UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” din BACĂU FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE SPECIALIZAREA DREPT

PROIECT LA DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Îndrumător lucrare, Asist. Univ. drd. Adrian Lupașcu

STUDENT, Gherghel Georgiana

BACĂU 2011 ________________
 

 

 

Cuprins

1. Considerații generale privind contractual individual de muncă………...3 2. Clasificarea condițiilor la încheierea contractului individual de muncă……………………………………………………………………4 3. Capacitatea juridică a salariatului……………………….………………4 4. Examenul medical………………………………………………………7 5. Capacitatea juridică a angajatorului…………….………………………8 6. Capacitatea juridică a angajatorului persoană juridică…………………8 7. Capacitatea juridică a angajatorului persoană fizică.…………………...9 8. Consimțământul părților………………………………………………...9 9. Viciile de consimțământ…………………………………………….…10 10. Obiectul și cauza contractului individual de muncă…………………...11 11. Repartizarea în muncă și avizul prealabil……………………………...12 12. Condiții de studii și vechime în muncă………………………………..13 13. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale a celui care solicită angajarea………………………………………….………14 14. Concursul sau examenul……………………………………………….15 15. Perioada de probă……………………………………………………...15 16. Informarea persoanei care solicită angajarea………………………….16 17. Forma și înregistrarea contractului individual de muncă…………...…17 18. Cumulul de funcții…………………………………………………..…18 19. Bibliografie…………………………………………………………….20 20. Webografie…………………………………………………………….21

 

2  

 

Contractul individual de muncă
Considerații generale privind contactul individual de muncă Inițial, contractul individual de muncă a fost reglementat de art. 1470 pct. 1 din Codul Civil anterior, alături de contactul de antrepriză și de cel de transport, ca una din felurile de locațiune a lucrărilor, și anume accea prin care persoanele se obliga a pune lucrările lor in serviciul altora. Mai era cunoscut și sub denumirea de contact de locațiune de muncă. În principal, contractul individual de muncă este reglementat de Codul Muncii, precum și de Contractul Colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010. Codul muncii conține un întreg titlu, și anume Titlul II, intitulat "Contractul individual de muncă" ca fiind cel mai cuprinzător din structura sa; înglobează 9 capitole (art. 10 până la 107) ceea ce reprezintă o treime din textele Codului. Contractul individual de muncă este instituția reglementată exhaustiv, motiv pentru care se poate aprecia că actualul Cod al Muncii este o lege a acestui contract. Conform art. 37 din Legea din anul 1929, contractul individual de muncă era "convenția prin care una din părți denumită salariat se obligă să presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o licrare determinată, unei părți denumită patron, care la rândul său se obligă să îl remunereze pe cel dintâi". În literatura juridică a timpului s-a arătat că "în aceasta definiție intră nu numai ceea ce doctrina denumește locatio operarum, adică locațiunea de servicii în care salariatul își tocmește munca sa și în care este plătit cu unitatea de timp (ora, ziua, luna sau anul), dar și ceea ce doctrina definește locatio operis, adică locația de lucrări în care lucrătorul se tocmește să facă o lucrare determinată, iar plata să se facă in raport cu lucrarea sau cu bucata. Definiții doctrinare În doctrina românească s-au dat mai multe definiții contractului individual de muncă; de exemplu, acesta este: -înțelegerea înceiată în scris, între o persoană fizică pe de o parte și, de regulă, o unitate pe de altă parte, prin care prima se obligă a presta munca prevăzută în contract -îndeplinind atribuțiile ce-i revin, cu respectarea disciplinei și legalității, în cadrul unității, care, corelativ se obligă să îi asigure persoanei încadrate - condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității, deplină protecție și securitate a muncii și să o retribuie în raport cu munca prestată, potrivit legii și clauzelor contractului; -înțelegerea dintre o persoana fizică, denumită salariat și o persoană fizică sau juridică denumită angajator, prin care salariatl se obligă să presteze munca prevăzută în contract, îndeplinind atribuțiile pe care și le-a asumat, în condițiile de disciplină stabilite prin lege și de către angajator, în schimbul unui salariu și a altor drepturi convenite; -înțelegerea încheiată prin scris prin care o parte -salariatul- se obligă la prestarea, cu continuitate, în timp a unei munci în folosul și sub subordonarea celeilate părți angajatorul- persoana juridică sau persoana fizică, iar acesta este obligat la rândul lui să-i plătească salariul și să-i asigure condiții adecvate de muncă.

 

3  

 

Încheierea contractului individual de muncă
Încheierea contractului individual de muncă reprezintă acea operațiune juridică, conecință a negocierii individuale, ce presupune realizarea acordului de voință a celor două părți, și anume salariatul și angajatorul. Încheierea contractului individual de muncă este supusă unor condiții sau reguli.

Clasificarea condițiilor la încheierea contractului individual de muncă
Pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă trebuie îndeplinite mai multe condiții legale, care se clasifică după cum urmează: -condiții comune și altor contracte (civile) cum sunt capacitatea, consimțământul, obiectul și cauza contracutului condiții specifice: avizul prealabil, starea de sănătate, condițiile de studii sau vechimea în specialitate, etc.; -condiții de fond (existența postului, azivul medical) și condiții de formă (încheierea contractului sub forma înscrisului unic); -condiții generale, aplicabile tuturor raparturilor juridice de muncă, de exemplu: condițiile de studii, de vechime în studii sau specialitate, și condiții speciale, aplicabile anumitor categorii de funcții sau posturi, cum ar fi cele stipulate de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestinarilor; -condiții anterioare, concomitente sau subsecvente încadrării, de exemplu: angajamentul păstrării secretului de stat, starea de sănătate, perioada de probă, etc.; -condiții esențiale, de a căror îndeplinire depinde însăși validitatea contractului individual de muncă, și condiții neesențiale, care, deși sunt prevăzute de lege, în considerarea unității lor, nu determină totuși existența actului juridic.

Capacitate juridică a salariatului
Reguli privind capacitatea juridică Noul Cod Civil, cu referire la capacitatea civilă a persoanei fizice, definește distinct capacitatea de folosință și capacitatea de dispoziție. Astfel, capacitatea de folosință reprezintă "aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile (reglementata în art. 34), iar capacitatea de dispoziție este "aptitudinea aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile". Specific dreptului muncii pentru o persoana fizică să fie subiect de drept, deci pentru a încheia un contract de muncă, constă în aceea că nu este suficientă capacitatea de folosință, ci este necesară și capacitatea de exercițiu, cele două laturi ale capacității find indisolubil legate între ele. Acest specific este o consecință a caracterului intuitu personae al contractului respectiv. Bineînțeles, munca este o activitate personală ce nu poate fi îndeplinită pron reprezentant. Capacitatea juridică în dreptul muncii începe de la vârsta legala de a încheia un contract de muncă, atât în privința dreptului de muncă, cât și în privința exercițiului acestui drept.

 

4  

  Persoana fizică dobândește capacitate deplină de a încheia un contract de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, spre deosebire de dreptul comun, unde capacitatea de exercițiu deplină se cobândește la 18 ani. Se presupune că la vârsta de 16 ani omul are maturitate fizică și psihica destul de dezvoltate pentru a intra într-un raport de muncă, maturitate fizică ce îi permite să muncească, să-și angajeze forțe de muncă în schimbul unui salariu, iar cea psihică care îi îngăduie, ca urmare a unui discernâmânt suficient de dezvoltat, să se conducă singur în viața juridică, să încheie un contract individual de muncă, să-și asume drepturile și obligațiile pe care acest contract le presupune. În aceste condiții este vorba despre o muncă ușoară, adică de activități care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor specifice în care acestea sunt desfășurate, nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului (tânărului) și nu sunt de natură să prejudicieze frecvența școlară, participarea la programe de orientare sau de formare profesională, aprobate de conducerea unității de învățământ, sau capacitatea acestora de a beneficia de instruirea primară. Începând cu vârsta de 15 ani și până la 16 ani, legea recunoaște persoanei o capacitate biologică de muncă parțială, ceea ce determină recunoașterea capacității restrânse de a se încadra în muncă. Încadrarea tinerilor sub 16 ani se face numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregatirea profesională. Pentru a-și da acordul, părinții trebuie să analizeze condițiile în care munca va fi prestată, felul ei, precum și dacă încadrarea este în interesul dezvoltarii ulterioare a tânărului. Încuviințarea trebuie să fie prealabilă încheierii contractului de muncă sau concomitentă cu această încheiere. Dar ea mai este necesar să fie specială, adică să se refere la un anumit contract de muncă și expresă, adică să aibă o formă neechivocă, clară și precisă. Este necesar ca la încheierea contractului de muncă părinții sau tutorii minorului să semneze contractul alături de el. Lipsa acordului va atrage nulitate absolută, dar remediabilă a contractului încheiat de tânărul în vârsta de 15-16 ani. Pe lângă sancțiunea nulității contractului, angajatorul, care este responsabil pentru încheierea contractului în condițiile legii, va răspunde contravențional, dar poate răspunde și patrimonial, pentru eventualele pagube produse. În conformitate cu normele internaționale și europene, s-ar putea discuta dacă, pentru anumite activități cu ar fi cele culturale, artistice, sportive, etc există posibilitatea angajării în muncă a tinerilor sub 15 ani (începând chiar cu 13 ani). În țara noastră însă este interzisă o astfel de posibilitate atâta timp cat art. 49 alin. 4 din Constituție prevede imperativ: "minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajați ca salariați". Incompatibilități Reprezintă acele limitări sau restrângeri ale capacității juridice, reglementate în mod expres și resrtictiv de lege în scopul ocrotirii persoanei sau al apărării unor interese generale ale societății. Incompatibilitățile nu se prezumă, nu pot fi deduse prin analogie și nici nu pot fi extinse, ele fiind reglementate în mod expres și restirictiv de lege, operând numai în cazurile, în condițiile și în perioadele de timp prevăzute în cuprindul ei. Codul Muncii nu reglementeză de sine stătător situațiile de incompatibilitate. De obicei, ele se regăsesc în diferite alte acte normative: unele aparțin legislației   5  

  muncii (de exemplu, statutele de personal sau profesional), altele legislației administrative, comerciale sau chiar penale. Incompatibilitățile nu constau în interdicția de a presta orice activitate, întrucât aceasta ar însemna încălcarea principiului fundamental al dreptului la muncă. Prevederile legii se referă numai la inadmisibilitatea ocupării unor anumite funcții sau posturi ori a prestării unei anumite munci în condiții expres determinate. A. O primă incopatibilitate se referă la vârsta Pentru anumite funcții (ocupații), având în vedere specifucul și dificultățile acestora, necesitatea unei pregătiri școlare sau profesionale, se prevede o vârsta mai ridicată de 15 (16) ani sau chiar o vârstă maximă de angajare. În cazul ghizilor în turism, al muncitorilor portuari, asistenților personali ai persoanelor cu handicap, al personalui navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, și al personalului de pază și protecție, se cere vârsta de cel puțin 18 ani împliniți. Pentru funcțiile de gestionar este prevăzută vârsta minimă de 21 de ani. Conform art. 19 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc nu se acorda licența (deci nu pot fi încadrați) administratorului și directorului executiv dacă nu au împlinit vârsta de 23 de ani. Pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră și de instructor de conducere auto se cere vârsta de cel puțin 25 de ani. Pentru ghizii de turism se cere o vârstă de maximum 62 sau 65 de ani. Așadar, persoanele care nu îndeplinesc condiția de vârstă în aceste cazuri, nu pot fi încadrate în aceste funcții, aflându-se într-o stare de incompatibilitate. B. O a doua categorie de incompatibilități se referă la măsurile de protecție a tinerilor și a femeilor Cu caracter general, art. 13 alin. 5 din CM dispune că încadrarea în locuri de muncă grele, vătămătoare, periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani, aceste locuti stabilindu-se prin Hotărâre a Guvernului. Este interzisă angajarea tinerilor în cazul oricăror activități și procedee susceptibile să antreneze riscuri specifice pentru ei. Tinerii nu pot presta muncă suplimentară și nici muncă de noapte - între orele 20:00 și 6:00. În cazul copiilor, sunt interzise nu numai muncile periculoase, ci și cele intolerabile. Muncile intolerabile sunt acele activități desfășurate de către copil sau realizate prin implicarea nemijlocită a copilului, care, prin natura lor, sau condițiile în care se exercită, dăunează sănătății, securității, dezvoltării sau moralității copiilor, și anume: toate formele de sclavie sau practici similare - vânzarea de sau comerțul cu copii, servitutea pentru datorii și munca de servitor - precum și munca forțată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forțată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflicte armate; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul practicii prostituției, producției de material pornografic sau de spectacole pornografice. În ceea ce privește femeile, este reglementată o restrângere a capacității lor. Conform art. 125 din CM, femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. Rezultă că, dacă se obține acordul acestora, se poate presta o astfel de muncă. C. În scopul apărării avutului public sau privat nu pot fi încadrate în funcția de gestionar persoanele condamnate - inclusiv cei aflați în cursul urmăririi penale ori a judecății și nereabilitate de drept ori de instanța de judecată, pentru una din infracțiunile prevăte de lege.   6  

  Art. 4 alin. 3 din Legea 22/1969 prevede că dacă în cursul urmăririi penale, a judecății sau după condamnare a intervenit amnistia sau celui în cauză i s-a suspendat condiționat executarea pedepsei, interdicția încadrării în funcția de gestionar se aplică timp de doi ani de la data intervenirii amnistiei și în cursul termenului de încercare plus doi ani de la expirarea acestu termen. D. Pentru evitarea fraudei fiscale și atingerea finalității reglementării, art. 2 alin. 5 din Legea 376/2004 dispune că pe perioada acordării bursei private se interzice ca beneficiarul să lucreze pentru cel ce acordă bursa sau pentru orice persoană juridică sau fizică desemnată de acesta. Așadar, textul stipulează o incompatibilitate pentru ambele părți ale contractului individual de muncă E. Exercitarea unor funcții, ce presupun ca cei ce le ocupă să se bucure de o deosebită autoritate morală, să fie un exemplu de probitate și corectitudine, implică unele condiții de încadrare mai riguroase Una din condițiile ndeplinite de persoana care participă la concursul pentru admitere la INM este să nu aiba antecedente penale și nici cazier fiscal și să se bucure de o bună reputație. Aceleași condiții se cer și în cazul asistenților judiciari, al grefierilor, al personalului din serviciile de probațiune precum și a altor categorii de ersinal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. F. Restrângerea capacității juridice potrivit legii penale Printre pedepsele statornicite de Noul Cod Penal sunt și cele accesorii și complementare. Instanța de judecată poate lua măsuri de siguranță. Unele din aceste pedepse și măsuri constituie, după caz, restrângeri ale capacității juridice privind ocuparea unor funcții sau exercitarea unor profesii. Totodată, este reglementată interzicerea ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii ce se aplică atunci când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei anumite activăți (art. 111 alin. 2). G. Alte incompatibilități Sunt prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Această lege cuprinde două categorii de incompatibilități: prima se referă la demnitățile și funcțiile publice și a doua la posibila calitate de salariat.

Examenul medical
Calitatea de subiect într-un raport juridic de muncă, în cadrul căruia persoana fizică se obligă să desfășoare o anumită activitate în folosul celeilalte părți, implică nu numai capacitatea juridică ci și aptitudinea de a munci în sens biologic, sau, cu alte cuvinte capacitatea de muncă. Conform art. 27 alin. 1 din CM, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Potrivit Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă angajatorul are obligația " să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute   7  

  și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării. Astfel, la concursul pentru admiterea la INM, persoana trebuie să îndeplinească, pe lângă alte condiții și pe cea de a fi aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției. În temeiul art. 28 din CM, obligativitatea exemenului medical persistă în cazul: -persoanelor care reintră în activitate după o întrerupere mai mare 12 luni, sau de 6 luni pentru locurile de muncă cu factori nocivi profesional; -persoanelor detașate sau trecute în alt loc de muncă sau în altă activitate; -la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară; -ucenicilor, elevilor, practicanților și studenților care sunt instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării meseriei pe parcursul instririi. Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 reglementează examenul medical de adaptare și examenul medical periodic. Examenul medical de adaptare se efectuează la indicația medicului specialist de medicina muncii, în prima lună de la angajare. Salariatul nemulțumit de decizia medicală cu privire la aptitudinea sa de muncă o poate contesta în termen de 7 zile lucrătoare la autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București și va fi soluționată dintr-o comisie formată din trei medici specialiști de medicina muncii. În lipsa certificatului medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea celei munci, încheierea contractului este nulă în mod absolut. Nulitatea este însă remediabilă în situația în care salariatul prezintă ulterior certificatul medical, iar din cuprinsul său rezultă că este apt de muncă.

Capacitatea juridică a angajatorului
Angajatorul, indiferent de forma și specificul său, pentru a fi parte într-un contract individual de muncă, trebuie să dispună de capacitate juridică. Problema capacității se pune diferit, după cum el este persoană juridică sau fizică. Trebuie precizat că, de regulă, angajatorul este o persoana juridică și numai ca excepție poate fi o persoană fizică.

Capacitatea juridică a angajatorului persoană juridică
Potrivit art 14 alin. 2 din CM, " persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobăndirii personalității juridice". Însă, dezmembrămintele fără personalitate juridică - sucursale societăților comerciale, ale băncilor sau altor instituții de credit - nu pot avea calitatea de angajator. Desigur că eele au posibilitatea legală de a încheia contracte individuale de muncă, dar numai în numele persoanelor juridice de care aparțin, pe baza împuternicirii de reprezentare emise în acest sens.   8  

  Există o gamă largă de angajatori - persoane juridice și anume: societăți comerciale, regii autonome, companii și societăți naționale, instituții publice, unități bugetare, asociații și fundații, organizații cooperatiste, etc. Persoana juridică, ca și persoană fizică, dispune de o capacitate de folosință și una de exercițiu. Privind capacitatea de folosință se prevede că persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile afară de acelea care prin natura lir sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice. Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice constă în aptitudinea subietului colectiv de drept de a dobândi și exercita drepturi și de a-și asuma și îndeplini obligațiile prin încheierea de acte juridice, de către organele sale de conducere. Spre deosebire de persoana fizică (omul privit individual) care este dotat de la natură cu discernământ, persoana juridică, adica un colectiv de oameni, nu poate avea, naturalmente o voință proprie a sa, distinctă de voința celor care compun colectivul. Voința ca și discernământul sunt de origine individuală umană. Însă și persoana juridică trebuie să participe la circuitul juridic prin încheierea de acte a căror esență este voința, bazată pe discernământ. Față de aceste împrejurări, legiuitorul a adoptat soluția reprezentării persoanei juridice de către organele sale de conducere. Prin urmare, pentru persoana juridică, reprezentarea sa legală, este nu numai necesară dar și obligatorie.

Capacitatea juridică a angajatorului persoană fizică
Codul Muncii se aplică și angajatorului persoană fizică. Singura condiție impusă acestira pemtru a crea contracte individuale de muncă este de a avea capacitate deplină de exercițiu. Persoana fizică poate avea calitatea de angajator de la data la care devine majoră și anume de la împlinrea vârstei de 18 ani. Persoana fizică autorizată nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost autoriztă, iar întreprinderea familială nu poate angaja terțe persoane cu contract de muncă.

Consimțământul părților
Fiind un act juridic bilateral și consensual, contractul individual de muncă se închei prin consimțamântul părților. Este o cerință prevăzuta expres de art. 16 alin. 1 din Codul Muncii. Prin consimțământ se înțelege acea condiție esențială, de fond și generală a ctului juridic civil, care constă în hotărârea de a încheia un act juridic civil, manifestată în exterior. În cazul contarctului individual de muncă, consimțământul presupune că fiecare dintre părți trebuie să își exprime în mod valabil, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză, voința ei de a contracta și că trebuie să se realizeze acordul de voină al lor, în vederea încheierii valabile a contractului. Contractul individual de muncă având un caracter consesual, se consideră încheiat "solo consensu" la data realizării acordului de voință al părților, chiar dacă înscrisul probator s-a dovedit ulterior, iar executarea contractului are loc cu începere   9  

  de la o dată ulterioară realizării acordului respectiv. Se poat distinge, deci, trei momente deosebite: data încheierii contractului de muncă (care este aceea a realizării acordului de voință); data când contractul intră în vigoare (potrivit acordului părților) și data când începe efectiv prestarea muncii. Pentru a fi valabil, consimțământul trebuie să îndeplinească o serie de condiții: -să fie serios, adică manifestarea de voință să nu fie facută în glumă și nici din prietenie, curtoazie sau pură complezență; -să fie liber, adică neviciat; -să fie exprimat în cunoștință de cauză, adică părțile să știe că încheie un contract cu obiectul, specificul și celelalte elemente care îl caracterizează.

Viciile de consimământ
Sunt vicii de consimământ: eroarea, dolul, violența și viclenia. Eroarea este falsa reprezentare a realității la încheierea contractului. În principiu, numai eroarea esențială poate afecta încheierea unui contract. Astfel, art. 1207 din Codul Civil prevede: "Partea care, la momentl încheierii contractului, se află într-o eroare esențială poate cere anularea acestuia, dacă cealaltă parte știa sau, după caz, trebuia să știe că faptul asupra căruia a purtat eroarea era esențial pentru încheierea contractului". Eroarea de drept este esențială atunci când privește o normă juridică determinată, potrivit voinței părților pentru încheierea contarctului. Eroarea care privește simplele motive ale contractului nu este esențială, cu excepția cazului în care prin voința părilor asemenea motive au fost considerate hotărâtoare. Cât privește contractul individual de muncă, eroarea poate exista în situația în care salariatul are o reprezentare atât de greșită a clauzelor esențiale ale contractului încât, dacă ar fi cunoscut și înțeles sensul acestor clauze, nu ar fi consimțit să încheie contractul respectiv. Dolul este acel viciu de consimțământ care constă în inducerea în eroare a unei persoane, prin mijloace violente sau dolosive, pentru a o determina să incheie un act juridic. Dolul este o eroare provocată și nu spontană ca eroarea propriu-zisă. În contractul individual de muncă dolul poate avea loc atunci când salariatul prezintă acte false cu privire la studii sau la calificarea profesională. Violența este acel viciu de consimământ care constă în amenințarea unei persoane cu un rău care îi produce o temere ce o determină să încheie un act juridic pe care altfel nu l-ar di încheiat. Violența poate atrage anularea contractului când este îndreptată asupra unei persoane apropiate, precum soțul, soția, ascendenții sau descendenții părții al cărui consimțământ a fost viciat. Problema violenței, ca viciu de consimțământ în cazul contravtului individual de muncă, se pune numai teoretic, deoarece este greu de crezut că un astfel de contract de poate încheia sub ameninare. Leziunea există atunci când una din părți, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experiență sau de lipsa de cunoaștere a celeilalte părți, stipulează în favoarea sa sau a unei alte persoane o prestație de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestații.   10  

  Leziunea, ca viciu de consimământ în cazul contratului individual de muncă poate fi întâlnită în situația în care salariatul este tânar/minor (în vârstă de la 15-16 ani până la 18 ani). El este cel ce poate fi lipsit de experiență, de cunoștințe, etc. și drept consecință să se oblige la o muncă excesivă, care îi afectează sănătatea sau dezvoltarea sa, sau acceptă un salariu sub valoarea prestației sale.

Obiectul și cauza contractului individual de muncă
O altă condiție obligatori la încheierea contractului individual de muncă o reprezintă obiectul contractului. Codul Civil face distincție între obiectul contractului, adică operațiunea juridică convenită de părți, așa cum acesta reiese din ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale și obiectul obligației care constă în prestața la care se angajează debitorul. Pentru validarea contractului este necesar ca obiectul său, precum și al obligației să fie licit. El este ilicit atunci când este prohibit de lege sau contravine bunurilor moravuri sau orinii publice. Obiectul obligației poate fi determinabil. Art. 15 din Codul Muncii dispune: "sub sanctiunea nulității absolute, este interzisă incheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităi ilicite sau imorale". Contractul menționat, fiind sinalagmatic și bilateral, obiectul său este format din doua elemente inseparabile, care se intercondiționează, și anume: prestarea muncii de către salariat și salarizarea ei de către angajator. Un contract de muncă ce nu cuprinde unul dintre aceste elemente este nul și nu produce nici un efect. Prestarea muncii de către salariat, ca obiect al contractului, trebuie să fie posibilă de realizat în condiții licite. Prin contractul individual de muncă, salariatul închiriază angajatorului forța muncii sale manuale, spirituale sau intelectuale. Angajatorul poate cere salariatului său orice serviciu legat de funcția ce o îndeplinește și pentru care a fost încadrat. El nu poate cere salariatului să presteze decât acea muncă pentru care a fost obligat, prin contract, în concordanță cu aptitudinile sale, chiar dacă salariatul dispune de pregătirea necesară pentru a executa și alte servicii. Salarizarea muncii de către angajator este necesară deoarece contractul individual de muncă este un contract cu titlu oneros unde fiecare parte urmărește să obțină un folos o contracprestație în schimbul obligației pe care și-o asumă. Salariul este remunerația în bania muncii prestate, în baza conactului, echivalentul muncii prestate de către acesta. Chiar dacă părtile au omis să stipuleze salariul, din moment ce contractul a fost pus în executare, angajatorul va fi obligat să plătească o remunereație al cărui cuantum se va stabili conform condițiilor concrete de salarizare a personalului di aceeași categorie. Obiectul contractului se determină și se realizează printr-un ansambul de elemente, de drepturi și obligații, care formează conținutul său, al raportului juridic pe care acesta îl generează. Cauza

 

11  

  Reprezintă o condiție obligatorie la încheierea unui contract individual de muncă. Cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul. Ea nu trebuie confundată nici cu consimțământul și nici cu obiectul actlui juridic, ceea ce evidențiază caracteril său de element independent, de sine stătător. Cauza constituie motivația care determină asumarea obligației. Prestarea muncii de către salariat reprezintă scopul urmărit de angajator la încheierea contractului, deci cauza acestuia, după cum primirea salariului este scopul determinant al încheierii contractului de către salariat. Validitatea contractului va fi condiționată de caracterul licit și moral al cauzei. Este ilicită cauza contara legii și ordinii publice și imorală cea contrara bunelor moravuri.

Repartizarea în muncă și avizul prealabil
Repartizarea în muncă Uneori, încheierea contarctului individual de muncă este consecință unei repartizări în muncă (act administrativ individual) emis de organele abilitate în acest sens. Mai multe acte normative prevăd repartizarea , cu consecințe diferite pentru cele două părți și pentru încheierea contractului individual de muncă. A. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimualarea forței de muncă În temeiul dispozițiilor acestei legi, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au obligația de a se prezenta lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă și de a participa la serviciile de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă. Se mai revede că nu beneficiază de indemnizațiede șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului de studii, situat la o distanță de cel mult 50 de km de localitatea de domiciliu, sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării sau de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă. B. Legea nr. 416/2006 privind venitul minim garantat Art. 15 din această lege dispune că persoanele apte de muncă, pentru care se acordă ajutorul social au obligția să dovedească cu acte, din trei în teri luni că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocupare forței de muncă pentru încadrare în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională. Pentru persoanele beneficiare de ajutor social, repartizarea în muncă este obligatorie; pentru angajatori, însă, soluția este aceeași ca în cazul beneficiarilor indemnizației de șomaj. C. Legea nr. 448/2006 privind protecia și promovarea persoanelor cu handivap Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.   12  

  Actul de repartizare este o condiție sau o premisă pentru încheierea contractului, numai acesta din urmă conducând, prin ansamblul clauzelor sale, executarea raportului juridic de muncă. Avizul prealabil În unele cazuri reglementate prin dispoziții legale speciale, încheierea contractului individual de muncă (sau modificarea acestuia), pentru încadrarea în anumite posturi, este condiționată și de existența prealabilă a unui aviz conform (obligatoriu) sau consultativ al unui organ. Astfel, este necesar avizul (atestatul) organului de poliție pentru încadrarea: -personalului de pază și gardă de corp -personalului operator de jocurile de noroc. Retragerea avizului are drept efect încetarea de drept a contractului individual de muncă.

Condițiile de studii și vechime în muncă
Condițiile de studii Pentru încadrarea și promovarea în orice muncă sau post, este necesară îndeplinirea unei condiții de studii (de pregătire în cazul muncitorilor). Încadrarea și promovarea în raport de îndeplinirea condițiilor de studii (pregătire) este în concordanță cu necesitatea desfășurării unei activități eficiente și rentabile în orice unitate, indiferent de natura ei, cu stimularea și recompensarea personalului în raport de nivelul și calificarea pregătirii profesionale. În cazul unităților de stat aceste condiții sunt obligatorii, în cazul celor particulare, în principiu, ele nu au acest caracter. Natura și nivelul studiilor sunt concepute în raport direct cu specialitatea și complexitatea muncii, cu atribuțiile și răspunderile pe care le implică efectuarea acesteia. Poate fi admis în magistratură, în vererea ocupării funcției de judecător sau procuror ori numit judecător la Curtea Constituțională, cel ce este licențiat în drept sau are pregătire juridică superioară. Prin diverse acte normative sunt prevăzute nu numai condițiile de studii, ci și criteriile la angajare sau promovare (la care se adaugă vechimea în muncă sau în specialitate). Condiții de vechime în muncă și în specialitate Pentru încadrarea în anumite funcii sau posturi se cere, uneori, o anumită vechime în muncă mai exact în specialitatea pe care ompresupun anumite funcții sau posturi. Conform art. 16 alin. 2 din Codul Muncii "munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă conferă salariatului vechime în muncă". Nu are importanță dacă acel contract este pe durată determinată sau nedeterminată, cu program parțial sau integral de muncă.   13  

  Regula este că vechimea în muncă este constituită din timpul cât o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă, iar ca excepții se iau în considerare și alte perioade de timp reglementate de lege, de exemplu: -timpul servit în avocatură; -timpul în care o personă își desfășoară activitatea în Jandarmeria Română ca gradat profesional. Vechimea în specialitate constituie perioada de timp în care o persoană a lucrat în activități corespunzătoare funcției (meseriei) în care urmează să fie încadrată sau promovată, de fapt este vechime în meserie (pentru muncitor) sau în funcție (pentru celelalte categorii de personal). Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial, se bucură de drepturile celor cu normă întreagă, beneficiază de vechime în muncă, respectiv în specialitate, în aceleași condiții ca salariații cu program normal. Stagiul În legătură cu vechimea în specialitate se pune problema stagiului, precum și a trecerii într-un grad superior, treaptă sau gradație superioară de salarizare. Stagiul este o perioadă determinată de timp, prevăzută expres de reglementările legale, având ca scop principal perfecționarea pregătirii profesionale, în procesul muncii, a absolvenților unor specialități din învățământul superior. Pregătirea tehnică și deontologică stagiarilor cuprinde: -acțiuni legate de comportamentul profesional și de doctrina profesională, care sunt întreprinse în mod curent de consiliul filialei Corpului; -acțiuni de pregătire, care pot fi delegate unor cabinete sau societăți comerciale de exepertiză contabilă, membre ale Corpului Institutului național de dezvoltare profesională continuă, sau a unor institute de învățământ care au făcut cerere în acest sens și ale căror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului. În perioada în care își desfășoară activitatea sub îndrumarea și controlul tutorelui de stagiu stagiarul poate avea calitatea de salariat. Stagiul nu trebuie confundat cu perioada de probă (de cel mult 6 luni). Deși dinalitatea lor este asemănătoare, cele două instituții juridice sunt distincte: pe când stagiul constituie o perioadă de perfecționare, dar și de verificare profesională, perioada de probă reprezintă numai un interval de verificare a corespunderii profesionale pe plan profesional.

Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale a celui care solicită angajarea
În art. 29 alin. 1 din Codul Muncii este cuprinsă dispoziția de principiu potrivit căreia contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare, se face numai prin concurs sau examen. Concursul este utilizat când pe același post candidează mai multe persoane, iar examenul atunci când participă un singur candidat. Codul muncii conține anumite limite legate de informațiile cerute de angajator cu ocazia verificării prealabile s aptitudinilor profesionale: cele solicitate de la   14  

  persoana care solicită angajarea nu pot avea alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale, iar cele solicitate de la foștii angajatori ai celui în cauză trebuie să privească doar funcțiile îndeplinite și durata angajării și numai cu încunoștiințarea prealabilă a candidatului.

Concursul sau examenul
Constituie modalitatea principală de verificare a aptitudinilor profesionale și personale ale amgajaților, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Și în cazul concursului este vorba tot de un examen, dar la care sunt înscriși mai mulți candidați pentru un post. În baza art. 30 alin 4 din Codul Muncii, condițiile de organizare și modul de desfășurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. Data și locul susținerii concursului, tematica, bibliografia, numărul posturilor vacante, cerințele generale ale fiecărui post, prezentarea generală a postului, regulamentul și probele de concurs, termenul limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs și cuantumul taxei de concurs se aduc la cunoștință celor interesați prin afișarea la sediul Ministerului Justiției și pe pagina web a instituției, cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru susținerea primei probe a concursului. Anunțul de concurs publicat prin intermediul massmedia în același timp cuprinde data și locul desfășurării concursului, numărul de posturi vacante, probele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obține informații suplimentare în legătură cu concursul. Cererea de înscriere împreună cu actele solicitate se depun cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru susținerea primei probe a concursului, sau pentru testarea psihologică la secretariatul comisiei de organizare a concursului din cadrul Ministerului Justiției. Examinarea candidaților se va face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice și/sau o proba practică, în funcție de cerințele generale ale postului pentru care se candidează, precum și a unui interviu. Cu caracter general, orice concurs constă într-o probă scrisă și una orală, iar pentru anumite funcții, va consta într-o probă practică.

Perioada de probă
Codul Muncii prin art. 31 reglementează perioada de probă ca modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului, facultativă sau obligatorie. Ca regulă generală, perioada de probă este facultativă și subsidiară concursului sau examenului. Ea nu se prezumă și nici nu constituie un act unilateral al angajatorului, ci trebuie prevăzută expres în contract. Perioada de probă este utilă ambelor părți ale contractului: -angajatorului, pentru că astfel va putea aprecia mai bine și direct competența și aptitudinile salariatului la locul de muncă, iar în caz de necorespundere profesională îl va putea concedia fără preaviz; -salariatului, deoarece va constata dacă îi convine munca încredințată. Perioada de probă începe să curgă și se calculează din prima zi a executării contractului (prestării muncii) și exipră la epuizarea termenului stabilit (30 de zile sau 90 de zile calendaristice).   15  

 

Informarea persoanei care solicită angajarea
Preluând dispozițiile dreptului comunitar, Codul Muncii instituie obligația angajatorului ca anterior încheierii sau modificării contractului de muncă să informeze persoana selectată în vederea angajării sau, după caz, salariatul cu privire la clauzele principale pe care intenționează să le scrie în contract sau să le modifice. Și în cazul altor categorii de contracte părțile au obligația de a se informa reciproc. Informarea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: -identitatea părților; -locul de muncă, sau în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; -sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; -funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative și atribuțiile postului; -riscurile specifice postului; -data la care contractul urmează să își producă efectele; -în cazul unui contract de muncă pe perioadă determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestuia; -durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; -condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia; -salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul; -durata normală a muncii exprimată în ore/zi și ore/săptămână; -indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de lucru ale salariatului; -durata perioadei de probă. Elementele enumerate trebuie să se regăsească și în contractul individual de muncă. Informarea nu mai este prealabilă negocierii contratului, nu mai are legătură cu oferta (act unilateral al angajatorului) ci aceasta este ulterioară înțelegerii părților și se realizează la momentul semnării formularului (de contract, de act adițional) formular care consfințește învoiala părților. Din momentul în care contractul s-a încheiat, se prezumă că anterior angajatorul și-a îndeplinit obligația de a informa persoana selectată cu privire la elementele acelui contract de muncă. Prezumția funcționează indemtic și în cazul modificării contractului; încheindu-se actul adițional modificator, se prezumă că angajatorul și-a îndeplinit obligația legală de a informa salariatul despre acea modificare. La negociere, încheierea și modificare contractlui individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni. În situația în care angajatorul nu-și execută obligația de informare persoana selectată în vederea angajării sau salariatul are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligăției de informare.   16  

 

Forma și înregistrarea contractului individual de muncă
Necesitatea formei scrise Contractul individual de muncă trebuie îcheiat în scris. Este o cerință prevăzută de Codul Muncii în art 16 alin 1, conform căreia, contractul de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Este o obligație ce revine angajatorului; ce trebuie îndeplinită anterior începerii raporturilor de muncă, nerespectarea ei constituie contravenție sancționată cu amendă. Forma scrisă, deși are o însemnătate incontestabilă pentru concretizarea voinței părților, pentru precizarea drepturilor și obligațiilor lor reciproce și, pe cale de consecință, pentru dovedirea ulterioară a conținultului legal al raportului juridic, nu reprezintă o condiție de validitate, ci una de probă. Așădar, lipsa formei scrise nu afectează însăși valabilitatea contractului individual de muncă. Ea a fist reglementată în interesul părților, în special al salriatului, pentru a-și asigura un mijloc de probă sigur și ușor de administrat. În lipsa înscrisului, consecințele sunt următoarele: -contractul individual de muncă există (în sens de negotium) și își produce efectele, dacă s-a realizat concret acordul părților; trebuie plătit salariul de vreme ce munca a fost prestată. -se prezumă că el a fost încheiat pe o durată nedeterminată; -existența contractului se poate dovedi prin orice mijloc legal de probă (început de dovadă scrisă, martori, prezumții). Formalitatea dublului exemplar În cazul unei convenții sinalagmatice, pentru ca actul care o constată să servescă ca mijloc de probă, trebuie să fie redactat în atâtea exemplare câte părți sunt și acest lucru să rezulte din act. Lipsa aceste formalități anu atrage nulitatea comvenției, ci actul, în lipsa formalității dublului exemplar, servește ca un început de probă scrisă și ca atare, este susceptibil de a fi completat prin orice mijloc de ptobă, martori sau prezumții. Prin urmare, formalitatea dublului exemplar este cerută de lege ca un mijloc de probă, și nu ca o condiție de care să depindă existență convenției. Când părțile recurg la forma scrisă, cu ocazia încheierii contractului de muncă, și nu redactează actul în dublu exemplar, contractul este valabil, el putând fi dovedit sau completat cu proba testimonială. Înregistrarea contractului individual de muncă Legislația în vigoare prevede o dublă înregistrare a contractului individual de muncă: în registrul generala de evidență a salariaților și la inspectoratul teritorial de muncă. Obligația de înregistrare trebuie îndeplinită în termen de 20 de zile de la încheierea contractului. Organul competent poate refuza înregistrarea dacă nu au fost respectate dispozițiile legale cu ocazia încheierii acestui contract.   17  

 

Cumulul de funcții
Funcția reprezintă expresia sintetică și generalizată a ansamblului de atribuții și sarcini de serviciu, corespunzătoare unei anumîte specialități, profesii sau activități de profil administrativ sau de specialitate (tehnic, economic, juridic, artistic, didactic, de cercetare, medical, etc.); în situațiile muncitorilor, echivalentul funcției îl reprezintă meseria. Una din clauzele esențiale ale contractului individual de muncă este felul muncii, exprimat tocmai prin funcția, meseria, sau ocupația ce urmează a fi exercitată de cel în cauză. Termenul de cumul provine din cuvântul latinesc "cumulus" având semnificație de grămadă. În cazul contractului individual de muncâ este vorba de mai multe funcții plătite. Codul Muncii reglementând cumulul de funcții prin art. 35 alin. 1 are în vedere numai activitatea desfășurată numai pe baza contractelor individuale de muncă. Regula - admisibilitatea cumulului de funcții Art. 35 alin. 1 din Codul Muncii prevede că orice salariat are dreptul de a cumula mai mute funcții, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Cumulul de funcții este admis pentru toate categoriile de salariați, indiferent de natura sau calitatea angajatorilor (persoane juridice sau fizice,societăți comerciale cu capital integral ori parțial de stat, regii autonome, companii sau societăți naționale, instituții bublice și unități bugetare) că exercită sau nu activități de conducere sau de execuție. Salariații cumularzi sunt obligați să declare fiecărui angajator locul unde se exercită funcția pe care o consideră de bază. Nu există nici o interdicție legală privind cumulul de funcții la același angajator. De altfel, nici nu ar fi posibil; s-ar opune principiului general de drept referitor la libertatea contractuală, precum și cel special privind neîngrădirea dreptului la muncă și libertatea muncii. Se tinde, începând cu 1 ianuarie 2011 și până la 31 decembrie 2012, la eliminarea cumului de funcții. Excepția - inadmisibilitatea cumului de funcții Conform alin. 2 al art. 35 din Codul Muncii, de la regula admisibilității cumulului de funcții fac excepție situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumul. În realitate, se prevăd excepții de la regulă, nu incompatibilități. Unele dispoziții din Constituția României privind aceste excepții, au fost reluate în anumite legi care stabilesc o serie pentru incompatibilități pentru: Președintele României, membrii Guvernului, ai Curții de Conturi, judecători, procurori, etc. Aceștia nu pot fi încadrați în nicio altă funcție sau, cu titlu de excepție, doar în unele funcții. Angajarea prin cumul la un organ al puterii executive sau la o unitate bugetară se poate face numai cu acordul conducerii unității la care persoana în cauză are   18  

  funcția de bază, dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune programului funcției în care este încadrată. Existe și anumite limite în cumularea a două sau mai multe funcții. Consecințe privind încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă Contractul colectiv de muncă unic la nivel național prevede că în cazul reducerii de personal, după desființarea posturilor vacante, măsura va afecta în primul rând, contractele individuale de muncă ale salariaților care cumulează două sau mai multe funcții, precum și ale celor care cumulează pensia cu salariul. Numai după aceea, măsura va afecta celelalte contracte individuale de muncă (ale persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de pensionare și ale celorlalți salariați).

 

19  

 

BIBLIOGRAFIE

1. Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediția a IV a, Editura Universul Juridic, București, 2010 2. Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2010 3. Alexandru Țiclea, Codul Muncii comentat, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2011

 

20  

 

Webografie

1. www.euroavocatura.ro 2. www.dreptonline.com 3. facultate.regielive.ro

 

21  

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful