1.1.4.8 “Yerel Para Birimi (local currency)”; Ülkenin para birimi anlamına gelir. 1.1.4.9 “Ödeme Sertifikası (payment certificate)”; Sözleşme bedeli ve Ödeme” başlıklı 14. Madde uyarınca düzenlenen sertifika anlamına gelir. 1.1.4.10 “Yedek Akçe (provisional sum)”; “Yedek Akçe” başlıklı 13.5 maddesi uyarınca İşlerin herhangi bir kısmının yapımı veya Demirbaş, Malzeme veya hizmetlerin temini için Sözleşmede “Yedek Akçe” olarak belirtilmiş tutar (eğer mevcut ise) anlamına gelir. Sözleşmeye dahil edilen ve işlerin yapılması veya mal, malzeme, ekipman veya hizmetlerin temini veya

maddede tanımlanmıştır. bilgisayar programları. Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde.1. 1. 1.4.1 “Müteahhidin Dokümanları (contractor’s documents)”. Müşavirin talimatı doğrultusunda hiçbir kısmı. araçlar.7 “Geçici İşler (temporary works)”. Teklifin Ekinde Bölüm olarak belirlenmiş.6.6.4. İşveren tarafından “Ara Hakediş Ödeme Sertifikası İçin Başvurulması” başlıklı 14.1.2 “Ülke (country)”.5 “Demirbaş (plant)”. Kalıcı İşlerin yapılacağı Şantiyenin (veya çoğunun) yer aldığı ülke anlamına gelir. 1.5 “Kanunlar (laws)”. Demirbaşlar ve Geçici İşler veya bunlardan uygun olduğu biçimde herhangi biri anlamına gelir. hesaplamalar. 1.12 “Hakediş (statement)”.6.5.9 maddesi uyarınca geri ödenen birikmiş nakit teminatlar anlamına gelir.8 “İşler (works)”.5. Kalıcı İşlerin bir parçasını oluşturan veya oluşturması planlanmış aparat.11 “Nakit Teminat (retention money)”.5. eğer varsa İşverenin ekipmanı.4 “Fors Majör”.6 “Bölüm (section)”.1.5. İşin yapımı ve kusurların giderilmesi için gerekli olan bütün makine. İşler ve Mallar.5. Müteahhit tarafından “Sözleşme bedeli ve Ödeme” başlıklı 14. 1.1 “Müteahhidin Ekipmanı (contactor’s equipment)”.1.1. Müteahhidin Ekipmanına dahil değildir. 1. aparatlar ve dişer bütün nesneler anlamına gelir. Ancak İşveren tarafından teslim alınan Demirbaşlar bu kapsamda değildir. Müteahhit tarafından Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Kalıcı İşler anlamına gelir. 1. kullanım kılavuzları veya diğer bütün teknik dokümanlar anlamına gelir.beklenmedik durumlar için ayrılan. bir kısmı veya tamamı kullanılarak Sözleşme Bedeli uygun biçimde ayarlanan tutar anlamına gelir.1. Müteahhidin Ekipmanı. 1.1. makine ve araçlar anlamına gelir. malzemeler ve Kalıcı İşlerin bir parçasını oluşturan veya oluşturması planlanmış diğer tüm nesneler.1. . Sözleşme dahilinde Müteahhit tarafından temin edilecek sadece temin kapsamlı malzemeler de dahil. 1.1. 1.3 “Malzemeler (materials)”. çizimler. Malzemeler. Geçici İşler. 1.1.1.5.1. Kalıcı İşlerin gerçekleştirilmesi ve bitirilmesi ile kusurların giderilmesi için gerekli olan her türlü geçici işler anlamına gelir. Demirbaşlar (plant). Ancak. 1.6.6.5. 1.5.1. kararnameler ve diğer kanunlar ve yasal olarak kurulmuş kamu otoritelerinin düzenleme ve yönetmelikleri. Eğer var ise. Kalıcı İşler ve Geçici İşler veya uygun olduğu şekilde bunlardan herhangi biri anlamına gelir.5. Diğer Tanımlar.1. Müteahhidin ekipmanı hariç olmak üzere. İşlerin bir parçası anlamına gelir.2 “Mallar (goods)”. Madde uyarınca yapılacak başvurunun bir parçası olarak sunulan hakediş anlamına gelir. 1.1. makine ve araçlar anlamına gelir.1. Bütün ulusal (veya eyalet) yasaları.4.3 “İşverenin Ekipmanı (employer’s equipment)”. Eğer var ise. “Force Majeure” başlıklı 19. 1. Demirbaşlar hariç olmak üzere Kalıcı İşlerin bir parçasını oluşturan veya oluşturması planlanmış her türlü nesneler anlamına gelir. kanunları.1. İşveren tarafından İşlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Müteahhidin kullanımına verilen aparat. 1. 1. “Kalıcı İşler (permanent works)”. Müteahhit tarafından Sözleşme uyarınca temin edilen.6. Eğer var ise.3 maddesi uyarınca alıkonulan ve “Nakit Teminatın Ödenmesi” başlıklı 14.

1. (i) Eğer alıcı yeni bir adres bildiriminde bulunursa iletişimler bu adrese yapılmalıdır. madde hükümlerine göre Değişiklik olarak talimatlandırılmış veya onaylanmış İşler ile ilgili bütün değişiklikler anlamına gelir. http://ec. sertifikanın bir kopyasını diğer tarafa göndermelidir. Onaylar. diğer tarafa veya Müşavire gönderilmelidir. ve (ii) Eğer alıcı.1. cevap talebin gönderildiği adrese gönderilebilir.1. çoğulu belirten kelimeler tekili kapsar.6. İşlerin gerçekleştirileceği ve Demirbaş ve malzemelerin teslim edileceği yerler ile.1. Taraflardan birine.6.2006 tarihli Giriş Öncesi Yardım Enstrümanı Düzenlemesi (Council Regulation (EC) no 1085/2006 – OJ L 210/82) içinde uygun olarak listelenen bütün ülkeler anlamına gelir.11 “PRAG”. basılmış veya elektronik olarak yapılmış ve kalıcı bir kayıt oluşturan anlamına gelir.1.1. 1. duruma göre bir kopya. karar. “Kesin Teminat” başlıklı 4. sertifikalar. antlaşmanın yazılı olarak kayıt altına alınmasını gerektirir.6.9 “Değişiklik (variation)”.eu/europeaid/work/procedures/implementation/eligibility/documents/a2_eli gibilityprogrammes2007-2013_en. (c) Kabul etmek (agree). tecrübeli bir Müteahhit tarafından makul ölçüler içerisinde öngörülmesi mümkün olmayan anlamına gelir. tasdikler (rıza) ve kararlar. makul olmayan şekilde tutulmamalı ve ertelenmemelidir. diğer taraf veya Müşavir tarafından bir bildirim tebliğ edildiğinde. (b) Tekili belirtilen kelimeler çoğulu. gönderilmiş veya elektronik olarak iletilmiş.doc 1. 1. Taraflardan birine bir sertifika düzenlendiğinde.6.6.europa. (a) Bir cinsiyeti belirten kelimeler. Ayrıca lütfen aşağıdaki belgeye bakınız.8 “Öngörülemez (unforeseeable)”. tasdik (rıza). “Değişiklikler ve Ayarlamalar” başlıklı 13. 1.10 “Uygun Ülkeler (eligible countries)”. bildirim ve talep verilmesi veya düzenlenmesini gerektirdiği bütün hallerde. (d) “Yazılı” veya “yazılı olarak” ibareleri. Bu Şartların yorumlanmasında başlıklar dikkate alınmamalıdır. YORUMLAMA Sözleşmede. (a) Yazılı ve makbuz karşılığı elden teslim edilmiş. bahse konu iletişimler şu şekilde olmalıdır.07. sertifikayı veren taraf. 1. 1. Ancak. kabul edilmiş (agreed) veya antlaşma (agreement) kelimelerini içeren hükümler.6. İLETİŞİM İşbu Şartların onaylar.2. 31. bir onay veya tasdik için talepte bulunurken başka türlü belirtmediği takdirde.6 “Kesin Teminat (performance security)”. el yazılı. posta veya kurye ile gönderilmiş veya İhale Eki’nde belirtildiği şekilde üzerinde anlaşılmış elektronik iletim sistemleri vasıtası ile iletilmiş (b) Alıcının Teklif Ekinde belirtilen adresine teslim edilmiş. sertifikalar. daktilo edilmiş. Sözleşmede Şantiyenin parçasını oluşturduğu belirlenen diğer tüm yerler anlamına gelir.2 maddesinde belirlenen teminat anlamına gelir. bütün cinsiyetleri kapsar. “Dış eylem bağlamında Avrupa Birliği Genel Bütçesinden finanse edilen Sözleşme Prosedürleri için Pratik Rehber” anlamına gelir.1. bağlamın başka türlüsünü gerektirdiği haller dışında.7 “Şantiye (site)”. Tekliflerin verilme tarihinde.3.1. .

değiştirdikleri dokümanın öncelik sırasına sahip olacaktır. (a) Sözleşme antlaşması (eğer mevcut ise) (b) Kabul Mektubu (c) Teklif mektubu (d) Özel şartlar (e) İşbu Genel Şartlar (f) Şartname (g) Çizimler. Sözleşme Antlaşması’nı imza ederek geri verecektir. Sözleşme Antlaşması geçerli olmayacaktır.2 maddesinde tarif edildiği şekilde bir Kesin Teminat ile birlikte sunulmadığı takdirde. İletişim için kullanılacak lisan. Eğer Sözleşmenin herhangi bir kısmının birden fazla dilde yazılmış versiyonları var ise. Eğer dokümanlarda bir belirsizlik veya çelişki tespit edilir ise. 1.5. Eğer mevcut ise. SÖZLEŞME ANTLAŞMASI Eğer başka türlü anlaşmamışlar ise.4. 1.7. Bu husustaki yegâne takdir yetkisi diğer Taraftadır. Eğer dokümanlarda bir belirsizlik veya çelişki bulunursa.6.1. Müteahhidin Kabul Mektubunu tebellüğ ettiği tarihten itibaren 28 gün içerisinde Sözleşme Antlaşmasını imza edeceklerdir. İşveren tarafından imza edilmiş Sözleşme Antlaşması taslağını aldıktan sonraki 30 gün içerisinde. Özel Şartlara eklenmiş formu temel alacaktır. Taraflar. (a) Sözleşmenin tamamını veya herhangi bir kısmını önceden diğer Tarafın rızası almış olmak şartı ile devir edebilir. Teklif Ekinde belirtilen lisan olacaktır. Yorumlama amacı ile. İşveren tarafından karşılanacaktır. iletişim lisanı olacaktır. DOKÜMANLARIN ÖNCELİK SIRASI Sözleşmeyi oluşturan dokümanların. Teklif Ekinde belirtilen ülkenin kanunlarına göre yürütülecektir. Sözleşme Antlaşması. Sözleşme dokümanlarının öncelik sırası Sözleşme Formunda belirtildiği şekilde olacaktır. Sözleşmenin (veya çoğunluk kısmının) yazıldığı lisan. Teklif Ekinde geçerli lisan olarak belirtilmiş lisandaki versiyon geçerli olacaktır. DEVİR Hiç bir Taraf Sözleşmenin tamamını veya herhangi bir kısmını veya Sözleşme kapsamındaki herhangi bir fayda veya çıkarı devir edemez. Ancak Taraflardan her biri. . Ekler. dokümanların öncelik sırası aşağıdaki gibi olacaktır. Müteahhit. “Kesin Teminat” başlıklı 4. Sözleşme Antlaşmasının imzası ile ilgili olarak kanun yoluyla maruz kalınan damga vergisi ve benzeri harçların masrafları. KANUN VE LİSAN Sözleşme. 1. ve (h) Tablolar ve Sözleşmenin parçasını oluşturan diğer bütün dokümanlar. Müşavir gerekli açıklama veya talimatı düzenleyecektir. karşılıklı olarak açıklayıcı oldukları kabul edilecektir. gerekli açıklama ve talimatlar Müşavir tarafından tebliğ edilecektir. Eğer hiçbir lisan belirtilmemiş ise.

Sözleşmede başka türlü belirtilmediği takdirde. daha fazla kopya yapabilir veya talep edebilir. Sözleşmede başka türlü belirtilmediği takdirde.8. transfer edilebilir. Müteahhit. Müteahhidin İşverene ve Lehtara. Müteahhidin Dokümanlarını. İşlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış dokümanlardan birinde teknik bir hata veya kusurun varlığının farkına varır ise. değiştirmek ve bu şekilde kullanmak da dahil olmak üzere. bir banka veya finansal kuruluşu lehine devir edebilir. Bu izin. İşverenin Personelinin. telifsiz şekilde izin verdiği kabul edilir. Müteahhidin sorumluluğu altındadır ve onun tarafından saklanır. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8. ÇİZİMLERİN VEYA TALİMATLARIN GECİKMESİ Gerekli bir çizim veya talimatın belirli bir süre içerisinde (bu süre makul bir süre olacaktır) Müteahhide verilmemesi halinde İşlerin gecikmesi ve bozulmasının olası olduğu durumlarda Müteahhit. bildirimde detayları ile desteklenerek bildirilen ve makul olan bir süre içerisinde vermemesi sebebi ile. gerekli çizim veya talimatın detaylarını. Bahse konu ikinci bildirimi tebellüğ ettikten sonra. ne sebep yüzünden gerekli olduğu ve ne zamana kadar verilmesinin gerekli olduğu konusundaki detayları ve eğer geç verilirse maruz kalınacak gecikme ve bozulmanın doğası ve süresi ile ilgili ayrıntıları içermelidir. (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. (a)İşlerin ilgili kısımlarının tasarlanan ya da fiili kullanım ömürleri boyunca geçerli olacaktır.(b) Sözleşme kapsamında alacaklı olduğu veya alacağı paralar üzerindeki haklarını. kullanmak ve nakletmek için gayri kabili rücu.10. gecikmeye maruz kalır ve/veya Maliyete katlanmak zorunda kalır ise. Maliyete veya kara hak kazanamaz. 1. Sözleşmenin bir kopyasını. Müşavire bildirimde bulunacaktır. Müteahhidin Dokümanlarını (eğer var ise). İşverenin sorumluluğu altındadır ve onun tarafından saklanır. kopyalamak. gecikme için süre uzatımı ve (b) Katlanılan Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. Müşavirin kusurunun Müteahhidin Dokümanlarının herhangi birisinin geç veya hatalı sunulması da dahil olmak üzere Müteahhidin hatasından veya gecikmesinden kaynaklandığı hallerde. Sözleşmenin ve müteakip her bir çizimin ikişer kopyası Müteahhide verilir. MÜTEAHHİDİN DOKÜMANLARININ İŞVEREN TARAFINDAN KULLANILMASI Taraflar arasında. Müteahhidin Dokümanları ve Müteahhit tarafından veya namına yapılan diğer tasarım dokümanlarının telif ve diğer entelektüel mülkiyet hakları Müteahhitte kalacaktır. bahse konu Taraf. Eğer Müteahhit. makul zamanlarda olmak kaydı ile. bu dokümanlara her zaman ulaşma hakkı olacaktır. Eğer Taraflardan biri. 1. Müşavire bir bildirimde daha bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talepleri” başlıklı 20. Müteahhit. Ancak. bahse konu süre uzatımına. DOKÜMANLARIN TEMİNİ VE SAKLANMASI Teknik Şartname ve Çizimler. Teknik Şartnamede ismen belirtilmiş yayınları. masrafı kendisine ait olmak üzere.4 Madde gereğince. Bu bildirim. Müteahhit Müteahhidin Dokümanlarının her birinin altışar dörder kopyasını Müşavire verecektir. bu hata veya kusur ile ilgili diğer Tarafa derhal bildirimde bulunacaktır. Müşavirin bildirimde bulunulan çizim veya talimatı. Müteahhidin Dokümanlarının her biri.5 maddesine uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak veya karar vermek üzere harekete geçecektir. . Müteahhit. Çizimleri ve Değişiklikler ile Sözleşme kapsamında yapılan diğer yazışmaları Şantiyede muhafaza edecektir.1 maddesi uyarınca aşağıdakilere hak kazanacaktır. İşveren tarafından devir alınmadığı sürece. Müşavir “Kararlar” başlıklı 3. gayri münhasır.9. Sözleşmeyi imza etmek ile. 1. Müteahhit.

Müteahhit tarafından temin edilen bilgisayarların değiştirilmesi hali de dahil olmak üzere. tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi ile ilgili olarak Kanunlar tarafından zorunlu koşulan. lisanslar ve onayları alacaktır ve Müteahhit bahse konu işlemleri yapmamasının sonuçlarından dolayı İşvereni dokunulmaz kılar ve zarar görmesini engeller. Müteahhidi ve bu kişilerden her birini bağlama yetkisine sahip olacak liderlerini İşverene bildirmelidirler (c)Müteahhit. bütün bildirimleri verecek. YASALARA UYUM Müteahhit Sözleşmeyi gerçekleştirirken. Özel Şartlarda başka türlüsünün belirtildiği durumlar haricinde.12. vergileri. anlaşmazlık İşverene havale edilecek ve İşveren tarafından verilecek karar nihai olacaktır. harçları ve ücretleri ödeyecek ve bütün izinler. işletilmesi. bahse konu sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli haller hariç olmak üzere.14. kopyalanmayacak ve üçüncü şahıslara nakledilmeyecektir. kopyalanamaz.11. değiştirilmesi. bu maddede izin verilen amaçlar haricinde herhangi bir amaç için kullanılmayacak. kullanma ve nakletme hakkını vermektedir. Kalıcı İşler için gerekli planlama.13. Eğer bir yayının veya açıklamanın Sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu hususunda anlaşmazlık doğar ise. 1. Müteahhidin Dokümanları ve Müteahhit tarafından veya namına yapılan diğer tasarım dokümanları. Sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu haller dışında. Müşavir tarafından. iş ortaklığı. 1. bakımı.(b) İşlerin ilgili kısımlarının mülkiyetine uygun biçimde sahip olan kişilere. 1. Sözleşmenin detaylarına. İşlerin tamamlanması. özel ve gizli muamelesi yapacak ve önceden İşverenin yazılı onayı alınmadığı müddetçe sözleşmenin herhangi bir parçasını ticari veya teknik yayınlarda veya başka herhangi bir yerde yayınlamayacak ve açıklamayacaktır. Teknik Şartnamenin. geçerli yasalara uyacaktır. 1. konsorsiyum veya iki veya daha çok gerçek kişiden oluşuyor ise. ayarlanması. . (a) İşveren. kullanılamaz ve üçüncü kişilere iletilemez. İşverenin izni olmadan. GİZLİ DETAYLAR Müteahhit. kopyalayabilir. (b) Müteahhit. tamiri ve yıkımı amaçları ile Müteahhidin Dokümanlarını kopyalama. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK Eğer Müteahhit. Müteahhidin Sözleşme hükümlerine uyumunu kanıtlamak maksadı ile makul ölçüler dahilinde talep edilebilecek bütün gizli ve diğer bilgileri ifşa edecektir. masrafları kendisine ait olmak üzere bu dokümanları. yapısını veya yasal durumunu önceden İşverenin onayını almaksızın değiştirmeyecektir. İşyerinde ve Sözleşmede öngörülen diğer yerlerde kullanımına izin verecektir. kullanabilir ve bunların kendine iletilmesini sağlayabilir. (b) bu kişiler. Müteahhidin izni alınmaksızın. Müteahhit Sözleşmeyi gerçekleştirmek için. (a) bu kişiler Sözleşmenin gerçekleştirilmesi konusunda İşverene karşı müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kabul edilir. Çizimlerin ve İşveren tarafından veya namına yapılan diğer tasarım dokümanlarının telif ve diğer entelektüel mülkiyet hakları İşverende kalacaktır. Müteahhit. İşlerin yapımı. (c) Müteahhidin Dokümanlarının bilgisayar programı ve başka yazılımlar olduğu durumlarda. kullanım veya benzeri izinleri ve Teknik Şartnamede İşveren tarafından alındığı ya da alınacağı belirtilmiş diğer izinleri almış ya da alacaktır ve İşveren bahse konu izinleri almamasının sonuçlarından dolayı Müteahhidi dokunulmaz kılar ve zarar görmesini engeller. İşveren veya Lehtar tarafından (veya namına). İŞVERENİN DOKÜMANLARININ MÜTEAHHİT TARAFINDAN KULLANILMASI Taraflar arasında. geçerli Yasalar çerçevesinde. Bu dokümanlar.

2. Madde uyarınca yapması gerekenlere benzer şekilde hareket etmek. Müteahhidin “Program” başlıklı 8. Müteahhidin Dokümanlarının herhangi birinin ibrazındaki gecikme ya da hata da dahil olmak üzere Müteahhidin hatasından ya da gecikmesinden kaynaklanıyorsa. Demirbaşın ya da ulaşım araçlarının zilyetliğini vermesi gerekiyorsa bunu Şartnamede belirtildiği şekilde ve zamanda yapması gerekecektir. İşverenin bahse konu bir hakkı ya da zilyetliği bahsedilen zamanlarda sağlamaması sonucunda gecikmeye maruz kalır ve/veya Maliyete katlanmak zorunda kalır ise.18.4 Madde gereğince. Müteahhitten herhangi bir talep tebellüğ ettikten itibaren 28 gün içerisinde. (b) ve (c) bentleri ve “Çevrenin Korunması” başlıklı 4. aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak.4 İŞVERENİN MALİ DÜZENLEMELERİ İşveren. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” başlıklı 3. isteği üzerine aşağıdaki hususlarda makul destek sağlayacaktır. Madde uyarınca Sözleşme bedelini (bahse konu zamanda hesaplandığı gibi) ödemesini . Eğer Müteahhit.8.13 Madde uyarınca Müteahhidin temin etmesi gerekenler (ii) Gümrükten çıkarma dahil Malların teslimi için gerekenler ve (iii) Müteahhidin Ekipmanının şantiyeden çıkarıldıktan sonra ülke dışına ihracı için gerekenler 2. lisansa ya da onaya başvurusuna (i) “Yasalara Uyum” başlıklı 1. Maddenin (a). Bununla birlikte İşveren.1. Ülke Mevzuatının gerektirdiği herhangi bir izne. Maliyete veya kara hak kazanamaz. ŞANTİYEYE GİRİŞ HAKKI İşveren. İşveren Müteahhide.5. Teklifin Ekinde belli bir zaman belirtilmemesi halinde. Müteahhit Müşavire bildirimde bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talepleri” başlıklı 20. (a) Müteahhidin “İşbirliği” başlıklı 4. (b) Müteahhidin. yapının. Eğer Sözleşme gereğince İşverenin (Müteahhide) herhangi bir temelin. Kesin Teminatı alıncaya kadar elinde tutabilir. bahse konu hakkı ya da zilyetliği.2. Madde kapsamındaki eylemleri ile işbirliği yapmak.3 Maddede sunulan programa uygun bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gereken zamanlarda Şantiyeye erişim hakkı ve zilyetlik verecektir. 2.3 İŞVEREN’İN PERSONELİ İşveren Şantiyede İşverenin Personelinin ve İşverenin diğer müteahhitlerinin aşağıdaki hususlara uymalarını sağlayacaktır. “Güvenlik Usulleri” başlıklı 4. gecikme için süre uzatımı ve (b) Katlanılan Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi.6. İşverenin “Sözleşme bedeli ve Ödeme” başlıklı 14. Hak ve zilyetlik Müteahhide münhasır olamaz. Müteahhide Teklifin Ekinde belirtilen zamanda (ya da zamanlarda) şantiyenin tüm kısımlarına erişim hakkı ve bu kısımların zilyetliğini verecektir.1 maddesi uyarınca aşağıdakilere hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. Bununla birlikte İşverenin kusuru.2 İZİNLER. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8.İŞVEREN 2. Müteahhit bahse konu süre uzatımına. LİSANSLAR VE ONAYLAR İşveren (yapabileceği bir pozisyonda olduğu takdirde) Müteahhide. (a) Sözleşme ile alakalı olan ama kolayca temin edilemeyen Ülke Mevzuatının bir kopyasının temin ederek ve (b) Müteahhidin. Maddeye uygun olarak bu konuları onaylamak veya karar vermek üzere harekete geçecektir.

Müşavir bunun üzerine. “Kararlar” başlıklı 3. uygun niteliklere sahip mühendislerden ve diğer profesyonellerden oluşacaktır. İşbu Şartlarda başka türlü belirtilmedikçe: (a) Sözleşmede açıkça ya da zımnen belirtilen görevleri gerçekleştirdiği ya da yetkiyi kullandığı durumlarda. Lehtarın sözleşmeyi değiştirme konusunda herhangi bir yetkisi olmayacaktır. Ancak.1 MÜŞAVİRİN GÖREVLERİ VE YETKİSİ İşveren.mümkün kılacak mali düzenlemelerin yapıldığına ve devamlılığının sağlandığına dair makul deliller sunacaktır. Eğer Müşavirin belirlenmiş bir yetkiyi kullanmadan önce İşverenden onay alması gerekiyorsa.5. LEHTARIN ROLÜ İşveren.20 Madde uyarınca veya Müteahhit tarafında talep edilen diğer hizmetler için yapılması gereken ödemeler için bildirim gerekmemektedir. İşveren tazminat talebine sebep olan olay ya da durumu fark ettikten sonra en kısa zamanda yapılacaktır. belirlenmiş bir yetkiyi kullandığı durumlarda. İşveren.3. Maddeye uygun olarak aşağıdaki hususları onaylamak veya bu hususlarla ilgili olarak karar vermek üzere harekete geçecektir. . (i) İşverene Müteahhit tarafında ödenmesi gerekli görülen miktarı (eğer varsa) ve/veya (ii) “Kesin Kabul Döneminin Uzatılması” başlıklı 11. İşverenin onayını gerektiren. Müteahhitle anlaşmaya varılanlar hariç. İşveren yalnızca Ödeme Sertifikasında onaylanmış tutardan düşme ya da kesinti yapmaya veya işbu Madde uyarınca Müteahhitten başka şekilde tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.5 İŞVERENİN TAZMİNAT TALEBİ Eğer İşveren kendisinin. Müşavirin İşveren adına hareket ettiği kabul edilir. Müşavir. Müşavirin yetkisine başka kısıtlamalar getirmeyeceğini taahhüt eder.6. Ayrıntılar. Sözleşmede kendisine yüklenen görevleri gerçekleştirecek bir Müşavir atayacaktır. Müşavirin Sözleşmeyi değiştirmeye yetkisi olmayacaktır. 2. Eğer İşveren mali düzenlemelerinde herhangi bir maddi değişiklik yapmaya niyetleniyorsa İşveren Müteahhide detaylı açıklamaları da kapsayan bir bildirimde bulunacaktır. 2. işbu Koşulların herhangi bir Maddesi gereğince veya Sözleşme ile başka bir şekilde bağlantılı olarak bir ödeme almaya ve/veya Kesin Kabul Döneminin uzatılmasına hak kazandığını düşünüyorsa.19. Müşavirin. Madde ve “İşverenin Ekipmanı ve Bedelsiz Malzemeler” başlıklı 4. Su ve Gaz” başlıklı 4. 3. ancak İşveren bu şekilde verdiği talimatlardan Müşavir ve Müteahhidi zamanında haberdar edecektir. gereklilikler Özel Koşullarda belirtildiği gibi olacaktır. Maddeye uygun olarak Kesin Kabul Dönemi için uzatmayı (eğer varsa) Bahse konu miktar Sözleşme bedeli ve Ödeme Sertifikalarından mahsup edilebilir. İşveren ya da Müşavir Müteahhide bildirimde bulunacak ve detayları verecektir. “Elektrik. Sözleşmede açık veya zımnen belirtildiği şekliyle Müşavire atfedilen yetkiyi kullanabilir. Kesin Kabul Döneminin uzatılması ile ilgili bildirimler. İşverenin onay verdiği kabul edilecektir (Sözleşmenin amaçları için). bu süre tamamlanmadan yapılacaktır. Bildirim.MÜŞAVİR 3. tazminat talebinin dayandığı Maddeyi ya da diğer dayanakları belirtecek ve İşverenin Sözleşmeyle ilgili olarak hak ettiğini düşündüğü miktarın ve/veya uzatmanın kanıtını/sağlamasını içerecektir. sözleşmede kendisine verilmiş görevleri yerine getirmesini Lehtardan talep edebilir. Bununla birlikte. Müşavirin çalışanları bu görevleri yapabilecek.

onay teşkil etmeyecektir ve Müşavirin işi. Görevlendirme. Demirbaşı ya da Malzemeyi reddetme hakkına halel getirmeyecektir. (b) Eğer Müteahhit bir asistanın herhangi bir kararından ya da talimatından kuşkulanacak olursa Müteahhit konuyu Müşavire intikal ettirebilir. Sözleşmede başka bir Taşeronun adının belirtildiği bir Taşeron sözleşmesini onaylamak.(b) Müşavirin. Müşavirin görüşüne göre can güvenliğini. Bitirme Süresini uzatacak ve/veya Kabul Edilmiş Sözleşme bedelini arttıracak herhangi bir hususa onay vermek veya bu hususta karar vermek (b) 20. kontrol. denetim. İşverenin onayı olmamasına rağmen derhal uyacaktır. Müteahhit. Maddede tanımlanan iletişim lisanını akıcı kullanan kişiler olacaklardır. Asistan tarafından görevlendirmeye uygun olarak gerçekleştirilen herhangi bir onay.2 MÜŞAVİR TARAFINDAN GÖREVLENDİRME Müşavir zaman zaman. uygunsuzluklar ve itaatsizliklerle ilgili sorumluluklar da dahil olmak üzere. inceleme. Bitirme Süresini veya Kabul Edilmiş Sözleşme bedelini etkileyen ve/veya herhangi bir iş kaleminin kalitesini değiştiren Değişiklik talimatları vermek İşveren. bildirim. bildirim. Bu şekildeki talimatla ilgili olarak. yetkilendirme ya da geri alma yazılı olacak ve kopyaları her iki Taraf tarafından da alınana kadar yürürlüğe girmeyecektir. kontrol. Madde gereğince. (a) Herhangi bir işin. Müşavirin başvurusunu tebellüğ ettikten sonraki 21 gün içerisinde. sertifika.4. Müşavir İşverenden hususi olarak yazılı onay alacaktır: (a) 20. muvafakat. sertifika. . Madde gereğince herhangi bir konuda karar alma yetkisini devretmeyecektir. Asistanlar uygun niteliklere sahip. talimat. Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarından kurtarmayacaktır. Bu durumda.5. Müşavirin bu şekildeki talimatına. Müşavir kararı veya talimatı derhal onaylayacak. İşlerin güvenliğini veya komşu mülklerin güvenliğini etkileyen bir acil durumun vuku bulması halinde. Bitirme Süresini uzatacak ve/veya Kabul Edilmiş Sözleşme bedelini arttıracak herhangi bir hususa onay vermek veya bu hususta karar vermek (c) 4. Taraflar tarafından başka türlü mutabık kalınmadıkça. Tarafları Sözleşmede belirtilen görevlerinin. Müşavir kendi görüşüne göre riski ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli olan bu şekilde işleri gerçekleştirmesi veya şeyleri yapması için. Aşağıdaki işleri gerçekleştirmeden önce. Bununla birlikte. teklif. test veya benzeri eylemler. bu görevleri yapabilecek ve yetkiyi kullanabilecek özellikte ve “Kanun ve Lisan” başlıklı 1.1 maddesi gereğince. bu eylemin Müşavir tarafından gerçekleştirilmesiyle aynı etkiye sahip olacaktır. talimatları Müteahhide tebliğ etmeye yetkili olacaktır. iptal edecek veya değiştirecektir. tasdik. Müteahhide talimat verebilir. test/deneme ya da benzeri eylemler (reddetmeme durumu da dahil olmak üzere) Müteahhidi hatalar. Müteahhidi Sözleşme kapsamındaki görev ve sorumluluklarından azat etmeksizin.1 maddesi gereğince. Bununla birlikte. Müşavir “Değişiklikler ve Ayarlamalar” başlıklı 13. (d) 13. başvuruyu onaylayacak veya gerekçelerini belirterek reddedecektir. yükümlülüklerinin veya sorumluluklarının hiçbirinden azat etme yetkisi yoktur ve (c) Müşavir tarafından gerçekleştirilen herhangi bir onay. 3.4 maddesi gereğince. Müşavir “Kararlar” başlıklı 3. Yukarıda ortaya konulan onay alma yükümlülüğüne rağmen. asistanlarına görev ve yetki verebilir ve bu görevlendirmeyi ve yetkilendirmeyi geri alabilir. teklif. talep. denetleme. inceleme. talep. Bu asistanlar şantiye görevlisi bir mühendis ve/veya Demirbaş ve/veya Malzemeleri denetlemekle ve/veya test etmekle görevli bağımsız kontrolörlerden oluşabilir. madde uyarınca Sözleşme Bedeline yapılacak eklemeye karar verecek ve buna bağlı olarak Müteahhide bildirimde bulunacak. Demirbaşın ya da Malzemenin reddedilmemesi. ihmaller. talimat. Görev veya yetki verilen her asistan sadece görevlendirmede tanımlandığı oranda. bildirimin bir kopyasını da İşverene verecektir.

stabilitesinden ve güvenliğinden sorumlu olacaktır. Uygulanabilir olduğu sürece talimatlar yazılı olarak verilecektir. bu mutabakat veya karar. (a) Sözlü bir talimat veriyorsa. Müşavir veya görevlendirilmiş asistan tarafından Sözleşmeyle ilintili tüm konularda verilen talimatlara riayet edecektir. İşveren Müşaviri. Müteahhit. 3. İşin gerçekleşmesi ve kusurların giderilmesi için gerekli olabilecek talimatları ve ek veya tadil edilmiş Çizimleri tebliğ edebilir. Eğer bir Müşavir ya da görevlendirilmiş yardımcısı. talimatı verdikten sonra iki işgünü içerisinde için yazılı bir teyit alıyorsa ve (c) Teyidi aldıktan sonra iki işgünü içerisinde yazılı bir ret ve/veya talimat tebliğ ederek yanıt vermiyorsa Bu durumda. kalıcı ya da geçici olmak üzere Müteahhidin bütün Personelini. Madde uyarınca değişmedikçe ve değişene kadar yürürlüğe koyacaktır. Müteahhit Müşavir tarafından istendiği zaman.3 MÜŞAVİRİN TALİMATLARI Müşavir (herhangi bir zamanda) Müteahhide. Müteahhit talimatları yalnızca Müşavirden ya da işbu Madde gereğince uygun yetki verilmiş bir asistandan alacaktır.5.3. Her bir Taraf her mutabakat ya da kararı. “Talepler. sarf malzemelerini ve diğer şeyleri ve hizmetleri sağlayacaktır. ve (ii) bunun dışında Kalıcı İşlerin tasarlanmasından ve şartnamesinden sorumlu olmayacaktır. Müşavirin işbu 3. adresini ve ilgili deneyimini bildirecektir. (b) Müteahhitten (ya da adına). Müşavirin veya görevlendirilmiş asistanın (eğer durum bu şekilde ise) yazılı talimatı olarak yürürlüğe girecektir.5 KARARLAR İşbu Şartların. Geçici İşlerden ve Demirbaşın ve Malzemelerin her kaleminin Sözleşmeye uygun olacak şekilde tasarlanmasından sorumlu olacaktır. gerçekleştirme. Müteahhit Şantiyedeki tüm faaliyetlerin ve tüm inşaat yöntemlerinin yeterliliğinden. Eğer anlaşma sağlanamazsa Müşavir. 4 .4 MÜŞAVİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ Eğer İşveren Müşaviri değiştirmeye niyet ederse. bitirme ve kusurları gidermek için gerekli olan. gerçekleştirecek. Müteahhit. (i) Müteahhidin bütün Dokümanlarından. Maddeye uygun olarak bir konuda karar almak ve onay vermek üzere harekete geçmesini öngördüğü durumlarda.1 MÜTEAHHİDİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müteahhit Sözleşmeye ve Müşavirin talimatlarına uygun olarak İşi tasarlayacak (Sözleşmede belirlendiği ölçüde). bitirecek ve İşteki kusurları giderecektir. sözleşmeye uygun olmak üzere. Sözleşmeye uygun bir şekilde adil bir karar verecektir. Müteahhit Sözleşmede belirtilmiş Demirbaşı ve Müteahhidin Dokümanlarını ve bahse konu tasarım. planlanan değiştirme tarihinden en az 42 gün önce Müteahhide. Anlaşmazlıklar ve Tahkim” başlıklı 20.Madde uygulanacaktır. Eğer herhangi bir talimat Değişiklik teşkil ediyorsa “Değişiklikler ve Ayarlamalar” başlıklı 13.MÜTEAHHİT 4. İşin gerçekleşmesi için kullanılmak üzere Müteahhit tarafından . Müşavir anlaşmaya varmak üzere her bir Tarafla görüş alışverişinde bulunacaktır. ilgili tüm koşulları dikkate alarak. Sözleşmede belirtilmiş kapsam hariç. 3. getirilmesi planlanan Müşavirin adını. Müteahhidin Teyidi. Müteahhidin İşverene destekleyici ayrıntılarla birlikte bildirdiği makul bir itirazının olduğu bir kişiyle değiştirmeyecektir. Müşavir her mutabakatı ya da kararı iki Tarafa da destekleyici ayrıntılarla birlikte bildirecektir. Mallarını.

Müşavire önceden bildirilmeden ciddi değişiklik yapılmayacaktır. Eğer Sözleşmede Müteahhidin Kalıcı İşlerin herhangi bir kısmını tasarlayacağı belirtiliyorsa. Müteahhit. “Kanun ve Lisan” başlıklı 1. imza ederek iade edeceği Sözleşme ile beraber. Maddede belirtilen iletişim dilinde yazılmış olacaktır ve Müşavir tarafından. düzeltebilmesi ve tamir etmesi için yeterli ayrıntıya sahip “as-built” dokümanlarını ve işletme ve bakım kılavuzlarını sunacaktır.1. işbu Özel Şartlarda tanımlandığı şekilde “Uygun Ülkeler” den olacaktır. İşler için gerekli olan veya İşlerin içine katılacak tüm malzeme ve gereçlerin menşei. (b) Bahse konu Müteahhidin Dokümanları. 4. bu kısımlar. Kesin Teminat. Teklifin Ekinde bir miktar belirtilmemişse bu Madde geçerli olmayacaktır. tekrar bir araya getirebilmesi. Müteahhit Kesin Teminatın son geçerlilik tarihini İşler tamamlanana ve kusurlar giderilene kadar uzatacaktır. Teklifin Ekinde belirtilen miktar ve para biriminde bir Kesin Teminat edinecektir.önerilen düzenlemelerin ve yöntemlerin detaylarını ibraz edecektir. bu kısım için öngörülen amaçlar (Sözleşmede belirlendiği şekilde) için uygun olacaktır. Müşavire Şartnameye uygun olarak ve İşverene İşin bu kısmını işletmesi. Müteahhit. (d) Bitirme Testlerinin başlamasından önce Müteahhit. Sözleşmeye göre aşağıdaki durumlarda hak kazandığı miktarlar dışında. bakımını sağlaması. Çizimlere eklenmek üzere istenen ek bilgileri kapsayacaktır. Kesin Teminat kapsamında bir talepte bulunmayacaktır: (a) Müteahhidin Kesin Teminatın son geçerlilik tarihini bir üst paragrafta belirtildiği gibi uzatmadığı durumda İşveren Kesin Teminat miktarının tamamını talep edebilir. Bu düzenlemeler ve yöntemler üzerinde. son geçerlilik tarihinden 28 gün önce iade almaya hak kazanmamış ise. Müteahhit Kabul Mektubunu aldıktan itibaren 28 gün içerisinde Kesin Teminatı İşverene teslim edecektir ve bir kopyasını Müşavire gönderecektir. Madde ya da “Talepler.4.2 KESİN TEMİNAT Müteahhit yükümlülüğünün uygun bir şekilde yerine getirilmesi için (maliyeti kendisine ait olmak üzere).5. Anlaşmazlıklar ve Tahkim” başlıklı 20. Madde uyarınca geçici kabul açısından tamamlanmış olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ve Çizimler ile uyumlu olacaktır. her bir Tarafın tasarımlarının koordinasyonun sağlanması için. Madde uyarınca kararlaştırılan. ve Özel Koşulların ekinde yer alan şekilde veya İşveren tarafından onaylanmış başka bir şekilde olacaktır. Eğer Kesin Teminatın hükümlerinde bir son geçerlilik tarihi tanımlanmışsa ve Müteahhit Kesin Teminatı. (c) Müteahhit bahse konu kısımdan sorumlu olacaktır ve bu kısım. Söz konusu dokümanlar ve kılavuzlar Müşavire ibraz edilmedikçe. İşveren tarafından onaylanmış bir tüzel kişilik tarafından ve İşveren tarafından onaylanmış bir ülke içerisinden (veya başka bir hükümet) verilecektir. (b) Müteahhidin İşverene ödemesi gereken ve üzerinde anlaşmaya varılan veya “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2. sökebilmesi. (c) Müteahhidin bir kusuru İşverenden kusurun giderilmesi hususunda bildirimi tebellüğ ettikten sonraki 42 gün içerisinde gidermemesi ya da . İşler tamamlandığında. Sözleşmenin tam ve düzgün ifası için Kesin Teminatı Sözleşme Makamına verecektir. bir tutarı bu anlaşmadan ya da karardan sonraki 42 gün içerisinde ödememesi. “İşlerin ve Bölümlerin Geçici Kabulü” başlıklı 10. Kesin Teminatın Müteahhit İşi gerçekleştirip tamamlayana ve kusurları giderene kadar geçerli ve yasal olarak uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. İşveren. Özel Koşullarda başka türlü belirtilmedikçe: (a) Müteahhit Müşavire bahse konu kısım için Müteahhidin Dokümanlarını Sözleşmede belirlenmiş usullere uygun olarak sunacaktır.

Müşavirinin onayı olmaksızın Müteahhidin Temsilcisinin tayinini iptal edemeyecek ya da yerine birini getiremeyecektir. Teklifin Ekinde belirtildiği şekildedir . Müteahhidin Temsilcisi. Eğer onay verilmezse veya sonradan iptal edilirse veya tayin edilen kişi Müteahhidin Temsilcisi olarak hareket etmez ise. Kesin Teminat kapsamında. tek bir teminat şeklinde olacak ve ya İş Ortaklığı / Konsorsiyum adına ya da Pilot adına olacaktır.13 maddesi uyarınca Kesin Ödeme Sertifikasının verilmesi. Müteahhidin Temsilcisi ve tüm bu kişiler “Kanun ve Lisan” başlıklı 1. İşverene fesih hakkını veren koşulların vuku bulması İşveren.4 TAŞERONLAR Taşere etme üst limiti.(d) Fesih ihbarnamesi gönderilip gönderilmediğine bağlı olmaksızın. Müşavirin ön onayına tabi olmak üzere uygun bir vekil tayin edilecek ve Müşavire bildirilecektir.3 Madde kapsamında talimatları Müteahhit adına alacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş ve Müteahhidin Sözleşmeyi İşverene karşı ifa etmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm yasal Sosyal Güvenlik yükümlülüklerini yerine getirdiğini teyit eden bir ibra mektubunun. Maddede tanımlanan iletişim diline hakim olacaklardır. ön bildirimi alana kadar yürürlüğe girmeyecektir. görevler ve otoriteyi belirten Müteahhit Temsilcisi tarafından imzalanmış.3 MÜTEAHHİDİN TEMSİLCİSİ Müteahhit bir Müteahhidin Temsilcisi tayin edecek ve bu kişiye Sözleşmeye kapsamında Müteahhit adına hareket edebilmesi için gereken yetkiyi verecektir. (b) Yasalar ve mevzuatın gerektirmesi durumunda. Müteahhit bahis konusu para biriminden olan Kesin Teminatın değerini derhal aynı oranda yükseltecek veya düşürecektir. İşveren. Müteahhit Başlangıç Tarihinden önce Müteahhidin Temsilcisi olarak tayin etmeyi düşündüğü kişinin adını ve özelliklerini Müşavirin onayına sunacaktır. Müşavir tarafından. Müteahhit tarafından ibrazı. Kesin Teminat aşağıdaki olayların en sonuncusunun tamamlanmasından sonraki 45 gün içerisinde serbest bırakılacaktır. Müteahhidin Temsilcisi yetkileri. görevleri ve otoriteyi yetkin bir kişiye devredebilir ya da herhangi bir zamanda bu görevlendirmeyi iptal edebilir. Sözleşme Bedeline.2. Müteahhit. söz konusu kişinin adını ve verilen ya da iptal edilen yetkiler. Müteahhit bu görev için uygun bir başka kişinin adını ve özelliklerini aynı şekilde sunacaktır. 4. Sözleşmede Müteahhidin Temsilcisinin adı belirtilmedikçe. Maddeye göre. (a) “Kesin Ödeme Sertifikasının Verilmesi” başlıklı 14. “Müşavirin Talimatları” başlıklı 3. Müşavirin yazılı talebi üzerine. maliyetteki ve/veya mevzuattaki bir değişikliğin veya bir Değişikliğin sonucu olarak. “İşveren Tarafından Fesih” başlıklı 15. 4. bu bedelin belirli bir para birimi ile ödenecek kısmının %10’undan fazlasına tekabül eden miktarda bir ekleme veya eksiltme yapılmasına karar verildiği durumda. kayıplara ve harcamalara (yasal ücretler ve harcamalar dahil) karşı Müteahhidi sorumlu tutmayacak / tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır. Kesin Kabul Belgesinin bir kopyasını aldıktan itibaren 21 gün içerisinde Kesin Teminatı Müteahhide iade edecektir. Eğer Müteahhidin Temsilcisi İşin yapımı sırasında geçici olarak Şantiye dışında olacaksa. Müteahhidin Temsilcisinin tüm zamanı Müteahhidin Sözleşmeyi ifasının yönetilmesine ayrılmış olacaktır. İş Ortaklığı / Konsorsiyuma ait Kesin Teminat. Herhangi bir görevlendirme ya da iptal Müşavir. talep etmeye hakkının olmadığı miktardaki tazminatı talep etmesinden kaynaklanan tüm zararlara.4.

Müteahhit talimata uyacaktır. çizgileri ve kotlar ile bağlantılı olarak İşleri aplike edecektir.3.2. sözleşmenin İşverene devrini talep etme hakkı veren hükümler içerecektir. Özel Koşullarda başka türlü belirtilmedikçe: (a) Müteahhidin Malzeme tedarikçileri veya Sözleşmede taşeronunun adı belirtilmiş olan taşeronluk sözleşmesi için onay alması gerekmeyecektir. 4. (b) İşveren veya Lehtar tarafından iş verilmiş başka müteahhitler (c) Yasal olarak kurulmuş kamusal makamların personeli Böyle bir talimat.5 TAŞERON SÖZLEŞMESİ YARARLARININ DEVRİ Eğer bir Taşeronun yükümlülükleri ilgili Kesin Kabul Döneminin sona ermesinden sonra da devam ediyorsa ve Müşavir bu tarihten önce Müteahhide bahse konu bu yükümlülüklerin yararlarının İşverene devri için talimat verir ise. Müteahhidin Öngörülemez Maliyete maruz kalmasına neden oluyorsa ve olduğu ölçüde Değişiklik teşkil edebilir.5 Maddesi ya da “İşveren Tarafından Fesih” başlıklı 15. tüm taşeronlarının ve malzeme tedarikçilerinin “Müteahhidin Genel Sorumlulukları” başlıklı 4. İşverene. Maddeye göre fesih durumunda. kotları. bölümünde listelenen ve Sözleşmelerde yer almalarına engel olacak durumlardan herhangi birinde olamazlar. Müteahhidin Dokümanlarına uygun olarak herhangi bir temelin. yapının. Müteahhit bu dokümanları Müşavire Şartnamede belirtildiği zaman ve şekilde sunacaktır.3. Sözleşmede belirtildiği ya da Müşavir tarafından talimat verildiği şekilde.7 APLİKASYON Müteahhit Sözleşmede belirtilmiş ya da Müşavir tarafından bildirilen orijinal referans noktaları. Eğer. Şantiyede veya civarında yapılacak ve Sözleşme kapsamında yer almayan işlerin yapımında istihdam edilebilecek aşağıdaki kişilerin iş yapabilmeleri için uygun fırsatları sağlayacaktır: (a) İşverenin veya Lehtarın Personeli. İşveren Sözleşmede belirtilmiş ya da Müşavirce bildirilmiş referans kalemlerinde olabilecek hatalardan sorumlu olacaktır. “Taşeron Sözleşmesi Yararlarının Devri” başlıklı 4. 4. Bu personel ve diğer müteahhitler için verilecek hizmetler. .Müteahhit tüm İşi taşere etmeyecektir. Müteahhit. Müteahhidin Ekipmanının kullanılmasını. Sözleşmenin ihale edilmesine uygulanan uygunluk kriterlerini sağlamalıdırlar ve EU Dış Faaliyetleri için Sözleşme Prosedürlerine dair Pratik Rehberin (PRAG) 2.1 maddesinde tanımlanan ülkelerden gerçek ve/veya tüzel kişiler olmasını sağlayacaktır. Sözleşmeye göre İşverenin Müteahhide. (b) Diğer önerilen Taşeronlar için Müşavirin ön onayının alınması gerekecektir. ancak Müteahhit bunları kullanmadan önce doğruluğunu teyit etmek için makul çabayı gösterecektir. Müteahhit İşin tüm kısımlarının doğru konumlanmasından sorumlu olacaktır ve İşin konumları. Demirbaşın ya da erişim vasıtasının zilyetliğini vermesi gerekiyorsa. Devirde başka türlüsü belirtilmedikçe. Geçici İşleri ya da ulaşım ayarlamalarını kapsayabilir. boyutları ya da hizasında olan hataları düzeltecektir. temsilcisinin ya da çalışanının hareketlerinden ya da hatasından kendi hareketleri ya da hatasıymış gibi sorumlu olacaktır. Müteahhit herhangi bir Taşeronun. 4. Müteahhidin sorumluluğu olan. Taşeronlar. (c) Müteahhit Müşavire her Taşeronun işe başlama ve Şantiyede bu işe başlama tarihinden en az 28 gün önce bildirimde bulunacaktır ve (d) Her taşeronluk sözleşmesi. devir yürürlüğe girdikten sonra Taşeron tarafından gerçekleştirilen iş için Müteahhidin İşverene karşı sorumluluğu olmayacaktır.6 İŞBİRLİĞİ Müteahhit.

kaldırımlar. Sistem Sözleşmede belirtilen detaylara uyum gösterecektir. (b) Şantiyede bulunmaya yetkili tüm kişilerin güvenliğini gözetecektir. halkın ve komşu arazi sahipleri ile kullanıcılarının. kullanımı ve korunması için gerekli olabilecek Geçici İşleri (taşıt yolları. (d) “İşverenin Geçici Kabulü” başlıklı 10. Maddeye göre bitim ya da geçici kabule kadar İşlerin çitle çevrilmesi. bilgi amaçlı olarak temin etmiş olacaktır.5. Müteahhidi Sözleşme kapsamındaki görevlerinden. Baz Tarih öncesinde. bu gecikme için süre uzatımı ve (b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. Müteahhidi bunların doğruluğu hususundaki sorumluluğundan kurtarmayacaktır ve Müteahhit tüm röperleri.1. Müşavir sistemin tüm yönlerini denetleme hakkına sahip olacaktır. İşveren Baz Tarihten . koruma tertibatları ve çitler dahil olmak üzere) sağlayacaktır 4. Müşavir tarafından verilen onaylar veya herhangi bir aplikasyonun veya hizanın veya kotun Müşavir tarafından kontrol edilmiş olması. kazıkları ve İşlerin aplikasyonunda kullanılan diğer tüm nesneleri dikkatlice koruyacak ve muhafaza edecektir.8 GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ Müteahhit. yükümlülüklerinden ya da sorumluluklarından azat etmez. Müteahhidin kendi ön onayının kanıtı da doküman üzerinde görünecektir.4 Madde gereğince. 4.Eğer Müteahhit. (a) Yürürlükteki tüm güvenlik kurallarına uyacaktır. koruması ve izlenmesini sağlayacaktır. çevresel koşullar da dahil olmak üzere. 4. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. Müteahhit Müşavire bildirimde bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. Sözleşmenin gereklerine uyumu göstermek/kanıtlamak üzere bir kalite güvence sistemi oluşturacaktır. Teknik nitelikteki dokümanlar Müşavire sunulduğunda. (e) İşlerin yapımı nedeniyle. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8. Kalite güvence sistemiyle uyumluluk. Maddeye bağlı olarak aşağıdakilere hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise.10 ŞANTİYE VERİLERİ İşveren. Tüm prosedürlerin detayları ve uygunluk belgeleri her tasarım ve uygulama aşaması başlamadan önce bilgi için Müşavire sunulacaktır. bahse konu referans kalemlerindeki bir hata nedeniyle yapılması icap eden işlerin yapılması sebebi ile bir gecikme yaşar ve/veya Maliyete maruz kalırsa ve deneyimli bir müteahhidin bu hatayı tespit ederek işbu gecikme ve/veya maliyetten kaçınmış olması makul sınırlar içerisinde mümkün değilse.9 KALİTE GÜVENCE Müteahhit. (c) Bu kişileri tehlikeden korumak amacıyla. aydınlatılması. Maddesine uyumlu bir şekilde aşağıdaki konuları onaylamak veya karar vermek üzere harekete geçecektir: (i) hatanın makul bir şekilde keşfedilmesinin mümkün olup olmadığı ve eğer mümkün ise ne ölçüde keşfedilebileceği (ii) Bu kapsamda yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan konular Bununla beraber. kot çizgilerini. Şantiyeyi ve İşleri gereksiz engellerden temiz tutmak için makul bir çaba gösterecektir. Şantiye alanının yüzey altı ve hidrolojik koşullarıyla ilgili sahip olduğu bütün verileri.

enerji. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8.11 KABUL EDİLMİŞ SÖZLEŞME TUTARININ YETERLİLİĞİ Müteahhidin.3 Madde uygulanacaktır. Eğer bu şekilde verilen bir talimat Değişikliğe neden oluyorsa “Değişiklikler ve Düzeltmeler” başlıklı 111.1. Müteahhit. bitirilmesi ve kusurların giderilmesi için gerekli Mallar (d) Kanunlar. uygulanabilir en kısa zamanda Müşavire bildirimde bulunmalıdır. iklimsel koşullar hariç olmak üzere. Müteahhide temin edecektir. Maddeye bağlı olarak şunlara hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. 4. yüzey altı ve hidrolojik koşullar dahil.sonra sahip olabileceği bu gibi verileri de benzer şekilde. gerekli bilgiye. Müteahhit “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. yukarıdaki verileri ve diğer elde edilebilir bilgileri teftiş ettiği ve incelediği ve Teklifini sunmadan önce ilgili tüm konularda tatmin olduğu var sayılacaktır. denetlemelere. Bu konular (sınırlama olmaksızın) aşağıdakileri kapsar: (a) Yüzey altı koşulları da dahil olmak üzere Şantiyenin şekli ve doğası. (c) İşin kapsamı ve doğası ve İşlerin gerçekleştirilmesi. (a) Kabul Edilmiş Sözleşme Tutarının doğruluğu ve yeterliliği konusunda tatmin olduğu ve (b) Kabul Edilmiş Sözleşme Tutarını. konaklama. fiziksel koşullara uygun olan elverişli ve makul tedbirleri alarak İşleri ifa etmeye devam edecektir ve Müşavirin vereceği talimatlara uyacaktır. Aynı ölçüler içerisinde. Müteahhidin Teklifi ya da İşleri etkileyebilecek risklere. beklenmedik durumlara ve diğer koşullara dair gerekli tüm bilgileri edindiği kabul edilecektir. Müteahhit bütün bu verilerin yorumlanmasından sorumlu olacaktır. ve Müteahhidin bahse konu koşulların neden Öngörülemez olduğunu düşündüğünün sebeplerini gösterecektir. çevresini. doğal fiziksel koşullar ve insan kaynaklı ve diğer türlü fiziksel engeller ve kirleticiler anlamına gelmektedir. Eğer Müteahhit Öngörülemez olduğunu düşündüğü elverişsiz fiziksel koşullarla karşılaşıyorsa. usuller ve ülkenin çalışma uygulamaları ve (e) Müteahhidin şantiyeye erişim. Kabul Edilmiş Sözleşme Tutarı. Uygulanabilir olduğu ölçüde (maliyet ve zaman göz önüne alınarak). Müteahhidin Şantiyeyi. personel. Maddedeki ilgili konulara dair tatminine dayandırdığı kabul edilecektir. ulaşım.10.12 ÖNGÖRÜLEMEZ FİZİKSEL KOŞULLAR Bu Maddede “fiziksel koşullar”. Eğer Müteahhit Öngörülemez fiziksel koşullar ile karşı karşıya kalır ve belirtilen şekilde bir bildirimde bulunur ve bu koşullar yüzünden gecikme yaşar ve/veya Maliyete maruz kalırsa ve bunlar ölçüsünde. Demirbaşlar. (b) Hidrolojik ve iklimsel koşullar. Müteahhidin Sözleşme uyarınca tüm yükümlülüklerini (varsa Yedek Akçe kapsamında olanlar da dahil) ve İşlerin eksiksiz gerçekleştirilmesi ve bitirilmesi ve kusurların giderilmesi için gerekli olan tüm şeyleri kapsar. yorumlara. Müteahhidin Şantiyede İşi yürütürken karşılaştığı. su ve diğer hizmetlerle ilgili ihtiyaçları (f) mevcut alt yapı hizmetleri ve alt yapı 4. verilere. Bu bildirim.4 Madde gereğince. bu gecikme için süre uzatımı ve . incelemelere ve Şantiye Verileri başlıklı 4. Müşavir tarafından denetlenebilmesi için fiziksel koşulları tanımlayacak. Sözleşmede başka türlü belirtilmediği takdirde.

Müteahhit herhangi bir yol ya da köprünün Müteahhidin yarattığı trafik veya personeli nedeniyle hasar görmesine engel olmak için makul çabayı gösterecektir. işaretlerin ve yönlendirmelerin kullanımı için gerekli tüm izinleri ilgili mercilerden alacaktır. Bu daha elverişli koşullara karşılaşıldığı durumda ve ölçüde. (a) Müteahhit (Taraflar arasından) erişim yollarını kullanımı nedeniyle doğan bakım ihtiyacından sorumlu olacaktır. Bu çabalar uygun vasıtaların ve yolların düzgün kullanımını kapsayacaktır. ihtiyaç duyabileceği özel ve/veya geçici geçiş hakları için tüm maliyetlere ve ödemeleri üstlenecektir.5. Müteahhit ayrıca.5. (b) Müteahhit erişim yollarına gerekli tüm işaretleri veya yönlendirmeleri koyacaktır ve yolların. Şantiye dışındaki Demirbaşları risk ve maliyeti kendi üzerinde olmak üzere temin edebilir. Müşavir. Müteahhit tarafından Teklifinin sunulması sırasında öngörülen fiziksel koşullara dair Müteahhit tarafından sağlanabilecek kanıtlarını dikkate alabilir. Bu bildirimi tebellüğ ettikten ve fiziksel koşulları teftiş edip ve/veya araştırdıktan sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. 4. 4. Müşavir İşlerin benzer kısımlarında diğer fiziksel koşulların (eğer varsa). ancak bu deliller onu bağlamaz. Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. İşverene ya da başkalarına ait olup olmadığına bakmaksızın tüm yollara ve yaya yollarına erişim. (d) İşveren belli bir ulaşım yolunun uygunluğunu ve erişilebilirliğini garanti etmez ve . Maddesine uyumlu bir şekilde. İş için ihtiyaç duyabileceği. İşbu Şartlarda başka türlüsü belirtilmedikçe.15 ULAŞIM YOLU Müteahhidin Şantiyeye ulaşım yollarının uygunluğu ve erişilebilirliği hususunda tatmin olduğu kabul edilecektir. Ancak (b) bendine göre gerçekleştirilen tüm düzeltmelerin ve İşlerin benzer kısımlarında karşılaşılan tüm fiziksel koşullar için yapılacak tüm eksiltmelerin net etkisi. Müteahhit teklifini sunduğu sırada makul ölçüler içinde öngörülebilecek olan koşullardan daha elverişli olup olmadığını da inceleyebilir.14 MÜDAHALEDEN KAÇINMA Müteahhit aşağıdakilere gereksiz ve uygunsuz bir şekilde müdahale etmeyecektir: (a) Kamu yararına ve rahatlığına ya da (b) Kamuya. Sözleşme Bedelinde net bir eksilmeye yol açmayacaktır. bu koşullardan doğan Sözleşme Bedelinde ve Ödeme Sertifikalarına kesinti olarak dahil edilebilecek Maliyet eksiltmesini onaylamak veya karar vermek üzere harekete geçecektir.13 GEÇİŞ HAKKI VE TESİSLER Müteahhit Şantiyeye erişimi için olanlar da dahil olmak üzere. kayıplardan ve harcamalardan (yasal ücretler ve harcamalar dahil olmak üzere) sorumsuz tutacak / tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır.(b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. bunların kullanımı ve zilyetliğine. (c) İşveren herhangi bir ulaşım yolunun kullanımından veya bu yollarla ilgili başka sebeplerden doğabilecek tazminatlardan sorumlu olmayacaktır. 4. Maddesine uyumlu bir şekilde aşağıdaki konuları onaylamak veya karar vermek üzere harekete geçecektir: (i)fiziksel koşulların Öngörülemez olup olmadığını ve (eğer öyleyse) ne ölçüde Öngörülemez olduğunu ve (ii) Bu kapsamda yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan konular Ancak. bent (ii) uyarınca ek Maliyeti nihai olarak onaylamadan veya kararlaştırılmadan önce. Müteahhit İşvereni bu şekilde gereksiz ya da uygunsuz herhangi bir müdahaleden kaynaklanan tüm hasarlardan.

4. Müteahhit bu tutarları İşverene ödeyecektir. (b) Müteahhit. Müteahhit. Şartnamede belirtilen detaylar. yüzey deşarjlarının ve atıkların Şartnamede yer alan değerleri ve yürürlükteki Kanunlarda tanımlanmış değerleri aşmamasını sağlayacaktır. eylemlerinden doğan karbon salımlarının. Madde ve “Kararlar” başlıklı 3. Müteahhidin. (a) Müteahhit. taşınması. Ancak Malları ya da Müteahhidin Personelini Şantiye dışına taşıyan vasıtalar için onay gerekli olmayacaktır. İşverenin Ekipmanını (varsa). İşbu hizmetlerin kullanılan miktarları ve ödenmesi gereken tutarları (işbu fiyatlarla) Müşavir tarafından. İşlerin gerçekleşmesi için. Şantiyede mevcut olabilecek ve Şartnamede ayrıntıları ve fiyatları belirtilen işbu elektrik. depolanması ve korunmasından sorumlu olacaktır. aşağıda belirtilen durumlar dışında. (b) Müteahhit İş için gerekli tüm Malların ve diğer tüm şeylerin paketlenmesi. 4. Müteahhidin Personeli işletirken. 4.20 İŞVERENİN EKİPMANI VE BEDELSİZ MALZEMELER İşveren. herhangi bir Demirbaşın ya da diğer Malların ana kalemlerinden birinin Şantiyeye getirilmesi planlanan tarihten en az 21gün önce Müşavire bildirimde bulunacaktır. İşvereni Malların taşınmasından doğan tüm hasarlardan. İşverenin Ekipmanının kullanılması için uygun miktarlar ve ödenmesi gereken tutarlar (belirlenmiş fiyatlarla) Müşavir tarafından “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2. SU VE GAZ Müteahhit. su ve diğer hizmetlerin tedarik edilmesinden sorumlu olacaktır. gaz ve diğer hizmetleri. (c) Müteahhit. Madde uyarınca onaylanacak veya kararlaştırılacaktır. su.5. gürültü ve çalışmalarının diğer sonuçlarından kaynaklanan hasar ve rahatsızlığı sınırlamak için gerekli tüm makul adımları atacaktır. yüklenmesi. sürerken. Müteahhit. 4. Şartnamede başka türlüsü belirtilmedikçe: (a) İşveren İşverenin Ekipmanından sorumlu olacaktır. Şantiyeye getirildiği zaman Müteahhidin Ekipmanının yalnızca İşin gerçekleştirilmesi için getirildiği kabul edilecektir. bu hizmetleri kullanması ve kullanılan miktarların ölçülmesi için gerekli aparatları. riski ve masrafı kendisine ait olmak üzere sağlayacaktır. Madde ve “Kararlar” başlıklı 3. 4. tahliyesi. İşverenin Ekipmanının tüm parçalarından sorumlu olacaktır. Müteahhidin kullanımına verecektir. .17 MÜTEAHHİDİN EKİPMANI Müteahhit Müteahhidin tüm Ekipmanından sorumlu olacaktır.18 ÇEVRENİN KORUNMASI Müteahhit çevreyi korumak (Şantiyenin içinde ve dışında) ve insanlara ve mülke yönelik kirlilik. idare ederken ya da bunların tasarrufunda veya kontrolündeyken. düzenlemeler ve fiyatlara uygun olarak.19 ELEKTRİK.5.16 MALLARIN TAŞINMASI Özel Koşullarda başka türlüsü belirtilmedikçe.(e) Ulaşım yollarının Müteahhit tarafından kullanımı için gerekli olan ve bu yolların uygun ve erişilebilir olmamasından kaynaklanan maliyetler Müteahhit tarafından karşılanacaktır. ancak. Madde uyarınca onaylanacak veya kararlaştırılacaktır. İşin amaçları doğrultusunda kullanmaya hakkı olacaktır. Müteahhit bu tutarları İşverene ödeyecektir.5. Müteahhit. alınması. ihtiyaç duyabileceği tüm enerji. Müteahhidin Ekipmanından esas bir parçayı Müşavirin onayı olmadan Şantiyeden kaldırmayacaktır.5. kayıplardan ve harcamalardan (yasal ücretler ve harcamalar dahil) sorumsuz tutacak / tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır ve Malların taşınmasından doğan bütün tazminat taleplerini müzakere edecek ve ödeyecektir. “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2.

(c) Demirbaşın ve Malzemelerinin her ana parçasının imalatı için imalatçının adı. Madde ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. imalat. (i) Üretimin başlaması (ii) Müteahhidin muayeneleri (iii) Testler ve (iv) Şantiyeye gönderim ve varış. (e) Kalite Güvence belgelerinin kopyaları. arıza ve hatayı derhal Müşavire bildirecektir. bakım. İşler için Geçici Kabul Belgesinde belirtilen bitiş tarihinde Kalan İş olduğu bilinen bütün işler Müteahhit tarafından bitirilene kadar devam edecektir. riski ve masrafı kendine ait olmak üzere sağlayacaktır. İşvereni gözle incelemede görünmeyen herhangi bir eksiklik. İşveren bildirilen eksiklik. Raporlar bundan sonra aylık olarak. inşaat. (b) Şantiyedeki imalatın ve ilerlemenin durumunu gösteren fotoğraflar. İlk rapor.5. tedarik. test sonuçları ve Malzeme sertifikaları.10. Her rapor aşağıdakileri kapsayacaktır: (a) Tasarımın (varsa) her aşamasını. 4.1 Madde uyarınca yapılan bildirimlerin listesi. Şantiyeye sevkiyat. Müteahhidin inceleme. (d) “Müteahhidin Personelinin ve Ekipmanının Kayıtları” başlıklı 6. Müteahhidin Dokümanlarını. gözetim ve kontrol yükümlülüğü. Müteahhit tarafından aylık ilerleme raporları hazırlanacak ve Müşavire altı dört kopya olarak sunulacaktır. (f) “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2.İşveren “bedelsiz malzemeleri” (varsa) Şartnamede belirtilen detaylara uygun olarak ücretsiz olarak sağlayacaktır. Raporlama. gözetim ve kontrolüne girecektir. ilerleme oranı ve aşağıdakilerin güncel ya da beklenen tarihleri. başlangıç Tarihini takip eden ilk takvim ayının sonuna kadar olan süreyi kapsayacaktır. Maddede tarif edilen ayrıntılar. İşbu gözle muayeneden sonra bedelsiz malzemeler Müteahhidin bakım. Maddeye göre her atanan Taşeron tarafından yapılan işlerin bu aşamalarını kapsayan şemalar ve ayrıntılı ilerleme tarifleri. 4. imalat yeri. arıza ya da hata ile ilgili sorumluluğundan azat etmez.22 ŞANTİYENİN GÜVENLİĞİ Özel Koşullarda başka türlüsü belirtilmediği sürece. ilgili olduğu dönemin son gününden itibaren 7 gün içerisinde sunulacaktır. Müteahhit bunları gözle muayene edecek ve bu malzemelerdeki bir eksiklik. arıza ya da hatayı en kısa zamanda düzeltecektir. (a) Müteahhit yetkili olmayan kişileri Şantiye dışında tutmaktan sorumlu olacaktır ve . (g) Çevre koşulları ve halkla ilişkilerle ilgili riskli olay ve eylemlerin ayrıntılarını kapsayan Güvenlik istatistikleri ve (h) Sözleşmeye göre işin tamamlanmasını riske sokabilecek olayların ve koşulların ayrıntıları ile birlikte fiili ve planlanan ilerlemenin karşılaştırması ve gecikmelerin üstesinden gelmek için alınan önlemler Aylık İlerleme Raporları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. İşveren bu malzemeleri Sözleşmede belirtilen zamanda ve yerde. dikme ve test etmeyi ve “Atanan Taşeronlar” başlıklı 5. İki Taraf arasında başka türlü anlaşmaya varılmadıkça.21 İLERLEME RAPORLARI Özel Koşullarda başka türlüsü belirtilmedikçe.

ihtiyaç fazlası malzemeler. Kesin Kabul Dönemince Sözleşmeye göre yükümlülüklerini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu Malları Şantiyede tutabilir. Maddesine uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir.5.23 MÜTEAHHİDİN ŞANTİYEDEKİ ÇALIŞMALARI Müteahhit çalışmalarını Şantiye ve çalışma alanı olarak Müteahhit tarafından temin edilmiş ve Müşavir tarafından onaylanmış diğer alanlarla sınırlı tutacaktır. aşağıdaki konulardan herhangi birinden kaynaklanıyorsa (diğer şeyler arasında) makul kabul edilecektir: . Maddeye göre Müşavirin Müteahhide Taşeron olarak görevlendirme talimatı verdiği 5.(b) Yetkili kişiler Müteahhidin Personeli ve İşverenin Personeli ve İşveren veya Müşavir tarafından İşverenin Şantiyedeki diğer müteahhitlerinin yetkili personeli olarak Müteahhide bildirilen diğer personel ile sınırlı olacaktır.1. bu gecikme için süre uzatımı ve (b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. Müteahhit. Müteahhidin tüm Ekipmanı. 5. sikkeler. Müteahhidin Personelinin veya diğer kişilerin bu buluntulara zarar vermesini veya yerinden kaldırmasını engelleyecek makul önlemler alacaktır. yapılacaklar için talimat verecek olan Müşavire bildirimde bulunacaktır. hurdalar. Müteahhit böyle bir buluntunun bulunması üzerine en kısa zamanda. Eğer bu talimatları uygulaması sebebiyle Müteahhit bir gecikme yaşayacak ve/veya Maliyete maruz kalacak olursa Müşavire bir bildirimde daha bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. 4. eğer itiraz. molozlardan ve artık ihtiyaç duyulmayan Geçici İşlerden temizleyecek ve bunları uzaklaştıracaktır.2 ATAMAYA İTİRAZ Müteahhit. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8. Maddeye göre şunlara hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. 4. yapılar ve diğer jeolojik ya da arkeolojik açıdan ilgi çekici kalıntılar İşverenin sorumluluk ve yetkisi altında olacaktır. Müteahhit Şantiyenin ve İşlerin bahse konu kısmını temiz ve düzenli bir durumda bırakacaktır. Geçici Kabul Belgesinde belirtilen kısmını. değerli veya antik eşyalar. Geçici Kabul Belgesinin düzenlenmesiyle Müteahhit.ATANMIŞ TAŞERONLAR 5. Müşavire destekleyici ayrıntılarla birlikte makul itirazlarını uygun olan en kısa sürede bildirdiği atanmış bir Taşeronu çalıştırmak zorunda olmayacaktır. Müteahhit Şantiyeyi hurdalardan.1 “ATANMIŞ TAŞERON”UN TANIMI Sözleşmede “atanmış taşeron” aşağıdaki özelliklere haiz bir Taşeron anlamına gelir: (a) Sözleşmede atanmış bir Taşeron olarak belirtilmiş veya (b) “Değişiklikler ve Ayarlamalar” başlıklı 13. Müteahhidin Ekipmanını ve Müteahhidin Personelini Şantiyede ve bu ek alanlarda muhafaza etmek ve bitişik alanlardan uzak tutmak için gereken tüm önlemleri alacaktır. İşin gerçekleştirilmesi sırasında Müteahhit Şantiyeyi tüm gereksiz engellerden temiz tutacaktır ve Müteahhidin Ekipmanını ya da ihtiyaç fazlası malzemeleri depolayacak veya imha edecektir. Ancak Müteahhit.4 Madde gereğince.24 FOSİLLER Şantiye alanında bulunan bütün fosiller. Şantiyenin ve İşlerin. Müteahhit. molozları ve Geçici İşlerinden temizleyecek ve bunları uzaklaştıracaktır. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. İşverenin Müteahhidi konunun sonuçlarına karşı veya sonuçlarından sorumsuz kılmayı ve korumayı kabul etmesi durumu dışında.

PERSONEL VE İŞGÜCÜ 6. 5. doğrudan Atanmış Taşerona ödeyebilir. 6. “Yedek Akçe” başlıklı 13. konaklamaları.3 ATANMIŞ TAŞERONLARA ÖDEME Müteahhit Atanmış Taşerona. (ii) Atanmış taşeronun Müteahhidin işbu alıkoyma veya reddetme hakkından haberdar edildiğine dair Müşavire makul kanıt sunmadığı takdirde. atanmış Taşeronun Müteahhidi. Müteahhit tüm personelin ve işgücünün yerel ya da başka türlü sağlanması ve ödemeleri. İşveren (yalnızca kendi takdirine göre). (i) Müşaviri yazılı olarak. kaynağı ve mali gücü olmadığına inanılmasını gerektiren nedenler mevcuttur. ücret rayiçlerini ödeyecek ve çalışma koşullarını yerine getirecektir.2 ÜCRET RAYİÇLERİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI Müteahhit işin yapıldığı yerde ticaret veya sanayide yerleşik olandan daha düşük olmayacak şekilde. Maddede belirtilen durumlar hariç olmak üzere.4 ÖDEMELERİN KANITI Atanmış Taşerona ödenecek bir paranın da yer aldığı bir Ödeme Sertifikası düzenlemeden önce. (ii) Müteahhidi. atanmış Taşeronun önceki Ödeme Sertifikalarına uygun olarak kendisine ödenmesi gereken tüm ödemeleri (nakit teminat veya başka şeyler için uygulanabilir kesintiler minha edilmek üzere) aldığına dair makul kanıtı sağlamasını talep edebilir. temsilcilerinin ve çalışanlarının herhangi bir ihmali veya Malları kötü kullanmasına karşı sorumsuz kılacağına koruyacağına dair maddeler yer almamaktadır. “Ödemeler Belgesi” başlıklı 5. İşveren tarafından doğrudan Atanmış Taşerona ödenen bu miktarı İşverene geri ödeyecektir. Sözleşme kapsamında veya Sözleşmeyle bağlantı olarak doğan tüm yükümlülük ve mükellefiyetlere ve Taşeronun bu yükümlülükleri ya da mükellefiyetleri yerine getirmedeki herhangi bir başarısızlığının sonuçlarına karşı sorumsuz kılacağı ve koruyacağı 5. 6.(a) Taşeronun yeterince yetkinliği. atanmış Taşeronun. taşere edilmiş iş (varsa tasarım dahil) için atanmış Taşeronun aşağıdakileri yapacağına dair hüküm yoktur: (i) Müteahhide Sözleşmeye göre kendi yükümlülükleri ve mükellefiyetlerinden azat olmasını sağlayacak yükümlülük ve muafiyetleri taahhüt edeceği. (c) Taşeron Sözleşmesinde. Eğer uygulanabilir. beslenmeleri ve ulaşımları için düzenlemeler yapacaktır. Eğer Müteahhit: (a) Müşavire bahse konu makul kanıtı sunmadığı takdirde (b) Veya.5. daha önce Atanmış Taşerona ödenmesi gerektiği onaylanmış (uygulanabilir kesintiler minha edilmek üzere) ve haklarında Müteahhit tarafından yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kanıtlar sunulmamış olan paraların tamamını veya bir kısmını. Bu miktarlar artı diğer masraflar.4. Müşavir Müteahhidin. maddenin b) bendine uygun olarak Sözleşme bedeline dahil edilecektir. yerleşik rayiç ya da koşullar .1 PERSONEL VE İŞGÜCÜNÜN TEMİN EDİLMESİ Şartnamede başka türlüsü belirtilmedikçe. Müteahhidin makul bir şekilde bu miktarların ödemesini alıkoyma veya reddetmeye hakkı olduğu hususunda ikna etmediği takdirde. (b) Taşeron Sözleşmesinde. Müşavirin taşeron sözleşmesine göre ödenmesi gerektiğini onayladığı miktarı ödeyecektir. Bu durumda Müteahhit.

kazalara karşı güvenlik ve korumanın sağlanmasından mesul bir kaza önleme memuru atayacaktır. Müteahhit Personelinin sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli tüm akılcı önlemleri her zaman alacaktır. Böyle durumlarda. 6. içgöç ve dışgöçleri ile ilgili Kanunlar dahil olmak üzere) uyacak ve bütün yasal haklarını verecektir. refahı. Müteahhit kayıtları tutacaktır ve Müşavirin makul bir şekilde talep edebileceği. ilk yardım hizmeti. 6. güvenliği. Yerel sağlık makamları ile işbirliği içerisinde. Müteahhit Müşaviri derhal haberdar edecektir. şantiyede yerel olarak belirlenmiş tatil günlerinde ya da Teklifin Ekinde belirtilen iş saatleri dışında çalışılmayacaktır: (a) Sözleşmede başka türlü belirtilmedikçe. 6. bu kişi tarafından. . Şartnamede belirtildiği şekilde İşveren Personeli için Demirbaşları sağlayacaktır. (b) Müşavir onay vermedikçe veya (c) Çalışma. Müteahhit Personelini ile ilgili yürürlükteki bütün İş yasalarına (bunların istihdamı. 6. Müteahhit ticareti ya da sanayisi kendininkine benzeyen işverenler tarafından yerel olarak uyguladığı genel ücret ve koşul düzeyinin altından kalmayacak şekilde ücret rayiçlerini ödeyecek ve çalışma koşullarını yerine getirecektir. Müteahhit Şantiyede. yürürlükteki tüm Kanunlara uymasını talep edecektir. bir kaza vuku bulduktan sonra mümkün olan en kısa zamanda kazanın detaylarını Müşavire gönderecektir. Şantiyede ve Müteahhit ve İşveren Personelinin konaklama yerlerinde daima tıbbi personel. Müteahhit.söz konusu değilse.5 ÇALIŞMA SAATLERİ Aşağıda sıralanan durumlar haricinde. mülke gelen zararla ilgili raporlar hazırlayacaktır. 6. iş güvenliği ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere. Müteahhit çalışanlarının. kişilerin sağlık.4 İŞ KANUNLARI Müteahhit. Müteahhit aynı zamanda. işbu sorumluluğun ve yetkinin yerine getirilmesi için ne talep edilirse sağlayacaktır.6 PERSONEL VE İŞGÜCÜ İÇİN TESİSLER Şartnamede başka türlü belirtilmedikçe. Müteahhit Personelinin Kalıcı İşlerin bir parçasını oluşturan yapılar içerisinde geçici ya da kalıcı yaşam alanları oluşturmasına izin vermeyecektir. yaşamın veya mülkün korunması veya İşin güvenliği için kaçınılmaz ve gerekli olmadıkça. Müteahhit.7 SAĞLIK VE GÜVENLİK Müteahhit. Müteahhit Personeli için gerekli tüm konaklama ve refah Demirbaşlarını sağlayacak ve bakımını yapacaktır. sağlığı. İşlerin gerçekleştirilmesi süresince Müteahhit. Atanacak kişi işbu sorumluluk için uygun nitelikte olacaktır ve talimat verme ve kazaları önlemek için koruyucu önlemler alma yetkisine sahip olacaktır. güvenlik ve refahıyla. revir ve ambulans hizmeti olmasını sağlayacaktır ve gerekli tüm refah ve hijyen ihtiyaçları ve salgınların önlenmesi için uygun düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaktır.3 İŞVERENİN HİZMETİNDEKİ KİŞİLER Müteahhit İşverenin veya Lehtarın veya Müşavirin Personeli arasından personel ve işçi işe almayacak veya almaya teşebbüs etmeyecektir. Müteahhit. Müteahhit.

4.DEMİRBAŞ. yeteneklere ve deneyime sahip olacaktır. Şantiyeden uzaklaştırılmasını (veya uzaklaştırılmasına neden olunmasını). Müteahhit. Malzemelerin üretim ve imalatı ve İşlerin diğer tüm ifasını aşağıdaki şekilde gerçekleştirecektir: (a) Sözleşmede belirtildiği (eğer söz konusuysa) usulde.6. iletişim için gerekli dile (Kanun ve Lisan” başlıklı 1. düzgün bir zanaatkâr tutumu ile ve dikkatli şekilde (c) Sözleşmede başka türlü belirtilmediği durumlarda. 6.9 MÜTEAHHİDİN PERSONELİ Müteahhidin Personeli. isyankâr veya genel düzeni bozan davranışları daima engellemek ve huzuru korumak ve Şantiyede ve civarındaki kişileri ve mülkü korumak için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. yönetilmesi. düzgün şekilde donatılmış Demirbaşlarla ve tehlikeli olmayan Malzemelerle . 6. kendi iş veya mesleğine uygun niteliklere. (b) Bilinen iyi uygulamalara uygun olarak. Yönetim İşlerin tatmin edici ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla. MALZEMELER VE İŞÇİLİK 7. (c) Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymayı başaramıyorsa. uygulanabilir olduğu durumlarda Müteahhidin Temsilcisi de dahil olmak üzere. (d) Güvenlik. gözlenmesi ve test edilmesi için gerekli tüm yönetimi sağlayacaktır.8 MÜTEAHHİDİN YÖNETİMİ İşlerin gerçekleştirilmesi süresince ve sonrasında Müteahhidin yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli süre boyunca. Şantiyede ya da İşte çalışan. Müteahhit bu şekildeki kişinin yerine uygun bir kişiyi görevlendirecektir (veya görevlendirilmesine neden olacaktır). Müteahhitten talep edebilir. yönlendirilmesi. Müşavir.10 MÜTEAHHİDİN PERSONELİNİN VE EKİPMANININ KAYITLARI Müteahhit. (b) Görevlerini beceriksizce veya ihmalkârca yerine getiriyorsa. Sözleşmedeki anahtar personeli değiştirmeden önce Müşavirin onayını alacaktır. Detaylar Müşavir tarafından onaylanmış bir formda. aşağıdaki durumlarda olan kişilerin.11 GENEL DÜZENİ BOZAN DAVRANIŞLAR Müteahhit. Müteahhidin Personeli tarafından gerçekleştirilen ya da bunlar arasın çıkan herhangi bir kanunsuz. 6. Müteahhit. sağlık veya çevrenin korunmasına zarar verecek davranışlarda ısrar ediyorsa Uygun görüldüğü takdirde. işin planlanması. (a) Kusurlu davranış veya özensizlikte ısrar ediyorsa. karşılaşılması muhtemel tehlikeli durumlar ve kazaları önleyecek yöntemler dahil) gerekli bilgiye sahip yeterli sayıda insan tarafından yürütülecektir. 7. Madde de tanımlanmış) hakim ve yürütülecek faaliyetlerle ilgili (gerekli yöntem ve teknikler.1 GERÇEKLEŞTİRME USULÜ Müteahhit Demirbaşın imalatı. Şantiyedeki Müteahhidin Personelinin her sınıfının ve Müteahhidin Ekipmanının her tipinin sayısını gösteren detayları Müşavire sunacaktır. İşler için Geçici Kabul Belgesinde belirtilen bitiş tarihinde Kalan İş olduğu bilinen bütün işler Müteahhit tarafından bitirilene kadar her takvim ayında sunulacaktır. düzenlenmesi.

Müteahhit.4 Madde gereğince. Malzemeyi İşlerin içerisinde veya İşler için kullanmadan önce. imalat ve inşaat (Şantiyede veya başka bir yerde) sırasında. Malzeme ya da işçiliğin Sözleşmeye uygun olmadığını gösterirse. bir iş hazır olduğunda ve üstü örtülmeden. yardımı. Malzemeler ve İşlerin diğer parçaları için belirlenmiş testlerin yeri zamanı konusunda Müşavirle anlaşmaya varacaktır. bu gecikme için süre uzatımı ve (b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. Müteahhit belirtilen bütün testlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan bütün aparatları. Demirbaş imalatının ve Malzemelerin üretim ve imalatının.7. Eğer Müteahhit bildirimde bulunmazsa. sarf malzemelerini. malzemelerini ve işçiliğini inceleme. Müteahhidi herhangi bir yükümlülük ve sorumluluğundan azat etmeyecektir. Eğer Müşavir anlaşılan yer ve zamanda hazır bulunmazsa. ulaşımın. Müşavirin testlere katılma niyetini en az 24 saat önce bildirecektir. elektriği. . göz önünden kaldırılmadan veya depolanmak ya da taşınmak üzere paketlenmeden önce Müşavire bildirimde bulunacaktır. Bundan sonra Müşavir. muayene. bu Değişikliği uygulamanın maliyeti Sözleşmedeki diğer koşullara rağmen Müteahhit tarafından karşılanacaktır. 7. izinlerin ve güvenlik ekipmanının sağlanması dahil işbu eylemleri yapması için tam imkân sağlayacaktır.2 NUMUNELER Müteahhit aşağıdaki Malzeme numunelerini ve ilgili bilgileri. muayene etme. Maddeye göre şunlara hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. Demirbaşların. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8. onay için Müşavire sunacaktır: (a) Hepsinin masrafı Müteahhide ait olmak üzere imalatçının standart Malzeme numuneleri ve Sözleşmede belirtilen numuneler ve (b) Müşavir tarafından Değişiklik olarak talimatlandırılan ek numuneler Her örnek menşeine ve İşlerde planlanan kullanımına göre etiketlenecektir.4 TEST ETME Bu madde Sözleşmede yer alan Bitişten Sonraki Testler(varsa) dışında kalan tüm testler için geçerlidir. Müşavir tarafından gerekli görüldüğü takdirde ve zamanda masrafı kendisine ait olmak üzere işin üzerini açacak ve sonrasında eski haline getirecek ve düzeltecektir. Eğer bu değiştirilmiş veya ek testler. Müşavir tarafından başka türlü talimat verilmedikçe Müteahhit testleri başlatabilecektir ve bu durumda testler Müşavirin katılımıyla yapılmış kabul edilecektir. test edilen Demirbaş. ya aşırı bir gecikme olmadan inceleme. Eğer bu talimatlara uyması sebebiyle veya İşverenin neden olduğu bir gecikme sebebiyle. Müşavir “Değişiklikler ve Ayarlamalar” başlıklı 13.1. işgücünü. Müteahhit bir gecikme yaşayacak ve/veya Maliyete maruz kalacak olursa Müşavire bildirimde bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. 7. malzemeleri ve uygun niteliklere ve deneyime sahip personeli sağlayacaktır. belirlenmiş testin yerini ya da detaylarını değiştirebilir ya da Müteahhide ek testler yapılması talimatını verebilir. ölçme ve test etme işlerini yapacak veya bu işlemleri yapmaya gerek duymadığını derhal Müteahhide bildirecektir. İşbu eylemler. ölçme ve test etme ve üretim veya imalatın ilerleyişini kontrol etme hakkına sahip olacaktır Müteahhit İşverenin Personeline. Müteahhit. aletleri. ekipmanı. yakıtı.3 DENETİM İşverenin Personeli tüm makul zamanlarda: (a) Şantiyenin tüm kısımlarına ve doğal Malzemelerin elde edildiği tüm yerlere tam erişim hakkına sahip olacaktır ve (b) Üretim. Müşavir Müteahhide. Madde kapsamında. dokümanları ve diğer bilgileri. Demirbaşlar.

Maddeye göre Demirbaş ve Malzemelerin değerlerinin ödenmesine hak kazandığı zaman. herhangi bir Demirbaş ya da Malzemenin Şantiyeden kaldırılması ve yerine başkasının getirilmesi (b) Sözleşmeye uygun olmayan başka herhangi bir işin kaldırılmasını ve yeniden yapımı (c) bir kaza. Müteahhit İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2. Eğer reddetme veya tekrar test etme İşverene ek maliyet yaratıyorsa. Müteahhit Müşavire testlerin usulüne uygun olarak belgelenmiş raporlarını derhal gönderecektir.8 LİSANS ÜCRETLERİ Şartnamede başka türlü belirtilmedikçe. Maddesine uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. Malzeme veya işçiliği reddedebilir.10. bahse konu Demirbaş. . 7. muayene. Müteahhit “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2. makul bir süre yani (eğer varsa) talimatta belirtilmiş süre içinde veya c) bendine göre bir aciliyet belirtilmiş ise derhal talimatı yerine getirecektir. aşağıdaki zamanlardan hangisi daha önce ise o zamanda. Müteahhidin iş için almaya hak kazanmış olduğu kısmı hariç olmak üzere. İşverenin işi yapacak başka birilerini görevlendirmeye ve bunlara ödeme yapmaya hakkı olacaktır. Ülkenin Kanunlarına uyduğu ölçüde ve ipotek veya diğer yükümlülüklerden ari olarak. Müteahhit aşağıdakiler için tüm lisans ücretlerini.7 DEMİRBAŞ VE MALZEMELERİN SAHİPLİĞİ Demirbaş ve Malzemelerin her bir kalemi. Müteahhit en kısa zamanda kusuru düzeltecek ve reddedilen kalemin Sözleşmeye uygun olmasını sağlayacaktır.5.Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. Malzeme veya işçiliğin test edilmesini talep ederse testler aynı şartlar ve koşullar altında tekrar edilecektir. Maddeye tabi olarak. Belirtilen testler geçtikten sonra Müşavir Müteahhidin test belgesini onaylayacak veya Müteahhit için bu mealde bir belge hazırlayacaktır. 7. 7.5 Maddeye uygun olarak bu maliyeti İşverene ödeyecektir. Eğer Müşavir bu Demirbaş. öngörülemez bir olay ya da başka bir şey nedeniyle olan ve İşlerin güvenliği için acil olarak talep edilen herhangi bir işin gerçekleştirilmesi Müteahhit. yıkım ve hafriyattan sonra çıkan malzemenin ve diğer fazla malzemenin (doğal ya da insan yapımı) tasfiyesi.5 REDDETME Eğer inceleme.5. Müşavir. ölçme ve test etme sonucunda herhangi bir Demirbaş. “İşin Durdurulması Durumunda Demirbaş ve Malzemeler İçin Ödeme” başlıklı 8. İşverene talimatı yerine getirememesinden kaynaklanan tüm maliyetleri ödeyecektir. Eğer Müteahhit talimatı yerine getiremezse.6 DÜZELTİCİ ÇALIŞMA Önceki test ve belgelendirmelere bakılmaksızın. İşverenin malı olacaktır: (a) Şantiyeye getirildiği zaman (b) Müteahhit. kira bedellerini ve diğer ücretleri ödeyecektir: (a) Şantiye dışından elde edilen doğal Malzemeler ve (b) Sözleşmede Şantiye içindeki tasfiye döküm sahası belirtilmiş olması durumu dışında. Müteahhide gerekçeleriyle bir bildirimde bulunarak. Malzeme veya işçiliğin kusurlu olduğu veya herhangi başka bir şekilde Sözleşmeye uygun olmadığı ortaya çıkarsa. Müşavir Müteahhide aşağıdakileri yapması için talimat verebilir: (a) Sözleşmeye uygun olmayan. 7. Eğer Müşavir testlere katılmamışsa test sonuçlarının doğruluğunu kabul ettiği kabul edilecektir.

(b) “İşlerin ve Bölümlerin Geçici Kabulü” başlıklı 10.1. Bu teslimlerin gerçekleştirilmemesi durumunda. Her program aşağıdakileri kapsayacaktır: (a) Müteahhidin İşleri yapmayı planladığı sıra. inşaat. Başlangıç Tarihi Müteahhidin Kabul Mektubunu tebellüğünden sonraki 42 gün içinde olacaktır. GECİKMELER VE İŞİN DURDURULMASI 8. bu ülkelerden hangisinin menşe ülke olduğunun tespit edilmesi gereklidir. tedarik edilen şeylerin veya tedarikçinin menşe ülkesinin yetkin makamlarınca düzenlenmiş ve bahse konu ülkenin tarafı olduğu uluslararası antlaşmalara uygun “Menşe Sertifikasını” temin edecektir.7. kurma ve test etme dahil olmak üzere . aşağıdakileri kapsayacak şekilde İşlerin veya Bölümün Bitiş Tarihi (böyle bir durum varsa) içinde bitirecektir: (a) Bitirme Testlerini geçmenin başarılması. önceki program fiili ilerlemeye veya Müteahhidin yükümlülüklerine uymadığında. ekonomik açıdan haklı. İhale Makamı Müteahhide herhangi bir ödeme yapamaz. 1. tasarımın (varsa) her aşamasının tahmini zamanlaması. Geçici Kabul açısından bitirilmiş kabul edilebilmesi için bitirilmesi gerektiği Sözleşmede belirtilen tüm işlerin bitirilmesi 8.BAŞLANGIÇ. Maddesi hükümlerinin vaka bazında bu ürünlere uygulanması gereklidir. Müteahhit. Özel Koşullarda başka türlü belirtilmedikçe. bitmiş ürünün menşe ülkesi kolayca saptanır.3 PROGRAM Müteahhit. önemli değişikliğe uğradığı ülkenin menşe ülke olduğu kabul edilir ve bu sebeple Topluluk Gümrük Kanununun (Community Customs Code)24. Madde uyarınca. Müteahhidin Dokümanları. teklif edilen malların menşe ülke veya ülkeleri belirleyen menşe gereklerine uygun olduğunu belgelemesi zorunludur. Ürünlerin son. Madde kapsamındaki bildirimi aldıktan itibaren 28 gün içerisinde Müşavire detaylı bir zaman programı sunacaktır. Ancak ürünlerin üretimine birden fazla ülkenin karıştığı durumlarda. “İşlerin Başlaması” başlıklı 8. Üretimin sadece bir ülkede yapıldığı durumda. Bir ürün. 8.1.1 İŞLERİN BAŞLAMASI Müşavir Müteahhide Başlangıç Tarihinden en az 7 gün önce bildirimde bulunacaktır.2 BİTİŞ TARİHİ Müteahhit İşlerin tamamını ve her bir Bölümünü (varsa). 8.9. yalnızca 2913/92 numaralı Konsey Tüzüğünün ve uygulama mevzuatının ilgili hükümlerinin gereklerinin yerine getirildiği durumda. MALZEMELER VE HIZMETLERIN MENŞEİ İşlerin içerisine katılacak veya İşler için gerekli tüm tedarikler ve malzemelerin menşei.10 alt maddesinde tanımlanana uygun kaynak ülkelerde olacaktır. Diğer yandan. Müteahhit ayrıca. satın alma. revize edilmiş bir program sunacaktır. Buna ek olarak. malların sevk edildiği(gönderildiği) ve temin edildiği ülkesinin menşe ülke olarak kabulü zorunlu değildir. üretimin yapıldığı ülkenin menşe ülke olarak kabulü zorunlu değildir.6. Müteahhit İşlerin gerçekleştirilmesine Başlangıç Tarihinden sonra makul ve uygulanabilir en kısa zamanda başlayacaktır ve gerekli hız ile ve gecikme olmadan devam edecektir. Demirbaşın imalatı. Şantiyeye getirilmesi.1. DEMİRBAŞ. Bu amaçla Müteahhit. hiçbir üretim faaliyetinin gerçekleşmediği bir ülke menşeli olamaz. Resmi Menşe Sertifikalarının en geç Geçici Kabulden önce teslim edilmesi zorunludur. İşler veya Bölümün.

İşverenin Personeli. 20.(b) Atanmış her bir taşeron (Atanmış Taşeronlar başlıklı 5. Madde açısından İşlerin bitirilmesi aşağıdaki nedenlerden herhangi birinden dolayı gecikiyor veya gecikecekse ve geciktiği ölçüde. Müteahhit. Müteahhit Sözleşme uyarınca diğer yükümlülüklerine tabi olmak üzere. (a) Müteahhit Ülkenin ilgili yasal olarak kurulmuş kamu otoriteleri tarafından belirlenmiş usulleri özenle ve sebatla takip etmiştir. bu gecikme veya aksama “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8. Madde uyarınca bir bildirimde bulunacaktır. gelecekteki olay ve koşulların tahmini etkisiyle ilgili bir değerlendirme ve/veya “Değişiklik Usulü” başlıklı 13. Eğer herhangi bir zamanda.1. Maddeye tabi olarak. Sözleşmeye uygun olmadığı (belirtildiği ölçüde) veya mevcut ilerlemeye ve Müteahhidin belirlenmiş planlarına uyumlu olmadığı konusunda bildirimde bulunursa.1. (e) İşveren.1. Müşavire derhal bildirimde bulunacaktır. ve . Maddeye kapsamında Bitirme Süresinde bir düzeltme konusunda anlaşmaya varılmadığı sürece) veya Sözleşmede yer alan bir iş kaleminin miktarında diğer önemli bir değişiklik. engel veya önüne geçme. 8.1. (b) Bu Koşulların herhangi Maddesi gereğince süre uzatımı hakkı veren bir gecikme sebebi. “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. Müşavir. 8. programa uygun olarak devam edecektir.3.4 BİTİRME SÜRESİNİN UZATILMASI “İşlerin ve Bölümlerin Geçici Kabulü” başlıklı 10. Müşavir Müteahhide bir programın. Eğer Müteahhit. (d) Salgın veya hükümetin eylemleri nedeniyle personel ve Mal tedarikinde öngörülemez kıtlıklar. Müteahhit Müşavire “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20.4. Müşavir Müteahhidin. Bitirme Süresinin uzatılmasına hak kazanacaktır: (a) Bir Değişiklik (“Değişiklik Usulü” başlıklı 13.3 Maddeye göre bir teklif sunmasını talep edebilir. Müteahhit işbu Maddeye uyarınca bir revize planı Müşavire sunacaktır. işbu programın Sözleşmeye ne oranda uygun olmadığını belirten bir bildirimde bulunmadıkça. Bitirme Süresinin uzatılmasını hak ettiği kanaatindeyse.5 OTORİTELERDEN KAYNAKLANAN GECİKMELER Eğer aşağıda sayılan koşullar etkili oluyorsa. İşverenin Personeli veya İşverenin şantiyedeki başka bir müteahhidi nedeniyle meydana gelen ya da onlara atfedilebilecek herhangi bir gecikme. Müşavir önceki kararları tekrar gözden geçirecektir ve toplam süre uzatımını arttırabilecek ancak kısaltamayacaktır. (b) Bu otoriteler Müteahhidin işini geciktiriyor veya aksatıyordur. kendi eylemlerini planlarken programa dayanma(itimat etme) hakkına sahip olacaktır. İşi olumsuz olarak etkileyecek. programı aldıktan sonra 21 gün içerisinde Müteahhide. Sözleşme bedelini artıracak veya İşlerin gerçekleşmesinde gecikmeye neden olabilecek gelecekteki belirli olası olaylar veya koşullarla ilgili olarak. Maddede tanımlanan) tarafından gerçekleştirilen İşin bu aşamalarının her biri (c) Sözleşmede belirtilen muayene ve testlerin sıra ve zamanlaması ve (d) Aşağıdakileri kapsayan bir destekleyici rapor: (i) Müteahhidin İşleri ifa ederken uygulamayı planladığı yöntemlerin ve İşin önemli aşamalarının genel bir tanımı ve (ii) Her bir önemli aşama için. Madde uyarınca süre uzatımı kararlaştırdığı her bir durumda. Şantiyede gerekli olan Müteahhit Personelinin her sınıfının ve Müteahhidin Ekipmanının her tipinin makul tahmini sayılarını gösteren detaylar. Müteahhidin. Maddenin b) bendi uyarınca bir gecikme sebebi olarak kabul edilecektir. (c) Olağanüstü olumsuz iklim koşulları.

Bitirme Süresi içerisinde tamamlamak için kullanmayı önerdiği revize yöntemleri tarif eden destekleyici rapor sunması talimatını verebilir. Maddeye bağlı olarak.8. Madde kapsamında verdiği talimatlara uyması sebebiyle ve/veya işi yeniden başlatması sebebiyle bir gecikme yaşayacak ve/veya Maliyete maruz kalacak olursa. işbu maddeye göre toplam ödenecek miktar.6 İLERLEME HIZI Eğer herhangi bir zamanda. işbu maliyeti İşverene ödeyecektir. kayıp ya da hasara karşı koruyacak. İşin bu şekilde durdurulması sırasında. çalışma saatlerinde ve/veya Müteahhit Personelinde ve/veya Mallarda artış gerektirebilecek bu revize edilmiş yöntemleri riski ve maliyeti kendine ait olmak üzere uygulayacaktır. bir revize program ve Müteahhidin ilerlemeyi hızlandırmak ve İşleri. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. Maddesine uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. İşbu ceza Müteahhidi İşi bitirme yükümlülüğünden veya Sözleşmeye kapsamındaki diğer görev. .11.9 İŞİN DURDURULMASININ SONUÇLARI Eğer Müteahhit. Madde gereğince gecikme cezasına (varsa) ek ve “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2. İşbu gecikme cezası Teklifin Ekinde belirtilen ve ilgili Bitirme Süresi ile Geçici Kabul Belgesinde yazılı tarih arasında geçen her gün için ödenmesi gereken miktar olacaktır. Eğer bu revize yöntemler İşverene ek maliyet getiriyorsa. Maddeye uymayı başaramazsa.9. Maddeye bağlı olarak işbu kusur için İşverene gecikme cezası ödeyecektir. Müşavirin “İşin Askıya Alınması” başlıklı 8.3.2. Maddeye uyarınca fesih edilmesi durumu hariç olmak üzere. Maddeler uygulanmayacaktır. Müşavir başka türlü bildirmedikçe Müteahhit. Müşavir ayrıca.7.2. 8. Müteahhit Aşağıdaki 8. Maddede listelenen bir nedenin sonucu olarak gerçekleşmesi durumu dışında. işbu kusur için Müteahhit tarafından ödenecek yegâne ceza olacaktır. Maddeye göre aşağıdakilere hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8.7 GECİKME CEZASI Eğer Müteahhit “Bitirme Süresi” başlıklı 8. “Program” başlıklı 8. depolayacak ve güvenliğini sağlayacaktır. Madde kapsamındaki güncel programın gerisinde kalıyorsa (veya kalacaksa) Bu durumda Müşavir.(c) İşbu gecikme veya aksama öngörülemez idiyse 8. İşlerin bitirilmesinden önce “İşveren Tarafından Fesih” başlıklı 15. 8. yükümlülük ve sorumluluktan kurtarmayacaktır. bu gecikme için süre uzatımı ve (b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. İşin durdurulma nedenini bildirebilir. aşağıdakiler gerçekleşirse: (a) Mevcut ilerleme İşlerin. Ancak. 8. Müteahhit. Müteahhit İşleri veya İşin bu şekildeki kısımlarını bozulma.8 İŞİN DURDURULMASI Müşavir herhangi bir zamanda Müteahhide İşlerin bir kısmının veya tamamının ilerlemesini durdurması talimatını verebilir. Bitirme Süresi içerisinde tamamlanabilmesi için çok yavaşsa ve/veya (b) İlerleme “Program” başlıklı 8. 8.5.4 Madde gereğince. Müteahhit “İşverenin Tazminatı” başlıklı 2. Müşavire bildirimde bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20.5. Teklifin Ekinde belirtilen gecikme cezasının maksimum miktarını(varsa) aşmayacaktır. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8. Bu neden bildiriliyorsa ve bildirildiği ölçüde ve işbu neden Müteahhitten kaynaklanıyorsa ve kaynaklandığı ölçüde aşağıdaki 8. Madde uyarınca Müteahhide.10 ve 8.1. İşbu gecikme cezası.5.3.4.

İşlerin İşveren tarafından herhangi bir kullanımının İşlerin performansı veya diğer özellikleri üzerindeki etkisini dikkate alacaktır. Müteahhit bu Testlerin sonuçlarının onaylı bir raporunu Müşavire sunacaktır. Müteahhit. Bitirme Testlerinin sonuçlarını değerlendirirken. Madde kapsamındaki durdurma 84 günden fazla sürdüyse.3. Müteahhit İşlerin durdurulması sırasında İşler veya Demirbaş veya Malzemelerde meydana gelen herhangi bir bozulma veya kusuru veya bunlardaki kayıpları düzeltecektir. Eğer durdurma İşlerin tamamını etkiliyorsa.1. “Test Etme” başlıklı 7. İşin etkilenen kısımlarının “İptal Edilmesi” olarak kabul edebilir.BİTİRME TESTLERİ 9. Bitirme Testlerinden herhangi birini geçer geçmez. 9. . Madde ile uyumlu şekilde gerçekleştirecektir. 9. Müteahhit ve Müşavir İşlerin durdurulmasından etkilenen İşleri ve Demirbaş ve Malzemeleri birlikte inceleyecektir. Bitirme Testlerini. Maddesi uyarınca sağlamayı başaramamasının sonuçlarını düzeltmek için yaşadığı gecikme için süre uzatımına ve bu şekilde maruz kaldığı maliyetler için ödemeye hak kazanamayacaktır.10 İŞİN DURDURULMASI DURUMUNDA DEMİRBAŞ VE MALZEMELER İÇİN ÖDEME Müteahhit Şantiyeye getirilmemiş Demirbaşın ve/veya Malzemelerini değerinin (İşin durdurulduğu tarihindeki) ödenmesine aşağıdaki şartlar altında hak kazanacaktır: (a) Demirbaş üzerindeki çalışmalar veya Demirbaşın ve/veya Malzemelerin Şantiyeye sevkiyatı 28 günden fazla durdurulduysa ve (b) Müteahhit Demirbaş ve/veya Malzemeleri Müşavirin talimatına göre İşverenin malı olarak işaretlemişse 8. Madde uyarınca. Bitirme Testlerinin her birini gerçekleştirmeye hazır olacağı tarihi Müşavire bildirecektir. Eğer Müşavir izin talebini tebellüğ ettikten sonraki 28 gün içinde bahse konu izni vermezse.4.1 MÜTEAHHİDİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müteahhit. “Değişiklikler ve Ayarlamalar” başlıklı 13. Lehtarın Temsilcisi. Madde uyarınca fesih bildiriminde bulunabilir. en az 21 gün önceden. Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir.Müteahhit. “Müteahhidin Genel Yükümlülükleri” başlıklı 4. testlere gözlemci olarak katılmak üzere davet edilebilir. Madde (beşinci paragraf) ve /veya “Bitirme Testlerine Müdahale” başlıklı 10. “Müteahhit Tarafından Fesih” başlıklı 16. kendisinin hatalı tasarımının.11 İŞİN DURDURULMASININ UZAMASI “İşin Durdurulması” başlıklı 8. Müteahhit devam etmek için Müşavirin iznini isteyebilir. Başka türlü bir mutabakat olmadıkça. Testler için detaylı gerekler ve prosedürler.12 İŞİN YENİDEN BAŞLAMASI Devam etme izni ya da talimatı verildikten sonra. işbu Madde ve “Test Etme” başlıklı 7. depolama ve güvenliği “İşin Durdurulması” başlıklı 8. Maddenin d) bendi uyarınca temin etmesi gereken belgeleri temin ettikten sonra.2. 8. Müşavir.8.2 GECİKEN TESTLER Eğer Bitirme Testleri İşveren tarafından gereksiz yere geciktiriliyorsa. İşler veya bir Bölüm.8. Madde geçerli uygulanabilir olacaktır. Müteahhit. Müşavirin talimat vereceği gün ya da günlerde gerçekleştirilecektir. hatalı işçiliğinin veya hatalı malzemelerinin veya koruma. 8.4. Bitirme Testleri bu tarihten sonraki 14 gün içerisinde. Müteahhit Müşavire bildirimde bulunmak suretiyle işbu durdurmayı.

Bu durumda. Geçici Kabul Belgesi hazırlamaya Yukarıdaki c) bendinin söz konusu olması durumunda. İşleri veya Bölüm (duruma göre) reddetmeye ki bu durumda. İşveren kesintinin aşağıdaki şekillerde belirlenmesini talep edebilir. 10. Madde ve “Kararlar” başlıklı 3.1 İŞLERİN VE BÖLÜMLERİN GEÇİCİ KABULÜ “Bitirme Testlerini Geçememe” başlıklı 9. Bitirme Testlerini geçmeyi başaramazsa “Reddetme” başlıklı 7.3. “Bitirme Süresi” başlıklı 8.4 BİTİRME TESTLERİNİ GEÇEMEME Eğer İşler veya bir Bölüm “Tekrar Test Etme” başlıklı 9.5.5. Müşavir bir bildirimde bulunarak Müteahhidin Testleri bahse konu bildirimi tebellüğ ettikten itibaren 21 gün içerisinde gerçekleştirmesini isteyebilir. Sözleşmede bu başarısızlık için bir kesinti belirtilmediği (veya hesaplanması için bir yöntem tanımlanmadığı) durumda. Maddenin c) bendinde gösterilen aynı hukuki haklara (çarelere) sahip olacaktır. riski ve masrafı Müteahhide ait olmak üzere. İşlerin veya Bölümün bütün faydasından önemli ölçüde mahrum bırakıyorsa. Bitirme Testleri Müteahhidin huzurunda yapılmış varsayılacak ve sonuçları doğru kabul edilecektir. 9. . İşlerin Geçici Kabulü İşveren tarafından. Madde geçerli olacak ve Müşavir veya Müteahhit. Müteahhidin belirleyeceği ve Müşavire bildireceği gün ya da günlerde gerçekleştirecektir. (b) Eğer bu başarısızlık İşvereni. aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde yapılacaktır: (i) İşler Sözleşmeye uygun bir şekilde.3 TEKRAR TEST ETME Eğer İşler veya bir Bölümü. Maddeye göre Bitirme Testlerinin yeniden tekrar edilmesini istemeye. Madde uyarınca kararlaştırılmasını ve ödenmesini talep edebilir.Eğer Bitirme Testleri Müteahhit tarafından gereksiz yere geciktiriliyorsa. Eğer İşler Bölümlere ayrıldıysa. Maddedeki konular dahil ve aşağıdaki (a) bendinde izin verilen hariç olmak üzere tamamlandığında ve (ii) İşler için Geçici Kabul Belgesi düzenlendiğinde veya bu Madde uyarınca düzenlenmiş kabul edildiğinde Müteahhit.2.4. İşveren “Kusurların Giderilememesi” başlıklı 11. veya (c) Eğer İşveren talep ederse. Müşavirin aşağıdakileri yapmaya hakkı olacaktır: (a) 9. kendi görüşüne göre İşlerin bitirileceği ve geçici kabul için hazır olacağı tarihten en fazla 14 gün önce. Maddede belirtilen durum dışında. Müteahhit her bir Bölüm için Geçici Kabul Belgesi başvurusunda bulunabilir.5. Eğer Müteahhit Bitirme Testlerini bu 21 günlük süre içerisinde gerçekleştiremezse.3.4. Müşavire bildirimde bulunmak suretiyle Geçici Kabul Belgesi için başvurabilir.İŞVERENİN GEÇİCİ KABULÜ 10. bu testleri yürütebilir. Maddeye göre tekrar edilen Bitirme Testlerini geçmeyi başaramazsa. 9. başarısız olmuş Testlerin veya bağlantılı herhangi bir iş üzerinde gerçekleştirilecek Bitirme Testlerini aynı koşullar altında tekrar edilmesini talep edebilecektir. Müteahhit işbu Testleri bu süre zarfında. Müteahhit Sözleşme gereğince diğer tüm yükümlülüklerine uygun olarak davranacaktır ve Sözleşme bedeli bu başarısızlık sonucunda İşverenin maruz kaldığı değer kaybını karşılamaya yetecek miktarda kesilecektir. İşverenin Personeli. (i) iki Tarafça da mutabık olunmasını (sadece bu kesinti için tam ödeme) ve Geçici Kabul Belgesi hazırlanmadan önce ödenmesini veya (ii) “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2.

bu parçanın dahil olduğu Bölümün (varsa) kalanının bitirilmesi için hesaplanan gecikme cezası da azaltılacaktır. Geçici Kabul Belgesinin düzenlenmesini müteakiben. Geçici Kabul Sürecine katılacak ve Geçici Kabul Belgesini gözlemci sıfatıyla imzalayacaktır. Maddeye uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak ve kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. Ancak. Geçici Kabul Belgesi. Sözleşmede belirtilenler veya kendisi tarafından kabul edilen kullanımlar dışında. Müteahhit bu Madde gereğince yeni bir bildirim de bulunmadan önce bahse konu işleri tamamlayacaktır.1. İşbu Geçici Kabul Belgesinde belirtilen tarihten sonraki herhangi bir gecikme dönemi için bu gecikme cezalarındaki oransal azaltma. İşbu Devir Protokolü. İşler bir Devir Protokolü ile Lehtara devir edilecektir. Benzer şekilde.2 KISMİ GEÇİCİ KABUL Müşavir. Bu paragrafın hükümleri “Gecikme Cezası” başlıklı . İşveren Ne İşveren ne de Lehtar. (i) Müşavire bildirimde bulunacak ve (ii) “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. bu sürenin son gününde düzenlenmiş olarak kabul edilecektir. Geçici Kabulü yapılmış parçanın değerinin İşlerin veya Bölümün (duruma göre) bütün olarak değerine oranı olarak hesaplanacaktır. Eğer Müteahhit. İşlerin kalanının bitirilmesi için hesaplanan gecikme cezası azaltılacaktır. bundan sonra.5. Madde uyarınca işbu Maliyetin artı makul bir karın. İşlerin herhangi bir parçasını (Sözleşmede belirtilen veya iki Taraf arasında uzlaşılan geçici bir önlem olması durumu haricinde) kullanmayacaktır. bunların planlanan amaç için kullanılmasını ciddi bir şekilde engellemeyecek (bu işler tamamlanana ve bu kusurlar giderilene kadar veya tamamlanırken ve giderilirken) küçük eksik işler veya kusurlar hariç olmak üzere.Müşavir Müteahhidin başvurusunu tebellüğ ettikten sonraki 28 gün içerisinde: (a) İşlerin veya Bölümün. 10. Geçici Kabul Belgesini düzenlemez veya Müteahhidin başvurusunu reddetmezse ve İşler veya Bölüm(duruma göre) büyük oranda Sözleşmeye uygunsa. Sözleşme Bedeline eklenmesi suretiyle kendisine ödenmesine hak kazanacaktır. İşveren İşlerin bir parçasını Geçici Kabul Belgesi düzenlenmeden önce kullanacak olursa: (a) Kullanılan bölümün kullanıldığı tarihten itibaren geçici kabulünün yapıldığı varsayılacaktır. İşverenin İşlerin bir bölümünü geçici kabulü ve/veya kullanması nedeniyle Maliyete maruz kalıyorsa. veya (b) Nedenleri ortaya koyarak ve Geçici Kabul Belgesinin düzenlenmesi için Müteahhit tarafından yapılması gereken işleri belirterek başvuruyu reddedecektir. Müteahhide Bitirme Testlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olabilecek adımları atabilmesi için en erken fırsat verilecektir. Eğer İşlerin bir kısmı için (bir Bölümden başka olmak üzere) Geçici Kabul Belgesi düzenlenmiş ise. Eğer Müşavir 28 günlük süre içerisinde. İşverenin takdirine bağlı olarak.5. Müşavir bu bölüm için bir Geçici Kabul Belgesini verecektir Müşavir İşlerin bir parçası için Geçici Kabul Belgesi düzenledikten sonra. Kalıcı İşlerin herhangi bir bölümü için Geçici Kabul Belgesi düzenleyebilir. Lehtarın personelinden oluşan bir Devir Komitesi tarafından imza edilecektir. Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. Müteahhit Bitirme Testlerini ilgili Kesin Kabul Döneminin sona ermesinden önce. Müşavir bahse konu bölüm için Geçici Kabul Belgesini düzenlemedikçe ve düzenleyene kadar. Maddeye uyumlu bir şekilde bu oranları onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. Sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı tarihi belirterek Geçici Kabul Belgesini Müteahhide verecektir. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. (b) Müteahhit sorumluluğun İşverene geçtiği bu tarihten itibaren bu bölümün bakımından sorumlu olmayacaktır ve (c) Müteahhit tarafından talep edilirse. mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirecektir. Lehtarın Temsilcisi.

bu husus İşveren tarafından (veya namına). yalnızca gecikme cezasının günlük rayicine uygulanacaktır ve maksimum gecikme cezası miktarını etkilemeyecektir.4 Madde gereğince. Maddesine uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir.5. Maddeye göre aşağıdakilere hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. Eğer bir kusur ortaya çıkar veya hasar oluşursa. Bitirme Testlerinin işbu engelleme olmasaydı bitirilmiş olacağı tarihte yapmış kabul edilecektir.1. Madde uyarınca. Eğer Bitirme Testlerinin yapılmasındaki işbu gecikme nedeniyle Müteahhit bir gecikme yaşayacak ve/veya Maliyete maruz kalacak olursa. Müşavir duruma uygun olarak Geçici Kabul Belgesi düzenleyecektir ve Müteahhit Bitirme Testlerini Kesin Kabul Döneminin sona ermesinden önce ve mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirecektir. 11. 11. Sözleşmede talep edilen koşullarda (normal aşınma ve eskime hariçtir) olmasını sağlamak için. riski ve masrafı Müteahhide ait olarak gerçekleştirilecektir: (a) Müteahhidin sorumlu olduğu herhangi bir tasarım. Müteahhide bildirilecektir. Müşavir tarafından talimatlandırılan makul süre içerisinde bitirecektir ve (b) İşveren tarafından (veya namına). Bu durumda. bir Bölüm veya İşin bir kısmı için düzenlenmiş bir belge.2 KUSURLARIN GİDERİLMESİNİN MALİYETİ “İşin Eksik Bitişi ve Kusurların Giderilmesi” başlıklı 11. İşlerin veya Bölümün (duruma göre) Kesin Kabul Döneminin son sonunda veya daha önce bildirilebilecek kusurları veya hasarları gidermek için gereken tüm işleri gerçekleştirecektir. İşlerin ve Müteahhidin Dokümanlarının ve her bir Bölümün. Maddenin b) bendinde belirtilen tüm işler. (b) Sözleşmeye uygun olmayan Demirbaş.8. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8.KUSUR SORUMLULUĞU 11. Bitirme Testlerinin Sözleşmedeki ilgili hükümlere uygun olarak yapılmasını talep edecektir. 10. Müşavire bir bildirimde bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20.1 EKSİK İŞLERİN BİTİRİLMESİ VE KUSURLARIN GİDERİLMESİ İlgili Kesin Kabul Döneminin sonunda veya bundan sonraki elverişli en yakın zamanda. Müşavir 14 gün önceden bildirimde bulunarak.4 YENİLEME GEREKTİREN YÜZEYLER Geçici Kabul Belgesinde başka türlüsü belirtilmedikçe. yenileme gerektiren herhangi bir zeminin veya diğer yüzeylerin bitirildiğinin kanıtı olarak kabul edilmeyecektir. Müteahhit aşağıdakileri yapacaktır: (a) Geçici Kabul Belgesinde belirtilen tarihte eksik olan herhangi bir işi.7. bu gecikme için süre uzatımı ve (b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. İşveren İşlerin veya Bölümün (duruma göre) geçici kabulünü. eğer bahis konusu iş aşağıdakilere atfedilebiliyorsa ve atfedildiği ölçüde. 10. Malzemeler veya işçilik veya . Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3.3 BİTİRME TESTLERİNE MÜDAHALE Eğer Müteahhidin Bitirme Testlerini gerçekleştirmesi İşverenin veya Lehtarın sorumlu olduğu bir nedenden ötürü 14 günden fazla engellenmiş ise.1.

11.3 Madde geçerli olacaktır. “İşlerin Durdurulması” başlıklı 8.5 KUSURLU İŞİN KALDIRILMASI Eğer kusur veya hasar Şantiyede hızlı bir şekilde düzeltilemiyorsa ve İşveren de muvafakat verirse. İşveren tarafından (veya namına) kusurun veya hasarın giderilmesi için bir tarih belirlenebilir.3 KESİN KABUL DÖNEMİNİN UZATILMASI Eğer İşler.8. Müşavir Sözleşmede yer alan testlerin herhangi bir kısmının tekrarlanmasını talep edebilir. işbu parçaların tam yenileme maliyeti kadar artırmasını veya uygun başka teminat sağlamasını gerektirebilir.5.5. Sözleşmeyi bütün olarak veya planlanan şekilde kullanılamayan başlıca parçalara ilişkin olarak feshedebilir. 11. Bu tarih Müteahhide makul bir süre öncesinden bildirilecektir. herhangi başka bir nedene atfedilebiliyorsa ve atfedildiği ölçüde. Madde uyarınca durdurulmuş ise. Maddeye bağlı olarak. . İşler veya bu şekildeki iş kısımları için ödediği bütün meblağları ve ayrıca finansman maliyetlerini ve bahse konu İşler veya kısımları sökme.(c) Müteahhidin herhangi başka bir yükümlülüğüne uymaması Eğer bu iş. Şantiyeyi temizleme ve Demirbaş ve malzemeleri Müteahhide iade etme maliyetini geri almaya hak kazanacaktır. Kesin Kabul Dönemi iki yıldan daha fazla uzatılamayacaktır. 11. Madde uyarınca Sözleşme bedelinde makul bir indirimi onaylamasını veya kararlaştırmasını isteyebilir. İşlerin veya bir Bölümün Kesin Kabul Döneminin uzatılmasına hak kazanacaktır. Madde veya “Müteahhidin İşleri Durdurmaya Hak Kazanması” başlıklı 16. ancak Müteahhidin bu işle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve Müteahhit “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2. herhangi bir kusuru veya hasarı makul bir süre içerisinde gidermeyi başaramamış ise. Bu muvafakat Müteahhidin Kesin Teminat bedelini.4 KUSURLARIN GİDERİLMEMESİ Eğer Müteahhit. Ancak. İşveren. Sözleşmeden kaynaklanan veya başka türlü diğer haklarının hiçbirine halel gelmeksizin. Talep. Bu durumda İşveren. Demirbaş ve/veya Malzemelerin teslimatı ve/veya kurulması. (duruma göre ve geçici kabulden sonra) kusur veya hasar nedeniyle planlandıkları amaçlar için kullanılamazsa ve kullanılamadıkları ölçüde. (c) Eğer kusur veya hasar İşvereni önemli ölçüde İşlerden sağlayacağı bütün faydadan veya İşlerin önemli herhangi bir parçasından mahrum bırakıyorsa.6 EK TESTLER Herhangi bir kusur veya hasarı düzeltme çalışması İşlerin performansını etkileme ihtimali varsa. Müteahhit Demirbaşın kusurlu veya hasarlı parçalarını tamir etmek amacıyla şantiyeden çıkartabilir. Maddeye bağlı olarak. Müteahhide İşveren tarafından (veya namına) derhal bildirimde bulunulacak ve “Değişiklik Usulleri” başlıklı 13. “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2. kusur veya hasar giderildikten sonra 28 gün içerisinde bildirim yoluyla yapılacaktır. Eğer Müteahhit kusuru ve hasarı bildirilen bu tarihe kadar düzeltmemiş ise ve bu düzeltme çalışmalarının “Kusurların Giderilmesinin Maliyeti” başlıklı 11. 11. Müteahhidin işbu Madde uyarınca yükümlülükleri. İşverenin kusur ve hasarların giderilmesi için yaptığı makul harcamaları İşverene ödeyecektir. bu Demirbaş ve/veya Malzemelerin Kesin Kabul Döneminin bahse konu durdurma olmasaydı sona ereceği tarihten sonraki iki yıldan daha geç ortaya çıkan hiçbir kusur veya hasar için geçerli olmayacaktır.2 Madde gereğince masrafı Müteahhide ait olmak üzere gerçekleştirilecekse. Bölüm veya önemli bir Demirbaş. (b) Müşavirden “Kararlar” başlıklı 3.1.5. İşveren (kendi tercihine göre) aşağıdakileri yapabilir: (a) İşi kendi veya başkaları tarafından makul bir şekilde ve Maliyeti Müteahhide ait olmak üzere gerçekleştirebilir.

Müşavir.9 KESİN KABUL BELGESİ Müşavir.11. her iki Tarafın da bu tarihte ifa edilmemiş yükümlülüklerini tamamlama sorumluluğu baki kalacaktır. kusurun maliyeti Müteahhide ait olmak üzere giderilmesi gerekmedikçe. “Kusurların Giderilmesinin Maliyeti” başlıklı 11. Müteahhidin yükümlülüklerinin ifasını tamamladığı kabul edilmeyecektir. Müteahhidin işbu 11. 11. Müteahhit kalan Müteahhit Ekipmanı. Madde hükümlerine uymak için makul bir şekilde gereken şekilde. Kusur Bildirim Sürelerinin sonuncusun sona ermesinden itibaren 28 gün içerisinde ya da bundan sonra Müteahhit.1 ÖLÇÜLECEK İŞLER İşler. bu satış veya elden çıkarma ve Şantiyenin eski haline getirilmesi ile ilgili veya bunlara atfedilebilen masrafların kendisine ödenmesine hak kazanacaktır. Müteahhit. fazla malzeme. İşveren kalan eşyaları satabilir veya başka türlü elden çıkartabilir. Müşavirin yönetiminde. Eğer bu para İşverenin maliyetlerinden azsa. Müteahhit eksik kalan miktarı İşverene ödeyecektir. Maddeye göre. İşverenin. tüm Müteahhidin Dokümanlarını tedarik ettikten ve kusurların giderilmesi dahil olmak üzere bütün İşleri bitirip test ettiği zamanda Kesin Kabul Belgesini düzenleyecektir. 12. ne zaman İşlerin herhangi bir parçasının ölçülmesini talep ederse.8 MÜTEAHHİDİN ARAŞTIRMASI Müşavir tarafından talep edilirse.10 YERİNE GETİRİLMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kesin Kabul Belgesi verildikten sonra. ŞANTİYENİN TASFİYESİ Kesin Kabul Belgesinin alınması üzerine. herhangi bir kusurun nedenini araştıracaktır. Müteahhidin Temsilcisi: . çöp ve Geçici İşleri Şantiyeden kaldıracaktır. bu testler önceki testler için geçerli olan şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.2. Müşavir. bu Maddeye uygun olarak ölçülecek ve ödeme için değerlendirilecektir. İfa edilmemiş yükümlülüklerin doğasını ve ölçeğini kararlaştırmak üzere. Müteahhidin Temsilcisine makul bir süre öncesinden bildirimde bulunacaktır. riski ve masrafı. Sadece Kesin Kabul Belgesinin İşlerin kabulünü tesis ettiği kabul edilecektir. Kesin Kabul Belgesinin bir kopyası İşverene verilecektir. Müşavir tarafından. 11.7 ERİŞİM HAKKI Kesin Kabul Belgesi düzenlenene kadar ve İşverenin ve Lehtarın makul güvenlik kısıtlamalarına uyumsuz olduğu haller dışında.5. Satışlardan kalan bakiye para Müteahhide ödenecektir. düzeltme çalışmasının maliyetinden sorumlu Tarafa ait olmak üzere gerçekleştirilecek olmaları dışında. hurda. Maddeye göre araştırmanın Maliyeti artı makul bir kara onay veya karar verilecek ve bu miktar Sözleşme bedeline eklenecektir. 11. Müteahhidin Sözleşmeye göre yükümlülüklerini tamamladığı tarihi belirten Kesin Kabul Belgesini düzenleyip Müteahhide vermedikçe. Sözleşmenin yürürlükte kaldığı kabul edilecektir. “Kararlar” başlıklı 3. 11. İşlere erişim hakkı olacaktır. İşveren Kesin Kabul Belgesinin bir kopyasını aldıktan sonraki 28 gün içerisinde kaldırılmazsa.ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME 12. 11.“Kusurların Giderilmesinin Maliyeti” başlıklı 11. Maddeye göre.2. Eğer tüm bu eşyalar.

Müşavire kayıtların incelenmesinin talep edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde bildirimde bulunmuyorsa kayıtların doğru olduğu kabul edilecektir. Kabul Edilmiş Sözleşme Bedelinin %0. (i) işbu kalemin ölçülen miktarı. ilgili kalem birim fiyatı veya bedeli. (iii) işbu miktar değişimi. doğrudan %1’den fazla değiştiriyorsa ve iv) bu kalem Sözleşmede “sabit birim fiyatlı kalem” olarak belirtilmemişse. (ii ) işbu miktar değişimi. Müşavir tarafından (veya namına) yapılan ölçüm doğru olduğu kabul edilecektir.25% ini aşıyorsa. (a) Eğer. Sözleşmede işbu kalem için veya böyle bir kalem yoksa benzer bir iş için belirlenmiş birim fiyat veya bedel olacaktır. bahse konu kalemin birim Maliyetini.2 ÖLÇÜM YÖNTEMİ Sözleşmede başka türlüsü belirtilmedikçe ve yerel uygulama dikkate alınmaksızın: (a) Kalıcı İşlerin her bir kaleminin net güncel miktarı ölçülecektir. Kalıcı İşler ne zaman kayıtlardan ölçülecek olsa.5. bu kalemin Keşif Cetveli veya başka Cetvellerdeki miktarından %25’ten fazla değişirse. yukarıdaki 12. 12. Kabul Edilmiş Sözleşme Bedelinin 0. Maddelere uygun olarak onaylanan veya kararlaştırılan ölçümleri ve ilgili kalem birim fiyatını veya bedelini uygulamak suretiyle her bir iş kalemini değerlendirerek. iş kalemi için yeni bir birim fiyat veya bedel belirlenmesi uygun olacaktır. (ii) işbu miktar değişimi.01 ini aşıyorsa. Eğer Müteahhit hazır bulunmazsa kayıtların doğru olduğu kabul edilecektir.3 DEĞERLENDİRME Sözleşmede başka türlüsü belirtilmedikçe.(a) Müşavire ölçümleri yapmada yardımcı olmak üzere derhal eşlik edecek veya başka bir nitelikli temsilci gönderecektir ve (b) Müşavir tarafından talep edilen tüm detayları temin edecektir. bu kalem için belirlenmiş birim fiyatla çarpıldığında bulunan sonuç. Madde ile uyumlu olarak harekete geçecektir. Müteahhit talep edildiğinde ve talep edildiği şekilde. bu kalemin Keşif Cetveli veya başka Cetvellerdeki miktarından %10’dan fazla değişirse. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir kayıtları tekrar gözden geçirecek ve ya tasdik edecek veya değiştirecektir. “Kararlar” başlıklı 3. (a) Eğer. Müşavir.2. Her bir iş kalemi için. ve (b) Ölçüm yöntemi Keşif Cetveli veya diğer geçerli Cetvellere uygun olacaktır. Eğer Müteahhit katılamaz veya bir temsilci gönderemezse. 12. Eğer Müteahhit.1 ve 12. bu ölçümler Müşavir tarafından hazırlanacaktır. Sözleşme Bedelini onaylamak veya kararlaştırmak üzere. . kayıtları incelemek ve onaylamak üzere Müşavirle birlikte hazır bulunacak ve işbu kayıtlar onaylanınca imzalayacaktır. Sözleşmede başka türlüsü belirtildiği durumlar dışında. bu kalem için belirlenmiş birim fiyatla çarpıldığında bulunan sonuç. Eğer Müteahhit kayıtları inceler ve onaylamazsa ve/veya onay imzası vermezse. Ancak eğer aşağıdaki durumlar vuku bulursa. (i) işbu kalemin ölçülen miktarı. Müteahhit Müşavire kayıtların doğru olmadığı ileri sürülen hususlarda bildirimde bulunacaktır.

değeri üzerinde mutabakata varılmamış bir Değişikliğin bir parçasını (veya tamamını) oluşturduğunda. 13.DEĞİŞİKLİKLER VE AYARLAMALAR 13. Müşavir tarafından.1 DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI Değişiklikler.5. veya (b) Eğer. (b) İşin yapımından vazgeçilmesi. “Değişiklikler ve Ayarlamalar” başlıklı 13. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir. Sözleşmedeki herhangi bir kalem ile benzer özellikte olmamasından veya benzer koşullar altında gerçekleştirilmemesinden dolayı. doğrudan %1’den fazla değiştiriyorsa ve (iv) bu kalem Sözleşmede “sabit birim fiyatlı kalem” olarak belirtilmemişse. (c) Bu maliyet. İşler için Geçici Kabul Belgesini düzenlemeden önceki herhangi bir zamanda. Eğer Sözleşmedeki hiçbir birim fiyat veya bedel. bahse konu kalemin birim Maliyetini. yeni bir birim fiyat veya bedelin elde edilmesi için uygun değilse.4 YAPIMINDAN VAZGEÇİLEN İŞLER Herhangi bir İşin yapımından vazgeçilmesi. eğer. Eğer uygulanabilir görürse. Müşavire destekleyici ayrıntılarla birlikte bildirimde bulunacaktır. (i) bahse konu iş. makul bir kar ile birlikte ve ilgili diğer konuları dikkate alarak türetilecektir. “Kararlar” Başlıklı 3. Müteahhit her bir Değişikliği ifa edecek ve . uygun bir birim fiyat veya bedelin onaylandığı veya kararlaştırıldığı zamana kadar Ara Hakedişin düzenlenebilmesi için geçici bir birim fiyat veya bedel belirleyecektir. (ii) işbu kalem için Sözleşmede birim fiyat veya bedel belirtilmemişse ve (iii) bahse konu iş kaleminin. geçerli oldukları durumlarda yukarıdaki (a) ve/veya (b) bentlerinde tarif edilen hususları dikkate almak üzere yapılan makul ayarlamalarla birlikte. bahse konu Değişiklik için gerekli Malları kolayca temin edemediğini ifade eden bir bildirimi (destekleyici detaylarla birlikte) Müşavire derhal vermedikçe. bir talimat verilmesi veya Müteahhitten bir öneri sunmasının talep edilmesi suretiyle başlatılabilir. işin yapılmasının makul Maliyetinden. (a) Müteahhit. Bu durumda Müteahhit. Maddesine uyumlu bir şekilde Sözleşme Bedeline eklenecek bu maliyeti onaylamak ve kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. Madde kapsamında talimatlandırılmış ise. Müşavir işin yapılmasının maliyetini belirlemek için kamu otoriteleri tarafından yayınlanan birim fiyatlara başvurabilir. 12. yapımından vazgeçilen işin yerine yapılacak herhangi bir işin değerlendirmesine dahil olarak kabul edilmiyorsa. Müşavir. Sözleşmedeki ilgili/benzer birim fiyat veya bedellerden türetilecektir. işbu meblağın Sözleşme Miktarının bir kısmını oluşturmaması ile sonuçlanacaksa (veya sonuçlanmışsa). yeni birim fiyat veya bedel. Müteahhit. eğer İşin yapımından vazgeçilmemiş olsaydı Kabul Edilmiş Sözleşme Bedelinin bir kısmını oluşturan bir meblağ ile karşılanacağı varsayılacak olan bir maliyete maruz kalacaksa (veya kalmışsa). Sözleşmede belirtilmiş herhangi bir birim fiyat veya bedel uygun değilse Her bir yeni birim fiyat ve bedel.(iii) işbu miktar değişimi.

(iii) bitmiş İşlerin verimliliğini veya İşveren için değerini geliştirecek. (c) İşlerin herhangi bir parçasının kotlarında. Müşavir bu talimatı iptal edecek. Demirbaş. Maddenin (a) ve (d) bentleri geçerli olacaktır ve.bunlara bağlı olacaktır. (b) İşin herhangi bir kaleminin niteliğinde ve diğer özelliklerinde değişiklikler. Müteahhit Kalıcı İşlerde herhangi bir değişiklik ve/veya modifikasyon yapmayacaktır. (b) “Müteahhidin Genel Yükümlülükleri” başlıklı 4. veya (f) İşlerin gerçekleştirilme sırası veya zamanlamasında değişiklikler. konumlarında ve/veya boyutlarında değişiklikler. iki Taraf tarafından başka türlü mutabık olunmadıkça: (a) bu kısmın tasarımı Müteahhit tarafından yapılacaktır.8. Müşavire sunabilir: (i) işlerin tamamlanmasını hızlandıracak. Maddede listelenen kalemleri kapsayacaktır. Her bir Değişiklik aşağıdakileri kapsayabilir: (a) Sözleşmede yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarındaki değişiklikler (ancak işbu değişiklikler illaki bir Değişiklik meydana getirmez). Maddesine uyumlu bir şekilde Sözleşme bedeline eklenecek bir ücreti onaylamak ve karar vermek üzere harekete geçecektir.2 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Müteahhit. herhangi bir işin yapımından vazgeçilmesi. Müşavir bir değişiklik talimatı veya onayı vermedikçe ve verene kadar.3.5. sondaj kuyuları ve diğer test ve keşif işleri de dahil olmak üzere. 13. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra. (d) Başkaları tarafından yapılacak olmadığı sürece. Bu ücret aşağıdaki tutarlar arasındaki farkın yarısı (%50’si) olacaktır: (i) “Kanunda Değişikliklere Göre Ayarlamalar” başlıklı 13. Madde gereğince yapılan ayarlamalar hariç.1. (ii) İşverenin İşleri gerçekleştirme. (c) Eğer bu değişiklik bu kısmın sözleşme değerinde bir indirime neden oluyorsa. Malzeme veya hizmetler. beklenen ömür veya işletme verimliliğinde azalmayı hesaba katılmak üzere. Ancak eğer i)’in tutarı ii)’nin tutarından düşük ise ücret olmayacaktır. Kalitede. veya (iv) İşverenin başka türlü faydasına olacak Teklif. bahse konu değişiklikten kaynaklanan işbu Sözleşme değerindeki indirim ve (ii) Değişen İşlerin İşveren için değerindeki azalma (eğer varsa). masrafı Müteahhide ait olarak hazırlanacaktır ve “Değişiklik Usulü” başlıklı 13. Eğer Müşavir tarafından onaylanan bir teklif. Kalıcı İşlerin bir kısmının tasarımında bir değişikliği içeriyorsa. . ilgili Bitirme Testleri.7 Madde ve “Maliyette Değişiklikler İçin Ayarlamalar” başlıklı 13. teyit edecek veya değiştirecektir. (e) Kalıcı İşler için gerekli olan ek iş. bakma veya işletme maliyetini düşürecek. Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. uygulandığı takdirde aşağıdakileri sağlayacak bir yazılı öneriyi herhangi bir zamanda.

Teklifin Ekinde belirtilen yüzde oranı uygulanacaktır. Müşavirin talimat verdiği şekilde. malzemeler veya hizmetlerin tutarlarını kapsayacaktır. Eğer Sözleşmede bir Yevmiyeli İşler Cetveli yer almıyorsa bu Madde uygulanmayacaktır. 13.3 Madde gereğince iş programında ve Bitirme Süresinde gerek duyulan modifikasyonlar için önerisi. “Program” başlıklı 8. Müteahhit ise bahse konu talimatı tebellüğ ettiğini bildirecektir. yalnızca Müşavirin talimatlarına uygun olarak kullanılacaktır ve Sözleşme Bedeli buna göre ayarlanacaktır. faturaları. Malzeme veya servisler için Sözleşme Bedeline aşağıdakilerin eklenmesi. Sözleşme Bedelinin birden fazla para biriminde ödenmesine izin veriyorsa. Eğer bu şekilde bir oran mevcut değilse. ve (c) Müteahhidin Değişikliğin değerlendirilmesi için önerisi Müşavir bu teklifi (“Değer Mühendisliği” başlıklı 13. bir ayarlama üzerinde mutabakata varıldığı. atanmış bir Taşerondan (“Atanmış Taşeronlar” başlıklı 5. bütün veya kısmi olarak. makbuzları ve hesapları veya alındı makbuzlarını kanıt olarak ibraz edecektir. her bir geçerli para biriminde ödenecek miktarlar belirtilecektir. 13. (i) Müteahhit tarafından ödenen (veya ödenecek ) gerçek tutarlar ve (ii) İşbu gerçek tutarlara. ret veya düzeltmeyle yanıt verecektir. Malzemeler ve hizmetler dahil olmak üzere) ve “Değişiklik Usulü” başlıklı 13. Müteahhide ödenen toplam tutar. Her bir Yedek Akçe için Müşavir aşağıdaki talimatları verebilir: (a) İşin Müteahhit tarafından ifa edilmesi (temin edilecek Demirbaş. Müteahhitten öneri talep ediyorsa.6 YEVMİYELİ İŞLER Müşavir küçük veya arızi yapıdaki işler için. Müteahhit yanıt beklerken hiçbir işi geciktirmeyecektir. Her bir Değişiklik ifası talimatı. yukarıda belirtildiği şekilde. Müşavir bu Madde gereğince başka türlü talimat veya onay vermedikçe “Ölçüm ve Değerlendirme” başlıklı 12. Madde de tanımlandığı gibi) veya başka yerden satın alınması ve işbu Demirbaş.2 Madde kapsamında ya da başka türlü) tebellüğ ettikten sonra.4 GEÇERLİ PARA BİRİMLERİNDE ÖDEME Eğer Sözleşme.3 Madde uyarınca değerlendirilmesi. Değişiklik yapılan işlerin Maliyetinin güncel veya beklenen para birimi oranlarına ve Sözleme Fiyatının ödenmesi için belirlenmiş çeşitli para birimlerinin oranlarına referans verilecektir.3 DEĞİŞİKLİK USULÜ Eğer Müşavir bir Değişiklik talimatını vermeden önce. ve/veya (b) Demirbaş. Müteahhit mümkün olan en kısa zamanda ya bu talebe uyamama (durum buysa) sebeplerini ya da aşağıdakileri sunarak yazılı olarak yanıt verecektir: (a) Yapılması önerilen işin bir tanımı ve ifası için bir program. (b) Müteahhidin.5 YEDEK AKÇE Her bir Yedek Akçe. .13. Bu durumda İş. yalnızca Yedek Akçenin ilgili olduğu iş. Maliyetlerin kaydedilmesi için gereksinimlerle birlikte Müşavir tarafından Müteahhide verilecek. Sözleşmeye dahil edilmiş olan Yevmiyeli İşler Cetveli uyarınca değerlendirilecektir ve aşağıdaki usuller uygulanacaktır. Maddeye uygun olarak değerlendirilecektir. Malzemeler veya servislerin Müteahhit tarafından. onay. Değişikliğin yevmiye esasıyla yapılması talimatı verebilir. ayarlama onaylandığı veya kararlaştırıldığı zaman. Bu amaçla. ilgili Cetvellerde belirtilen ilgili yüzde oranının (eğer mevcutsa) uygulanması suretiyle hesaplanmış genel giderler ve kar için bir tutar. Her bir Değişiklik. fiyat tekliflerini. mümkün olan en kısa zamanda. 13. Müteahhit Müşavir tarafından talep edildiği zaman.

3. ilgili para birimi cinsinden tahmini sözleşme değerine uygulanacak ayarlayıcı çarpandır (“n” dönemi. fiyat tekliflerini Müşavire sunacaktır. Maddeye göre şunlara hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise. Mallar için faturaları. formüller kullanılarak tespit edilecektir. uygulanacak ayarlama. Maddesine uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. önceki günün işini gerçekleştirmek için kullanılan kaynakların aşağıdaki detaylarını içeren doğru ve kesin beyannameyi çift nüsha halinde Müşavire teslim edecektir: (a) Müteahhit Personelinin isimleri.5. her beyannamenin bir kopyası Müşavir tarafından imzalanacak ve Müteahhide geri verilecektir. Mallar ve İşin diğer girdilerinin maliyetlerindeki artış veya azalışlar için ayarlanacaktır. “Ara Hakediş Ödeme Sertifikası İçin Başvuru” başlıklı 14. Müteahhide ödenecek miktarlar. bu gecikme için süre uzatımı ve (b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. Pn = a + b (Ln/Lo)+ c (En/Eo)+ d (Mn/Mo)+…. Müteahhit ödeme için başvurduğunda. Müteahhit işbu kaynakların fiyatlandırılmış beyannamelerini. Günlük İşler Cetvelinde ödeme yapılmayacağı belirtilen kalemler hariç olmak üzere. Kabul Edilmiş Sözleşme Tutarının maliyetlerdeki diğer beklenmedik artış veya azalışları karşılayacak miktarları içerdiği kabul edilecektir. Burada. (b) Müteahhidin Ekipmanının ve Geçici İşlerin tanımı. Madde uyarınca bir sonraki Hakedişe dahil edilmelerinden önce Müşavire sunacaktır. Maliyetlerdeki herhangi bir artış veya azalışın tam tazmininin işbu madde veya diğer Maddelerdeki hükümler tarafından karşılanmadığı ölçüde. Eğer böyle bir ayarlama verileri tablosu mevcut değilse. 13. Müteahhide ödenecek ayarlanmamış miktara (İlgili Cetvele göre değerlendirildiği ve Ödeme Sertifikasında onaylandığı biçimde). Eğer bu Madde uygulanıyorsa. Müteahhit Müşavire bir bildirimde bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20. bu Maddede belirtilen formüle göre tespit edilen tutarların eklenmesi veya eksiltilmesi suretiyle.8 MALİYETTEKİ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN AYARLAMALAR İşbu Maddede. türü ve zamanları ve (c) Kullanılan Demirbaş ve Malzemelerin miktarları ve türleri.İş için Malları sipariş vermeden önce Müteahhit. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3. görevleri ve zamanları. “n” döneminde yapılmış işin. Eğer Müteahhit. Sözleşme Bedelinin ödenebildiği her bir para birimi için. “Pn”. 13. Ülkenin Kanunlarındaki bir değişiklikten (yeni Kanunların gelişi ve var olan Kanunların lağvedilmesi veya tadil edilmesi dahil) veya işbu Kanunların hukuki veya resmi hükümet yorumlarındaki bir değişiklikten kaynaklanan Maliyet artış veya azalışının dikkate alınmasını sağlamak üzere ayarlanacaktır. Eğer doğruysa veya üzerinde mutabık kalındığında. işgücü.4 Madde gereğince.7 KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN AYARLAMALAR Sözleşme Bedeli. “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8. Teklifin Ekinde yer alan doldurulmuş ayarlama verileri tablosu anlamına gelir.1. Müteahhit her gün için. Teklifin Ekinde başka türlü belirtilmedikçe bir aydır) . Müteahhidin Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesini etkileyen ve Baz Tarihten sonra meydana gelen. Kanunlarda veya bahse konu yorumlarda Baz Tarihten sonra meydana gelen işbu değişiklikler bir gecikme yaşarsa (veya yaşayacaksa) ve/veya Maliyete maruz kalırsa (veya kalacak olursa). bu Madde uygulanmayacaktır. makbuzları ve hesapları veya alındı makbuzlarını sunacaktır. “ayarlama verileri tablosu”.

“b”. Güncel maliyet endeksi mevcut olduğu zaman ayarlama buna göre tekrar hesaplanacaktır. bununla birlikte bu tarihler (ve dolayısıyla bu değerler) baz maliyet endekslerine tekabül etmeyebilir. ve . baz maliyet endeksleri veya referans fiyatlarıdır. Eğer bunların kaynakları şüpheliyse.1 SÖZLEŞME BEDELİ Özel Koşullarda başka türlüsü belirtilmedikçe. bundan sonra fiyatların ayarlaması aşağıdakilerden İşverene daha çok fayda sağlayanı kullanılarak yapılacaktır. … . ilgili ayarlama verileri tablosunda belirtilen katsayılardı. “d”.“a”. “Kanunda Değişikliklere Göre Ayarlamalar” başlıklı 13. (c) Keşif Cetvelinde veya diğer Cetvellerde gösterilen miktarlar tahmini miktarlar olup. İşin gerçekleştirilmesiyle ilgili her maliyet unsurunun tahmini oranını temsil eden. “c”. Eğer Müteahhit İşi Bitirme Süresi içerisinde bitirmeyi başaramazsa.SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME 14. (a) Sözleşme Bedeli. “En”. aşağıdakiler için fiili veya doğru miktarlar olarak kabul edilemezler. dengesiz veya uygulanamaz hale geldilerse ayarlanacaktır. Tabloda belirtilen “Para birimi endeksinin” ilgili ödeme para birimi olmadığı durumlarda. “n” dönemi için güncel maliyet endeksleri veya referans fiyatlarıdır “Ln”. endekslerin belirtilen tarihlerdeki (sırasıyla tablonun dördüncü ve beşinci kolonlarında belirtilen) değerlerine. Madde uyarınca onaylanacak veya kararlaştırılacak ve Sözleşmeye uygun olarak ayarlamaya tabi olacaktır. harçları ve ücretleri ödeyecektir ve Sözleşme Bedeli. Müşavir tarafından belirlenecektir. ilgili Ödeme Sertifikasının ait olduğu dönemin son gününden 49 gün önceki tarihte geçerli olan ve ilgili ödemenin para biriminde ifade edilen. 14. “Ln”. Maddede belirtilen durumlar dışında bu maliyetlerden hiçbiri için ayarlanmayacaktır. bu tablolanmış maliyet unsurları işgücü. Her bir güncel maliyet endeksinin mevcut olacağı zamana kadar. veya (ii) güncel endeks veya fiyatlar Ayarlama verileri tablosunda belirtilen her maliyet faktörü için ağırlıklar (katsayılar). Değişiklikler sonucunda mantıksız.7. “Değerlendirme” başlıklı 12. (b) Müteahhit Sözleşmeye göre ödemesi gereken bütün vergileri. Ayarlama verileri tablosunda belirtilen maliyet endeksleri veya referans fiyatları kullanılacaktır. …. ekipman ve malzemeler gibi kaynakları gösteriyor olabilirler. kaynağın açıkça belirlenebilmesi için referans verilecektir. Bu amaçla. (i) ya İşlerin Bitirme Süresinin sona erdiği tarihten 49 gün öncesindeki tarihte geçerli endeks veya fiyatlar. her bir ilgili tablolanmış maliyet unsuru için. (i) Müteahhidin gerçekleştirmesi gereken İşlerin miktarı veya (ii) Ölçüm ve değerlendirme” başlıklı 12. Baz Tarihte geçerli olan ve ilgili ödemenin para biriminde ifade edilen. her endeks ilgili ödemenin para birimine. endeksin geçerli olması gereken yukarıdaki tarihte Ülkenin merkez bankası tarafından belirlenmiş satış kuru ile çevrilecektir.3. her bir ilgili tablolanmış maliyet unsuru için. “En”. sözleşmeden doğan ödemelerin ayarlanamayan kısmını temsil eden sabit bir katsayıdır. ilgili ayarlama verileri tablosunda belirtilen. yalnızca. “Mo”. “Mn”. Maddenin amaçları için. Müşavir Ara Ödeme Sertifikasının düzenlenmesi için geçici endeks belirleyecektir.

İşler için Geçici Kabul Belgesi düzenlenmeden veya İşlerin. Müteahhit teminatın geçerlilik süresini avans ödemesi geri ödenene kadar uzatacaktır. Teklifin Ekinde başka yüzdeler belirtilmedikçe: (a) Kesintiler. avans ödemesi geri ödenene kadar yapılacaktır. 14. aşamalı olarak. işbu zamandaki borç bakiyesinin tamamının vadesi gelmiş ve Müteahhit tarafından İşverene ödenecektir.d) Müteahhit. Madde uyarınca Kesin Teminat. hak ettiğini düşündüğü tutarları ayrıntılı olarak gösteren bir Hakedişi. avans ödemesi geri ödenene kadar geçerli ve infaz edilebilir olmasını temin edecektir. Bu teminat. Eğer avans ödemesi. ilk taksit için bir Ara Hakediş Ödeme Sertifikası düzenleyecektir.21. “Müteahhit Tarafından Askıya Alma ve Fesih” başlıklı 16. (i) “Kesin Teminat” başlıklı 4. altı kopya olarak Müşavire sunacaktır. 14. “İşveren Tarafından Fesih” başlıklı 15. Madde. Madde gereğince o ayki ilerlemeyi gösteren rapor dahil olmak üzere destekleyici belgelerle birlikte. İşveren bu teminatı almadıkça ve alana kadar veya toplam avans ödemesi.2. listelenen sırada içerecektir: (a) Ayın sonuna kadar gerçekleştirilen İşlerin tahmini sözleşme değeri ve aynı süre zarfında hazırlanan Müteahhidin Dokümanları (Değişiklikler dahil ancak aşağıda b)’den g) bendine kadar tanımlanan kalemler hariç olmak üzere) . bir Hakediş (“Ara Hakediş Ödeme Sertifikası İçin Başvuru” başlıklı 14. Ödeme Sertifikasında yüzde kesintileri yapılmak yoluyla geri ödenecektir. ve Özel Koşulların ekinde yer alan şekilde veya İşveren tarafından onaylanmış başka bir şekilde olacaktır. Kabul Edilmiş Sözleme Tutarından Yedek Akçenin minha edilmesiyle bulunan tutarın yüzde onunu (%10) aştığı Ödeme Sertifikasında başlayacaktır ve (b) Kesintiler. Müteahhit tarafından geri ödenerek Ödeme Sertifikalarında gösterilen miktar kadar azaltılabilir. Madde (duruma göre) uyarınca fesih edilmesinden önce geri ödenmemiş olursa. “İlerleme Raporları” başlıklı 4. Avans ödemesi. Teklifin Ekinde belirtilmiyorsa bu Madde uygulanmayacaktır.3 ARA ÖDEME SERTİFİKALARI İÇİN BAŞVURULMASI Müteahhit her ayın sonunda. Eğer teminatın şartlarında en son geçerlilik tarihi belirtiliyorsa ve avans ödemesi bu tarihten 28 gün önce geri ödenmemiş ise. Müteahhit teminatın.3. Toplam avans ödemesi. Madde veya “Fors Majör “ başlıklı 19. (ii) miktar ve para birimi bakımından avans ödemesine eşit bir teminat teslim aldıktan sonra. Madde uyarınca) tebellüğ ettikten ve İşveren aşağıdakileri. İşveren tarafından onaylanmış bir tüzel kişilik tarafından ve İşveren tarafından onaylanmış bir ülke içerisinden (veya başka bir hükümet) verilecektir.2 AVANS ÖDEMESİ Müteahhit işbu Madde gereğince bir teminat ibraz ettiği zaman. Cetvellerdeki her bir götürü bedelin önerilen dökümünü Müşavire sunacaktır. Başlangıç Tarihinden sonraki 28 gün içerisinde. Müşavir. Hakediş. İşveren mobilizasyon için faizsiz bir kredi olarak bir avans ödemesi yapacaktır. avans ödemesinin para birimlerinde ve oranlarında. sertifikalandırılmış ara ödemelerin toplam tutarının (avans ödemesi ve kesintiler ve nakit teminatın geri ödemeleri hariç olmak üzere). geçerli para birimi ve oranlar Teklifin Ekinde belirtildiği gibi olacaktır. taksitlerin sayısı ve zamanı (eğer birden fazlaysa). ancak işbu teminatın miktarı. Müşavir tarafından onaylanmış bir formda. Müşavir. Sözleşme Bedelinin ödenebilir olduğu çeşitli para birimlerinde ifade edilecek olan aşağıdaki kalemleri (geçerli oldukları sürece). her Ödeme Sertifikasının miktarının (avans ödemesi ve kesintiler ve teminat kesintisinin geri ödemesi hariç) dörtte biri (%25) amortisman oranı ile. Ödeme Sertifikalarını hazırlarken dökümü dikkate alabilir ama ona bağlı değildir.

5.3. Müşavir “Kararlar” başlıklı 3. 14.3. Sözleşme uyarınca veya başka türlü ödenmesi gerekebilecek. Teklifin Ekinde belirtilen nakit teminat yüzde oranının. (i) Kayıtları (siparişler. yukarıdaki maddelerde belirtilen tutarların toplamına uygulanması suretiyle hesaplanan. Müteahhit her bir üç aylık dönemde ödenmesini beklediği ödemelerin bağlayıcı olmayan tahminini sunacaktır.2 Madde uyarınca. ve bu kayıtlar denetim için mevcuttur . (a) Bu cetvelde belirtilen taksitler. İşler gerçekleştirilmesinde elde edilen fiili ilerlemeyle ilişkili olarak tanımlanmadıysa ve eğer fiili ilerleme bu ödeme cetvelinin baz aldığı ilerlemeden daha azsa. Eğer aşağıdaki koşullar karşılanıyorsa Müşavir her eklemeyi kararlaştıracak ve hakedişe bağlayacaktır: (a) Müteahhit aşağıdakileri yapmıştır. (i)Kalıcı İşlere dahil edilmek üzere Şantiyeye gönderilen Demirbaş ve Malzemeler için bir tutar ve (ii) İşbu Demirbaş ve Malzemelerin sözleşme değerleri. Maddeye uyumlu bir şekilde. alındı makbuzları. “Ara Ödeme Sertifikaları İçin Başvuru” başlıklı 14. (d) “Avans Ödemesi” başlıklı 14. Sözleşme Bedelinin ödeneceği taksitleri gösteren bir ödemeler cetveli içeriyorsa. Revize tahminler. bu cetvelde başka türlü belirtilmedikçe.5 Madde uygulanmayacaktır ve (c) Eğer bu taksitler. İşler için Geçici Kabul Belgesi düzenlene kadar üçer aylık aralıklarla sunulacaktır.4 ÖDEMELER CETVELİ Eğer Sözleşme. Madde gereğince olanlar da dahil olmak üzere. Ara Ödeme Sertifikaları 14.(b) “Kanunda Değişikliklere Göre Ayarlamalar” başlıklı 13. nakit teminat olarak kesilecek tutarlar.5 Madde gereğince Demirbaşlar ve Malzemeler için eklenecek ve kesilecek tutarlar (f) “Talepler. İlk tahmin Başlama Tarihinden sonra 42 gün içerisinde sunulacaktır. Anlaşmazlıklar ve Tahkim” başlıklı 20. Maddenin (a) bendi çerçevesinde. bir kesinti Eğer aşağıdaki (b)( i) veya (c) (i) bentlerinde atıfta bulunulan listeler Teklifin Ekine dahil değilse bu Madde uygulanmayacaktır. (c) İşveren tarafından nakit teminat olarak tutulan miktar Teklifin Ekinde yer alan toplam nakit teminat (eğer varsa) sınırına ulaşana kadar. Avans ödemesi veya geri ödemesi olarak eklenecek ve kesilecek tutarlar (e) “İşler İçin Planlanan Demirbaşlar ve Malzemeler” başlıklı 14. “Ara Hakediş Ödeme Sertifikası İçin Başvuru” başlıklı 14. maliyetler ve Demirbaş ve Malzemelerin kullanımı dahil) tatmin edici bir şekilde tutulmuştur. (b) “İşler İçin Planlanan Demirbaşlar ve Malzemeler” başlıklı 14.3. Madde ve “Maliyette Değişikliklere Göre Ayarlamalar” başlıklı 13. Maddenin (a) bendi uyarınca Kalıcı İşlerin bir parçası olarak dahil edildiğinde.5 İŞLER İÇİN PLANLANAN TESİSLER VE MALZEMELER (İHZARAT) Eğer bu Madde geçerli ise. revize edilmiş taksitlere onay veya karar vermek üzere harekete geçecektir ve bu revizyon fiili ilerlemenin. tahmini sözleşme değerleri olacaklardır.7. diğer eklemeler ve kesintiler (g) Önceki tüm Ödeme Sertifikalarıyla sertifikalandırılan tutarların minhası 14. Eğer Sözleşme bir ödemeler cetveli içermiyorsa. önceden baz olarak alınan ilerlemeden ne kadar daha az olduğunu dikkate alacaktır.8 Madde gereğince kanunda değişiklik ve maliyette değişiklikler için eklenecek ve kesilecek tutarlar. Maddenin e) bendi uyarınca aşağıdakileri kapsayacaktır.

destekleyici ayrıntılarla birlikte düzenleyerek İşverene verecektir. Yukarıda anlatılandan başka hiçbir nedenle. Maddenin (a) bendi uyarınca bahse konu demirbaş ve malzemelerin sözleşme değeri hakedişe dahil edildiğinde yapılacak olan ödemenin para birimleriyle aynı olacaktır. Müşavir Müteahhide uygun şekilde bildirimde bulunacaktır. İşler için Geçici Kabul Belgesi düzenlenmeden önce. Müşavirin Teklifin Ekinde belirtilen Minimum Ara Ödeme Sertifikası (eğer varsa) tutarından daha az tutarda (nakit teminat ve diğer kesintilerden sonra) bir Ara Hakediş Ödeme Sertifikası düzenlemek yükümlülüğü olmayacaktır. Maddede bahsedilen forma benzer bir şekilde olabilir ve Demirbaş ve Malzemeler Şantiyede düzenli bir şekilde depolanana ve kaybolma. Müşavirin. Şantiye gitmek üzere sevk edilmişlerdir. (i) Teklifin Ekinde. bununla birlikte. Bundan sonra Müşavir. ilgili Demirbaş ve Malzemeler için işbu ek tutara denk ve aynı para birimlerinde ve oranlarda olan uygulanabilir kesintiyi içerecektir. (b) İlgili Demirbaş ve Malzemeler ya. Ara Hakediş Ödeme Sertifikaları alıkonulmayacaktır. adil olarak tespit ettiği ödenecek miktarı belirten bir Ara Hakediş Ödeme Sertifikasını. Demirbaş ve Malzemeler için tespit ettiği maliyetin (Şantiyeye sevkiyat dahil) yüzde seksenine denk olacaktır. İşbu sözleşme değeri hakedişe dâhil edildiği zaman düzenlenecek Ödeme Sertifikası. (i) Teklifin Ekinde şantiyeye getirildikleri zaman ödeme için listelenen demirbaş veya malzemelerdir. hasar veya bozulmaya karşı korunmuşlardır ve Sözleşmeye uyumlu gibi görünmektedirler Hakedişe bağlanacak ek tutar.(ii) Demirbaş ve Malzemelerin satın alınması ve Şantiyeye getirilmesinin Maliyetine dair bir beyannameyi (hakedişi). (ii) Sözleşmeye uygun bir şekilde Ülkeye. 14. bu işin veya yükümlülüğün değeri iş veya yükümlülük ifa edilene kadar alıkonulabilir. hasar veya bozulmaya karşı korunana kadar geçerli olacaktır) ile birlikte sunulan muntazam bir yükleme konşimentosu ve sevkiyata dair başka bir kanıt evrakında tanımlanmıştırlar (c) ya da İlgili Demirbaş ve Malzemeler. ve (iii) Müşavire. nakliye ücreti ve sigortanın ödendiğine dair kanıtlar. yüklendikleri zaman ödeme için listelenen demirbaş veya malzemelerdir. Bu durumda. . düzeltme ve yenileme tamamlanana kadar alıkoyulabilir ve/veya (b) Eğer Müteahhit bir işi veya yükümlülüğü Sözleşmeye uygun olarak ifa etmemişse veya ifa etmiyorsa ve bu durum Müşavir tarafından kendisine bildirilmiş ise. makul bir şekilde talep edilen diğer başka dokümanlar ve İşveren tarafından onaylanmış bir tüzel kişilik tarafından düzenlenmiş ve İşveren tarafından onaylanan bir formatta olan. (ii) Şantiyeye getirilmiş ve düzenli bir şekilde depolanmış. tatmin edici kanıtlarla destekleyerek sunmuştur Ve. Kesin Teminatı teslim alıp onaylayana kadar hiçbir tutar sertifikalandırılmayacak veya ödenmeyecektir. Ancak. bu Maddede belirtilen dokümanları ve Demirbaş ve Malzemelerin sözleşme değerini dikkate alarak. bir Hakedişi destekleyici dokümanlarla birlikte tebellüğ ettikten sonraki 28 gün içerisinde. kaybolma.2. düzeltme veya yenileme maliyeti. bu Madde uyarınca ödenecek tutara eşit tutar ve para birimlerinde bir banka garantisi (işbu garanti Avans Ödemesi başlıklı 14. (a) Eğer Müteahhit tarafından temin edilen bir şey veya yapılan bir iş Sözleşmeye uyumlu değilse. “Ara Hakediş Ödeme Sertifikası İçin Başvuru” başlıklı 14.6 ARA ÖDEME SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİ İşveren.3. İşbu ek tutar için para birimleri.

Türkiye tarafından imza edilmiş geçerli çifte vergilendirme antlaşmaları hükümlerine göre Türkiye’de bulunuyor ise Türkiye vergi sistemine göre Türkiye’de vergilendirilecektir. (b) Her bir Ara Sertifikada sertifikalandırılan miktarı. (b) bendindeki durumda Ara Ödeme Sertifikasının düzenlendiği tarihe bakılmaksızın. Türk Gelir/Kurumlar Vergisi mevzuatına göre. C serisinde her aybaşı yayınlanan. bu finansman masrafları ödeme yapılacak para biriminin ülkesindeki merkez bankasının ıskonto oranının üç yüzde puanı üzerindeki senelik orana göre hesaplanacaktır ve bu para birimiyle ödenecektir. Geç ödeme faizi. (a) Avans ödemesinin ilk taksitini. süresi bir takvim yılını aşan inşaat ve onarım işlerine ait. 14. 14. Ödeme Sertifikasının Müşavirin kabul. herhangi bir Ödeme Sertifikasında. olur veya tatminini gösterdiği kabul edilmeyecektir. masraflar veya maliyetlerin Müteahhide tazmini hususunda sorumlu tutulmayacaktır. . İşbu finansman masrafları. Hakedişi destekleyici belgelerle birlikte tebellüğ ettikten sonraki 77 gün içerisinde (c) Kesin Ödeme Sertifikasında sertifikalandırılan miktarı. kendisi tarafından Müteahhide Sözleşme kapsamında ödenen herhangi bir tutarın havale edilmesi ile bağlantılı olarak Müteahhidin bankası tarafından tahakkuk ettirilen ücretler. “Ödeme” başlıklı 14. ilgili son ödeme tarihinin içinde bulunduğu ayın ilk günü yayınlanmış olan oran artı 3. Müteahhide ödemeleri aşağıdaki zamanlarda yapacaktır.7. ve (c) Kesin Ödeme Sertifikasında sertifikalandırılan miktarı. Müşavir.7. Avrupa Merkez Bankası tarafından. Müşavir. “Avans Ödemesi” başlıklı 14. Maddede ödeme için belirlenen tarihte başladığı farz edilecektir. stopaj vergisi kesintisine tabidir.5 yüzde oranı ile hesaplanacak ve Euro olarak ödenecektir. Madde ve “Avans Ödemesi” başlıklı 14. faizi aylık olarak birleştirilen finansman masraflarını almaya hak kazanacaktır. İşveren işbu Ödeme Sertifikasını tebellüğ ettikten sonraki 56 gün içerisinde (a) Avans ödemesini. EU sözleşmelerinden kaynaklanan kar ve/veya gelir. onay. Özel Koşullarda başka türlüsü belirtilmedikçe. avans ödemeleri de dahil olmak üzere tüm ödemeler.Müşavir. İşveren. Madde uygun şekilde ödeme almıyorsa.2.7 ÖDEME İşveren. Müteahhit.2 Madde gereğince alması gereken dokümanları teslim aldıktan sonraki 21 gün içerisinde ( hangisi daha geçse) (b) Her bir Ara Ödeme Sertifikasında sertifikalandırılan miktarı. Sözleşmede belirlenmiş ödeme ülkesinde (bu para birimi için) Müteahhit tarafından belirlenen banka hesabına yapılacaktır. “Ödeme” başlıklı 14. Volume 6 – Vergi ve Gümrük Düzenlemelerinde belirtildiği üzere. Bu dönemin. gecikme dönemi süresince ödenmeyen miktarlar üzerinden.8 GECİKMELİ ÖDEME Eğer Müteahhit. İşveren işbu Ödeme Sertifikasını tebellüğ ettikten sonraki 77 gün içerisinde Her para biriminde ödenmesi gereken tutarın ödemesi.2 Madde gereğince alması gereken dokümanları teslim aldıktan sonraki 56 gün içerisinde . önceki herhangi bir Ödeme Sertifikasında uygun şekilde yapılması gereken herhangi bir düzeltme veya tashihi yapabilir. Kabul Mektubunun düzenlenmesinden sonraki 42 gün içerisinde veya “Kesin Teminat” başlıklı 4. eğer işbu karı ve/veya geliri elde eden gerçek ve/veya tüzel kişilerin daimi işyerleri veya sabit üsleri. bankanın Euro cinsindeki ana refinansman işlemlerine uygulanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi. ilgili son ödeme tarihi ile paranın İşverenin hesabından çıktığı tarih arasındaki zamana uygulanacaktır. Hakedişi destekleyici belgelerle birlikte tebellüğ ettikten sonraki 56 gün içerisinde.

Bölüm veya kısmın tahmini sözleşme değerinin. “Kanunda Değişiklikler İçin Ayarlamalar” başlıklı 13. Madde ve “Maliyette Değişiklikler İçin Ayarlamalar” başlıklı 13. Müteahhit. Bu oranlar hesaplanırken. Nakit Teminatın ikinci yarısının belli bir oranı sertifikalandırılacak ve işbu Bölüm için Kesin Kabul Döneminin sona ermesinden hemen sonra ödenecektir. İşlerin bir Bölümü veya kısmı için düzenleniyorsa. işbu teminatın Nakit Teminatın ikinci yarısının miktarında ve para biriminde olmasını ve 4.11 KESİN ÖDEME SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURULMASI Müteahhit. Gerekli teminat İşveren tarafından teslim alındığında.7. tahmini tutarlar ayrı olarak gösterilecektir. Müteahhit İşleri gerçekleştirip bitirene ve kusurları giderene kadar geçerli ve infaz edilebilir olmasını sağlayacaktır. Müteahhit. 14.2 maddesinde Kesin Teminat için belirtildiği şekilde. Kesin Kabul Belgesini tebellüğ ettikten sonraki 56 gün içerisinde. Kesin Kabul Dönemlerinin en sonuncusunun sona ermesinden hemen sonra.6. eğer “Kusur Sorumluluğu” başlıklı 11.Müteahhit bu ödemeye resmi bildirim veya sertifikalandırma olmadan ve diğer haklarına veya hukuki yollara başvurma hakkına halel gelmeksizin hak kazanacaktır. Madde kapsamında yapılan ayarlamalar dikkate alınmayacaktır.9 NAKİT TEMİNATIN ÖDENMESİ İşler için Geçici Kabul Belgesi düzenlendiği zaman. “Ara Hakediş Ödeme Sertifikası İçin Başvuru” başlıklı 14. Maddeye uyumlu bir şekilde. Bu oran. iş ifa edilene kadar imtina edebilir. Nakit Teminatın belli bir oranı sertifikalandırılacak ve ödenecektir. Sözleşme uyarınca yapılan tüm işlerin değeri (b) Müteahhidin ödenmesi gerektiğini düşündüğü herhangi ilave tutarlar ve (c) Müteahhidin Sözleşme kapsamında kendisine ileride ödenmesi gerekeceğini düşündüğü diğer tutarların tahmini miktarı. Eğer Geçici Kabul Belgesi. tahmini son Sözleşme Bedeline bölünmesi ile hesaplanan oranın beşte ikisi (%40) kadar olacaktır. Nakit Teminatın ikinci yarısının bir teminat karşılığı serbest bırakılması. Nakit Teminatın ilk yarısı Müteahhide ödenmek üzere Müşavir tarafından sertifikalandırılacaktır. Müşavir bu işin tahmini maliyetinin sertifikalandırılmasından. Nakit Teminatın ikinci kısmı Müşavir tarafından sertifikalandırılacak ve İşveren tarafından ödenecektir. Özel Şartlara eklenmiş formatta veya İşveren tarafından onaylanan başka bir formatta ve İşveren tarafından onaylanmış bir kurum tarafından düzenlenmiş bir teminatı Nakit Teminatın ikinci yarısı yerine vermeye hak kazanacaktır. Ancak. Bu oran.10 BİTİRME HAKEDİŞİ İşler için Geçici Kabul Belgesini ettikten sonraki 84 gün içerisinde Müteahhit. İşler için Geçici Kabul Belgesi düzenlendiğinde ve Nakit Teminatın ilk yarısı Müşavir tarafından ödeme için sertifikalandırıldığında. aşağıdakileri gösteren bir Bitirme Hakedişinin altı dört kopyasını destekleyici belgelerle birlikte Müşavire sunacaktır: (a) İşler için Geçici Kabul Belgesinde belirtilen tarihe kadar. destekleyici belgelerle birlikte aşağıdakileri detaylı olarak Müşavir tarafından onaylanmış bir formda gösteren Kesin Hakediş taslağını altı dört kopya olarak Müşavire sunacaktır: (a) Sözleşmeye uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen tüm işlerin değeri ve . 14. işbu maddenin ikinci paragrafındaki serbest bırakma yerine geçecektir. İşbu Bitirme Hakedişinde. Nakit Teminatın kalan bakiyesi Müşavir tarafından Müteahhide ödenmek üzere sertifikalandırılacaktır.8. Eğer bir Bölüm için Geçici Kabul Belgesi düzenlenmiş ise. 14.3. Madde uyarınca sertifika düzenleyecektir. Bölümün tahmini sözleşme değerinin tahmini son Sözleşme Bedeline bölünmesi ile hesaplanan oranın beşte ikisi (%40) kadar olacaktır. Madde kapsamında ifa edilecek iş kaldıysa. Bu durumda. Bundan sonra Müşavir. “Ara Ödeme Sertifikalarının Düzenlenmesi” başlıklı 14.

(a) Kesin olarak ödenecek tutar ve (b) İşvereni. işbu Şartlarda “Kesin Hakediş” olarak anılacaktır. “Kesin Ödeme Sertifikası İçin Başvurulması” başlıklı 14.11. Madde uyarınca Kesin Ödeme Sertifikası için başvurmamış ise. Müşavir Müteahhitten bun yapmasını talep edecektir. Müteahhit daha sonra üzerinde mutabık olunan kesin hakedişi hazırlayacak ve Müşavire sunacaktır. Müteahhit Müşavirin makul bir şekilde talep edeceği daha fazla bilgiyi sunacaktır ve taslak üzerinde aralarında mutabık olacakları değişiklikleri yapacaktır.(b) Müteahhidin Sözleşmeye göre veya başka şekilde kendine ödenmesi gerektiğini düşündüğü ilave tutarlar. “Kesin Ödeme Sertifikası İçin Başvurulması” başlıklı 14. Müşavirin Kesin Ödeme Sertifikası Taslağını tebellüğ ettikten sonraki 21 gün içerisinde . 14. Eğer Müteahhit. İşveren tarafından Müteahhide veya duruma göre Müteahhit tarafından İşverene ödenmesi gereken bakiye (eğer varsa). Madde ve “İbraname” başlıklı 14. İşveren tarafından önceden ödenmiş tutarlar ve İşverenin hak kazandığı tüm meblağlar için alakalandırdıktan sonra. Müteahhit bir Kesin Hakediş hazırlayacak ve İşverene (bir kopyası Müşavire olacak şekilde) sunacaktır. “Kesin Ödeme Sertifikası İçin Başvurulması” başlıklı 14. Müşavir adil bir şekilde belirlediği ödenecek miktar için Kesin Ödeme Sertifikasını düzenleyecektir. Madde ve “İhtilafın Barış Yoluyla Çözülmesi” başlıklı 20.12. Müşavir İşverene (bir kopyası Müteahhide olacak şekilde) kesin hakediş taslağının üzerinde mutabakata varılan kısımları için bir Ara Hakediş Ödeme Sertifikası gönderir.5. ibranamenin Müteahhit Kesin Teminatını ve bu toplamın kalan bakiyesini aldığı tarihte geçerli olacağına dair bir beyanı içerebilir. Bundan sonra.11. . Sertifika.11. Madde ve “İbraname” başlıklı 14. Madde ve “İbraname” başlıklı 14. Müşavir ve Müteahhit arasındaki müzakereleri ve kesin hak ediş taslağı üzerinde mutabakata varılmış değişiklikleri müteakip eğer bir anlaşmazlığın var olduğu ortaya çıkarsa. Maddeye uyumlu bir şekilde Kesin Hakedişi ve yazılı ibranameyi tebellüğ ettikten sonraki 28 gün içerisinde Kesin Ödeme Sertifikası Taslağını düzenleyecek ve onay için İşverene verecektir. bu durumda ibraname bahis konusu tarihte geçerli olacaktır. Üzerinde mutabık olunan bu hakediş.12 İBRANAME Müteahhit.12. Eğer Müşavir kesin hakediş taslağının herhangi bir kısmıyla mutabık olmazsa veya doğrulayamazsa. Kesin Hakedişin toplamının. Eğer Müteahhit 28 gün içerisinde bir başvuru sunmazsa. eğer anlaşmazlık “Anlaşmazlık Çözüm Kurulu’nun Kararının Sağlanması” başlıklı 20. Ancak. Maddeye uyumlu bir şekilde Kesin Hakedişi ve yazılı ibranameyi tebellüğ ettikten sonraki 28 gün içerisinde aşağıdakileri belirtecek olan Kesin Ödeme Sertifikasını düzenleyecek ve İşverene verecektir: (a) Kesin olarak ödenecek tutar ve (b) İşvereni. Sözleşme uyarınca ve Sözleşmeye bağlı olarak Müteahhide ödenmesi gereken tüm tutarların tam ve kesin hesabını yansıttığını teyit eden bir yazılı ibraname de sunacaktır. İşbu ibraname. İşveren tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecektir. İşveren tarafından önceden ödenmiş tutarlar ve İşverenin hak kazandığı tüm meblağlar için alakalandırdıktan sonra. 14. İşbu Kesin Ödeme Sertifikası Taslağın aşağıdakileri belirtecektir.12.13 KESİN ÖDEME SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİ Müşavir . İşveren tarafından Müteahhide veya duruma göre Müteahhit tarafından İşverene ödenmesi gereken bakiye (eğer varsa). Madde uyarınca nihai olarak çözülmüş ise. Kesin Hakedişi sunarken. İşveren. Müşavir .4. başvuruyu ya onaylayacak veya reddetme gerekçilerini de vererek reddedecektir.

(d) Eğer Müteahhit tarafından İşverene belirli bir para biriminde ödenecek herhangi bir tutar. (e) Eğer Teklifin Ekinde herhangi bir kur oranı belirtilmemişse.7. eğer bu şekilde birden fazla para birimi belirtilmişse ödemeler aşağıdaki gibi yapılacaktır: (a) Eğer Kabul Edilen Sözleşme Miktarı yalnızca Yerel Para Biriminde ifade edilmişse: (i) Ödemelerin hesaplanmasında kullanılacak Yerel ve Yabancı Para Birimlerinin oranları veya tutarları ve sabit kur oranı. İşveren bu tutarın bakiyesini.4 maddesinin (c) bendi gereğince İşverene ödemesi gereken tüm tutarları. ödeme yapması konusunda bir talebi tebellüğ ettiği tarihten sonraki 45 gün içerisinde geri ödeyecektir. bu Madde İşverenin tazmin etme / hasardan sorumlu tutmama yükümlülükleri uyarınca var olan sorumluluklarını veya İşverenin kendisi tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık. bankanın Euro cinsindeki ana refinansman işlemlerine uygulanan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi.3. C serisinde her aybaşı yayınlanan. Madde gereğince ödemeler ve kesintiler ilgili para birimlerinde ve oranlarda yapılacaktır. Maddede tarif edilen Bitirme Hakedişinde (İşler için Geçici Kabul Belgesinin düzenlenmesinden sonra çıkan konular veya şeyler hariç olmak üzere) Ancak. İşveren tarafından tespit edilen ödeme son günü ile ödemenin fiilen yapıldığı gün arasındaki zamana uygulanacaktır. İşveren tarafından Müteahhide bahse konu para biriminde ödenecek tutarı aşıyorsa. 14.14 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ İşveren. Yapılabilecek kısmi ödemeler. Sözleşme veya İşlerin ifası kapsamında veya bunlarla bağlantılı hiçbir konu veya şey için. iki Taraf arasında başka türlü anlaşmaya varılmadıkça Teklifin Ekinde belirtildiği gibi olacaktır. . (a) Kesin Hakedişte ve ayrıca (b) “Bitirme Hakedişi” başlıklı 14.15 ÖDEME PARA BİRİMLERİ Sözleşme Bedeli. öncelikle bu şekilde belirlenen faizi karşılayacaktır. Maddenin a)’dan d)ye kadar olan bentleri kapsamındaki diğer ödemeler ve kesintiler yukarıda ( a)( i) bendinde belirtilen para birimlerinde ve oranlarda yapılacaktır. Eğer Müteahhit bu süre içerisinde geri ödeme yapmazsa. Özel Şartlarda başka türlüsü belirtilmedikçe. (ii) “Yedek Akçe” başlıklı 13. Avrupa Merkez Bankası tarafından. Madde ve “Kanunda Değişiklikler İçin Ayarlamalar” başlıklı 13. ödenecek kesin tutardan fazla olarak ödenmiş veya 15. (iii) “Ara Ödeme Sertifikası” başlıklı 14. Müteahhide başka para birimlerinde başka türlü ödenecek miktarlardan geri alabilir. Baz Tarihte geçerli olan ve Ülkenin merkez bankası tarafından belirlenmiş olan kur oranları kullanılacaktır.16. kasti ihmal veya bilerek görevini kötüye kullanma durumlarındaki sorumluluklarını sınırlamaz.5 yüzde oranı ile hesaplanacak faizi eklemek suretiyle arttırabilir. Müteahhidin özellikle bununla ilgili bir tutarı aşağıdakilere dahil ettiği durumlar haricinde. İşveren tarafından harcamaların yapıldığı para biriminde veya iki Taraf arasında mutabık olunan para biriminde yapılacaktır. (b) Teklifin Ekinde belirtilen cezaların ödemesi. (c) Müteahhit tarafından İşverene yapılacak diğer ödemeler.10. Müteahhide karşı sorumlu olmayacaktır. 14. GERİ ÖDEME Müteahhit. İşveren ödenecek tutarları.5.14. Teklifin Ekinde yer alan para birimleri ve oranlarda yapılacaktır. ilgili son ödeme tarihinin içinde bulunduğu ayın ilk günü yayınlanmış olan oran artı 3. Temerrüt faizi. Teklifin Ekinde belirtilen para birimi veya para birimlerinde ödenecektir.

Madde veya “Düzeltici Çalışmalar” başlıklı 7. Tarafların taksitle ödeme üzerinde anlaşma hakkını etkilemeyecektir. Müteahhidin belirttiği makul bir süre içerisinde hatayı düzeltmesini ve telafi etmesini talep edebilir. İşverenin Sözleşmeyi feshetme tercihi İşverenin Sözleşme kapsamındaki veya başka türlü hiçbir hakkına halel getirmeyecektir.İşverene ödenmesi gereken tutarlar. herhangi birine teşvik veya ödül olarak rüşvet.5. Madde gereğince yapılan bildirime riayet etmiyorsa (b) İşleri bırakırsa veya Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmeme niyetini başka türlü açıkça gösterirse. Madde kapsamında yapılan bildirime. 15. temsilcilerinin veya Taşeronlarının herhangi biri. İşveren sözleşmeyi bir bildirimle derhal fesih edebilir. Sözleşmeyi fesih edebilir ve Müteahhidi Şantiyeden çıkartabilir. Ancak. e) veya f) bendindeki durumlarda. Maddeye uygun bir şekilde İşlere devam etmemiş ise (ii) “Reddetme” başlıklı 7. Maddeye veya Düzeltme İkazı” başlıklı 15. bağış. İşverene ödenmesi gereken tutarların ödenmesinden kaynaklanan Banka masrafları.İŞVEREN TARAFINDAN FESİH 15.2. Bu durum.2 İŞVEREN TARAFINDAN FESİH Eğer Müteahhit aşağıdaki durumlardan birindeyse. yediemin/kayyum veya yönetici idaresinde iş yapıyorsa veya (ilgili Kanunlar kapsamında) bu eylem ve olaylara benzer etkisi olan herhangi bir eylem gerçekleşmiş ise veya olay olmuş ise veya (f) Aşağıdakilerden herhangi birini sağlamak amacıyla.6. Müteahhidin Personeline yönelik yasaya uygun teşvikler veya ödüller fesih hakkı vermeyecektir. Müşavir bir bildirimde bulunmak suretiyle. tamamı ile Müteahhit tarafından yüklenilecektir. herhangi bir kimseye. (i) Sözleşmeyle ilişkili bir eylemi yapmak veya yapmamak için veya (ii) Sözleşmeyle ilişkili olarak bir kişiyi kayırmak veya kayırmamak için veya Müteahhidin Personelinin. (f) bendinde tanımlandığı gibi teşvik veya ödül veriyorsa veya vermeyi teklif ediyorsa (doğrudan veya dolaylı olarak). 15.1 DÜZELTME BİLDİRİMİ Eğer Müteahhit Sözleşme uyarınca herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmiyorsa. Gecikmeler ve İşlerin Durdurulması” başlıklı 8. İşveren Müteahhide bir bildirimle 14 gün süre vererek. Müteahhide ödenmesi gereken her çeşit tutarlardan eksiltilebilir. alacaklılarıyla konkordato yapıyorsa veya alacaklılarının yararına tasfiye memuru. (i) “Başlangıç. kendisi için alınan bir ihtiyati haciz veya tasfiye kararı varsa. tasfiyeye gidiyorsa. (e) İflas ediyor veya borcunu ödeyemiyorsa. . aldıktan sonra 28 gün içerisinde etmemiş ise (d) İşlerin tamamını taşerona veriyorsa veya Sözleşmeyi gerekli mutabakat olmadan devretmiş ise. Bu olaylardan veya koşullardan herhangi birinde. İşverenin Sözleşmeyi fesih etmeye hak kazanacaktır: (a) “Kesin Teminat” başlıklı 4. Ancak. komisyon veya değerli başka bir şey vermiş veya teklif etmiş ise (doğrudan veya dolaylı olarak). hediye. (c) Makul özrü olmadan.1.

Bu durumda Müteahhit, Şantiyeyi terk edecektir ve talep edilen Malları, Müteahhidin tüm Dokümanlarını ve kendisi tarafından veya kendisi için yapılmış diğer tasarım dokümanlarını Müşavire teslim edecektir. Bununla birlikte Müteahhit, aşağıdaki konularda bildirimde yer alan makul talimatlara derhal riayet etmek için elinden gelen çabayı gösterecektir; (i) herhangi bir taşeronluk sözleşmesinin devredilmesi konusunda ve (ii) yaşamın veya mülkün korunması veya İşlerin güvenliği konusunda Fesihten sonra, İşveren İşleri tamamlayabilir ve/veya bunu yapacak başka işletmeler ayarlayabilir. Bu durumda İşveren ve bu işletmeler Malları, Müteahhidin Dokümanlarını ve Müteahhit tarafından veya onun adına yapılmış diğer tasarım dokümanlarını kullanabilirler. Daha sonra İşveren, Müteahhidin Ekipmanının ve Geçici İşlerin Şantiyede veya Şantiye yakınında Müteahhide verileceğine dair bir bildirimde bulunacaktır. Müteahhit, bunların maliyeti ve riski kendisine ait olmak kaldırılmalarını derhal ayarlayacaktır. Ancak, eğer bu sürede Müteahhit, İşverene ödenmesi gereken bir ödemeyi yapmaz ise; İşveren işbu ödemeyi karşılamak üzere bu ekipman ve geçici iş kalemlerini satabilir. Bu durumda elde edilecek gelirin bakiye kısmı Müteahhide ödenecektir. 15.3 FESİH TARİHİNDE DEĞERLENDİRME “İşveren Tarafından Fesih” başlıklı 15.2. Madde uyarınca fesih bildiriminin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda; Müşavir “Kararlar” başlıklı 3.5. Maddeye uygun bir şekilde; İşlerin, Malların ve Müteahhidin Dokümanlarının ve Sözleme gereğince gerçekleştirilen işler için Müteahhide ödenmesi gereken diğer meblağların değerini onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. 15.4 FESİHTEN SONRA ÖDEME “İşveren Tarafından Fesih” başlıklı 15.2. Madde uyarınca fesih bildiriminin yürürlüğe girmesinden sonra İşveren aşağıdakileri yapabilir; (a) “İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2.5. Madde uyarınca harekete geçebilir; (b) Müteahhide yapılacak ödemeleri; yapım, bitirme ve kusurların giderilmesi bitirmedeki gecikme için cezaları (eğer varsa) ve İşverenin maruz kaldığı diğer tüm maliyetler saptanana kadar tutabilir ve/veya (c) İşveren, “Fesih Tarihinde Değerlendirme” başlıklı 15.3. Madde uyarınca Müteahhide ödenecek olan miktarı hesaba kattıktan sonra maruz kaldığı zarar ziyanı ve İşlerin tamamlanması için ekstra maliyetleri Müteahhitten tazmin edebilir. Bu şekildeki tüm zarar ziyanı ve ekstra maliyetleri tazmin ettikten sonra İşveren bakiyeyi Müteahhide ödeyecektir. 15.5 İŞVERENİN FESİH YETKİSİ İşverenin, İşverene uygun herhangi bir zamanda, Müteahhide fesih bildiriminde bulunarak, Sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır. Fesih Müteahhidin bu bildirimi aldığı tarih veya İşverenin Kesin Teminatı iade ettiği tarihten daha sonra olanından 28 gün sonra yürürlüğe girecektir. İşveren, İşleri kendisi ifa etmek veya başka bir müteahhit tarafından ifa edilmesini sağlamak amacıyla bu madde kapsamında İşleri fesih etmeyecektir. Bu fesihten sonra Müteahhit; “İşin Sona Ermesi ve Müteahhidin Ekipmanının Kaldırılması” başlıklı 16.3. Maddesine uygun bir şekilde hareket edecektir ve Müteahhide “İsteğe Bağlı Fesih, Ödeme ve Kurtulma/İbra” başlıklı 19.6. Maddeye uygun bir şekilde ödeme yapılacaktır.

16- MÜTEAHHİT TARAFINDAN ASKIYA ALMA VE FESİH
16.1 MÜTEAHHİDİN İŞİ DURDURMA YETKİSİ Eğer Müşavir “Ara Ödeme Sertifikasının Düzenlenmesi” başlıklı 14.6.Maddeye uygun bir şekilde ödeme sertifikalarını düzenlemiyorsa veya İşveren “İşverenin Mali Düzenlemeleri” başlıklı 2.4. Madde veya “Ödeme” başlıklı 14.7. Maddeye riayet etmiyorsa; Müteahhit, İşverene en az 21 gün önceden bildirimde bulunduktan sonra, bildirimde tarif edildiği şekilde ve duruma göre, Ödeme Sertifikası, makul kanıt veya ödeme almadıkça ve alana kadar işi askıya alabilir (veya işin hızını düşürebilir). Müteahhidin bu hareketi, “Gecikmiş Ödeme” başlıklı 14.8. Madde uyarınca finansman masraflarını alma ve “Müteahhit Tarafından Fesih” başlıklı 16.2. Madde uyarınca fesih hakkına halel getirmeyecektir. Eğer Müteahhit akabinde, işbu Ödeme sertifikasını, kanıtı veya ödemeyi (ilgili Maddede ve yukarıdaki bildirimde tarif edildiği şekilde) bir fesih bildiriminde bulunmadan önce tebellüğ ederse; Müteahhit normal şekilde çalışmaya mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır. Eğer Müteahhit bu Maddeye uygun bir şekilde işi durdurması (veya işin hızını düşürmesi) nedeniyle bir gecikme yaşar ve/veya Maliyete maruz kalırsa; Müşavire bir bildirimde bulunacak ve “Müteahhidin Tazminat Talebi” başlıklı 20.1. Maddeye göre şunlara hak kazanacaktır: (a) Eğer Bitirme gecikmiş ya da gecikecek ise; “Bitirme Süresinin Uzatılması” başlıklı 8.4 Madde gereğince, bu gecikme için süre uzatımı ve (b) Bu şekildeki Maliyet artı makul karın Sözleşme Bedeline dahil edilmek suretiyle ödenmesi. Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir “Kararlar” Başlıklı 3.5. Maddesine uyumlu bir şekilde bu konuları onaylamak veya kararlaştırmak üzere harekete geçecektir. 16.2 MÜTEAHHİT TARAFINDAN FESİH Müteahhit aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacaktır; (a) Müteahhit “İşverenin Mali Düzenlemeleri” başlıklı 2.4. Maddeye uyulmaması konusunda, “Müteahhidin İşi Askıya Alma Yetkisi” başlıklı 16.1. Madde uyarınca bildirimde bulunduktan sonra 42 gün içerisinde makul bir kanıt tebellüğ etmezse; (b) Müşavir Hakedişi ve destekleyici dokümanları aldıktan sonraki 56 gün içerisinde ilgili Ödeme Sertifikasını düzenlemezse, (c) Müteahhit, Ara Ödeme Sertifikası uyarınca ödenmesi gereken tutarı, ödemenin yapılması gereken süreyi gösteren ve “Ödeme” başlıklı 14.7. Maddede belirtilen sürenin sona ermesinden sonraki 42 gün içerisinde almamış ise (“İşverenin Tazminat Talebi” başlıklı 2.5. Madde uyarınca kesintiler dışında); (d) İşveren, Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmiyorsa, (e) İşveren “Sözleşme Anlaşması” başlıklı 1.6. Madde veya “Devir” başlıklı 1.7. Maddeye riayet etmiyorsa, (f) Uzamış bir işin durdurulması dönemi, “İşin Durdurulmasının Uzaması” başlıklı 8.11. Maddede tarif edildiği şekilde, İşlerin tamamını etkiliyorsa; (g) İşveren iflas ediyor veya borcunu ödeyemiyorsa, tasfiyeye gidiyorsa, kendisi için alınan bir ihtiyati haciz veya tasfiye kararı varsa, alacaklılarıyla konkordato yapıyorsa veya alacaklılarının yararına tasfiye memuru, yediemin/kayyum veya yönetici idaresinde iş yapıyorsa veya (ilgili Kanunlar kapsamında) bu eylem ve olaylara benzer etkisi olan herhangi bir eylem gerçekleşmiş ise veya olay olmuş ise. Bu olaylardan veya koşullardan herhangi birinde, Müteahhit İşverene bir bildirimle 14 gün süre vererek, Sözleşmeyi fesih edebilir. Ancak, f) veya g) bendinde tarif edilen durumlarda, Müteahhit Sözleşmeyi bir bildirimle derhal fesih edebilir.

Müteahhidin Sözleşmeyi feshetme tercihi İşverenin Sözleşme kapsamındaki veya başka türlü hiçbir hakkına halel getirmeyecektir. 16.3 İŞİN SONA ERMESİ VE MÜTEAHHİDİN EKİPMANININ KALDIRILMASI “İşverenin Fesih Yetkisi” başlıklı 15.5. Madde, “Müteahhit Tarafından Fesih” başlıklı 16.2. Madde veya “İsteğe Bağlı Fesih, Ödeme ve Kurtulma/İbra” başlıklı 19.6. Madde uyarınca yapılan bir fesih bildirimi yürürlüğe girdikten sonra Müteahhit derhal aşağıdakileri yapacaktır; (a) Müşavir tarafından yaşamın veya mülkün korunması veya İşlerin güvenliği için yapılması talimatı verilebilecek işler hariç, tüm işi durdurur; (b) Ödemesini aldığı Müteahhidin Dokümanları, Demirbaş, Malzemeler ve diğer işi teslim eder ve (c) Şantiyeden, güvenlik için gerekli olan hariç diğer tüm Malları çıkarır ve Şantiyeyi terk eder. 16.4 FESİHTE ÖDEME “Müteahhit Tarafından Fesih” başlıklı 16.2. Madde uyarınca bir fesih bildirimi yürürlüğe girdikten sonra İşveren derhal aşağıdakileri yapacaktır; (a) Kesin Teminatı Müteahhide iade eder, (b) “İsteğe Bağlı Fesih, Ödeme ve Kurtulma/İbra” başlıklı 19.6. Madde uyarınca Müteahhide ödeme yapar; (c) Müteahhidin bu fesihten kaynaklanan kar kaybını veya başka zarar ve ziyanların tutarını Müteahhide öder.

17- RİSK VE SORUMLULUK
17.1. ZARARDAN SORUMLU TUTULMAMA Müteahhit, İşvereni, İşverenin personelini ve bunların temsilcilerini; aşağıdakiler hususundaki tüm taleplerden, hasarlardan, zararlardan ve masraflardan (hukuki ücret ve masraflar dahil olmak üzere) ve bunlara karşı sorumsuz kılacak ve zarar görmesini engelleyecektir: (a) İşveren, İşverenin personeli ve bunların temsilcilerinin ihmali, kasıtlı hareketi veya Sözleşmeyi ihlaline isnat edilebilecekler hariç olmak üzere, Müteahhidin tasarımları (eğer mevcut ise), İşlerin yapımı ve tamamlanması ile kusurların giderilmesinden kaynaklanan veya bunların sebep olduğu veya bunların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan bedensel yaralanma, rahatsızlık, hastalık ve ölüm. (b) Aşağıdaki şartlar ölçüsünde; İşler dışındaki menkul veya gayrimenkul mülklerin gördüğü hasar veya zarar: (i) Müteahhidin tasarımları (eğer mevcut ise), İşlerin yapımı ve tamamlanması ile kusurların giderilmesinden kaynaklanan veya bunların sebep olduğu veya bunların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan bir zarar veya hasardır. (ii) Müteahhit, Müteahhidin Personeli, bunların temsilcileri veya bunlardan herhangi biri tarafından dolaylı veya dolaysız olarak istihdam edilen kişilerin ihmali, kasıtlı hareketi veya Sözleşmeyi ihlaline isnat edilebilecek bir hasar veya zarardır. İşveren, Müteahhidi, Müteahhidin Personelini ve bunların temsilcilerini; aşağıdakiler hususundaki tüm taleplerden, hasarlardan, zararlardan ve masraflardan (hukuki ücret ve masraflar dahil olmak üzere) ve bunlara karşı sorumsuz kılacak ve zarar görmesini engelleyecektir:

Geçici Kabul Belgesinin verilmesinden sonra meydana gelen ve Müteahhidin sorumlu olduğu daha önceki bir olaydan kaynaklanan zarar ve hasardan da sorumlu olacaktır. Eğer Müteahhit işbu hasar veya zararı düzeltmesi sebebi ile gecikir ve/veya Maliyete katlanırsa. işbu eksik işler tamamlanana kadar yüklenecektir. Malların ve Müteahhidin Dokümanlarının hasar veya zarar görmesine sebep olursa. Ayrıca Müteahhit. Geçici Kabul Belgesinin verilmesinden sonra tarafından gerçekleştirilen hareketler sebebi ile oluşan zarar ve hasardan sorumlu olacaktır. (g) İşverenin personeli veya İşverenin sorumlu olduğu kişiler tarafından yapılan. İşler.1 maddesine göre verildiğinin kabul edildiği) tarihe kadar. rahatsızlık. eksik kalan işlerin korunması sorumluluğunu. İşlerin herhangi bir kısmının tasarımı. (2) “Kişilerin Yaralanmasına ve Mülke Zarara Karşı Sigorta” başlıklı 18. İşlerin ve Malların korunması ile ilgili tüm sorumluluğu alacaktır. iyonize radyasyon ve radyasyon kirliliği. Müteahhit. bunların Müteahhit tarafından kullanımına bağlı olmamak şartıyla.3 maddesinin (d)(i). terörizm. MÜTEAHHİDİN İŞLERİ KORUMASI Müteahhit. Müşavirce talep edilen ölçüde düzeltecektir.3.(1) İşveren. başkaldırı.4. patlayıcı maddeler. 17. (d) Ülke içerisinde savaş cephaneleri. Malları veya Müteahhidin Dokümanlarını Sözleşmeye uygun hale getirecektir. askeri güç veya darbe. İşlerin korunması sorumluluğunun İşverene geçeceği zaman olan İşlere ait Geçici Kabul Belgesinin verildiği (veya “İşlerin veya Kısımlarının Geçici Kabulü” başlıklı 10. çatışmalar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın). (h) Öngörülemeyen veya tecrübeli bir Müteahhidin yeterli önleyici tedbirler almasının beklenmesinin makul olmadığı doğa güçlerinin fiilleri. (ii) ve (iii) alt paragraflarında tarif edildiği şekilde sorumluluğu sigorta kapsamı dışında bırakılabilecek hususlar. Eğer. Müteahhidin korunmalarından sorumlu olduğu dönem içerisinde. kasıtlı hareketi veya Sözleşmeyi ihlaline isnat edilebilecek olan bedensel yaralanma. hastalık ve ölüm. İşverenin personeli ve bunların temsilcilerinin ihmali.1 maddesine bağlı olarak aşağıdakilere hak kazanacaktır: . (e) Ses hızında veya üzerinde seyahat eden uçak veya diğer hava araçlarının sebep olduğu basınç dalgaları (f) Sözleşmede belirtilmiş haller dışında Kalıcı İşlerin veya herhangi bir kısmının İşveren tarafından kullanımı veya işgali.2.3 maddesinde listelenen sebepler haricindeki herhangi bir sebepten zarar veya hasara uğrar ise. işgal. Başlangıç Tarihinden. kargaşa ve düzensizlik.3 maddesinde listelenen riskler İşlerin.4 maddesinde atıf yapılan riskler. hasar veya zararı riski ve maliyeti kendisine ait olmak üzere düzeltecek ve İşleri. Müteahhit derhal Müşavire bildirimde bulunacak ve hasar veya zararı. Müteahhit Müşavire bir bildirimde daha bulunacak ve “Müteahhidin Talepleri” başlıklı 20. “İşverenin Riskleri” başlıklı 17. 17. Sorumluluk İşverene geçtikten sonra. Müteahhit. yabancı düşmanların hareketleri (b) Ülke içerisinde ayaklanma. Müteahhit. Geçici Kabul Belgesinde belirtilen tarihten. İŞVERENİN RİSKLERİ Aşağıdaki 17. aşağıda listelenmiştir: (a) savaş. iç savaş (c) Ülke içerisinde Müteahhidin personeli ve Müteahhidin ve Taşeronların çalışanları dışındaki kişiler tarafından çıkarılan isyan. Mallar veya Müteahhidin Dokümanları. 17. İŞVERENİN RİSKLERİNİN SONUÇLARI Eğer yukarıdaki 17. devrim.

kullanımı. maliyeti sorumsuz kılan Tarafa ait olmak üzere. satışı ve ithalatı (ii) Müteahhidin sorumlu olduğu herhangi bir tasarım Eğer taraflardan birisi işbu madde hükümleri altında “zarardan sorumlu tutulmama” ya hak kazanmış ise.4 ve “Zarardan Sorumlu Tutulmama” başlıklı 17.5 maddeleri uyarınca yükümlülükleri hariç olmak üzere. veya (ii) İşbu kullanım. kendisine ulaşan “Talep” ile ilgili olarak diğer Tarafa talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 28 gün içerisinde bildirimde bulunmazsa.6 YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLARI “Tasfiye Halinde Ödeme” başlıklı 16.19.4 maddesi uyarınca Süre Uzatımı. Bahse konu diğer Taraf (ve personeli). sorumsuz kılan Taraf. Maliyetin üzerine makul bir kar eklenecektir. “Elektrik. Eğer Taraflardan birisi. . Maliyetin 17. Müteahhidin Sözleşme uyarınca veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak İşverene karşı toplam yükümlülüğü Özel Şartlarda belirtilen tutarı veya eğer bir tutar belirtilmemiş ise Kabul Edilen Sözleşme Tutarını geçmeyecektir. Müteahhit.3 maddesinin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen sebeplerden kaynaklanması halinde. talep edilmesine rağmen gerekli görüşme. Müteahhidin Sözleşmeye uygun davranmasının engellenemez bir sonucudur.1 maddeleri hükümleri hariç olmak üzere. 17. aşağıda belirtilen özelliklerde bir “İhlal” iddia eden “Taleplerden” ve bunlara karşı sorumsuz kılacak ve zarar görmesini engelleyecektir: (a) İhlal. ticaret adının. Su ve Gaz” başlıklı 4. bahse konu gecikme için “Tamamlanma Zamanının Uzatılması” başlıklı 8.1 ve “Entelektüel ve Endüstriyel Mülkiyet Hakları” başlıklı 17.20. İşveren. “İhlal” İşler ile ilgili herhangi bir patentin. ticaret markasının. ve (b) Sözleşme Bedeline eklenecek.5 maddesi uyarınca hareket edecektir. “İşverenin Ekipmanı ve Bedava Verilen Malzeme” başlıklı 4. İşlerin kullanım kaybı. bir ihlal iddia eden Talep (veya talebi takip eden adli muameleler) anlamına gelir. ENTELEKTÜEL VE ENDÜSTRİYEL MÜLKİYET HAKLARI İşbu maddede. Talebin ve talepten kaynaklanan dava veya tahkimin çözümü için görüşmeler/pazarlıklar yürütebilir. herhangi bir sözleşmenin kaybı veya Sözleşme ile bağlantılı olarak katlanılan herhangi bir dolaylı veya bağlı zarar veya hasarlar ile ilgili olarak diğer Tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakiler ile ilgili olarak doğan “Taleplerden” ve bunlara karşı sorumsuz kılacak ve zarar görmesini engelleyecektir: (i) Malların üretimi. İşvereni. sorumsuz kılan Tarafa zarar verecek herhangi bir ikrarda bulunmayacaktır. ticaret sırrının veya başka entelektüel veya endüstriyel mülkiyet hakkının ihlali (veya iddia edilen ihlali) anlamına gelir.(a) Eğer tamamlanma süresi uzamış veya uzayacak ise. diğer Taraf Talebe karşı çıkmakta yardımcı olacaktır. “Zarardan Sorumlu Tutulmama” başlıklı 17. işbu maddede hüküm altına alınan “zarardan sorumlu tutulmama” hakkından feragat ettiği kabul edilecektir. Müşavir bu hususları onaylamak veya belirlemek üzere “Belirlemeler” başlıklı 3. dava veya tahkimi devralmadığı durum hariç olmak üzere. Müteahhit tarafından temin edilen her hangi bir şey ile bağlantılı değildir (eğer bahse konu kullanım Baz Tarihten önce Müteahhide açıklanmamış veya Sözleşmede belirtilmemiş ise). Bahse konu ikinci bildirimi tebellüğ ettikten sonra. kar kaybı. ve “Talep”. Müteahhidi. telifin.5. veya (b) İhlal İşlerin İşveren tarafından kullanılmasının sonucudur. tescilli tasarımın. Talep edilmesi halinde. (i) İşbu kullanım Sözleşmede belirtilen veya Sözleşmeden makul bir şekilde çıkartılabilecek bir kullanım değildir. Taraflardan hiçbiri. 17. bahse konu Maliyetin ödenmesi. sorumsuz kılan Taraf (maliyeti kendisine ait olmak üzere).

derhal diğer tarafı bilgilendirecektir. Taraflardan hiçbiri. Eğer bir poliçenin müşterek sigortalıları tazmin etmesi gerekli ise.3 maddelerinde tarif edilen sigortalara dair poliçelerin kopyaları. Eğer sigortacı bir değişikli yapar (veya buna teşebbüs eder) ise. . Kayıp ve hasara karşı sigorta eden her poliçe. Bu şartlar. “sigortalayan Taraf”. sigortalananların her biri için ayrı ayrı geçerli olmalıdır. sigortalayan Taraf. İşverenin sigortalayan Taraf olduğu durumlarda. Deliller ve poliçeler sunulduğunda. sigorta. bütün ek müşterek sigortalıların poliçe şartlarına uymalarını talep edecektir. 18. SİGORTALAR İÇİN GENEL GEREKLER İşbu maddede. (a) İşbu maddede tarif edilen sigortaların yaptırıldığına dair deliller (b) “İşler ve Müteahhidin Ekipmanının Sigortası” başlıklı 18. Her iki Taraf da. Teklifin Ekinde belirtilen süreler içerisinde (başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacaktır) aşağıdakileri diğer Tarafa sunmak zorundadır. temerrüde düşen tarafından gerçekleştirilen herhangi bir yolsuzluk.) (ii) Ek müşterek sigortalılar. Sigortalayan Taraf. İşlerin yürütülmesi ile ilgili değişikliklerden sigortacıları haberdar edecek ve sigortanın işbu madde şartlarına göre devamını sağlamakla yükümlü olacaktır. (i) Poliçe kapsamında. sanki her biri için ayrı birer poliçe düzenlenmiş gibi. kayıp ve hasarın giderilmesi için gerekli para birimi ile ödemelerin yapılmasını sağlayacaktır. kayıp ve hasarın giderilmesi için kullanılacaktır. diğer Tarafa ödemenin yapıldığına dair delil evrakı sunacaktır. Eğer sigortalayan Taraf. Üzerinde anlaşılmış bu şartlar. Sigortacılardan alınan ödemeler. her bir sigorta sigortacılar ile gerçekleştirilecek ve İşveren tarafından onaylanmış şartlarda olacaktır.1. sigortacıdan doğrudan ödeme alma hakkına ya da sigortacı ile doğrudan işlem yapmaya yetkili olmayacaklardır. sigortalayan Taraf ayrıca Müşavire de bildirimde bulunacaktır. her bir sigorta tipi için. her bir sigorta sigortacılar ile gerçekleştirilecek ve Özel Şartlara eklenmiş detaylara uygun şartlarda olacaktır. işbu maddenin hükümleri üzerinde öncelik taşıyacaktır. Eğer bir poliçe. diğer Tarafın onayını almadan sigortaların şartlarında önemli değişiklikler yapamayacaktır. Müteahhidin sigortalayan Taraf olduğu durumlarda. kasıtlı temerrüt veya kasıtlı kötüye kullanma durumlarında yükümlülüğü kısıtlamayacaktır. her iki Taraf tarafından. diğer Taraf (kendi seçimi olmak ve diğer hak ve hukuki haklarına halel getirmemek üzere) ilgili konuya dair sigortayı gerçekleştirmeyi ve gerekli primleri ödemeyi tercih edebilir. Her sigorta primi ödendiğinde. bahse konu bu primleri diğer Tarafa öder ve Sözleşme Bedeli buna uygun olarak ayarlanır. İlgili sigortalayan Taraf. Kabul Mektubunun tarihinden önce anlaşılmış şartlar ile uyumlu olacaktır.İşbu madde. ek müşterek sigortalıları da (işbu maddede sigortalanacağı belirtilenler dışındakiler) sigortalıyor ise. Müteahhit bu ek müşterek sigortalılar namına hareket edecektir (İşverenin personeli namına İşveren hareket edecektir. her bir sigorta poliçesinde belirtilen şartlara uyacaktır.SİGORTA 18. sigortacı tarafından durumdan ilk olarak haberdar edilen Taraf. ilgili alt maddede belirlenen sigortayı yaptırmak ve sürdürmekle yükümlü Taraf anlamına gelir. Sigortalayan Taraf. (iii) sigortalayan Taraf. Sözleşme hükümlerine göre yaptırıp devam ettirmesi gereken sigortalardan herhangi birini gerçekleştirmek ve yürürlükte tutmakta başarısız olur veya işbu alt maddeye uygun biçimde tatmin edici delilleri ve poliçe kopyalarını sunamaz ise.2 ve “Kişilerin yaralanmasına ve mülke zarara karşı sigorta” başlıklı 18.

bu sigortayı. 18. (b) Müştereken Tarafların adlarına olacaktır. Geçici Kabul Belgesinin verilmesinden önce gerçekleşen ve Müteahhidin sorumlu olduğu bir sebepten kaynaklanan hasar ve kayıplar ile “Kusur Sorumluluğu (Kesin Kabul)” başlıklı 11. profesyonel ödemeler ve kar dahil olmak üzere) daha az olmayan bir bedel ile sigorta ettirecektir. tam olarak eski durumuna getirme maliyetinden (yıkım. Bu sigorta 18.1 maddesinin (a) bendinde belirtilen delil evrakı sunma tarihinden itibaren. (a) Müteahhit tarafından sigortalayan Taraf olarak gerçekleştirilip devam ettirilecektir. sigortalayan Taraf tarafından ödenmelidir. İşleri. İşlerin bir kısmında. eğer sigortalayan Taraf. Özel Şartlarda başka türlü olduğu belirtilmediği sürece.2. İşverenin İşlerin başka bir kısmını kullanmasına veya işgaline isnat edilebilecek kayıp ve hasarlar ile. bahse konu borçlar. Bir Tarafça diğer Tarafa yapılması gereken ödemeler. bahse konu kısmın kusurlu durumunun doğrudan sonucu olarak kayıp edilen veya hasar gören ve aşağıdaki ii bendinde tarif edildiği gibi olmayan diğer bütün kısımlar sigorta kapsamı içinde olacaktır) .3 maddede sıralanan sebepler dışında sebepler yüzünden gerçekleşen bütün kayıp ve hasarları sigortalamalıdır. “İşverenin Riskleri” başlıklı 17. İŞLER VE MÜTEAHHİDİN EKİPMANININ SİGORTASI Müteahhit sigortayı hem kendi hem de İşverenin adına yaptıracaktır. Sözleşmeye göre yaptırması ve devam ettirmesi gereken ve yaptırılması mümkün olan bir sigortayı yaptırmakta ve yürürlükte tutmakta başarılı olamaz ise ve diğer Taraf. Sigortalayan Taraf.1 maddesi hükümlerine tabidir. Müteahhidin ekipmanını. Kesin Kabul Belgesinin verilmesi tarihine kadar. (i) İşlerin. Sigortalayan Taraf. malzemesinde veya işçiliğindeki kusurlar sebebi ile kusurlu durumda olan kısımları (ancak.3 maddenin (c). aşağıdakilerin kayıp. ödemeler sadece kayıp ve hasarların giderilmesi amacı ile Taraflar arasında paylaştırılacak veya tutulacaktır. sigortanın geçerliliği. şantiyeye nakliyesi de dahil olmak üzere tam olarak yerine koyma maliyetinden daha az olmayan bir bedele sigorta ettirecektir. Sigortalayan Taraf. yükümlülükler veya sorumluluklara göre Müteahhit ve/veya İşveren tarafından karşılanır. İşlerin Geçici Kabul Belgesinin verilmesine kadar geçerli olacaktır. Müteahhidin ekipmanı olan her bir ekipman için. şantiyeye nakliye edilmesi sırasında başlayacak ve artık şantiyede gerekli olmadığı zaman bitecektir. Malzemeleri ve Müteahhidin Dokümanlarını. İşveren ve Müteahhidin Sözleşmenin şartları altındaki borçlarını. (c) “İşverenin Riskleri” başlıklı 17. ne bu durumu onaylar ne de bu kusura dair sigortayı gerçekleştirmez ise. (her bir durum için) makul ticari şartlar ile sigorta ettirilemeyen riskler hariç olmak üzere.Bu maddedeki hiçbir hüküm. Ancak.5 veya “Müteahhidin Tazminat Talepleri” başlıklı 20. (Eğer Teklifin Ekinde bir miktar belirtilmemiş ise. Maruz kalınan zarar ve ziyanı düzeltmek için gerekli EURO olarak ödenecek tazminat için sigorta sağlanacaktır. Demirbaşları. Madde kapsamında yapılacak işler de dahil olmak üzere Müteahhit tarafından gerçekleştirilen diğer eylemlerden kaynaklanan hasar ve kayıplar için sigorta sağlamak üzere devam ettirecektir. duruma göre “İşverenin Tazminat Talepleri” başlıklı 2. tasarımında. Sigortalanmayan veya sigortacılar tarafından karşılanmayan miktarlar. hasar ve yerine koyma maliyetlerini kapsamayabilir. (d) Ayrıca. bahse konu bu sigortadan alınabilecek bütün paralar. işbu (d) bendi geçerli olmayacaktır) (e) Ve ancak. yükümlülüklerini veya sorumluluklarını sınırlamaz. Taraflar sigortacılardan ödeme almaya Müştereken yetkili olacak olup. (g) ve (h) bentlerinde sıralanan risklerden kaynaklanan kayıp ve hasarları da her bir zarar için Teklifin Ekinde belirtilen miktardan daha fazla miktarda olmamak üzere muafiyet ile sigortalamalıdır. işbu madde kapsamındaki sigortalar. moloz temizleme.

Eğer Teklifin Ekinde bir miktar belirtilmemiş ise. İşveren tarafından teslim alınan İş kısımları.2 maddesi altında sigortalanan şeyler hariç olmak üzere) veya herhangi bir kişiye (“Müteahhidin Personelinin Sigortası” başlıklı 18. hasarlar.5 maddesine bağlı olarak. 18.4. işbu madde kapsamındaki sigortalar. . kapsamında veya programında olabilecek bütün değişikliklerden haberdar etmek ve Sözleşmenin süresi boyunca bütün zamanlarda yeterli sigorta koruması sağlamak Müteahhidin görevidir. herhangi bir fiziki mülke (“İşler ve Müteahhidin Ekipmanının Sigortası” başlıklı 18. (iii) “İşverenin Riskleri” başlıklı 17. (b) Müştereken Tarafların adlarına olacaktır. MÜTEAHHİDİN PERSONELİNİN SİGORTASI Müteahhit.2 maddesi altında sigortalanan şeyler hariç olmak üzere.3. Sigorta şirketini. “Sigortalar İçin Genel Gerekler” başlıklı 18. kayıplar ve masraflar (hukuki masraflar dahil olmak üzere) için yükümlüklerine karşı sigorta yaptıracak ve devam ettirecektir. sigortalayan Tarafça sigorta edilecektir.4 maddesi altında sigortalanan kişiler hariç olmak üzere) gelebilecek. bu paragraf geçerli olmayacaktır.(ii) Tasarımında. (c) 18. makul ticari şartlarda temin edilemez olursa. Bu sigortanın zarar başı limiti Teklifin Ekinde belirtilen miktardan az olmayacak ve zarar sayısında limit olmayacaktır. Ülke içinde olmadıkları süre içerisinde Mallar. (a) Müteahhit tarafından sigortalayan Taraf olarak gerçekleştirilip devam ettirilecektir. Kalıcı İşleri herhangi bir arazide.1 maddesi uyarınca bahse konu sigortanın yapılmamasını onaylamış kabul edilir. İşverenin mülklerine Müteahhidin Sözleşmeyi gerçekleştirmesi sebebi ile gelecek kayıp ve zarardan doğacak yükümlülükleri kapsayacak şekilde genişletilecektir. hasar. Müteahhidin makul ticari şartlar altında bu sigorta için ödemeyi tahmin ettiği kadar bir meblağı almaya ve (ii) eğer kendisi bahse konu sigortayı makul ticari şartlar altında elde edemez ise. bu arazinin tepesinden. Baz tarihten bir seneden fazla süre geçtikten sonra (d) bendinde tarif edilen sigorta. Bu durumda İşveren. kendisi ya da Personeli tarafından istihdam edilen bütün kişilerin yaralanması. aşağıdakilerden kaynaklanan yükümlülükleri kapsamayabilir. (ii) Müteahhidin İşleri gerçekleştirme ve kusurları giderme hususundaki yükümlülüklerinin kaçınılmaz sonucu olan hasarlar.5 maddesine bağlı olarak. (iv) “İşlerde kullanılması planlanmış Demirbaş ve Malzemeler” başlıklı 14. hastalanması veya ölümü sebebi ile ortaya çıkan tazminat talepleri. Özel Şartlarda başka türlü olduğu belirtildiği durumlar haricinde. makul ticari ölçüler içerisinde sigortalama imkânının mevcut olduğu durumlar dışında. Eğer. Müteahhit (sigortalayan Taraf olarak). (iii) Kayıp veya hasardan Müteahhit sorumlu olmadığı durumlarda. kayıp. (i) “İşverenin Tazminat Talepleri” başlıklı 2. İşvereni bilgilendirerek destekleyici ayrıntıları sunar. (i) İşverenin.3 maddesinde sıralanan sebepler. altından veya içerisinden geçecek şekilde yaptırmaya dair hakları veya bu araziyi Kalıcı İşler için işgal etme hakkı. İşlerin yapımının doğasında. ölüm ve bedeni yaralanmalar için Tarafların yükümlülükleri. malzemesinde veya işçiliğindeki kusurlar sebebi ile kusurlu durumda olan İş kısımlarının yeniden yapımı için kayıp edilen veya hasar gören İş kısımları. 18. (d) Ve ancak. KİŞİLERİN YARALANMASINA VE MÜLKE ZARARA KARŞI SİGORTA Kesin Kabul Belgesinin verilmesinden önce meydana gelen ve Müteahhidin Sözleşmeyi gerçekleştirmesi sebebi ile oluşan.

Fors Majör tarafından etkilenmesi sona eren Taraf diğer Tarafa bildirimde bulunacaktır.FORS MAJÖR 19. (b). bildirimde bulunan Taraf.İşveren ve Müşavir de bu poliçe de sorumsuz kılınacaktır (sigortalanacaktır). 19. yabancı düşmanların hareketleri (ii) ayaklanma. devrim. (iv) savaş cephaneleri. Alt-yüklenicilerin personeli için. bunların Müteahhit tarafından kullanımına bağlı olmamak şartıyla. 19. iç savaş (iii) Müteahhidin personeli ve Müteahhidin ve Taşeronların çalışanları dışındaki kişiler tarafından çıkarılan isyan. çatışmalar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın). GECİKMEYİ EN AZA İNDİRME GÖREVİ Her iki Taraf da Fors Majörün sonucu olarak Sözleşmenin ifasında meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için makul çabayı her zaman göstereceklerdir. FORS MAJÖR BİLDİRİMİ Eğer Taraflardan biri Fors Majör yüzünden Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getiremiyorsa veya getiremeyecek ise. askeri güç veya darbe. Fors Majörü oluşturan olay veya durumlar ile ilgili diğer Tarafa bildirimde bulunacak ve ifası etkilenen veya etkilenecek yükümlülükleri belirtecektir. iyonize radyasyon ve radyasyon kirliliği. bahse konu Tarafın engel olması veya üstesinden gelmesi makul olmayan (d) Diğer Tarafa isnat edilebilmesi mümkün olmayan Yukarıda (a). İşbu maddenin diğer hükümlerine bakılmaksızın. düzensizlik. Bahse konu personelin İşlerin gerçekleştirilmesine yardım ettiği süre boyunca bu sigortanın tam olarak yürürlükte kalması sağlanacaktır. işgal. . başkaldırı. kasırga. Fors Majör Tarafların Sözleşme gereği diğer tarafa yapacağı ödemeler ile ilgili yükümlülüklerine uygulanmayacaktır. Bildirim.3. Bildirimde bulunduktan sonra.2. Tarafın Fors Majörü oluşturan ilgili olay veya durumların farkına vardığı veya varması gerektiği tarihten sonraki 14 gün içerisinde yapılmalıdır. “Fors Majör” aşağıdaki özelliklere haiz olağandışı bir olay veya durum anlamına gelir: (a) Bir Tarafın kontrolü dışında olan (b) Bahse konu Tarafın Sözleşmeyi imza etmeden önce önlem almış olması makul olmayan (c) Vukuu halinde. patlayıcı maddeler. Fors Majör ifa edilmelerine engel olduğu sürece bu şekildeki yükümlülüklerini ifa etmekten muaf olacaktır. tayfun veya volkanik aktiviteler gibi doğal afetler 19. FORS MAJÖRÜN TANIMI İşbu maddede. Fors Majör aşağıdakilere benzer olağandışı olay ve durumları içerir ancak bunlar ile sınırlı değildir: (i) savaş. ancak bu sigorta İşveren ya da İşverenin Personeli tarafından gerçekleştirilen bir fiil veya ihmal sebebi ile ortaya çıkan kayıp ve tazminat taleplerini kapsamayabilir. kargaşa. terörizm. grev ve lokavt. (c) ve (d) maddelerinde belirtilen şartlar oluşmuş olmak kaydı ile. (v) deprem.1. bu sigorta alt-yüklenici tarafından yaptırılabilir ancak işbu maddeye uyum sağlanmasından Müteahhit sorumlu olacaktır.

19.2 uyarınca bildirimi yapılmış bir Fors Majör sebebi ile Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmekten alıkonulmuş ise ve bu Fors Majör sebebi ile gecikmeye ve/veya Maliyete maruz kalmış ise.6.1 maddesinin (i) ve (iv) arasındaki bentlerde tarif edilen türden ise ve (ii) ve (iv) arasındaki bentlerin ülkede vuku bulması durumunda. ÖDEME VE KURTULMA/İBRA Eğer devam eden İşlerin büyük ölçüde tamamının ifası. bu şekildeki ek veya daha geniş Fors Majör olayları veya durumları Müteahhide işbu madde uyarınca muafiyete hak kazandırmaz ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinin mazereti olamaz. (a) Sözleşmede bir fiyat verilmiş işler için ödenecek tutarlar (b) İşler için sipariş edilmiş ve Müteahhit tarafından teslim alınmış veya teslim alınma yükümlülüğü bulunan Demirbaş ve Malzemelerin maliyeti. İSTEĞE BAĞLI FESİH. Taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız veya yasalara aykırı kılar ise. bahse konu Maliyetlerin ödenmesi Bu bildirimi tebellüğ ettikten sonra. Taraflardan herhangi birinin bahse konu olay veya durumu diğer Tarafa bildirmesi üzerine. bahse konu gecikme için “Tamamlanma Zamanının Uzatılması” başlıklı 8. aşağıdakiler yapılır: . İşveren tarafından maliyetleri ödendiğinde bu Demirbaş ve Malzemeler İşverenin malı (aynı zamanda sorumluluğu) olacak ve Müteahhit tarafından İşverenin kullanımına verileceklerdir. Taraflardan herhangi biri diğer Tarafa Sözleşmenin Feshine dair bildirimde bulunabilir. Müşavir yapılmış işin değerini tespit edecek ve aşağıdakileri içerecek bir Ödeme Sertifikası verecektir. 19. işbu maddede belirtilenden daha geniş veya ek şartlarda hak kazanıyor ise.1 maddesine bağlı olarak aşağıdakilere hak kazanacaktır: (a) Eğer tamamlanma süresi uzamış veya uzayacak ise. Bahse konu Fesih üzerine.19. Müşavir bu hususları onaylamak veya belirlemek üzere “Belirlemeler” başlıklı 3. Sözleşmenin tabi olduğu yasalara göre.2 uyarınca bildirimi yapılmış bir Fors Majör yüzünden 84 gün boyunca veya aynı Fors Majör yüzünden toplamı 140 günü aşan birden çok zaman diliminde mümkün olmaz ise. Bu durumda fesih. bildirimin verilmesinden 7 gün sonra geçerli olacak ve Müteahhit “İşin Durdurulması ve Müteahhidin Ekipmanının Tahliyesi” başlıklı 16. 19.5. (e) Fesih tarihinde tamamen İşler ile ilgili olarak istihdam edilen Müteahhit personel ve işçilerinin ülkelerine geri gönderilmesinin Maliyeti.5 maddesi uyarınca hareket edecektir. İşlerin kendisi tarafından tamamlanacağı beklentisi ile ve şartlar dahilinde makul şekilde maruz kalınmış diğer bütün maliyet ve yükümlülükler. YASALAR GEREĞİ İFADAN KURTULMA İşbu maddenin diğer hükümlerine bakılmaksızın. veya bu olay ve durum. Tarafların kontrolü dışında bir olay veya durum (Fors Majör dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere) ortaya çıkar ve bu olay veya durum.3 maddesine uygun olarak hareket eder. İşler ile bağlantılı herhangi bir sözleşme veya antlaşma gereği.7.4 maddesi uyarınca Süre Uzatımı. (c) Müteahhit tarafından. “Fors Majör Bildirimi” başlıklı 19. Taraflara Sözleşmenin daha fazla ifa edilmesinden kurtulma hakkı kazandırır ise. TAŞERONU ETKİLEYEN FORS MAJÖR Eğer herhangi bir Taşeron. “Fors Majör Bildirimi” başlıklı 19. (d) Müteahhidin ekipmanı ve geçici tesislerinin Şantiyeden sökülmesi ve Müteahhidin kendi ülkesindeki işyerlerine ( veya daha fazlaya mal olmaması koşulu ile herhangi başka bir yere) götürülmesinin Maliyeti. ve (b) Eğer olay veya durum “Fors Majörün Tanımı” başlıklı 19. Müteahhit “Müteahhidin Talepleri” başlıklı 20. FORS MAJÖRÜN SONUÇLARI Eğer Müteahhit.4. Fors Majör ile ilgili muafiyetlere.

Eğer bildirim süresi içerisinde verilmiş ise.1. İşbu madde uyarınca bir Bildirimi tebellüğ ettikten sonra Müşavir. Eğer talebe sebebiyet veren olay ve durumun devam eden bir etkisi var ise. .TALEPLER. Müteahhidin talebe sebebiyet veren olaydan veya durumdan haberdar olduğu veya olması gerektiği tarihten sonraki 42 gün içerisinde veya Müteahhit tarafından önerilerek Müşavir tarafından onaylanmış başka bir zaman aralığı zarfında. ANLAŞMAZLIKLAR VE TAHKİM 20. Müteahhit ayrıca. Müteahhit talebin kanıtlayabildiği kısmı için ödeme almaya hak kazanacaktır. bahse konu olay veya durum ile ilgili olarak Sözleşme gereği olan diğer tüm bildirimleri ve talebi destekleyen detayları da sunacaktır. Eğer Müteahhit talep bildirimini bahsedilen 28 günlük süre içerisinde vermezse. talebin gerekçesini destekleyen tüm ayrıntıları ve talep edilen süre uzatımı ve/veya ek ödemeyi içeren tam detaylı bir talebi Müşavire gönderecektir. Müteahhit. Her Hakediş Ödeme Belgesi (Payment Certificate). eğer Sözleşme “İsteğe Bağlı Fesih. Müteahhit talepleri kanıtlamak için gerekli olabilecek güncel kayıtları Şantiyede veya Müşavirce uygun görülecek başka bir yerde saklayacaktır. Müşavirin bahis konusu kayıtları teftiş etmesine izin verecek ve talimat verilmesi halinde kopyalarını Müşavire sunacaktır. Bitirme Süresi uzatılmayacak. İşbu bildirim mümkün olan en kısa sürede ve Müteahhidin olaydan veya durumdan haberdar olduğu veya olması gerektiği tarihten en fazla 28 gün sonra yapılmalıdır. Müşavirin ayrıca gerekli ilave detayları talep edebilir ancak her halükarda talebin prensipleri hakkındaki cevabını belirtilen zaman zarfında verecektir. Taraflar ifaya devam etmekten azat olacaklardır ve. Müteahhit. 20. ve (c) Talebe sebebiyet veren olay veya durumun etkilerinin bittiği tarihten sonraki 28 gün içerisinde veya Müteahhit tarafından önerilerek Müşavir tarafından onaylanmış başka bir zaman aralığı zarfında. işbu maddenin takip eden maddeleri uygulanacaktır. Sözleşmenin alakalı hükümlerinin gerektirdiği gibi kanıtlanmış olan talepler için bedelleri içerecektir. kayıtların tutulmasını gözleyebilir/denetleyebilir ve/veya Müteahhide daha fazla güncel kayıt tutması konusunda talimat verebilir.(a) Tarafların önceden gerçekleşen Sözleşme ihlalleri ile ilgili haklarına halel gelmemek üzere. Müteahhit Kesin Talebini gönderecektir. Temin edilen detaylar talebin tamamının uygunluğunu kanıtlamadığı sürece. Müteahhit herhangi bir ek ödemeye hak kazanmayacak ve İşveren bu talep ile ilgili bütün yükümlülüklerinden azat olacaktır. MÜTEAHHİDİN TALEPLERİ Eğer Müteahhit. Müşavir onay cevabını veya ret cevabı ile birlikte detaylı yorumlarını/açıklamalarını verecektir. Müteahhit talebe sebep olan olay veya durumu tarif eden bir Bildirimi Müşavire sunacaktır. (b) İşveren tarafından Müteahhide ödenmesi gereken tutar. Bitirme Süresinin uzatılmasına ve/veya ek ödemeye hak kazandığı kanaatindeyse. işbu Şartların herhangi bir maddesi uyarınca veya Sözleşme ile ilgili başka bakımlardan.6 maddesi uyarınca fesih edilmiş olsaydı bahse konu madde uyarınca ödenmesi gerekecek tutar ile aynı olacaktır. Ödeme ve Kurtulma/İbra” başlıklı 19. birikmiş gecikme ve/veya talep edilen birikmiş miktarı gösteren ve Müşavir tarafından makul ölçülerde talep edilebilecek ilave detayları ihtiva eden ilave Ara Talepleri aylık olarak gönderecektir. Bir talebi veya önceki bir talebi destekleyen ayrıntıları tebellüğ ettiği tarihten sonraki 42 gün gün içerisinde veya Müşavir tarafından önerilerek Müteahhit tarafından onaylanmış başka bir zaman aralığı zarfında. (a) işbu tam detaylı talep ara talep olarak kabul edilecektir (b) Müteahhit. İşverenin yükümlülüğünü kabul etmeksizin.

işbu Genel Şartların ekinde bulunan Anlaşmazlık Çözüm Anlaşmasının Genel Şartlarını (aralarında anlaştıkları değişiklikler ile birlikte). istifa veya görevine son verilmesi sebebi ile getirememesi durumunda atama yürürlüğe girer. (i) “Tamamlanma Zamanının Uzatılması” başlıklı 8. referans göstermek sureti ile kapsayacaktır. DAB’ın bir veya daha fazla üyesinin yerini almak (veya almak üzere hazır bulunmak) üzere uygun kalifikasyonlara sahip bir veya daha fazla kişiyi atayabilirler. DAB. Taraflar ile tek DAB üyesi (çözümleyici) veya üç üyenin her biri arasındaki anlaşma.5 maddesi uyarınca hareket edecektir. Tamamlanma Süresi (dolmasından önce veya sonra) için uzatma (eğer var ise) (ii) Müteahhidin Sözleşme uyarınca hak kazandığı ek ödeme (eğer var ise) İşbu maddenin gerekleri. DAB üyeliği yapamayacak veya yapmak istemeyen kişiler hariç olmak üzere bu listedeki kişiler arasından seçilecektir. talebin işbu maddenin 2. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULUNUN (DAB) ATANMASI Anlaşmazlıklar. Tarafların her biri bu ücretin yarısını ödemekle sorumlu olacaktır. sakatlık. bir hususu görüş vermesi için DAB’a müştereken sunabilirler. Eğer bu durumlardan biri meydana gelir ve üyenin yerini alması için kimse atanmamış ise. Herhangi bir DAB üyesinin üyeliği her iki Tarafın mutabakatı ile bitirilebilir ancak İşveren veya Müteahhit tek başlarına böyle bir yetkisi yoktur. Uzlaştıkları her zaman Taraflar. 20. değiştirilecek üyenin işbu maddede tarif edildiği şekilde atanmasında veya üzerinde uzlaşılmasında uygulanan yöntem uygulanacaktır.4 maddesi uyarınca. bir talebe uygulanabilecek diğer maddelerin gereklerine ilavedir. (a) Taraflar 20. “Anlaşmazlık Çözüm Kurulu Kararının Alınması” başlıklı 20. yerine getirilmeyen gereklerin talebin düzgün bir şekilde incelenmesini ne derecede engellediği göz önüne alınarak belirlenecektir. Eğer Müteahhit bir talep ile ilgili olarak işbu madde veya başka bir madde gereklerini yerine getirmez ise.3 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULUYLA ANLAŞMAYA VARILAMAMASI Eğer aşağıdaki koşullardan herhangi biri geçerli ise. Uzlaştıkları her zaman Taraflar. Taraflar bu iki üyeye danışarak üçüncü üye üzerinde anlaşacak ve üçüncü üye kurul başkanı olarak atanacaktır. Tarafların hiçbiri.2 maddesinde atıf yapılan İbra yürürlüğe girdiği zaman sona erecektir.4 uyarınca çözülecektir. eğer Sözleşmenin içerisine bir potansiyel üye listesi dahil edilmiş ise. tek DAB üyesi veya üç üyenin her birinin ücreti ile ilgili şartlar üzerinde. Taraflar Anlaşmazlık Çözüm Kurulunu (DAB). Paragrafı uyarıca reddedildiği durumlar haricinde. 20. Maddenin ilk paragrafında belirtilen tarihe kadar.Müşavir aşağıdaki hususları onaylamak veya belirlemek üzere “Belirlemeler” başlıklı 3.2. Tarafların her biri bir üyeyi diğer Tarafın onayı için aday gösterecektir. Ancak. Üye sayısı belirtilmemiş ise ve Taraflar ortaklaşa olarak başka türlüsüne karar vermez ise DAB üç kişiden oluşacaktır. DAB’ın ataması (her bir üye dahil olmak üzere) “İbra” başlıklı 14. verilecek süre uzatımı ve/veya ek ödeme. atamanın şartlarında uzlaşıldığı sırada mutabık kalınacaktır. diğer Tarafın onayını almadan herhangi bir hususu DAB’a danışmayacaktır.2. Teklifin Ekinde belirtildiği şekilde bir ya da üç uygun nitelikte kişiden (üyeler) oluşacaktır. Eğer DAB üç kişiden oluşacaksa. Teklifin Ekinde belirtilen tarihte müştereken atayacaklardır. bir üyenin görevini yerine getirmeyi reddetmesi veya ölüm. Taraflar başka bir biçimde anlaşmadığı takdirde. yeni üyenin atanmasında. DAB’ın danışabileceği uzmanların ücretleri de dahil olmak üzere. Taraflar başka bir biçimde anlaşmadığı takdirde. üyeler. tek DAB üyesinin atanması konusunda anlaşmaya varamamışlarsa .

Eğer Taraflardan herhangi biri DAB’ın kararından memnun değilse. dostane çözümle veya aşağıda tanımlandığı şekilde hakem kararıyla revize edilmedikçe ve edilene kadar iki Tarafça da derhal yürürlüğe konacaktır. 20. bu memnuniyetsizlik bildiriminde. Teklifin Ekinde adı belirtilen tayin eden kurum veya yetkili. Bu atama nihai ve kesin olacaktır. Müteahhit Sözleşmeye uygun bir şekilde İşlere devam edecektir. bu sürenin tamamlanmasından sonraki 28 gün içerisinde diğer Tarafa memnuniyetsizliğini bildirebilir. Eğer DAB bir anlaşmazlık konusuna dair kararını her iki Tarafa da vermiş ise ve Taraflardan hiçbiri kararı tebellüğ ettiği tarihten sonraki 28 gün içerisinde memnuniyetsizlik bildiriminde bulunmamış ise. “Anlaşmazlık Çözüm Kurulunun Kararına Riayet Edilmemesi” başlıklı 20. Tarafların birinin veya ikisinin talebi üzerine ve Taraflarla uygun şekilde müzakere ettikten sonra DAB’ın bu üyesini atayacaktır. işbu başvurunun DAB tarafından. bildirimin bu Madde uyarınca yapıldığı belirtilecek ve üzerinde anlaşmazlık olan konuyu ve memnuniyetsizlik neden(leri)ini gösterecektir. karar. Bu başvuruyu aldıktan sonraki 84 gün içerisinde veya DAB tarafından önerilen ve iki Taraf tarafından onaylanan başka bir süre içerisinde DAB kararını verecektir. Karar iki Taraf için de bağlayıcı olacak. sakatlık. bulunmamışsa karar nihai ve kesin olacak ve her iki Taraf için de bağlayıcı olacaktır. Müşavirin herhangi bir onay. reddedilmediyse veya fesih edilmediyse. Her iki Taraf da. DAB’ın Hakem olarak hareket etmediği kabul edilecektir. DAB’ın üçüncü üyesinin (başkan olarak görev yapacak) atanması konusunda anlaşmaya varamamışlardır. Maddede belirtilen durumlar dışında. Eğer DAB bu başvuruyu tebellüğ ettikten sonraki 84 gün içerisinde (veya onaylanan başka bir sürede) kararını vermezse. başvurunun işbu Madde uyarınca yapıldığı belirtilecektir. (c) Taraflar bu tarihe kadar. Taraflardan hiçbirinin. Her Taraf tayin eden tüzel kişilik veya yetkilinin hizmet bedelinin yarısını ödemekle yükümlük olacaktır. (d) Taraflar tek üyenin veya üç üyeden birinin görevini yapmaktan imtina ettiği veya ölüm. başvurunun DAB başkanı tarafından tebellüğ edildiği tarihte tebellüğ edildiği kabul edilecektir. her iki Taraf da. Her iki durumda da.8.4 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU KARARININ ALINMASI Eğer Taraflar arasında Sözleşmeye veya İşlerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak veya bunlardan kaynaklı olarak. kararı için anlaşmazlığı yazılı olarak DAB’a sevk edebilir ve diğer Tarafa ile Müşavire kopyalarını gönderir. DAB’ın bu anlaşmazlıkla ilgili olarak karar vermek için ihtiyaç duyabileceği ek bilgileri. Maddede ve “Anlaşmazlık Çözüm Kurulunun Görevlendirme Süresinin Bitmesi” başlıklı 20. talimat. görüş veya değerlendirmesine dair anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere. . Sözleşme daha önceden terkedilmediyse. üç kişilik DAB’ın bir üyesini (diğer Tarafın onaylaması için) aday gösterememiştir. Bu başvuruda. Bu durumda. Şantiyeye erişimi ve gerekli kolaylıkları derhal DAB’ın kullanımına sunacaktır. bir anlaşmazlığın çözümü için hakeme başvuru hakkı olmayacaktır. bu Madde uyarınca bir memnuniyetsizlik bildirimi verilmediği sürece.7. istifa veya görevden alma sonucunda görev yapamaz olduğu tarihten itibaren sonraki 42 gün içerisinde yerine bir kişin atanması konusunda anlaşmaya varamamışlardır. bir anlaşmazlık (her ne tür olursa olsun) ortaya çıkarsa her iki Taraf da.(b) Tarafların hiçbiri bu tarihe kadar. Üç kişilik DAB için. bu karar gerekçeli olacak ve işbu madde uyarınca verildiği kararda belirtilecektir. kararı tebellüğ ettikten sonraki 28 gün içerisinde diğer Tarafa memnuniyetsizliğini bildirebilir.

Ancak Taraflar başka türlü anlaşmaya varmadıkça.4. (a)Taraflardan hiçbiri. karar.5 DOSTANE ÇÖZÜM Yukarıdaki 20. görüş veya değerlendirmesini ve DAB’ın herhangi bir kararını açmak. 20. “Tahkim” başlıklı 20.6.6 TAHKİM DAB’ın kararının (eğer varsa) nihai ve bağlayıcı olmadığı bir anlaşmazlık dostane şekilde çözülmedikçe nihai olarak uluslararası tahkimle çözülecektir. Madde ve “Dostane Çözüm” başlıklı 20.8 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULUNUN GÖREVİNİN SONA ERMESİ Taraflar arasında. İki Taraf arasında başka türlü anlaşmaya varılmadıkça: (a) Anlaşmazlık Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları uyarınca çözülecektir. Madde uyarınca işbu riayet etmeme hususunu tahkime havale edebilir. sahip olduğu başka hiçbir hakka halel gelmeksizin. 20. Madde uyarınca memnuniyetsizlik bildirimi verildiği zaman. anlaşmazlıkla ilgili olan. Madde geçerli olmayacaktır ve (b) Anlaşmazlık “Tahkim” başlıklı 20. Sözleşme veya işlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak ya da bunlardan kaynaklı bir anlaşmazlık çıkarsa ve görevinin sona ermesinden veya başka bir nedenden dolayı DAB mevcut değilse. talimat. .5. yeniden incelemek ve revize etmek için tam yetkisi olacaktır. anlaşmazlığı dostane şekilde çözmeye teşebbüs edecektir. iki Taraf da tahkim yoluna gitmeden önce. (a) “Anlaşmazlık Çözüm Kurulu Kararının Alınması” başlıklı 20. (b) Anlaşmazlık bu Kurallar uyarınca tayin edilen üç Hakem tarafından çözülecektir ve (c) Tahkim “Kanun ve Lisan” başlıklı 1. DAB’ın herhangi bir kararı tahkimde delil olarak kabul edilebilecektir. Tahkim sürecinde hiçbir Taraf.6. Tahkim İşlerin bitişinden önce veya sonra başlatılabilir. 20.4. İşlerin ilerleyişi sırasında yürütülen herhangi bir tahkim nedeniyle değişikliğe uğramayacaktır. Maddede tanımlanan iletişim dilinde yürütülecektir. Müşavirin herhangi bir onay. Madde bu başvuru için geçerli olmayacaktır. Müşavirin ve DAB’ın yükümlülükleri. karar alması için daha önce DAB’a sunulan kanıt veya savlar veya memnuniyetsizlik bildiriminde belirtilen memnuniyetsizlik sebepleriyle sınırlı olmayacaktır. “Anlaşmazlık Çözüm Kurulu Kararının Alınması” başlıklı 20. Madde kapsamında doğrudan Tahkime havale edilebilir. “Anlaşmazlık Çözüm Kurulu Kararının Alınması” başlıklı 20. Hakem(ler)in. Müşaviri tanık olarak çağrılmaktan ve anlaşmazlıkla ilişkili her ne konuda olursa olsun çözümleyici(ler)nin önüne kanıt getirmekten hiçbir şey men etmeyecektir. Madde ve “Dostane Çözüm” başlıklı 20.7 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULUNUN KARARINA RİAYET EDİLMEMESİ Aşağıdaki durumlarda. günden sonra başlatılabilir.5.20. Tarafların.4.4. Maddede belirtilen sürede memnuniyetsizlik bildiriminde bulunmamıştır (b) DAB’ın ilgili kararı (eğer varsa) nihai ve kesin hale gelmiştir (c) Taraflardan biri karara riayet etmemiştir bu durumda diğer Taraf. barış yoluyla çözüm için bir teşebbüs olmasa bile tahkim memnuniyetsizlik bildiriminin yapıldığı günden sonraki 56.4.

Bu şekildeki olağandışı ticari harcamalar. rakiplerle hukuka aykırı anlaşmalar yapma veya teklifleri inceleme. hiçbir çıkar çatışmasından etkilenmediğini ve diğer ihale katılımcıları ya da projeye dahil olan diğer taraflarla hiçbir özel bağlantısının olmadığını beyan edecektir. zarara bakmayarak. bir adaylığı ya da teklifi sunarken. kültürel ve dinsel adetlerine aykırı davranmayacaklardır. AB Komisyonu.21. Sözleşme Makamının önceden yazılı oluru olmadan. olağandışı ticari harcamalardan şüphe edilen durumlarda. Sözleşme süresince Müteahhit ve personeli insan haklarına saygı gösterecek ve yararlanıcı ülkenin politik. proje için diğer hizmetleri sağlayamaz. Proje veya hizmetler konusunda Sözleşme Makamının ön izni olmadan basın açıklamaları yapmaktan kaçınacaktır. Müteahhit kendisinin veya personelinin bağımsızlığına gölge düşürmesi muhtemel her türlü ilişkiden kaçınacaktır. herhangi bir fiili ve meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar. Eğer Müteahhit bağımsız lığı sona ererse. işleri yürütemez veya ekipman sağlayamaz. kimliği açık olarak belirtilmemiş alıcılara ödenen komisyonlar veya paravan şirket olduğu her halinden belli olan şirketlere ödenen komisyonlardır. Müteahhit ve personeli veya Müteahhidin ortak ya da bağlantılı olduğu herhangi bir başka şirket.ETİK MADDELERİ 21. Müteahhit sözleşmeyle bağlantılı olarak. tali olarak veya taşeronluk sözleşmesi temelinde olsa bile. Müteahhit tarafından hazırlanmış ya da teslim alınmış tüm raporlar ve dokümanlar gizli olacaktır. Sözleşmenin ifası sırasında Taraflar tarafından hazırlanmış. önceden yazılı olurunu almadan. Müteahhit. Sözleşme Makamı. bir ihalenin verilmesi ile veya Sözleşme Makamı ile daha önceden akdedilmiş bir sözleşmenin uygulanması ilgili olarak bir eylemin yerine getirmesi veya yerine getirmekten imtina etmesi için ödül veya teşvik olmak üzere. Sözleşme Makamını. herhangi bir kişiye. hediye. gizli bir bilgiyi temin etme. . Aday ya da ihale katılımcısı. ihale sürecinin herhangi bir aşamasında herhangi bir yolsuzluk fark edilirse ve Sözleşme Makamı bu durumu düzeltmek için gerekli bütün tedbirleri almazsa. Bu yasak. kanıt bulmak için gerekli kabul ettiği incelemeleri yürütür. bağış veya komisyon teklif edilmesidir. değerlendirme ve karşılaştırma sürecinde komite ya da Sözleşme Makamını etkilemeye teşebbüs etmesi adaylığının veya teklifinin reddine yol açacaktır. talep edildiğinde Komisyona sözleşmenin ifa edilme koşullarıyla ilgili bütün destekleyici dokümanları sağlamayı taahhüt eder. her türlü belge üzerinde ya da yerinde olmak üzere. Bu hüküm açısından “yolsuzluk”. Sözleşmenin akdi sırasında böyle bir durum ortaya çıkarsa Müteahhit derhal Sözleşme Makamını bilgilendirecektir. ana sözleşmede belirtilmeyen komisyonlar veya ana sözleşmeye atıfta bulunan uygun bir şekilde yapılmış sözleşmelerden kaynaklanmayan komisyonlar. ilave bir bildirimde bulunmadan ve Müteahhidin herhangi bir tazminat talebi olmadan sözleşmeyi fesih edebilir. Müteahhit daima tarafsız bir şekilde ve mesleki ahlak kurallarına uygun bir şekilde güvenilir bir danışman gibi davranacaktır. bir vergi cennetine havale edilen komisyonlar. açıklığa kavuşturma. projenin finansmanını askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Komisyon. Müteahhit ve personeli sözleşmenin tüm süresi boyunca ve bitişinden sonra mesleki gizliliği korumakla yükümlü olacaktır. teslim alınmış veya sunulmuş tüm raporların ve dokümanların Taraflar tarafından kullanımı Sözleşme tarafından düzenleyecektir.1 ETİK MADDELERİ Aday ya da teklif verenin. hiçbir şekilde taahhüt altına sokmayacaktır. rüşvet. Müteahhit ve personeli Sözleşme Makamına karşı yükümlülüklerine aykırı bir eylem yapmayacak veya herhangi bir çıkar sağlamayacaktır. sözleşmede öngörülenden başka ödeme kabul edemez. sözleşmenin yapısı sebebiyle Müteahhit tarafında bir çıkar çatışması yaratabilecek diğer tüm program veya projeler için de geçerlidir.

Bu denetlemeler kesin hakedişten 7 yıl sonrasına kadar yapılabilir. projenin teknik ve finansal yönetimiyle ilgili tüm dokümanlar ve veri tabanları da dahil olmak üzere şantiyelere ve Sözleşmenin uygulandığı yerlere uygun bir şekilde erişimlerini sağlamayı ve işlerini kolaylaştırmak için tüm adımları atmayı taahhüt eder. usulsüzlüklerin veya hilelerin ciddiyeti oranında.İDARİ VE MALİ CEZALAR 22. ceza süresi 10 yıla çıkartılabilir. ilk ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 5 yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde. Sözleşme Makamı hataların. usulsüzlükler veya sahtekârlıklar olduğu tespit edildiği ve bu durum Müteahhide atfedilebildiği durumda. Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu’nun ve Avrupa Sayıştay’ının temsilcilerine sağlanan erişim. ödemeleri yapmayı reddedebilir. Dokümanlar incelenmelerini kolaylaştıracak şekilde kolayca erişilebilir ve dosyalanmış olmalıdır ve Müteahhit İşvereni tam yerleri ile ilgili olarak bilgilendirmelidir. Sözleşmede yer alan cezaların uygulanmasına halel gelmeksizin. daha önce ödenmiş tutarı geri alabilir veya bu Müteahhitle yapılmış tüm sözleşmeleri fesih edebilir. cezanın iadeli taahhütlü mektup veya dengi bir yolla bildirildiği tarihten sonraki 30 gün içerisinde sunabilir. proje uygulamasının doğruluğunu saptamalarına ve eğer gerekliyse. Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu’nun. Sözleşmenin ihale edilmesinden sonra.3 Bu maksatla Müteahhit. Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu. Avrupa Topluluklarının finansal çıkarlarını sahtekârlık ve diğer usulsüzlüklere karşı koruma konusundaki Avrupa Topluluğu mevzuatında belirtilen usullere uygun bir şekilde yerinde incelemeler ve doğrulamalar yapmasına izin verecektir. belgeleri incelemek veya yerinde incelemeler yapmak suretiyle. bu oran %4-20’ye çıkabilir. üçüncü taraflarla ilgili olarak gizlilik temelinde olacak ve bunların tabi oldukları kamu hukukunun yükümlülüklerini etkilemeyecektir. Suçun. Avrupa Komisyonu.TOPLULUK ORGANLARI TARAFINDAN YAPILAN KONTROL VE DENETLEMELER 23.1 Müteahhit. Müteahhit. Avrupa Komisyonu’nun. Suçun.2 Ayrıca Müteahhit. 23.22. Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu ve Avrupa Sayıştay’ının. Avrupa Komisyonu’nun.1 İDARİ VE MALİ CEZALAR Yanlış beyanat vermekten suçlu bulunan. Müteahhit tarafından bir tepki olmaması veya Komisyonun Müteahhidin karşı savunmasını aldıktan itibaren 30 gün içerisinde cezayı geri almaması durumunda ceza kararı infaz edilecektir. Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu’nun ve Avrupa Sayıştay’ının personeli ve temsilcilerinin. Müteahhidin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede ciddi bir şekilde başarısız olduğu saptanırsa. hesaplar için destekleyici belgelere. söz konusu sözleşmenin toplam değerinin %2-10’unu yansıtan maddi cezalara maruz kalacaktır. AB fonlarından faydalanan herhangi bir taşerona veya diğer başka bir tarafa aynı koşullar altında ve bu Maddede belirlenen aynı kurallara göre aynı derecede uygulanabilir olmasını garanti etmektedir. ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren maksimum 5 yıllık bir süre için AB bütçesinden / Avrupa Kalkınma Fonu’ndan finanse edilen tüm sözleşme ve hibelerden yasaklanabilir. Avrupa Komisyonu. . muhasebe belgelerine ve projenin finansmanıyla ilgili diğer dokümanlara dayanarak tam bir denetim yapmalarına izin verecektir. bilişim sistemleri. bu cezaya karşı savlarını. 23. Avrupa Sayıştay’ının denetleme. 23.4 Müteahhit. esaslı hata veya usulsüzlük ve hile yapan veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği saptanan Müteahhit. ilk ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 5 yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde. inceleme ve doğrulama yürütme haklarının. Müteahhidin itiraz prosedüründen sonra teyit edildiği şekilde. 23. sözleşme prosedüründe veya sözleşmenin ifasında ciddi hatalar.