You are on page 1of 1

CHUYÊN ĐỀ 28

HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 1: Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất có phản ứng với nhau: Etilen H2, xúc tác Ni Br2 (dd) Br2 khan có Fe, đun nóng Dd KMnO4, đun nóng Dd AgNO3, mt NH3 Bài 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Br2 ,bôt Fe  a. Metan axetilen benzen nitrobenzen  X 1:1 b. Axetilen etan etilen PE Bài 3: Phân biệt các chất sau: a. CH4, C2H4, C2H2. b. Benze8n, toluen, hex-1-in, stiren Bài 4: Hoàn thành các câu trắc nghiệm sau: 1. Axetilen Benzen toluen

HTND