Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.3/S/63908

CURRICULUM,INSTRUIRE,EVALUARE 1.Realizaţi un comentariu,de o jumătate de pagină,a idealului educaţional al şcolii româneşti.Consideraţi că practicile didactice curente sunt în acord cu acest ideal?Ceea ce eventual faceţi dvs.,ca dascăl,este conform acestui ideal? Art.2-(1) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă,integrală şi armonioasă a individualităţii umane,în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală,pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,pentru participarea activă în societate,pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.(Cf.Legea Educaţiei Naţionale,2011). Proiectul Noii Legi a Educaţiei Naţionale propune un ideal educaţional care elimină temeiul tradiţiilor umaniste,înlocuindu-l cu diversităţile culturale şi aspiraţiile individuale.Scoala are obligaţia de a-i oferi elevului posibilitatea de a-şi forma şi exersa abilităţi care să-i folosească în viaţa de zi cu zi.Elevii trebuie să dobândească acele competenţe-cheie specifice societăţii bazate pe cunoaştere,din domenii ca:tehnologia informaţiei şi comunicării,management,educaţie antreprenorială,dezvoltare personală etc.In condiţiile în care educaţia înseamnă mai mult decât şcoala,este greu de dezvoltat o formă ideală de educare.”Generaţia digitală” obligă şcoala,o instituţie conservatoare prin excelenţă,să se adapteze noilor realităţi.Importante sunt acum capacitatea de dobândire a informaţiilor şi de operare cu ele,în vederea rezolvării diverselor probleme teoretice şi practice prin soluţii originale care,astfel,devin componente ale culturii de specialitate. Computerul şi înternetul devin parte a procesului educativ de formare a noii culturi generale.Elevii solicită conţinuturi multimedia cu informaţii actualizate zilnic şi renunţă la cărţi(o mare parte din ei). Avantajele TIC sunt numeroase:accesul rapid la informaţie,comunicarea instantanee,abundenţa de informaţii,posibilitatea individualizării curriculumului conform nevoilor fiecărui elev şi modificarea lui în funcţie de rezultatele obţinute. Trecerea spre noul tip de cultură generală este observabilă în evoluţia şi comportamentul elevilor noştri. Scoala românească(mai mult informativă şi mai puţin educativă) trebuie să se adapteze la recentele experienţe de învăţare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful