KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ - BỔ TÚC Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Mã đề thi
262 A B B C B C C D D D D A C A D B D A A C A C D B B A D B A 384 B C D A C B A C A B C A D B A C C A D C B A C D B B D D B 417 C D C A B B B B D D B A B D D B C A B A C D C A D C B A A 539 B B A B D A A D A B C B A D D B C C D C D C A B C C D B D 672 B A B D C B A A C D A B D C B B D D B A B A C C D C C C D 704 B A B B B B D D A C B B A C C A B A D C D A C D B D A A D 849 D B D A D B A B D C D C C D D B C C C A B C A D C A B B A 923 B B A B C A D D C A B B D C D A D C C B A B B C D A C A A
1

Câu số 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề thi
262 C A D B C C C B B D A 384 B C C D D A D A A D B 417 C D A C D B C A C D A 539 A D A C B B C D A C A 672 D C A B D C D A A B A 704 B C A C D C A D D C C 849 D B B D A C C A A B A 923 A B D C C B D D A C D

2