You are on page 1of 10

BITHUHOCHLPNHNTHCVNGCu1:iulngquynhtiuchun,nhimvvquynhncangvinnhthno?ng chcho bitnidung,nghacacucvnng,hctplmtheotmgngHChMinhnhthno?Trli: ngCngsnVitNamdongchHChMinhsnglpvrnluyn,lnhonhndntinhnhCchmngThngTmthnhcng,lp nnncVitNamDnchCnghonaylncCnghoxhichnghaVitNam,nhthngcccucchintranhxmlc,xobch thcdnphongkin,Honthnhsnghipgiiphngdntc,thngnhttnc,angtinhnhcngcucimi,xydngChnghaXhi vbovvngchcnnclpcatquc.

ng Cng sn Vit Nam l i tin phong ca giai cp cng nhn, ng thi l i tin phong ca nhn dn lao ng v ca n tc Vit Nam, l i biu trung thnh li ch cagiai cp cng nhn, ca nhn dn lao ng v ca c dn tcMc ch ca ng l xy dng nc Vit Nam c lp, dn ch, giu mnh, x hi cng bng, vn minh, khng cn ngi bc lt ngi, thc hin thnh cng ch ngha x hiv cui cng l ch ngha cng snng ly ch ngha Mc L nin v t tng H Ch Minh lm nn tng t tng, kimch nam cho hnh ng, pht huy truyn thng tt p ca dn tc, tip thu tinh hoa trtu ca nhn loi, nm vng quy lut khch quan, xu th thi i v thc tin ca tnc ra cng lnh chnh tr ng li cch mng ng n, ph hp vi nguynvng ca nhn dn. 1 ng l mt t chc cht ch, thng nht tr v hnh ng, ly tp trung dn ch lmnguyn tc t chc c bn, thc hin tp th lnh o c nhn ph trch thng yu ngch, k lut nghim minh, ng thi thc hin cc nguyn tc t ph bnh v ph bnh,on kt trn c s cng lnh chnh tr v iu l ng, gi mi quan h mt thit vinhn dn, ng hot ng trong khun kh hin php v php lut.ng Cng sn Vit Nam l ng cm quyn, tn trng v pht huy quyn lm ch canhn dn, chu s gim st ca nhn dn, da vo nhn dn xy dng ng, on ktv lnh o nhn dn tin hnh s nghip cch mng. ng lnh o h thng chnh trng thi l mt b phn ca h thng y. ng lnh o tn trng v pht huy vai trca nh nc, mt trn t quc Vit Nam v cc on th chnh tr x hi.ng kt hp vi ch ngha yu nc chn chnh vi ch ngha quc t trong sng cagiai cp cng nhn, gp phn tch cc vo s nghip ho bnh, c lp, dn ch v tin bx hi ca nhn dn th gii.ng Cng sn Vit Nam c xy dng vng mnh v chnh tr, t tng v t chc,thng xuyn t i mi, t chnh n, khng ngng nng cao cht lng i ng cn b, ng vin, sc chin u v nng lc lnh o cch mng ca ng. I . iu l ng quy nh tiu chun nhim v v quyn hn ca ngi ng vinnh th no? iu l ng quy nh tiu chun nhim v v quyn hn ca ngi ng vin nh sau: 1. Tiu chun: Tiu chun ca ng vin c quy nh r rng iu 1 trong iu l ng, gm 2im, l:1. ng vin ng Cng sn Vit Nam l chin s cch mng trong i tin phongca giai cp cng nhn Vit Nam, sut i phn u cho mc ch, l tng ca ng,t li ch ca T quc, ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng ln trn li ch c 2 nhn; chp hnh nghim chnh Cng lnh chnh tr, iu l ng, c ngh quyt cang v php lut ca Nh nc; c lao ng, hon thnh tt nhim v c giao; c oc v li sng lnh mnh; gn b mt thit vi nhn dn; phc tng t chc, k lut cang, gi gn on kt thng nht trong ng.2. Cng dn Vit Nam t mi tm tui tr ln;

tha nhn v t nguyn: thc hinCng lnh chnh tr, iu l ng, tiu chun v nhim v ng vin, hot ng trongmt t chc c s ng; qua thc tin chng t l ngi u t, c nhn dn tn nhim,u c th c xt kt np vo ng. 2. V nhim v ca ng vin: Nhim v ng vin c quy nh trong iu 2, iu l ng, gm 4 im sau:1 . T u y t i trung thnh vi mc ch l tng cch mng ca ng, chp h n h nghim chnh Cng lnh chnh tr, iu l ng, ngh quyt, ch th ca ng, php lut ca nh nc; hon thnh tt mi nhim v c giao; phc tng tuyti s phn cng v iu ng ca ng.2 . K h n g n g n g h c t p , r n l u y n , n n g c a o t r n h k i n t h c , n n g l c c n g t c , phm cht chnh tr, o c cch mng, c li sng lnh mnh; u tranh chngch ngha c nhn, c hi, cc b quan liu, tham nhng, lng ph v cc biu hintiu cc khc.3.Lin h cht ch vi nhn dn, tn trng v pht huy quyn lm ch ca nhn dn;chm lo i sng vt cht, tinh thn v bo v quyn li chnh ng ca nhn dn;t c h c c t h a m g i a c n g t c q u n c h n g , c n g t c x h i n i l m v i c v n i ; tuyn truyn vn ng gia nh v nhn dn thc hin ng li, chnh sch cang , php lut ca nh nc.4.Tham gia xy dng, bo v ng li, chnh sch v t chc ca ng; phc tngk lut, gi gn on kt thng nht trong ng; thng xuyn t ph bnh v ph 3 bnh, trung thc vi ng; lm cng tc pht trin ng vin; sinh hot ng vng ng ph ng quy nh.Thc hin cc nhim v trn, mi ng vin cn nm vng ni dung c bn sau:Mt l, kin nh vi nhng vn v quan im c tnh nguyn tc ca ng:- c lp dn tc gn lin vi Ch ngha X hi l mc tiu, l tng ca ng ta, dntc ta.- Ch ngha Mc L nin v t tng H Ch Minh lm nn tng t tng cho kim chnam cho mi hnh ng ca ng.- ng cng sn Vit Nam l lc lng lnh o cch mng Vit Nam; khng chp nhna nguyn, a ng.- Nh nc php quyn x hi ch ngha Vit Nam l nh nc ca dn, do dn v vdn, th hin khi i on kt ton dn trn nn tng lin minh giai cp cng nhn vigiai cp nng dn v i ng tr thc, di s lnh o ca ng.- Tp trung dn ch l nguyn tc c bn trong t chc, sinh hot v hot ng ca ng.- Kt hp ch ngha yu nc chn chnh vi ch ngha quc t trong sng ca giai cpcng nhn.Hai l, mi ng vin phi hiu r c hi ln t nc pht trin nhanh, sm anc ta ra khi tnh trng km pht trin, phn u n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i vn dng vo nhim v ca mnh. ngthi, phi nhn thc su sc thch thc ln, cc nguy c ang e do s nghip cchmng ca nhn dn ta t gic gp phn y li, tng bc khc phc.Mi ng vin phi ra sc rn luyn phm cht o c cch mng, nu gng cn,kim, lim, chnh, tr cng, v t; ng thi kin quyt u tranh chng tham nhng, lng 4 ph, quan liu trong c quan ca ng, nh nc v cc tiu cc, t nn trong x hi;cnh gic v kin quyt chng mi m mu v th on din bin ho bnh, gy bolon lt ca cc th lc th ch, trc ht l trong phm vi chc trch, nhim v cth ca mi ngi.Ba l, t nc ta chuyn sang thi k pht trin mi vi nhim v trung tm l xydng pht trin kinh t, i hi ng vin phi nng cao trnh kin thc v nng lccng tc, phm cht chnh tr, o c cch mng, thc hin vai tr tin phong, gngmu.V vy, nhim v hc tp cng tr nn c bit quan trng. Hc tp l ngha v bt buci vi mi ng vin. C nhiu hnh thc v phng php

hc tp nng cao trnh l lun chnh tr, kin thc v nng lc hot ng thc tin. Tu theo iu kin v honcnh c th m t chc ng v mi ng vin phi c k hoch, ch hc tp phhp.B n l , c m i q u a n h m t t h i t v i q u n c h n g . C c h m n g l s n g h i p c a q u n chng nhn dn. Nhn dn lao ng cn c ng vi t cch l ngi lnh o, lnh tchnh tr bo m cho cuc u tranh ca nhn dn dnh thng li. v ngc li, ngcn c nhn dn ng h, tch cc thc hin ng li, chnh sch ca ng.Trong iu kin ng cm quyn, ng d quan liu, xa ri nhn dn. y l mt nguyc l n i v i s t n v o n g c a c h x h i c h n g h a . M i n g v i n p h i t h n g xuyn lin h mt thit vi qun chng, tn trng v pht huy quyn lm ch ca nhndn, lng nghe tm t, nguyn vng ca nhn dn phn nh vi ng, ng thi tch cctham gia tuyn truyn vn ng nhn dn v gia nh mnh thc hin ng li ca ng, php lut ca nh nc. Nm l, tch cc tham gia xy dng v bo v ng, bo v ng li, ch trng, chnhsch, ngh quyt ca ng v nh nc, chng li s ph hoi ca k th. Thc hinnghim tc t ph bnh v ph bnh trong sinh hot ng, bo m s on kt thng 5 nht trong ni b, lm cho ng lun trong sch, vng mnh. Tch cc lm cng tc phttrin ng vin mi.3.Vquyncangvin: iu3,iulngquynhngvincnhngquynsau: - c thng tin v tho lun cc vn v Cng lnh chnh tr, iu l ng, ngli, ch trng, chnh sch ca ng; biu quyt cng vic ca ng.- ng c, c v bu c c quan lnh o cc cp ca ng theo quy nh ca ban chphnh trung ng.- Trnh by kin khi t chc ng nhn xt, quyt nh cng tc hoc thi hnh k luti vi mnh.- ng vin d b c cc quyn trn y, tr quyn biu quyt, ng c v bu c c quanlnh o ca ng.Cc quyn ca ng vin nu trong iu l ng nhm bo m cho ng vin thc hiny quyn lm ch v mt chnh tr t chc v sinh hot ng. Ch tch H Ch Minhkhng nh khi mi ngi pht biu kin, tm thy chn l, lc quyn t do ttng ho ra quyn t do phc tng chn l. Nhng quy nh v quyn ca ng vinto iu kin cho ng vin v t chc ng thc hin y nguyn tc tp trung dnch. II . Ni dung v ngha ca vic hc tp v lm vic theo tm gng o c H Ch Minh trong qu trnh phn u tr thnh ng vin . Ni dung v ngha ca vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch MinhCh tch H Ch Minh, lnh t knh yu ca dn tc ta, hin dng tt c tnh cm, trtu v cuc i cho s nghip cch mng ca ng v nhn dn ta. Ngi li tisn v gi l t tng v tm gng o c trong sng, mu mc, cao p, kt tinh 6 nhng gi tr truyn thng ca dn tc, ca nhn loi v thi i. Hc tp v lm theo tmgng o c ca Bc l nim vinh d v t ho i vi mi cn b, ng vin v mingi dn Vit Nam.i vi mi cn b, ng vin, hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh lnhim v rt quan trng v thng xuyn, qua gio dc, rn luyn mnh, xng ngl ng vin ca ng Cng sn Vit Nam, l ngi lnh o, ngi y t tht trungthnh ca nhn dn.Mt l, thc hin chun mc o c H Ch Minh Trung vi nc, hiu vi dn micn b ng vin phi trung thnh v hn vi mc tiu l tng ca ng, ca dn tc,cn qun trit nhng ni dung ca ch ngha yu nc trong giai on mi; pht huy scmnh on

kt ton dn tc, y mnh cng cuc i mi, v mc tiu dn giu, ncmnh, x hi cng bng, dn ch, vn minhT tng v phm cht o c tiu biu ca H Ch Minh l tinh thn yu nc nngn n , h t l n g , h t s c p h n g s T q u c , p h c v n h n d n , t o n t m , t o n c h o s nghip gii phng dn tc, thng nht t nc, xy dng ch ngha x hi. Ch tch HCh Minh ch c mt mong mun, mong mun tt bc l t nc ta c hon ton clp, dn ta c hng t do. T quyt tm d phi t chy c dy Trng Sn cngquyt ginh cho c t do, c lp, ri phn u cho ng bo ta ai cng c cmn, o mc, ai cng c hc hnh, nc ta snh vai vi cng quc nm chu.Hc tp t tng o c H Ch Minh chng ta cn:Mi ngi cn nhn thc su sc hn, y hn nhng hy sinh to ln ca ng cha chng ta c non sng, T quc Vit Nam c lp, t do, thng nht trn vn hm nay. Nng cao tinh thn yu nc, t ho v truyn thng anh hng ca dn tc l lng tmv trch nhim ca mi ngi Vit Nam chn chnh. 7 Trung vi nc ngy nay l trung thnh v hn vi s nghip xy dng v bo v Tquc, bo v c lp, ch quyn, ton vn lnh th, nn vn ha, bo v ng, ch ,nhn dn v s nghip i mi, bo v li ch ca t nc.Trung vi nc, hiu vi dn ngy nay l lun lun tn trng, pht huy quyn lm chca nhn dn di c ba hnh thc: lm ch i din, lm ch trc tip v t qun cngng; ht lng, ht sc phc v nhn dn, gii quyt kp thi nhng yu cu, kin nghhp tnh, hp l ca dn; khc phc cho c thi v cm, lnh m, th trc nhngkh khn, bc xc... ca nhn dn.Trung vi nc, hiu vi dn ngy nay th hin ch vn ln quyt tm vt qua ngho nn, lc hu, gp phn dng xy t nc phn vinh, sm a nc ta ra khi tnhtrng km pht trin, theo kp trnh cc nc pht trin trong khu vc v th gii; thchin bng c mong c ca Bc H knh yu: xy dng t nc ta ng hong hn,to p hn.Trung vi nc, hiu vi dn l phi lun lun c thc gi gn on kt ton dn tc,on kt trong ng, trong c quan, n v; kin quyt u tranh khng khoan nhngtrc mi mu ca cc th lc th ch, c hi hng chia r dn tc, chia r khi ion kt ton dn, chia r ng vi nhn dn. on kt l yu nc, chia r l lm hicho t nc.Mi biu hin cc b, bn v l tri vi tinh thn yu nc chn chnh. Trung vi nchiu vi dn l phi c tinh thn trch nhim cao i vi cng vic, c lng tm nghnghip trong sng; quyt tm phn u thnh t v cng hin nhiu nht cho tnc, cho dn tc; quyt tm xy dng qu hng giu p, vn minh. Phi c tinh thnham hc hi, pht huy truyn thng hiu hc v qu trng nhn ti ca ng cha ta; bitvn dng sng to cc tri thc khoa hc, cng ngh hin i, cc sng kin trong sn xut,cng tc, hon thnh xut sc nhim v c giao. Mi s bo th, tr tr, li hc tp,ngi lao ng, i hi hng th vt qu kh nng v kt qu cng hin l tri truyn thng o l dn tc v tri vi t tng yu nc ca Ch tch H Ch Minh. 8 Trung vi nc, hiu vi dn yu cu mi chng ta phi gii quyt ng n mi quan hc nhn - gia nh - tp th - x hi; quan h gia ngha v v quyn li. Theo gng Chtch H Ch Minh, yu nc l sn sng phn u hy sinh cho li ch chung, vic g c licho dn, cho nc, cho tp th th quyt ch lm, vic g c hi th quyt khng lm. Lmvic g trc ht phi v tp th, v t nc, v nhn dn, phi nu cao trch nhim cangi lnh o, khng tham lam, v li, vun vn c nhn...Hai l, thc hin ng li dy: "Cn, kim, lim chnh, ch cng v t " nu cao phm gicon ngi Vit Nam trong thi k mi"Cn, kim, lim, chnh, ch cng v t" l

chun mc o c truyn thng trong quanh "i vi mnh", c Ch tch H Ch Minh k tha, vn dng v pht trin ph hpvi yu cu ca s nghip cch mng, tr thnh chun mc c bn ca o c cchmng. Ngi l mt tm gng mu mc v "cn, kim, lim, chnh, ch cng v t".Hc tp v lm theo tm gng ca Ngi, thc hin cn, kim, lim, chnh, ch cng vt trong giai on hin nay l:Tch cc lao ng, hc tp, cng tc vi tinh thn lao ng sng to, c nng sut, chtlng, hiu qu cao; bit qu trng cng sc lao ng v ti sn ca tp th, ca nhndn; khng xa hoa, lng ph, khng ph trng, hnh thc; bit s dng lao ng, vt t,tin vn ca Nh nc, ca tp th, ca chnh mnh mt cch c hiu qu.Thc hin ch cng, v t l kin quyt chng ch ngha c nhn, li sng thc dng. ivi cn b lnh o, ng vin phi loi b thi chy theo danh vng, a v, ginh gitli ch cho mnh, lm dng quyn hn, chc v chim ot ca cng, thu vn cho gianh, c nhn..., cc b, a phng ch ngha. Phi thng thn, trung thc, bo v chnl , b o v n g l i , q u a n i m c a n g, b o v n g i t t ; c h n t h n h , k h i m t n ; khng chy theo ch ngha thnh tch, khng bao che, giu gim khuyt im...Thc hin cn, kim, lim, chnh, ch cng v t phi kin quyt chng bnh li bing,li sng hng th, v k, ni khng i i vi lm, ni nhiu, lm t, ming ni li cao 9 o nhng t tng, tnh cm v vic lm th mang nng u c c nhn, t li, vic g cli cho mnh th "hng hi", tranh th kim li, vic g khng "kim chc" c cho ringmnh th th , lnh m. Khng lm di, lm u, bn rt ca cng, n bt vt t, tin cac a N h n c v c a n h n d n . P h i c t h i r r t l n n v k i n q u y t u t r a n h chng tham nhng, tiu cc, loi tr mi biu hin v lim, bt chnh ra khi i sng xhi.Ba l, nng cao thc dn ch v k lut, gn b vi nhn dn, v nhn dn phc vCh tch H Ch Minh lun lun cao dn ch v k lut v chnh Ngi l mt mumc v tinh thn dn ch, tn trng tp th, tn trng qun chng nhn dn, lun lunquan tm n mi ngi, gn b vi nhn dn. Ngi lun lun ph phn "c lnh t", ph phn thi "quan cch mng", ph phn nhng biu hin quan liu, coi thng qunchng, coi thng tp th, vi phm nguyn tc tp trung dn ch, coi l nhng cn bnh khc nhau ca ch ngha c nhn.Hc tp v lm theo Ngi, mi cn b, ng vin phi t mnh trong t chc, trong tpth, phi tn trng nguyn tc, php lut, k cng. Mi biu hin dn ch hnh thc, lidng dn ch "ko b, ko cnh", lm ri lon k cng, cu danh, trc li hocchuyn quyn, c on, ng trn tp th, ng trn qun chng..., lm cho nhn dn bt bnh, cn phi ln n v loi b.Hc tp o c H Ch Minh tt c v nhn dn, mi cn b, ng vin, d bt ccng v no phi gn dn, hc dn, c trch nhim vi dn. Phi trn tr v thy trchnhim ca mnh khi dn cn ngho i. Khng ch s chia v ng cam, cng kh vinhn dn, m cn phi bit tp hp nhn dn, pht huy sc mnh ca dn, t chc, ngvin, lnh o nhn dn phn u thot khi i ngho. Nhn dn l ngi thy nghimkhc v nhn i, lun lun i hi cao cn b, ng vin, ng thi cng sn lng gip cn b, ng vin hon thnh nhim v, pht huy u im, sa cha sai lm, khuytim. 10 Hc tp o c H Ch Minh phi rt coi trng t ph bnh v ph bnh. Ngi dy cn b, ng vin v mi ngi chng ta: khng s khuyt im, khng s ph bnh, m chs khng nhn ra khuyt im, sai lm v khng c quyt tm sa cha khuyt im, sdn n khuyt im ngy cng to v h hng. T ph bnh phi c coi trng, c tln hng u, theo t tng H Ch Minh "phi nghim khc vi chnh mnh". Ph bnh phi c mc ch l xy dng t

chc, xy dng con ngi, xy dng i sng tnh cmv quan h ng ch, quan h x hi lnh mnh, trong sng, c l, c tnh.Phi khc phc bnh chung hnh thc, thch nghe li khen, (thm ch xu nnh), tng bcnhau, khng dm ni thng, ni tht gip nhau cng tin b. ng thi, cn ph phn nhng biu hin xut pht t nhng ng c c nhn, v li m "u ", nhn danh ph bnh kch, li ko, chia r, lm ri ni b.Bn l, hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cn pht huy ch ngha yunc gn cht vi ch ngha quc t trong sng, on kt, hu ngh gia cc dn tctrong iu kin ton cu ha, ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t T tng HCh Minh v tnh on kt quc t bt ngun t tnh yu thng i vi con ngi, vinhn loi v on kt ton nhn loi v mc tiu gii phng cc dn tc b p bc, gii phng giai cp, gii phng con ngi. Ngi l hin thn ca ch ngha yu nc chnchnh kt hp vi ch ngha quc t trong sng. Nh m nhn dn th gii knh yu N g i , t r a o tng Ngi danh hiu nh vn ha kit xut trn th gii, anh hng gii phng dn tc, chin s li lc ca phong tro cng sn quc t. T ch ngha quc t caoc, Ngi xy dng nn tnh on kt quc t rng ln ca dn tc ta vi cc dn tctrn th gii, gp phn quan trng vo nhng thng li v i ca nhn dn ta v phongtro cch mng th gii. Ngy nay, trong iu kin ton cu ha, vic m rng tnh on kt quc t, hp tc cngc li, ch ng, tch cc hi nhp l mt ngun lc quan trng xy dng v pht trint nc. on kt quc t trong sng l thc hin chnh sch i ngoi rng m, a 11 phng ha, a dng ha vi tinh thn Vit Nam sn sng l bn, i tc tin cy vi ccquc gia trn th gii, phn u v c lp, ha bnh, hp tc v pht trin.on kt quc t theo t tng H Ch Minh l pht huy tinh thn c lp t ch, tntrng c lp, ch quyn ca cc nc khc, m rng hp tc cng c li, phn u vha bnh, pht trin, chng chin tranh, i ngho, bt cng, cng quyn, p t trongquan h quc t. Khp li nhng vn ca qu kh, lch s, xo b mc cm, hn th,nhn v tng lai, xy dng tnh hu ngh gia cc dn tc.Hc tp v lm theo t tng v tm gng o c H Ch Minh cn nng cao tinh thnc lp t ch, t lc, t cng, kin quyt u tranh chng tm l t ty, ch ngha dntc hp hi; ph phn cc biu hin vong bn, vng ngoi, o tng trc ch ngha t bn.S nghip i mi t nc v ang t ra nhng yu cu ngy cng cao i vi shnh thnh v pht trin nhng phm cht o c tt p ca con ngi Vit Nam, ngthi to ra nhng thun li v nhng th thch mi i vi mi chng ta trong lnh vco c. Hn lc no ht, hin nay ton ng, ton dn ta phi quan tm y n vn o c, tip tc xy dng, hon thin nhng chun mc o c ng n, tin b;y mnh gio dc, rn luyn v tng cng qun l o c trong ng v trong nhndn.K tha truyn thng o c tt p ca ng cha, hc tp v lm theo tm gng oc H Ch Minh l mt trong nhng bin php quan trng khc phc s suy thoi vo c, li sng trong cn b, ng vin v nhn dn, lm lnh mnh nn o c xhi, gp phn gi vng s n nh chnh tr, x hi, to ng lc cho s pht trin nhanh,hiu qu, bn vng. Vn c bn nht khi thc hin cuc vn ng l mi ngi chngta phi nhn thc y v tr ca vn o c, thng xuyn t gic, n lc hc tp,rn luyn, tu dng theo gng Bc H v i. 12 o c H Ch Minh l tm gng trn i phn u, hy sinh v s nghip gii phngdn tc, gii phng giai cp, gii phng con ngi v nhn loi. o c H Ch Minh

ltm gng ca ch v ngh lc tinh thn to ln, vt qua mi th thch, kh khn tmc ch cch mng. o c H Ch Minh l tm gng tuyt i tin tng vo scmnh ca nhn dn, knh trng nhn dn, ht lng ht sc phc v nhn dn. o c HCh Minh l tm lng ca mt con ngi nhn i, v tha, khoan dung, nhn hu, ht mcv con ngi. o c H Ch Minh l tm gng cn, kim, lim, chnh, ch cng, v t,i ring trong sng, np sng gin d v c khim tn phi thng. bao nhiu nm nay, trong tm khm ngi Vit Nam, Bc H v i v gn gi. Mingi cn b, ng vin, on vin thanh nin chng ta ly tm gng ca Bc soi, rn mnh, cng hin cho t nc v xy dng c quan, n v mnh ngy cngtt hn.Bc vo thi k hi nhp quc t su hn, rng hn, chng ta tip thu nn vn minh tintin, nn khoa hc cng ngh hin i ca nhn loi th vic hc tp v lm theo tmgng o c ca H Ch Minh cng tr nn ht sc quan trng. Cu 2:Nu v phn tch vn c b sung v pht trin ti i hi ton quc ln th X ca ng v Ch ngha x hi v phng hng xy dng Ch ngha x hi nc ta?T v tr cng tc ca mnh ng ch phi lm g xy dng, pht trin ng gpvo thnh cng xy dng ch ngha x hi nc ta?Tr li: Trn c s tng kt thc tin v nhng bi hc kinh nghim c rt ra, i hi X b sung mt s ni dung ca Cng lnh 1991 nh sau: a) Nhn thc v ch ngha x hi: 13 i hi X ca ng b sung v xc nh x hi x hi ch ngha m nhn dn taxy dng c 8 c trng:Mt l, X hi x hi ch ngha m nhn dn ta xy dng l mt x hi dn giu, nc mnh, cng bng, dn ch, vn minh.Trong Cng lnh 1991 cha ni n c trng ny. i hi VIII ca ng ( 1996 ) xc nh mc tiu ca cch mng nc ta l Dn giu, nc mnh, x hi cng bng,vn minh. n i hi IX b sung thm t dn ch, thnh Dn giu, nc mnh,x hi cng bng, dn ch, vn minh. i hi X xc nh l mt t trng ca xhi x hi ch ngha m nhn dn ta xy dng. Hai l do nhn dn lm ch. Cng lnh 1991 vit : do nhn dn lao ng lm ch. i hi X iu chnh ldo nhn dn lm ch. Ni nhn dn lm ch v chng ta khng nh xy dng Nhnc php quyn x hi ch ngha ca nhn dn, do nhn dn, v nhn dn. i a snhn dn l ngi lao ng. Hn na, trong iu kin pht trin nn kinh t nhiu thnh phn v pht huy sc mnh ca ton dn tc, bao gm nhiu giai cp, tng lp, ni nhndn lm ch ph hp vi thc t hn, c li hn cho vic thc hin i on kt ton dntc. Ba l , C nn kinh t pht trin cao, da trn lc lng sn xut hin i v quan hsn xut ph hp vi trnh pht trin ca lc lng sn xut.Trn c s xc nh nc ta c 3 ch s hu c bn ( ton dn, tp th v tnhn ), nhiu hnh thc s hu v loi hnh sn xut, kinh doanh, nn quan h s hutrong x hi c s an xen phc tp. V vy, ni v quan h sn xut trong thi k qu ln ch ngha x hi, i hi X iu chnh b on ni v ch cng hu v t liusn xut ch yu. Bn l , C nn vn ha tin tin, m bn sc dn tc.c trng ny ging nh Cng lnh 1991. Nm l

, Con ngi c gii phng khi p bc, bt cng, c cuc sng m no, tdo, hnh phc, pht trin ton din.So vi Cng lnh 1991, i hi X c iu chnh, b cm t bc lt. 14 Xt v bn cht, ch ta khng phi ch bc lt. Nhng hin tng bc lt vncn tn ti do trnh sn xut quy nh, v cn c ngha nht nh trong vic thc ykinh t pht trin. Ngoi ra, trong c trng ny, i hi X cn sa cha cm t c iu kin pht trin ton din c nhn thnh pht trin ton din cho cht ch v chnh xc. Su l , Cc dn tc trong cng ng Vit Nam bnh ng, on kt, tng tr vgip nhau cng tin b. c t r n g n y v c b n n h C n g l n h 1 9 9 1 , n h n g c b s u n g t h m c m t tng tr, ph hp hn vi thc t pht huy li th pht trin ca tng vng, tng dntc. By l , C Nh nc php quyn x hi ch ngha ca nhn dn, do nhn dn, vnhn dn di s lnh o ca ng Cng sn.Cng lnh 1991 cha ni ti vic xy dng nh nc php quyn, nhng theo ttng H Ch Minh, chng ta xy dng nh nc dn ch mi v thc hin qun l xhi bng php lut. Ti Hi ngh ton quc gia nhim k kha VII (1-1994) ng tachnh thc a ra khi nim xy dng Nh nc php quyn x hi ch ngha. Cc ihi VIII, IX, X tip tc khng nh quan im ny. Tm l, C quan h hu ngh v hp tc vi nhn dn cc nc trn th gii.c trng ny ging nh Cng lnh 1991. b) V con ng i ln ch ngha x hi : Cng lnh nm 1991 nn by phng hng c bn ca qu trnh xy dng chngha x hi. i hi X sp xp li, iu chnh, b sung thnh 8 qu trnh tt yu phithc hin nc ta. Mt l , Pht trin nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha.Trong Cng lnh nm 1991 chng ta cha dng khi nim kinh t th trng nhhng x hi ch ngha, m ni pht trin nn sn xut hng ha nhiu thnh phn, vnhnh theo c ch th trng, c s qun l ca Nh nc, theo nh hng x hi chngha. Thc cht, nn kinh t nc ta vn hnh theo c ch th trng. 15 T nhn thc r hn, i ti khng nh kinh t th trng l giai on pht trin caoca sn xut hng ha, l quy lut pht trin chung ca nhn loi, n i hi IX chngta coi kinh t th trng nh hng x hi ch ngha l m hnh kinh t tng qut trn con ng xy dng ch ngha x hi. i hi X xc nh y l qu trnh tt yu xydng ch ngha x hi nc ta. Hai l , y mnh cng nghip ha, hin i ha.Cng nghip ha l mt qu trnh tt yu khch quan ca cc nc t nn sn xutnh, kinh t km pht trin. Cng lnh 1991 ni cng nghip ha theo hng hin i.T i hi VIII, ng ta ni cng nghip ha gn lin vi hin i ha. i hi X bsung iu ny so vi Cng lnh 1991. Ba l , Xy dng nn vn ha tin tin, m bn sc dn tc lm nn tng tinhthn ca x hi.Quan im ny nhc li ni dung Cng lnh 1991. Bn l

, Xy dng nn dn ch x hi ch ngha, thc hin i on kt ton dntc.Dn ch x hi ch ngha c xc nh va l mc tiu, va l ng lc phttrin kinh t - x hi. i hi X xc nh: i on kt ton dn tc trn nn tng linminh giai cp cng nhn, giai cp nng dn v i ng tr thc, di s lnh o cang, l ng li chin lc ca cch mng Vit Nam; l ngun sc mnh, ng lcch yu v l nhn t c ngha quyt nh bo m thng li bn vng ca s nghipxy dng v bo v T Quc. Ly mc tin gi vng c lp, thng nht ca T Quc, vdn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh lm im tng ng onkt ton dn tc, quy t tt c nhng ngi Vit Nam yu nc c trong v ngoi nc. Nm l , Xy dng Nh nc php quyn x hi ch ngha ca nhn dn, do nhndn, v nhn dn.y l ni dung c b sung so vi Cng lnh 1991. i hi X ch r phi xydng c ch vn hnh ca Nh nc php quyn x hi ch ngha, bo m nguyn tctt c quyn lc nh nc u thuc v nhn dn; quyn lc nh nc l thng nht, c 16 s phn cng, phi hp gia cc c quan trong vic thc hin quyn lp php, hnh phpv t php. Su l , Xy dng ng trong sch, vng mnh.y l nhim v ht sc c bn v quan trng, va thng xuyn, va cp bch. ihi X nhn mnh hn nhim v nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng,khc phc bng c tnh trng suy thoi v t tng, chnh tr, o c, li sng, tquan liu, tham nhng, lng ph, v chng ang l nguy c ln lin quan n s sng cnca ng, ca ch . By l , Bo m vng chc quc phng v an ninh quc gia. Tm l , Ch ng v tch cc hi nhp kinh t quc t.i hi X khng nh: Qua tng kt l lun thc tin 20 nm i mi, chng tac n g t h y r g i t r n h h n g v c h o to ln ca Cng lnh xy dng t nct r o n g t h i k q u l n c h n g h a x h i (nm 1991), ng thi cng thy r thmnhng vn mi t ra cn c gii p. Sau i hi X, ng ta cn tip tc nghincu, b sung v pht trin Cng lnh , lm nn tng chnh tr, t tng cho mi hotng ca ng, Nh nc v nhn dn ta trong qu trnh a nc ta i ln ch ngha xhi. Th h tr Vit Nam ni chung v bn thn ti ni ring, thy rt t ho khi phnu c ng vo hng ng ca ng v thy r l mt trng trch, mtnhim v cao c v cng y vinh quang xong cng y th thch, Vi lng quyttm v bu nhit huyt ca mnh v mong mun c ng vo hng ng ca ng ng gp mt phn cng sc nh b ca mnh vo cng cuc xy dng t nc.Chnh v vy trong qu trnh phn u tr thnh ng vin ti ra chomnh phng hng rn luyn, lun lun phn u vn ln v mi mt.L mtsinh vin ang cn ngi trn gh nh trng ti lun t ra cho mnh mc tiu phnu hc tp l hc c kin thc.Ti mong mun sau khi tt nghip c th nggp mt phn sc lc trong vic pht trin t nc. Ti tin rng trong mt ngy

17 k h n g x a t i s v i n h d t r t h n h m t n g v i n n g c n g s n V i t N a m, t r thnh ngi chin s cch mng trong i tin phong ca giai cp cng nhn VitNam . 18 of 18 Leave a Comment

You must be logged in to leave a comment. Submit Characters: 400