MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Universitatea Româno–Americană Facultatea de Informatică Managerială Bd. Expoziţiei, nr. 1B, Sector 1, Bucureşti, cod 012101, România Telefon: +4-0725.120.140 Fax: + 40-21-318.35.66 Web: www.rau.ro

Romanian American University Faculty of Computer Science for Business Management 1 B Expoziţiei Bd., sector 1, Bucharest, 012101, Romania Telefon: +4-0725.120.140 Fax: + 40-21-318.35.66 Web: www.rau.ro

GHID DE ELABORARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ

2011-2012

1

I. ALEGEREA TEMEI PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ 1. Despre Examenul de licenţă La finalizarea studiilor universitare de licenţă, ciclul de 3 ani, studenţii susţin examenul de licenţă, prin care trebuie să demonstreze gradul de însuşire şi aprofundare a cunoştinţelor teoretice ce definesc specializarea în domeniul informaticii economice, dar şi capacitatea de a le folosi în soluţionarea unor probleme concrete din cadrul societăţilor comerciale, abilitatea de a proiecta şi realiza practic un produs software care să răspundă unor cerinţe reale, formulate de absolvent împreună cu coordonatorul ştiinţific al lucrării de licentă. Examenul de licenţă constituie deci actul final al studiilor universitare de licenţă. Examenul de licenţă organizat de Facultatea de Informatică Managerială cuprinde, conform metodologiei aprobate de Senatul Universităţii Româno – Americane, două probe şi anume:   Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de Specialitate – examen scris; Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă elaborată de absolvent.

Lucrarea de licenţă este realizată de absolvent sub îndrumarea unui cadru didactic, pentru o temă aleasă din lista temelor orientative (vezi “Teme propuse pentru lucrarea de licență”) şi acceptată de coordonatorul ştiinţific. Ea va fi susţinută în faţa unei comisii de licenţă, formată din 3 membri si un secretar. Lucrarea de licenţă este o lucrare scrisă, de anvergură, realizată de absolvent cu un scop precis şi pe baza unui plan prestabilit şi riguros, conform unei structuri cadru (vezi “Conţinutul cadru al lucrării de licenţă”). Ea trebuie să conţină, în mod obligatoriu, un produs software realizat pentru tematica respectivă, într-un limbaj de programare ales de absolvent. Cererea prin care se solicită aprobarea temei şi a coordonatorului lucrării de licenţă va fi avizată de coordonatorul ştiinţific ales şi va fi aprobată de decanul facultăţii. Lucrarea de licenţă nu trebuie privită ca un act formal necesar încheierii studiilor universitare, ci ca o încununare a întregii activităţi de instruire desfăşurată de absolvent. Lucrarea de licenţă are un caracter aplicativ, prezintă şi rezolvă din punctul de vedere al specialistului în informatică, o problemă reală de evidenţă economică, propunând soluţii de proiectare, realizare, dezvoltare şi implementare a unui produs software. Programul trebuie realizat conform metodologiilor studiate, fiind evaluat din punct de vedere al eficienţei economice, al posibilităţilor de exploatare curentă şi de dezvoltare ulterioară. Toate acestea dau măsura, în cel mai înalt grad, a calităţii şi nivelului pregătirii teoretice şi aplicative de specialitate a studentului, a probităţii lui profesionale. Pornind de la probleme reale, specifice domeniului de evidenţă economică şi bazându-se pe pregătirea ştiinţifică anterioară, absolventul analizează situaţia existentă şi cerinţele beneficiarului, formulează probleme, identifică oportunităţi, concepe şi proiectează strategii de prelucrare automată a datelor şi verifică veridicitatea lor. Mai mult, prin competenţele de economist, absolventul estimează costurile investiţiei aferente platformei hardware şi software pe care o proiectează şi o propune, calculează eficienţa economică a acesteia. Scopul lucrării de licenţă este de a pune în evidenţă cunoştinţele 2

Astfel. pentru a conduce la o soluţie corectă şi la o realizare de succes a lucrării de licenţă. astfel. Alegerea temei pentru lucrarea de licenţă Alegerea temei pentru lucrarea de licenţă presupune mai întâi alegerea unei firme reale. 3 . în acord cu personalitatea. deprinderile practice. ce va fi investigat pentru informatizare. 2. în ambele situaţii tema trebuie să fie în concordanţă cu specializarea de Informatică Economică. la sugestia cadrului didactic coordonator sau la cererea expresă a anumitor agenţi economici sau instituţii . sau poate propune o temă pentru care studentul manifestă un interes deosebit sau pe care o cunoaşte din practica sa la un loc de muncă. pentru că implică o anumită cunoaştere a domeniului ales şi a problemelor concrete ce se pot ridica în decursul cercetării şi studiului. pentru prelucrarea automată a datelor pe o platformă hardware şi/sau software ce va fi propusă de absolvent. menită să-i ofere acestuia o experienţă reală suplimentară. fiind un atestat al performanţelor dobândite de absolvent în anii pregătirii universitare. discernământul. un prilej de completare şi desăvârşire profesională a absolventului. a posibilităţilor practice de a utiliza tehnologii informatice adecvate şi bine stăpânite de absolvent. inventivitatea şi creativitatea. scopurile. după o documentare sumară cu caracter exploratoriu. De aceea. posibilităţile de documentare şi aptitudinile fiecăruia. Procesul efectiv de alegere a temei lucrării de licenţă este propriu fiecărei persoane. a unui domeniu sau sector de activitate din cadrul acesteia. lucrarea de licenţă constituie. segmentul de activitate pentru care optează autorul şi problemele alese pentru soluţionare din punct de vedere informatic ar trebui să vizeze activităţi cu perspective de dezvoltare. alegerea temei lucrării de licenţă poate fi făcută personal de către autor. absolventului. delimitarea. să aibă la bază un minimum de informaţie asupra specificului domeniului sau problematicii abordate. a segmentului de activitate de care absolventul consideră că este atras şi pe care îl poate aborda cu cele mai bune rezultate. în care absolventul se va putea integra şi lucra. la încheierea cercetării şi proiectării realizate de acesta.acumulate. opţiunea autorului trebuie să aibă o bună motivaţie. ca obiect de studiu. în cadrul domeniului ales. O etapă foarte importantă în realizarea lucrării de licenţă o constituie alegerea temei. Însemnătatea „primului pas” pentru munca de elaborare a lucrării de licenţă impune respectarea riguroasă a următoarelor reguli: a) b) c) domeniul ales spre cercetare să aibă o strânsă legătură cu specializarea absolventului. d) e) absolventul ar trebui să fie sigur de existenţa surselor şi posibilităţilor practice de documentare şi informare în domeniul şi la firma aleasă. acesta poate alege o temă din lista cu teme orientative (vezi lista “Teme propuse pentru lucrarea de licenţă“).

în cunoştinţă de cauză. abilităţi de modelare. Alegerea coordonatorului ştiinţific al lucrării de licenţă În primul rând este ales coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă şi apoi. care mai au locuri libere pentru coordonarea de lucrări de licenţă. aptitudini de cercetare. Studenţii care nu depun cererile de opţiune până la termenul stabilit vor fi repartizaţi din oficiu la alte cadre didactice.domeniul disciplinei agreate sau însuşite într-o mai mare măsură în perioada studiilor universitare.. acesta semnând referatul şi documentele oficiale. cererile suplimentare vor fi repartizate altor cadre didactice.înclinaţii deosebite pentru o anumită problematică studiată în anii de studiu. putem aprecia că o alegere bună ar trebui să ţină seama de următoarele aspecte: . analiză. În cazul în care se completează numărul stabilit pentru un anumit profesor coordonator. Cererile de îndrumare sunt aprobate în ordinea depunerii lor la secretara de an din cadrul secretariatului facultăţii. la care se adaugă criterii personale. următoarele criterii: . Lucrările de licenţă pot fi coordonate numai de cadre didactice care au titlul didactic de lector. OBS: Opţiunea studentului pentru tema lucrării de licenţă se face la sfârşitul anului II (20 mai) şi se aduce la cunoştinţa decanului printr-o cerere în care solicită aprobarea temei şi a coordonatorului dorit. In cazul asistenţilor cu drept de îndrumare. întocmirea referatului şi stabilirea notei se va face numai în urma consultării directe a profesorului coordonator. care sunt cele mai importante şi interesante aspecte care să fie abordate în lucrarea de licenţă.modul.experienţele anterioare de colaborare cu cadrele didactice în cadrul cercurilor ştiinţifice.documentare uşor accesibilă. împreună şi în consens cu acesta. gradul şi profunzimea comunicării pe care absolventul a realizat-o în perioada anilor de studiu (sau intuieşte că o poate realiza) cu cadrul didactic coordonator.Sunt recomandate. de imaginaţie etc. Coordonatorul poate sugera acea temă pentru care asigură maximum de asistenţă şi. OBS: Fiecare cadru didactic are alocat un număr de lucrări de licenţă ce pot fi coordonate. . este aleasă tema. 4 . deci poate sugera un titlu specific care să personalizeze lucrarea. astfel încât să-şi poată exprima liber opiniile personale în domeniul abordat în cadrul lucrării de licenţă. pentru a facilita alegerea temei lucrării de licenţă. 3. specifice sau chiar conjuncturale. Fără a stabili criterii riguroase pentru alegerea coordonatorului lucrării de licenţă. planul. evaluarea finală a lucrării. . . Asistentul universitar care este doctorand sau doctor în domeniul de referinţă poate îndruma lucrări de licenţă numai sub coordonarea unui profesor sau conferenţiar universitar. urmărirea muncii studentului. conferenţiar sau profesor universitar.

puncte de vedere existente în literatura de specialitate naţională şi internaţională. .un capitol despre entitatea luată în studiu ca bază de cercetare (scurt istoric. conducând în final la realizarea obiectivului stabilit prin tema aleasă pentru lucrarea de licenţă. nu în ultimul rând.4. În acest capitol o importanţă deosebită o prezintă studiul sistemului informaţional. este următorul: 5 . etc). propunerile şi soluţiile formulate. specifică domeniului abordat în lucrare. Planul lucrării de licenţă se întocmeşte împreună cu coordonatorul de lucrare. al căror titlu trebuie să concorde cu conţinutul lor şi să fie menţionate în cuprins. cu descrierea tuturor componentelor (intrări. care constă în proiectarea aplicaţiei sau sistemului informatic propus. analiza critică a sistemului existent şi stabilirea direcţiilor de perfecţionare a sistemului informaţional existent. metodologic în care se prezintă definiţii. concretă.un capitol final în care se descrie produsul software realizat. validare şi securitate a datelor. Tot aici pot fi adăugate concluziile autorului şi aportul personal la soluţionarea problemelor ridicate de tema de cercetare. concepte. în legătură cu tematica abordată sau tehnologiile informatice utilizate. Un exemplu de conţinut cadru pentru realizarea lucrării de licenţă la specializarea Informatică Economică. codificare. metodologii. constatările şi observaţiile proprii. Fiecare capitol va fi structurat pe subcapitole. ieşiri. se estimează eficienţa economică a acestuia. aptitudinea de a interpreta rezultatele investigaţiei efectuate. interfaţă. Planul prestabilit pentru realizarea lucrării trebuie să evidenţieze pregătirea teoretică.o introducere de 1. succesiunea logică a capitolelor. se motivează alegerea ei. . Studentul va trebui să acorde atenţie maximă capitolelor în care se realizează studiul şi analiza sistemului existent şi apoi proiectarea noului sistem. . . direcţii de dezvoltare a activităţii). algoritmi de prelucrare. aceasta este soluţia de proiectare propusă de autor. obiect de activitate. rezultate înregistrate. astfel încât absolventul să-şi poată prezenta cât mai bine rezultatele cercetării şi proiectării. capitolele şi subcapitolele care să confere conţinut lucrării de licenţă şi care să se deruleze logic. noţiuni. În general. Practic.unul sau două capitole cu conţinut teoretic. modelarea datelor şi a prelucrărilor.2 pagini în care se prezintă oportunitatea şi importanţa temei lucrării de licenţă. Structura planului trebuie să asigure omogenitatea lucrării şi coerenţa. se precizează condiţiile şi modalităţile de implementare şi exploatare curentă. capacitatea de a formula propuneri de perfecţionare a domeniului abordat şi. capacitatea de a efectua o aplicaţie practică. care pun în evidenţă aportul său personal. structura unei lucrări de licenţă cuprinde: . paragrafe şi subparagrafe.un capitol cu aplicabilitate practică la unitatea cercetată. reglementări. metodologică. indiferent de temă. structura organizatorică. Structurarea planului lucrării de licenţă Planul sau structura reprezintă concret “cuprinsul” lucrării.

5. Proceduri de prelucrare a datelor utilizate.2 Definirea obiectivelor aplicației informatice Proiectarea logică și fizică a ieșirilor 6 .3 Studiul sistemului de conducere 1. Definirea situațiilor (rapoartelor) finale 2.2. Modelul conceptual al prelucrarilor (MCP). 1 STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.3. Modelul conceptual al datelor (MCD). 3. logic și fizic) 2.4.4 Studiul sistemului condus 1.6 Diagrama Entitate-Asociere 2.6. 1.1 3. Pagina de titlu .8 Alegerea tehnologiei de prelucrare (stabilirea platformei hardware.1 Prezentarea succintă a unității economico-sociale 1.3.5. 1. 2. pentru sisteme informatice complexe) 2. Analiza critică a sistemului actual și identificarea neajunsurilor existente în funcționarea sistemului existent Direcții de perfecționare a sistemului actual Cap.4 Definirea sistemului de codificare 2.1 Obiectivele și oportunitatea aplicației informatice 2.CONȚINUTUL CADRU AL LUCRĂRII DE LICENȚĂ (Continut cadru orientativ) .5.5.2 Principalele activități desfășurate în unitatea economică 1. Schema fluxului informațional aferent temei Descrierea circuitului informațional aferent temei Descrierea documentelor utilizate.5.5 Modelarea datelor și modelarea prelucrărilor (model conceptual.2.7 Stabilirea colecțiilor de date 2. 1. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI INFORMATIC (numai dacă este cazul.1.9 Estimarea necesarului de resurse și a calendarului de realizare Cap.5.5 Studiul sistemului informațional 1. 1. PROIECTAREA DE DETALIU A APLICATIEI INFORMATICE 3. Cuprins INTRODUCERE Obiectivele si oportunitatea temei propuse Cap. 1.5. Locul aplicației informatice în sistem 2. software și de comunicații) 2.

8 3. . EFICIENȚA ȘI UTILITATEA APLICAȚIEI INFORMATICE 5. Instalarea și lansarea în execuție 4. site-uri) OBS: Capitolul 2 PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI INFORMATIC nu este necesar în cazul proiectării unei aplicații informatice.Întocmirea calendarului de elaborare a lucrării de licenţă După stabilirea planului lucrării de licenţă – conform temei alese se va proceda la elaborarea unui grafic care să precizeze termenele de realizare a diferitelor părţi (capitole) componente din lucrare. 4.9 Proiectarea logică și fizică a intrărilor Proiectarea sistemului de codificare a datelor Proiectarea bazei de date Schema de sistem a aplicației Proiectarea interfeței aplicației Schema de flux informațional a noului sistem Propuneri de dotare cu echipamente IT și costuri aferente Cap. astfel că poate fi înlocuit cu un capitol de prezentare a tehnologiilor informatice utilizate pentru realizarea aplicaţiei. Rapoarte de ieșire cu date de test.2 Descrierea funcțiunilor aplicației . Cerințele platformei hardware și software ale produsului program.7 3. 1: Secvențe din codul sursă Anexe……: Machete videoformat de preluare date. 5.5 3. Condiții privind implementarea aplicației 5. PREZENTAREA PRODUSULUI SOFTWARE 4.2. Exploatarea curentă a aplicației 5. Acest desfăşurător al activităţilor desfăşurate de absolvent şi al etapelor de validare a lor de către coordonatorul ştiinţific.4 3. cărţi. Prezentarea sistemului de meniuri al aplicației Cap. articole. Rezultatul unei rulări cu date de test BIBLIOGRAFIE (manuale universitare. permite ritmicitatea elaborării lucrării de licenţă.1 Considerații generale privind: .3 3.3.3. Considerații privind eficiența aplicației informatice ANEXE Anexa nr. 5. intervenţia 7 .6 3.1.

Din notele obţinute la cele 2 probe (scris şi oral) se va calcula media. la disciplina Proiect I Elaborarea lucrării de licență. care să valorifice cât mai multe informaţii referitoare la temă. În sfera documentaţiei teoretice se include şi studiul bibliografiei de specialitate. care va fi nota pentru disciplina Proiect II Elaborarea lucrării de licență.Documentarea teoretică Acest tip de documentare are în vedere consultarea literaturii. Documentarea trebuie făcută într-o manieră globală. cu o vechime maximă de 10 ani. reliefând atât capacitatea de analiză şi sinteză a absolventului. concret problemele cercetate. Evidenţierea surselor documentare se va face în cadrul lucrării la subcapitolul „BIBLIOGRAFIE”. fiind evidenţiate în ”Fişa de evidenţă a lucrării de licenţă”. exprimată prin nota înscrisă pe ”Fişa de evidenţă a lucrării de licenţă”. Lucrarea în totalitate. monografii. Studentul trebuie să aibă evaluarea acestei părţi a lucrării de licenţă de către coordonatorul ştiinţific al lucrării. selectarea şi sistematizarea informaţiei. manuale de specialitate. astfel:  primele 2 capitole ale lucrării de licenţă sunt prezentate la colocviul din sesiunea din iarnă (semestrul I). DOCUMENTAREA PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 1. pentru o bună fundamentare teoretică. reviste de specialitate. cât şi abilitatea de a reţine acele informaţii care sunt utile pentru soluţionarea problematicii propuse de tema lucrării de licenţă. II. Internet. deci în săptămâna a 14-a a semestrului I. Lucrarea va fi prezentată şi susţinută în faţa unei comisii formată din 3 cadre didactice. Există termene stabilite conform planului de învăţământ. etc). 8 . la colocviul de la disciplina Proiect II Elaborarea lucrării de licență. de natură să „garanteze” fezabilitatea studiului. utilizând orice sursă aflată la îndemână (bibliografia indicată de coordonator. cu produsul software realizat. la care studentul trebuie să obţină nota ≥5. anchete. în sesiunea de vară. Documentarea teoretică presupune mai întâi identificarea şi depistarea surselor de documentare şi apoi culegerea. La acest colocviu se va susţine şi o probă scrisă. constând dintr-un test grilă. analize. Bibliografia de specialitate este reprezentată de cursuri. în faţa unei comisii formată din 3 cadre didactice. analizele efectuate în domeniu de firme specializate. culegeri de studii. a legislaţiei referitoare la subiectul abordat în lucrare.coordonatorului în timp real şi evitarea stresului în legătură cu finalizarea elaborării lucrării. Modul de lucru pentru realizarea studiului documentar este propriu fiecăruia. dintre care unul este coordonatorul lucrării de licenţă. studii de caz. dintre care unul este coordonatorul lucrării de licenţă. adică a acelor materiale şi publicaţii care tratează direct. buletine informative. pe semestrul II. Pentru a promova această disciplină nota obţinută trebuie să fie ≥5.

respectând următoarele caracteristici:   Textul va fi redactat la 1.2. Documentarea practică (aplicativă) Documentarea practică vizează investigarea fenomenelor aşa cum se prezintă ele în viaţa reală.bazate pe interpretarea datelor culese. Se recomandă să se utilizeze numere pentru trimiterile bibliografice (de ex.5 cm sus. precizând însă. instituţie a statului etc. instrumentarul tehnic al acestora pun la dispoziţia viitorilor absolvenţi tehnici şi metode de investigare adecvate complexităţii problemelor reale întâlnite în mediul economic. Se poate alege orice tip de caractere (fonturi). latura financiară. Documentarea la o firmă tip societate comercială. jos şi dreapta. În această fază studentul vine în contact direct cu realitatea (entitatea) pe care şi-a propus să o cerceteze. Prezentarea concretă (efectivă) a aparatului ştiinţific se poate realiza cel puţin în două moduri:   prin utilizarea notelor de subsol (trimiterea la notă făcându-se în text). 9  .5 randuri pentru intreaga lucrare. Motodologiile de proiectare studiate. juridică. în funcţie de tema lucrării de licenţă. în principal. pe valorificarea cunoştinţelor teoretico – metodologice şi pe experienţa practică de lucru într-un mediu de programare. firmă non-profit. propunerilor şi soluţiilor emise. prin inserarea în text a numărului de ordine al sursei bibliografice listată la sfârşitul lucrării. pentru a permite ulterior legarea lucrării. că aparatul ştiinţific al lucrării de licenţă nu trebuie să constituie un obiectiv în sine. Ea constituie unul dintre punctele „forte” în programul de elaborare a lucrării de licenţă. ci doar un instrument care accentuează nota de acurateţe metodologică. Marginea din stânga va fi de 3 cm. Marginile paginii (A4) vor fi stabilite astfel: 2. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 1. Documentarea practică se realizează. se face diferit. III. inclusiv relaţiile interumane. Aspecte generale Redactarea finală a lucrării de licenţă se va face cu un program de tehnoredactare (Microsoft Word sau altul similar). bancă. întrucât de calitatea şi profunzimea documentării practice depind conţinutul principal al lucrării. circuitul informaţional. gradul de fundamentare a concluziilor. Lucrarea de licenţă trebuie să demonstreze capacitatea şi abilitatea absolventului de a elabora soluţii concrete – într-un domeniu operaţional . birou notarial sau de avocatură. comunicarea. la sediul societăţii comerciale alese ca obiect de studiu şi trebuie să includă aspectele tehnice. instituţie bugetară. de management. [7]) şi simbolul (x) pentru notele personale. iar mărimea acestora să fie de 12 (Cel mai folosit este fontul Times New Roman de 12). cabinet de audit financiar.

Nemes." sau " în anul .. se impune să citaţi autorul respectiv... cât şi pe cel în limba română. la prima apariţie în text se specifică atât termenul în limba de origine. lista figurilor şi bibliografie se pot folosi alte formatări . Este foarte important.  Citaţiile multiple din paranteză sunt aşezate în ordine alfabetică şi separate prin ". De exemplu: "Radu. scrieţi toate numele de familie ale autorilor..  2. "După părerea mea" etc. Daţi lucrarea prietenilor sau familiei să o citească înainte de o prezenta coordonatorului. Albu. trebuie să ştiţi că aţi depăşit limita superioară admisă. De exemplu: "text . 1968. De exemplu: Popescu (1970) nota ca ". Miclea.   Semnele de punctuaţie (".  Pentru citatele directe trebuie să precizaţi numărul paginii. (nume de familie. In acest caz omiteţi ghilimelele şi includeţi numărul 10   . O mulţime de detalii de formatare pot fi învatate urmărind tehnoredactarea folosită de edituri la cursurile. Detalii privind stilul de redactare    Stilul trebuie sa fie clar şi concis. Dacă ei nu inteleg. 1980). "mie". "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spatiu." urmat de un spaţiu. Miclea."..". nume de familie. deoarece pedepsele pentru plagiat sunt foarte severe.". (Alexandrescu. Pentru titluri. se va trece numai primul autor şi anul publicării articolului. stilul de exprimare suferă şi lucrarea trebuie revizuită.. folosiţi abrevierea s.. subtitlurile capitolelor si tabelelor.".. ca in exemplul următor: "text .. Daca aţi trecut în text mai mult de trei sau patru citate în 10 pagini. Modovan & Dxsmodkoxi (1993) sustin că . 1970.. "al meu". Dacă articolul are trei sau mai mulţi autori. ca un bloc independent de text.a. precum şi propoziţii de genul "Din punctul meu de vedere".   Prima data când este citată o referinţă în text.. ".. Presupuneţi de la început că scrieţi lucrarea pentru a o trimite la o revistă de ştiinţă. spunea că . la cinci spaţii distanţă de marginea din stânga. înseamnă că. în cazul utilizării acronimelor...". "a mea".. "?". ". Când referinţa este citată a doua sau a treia oară. Alinierea textului va fi la ambele margini ale paginii ("justify"). "nume de familie (anul) nota că . Există numeroase căi pentru a formaliza o referinţă în text. anul). Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor. mai mult ca sigur. (p.. tratatele universitare şi cărţile de specialitate.12)". Asezaţi citatul care are mai mult de 40 de cuvinte. Evitaţi folosirea termenilor "eu".   3. notele de subsol. Zamfirescu.". Referinţele din text  Dacă folosiţi cuvintele sau ideile unui autor..

A. Numele lucrării. pag. Titlul lucrării nu apare pe copertă . Locul publicării Ionescu. A. ISBN.2. (luna şi anul ediţei) numere de pagină (prima-ultima). J. Disponibile la: http://www. În: Numele lucrării. Titlu capitol 1. atunci de la al doilea paragraf folosiţi aliniatul de 5 spatii. Proceedings of xxx xxx. (2006). Popescu. 11 . (2005). Editor. ISSN Ionescu. Popescu. Numele şi gradul didactic al coordonatorului trebuie trecut sub titlul lucrării. Titlul trebuie să ofere informații despre conținutul lucrării. Pagina de titlu   Este o pagină separată nenumerotată. ISBN. În partea de sus a paginii se va scrie cu majuscule UNIVERSITATEA ROMÂNOAMERICANĂ şi.. Exemple de referinţe: Ionescu. B.      5. CAPITOLUL 1. în partea stângă a paginii. Titlu subcapitol2. Popescu. El precizează numele capitolelor.. Editor. (2007). B. Localitate Ionescu. el fiind înlocuit cu sintagma LUCRARE DE LICENŢĂ. el trebuie să cuprindă aproximativ 10-12 cuvinte. Titlul articolului. A. Capitolele şi subcapitolele se identifică distinct şi unitar (ex. J. Cuprinsul  Se scrie pe o pagină separată. Conţinutul lucrării  Incepe cu pagina 3 sau imediat următoare celei care încheie cuprinsul. locaţia conferinţei. perioada de desfăşurare.  Titlul lucrării trebuie aşezat în centrul primei pagini şi tipărit cu litere mari şi/sau mici.1 Titlu subcapitol1. Dacă citatul se întinde pe mai multe paragrafe.  6. Nr.adresa-exacta-a-site-ului Accesat la: AAAA-LL-ZZ 4. (2007). A. Numele lucrării. Bucureşti Kusiak. (2007). B. subcapitolelor. numerotată cu numărul 2.. Vol. Titlul cărţii. 14-17. în partea dreaptă a paginii. Editura. Numele autorului trebuie trecut sub numele coordonatorului . J.. numere de pagină (prima-ultima). Numele lucrării. J. & Dumitrescu. B.paginii în paranteze după ultimul punct. FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ. pe rândul următor. a tuturor componentelor lucrării de licenţă şi pagina acestora. Popescu. & Dumitrescu. ISBN. & Dumitrescu. Trebuie să fie scurt. A. Titlul revistei. 1. cel mai obișnuit fiind acela care enunță concis variabile dependente și cele independente. În partea de jos a paginii se va scrie anul redactării lucrării şi oraşul ( ex. BUCURESTI 2011) Aceleaşi informaţii trebuie imprimate şi pe copertă cu prilejul legării.. & Dumitrescu.. 1.

Nu se pune punct după numărul sau numele graficului. acestea vor fi trecute la ANEXE. 3 . explicaţi de ce este importantă şi oportună tematica abordată. folosind paragrafe normale și aliniate de 5 caractere.     7. ca anexe.5 rânduri). . Tabelele  Tabelele mari. Alegeți titluri relativ scurte. după cum urmează: grafice. atunci trebuie să discutaţi acest aspect. La început informaţi cititorul despre problema cercetata.    Când folosiţi coloane cu numere zecimale.. 8. caz în care pot fi grupate mai multe figuri pe o pagină. pe cât posibil. Tastaţi numărul graficului şi apoi numele lui..". Pagina începe prin tiparirea titlului capitolului. vor fi asezate la sfârşitul lucrării..". conținând informaţiile brute. exceptând situaţia în care dimensiunea ei nu impune acest lucru. pe o pagină separată şi va fi notat consecutiv. In cazurile în care cititorul se aşteaptă la rezultate semnificative şi acestea nu pot fi evidenţiate. Altfel. Nu prezentaţi date brute decât dacă.   Figurile pot fi reproduse prin mijloace specifice în alb/negru sau color. Lucrarea se continuă cu celelalte capitole.. Centraţi fiecare figură pe pagină. prin ce se remarcă analiza efectuată (Introducere). Fiecare tabel trebuie să apară." şi nu "Graficul de mai sus. puteţi indica acest lucru astfel "datele din Graficul nr.. analizaţi un singur subiect. Dacă faceți trimiteri din text. conform cuprinsului stabilit. Nu se pune punct după numărul sau numele tabelului. celelalte se pot insera în textul lucrării. aliniați virgula (punctul zecimal). apoi continuă cu titlul subcapitolului (pe următorul rând. la 1.. . Dacă faceţi trimiteri din text.    12 . împreună cu explicaţiile însoţitoare. puteți indica acest lucru astfel "datele din Tabelul nr. hărţi. de la pagina 2. din anumite motive. Figurile  Fiecare figură trebuie poziţionată pe cât posibil pe o pagină separată. de la pagina 2.. Rezoluţia şi dimensiunile reprezentării trebuie să fie suficiente pentru a putea transmite mesajul conţinut. desene şi ilustraţii /fotografii. dar consistente.. centrat. 3 .  Cuvântul "Figura" este un termen tehnic prin care înţelegem un ansamblu de materiale iconografice utilizate de autor." şi nu "Tabelul de mai sus.

validat de coordonator şi apreciat prin nota pusă în referatul întocmit. Ion. RECOMANDĂRI PRIVIND SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ Susţinerea lucrării de licenţă constă în prezentarea ei în faţa comisiei de examen de licenţă la      care absolventul a fost repartizat. ordonate logic şi cronologoic. Exemplu: Popescu. Rezultatul final al susţinerii lucrării de licenţă. În expunerea lucrării. anul publicării.9. Pentru fiecare autor daţi numele de familie urmat de virgulă. După introducerea numelui autorului se trece titlul lucrării. apoi inițialele şi prenumele urmate de puncte. etc). Întrucât este de dorit ca lucrarea de licenţă să fie prezentată în mod liber în faţa comisiei. I. toate cu virgulă între ele. capacitatea de a-şi susţine ideile. iar ultimul autor este introdus dupa semnul & dacă textul este redactat în limba engleză. în română. numărul revistei. MARIN. sau în limba de origine. care demonstrează în ce măsură autorul cunoaşte şi stăpâneşte întregul conţinut al lucrării şi poate susţine soluţia propusă prin produsul software realizat. IV. de calitatea expunerii absolventului. autorul demonstrează membrilor comisiei aptitudinile şi calităţile sale de cercetător. La susţinerea lucrării de licenţă poate participa şi coordonatorul ştiinţific. dar care determină şi susţin concluziile ei. Scrieți titlul cu litera mare. 13 . absolventul trebuie să-şi facă un inventar al ideilor de bază. şi anume: de conţinutul lucrării scrise. editura. BARBU. Anexele  Conţin date brute și instrumente utilizate care nu pot fi prezentate în lucrării. Bibliografia se întocmeşte obligatoriu în ordinea alfabetică a NUMELUI autorilor ( ex. interiorul 10. POPESCU. exprimat de comisie depinde de mai mulţi factori. pe pagini distincte Toate referinţele şi notele de subsol trebuie să aibă corespondent în cadrul bibliografiei. Pentru citarea unei reviste se specifică: titlul revistei. Separaţi autorii prin virgulă. Bibliografia    Bibliografia se tehnoredactează la sfârşitul lucrării. Sursele bibliografice cu autor colectiv precum şi adresele web se trec la finalul listei.Vasile. localitatea şi țara. numărul volumului. Vasile. Andrei. părerile şi propunerile. dacă acesta nu este membru în comisia de examen. care să-i permită să prezinte esenţa lucrării de licenţă.

în circa 8-10 slide-uri. structura acesteia. CERERE pentru înscriere şi alegere LUCRARE DE LICENTĂ 14 . BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ 3. Este posibil ca membrii comisiei de examinare să solicite renunţarea la detalieri. Pentru partea de prezentare se recomandă o prezentare în Power Point a problematicilor arătate. de evaluarea efortului economic. de personalitatea absolventului.Deşi partea de prezentare diferă în funcţie de tipul lucrării. de unele condiţii conjucturale. de modalităţile de implementare a soluţiilor propuse şi de estimarea efectelor economice. să precizeze titlul şi obiectivele lucrării de licenţă. La acest ghid se pot consulta următoarele ANEXE: 1. enumerând pe scurt obiectivele specifice pe capitole (cu un foarte scurt comentariu). Urmează apoi prezentarea programului realizat la calculator. se recomandă ca absolventul să se prezinte în faţa comisiei. a obiectivelor lucrării şi caracteristicilor soluţiei de informatizare propuse. de contribuţia personală a absolventului. FISA de EVIDENŢĂ a LUCRĂRII DE LICENTA 5. fiind mai degrabă interesaţi de natura soluţiilor proiectate. demonstraţia practică a funcţionării lui cu date de test. de produsul software realizat. vizualizarea rezultatelor execuţiei. TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 2. TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENTA 4.

Investigarea sistemului (studiul caracteristicilor generale ale unităţii. Analiza sistemului existent. 3. Delimitarea ariei de cuprindere. activităţile specifice metodologiilor IBM şi SSADM. etapele de realizare. Access. 5. SQL. distribuit). PROIECTAREA APLICAŢIILOR CU BAZE DE DATE 1. generatoare de componente ale aplicaţiilor: generatorul de videoformate. Modelarea conceptuală a prelucrărilor (diagrama de flux a datelor. Metodologii de proiectare şi realizare a aplicaţiilor/sistemelor informatice Sisteme informatice şi aplicaţii informatice: obiective. Definirea şi proiectarea intrărilor informaţionale.ANEXA 1 TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ DISCIPLINELE LA CARE SE SUSŢINE EXAMENUL DE LICENŢĂ I. stabilirea soluţiei de realizare). Realizarea aplicaţiilor cu baze de date Sisteme de gestiune a bazelor de date: FoxPro. reguli de trecere de la modelul entitate-asociere la schema conceptuala a bazei de date). clasificare. tehnici de descriere a prelucrărilor: pseudocod. 15 . studiul activităţilor. generatorul de meniuri. proceduri şi prelucrări specifice). Principii de realizare a sistemelor informatice. 4. Integrarea modelului datelor şi modelului prelucrărilor. ierarhic. metodologii. schema logică şi schema fizică. VBA). Proiectarea bazei de date: schema conceptuală (tehnica normalizării). Proiectarea fişierelor de date. tipuri. componente. PL/SQL. Proiectarea sistemului de codificare a datelor. Modelarea structurată a sistemelor informatice Modelarea conceptuală a datelor (modelul entitate-asociere. Proiectarea sistemelor/aplicaţiilor informatice Obiective şi activităţi. scheme logice. Proiectarea prelucrărilor şi a interfeţei cu utilizatorii. Modelarea fizică a datelor (organizarea fizică a datelor). generatoare de proiecte / aplicaţii. Studiul şi analiza sistemelor existente Obiective şi activităţi. studiul dependenţelor funcţionale. reţea. reguli de validare a modelului. 2. Definirea şi proiectarea ieşirilor informaţionale. generatorul de rapoarte. studiul sistemului de conducere. Modelul fizic al prelucrărilor (ciclul de viaţă al entităţii. orientat pe obiecte. Utilizarea modelelor în metodologiile IBM şi SSADM. Modelarea logică a datelor (modelul relaţional. Direcţiile de perfecţionare a sistemului (cerinţele noului sistem. Sistematizarea informaţiilor (tehnici/metode de reprezentare a informaţiilor culese). Instrumente de realizare a aplicaţiilor: limbaje de programare specifice SGBD-urilor (FOX. tabele de decizie). studiul sistemului informaţional). reguli de construire şi validare a diagramelor). Structurarea sistemului informatic. metode şi tehnici. modelul logic al prelucrărilor (Diagrama fluxului de date logice – DFDL. diagrama fluxului de date fizice –DFDF. Baze de date.

constante simbolice. atribuire etc. 3. Polimorfism. Structuri şi reuniuni de date. 16 . Moşteniri simple şi multiple. Clase template. 6. conversii. expresii. şiruri. Operatori. Biblioteci standard de funcţii C. operatori raţionali şi de egalitate. Clase. Structuri şi funcţii de prelucrare. Implementarea structurilor fundamentale de programare. Masive de pointeri şi pointeri la pointeri. secvenţe de evitare. Concepte de bază în limbajul C++. Mecanisme de transmitere a parametrilor. Aritmetica pointerilor. 5. operatori logici. valori. Destructor. 2. aritmetici. Masive şi pointeri. identificatori. Supra definirea operatorilor. Constante. masive de structuri. 4. operatori pe biţi. instrucţiuni. Evaluarea expresiilor. clase de memorie. 7. variabile. Constructori. Funcţii şi clase virtuale.II. pointeri la funcţii şi funcţii ca argumente în funcţii. Lucru cu şiruri de caractere. Programarea pe obiecte în limbajul C++. LIMBAJE DE PROGRAMARE 1. Funcţiile de intrare / ieşire cu şi fără format. pointeri la structuri. structuri autoreferite. Clase abstracte. Operatori de adresare. Recursivitate. Clase derivate. Funcţii.

218244. All. Sylvi.Cârstea L. Baze de date.300-361. Buc. 60-162. 2007 G. Sistemul FoxPro vol. Ioniţă. Lungu. Ed. Ionel Iacob Proiectarea sistemelor informatice. 2007 V. Universitaria. ProUniversitaria 2009 I. Negrescu Limbajul C/C++ pentru începători. 2006 Sisteme informatice cu baze de date. George Arhitectura calculatoarelor personale şi sisteme de Căruţaşu. Editura Prouniversitaria. 26-57. G. 8-40. 9-150 BIBLIOGRAFIE OPŢIONALĂ C. pag. Fundamente. Editura UNIVERSITARA. 72-127 I. pag. Editura Universul Juridic. Programare orientata obiect. Ivan. Editura ProUniversitaria. realizare. 164-196. Microinformatica. pag. Ioniţă. 2007. Metode de Botezatu. G.II. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE Proiectarea sistemelor informatice. CISON. Microinformatica. Smeureanu. 1. București. 2006 Botezatu Cezar. Bucureşti. Structuri şi obiecte în C/C++. C. Bădescu Ed.1996. Baze de date relaţionale. Studii de caz pentru managementul activităţilor unei societăţi. Vol. Dârdală 2000. 41-150 Oprea. 1995. Iacob. Aplicaţii în turism. C. C. Bucureşti. 1995. M. 1998. Editura ProUniversitaria. 330-352 17 . I. Chichernea. Sabău. CISON.2-22. Mihalca.2 . proiectare şi implementare. 394-592 I. Avram. pag. 2-3. Editura Bădescu. Botezatu. Ed. Vol. S. C. Baze de date. Metode sistemice.ANEXA 2 UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE INFORMATICA MANAGERIALA BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ Cornelia Botezatu Virgil Garais M. Muşlea C/C++ pentru avansaţi. 2008 Editura Pro- Daniela Crisan Limbajul C / C++. Ed. Editura Pro Universitaria. Ed. Bucureşti 2001 Fabian R. C. 2005 Ionel Iacob SGBD Oracle – Ghid aplicativ pentru realizarea solutiilor informatice. pag. Doru Chetrariu operare specifice. V. Moise Chichernea. Editura PROUNIVERSITARIA. C. Proiectarea sistemelor informatice. Cluj. Ed. P. Cluj. I. Bodea. pag 11-195 Ionel Iacob ORACLE 10g – Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor cu baze de date utilizând limbajul SQL*PLUS. 2006 Daniela Crisan Limbajul C / C++. Goron Gh. Organizare.

ANEXA 3 UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ACTIVITATEA BURSIERĂ. DE TRANSPORT APLICAȚIE INFORMATICĂ ON-LINE PENTRU VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL 18 . MODELE UTILIZATE ÎN GESTIONAREA PORTOFOLIILOR ANALIZA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE ŞI DISTRIBUŢIE ANALIZA. Developer) APLICAŢIE WEB TELEMARKETING APLICAŢIE INFORMATICA PENTRU MONITORIZAREA UNEI REŢELE DE CALCULATOARE APLICAȚIE INFORMATICĂ ON-LINE IMPLEMENTAT PENTRU EDITURI ELECTRONICE APLICAȚIE INFORMATICĂ ON-LINE PENTRU ASISTAREA DECIZIILOR DE CREDITARE ŞI STABILIREA SCORINGULUI BANCAR PENTRU PERSOANELE FIZICE/JURIDICE APLICAȚIE INFORMATICĂ ON-LINE PENTRU GESTIONAREA CĂRŢILOR ŞI CITITORILOR DINTRO BIBLIOTECĂ APLICAȚIE INFORMATICĂ ON-LINE PENTRU REZERVAREA DE LOCURI ŞI VÂNZAREA DE BILETE LA O SC. PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU MANAGEMENTUL UNEI UNITĂŢI SANITARE APLICAREA MODELELOR MATEMATICE ÎN TRANZACŢII CU OPŢIUNI LA BURSĂ APLICATIE INFORMATICA PENTRU EVALUAREA RISCULUI BANCAR FOLOSIND TEORIA “ROUGH SET” APLICATIE INFORMATICA PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE APLICATII DE OPTIMIZARE A REŢELELOR DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE APLICATII INFORMATICE PENTRU EVIDENŢA CREDITELOR BANCARE LA O BANCĂ COMERCIALĂ APLICATII INFORMATICE PENTRU CREDITAREA BANCARĂ INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ APLICAŢIE CLIENT-SERVER ÎN DOMENIUL STOCURILOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIALĂ APLICAŢIE CLIENT-SERVER ÎN DOMENIUL GESTIUNII MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIALĂ APLICAŢIE FINANCIAR CONTABILĂ PENTRU INTERNET /INTRANET APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI UNEI FIRME APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU URMĂRIREA ACTIVITĂŢILOR DIN INTERIORUL DEPARTAMENTULUI DE TRANSPORT AL UNEI FIRME APLICAŢIE PENTRU ADMINISTRAREA UNEI REŢELE LOCALE IMPLEMENTATE ÎNTR-O COMPANIE MULTINAŢIONALĂ APLICAŢIE PENTRU ADMINISTRAREA UNEI REŢELE LOCALE ÎNTR-O SOCIETATE COMERCIALĂ DE TIP INTERNET .CAFÉ APLICAŢIE WEB DEZVOLTATĂ ÎN PHP ŞI My-SQL APLICAŢIE WEB DEZVOLTATĂ CU PRODUSE ORACLE 10g (Discoverer. PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU ACTIVITATEA DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR IT ANALIZA.

C.NET APLICAŢII JAVA DESTINATE DISPOZITIVELOR MOBILE APLICAŢII SOFTWARE PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ÎN AFACERI ASIGURAREA SECURITĂTII INFORMAŢIEI ÎN REŢELE DE CALCULATOARE BAZE DE DATE ON-LINE PENTRU PROMOVAREA REGIUNILOR GEOGRAFICE 19 .MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 APLICAȚIE INFORMATICĂ ON-LINE PENTU GESTIUNEA CONTRACTELOR ŞI FURNIZORILOR APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU ACTIVITATEA DE MANAGEMENT APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU ACTIVITATEA DE REALIZARE A ORARELOR UNIVERSITARE PE FACULTĂŢI/UNIVERSITATE APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU ADMINISTRAREA OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE ÎN CADRUL UNEI BĂNCI COMERCIALE ŞI STABILIREA RESTANŢELOR BANCARE APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU ASIGURAREA DE BUNURI APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU ASIGURAREA DE BUNURI LA O AGENŢIE DE ASIGURĂRI APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU CONTABILITATEA DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIA COSTURILOR ÎN CONDIŢIILE APLICĂRII METODEI GLOBALE PE EXEMPLUL UNEI SOCIETĂŢI APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA LEASING-ULUI APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU DESCHIDEREA ŞI URMĂRIREA DEPOZITELOR LA O SOCIETATE BANCARĂ APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU EFECTUAREA ŞI URMĂRIREA DECONTĂRILOR INTERNAŢIONALE LA O S. DE TRANSPORT PERSOANE ÎN STRĂINĂTATE APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU VÂNZĂRI AUTO APLICAȚIE INFORMATICĂ PRIVIND GESTIUNEA ŞI PRODUCŢIA MATERIILOR PRIME/MĂRFURILOR APLICAŢIE INTERNET .. REALIZAREA ŞI URMĂRIREA REPARAŢIILOR CAPITALE APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU REZERVAREA DE LOCURI ŞI VÂNZAREA DE BILETE LA O SC. APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU PLANIFICAREA. DE COMERŢ EXTERIOR APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU EVIDENŢA CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL ŞI A INCASĂRILOR LA O SOCIETATE DE TRANSPORTURI APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU GESTIUNEA ACTIVITĂŢII LA O FIRMĂ DE PARIURI SPORTIVE APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU GESTIUNEA ACTIVITĂŢII UNEI BIBLIOTECI APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU GESTIUNEA CERTIFICATELOR MEDICALE (MANAGEMENTUL) LA UN CABINET MEDICO-VETERINAR APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU GESTIUNEA CERTIFICATELOR MEDICALE LA NIVELUL DOCTORILOR DE FAMILIE APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU GESTIUNEA POLIŢELOR DE ASIGURARE A PERSOANELOR FIZICE APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU O AGENŢIE IMOBILIARĂ APLICAȚIE INFORMATICĂ PENTRU PLANIFICAREA ŞI URMĂRIREA PRODUCŢIEI DE SOFTWARE LA FIRMA….SUPORT PENTRU DESFĂŞURAREA CURSURILOR ŞI SEMINARIILOR APLICAŢII ALE SIMULĂRII ÎN STUDIUL FENOMENELOR DE AŞTEPTARE APLICAŢII ALE STRUCTURILOR DE DATE ÎN GESTIUNEA DOCUMENTELOR ECONOMICE APLICAŢII DESTINATE DISPOZITIVELOR MOBILE REALIZATE ÎN .

NET DEZVOLTAREA PAGINILOR WEB UTILIZÂND DHTML DEZVOLTAREA PLATFORMELOR COLABORATIVE ÎN INSTRUIREA ASISTATĂ DEZVOLTAREA UNEI APLICAŢII DISTRIBUITE UTILIZÂND STANDARDUL JAVA PENTRU PRODUSELE ORACLE DEZVOLTAREA UNUI JOC ÎN REŢEA FOLOSIND TEHNOLOGII PHP MYSQL DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE COMERŢ ELECTRONIC FOLOSIND PHP ŞI MYSQL DEZVOLTAREA UNUI SITE UTILIZÂND JAVA PENTRU UN COMERŢ ELECTRONIC GESTIONAREA UNUI PORTOFOLIU DE ACTIVE FINANCIARE PRIN APLICAREA DE MODELE MATEMATICE DE ESTIMARE A PROFITABILITĂŢII GESTIUNEA ACTIVITĂŢII DIDACTICE PENTRU INSTITUŢII DE INVĂŢĂMÂNT SUPERIOR GESTIUNEA DOCUMENTELOR ŞI SEMNĂTURA ELECTRONICĂ LA NIVEL DE INTREPRINDERE GESTIUNEA RELAŢIEI CU CLIENŢII PENTRU OPERATORII DE TELEFONIE MOBILĂ GESTIUNEA TRANZACŢIILOR DE TIP E-SHOP PE INTERNET IMPLEMENTAREA ŞI UTILIZAREA COMPONENTELOR DE E-GUVERNMENT IN ADMINISTRATIA LOCALA IMPLEMENTAREA ŞI UTILIZAREA COMPONENTELOR DE E-LEARNING INFORMATIZAREA ACTIVITĂŢII UNEI SOCIETĂŢI DE TRANSPORT PERSOANE MAGAZIN VIRTUAL PENTRU ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE MAGAZIN VIRTUAL BAZAT PE TEHNOLOGIE ASP. UML) MODELAREA ECONOMICO-MATEMATICA LĂ A ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONAREDESFACERE MODELAREA TEHNOLOGIILOR ŞI INTERFEŢE MULTIMEDIA PENTRU CONDUCEREA DE PROCESE MODELE ŞI PROGRAME PENTRU ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT A UNEI COMPANII 20 . SADT.57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 BAZE DE DATE PENTRU ACTIVITATEA DE IMPORT-EXPORT DINTR-O SOCIETATE DE TRANSPORT MĂRFURI BAZE DE DATE PENTRU URMĂRIREA OPERATIVĂ A ACTIVITĂŢII DE COMERŢ EXTERIOR BAZE DE DATE PENTRU EVIDENTA ACTIVITATILOR UNUI SPITAL/POLICLINICĂ BAZE DE DATE ON-LINE PENTRU REZERVAREA LOCURILOR ŞI GESTIUNEA VÂNZĂRILOR DE BILETE PENTRU O SOCIETATE DE TRANSPORT FEROVIAR/RUTIER CHIOŞC INFORMAŢIONAL DESTINAT STUDENŢILOR COORDONAREA PROIECTELOR COMPLEXE CU AJUTORUL METODELOR DE PLANIFICARE ŞI CONTROL ÎN REŢEA DEZVOLTAREA APLICAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE ÎN MEDII INTEGRATE DEZVOLTAREA APLICAŢIILOR WEB PRIN PHP DEZVOLTAREA APLICAŢIILOR WEB UTILIZÂND CONCEPTELE DOT. CU COMENZI ACCEPTATE PE BAZĂ DE CREDIT CARD VERIFICAT DE APLICAŢII EXTERNE MAGAZIN VIRTUAL BAZAT PE TEHNOLOGIE SSP MAGAZIN VIRTUAL FOLOSIND PHP SI My-SQL METODE DE SECURIZARE A TRANSMISIILOR DE DATE PRIN INTERMEDIUL CRIPTĂRII CU ALGORITMI AVANSAŢI MODELAREA ACTIVITATILOR INTREPRINDERII PRIN TEHNICI COMPARATIVE (OMT.

PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE LA UN SERVICE AUTO PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU EVIDENŢA ŞI GESTIONAREA OFERTELOR ÎN CADRUL UNEI AGENŢII IMOBILIARE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA PRODUCŢIEI PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAŢIONALE 21 . PROIECTAREA ŞI MONITORIZAREA UNEI REŢELE LAN PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI AFACERI ELECTRONICE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE CU BAZE DE DATE PENTRU ACTIVITATEA DE MARKETING A UNEI FIRME PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE DE GESTIUNE A MIJLOACELOR FIXE LA S.C…….C……. STUDIU DE CAZ LA SC… PLANIFICAREA FABRICAŢIEI PENTRU ANTREPRIZE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PORTAL DESTINAT COMERŢULUI ELECTRONIC UTILIZÂND MICROSOFT CMS SERVER PORTAL PENTRU COMERŢ ELECTRONIC GESTIONAT MICROSOFT E-COMMERCE SERVER PORTAL WEB CU FACILITĂŢI AUDIO-CONFERINŢA ŞI VIDEO-CONFERINŢA BAZATE PE APLICAŢII DE LA TERŢI PRODUS SOFTWARE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL UNUI IMM PROGRAM PENTRU GESTIUNEA UNUI DEPOZIT DE COMPONENTE ŞI PRODUSE IT PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU OPTIMIZAREA PRODUCŢIEI LA S.C…. OPTIMIZAREA GESTIUNII STOCURILOR PRIN SIMULARE.C….0) PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE A UNEI FIRME PROIECTAREA SI PROGRAMAREA UNEI APLICAȚII DE DIVERTISMENT PROIECTAREA SI REALIZAREA UNUI SITE DE VÂNZĂRI AUTO PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNEI REŢELE LOCALE ŞI A UNEI APLICAŢII DE CONTORIZARE A ACTIVITĂŢII REŢELEI. PROIECTAREA DE SISTEME DE INSTRUIRE INTERACTIVĂ ONLINE PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE DE GESTIUNE A PROIECTELOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIALĂ PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU O AGENŢIE DE PRESĂ PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APICAŢII DESTINATE EVIDENŢEI CONTABILE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA DE DECONTARE CU FURNIZORII ŞI BENEFICIARII ÎN CADRUL S. OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT LA S. PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA DE RECEPŢIE LA NIVEL ORGANIZATIONAL PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE DE GESTIUNE A POLIŢELOR DE ASIGURĂRI PROIECTAREA ŞI GESTIONAREA UNEI BAZE DE IMAGINI LA O AGENŢIE DE PUBLICITATE (IN VB 6..90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE A SOCIETĂŢII…...

.C. …. REALIZAREA ŞI ADMINISTRAREA UNEI REŢELE LOCALE REALIZAREA SISTEMELOR DE E-LEARNING REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ROMÂNESC REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU UN CABINET DE CARDIOLOGIE REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU CALCULUL DEVIZELOR LA S. DE CONSTRUCŢII PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI BIBLIOTECI ELECTRONICE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI COMPONENTE DE E-COMMERCE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI PORTAL PENTRU MEDIUL DE AFACERI ONLINE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI PORTAL PENTRU O SOCIETATE DE PUBLICITATE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM DE E-LEARNING UTILIZAT ÎN MEDIUL UNIVERSITAR PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC LA O FIRMĂ DE ASIGURĂRI PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA PRODUCŢIEI PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SITE TURISTIC PENTRU O AGENŢIE DE TURISM PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SITE WEB PENTRU ADMINISTRAREA UNEI BIBLIOTECI PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SITE WEB PENTRU ADMINISTRAREA UNUI MAGAZIN DE ÎNCHIRIERI DVD-URI PROIECTAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA DE RECEPŢIE A UNUI HOTEL PROIECTAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU UN CABINET DE MEDICINA MUNCII PROIECTAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE A UNEI FIRME PROIECTAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE PROIECTAREA UNEI REŢELE WAN PENTRU O SOCIETATE COMERCIALĂ PROIECTAREA UNOR APLICAŢII PENTRU ACTIVITATEA DE CONTROL-RECEPŢIE A PRODUSELOR UNEI FIRME PROIECTAREA.120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU PRELUCRAREA STATISTICĂ A DATELOR EXPERIMENTALE PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PRIVIND RISCUL BANCAR PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA CONTRACTELOR ŞI CLIENŢILOR PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU UN FOND MUTUAL DE INVESTIŢII PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE PENTRU CONDUCEREA ACTIVITĂŢII UNEI S. REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA CREDITELOR DE CONSUM REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA ON-LINE A CLIENŢILOR UNEI FIRME REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PENTRU UN CENTRU DE CERCETARE REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA PROCESULUI DE FABRICAŢIE REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL UNIVERSITAR 22 .C.

solicitând aceasta printr-o cerere care va fi depusă la Decanat c..C. PHP.151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PENTRU O AGENŢIE IMOBILIARĂ REALIZAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE PRIVIND GESTIUNEA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE LA O S.. REALIZAREA UNUI SITE DE PREZENTARE ŞI PROMOVARE A PRODUSELOR PENTRU O ÎNTREPRINDERE INDUSTRIALĂ REALIZAREA UNUI SITE DE PREZENTARE ŞI PROMOVARE A SERVICIILOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIALĂ REZERVĂRI DE LOCURI LA HOTEL PRIN INTERNET .. Temele propuse pentru Lucrarea de Licenţă se adresează studenţilor din anul II. 23 . Studenţii pot opta pentru una din temele propuse. b. cu condiţia ca tema să fie acceptată de către un Coordonator Stiinţific.CA APLICAŢIE CU BAZE DE DATE REALIZAREA UNUI SISTEM DE GESTIUNE A FONDULUI DE CURSURI ELECTRONICE OFERITE PRIN SISTEMUL DE INVĂŢĂMÂNT DE TIP IDD REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PENTRU ACTIVITATEA DE MARKETING A UNEI FIRME REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC MODERN PENTRU MANAGEMENTUL CONTRACTELOR REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PENTRU CONDUCEREA ACTIVITĂŢII UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE REALIZAREA UNUI SITE DE COMERŢ ELECTRONIC LA SC. MYSQL REALIZAREA UNUI MAGAZIN INTERNET .SUPORT ON-LINE PENTRU INVĂŢATUL LA DISTANŢĂ NOTĂ: a. Studenţii pot propune şi alte teme.SITE ON-LINE DEZVOLTAT ÎN JAVA CU ELEMENTE DE FLASH REZERVĂRI DE LOCURI LA HOTEL UTILIZÂND BAZE DE DATE SISTEM DE GESTIUNE ŞI MONITORIZARE A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII SISTEM DE INSTRUIRE ASISTATĂ DESTINAT DOMENIULUI FINANCIAR-CONTABIL SISTEM DE PLANIFICARE A RESURSELOR ÎNTREPRINDERII SISTEM DE WORKFLOW PENTRU GESTIUNEA DOCUMENTELOR SISTEM INFORMATIC DISTRIBUIT PENTRU EVIDENŢA PACIENŢILOR ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE SISTEM INFORMATIC DISTRIBUIT PENTRU EVIDENŢA PACIENŢILOR ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE SISTEM INFORMATIC PENTRU O AGENŢIE DE TURISM SOLUŢII INTRANET / INTERNET PENTRU GESTIUNEA ACTIVITĂŢII UNEI INTREPRINDERI ŞABLOANE DE PROIECTARE ŞI REALIZARE A APLICAŢIILOR JAVA ÎN UML TEHNOLOGII DE INSTRUIRE WEB TEHNOLOGII INTERNET . REALIZAREA UNEI APLICAŢII PENTRU GESTIUNEA MĂRFURILOR/PRODUSELOR FINITE REALIZAREA UNEI PAGINI WEB INTERACTIVE FOLOSIND FLASH 8 PRO.

dr. Cornelia Paulina Botezatu Prof. drd. Maria Moise Conf. univ. Gabriel Garais 24 . dr. univ. George Carutasu Conf. Alexandru Tabusca Lect. univ.Lista Coordonatorilor Stiintifici pentru realizarea lucrarii de licenta NR. univ. drd. drd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Coordonator stiintific Prof. Cezar Botezatu Conf. univ. Alexandru Enaceanu Lect.dr. Cristina Coculescu Lect. dr. dr. univ. dr. Ionel Iacob Lect. dr. univ. univ. Daniela Crisan Conf. univ. dr.CRT. univ. univ. Lavinia Stanica Lect.

In cadrul disciplinelor Proiect I si Proiect II se verifica inregistrarea. în această fișă. Observatii: 1. conform calendarului stabilit. a stadiului elaborarii proiectului.Elaborarea lucrarii de licenta .UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA BUCURESTI Anexa 4 FACULTATEA DE INFORMATICA MANAGERIALA FISA de EVIDENŢĂ a LUCRĂRII DE LICENTA TEMA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOR: ______________________________________________________ PROFESOR COORDONATOR____________________________________ DATA TITLUL CAPITOLULUI ANALIZAT SEMNATURA PROFESOR Nota propusă sem I: …………………………………………………. DATA TITLUL CAPITOLULUI ANALIZAT SEMNATURA PROFESOR Nota propusă sem II: ………………………………………………….Elaborarea lucrarii de licenta și respectiv.. 2. 25 . Proiect II. Studentii care nu au completata lunar această fișă nu vor avea incheiata situația la disciplinele Proiect I..

la Facultatea de INFORMATICĂ MANAGERIALĂ.. ______________________________ AVIZ DECAN. Subsemnatul(a)______________________________________________ student(ă) în anul _____ de studii. ___________________________________________ Adresa email: ________________________________________ Data___________ DOAMNEI DECAN A FACULTĂŢII DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ 26 . ____________ DOAMNĂ DECAN.ANEXA 5 AVIZ INDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC..de. Tel.licenţă: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ având coordonator ştiinţific pe ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ vă rog să-mi aprobaţi ca temă pentru Semnătura student___________________ Nr. lucrarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful