လင္ၾကီးငုတတ

္ တ
ု န
္ ဲ႕
အပိင
ု း္

(၂)
လွညး္ တန္း က ဘဲရမ္း ေရးသည္

ဦးေဇာတိကမင္းသိန္း နဲ႕ ဇနီးေလး ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူ....
း အေမရိကန္နင
ုိ င
္ က

ၿပန္ေရာက္ၿပီ..။
မိသားစု ဆရာ၀.န္ၿဖစ္ေသာ ေဒၚက္တာဦးေကာင္းေသာ္ ..စိတပ
္ ်က္လက္ပ်က္ ၿဖစ္ေနသည္
..။ဦးေဇာတိကမင္းသိနး္ သည္ အေမရိကန္နင
ို င
္ ံ နယူးေရာက္ၿမိဳ႕က အေကာင္းဆံးု ေဆးရံုၾကီး
မွာ တက္ေ၇ာက္ကသ
ု ေပမဲ႕ ..သူ၏ ပန္းေသပန္းညွိဳးၿခင္း သည္ ၿပန္လည္ေကာင္းမြနလ
္ ာၿခင္း
မရွတ
ိ ာေၾကာင္႕..ဦးေဇာတိကမင္းသိန္း ရဲ႕ အခက္အခဲကို ဘယ္လေ
ို ၿဖရွငး္ ေပးရမလဲ
မသိနင
ုိ ဘ
္ ဲ အၾကံအက
ုိ ္ စိတည
္ စ္ေနတာ ၿဖစ္သည္ . .။
ဦးေဇာတိကမင္းသိနး္ သည္ အသက္အရြယ္ သိပ္ၾကီးေနတာေၾကာင္႕ ပန္းေသတာကို
ၿပန္ေကာင္းေအာင္ မကုသနိင
ု တ
္ ာၿဖစ္မည္ လိ႕ု ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ထင္ သည္ . .။
ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးသည္..နယူးေရာက္မာွ ..ေနတံုး...ဦးေဇာတိကမင္းသိန္းနဲ႕လိငဆ
္ က္ဆမ
ံ ွဴ.မရွတ
ိ ာ
ေတြေၾကာင္႕...ေတာင္႕တ.မြတသ
္ ပ
ိ ရ
္ တဲ႕ကာမဆႏၵေတြသည္ ေၿပေပ်ာက္သင္႕သေလာက္
ေၿပေပ်ာက္ခဲ႕ရသည္ .. ။ ဦးေဇာတိကမင္းသိနး္ ရဲ႕တူအရင္းေခါက္ေခါက္ၿဖစ္သူ ဘိုဘသ
ို န
ိ ္း
က ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး လိအ
ု ပ္ေနတဲ႕ ကာမဆႏၵေတြကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ၿဖည္႕ဆည္း
ေပးခဲ႕လိ႕ု ပါဘဲ .. ။
ဦးေဖာတိကမင္းသိန္း ေဆးရံုတက္ကသ
ု ေနစဥ္မာွ ..ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးကိ.ု .ဘိုဘသ
ို န
ိ ္း
သည္။.အားရပါးရၾကီး..စိတတ
္ င
ို း္ က်.စပ္ရက
ွ ခ
္ ႕ဲ ေပသည္..ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးသည္..နုပ်ိဳသန္စမ
ြ း္ တဲ႕
ဘိဘ
ု သ
ို န
ိ း္ ရဲ႕ အၿပဳအစုေတြကို အစြဲၾကီးစြခ
ဲ ဲ႕ရ သည္ .. ။ေန႕ေရာညေရာ ..ဘိုဘသ
ို န
ိ ္းရဲ႕
လီးတန္ၾကီးကို သူမ စုတေ
္ ပးခဲ႕သည္ . .။ ဘိဘ
ု သ
ို န
ိ ္း ေတာင္းဆိတ
ု ဲ႕ ပံစ
ု ံေတြ နဲ႕ ..
စိတတ
္ င
ို း္ က် စပ္ရက
ွ ္ သည္...။ ဘိဘ
ု သ
ို န
ိ ္းနဲ႕မခြဲခာြ ခ်င္ဘဲ ခြခ
ဲ ြာခဲ႕ရ သည္

. .။

ရန္ကန
ု ္.ကိုဦးတည္ပ်ံသန္းေနတဲ႕စင္ကာပူေလေၾကာင္း..ကေလယာဥ္ၾကီးေပၚမွာ..
ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး သည္ အိပေ
္ ပ်ာ္ေနေသာ လင္ၾကီး ဦးေဇာတိကမင္းသိနး္ နေဘးမွာထိင
ု ရ
္ င္း .
နယူးေရာက္မာွ ..ဘိုဘသ
ို န
ိ ္း..သူမ..ကိေ
ု ကာင္းေကာင္းၾကီး..လိအ
ု င္ေတြ..ၿဖည္႕ဆည္းေပးခဲ႕တာ
ေတြကို..ၿပန္လည္...ၿမင္ေယာင္တမ္းတ..ခံစားေနေပ သည္ .။
အသက္ၾကီးေသာလင္ၾကီးဦးေဇာတိကမင္းသိန္းမွာေတာ႕သူမနေဘးခံမ
ု ာွ ..ႏွစႏ
္ စ
ွ ၿ္ ခိဳက္ၿခိဳက္
အိပေ
္ မာက်ေနေပသည္

. .။ မိမရ
ိ ဲ႕ ပန္းေသတာၿပန္မေကာင္းတာကို..သိရသ
ွိ ေဘာေပါက္တဲ႕

။ ( ေရာက္ၿပီလား ..ဒံးု ..( ဒလံုး..) (ကိုၾကီး ေဆးကုတာ မေအာင္ၿမင္ဘးူ ကြယ္.ကိၾု ကီး စိတမ ္ ေကာင္းဘူး..္ .ဒါေတြ မေၿပာေနနဲ႕ .) ( ၀င္႕ဖူး ..အင္တာနက္က ( REAL DOLL. .ထၾကြေနခ်ိနမ ္ ို႕ ၀င္႕၀င္႕ဖူး ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို နားေထာင္ရတာနဲ႕ေတာင္.) ( ကိုၾကီး.. . .. . . .လိ႕ု .. .၀င္႕ဖူးရယ္ .ကာမစိတေ ္ တြ...။ အရုပက ္ ို ပက္လက္လန ွ ထ ္ ားၿပီး ေတာင္မတ္ေနတဲ႕ လိငေ ္ ခ်ာင္းအေပၚကေန တက္ထင ို ၿ္ ပီး လုပရ ္ မွာ ၿဖစ္သည္ .၀င္႕ဖူး စိတခ ္ ်မ္းသာပါတယ္ ..အေမရိကန္နင ို ္ငမ ံ ာွ ရွေ ိ နစဥ္ ... ...။ ေပါင္ၾကား က လိငတ ္ န္ကေတာ႕မေတာင္မတ္ဘဲ ရွိေနတဲ႕ ပံစ ု ံ ကေန ေတာင္မတ္တ႕ဲ ပံစ ု က ံ ို ၀က္အရ ူ စ္နဲ႕ လြယက ္ စ ူ ာြ .ရွိလို႕သာမန္လေ ူ တြအဖိ႕ု . . ... .ေစ်းမ်ားလွေပမဲ႕ . . .. ဦးေဇာတိကမင္းသိန္း ကေတာ႕ အရမ္းခ်မ္းသာသူမ႕ို ..။အရုပမ ္ ာွ တကယ္႕ လူတေယာက္ ရဲ႕ အရပ္အတိင ု ္း..။ အရုပတ ္ ရုပရ ္ ႕ဲ ေစ်းမွာေဒၚလာ၆၀၀၀ခန္႕. .အခ်ိဳးအစားအတိုင္း ခြ်တ္စတ ြ ္ လုပထ ္ ားတာ ၿဖစ္သည္ . .။ ရန္ကန ု ေ ္ လဆိပ္ ေလယာဥ္ေၿပး လမ္းေပၚကို ေလယာဥ္ၾကီး ရဲ႕ ဘီးမ်ား .) ( ေရာက္ၿပီ .ေနေကာင္းရဲ႕လား .ေယာက်ၤားအရုပေ ္ တြကို သေဘာက်သြားၿပီး .မိမိ ဇနီးေလး ၀င္႕၀င္႕ဖူး အတြက္ သူမဖါသာ အာသာေၿဖနိင ု ရ ္ န္ ေယာက်ၤားအရုပတ ္ ရုပ္ ေအာ္ဒါမွာလိက ု ေ ္ လ သည္ ..အေၿခြအရံေတြ အမ်ားၾကီး လာၾကိဳေနၾကသည္ .။ ရန္ကန ု က ္ ၿို ပန္ေ၇ာက္အၿပီးေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးသည္. .ေမး. .မမွဳေလာက္ေပ . .com )မွာ သူေတြ႕ရွတ ိ ဲ႕မိနး္ မအရုပ.၀င္႕ဖူးကို စိတခ ္ ်မ္းသာ ေအာင္ ထားခ်င္တယ္ .. ေၿပာင္းလဲ တပ္ဆင္နင ို ္ေအာင္ လုပထ ္ ား သည္ .ဦးေဇာတိကမင္းသိန္းလဲ ... .) ( ေကာင္းပါတယ္ . ယူအက္စ္ မွာ ခင္ပန ြ း္ ၿဖစ္သူ ရဲ႕ တူ ဘိဘ ု သ ို န ိ ္းနဲ႕ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ႕တာေတြကို ေၿပာၿပေလရာ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕မွာ လင္ကလဲ သေဘၤာေပၚမွာမို႕တေယာက္ထဲ..စိတေ ္ တြ လာေနၿပီ .. သူငယ္ခ်င္း ၿဖစ္တဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ကို သူမ .။ ခဏခဏဘဲ ဘိဘ ု ိုသန ိ း္ ရဲ႕ လီးၾကီးအေၾကာင္း ေၿ႔ပာၿပ ပါအံးု .ဦးေဇာတိက နိးု လာ သည္ . ကိၾု ကီး .) ဆိတ ု ဲ႕အသံၾကီးနဲ႕ ထိေတြ႕ကာ ေလယာဥ္ၾကီး လွဳပ္ခါသြားေတာ႕.) ဒရိင ု ဘ ္ ာဦးညိဳေမာင္း အပါအ၀င္ တပည္႕တပန္း.

. ..လိငဆ ္ က္ဆတ ံ ႕ဲ အေၾကာင္းေတြ စဥ္းစားၿပီး ေစာက္ပတ္ က တအားယားေနသည္ ..တဲ႕ ..လာခဲ႕ပါအံးု လို႕ မွာလိက ု တ ္ ယ္ ..။ ဘိဘ ု ိုသန ိ း္ ရဲ႕ အလိးု အေဆာင္႕ နဲ႕ ေစာက္ပတ္အယက္ေတြကို .) ( အင္း..။ ေနာ္ဇာထူးသည္ ဦးေဇာတိကမင္းသိနး္ .. .ေစာက္ဖတ ု က ္ ို ၿပပါအံုး.ေဒါက္တာ႕ဆီသာြ းလိုကပ ္ ါအံးု ..စားေသာက္ဆင ို ္မ်ား သြားၾကတဲ႕အခါ. .။လင္ေတာ္ေမာင္ ၿပန္လာခ်ိနအ ္ ထိ သူမ မေအာင္႕နိင ု ဘ ္ းူ .ဟုတတ ္ ယ္.။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ နဲ႕ ၀င္႕၀င္႕ဖူး သည္ အၿမဲတမ္း အားေနၾကသူမ်ား ၿဖစ္ၿပီး ဂ်င္မ္ သြားကာ ေလ႕က်င္႕ခန္းေတြ လုပေ ္ နၾကတာေၾကာင္႕ ကိယ ု လ ္ ံုးကိယ ု ေ ္ ပါက္ေတြ က ေယာက်ၤားေတြ သြားေရယိရ ု ေအာင္ဘဲ.။ အိပရ ္ ာထဲ .။ ညတိင ု ္းလိလ ု ဘ ို ဲ . .။ ကိယ ု ႕္ ဖါသာ အာသာေၿဖၾကသည္ . ....သေဘာၤလက ို ေ ္ နခ်ိန္ ကာမစိတ္ တအားၾကြ ေနသည္ .ကြယ္.. .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး မွာလဲ ရန္ကန ု ေ ္ ရာက္မွ .နယူးေရာက္က ဘိုဘသ ို န ိ ္း ကို တမ္းတေနမိသည္.. ။ ဘိဘ ု သ ို န ိ ္း က ( မမ၀င္႕ နို႕ေတြ ၿပပါ. ..ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး သည္ ဘိဘ ု သ ို န ိ း္ နဲ႕ အြနလ ္ င ို း္ မွာ ဗီြဇက္အို . ..ေဒါက္တာ ေကာင္းေသာ္ ဆီကို ေဆးစစ္ဖ႕ို ေရာက္တယ္ . . .. .။ ဦးေဖာတိကမင္းသိန္း သည္ ေရကူးကန္နားမွာ ပက္လက္ကလ ု ားထိင ု ္ နဲ႕ .) ဆိုရင္ သူမ ၿပသည္ . . ...အေနာက္ က လူၾကီးလူငယ္ .။၀င္႕၀င္႕ဖူး ဦးေဇာတိကမင္းသိန္း ဆီကို ေလ်ာက္လာသည္ .ေမးေနရတဲ႕အထိ စိတ၀ ္ င္စားေနေပ သည္ .. .. အာသာကို ေၿပေပ်ာက္မဳွ မရသည္႕အၿပင္ ဆြေပးသလိေ ု တာင္ၿဖစ္လာရသည္.။ တေယာက္န႕ဲ တေယာက္ ပက္ပက္စက္စက္ ေတြ စိတတ ္ င ို ္းက် ေၿပာၾကသည္ .၀င္႕ဖူး သြားလိက ု မ ္ ယ္ ..) ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ မွာ လင္ၿဖစ္သက ူ ပၸတန ိ ထ ္ က္ေအာင္ခ်ိဳ.၀င္႕ဖူးကို ေခၚတယ္ဆလ ို ႕ို .ၾကည္႕ခ်င္တယ္ . .ၾကည္႕ေကာင္းလွတာေၾကာင္႕ ဒီ၂ေယာက္ ကုနတ ္ က ို မ ္ ်ား .. .လိက ု ၾ္ ကည္႕ၾကတာ အၿမဲပါဘဲ .ဆိရ ု င္လဲ သူမ ၿပ သည္ ....... ထိင ု ေ ္ နသည္ . . ..ၿပန္လည္သတိရ လိလ ု ားေနမိရသည္.) ( ဟုတက ္ ဲ႕ ကိုၾကီး....။ မမ၀င္႕. .. ။သူမ ဆာေလာင္တဲ႕ ကာမဆႏၵကုိ အရင္ကလဲ လင္ေတာ္ေမာင္ .။မလွမး္ မကမ္းတြင္ စပါယ္၇ယ ွ ္ နာ႕စ္ ေနာ္ဇာထူး ရွိေနသည္ ..ခ်ပ္တင္း လုပသ ္ ည္ . ....၀င္႕ဖူး..လိအ ု ပ္တာေတြကို လုပေ ္ ပးဖို႕ အနီးမွာ ရွေ ိ နရတာၿဖစ္သည္ .ေယာက်ၤားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ..ဒီေန႕ ကိုၾကီး.. .။ တကယ္ေတာ႕ ဒီလေ ို တြ လုပ္ၾကၿခင္းသည္ သူမ .ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ က ၀င္႕ဖူး ကို ေဆးမစစ္တာၾကာၿပီ.။( ကိၾု ကီး .

.။ ငါးကန္... .အားေကာင္းေမာင္းသန္ အလိုးသန္တ႕ဲ လူငယ္တဦးဦးနဲ႕ ေၿဖရွငး္ ေနက် ၿဖစ္သည္ . .။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ က.ဆင္၀င္ေအာက္ ေရာက္ေနေပမဲ႕ ၀င္႕၀င္႕ဖူး စီးေနက် ကားၾကီးေတာ႕ မဟုတ္ .။ အၿပာေရာင္ရင္႕ရင္႕ ေဗာ္လဗ ္ ို အမ်ိဳးအစား ကားတစီး ၿဖစ္ေနသည္ . .) လိ႕ု ေၿပာသည္ .လင္ေယာက်ၤားမရွလ ိ ႕ို အေဖၚမဲ႕ေနသည္ ပ်င္းစရာၾကီး ေၿပာ ေတာ႕ .. ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ တခါမွ မေတြ႕ဘူးေသးတဲ႕ ယာဥ္ေမာင္း တေယာက္ ..။ ( ေဟ႕.. . .....၀ပ္ေ၇ွာ႕မွာ လိအ ု ပ္တာ စစ္ေဆးေပးေနလို႕ သူမ မွာ ကားမ၇ွိ .ကားေရာက္ပါၿပီ .) ေၿပာရင္း ကားေပၚက ဆင္းလာသည္.) ကားထဲက လူငယ္က . ) အိမေ ္ ဖၚမေလး မိနီ လာေၿပာလိ႕ု အဆင္သင္႕ၿဖစ္ေနေသာ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ အိမေ ္ ၇ွ႕ကို ထြကခ ္ ဲ႕ သည္ . .၀င္႕ဖူး ကားတစီးလႊတေ ္ ပးလိက ု ္မယ္ . ။ ဟင္း .။ ဒီလို သေဘၤာသား မယားေတြကို ေခ်ာင္းၿပီး လိုးေနေသာ ေကာင္ေလးေတြ က တပံၾု ကီးရွိသည္ .။ အသားေပ်ာ႕ေပ်ာ႕ ထမိန္ ေအာက္က လမ္းေလ်ာက္တ႕ဲ အခါ တံုခါေနတဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ ဖင္တုးံ ေတြကို လဲ အာသာတငန္းငန္းနဲ႕ ေငးၾကည္႕ ေနတဲ႕ ကားေမာင္းသမားေလး စိးု ကြန္း ကို ေမာ္ေမာ္ပြင္႕ သေဘာက်သြားသည္ ... .အတြက္...။ ...မင္းက လူသစ္လား..ဒီေန႕ သူမ ရဲ႕ ကား ကို ေမာင္ၿဖစ္သူ မင္းမင္းထြန္းက.( ဟုတပ ္ ါတယ္ မမ .။ ကားေမာင္းသူ လူငယ္ေလး နဲ႕ အတူ ထိင ု ္စားသည္ . ။ ကားေမာင္းသူ ကို လွမး္ ၾကည္႕လိက ု ္ေတာ႕ ..။ ( မမ ..က်ေနာ္ က လူသစ္ပါ .ခပ္မက ို ္မက ို ္ ေကာင္ေလး.ငတံးု ေလးေတာ႕ မဟုတ္ ..က်ေနာ္႕နံမည္ က စိးု ကြနး္ ပါ . သူတ႕ို ႏွစေ ္ ယာက္ သနပၸင္ က.။ ကားၾကီးတစီး .အေဖၚလိရ ု င္ ေခၚပါ … တဲ႕ .။ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ လဲ လူငယ္ကုိ ေၿခဆံးု ေခါင္းဆံုး အကဲခတ္ သည္ .။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ကားၾကီးအနားကို ေလ်ာက္သြားသည္ ... ...စားေသာက္ဆင ို ္တဆိင ု ္ကို ၀င္သည္ .တခါမွ မေတြ႕ဘူးေသးဘူး ...။ ပိနပ ္ န ိ ပ ္ ါးပါး . အင္းကိသ ု ာြ းဖို႕ ခ်ိန္းထားၾကသည္ ...ပုဇန ြ ေ ္ တြကို ခပ္ၿပီး မီးကင္စားၾကမလိ႕ု ..လုပေ ္ ပးပါရေစ . ....မမပြင႕္ လိတ ု ႕ဲ အခါ ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ခိင ု ္းပါ . .. ..ကားတံခါးကို ဖြင္႕ေပးသည္ ..။ ၀င္႕၀င္႕ဖူး က ( ဘာမွ မပူန႕ဲ ေမာ္ပင ြ ္႕ ...အသားညိဳညိဳ နဲ႕ သန္႕သန္႕ၿပန္႔ၿပန္႕ .မ၇ွတ ိ ံဳး . .။ ဒီေန႕. .ပုဇန ြ က ္ န္ေတြ မွာ ကန္ထက ဲ ငါး...။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ လဲ ၀င္႕၀င္႕ဖူးဆီ တိုကရ ္ က ို ္ မသြားေသးဘဲ. . ။ စိုးကြန္းဆိေ ု သာ ေကာင္ေလးသည္ ငအ.။..ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕. . .

။ ၀ါးတဲၾကီးတခုမာွ ..လာေလ . .ထိင ု န ္ ားကာ စားေသာက္ၾကရင္း .... ..ပုဇန ြ မ ္ းီ ဖုတ္ေတြ လွေ ဲ လ်ာင္းကာ တ၀စားၿပီး တေရးတေမာအိပသ ္ ည္ အိပင ္ က ို လ ္ ာလို႕. ...။ပုဇန ြ ္ မီးဖုတအ ္ နံ က ့ ေမႊးပ်ံ ေ ့ နသည္ ..။ ။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ က မလွမး္ မကမ္းက အင္းကိည ု ပိင ု း္ မွာ ေစာင္႕တဲ႕ အေစာင္႕တဲကေလးေတြ ဆီကုိ စိုးကြနး္ ကို အေဖၚေခၚကာ ေလ်ာက္သာြ းသည္ .၀င္႕၀င္႕ဖူး နဲ႕ ေတြ႕ေသာအခါ ...( ေဟ႕.သနပၸင္ ကို ေမာင္းေနက် ယာဥ္ေမာင္းၾကီး ဦးညိဳေမာင္း နဲ႕ မသြားေတာ႕ဘဲ ယာဥ္ေမာင္းအသစ္ေလး စိးု ကြနး္ နဲ႕ သြားၾကရေအာင္ လို႕ ၀င္႕၀င္႕ဖူးကို ေၿပာ ေတာ႕ ၀င္႕၀င္႕ဖူးကလဲ သေဘာတူသည္ ..။ အ၇ွငလ ္ တ္လတ္ေတြမ႕ို ပုဇြနေ ္ တြက ခုနပ ္ ်ံေနသည္.( အဖုတၾ္ ကိဳက္တယ္ မမပြင္႕ .) .။ ထန္းပင္စစ ု ု ေအာက္က တဲေလးထဲ ေမာ္ေမာ္ပြင္႕၀င္ထင ို ္ သည္ ....။ အင္းသူၾကီး အရွငဖ ္ မ္းကာ ဦးဘတိုး မီးဖုတေ ္ က်ြးသည္ က . . ) ( ဟုတတ ္ ယ္ မမ ...။ လိေ ု လေသးမရွိ ၿပဳတ္ေကြ်းသည္ ငါး.။ စိးု ကြနး္ လဲ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ကို မၾကည္႕ဘဲ .) ( ဟုတက ္ ဲ႕ မမ ပြင႕္ ...ၿပံဳးေနသည္ ..ေမွာင္ေနသည္ ။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕က တဲရဲ႕ ၀ါးၾကမ္းခင္းေပၚမွာ ထိင ု ္ခ်လိက ု သ ္ ည္.လိ႕ု ေမးသည္ ..မင္း.. ..ပုဇန ြ ေ ္ တြကို အင္းထဲက . ) (ပုဇန ြ ေ ္ တြ စားတာမ်ားလိ႕ု လား မသိဘူးကြယ္. ။ သနပၸင္ အင္းတဲကို ပဲ႕ခ်ိတေ ္ လွ ၿဖင္႕သြားရသည္ ....။ ( ဒီေနရာေလးက ေအးခ်မ္းလိက ု တ ္ ာေနာ္ ..စိးု ကြနး္ .) တဲေလးထဲမာွ .။ အင္းသူၾကီး ဦးဘတိုး က ငါးရံ ေ ့ ၿခာက္ေတြကလ ို ဲ မီး ဖုတ္ .) လို႕ ေၿဖေလသည္ .. ..။ ( စိုးကြန္း . . .ဇက္ေက်ာ တက္သလိလ ု ိုဘဲ.။ေၾကာ္ေကြ်းသည္ .။ ၀င္႕၀င္႕ဖူး နဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ က ေ၇ွ႕က သြားၿပီး တင္စင ုိ လ ္ လ ွ ေ ွ တြ စိုးကြန္းက ကို အေနာက္က စိးု ကြနး္ လိက ု ေ ္ တာ႕ ေငးေမာေနတာသူတု႕ိ သူတု႕ိ ရဲ႕ စြင႕္ ကားတဲ႕ ႏွစေ ္ ယာက္စလံးု ေတြ႕မိၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း အခ်က္ေပးကာ တခစ္ခစ္ နဲ႕သေဘာက်ၾကေလ သည္ . ..။ ၀င္႕၀င္႕ဖူးလဲ .အၿပဳတ္ နဲ႕ အဖုတ္ .ဆီဆမ္းၿပီး ေကြ်းသည္.။ ေန႕ပိင ု ္းမွာေတာ႕ ဘယ္သမ ူ ရ ွ မ ွိ ေန.ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ က အနားမွာ အတူတူ ထိင ု စ ္ ားေနတဲ႕ စိးု ကြနး္ ကို .. .။ ည အခ်ိန္ အင္းထဲက ငါးေတြ ပုဇန ြ ္ေတြ ကို လူ လာမခိုးေစဖို႕ အေစာင္႕ေတြ ခ်ထားရသည္ ..။ ၀င္႕၀င္႕ဖူးလဲ ၀ါးၾကမ္းၿပင္မာွ ငါးေၾကာ္ေတြ.ဘယ္ဟာ ပိၾု ကိဳက္လဲ .....

။စိးု ကြနး္ ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြ က သူမ လည္ဂတ ု ္.( မမ ေမွာက္အပ ိ လ ္ က ို ပ ္ ါလား .ေကာင္းတယ္.ႏွိပ..... . .ေညာင္းတယ္ .စိုးကြန္း .ပုခံုးေတြမာွ ခပ္ဖဖ ြ ေ ြ လး ထိေတြ႕.. .) စိးု ကြနး္ ရဲ႕ အသံေတြ တုနေ ္ နသလိဘ ု ဲ .အိ..ထိတယ္. ) စိးု ကြနး္ က သူမ ေက်ာၿပင္ အလည္ကုိ လက္မနဲ႕ ဖိၿပီး ေအာက္ဖက္ ခါးအထိ ပြတဆ ္ ြဲခ်သည္ .ေကာင္းသားဘဲ ..... . ..ေမာက္တက္. ... ) ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕. .. .... ....။ ( အင္း.) ( အင္း.. . .။ စိးု ကြနး္ တံေတြးဂြတ္ကနဲ ၿမိဳခ်ၿပီး ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ခါး ကို တံေတာင္ နဲ႕ ေထာင္းေပးသည္ .။ ( အင္း. ..။ သူမဖင္ေတြက.ဆုတည ္ စ ွ ္ေနသည္ .။ ( အင္း. .ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ရဲ႕ ပုခးံု ကို ႏွပ ိ ေ ္ ပးသည္ . . .။ ( ခါး ကို အဲလို ႏွိပေ ္ ပးအံုး.။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ကေမွာက္အပ ိ ေ ္ ပးလိုကသ ္ ည္...ထိတယ္ ..ခါးကို ႏွပ ိ ္လို႕ပိေ ု ကာင္းေအာင္ .ေကာင္းလိက ု ္တာ .( က်ေနာ္ ႏွပ ိ ေ ္ ပးရမလား . . ။ႏွပ ိ တ ္ ာထက္ ကိင ု တ ္ ယ ြ ္ပတ ြ သ ္ ပ္ေနသည္ လို႕ ေမာ္ေမာ္ပြင္႕ ထင္မသ ိ ည္ . . . . ...ု . .အင္း.ႏွပ ိ ္..ဟင္း .မင္းက ေတာ္ေတာ္ လက္အားသန္တာဘဲ ... ) စိးု ကြနး္ က ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ အေနာက္မာွ ဒူးေထာက္ထင ို ္ လိက ု ၿ္ ပီး. .ႏွိပႏ ္ ပ ွိ ္ .္ . .. .ေကာက္ထက ြ ေ ္ နၾကသည္ .) လိ႕ု ေၿပာသည္ .သေဘာက်သြားသည္ .။ စိးု ကြနး္ လဲ သူမ ခါးကို လက္ဖေနာင္႕နဲ႕ ဖိကာဖိကာ ႏွပ ိ ေ ္ ပးေနရင္း သူ႕ လက္ နဲ႕ အလြနန ္ းီ ကပ္စြာ ရွေ ိ နတဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ရဲ႕ ဖင္အအ ိ ိၾကီးေတြ ကို ၾကည္႕ကာ သူ႕ ဖြားဖက္ေတာ္ လိငတ ္ န္ လီးၾကီး က ထိးု ထိးု ေထာင္ေထာင္ ထ လာ သည္ .။ သူမကလဲ ...။ စိုးကြန္း သူမကို တခုခု လုပေ ္ စခ်င္ေနသည္ .ဟင္းဟင္း.အားသန္တ႕ဲ လူငယ္ေလးတေယာက္ နဲ႕ ႏွစေ ္ ယာက္ထဲ ရွေ ိ နၿပီး သည္ လူငယ္ေလးကလဲ သူမ ကိယ ု က ္ ို ႏွပ ိ ေ ္ ပးေနလို႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ အလြနဘ ္ ဲ စိတေ ္ တြ လွဳပ္ရာွ းေနသည္ . . .မမပြင႕္ ... .။ ( မမပြင႕္ ေပါင္ေတြ ေကာ ေညာင္းလားဟင္ .အင္း .. ) စိးု ကြနး္ က . ...။ ( အင္း.) လူသေ ူ ၀းတဲ႕ တဲေလးထဲ . .) စိးု ကြနး္ လက္ေခ်ာင္းေတြက သူမ ေပါင္တန္ေတြ အေပၚ ေရာက္ရေ ိွ နသည္ . . .

.)… စိးု ကြနး္ သေဘာေတြ႕သြားၿပီ. .။ အဂၤါစပ္ ေစာက္ပတ္ၾကီး တ၀ိက ု ္မာွ အေရၾကည္ေတြ စိုစရ ို ေ ႊဲ နသည္ . . . ။ ( စိုးကြန္း .) စိးု ကြနး္ လက္ေတြ က ထမိနက ္ ို မသိမသာ နဲ႕ ေအာက္ဘက္ကို တြနး္ ေ၇ွြ႕သည္ .။ စိးု ကြနး္ က ေပါင္တန္ေတြကို ႏွပ ိ ေ ္ ပးလိက ု ္ၿပန္သည္ ..။ သူမ ရဲ႕ ၀င္း၀ါတဲ႕ ေက်ာၿပင္သားေလးေတြ ကို ၿမင္ေနရတာ စိတလ ္ ွဳပ္၇ာွ းဖြယ္ ၿဖစ္ေနသည္ .။ ဖင္ၾကားကို လက္ေခ်ာင္းေတြ သြငး္ ကာ ပြတေ ္ နမိသည္ .။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ ဖင္ၿဖဴၿဖဴၾကီးေတြ ကို စိတတ ္ င ို း္ က် ကိင ု တ ္ ယ ြ ္ေလေတာ႕ သည္ .. .။ စိးု ကြနး္ က ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ မ၇ုနး္ ကန္ ဘဲ .။ ႏွဳတ္ခမ္းထူထေ ူ လးေတြ ပြင႕္ ဟေနသည္ .။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ သည္ ၀ါးၾကမ္းၿပင္ကို ပါးအပ္ ၿပီး သူမ မ်က္လးံု အစံုကို မွတ ိ ္ထားေနသည္ ... ) ( ဟုတ္. . ။ ( အင္း . ) ပင္တေ ီ ဘာင္းဘီ မ၀တ္ထားလို႕ ပကတိအတိင ု ္း ၿဖစ္ေနတဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ၇ဲ႕ ဖင္တံုးေတြကို နယ္ကင ုိ ခ ္ င ြ ႕္ ရေတာ႕ သူ စိတေ ္ တြ မထိနး္ နိုငေ ္ တာ႕ . . .။ လက္ဖေနာင္႕နဲ႕ ခါးသား ဖိကာ ၀င္း၀င္းေလးေတြကို ႏွပ ိ ေ ္ တာ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ သေဘာက်သည္ .ၿမီးေညွာင္႕၇ိုးေနရာ ကို ႏွပ ိ ္ကယ ြ ္ . .သိပေ ္ ညာင္းတယ္ . . ) ( ဗ်ာ.ဟုတက ္ ႕ဲ ... . . ... .။စိးု ကြနး္ ရဲ႕ လက္ညိဳွ းနဲ႕ လက္ခလယ္ ေတြဟာ အေရေတြ စိုစတ ြ ေ ္ နတဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ ေစာက္ပတ္ အကြေ ဲ ၾကာင္းကို ပြတေ ္ နၿပီ . ..... .မမပြင္႕ . ..ေကာင္းတယ္ .။ ၿမီးေညွာင္႕ရိးု ေညာင္းတာကို ဖင္တံဳးၾကီးေတြ တခုလးံု ကို သူ႕ လက္ဖ၀ါးၾကီး ႏွစဖ ္ က္ နဲ႕ ေရေရလည္လည္ နယ္ေတာ႕ သည္ .. ) လို႕ ညည္းသည္ . .. ) ( တင္ပဆံု . .ေကာင္းတယ္ကယ ြ ္ . .ေကာင္းတယ္.ေကာင္းတယ္ . ... .။ ( အင္း.. ...မမ . .။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ တြန႕္ သြားၿပီး ႏုတဖ ္ ်ား က ( အို . ႏွပ ိ ေ ္ နရာက.သူမ .) ဒီအခ်ိနမ ္ ာွ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ၿပဳတ္ထြကေ ္ ၿပေနသည္ ရဲ႕ ပိးု ေပ်ာ႕ထမိနေ ္ လး ဟာ စည္းေႏွာင္ထားတာေတြ .... . .. .သာယာမိေနသည္ ဘဲ . .ေကာင္းတယ္. ။ သူ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြ ဟာ ဖင္ၾကားကေန ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ အဂၤါစပ္ ေစာက္ပတ္ၾကီး ကို ထိကုင ိ မ ္ သ ိ ည္ .။ ( အင္း. . . ..

.. . .။ မ်က္ႏာွ ကေတာ႕ ၀ါးၾကမ္းၿပင္မာွ အပ္ရက္သားဘဲ ... .ထူးကဲတ႕ဲ အရသာ ေၾကာင္႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ ရမက္ .။ တုတခ ္ င ို တ ္ ဲ႕ လီးၾကီး . .။ စိးု ကြနး္ သည္ .။ စိုးကြန္း က... . .. .စိုးကြန္း က . . ...ၿဖဴ၀င္းေသာ ဖင္တုးံ ေတြ နဲ႕ ဖင္ၾကားက နီညိဳညိဳ ေစာက္ဖတ ု ္ၾကီး ကို အနီးကပ္ ေတြ႕ေနကိင ု ႏ ္ ဳွိ က္ေနေသာအခါ.စိုးကြန္း သိရက္သားနဲ႕ . ..ေပါင္တန္ေတြၾကားက..သိသားနဲ႕ .( ခ်စ္မလို႕ မမ. နဲ႕ .စိုးကြန္းသည္... .ကစားေပးေနသည္ .မင္းေလး ... .ခက္တာဘဲကြယ္ . .။ ထိုးႏွဳိ က္ေတာ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ သည္ တအင္အင္ .သူက . .။ အတြင္းခံေဘာင္းဘီ၀တ္ေလ႕မရွေ ိ သာ ေၾကာင္႕..သူ႕ လီးကို ထပ္သင ြ ္းလိက ု သ ္ ည္ ... .) လိ႕ု တုနရ ္ တ ီ ဲ႕ အသံနဲ႕ ေၿပာလိက ု သ ္ ည္ ..ဇိကနဲ တင္းတင္းၾကီး . .စိးု ကြနး္ သည္ ၿပဲလန္ေနေသာ သူ႕ဒစ္ၾကီးကို ေစာက္ပတ္ထဲ နစ္ၿမဳပ္လက ို ေ ္ လေတာ႕ သည္ .မမကို ခ်စ္မလိ႕ု ...။ ( ဟင္း.။ ( အာ. ) ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ က ညညးသလို ေၿပာလိက ု ေ ္ ပမဲ႕စိုးကြန္း စိတၾ္ ကိဳက္ .သူ႕ခါး၀တ္လုခ ံ ်ည္ကို.စိတေ ္ တြ အလြနအ ္ မင္း ၿပင္းထန္ ေပါက္ကြဲၿပီး . ...ေစာက္ေခါင္းထဲ ၿပည္႔တင္းစြာနဲ႕ ပြတတ ္ က ို ္ ၀င္ေရာက္လာလိ႕ု .ဒီဟာ လုပခ ္ င ို ္း နဲ႕ ...ၿငိမေ ္ နတာေၾကာင္႕ သူမ သေဘာတူတာကို သေဘာေပါက္သာြ းၿပီး အတင္႕ရဲလာသည္ .ဟိုဟာလုပခ ္ င ို း္ .။ သူမေစာက္ပတ္ထဲ သူ႕ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ထိးု လိက ု ္ထတ ု လ ္ ိုက္... .မမ က လင္ၾကီး နဲ႕ေလ .ၿဖစ္ေနၿပီ .စိုးကြန္း က ( မမ . .ဘာလုပမ ္ လို႔လဲ . ..ထြားထြားၾကီးသည္မတ္မတ္ေတာင္ကာ. .။ သည္အခ်ိနမ ္ ာွ . ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ေပါင္တန္ေတြကို ခ်ဲကားလိက ု ၿ္ ပီးဖင္တးံု ေတြ အေနာက္မာွ ေနရာယူလက ုိ သ ္ ည္ . ..) လိ႕ု ေၿပာလိက ု သ ္ ည္ .။ ( အို .လီးမဲမဲ..။ ဖင္ေထာင္ကန ု ္းေပးတဲ႕ ပံစ ု ံ နဲ႕ လွခ်င္တင ို း္ လွေနေသာ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ ၿပဴးထြကေ ္ နတဲ႕ ေစာက္ပတ္ၾကီး နဲ႕ ဖင္ေပါက္စအို၀ နီနေ ီ လး ကို အရသာရွစ ိ ာြ နဲ႕ ၾကည္႕ ရင္း ...) ဟန္လပ ု ေ ္ မးလိက ု ္ တဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ကို.ဒူးေထာက္ေပးလိက ု ္ သည္ ... .ေၿဖခြ်တ္လက ို သ ္ ည္. . .မမ.) ဗ်ိ ကနဲ ေစာက္ပတ္ၾကီးထဲ လီးဒစ္ၿပဲၾကီးတခုလုးံ ၿမဳပ္၀င္သာြ းသည္ .ဒူးေလး ေထာက္ေပးပါလား . .ထမ္းေဆာင္ ရန္ အသင္႕အေနအထား.စိုးကြန္း ေအာက္ပင ုိ း္ ဗလာက်င္းသြားသည္ . ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ရဲ႕ေသးက်ဥ္တဲ႕ ခါးေလးကေနဆြဲကင ို ္ၿပီး . . .ဘာ.ဟ .။ ( ဟင္. .တာ၀န္. .) မူလက်ီလပ ု ေ ္ နေသာ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ ဖင္ကားကားၾကီးေတြကို ပြတေ ္ ပးေနရင္း ...။ စိးု ကြနး္ လုပသ ္ မွ်ကို ခံေနသည္ .

.။ စိးု ကြနး္ . မမ စိတေ ္ က်နပ္ေအာင္ က်ေနာ္ အစြမး္ ကုန္ လုပမ ္ ာွ ပါ .ေကာင္းတယ္ . .ထန္ေနခဲ႕ရတာ . . ...ဒီ သနပၸင္ ခရီး စထြကလ ္ ာကထဲက ၾကည္႕ၾကည္႕ၿပီး ... .။ အသားခ်င္း ရိက ု ခ ္ တ္သံ က တဖတ္ဖတ္ ၾကားေနရသည္ .. .ေဆာင္႕ေဆာင္႕ . .... .။ အင္း..နဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပြင္႕ သေဘာေတြ က် ေနသည္ .. ...။ ေတာ္ေတာ္႕ကို မာေက်ာတုတခ ္ င ို တ ္ ႕ဲ ဟာၾကီး... . . . . .။ တ၀က္ခန္႕၀င္ေနေသာ ဘေလာက္စက ္ ုိ မတင္ကာ သူမ လီးတန္ကုိ နို႕ႏွစလ ္ ံုးကို . . မမပြင္႕ နို႕ေတြက လွလန ြ ္းလို႕ ကိင ု ္ေနတာပါ .. ... .။ သူ႕ ေသးက်ဥ္တ႕ဲ တခ်က္ခ်င္း မွနမ ္ န ွ ေ ္ လး လိုးေပးသည္ .. . ... . . ..တၿဗီးၿဗီး အသံ လဲ ၾကားလိက ု ၇ ္ သည္ . . ..တန္းလန္းၾကီး မိေနလိမ႕္ မယ္ . .ၿပင္းၿပင္း ညည္းသံ ထြကေ ္ ပၚလာ ဆက္ထုးိ မသြငး္ ဘဲ. . .. … ဘာလဲ မမပြင္႕ .ဆိုတ႕ဲ စကားလိဘ ု ဲ . စိးု ကြနး္ .ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ေစာက္ေခါင္းထဲက ေလအန္သံ .အင္း. . ၿမန္ၿမန္ေလးကြာ. စိးု ကြနး္ လဲ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ . ... . . . .. လုပမ ္ ွာလုပပ ္ ါေတာ႕ကြယ္ . .လူပန ိ သ ္ ေလာက္ လီးက တုတ္ သလို ေဆာင္႕အား လိုးအားကလဲ ၿပင္း သည္ ...အင္း ..။ အားမပါ .. . စိးု ကြနး္ လဲ တ၀က္သာ လိးု ေပးပါေတာ႕သည္ ထိုးသြင္းထားတဲ႕ ..လူေတြ ေရာက္လာရင္.ေဆာင္႕ပါေတာ႕ သည္ .။ လီးၾကီးကို စတင္လဳွ ပ္ရွား ေမာ္ေမာ္ပင ြ က ္ ခါးေလးကို ကာ ဆုတက ္ င ို ္ၿပီး အင္း. … ဘာလုပေ ္ နတာလဲ တန္းလန္းၾကီး ကြယ္ . စိတခ ္ ်ပါ မမရယ္ .. ဇိမဆ ္ အ ြဲ ရသာခံကာ ေၿဖးေၿဖးခ်င္း လိးု ေပးေနသည္ . .....ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ လွမး္ ဆြက ဲ င ို ေ ္ နသည္ သည္ ရဲ႕ . . . . . .။ဘရာစီယာ ခံမ၀တ္ထား တာေၾကာင္႕ ဒီနု႕ိ ၾကီးေတြ ကို ခပ္ပါးပါး ဘေလာက္စေ ္ ပၚကေန ရိးု တိုးရိပတ ္ ိတ္ ေတြ႕ေနရတာေၾကာင္႕ . . . .။ ၀ါးၾကမ္းခင္း က တကြ်ိ ကြ်ိ ၿမည္ သလို. စိးု ကြနး္ သည္ လူနပ ံ န ိ ္ ကြ်ဲ ဂ်ိဳလိန္ . . ဘာလဲ မမ . .. .အားမလိအ ု ားမရ ၿဖစ္လာကာ ၿမန္ၿမန္ လုပေ ္ စခ်င္ေနၿပီး ၿဖစ္တာေၾကာင္႕ ခပ္ၿမန္ၿမန္ ခပ္ၿပင္းၿပင္း . .။ စိုးကြန္း ေကာင္းေကာင္း .

.ကပ္ေဆာင္႕ေနၿပန္သည္ .အင္ဟင္ဟင္ .။ ( ေဆာင္႕.အရမ္းေကာင္းေနၿပီ . . .က်မလဲ သူတု႕ိ ေနာက္ .. .ေဒၚ၀င္းတို႕ ေကြ်းတာေတြ စားၾကၿပီး ဘိက ု ေ ္ လးၾကလိ႕ု လမ္းေလ်ာက္ၾကတာ ေနမွာေပါ႕ ..ေကာင္းလိက ု တ ္ ာ. . .။ ၀င္႕၀င္႕ဖူးသည္ေမွးကနဲအပ ိ ေ ္ ပ်ာ္သြားရာကသိမ႕္ ကနဲ၀ါးၾကမ္းခင္း..) ( အင္း. . . . အထြတအ ္ ထိပ္ ကို ေရာက္သာြ းရသည္ .မမ ၿပီးေတာ႕မယ္ ..တအားေဆာင္႕.ဆိုတ႕ဲ စကားလိဘ ု ဲ ( တယ္ကေ ံ ကာင္းတဲ႕ ငါပါလား . ... ......လွဳပ္သာြ းတာေၾကာင္႕ နိးု လာသည္ .။ ၿဖဴေဖြးေက်ာ႕ရွငး္ တဲ႕ သေဘာၤ ကက္ပတိနက ္ ေတာ္ တေယာက္ကုိ အခုလို . ။ စိးု ကြနး္ လဲ လီးတဆံုး ၀င္သည္အထိ ေကာ႕ေကာ႕ေဆာင္႕လိုးေနသည္ .အနားရတာေပါ႕ .. . .. ..ေရေႏြးၾကမ္း အိးု လာပိ႕ု တာ ၿဖစ္ေနသည္ .အင္း. . . .လမ္းေလ်ာက္ထြကသ ္ ာြ းၾကတယ္ ဆရာမ . . ( အီး... ) အားကုနၾ္ ကံဳးေဆာင္႕ေပးေလရာ မၾကာခင္ ဘဲ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ၿပီးသြားရတာနဲ႕ တခ်ိနထ ္ ဲမာွ ဘဲ စိးု ကြနး္ လဲ သုတေ ္ တြ တအားပန္းထြက္ ခါ ကာမသုခ အၿပည္႕အ၀ . . .ခံစားရရွရ ိ င္း . .။ ( ေဒၚ၀င္း . .) ( သူတ႕ို ဟိးု . . . .လိက ု သ ္ ာြ းလိက ု အ ္ းံု မယ္ ..။ သုတမ ္ ်ား တဆစ္ဆစ္ ပန္းေနခ်ိန္ သူ႕ လီးၾကီးက သူမ ေစာက္ေခါင္းထဲ ဆတ္ကနဲဆတ္ကနဲ ခါေနတာေၾကာင္႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ လဲ သူၿပီးသြားတာကို သိေနသည္ .။ စိးု ကြနး္ သည္ နုတက ္ လဲ . .မမပြင႕္ ရယ္ ..လိးု ခြင႕္ ရလိက ု တ ္ ာေၾကာင္႕ စိုးကြန္းမွာ စိုငေ ္ ကာ္လို႔ ၿခံဳေပၚေရာက္ .. ေရေႏြးၾကမ္းေလး နဲ႕ ငါးေၿခာက္ဖတ ု ေ ္ လး ၿမီးပါအံုး ) ( ေအာ္.) ဆိုၿပီး အရမ္း ပီတေ ိ တြ ၿဖာေနသည္ . . . .လိးု ေပးေနပါၿပီ .. ) ( ေကာင္းတာေပါ႕ ဆရာမ ..)လို႕ ညညးၿငဴေနေပသည္ .။ လီးတန္အဆံးု အထိ၀င္ၿပီး သူ႕လေမႊးေတြ က ေမာ္ေမာ္ပြင္႕ ဖင္တးံု ေတြကို ထိကပ္တဲ႕ အထိ ..။ အင္းသူၾကီးကေတာ္ ေဒၚ၀င္း ...ဒါနဲ႕ က်မ သူငယ္ခ်င္း ေမာ္ပင ြ ္႕ နဲ႕ ယာဥ္ေမာင္း ဘယ္ေရာက္ေနၾကလဲဟင္ ...က်မလဲ ဘိက ု တ ္ င္းၿပီး ေမွးကနဲအပ ိ ေ ္ ပ်ာ္သာြ းတယ္ . .) .. ။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ေစာက္ပတ္ထဲ သူ႕လီးတန္ၾကီး တဆံုးထိးု သြငး္ ထားရင္းဇိမခ ္ ေ ံ နသည္ .အင္းေစာင္႕တဲကေလးေတြဘက္..

။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ သည္ ရန္ကန ု က ္ ို အၿပန္လမ္းခရီးမွ စိုးကြန္း ရဲ႕ .။ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ ရဲ႕ ေစာက္ပတ္ၾကီးထဲက ဆြဲထတ ု လ ္ ိုကတ ္ ဲ႕ အေရေတြ ေပလူးေနတဲ႕ စိးု ကြနး္ လီးၾကီး ကို ေတြ႕ရေသာအခါ ေဒၚ ၀င္႕၀င္႕. . . . ..။ ဒီေန႕မွ ေတြ႕ဘူးတဲ႕ယာဥ္ေမာင္း ေကာင္ေလး စိုးကြန္းကို ဖင္ကန ု း္ ေပးေနေသာ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ရဲ႕ ရမက္ၾကီးတာကိလ ု ဲ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူ.အသာ လွည္႕ထြကခ ္ ဲ႕ သည္ ..သိသည္ ..ေယာက်ၤား ရဲ႕ အထိအေတြ႕နဲ႕ ကင္းေ၀းေနသူမို႕ .၀င္႕၀င္႕ဖူး . .က်မ ဖါသာဘဲေလ်ာက္သာြ းလိက ု မ ္ ယ္ ..( က်မ လိက ု ခ ္ ႕ဲ ေပးရမလား. သိပ္ ႏွာထန္ သည္ .အားနဲ႕မာန္န႕ဲ လိးု ေဆာင္႕ေနတာကို ..ပုဇန ြ ဟ ္ င္း ခ်က္လက ို အ ္ ုးံ မယ္ . ။ သူမ သူငယ္ခ်င္း ေမာ္ပင ြ ္႕ အေၾကာင္း . . .စိးု ကြနး္ က အိမက ္ ဒရိင ု ဘ ္ ာဘဲ.. ။ သည္ေကာင္မ သည္ သိပ္ ထ သည္ .ေဒၚ၀င္း. .) ( ေနပါေစ.. ဖူး သေဘာက်သြားသည္ .. . .. .ဆရာမတိ႕ု အၿပန္.။ ကိယ ု ္႕ၿခံထက ဲ ၾကက္ . ဆုတက ္ င ို ၿ္ ပီး သည္ မိမိ . .. ။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ရဲ႕ အေတြးေတြ တဲေလးထဲမာွ . .. .. . ..... .။ သူတု႕ိ ၿပီးၾကတဲ႕အထိ သူမ ၾကည္႕ေကာင္းေကာင္း နဲ႕ ၾကည္႕မိသည္ ..။ စိးု ကြနး္ ဆိတ ု ႕ဲ သူမ တိ႕ု အိမက ္ ယာဥ္ေမာင္းအသစ္ေလး သည္ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ ခါးကို ..။အခုလဲ ဒရိင ု ္ဘာ စိးု ကြနး္ နဲ႕ တဲထဲ ကုနး္ ေနၿပီ ထင္တာဘဲ ..။ သူတ႕ို ဘယ္ေ၇ာက္ေနလဲ .။ ကာမစိတ္ ၿပင္းထန္ေနၾကတဲ႕ ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ နဲ႕ စိးု ကြနး္ တို႕ကေတာ႕ ပတ္၀န္းက်င္ ကို လံးု လံးု သတိမမူမၾိ ကေပ. . . .ဆိၿု ပီး .း သေဘာက်ေနသည္ . ... ) ၀င္႕၀င္႕ဖူး .. ) ( လိုရင္ ေခၚလိုကေ ္ နာ္ ဆရာမ ...ဖင္ကန ု ္းကာ ဟာ အလိုးခံေနေသာ မွနက ္ န္ေန ေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ကို ပါ သည္. . .. ..ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ နဲ႕စိးု ကြနး္ တို႕ ထြကသ ္ ြားတဲ႕ဘက္ ကို ေလ်ာက္လာခဲ႕ သည္ . သူမၿမင္ေတြ႕လိက ု ရ ္ တဲ႕ ၿမင္ကြင္းကို မ်က္ေတာင္မခတ္တမ္း . .။ ကိယ ု တ ္ င ို က ္ လဲ .က်မ . . . . .ဆရာၾကီးအတြက္ ထည္႕ေပးလိက ု ခ ္ ်င္လို႕ .။ ေတြ႕ရ သည္ သူမ . . .။ လူပန ိ သ ္ ေလာက္ လီးထြားတဲ႕ ေကာင္ေလး နဲ႕ သူမလဲ သူနင ုိ က ္ ယ ို န ္ င ို ္ ယွဥ္ၿပိဳင္လက ို ခ ္ ်င္မရ ိ သည္ .။ ေမာ္ပင ြ ္႕ .ဘယ္ေတာ႕ ရိုကစ ္ ားစား ရေနတာဘဲ ေလ ..။ အင္းေလ .ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ေတြ႕ၿမင္လက ို ရ ္ . .။လင္ မရွခ ိ ိုက္ ကုနး္ ဖို႕ ၀န္မေလး . ၾကည္႕ေနမိရသည္ .) ( ေကာင္းၿပီ ေဒၚ၀င္း .ေလ်ာက္လုက ိ အ ္ ုးံ မယ္ .ဆရာမ .

.။ ( ေဆာရီးဘဲ ေဒါက္တာရယ္ . . .။ ( ၀င္႕ဖူး . . .. .. . .။ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ၿပန္၀င္လာသည္ .) ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ရဲ႕ နို႕ၾကီးေတြ က ပါးတဲ႕ နိ႕ု သီးေလးေတြကေ ို တာင္ ေရးေတးေတး ၿမင္ေတြ႕ေနရ သည္ .) ( ဟုတတ ္ ယ္ . . .၀င္႕ဖူး . ....တ၀စားပစ္ခ်င္ေသာ ကေလးတေယာက္လုဘ ိ ဲ လိုလားေနတာကို ၿဖည္႕ဆည္းလိက ု ခ ္ ်င္ေနေပသည္ .. . . မယ္ဒက ီ ယ္ ခ်က္ကပ္ လာတာ လား . . .. .ဖစ္စစ္ကယ္ ခ်က္က္ လုပရ ္ ေအာင္ .. ) ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ေပးထားခဲ႕တဲ႕ လဲ သူမ ၀တ္ထားတဲ႕ လူနာ၀တ္တ႕ဲ ၀တ္ရေ ုံ လးမ်ားသည္ အ၀တ္ေတြအားလံးု ခြ်တ္ပစ္လက ို ္ၿပီး ၀တ္ရေ ုံ လးကို အေ၇ွ႕ဖက္ကဘ ို ဲ ေကာက္၀တ္လက ို ္သည္ ဖံုးအုပထ ္ ားေပမဲ႕ . .။ သည္ အေနာက္ဘက္မာွ ေတာ႕ ၾကိဳးကေလးတေခ်ာင္းသာ ရွိ သည္ .ၾကည္႕ခဲ႕ရတာေၾကာင္႕. .သတိရၿမင္ေယာင္ ေနသည္ . . ကိၾု ကီး က ေဒါက္တာ က လာ စစ္ပါလို႔ မွာတယ္ ဆိၿု ပီး ေဒါက္တာ႕ဆီကို လႊတတ ္ ယ္ ေလ . .) ( နဲဗားမိင ု ပ ္ ါ . .. ၀င္႕ဖူး .) ( ဟုတတ ္ ယ္ . . .မုန႕္ ဆာရင္ . .။ ( ၀င္႕ဖူး ရင္ဘတ္ ခဏ စစ္ၾကည္႕ရေအာင္ . .ခါတိုင္းလိဘ ု ေ ဲ ပါ႕ .. လာ .ကဲ . .ဒီ ေဆးခန္းသံုး ၀တ္ရံု လဲၿပီး ေစာင္႕ေန . .မီးခဲၿပာဖုနး္ . . . . ။ ( ေအာ္ .၀င္႕ဖူးတို႕အတြကဆ ္ ို က်ေနာ္ က အၿမဲ အဆင္သင္႕ပါ .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးမွာလဲ. .။ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ရဲ႕ေဆးခန္း .ေဒါက္တာ .ဦးေဇာတိက ကိေ ု တာ႕ အစစအရာရာ စစ္ေပးၿပီး ေပမဲ႕ ၀င္႕ဖူးကို ခ်က္က္ မလုပ္ၿဖစ္တာ ၾကာၿပီေလ .. .လိးု ေပးတာေတြကို ၿပန္စၿမံဳ႕ၿပန္ .ကာမရာဂ စိတေ ္ တြ ဟာ .) ( ဟုတက ္ ႕ဲ ေဒါက္တာ .ဓမၼတာေတြဘာေတြ မွနတ ္ ယ္ေနာ္ .အထဲသာြ းစိ႕ု .။ပြင္႕ဟေနသည္ .. ေဒါက္တာ ...ကဲ . .က်ေနာ္ ၿပန္လာခဲ႕မယ္ .၀င္႕ဖူး လာတဲ႕အခ်ိနက ္ ေနာက္က်သြားတယ္ ေနာက္တေန႕မွ ေစာေစာ ၿပန္လာရမလား .နိးု ၾကြ ေဖါက္ၿပန္ လာရၿပီး .) လူနာ၀တ္ရံဳေလးေၾကာင္႕ . .) ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ရဲ႕ေဆးခန္း သည္ ေဆးခန္း ပိတခ ္ ်ိန္ ၿဖစ္ေနၿပီ မိ႕ု သူနာၿပဳဆရာမေတြလဲ မရွေ ိ တာ႕ .ေဒါက္တာ . . . .။ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ကို စတင္ စမ္းသပ္ေလ သည္ . . ..ေမာ္ေမာ္ပင ြ ႕္ တို႕လိုးပြဲကို.) ( မွနပ ္ ါတယ္ .

။ ( အ . .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး. .. ..။ေဖါင္းမို႕ေနတဲ႕ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ရဲ႕ ေစာက္ပတ္ၾကီး ကားလိုက္ သည္ အေမႊးအမွ်င္လးံု ၀ မ၇ွေ ိ အာင္ ရိပထ ္ ားသည္ .သူ႕ လက္ညွိဳးတုတတ ္ ုတ္ၾကီး နဲ႕ အတြငး္ ကို ထိးု ထည္႕ေနၿပီ။ သူမ ေအာက္ႏဳွ တ္ခမ္းကို ကိက ု ခ ္ ါ . .မ၇ွဘ ိ းူ . ..။ေဒါက္တာ ေကာင္းေသာ္ က နို႕ေတြ ကို ကိင ု တ ္ ြယပ ္ တ ြ သ ္ ပ္ၾကည္႕ေနသည္။ ( ဒီလက ို ိုငရ ္ င္ နာ တဲ႕ေနရာ ရွလ ိ ား . .) ( ဒီ နစ္ပယ္လေ ္ လးေတြ ေကာ . ... .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး . .. ( ကဲ .ေဒါက္တာ ...။ အင္မတန္မွ လွတဲ႕ ေစာက္ဖတ ု ဘ ္ လ ဲ ို႕ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ မွတခ ္ ်က္ခ်ခဲ႕ရသည္ .၀တ္ရေ ုံ လး ကို ဖယ္ခြါလိက ု ေ ္ တာ႕ . . ။ ( အားလံးု ေကာင္းပါတယ္ .။အို . . ..။ ( နာလား ..ေဒါက္တာ .) ( ဟင္႕အင္း.ေဒါက္တာ က ကိင ု တ ္ တ္လက ို ္တာ .) ေဒါက္တာၾကီး သည္ နိ႕ု သီးနီနေ ီ လးေတြ ကို ဖြဖြေလး ကိင ု ေ ္ နသည္ . ...) ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ရဲ႕ အသံေတြ တုနေ ္ နသလိုဘဲ . . . .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးရဲ႕ ေစာက္ဖတ ု က ္ ို သူ အရင္ကလဲ ၿမင္ဘးူ ခဲ႕ သည္ .လွလန ြ း္ ေနတဲ႕ နို႕ ၿဖူၿဖဴၾကီးေတြ က တင္းမာ ဖီးထ ေနသည္ . ။ ခဏၾကာမွ.. .။ ေစာက္ဖတ ု ေ ္ ပါင္းမ်ားစြာကို ဆရာ၀န္တေယာက္ အေနနဲ႕ သူ ၿမင္ဘးူ ခဲ႕ရသည္ ဒီေလာက္ ေဖြးသန္႕ၿပီး ၿမင္တာနဲ႕ ကုနး္ ယက္ခ်င္စရာ ေစာက္ဖတ ု မ ္ ်ိဳး သူ မေတြ႕ဘူးခဲ႕ .။ ေပါင္ၿဖဴၿဖဴေတြ ၾကား က အဂၤါစပ္ၾကီး ကို ေဒါက္တာၾကီး ကိုင္ၿပီ . .. .) ေဒါက္တာၾကီးက သူ႕ လက္မနဲ႕ လက္ညဳွိ းကိသ ု ံုးၿပီး နုိ႕သီးဖုေလးေတြကို ေခ်ေပးေနသည္ . .. . ..) ( သိဘူး.) ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး နို႕ေတြကို ၿပန္ဖံုးလိက ု ္ၿပီး ေအာက္ပုင ိ ္း ကို လွနသ ္ ည္ .ေအာက္ပင ို း္ ၾကည္႕ရေအာင္ .ႏွဳတ္ခမ္းထူထအ ူ အ ိ ေ ိ လးေတြ ဟသြားသည္ . ... .အသဲေတြ ယား.။( ေပါင္ေတြ ၀င္႕ဖူး .) ( ဟင္႕အင္း ..ု . ။ေဒါက္တာရဲ႕ လက္ညွိဳးနဲ႕ လက္မ က ႏွဳတ္ခမ္းသားေတြကို ၿဖဲၾကည္႕ေနသည္ .. .) .) ေဒါက္တာၾကီး သည္ နိ႕ု အံတ ု ခုလးံု ကို ဆုတန ္ ယ္ေနၿပန္သည္ . .ရင္ထဲ တမ်ိဳးၾကီးဘဲ .မ်က္လံုးေတြ ေမွးစင္းသြားၾကသည္ . .) လိ႕ု ညည္းလိက ု မ ္ ိသည္ ... . . . . . . ကဲ အေနာက္ဖက္ ၾကည္႕ရေအာင္ ...) အိ.. . .( အင္ .ၾကက္သးီ ေတြ ထ သြားသည္ ..။ ေစာက္ဖတ ု ္ ႏွဳတ္ခမ္းသားေတြကို သူ ၿဖဲဟၾကည္႕သည္ .မနာဘူး .။ ( ဘယ္လေ ို နလဲ .

ကို က်ေနာ္ေလ .။ေဒါက္တာၾကီး လက္ညဳွိ းၾကီး က သူမ ဖင္ေပါက္ နီနေ ီ လးကို သမေနၿပီ .။ ေၿပာ လဲ ေၿပာ ကုနး္ လဲ နမ္းသည္ . . . . ...။ ေဒါက္တာၾကီး ရဲ႕ အနမ္းေတြကို ေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီး . . . ..က်ေနာ္ သေဘာေပါက္ေနတာ ၾကာၿပီ .. ...။၀င္႕ဖူး ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပခ ္ င ို း္ ေနတယ္ .ဒူးေလးေထာက္ လိက ု ပ ္ ါအံးု .ေဒါက္တာရယ္ . ဦးေဇာတိက ရဲ႕ ပန္းေသတာကို က်ေနာ္ သိေနတာလဲ ၾကာၿပီ မဟုတလ ္ ား .ကာမ သည္ အေစာၾကီးထဲက လိလ ု ားေနတာ ဦးေဇာတိက သိေနတာပါ ပန္းေသကထဲက .) ( အို .ေဒါက္တာၾကီး စိတမ ္ ထိနး္ နိင ု ေ ္ တာ႕ . .. . ..သေဘာမရိုးဘူး . . . .။ မိသားစု ဆရာ၀န္ ၿဖစ္တ႕ဲ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး .ခက္ေတာ႕တာဘဲ .။ ( ေတာ္ေတာ္လတ ွ ယ္ . . ..။ ဖင္ေထာင္ရက္ ကုနး္ ေနေသာ သူမ ဖင္ၾကားကို ႏွေခါင္းၾကီး နဲ႕ နမ္းေလၿပီ . . ...။ အခုလို အခြင္႕ၾကံဳေတာ႕. . ။ကိင ု တ ္ ယ ြ ေ ္ နသည္ . . .သေဘာက် ခံယေ ူ နေပသည္ . . .။ ဖင္ၾကားက ၿပဴးထြက္ေနတဲ႕..) ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးမွာ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ညင္းေနတာ ၿဖစ္သည္. ။ ( ၀င္႕ဖူး. ) သူ . ..္ .) ေဒါက္တာ႕လက္ေတြက ကိင ု တ ္ ယ ြ ္ေနၿပီ ဖင္ေအာက္ၾကားက ၿပဴးထြကေ ္ နတဲ႕ ေစာက္ပတ္ၾကီး ကို .) ( ဟုတတ ္ ယ္ . ။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ဖင္ကန ု ္းေပးလိက ု ရ ္ သည္ . . ။ ေဒၚ၀င္႕၀င္ကဖူး ဖင္ေတြ က စြင္႕ကားၿပီး .. ) ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ က ခြင္႕ေတာင္းသလို ေၿပာေနေပမဲ႕ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ရဲ႕ ခြင္႕ၿပဳတာကို ေစာင္႕ေနသူေတာ႕ မဟုတ္ . .၀င္႕ဖူးကို က်ေနာ္ နမ္းလို႕ ရမလားဟင္ .က်ိတၿ္ ပီး .) ( အို . .) ( ရွင..ခ်စ္မေ ိ နတာ ၾကာပါၿပီ .ေဒါက္တာရယ္ . . .. . . .ေတာ္ေတာ္လသ ွ ည္ . ..၀င္႕ဖူး ..။ ( ခ်စ္တယ္ .။ ဆြေပးေနသလိဘ ု ဲ . .သိပလ ္ တ ွ ယ္ .) ( အို .။ ဒီတခါ က ဖင္ေတြ ရဲ႕ အလွအပ .ဘာေၿပာတယ္ . . .ေဒါက္တာ .မသင္႕ေတာ္ပါဘူး . . . . . ။ ( ၀င္႕ဖူး ..၀င္႕ဖူးရယ္ . . ၀င္႕ဖူး ဆက္စ္ မရွိလို႕ ဘယ္လုိ ခံစားရမယ္ဆတ ို ာလဲ. . .ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ကို ေမွာက္အပ ိ ခ ္ င ို း္ လိက ု သ ္ ည္ . ဖင္ေတြေရာ. .. . .. . .ေစာက္ဖတ ု ေ ္ ၇ာ ..ေဒါက္တာ.

. .။ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ မွာလဲ အင္မတန္မွ ေခ်ာလွေတာင္႕တင္းတဲ႕.) ( လုပေ ္ လ..။ လိလ ု ားေနတာေတြ ရလိုကတ ္ ာေၾကာင္႕ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးမွာ အထူးသေဘာက်ေနသည္ . . . .. .. .) ( ရပ္လက ို ္ပါေတာ႕ .၀င္႕ေလး သေဘာဘဲ .ေစာက္ပတ္အတြငး္ ထဲကို လ်ာထိပန ္ ႕ဲ ထိးု ကလိလက ို ္ . . ကဲ.ဘာလို႕လဲ.) ( ဒူးေထာက္ေနရတာ ေညာင္းလွၿပီ . .ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ယက္ေပးေသာအခါ ေရငတ္တုးံ ေရတြငး္ ထဲက် က ထန္ၿပီး ေစာက္ပတ္ .လီးတန္ၾကီးက. .လုပၾ္ ကစို႕ . မွဳတာ ရပ္ၿပီး လုပေ ္ စခ်င္လ႕ို .အလြနမ ္ ဘ ွ ဲ ေက်နပ္ေနၿပီး .......အလိးု ခံခ်င္ေနၿပီ . . . . .မွဳတ္တာ မေကာင္းလို႕လား .ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးကို သူ လုပခ ္ င ြ ္႕ရလိက ု ္ၿပီၿဖစ္တာေၾကာင္႕...ဆိသ ု လိပ ု ါဘဲ .ဘာဂ်ာ..၀င္႕ေလး . . .။ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးမွာ အင္းထဲက တဲေလး မွာ သူငယ္ခ်င္းေမာ္ေမာ္ပင ြ ္႕ နဲ႕ ဒရိင ု ္ဘာ ေကာင္ေလးစိုးကြန္းတိ႕ု လိုးေနၾကတာကိေ ု တြ႕ထဲက အလိးု ခံခ်င္ေနခဲ႕တာမိ႕ု အခုလို စိတေ ္ တြ .။ ( ေဒါက္တာ ...ေကာင္းတယ္ . .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးလဲ အေနာက္ကို ေစာင္းငဲ႕ၾကည္႕လိုကေ ္ သာအခါ. ..လိးု ေပးမဲ႕..အရမ္းေကာင္းတယ္ .သူ႕ ေပါင္ၾကားက ေခါင္းေထာင္ေနသလို . ...။ ေဒါက္တာၾကီး ရဲ႕ ဘာဂ်ာသံေတြ ကလဲ တၿပတ္ၿပတ္နဲ႕ ဆူညေ ံ နသည္ . ..) ( ဟင္႕အင္း .ဒီလလ ုိ ား . ... .ေဒါက္တာၾကီး ရဲ႕ လီးမဲမဲၾကီး ကို ေတြ႕လိက ု ရ ္ ေပသည္ .။ နဂို က ဘာဂ်ာကိုငတ ္ ာ ခံေနရလို႕ . .. . . .သူ႕လ်ာၾကီးနဲ႕ ေစာက္စေ ိ လး ကို ကလိလက ို ္ .စံခ်ိနမ ္ ၾွီ ကီးၿဖစ္ေနတာေၾကာင္႕.. .) . ..သူမ ရဲ႕ ဖင္တုးံ အိအၾိ ကီးေတြကို ...ဒါၿဖင္႕ .) ( ေအာ္.စိတေ ္ တြ တအားၾကြေနတဲ႕အခ်ိန္.တဆတ္ဆတ္ ခါေနေပ သည္ ..လုပေ ္ နသည္ .. ဆက္အမွဳတ္မခံခ်င္ေတာ႕ဘဲ .။ ေစာက္ပတ္ကုိ ယက္ေနတံဳးမွာဘဲ ၿဖစ္တာေၾကာင္႕.ယက္ေပးေလ ၿပီ.) ( ဟင္. .) ( ဗ်ာ. ...။ ဘာဂ်ာဆြဲေနတဲ႕ အခ်ိနမ ္ ာွ . . .အားရပါးရ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေနေသာ သူ႕ေဘာင္းဘီကို ေၿမြေဟာက္ၾကီးတေကာင္ ေဒါက္တာၾကီး ခြ်တ္ခ်လိက ု ၿ္ ပီး မာန္ဖီ ဆုတန ္ ယ္ေနေသးသည္ သည္ .ပက္လက္ဘဲ လုပပ ္ ါလားဟင္ .။ ထိမလ ိ န ြ ္းလို႕ တအီးအီး နဲ႕ ညည္းၿငဴေနရ သည္ . ..ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ရဲ႕ ေစာက္ပတ္ေဖါင္းေဖါင္းၾကီး ကို လ်ာၾကီးနဲ႕ အေပၚေအာက္..မတ္မတ္ေတာင္ေနတဲ႕ သူ႕ လီးမဲမဲၾကီး သည္ စိတေ ္ တြအရမ္းထန္ေနတာေၾကာင္႕ . ..

.) ေဒါက္တာၾကီးသည္ ေခြ်းတလံုးလံးု နဲ႕ အားကုန္ ၾကံဳးေနသည္ . .ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ က သူ႕ အတန္ၾကီးကို ..ရွညလ ္ ရ ဲ ည ွ ္ တဲ႕ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ရဲ႕လီးကို သူမ သေဘာက်သြားရၿပီ .ညံေနသည္ . . . . ) ...။ ဖြတဖ ္ ပ္ဖြတဖ ္ ပ္ အသံေတြ က တိတဆ ္ တ ိ ေ ္ နတဲ႕ ေဆးခန္းအတြင္း . . .။ အ၇ွန ိ ေ ္ ကာင္းေနဆဲ ဆြထ ဲ တ ု လ ္ က ို သ ္ ည္ . ..အင္း..။ ေစာက္ေရေတြ တအားရႊေ ဲ နတာေတာင္ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးရဲ႕ ေစာက္ပတ္ၾကီး က တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ရွေ ိ နဆဲ မို႕ လုပ၇ ္ တာ အလြနဘ ္ ဲ အရသာ ေကာင္းလွတာေၾကာင္႕ ၇ွဴးရွဲ. .တင္းမာေကာ႕ေထာင္ေနတဲ႕နို႕ၿဖဴၿဖဴၾကီးေတြကအ ို ငမ္းမရစိ႕ု ေပး ေနရတာကို အင္မတန္မွ ေက်နပ္သေဘာက်သလို.) ( ပံုစံ ေၿပာင္းၾကရေအာင္ . . . ေၿဖးေၿဖး .ဘာလို႕လဲ ေဒါက္တာ . . .ကားေပးထားတဲ႕ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး ရဲ႕ ေပါင္တန္ေတြၾကားမွာ ေနရာ၀င္ယလ ူ က ို ၿ္ ပီး . .. . ။ ကိယ ု ္တံုးလံးု ၿဖစ္ေနၿပီ . . . . .။ အို .။ အေမရိကန္မာွ တံုးက လိးု ခဲ႕တဲ႕ ဘိဘ ု သ ို ိန္း ရဲ႕ လီးထက္ ၾကီးလဲၾကီး.. ..) ( ကုန္းေပး ပါလား . .. ....သူမ ရဲ႕ ကိယ ု ေ ္ ပၚမွာ လံးု ၀ အ၀တ္မဲ႕ေနၿပီ . ) ဒစ္ၿပဲၿပဲ နဲ႕ လီးတုတတ ္ တ ု ္ၾကီး. ..ဟာကနဲ ၿဖစ္သာြ းသည္ .။ဒီအခ်ိနမ ္ ာွ .. ....။ ( ဘာ.လီးၾကီး ဆြဲထတ ု လ ္ ိုကလ ္ ႕ို ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး .။ ( ေကာင္းလားဟင္.နဲ႕ အသြငး္ ခံလက ို ္ရတာမို႕ . .။ေဒါက္တာၾကီးလဲ တင္းက်ပ္ဆဲ ေစာက္ပတ္ၾကီးထဲတခ်က္ခ်င္း ထိးု သြင္းစပ္ယက ွ ေ ္ နသည္ .အရသာထူးကဲေနဆဲ .တင္းၿပည္႕ သြားသည္ .သူ႕ လီးၾကီးကို ေစာက္ပတ္မာွ ေတ႕ကာ သြင္းေလသည္ .) ( အင္း.ေဒါက္တာရယ္ . ။ ( အို. .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး မာေက်ာတုတခ ္ င ို တ ္ ႕ဲ မွာ အသက္ၾကီးေပမဲ႕ ေဒါက္တာၾကီး လူကလဲ အားသန္ဆဲ ေဆာင္႕ေပးတာေတြကို ..ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး လဲ ဖင္ကန ု ္းေပးထားရာက ပက္လက္လန ွ က ္ ာ ေပါင္ေတြ ကားေပးလိက ု သ ္ ည္ ….လီးကလဲ ေ၇ေရလည္လည္ သေဘာက်ၿပီး ေအာက္မွ ပင္႕ေကာ႕ေပး ေနပါသည္ . .. .၀င္႕ေလး . ) ( ဘယ္လပ ို ံုစံ လုပခ ္ ်င္လ႕ို လဲ ဟင္ .သိပေ ္ ကာင္းတယ္ .ရွဴးရွဲ နဲ႕ ထိုးေဆာင္႕ခ်က္ေတြ တေၿဖးေၿဖး နဲ႕ ၿမန္လာသည္ .......သူမ ေစာက္ပတ္ထဲ. ၀င္႕ေလး .။ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္အဖို႕.

ၾကည္႕ရင္း .ေတြ ဆူညေ ံ နသည္ . .ဟင္း .. .ေခ်ာေမာလွပ.ဘိုဘသ ို န ိ ္း.အားသန္သန္ အလိးု ခံလက ို ရ ္ တာမိ႕ု မၾကာခင္မာွ ဘဲ ..ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး မွာ လိလ ု ားေနခဲ႕ရတဲ႕ ကာမဆႏၵ ကို အခုလို .ေတာင္႕တင္းလွတဲ႕ သူေဌးကေတာ္ေလး က ဖင္ေထာင္ကန ု ္းေပးတာကို . .. .. . . ....။ ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္အဖို႕. .ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး သည္ ကာမ အထြတအ ္ ထိပ္ ကို တက္လမ ွ ္း ေရာက္၇သ ွိ ာြ းရေတာ႕ သည္ . . . .အားနဲ႕ လိးု ေဆာင္႕ပါေတာ႕သည္ . .) လင္ၾကီးငုတတ ္ တ ု ္ ရွေ ိ ပမဲ႕ ပန္းေသေနတဲ႕ လင္ၾကီးေၾကာင္႕ .။ အားကုန္ ေဆာင္႕ေဆာင္႕ လိးု ေပးေနသည္ .ၿပီးသြားရေလ သည္ . ) ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးလဲ ခုမွ ေက်နပ္သာြ းသည္ . .။ သူမ ဖင္ၾကီးေတြ နဲ႕သူ႕ ဆီးခံု.။ဆာေလာင္လလ ုိ ားေနဆဲ အခုလို လီးၾကီးၾကီး... . .။ ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူး နိ႕ု ၾကီးေတြကိုလဲ ..ေဒါက္တာေကာင္းေသာ္ ၿဖည္႕ဆည္းေပးတဲ႕ လူေတြ နဲ႕ ရယူ ေနရပါသည္ . .အၿမန္ဘဲ သူ လိခ ု ်င္တ႕ဲ ပံဳစံ ကုနး္ ေပးလိက ု ေ ္ လ သည္ .။ ေဒါက္တာ ေကာင္းေသာ္လဲ ဖင္ၿဖူၿဖဴေဖြးေဖြး ၾကီးေတြ ၾကားက ၿပဴးထြက္ေနတဲ႕. . ..ေဒၚ၀င္႕၀င္႕ဖူးလဲ . .လွမး္ ဆုတက ္ င ို ္ေနသည္ . . . ..။ နားပါဦးမည္ .။ ( ေကာင္း.။ လီးတန္ၾကီး ေစာက္ေခါင္းထဲ ၿပည္႕သိပ္ တင္းက်ပ္ေနသည္ .သူ႕ လီးၾကီးကို ထိုးသြင္းလိက ု ေ ္ လ သည္ . . .ေကာင္းလိက ု တ ္ ာ .... . .. .စိတတ ္ င ို း္ က် လုပေ ္ နရလိ႕ု အထူးဘဲ ေက်နပ္ေနၿပီး.တဖတ္ဖတ္ရက ို ္ခတ္သံ ..။ တၿပိဳင္နက္.လိလ ု ဘ ို ဲ ေဒါက္တာၾကိး လဲ သုတေ ္ တြ တဆစ္ဆစ္ သူမ ေစာက္ေခါင္းထဲကို ပန္းထုတရ ္ င္း .။ ( အင္း ..အဂၤါစပ္ ေဖါင္းေဖါင္းၾကီး ကို တပ္မက္စာြ ..နဲ႕ေစာက္ပတ္ၾကီးထဲ လီးၾကီး ၀င္ထက ြ ္သံ ...ဆန္႕တငန္႕ငန္႕ ၿဖစ္သာြ းလို႕ .အရွိနေ ္ ကာင္းေနဆဲမို႕ .။ လို .သူမ ခါးသိမေ ္ လးကို ဆြဲကင ို က ္ ာ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful