Balogh Tímea – A N K HELYZETE AZ ISZLÁMBAN

(Budapest, 2007)

BEVEZETÉS Napjainkban egyre több sztereotípia lát napvilágot az arab világgal kapcsolatban, amely els sorban a média szenzációorientáltságának köszönhet . Gondoljunk csak bármelyik televíziós csatorna esti híradójára: terrortámadások a világ f bb nagyvárosaiban, fejkend ért tüntet muszlin csoportok a francia utcákon, gyermekükért síró európai és amerikai anyák, n i körülmetélés, kihágásaikért korbácsolásra ítélt turisták, és a még mindig létez halálbüntetések végrehajtása. Ez a rövid kis lista is éppen elég lenne ahhoz, hogy megfelel id ben és mennyiségben adagolva, mint ahogy az történik is misztikussá, ugyanakkor félelmetessé tegyen számunkra egy olyan kulturális és gazdasági gyöngyszemet, mint az arab világ. Ehhez azonban még társulnak f leg a hölgyek körében olvasottá vált számos országban nagy példányszámban kiadott alkotások is, mint például a Betty Mahmudi történetét feldolgozó Lányom nélkül soha vagy Jean Sasson A fátyol mögött cím regénye, valamint ennek folytatásai. Sajnos arról sokan megfeledkeznek, hogy ezek a könyvek egy-egy konkrét esetet mesélnek el némi írói vénával kiszínezve, tehát nem lehet a bennük leírtak alapján megítélni minden muszlimot, és erre hivatkozni hiteles forrásként különböz fórumokon. Hajlamosak vagyunk másokon szörnyülködni, és elfeledni azt, ha csak id legesen is , hogy nálunk is van családon belüli er szak, s t gyilkosság, szervezett b nözés, emberrablás, prostitúció, pedofília, érdekházasság. Már régebben is elgondolkoztatott, hogy mi lehet számos ember ellenszenvének a konkrét oka ezzel a számomra oly kedves világgal szemben, és kisebb kérdez sködésbe kezdtem ismer seim körében. Legnagyobb meglepetésemre a n k egy-két kivétellel pozitívan nyilatkoztak az arab világról, és érdekl dést mutattak iránta, amíg a férfiak körében negatív válaszok sorát kaptam, és szinte teljesen elzárkóztak a témától. A konkrét ok pedig, amiért nem szívlelik az arab társaságot, szinte kizárólag a n kkel való bánásmódjukban rejlett. Ezen belül is els sorban a csador viselését és a többnej séget kifogásolták valamint a n k szabadságának korlátozását. Megfordult a fejemben, hogy talán tisztázni kellene azokat a bizonyos játékszabályokat, amelyek szerint a muszlim n k mindennapjaikat élik, és akkor talán nem látnánk annyira kétségbeejt nek több millió arab feleség sorsát, akiknek a jelek szerint minden úgy jó, ahogy van. Vajon miért? Szerintem férfiismer seim is ijedten kaptak volna pénztárcájuk után, ha tudták volna, hogy mivel is jár egy muszlim n tisztességes eltartása. És vajon, miért nincs minden muszlim férfinak négy felesége? Minden bizonnyal, jó oka van annak, ha nem akar többször házasodni, még ha anyagi helyzete engedné is. Jelen szakdolgozatomban éppen ezért szeretném bemutatni, hogy mi az, amit kaphat, és persze az érem másik oldalát is, hogy mi az, amit adnia kell egy muszlim n nek az élete során; milyen szolgáltatásokra és anyagi juttatásokra jogosult és kötelezett születését l egészen a haláláig; mit vár el t le a
1

társadalom, a családja, a férje és gyermekei, és mit várhat el t lük ezért cserébe. Remélem, hogy szakdolgozatom olvasói számára érdekes és hasznos információkkal tudok szolgálni, és némiképpen segíti ket egy távoli világ jobb megismerésében.

1. ISZLÁM, ÉS ISZLÁM JOG Az Iszlám és az iszlám jog keletkezésének és összetételének igen hosszú történetét számos könyv feldolgozta az elmúlt évszázadok során. Éppen ezért e fejezettel célom csupán az, hogy összefoglaljam mindazon ismereteket, amelyek megteremtik a írásom alaphangulatát. Az iszlámvallás a VII. században jelent meg az Arab-félszigeten Mohamed prófétai m ködése során, jelenleg a kereszténység után a világ második legnagyobb és leggyorsabban terjed vallása. A felmérések szerint napjainkban több mint 1 milliárd követ je van, és a fels határ akár az 1,8 milliárdot is elérheti, ami a Föld népességének mintegy 15-20%-át jelenti. Sok problémát okoz azonban, hogy a muszlimoknak csak 25%-a él arab országban, és a legnagyobb muzulmán népesség Indonéziában található. Emiatt már többször megkérd jelezték az arab nyelv dominanciáját a vallásban.1 A Korán és az iszlám vallás többi forrása is arabul íródott. Az arabok pedig érthet módon ragaszkodnak anyanyelvükhöz, oly annyira, hogy az imákat és egyéb szertartásokat az ett l eltér nyelv közösségekben is az eredeti nyelven kell végezni, hogy érvényesnek számítsanak. Az idegen nyelvre lefordított vallásos szövegek, pedig csak magyarázatnak min sülnek, mivel a fordítás nem adhatja vissza teljes egészében ugyanazt a jelentést, mint az arab nyelven megfogalmazott eredeti szövegek. A szunniták és síiták között dúló állandó harcok is rossz hatással vannak az iszlám egység létrehozására. Az elmúlt két évtizedben több mint 4000 áldozata volt a pakisztáni összecsapásoknak, és a 2003-as amerikai beavatkozás óta Irak került a középpontba. Az iszlám vallás követ inek egész életét végigkíséri a muszlim jog (Sarija), amely az élet minden területére és szakaszára az egyszer ember hétköznapjaitól egészen a nemzetközi kapcsolatokig vonatkozó szabályokat tartalmazza. Kezdetben a muszlimok a hagyományos arab szokásoknak megfelel en éltek, de a vallásipolitikai közösség kialakulása Medinában olyan új kérdéseket vetett fel, amelyek megoldása érdekében valamit kellett tenni, ezért a Korán fokozatosan számos új el írást fogalmazott meg.2 Az iszlám vallásjog legfontosabb forrása a 114 szúrából álló Korán, mivel ezt maga Allah küldte le Gábriel arkangyallal Mohamed prófétának. A jog második forrása pedig a Szunna, amely Mohamed próféta követend tanácsait, történeteit és cselekedeteit tartalmazza. Ezt követi a harmadik forrás a muzulmánok által történ egyhangú döntés, azaz a konszenzus (al idzsmá), mivel Mohamed állítása szerint a
1 Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents Forrás: http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html (2007.09.05. 15:30) 2 William Montgomery Watt: Az iszlám rövid története - Az iszlám jog - A muszlim vallásjog fejl dése (105. oldal) Akkord kiadó (2000)

2

muszlimok nem értenek egyet olyan dologban, ami nem igaz. A végs jogforrás olyan esetben, amikor egy adott ügyben már az el z három forrás nem szolgál elég információval a megfelel döntés meghozatalához az analógia (al qiyás), vagyis amikor egy már megtörtént hasonló eset ügyében hozott döntést vesznek alapul, és a jelenlegi esetet ennek megfelel en mérlegelik.3 Az itt felsorolt jogforrások tartalmazzák a n ket érint jogokat és kötelezettségeket is, amelyek az ünnepekkel, házassággal, gyermekneveléssel, öltözködéssel, tisztálkodással, imádkozással, örökléssel, viselkedéssel, azaz minden fontosabb cselekedetükkel kapcsolatosak. 1.1. A n k helyzete az Iszlám el tt Az Iszlám el tti id kben az Arab-félszigeten a n nek sokkal rosszabb volt a helyzete a férfihoz képest, jogai sem voltak; tárgyként lehetett megvásárolni, és tulajdonosa elhalálozásakor az örökség részét képezte. Ezzel szemben a n nem örökölhetett, mivel gyenge lénynek tekintették, aki se magát se törzsét nem tudta volna megvédeni. Férjét nem választhatta meg, semmilyen joggal nem rendelkezett vele szemben, és a hozománya is pont annyi volt, amennyit pénzben kifejezve maga ért. A férfiak számára viszont nem volt korlátozva a feleségek száma, és a válások sem voltak szabályozva. Az egyetlen dolog, amiben egy n bízhatott, az az volt, hogy ugyanabban a védelemben részesül, mint férje és családja férfitagjai megbosszulják az t ért sérelmeket is. Az Iszlám el tti id kben a leánygyermek születése, nem járt örömmel, s t szinte mindenütt szégyent jelentett szülei számára. Ennek oka az állandó törzsi háborúkban található, amelyekben a férfiaknak sokkal nagyobb szerep jutott, hiszen k vívták a csatákat, és így rajtuk múlott a családok védelme. Az ínségesebb id kben pedig egy leánygyermek a legkevésbé se volt kívánatos, hiszen elette volna az élelmet fiútestvérei el l. Több törzsnél emiatt terjedt el az a minket igencsak elborzasztó szokás, hogy sz kösebb id kben a leánycsecsem ket élve a sivatagi homokba temették. „És ha valamelyiküknek leánygyermek születését hozzák hírül, orcája elsötétedik és haragvás tölti el; elrejtezik az emberek el l a rossz miatt, amit hírül hoztak néki: vajon megtartsa-e t a szégyenre, vagy rejtse el t a homokba? Bizony, rosszul ítélkeznek!”4 Mivel a leánygyermekek száma emiatt drasztikusan csökkent a népesség fenntartásához, az utódnemzéshez, illetve a családalapításhoz viszont elengedhetetlenek voltak, gyakori volt, hogy a férfiak a szomszédos törzst l raboltak már feln tt n ket. Így biztosítani tudták a törzs fennmaradását anélkül, hogy felnevelték volna a törzsön belül született leánygyermekeket, ami igen nagy terhet jelentett volna a háborús id szakban, mikor még a férfiaknak is alig jutott élelem, és sok családfenntartó életét vesztette. Ezek a rabló támadások viszont újabb háborúkhoz vezettek, hiszen minden törzs vissza akarta szerezni saját asszonyait. A Korán elítéli a leánygyermekek meggyilkolását, hiszen ez b ncselekmény. Az újszülött leánynak ugyanannyi joga van az élethez, mint fivéreinek. A gyilkosságot
3 4

Watt 107-108 16:58-59

3

elkövet knek pedig azt ígéri, hogy számon lesz t lük kérve, miért is követték el ezt az igen súlyos b nt az ártatlan gyermekek ellen. „És amikor az élve eltemetett kislányt megkérdezik: miféle b nért öletett meg?”5 A leánygyermek nem ér se többet se kevesebbet, mint fivérei, és ugyanakkora örömmel kell t fogadni szüleinek és a családtagoknak, mint a fiúgyermeket. Kizárólag Allahtól függ, hogy mit határoz, kinek milyen gyermeket és hányat szán, ezért mindenkinek elégedettnek kell lennie azzal, amit kap, hiszen az égi ajándék a számára. „Allahé az egek és a föld országlása. Azt teremt, amit akar. Leány (utódokat) ajándékoz annak, akinek akar, és fiúkat ajándékoz annak, akinek akar, vagy úgy párosítja ket, hogy fiú-és leánygyermekeket (együtt ajándékoz), és medd vé teszi azt, akit akar.”6 Mohamed próféta nemcsak hogy felszólalt ez ellen az igen durva szokás ellen, hanem ugyanazt a bánásmódot követeli mind a lányok mind a fiúk részére, megkülönböztetés nélkül. A gyermekeikkel egyenl en bánó szül knek jutalmul a paradicsom csodálatos világát ígéri. A leánycsecsem nek természetesen ugyanúgy részesülnie kell mindabból, legyen az ruha, étel vagy bármi más, amib l fivére kap. „Bárkit, akinek lánya van, és nem öli azt meg, nem is bántalmazza, és nem részesíti el nyben a fiút, Allah beereszti a Paradicsomba.”7 A férfiközpontú társadalmi felfogás ellenére a legtöbb törzsnél a rokonságokat n i ágon tartották számon, és az öröklés is ez alapján történt, de a családokat továbbra is valamely férfi rokon irányította. Az iszlámel tti id kb l származó feljegyzések tanúskodnak a polyandria létezésér l is, azaz a több férj ség meglétér l, amelynek keretében egy adott n háztartását több férfi is felkereste id r l id re. Az apaság meghatározása így egyre nehézkesebbé és bizonytalanabbá vált, a VII. század kereskedelmi fellendüléséb l profitáló f leg mekkai keresked k körében viszont nagy volt az igény, hogy saját közvetlen vérszerinti leszármazottaik számára biztosíthassák az örökösödés jogát, n i rokonaik vagy azok leszármazottaival szemben. Az Iszlám, pedig mint új vallás támogatta, hogy egy n nek egyszerre csak egy férfival legyen szexuális viszonya a rokoni szálak könnyebb nyomon követhet sége érdekében.8 Mohamed próféta tevékenységével és a Korán megjelenésével megváltozott a n k helyzete, megítélésük, és a velük való bánásmód gyökeresen megváltozott. Ezek után már jogokkal rendelkeztek, amelyek ugyan eltértek a férfiakétól, de megfelel életkörülményeket biztosítottak számukra. 1.2. A család, mint a társadalom alapja
81: 89 42:49 7 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin: A világ díszei – Gyermekszemlélet, gyermekkor a középkori iszlám világban – Gyermekszületés http://kerikata.hu/publikaciok/text/vilagdis.htm (2007.11.20. 10:15) 8 Watt 109-110
5 6

4

európaiaknak. Nem csak a házastársak és gyermekeik. viszont a kapcsolatok megszakítása vagy megromlása rövid id n belül kellemetlen következményekkel járhat. Mohamed próféta szerint. és mindent megtesz. mint az erre szellemileg. A cölibátust.9 2. hogy nagyon sok muzulmán család id r l id re haza tér. hogy megvédje tagjai egészségét. A család egy muszlim számára sokkal tágabb fogalom. az unokatestvérek és ezeknek más közvetlen hozzátartozói és gyermekei is idetartoznak. A jó és folytonos kapcsolattartás családtagjaikkal pedig igen fontos feladat. ha nincs velük közvetlen vérszerinti kapcsolat. így a lehet leghamarabb nyújtott morális védettséget a felek számukra. az teljesíti vallási kötelezettségeinek a felét. játékokkal és mesékkel szórakoztatta ket. és állandó biztonságos hátteret nyújtson számukra az életük során. hiszen az egyén egy családközpontú társadalomban nem képes egyedül teljes életet élni. amely figyelemreméltó és sajátos szerepet tölt be egy er s. mint a muzulmán közösség magját. Talán ez a nagycsaládoknak egyáltalán nem kedvez helyzet lehet az oka. Manapság az Európában és Amerikában él muszlim családok számára nagy kihívást jelent a beilleszkedés. A hosszú élet egyik fontos feltétele a nagy boldog család. példát mutatva kortársainak ezen a téren is. de az anyai és apai nagyszül k. amelyet teljesen áthat a benne él családtagok szeretete és gondoskodása. példamutató magatartását. a nagynénik. még akkor is. mint nekünk. és már az arab nyelvet se adják tovább az újabb generációknak. A FELESÉGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A HÁZASSÁGBAN A Korán egy egész hosszú fejezetet (4. békés és boldog társadalom megteremtésében. A házasságkötéskor az átlag életkor régebben 12-15 év volt. szám (2001. amely egyfajta erkölcsi és szociális támaszt nyújt megalapítója számára. ha túlzottan tartják a távolságot a befogadó ország kultúrájától. összetartását és jólétét. a szerzetesi visszavonultságot és a homoszexuális kapcsolatokat pedig er sen elítéli. A Sarija nagyon precízen megfogalmazza a családjogot. szúra) szentel kimondottan a n kre vonatkozó jogoknak és kötelezettségeknek. erkölcsét. Minden. oldal 5 . A rokonokkal és szomszédokkal való kedvesség és jóság sokszorosan megtérül. A családból való kirekesztés. n kre vonatkozó információk valamint a Próféta életéb l 9 Mohamed Al-Ghamqi: A beilleszkedés és a beolvadástól való félelem között A gondolat. április) 38. hogy védje a család egységét. A nyugat-európai muszlimok körében nagyon magas a válások aránya (Svédországban 46%) és sokan a vallást is elhanyagolják.A családot az iszlámvallásban úgy tekintik. és ezt a forrást természetesen kiegészítik még a többi szúrában fellelhet . vagy véglegesen visszatelepszik szül földjére. mivel ez magában hordozza a beolvadás kockázatát. fizikailag és anyagilag képes személyek vallási kötelezettségét. Az önálló család megalapítását úgy is értelmezhetjük. aki megházasodik. a nagybácsik. mint az emberi természett l teljesen idegen életmódot. második évfolyam 1. ugyanakkor a kirekesztettség is veszélyezteti ket. A Próféta is rengeteg id t töltött családjával és gyermekek körében. a család ellen irányuló támadást er sen szankcionál a muzulmán büntet jog. kitagadás vagy szám zetés viszont egyenl lehet a teljes megsemmisüléssel is. megfeledkeznek a tilalmakról.

ha ez tetszik nektek. Ezek a testrészek ugyanis segítséget nyújtanak a n termetének és szépségének megítélésében. s t még talán jobban is. mivel az anya ebbéli magatartása kihat az egész családra. ezért a jövend beli feleségnek jó pár kritériumnak meg kell felelnie.”10 De ezen kívül még lehet leg okos. még akkor is. hogy az esküv el tt a férfi megtekinthesse a n kezeit és arcát. amíg nem lesznek hív k.fennmaradt mondások és cselekedetek is. ha ez tetszene nektek. ha nagyobb kivetnivalót nem találnak a menyasszony adottságaival szemben. 2.1. ez pedig megengedhetetlen. Az anyák természetesen mindent elkövetnek. aki a ház úrn je. Mohamed próféta szorgalmazta. Az anyák gyermekeikhez f z d teend ir l. inkább beleegyeznek az általa javasolt esküv be.még akkor is. mivel k nem láthatják mennyasszonyukat az esküv el tt. és a gyermekek szül ket érint feladatairól a következ fejezetben lesz szó.a Paradicsomba és a megbocsátáshoz hív. „Ne házasodjatok pogány asszonyokkal. Ebben a fejezetben els sorban a feleség férjjel kapcsolatos feladatairól és persze követeléseir l lesz szó. Alláh azonban . A n k éppen ezért még a házasság el tt igyekeznek belopni magukat jövend beli anyósuk szívébe. hogy férje tetszését megnyerje. Ha valamelyik leány megfelel 10 2:221 6 . Ezt könnyen megtehetik a kizárólag n k számára rendezett összejöveteleken vagy a nyilvános fürd kben. termékeny. sz z leányt kell választani. A legfontosabb szempont a vallásosság. A férfiak kénytelenek teljes mértékben rábízni magukat n i családtagjaik döntésére. hogy a lehet legjobb feleséget válasszák fiaik számára. fejezetben. Ennek ellenére sok helyen hosszú id re gyakorlattá vált. hanem engedelmes meny is lesz egyben. Egy hív rabszolga bizony jobb egy pogány férfinál. És ne adjatok feleségül (hív asszonyokat) pogányokhoz. jó családból való. ez azonban mára már szerencsére er sen csökken tendenciát mutat. mert tudják. és ez által a házasság tartósságát biztosítsa. általában igyekeznek anyjuk kedvében járni. és nem kockáztatják meg. és k is elfordulhatnak az iszlámtól. a többi családtaggal való viselkedésr l pedig a 4. és persze a szépség is fontos kritérium. hogy a férfi nem láthatja menyasszonyát. Sok lány azért környékezi meg a fiúk anyját. amíg nem lesznek hív k! Egy hív rabszolgan bizony jobb egy pogány asszonynál . A házasság után ugyanis az ifjú pár általában a fiú családjánál telepszik le. az ifjú ara anyósa gondjaira van bízva. Az anyák igyekeznek olyan lányt kijelölni fiúk számára. A férfiak pedig legyenek akármilyen er sek és bátrak. és szóba elegyedhetnek velük. és ugyanúgy parancsol a leánynak. mint férje. hogy ellentmondással haragra gerjesszék. hogy a nászéjszakán ne érje kellemetlen meglepetés. ahol kell képpen szemügyre vehetik az eladósorban lév lányokat. A párválasztás A megfelel feleséget általában az anyák vagy más közeli n i családtagok választják ki a fiúgyermekek számára. jól nevelt.ha úgy tetszik neki . Ha a családanya hite meginog. és amíg a férfiak dolgoznak. k hozzák meg a végs döntést a gyermekük házasságával kapcsolatban. aki nem csak várhatóan tökéletes feleség. Ezek (a pogányok) a pokol tüzéhez hívnak. akkor könnyen magával ránthatja gyermekeit is.

ezeknek a feltételeknek. házassági ajánlattal állhat el a leány családjánál. a származásért. „Ez a (házasság a rabszolgan kkel) könnyítés azoknak. az erkölcsi és er s anyagi háttér. és házasság nélkül továbbra is erkölcsös életet folytatni addig. apai és anyai nagynénjeitekkel. (tilalmas továbbá): saját ágyékotokból (sarjadt) fiaitok feleségeivel s az. hogy biztosítani tudja a család megélhetését és jó hírét. ha nem köt ilyen házasságot. hogy kikkel nem köthet egy férfi házasságot. hogy két n vért együtt vegyetek feleségül. „Nem róható föl b nötökül az. hogy b nbe esnek. akkor jobb. ha állhatatosak vagytok (és lemondtok az ilyen házasságról). amennyiben a fiúnak nem áll módjában biztosítani az anyagi hátteret egy tisztességes házasságkötéshez. és családalapításhoz. vagy ha magatokban rejtitek (kimondatlanul szándékotokat). akinek valaki más már ezt megel z en javaslatot tett a házasságra. Ám jobb nektek. ez a következ részletb l pontosan ki is derül. hogy feleségül akarjátok kérni ezeket az asszonyokat. ha (még a várakozási id n belül) céloztok arra. a ti gyámságotok alatt álló mostohalányaitokkal azoktól az asszonyaitoktól.”13 4:23 2:235 13 4:25 11 12 7 . akik félnek közöttetek. leányaitokkal. Olyan asszonyt se lehet ajánlattal zargatni. kivéve azt. akikkel már együtt háltatok. „Tilalmas nektek (házasságot kötni): anyáitokkal.”12 A Korán támogatja a rabszolgákkal kötend házasságot is. akik szoptattak benneteket és tejtestvéreitekkel. és amennyiben a leányról hallott hírek megnyerik a tetszését. Természetesen a férjt l is ugyanúgy elvárt a megfelel vallásos életvitel. n véretek leányaival. a szépségért. hacsak ez az el z ajánlat vissza nem lett utasítva. aki gyászidejét vagy a válás után kötelez en letöltend várakozási idejét tölti. akkor felhívja magára a n i rokonok figyelmét. akkor (ez) nem róható föl vétketekül. hogy a szándékot ne lehetne sejtetni ilyen esetekben. (nevel ) anyáitokkal. A Korán pontosan szabályozza azt is. fivéretek leányaival. esetleg családi háttérrel rendelkez khöz. Ez persze nem jelenti azt.”11 Ezen kívül nem lehet házassági ajánlattal el állni olyan n nél. így kedvez tlenebb vagyoni helyzettel vagy képezettséggel. akik mesélnek róla a házasodni vágyó férfinak. Ha azonban képes magát megtartóztatni. amíg lehet sége nyílik egy normális esküv re. n véreitekkel. ha még nem háltatok volna velük. A Próféta szerint négy okból lehet elvenni egy n t: „… a vagyonért. mivel a tilalom csak is kizárólag a házassági ajánlat konkrét megtételére vonatkozik. és a vallásért …” Azonban n ket általában nem adnak hozzá rosszabb helyzetben lév férfiakhoz. ami már a múltban megtörtént.

rendkívül precíz a kés bbi bonyodalmak elkerülése érdekében. Ezen kívül a bonyolult jogi és anyagi ügyekben járatlan menyasszonyt. hogy távol tartsa a megfelel házassághoz feltételekkel nem rendelkez férfit a paráznaság b nét l. hogy második feleség nem lehet rabszolgan . akit elvakít a szerelem. a házasságba való beleegyezés megtagadása viszont jogukban áll. olyanok. mert ez a döntés teljes mértékben a családtagjaik kezében van. mint tulajdonával. a házasságkötésbe mindkett jüknek bele kell egyezniük. A hivatalos ügyintézésben feltétlenül szükség van a tanúkra és a n legalább egy férfi családtagjára. miszerint biztosítania kell feleségének és családjának a megfelel anyagi hátteret. pedig éppen ellenkez leg. „(Feln tt) férfiaitok közül két tanút kérjetek föl tanúságtételre! Ha nem lenne két férfi. mert a szerz dés aláírásával. 2. könnyen megkárosíthatnának a szerz dés által. hogy ennek a szándéknak a meglétér l egymást és környezetüket biztosítsák. aki minden valószín ség szerint nem tudná teljesíteni a Korán által megszabott egyik legfontosabb házastársi kötelességét. hogy biztonságos keretek között léphessen be a házasságba. mintha a n ett l kevesebbet érne. ezért is szükség van a házasulandó n egy férfi családtagjának jelenlétére. amelynek 14 2:282 8 . N azonban nem mehet hozzá a rabszolgájához. mivel a jövend beli férj által tett házassági ajánlatot rögzíteni kell.Ez azonban azt feltételezi. akkor a másik emlékeztesse t (a valóságos helyzetre)! A tanúk pedig nem vonakodhatnak. és gondoskodik róla. hogy meglegyen mindkét félben a szándék egy hosszú távú kiegyensúlyozott család megteremtésére. ha (ha tanúságtételre) szólítják fel ket!”14 Fontos. A házassági szerz dés pedig. és ez megalázó lenne számára.) Ezt a hivatalos ügyintézést követi egy hosszabb ima. Ez is a gondoskodás egyik formája. A házasságkötés A házasságkötés talán a legjobban az európai polgári esküv höz hasonlítható. A gyám képviseli a n érdekeit. és hogy a házasulandók között már els találkozáskor kialakuljon az elvárható rokonszenv. Ezt nyugaton hajlamosak vagyunk úgy értelmezni. kedvez feltételekkel léphessen ki bel le. A házasság megkötésénél vagy két férfi tanúnak vagy egy férfi és két n i tanúnak kell jelen lennie. és ha az kés bb valamilyen sajnálatos okból felbomlik. amely a n részér l történ felel sségvállalás súlyának enyhítésére törekszik. amit eddig apja vagy gyámja viselt átszáll a férjre. de a n hallgatása is igennek min sül. Éppen ezért. Maga a ceremónia ennél jóval egyszer bb: a házassági szerz dést két tanú és a mennyasszony gyámjának a jelenlétében végérvényesen elfogadják. Az ünnepséget a családok között zajló akár több hónapos egyeztetés is megel zheti. a n vel kapcsolatos minden felel sség. (A n ket nem illeti meg ugyan a szabad párválasztás joga. akkor legyen egy férfi és két n . mert ez esetben rendelkezne férjével. mivel az ilyen házasság csak arra való. amelyben f leg a felek vagyoni helyzetét határozzák meg. akinek ez nem csekély bonyodalmat okozhat a jöv ben.2. akiket alkalmasnak találtok tanúnak hogyha a két (n i tanú) közül az egyik hibázik. és aláírják.

Már nem csak a tanúk és a szükséges gyám van jelen a szerz dés aláírásakor. ez után következik.1. és még azokon belül is vidékenként változik. mivel a többi feleségét l se maradhat túl sokáig távol. a nyugati kultúrával egyre jobban kevered országokban. A szerz dés aláírását követ en pedig férfiak és n k együtt mulatnak a fiatal pár tiszteletére rendezett ünnepségen. 2. hogy igazságosan bánjon velük. 2. Ha azonban a férjnek már van másik felesége is. azaz a férjnek mindegyik feleséget ugyanazon ellátásban kell részesítenie. dekorációról. s t egyes értelmezések szerint kimondottan tiltja ket. és egyik iránt se legyen részre hajló. Míg a keletibb országokban. ha képesnek tartja magát arra. színvonalas m sorokról. hogy új életét megkezdje. és új barátságok kötésére a másik család tagjaival. egészséget. ragaszkodnak a tradíciókhoz. Az ünnepség általában több napig tart és jellemz rá a jókedv. Ezt tehetik igen drága és hosszú nászút keretében is. amelyek színesebbé teszik az ünnepnapot. hogy az egyenl bánásmód els sorban az anyagiak biztosításáról szól. Ehhez azonban hozzá kell tennünk. A lakodalom. Nem elfogadott házassági formák A törzsi id kben a jól ismert monogámián és a poligámián kívül más házassági formák is kialakultak. Egy férfi egyidej leg két n vel nem köthet házasságot. Poligámia A poligámia már az iszlám id k el tt is létezett. gondoktól mentes életet stb. mint Szaúd-Arábia. italról és felszolgálókról.3. mert ez remek alkalom a rég nem látott rokonokkal való összefutásra . és a kötelez jelleggel megjelent vendégekr l megfelel en gondoskodni. amelyeket a férfiaknak be kellett volna tartaniuk. A Korán azonban pontosan meghatározza a többnej ség feltételeit. hosszú. boldogságot. hanem gyakran az egész család és vendégsereg bevonul a mecsetbe a fontos eseményre. dalok. pedig az e szabályok szerint kötött házasságok száma még a poligámiánál is jobban visszaesett az utóbbi id kben. így egy férfi számtalan feleséget tarthatott. 9 . amely már az egész családot érinti. mint például Tunézia. ami ma már alig pár órás is lehet. hogy mindenki elégedetten távozzon. de a szegényebbek csak kivesznek pár hetet egy elfogadható hotelben.keretében Allah áldását kérik a fiatal párra: sok gyermeket. anyagi jólétet. A nagy ünnepség után a fiatal pár egy id re elvonul a külvilágtól. mivel illik rá mindenkit meghívni. akár ket meg nem illet körülmények között is. és eltér id pontokban is legfeljebb négy asszonyt vehet el feleségül. A mai gyakorlat a házasság kötés tekintetében már teljesen eltér az iszlám különböz országaiban. de akkor még nem voltak rávonatkozó szabályok. habár a Korán nem emelte át ket az iszlám id kre. Általában elég nagy költségvetéssel jár (több millió forint átszámítva). ételr l. akkor a vallási el írások sz kebbre szabják a nászutat. már inkább hasonlít a házasságkötés egy európai esküv höz. amelyeket néha még napjainkban alkalmaznak. már csak azért is. Éppen ezért mindmáig vita tárgyát képezi ezen intézmények létjogosultsága az egyes vallási csoportok között.3. és már ott el kerülnek a rózsaszirmok. vidámság.

hogy nem tudtok igazságosak lenni (egyszerre többhöz). hogy feleségeit ne bántsa meg azzal. hármasával. hogy biztosítsák asszonyaik mindennapi szükségleteit. elveszik a férfiak kedvét attól. Többek között ezért is tapasztalhatjuk évtizedek óta a poligámia jelent s visszaesését. még ha a férjben meg is van a szándék. hogy a férfi minden felesége felé egyformán próbálja meg kifejezni szeretetét. akkor házasodjatok meg a néktek tetsz n kkel: kettesével. amelyben kiköthetik. hogy igazságosak legyetek asszonyaitok iránt. és meglep en logikus okokra vezethet vissza. az iszlám jogban teljesen legális intézmény. míg a n k száma szinte stagnált. és a t lük származó gyermekek. minden idejét és energiáját fel rlik a feleségek. Éppen ezért napjainkban már szinte csak az Öböl-menti országokban találkozunk többnej séggel.„Ha attól féltek. hogy nem tudtok méltányosan bánni a (n i) árvákkal. amelyek során a férfiak száma jelent sen csökkent. hogy kifejezi valamelyikük iránti mélyebb érzelmeit. A többnej ség lehet vé teszi a születési ráta helyre billentését. A fennálló szociális és gazdasági problémák. Ezzel tudjátok leginkább elkerülni azt. akkor (vegyetek feleségül) csak egyet. szintén nehézkessé teszik egy második házasság megkötését. hogy bizonytalanságban hagyjátok t. hogy egyedüli feleségek kívánnak maradni. (Ám) ne forduljatok el teljesen (valamelyik feleségetekt l) úgy. bármennyire is törekednétek erre. amelyek a nemzetközi bíróságok joggyakorlatát tartják szem el tt. hogy igazságtalanul cselekedjetek. A férfinak nehéz a szívét teljesen igazságosan megosztani több n között. Már az is gondot okoz. hogy mindegyik feleségnek külön lakást kell fenntartani. hogy nem lehet négy különböz feleséget ugyanúgy szeretni. és ott is többnyire csak bigámiával. 15 16 4:3 4:129 10 . amely a keresztény Európa értékrendjét l igen távol áll. A muzulmánok jelenlegi életvitele azonban már azt sem teszi lehet vé. és az újbóli népességnövekedést. A számunkra oly annyira bizarr poligámia. aki pedig mégis ekkora felel sséget vállal magára. legalább a látszatot fenntartania. még ha közös háztartásban él is az egész család. ha csak közösen bele nem egyeznek abba. ami (rabszolgan t) a jobbotok birtokol. a számtalan háborúra. Ezen kívül a már több arab országban is bevezetett új magánjogi törvények. természetesen tudjuk. más fel l az anyagi javakkal se egyszer egyenl en ellátni ket. négyesével! Ám ha féltek.”16 Egyfel l nehéz igazságosnak lenni a feleségekkel az érzések terén. Gondoljuk csak. mégis meg kell próbálnia. „Képtelenek lesztek arra.”15 Az is fontos. hogy hajlandóak egy házban élni. A n k körében pedig egyre közkedveltebbé válnak az olyan házassági szerz dések. A férfinak. amelyek a muzulmán országokat is érintik. hogy több feleséget is tartsanak. vagy (elégedjetek meg) azzal. hogy ezt megtegye.

Ennek köszönhet en a gyermekeknek teljes családhoz tartozhatnak. ahol a csonkacsaládok száma sajnos gombamód szaporodik. Sok n saját maga kérte férjét arra. mert már szeretett volna inkább nagymama életmódot folytatni. illetve esküv ügyében. Ha a férfi házasságon kívül támogatta volna a vele házasságra képes n t. alakjukat elveszítették. hogy újabb n t vegyen el feleségül. hanem abban is. Az els feleség beleegyezése feltétlenül szükséges az újabb házasság megkötéséhez. abban az esetben is. hogy a férj maga dönt úgy. és intézkedett az új ara. A poligámia lényege nem csak abban rejlik. amiért a többnej ség fennmaradt. mint az új asszonyról. „Ne házasodjatok olyan asszonyokkal. az rossz fényt vetett volna mindkett jükre. vagy ami még rosszabb. tisztában vannak származásukkal. mert természetesen el fordul. A 12-15 évesen megházasodott lányok pár éven belül több gyermeknek is életet adtak. Ha mégis marad. akkor az asszony elválhat t le. ugyanakkor az eddigi feleségeknek se kell aggódniuk sorsuk miatt. ahogy Európában mondanánk ”a férj hibájából”. ami már a múltban megtörtént. így viszont teljesen törvényes keretek között támogathatta az arra rászoruló n t. A poligámia egyik sajátos formája a maqt. Egy másik indok. hogy gátolja a csonkacsaládok számának növekedését. a háztartás és a gyereknevelés pedig lekötötte minden idejüket. A Korán pár sorát azonban lehet úgy értelmezni. Els sorban az elhunyt fivér özvegyét volt szokás feleségül venni ilyen okból kifolyólag. ellátásuk biztosítva van. hogy mással kelljen eltartatnia magát. és vitát válthat ki az is. és így nem tudnak vérszerinti utódot biztosítani a számára. ekkor pedig már nem maradt energiájuk férjükre is. árván maradt n knek. és újabb feleség esetén a régebbieknek se romlik jelent sen a helyzete. Ez azért fontos. ha az asszony ugyan nem vérszerinti anyja a férfinak. hogy újabb asszonyt vesz maga mellé. hogy ez a házassági forma nem elfogadható. hiszen férjük róluk is gondoskodik ugyanúgy. akkor megkíméli magát a válás kellemetlen visszhangjától és attól. amelynek keretében a fiú elveheti elhunyt apja özvegyét vagy elvált feleségét. A poligámia intézménye lehet vé teszi.Ezen kívül a csatározások miatt megözvegyült vagy árván maradt n i családtagokat is segíti.”17 További házasságkötés lehet indokolt. hogy egyfajta menedéket biztosít az özvegyen. ha az nem vérszerinti anyja. hogy eltartó nélkül maradjon. akikkel atyáitok kötöttek házasságot – kivéve azt. de szoptatódajkája volt. de természetesen csak abban az esetben. aki törvényes örökösöket szül majd neki. Ha ez az els felesége akarata ellenére történik. 17 4:22 11 . mivel más keretek között nehéz lett volna az adott korban a gondoskodás nélkül maradt n i hozzátartozókat támogatni. mint Európában. az a korai házasságokra és a fogamzásgátlás tilalmára vezethet vissza. hogy házasodjon meg ismételten. mert el bb vagy utóbb a rosszindulatú pletykák botrányhoz vezettek volna. ha a férj els vagy eddigi feleségei medd k. és fejl désükben nem lépnek fel olyan zavaró tényez k.

amelyek egy normális házasságra. akkor a korai válásért kárpótlásként az el re meghatározott összeget kell kifizetnie az asszonynak. a Korán pedig ezt írja róla: "Ha egyesekben közülük (id leges házasságban) élvezeteteket leltétek. f leg ha a szerz désben résztvev leány még érintetlen."18 A válás elvileg ebben az esetben nem megengedett. A magyar történelemben sem ismeretlen hasonló egyezségek megkötése vérszerinti örökös biztosítása érdekében. ha azt a szerz désben külön nem kötik ki. mint például a paráznaság.3. Ez csupán egy lehet ség. mert az automatikusan bekövetkezik a házassági szerz dés megsz nésével. amelyek a poligámia létjogosultsága mellett szólnak. hogy ezáltal a férfi ötödik feleséget is maga mellé vehet. Ebben az esetben a szerz dés azt is lehet vé teszi. A muta megfelel körülményeket biztosít a házasulandó felek közötti ismerkedéshez is. amely egy naptól egészen hosszú évekig tarthat. lehet séget biztosít az együttélésre. amelyben szerepel a házasság érvényességének utolsó napja.Mindezen érvek ellenére. 2. Mégis eltér attól annyiban. A férfi nem köteles eltartani a n t. kereszténnyel). Ha a férfi mégis id el tt szeretné megszakítani ezt a kapcsolatot. És nem róható föl vétketekül az. Istibdá 18 4:24 12 . a csonkacsalád vagy a magukra maradt n k elhanyagolása. hogy elkerüljék a még ennél is súlyosabb társadalmi problémák kialakulását. mikor már nem akartak vagy nem tudtak több tartós házasságot kötni valamilyen okból kifolyólag. és ugyanazok a szabályok érvényesek rá.3. hogy jogos örököshöz jussanak. A Próféta is gyakran alkalmazta ezt a fajta házassági szerz dést akár csak kortársai. hogy kikössék a felek közötti testi érintkezés tilalmát.2. hogy a többnej ség kötelez vagy er sen ajánlott lenne a muszlimok számára. a jegyajándékot viszont mindenféleképpen megkapja t le az asszony. mivel e nélkül férfi és n nem találkozhatna egy szigorúbb iszlám országban. A szerz désben mindenféleképpen ki kell kötni. Ezért a férfiak gyakran használták a mutat annak érdekében. a n viszont nem igényelhet semmit a hátrahagyott vagyonból. ahol egyáltalán nem kivitelezhet a házasság más vallású n kkel. amiben a megszabott jegyajándék (kifizetése) után kölcsönösen megállapodtok egymással. A gyermek örököl édesapja halálával. tévhit lenne azt gondolni. Muta A muta olyan ideiglenes házasság. hogy az ebb l a házasságból származó gyermek kinél marad szerz dés lejárta után. Ezen kívül a vallási el írásokhoz mereven ragaszkodó területeken. azoknak adjátok oda fizetségüket megszabott jegyajándék (farida) gyanánt. Arany János Buda halála cím m vében is olvashatunk erre utaló sorokat Gyöngyvér és Ildikó szópárbaja során: "Medd nem vagyok én! te se gúnyolj annak! Szolgálóimat is engedtem uramnak" 2. mivel erre nem terjed ki a feleségek számára vonatkozó korlátozás. mivel mutat más egyistenhív n vel is lehet kötni (pl.3. és az esetleg már meglév feleség(ek) medd k voltak. zsidóval.

Érvénytelen házassági formák . Ezt a szerz dést akkor szokták alkalmazni. Budapest (2006) 13 .4. hogy a férfi egy szellemileg és fizikailag ép utódot biztosítson magának. de miután bizonyossá válik.Házassági jog . és az anya várhatóan teljesen egészséges gyermeknek adhat életet. de mégis szeretne utódokat feleségét l. azaz minden olyan juttatást. hogyha a n megkapja a mahr-t. ezzel elkerülhet a nem kívánt rendellenesség.Az istibda az ideiglenes házasságnak az a formája. tehát minél messzebb lakó ismeretlent kértek fel erre a szerepre. Rendszerint megnézik. oldal) Gondolat Kiadó. Shighar esetén a mahr (jegyajándék) nem kerül megfizetésre. amelyeknek els dleges célja a bels egyensúly megteremtése a kapcsolatukban. szilárd háttér biztosítása számukra a mindennapokban. Sighar A shighar olyan házasságkötés. Érvénytelen házassági formák . amit egy szimpla házasság esetén is megkapna. míg vérszerinti apja (általában a férj fiú testvére vagy más közeli hozzátartozója) nem tarthat rá semmilyen igényt.nikah alshighar (229. akir l valószín nek tartották. azzal a kis eltéréssel. és a szerz désben résztvev két család között is igen szorosra f zi a kötelékeket. A n nek a havi ciklusa után együtt kell hálnia a férje által kijelölt férfival.4. hanem olyan esetben is.Házassági jog . éppen ezért kedvez volt a férfiak számára. Magyarországon a nemz társ igénybe vétele felel meg ennek a házassági formának.3. mivel a n így nem kapta meg az t megillet hozományt. amikor a férj nemz képtelen. amikor egy házas asszony rövid id re kapcsolatot létesít a férje tudtával egy házasságon kívüli harmadik személlyel. a kapcsolatot meg kell szakítani.3. amikor a férfi örökletes betegséggel (szellemi vagy fizikai) vagy generációk óta fennálló látványos szépséghibával küzd.Joggyakorlat .3. A házastársak viszonya A családon belüli békét és harmóniát legjobban a férj és a feleség viszonyán keresztül lehet érzékelni.Joggyakorlat . Az ebb l az együtt létb l szület gyermek a n férjének jogos örököse lesz. 2. hogy nálunk a biológiai apa kiválasztása pont ellenkez szempontok szerint történt. amelynek keretében két különböz családból származó férfi egyidej leg köt házasságot. Ez esetben szerz dés célja.20 2. Budapest (2006) 20 Jany János: Klasszikus iszlám jog . azaz például egymás leányát vagy testvérét. éppen ezért napjainkban már csak úgy érvényes ez a fajta házasság. hogy gyermeket vár. és az ép ág rokonai közül választják ki a biológiai apát. és az egymás felügyelete alatt álló n ket veszik el feleségül.19 Egyes források szerint az istibda nem csak nemz képtelen férj esetében alkalmazható.nikah alistibda (330. A Próféta idejét l viszont er sen bírálták. és ezáltal a nyugodt. A Korán és a Szunna pontosan megfogalmazza a házastársak egymással szembeni kötelezettségeit és jogait. A n nek és a férfinak is törekednie kell az 19 Jany János: Klasszikus iszlám jog . hogy soha többet nem bukkan fel a család életében. oldal) Gondolat Kiadó. hogy a család mely ágán fordult el hasonló probléma.

A házasságkötésükre vonatkozó szankciók miatt végérvényesen kirekeszt dnek abból a közegb l. Ez azt a célt szolgálja. a másikra való odafigyelés. „A parázna férfi csak parázna n vel. A bizalom és a h ség is fontos szerepet kap a kapcsolatban: a házastársaknak csak egymással lehet viszonyuk. és addig feleségére van bízva a háztartás. vagy pogány n vel házasodhat! És a parázna n (ugyanígy) csak parázna férfival. A Korán keményen bünteti a házasságtörést ezen problémák elkerülése érdekében. a feleség férj nélkül. amelyeket a Korán a házastársaknak kölcsönösen el ír.”21 Vannak olyan dolgok. hogy milyen is lesz jövend beli felesége természete. hanem egész családjuk is. A férj szinte egész nap dolgozik. a férj feleség nélkül. azt korbácsolják meg nyolcvan korbácsütéssel. ilyen például az egymással való tör dés. de a szellemi. ami már önmagában is elég súlyos és fájdalmas büntetés. A feleség kötelezettségei férjével szemben Mivel a férfi nem ismerheti meg feleségét a házasságkötés el tt.egymás közötti bizalom kölcsönös megteremtésére. hiszen rossz tulajdonságai kihatnak a gyermekek 30:21 24:2 23 24:3 24 24:4 21 22 14 . Hiszen nem csupán a házasságtöréssel vádolt személyek fogják elszenvedni a rájuk mért csapást. a gyermekek pedig szül nélkül maradnak. „Ha egy férfi és egy n paráználkodik. amely a kiegyensúlyozott kapcsolat alapja. ezért joggal merül fel benne a kérdés. Ezért nagyon fontos. többet nem teljes érték tagja a muzulmán közösségnek.4. A házasság nem csupán a szexuális. és az egymás iránt érzett szeretetük kifejezésére. a kedvesség.”24 2. és azután nem hoz négy szemtanút. és ne fogadjatok el t le tanúságtételt soha többé. hogy mindkett jüket megóvja a nemi betegségekt l. vagy pogánnyal házasodhat! És tilalmas a hív knek!”23 Ezen büntetések súlyosságával arányos a rágalmazók büntetése is. és kellemes természet . hogy megbízható legyen. hogy családját eltartsa. És szeretetet és irgalmat rendelt el közöttetek. és esetenként a családi vagyon is. ha hisztek Allahban és a Végs napban! És a büntetésnél jelen kell lennie a hív k egy csoportjának!”22 A botütéseken felül. és biztonságot nyújtott számukra. és egy esetleg házasságon kívül szület gyermekkel járó megpróbáltatásoktól. és a szégyen az egész nagycsaládot súlytani fogja. lelki összeolvadást is jelenti a férj és a feleség között. „És a jelei közé tartozik az. gyermekek. mindegyiküket száz korbácsütéssel korbácsoljátok meg! És Allah vallására való tekintettel ne fogjon el titeket könyörület irántuk. ahogy sajátmagatokból feleséget teremtett nektek. a paráznaságban részt vev férfi és n az élete végéig megbélyegz dik. hogy velük lakozzatok. „Aki tisztes férjes asszonyoknak kelti rosszhírét.1. amely addigi életük részét képezte.

Új gondolat. és közeledését nem utasíthatja vissza megfelel magyarázat nélkül. Mondd: „Kórság az. és meg rzi a magánéleted és vagyonod. július) 40. engedelmeskedik. hogy miért éppen a következ fohász elmondását javasolja a Szunna az ifjú férj számára. amíg meg nem tisztulnak! Ha megtisztulnak. akit l öröm tölt el. 25A 26 jó muszlim feleség tulajdonságai. Mindenféleképpen igyekeznie kell. és a családi fészek nyugalmát és békéjét is felbolygatják. hogy férje elégedett legyen vele és kapcsolatuk kiegyensúlyozott maradjon. nem tehet olyat sem. és kárt tehet annak vagyonában.” Ezért tartsátok távol magatokat az asszonyoktól a havibaj idején. akkor közösüljetek velük úgy. ha utasítod valamire (ami megengedett). mivel Allah vigyáz arra. nem hanyagolhatja el magát. amíg távol van. második évfolyam 2. szám (2004. ha csak nincs megfelel okuk ennek elhalasztására. férje kérheti t le a böjt megszakítását. ha távol vagy. amely férje akarata ellen való. meg kell felelnie pár fontos dolognak. de ezen kívül a feleség önkéntes böjtöt csak is kizárólag férje beleegyezésével tarthat. oldal 2:222 27 4:43 15 .25 Mohamed próféta így mesélt a jó feleségr l: „A legjobb asszony az. a kedvében kell járnia. Természetesen erkölcsileg is teljesen fedhetetlennek kell maradnia. Ezen kívül engedelmesnek kell lennie: nem tehet olyan dolgot. hogy férjében ne támadhassanak kétségek tisztessége fel l. hogy milyen kellemetlen a munkából fáradtan hazaérve n i zsörtöl dést hallgatni. s ne közeledjetek hozzájuk.”27 A muzulmán n k ugyanúgy megtartják a Ramadán havi böjtöt. add meg nekem a legjobbat ebb l a n b l. ha egyedül van otthon. Allah! Kérlek. ami a (kívülállók számára) rejtve van. hogy férje szépnek lássa. Ó. és ne hozza az egész családot kellemetlen helyzetbe. Allah! Menedéket keresek nálad. A lakást pedig szintén nem ajánlatos a férfi jóváhagyása nélkül elhagynia. nehogy az kés bb kínossá váljon számára. ha ránézel. mint például a havi ciklus vagy a gyermekágy: „Kérdeznek téged a havibajról. nem engedhet be senkit férje engedélye nélkül. és az legjobb tulajdonságait. „Az jóravaló asszonyok engedelmesek és vigyáznak arra. Ajándékot se fogadhat el a férfi beleegyezése nélkül. Arról nem is beszélve.” Ha férje hazatér kedvesnek és segít késznek kell vele lennie. mivel ha ezt nem teszi. ahogyan Allah elrendelte számotokra. védj meg engem e n rosszától és rossz tulajdonságaitól. hogy örömöt szerezzen neki.nevelésére.” A feleségnek. mint a férfiak. vagy megfelel kísér nélkül hosszabb utat megtenni. amikor újdonsült feleségével találkozik az esküv n: „Ó. Ezek után már magától értet dik. amire férje nem adott konkrét utasítást.”26 A félreértések és a rosszindulatú pletykák elkerülése érdekében az asszony.

kerüljétek ket (a házastársi) ágyakban és lássátok el a bajukat! Ha (már) engedelmeskednek nektek. július) 40.net/main. A csupán büszkeségb l vagy képmutatásból elkövetett engedetlenség következményekkel jár. és nem követelhet t le többet. és nem tanúsíthat vele szemben bántó vagy rideg magatartást se. ne keressétek ellenük (a kényszerítés) más útját!”29 2. amelyiken csak szeretne.„Ha egy n elvégzi a napi öt kötelez imát. Azokon a területeken. aki a legjobb a feleségével szemben.Iszlám és a házasság . türelemre.28 A n mindig köteles engedelmeskedni férjének.”30 A férj köteles gondoskodni róla. A t le telhet lehet legjobb bánásmódban kell részesítenie feleségét. de ha a n úgy látja jónak saját keresetét a családra is költheti. szép szavakkal kell hozzá szólnia. és minden igyekezetével azon kell lennie. éppen ezért ezt el bb meg kell beszélnie férjével. hogy a Paradicsom azon kapuján lépjen be. oldal 4:34 30 Abdur-Rahman A. szám (2004. így a fels fokú végzetséggel rendelkez k általában a közigazgatásban. A legjobb közületek az.Párválasztás az Iszlámban http://www. és az együtt töltött id ben ajánlatos hasznos és kellemes témákról A jó muszlim feleség tulajdonságai. A kereset teljes egészében a n é lesz. Al-Sheha: Islamic Perspective of Sex . „A legtökéletesebb hitében az a hív . A férj feleségét akár a tartásdíj megvonásával is büntetheti. de amennyiben erre kerülne a sor. amennyiben ez nem ütközik a iszlám szabályaival. se más küls személy észre ne vehesse. hogy azt se a gyerekek. de amint felesége újból engedelmeskedik. jóindulatra. Új gondolat. és a probléma négyszemközti rendezésére. A Korán türelemre inti a férjeket feleségükkel szemben. aki a legjobb erkölccsel bír. a bank szektorban. viszont ez semmilyen esetben nem történhet a család kárára. meg fogja kapni a lehet séget. és a férj továbbra is köteles az eddig megszokott ellátást biztosítani a számára. Allah Küldötteként én vagyok közületek a legjobb a családomhoz. vagy a légitársaságoknál utaskísér ként. Hazatérve kedvesen kell üdvözölnie. második évfolyam 2. az nem lehet annyira durva. 20:40) 28 29 16 .php?article=sex#_Ref141586768 (2007. amit t le kap. hogy megfelel id t tudjon biztosítani családja és felesége számára a munka mellett. meg rzi a szemérmét (a házasságtörést l és a paráznaságtól). „Akinek nyakaskodó természetét félitek.” Ha a feleségnek az otthoni teend k után még marad szabad ideje. és engedelmeskedik a férjének.iszlam. A n k képzetségüknek megfelel en helyezkednek el. hogy látható nyomokat hagyjon az asszonyon vagy bels károsodást okozzon. nem utasíthatja vissza közeledését megfelel indok nélkül.4. sok n dolgozik a szállodákban szobalányként. mint amennyit nyújtani tud számára. A fizikai fenyítés nem támogatott. köteles neki azt kifizetni. A férj kötelezettségei a feleség iránt A Korán sorai a n höz hasonlóan a férfit is kedvességre. akkor rendes munkát is vállalhat.10. ahol virágzik a turizmus. gondoskodásra és tiszteletre utasítja a házastársával való viszonyban.2. Ha viszont nem dolgozik. akkor hálásnak kell lennie férjének azért. hogy feleségét boldoggá tegye. vagy valamely oktatási intézményben kapnak állást. azokat intsétek meg.30. megtartja a Ramadán havi böjtöt. tör désre.

Nem jó. Forrás: http://www. amíg el nem szólítja ket a halál. ami valóban féltékenységre ad okot. Ha pedig egyedül megy vendégségbe. nem illik. Ha hosszabb útra indul felesége nélkül. akik asszonyaitok közül paráználkodnak. A túlzott féltékenység sok rosszhoz is vezethet. második évfolyam 3. hogy jobbá váljon. hogy felesége valóban tévúton jár. és hozzászólásait. szám (2004. amelyek a férfi és a n egyenl ségét hirdeti. Ha a feleség akar.pdf (2007. és neki kell képviselnie az érdekeit is. ami nincs jó hatással a gyermekekre és a család légkörére se.33 A Koránban több olyan sort is találhatunk. december) 36-37. oldal 32 4:15 33 Guide sur femme. A férj számára bizonyos esetekben ajánlott vagy kötelez kikérni felesége véleményét. akkor utazás el tt megfelel összeget kell hátrahagyni számára. akkor akár joga van ház rizetben tartani az asszonyt. de a feleség nem herdálhatja el a rábízott vagyont. hogy mástól kelljen kölcsön kérnie élelemre. hogy sokáig legyen távol a családjától és hitvesét l. hogy ekkor inkább gondoljon egy olyan eseményre. és csak a valóban nagy hibákat kérje rajta számon. A férjnek elnéz nek kell lennie a felesége által okozott problémákkal szemben. míg a n feladata az anyaság és az békés otthon megteremtése valamint tisztántartása. viszont tisztában kell azzal lennünk. akkor rizzétek ket er sen a házaitokban. El kell követnie minden t le telhet t azért.gov. és er szakol rá feleségére. Ha k (a valóságnak megfelel en) tanúskodnak. Új gondolat. de természetesen csak a megfelel illemszabályok betartásával. tanácsait tiszteletben kell tartania. famille et islem. akiket házastársa nem szívesen látogat. amennyiben tevékenysége vagy ötletei érdemben segíteni tudják a köz érdekét. de figyelmeztetheti. és kiderül. Igyekeznie kell. Meg kell kímélnie feleségét attól a kényelmetlen helyzett l. ha valamit helytelenít. mivel a n t ugyanannyira megilleti a család ügyeibe való beleszólás.31 Ha azonban a férj féltékenysége nem alaptalan. hogy felesége vonzónak és megfelel en ápoltnak találja. és segítenie kell t abban. mint 31 Sejk Mohamed Abdelhalim Hamid: Hogyan tedd boldoggá feleséged. Nem lehet oktalanul féltékeny feleségével.20. mint férjét. és valamilyen módon tartani tudja a kapcsolatot feleségével. és gyanúsnak talál viselkedésében. A iszlám tanításai azt javasolják.mpfef. „Azok ellen.09.beszélgetést kezdeményeznie. vagy amíg Allah valami más utat nem jelöl ki nektek!”32 Nem illik. hogy a férfi vállán van a nagyobb teher. a közügyekben is részt vehet.ml/Guide_sur_Femme_Famille_Islam. hogy amíg távol van. hogy az útjáról a lehet leghamarabb haza térjen. semmiben ne szenvedjen hiányt. cserébe azért. ha a férj olyan barátokat választ. hogy férj (akár csak a feleség) állandóan felemlegesse a másik kisebb hibáit. 18:20) 17 . „Az asszonyokat ugyanaz a jog szerinti bánásmód illeti meg (férjük részér l). A pénzzel mindig nagylelk en kell bánnia családja irányában. még ha nem is fogadja meg azokat. mivel viseli a családért a felel sséget. amiért felesége is igyekszik a kedvében járni ezen a téren. ami kiemeli házastársa valamelyik rendkívüli jó tulajdonságát. A férjnek is szigorúan titokban kell tartania a magánéletet. ami csak rá és feleségére tartozik. hívjatok négy tanút (közületek).

hogy kés bb ne képezhesse vita tárgyát. mint a férj adósságát. amit gondosan eltesznek (napjainkban egy bankszámlára). és más. „Adjátok oda az asszonyoknak hozományukat ajándék gyanánt! Ha pedig úgy tetszik nekik. a keresztény és a zsidó vallásban (4. ami nem lenne egyébként is kötelességük. A hozományt (mahr) kizárólag a n kapja a férfitól ajándékként. és a házasság addig nem válik érvényessé.php?id=185 (2007. mivel Allah el nyben részesített közülük egyeseket másokkal szemben. és egy n nek éppen annyi joga van az ismeretek megszerzésére.”34 A család ellátásáról a férfinak örömmel kell gondoskodnia. Ha a férj nem fizeti meg kell id ben a jegyajándékot.09. A mahr összegét a házassági szerz désben pontosan meghatározzák. hogy önként átengednek nektek abból egy részt. valamint a gyermeknevelésben is részt kell vennie.”35 Ha a férj anyagi helyzete engedi. ezt feleségének fel nem róhatja. amit javaikból a (n kre) költenek. és azzal teljes egészében a n rendelkezik.37 Ha a n nek a házas évek alatt valamilyen okból saját vagyonának egy részét fel kellene használnia saját ellátására. mint saját tulajdonával. amit nejének a lehet legrövidebb id n belül vissza kell fizetnie. mivel a Korán elismerésre méltónak találja a tudásvágyat. negyedik évfolyam 8.2.com/article. hogy ne a feleségnek kelljen foglalkozni a ház tisztántartásával. „A férfiak fölötte állnak a n knek. mint nálunk Európában. április) 27. valamint az Iszlám alapelveinek és a Koránnak az ismertetése a feleséggel pedig vallásos kötelesség. oldal 38 4:4 34 35 18 . A férfiak azonban egy fokkal fölöttük állnak. gyerekeinek fel nem emlegetheti. ennek köszönhet en kizárt. Forrás: http://www. s amiatt.1. akkor a feleség akár házastársi jogainak gyakorlását is megtilthatja számára.20 18:35) 37 Anwar Zsuzsa: N k az iszlám. nem úgy. ha a feleség igényt tart rá. épp úgy. amennyire idejébe belefér. mint bárki másnak.”38 2:228 4:34 36 La maison de l islam: Droits et devoirs du mari et de l'épouse en islam. Az írás és olvasás. akár csak a házasságba általa bevitt egyéb vagyonnal. és ebben a kivételes esetben a férjnek nem áll módjában megvonni feleségét l a tartásdíjat annak engedetlenségre hivatkozva. hogy egy n t a vagyonáért vegyenek el feleségül. taníttatnia kell. mint gyermekeit. Ezen felül. általa eltartott családtagoktól se kérhet számon cserébe semmit. és a férjnek lehet ségében áll. akkor háztartási alkalmazottat is fel kell vennie.maisonislam. A gondolat.36 2. szám (2003.amivel k tartoznak (férjüknek). azt úgy jegyzik fel. rész). Mahr Az iszlám vallásjog szerint a menyasszonnyal nem jár hozomány. akkor használjátok azt tetszésetekre és hasznotokra.4. amíg a megbeszélt összeg vagy annak egy megállapított része kifizetésre nem kerül.

amit házassága el tt szülei révén élvezhetett. Ha a férjjelölt nem t nik túl megbízhatónak vagy kora. miel tt még illettétek volna ket. Ennek oka. A férfinak viszont megfelel en kell gondoskodnia lakhatásról. hogy az ara hamar megözvegyülhet. amit megállapítottak. „Ha azonban elváltok t lük. a származása. akik ett l remélik anyagi helyzetük javítását. akkor róluk is gondoskodnia kell. ezért a n mondjon le a másik felér l is a jegyajándéknak. hogy az felesége mekkora vagyonnal bír. mivel az nem számít bele a családi költségvetésbe. elvált.A hozomány értéke teljesen eltér országonként és társadalmi osztályonként.4. Fontos a kora. illetve a házasság el tt és alatt szerzett vagyona teljesen elkülönítve marad. de el nem hálják. aki a házasságkötés fel l rendelkezik. özvegy) és esetleg gyermekeinek száma. hogy megtartja. ahol a hozomány már csak szimbolikus összeg. hogy „Mi a feleség joga férjével szemben?”. hogy a mahrnak nagy valószín séggel biztosítani kell majd a n életét a válás ill. akkor a v legénynek visszajár a mahr fele. els sorban szüleir l. ám hozományt állapítottatok (már) meg nekik. aki nem képes ellátni magát.2. a szépsége. berendezési tárgyakról. a családi állapota (hajadon. Természetesen nem csak a férfi. konyhai eszközökr l és egyéb szükséges háztartási felszerelésekr l. Nafaqa A hozomány mellett a férj a házasság id tartama alatt köteles nafaqa tartásdíjat is fizetni feleségének. A tisztesség azt diktálja. és így a menyasszonyt már csak a másik fele illeti. akár kereskedhet is vele. foglalkozása miatt fennáll a veszély. ha erejéb l futja. hogy a megállapodás id pontjában feltételezzük. mivel meghatározásakor az is néz pont. esetleg egészségügyi állapota. A család megfelel anyagi hátterének a biztosítása teljes egészében a férj feladata. hanem a n tulajdonságai is meghatározóak a jegyajándék meghatározásakor. a képzettsége. és persze olyanok is. ha nem akar. kivéve. hogy mennyire vélik tartósnak a házasságot a szerz d felek. hogy mivel az esküv nem jött létre. A feleség hozománya. habár a mahr-ból elvileg senkinek nem jár semmi a feleségen kívül. így felelt: 39 2:237 19 . megözvegyülés utáni id szakra is.”39 A mahr és az esküv magas költségei miatt el fordul. Ha a férfinak más közeli családtagja is van. de persze úgy is dönthet. hogy abból saját és gyermekei szükségletit fedezni tudja. akkor a tiétek marad annak a fele. A n nek mindent meg kell kapnia. hogy a szegényebb családokban szinte lehetetlenné válik a fiúk megházasítása. éppen ezért a lányok hozományából vagy annak egy részéb l finanszírozzák a férfi családtagok szerényebb esküv jét. bútorokról. azzal a n szabadon rendelkezik. Vannak olyan területek. 2. nagyszüleir l és a kiskorú gyermekekr l. élelmiszerekr l és ruhákról. ha (az asszonyok) lemondanak (a részükr l). és válásra kerül a sor. Ha azonban a házasságot megkötik. függetlenül attól. illetve a menyasszonyuknak adandó mahr-t.2. és nem kötelessége a család anyagi ügyeivel fogalakozni. és még többr l is. vagy az mond le. Mikor Mohamed prófétát megkérdezték. akkor a kért hozomány értéke nyilván magasabb lesz a megszokottnál.

mivel az anyákon múlik. és akár a pokolba is kerülhet érte. nagy megbecsülésben lesz része mind gyermekei. amelyért a paradicsom lélegzet elállító világa jár majd jutalmul. míg apjuknak így már csak egynegyed rész jut. miszerint a férfiak képesek pénzt keresni és családjukat eltartani. Al-Sheha: Islamic Perspective of Sex – Iszlám és a házasság – A feleség jogai a férjével szemben http://www. Ezekért az elkerülhetetlen feladatokért cserébe az anyákat a gyermekek szeretetének háromnegyede illeti meg. nem tudnak kell támaszt nyújtani szüleiknek öregkorukra. ha te eszel. de a leányok bármennyire is kedvesek. hogy tör déssel. amiért viselik a terhesség megpróbáltatásait. akkor ez nem fordulhat el . odafigyeléssel megóvják-e a gyermekeket a káros hatásoktól. Annak az asszonynak viszont. aki megkérdezte.„Hogy gondoskodj az étkér l. és ha valamelyikük medd nek bizonyul az megkeserítheti egész életét. Ez annak – az iszlám kultúrában elég mély gyökereket eresztett – elképzelésnek köszönhet . kivéve ha mindketten ugyanabban a házban vagytok. hogy a fiúgyermekek érkezése nagyobb örömöt okoz apjuknak. hogy kit kell a legjobban tisztelnie: „–Az édesanyádat.”40 3. Ez viszont a két asszony közötti konfliktusok okozója lehet. és vallásos nevelésben részesítik-e ket.php?article=sex#_Ref141586768 (2007. megvédeni. ANYA-GYERMEK KAPCSOLAT A Korán szerint a leány. és megronthatja a férfi életét is. és a helyes szül i útmutatásnak köszönhet en a gyermekek olyan életet fognak maguk mögött tudni. ami a Próféta és egy férfi között esett meg. mind férje és a társadalom részér l. Ezt a következ párbeszéd is alátámasztja. a szülés fájdalmait és utána szoptatás és a nevelés terhét. aki sok csemetének ad életet. ne légy vele trágár.” Gyakran hallhatjuk muzulmánok között járva a Próféta e mondását idézni. képviselni. Az iszlámban hihetetlenül nagy tisztelet és megbecsülés övezi az anyákat. 20:40) 20 .– felelte a Próféta –És ki következik utána?– kérdezte ismét a férfi 40 Abdur-Rahman A. ha csak nem férjük segítségével. és f leg fiúknak. és ne légy t le távol (fizikailag). Ha egy anya nem fordít elég figyelmet gyermekére. ha azt kívánják.iszlam.– felelte a Próféta –És kit kell utána?– kérdezte a férfi –Az édesanyádat. Bármennyire is szeretik feleségüket. „A paradicsom az anyák lába alatt van. elkerülhetetlen az újabb házasság.net/main. a férfiak minél több gyermekre vágynak. és esetleg anyjuknak is. A n k f feladata a gyermekszülés. Ne üsd pofon. sajnos azonban az iszlám világban a mai napig tapasztalható. akkor az könnyen elcsábulhat a helyes útról. ha te ruházkodsz. a ruháiról.30. hogy játékos csemeték töltsék meg házukat. mivel az iszlám világ gyermekközpontúsága miatt.10.és a fiúgyermek között nincs különbség. Ha azonban kell képpen odafigyel gyermeke neveltetésére. aranyosak és hasznosak a társadalom számára.

amíg fiatalok. hogy Pfúj! és ne becsméreld ket. A szül támaszt jelent gyermekei számára. Isteni parancs.05. mert az saját elveikkel ütközik.com/article-476763-6. és nem utasíthatják el mások vallással nem ellentétes döntéseit sem csak azért. A gondolat. hogy a muzulmán n k és férfiak milyen mély tisztelettel és melegséggel éreznek anyjuk iránt. a keresztény és a zsidó vallásban (7. Az anyák és az id sek iránti vallásos kötelezettségeknek köszönhet az. hogy a gyermeknek ki kell fejeznie szinte háláját tisztelet. és az igazságot valamint gyermekeik érdekeit kell el térbe helyezniük esetenként elavult nézeteikkel szemben. rész).gyermek kapcsolat az iszlám világban.– felelte a Próféta –És ki a következ ?– kérdezte újból a férfi –Az édesapád!– felelte a Próféta”41 Az édesanyával szembeni tisztelet szükségességét a Korán számos sora. második évfolyam 2.over-blog. hogy örömöt okozzon nekik. 20:35) Anwar Zsuzsa: N k az iszlám.–Az édesanyád. Új gondolat. amit t lük kapott élete során. Nyitottnak kell lenniük az új dolgokra. oldal 43 31:14 44 Tefszír: A szül k tisztelete.44 „És elrendelte a te Urad. és hogy (legyetek) jók a szül khöz! Ha kettejük közül az egyik. ne mondd nekik azt.11. negyedik évfolyam 8.html (2007. és még jó pár. azért a sok jóért. a Próféta életéb l fennmaradt történet és cselekedet is meger síti. de szülei iránt ekkor se tanúsíthat tiszteletlen magatartást. amiképpen k fölneveltek engem. Azonban gyermekt l bármennyire is elvárt a szüleinek való szófogadás. oldal 45 17:23-24 41 42 21 . L’Islam valorise la mere http://abdelhay. amely nem helyén való. Ámulatba ejt .42 „Meghagytuk az emberek szüleivel kapcsolatban (hiszen) az édesanyja kínoskeservesen hordozta t s az elválasztásig két év telt el. míg a nyugati világban nap mint nap lehetünk fülés szemtanúi a gyermekek egyre engedetlenebb. szám (2003. hogy csupán t szolgáljátok. hálátlanabb és tiszteletlenebb megnyilvánulásainak szüleikkel szemben. április) 29. amikor kicsi voltam!”45 Az iszlám tanítások Allahnak való engedelmeskedés után. vagy mindketten élemedett korba jutnak. hogy légy hálás nekem és a szüleidnek!”43 Az anya-gyermek kapcsolat nagyon összetett. rögtön a második helyen írják el a szül knek való szófogadást a gyermekek számára. amikor k már a kor el re haladtával fizikailag és mentálisan vesztenek régebbi teljesít képességükb l. tör dés és engedelmesség formájában szülei iránt. az engedetlenség bizonyos esetekben indokolt lehet. ha arra a fiatal értelmes magyarázattal tud szolgálni. A szül k nem hozhatnak olyan döntést. és még nem elég tájékozottak a nagyvilág dolgaiban. szám (2004. július) 39. hogy évszázadok óta olyan harmonikus és bens séges az anya . hanem tisztelettel beszélj velük! És terjeszd föléjük könyörületességb l az alázatosság szárnyát és mondd: Uram! Légy hozzájuk irgalmas. esetleg ütközik az iszlám által felállított értékrenddel. és fontos alapját képezi az Iszlám által szem el tt tartott nagycsaládos modellnek. A gyermek viszont kés bb nyújthat támaszt szüleinek.

azonban sokkal nagyobb felel sség hárult az apákra. ahogy illik. és ötödszörre úgy. ha (vádlója) igazat mond. hogy hibás döntéseket er szakoljanak gyermekeikre.”47 46 47 31:15 24:6-9 22 . és kövesd annak az útját. annak bebizonyítása. ha négy tanú bizonyságot tesz Allah el tt. hogy olyasmit társítsanak mellém. hogy Allah átka legyen rajta. hogy a generációk közötti ellentétek elkerülhet ek legyenek. és a fiatalokat attól. Azzal a megállapítással mi szerint egy n nek egyszerre csak egy férje lehet. Természetesen minél több férfi fordult meg a n nél. Amennyiben mégis bebizonyítaná – ami szinte lehetetlen –. aki megbánással fordul hozzám. akkor ne engedelmeskedj nekik! Érintkezz velük az evilágon úgy. A Korán mindkét korosztályt óvja a végletekt l. hogy teljes mértékben elutasítsák érett szüleik tanácsait vagy azoktól elzárkózva önfej en – mivel koruknál fogva lobbanékonyabbak és hevesek – meggondolatlan dolgokat cselekedjenek. akikkel a szül anya a gyermek fogantatásának idejében feltételezhet en együtt hált. de ez senkit nem zavart. És ha minden muzulmán megfelel en betartja a Korán által rárótt kötelezettségeket ezen a téren. Ezért a gyermek apját úgy határozták meg.”46” Az iszlám megpróbál tanácsokkal és helyes útmutatásokkal szolgálni annak érdekében. hogy azok közül a férfiak közül. akkor a tanúság az legyen.1. A gyermekek védelmét szolgálja az a tény is. akkor elvileg nem is születhet házasságon kívüli gyermek. akik (saját) feleségeiknek keltik rossz hírét és önmagukon kívül nincsenek tanúik. az apaság pontos meghatározása a jelen kor technikai találmányai nélkül elég nehézkes volt. hogy a gyermek nem az övé. annál nagyobb volt a hiba lehet sége. kire hasonlít a legjobban a megszületet csecsem . hogy négyszer tanúbizonyságot kell tennie Allah el tt. ezért fontos volt kilétük pontos meghatározása. A szül ket attól. még ha alapos gyanúja is van rá. hogy az apa számára szinte lehetetlen. és törvényes férjén kívül mással nem létesíthet szexuális kapcsolatot. „És azok. és a gyermekek ne legyenek kitéve az esetleges szül i hatalommal való visszaélésnek.„Ha azonban k ketten abban fáradoznak. ha hazudik! És elhárítja a büntetést ( a megvádolt asszonyról) az. hogy nem a gyermek apja. és ötödszörre úgy. hogy (vádlója) hazudik. hiszen senki nem szerette volna más gyermekét eltartani. Az apaság meghatározása Az Iszlám el tti id kben. Mivel a n férje jogi szempontból automatikusan a gyermek apjává válik. hogy Allah haragvása legyen rajta. vagy saját vérszerinti leszármazottait az öröklés során megkárosítani. nagyon leegyszer södött az apaság kérdése. Az Iszlám megjelenésével. ezért a törvénytelen gyermekek száma er sen csökken. amikor még a többférj ség elterjedt volt az Arabfélszigeten. 3. hiszen az apa személyének nem volt túl nagy szerepe az öröklés folyamatában. akkor a feleségét rögtön elítélnék házasságtörésért. amir l neked nincsen tudásod. hogy az igazat mondja.

ha nem tudja ellátni kötelességét valamilyen okból kifolyólag. ami azt jelenti. élelmezésér l. hogy mennyit örököl t le. Azonban a férj azt is megteheti. Ezen kívül még akkor lehetséges az apaság megvétózása. A felek jogai a házasság fennállása alatt .2. Apja fog gondoskodni ellátásáról. ha anyja válás vagy megözvegyülés miatt újra férjhez megy esetleg többször is. akkor szerz dést is köthet. akkor apja helyett neki kell ezen túl gondoskodni a gyámoltalan n i családtagokról és kiskorú rokonokról is. ha a csecsem a házasságkötés utáni els 6 hónapban jön a világra. mennyire van joga szabadsága korlátozására? Egyesek szerint a gyám nem köteles kikérni a leány véleményét a házasságkötéssel kapcsolatban. ha a leány már elérte a feln ttkort és józan ítél képességgel rendelkezik. akkor anyai nagyanyjuk veszi át a helyét. Ha a gyermekek anyjukat veszítik el. és ha a legid sebb férfi a családban.Joggyakorlat . Budapest (2006) 23 .az apaság megállapítása (326-327. etetés. Gondolat Kiadó.Az iszlám jog a házasság kötés után legalább 6 hónappal született gyermeket már a férj leszármazottjának ismeri el.Házassági jog . hogy herélt. Szomorú eset az. hogy mik is pontosan a gyám jogai. ezért a felügyeletet és a gyámságot gyermekeik fölött másnak kell átengedni. amennyiben a kiszemelt férfivel kapcsolatban nem merülnek fel a család részér l jogos kifogások. ruháztatásáról. becsületes muszlimnak és kiváló erkölcs nek kell lennie. Az apát. nagybáty. Tehát a férjnek csak akkor van egyáltalán esélye arra. fivér. tanítgatás stb. mint szül anyja esetében is. mások szerint. hogy igazolja. hogy ezek ellenére mégis elismeri az apaságát. unokatestvér stb. Éppen ezért ügyel a Korán arra. 3. A felügyeletet gyakorló személynek ép elmével kell rendelkeznie. lakhatásáról és iskoláiról csakúgy. Ha pedig apja meghal. f leg az oltalma alatt álló leánygyermekkel szemben. amikor a gyermek vérszerinti szülei nem tudják vállalni ezt a feladatot. Akkor is vállalnia kell az apaságot. Fiúgyermek esetében még fontosabb ez a kérdés. hiszen az jelent sen javíthat aktuális anyagi helyzetén. ha a gyermek feletti felügyeletet az édes szülei látják el. Ebben az esetben azonban megoszlanak a vélemények. hogy a gyermek apjának kiléte pontosan meg legyen határozva még olyan esetben is. oldal). akkor az erre alkalmas közeli n i rokonok valamelyikére hárul ez a feladat. Gyermekek feletti felügyelet gyakorlása A legszerencsésebb eset természetesen. ha a gyermek a n vel vélhet en létesített szexuális kapcsolat utáni 4 éven belül születik meg. és így akár a szabad férjválasztás is jogában áll. hanem annak adósságát is. akkor a további sorsát jelent sen meghatározza az. illetve jól megállapítható.2. 48 Jany János: Klasszikus iszlám jog .). hogy innent l kezdve neki kell ellátnia a gyermekekkel kapcsolatos teend ket (öltöztetés. ha a férfi 9 évnél fiatalabb. Mekkora beleszólása van annak házasságkötésébe. nem a gyermek apja. Ha a nagyanya se tudja ellátni a feladatott. általában a többi férfirokon követi a sorban: nagyapa. hiszen az apja anyagi helyzetét l függ az jóléte is.48 Az apaság meghatározásának nagyon fontos szerepe van a gyermek életében. illetve legalább 4 évvel a kapcsolat megszakítása után. hiszen nem csak a meghatározott apa vagyonát örökölheti.

mint saját édes gyermekeivel. Gyermeknevelés A gyermeknevelés a muzulmánok számára igen fontos kérdés. Budapest (2006) 50 4:6 51 4:910 24 . illetve megházasodnak.3. akkor hívjatok tanúkat hozzájuk!”50 A gyám nem csupán a gyermekek anyagi és szellemi szükségleteir l gondoskodik édesapjuk helyett. hogy elég érettek már. hiszen ha ez nem történik meg. a leány egy esetleges válás után nem kapja meg jogos örökségét. éppen ezért nem bízza ket olyan emberre. oldal) Gondolat Kiadó. hanem a velük együtt rábízott pénzzel is. és csak rájuk fordítható. Éppen ezért fontos. Vigyáz rá. a szegény pedig illend módon éljen vele! Ha kiadjátok nekik a javaikat. hogy ezáltal biztosítva legyen a gyermek testi-lelki fejl dése és jöv je. „Tegyétek próbára az árvákat (hogy elég érettek-e már). ugyan akkora felel sséget érezzen dolgaik iránt. Akik az árvák javait jogtalanul behabzsolják.49 A gyámságot ellátó férfinak jól kell bánnia nem csak a gyermekekkel. hogy meg ne károsítsák. Nem tarthatja er szakkal továbbra is felügyelete alatt a gyermekeket. mert az a férjénél maradhat a gyám hanyagsága miatt. aki 49 Jany János: Klasszikus iszlám jog – Joggyakorlat – Házassági jog – 2. aki már túlkoros vagy rossz egészségügyi állapotban van. hiszen a házasság felbomlása esetén fontos lehet a leány megélhetése szempontjából egy újabb esküv ig. A gondvisel által a leánynak átadott vagyont is pontosan rögzítenie kell.A gyámnak eleget kell tenni pár alapkövetelménynek. „És féljenek (féljenek az árvákat bármiben is megrövidíteni) azok. esetleg nem megfelel magatartású ahhoz. hogy garantálni tudja a gyermekekkel kapcsolatos ügyek intézését. azok tüzet fognak enni az gyomrukban és a (Pokol) izzó tüzében fognak sülni. amíg a házasulandó (korba) nem cseperednek! Ha úgy találjátok. amely kizárólag az árvák tulajdonát képezi. mivel a csemeték egészen születésükt l kezdve kiemelked fontossággal bírnak az arab kultúrában.) hogy nagykorúak lesznek! A gazdag (gyám) tartóztassa meg magát (s ne nyúljon az árva javaihoz). amely a szerz dés egyik legfontosabb eleme.”51 3. Féljék hát Allahot és helyénvalóan beszéljenek velük. ki ne használják ket. abból magának semmit el nem tehet. ha azok a feln tt kort elérik. mint Allah ajándékát tartják számon a férj és felesége számára. Az iszlám mindig szem el tt tartja a gyermekek érdekeit. A felek jogai a házasság fennállása alatt – A gyermek feletti felügyelet (327-328. Gondoljunk csak a házassági szerz désre. Ezt a szerepet csak feln tt férfi töltheti be. hogy a gyermekeknek megfelel példát és neveltetést tudjon nyújtani. hanem képviseli azoknak érdekeit és jogait is. amíg fiatalok és naivak. hogy a kijelölt férfi hasonlóképpen bánjon gyámleányaival és -fiaival. akkor aggódnának miattuk. meg nem tarthat. Mindenféleképpen erkölcsileg fedhetetlen muszlimnak kell lennie az illet nek. hogy mekkora súllyal bír a leány életében a mahr meghatározása. A gyermeket. (attól félve. hogy a gyermekeknek elfogadható feltételeket garantáljon feln tt korukig. akkor adjátok ki nekik a javaikat! Ne habzsoljátok azt pazarlóan és siet sen. és vagyonukat ekkor ki kell nekik adnia. aki rendelkezik a megfelel szellemi és anyagi adottságokkal. akik ha maguk mögött hagynának védelemre szoruló utódokat.

A gyermekeknek szeretetteljes környezetben kell feln niük. ha nem tartanák be. A Korán óva inti a szül ket. Tíz éves korukban fegyelmezzétek ket. a szépségápolást. és a legfontosabb tudnivalókat az életben. „Hét éves korukban utasítsátok a gyermekeket. F leg az anyáknak. amíg fel nem n nek. Ha esetleg szülei már nem élnek vagy ismeretlenek. de mégis jelent s kiadással jár. „Az (elvált) szül anyáknak két teljes évig kell szoptatniuk gyermekeiket! (Ez) azokra (vonatkozik). akkor közösen gondoskodnak a háztartásról és a gyermekek nevelésr l. akik azt akarják. vagy az els feleség – szava a dönt . szükségleteikre.” A leányok egészen házasságukig anyukkal maradnak. amelynek teljes hossza akár két év is lehet. Megtanulják az ill viselkedést. Ugyanolyan gyengédségben és figyelmességben kell részesülnie. hogy a szoptatás hiánytalanul kiteljék. lelki és fizikai fejl désükre. és f leg ne térjenek le az Iszlám által kijelölt útról. És válasszátok külön ket alvásnál. A Korán azt tartja ideálisnak. ha a gyermek életének els éveit a meleg családi környezetben tölti el anyja mellett. és ez egyben a feln tt kor kezdetét is jelenti.örömet szerez szüleinek. szeretettel teli otthonban. valamint a gyermekek és a csecsem k gondozását. és figyelni kell szellemi. hogy megfelel en fejl djenek a biztonságos. és felcseperedvén büszkeséggel tölti el ket. ne torzuljon. Napjaink európai gyakorlatához képest a Korán igen hosszúra szabja a szoptatási id t. majd kés bb szüleik és közvetlen környezetük hatására változnak az id k során. hogy a gyermek a lehet legjobb irányba fejl djön. hogy neki nincs családja.”52 Ha több n is együtt él. akiket a gyermeknevelés a legjobban lefoglal. hogy a gyermekek személyisége megfelel en fejl djön. Az asszonyok feladata. Ha kérdés merül fel valamivel kapcsolatban az id sebb . de a túlzott kényeztetést is elutasítja. hogy nehogy más vallás követ jévé vagy esetleg pogánnyá váljanak. A szül knek meg kell találniuk az arany középutat. hogy a gyermek ne érezhesse semmilyen hátrányát annak. mint hasonló korú társainak. és kés bb társai és fiatalabb testvérei példaként állíthassák maguk elé. valamint a körülmetélési ünnepség megtartását. hogy ebben a korai id szakban is már megfelel en ismertessék a gyermekekkel a vallás alaptételeit. öltözködést. hogy mire férjhez mennek. A 7-8 éves fiúk viszont szépen lassan átkerülnek apjuk felügyelete alá. nagy a felel sségük. A muzulmán gondolkodásmód szerint a gyermekek tisztának és ártatlannak születnek. hogy imádkozzanak.aki általában a fiú anyja. A fiúgyermekek is egészen 7 éves korukig anyjuk mellett maradnak. ezért óvni kell ket. hogy ne hanyagolják el gyermekeiket. és más hozzátartozójuk sincs. amely ugyan nem éri utol egy esküv költségvetését. akkor a közösségnek kell biztosítani számukra a megfelel feltételeket. aki gondoskodna róluk. 52 2:233 25 . tökéletesen elsajátíthassák a háztartással kapcsolatos teend ket és tudnivalókat. A szociális hálónak olyan jól kell m ködnie.

Leánynevelés (20-21. és az olvasást. id r l id re változott a n i szépségideál. aránylag jó testfelépítéssel rendelkez leányok elég termékenyek. Az alaptananyagot általában a lányok is elsajátították. majd folytatják azt a gimnáziummal vagy szakiskolával. fekete szemöldök . és az órán nem is szólalhattak fel. els sorban házasságkötésük miatt. de tanulmányaikat jóval kevesebben tudták folytatni. hogy több család együtt foglalkoztatott egy vagy két tanítót gyermekei számára. és könnyen adnak életet egymás után több gyermeknek is. amely után nem sokkal szinte minden idejüket lekötötte a gyermeknevelés és férjük kiszolgálása. fehér fogú.53 Az iskolai órákat is áthatotta a vallási szellem. mert észrevétlennek kellett maradniuk. hogy a muzulmán országokban nagyobb megbecsülésnek örvend. tiszta szem . Az arab országokban napjainkig nagyon fontos a gyermekek száma.N k a középkori iszlámban . így szüleik mindent megadnak nekik a család pénztárcájához mérten. ahol már nagyjából elsajátítják a bet ismeretet. akárcsak nálunk. általában az apa választotta ki gyermekei számára. A fiúk a mesterségükkel kapcsolatos alapismereteiket az elmúlt évszázadok során apjuk munkahelyén sajátították el. az általános iskola keretei között. és a gyermekek általában 6 éves korukban kezdik meg tanulmányaikat.54 Napjainkban már egyre több iszlám országban a nyugati iskolarendszerhez hasonló intézmény m ködik. oldal). A megfelel tanintézményt. Az iskolalátogatást a lányoknak a fátyol kötelez viselése is körülményessé tette. mint fiútestvéreik. illetve emellett iskolába is járatták ket. így jelent sen csökkent az analfabéták száma. hogy a férfiak ösztönösen még mindig a teltebb idomokkal rendelkez n ket részesítik el nyben. hogy ennek a szépségideálnak kell képpen Kéri Katalin: Nevelés ügy a középkori iszlámban . hogy ott megtanuljanak írni. számolni. vagy kérdezhettek. Iskolakultúra kiadó. karcsú ciprusok . Terebess kiadó. Budapest (2003) 53 54Kéri 26 . amire kényelmükhöz és tanulmányaikhoz szükségük van.Szakképzés (104. Mivel a n k minden erejükkel azon vannak. Pécs (2002) Katalin: Holdarcú. A bölcs de és az óvoda általában államilag nem megszerezett. hogy a gyermekeket heti több alkalommal fizet s iskola-el készít be járatják. hiszen ez büszkeséggel tölti el anyjukat és apjukat egyaránt. és így könnyebben veszik majd a rendszeres iskolalátogatás kezdeti nehézségeit. oldal). széles csíp j . N I DOLGOK Az iszlám világban. piros pozsgás. vagy gazdagabb családoknál a tanítót. Az egyetemi végzettségr l általában elmondható. Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen népszer volt a Budapesti M szaki Egyetem és a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem a muzulmán országokból érkez diákok körében. mint nálunk. Talán ennek köszönhet . A kisiskolások a Korán els sorain tanulták meg a bet ket. A szép hosszú hajú. 4. de gyakran el fordul. A módosabb családok tagjai egyetemi tanulmányaikat gyakran külföldön folytatják. akár csak nálunk Európában. El fordult. olvasni. akik így közös osztályt alkotnak.A gyermekek a család legféltettebb kincsei.

nagyobb szépséghibáikat állandó javítgatással próbálják helyrehozni. aki ne lenne elégedett magával. és a jobb. 4. és simítsátok végig a fejeteket és a lábatokat a bokákig!”56 Aki tiszta tud maradni több imaid n keresztül anélkül. ruháját. Az Iszlámban megfigyelhet egyfajta párhuzam az egészségápolás. A legajánlatosabb tiszta vízzel elvégezni a mosdást. vagy csak olyan kis mennyiségben. oldal) 56 5:6 55 27 . A sivatagi területeken azonban víz nem igen áll rendelkezésre. hogy ismét elvégezné a wudú-t. Tisztálkodás Az iszlám rendkívül nagy hangsúlyt fektet a tisztaságra. hogy szinte a végletekig ne dicsérnék egymás megjelenését. Elképzelhetetlen egy leánytalálkozó anélkül.55 „Ti hív k! Ha istentisztelethez álltok föl. amelyek alkalmával a hív knek nem csak szellemi. A mosdás által elért tisztaságot érvényteleníti bármilyen folyamat.megfeleljenek. Éppen ezért ilyen esetekben Abdu-l-’Adzím ibn Badawíj: Az ima . ami nélkülözhetetlen a f zéshez. Ezt a magabiztosságot növeli a környezet is. A mosakodás (al-wudú) meghatározott elemeit gyorsan kell elvégezni. frizuráját. hanem fizikai értelemben is meg kell tisztulniuk. Budapest (2001) (21-26. Ezután az egész arcot meg kell mosni szintén háromszor. Az állandó hibakeresés és javítás ellenére is nehéz olyan férfit vagy n t találni. magömlés). Egyik alappillére a napi ötszöri imádság. majd a bal kart is szintén ugyanannyiszor egészen könyékig. Kisebb.” Aki nem végezte el a megfelel tisztálkodást (dzsunub). széklet. Az európai pesszimizmushoz képeset elképeszt ez a testi-lelki egyensúly.1. Végezetül a hajat is át kell törölni háromszor nedves kézzel. amit a fülcimpák megtörlése követ egyszeri alkalommal. a tisztaság és a szépségápolás között. és a Koránt se foghatja meg. Mohamed próféta szavai szerint: ”Tisztaság nélkül nem fogadtatik el az ima. A mosakodás a jobb majd a bal láb bokáig történ meg mosásával fejez dik be. Mosdás el tt ”biszmilláh”-ot szokás mondani. hogy ne pazaroljuk a tiszta vizet. a muzulmánok között szinte teljesen ismeretlen a nyugati országokban súlyos problémákat okozó anorexia. szépek és ápoltak legyenek. hogy a lehet leg tiszták. Fordította: Karasszon Attila. A tükör el tt állva valami hihetetlen bels harmónia árad bel lük. akkor mossátok meg (el tte) az orcátokat és a kezeteket könyékig. amely során az ember salakanyagokat távolít el szervezetéb l (vizelet. gáz stb. A n k mindig arra törekszenek. majd ki kell öblíteni a száj és az orrüreget is háromszor. innivaló készítéséhez. az eszméletvesztés valamint a nemi szervek által történ váladék-kibocsátás (pl. amit ismételten háromszor kell elvégezni. Egyébként ez a bóközön jellemz a bels tulajdonságok dicséretére is. annak nem szükséges újra végrehajtania a rituális mosdást. A kézfejeket egyenként háromszor kell megmosni csuklóig. legújabb parfümét. illetve az alvás. nem léphet be a mecsetbe. Bármely imát csak a rituális mosdás vagy fürdés végrehajtása után lehet elvégezni.).A rituális mosakodás ”wudú”.

Habár a fürdés mindenféleképpen hosszabb m velet. Szinte minden mecsetben megtalálhatóak a wudú elvégzésére kialakított termek. A fürdést egyedül kell végezni. mivel ezzel végezzük a mellékhelységen szükséges tisztálkodást. hogy senki ne láthassa a tisztálkodó n vagy férfi szemérmét. és a száj valamint orrüregét is kiöblíti. hogy tiszta víz helyett tiszta homokot használjanak mosakodásuk céljára (tayammum). vagy asszonyokat illettetek és nem leltek vizet. akkor folyamodjatok tiszta homokhoz. A mosdáshoz hasonlóan biszmilláh ejtésével kezdik a muszlimok.58 A guszl elvégzésére igyekezni kell olyan helyet kiválasztani. aki némi pénzért cserébe. de ha ez nem áll rendelkezésre. és csak utána baloldali párjukat. és a kéz háromszori megmosása követi. bajszát valamint körmeit. 58Abdu-l-’Adzím Budapest (2001) 28 . A wudúhoz hasonlóan a guszlnál is mindig a jobb oldali testrészeket kell el bb megtisztítani. Továbbá ajánlott ez a tisztálkodási módszer a Mekkába indulók számára illetve azoknak. azonban semmilyen szabály nem tiltja.guszl (28-30. A wudú elvégzése a guszl-nál kevésbé körülményes. hogy a víz kell képpen eljusson a fejb rig is. szakállát. majd teljes egészében el kell végezni a wudút. és ajánlatos fürd t venni a halott mosdatását végz személyeknek is. hogy a halott mosdatása is a guszl szabályai szerint történik.A rituális fürdés . akik a pénteki vagy ünnepi imán szándékoznak részt venni. Ezekben a helyiségekben általában találunk egy-két borbélyt. A mellékhelyiségbe bal lábbal kell belépni. mivel minden. Fordította: Karasszon Attila. rendbe teszi a férfiak haját. ami tisztátalan a bal oldali testrészekhez köt dik. A bal kéz tisztátalannak számít. vagy valamelyikk tök az illemhelyr l jön. illetve n knél a gyermekágyi és menstruációs id szak lejártával kötelez .megengedett a hív k számára. A hajat annyira kell bevizezni. és dörzsöljétek meg azzal az orcátokat és a kezeteket!”57 A tisztálkodás másik formája a rituális fürdés. hiszen ekkor minden ruhanem jét l megszabadul. Érdekesség. A guszl tartalmazza a wudú elemeit. Az el z bekezdésben leírt ideális rituális mosdási folyamaton kívül megfelel fürdésnek min sül minden olyan tisztálkodási eljárás. vagy manik röst is. hogy elvégezhessék ima el tt a rituális mosdást. itt is törekedni kell arra. oldal). A legjobb. vagy utaztok. ha vízzel tudjuk megtisztítani magunkat a dologvégzés után. hogy férj és feleség együtt végezze. hogy minél kevesebb tiszta víz menjen kárba. és teljesen tisztán vehetnek részt az istentiszteleten. ahol senki nem veszi észre a fürd z t. amelynek során az egyén megmossa az egész testét (fejbúbtól talpig). akkor egymásután három különböz k vel is megtörölhet a 57 5:6 ibn Badawíj: Az ima . Ezzel a módszerrel kétségtelenül megszabadíthatják testüket mindenféle szennyez dést l. amelyekben elegend tiszta víz áll a hív k rendelkezésére. Belépés el tt ajánlatos biszmillah-ot mondani. Ez f leg a házasélet után. mint a mosdás. mivel nem kell hozzá megválni a ruhadaraboktól. „Ha betegek vagytok. Ezután a mosdástól eltér en a nemi szervek és környékük megmosása következik bal kézzel. azaz a guszl. de annál sokkal alaposabb tisztálkodási eljárás.

Az arabok körében közkedvelt még a rózsa illat. illetve vörös festékanyagot. oldal). Ennek a leveleib l nyerik ki a narancssárga. A hammám nem csupán a tisztálkodás és sz rtelenítés helyszíne. A legegyszer bben elkészíthet a vízb l. mivel a fürd egyfajta szépség szalonként is üzemel. és némileg fert tlenít is. mint a citromos változaté. A férfiak sz hajszálaik elrejtésére Abdu-l-’Adzím ibn Badawíj: Az ima . hogy ne gyulladjanak be a sz rtüsz k. A legtöbb n általában csak az esküv jekor sz rteleníti magát el ször. Európában leginkább a gyantát és a kis epilátor gépet használják erre a célra. hogy hajukat vagy testüket is befestik. amelyb l kell képpen ragacsos anyag állítható el . oldal). Ennek ellenére a gyakorlatban a n kt l elvárt.60 A henna eredetileg egy körülbelül 1 méter magasságot is elér növény. Ezt helyettesíti a mellékhelyiségben található vékony víztöml . a fansz rzetet pedig borotválni kell. Terebess kiadó. vagy házilag végezik a többi n i családtag segítségével. de el fordul. Budapest (2001) 60 Kéri Katalin: Holdarcú. Az ókori görög világhoz kicsit hasonlóan ez egyfajta tárasági életet is biztosít a n k számára. testápolását és festését. hogy egész testük sz rtelenítve legyen lehet leg tépéssel. A fürd ben van meleg és hideg vizes medence egyaránt. A n k itt tökéletesen felkészülhetnek a nagy napra. addig az arab országokban még mindig közkedveltek a különböz kellemes illatú f zetek.59 Az Iszlám nem csak a test vízzel való tisztítására vonatkozó szabályokat írja el . A fürd nek az esküv alatt is fontos szerepe van. hogy elkerüljék a fájdalmat. Gyakran itt végzik a menyasszony hennával való díszítését is. míg a férfiak a hónaljsz rzetüket is borotválják. és újabb fontos ismeretségeket köthetnek. illetve szauna. hanem más fontos higiéniai el írásokat is tartalmaz. A bajusz pedig nem lehet túl hosszú. de a rózsavízzel elegyített massza elkészítése házilag sokkal bonyolultabb. ami rendkívül kellemetlen meglepetésként érhet minket.Az illemhely viselkedési formái (17-19. A termeiben dolgozó asszonyok végezik a vendégek hajmosását. pedik rjét. A szakállat nem szabad teljes egészében eltávolítani. a kiegészít szolgáltatásoknak köszönhet en. amit a WC-csészével kreatívan kombinálva kezdetleges bidét alakíthatunk ki. A citromlé kellemes illatot ad a szirupnak. mivel küls re f leg ez különbözteti meg a férfit a n t l. karcsú ciprusok . Az ifjú arának illetve a fürd ben megforduló asszonyoknak általában a kéz illetve lábfejét díszítik vele. Míg nálunk.tisztátalan testrész. Barátn ikkel itt kellemesen tölthetik el az id t. A n k a sz rtelenítést vagy a hammámban (fürd ). A legtöbb családnál nincs is toalettpapír.N i szépségápolás (56-61. amely több napig is eltarthat. Budapest (2003) 59 29 . Fontos a bajusz és a szakáll ápoltsága is. manik rjét. cukorból és citromléb l álló massza. Az illemhelyr l kilépve a „gufrának” szónak ajánlatos elhangoznia. Fordította: Karasszon Attila. A körmöket nem szabad túl hosszúra hagyni és mindig tisztítani kell. amelyet már évszázadok óta testfestésre és tetoválásra használnak. Sokan kés bb is borotvával vagy lemosható sz rtelenít krémekkel oldják meg ezt a feladatot. Az ideális színhatás elérése érdekében ugyanis 3-5 rétegben kell felvinni a festéket. A hónalj sz rzetét legalább negyvennaponta tépni. hogy megújultan kezdhessék a következ napot. és az illata se annyira intenzív. pontosabban nem lóghat túl a férfi fels ajkán. Az ifjú feleségek a többnapos menyegz alatt minden reggel felkeresik a fürd t.

és a benne található vitaminok és ásványi anyagok sem szintetikusak. A mindössze 10-15 centiméter hosszú sziwak botocskát elég sok cserje gyökeréb l vagy friss hajtásából el lehet állítani.com/henna2. Ha már eléggé elhasználódott a pálcika fogtisztításra használt része. Ezen kívül feltétlenül kényelmesnek kell lennie. és újabb részr l kell eltávolítani a küls borítást. majd kiszárítják. Kellemetlen szájüregi problémák esetén. akkor az a szüzességét igazolja. A ruha nem lehet kényelmetlen. a muzulmánok pont az ellenkez jét teszik. mint például a túl er s napsütés vagy a hideg szél. A növény nedvének gyógyhatásait már laboratóriumi tesztek is igazolták. mert ez esetben elvonná n i visel jének figyelmét az imavégzésr l.Forrás: http://www. Az el bukkanó puha bels rostokkal lehet elvégezni a fogmosást.61 Sajnos er s oldószer vagy kiadósabb sikálás nélkül elég nehezen távozik a testünkr l. Míg a puha rostok az íny megsértése nélkül képesek megszabadítani a fogakat a nagyobb szennyez dést l. ha a menyasszony testére felvitt motívumok nem mosódnak el az esküv el tti éjszakák során. mint például a fogínyvérzés. Kinan Mohamed: A sziwak.használják els sorban. mivel megakadályozza a baktériumok elszaporodását. A testfestés a testh mérséklet illetve a tisztálkodó szerek er sségének függvényében kopik le.monmaghreb.21. és kellemes leheletet biztosít. mint sok gyárilag el állított fogkrémben és szájvízben. Míg az európai textilipar évszázadok óta arra törekszik. vagy fogfájás. Alkalmas a szájüregi megbetegedések megel zésére. Öltözködés A n k öltözékének els sorban praktikusnak és hasznosnak kell lennie. hogy ruhadarabjai minél jobban hangsúlyozzák a n alakját. mivel egy igazi hív nek napjában ötször kell imádkoznia. július) 46. Az ápolt muzulmán megjelenéséhez hozzá tartoznak a csillogó fehér fogak és az illatos lehelet is. Ez azért is fontos. oldal 30 .htm (2007. Ma már a világ szinte minden boltjában megtalálhatók a nálunk is használatos szájápolási eszközök: fogkefe. második évfolyam 2. a cserjében található folyadék rendkívül jól fert tlenít és tisztít. Új gondolat. és a szertartás összetett testgyakorlatot is tartalmaz.09. használata azonban ezekénél jóval egyszer bb.62 4. a leggyakrabban azonban a Mekka körzetében is elterjedt arakcserjét használják az elkészítéséhez. szám (2004. Fontos. hogy enyhítse visel je számára az id járás okozta kellemetlen hatásokat. A cserje levelének megtörésekor is érezhet kellemes f szeres illat pedig elnyomja a kellemetlen szájszagot. Ennek a szájápoló fadarabkának a használata Mohamed próféta idejében kezdett általánossá válni az arabok körében.2. és számos fogkrém gyártó használja ezt adalékanyagként. és pár hét után már csak narancssárga foltok maradnak bel le. A kis cserje friss hajtásait és mellékgyökereit méretre vágják. fogkrém. 19:31) Dr. A sziwak szállítása. akkor azt le kell vágni. az arak nedvét nagyobb koncentrátumban öblögetésre és gargarizálásra is használják. 61Henna 62 . a fogínygyulladás. Használat el tt a pálcika 1-2 centiméteres szakaszáról le kell szedni a küls kérget. Egy babona szerint. hogy semmiféle akadályt ne okozzon a mozgásban. ami technikailag teljesen megfelel a fogkefével való mosdásnak. szájvíz stb. ami nem túl szép látvány.

A Korán itt következ sorai pontosan meghatározzák. Az arcfátyol viselését az iszlám szabályok nem írják el . Ha valaki arcát is takarni szeretné. színük és eltér díszítésük miatt számtalan fajtát különböztetnek meg a muzulmán asszonyok. esetleg homloka és valamennyire arcorri része látszik ki. hogy (közben) nem hivalkodnak a díszeikkel. akiket a jobbjuk birtokol. amely már nem takarja egész testét.”64 A n i testet fed fátyol egyik legfontosabb célja.”65 A mi európai szemünknek talán teljesen egyformának t nnek a különböz ruhadarabok. akadályozhatja a már amúgy is nehezen mozgó asszony kézmozdulatait vagy járását. ezért azt belülr l az asszonyok kezükkel fogják össze. amelyb l csak szemei. Ezt azért engedi meg.”63 A n alakjának takarása azért szükséges. hogy kik azok a férfiak. akkor hordhat niqáb-ot. mivel a kezeinek sincs rajta kijárat. Az arcfátyol másik változata a burka. csupán azt. fivéreiknek. hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket. férjük fiainak. „És mond a hív n knek. mivel egy nagy fekete anyagdarabból áll az egész. A Korán az id sebb n k számára azonban engedményt tesz. „Azoknak a n knek. nem róható föl vétkükül az. de nincsenek rajta se gombok. Ám jobb nekik. hogy eltakarja a fiatal leány. fiaiknak. pedig méret k. A burka szemnél található része ritkább 24:31 24:31 65 24:60 63 64 31 . Az id sebb n k a fátyol elhagyása után azonban nem viselhetik ékszereiket. ami Iránban vált általános viseletté. A szabása hihetetlenül egyszer . asszonyaiknak. és nem viselkedhetnek kihívóan. apósuknak. akikben (már) nincs (nemi) vágy. vagy asszony természetes szépségét. akkor a férfiak könnyen kísértésbe esnének ösztöneikre hallgatva. A nálunk talán legtöbbet emlegetett öltözék a csador. és a gyermekeknek. úgy. hogy a n arcán és kezén kívül az összes testrészt megfelel en elrejtse a kíváncsi szemek el l. „… kivéve férjüknek. hogy megszabaduljanak fátyluktól. akik még nem tudnak semmit a n k szemérmér l. El l nyitott. és nem is tiltják. A n nek csupán az arca látszik ki bel le. se más összefogásra alkalmas eszköz. a n pedig nem kívánt zaklatásnak lenne kitéve.Nagyon fontos. a (rabszolgan knek). akik túl vannak a változás korán és nem remélhetnek már házasságot. Ha egy fiatal leány csinosan jelenne meg az utcán. ami látható és kend zzék el ruhakivágásukat és ne mutassák a díszeiket. hogy ne hívja fel magára a férfiak figyelmét. amelynek alakja kiterítve egy nagy négyszöghöz vagy egy félkörhöz hasonlíthat leginkább. atyjuknak. ha megtartóztatják magukat. amely már a szemeket is takarja. nem cicomázhatják magukat. férfiszolgáiknak. fivéreik és leánytestvéreik fiainak. ha leteszik a (küls ) ruháikat. mert id sebb korban a fátyol viselése és kezelése gondot okozhat. akik el tt otthoni öltözékben is megjelenhet. azaz lehet séget nyújt számukra.

hogy a n k csupán ezen ruhadarabok valamelyikét öltik fel az utcára. mint egy átlagos niqáb. de el fordulhat az is. Néha ez a s r rácsos anyag darab lehúzódik egészen az orrig. hogy az illet hölgy könnyebben lásson ezen keresztül. Ez a megoldás könnyebbé teszi a látást egy burkához képest. hogy lehet leg bokától nyakig. amely záródhat el l függ legesen vagy átlósan. Felhajló részei. szegélyei és öve pedig végtelen lehet séget szolgáltatnak a díszítésre. Ennek a ruhadarabnak már csupán a szabása is tele van eleganciával. A franciaországi tüntetések során közismerté vált hidzsáb csupán a n haját és a nyakát takarja el. szatén. hogy a színes fátyol eredetileg nem takarja az arcukat. és vállig ér. és már fejkend t se hordanak hozzá kiegészít ként. A ruhákat hímzésekkel. 17:15) 66 32 . és ez esetben a feltekerés során különböz pontokon rögzíthet díszes kapcsokkal. mivel ez esetben tényleg csak a szemek látszanak ki. Arra azért a fiatalabb generációk is ügyelnek. Ennek nyitott változata az abaya. csupán az orr mentén a niqáb és az arcfátyol rész össze van kötve.ch/files/images/2007/4/mob90_1177930666. A tunéziai berber asszonyoknál például megfigyelhet .10. ugyanakkor kevesebbet enged láttatni. és a vállakat is takarja. A ruhák anyaga is társadalmi osztályonként eltér.66 A legközismertebb alapruhadarab a dzsilbáb. A fejükr l két oldalt lelógó kend t azonban szájukba veszik. illetve csuklóig minden megfelel en takarásban maradjon.gif (2007. hogy valamelyik igen drága párizsi divatház legújabb kollekciójának egyik ruhakölteménye kerül el a lepel alól. amely lefogja a hajat. ezért a férfi Petit lexique des différents voiles islamiques. A honfoglalás korában a magyaroknál is közkedvelt volt ez az öltözék. Ebb l a ruhadarabból visel jének csak lábfeje. A kevésbé vallásos családok tinédzser leánygyermekei pedig gyakran az európai divatnak megfelel ruhadarabokat hordanak az utcán. mivel kényelmes és praktikus viselet. A beduin asszonyoknál általában a szemeket nem takarja semmi. mint minden ruhadarab az arcfátyol is számtalan formában létezik. Mindkett nek az alapját egy kisebb fejfed képezi. ennek következtében arcukból annyi látszik ki a színes lepel alól. mint egy átlagos niqábból. lehet selyem. hogy a légzést is megkönnyítse.bleublog.szövés anyagból készül. bársony. Mivel a n k els sorban férjüknek öltözködnek és szépítkeznek. A nyugatibb arab országokban el fordul. Az al-amira alakja egy egyenes cs höz hasonlít. hogy csak egy egyszer otthoni dzsilbáb van alatta. gyöngyökkel. Az abaya több rétegb l is állhat. keze és feje látszik ki. bokáig ér b otthonkához hasonlít. A dzsilbáb leginkább egy zárt. amely alatt már általában csak a fehérnem található. míg a shayla háromszög alakú. Talán a legszemrevalóbb tradicionális öltözék az eredetileg férfiak által hordott kaftán. hosszú ujjú. és kell képpen kiemeli visel je n ies alakját. brokát vagy akár lenvászon is. Természetesen a fátylak alatt viselt ruhák milyensége is különbözik: lehet. Az al-amira és a shayla ennek két részes nagyobb kiterjedés változatai. http://lebleu. Természetesen. hogy az nehogy véletlenül kilógjon a nagyobb méret fátyol mellett.18. Egy mélyebb dekoltázs vagy egy kivillanó köldök könnyen rend ri intézkedést vonhat maga után. színezéssel díszítik a n regionális hovatartozásának és vagyoni helyzetének megfelel en.

Ezét még a szegényebb családok is minden t lük telhet t megtesznek.ízlése nagymértékben meghatározza. hisz jó muzulmán módjára gondoskodik róla. amelyre illik valamilyen rendkívüli ruhát beszerezni az esküv . és ezt semmilyen más célra nem veszi fel. amelyek egy az egyben a nyugati divatnak megfelel fehér modelleket sorakoztatják fel. amely szinte semmit sem takar. vagy a saját házában rendezett összejöveteleken. Minden család igyekszik kitenni magáért. Ezért számos öltözéket a n kizárólag férje örömére a négy fal között tud felvenni. Az iszlám világban a férj éppen ezért igyekszik feleségét szép és drága holmikkal megajándékozni. velük 33 . hogy fölöslegesen ne koszolódjon. hogy els re jó benyomást keltsen a v legényben. mert az hozzátartozik az egész család hírnevéhez. Elvárt viselkedés A n k becsületének meg rzése nagyon fontos az apák és férjek számára. és arra hogy hogyan bánik a családjával. mint a hétköznapokon. A n által viselt ruháknak és ékszereknek nagyon fontos szerepe van a muzulmán közösségben. Az egyik legjelesebb alkalom. Az esküv i ruha nem feltétlenül fehér. mivel arról a férj gondoskodik. karköt vel és gy r vel. ami szintén a tisztaságra utal. hogy mi található a fátyol alatt. hogy a lélegzetelállító menyasszonyi ruhát mennyire takarják el. A nyugati hatásnak köszönhet en ma már sajnos a tradicionális esküv i ruhák közül is a fehér a legkedveltebb. és el segíti a családi béke fenntartását. Nagyon fontos. Ezzel egyfel l örömet szerez feleségének. A lakáson belül a n k számára általában külön szobát vagy szobákat tartanak fenn. 4. amíg vissza nem vonul ünnepelni a n k körébe. a gazdagabb ismer sökt l kérnek kölcsön egy alkalomhoz ill ruhadarabot. amelyeket a kivételes alkalmakra ölthet fel. hogy a menyasszony a lehet legpompásabb ruhakölteményben tündököljön a várva várt napon. Ennek a ruhának a színe általában fehér vagy valamilyen más világos szín.3. Egy átlagos család asszonyának ékszeres dobozában valószín leg nem fogjuk bizsuk vagy vékony aranyláncok tucatját találni. ahova csak a gyermekek illetve más. ha mást nem. Aki megteheti külön imaruhát tart. Országonként és régionként változik. de az olyan. vagy színes fátyol egészen addig. A n megjelenéséb l rögtön következtetni lehet a férj anyagi helyzetére. A muzulmánokra általában más téren sem jellemz a habzsolás. ha az el akarja hagyni a lakást valamilyen okból. Egy nagyon találó megjegyzés az arab n k ékszereire vonatkozó „Lehet. míg Tunéziában már csak a hagyomány kedvéért takarja magát a már mindenki által megcsodált menyasszony egy fehér vagy díszes lepellel. amelyet különböz gyöngyök és aranyszálas hímzések díszítenek. hogy milyen rendes ember az férje. s t a rokonok inkább a mennyasszonynak jól álló színt igyekszenek kiválasztani. Például Szaúd-Arábiában rajta marad a fekete. másfel l pedig növeli saját jó hírét. Sok esetben a férfi felülbírálja a n által felvett ruhadarabokat. Az ünnepi és különleges alkalmakra természetesen más ruhát öltenek fel a n k. A ruhákhoz természetesen megfelel ékszert is hordanak a hölgyek. Sokkal inkább egy tekintélyes súlyú drágaköves arany nyakláncot fog rejteni a doboz mélye a hozzá ill fülbevalóval. hogy mindenki megcsodálja”. Már sok arab nagyvárosban találkozhatunk az európai esküv i ruhaszalonokhoz hasonló boltokat. mivel az asszony örömében mindenkinek elmeséli. hogy csak egy van rajta.

és semmi esetre se igazíthatják ki már meglév arcfestésüket. A szül k kötelessége. hogy a leány. január) 34. „Mondd a hív férfiaknak. hogy elismertessenek és ne zaklattassanak. Új gondolat. aki nem közeli rokonuk. hogy az iszlám szabályait szem el tt tartva.”68 Nem viselhetnek er s sminket az utcán. Az utcán járva szinte észrevétlennek kell maradniuk. hogy nézésük össze ne akadjon az utcán található férfiakéval. ha valamilyen okból férfiaknak és n knek egy szobában vagy egy ágyban kell aludniuk. vagy hiányos. második évfolyam 1. A ruhák dekorálása mellett nagy figyelmet fordítanak a kézápolásra. 70 24:30 67 68 34 .és szemfestésre. Szinte ez az egyetlen lehet ség. Illatszert és parfümöt se használhatnak a n k. vagy érjen hozzájuk. akkor nem kelthetnek felt nést. és a n i lakrészbe nem nyerhetnek betekintést.”67 Ékszereikkel vagy mozdulataikkal nem kelthetnek szándékosan zajt. hogy borítsák az orcájukra köntösük egy részét! Így érhet el leginkább az.69 Tekintetüket amennyire csak tehetik. A bétellevél állandó rágása vérvörössé varázsolja a n k ajkát. le kell sütniük.és fiúgyermekeket még a pubertáskor el tt szétválasszák. Ez különösen fontos abban az esetben. hogy ki hogyan néz ki a lepel alatt. miként fejezhetik ki mégis egyéniségüket a lepel alatt. és nem faggathatják feleségeiket. Ha a n knek valamilyen okból el kell hagyniuk a lakást. Ha pedig tömeg van az utcán. hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre! Ez illend bb nekik!”70 A n k az elmúlt évszázadok során rengeteg praktikát dolgoztak ki. A vendégeket és egyéb látogatókat a lakás egy másik ett l elzárt szobájában fogadják. a szemüket pedig fekete vagy barna 33:59 24:31 69 Schunk Áisa: Viselkedési szabályok n knek. akkor ajánlatos az út szélén haladniuk.házasságra nem alkalmas közeli férficsaládtagok léphetnek be. hogy felfigyeljenek rájuk. „És nem szabad a lábukkal dobogni. a leányaidnak és a hív k feleségeinek. nehogy felszítsák bennük a szexuális vágyat. old. A n k nem tartózkodhatnak egyedül egy olyan férfival. mert az úgyszintén megzavarhatja a férfiak viselkedését. ha elhagyják otthonaikat. szám (2004. nem nézhetnek utánuk. Ruházatuk nem lehet túl felt n . valamint az arc. fátylukat nem kell viselniük. nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. ha jelen van a n valamely közeli férfi rokona. hogy büntetlenül hívják fel magukra a figyelmet. Férfival csak úgy találkozhatnak. hogy minél kevesebb férfi figyeljen fel rájuk. mert az esetleg a férfiak durva közeledését vonhatja maga után. hogy a lehet legkevesebb férfi figyeljen fel jelenlétükre. azaz velük házasságra képes fél. és adtak tovább generációról generációra. „Próféta! Mondd a feleségeidnek. A férfiak sem bámulhatják az utcán haladó asszonyokat. A n knek kerülniük kell az idegen férfiakkal való érintkezést. Itt védett helyen vannak.

és ennek hangot is adnak. ezért azt nem könny elválasztani a színhústól. különböz fekélyek). tigris. hogy a Korán szigorúan tiltja a sertéshús fogyasztását is. amely azonban nagy mennyiség folyadékvesztéssel jár. A szépre szedett szemöldökök. Mondd: ”Súlyos vétek van bennük.A probléma megoldása http://www. Az alapanyagokat általában a férfiak szerzik be a közeli piacokon. A húsboltok ajtaján vagy kirakatában éppen ezért gyakran feltüntetik. Az alkoholizmus akár a család felbomlását. Az alkohol fogyasztása eltompítja az elmét. így akár halált is okozhat a romlott sertéshús fogyasztása.denesotto. mint például a birkahús vagy a csirkehús esetében.11.festékanyagokkal m vészien festetik ki. „Kérdeznek téged a borról és a szerencsejátékról. ha valóban ehetetlen számunkra.4. amely veszélyezteti a gyermekek létbiztonságát.11. influenza. A sertéshúsban a zsiradék beépül a szövetekbe. hosszú dús szempillák és az árnyaltra festett szemek pedig szinte minden férfit megigéznek. Sütemények és más ételek ízesítéséhez se használnak szeszt. és a vagyon teljes elherdálását is okozhatja.Hans-Heinrick Reckeweg: Sertéshús és egészség . Az iszlám számos ragadózó állat húsának a fogyasztását is tiltja (pl. ha módjukban áll.25.25. Ez disznóhússal a sivatagi melegben kivitelezhetetlen lenne.73 Az Arab-félsziget éghajlata egyébként is jóval kedvez bb a birka. és ez balesethez vezethet. hogy mindig rendelkezésükre álljon a megfelel mennyiség és min ség élelmiszer. Az így megszáradt húsdarabkákat h tés nélkül is még hosszú ideig fel tudják használni a f zéshez. A sertéshús emiatt hamar romlásnak indul. A bel lük fakadó vétek azonban nagyobb a hasznuknál. Az igényesen elkészített ételek elnyerik tetszésüket. A sivatagban viszont csekély mennyiség ivóvíz áll rendelkezésre.72 Több déli országban még napjainkban is nagyméret lavórokban házilag szárítják a húst. Sok muszlim szem el tt tartja az állatok levágására vonatkozó parancsokat. A Korán szigorúan tiltja a szeszes italok fogyasztását. hogy az adott 2:219 Dr. és néha valamelyes hasznára is vannak az embernek. Az ittas állapot és az alkoholizmus rossz hatással van a társadalomra.””71 Szem el tt kell tartani. 4. amelyet józan ítél képességgel sosem tennének. http://www. és gyakran besegítenek feleségüknek a f zésben is. A disznóhús kiváló telepet biztosít a baktériumok szaporodásához.hu/cikkek/tel-s-mreg-az-asztalunkon (2007. 21:30) 71 72 35 .denesotto. inkább tapintatosan meg kell próbálni visszautasítani. A rossz ételt viszont nem illik szidni. Tilalmas dolgok A muzulmánok számára nagyon fontos.Hans-Heinrick Reckeweg: Sertéshús és egészség .és tevetenyésztés számára. így például az általunk jól ismert süt rumot sem.hu/cikkek/tel-s-mreg-az-asztalunkon (2007. és ételmérgezést vagy szimpla hasmenést okozhat. hiéna. 21:30) 73 Dr. Az elmúlt évtizedekben végzett tudományos kísérletek kimutatták a sertéshús fogyasztásának negatív hatásait. valamint olyan dolgokat cselekedhetnek fogyasztói. és fogyasztása nagymértékben növeli bizonyos betegségek kialakulásának esélyét (pl.Sertéshúsban lév kóranyagok. sólyom).

a vadállatoktól szétmarcangolt (állatok húsa) kivéve ha (még nem szenvedtek ki és) ti vágjátok le azokat -. csupán a 3. a (zuhanás miatt) halálrazúzódott. Szigorúan tilos balkézzel nyújtani.üzletben a vallási el írásoknak megfelel en elkészített húst74 árulják-e. Elviekben az asszonyoknak szigorúan tilos a dohányzás. a (más állattól) felöklelt. Ezeken az államokban az említett termékek birtoklása akár életfogytiglani börtönbüntetéssel vagy halálbüntetéssel is járhat. exportját és fogyasztását. hogy mekkora szigorral tiltják ezen anyagok el állítását. A férjnek a felesége és a gyermekei illetve más n k jelenlétében nem illik rágyújtani.3 dl-es csökkentett alkohol tartalmú „sörökkel” próbálják meg nehezebbé tenni az ittas állapot elérését. hogy a cigaretta is toxikus anyagnak min sül. miszerint jobb kézzel kell szánkba helyezni az ételt. importját. mint például Tunézia. valamint gyakran használják ennek kellemes illatú változatát. Az elkészült ételeket és italokat nem lehet arany vagy ezüst edényekben tálalni. se az alkohol fogyasztását. a hozzánk legközelebb es tányér felénk es részén található. második évfolyam 1. és annak elkészítésére több száz recept létezik az országok és régiók sokszín sége miatt. annak is lehet leg három középs ujjával. és az. a tilalom nemzeti szinten kerül bevezetésre. mint mondjuk egy francia konyhai remekm . mint például Iránban. Ez annak köszönhet . január) 34. Az ételek jellegéb l adódóan könnyen betartható az a szabály is. viszont a sütemények sokkal édesebbek. mivel az iszlámban a vér fogyasztása is tilos. Mindig be kell érni.”75 Az arab országokban a leggyakrabban birkahúst fogyasztanak. „Tilalmas nektek a döglött állat (húsa). csíp sebbek. az arab férfiak rengeteg cigarettát szívnak el. az agyoncsapott. Arra azonban mindenféleképpen számítani kell.76 Az alkohol és sertéshús fogyasztás mellett tilos más toxikus anyagok élvezete is. de néhol ízletes salátát vagy ízletes tésztát is kaphatunk kísér nek. a vízipipát a sísa-t. Mint láttuk. amit áldozati kövön vágtak le…. oldal 74 75 36 . hogy az arab ételek jóval f szeresebbek. és kivéreztetik. Ekkor elvágják az állat nyaki f üt erét. mint nálunk. Az esküv kön és más vallási ünnepeken szokás tevét vagy birkát áldozni. Ha muzulmánokhoz megyünk vendégségbe. valamit a mellettünk ül k el tt keresztbe átnyúlni. valahol csupán helyi kenyérfélét adnak mellé. a megfojtott. Szaúd-Arábiában vagy Kuvaitban. A magyar konyha er s ízesítését l nem nagyon térnek el a f ételek. ahol az iszlám törvények uralkodnak. a különböz összejöveteleiken a férfiakat kirekesztve mégis dohányoznak.Új gondolat. mint Allah. Azokban az országokban. szám (2004. hogy mit vigyünk ajándékba a házigazdának. a vér. ahol nem büntetik se a disznóhús. Annak ellenére. kezdetben nagy fejtörést okozhat. Az így kapott húst pedig valamely helyi recept szerint készítik el. az európai szokásoktól eltér en Halil vágás: 5:3 76 Abu Dávúd: Az étkezés szabályai. hogy az édességek elkészítéséhez rengeteg mézet és magvat használnak (pisztácia. Országonként változik azonban. szezámmag). azzal ami. Ezzel szemben vannak olyan muzulmán országok. a disznóhús és aminek (a levágásakor) máshoz fohászkodnak. Teljesen változó a köret mennyisége és milyensége.

se kevesebben apja örökségéb l. 5. A muzulmán vagyonának egy harmadáról végrendelkezhet. így a ceremóniát és a szükséges kellékeket. de szeretik a f szernövények (vanília. esetleg egy adag szépen csomagolt pirospaprikát. A törvényes örökösöknek nincs szükségük rá. Az ezek után fennmaradt vagyonból van lehet ség az elhunyt adósságainak kifizetésére.A hagyaték (345-346. amelyben vagyona egy részér l saját belátása szerint rendelkezhet. a szül k és a gyermekek az els k az öröklési ranglétrán. nagybácsik és unokatestvérek.Joggyakorlat . A végrendeletben éppen ezért csak olyan személyek lehetnek a kedvezményezettek. A feleség gyakran el se jön. Ezen kívül még nagyon kedveltek az illatos holmik. Ha a vagyon nem elég a hitelez k minden követeléseinek fedezésére. a mósusz és a rózsa illat. a kámfor. A testvérek és a távolabbi rokonok. A megboldogult vagyonának mindenek el tt a temetési eljárást kell fedeznie. mint id sebb vagy fiatalabb fivérei. Budapest (2006) 77 37 . akik egyébként semmit nem örökölnének az elhunyt vagyonából. A vallási törvények rendelkeznek a közösség elhalálozott tagjainak tulajdonáról. grépfruit) illatát is. hogy az elhunyt végrendeletében említse ket. számunkra már giccses ajándékok. A végrendelet végrehajtására csak ezután kerül sor. ha nincsenek a megboldogultnak közelebbi családtagjai. Az elhunyt jogait és javait el re meghatározott arányok szerint osztják el a közeli. A legkedveltebb illat a tömjén. A különböz ízesítés cukrok is nagy szeretetnek örvendenek kellemes ízük és illatuk miatt. Az azonos szint családtagok azonos részt kapnak az örökségb l. vehetünk például egy gravírozott tollat illatosított patronnal. csak abban az esetben örökölnek. mivel automatikusan a vallási szabályok által meghatározott részét öröklik az elhunyt vagyonának. nekik mindenféleképpen részesülniük kell az örökségb l. ami mentolos hatása miatt biztosan mindenkinek ízleni fog. így például egyik fiú se kaphat se többet. oldal). az ámbra.77 A férj vagy a feleség. mint például a nagynénik.Öröklés jog . akkor az összes fennálló adósságot ugyanakkora arányban kell csökkenteni. ajándékot küldeni neki.2. A keleti kultúrában kedveltek a díszes. Ha azonban könnyen szeretnénk megoldani ezt a kérdést. így ha valami komolyabb ajándékkal akarunk kedveskedni. másfel l az egyénnek lehet sége van végrendelet írására. ha veszünk egy nagydoboz különleges édességet.nem vihetünk egy üveg kiváló vörösbort vendéglátónknak és egy nagy csokor virágot a házi asszonynak. ÖRÖKLÉS – A N K ÖRÖKRÉSZE Az iszlám szabályai többek között tartalmazzák az örökléssel kapcsolatos jogokat is. ánizs) és citrusok (citrom. a maradék kétharmad pedig a családtagjait illeti. a mirha. narancs. Gondolat Kiadó. Jany János: Klasszikus Iszlám jog . és illetlenség holléte felöl érdekl dni. illetve távoli hozzátartozók között. 1. ha férfi vendégek vannak a lakásban. Alapelvek . elég. Létezik egyfel l a személy vagyonának a törvények által kötelez en el írt arányban történ felosztása. Az Iszlámban kétféle mód van az elhunyt családtag vagyonának elosztására. Nagy sikert arathatunk pár zacskónyi ízlésesen újracsomagolt „Negro”-val.

A n ez esetben is a felét örökli annak. amit a férje örökölne utána. akkor a teljes vagyon felét kapja meg. Az örökségb l a nem muszlimokon kívül kizáródnak még azok a személyek is. Ha pedig nincsen fivére.79 A Korán sorai pontosan meghatározzák. 19:25) 78 79 38 . abból részesül felesége. amit hátrahagynak a szül k.Héritage et testaments.html (2007. A feleséget viszont a férje vagyonának egynegyede illeti meg. Ha viszont a n örököl. így végtelen számú megoldás képzelhet el a vagyonfelosztásra. akkor. A férj viszont még halála el tt végrendeletében vagy halálos ágyán feleségének illetve más közeli nem muszlim rokonainak adományozhatja vagyona egy részét. „Titeket illet a fele annak. amit igazságosan kell elosztaniuk egymás között. Ha van gyermekük. A leánygyermek ennek megfelel en csak a felét örökli szülei után annak. Forrás: http://www. Még a férj felesége. A férj felesége vagyonának felét örökli. ha az asszony gyermek nélkül halna meg. míg a férfi felesége vagyonának egy negyedét örökli. Az egyes családtagok által örökölhet vagyon pontos nagyságának meghatározása viszont néha csak rendkívül összetett matematikai képlettel fejezhet ki.). az a családi vagyon részét képezi. nyolcadok stb. senkivel nem köteles megosztani. Tehát a n férje vagyonának egy nyolcadát.18. akkor a leányok a szül i vagyon kétharmadát öröklik. Mindez az általuk 4:33 Muhammad Hamidullâh: Introduction au systeme économique islamique . Ha egy férfi örököl. amit fivére kap.org/spip/article1326. hogy melyik rokonnak pontosan mekkora rész jár az örökségb l. és az így megnevezett örökösöknek meg kell kapniuk a haldokló által rájuk hagyott javakat.islamophile. Adjátok ki nekik az részüket!”78 A Próféta eltörölte a más vallású rokonok öröklési jogát. Ha azonban az elhunyt házastárs gyermeket hagy maga után. s azok. akik (jogosultak arra az örökségre). de vannak leánytestvérei. Ez a fajta öröklési mód érvényesnek számít. Ha nincsen fivére. vagy más közeli hozzátartozói sem örökölhetnek automatikusan semmit. amit a velük azonos szinten elhelyezked férfi rokonoknak jár. gyermekei és a többi általa támogatott n i családtag is. a közeli rokonok. akik esetleg részt vettek az örökhagyó meggyilkolásában.„Mindenkinek kijelöltünk olyan (távolabbi) vérrokonokat (mawali). Az alapelvek szerint megállapítható. A házastárs öröklési joga az els helyen áll. akikkel sküvel pecsételt kötés f z össze benneteket. hogy a n k általában a felét öröklik annak. Az örökösök számának és rokoni kapcsolatának függvényében a különböz esetekben ugyanis mindig más és más hányadok kombinációjával kell dolgozni (felek. amit feleségeitek örökül hagytak. az teljes egészében a saját vagyonának részét képezi. Ennek a kialakulása arra az egykori társadalmi környezetre vezethet vissza. A házastársat senki nem zárhatja ki az t megillet örökségb l. valamint nem jár rész a hagyatékból a rabszolgáknak sem. ha nem muzulmánok. negyedek.10. és se zárhat ki senkit. Kizárólag a férjet vagy a feleséget megillet rész kifizetése után lehet kiadni a többi családtag örökségét is. ha nincs nekik gyermekük. amelyben a férfiaknak kell gondoskodnia az ellátás nélkül maradt n i rokonokról is. akkor ez az örökség a felére csökken mind a férfi mind a n esetében. harmadok. akkor hagyatékuk egynegyede illet meg benneteket.

akkor pedig a vagyon egy harmada illeti meg édesanyját. és ezzel a nagyapa kizáródik az öröklésb l. (mégpedig) kett nél több. (Mindez) az (örökhagyótól) meghagyott (egyéb) hagyatkozás. utána a szül k. A szül k például ugyanakkora részt örökölnek gyermekük vagyonából. Budapest (2006) 83 4:176 80 81 39 . akkor elhunyt testvérük vagyonának két harmadát igazságosan kell elosztaniuk. A leányt testvére vagyonának fele illeti meg. A koráni örökösök . amit (fivére) hátrahagyott. mint az azonos rokoni kapcsolatokkal bíró férfi. A közelebbi rokonok kizárják a távolabbi rokonokat az öröklésb l.relatív kizárás. amennyiben nincs olyan rokon. Ha van gyermeketek. akkor apja örököl utána.”81 A közeli rokonok között pontosan meghatározott öröklési sorrend alakult ki. Ha pedig nincsen gyermeke. Ha csak n k vannak. Így például. aki kizárná t az örökségb l (például gyermek). ha nincs gyermeketek. aki kizárná ket a hagyatékból. amikor a n ugyanannyit vagy még többet is örököl. függetlenül attól.82 A leánytestvér ugyanannyit örököl fivére után. azaz a testvérek. Ha viszont több leánytestvér örököl. majd az oldalági rokonok. akkor a fiának jár az örökség. „Allah felvilágosítást ad nektek az oldalági rokonságról (kalala). ha az elhunytnak nincs más rokona.”80 Megfigyelhet néhány kivétel is. ha az (örökhagyónak) gyermeke van.Öröklés jog . akkor a férfiaknak a leányok örökségének kétszeresét kell megkapniuk. Ha viszont a nagyapa hal meg. vagy (valami t terhel ) adósság (kifizetése) után. kinek-kinek egy hatod rész jár az örökségb l. amit (fivérük) hátrahagyott. Ha egy férfi meghal. akkor a kétharmada illeti meg ket annak. n k is. ha (csak) egy (n ) marad. El ször örökölnek a gyermekek. vagy (valami ket terhel ) adósság (kifizetése) után. A szül knek pedig. hogy ha több testvér örököl az elhunyt után. akkor a fele illeti meg t annak. Ha (különböz nem ) testvérek (örökölnek). akkor a hagyatékotok egy nyolcada jár nekik. és az unokája kimarad az örökség felosztásából. férfiak is. Ha két n vér van. akkor a hagyaték kétharmad része illeti meg ket. ha nincs néki gyermeke. hogy az apáról vagy az anyáról beszélünk. és nincs gyermeke.meghagyott (egyéb) hagyatkozás. (Mindez) az általatok meghagyott (egyéb hagyatkozás. oldal) Gondolat Kiadó. Ha az elhunytnak nincs gyermeke. akkor a férfit két n osztályrésze illeti meg. mint amennyi két leánygyermek része. ha elhunyt gyermekét l van unokája. 2.”83 A féltestvérek is örökölhetnek az elhalálozott családtag után. ha meghal egy gyermek. mint a fiútestvérek leánytestvérük elhalálozása esetén. és van egy n vére. Itt is igaz az az alapszabály. vagy (valami benneteket terhel ) adósság (kifizetése) után. (348. És (fordítva) a (fivér is) örököl t le. A szül anya gyermeke vagyonának egy hatodára jogosult.Joggyakorlat . akkor a fele.2. A feleségeiteknek pedig a ti hagyatékotok egynegyede jár. s a két szül je örököl utána. Ennek az öröklésnek azonban nagyon 4:12 4:11 82 Jany János: Klasszikus Iszlám jog . „Gyermekeitekre vonatkozóan Allah (ekképpen) rendelkezik: A fiúgyermeket (az örökség elosztásakor) annyi illeti meg. akkor az anyját egyharmad rész illeti meg.

Habár az iszlám világban engedélyezett a válás. mivel a közeli felmen . „Ha féltek. lemen rokonok és az édestestvérek is kizárják az öröklésb l a csupán anyai vagy apai ági testvéreket. akkor Allah megbékélést fog szorgalmazni közöttük. A válás kezdeményezése A válás kimondása sok esetben kizárólag a férj joga. Az asszony esetleg valamely családtagot is felkérheti. Forrás: http://www. Ha a férj állapotában azonban nem várt negatív irányú szellemi. és beszélje rá a férjét a válásra. testi vagy erkölcsi változás következne be. legfeljebb igyekszik a n nek a lehet legnagyobb elégtételt nyújtani a vallási törvények és a házassági szerz désben rögzített megállapodások alapján. ha valóban már minden más a kapcsolatuk megmentésére tett kísérlet kudarcba fullad. Ilyen például a férj hosszabb id re történ hirtelen elt nése vagy bebörtönzése. akkor (egyenl ) társakként osztozzanak az egyharmad részen. VÁLÁS. vagy (valami t terhel ) adósság (kifizetése) után. A leggyakrabban bevett szokás. esetleg a n t megillet tartásdíj megfizetésének hosszútávon történ visszatartása. amely a férje helyzetében bekövetkezett változások súlyosságával arányos. az ezzel él k száma rendkívül kevés. hogy az asszony lemond hozománya egy részér l.03 9:30) 84 85 40 .unifi. Ezért cserébe a férje beleegyezik a 4:12 4:35 86 Mohammed Amin Al-Midani: Le regard de l’Islam sur la famille. s ha az (örökhagyónak) egy fivére vagy egy n vére van (anyai részr l). A rokonok és jó barátok kötelesek közbenjárni. akkor pedig ezen a részen kell igazságosan megosztozniuk. (Ennek során) nem károsodhat senki!”84 6.86 A válás a férj és a feleség közös megállapodásával is megtörténhet. vagy egy n r l a hagyaték oldalági rokonságra száll. akkor az asszony bírósághoz is fordulhat.09. AZ EGYIK LEGELÍTÉLEND BB NYILATKOZAT A muzulmánok számára a válás az egyik legutálatosabb eszköz a házastársak között kialakult problémák megoldására. hogy a feleket kibékítsék. „Ha egy férfiról. A féltestvérek nemükt l függetlenül egy hatod részt kapnak az örökségb l. Van néhány eset.kicsi az esélye.1.”85 6. hogy váljon el t le. akkor küldjetek (hozzájuk) egy dönt bírót a (férj) családjából.it/fr/surveys/women/almidani. hogy szakításra kerül sor közöttük. A válást a férj helyett a bíróság azonban ilyen esetekben se mindig mondhatja ki. Ha többen vannak. Az Iszlám csak is kizárólag olyan esetben javasolja férj és a feleség végleges szétválasztását. (Mindez) az (örökhagyótól) meghagyott (egyéb) hagyatkozás. de ez általában a n számára nem el nyös feltételeket tartalmaz. akkor mindkett jüknek (az örökség) egy hatoda jár. hogy képviselje érdekeit. Ha (kett nél) többen vannak. egy (másik) dönt bírót a (feleség) családjából! Ha k ketten ki akarnak békülni.juragentium. A törvényes intézkedés során a n nek olyan kárpótlást kell megítélni. amelyben viszont az asszonynak egyértelm en joga van egy újabb házasság megkötéséhez. A feleség csupán javaslatot tehet férjének.htm (2007.

az érzelmi instabilitás. és felforgatná a család nyugodt légkörét. akit a házasság terhei a legjobban megviselnek.válásba. illetve a gyermekágyi vérzés megsz néséig. A válás kimondásával érvénybe lépnek a házassági szerz dés erre az esetre vonatkozó bekezdései. 6. mint a férfiak. hogy a n k sokkal könnyebben vesztik el józan ítél képességüket és hidegvérüket. akkor nem róható föl vétkükül. ha békés megegyezésre jutnak egymás között. a n mérgében azonnal követelhetné a válást. és sok esetben felesége tartásdíját is még hosszú ideig fizetnie kell. Ezzel szemben a férfinak nem jár semmi. Idda A házasság megsz nése után a feleség bizonyos ideig nem köthet újabb házasságot. hogy a születend gyermekek apját pontosan meg lehessen határozni. A feleség akár a házassági szerz désben is kikötheti. A férfit az így kialakult bizonytalan légkör viszont szörny kétségek közé taszíthatná. Az asszonyt.”87 Miért csak a férjnek van joga a válás kimondásához? A férj az. Megfigyelhet . Ha a szóban forgó asszony megözvegyülés útján maradt magára. „Ha egy asszonynak félnie kell attól. A feleséget 87 88 4:128 2:234 41 . akkor a várakozási id kicsivel több. aki viseli a családfenntartásának anyagi terheit. vagy (huzamosan) elhanyagolja t. Ezt a pár hónapot nevezzük idda-nak. hogy a férjéhez hasonlóan igényt tart a válás kezdeményezésének jogára. Ennek a várakozási id nek az egyik célja. Ha nagyobb vita alakul ki egy n és férje között valami jelentéktelen dolog miatt. A házassági szerz désben éppen ezért kikötik. hogy k legyenek férjük számára az egyetlen feleség. hogy férje rosszul bánik vele. „Akiket Allah elszólít közületek és feleségeket hagynak hátra. Tehát a férfi az. Az (emberi) lélek (azonban) hajlamos a kapzsiságra. akinek képvisel i a szerz dés megírásakor nyilván egy lehetséges szétválást is figyelembe vettek jókora kárpótlás illeti meg. pontosan gyermeke megszületéséig.2. hogy a n nek joga legyen a válás kimondásához. A férfi vállalja az erkölcsi felel sséget a közösség el tt gyermekei. felesége és háznépe tetteiért. A másik ok. amiért sokan ellenzik. azoknak (az asszonyoknak) várniuk kell négy hónapot és tíz napot!”88 Természetesen a várandós asszonyoknak még tovább kell várnia. Napjainkban a még poligámiát engedélyez országokban a n k egyre gyakrabban ragaszkodnak hozzá. és a n szabadon köthet újabb házasságot. Ezt persze kés bb lenyugodva visszavonhatná. hogy a férj újabb házassága esetén. aki megfizeti a hozományt (mahr). A békés megegyezés jobb (a viszálykodásnál). A férfiak sokkal jobban tudnak uralkodni az érzelmeiken. mint négy hónap az újabb esküv megkötése el tt. azonnali válási jogukkal élni kívánnak.

ameddig világra hozzák a terhüket. nem is festhetik magukat. akár válás útján maradt egyedül. Nem szabad eltitkolniuk azt. Ha ez alatt a pár hónap alatt a férj elhalálozik. nem szépségápolásért. színes ruhákat. …”93 6. „Ha elváltatok asszonyaitoktól és ( k kiszabott várakozási) idejüket elérték.90 „Akiket Allah elszólít közületek és feleségeket hagynak hátra. A válás formái 65:4 La retraité légale de la femme veuve ou répudiée. A házat. A férjeiket illeti meg a leginkább az. és a házasságba bevitt vagyonából se tarthat meg semmit. Ez esetben azért van még fontosabb szerepe a várakozási id pontos meghatározásának. amelyben férjük halála után még legalább egy évig joguk van tartózkodni. „Akik visel sek.htm (2007. és illatszert se használhatnak. akkor vagy tartsátok meg ket a megfelel módon. hogy mégis megtartja t. mert amíg az le nem jár. ha csak nem áll szándékában a n visszafogadása. Nem hordhatnak ékszereket. ha hisznek Allahban és a Végs Napban. „Az elvált asszonyoknak háromhavi tisztulást kell kivárniuk. hogy ekkor visszafogadják ket. terhessége alatt megilleti az eltartás. akkor az elvált feleség ugyanúgy örököl. ha csak nem hoz olyan döntést.3. amit Allah (az el z házasság gyümölcseként) a méhükben teremtett. amelyet eddig kapott férjét l. Ez alatt az id alatt ugyanúgy fizeti a tartásdíjat. vagy bocsássátok el ket megfelel en! Ne tartsátok vissza ket kényszerrel. Az asszonyt nem akadályozhatja meg ezek után újabb házassága megkötésében. akkor meg kell neki adnia a házassági szerz désben válás esetére foglalt juttatásokat.02 19:51) 91 2:240 92 2:228 93 2:231 89 90 42 . Tehát els bbséget élvez a többi férfival szemben. Az elvált asszonyt volt férjük rendszerint minél el bb igyekszik elküldeni apjukhoz vagy valamely férfi rokonukhoz. mint a házasság el z hónapjaiban. férjének jogában áll visszafogadni volt feleségét. akiknek szándékában áll házasságot kötni elvált feleségével. csak különös esetekben hagyhatják el.akár megözvegyülés. mintha még érvényes lenne a házasság.11.org/idda. díszeket. Ha a feleségre nem tart igényt.aceiweb. A rituális mosdást is kizárólag tisztálkodás céljából alkalmazhatják. ha k ki akarnak békülni …”92 A férjnek a várakozási id leteltével végleg le kell mondania volt feleségér l. azoknak a megszabott (várakozási) idejük annyi legyen. azoknak kötelességük feleségük ellátásáról egy évre szólóan hagyatkozniuk (lakhelyükr l való) el zésük nélkül!”91 Az elvált asszony várakozási ideje körülbelül három hónap.”89 Az özvegyasszonyoknak rendesen meg kell tartaniuk a gyászt. Forrás: http://www.

hogy a három hónapos várakozási id alatt mindenegyes ciklusban kimondja a válást. Mások szerint ez a cselekedet csak az idda meghosszabbítását vonja maga után. hogy feleségét vissza szeretné venni magához. és teljes mértékben férje jóindulatára volt bízva.1.Joggyakorlat .islamophile. és újra elvehette.html (2007. ami sokkal drasztikusabb.11.94 „Ti hív k! A bor. ha a férfi a várakozási id alatt feleségével újra házaséletet kezd vagy közeledik felé. akkor a várakozási id szak leteltével az asszony szabaddá válik. vagy felindultságból kimondott válás nem érvényes. Gondolat Kiadó. a nyilakkal történ sorshúzás (azlam) a Sátán förtelmes m ve. Ha azonban a n újra férjhez megy. oldal). A taláq al-bid a még ennél is gyorsabb eljárást biztosít a felek számára.02. mégis elitélend a hív k szemében a n nek ez a fajta hirtelen és visszavonhatatlan eltaszítása. Kerüljétek azt!”95 A férj azt is megteheti. és megmarad az újraházasodás lehet sége. Az Iszlám szabályai szerint egy férfi háromszor válhat el ugyanattól az asszonytól.2. Ennek keretében a férfi egymás után. hogy csökkentse a válások számát. amíg férjhez nem megy valaki máshoz. (334. mivel a válást egyértelm en vissza kell vonni. A válás kimondása a férj által . A harmadik válás kimondásával az asszonyt végleg el kell bocsátania. Budapest (2006) 43 . hogy hányszor taszítja el magától. Csak a nagykorú. mivel azt már nem teheti érvénytelenné semmilyen módon.taláq al-bid’a. Egyesek szerint. aki harmadízben is kimondta a válást. Ez a gyakorlat azonban állandó bizonytalanságban tartotta az asszonyt. Mohamed próféta minden erejével azon volt. Forrás: http://www.org/spip/article220. Ha a férj nem jelzi. A második esetben viszont már ciklusonként egyszer jelzi elhatározását. majd visszavonja. akkor nem követ el egyikük sem b nt. „Ha a férfi (a feleségét l harmadszor) elválik. és szintén több formája létezik. Ez esetben a férj egyszer jelenti ki válási szándékát. a harmadik válás után már nem veheti el újra volt feleségét. mert ez esetben a várakozási id végére a n t l végérvényesen megválik férje. hogy mi számit a válás visszavonásának. ez alatt az id szak alatt. akkor visszatérhet korábbi férjéhez. 10:15) 95 5:90 96 2:230 97Jany János: Klasszikus iszlám jog . az visszavonásnak számít. Az ittas állapotban. az áldozati kövek (ansab). ha újra visszatérnek egymáshoz …”96 Az els esetben három ciklus alatt a férj csak egyszer mondja ki válási szándékát. Az Iszlám el tti id ben a férfi számára nem volt korlátozva a válások és házasságok száma. és új férjét l is elválik. A legelfogadottabb válási gyakorlat a taláq al-sunna. józan ítél képesség férfi által kimondott válás az érvényes. amit a megfelel várakozási id szak követ. akár egy mondatban is kimondhatja háromszor az ”elválok” szót. Ugyanattól a n t l számtalanszor elválhatott.4. 94Introduction aux sourates du Coran (At-taláq).A házasságkötéshez hasonlóan a válás is nagyon egyszer folyamat. akkor az asszony (mint feleség) tilos a számára.97 Vita tárgyát képezi. a szerencsejátjék (maysir). Ha az elválik t le. Ez az eljárás jogilag ugyan a legtöbb országban elfogadott.

Ha (e négy hónap során) esküjüket semmisnek tekintik. vagy váljatok el t lük megfelel en. és tegyetek tanúságot Allah színe el tt!”98 (65:2) A válás egyik kevésbé használt változata az ila’. akik megesküdtek. egyre nagyobb számban vándorolnak ki a fiatal muszlimok ezekb l az országokból. A kivándorlók f bb célországai vagy az olajtermelésb l meggazdagodott más arab országok vagy a nyugat európai országok és az Amerikai Egyesült Államok. ZÁRSZÓ A muzulmán országok nagy részében már évek óta megfigyelhet a stagnáló vagy növekv munkanélküliség.akkor Allah megbocsátó. Ezért jobb jöv t remélve. hogy feleségét l elválhasson. négy hónapig kell várakozniuk. Ez esetben a férj négy hónapig távol tartja magát feleségét l. nem veheti t újra feleségül.”100 Ha a férj házasságtörésre hivatkozik. ezért ilyen esetben feltételezhetjük. amely egyes magyarázatok szerint megfelel a válásnak. Éppen ezért. és akár az asszony megkövezésével is végz dhet.99 „Azoknak (a házasembereknek). akkor vagy tartsátok meg ket megfelel módon. hogy „Ha az (asszonyok) elérték a kiszabott (várakozási) idejüket. . És kérjetek föl magatok közül két igazságosságáról ismert tanút tanúságtételre. Más nézetek szerint csak elég indokot szolgáltat rá. (335. mivel valószín leg nem bánna jól feleségével. oldal). ha a n ártatlannak bizonyul az eljárás végén.Joggyakorlat . Az arab országok átlagos munkanélküliségi rátája jelenleg 15%-ra tehet . A válás kimondása a férj által – ila’.1. leteltével egyértelm en kell arról nyilatkoznia. és könyörületes. Gondolat Kiadó. hogy tartózkodnak a feleségükt l.4. Európában els sorban 65:2 Jany János: Klasszikus iszlám jog . hogy végleg elválhasson az asszonytól. Mivel a házasságtörés igen súlyos vétség. hogy a férfi már egyáltalán nem érez szeretetet az adott n iránt.A férfinak a várakozási id megtartja-e mégis feleségét. akkor nem veheti vissza t a per után. Budapest (2006) 100 2:226 98 99 44 .2.

Az újonnan bevándorló muszlimok száma jóval alacsonyabb.Franciaország. Németország. már jóval kisebb. Az asszimiláció ezekben a keleti országokban nem okoz akkora problémát. Forrás: http://education. Az iszlám. amelyeknek csak egy része került megemlítésre írásomban. Az európai szabályokhoz nehezen alkalmazkodó muzulmánok számának folyamatos növekedése pedig egyre komolyabb kihívásokat jelent mind a német. Ezek ismerete nélkül azonban esélyünk sincs. ezáltal azokhoz megfelel en tudjunk alkalmazkodni. Anglia.20.fr/islam/08enseignants/pdf/islam_dans_le_monde. hogy megértsük a muzulmánok gondolkodásmódját és szokásait. A kiváló üzleti érzékkel megáldott arab fiatalok pedig könnyen érvényesülnek Európa és a világ fontosabb kereskedelmi kapcsolataiban. hogy egy váratlan helyzetben megfelel en viselkedjünk. Az iszlám rengeteg elméleti és gyakorlati tudnivalót tartalmaz. étteremvezet k és akármilyen más bolt vezet i vagy tulajdonosai. IRODALOMJEGYZÉK Internetes források: Abdur-Rahman A. A 3. Spanyolország. f leg Albánia.php?article=sex#_Ref141586768 L’Islam dans le monde aujourd’hui. pénzváltók. ingatlankeresked k.10. vagy akár egy jelent s ügyfél esetleg befektet i kör elvesztéséhez is. A harmonikus együttm ködéshez elengedhetetlen. A harmadik legtöbb muzulmán vendégmunkást fogadó európai ország Anglia.iszlam. Bosznia és Bulgária területén.101 A kelet-európai országokban az iszlám vallás jelenléte nagy részben a régmúlt évszázadok ottomán megszállásaira vezethet vissza. Németországban a 3 millió muzulmán vendégmunkásból legalább 2 millió a török nemzetiség . mint láttuk egyre nagyobb teret hódít magának világszerte. mint banki alkalmazottak.5-4 millió muzulmán bevándorlónak köszönhet en Franciaországban már az Iszlám a második legnagyobb vallás. A muzulmánok száma egész Nyugat-Európában mintegy 7-10 millióra tehet .france5. a többi országba érkez emigránsok száma ezekhez az államokhoz képest. Számottev muzulmán közösség els sorban a Balkánon található.pdf (2007. Ez pedig könnyen az üzletkötés meghiúsulásához vezethet.net/main. Al-Sheha: Islamic Perspective of Sex (Szex az Iszlám néz pontjából) Fordította: Abdulrahman Daróczi Viktor http://www. mind a francia állam számára. 21:30) 101 45 . a meglév iszlám közösségek és az eltér vallású állampolgárok pedig már megfelel en alkalmazkodtak egymáshoz. Hollandia és Belgium fogad nagyszámban muszlim bevándorlókat. mint nyugaton. Jelent s karriert futnak be a kereskedelem különböz területein.

php?id=185 Guide sur femme.mpfef.com/henna2.terebess.islamophile.Hans-Heinrick Reckeweg: Sertéshús és egészség http://www.html Mohammed Amin Al-Midani: Le regard de l Islam sur la famille (Család az Iszlámban) http://www.htm L’Islam dans le monde aujourd’hui (Az Iszlám a mai világban) http://education.hu/keletkultinfo/lexikon/koran.gov.htm Muhammad Hamidullâh: Introduction au systeme économique islamique .gif Terebess Ázsia Lexikon: Korán http://www.it/fr/surveys/women/almidani.html La retraité légale de la femme veuve ou répudiée (Az özvegy vagy az elvált asszony törvényes várakozási ideje) http://www.maison-islam.hu/cikkek/tel-s-mreg-az-asztalunkon Henna http://www.france5.pdf Dr.adherents.bleublog.denesotto.monmaghreb.org/spip/article1326. famille et Islam (Útmutatás a n kr l és a családról az Iszlámban) http://www.fr/islam/08enseignants/pdf/islam_dans_le_monde.islamophile. old.ml/Guide_sur_Femme_Famille_Islam.html Felhasznált irodalom: A házastársak közötti együttm ködés és párbeszéd A gondolat.org/idda.Ambrus Attiláné Dr.ch/files/images/2007/4/mob90_1177930666.html Petit lexique des différents voiles islamiques (Kis lexikon a különböz iszlám fátylakról) http://lebleu. szám (2001. második évfolyam 1.org/spip/article220.over-blog.htm Introduction aux sourates du Coran (At-taláq) (Bevezetés a Korán szúráiba) http://www.juragentium. április) 25-26.Héritage et testaments (Bevezetés az iszlám gazdasági rendszerbe Öröklés és végrendelet) http://www.unifi.com/article.hu/publikaciok/text/vilagdis.htm Droits et devoirs du mari et de l'épouse en Islam (A férj és a feleség jogai és kötelességei az Iszlámban) http://www.pdf L’Islam valorise la mere () http://abdelhay.com/article-476763-6.com/Religions_By_Adherents. 46 .aceiweb. Kéri Katalin: A világ díszei Gyermekszemlélet. gyermekkor a középkori iszlám világban http://kerikata.html Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents (A világ legnagyobb vallásainak rangsora követ ik száma szerint) http://www.

Goldziher Ignác: Az Iszlám Magvet könyvkiadó. Anwar Zsuzsa: N k az iszlám. január) 34.Abu Dávúd: Az étkezés szabályai Új gondolat. április) 27. második évfolyam 1. július) 39. április) 38. Abdu-l-’Adzím ibn Badawíj: Az ima és minden. július) 40. szám (2004. január) 35. rész) Új gondolat. negyedik évfolyam 8. old. karcsú ciprusok N k a középkori iszlámban Terebess kiadó. rész) Új godolat.Kiss Enik : Az Iszlám Magyarországon és Közel-Keleten MTA Politikai Tudományok Intézete. a keresztény és a zsidó vallásban (7. rész) A gondolat. Kinan Mohamed: A sziwak Új gondolat. rész) A gondolat. ami vele kapcsolatos Fordította: Karasszon Attila. második évfolyam 2. szám (2001. Budapest (2003) Kéri Katalin: Nevelés ügy a középkori iszlámban Iskolakultúra kiadó. második évfolyam 2. rész) Új gondolat. old. a keresztény és a zsidó vallásban (2. második évfolyam 1. Pécs (2002) Dr. szám (2003. old. old. old. második évfolyam 3. december) 34. szám (2004. Budapest (2006) Kéri Katalin: Holdarcú. augusztus) 29. Korán (Simon Róbert magyarázatával) Helikon kiadó (1987) Mohamed Al-Ghamqi: A beilleszkedés és a beolvadástól való félelem között A gondolat. július) 46. a keresztény és a zsidó vallásban (7. szám (2004. 10. szám (2004. második évfolyam 1. Budapest (2002) Anwar Zsuzsa: N k az iszlám.Csiszár Anita . szám (2004. szám (2001. szám (2004. old. második évfolyam 2. Budapest (1980) Jany János: Klasszikus iszlám jog Gondolat Kiadó. a keresztény és a zsidó vallásban (6. Anwar Zsuzsa: N k az iszlám. Anwar Zsuzsa: N k az iszlám. Budapest (2001) An-nawawij: Negyven hagyomány Palatinus kiadó (1998) Anwar Aimen . második évfolyam 2. a keresztény és a zsidó vallásban (4. Anwar Zsuzsa: N k az iszlám. old. A jó muszlim feleség tulajdonságai Új gondolat. old. old. 47 .

szám (2004. december) 12-13. szám (2004. Jean: A fátyol mögött Gabo Könyvkiadó (2000) Schunk Áisa: Viselkedési szabályok n knek Új gondolat. old. Sejk Mohamed Abdelhalim Hamid: Hogyan tedd boldoggá feleséged Új gondolat. második évfolyam 1. szám (2001. old. szám (2003. április) 38. szám (2004. december) 36-37. második évfolyam 1. Muszlimok Európában Új gondolat. szám (2004. második évfolyam 1. január) 37. Tefszír: A szül k tisztelete A gondolat. második évfolyam 3. Sherif Mohamed: Jótanács férjeknek Új gondolat. április) 29. old. Williaman Montgomery Watt: Az iszlám rövid története Akkord kiadó (2000) 48 . negyedik évfolyam 8. második évfolyam 3. január) 34. old. Sasson.Musa Ibrahim: A házastársak közötti jó viszony m vészete A gondolat. old. old.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful