KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1

DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012

2

emosi. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 3 . intelek dan sosial. rohani.PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sains Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

artifak. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). demonstrasi. laporan. grafik. DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 4 . Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. ujian amali dan lain-lain . Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. ujian secara lisan. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. dan lain-lain. foto. o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis.TAFSIRAN o o o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. Evidens : Murid Instrumen o Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 5 . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu.KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. 1 TAHU 2 TAHU DAN FAHAM 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 5 6 TAHU. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif.TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. FAHAM DAN BOLEH BUAT 4 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 6 . Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. serta tekal dan bersikap positif. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik.

Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.MATLAMAT KURIKULUM SAINS Matlamat Kurikulum Sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni. 11. 3. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 4. 6. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 10. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 2. OBJEKTIF KURIKULUM SAINS Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 7 . 9. 7. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 8.

BAND 1 2 3 PERNYATAAN STANDARD Mengetahui konsep dan prinsip asas sains Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi 4 5 6 DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 8 .

BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains DESKRIPTOR EVIDENS B1D1 Menyatakan kerjaya dalam sains B1D2 Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B1D3 Menyatakan tentang benda-benda di sekeliling B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 9 .

BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR B2D1 Menyatakan fenomena alam sains B2D2 Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel B2D3 Memerihalkan tentang jirim EVIDENS B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim B2D3E2 Memberi maksud jirim B2D4 Memerihalkan tentang sumber Bumi B2D4E1 Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 10 .

sebatian dan campuran B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B2D6 Menyatakan komponen udara B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B2D7 Memerihalkan tenaga dan sumbernya B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 11 .B2D5 Menyatakan maksud unsur.

I.BAND 3 Tahu. dan simbolnya B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E3 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 12 . faham dan boleh buat PERNYATAAN STANDARD B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR B3D1 Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik B3D2 Mengenal pasti kuantiti fizik EVIDENS B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B3D2E1 Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.

B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas B3D4 Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi  sel epitelium  sel tulang  sel reproduktif (pembiakan)  sel saraf  sel darah merah  sel darah putih  sel otot B3D5 Mengenal pasti organisma unisel dan organisma multisel B3D5E1 Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 13 .

B3D6 Mengenal pasti organisasi sel B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah:  sel  tisu  organ  sistem  organisma B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B3D7 Menghubung kait antara bendabenda dengan jirim B3D8 Menyatakan maksud ketumpatan B3D9 Menerangkan komposisi udara B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen. karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 14 . oksigen.

B3D10 Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 15 .

boleh buat dengan beradab PERNYATAAN STANDARD B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah DESKRIPTOR B4D1 Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.BAND 4 Tahu. B4D2 Menjalankan satu penyiasatan saintifik EVIDENS B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B4D3 Menentukan luas permukaan B4D4 Menentukan isi padu pepejal B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 16 . faham.

air.B4D5 Memerihalkan tentang konsep jisim dan berat B4D6 Menghasilkan slaid dan menggunakan mikroskop B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul B4D7 Menerangkan benda-benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang B4D8 Memerihalkan tentang susunan dan pergerakan zarah-zarah B4D7E1 Menunjukkan udara. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran B4D9 Menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 17 .

B4D10 Memerihalkan tentang kandungan udara B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk B4D11 Memerihalkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti B4D12 Memerihalkan tentang perubahan tenaga B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 18 .

B4D13 Memerihalkan tentang haba dan suhu B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal. cecair dan gas melalui aktiviti B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 19 .

B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 20 .

menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair. menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam.BAND 5 Tahu. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran:  besi dan sulfur  pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut 21 B5D3 Memerihalkan logam dan bukan logam B5D4 Mengenal pasti komponen dalam campuran DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 . faham. boleh buat dengan beradab terpuji PERNYATAAN STANDARD B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi DESKRIPTOR B5D1 Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan B5D2 Mengenal pasti ketumpatan pelbagai objek dan cecair EVIDENS B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan .

B5D5 Menghuraikan proses respirasi B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen B5D6 Menjelaskan oksigen diperlukan untuk pembakaran B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B5D7 Memerihalkan bahan yang berbeza sebagai konduktor dan penebat haba B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 22 .

menyumbang idea dalam boleh buat melestarikan perkara-perkara dengan beradab yang berkaitan dengan sains mithali dan teknologi. faham.BAND 6 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B6D1 Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama EVIDENS B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim. mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip B6 Menangani cabaran dan Tahu. B6D2 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks B6D3 Memerihalkan tentang aplikasi konsep jirim dan ketumpatan DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 23 .

B6D4 Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  amalan guna semula dan kitar semula bahan B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  pencemaran udara  contoh bahan cemar udara dan sumber  kesan pencemaran udara  langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal  cara mengekalkan udara supaya bersih dan  mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :  mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.  cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap 24 B6D5 Memerihalkan tentang pencemaran udara B6D6 Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga dan pemuliharaannya DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 .

  kepentingan memulihara sumber tenaga penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap B6D7 Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran haba B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 25 .

DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful