~ÝzgÅ<ÑY ,iè ú

3
4
4
5
6
7
11
14
15
16
16
17
17
18
21
21
22
23
24
26
27
31
33
35

'gßg eÅi ú¿F,
¬¦Ñ»]gß«
´ )Æx Z™[Z
]!*
g¨.
Þ ‡
¬¦Ñ »]gß~uzŠ
¬»äY^gi úÐäYÎ
¬»]gß~Š
I#
{Z
+Ã ö-Guq
-Z
›Š »ng ¬q
-Z
³»Ñ!*
è Š qZ
$
g
9zŠ Åg±
s %Zq
-Z »[Z
¬»]g߶a
Ý »[ZzY fg/
Ý »‹g Z[Z
Ý4
Ýw

á
ÝU
ÝËâ
Šg »Y f6,
Ù ªIZ
C
bÑŠÆY fg/
[ Z »]2ÆC
Ù ªIZ
cŠÅY ,
x¯Ýq

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

1

Y ,iè ú
~ÝzgÅ<Ñ

ð ^–·ô^ÛÞ

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

2

ð ^–·ô^ÛÞ

Œ

~ÝzgÅ<Ñ,¯ ú

¤ÅkZgzZ ?ǃZz**
y›yÃÐ †
Û z Ì Z Åi ú
¸" yÃÐ VÂg t
KgzZ Vz°z6,x ÈZÆkZ ? ǃ”
GyÃÐ Ñz
'!*
~g ‚t ? ǃ IY yÃÐ VzÏzgzZ V˜Š J6,uF,
ÆkZgzZ
X Zg DWzãZzb§Å×zgizg6,
y›C
Ùâ
ê½
ÔÐ wÈLÔ D Yƒ >%Æi úuF,
v߉ÌQ1
wZÎX ~³Æêz ðZz6,
Ñ¡LgzZ6,
¯ ÅäƒhÑg±ðÃL
ÏZ ~k
,
’Ãk
,
i ?7c*
ì xiÑ Y ,ÅVzi ú{”]¯yZ Hìt
X ÏñYà Z eÝzg6,
X
vߪ) ˆÅkC=Z ]gz¢Å ð‚
Û ){6,qçñkZ
Æ yZgzZ ] {ðÅ V- ßñt Ôì 7i úY ,~ xsZ ë
x ZúÆÝ4m<!*
gzZ~x ZúÃ]!*
kZvßtXì "Å r â Š
gzZÔ Dƒ y.6,x ZúÆ Ý 4Ð TÔ Tg D ;~
nÆäXÐ$ èÃx Zú Š
HHkCZ®X Tg D™] ÑZÎ
Xì ]gz¢ÅäVZ¯6,
qçñkZ
)Ý~k
,
’kZ ä ëì ~gz¢ÌbŠ™n²t 6,VŒ
ÅÝÆ[ZzY fg/sÜäëÉ Ôì H7n°ðÃÐ+ª 
@*
Ôì HY rZ6,ä™™f bÑŠÆ ] Z|yZB‚B‚Æ s
# Ÿz
4›.ZÅz¬>ZvZzXA Šæ~ä0*
‰ èEG
h{ ZgaÆhÙ
!|q
-Z

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

3

ð ^–·ô^ÛÞ

'gßg eÅi ú¿F,
i úèuF,
/Z ¿ðÃì ~gz¢ ¢
¤
8™x¥t ¬Ð "(,
ÐW
:ì Cƒ]gßðÃÐ~VÂgßg eyZ Âì @*
™[‚g Z »
i úä kZÐzz kZ Ô å7„D»i úè†
Û ÃkZt « ( 1)
X S7,7
=ZÔ ˆƒ wÈ1Ô å ÂD»i úè†
Û ìt ]gß~uzŠ ( 2)
X S7,
:iú
7g±ðÃ1Ô åÌŠ c*
gzZ åÌD»†
Û t]gß~Š( 3)
X e| 7,
: i úZ®Ô Š
HW
ÌQÔ å: Ìg±ðÃgzZ åÌŠ c*
Ô åÌDìt]g߶a( 4)
X c*
Š™uF,
i ú™ú1yYZê
ê ZÔì H~ ~zëLZ äŠ0Z)´™f »VÂgßVzg eyZ
:D â 
Û {zÔVƒ@*
™Üo ÖZÝZ
Õø†øiø ‚Î áçÓm áûœ ^Úù¬Ê (^ãø–ôñ]†Ê àÚ ^÷•†Ê æœ éøç×’Ö] Õø†øiø àûÚø ^Úùœ ZZ
ᜠ^Úù$æ ( äeçqçe ¡÷â^q áøçÓm áûœ ^Úù$æ ( äeçqçe äÛ× ‚Ãe äÖ ^÷n‰ô^Þ ÔÖƒ
( 1) !XX ÷]‚ÛøÂø ^÷ÛÖô^ äÒ†jm ᜠ^Úù$æ ( †nì^jÖ] ‡]çq äÃÚ ‚ÏjÃm …„ÃÖ áçÓm
yZÐW[ZXì HyÒ 6,
zZ ä ë ì „z È »]g „kZ
ñYƒãZzÌtÐ TD YG 7x ©Z¦ÑÆVÂgßVzg e
tÔì 7X »Vzi úY ,~xsZët vßVZŠ **
‰ Ç
Xì ë!*
zß¡
98B22:Š
ò 0Ñ~z2 Z G
î”ù( 1)

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

4

ð ^–·ô^ÛÞ

¬¦Ñ »]gß«
7iúa kZ å: D» i ú†
Û Ô k Ã]gß«Åi úuF,
ÿkZZ
# ì s%Z~ +$[Z~}g!*
Æ]gßkZÔJ 7,
**
™ ZŠ Z »Vzi ú{”]¯Åäâ i¸*6,kZ H ÂñYƒD»iú†
Û
XG™fÝ&äòŠ0Z)´~ŸkZ ?7c*
ìZ
# Zz
:ìt,Å

´ )Æx Z™[Z
]¯,i ú Ð äƒ: D» i ú†
Û ì t Ý ª ( 1)
Ðò£Zx â ZgzZì w¸¸ »òw
á x â ZX ì Z
# ZzY ,ÅyZ êé¨GÒŒ!ÔIƒ
Xì c*
W¸w¸q
-Z Ì
7Z
# ZzÇY ,ÅVzi ú{”] ¯yZìtÝ ZuzŠ ( 2)
Xì ¸w¸ZuzŠ »N
ò 0£Zx â ZÔì
m
[žZg ZŠÔ¿t »i úuF,
Ðzz ÅdÑìt Ý ZŠ( 3)
Y , ÂÔ Kg,i út ~ xsÑZg ZŠ¤
/ZgzZ 7xi ÑY , ÂÔì Zƒ~
( 1)Xì Ý »
ò 1Zx â ZtÔì xiÑ
g ZŠ òŠ Wðä
/Zìt È eZ Š
HHÜ Ý »Ã] Z|
7D»xsZèøZ
Û ÃkZÐzz kZ Ô ;g zgzZ Zƒ y›~ „ [žZ
Xì 7Y ,ÅVzi ú{”]¯yZ ÂS+7,
E:i úäkZgzZ Zƒ
-B
:t{zì ãZze
$.~ŸkZ]g „ÅòêGE
0Z)´çO
100B 22:Š0Z ~zëG
î”ù( 1)

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

5

ð ^–·ô^ÛÞ

ä×ãrÖ é÷‚Ú Øù’m ÜÖæ h†vÖ]…] ±Ê Ü׉œ Ü×ŠÚ o× ðø^–Î Ÿæ ZZ
( 1) !XX ^ãeçqçe
gzZ Zƒy›~ [Zg ZŠ ì 7Y ,Åi ú6,y›kZ ª)
( J 7,
: i úJ
-]æq
-Z6,
¯Åäƒ:D»i ú†
Û
5{ÅZ ù Z$
…] ±Ê Ü׉œ ]ƒ, ±e†vÖ] ᜠojuV ì ~ ù éE
+gzZ
Ÿ Ü× Ü$ Ø’m Ü×Ê é¡’Ö] än× ᜠÜ×Ãm ÜÖæ è߉ ^ãnÊ &ÓÚ æ h†vÖ]
( 2) !^ãñ^–Î än× †Ê‡ Ù^Îæ( è$¡%Ö] ^ße^v‘] ÙçÎ ±Ê ^ãñ^–Î än× grm
-ZgzZ ñ Wá xs Z~ „ [Zg ZŠ¤
q
/Z
Û » »[Zg ZŠ ‚)
QÔñ 7,: i ú{ z n kZƒ: D»i ú†
Û Ð ZgzZìgzJ
-w‚
1Z x â Z ª[ ôZ &}g ø Y ,ÅVzi úy Z6,kZ ƒ DÐ Z ~ˆ
¹ä 
Û ix â ZgzZÔì 7Z
# Zz q
-Š 4,
Æ·x â ZgzZ Š- 1Z x â Z ԁ
( ì Y ,Åy Z6,kZ
[Z‰Ì~]gß«kZ Åi ú¿F, 
ZƒãZzÐ ,kZ
~ ]gßkZ ~ w¸q
-ZÆ£
ò Z x â Z sÜXì Z
# Zz Y ,q
-Š 4,
Æ
g ZŠ ªÔì Z
# Zz Y , êé¨GÒŒ! k0*
Æ òw
á x â Z:gz Xì 7Z
# Zz ,
~ xsÑZ g ZŠ q
-Š 4,
Ɓ
ò 1Z x â Z gzZ X ~ xsÑZ g ZŠ c*
ƒ ~ [Z
Xì Z
# ZzY ,~]gßÅäƒ

] !*
g¨.
Þ ‡
Z ZzÃY ,ä VM[Zt Ht q
#
-Z :g¨.
Þ ‡'!*
zŠ VŒ
ðÃìC
Ù ª?¸D™4ZŠÃVzq]{ð~<Ñ{zÔì c*
Šg Z Œ
Û
135B1:ù éE
5{ÅZ ù Z$
+( 2)79B2:ëZ°Zs Z ( 1)

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

6

ð ^–·ô^ÛÞ

Ð p Ò}g ø ]gßtt ] !*
~uzŠX YÈ7t WgzZI s »Z
tZ®X ZzІ
Û Åi úvß6,
gîx ¬èYÔì è
ÛJ
-u¹
X 7c.
Þ ‡n}g ø]gß

¬¦Ñ »]gß~uzŠ
: i úa kZŠz!*
ÆäƒD»i úè†Ûìt ]gß~uzŠ
i ú{”]¯kZq
-Š 4,
Æ[ZzY fx Ó~]ßkZX ˆƒwÈ e| 7,
Xì t · Z »Y fx Ó6,
kZgzZÔì ~gz¢zZ
# Zz**
™Y ,6,
äWŠ c*
Å
Dâ
Û ~ XX ‚`jrÛÖ] äm]‚eZZ [ Â KZ Ëâ ”g 0Z )´çO 
) XX Üñ^ßÖ]æ ±‰^ßÖ] o× grm äÞœ o× áçÛ׊ÛÖ] ÐËi^Ê ZZ :
äYÎgzZá Zz äY wÈY ,Åi úì t · Z6,]!*
kZ »Vâ ›
( 1)X ( ì Z
# Zz6,
á Zz
( 2) X ì <
Ø è»Y fg/¸ì –ä?
ò Œ
Û )´
HHyÒs
Š
# Zy¬t~ kZÔì u 0*
$uq
g
-Z?Š ÅkZgzZ
: c*
â
Û ä"
#vZwÎgD â 
Û ÅvZèg÷Z]|çOÔì
ÜôÎô*] ( ÔÖƒF Ÿ+ ^ãÖ é…^ËÒ Ÿ ( ^â†Òƒ ]ƒ+ Øù’n×Ê é÷çב oŠÞ àÚ ™
— °û†ôÒû„ôÖô éøç×F’$ Ö]
ñZÎ eZÔá| 7,ÂñWŠ c*
jZ {z Z
# ÂñY wÈÃi ú¿ )
( 3)X ( W ZzÆŠ c*
~÷z™ì‡i ú( ìŠ 
á g Z »vZ )7{g ñðÃÆkZ
ÃkZÐ ¶Š™uF,
i ú™wÈ Zƒx¥s ™Ð g
$u kZ
:~èF,
Ô 684:›Ô 572:~g g( 3) 178B 11: ?Œ
Û ‚( 2) 280B1:‚ãjrÛÖ] èm]‚e( 1)
13875:£ZµÔ 442:Š ƒ ZŠ1ZÔ 178

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

7

ð ^–·ô^ÛÞ

Xì ~gz¢zxi Ñ**
™ ZŠ Z~ˆ

¬»äY^gi úÐäYÎ
(Z ¤
/Z Z®Ô ñY ^gi úÐ T **
YÎì ~ ¬Æ ÏZ gzZ
‰Åg
$u Ñ!*
{gÃèçO Xì xiÑ,Åi ú{”]¯kZ ƒ t · Z
:ñWÌp ÖZt~]c*
Zzg
(1) !XX ^â†Òƒ ]ƒ ^ã×ù’m ᜠ^ãi…^ËÓÊ ^ãß Ý^Þæœ é÷çב ±ŠÞ àÚ ZZ
ìt {g ñ »kZ ñYΙhgÃkZ c*
ñY wÈÃi ú¿ ª)
( }™Š ZÐZ ñWŠ c*
#
Z
Æ"
#vZ wÎg ì ~z%Ð {Š y1Z ]|~ g
$u q
-Z
¸ n | 7,7i úÐ zz Å ä Y Î Š
HH™f »/ô‰t ‚
: c*
â
Û ä\ W Â
±ŠÞ ]ƒ¬Ê ( è¿ÏnÖ] ±Ê ¼m†ËjÖ] ^ÛÞ ( ¼m†Ëi ÝçßÖ] ±Ê ‹nÖ äÞ ZZ
( 2) XX^â†Òƒ ]ƒ ^ã×ù’nÊ ^ãß Ý^Þæœ é÷çב ÜÒ‚uœ
~g ZËÂg]Ô7g]ðÃ~¶Š™uF,
Æi úÐ äYΪ)
{z ñYÎÐ kZ c*
ñY wÈÃi úÌÐ ~ ?Z®Ôì ~ª
q Å
( á| 7,
ÃkZ ñWŠ c*
ÌZ
#
E3B9E
gzZ‰ ÎÐ i úÅ ð]Z|¼ì e
$ZzgÐ îªG
1Z]|gzZ
: c*
â
Û ÐyZä"
#vZwÎg Âñ0*
ƒ7g ZËJ
-äƒqƒ`gÎ
! Z 0Z 'Ô421B1 :x1Z µÔ 97B 2: G
î*G'
0Z 9Ô 11991 :£Z µÔ747: ›( 1)
G
E
¢

0G4]I
95B2:`

0ZÔ 386B1: ö- g ZŠÔ698:zâ 0ZÔ 615:ð¨
KÔ 177:~èF,
( 2) 281B7: îGE

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

8

ð ^–·ô^ÛÞ

æœ é¡‘ à Ý^Þ àÛÊ ÜÓu]æ…œ ÜÓnÖ ä×Ö] †Ê ^i]çÚœ ÜjßÒ ÜÓÞZZ
( 1) !XXÀÏnj‰] ]ƒæ ^â†Òƒ ]ƒ ^ã×’n×Ê é¡‘ ±ŠÞ
Z®ì c*
Š N*
ßk0*
}g vÃVjzg ~g vävZ :¸ {Š% ? )
# gzZ‰
Z
Ü zkZ ñWŠ c*
# {z’ eÃkZ Š
Z
HwÈÃi úc*
HÎÐi ú
Š
( á| 7,
ÃkZ‰
Ü zkZƒg ZË
$U*
"
¸ ÌÐ ¿Æx Z™/ôgzZ"
#v Z wÎgŠp{z´ÆkZ
:ì c*
W~]c*
ZzgçOXì @*
ƒ
Æ[ôZ LZ ì"
#\ WëÅvZèg {k
,
Ù 1Z]| D 1
C
\ W ÂÔ Zƒ„»’Z
# ñƒº~]ZgÔ¸ìgƒ:ZzÐ6{zç
9
Û » ã˜Ãñwš]|gzZ Hx ª(q
-Z~zíZÆ]Zgä"
#
ñwš]| Âðƒd

Û ðZ
# X ‰ ÎÌ/ôgzZÔ‰ 4\ W™,

Ô ‰ ÎÌ{zgzZ ðƒ¨
¸’6,\W:Ô‰Ö™ Î fÐ ~g ZÎKZ
Åx?ZmwÎgÆvZ: J
-[ ë W q ƒ ñ Î (Z ] Z|ƒ
 gzZ
gz Z Zƒ qƒ `gÎZ
# X Å ! ôgz Z Ë: Ô Åñw š ]|: gz Z ?ç W
ñƒg ZË"
#vZ wÎg¬Ð ƒ
 Â, 7,6,] Z|y Z Ñ ÃÅkZ
K Z x Z™/ôÔ c*
â
Û ¬»½ÐWÃ/ôQ Ô c*
V ZÃw
ñ š ]|™ Z<
Í gz Z
]|gz Z Hçz ä x?Zmg—(q
-Z gz Z ñ (,ÐW³V c*
g ZÎ
x?Zm\ Wgz Z ½#
Ö ‡ Z ä w š ]|X c*
Š ¬»ì #
Ö ‡ ZÃñw š
ÃkZ ñ Y wÈÃi ú c*
â
Û Âñƒ rg ÃÐ i úZ
# X ð J 7,i úä
192B2:x1ZµÔ107B22:ãZdLÍÔ 281B7:Ž! Z0Z ( 1)

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

9

ð ^–·ô^ÛÞ

( 1 ) X á| 7
,ÃkZ ñ WŠ c*
# { z’ e
Z 

ìt(Ü »Tì ðWg
$usîq
-ZÐ ñ{Š y1Z]| D 2
»]Zg ººgzZ¸~^B‚Æ"
#vZwÎg/ô]Z|6,§ñq
-Z
\ WÔ åzi !*
Æ"
#vZwÎg~ë {Š y1Z]|Ô Š
Hg*z JŠ W
%ñ › Ã\W~ ëÔÑ % ze6,~g ZÎ\ WgzZ ˆ WózZÃ "
#
b§kZ X ‰ Ö™ƒ Ç6,~g ZÎ\WJ
-VŒ Î ¶Š Zg –Ã\ W 
Ñ % ze, Z Ð ’\WiŠ ~ŠgzZÔ c*
ìZ 7iŠ &§Zz »ØzZ
ä\W Âc*
Š Zg –Ã\Wä~ë ñ{Š y1ZÔ‰ƒd

Û Æä¤
/
Y ¬Š ä \W6,kZÔ Vƒ {Š y1Z~ ¹ä ~ ?yà Y7 gzZ c*
VZu
ä ñ{Š y1Z ( ¸` YÐW/ôÒZ ) ?ì yÃgzZ VŒ Y7 Q Ô ~Š
\ W[ZÔ c*
Š CÃ\ WçOX VŒg ZÎ] ‚ Zƒx¥gzZ ¬ŠOŠ ZOŠ Z
Ì] Z|}uzŠgzZ ‰ ÎgzZ c*
â
Ûp
pg wì » i úgzZ} F,
ZÐ ~g ZÎ
g ZË „ wÎgÆvZ ¬ Ð ƒ
 Ð ~ ë ë {Š y1ZX ‰ Î
\ W™ƒg ZËÔ'ä7,N à Š`gÎ6,1 Æ \ W Z
# ñƒ
Ô ~Š yZ f Z äñwš QÔ HçzŠ
Hƒ— `gÎZ
# Ô c*
Š ¬»½ÐWä
( 2)X ðJ 7
,
i úÃ/ôŠñQÔ Å ZŠ Z«gzŠi ú<
L ä\ W
V †nŠËjÖ] oÊ äß߉ oÊ p„Ú†jÖ]æ ( RTLV †fÛÞ ( NOT)MVävnv‘ oÊ Ü×ŠÚ å]æ… ( 1)
±Ê á^fu àe]æ (RUS V^ãnŠÞ æœ é¡’Ö] à Ý^Þ àÚ h^e ( äß߉ ±Ê äq^Ú àe]æ ( OMRO
V…^$Ÿ] |†? oÊ pæ^v_Ö]æ ( XX †fnì ZZ Ù‚e XX ànßu ZZ änÊ ÄÎæ àÓÖæ (PNN)Q V ävnv‘
Ðm†› àÚ ^›çÛÖ] oÊ àŠu àe ‚ÛvÚæ (NNV¡÷‰†Ú ^›çÛÖ] oÊ ÔÖ^Úæ ( ¡÷’ùËÚMUN )M
NMS)NV àߊÖ] ±Ê ±Ï`nfÖ]æ(MNS V {ÔÖ^Ú
I
4] !Z 0ZÔ214B1: G
0G
B1: îGE
î*G'
0Z 9Ô22599 :£Z µÔ846:ð¨
KÔ681:Ô239B1 :›(2)
439:Ô63B1:Ug"ZŠƒ ZŠ1ZÔ7033z570:U¿~ggzÔ250B1:ßZ0ZµÔ413

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

10

ð ^–·ô^ÛÞ

Æ"
#vZ wÎg ëì e
$ZzgÐ ñŠ&0v Z†]| D 3 
Y7 ä "
#\ WÔ Hwz4,
~ x £èg q
-ZgzZ− ÐiuB‚
Î\ Wñƒg »nÆkZwš]|Ô uŠ {PyÃn}g ø~] Zg
g ZË/ôV# V# Zƒ qƒ `gÎZ
# Ô ˆ W¨
¸ ’ Ì6,wš Ô ‰
:Ô N Yƒg ZË "
#\W @*
Vz™'!* 
Ñ ì ~ :WgzZ ñƒ
H: Zizg b§Tð7,i úªz™ b§ÏZ ? c*
â
Û gzZ ñƒg ZË \ W
( 1)X Ç}™ÌÑZzäYwÈgzZ ÑZzäYÎ b§ÏZgzZÔƒD™
c*
W§Zzq
-Z »nÏZg
$usîq
-ZÐ ña0yZ/]| D 4
vß ë~^q
-ZÔ D â
Û ñyZ/]|ì t [ ]¨
 eZ Xì
ò¤
/Å `gÎQgzZ ‰ Î~zíZÆ]ZgÔ¸B‚Æ"
#vZ wÎg
g ZË V#V#QÔ ñƒ ZË –
ñ 1Z ]|¬ Ð ƒ
 gzZ c*
› µä
r',
Z',gzZ ½rÐgzi Â@Šª
qt™ƒg ZËäñ/]|Ô ñƒ
vZ wÎgÐ i ZzWÅyZX ¸ D Y D™— Ìi ZzWgzZ¸ ìg Y ë
( 2) X ðJ 7
,
i úÆ™çzQÔ ñƒZË"
# 
Ô]uZzŠ¼tì @*
ƒx|¸Ð% Z eÃ6,]c*
ZzgyZ
/Zì @*
¤
ƒx¥Ð ƒ
 yZgzZ ñW76,µZñZ~ ª
‚g: â i
: ð¨
K~º òÔ 281B7 z411B1:Ž ! Z 0ZÔ397B5: g Z )
,
Ô 4421 z3657:£Z ( 1)
E
.ÅZ { ZzgÔ225B 1:g U*
sg ç°´ Z£Zk
,
àùîϨG$ ¾/
ñ 0ZùãZ çE
s Z ãçbÑÔ( 267B5
99B2:‹Z
G
4
É
+
E
34ÉZ ] â ´ °zÔ 337:¶gÔ49BZ : ê GZ ° ~g ‡Z { Zzg ( 2)
:Ä° ›x âGÑZz Ô 3378:> ðE

ÍÔ199B1: ö-‹g ZŠ Ô 119B4:yx0Z 994B2:`
0Z 9Ô 19912 :£ZÔ 678:¶gÔ 240B1
219B1:òÔ 137B 18:ãZdL

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

11

ð ^–·ô^ÛÞ

vZ wÎgÔ ì ~gz¢ **
™ ZŠ Z jZ ~ ˆ ÂñY ^gi úÐ äYÎ
Xì Hx ÈZ »ä™ ZŠ Z~ˆÆi ú{”] ¯kZ6,
§ñC
Ù ä"
#

{Z

Æi útì ðƒctÎâÆ$ö~ŸÆg
$Š qZyZ
FÆ b§kZ6,µZñŠ¼ c*
å c*
W7iŠ q
-Z sܧZz » äƒ ]¯
gzZì HC
Ù ªyDgzy~s§Å§ZzŠ®äY fÒZX ñW7]uZz
: D â

Û ~›~bÑ~zâ)´Xìžs§ÏZÌg
$Š qZC
Ùª
&m^u¢] †â^¾æ [ àni†Ú æœ é÷†Ú ÝçßÖ] ]„â á^Ò Øâ ]çË×jì]æZZ
XXá^i†Ú
Ù ª?ZƒiŠzŠ c*
C
ZƒiŠq
-Z§Zz»’tì Hs %ZäY fª
( 1)X ZƒiŠzŠìtg
$Š q Z
s§ÏZ ÌyDg » òã?v0Z)´gzZòv+−Zg$
+)´ 2
( 2)Xì c*
W7û%Š¼§Zztì @*
ƒx¥
Ð5rZ)´‰ä ‰gzZ
1ì „ q
-Zrì Hg (ZjZ ä öG
( DZvZz)ì Hg (ZäY fg/ÃTì „zC
Ùª

¬»]gß~Š
7ÌwÈgzZì ÌD»†

Û ¶t Åi úuF,
]gß~Š
̬» k Z X mY Å: ZŠ Z i úÐ zz Å T Š
HW7g± ðÃ1ðƒ
XìŠ ñ~g
$Š q Z
449B 1:~g ]Z ìzÔ180B2:~g ØZ >( 2) 238B1:›bÑ( 1)

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

12

ð ^–·ô^ÛÞ

Ñ‚ßíÖ] Ýçm ð^q h
z ^_íÖ] àe †Û ᜠä×#Ö] ‚f àe †e^q à ™( 1)
±×‘œ l‚Ò^Ú V Ù^Î ( +m†Î …^ËÒ gŠm ØÃrÊ ( ‹ÛÖ] ke†Æ ^Ú ‚Ãe
^ßÛÏÊ ( ^ãjnב ^Ú ä×#Ö]æ V #
" ofßÖ] Ù^Î ( h†Çi ‹ÛÖ] l9^Ò oju †’ÃÖ]
(‹ÛÖ] ke†Æ^Ú ‚Ãe †’ÃÖ] o×’Ê ( ^ãÖ ^Þ^•çiæ éç×’×Ö ª•çjÊ (á^v_e oÖ]
( 1) — h†ÇÛÖ] ^â‚Ãe oב Ü$
Ætç!
{ zç /
ñ ]|D â

Û v
ñ Z†0,
'Y]|:ÀF,
-[ Z~!vZwÎg *
J
c Hn²gzZÑì >Z',
Ã÷Œ
Û g ñgzZ ñWyŠ
ä ~ c*
â

Û ä"
#\WÔì Ãäƒ[z¾`gÎ ‚e| 7,:)
( ~Š Zzq
-Z ÅÜæ) ygëD â

Û,
'Y]|Ôì S7,7)Ì
[z¾Q Ô Hçz Ìä ëÔ Hçz ä"
#wÎgÆvZX ‰ƒ s§Å
X ðâ

Û ZŠ Z[fˆnZQÔ S7,
)ä"
# \WˆÆÒ
à ^Þç×ÇJ Vh]ˆuŸ] Ýçm "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î o× àÂü (2)
£Ú èm]æ… oÊæE Üâ… çfÎæ Üãiçne ä×#Ö] £Ú (†’ÃÖ] éçב o_‰çÖ] éç×’Ö]
( 2) — ð^ÃÖ]æ h†ÇÛÖ] àne ànñ^ÃÖ] àne oב Ü$ ( ÷]…^ÞD ÜãÊ]çqœ ä×Ö] 
c*
â

Û äZvZ wÎgyŠÆ[ Z x
Z Òzçì ~z%Ð ñZ]|

Hƒ[z¾`gÎ ‚) c*
Š uzgÐ)ªVzi ú…( äg ñyZ )
Ð v WÃV° c*
VzGÅ yZ ( c*
â

Û tc*
) ÃVzygzZ VzGÅ yZ vZ
0Z 9Ô 995:£ZÔÔ 1366:ð¨
KÔ180:Š óZZŠ1ZÔ 631:¶gÔ226BZ :›Ô 615z581:~g g( 1)
219B 2:òÔ 146B7:yx
! Z0ZÔ 315B1:x1ZµÔ 290B 2: G
î*G'

0ZÔ911 zÔ 617:£Z Ô 627:¶g Ô 227B 1: ›( 2)
220B 2:òÔ 243B2:Ž

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

13

ð ^–·ô^ÛÞ

X c*
â

Û ZŠ ZjZyxgŠÆY (z[fQÔ}Š½
VÑ‚ßíÖ] Ýçm ÙçÏm "
#ä×Ö] Ù牅 kÃÛ‰ VÙ^Î èËm„u à ™( 3)
^ã×’m ÜÖæ VÙ^Î ( ÷]…^Þ Üãiçneæ Üâ… çfÎ ä×#Ö] £Ú (†’ÃÖ] éçב à ^Þç×Ç
( 1) —‹Û4Ö] ke^Æ oju „òÚçm
vZwÎgä~yŠÆtçÒzçD â

Û fv
.]|:ÀF, 
‚) *
c —zgÐ)i ú…( äg ñyZ ) ‹ ñƒ D â

Û tà "
#
yŠ kZÔ}Š½Ð v WÃVzygzZ VzGÅ yZvZ ( Š
Hƒ [z¾ `gÎ

Hƒ[z¾`g΄7,
7J
-‰
Ü zkZ úÅ)ä\ W
…yŠÆtç{zçì e
$ZzgÐ ñ~g}
.G1Z ]| ( 4)
Hg*z ‚¹ »]ZgZ
Š
# ÔŠ
Hc*
Š uzgÐ i ú( Ð s§Åg ñª)
Ô c*
š Ãwš ä "
#wÎgÆvZ :Ô ˆÅŠæ ( Ð s§ÅvZ ) ~g ø Â
~(,b§ÏZgzZÔ S7,i úÅ×ä"
#\ WgzZ ½#
Ö ‡Z Å×ä V,Z
V,Z Â c*
Š ¬Ãwš QÔ¸ _7,~ ‰
Ü zn Z \W‰ S7,Ð Ï
Å ZŠ ZÐ Ï b§ÏZ Ìi úÅ)ä "
#\ WgzZ ½#
Ö ‡Z Å)ä
ä V,Z Â c*
Š ¬Ãw
ñ š ]|QÔ ¸ _7,~ ‰
Ü znZ \ W 6
( 2)X S7
,
i úÅ[fb§ÏZä\WgzZ ½#
Ö ‡ZÅ[f
ì He
$Zzg ä ð¨
KgzZ£ZÃg
$ukZì c*
â

Û äã
ò »Ø)´
£Z µ ( 2) 27B 2:‰zZ ÍÔ ! ”z148B7:yx0Z 9Ô 321B 1: g U*
s Z ãç bÑ( 1)
Ô402B1:òÔ 147B7:yx0Z Ô 99B2:`
0Z Ô430B :òg ZŠÔ:ð¨
KÔ11483z11214:
! Z 0Z Ô 471 B2 :x 1ZµÔ32B 1:wZ µÔ 158B1 :g U*
s Z ãšZ bÑ ° ~zD
461B1:Ž

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

14

ð ^–·ô^ÛÞ

x â Z ¹ä kÜZ¦0ZgzZX ~zZgÆ~g g 9~zZgÆmZgzZ
yx0Zz`

0ZgzZì Y9Å~zDgzZì He
$ZzgjZä~zD
( 1)Xì c*
ŠgZŒ
Û 9jZä†Z0ZgzZì He
$Zzg~9KZKZjZä
tçÃ"
#vZwÎgäWæc*
â
Û äŠñ &0vZ†]| ( 5)
Ô ;e ävZ Š
Hg*zq
-Z »]Zg ‚c*
Š uzgÐ Vzi úg e yŠÆ
\ W½: #
Ö ‡ZQ Ô ~Š yZ f Z ä V,Z c*
Š ¬Ãwš ]|ä \WQ
wš QÔ S7,)ä \WgzZ ½#
Ö ‡Z ä wš Q Ô S7,i úÅ×ä
\ W½#
Ö ‡Z ä wš QÔ S7,i úÅ[fä \WgzZ ½#
Ö ‡Z ä
( 2 ) X ðâ 
Û ZŠ ZY (ä

I#
{Z
+Ã ö-Guq
-Z 

{D1Z ]|~zZgÆ kZt {zÔì x¯~Åg
$u kZ
]|q»yZq
-Š 4,
ÆY fÒZÔ{Š Zñ™ÆñŠ&0vZ†]|
Xì{g
$utq
-Š 4,
ÆY fyZnkZÔì 7"
$U*
ÐvZ†
q Ð Š&0vZ†]| » {D1Z ]|ìt |1
ä V,Z~ Tì "
$U*
B‚Æs
# ZÜÐ e
$Zzgq
-Z Å ó óãZdL L
E
Å
4
ä ö-G›Z +−Zg$
+)´X ì HyÒ ú
7Ð−Zz LZÐ ÂÆXX ÄøÛô‰øZZ
−Zz LZÆ{D1Z ñƒ È Šg »VÍßyZ~ ~g g bÑ~g ØZ >
Å ãZd‰zZÍQÔì ŠzŠ%w¸tì –Ôb‡Æäƒ: q Ð
ÐWgzZÔì H"
$U*
q Ð á ZjÆ e
$Zzg Å Áq ug´gzZ e
$Zzg
L ÍÔ 4013:£Z µÔ622:¶gÔ 102B 1 :ð¨
KÔ 25B1 :~èF,
( 2)8B2 :g ¤zÑZ B( 1)
495B1:òÔ150310:ãZd

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

15

ð ^–·ô^ÛÞ

7
Æ]Ãz ÅvZ†]|èYÔ 7ÌzzðÃÅäƒ: q c*
â
Û æ¾ÓF
Ð VZ z Vz)Z
# ^ » k',]‚gzZ ¶Åk',] ‚/ÅyZ ‰
Ü z
( 1)X ?Y™7VYÐ \ !*
LZŠp Âì Y™q 
vŠ Ð p ÒÆ y*LZ g
$ut 2Ô Ïƒ: {e
$Zzgt Z®
Å ñ~g}
.G1Z ]|6,
zZ 6Ôì "
$U*
Ð ]c*
Zzg 9zÝ Å/ô
Xì ~g*e
$Zzg

›Š »ng ¬q
-Z
g e Ñ!*
{gÃèt {zÔì wDZ .
Þ ‡C
Ù „ ] !*
-Z ~ g
q
$Š q Z kZ
-ZsÜ6,§ñÆtçÒzç~~ŠgzZ ~uzŠgzZ«Ð ~VìZzg
q
gzZ »äƒY ,ÆVzi ú&~ ¶agzZì ™f »äƒY ,Æ)i ú
Ð ~yZìt wZÎ ÂÔì ™f »äƒY ,ÆVzi úg e~ ,v0*
?ìŠ OZ.
Þ ‡e
$Zzg´Ã
7ng ¬z]ÃoðõZß Z °~V(uyZìt[Z »kZ
Y ,ì b§kZrz¦~e
$Zzg,v0*
z¶aÐ~yZèY ;ì
kZ gzZ ì c*
W~ e
$Zzg ÅG1Z ]| 6Nƒ „,i ú& Â
Ð w©x ¬ì Š
Hc*
Š™=Z¡™f »i úÅY (ª¶a ~ g
$u
$Zzg,v0*
e
c*
ÍÔì ˆS7,~ZŠ Z‰
Ü zLZ {zÂ:gzÔ ˆÅ ZŠ ZÆ™í@*
c*
â
Û ÃÏZ ä v0Z Xì Ui W **
™g Ñ~ Vzi ú{”] ¯ÃY (i ú~
( 2) !XXki^Ê àÓi ÜÖ ð^ÃÖ] ០‡çri XXÄe…œZZ VäÖçÎ oÊæZZ:
69B 2:~g ]Z ì( 2) 430D 429B 2:~g ØZ >( 1)

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

16

ð ^–·ô^ÛÞ

X 7] !*
ÅwDZ ðÃZ®
]¯‰
Ü zÆ)sÜ~X{zq
-Z :Iƒ¦] c*
ZzgÅnzŠ[ Z
]¯Æ Vzi ú&[fgzZ )Ô ×~ X{z ~uzŠ Xì ™f » äƒ
X ì {™ E
+»äƒ
Å›z ~g g ñƒ D CZ wßZ » ßF,ä ‰~ ] c*
Zzg yZ
ä ‰gzZì gÃè **
ƒ]¯ »)sÜ~XÔì c*
Šg Z Œ
Û SZgÃ]c*
Zzg
ì eÂÔ ;g ~g YV⊠Fèa tç Òzç c*
â
Û tÆ™g (ZÃrz ¦
)sÜyŠ ËÔƒc*
W7§Zz » äƒ]¯ÆVzi úû%F~ yZ
X Nƒ] ¯,i ú&yŠ ËÔzŠ)z×yŠ ËÔ ˆƒ]¯

³»Ñ!*
è Š qZ
$
g
ÂñYƒ]¯i ú6,Y ¯Åg±Ë¤
/Z ZƒãZzÐg
$Š q Z Ñ!*
{gÃè
;ì ~gz¢z xiÑ *
*™ ZŠ Z » i ú{”]¯kZˆÆ äƒ bZiz »Æg±
S7,: i ú6,§ñÆŠ ˜zwyZ
# H b§ÏZ äwÎgÆvZèY
ˆ ÂIƒ Y , ,i úʼn
Ü z & c*
zŠ LgzZ ʼn
Ü zq
-Z LgzZ mY
( 1 ) X ðâ 
Û Y ,ÅVzi úyZä"
# wÎgÆvZg±èwZzi

9zŠ Åg±
{zq
-Z :ì @*
ƒ »nzŠg±’ e xg~ ‚f ]!*
âZ VŒ %Z
©i!Ng Z±ZY Ãg Z±Z, ZXì CYƒs ç„i úÐTg±
X ëîG
QöRÅí@*
sÜÉ Ô Cƒ7s çz‚i úÐ Tg±{z}uzŠ
ÒÉ›bÑdŠ ( 1)
70D 69B2:~g ]Z ìÔ 227B1:~z ð3E

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

17

ð ^–·ô^ÛÞ

ðƒ ] ¯Ðzz Åg± ,i ú{z ÂN Yƒ bZi Z
# g Z±Z, Z Xì
Æ]gú )kά‰wVÅ(g±Xì CƒxiÑY ,ÅyZ Ô
gzZ {)z xg ~g ¤»Õc*
y†{Š c*
iÐ ‰
Ü zÆVzi úõ0*
gzZ ( ~ h
~g ¤ »Õc*
y†‰
Ü z ÁÐ kZ c*
Æ Vzi ú õ0*
‰wVÅn~uzŠ
Xì QöRÅí@*
sÜCƒ7s çi úÐkZÔ xg
g± Hn² 6,z Z ä ë’ e **
ƒx¥ Â Š
Hƒ ãZzt Z
#
; g [ ZX ì g± »n~uzŠŠ Z%Ð kZ Ôì xi Ñ Y ,ˆÆ äƒ »
X ' !*
´Ã{ zgz Z CYƒ s çi úÐ X g Z± Z H{ zt
é Z~}É7§ñt »,ÅkZ Ôì QöRÅí @*
sÜÐ
( 1 ) X gÃè ] ¬

s %Zq
-Z »[Z
ˆZ
# i ú{”]¯~ ]gßÅg Z±Z c*
äYÎ c*
äY wÈV;
Ôì Zƒs %Z »[Z~ kZ ? ZŠ Z c*
ÏñBY , út ÂÏñY S7,~
T ǃ„z‰
Ü z»kZgzZÐñBZŠ Zi útìtÝ »] Z|‰
( 2)X ÏñYS7
,
i ú{zg±ˆ~

¬»]g߶a
Uz Upg± š ¿ðÃìt {z: s§Å]gß~y
W W[ Z
wEÈèYÔì 7{ k
H~X {z 'gßx ÓÅ6,
zZX }Š™uF,
Ãi ú

G
§3!
$g ÑZ <
÷ yÒ »g Z±Z yZB‚Æ,Å´ )Æ‹g Z[Z~ îGœE
Ø Z åE)ÅZ ZîªG©EÅZ ( 1)
iÒÉîGJ0G4}E.ÅZ ~g Zg−Z ( 2) {ˆz488B 1:dŠÔì6,
!ßZ îGvEz°ZÔ147B1:ã» ðI
129B1: îG
î
G

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

18

ð ^–·ô^ÛÞ

¶Š hgi ú6,Y ¯ Åäƒ: D»i úè†
Û c*
äYW7Æg± c*
äY
èa ~ ]gß~y
Wz ¶a kZgzZXì 7êZtèYÔì 7{ k

Y ,6,kZgzZì @*
Wxi Ñ{ k
HÐ kZ =Z Ôì Z hgi ú™ú1 yYg± š
ÆyZgzZ´
ò â x â ZgzZ£
ò Zx â ZÔ òw
á x â ZÔ
ò 1Zx â Z‹g Z[ZXì xi ÑÌ
Xì w¸¸ Ì»[ZzY fg/{z´
Æ[ZzY fg/ÐN CtÐ!ZjÆY f]Z|¬VŒë
Xþ Ð,™™f?Š mZQÔì xiÑY ,6,
iúu
è F,
Up™ú1yYq
-Š 4,

Ý »[ZzY fg/
–~ XX ^ãÒ…^i ÜÓu æ é¡’Ö] ZZ [Â KZ ä ¦g²Z–1Z x â Z

:ì

t†ì oju ÷]‚Û 顒Ö] Õ†i ]ƒ ^Ú ±âæ ènÞ^%Ö] é…ç’Ö] ^Úœæ ZZ
äßÚ ØöføÏûmö æ ð^–ÏÖ] äÃËßi Øâ Œ^ßÖ] ^ãnÊ Å‡^ßi èÛn¿Â è×òŠÚ ±ãÊ ^ãjÎæ
±ÃÊ^BÖ]æ èËnßu çeœ Ù^ÏÊ ( ÷]‚eœ ^ãÒ]…‚j‰] oÖ äÖ Øønf‰ Ÿæ äÃËßm Ÿ Ýœ
Ü$ äß ð^–ÏÖ] gâ„m Ÿæ ( ^â¨^–Î än× grm VÔÖ^Ú æ ‚Ûuœæ
àÚ èËñ^› kÖ^Îæ (äß ä×#Ö] çËÃm ᜠoÖ èeçÏÃ×Ö ÐvjŠÚ çâ Øe ( kmçËjÖ]
äÖ ‡çrm …„ †nÆ àÚ ^ãjÎæ à 顒Ö] †nìªi ‚ÛÃi àÚ VÌ×íÖ]æ Ì׊Ö]
Ÿæ ÷]‚eœ ^ãñ^–Î o× …‚Ïm Ÿæ ^ãÒ]…‚j‰] oÖ äÖ Ønf‰ Ÿ ]„ãÊ †nìªjÖ]
( 1) ! äßÚ ØöføÏûmö
ò‰
Ü z » kZJ
-VŒ }Š hgi ú U]gß~uzŠ „g )
œÐ Y ,ÃkZ Hì Hs %Z äVÍß~TìX Z (,
tÂñY
UOV^ãÒ…^i ÜÓuæ é¡’Ö] DME

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

19

ð ^–·ô^ÛÞ

ÆkZgzZ Ï}Š7œÃkZY ,ttc*
ÏñYÅwJtÐ kZgzZ ǃ
E3E
471Zx â Z : ?ì 7−ðÃÅug Z D
´ â x â ZgzZ£Zx â ZÔ w
á x â ZÔ îGªG
+
: »{ k
H»ähgi úÐY ,1ì Z
# ZzÂY ,Åi úkZ6,
kZ ¹ä
ÃkZ „á ¬vZJ
-VŒ Ôì » ZwÐ +
$YÆvZ {zÉ Çƒ
yY ä T ¹ä ®
) )q
-ZÐ ~ îz xgzZÔ ,Š â 
Û sç
i úÐzz ÅT c*
Š™y
¸Ð ‰
Ü zÆ kZÃi úÆg±, Z%™ú1
t gzZÔ7−ðÃÅug Z D
+
ÆTì {zt Âì CƒöRÅí òG
&~
( ÏñYÅwJi útÐkZ:gzZ ǃ7gŠ ‡L6,
Y ,ÅkZ¿
Æ wVäF›6 y — °û†ôÒû„ôÖô éøç×F’$ Ö] ÜôÎô*]æø ™e
$W~‚KZ ?Œ
Û )´
: D â 
Û
hçqæ o× ^÷–mœ …çãÛrÖ^Ê ÷]‚ÛÃjÚ éç×’Ö] Õ†i àÚ ^Úœæ ZZ
°†Ã* ¢] àÛu†Ö] ‚f çeœ äÏÊ]ææ 4æü]4 Ÿ0 ^÷n‘^ á^Ò á0æ ( än× ð^–ÏÖ]
( 1) ! ±ÃÊ^:Ö] 
6,ÏZ Y fg/ Â}Š™uF,
i ú™ú1 yY ¿{z ;ggzZ )
†1ZgzZÆ ~C
Ù ªŠ ƒ ZŠ ñZÎÔì Ìg Õ {zp¤
/Z Ôì Z
# Zz Y ,4Z
( ì ÅkZñÅyZäw
á Ý°Z
: D â 
Û ~~zëLZŠ0Z)´xsÑZ 
t†øì oju Ømæªi ¡e ^ãÒ†øiøæ (^ãeçqçe ^÷ÛÖ^ á^Ò àÚ ^ÚœæZZ
èËñ^› gâƒæ ( èÃe…¢] èÛñŸ] ‚ß ð^–ÏÖ] än× grm ]„ãÊ kÎçÛÖ] ^ãjÎæ
( 1)X ðŸ©âF àÚ x’m Ÿ kÎçÖ] ‚Ãe ^ã×ÃÊ áœ oÖ0 å†nÆæ ݈u àe] ÜãßÚ
178B11:of›†Ï×Ö á †ÏÖ] Ý^Óu¢ ÄÚ^rÖ] ( 1)

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

20

ð ^–·ô^ÛÞ 

‚c*
Š™uF,
jZg±šzzzšgzZ åZzÐ i ú†
Û ¿ )
-ZgzZì Z
q
# Zz Y ,q
-Š 4,
Æ‹g Z[Z6,kZ Â Š
Hò‰
Ü z {gH eZ
*
*™ ZŠ Z eZˆÆ‰
Ü zì ˆs§kZ{)zx x

0Z~T®
))
( 79Ðs§Å ( i ú¹g @*
)VÍßyZ
:ì –6,
§ñgzZq
-Zä„Š0Z)´
äji^Ê ð]ç‰ ( …çËÖ] o× ^ãñ^–Î oÖ …^fm ᜠän×ÃÊ èjñ^Ê än× àÚæ ZZ
èËnßu oeœ æ ‚Ûuœæ ÔÖ^ÛÒ ( ð^Û×ÃÖ] …çãÛq ‚ß ÷]çã‰ æœ ÷]‚ÛÂ
á^Ò ÷]‚Û ki^Ê ]ƒ ^ãÞœ oÃÊ^2Ö] gâ„Ú oÊ xq]†Ö] ÔÖ„Òæ ( Üâ†nÆæ
Y fg/ÃkZ Ôƒ iúðƒ Kg ðÃ6,TgzZ) XX…çËÖ] o× ^÷fq]æ ^ãñ^–Î
Å ä™Y ,Æ kZ q
-Š 4,
Æ {)zÔ1Z xâ ZÔ £Z x âZÔ ´ â xâ Z‰
w
á xâ Zb§ÏZgzZÔƒKgZêœc*
ƒKg U{z{ZpÔ’ e**
™~¢s§
( 2)X ( *
*™~¢ÂƒKgZ¤
/Z._Æw¸SZg~ÝÆ
: D â 
Û ~~
òk
,
4ZÝ°Z†)´
ð]ç‰ (…çËÖ] o× gq]æ ki^Ê ojÖ] è•æ†ËÛÖ] éç×’Ö] ð^–Î ZZ
àÚ è$¡$ Ñ^Ëi^e ¡÷‘œ …„ †nÇe á^Ò æœ ^ãÖ ¼ÏŠÚ †nÆ …„Ãe kÞ^Ò
gqæ …„†nÇe †nì^jÖ] á^Ò á V ]çÖ^Î ènÃÊ^2Ö]D ènE^vÖ] oÊæE èÛñŸ]
( 3) !oì]†jÖ] o× gqæ …„Ãe á^Ò á]æ …çËÖ] o× ð^–ÏÖ]
()g±{z{ Zpì Z
# ZzUg ¯Ôƒˆƒ] ¯ Y ,Åi ún
Û kZ )
# 0Z ~z ë ( 1 )
-G
0.G
ÚK åE)ÅZ Z îªG©EÅZ ( 3 ) 25 9B 22: ~z 2 Z G
î”ù ( 2 ) 1 0 3B 22 : îG
G
$ g ÑZ
49 1B 1 : îGœE

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

21

ð ^–·ô^ÛÞ

ì Ð t · ZÆVñâ Z &t Xƒ ðƒ uF,
Æg± Ë% c*
ƒ KgÐ
gzZì Z
# Zz*
*™Y ,Zg ¯ÂðƒÆg±%í@*
~i úë›
á gzZ
Ô7~gz¢*
*™ ZŠ Z Zg ¯ª)ì Z
# ZzíCY ,Âðƒí@*
Ðg±Ë¤
/Z
(ì $
Ë YÅY ,ÌÐí@*
É
~ ]gßÅi úuF,U „g™ ãZzÃ]!*
kZ]Zg „x Ót
Xì Z
# Zzzxi Ñ**
™Y ,ÅkZì ¸Ý »[ZzY fg/

Ý »‹g Z[Z
»‹g Z[Z ë @*
Ô  °»a ÆKÎâÝZ ÅX ]Zg „t
à {Ð}Z
+ÃÌbŠÉÐá ZjÆV1ÂxÅÝÆyZÝ
X D YG7á ZjPakZÔ7

Ý4
: ì ~ó ó[ éE
5ÒÉZ L L bÑÅ ó ó~gz;Z¿L L[Â ÅÝ4( 1)
^â†Òƒ ]ƒ! ^â^–Î á^nŠÞ æœ ÝçÞ æœ è×ËÆ à oßÃm éç×’Ö] äji^Ê àÚæZZ
kmçËjÖ] àÚ á^ÃßÛm àm/æ ØÏ Ü׊ÛÖ àÓÖ ( ÷]‚Û ^ãÒ†i ]ƒ! ]„Òæ
( 1) !XX ÷]‚’Î
ÌZ
# {zñY^gÐzzÅwÈ c*
’c*
êi úÅ¿T )
pÔ }Š hgi ú êZ Ì{z b§ÏZgzZ Ô }™Y , Å kZ ñYWŠ c*
Ð ä™] ¯Ãi ú™ú1yYÃkZ ì +Šz=+Z k0*
Æy ›
( È zg
28B1:[ 2Z bÑ°[ éE
5ÒÉZ ( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

22

ð ^–·ô^ÛÞ

ÝæˆÖ çãÊ ±Þ^%Ö] ^Úœæ ZZ:ì ~ ó óëZ°Zs Z L L[ÂÅÝ4( 2)
^ãeçqæ lçf$ ‚Ãe kÎçÖ] à ki^Ê éçב ØÒ áœ änÊ Ø‘¢^Ê èjñ^ËÖ] ð^–Î
( 1) !XX ÝçÞ gfŠe æœ ]çã‰ æœ ]‚Û ^ãÒ†i ð]ç‰ ^ãñ^–Π݈×m äÞ¬Ê änÊ
~ kZ Âì **
ƒxi Ñ » Y , ~ i úðƒ Kg{zgzZX ZuzŠgzZ )
{gH‰
Ü zˆÆäYƒ"
$U*
Æ[ zÆkZ i ú{zC
Ù ìt ÝZ
c*
™wÈ c*
ƒ H uF,
ÃkZ Z{ Zpì xi Ñ Y , Å kZ ˆ^gÐ
( Ð:
L ÆäY‚

Ýw
á
:˜ ~zâ)´x â ZszcÆÝw
á ( 1)
äÚˆÖ ÷]‚Û é÷¡‘ Õ†i àÚ áœ o× Üãe ‚ùjøÃmö àm„Ö] ð^Û×ÃÖ] ÄÛqœ ZZ
^ãñ^–Î o× …‚ÏmŸ VÙ^ÏÊ ( ݈u àe o× ‚ÛvÚ çeœ ÜãËÖ^ìæ ( ^â¨^–Î
Å^Ûq§Ö ÌÖ^íÚ äÞœ ÄÚ äÖ^Î p„Ö] ]„âæóóóóó ÷]‚eœ ^ã×ÃÊ x’m Ÿæ ÷]‚eœ
( 2) !ØnÖ‚Ö] èãq àÚ Ø›^e
}Š™uF,UÃi ú¿ ì q )Z6,] !*
kZ »Y fg ±Z.
Þ ‡)
¹gzZ Å¿#ä x x

0Z·1Z ÅY fyZgzZÔì xiÑY ,ÅkZ6,kZ
9x »t » kZ:gzZ ǃ 7gŠ ‡L6,ä™Y ,ÅkZ ( i úug @*
)t
B‚Æäƒs ÜÆq )Ztì ½äV,Z]!*
gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ôì
( ì ë!*
ÌÐp ÒÆ?ŠB‚

:ì ~` é5B+ Z o( 2)
76B3Vh„ãÛÖ] |† ÅçÛrÛÖ]( 2)86B2:ëZ°Zs Z ( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

23

ð ^–·ô^ÛÞ

àÓÖæ ]…çÊ ^ãñ^–Î äÚˆ×m ÜÖ á^nŠÞ æ ÝçßÒ …„Ãe é¡’Ö] Õ†i àÚ ZZ
ä T ) XX å†n’ÏjÖ ÷]…çÊ ^ãñ^–Î äÚˆÖ …„ ¡e æœ( ^ãe é…'^fÛÖ] äÖ àŠm
6,gî~g ¯6,kZ c*
Š hgi úÐzz ÅäY wÈ c*
äYΉÔg± Ë
š ä TgzZÔ}™~¢~ 5ZŠ Z ÅkZì y%p7xi ÑY ,
( 1) X ( ì xi ÑY ,6
,
gî~g ¯ÐzzÅ„@*
ÃÅkZ6,
kZ ~Š hgi úg±
±Ê ÙçÏÖ]ZZ Vì –~XXÅ^ßΦ]ZZä w
á | ÕZ ) ´ ( 3 )
lø^Ê á: ^÷e‚Þæ ( …„¡e lø^Ê áû: ^÷eçqæ kñ^Ëe …ö'ô^fømö æ Vkñ]çËÖ] ð^–Î
( 2) !XX á^nŠÞ æ ÝçßÒ …„Ãe
~ ä™Y ,Ãi úðƒ KgÔ yÒ » Y ,ÅVzi ú ðƒ Kg )
G
5B-dZgzZÔƒ Kgg±š {z¤
/Z}™~¢6,gîòiÑ
/Z}™~¢6,gî! éE
¤
( ƒKgÐzzÅäYwÈc*
äYΉg±Ë

ÝU
bÑÅ XXå‚ÛÃÖ] ZZ [ ÂszcÅÝUäŠ0Z)´( 1)
Ø✠àÚ çâæ ^ãjÎæ t†ì oju èeçjÓÛÖ] Ø’m ÜÖ àÚæZZV ì –~
ᜠäß ä×Ö] o•… ÔÖ^Ú àe ‹Þ] °æ… ^ÛÖ( …çËÖ] o× ð^–ÏÖ] äÚˆÖ ^㕆Ê
Ÿ: ^ãÖ é…^ËÒŸ (^â†Òƒ ]ƒ: ^ã×’n×Ê é¡‘ ±ŠÞ àÚ VÙ^Î "
#ä×Ö] Ù牅
o× ð^–ÏÖ] Ü׉æ än× ä×Ö] oב gqæªÊ óóóóóóóóó än× ÐËjÚ (ÔÖƒ
( 3 ) ! oÖ æœ …„  †nÇÖ †nìªjÖ] àÛ Ê( …„ ÃÖ †nìªjÖ] Ä Ú …çËÖ]
IZ¿{zgzZ Š
Hò‰
Ü z»kZJ
-VŒJ 7,7i ún
Û ¿ )
232B4:> å)™ÅZ bÑ( 3) 112B 1:q ¤ÑZ ( 2) 327B1:t^jvÛÖ] oßÇÚ( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

24

ð ^–·ô^ÛÞ

÷Z ]|èYì xiÑY ,ÅkZ6,gî~g ¯6,kZ Âì  ªn
Û
ÂñY wÈÃi úË L
L c*
â
Û ä"
#vZwÎg He
$Zzg ä ´ â 0
í òG
& Ãi úÐ g± ä "
#ÑÆvZ :‰‰‰‰‰‰‰‰‰ó óá| 7,ÃkZ6,äWŠ c*
à zZ î0<Eg$
+6,í@*
Æg±% Z®Ôì c*
Šg Z Œ
ÛZ
# ZzÃY ,g|Z Z6,ä™
(ì Z
# Zz
èʆÃÚ oÊ Í^’Þ¦]ZZ [ ŠU}ä ~zZŠÔZ dZ1Z)´ (2)
gâ„ÛÖ] àÚ xnv’Ö^Ê ]‚i†Ú á^Ò áæZZ:ì –~ XXÍ¡íÖ] àÚ xq]†Ö]
ƒ D
+
%{z¤
/Z) XXäi*… àÚ‡ äi^Ê ^Ú o–Ïm Ÿæ äi*… ØfÎ äÒ†i ^Ú o–Ïm äÞœ
yZgzZÔì ZhgIÐ äƒD
+
% Ç}™Y ,ÃVziúyZ {zìt9
( 1)X ( ðƒ]¯~]Šg: â i Ç}™7Y ,ÅVzi ú
ÌA
$ 1™g (Z ¬gzZÔ Š
Hƒ `g { Ð xsZ ¿ðä
/Z ª
X Ç}™Y ,ÌÅyZˆÆäÑxsZÔ~hg¬Ð¬,i ú
‚i†ÛÖ] Ü׉œ ]ƒæZZ ì ~ XXäÏËÖ] oÊ …†vÛÖ]ZZ b§ÏZ ( 3)
+
D
%Z
# ) X X Ýç ‘ æ é ^Ò ‡ æ é ¡ ‘ à Ú é * † Ö] Ø f Î ä Ò †i ^Ú ð ^ – Î ä Úˆ Ö
Å { izggzZ > »iÔ i ú ðƒ Å uF,
¬ÐŠZD
+
g Z: â i6,kZ ÂñÑ xs Z
( 2)X ( ì xi ÑY ,

ÝËâ
àÚæ VZZì ~ ó ó ãZz−Z Z|Z L L[ ÂgzZ q
-Z ÅÝËâ ( 1)
çÖæ(^â†øÒøƒø ^Ú oFjÚ ^÷eçqæ ^â¡$‘ ‹ÛíøÖ] p‚u àÚ ^ãønøŠôÞø é÷¡‘ †Òƒ
30B1:äÏËÖ] oÊ …†vÛÖ]( 2) 291B1:s »ÑZ ( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

25

ð ^–·ô^ÛÞ

æœ ^ãÒ†i ÐøÏùvi &nu ( èÃÛq èf_ì æœ ( ^ãeæ†Æ æœ (‹ÛIÖ] Åç×› ‚ßÂ
ÔÖ„Ê ^â†Òƒ ]ƒ ^ã×ÃËn×Ê ^ãnŠÞ æœ é¡‘ à Ý^Þ àÚZZ V"
# äÖçÏÖ äùß¾
&m‚vÖ] ±Ê ^Úæ ( XX ^â†Òƒ ]ƒ ^ãn×ù’m ᜠ^ãi…^ËÓÊZZ V Ü×ŠÚ ±Ê æ ( XX ^ãjÎæ
°ùœ ±Ê ð^–ÏÖ] än× grm Õ†jÖ] ‚ÛùÃjÚ áùœ ±Êô^ßømö ¡Ê ( gÖ^ÇÖ] tø†øíûÚø tø†øìø
( 1)X XXoÖæ¢^e kÎæ
6,gîŠZzÃkZ ÂñY wÈÐ ~ Vzi ú õ0*
i úðÿ )
E
Š c*
~- î0E
0‹8 c*
Ò[z¾c*
Òqƒp¤
/ZÔá | 7,ñYWŠ c*
ÌZ
#
#vZwÎgèYÔƒyá¨
"
¸»kZ c*
ƒ DuF,»i úkZªÆÔ ñW
ÃkZ6,äWŠ c*
ÂñY wÈÃkZ c*
ñYÎÐ i úË L
L ì c*
â
Ûä
ìt {g ñ »kZ L
L ì ~g
$uÅ›gzZÔ ó ì
ó ‰
Ü z »kZ¸Ôá| 7,
( äY wÈ c*
äYÎ ) ~ g
$ukZgzZX óá
ó | 7,ÃkZ ÂñWŠ c* 

7°oÆ ]!*
kZtZ®Ôì Ð p ÒÆ wZjZ ¨
¸ {zì ™f »
(ì Z
# ZzY ,à zZz
!
g$
+Ì6,
á Zzä™uF,
™ú1yY
!ñ L Lä ËÓZ dZ1Z x â Z ( 2)
†Òƒ àÚæ ZZ : c*
â
Û ~ ó ó¨
®Z îG
G
^â¡ù‘ è÷njÎæ é÷¡‘ o×ù‘ ᜠ‚Ãe l^•æ†ËÛÖ] l]ç×’Ö] àÚ ^ãønøŠôÞø é÷¡‘
( 2) !XX ÷]‚Û ^ãÒ†i æœ ^ãß Ý^Þ àÚ ÔÖ„Òæ ( ^ãnø–Ïm ᜠän× grm °œ
ZŠ Z i ú zzÔ å Š
HwÈ& Ãi úËÐ ~ Vzi ún
Û ¿ )
™| 7,: i ú b§ÏZ}™Y ,ªñ7,ÃkZ Â}™Š c*
ˆÆä™
( }™Y ,Ì{z}Š hg™ú1yYc*
ñYÎ
ŠzŠ zŠ sÜÐ ~ V1Â szcÅÝÆ x â ZC
Ù VŒ ä ë
!ñ ( 2) 226B1:ãZz−Z Z|Z ( 1 )
412B1:¨
®Z îG
G

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

26

ð ^–·ô^ÛÞ 

Zƒx¥s
# Ÿzzs
# ZyÐ ]Zg „yZԐŠáZjÆV1Â
i ú™ú 1 yY 56,]!*
kZƒ
 ƃ
 x Z™[ZvŠgzZ‹g Z[Z
Xì xiÑÌY ,6,
kZgzZìg ÇsÑZzä™uF,
xx

0ZÔ ~C
Ù ªŠ ƒ ZŠ‰ì »C
Ù ªIZPsÜs %Z~XkZ
» ûz w¸ÆC
Ù ªIZP yZ ~ «£Æ Y fg/ì C
Ù ªt Ô {)z
X Yƒ7g ±Z

Šg »Y f6,
Ù ªIZ
C
HŠg6,gîJäY f]Z|6,ÝkZÆC
Ù ªIZìzz¸
Xì c*
Šg Z Œ
Ûª
˜zY ægzZs ÜÆó óÝ>Z−L LÃÝÆyZgzZì
:D â 
Û~
ò zâ)´›èbg 
á _ög
( …„†nÇe èjñ^ËÖ] ð^–Î grm Ÿ V Ù^ÏÊ †â^¿Ö] Ø✠˜Ãe „ùæZZ
ª_ì ]„â æ ( ð^–ÏÖ^e ^ãjn’ÃÚ Ù^eæ àÚ t†ím ᜠàÚ Ü¿Âœ ^ãÞœ ܇æ
g± š ¹gzZ ‰ ƒ µ Z Ð ƒ
C
Ù ªIZ ‰) XX èÖ^ãq æ ä×ñ^Î àÚ
» i ú Hyáz wìt ä V,ZgzZ Ô 7Z
# Zz Y , Åi ú ðƒ Kg
òÐ w!*
z Æ kZ Ð zz Å ä™Y ,ì { k
HZ(,Ð kZ **
hg
( 1) X ì ª
˜ztÅb‡ÆkZt( 1 )Ô ñY
Ä
: D â 
Û~
ò ©4öA Z†)´
ð^Û×Â…çãÛq Í¡ì o×Â Ý‚Îœæ †â^¿Ö] Ø✠˜Ãe „ ‚ÎæZZ
oÊ é¡’Ö] Õ†i oÊ ‚ÛÃjÛÖ] o× ‹nÖ VÙ^ÏÊ( ànßÚ©ÛÖ] Ønf‰ æ àn×ÛŠÛÖ]
IZ‰ z ) XXŒ^Þ Ÿ æ Üñ^Þ †nÆ ‹nÖ äÞ¢ ^ãjÎæ †nÆ oÊ ^ãe oiªm ᜠ^ãjÎæ
238B 1:›bÑ( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

27

ð ^–·ô^ÛÞ

6s ÜÆÝ>Z−gzZÆËY fg/gzZ‰ƒµ ZÐ ƒ
,
C
Ùª
9
~gz¢6,á Zz ähgæ¾£E
1 y Y Ãi ú~ ‰
Ü z LZ ¹gzZÔ Hx ZŠZ
: gzZì ÑZz äÎ Â: { zèY ;} ™ ZŠ Z ÃkZ ~ ‰
Ü z }uzŠ 7
( 1)X ó óÑZz% È
Å
+
X-BEZ îG
!Z$
~X kZ c*
â
Û ~ å<G
+ä Ëâ ”g 0Z)´ b§ÏZ
G
( 2) X ì f 
á s %Z
i§gzZ ª
˜ Ô Y æÃÝÆC
Ù ªIZ ä Y f~ ]Zg „yZ
*Š i úìt ]!*
9n¾Xì c*
Šg Z Œ
Û ³ #ÆËY fÝzÝñ!
9
i úæ¾£E
1 yY D â 
Û ¸ ÆC
Ù ª IZ P yZ ñZÎY fz[Z Æ
Xì xiÑY ,6,
ähg

bÑŠÆY fg/
:tPÐ~bÑŠÆ[ZzY fg/
ì‡i ú)XX éøç×F’$ Ö] ]çûÛönûÎô*] ZZ~ yWŒ
Û ìt ?Š «Åg/ ( 1)
+Š)fÆ kZt gzZ Ôì xi Ñ6,C
Ù **
™ Zg7 »¬kZ Ôì ¬» ( z™ 
ì Yƒ%‚~ ]gßÏZ nŒ
Û z +Šì ãz Ç!*
tgzZì nŒ
Ûz
‰Ô Ç} 7,*
*™ ZŠ Z ~ˆ ÂH: ZŠ Z6,‰
Ü z ä ˤ
/ZgzZÔ}™ ZŠ ZÃkZ
6,
Ü z¤

/Z Ìi úZ®Xì @*
7,
**
™ ,~ˆÐä™uF,
{ izg »ypg
X ’ e**
™ ZŠ ZÃkZ~ˆÂH: ZŠ Z
é÷ç×F‘ø oøŠôÞø àûÚø ZZì Š
Hc*
â
Û ~g
$uìt?Š ~uzŠ ( 2)
$u kZ X Vƒ [ ™Ü6,zZ ] ÎZj ìg
g
$ut Ô XX^âø†øÒøƒø ]ƒøô Ø( ’ønö×ûÊø
440B1:‚`jrÛÖ] èm]‚e( 2) 127:‚ÛvÚ Ý^Ú¡Ö ^›©Ú o× ‚rÛÛÖ] Ðn×ÃjÖ] ( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

28

ð ^–·ô^ÛÞ

Š c*
ÃkZ Z
# { z’ eÃkZ Ô ñ Y wÈÃi ú¿ ì Š
Hc*
â
Û~
Xá| 7,Â} ™
yl
î( kZt q
-Z :ì Š
HH wÑ+Z b§zŠ Ð g
$u kZ
èY ;Ɛzp% c*
Uz Up{pÔì bŠ™uF,
ÇŠ Z%Ð ( wÈ)
/š!ÆuF,
Xì @*
ƒwEZ Ì~ õE
Ç» ó óyl
î L L~! ²
XXÜûãö³nþøŠôßøÊø äø×#Ö] ]çûŠöÞø ZZ:ì c*
W~ }g !*
Æ oo~ yWŒ
Û
!pZ ÿ
( c*
Š >ÃyZävZ Âc*
Š >ÃvZäV,Z ) þ 67: îGE
W(~uzŠgzZ
wÈÃvZ {z) þ 19:áZ ÿXX ÜûãöŠFÞû^*Êø äø×#Ö] ]çûŠöÞø ZZ Vì c*
X ( c*
Š >ÃyZävZ ‰
wƒf Ôì bŠ hgÃvZ™ú1 yYŠ Z%Ð %ÈìC
Ù ªVŒ
Âì Å #
Ö 56,yZ ä vZ Z
# gzZÔ 7#
Ö 5è.
Þ ‡{zèY ; 7Š Z%
Xì bŠ™uF,
x **
»ÏZgzZì Upyl
ît Zƒx¥
Õ†jÖ] V á^nŠßÖ]æ ZZV ˜ ~‚Åe
$W«?Œ
Û x â ZçO
VŒwȪyl
î) XXÔ%Ö] oÊ ÜãÒ†jÊ äe ä×Ö] Üâ†Úœ ^Ú ]çÒ†i pœ ( ^ßâ
Ãx ©Z yZ ä V,Z Z
# ìt È » e
$WgzZÔì ~ pÆ uF,
( 1)X ( c*
Š hg~—ÃyZ ÌävZ Âåc*
Š¬7ZävZ »Xc*
Š hg
^Ú ]çÒ†i pœ ( Õ†jÖ] á^nŠßÖ]æZZ: ë ã»Ø)´ b§ÏZ
pÆ uF,
wȪyl
î) XXä×–Ê æ äjÛu… àÚ ÜãÒ†jÊ äe Üâ†Úœ
¬7ZävZ »Xc*
Š hgÃx ©ZyZäV,ZìtÈgzZÔì ~
( 2) ( c*
Š hg **
™agzZØg6,
yZ ÌävZ Âåc*
Š
551B 2:k
,
;Z ì( 2) 183B8:?ÅZ‚( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

29

ð ^–·ô^ÛÞ

Å kZ ~ ó ód
$ºZ‚° d
$g ÑZ >™E
+L Lä ~iœZ 0Z)´gzZ
äV,Z ) XXäjÛu… àÚ ÜãÒ†jÊ å†Úœ ]çÒ†i pœ ZZVì Å b§kZ‚
( 1)X ( c*
Š hg **
™Øg6,
yZ ÌävZ ÂÔ c*
Š hgìÆvZ
*
*™uF,
gzZ ãZŠ¤
/
zg™ú1yYÐ ó óyl
îL L~]c*
Wb§T:
Up{ ZpÔì bŠ™uF,
»i úŠ Z%Ð ó óyl
îL L~g
$ub§ÏZÔìŠ Z%
䙊 c*
VŒ Âá| 7,ÂñWŠ c*
# c*
Z
â
Û ~y
W gzZ ÔÆp% c*
7Š Z%t Âó ók™Š c*
… L
L ë‰Ôì **
™zÂc*
8yYŠ Z%Ð
¢ 
ZƒtÈ »g
$u Z®Xì CƒzŠ Z%É z™Š c*
Q ƒ YwÈ Cƒ
{z’ eÃkZ Â}™zÂs§ÅkZ {z Z
# Ô}Š™uF,
Ãi ú¿
X}™ ZŠ ZjZ
%Èä"
#x™ Zg—Z
# ì Š
HHwÑ+Z b§kZ}uzŠ
VâzŠtèÑqÔì HxiÑà ,Åi ú{”]¯Ì6,á Zz äÎgzZá Zz
,i úà zZ î0<Eg$
+6,á Zz ä™Y ,™ú1 yY ÂÔ 7à¬zg Çs
: s ZÃ+−Zz LZ L
L Š
Hc*
â
Û t ~ yWŒ
Û ‰ì „(Zt X ’ e ãƒ
æZ Â7^
,Y ÌI ó ós Q L ÃL +−Zz Z
# Zƒx¥ÌtÐ kZ Âó ¼
ó
äYÎgzZ% ÈZ
# b§ÏZÔ Çƒx ZwJgzZ Z',ÌgzZ bŠ à Ç c*
Ó **
Ë

Xì ~iÑz~gz¢{Š c*
iÌgzZY ,6,
i úu
è F,
UˆÅxi ÑY ,6,
E
Å
Ô7kªÔ ë ú3 Z G
îÈÑŠÃwÑ+Z!
i§kZìgŠ c*

kZq
-ZC
Ù :gzZ7g Z, »kZ ÌݬC
Ù Ôì x » »$ ì qµ Z kª
E
Å
IZ ì Y™¿{zC
Ù wÑ+ZÐ ú3 Z G
îÈÑŠpÔì ‚
rg ¢
A &Å
220B 1:d
$g ÆI Z >™E
+( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

30

ð ^–·ô^ÛÞ

ÌÑZzú1™à ©C
Ù#
Ö wÅäg â Ðì: s ZÃ+−Zz‰Ôƒy!*
i
Xì ©
8™~
.Z
…æ„ÃÛÖ] o× ð^–ÏÖ] gqæ ]ƒ äÞ¢æZZV D â 
Û ~zâ x â Z
ª) XXo×¢] o× oÞ(¢^e änfßjÖ] h^e àÚ çâæ ( hçqçÖ^e oÖæœ å†nÇÊ
äÎ)gzmZ
# ì n kZ Y ,6,áZz ä™uF,
i ú™ú1 yY
Ôì Z
# ZzàzZ î0<Eg$
+Â6,
gzm)Âì Z
# ZzÌ6,
( áZz%ÈgzZá Zz
( 1)X ( ìÐ ¼ÅÒ6
,
ZZÐ㊠ZtgzZ
Õ†jÖ^e ‚Ú^ÃÖ] o× ð^–ÏÖ] hçqæ ZZV ì ~ x ©ÑZ > bÑ
ÝçßÖ^e …„ÃÖ] Ý^nÎ ÄÚ èvÚ^ŠÛÖ] ÄÏi ÜÖ ]ƒ äÞ¬Ê WoÖæ¢] Ðm†› àÚ
ä™uF,
i ú™ú1 yY) XXoÖæœ …„ÃÖ] Ý‚Â ÄÚ ÄÏmŸ á£Ê ( á^nŠßÖ]æ
äYwÈ c*
äYÎZ
# èY ;ìá zZ & ~**
ƒZ
# Zz»Y ,6,
á Zz
Å äƒ: g± Âðƒ µZz 7°ç Ìñƒ DƒÆg±Ð zz Å
( 2) X ( ì à zZz
!
g$
+**
ƒ: » °ç~]gß
0vZ†]|ì ˆ~Št Ð +
$Y Åg/?Š ~Š ( 3)
n²Ð "
#wÎgÆvZ ä ]gúq
-Z c*
ä ¿q
-Z He
$Zzg ä k„
~H ÂÔ‰ {g} izgÆ{ â q
-Z6,kZgzZ Š
HƒwÙZ »Vâ ~÷ H
ÂH Â@*
ƒ nŒ
Û 6,Vâ ~¾¤
/¹ c*
â
Û Š
á g Z ä"
#\ W ?Vz™Y ,ÅyZ
áûø] Ð% uøø] äô×#Ö] àömûø ZZ c*
â
Û Ô @*
™ ZŠ Z ~ V; ¹ä kZ ?@*
™ ZŠ Z ÃkZ
( 3)X ñYÅY ,mZì {Š c*
inŒ
Û »vZ XXo–FÏûmö
2B1 :›Ô 1852:¶gÔ262B 1:~g g( 3) 58B1:x © ÑZ > bÑ( 2) 238 :›bÑ( 1 )
4ÓÉ~ºòÔ 2639: ð¨
Ô223B3:`

yZÔ 2336:£ZµÔ173B2:ð éhE
KÔ 1148:¶gÔ3G6
E‹¢
255B4:òÔ 217B2:‰zZÍÔ 14B12:ãZdLÍ196B 2: ö- g ZŠ

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

31

ð ^–·ô^ÛÞ

X¸ ñ â 
Û Š
á g Z~}g !*
ÆY ,ÅVzizg ä "
#\ Wp ÖZt
Ôì ~gz¢*
*™Y ,eZƒŠ
HH: ZŠ ZnŒ
Û ì @*
ƒx¥Ð xÀÆkZ
†
Û É 7t
Û ðÃÐ p ÒÆäƒn
Û ~i úgzZ { izgìC
Ù ªgzZ
Å} izgZ
# Z®Xì — ¸Ð { izgi úÉ Ôï
á Æ',
Z',VâzŠ~
X ’ e**
ƒÌÅi úÂì Y ,

[ Z »] 2ÆC
Ù ªIZ
:t]2ÆC
Ù ªIZ~ŸkZ
uF,U:Ôì ¬»Y ,6,uF,
Æi úÐ yl
î~ g
$u ( 1)
:[ Z &ƵkZXì 7Z
# ZzY ,6,
i úu
è F,
ZêZ®Ô6,
ä™
Ð ,6,
zZ 6ì uF,
Š Z%Ð yl
î~ g
$uìtq
-Z
Xì ?Š Å[ zÆY ,6,
i úu
è F,
Ug
$u¸ Z®Ô Š
HHn²
E
Å
ú3 Z îGÈÑ$
+ƒwÈgzZ wƒfŠ Z%Ð yl
î¤
/Z~ g
$utZuzŠ
[ ZXì _ƒyÒ6,
zZ Ì,mZXì xi ÑY ,6,
i ú¿F,
UÐ ÏZ
ˆÅVY HÅ à Zz%ÈgzZá Zz äÎ~ g
$uQwZÎt ;g
~}g !*
ÆáZz äY wÈgzZáZz äÎìt [Z »kZ Â?ì
ÔgzmVâzŠtèY ;ƒ: Y ,6,yZh
+
á å˜}
.zykZ » .ßkZ
à Vè$¡$ à Ü×ÏÖ] ÄÊ… ZZV c*
â
Û ä"
#*™Ñì c*
W~ g
$ugzZ
XX Ü×jvm oju of’Ö] àÂæ œ†fm oju åçjÃÛÖ] à æ ÀÏnjŠm oju Üñ^ßÖ]
g ZË {zJ
-VŒ Ðá Zz äÎq
-ZÔ Š
H1 VQ { ~
.ZñÐ VÍß&)
Ð^ }ŠgzZ ñYƒ 9{z J
-VŒ Ð y7}uzŠÔ ñYƒ

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

32

ð ^–·ô^ÛÞ
( 1) ( ñ YƒÚ!*
zZ (,
{zJ
-VŒ

ä×#Ö] á% ZZ c*
â
Û Š
á gZä#
" ÑÆvZì c*
W~ g
$uq
-ZgzZ
~÷äá¬vZ ) XXän× ]çâ†Ój‰] ^Úæ á^nŠßÖ]æ ª_íÖ] ojÚœ à ĕæ
c*
Š™s çÔƒ Š
HHg67Z6,TÃ]!*
kZgzZÃwÈz Y æÐ #
Ö Z
( 2) X ( ì
gzZ 6,á Zz äÎì @*
ƒ x¥t Ã7Æ V (u V âzŠ y Z
kZ Ô 7ÌY , Å i ú6,y Z Z®Ô 7{ ~
.Zñ ðÃ6,á Zz äY wÈ
D™HÅV âzŠ y Z ~ g
$uW ZzÆ ä™gzŠ Ã.ßzÚ}
.
á Zz ä™uF,
i ú™ú1y YgzZÔì Y ,6,VâzŠ y Z Š
Hc*
â
Û ñƒ
Ôì ãZz Ç!*
] !*
tèY ¶7„]gz¢ðÃÅäC~}g !*
Æ

HH7™f »kZ Z®
èÐèY ; 7~i Z Z Ôì ªZz{Åyl
î~ g
$utZŠ
Xì c*
Š™™f »yl
îä#
"\Wn kZÔ c*
W7§Zz»uF,
Æi úyl
î
: D â 
Û ÃÏZ ~
ò zâ)´
(3) ! XXgf‰ o× äqæ†íÖ á^nŠßÖ^e &m‚vÖ] oÊ ‚nÎ ^ÛÞæZZ
ì xiÑY ,Ì6,á Zz%ÈZ
# ìt»C
Ù ªIZµZuzŠ ( 2)
H~ VâzŠ Â,™xiÑ „ Y , Ì6,á Zz ä™uF,
i ú™ú1 yY Â
uF,UpgzZ 7g Çs ÑZz %ÈèÑq ÔÐ Vƒ ',
Z',VâzŠ ?Zƒ t
Û
Ô24738:£G
Z µÔ2041:zâ 0Z Ô 3432 :ð¨
KÔ 1423 :~èF,Ô 4398 :Š óZZŠ1Z ( 1 )
E
¢
Ô170B4: ö-‹g ZŠ Ô216B 2:ug´ Ô 202B 16: yx 0ZÔ 2045:zâ 0Z ( 2) 2296:òg ZŠ
238B1:›bÑ( 3) 356B7:òÔ161B8:‰zZÍÔ 97B2:LÍãZd

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

33

ð ^–·ô^ÛÞ

?ì $
Ë YÅxiÑù] !*
„q
-Z6,
VâzŠ Âìg ÇsÑZzä™
UgzZì CƒZ
# Zz,sÜ6,áZz%Èìt[Z »µkZ
?ñƒb§¾',
Z',
VâzŠ Z®Xì Ì/ÂgzZì Ì,6,
áZzä™uF,
Ü z kZt; **

ƒ ~)f »q Ëì Âq
-Z ’ e ¢
8™t VŒ
UgzZ ÑZz%È~ kZ X }™ , c*
}™ ZŠ ZÃkZZ
# ì @*
ƒ‚
» {k
Hì q ~uzŠgzZX σxiÑ,6,zŠC
Ù Z®Ô ',
Z',VâzŠ ÑZz ä™
Ð{k
HgzZX ì @*
ƒ6,ä™{ k
HêZpsÜÔ @*
ƒ76,á Zz%Èt Ô **
ƒ
Ì/Â6,á Zz ä™ { k
HêZp Z®X ì ~gz¢/Ân Æ äƒ u 0*
X ˆƒ~gz¢
6,„ VâzŠáZz ä™uF,
êZgzZá Zz ä hgi ú™wÈnºZ
Z®Ôì ~gz¢Ì/ÂB‚ÆkZ6,á Zzä™uF,UgzZÔì xiÑY ,
tÆ6,
ªIZgzZì g ½" <
Ø è »[Zg/nºZX ñƒ:',
Z',VâzŠ
X:ZvzÔ]Z Z.
Þ ‡**
]2

cŠÅY ,
 oÌ™f » c Šq
ƒ
-Z ÅY ,Ð n¾Å { Z
+à ŠVŒ
™ú1yYèaq
-Š 4,
ÆC
Ù ªIZìt{zX ǃ
i ú~ˆ 6,
i úuF,
Ðg±c*
yl
îgzZì 7Y ,Ð i úèuF,
q ðÃi úY ,q
-Š 4,
ê Z Z®Ôì Y ZŠ Z~ b ˜Z éZ {z Ôì CY Å ZŠ Z 
ëV- s ™]Z|‰ì –~6,
zZäë 6Ô7
Xì ª
˜gzZ$èÝZgŠƒ
 t1Ôì 7Y ,~i ú

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

34

ð ^–·ô^ÛÞ

¹ ÌgzZ V˜ ä Y Ôì b ˜Z ¨q
-Z Y ZŠ ZgzZ Y , izZ
gzZÔì ÅgHÌb ˜Z ÅY ZŠ ZgzZY ,z Ô Å™f ]q˜Z ~g‚
Y ZŠ Z~ˆÆiúàZz äƒuF,
Ðg± c*
yl
î._Æb ˜Z ÅyZ
-Š 4,
q
ÆY  ?ì ]!*
Å ã.6,´Ã~ kZ ÂX ë Y ,Ãä™
( 1)X ó óñYHY ZŠ ZˆÆå
3Ɖ
Ü z{gHnZ n
Û {zL LpÆY ,
Ô ñY S7,ˆÆ{gH‰
Ü z i ú{ zC
Ù ._Æb ˜Z ¨kZ
ðÃ[ ZXì CBY ,{zÔ6,
¯Åg±c*
yl
îc*
Ô ñYS7,~ˆUp{ Zp
Ô @*
ƒ7A
$%W,
Z ðÃ6,ÜÑ î0ÏJ5k!Ð kZ ÂÔì CBZŠ Zt7Ñì
Y fn kZXì C7,ã™ ZŠ Zi ú~ˆì q
-Z Š°Ô ZŠ Z c*
¼ ,jZ
!XX |¡_‘Ÿ] oÊ èu^Ú Ÿæ ZZì –ä
Xì "
$U*
ÌÐñ/ô]Z|gzZ"
#wÎgÆvZŠp b˜Zt3U*
!vZwÎg c* 
HÄc*
gŠÐ"
#wÎgÆvZ äËì ~g
$uçO
,ÅkZ~ HÔn
Û }izgÆ{â q
-Z6,kZgzZÔŠ
HƒwÙZ »Vâ ~÷
»vZ! V;) XXo–FÏûmö ᜠÐ% uœ ä×#Ö] àömûø ÜûÃøÞø ZZ :c*
â
Û ä"
#\W Â?Vz™
(ì_g*!Zjìg
$ut)(ñYÅ ,Åk
Z ìgZ,{Šc*
inŒ
Û z+Š
 » Y , Ìä ! ôÔ ì ™f » Y , Å Vzizg ~ g
$u kZ
VΓC
Ù ªtXì HwEZY ,ÂÌä"
#vZwÎggzZ HwEZ
Xì **
™Y ZŠ Z »VzizgˆÆå
3‰
Ü zŠ Z%ÐY ,
:c*
â
Û ì ~z%ÐÈ
ñ ¬]|b§ÏZ
oÊ Ÿ än–Îœ ᜠÄn_j‰œ ^Úæ á^–Ú… àÚ Ýç’Ö] o× áçÓm á^ÒZZ
65B2:g êZg−ZÔ61B1:oÖ]ˆÇÖ] Ý^Ú¡Ö oË’jŠÛÖ]( 1 )

äÏËÖ] ‹ñ^ËÞ

35

ð ^–·ô^ÛÞ

1 C0*
™: Y , æZ ~ 1Ô Dƒ } izg Æ y pg 6,í ) X X á^fà 
( 1) ( ~ y @
»Y ,nÆVzizg ñƒLgÐg±ËäñÈ ¬]|
ä™Y ZŠ ZÃ]Š „{”uF,
Ðg±zyl
î Zƒ"
$U*
:Xì c*
â
Û w EZ
ìC
Ù ª]!*
tgzZXì "
$U*
Ð/ôz "
#vZ wÎg **
™Ð Y ,¨Å
X 7]!*
Å! Zy
ðà ÂVƒZp ÖZB‚Æ䃏Ɗ°

x¯Ýq
~}g !*
Æ]gß«Åi ú¿F, 
Zƒ ãZzÐ ]¬x ÓyZ
*Šx Ó~VÂgßzŠ ¹!*
?7c*
ì Y ,~kZì s %Z »[ZgzZY f
Ì~ ]g߶agzZ Ôì xi ÑY ,~ VÂgßyZì t · Z »Y fÆ
‰sÜ~ kZÔì Z
# Zz Y ,ì ¸ Ý »Y fg/gzZ‹g Z[Z
~ ]gßkZì ¹t s ÜÆY fg/gzZì Hs %Z äC
Ù ªèIZ
tgzZXì ß¡gzZs ÜÆó óÝ>Z−L LÝt ïZ1Ôì 7Y ,
{zCW7'gß ÒZÔìgŠ **
zf 
á ¹]gß« [ƒãZzÌ 
ì t · Z »‹g Z[Z îSY fg/~ƒ
 yZgzZ 'gß&ň 
Xì xiÑY ,
y{vZ-·
| 1412BZ
# g 28
B1:Š óZZŠ1Z Ô783:¶gÔ102B1~èF,
Ô1146:¶gÔ361B1 :›Ô1849 Ô261B1 :! ”z ~g g( 1)
342B2:Ž!Z0ZÔ211B1:©pµÔ279B3:`

0ZÔ252B4:òÔ2399:¶gÔ326

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful