You are on page 1of 15

สารบัญ

การซ่ อม เครื่องรับสั ญญาณดาวเทียมดีทวี ี ........................................................................................................................1
1.

อาการเสี ยทีเ่ กิดจากภาคจ่ ายไฟ...............................................................................................................................1
การแกปั้ ญหาภาพค้าง, บูตไมขึ่ ้ นและหรื อ ภาพเป็ นสี เขียวแดง....................................................................................3

ิ .....................................................................................................................4
การแกปั้ ญหา POWER SUPPLY จายไฟเกน
การแกปั้ ญหา POWER SUPPLY ไมมี่ ไฟเข้า ....................................................................................................................5

2. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากอุปกรณ์ บนเมนบอร์ ด .....................................................................................................................7

I 102-4 ไมสามารถระบุ
สถานะ ปรากฎบนหน้าจอทีวี ...............................................................................................10
E06 – 4 SMART CARD เสี ย ปรากฎบนหน้าจอทีวี........................................................................................................11

BE1 ปรากฎบนจอทีวใี นชวงของการบู
ตเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ........................................................................12
ภาพปรากฎบนหน้าจอทีวี เป็ นภาพขาวดํา ...................................................................................................................8
ความแรง 1% และคุณภาพ 100% แสดง ในหน้าการติดตั้ งจานดาวเทียม ....................................................................8
ความแรง 1% และคุณภาพ 0% แสดง ในหน้าการติดตั้ งจานดาวเทียม ........................................................................9
เครื่ องรับ DTV ไมรั่ บสัญญาณรี โมท ............................................................................................................................9

เสี ยงแตก หรื อ ไมมี่ เสี ยง แตสามารถรั
บชมภาพได้ปกติ.............................................................................................10
3.

อาการเสี ยทีเ่ กิดจากการทํางานของ SOFTWARE...............................................................................................12
E16 – 4 SERVICE ถูก SCRAMBLE .................................................................................................................................12
E19 -4 SERVICE ถูก SCRAMBLE ..................................................................................................................................12
E30 – 4 SERVICE ถูก SCRAMBLE .................................................................................................................................13
่ ..................................................................................................................................13
E48 – 32 ค้นหาสัญญาณไมเจอ
ํ งค้นหาสัญญาณ ....................................................................................................................................13
E52 – 32 กาลั

REPARATION MANUAL
0

การซ่ อม เครื่องรับสั ญญาณดาวเทียมดีทวี ี

1. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากภาคจ่ ายไฟ
่ ของเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม DTV จะมีอยู่ 2 รุ่ น คือ
ภาคจายไฟ


1. รุ่ น GPS – 18W – AC Rev1.2 ซึ่ งจะใช้ Connector แบบ A ในการเชื่อมระหวางบอร์
ด ภาคจายไฟ
กบั
บอร์ด IRDรู ปที่ 1.1 แผนวงจร
ภาคจายไฟ
รุ่ น GPS – 18W – AC Rev1.2

รู ปที่ 1.2 Connector แบบ A

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 1 of 15

REPARATION MANUAL


2. รุ่ น GPS – 18W – AF – TH Rev1.4 ซึ่ งจะใช้ Connector แบบ B ในการเชื่อมระหวางบอร์
ด ภาคจายไฟ
กบับอร์ด IRDรู ปที่ 1.3 แผนวงจร
ภาคจายไฟ
รุ่ น GPS – 18W – AF – TH Rev1.4

รู ปที่ 1.4 Connector แบบ B

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 2 of 15

REPARATION MANUAL
การแก้ปัญหาภาพค้ าง, บตไม่
ู ขึน้ และหรือ ภาพเป็ นสี เขียวแดง

จดที
ุ ่ 2: 2.5 โวลต์
จดที
ุ ่ 1: 3.3 โวลต์
สายที่ 1: 3.3 โวลต์

สายที่ 6: 2.5 โวลต์

รู ปที่ 1.5 การแกปั้ ญหาภาพค้าง, บูตไมขึ่ ้ นและ/หรื อ ภาพเป็ นสี เขียวแดง
่ ่ และ/หรื อ ภาพเป็ นสี เขียว สี แดง เกดจากอาการภาพค้าง, บูตไมผาน
Connector ระหวางบอร์
ด ภาคจายไฟ
กบั
บอร์ด IRD หลวม ที่ใช้ Connector แบบ A
วิธีแก้ใข

ทําได้โดยทําการบัดกรี สายไฟ ที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ า 2.5 โวลต์ และ 3.3 โวลต์ จาก บอร์ด ภาคจายไฟ
เข้าที่ บอร์ด
IRD โดยตรงดังรู ปที่ 1.5

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 3 of 15

REPARATION MANUAL
การแก้ปัญหาภาคจ่ ายไฟ จ่ ายไฟเกิน

D11 : 5 โวลต์

D8: 3.3โวลต์

D13 : 23โวลต์

D12 :12โวลต์

D10:2.5 โวลต์
C5 : 1000/6.3Vรู ปที่ 1.6 แผนวงจร
ภาคจายไฟ


ิ ที่จอทีวจี ะแสดง ข้ อความ I34 – 4 ไม่ สามารถระบสถานะ
อาการภาคจายไฟ
จายไฟเกน
และ/หรื อที่เครื่ องรับ


่ วเกบประจุ


ดาวเทียม DTV ไฟสี ส้มจะติดตลอดเวลา เกดจากคาตั
C5 เปลี่ยนแปลง ซึ่ งจะเจอใน ภาคจายไฟ
รุ่ น GPS –
18W – AC Rev1.2
การเช็คเบื่องต้ น
่ DC ที่ข้ วั Cathode ของ ไดโอดจะต้องได้คาประมาณนี

ใช้มิเตอร์วดั คาไฟ

- D13 ประมาณ 23 โวลท์
- D12 ประมาณ 12 โวลท์
- D11 ประมาณ 5 โวลท์
- D8 ประมาณ 3.3 โวลท์
- D10 ประมาณ 2.5 โวลท์
วิธีแก้ไข

เปลี่ยนตัวเกบประจุ
อิเล็กโตไลด์ใหม่ที่ตาํ แหนง่ C5 คา่ 1000 ไมรโคฟารัด 6.3 V หรื อ ใช้ค่า 1000 ไมรโคฟา
รัด 10 V แทนได้
Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 4 of 15

REPARATION MANUAL
การแก้ปัญหาภาคจ่ ายไฟ ไม่ มไี ฟเข้ า

6

5

1

2
3

4

่ ปกรณ์บนแผนวงจร


รู ปที่ 1.7 แสดงตําแหนงอุ
ภาคจายไฟ
อาการเมื่อเสี ยบปลัก๊ ที่เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม (DTV IRD) ไฟแสดงสถานะการทํางาน สี เขียว ไมทํ่ างาน และที่

จอทีวไี มแสดงภาพใดๆ
วิธีแก้ใข่ ่เสี ยได้แนนอน

เนื่องจากอาการ ภาคจายไฟ
ไมมี่ ไฟเข้ากดจากหลายสาเหตุ
ไมสามารถระบุ
ตาํ แหนงที
ต้องเช็คตาม
่ )
่ ่ งนี้ (ในการการเช็คอาการเสี ยต้องถอดปลัก๊ ไฟออกกอน
ตําแหนงตางๆดั
่ ในกรณี วดั ในหนวยของโอ


3.6 ตําแหน่ งที่ 1 เช็ควา่ ฟิ วส์ ขาดหรื อไม่ โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม
ห์ม ถ้า ฟิ วส์ ไมขาด
่ องได้ประมาณ 0 โอห์ม แตถ้่ า ฟิ วส์ ขาดคาที
่ ่ได้จะเป็ นอินฟิ นิต้ ี
คาจะต้
่ ในกรณี วดั ในหนวยโอห์

3.6 ตําแหน่ งที่ 2 เช็ควา่ วาริ สเตอร์ เสี ยหรื อไม่ โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม
ม ถ้า วาริ สเตอร์ดี
่ ่ได้จะเป็ นอินฟิ นิต้ ี แตถ้่ าวาริ สเตอร์เสี ยคาที
่ ่อานได้
่ จะเป็ น 0 โอห์ม
คาที
่ ในกรณี วดั ในหนวยของ

3.6 ตําแหน่ งที่ 3 เช็ควา่ ไดโอด เสี ยหรื อไม่ (D1,D2,D3,D4) โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม
โอห์ม มิเตอร์ ตอ้ งขึ้ น ข้างหนึ่ง และเมื่อสลับขาไดโอด มิเตอร์ตอ้ งไมขึ่ ้ น
3.6 ตําแหน่ งที่ 4 เช็ควา่ มอสเฟท (Q1) เสี ยหรื อไม่

รู ปที่ 1.8 มอสเฟท
Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 5 of 15

REPARATION MANUAL
ลักษณะอาการเสี ยของมอสเฟทมีอยู่ 3 แบบ
1 โครงสร้างภายในชอร์ ทถึงกนั ลักษณะแบบนี้ เมื่อเราทําการวัด 6 ครั้ งจะมีมากกวา่ 1 คู่ที่เข็มของความ

ต้านทานแสดงคาออกมา
(เข็มของมิเตอร์ข้ ึนมากกวา่ 1 คู่ )
2 โครงสร้างภายในขาด ลักษณะแบบนี้ เมื่อเราทําการวัด 6 ครั้ งจะไมมี่ คู่ใดเลยที่มีค่าความต้านทานแสดง


ให้เห็น (เข็มมิเตอร์ ไมแสดงคาความต้
านทานขึ้ นเลย)

3 โครงสร้างภายใน (Bias) บกพรอง
่ ่ขา D และ ขา S (1 ครั้ ง) จนเข็มมิเตอร์ ช้ ีค่าความต้านทานขึ้ น จากนั้ นนําสายวัดที่ขา D มาแตะที่
ให้วดั ครอมที

ขา G แล้วนํากลับไปแตะที่ขา D อีกครั้ งให้สังเกตุเข็มมิเตอร์ ถ้าคาความต้
านทานมีค่าลดลงจากเดิมจนมีค่าเข้าใกล้ศูนย์

จากนั้นเข็มมิเตอร์ ค่อยชี้ ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้ นจนเข้าใกล้ค่าเดิม แสดงวามอสเฟทนั
้ นดี แตถ้่ าแตะที่ขา G แล้วคา่
่ ่ยนแปลง แสดงวามอสเฟทตั

ความต้านทานไมเปลี
วนั้ นโครงสร้างการไบอัสภายในเสี ย
3.4 ตําแหน่ งที่ 5 เช็ควา่ IC PWM (IC1) เสี ยหรื อไม่

7

6

รู ปที่ 1.9 แสดง ขาของ IC PWM (IC1)


่ คือ ขา 7 (FB) ช็อตกบขา
ั 8 (GND) หรื อ ขา 6
จากรู ปที่ 1.9 ใช้มิเตอร์วดั ขาตางๆของ
IC1 อาการเสี ยสวนใหญ
ั 8 (GND)
(GATE) ช็อตกบขา
3.5 ตําแหน่ งที่ 6 เช็ควา่ IC Photo Coupler (IC2) เสี ยหรื อไม่

รู ปที่ 1.10 แสดง ขาของ IC Photo Coupler (IC2)
่ ขา 4 กบั ขา 3 อาการเสี ยสวนใหญ

่ คือ ขา 4 ของไอซี จะช็อตกบั ขา 3
เช็ควา่ IC เสี ยหรื อไม่โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม
Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 6 of 15

REPARATION MANUAL


่ ่ ง
3.6 ตําแหน่ งที่ 7 เช็คคาความต้
านทานของ R10, R11, R12 (พลิกด้านหลังของแผนวงจร
Power Supply) วาคายั
่ วต้านทาน
ถูกต้องหรื อไม่ โดยใช้มิเตอร์วดั ครอมตั
R10 ต้องวัดได้ 1 k โอห์ม
่ ั R11 ขนานกบั R12 คือ ประมาณ 1.4 โอห์ม
R11, R12 วัดได้เทากบ

บนเมนบอร์ ด IRD
2. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากอปกรณ์


รู ปที่ 2.1 แสดงแผนวงจร
เมนบอร์ด

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 7 of 15

REPARATION MANUAL
ภาพปรากฎบนหน้ าจอทีวี เป็ นภาพขาวดํา

รู ปที่ 2.4 แสดงภาพ Crystal 27 MHz (XS1)

สาเหตุเกดจาก
Crystal (XS1) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย
การแก้ปัญหา

ให้ทาํ การเปลี่ยน Crystal (XS1) คาความถี
่ที่ใช้คือ 27 MHz
ความแรง 1% และคณภาพ
100% แสดง ในหน้ าการติดตั้งจานดาวเทียม

รู ปที่ 2.5 แสดงภาพ Crystal 4 MHz (Y2)

สาเหตุเกดจาก
Crystal (Y2) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย
การแก้ปัญหา
Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 8 of 15

REPARATION MANUAL

ให้ทาํ การเปลี่ยน Crystal (Y2) คาความถี
่ที่ใช้คือ 4 MHz
ความแรง 1% และคณภาพ
0% แสดง ในหน้ าการติดตั้งจานดาวเทียม

รู ปที่ 2.6 แสดงภาพ Transistor เบอร์ BFG425W (Q1)

สาเหตุเกดจาก
Transistor เบอร์ BFG425W (Q1) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ ดเสี ย
การแก้ปัญหา
ให้ทาํ การเปลี่ยน Transistor (Q1) เบอร์ที่ใช้ BFG425W
เครื่องรับ DTV ไม่ รับสั ญญาณรีโมท

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 9 of 15

REPARATION MANUAL
รู ปที่ 2.7 แสดงภาพ ตัวรับสัญญาณอินฟาเรด 38 KHz (UF1)

สาเหตุเกดจาก
ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (UF1) เสี ย
การแกปั้ ญหา
ให้ทาํ การเปลี่ยน ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (UF1) 38 KHz
เสี ยงแตก หรือ ไม่ มเี สี ยง แต่ สามารถรับชมภาพได้ ปกติ

รู ปที่ 2.8 แสดงภาพออฟแอมป์ (ICA1)

สาเหตุเกดจาก
ออฟแอมป์ (ICA1) เสี ย
การแกปั้ ญหา
ให้ทาํ การเปลี่ยน ออฟแอมป์ (ICA1) เบอร์ที่ใช้ LM358
I 102-4 ไม่ สามารถระบสถานะ
ปรากฎบนหน้ าจอทีวี

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 10 of 15

REPARATION MANUAL

รู ปที่ 2.2 แสดงภาพ Chip Irdeto (ICS3)


่ ั Chip Irdeto (ICS3) ที่อยูบ่ นบอร์ดได้
สาเหตุเกดจาก
CPU (ICS1) ไมสามารถติ
ดตอกบ
การแก้ปัญหา
ให้ลองถอดปลัก๊ แล้วเสี ยบใหม่ ถ้ายังปรากฎข้อความ I 102 – 4 ไม่ สามารถระบสถานะ
ให้ส่ งสิ นค้าเครมกบั

บริ ษทั
E06 – 4 Smart Card เสี ย ปรากฎบนหน้ าจอทีวี

สาเหตุเกดจาก
Chip Irdeto (ICS3) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย
การแก้ปัญหา
ั ษทั เพื่อทําการเปลี่ยน Chip Ideto (ICS3)
ให้ส่ งสิ นค้าเครมกบบริ

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 11 of 15

REPARATION MANUAL
bE1 ปรากฎบนจอทีวใี นช่ วงของการบตเครื
ู ่องรับสั ญญาณดาวเทียม

รู ปที่ 2.3 แสดงภาพ Flash Memory เบอร์ M29W800DB (ICF1)

สาเหตุเกดจาก
Flash Memory (ICF1) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย
การแก้ปัญหา
ั ษทั เพื่อทําการเปลี่ยน Flash Memory (ICF1) เบอร์ที่ใช้คือ M29W800DB และทําการ
ให้ส่งสิ นค้าเครมกบบริ
ลงโปรแกรมให้ใหม่

3. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากการทํางานของ Software

E16 – 4 Service ถกู Scramble ปรากฎบนหน้าจอทีวี (ของชองรายการ
3, 5, 7, 9, 11, TITV)
่ รับการเปิ ดให้ใช้งาน หรื อยังไมได้
่ รับกุญแจถอดรหัสสัญญาณ หรื อ
สาเหตุ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ยังไมได้
กุญแจถอดรหัสสัญญาณสูญหายไป
การแก้ปัญหา
่ ญแจถอดรหัสสัญญาณผานดาวเที

ให้โทรโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริ การลูกค้า DTV เพื่อทําการสงกุ
ยมไปยังเครื่ องรับ
่ โดยทานผู
่ ใ้ ช้จะต้องแจ้งหมายเลขของเครื่ องรับสัญญาณที่เกดปั
ิ ญหาด้วย (เชน่ Serial Number : 3005052342)
ของทาน
E19 -4 Service ถกู Scramble ปรากฎบนหน้าจอทีวี
่ รับกุญแจถอดรหัสสัญญาณ หรื อ
สาเหตุ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ยังไม่ได้รับการเปิ ดให้ใช้งาน หรื อยังไมได้
กุญแจถอดรหัสสัญญาณสูญหายไป
การแก้ปัญหา
่ ญแจถอดรหัสสัญญาณผานดาวเที

ให้โทรโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริ การลูกค้า DTV เพื่อทําการสงกุ
ยมไปยังเครื่ องรับ
่ โดยทานผู
่ ใ้ ช้จะต้องแจ้งหมายเลขของเครื่ องรับสัญญาณที่เกดปั
ิ ญหาด้วย (เชน่ Serial Number : 3005052342)
ของทาน
Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 12 of 15

REPARATION MANUAL
E30 – 4 Service ถกู Scramble ปรากฎบนหน้าจอทีวี
่ รับข้อมูลที่ update เพื่อใช้ในการถอดรหัสสัญญาณ อันเป็ นผลทําให้ไม่
สาเหตุ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไมได้
่ 3 5 7 9 11 และ TITV ได้ ซึ่ งมีกรณี ที่อาจจะเกดขึ
ิ ้ นได้ดงั ตอไปนี

สามารถรับชมรายการทีวี ชอง


่ ดูทีวี เมื่อเปิ ดเครื่ องขึ้ นมาใหม่
นที่ไมได้
1. ปิ ดเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมโดยถอดปลัก๊ ไฟฟ้ าออกในชวงกลางคื
ิ อความ E30 – 4 Service ถูก Scramble ขึ้ นมาเป็ นชวงระยะเวลาสั

ในวันถัดมา จะเกดข้
้ นๆประมาณ 10 – 30วินาที หลังจากนั้ นข้อความดังกลาวจะหายไป
หากยังไมหาย
ให้ลองเปลี่ยนชองรายการที
วี ไปยัง
่ ญญาณ DLTV แล้วจึงเปลี่ยนกลับมายังชอง
่ 3 5 7 9 11 หรื อ TITV ชองใดชองหนึชองสั
่ ง กอาจจะทํ
าให้

ข้อความดังกลาวหายไป
และจะสามารถรับชมได้ตามปกติ
่ ถูกใช้งานมาเป็ นระยะเวลานานมากกวา่ 1 เดือน เมื่อเครื่ องถูกนํามาใช้งาน กจะเกดข้
็ ิ อความ E30
2. เครื่ องไมได้
่ อ 1 ให้เปิ ดเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไว้
– 4 Service ถูก Scramble ขึ้ นบนหน้าจอเป็ นระยะเวลานานกวาข้
ประมาณ 1 ชัว่ โมง
การแก้ปัญหา
หากยังปรากฎข้อความ E30 – 4 Service ถูก Scramble ให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์บริ การลูกค้า เพื่อทําการเปิ ดรหัส
่ ใ้ ช้จะต้องแจ้งหมายเลขของเครื่ องรับสัญญาณที่เกดปั
ิ ญหาด้วย
สัญญาณ โดยทานผู

E48 – 32 ค้ นหาสั ญญาณไม่ เจอ ปรากฎบนหน้าจอทีวี

สาเหตุเกดจาก

1. ปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมยังไมได้
่ ่ องรับสัญญาณดาวเทียมกบั LNB ไมได้
่ ต่อหรื อหลุด การแกไข
้ คือ ตอ่
2. สายสัญญาณที่ต่อระหวางเครื
่ ่ องรับสัญญาณดาวเทียมกบั LNB
สายสัญญาณระหวางเครื3. ไมมี่ ไฟเลี้ ยงจายให้
LNB สาเหตุเกดจากเครื
่ องรับสัญญาณดาวเทียมถูกเซ็ตไฟเลี้ ยง LNB “ปิ ด” การแกไข
คือ เซ็ตไฟเลี้ ยง LNB ให้เป็ น “เปิ ด” โดยการใช้รีโมทคอนโทรล มีวธิ ีการดังนี้

ั ่ใช้งานจริ ง คาความถี

–> ทําการตั้ งคา่ LNB ให้ตรงกบที
่ 10750 MHz., ไฟเลี้ ยง =
1. ให้เข้า Menu –> ตั้ งคาระบบ
เปิ ด, 22K โทน = ปิ ด เสร็ จแล้ว กดปุ่ ม OK

E52 – 32 กําลังค้ นหาสั ญญาณ
ั ั
ิ ขอ้ ความ “ E48-32
สาเหตุเดียวกนกบอาการ
“E48-32 ค้นหาสัญญาณไมพ่บ “ จะเป็ นอาการหลังจากที่เกดมี
่ ” (ข้อความ E48-32 ค้นหาสัญญาณไมพบ
่ และข้อความ E52 – 32 กาลั
ํ งค้นหาสัญญาณ จะ
ค้นหาสัญญาณไมพบ

สลับกนแสดงข้
อความ)
Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 13 of 15

REPARATION MANUAL

Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co.,Ltd.]

Page 14 of 15