Diagnosticul firmei

1. Domeniile diagnosticului Pentru evaluarea unei întreprinderi, diagnosticul acesteia trebuie să se structureze pe mai multe direcţii, precum: diagnosticul tehnic, juridic, al managementului , resurselor umane, comercial, economico-financiar. Rolul important şi principal revine diagnosticului economico-financiar, dar şi celelalte forme au rolul lor în a evidenţia aspecte specifice ce nu pot fi omise în realizarea unui diagnostic complet şi implicit a unei evaluări cât mai reale. 1.1. Diagnosticul tehnic Într-o perioadă care se caracterizează printr-o intensitate concurenţială foarte puternică şi printr-o evoluţie şi schimbări tehnologice din ce în ce mai rapide, întreprinderile care vor să rămână performante trebuie să acorde o importanţă cu totul aparte utilajelor . Diagnosticul tehnic presupune o cercetare amănunţită a factorilor tehnici de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie a produselor, a organizării producţiei şi muncii. Diagnosticul tehnic are drept obiective: • evaluarea rezultatelor întreprinderii, know-how, mijloacele tehnice şi umane, organizarea şi să evidenţieze punctele forte şi punctele critice, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ; • să definească ce trebuie să facă pe termen scurt şi mediu pentru a menţine şi dezvolta competitivitatea sa ţinând seama de situaţia actuală, dar mai ales în funcţie de perspectivele viitoare, în special de evoluţia tehnologică şi a strategiilor concurenţiale. În final, diagnosticul tehnic trebuie să ofere răspunsul la următoarele întrebări care se vor pune conducătorilor întreprinderilor industriale: • Rezultatele tehnice sunt satisfăcătoare? Au contribuit cu eficacitate la realizarea obiectivelor generale? • Tehnologiile de fabricaţie au fost bine adaptate produselor aşteptate pe piaţă? • Mijloacele umane şi materiale sunt performante? Ne-au permis să luptăm eficace contra concurenţei? • În ce domeniu va trebui să accentuăm eforturile noastre: cercetare/dezvoltare, investiţii, producţie, îmbunătăţirea calităţii, etc.? Succint problematica diagnosticului tehnic se prezintă mai jos,tabelul 1 Tabelul 1 Diagnosticul tehnic Nr. Domenii ale diagnosticului tehnic Situaţii Crt. 1 Producţia fizică . trendul producţiei . producţia pe stoc . producţia în curs 2 Valoarea şi structura imobilizărilor . imobilizările corporale sunt procurate din resurse corporale proprii . structura pe grupe a imobilizărilor corporale 3 Starea imobilizărilor corporale . gradul de uzură . gradul de reînnoire şi modernizare 4 Modul de utilizare a imobilizărilor . utilizarea intensivă corporale . utilizarea extensivă 5 Asigurarea cu echipamente şi utilaje . la nivelul cerinţelor

6 7

8 9 10

. excedent de capacitate . parc de utilaje în rezervă Organizarea controlului de calitate . organizarea controlului pe flux . organizarea controlului final . asigurarea calităţii materiilor prime şi materialelor Organizarea producţiei . organizarea producţiei pe secţii . activitatea de producţie se desfăşoară pe mai multe amplasamente . urmărirea producţiei . urmărirea încadrării în normele de consum Fluxul de producţie . tehnologii folosite . gradul de instalare a capacităţii de producţie . metode de fabricaţie Investiţii . existenţa planului de investiţii . graficul de execuţie a obiectivelor de investiţii . modul de finanţare a investiţiilor Organizarea activităţii de întreţinere . reparaţii curente şi reparaţii . revizii periodice . calitatea reparaţiilor şi reviziilor . ateliere de reparaţii . programul de reparaţii şi revizii

Diagnosticul tehnic, în final, trebuie să arate punctele forte şi punctele slabe (deficienţe). Puncte forte ale întreprinderii pot fi: utilaje moderne, o bună utilizare a capacităţii de producţie, servicii de calitate şi competente. Puncte slabe: planificarea defectuoasă a producţiei, tehnologii neperformante, folosirea incompletă a capacităţilor de producţie, probleme de calitate a produselor etc. 1.2. Diagnosticul juridic Acest diagnostic îşi propune să clarifice aspectele juridice, legale, privind activitatea întreprinderii, implicit a activului evaluat. Drept obiectiv al cercetării îl constituie, atunci când este cazul, aprecierea riscurilor inerente şi verificarea aspectelor juridice legate de privatizarea întreprinderii. În scopul elaborării diagnosticului juridic este necesar a se cerceta domeniile: Drept comercial Dreptul civil Acte şi contracte privind drepturi de proprietate ale: • imobilizărilor corporale (mijloace fixe, terenuri, modalitatea şi corectitudinea ultimelor evaluări şi reevaluări, acte privind închirierea sau locaţia); • situaţia juridică a imobilizărilor necorporale (licenţe, brevete, mărci). Se verifică dacă acestea sunt înregistrate la organele abilitate, cine este titularului dreptului de inventator sau autor, existenţa certificatului de inventator etc.; • imobilizări financiare (titluri de participare, titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu, creanţe imobilizate, etc.). • acte şi contracte privind modul de exploatare al întreprinderii (închiriere, locaţie de gestiune, concesiune, licenţe, brevete date în exploatare la terţi); • acte şi contracte privind finanţarea pe termen mediu şi lung (justificarea împrumuturilor, constituirea garanţiilor, existenţa plăţilor restante şi consecinţa acestora); • acte şi contracte privind aprovizionarea şi vânzarea produselor, serviciilor întreprinderii (contracte de aprovizionare cu materii prime şi utilităţi, contracte de vânzare şi clauze, existenţa unor acorduri cu alte întreprinderi); • acte privind asigurarea societăţii – prin efectul legii şi în virtutea unor contracte de asigurare împotriva unor riscuri (calamităţi naturale, furturi), situaţia achitării primelor de asigurare;
2

inexistenţa furnizorilor şi clienţilor cu contracte îndelungate. juridice. respectarea clauzelor contractuale Dreptul civil . există contract colectiv de muncă . absenţa împrumuturilor restante. • dacă are litigii cu alte întreprinderi sau cu alte ţări (cazul întreprinderilor din zone de graniţă. consemnarea litigiilor contractuale şi cu salariaţii proprii. Dreptul fiscal Dreptul mediului – latură în care se verifică dacă activitatea firmei se desfăşoară conform cadrului impus de legislaţia mediului: • dacă firma are autorizaţie de mediu. litigii de muncă 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finalitatea acestui diagnostic constă în evidenţierea punctelor forte şi a punctelor slabe. Dreptul muncii sau al salariului etc. Puncte slabe: contract şi statut necorespunzătoare ale situaţiei de fapt. întreprinderea are aviz de mediu . existenţa contractelor de asigurare a patrimoniului patrimoniului . 3 . O sinteză a diagnosticului juridic se prezintă în tabelul 2 Tabelul 2 Diagnosticul juridic Nr. relaţii contractuale cu terţii corecte şi de lungă durată. conflicte de muncă. absenţa litigiilor de muncă şi altor litigii. litigii civile Asigurarea . absenţa amenzilor şi penalităţilor. litigii cu clienţii . finanţare bancară asigurată. Punctele forte – ale diagnosticului juridic pot fi: contract şi statut corespunzător taliei întreprinderii. litigii cu chiriaşii Documente privind . Crt. litigii cu furnizorii . revendicări sindicale . registrele întreprinderii . reglementări fiscale corecte. a ţărilor riverane). plata de amenzi şi penalizări etc. achitare la termen a obligaţiilor la buget Dreptul muncii . cauze comerciale.• • • acte privitoare la acţiuni juridice în curs – cu persoane fizice.existenţa secţiilor de producţie (atelierelor) în locaţie de gestiune Litigii de muncă . existenţa titlurilor de proprietate terenurile sunt în proprietatea întreprinderii . există contracte încheiate cu partenerii economici . respectarea clauzelor contractuale Dreptul comercial . 1 Domenii ale Situaţii diagnosticului juridic Documente privind . există contract de management . problema poluării Litigii comerciale .existenţa secţiilor de producţie (atelierelor) închiriate modul de exploatare . existenţa litigiilor fiscale . litigii economice dreptul de proprietate . . contracte împotriva calamităţilor naturale Protecţia mediului . există contracte de muncă pe perioadă determinată şi nedeterminată . terenurile sunt în proprietatea întreprinderii Litigii fiscale .

• restructurare – priorităţi. în cadrul diagnosticului se cer a fi abordate aspectele: • componenţa echipei de conducere (nume şi prenume.poziţia pe piaţă. . pregătirea de specialitate. valoarea adăugată). • orientări strategice . diagnosticul de management se poate desfăşura astfel (Figura 3).avansul tehnic. competenţă şi aptitudini . • . contractul de management conform Legii 66/1993.prestigiul personal.valoarea patrimonială.creşterea cifrei de afaceri. aceasta să se pregătească în mod corespunzător. cifra de afaceri soldul obligatiil or ⋅ 365 . capital social Evidentierea cauzelor şi efectelor • potenţial de dezvoltare prelevari din profit pentru dezvoltare + amoritzare . documentul în virtutea căruia îşi exercită prerogativele funcţiei: hotărârea AGA.rentabilitatea. Figura 3 Diagnosticul managementului rezultate financiare • Analiza rezultatelor valoarea întreprinderii În literatura de specialitate nu există o părere unitară în ce priveşte numărul şi denumirea acestor • potenţial de dezvoltare • indicatori cât şi intervalul de timp luat în calcul care de regulă este cuprins între 3-5 ani. funcţie de specificul fiecărei întreprinderi.măsurarea performanţelor conducerii. • evoluţia rezultatelor financiare (poziţia firmei pe piaţa internă şi externă). stuctura puterii • generale ierarhizarea obiectivelor .gradul de ocupare a forţei de muncă. Diagnosticul managementului firmei Obiectivele diagnosticului managementului sunt: . vârsta. cultura şi sistem de valori • Stil de management . Referitor la echipa de conducere. Schematic. funcţia. • Prin Normele Metodologice privind alegerea managerului. obiectivele negociate şi cuprinse în contractul de management. • modul de realizare a criteriilor de performanţă.evaluarea coerenţei managementului. • greutăţi şi complexitate În România. hotărârea generală a asociaţilor. se pot avea în vedere obiectivele: • evoluţia volumului de activitate (volumul producţiei. cifra de afaceri. conform Legii 66/1993 şi Normelor Metodologice • sisteme de informare s-au stabilit următoarele criterii de planificare şi control performanţă: • Metode de metode de planificare profit brut • tehnici de calcul ⋅ 100 .independenţa financiară.cheltuieli pentru investitii = CONCLUZII ⋅ 100 fond de rulment Puncte forte/puncte slabe RECOMĂNDARI • perioada de recuperare a creanţelor (zile) soldul creantelor = ⋅ 365 . total stocuri 4 • . • .1. experienţa acumulată). Autorii notorietate şi imagine • occidentali ierarhizează astfel aceste criterii: vocatia intreprinderii • Studiu puterii economice şi politicii . • perioada de rambursare a obligaţiilor pe termen scurt (zile) = cifra de afaceri cifra de afaceri • rotaţia stocurilor = . • dacă se vizează privatizarea. • rata profitului = cifra de afaceri • profitabilitatea acţiunilor dividende + prelevari din profit pentru dezvoltare = ⋅ 100 . şi stuctura Organizare tip de organizare • formalizare şi proceduri . • actul normativ.3.

apariţia tensiunilor în relaţiile cu sindicatele. realizarea şi depăşirea criteriilor de performanţă negociate. personal de specialitate în informatică . directori executivi .4. costuri directe de productie Problematica diagnosticului managementului este prezentată sinoptic în tabelul 3 Tabelul 3 Diagnosticul management r. manageri managementului . nu este stimulată producţia. • evaluarea potenţialului uman. puncte slabe pot fi: nerealizarea unor indicatori de performanţă. 5 . scăderea vânzărilor. structura şi comportamentul (aspect cantitativ) pe de o parte. adaptată la specificul întreprinderii . delimitarea atribuţiilor competenţelor pe nivele organizatorice Rezultate obţinute . evoluţia exportului Sistemul . 1 2 3 4 5 Domenii ale Situaţii diagnosticului tehnic Componenţa . flexibilă organizatorică . dacă este şi tânără este un alt atu. Diagnosticul resurselor umane Acest tip de diagnostic urmăreşte cunoaşterea resurselor umane atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ. deci a poziţiei în mediul concurenţial. creaţia tehnică. experienţa echipei manageriale Calitatea echipei . extinderea informatizării în secţii de producţie(ateliere) Drept puncte forte se pot menţiona: echipa de conducere dinamică.• • cifra de afaceri productivitatea muncii = numar tota l de personal . ponderea salariilor în costuri salarii directe = ⋅ 100 . Obiectivele diagnosticului resurselor umane sunt: • măsurarea performanţelor sociale. Crt. preşedinte director general . pregătirea şi competenţa echipei manageriale .corelarea şi îmbinarea responsabilităţilor pe domenii Structura . colaborarea echipei şi competenţa membrilor ei . 1. evoluţia vânzărilor . coeziune manageriale . dotarea cu echipamente informatice informaţional . Schematic acest diagnostic se prezintă în figura 4. iniţiativa. iar pe de altă parte eficienţa potenţialului uman (aspect calitativ). evoluţia rentabilităţii(procentuale şi absolute) . Prin folosirea unui sistem de indicatori adecvat diagnosticul resurselor umane apreciază dimensiunea. viziune de perspectivă . întărirea poziţiei pe piaţă.

Indicatorii de comportament ai personalului – subîmpărţit în două grupe: 3.2. productivitatea muncii.asigurarea cu personal(integrală.1. Indicatorii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale .Figura 4 Diagnosticul resurselor umane Comportamentul personalului se caracterizează cu ajutorul următoarelor aspecte şi indicatori: 1. diagnosticului resurselor umane 1 Calitatea personalului . Indicatori de conflictualitate subîmpărţiţi la rândul lor în: 3. Domenii ale Situaţii Crt.Eficienţa utilizării potenţialului uman se caracterizează. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil: 3.1. stabilitate(loialitate) . parţială) . Indicatori de comportament individual în care se include absenteismul şi plecările. tinereţea personalului(vârsta medie) 2 Numărul de personal . cu ajutorul indicatorilor direcţi ai productivităţii muncii Sinteza problematicii diagnosticului resurselor umane se prezintă în tabelul 4 Tabelul 4 Diagnosticul resurselor umane Nr.2. 3. calificarea medie . îndeplinirea obligaţiilor .2. evoluţie 6 . în forma cea mai sintetică. Forme individuale 4. Indicatorii circulaţiei şi fluctuaţiei forţei de muncă: 2. Forme colective 3. pregătire şcolară .2.corelarea numărului cu cifra de afaceri .cu productivitatea 3 Folosirea intensivă a .

evoluţie În final se impune precizarea punctelor forte şi slabe. circulaţia personalului. Analiza rezultatelor • • • • • • • • • • • • • • • • evoluţia vânzarilor pozitia concurenţială părţi din piaţă rentabilitate comercială produse preţuri distribuţie(desfacere) forta de vânzare promoţie publicitară mijloace materiale competenţe umane organizare sisteme de informare planificare bugete control Studiul politicilor comerciale Mijloace şi organizare Metode de organizare şi control Studiul relatiilor de cauzalitate. Puncte forte: calificarea ridicată a muncitorilor. analiza vânzărilor în funcţie de ciclul de viaţă al produselor. creşterea numărului accidentelor de muncă. evoluţie . structura pe vârste. analiza structurală a vânzărilor pe produse şi pieţe de desfacere. Diagnosticul comercial Schematic desfăşurarea acestora se prezintă în figura 5 În cadrul diagnosticului comercial se cercetează aspectele: evoluţia vânzărilor. previziuni asupra rezultatelor CONCLUZII (puncte forte. cercetarea concurenţei. reducerea sau dispariţia accidentelor de muncă. stare de conflictualitate în creştere. creşterea productivităţii muncii. pe meserii. Puncte slabe: pierderi de timp în cadrul zilei şi a lunii de lucru. analiza furnizorilor.5. imbunătăţiri) Figura 5 Obiectivele diagnosticului comercial 7 . scăderea productivităţii muncii. analiza clientelei (clienţilor) întreprinderii. evoluţie . pe categorii de calificare echilibrată. corelaţie productivitate-salariu . stabilitatea personalului. programul de lucru săptămânal .personalului 4 5 Folosirea extensivă Mobilitatea personalului . zile) . supradimensionarea personalului. 1. lipsa grevelor şi litigiilor de muncă. programul zilnic . fluctuaţia personalului. poziţia faţă de media pe ramură(sector) . puncte slabe) PROPUNERI (remedieri. Absenţe nemotivate(ore.

5. • dacă există prea multe produse în faza de lansare pot avea probleme legate de rentabilitate şi de finanţare (necesarul de finanţare). Studiul repartiţiei vânzărilor în funcţie de ciclul de viaţă al produselor Literatura de specialitate subliniază necesitatea de a cerceta vânzările agentului economic şi în funcţie de fazele (etapele) ciclului de viaţă al unui produs: lansare. • dacă există dependenţă faţă de anumiţi furnizori (furnizori unici. pentru a fi mai uşoară proiectarea în etapele viitoare (prognoze şi estimări 1. materiale. facilităţi.5.2. • gruparea furnizorilor în furnizori de materii prime. distanţe scurte. • gruparea furnizorilor funcţie de o serie de criterii.3. poate să apară riscul de dispariţie a întreprinderii. cunoscut fiind faptul că: • dacă există multe produse în faza de declin. maturitate deplină. calitate).1. modul de utilizare a resurselor atrase reflectat de durata medie a obligaţiilor faţă de furnizori ( D f )fie mai mică decât durata obligaţiilor faţă de furnizori. Diagnosticul clienţilor întreprinderii O condiţie ca activitatea unei întreprinderi să se desfăşoare conform programelor prestabilite o reprezintă existenţa unei clientele permanente. furnizori din cadrul aceluiaşi grup de întreprinderi) şi ce implicaţii apar.5. Studiul vânzărilor (cifrei de afaceri) se efectuează din necesitatea de a avea informaţii analitice despre evoluţia lor. lucrări şi servicii. Unul din acestea îl constituie analiza lor pe produse sau grupe de produse omogene.5. preţ. Analiza clienţilor oferă în acelaşi timp şi posibilitatea cercetării structurale a cifrei de afaceri. Pentru a fi mai semnificativ. 1. Această cercetare trebuie să evidenţieze echilibrul ce trebuie să existe la nivelul întreprinderii între aceste stadii. 1. 1. • analiza numărului de furnizori pentru un tip de resursă aprovizionată şi a calităţii aprovizionării. Studiul presupune abordarea mai multor aspecte: • criteriile ce au stat la baza alegerii furnizorilor (relaţii tradiţionale. semifabricate şi furnizori de utilităţi. Studiul concurenţei 8 . gruparea furnizorilor de materii prime în funcţie de cantitatea şi valoarea aprovizionărilor.5. • analiza gradului de integrare a firmei.5. Studiul evoluţiei vânzărilor În modul cel mai sintetic evoluţia vânzărilor se poate caracteriza cu mărimea cifrei de afaceri întrucât ea cuprinde vânzările de bunuri.1.5.6. Studiul structurii vânzărilor pe produse şi pieţe de desfacere Vânzările unei întreprinderi trebuie cercetate de echipa de evaluare sub diverse unghiuri de vedere. de exemplu. Diagnosticul (studiul) pieţei de aprovizionare Cercetarea furnizorilor reprezintă un alt moment semnificativ al diagnosticului comercial. sau dacă pondere acestor produse creşte alarmant.4. • abordarea calităţii serviciilor în perioada de garanţie. 1. acest studiu se poate detalia pe clienţi interni şi externi. creştere.

cifra de afaceri (vânzările) celei mai importante firme concurente.competitivitate . ca subsistem component al sistemului global al societăţii. împrumută şi/sau plasează fonduri. calitatea relaţiilor cu clienţii . restricţii de aprovizionare 9 . exportul depăşeşte importul . Crt. poziţia pe piaţă şi evoluţia acesteia . complementaritate . garanţii de calitate . calitatea produselor . structura fabricaţiei este corelată cu cererea .cifra de afaceri (vânzările) totală a sectorului. moderat) . CAm se calculează cu relaţia cpr = CAm .cifra de afaceri (vânzările) firmei analizate. tipul de marketing practicat(incisiv. ∑ CA . Evaluarea poziţiei concurenţiale a întreprinderii în funcţie de piaţa sa se poate caracteriza cu indicatorii: a) cota parte de piaţă absolută – ce reprezintă segmentul din cererea totală satisfăcută de CA ⋅ 100 unde CA .ambalaje corespunzătoare . sintetic. export restrictiv . vinde produse şi/sau prestează servicii. piaţă servit). echipamente şi utilităţi. c) cota parte de piaţă specifică – are la bază formula cp s = de afaceri (vânzările) aferente firmei cercetate.cifra ∑ CA s s . clauze de exclusivitate . întreţine raporturi cu diverşi parteneri: cumpără materii prime. competitivitatea exportului . • analiza cotei de piaţă. este prezentată în tabelul 5 Tabelul 5 Nr.cifra de afaceri (vânzările segmentului de • cercetarea posibilităţilor de penetrare pe diferite pieţe. Avându-se în vedere complexitatea. 1 Domenii ale comercial Produsele(serviciile) întreprinderii Diagnosticul comercial diagnosticului Situaţii 2 3 4 Activitate de export Structura producţiei Piaţa de desfacere 5 Piaţa de aprovizionare . gradul de diversificare . studiul concurenţei presupune cercetarea următoarelor aspecte: • prezentarea şi cunoaşterea principalilor concurenţi. b) cota de piaţă relativă – este expresia raportului direct de forţe între două întreprinderi şi CA ⋅ 100 unde CA .Întreprinderea. ∑ CA CA ⋅ 100 unde: CA . În această direcţie trebuie să se facă deosebire între diferitele categorii de pieţe: • gestionarea şi supravegherea pieţelor agentului economic presupune urmărirea aspectelor: • organizarea distribuţiei produselor este un alt aspect al diagnosticului comercial care trebuie să pună în lumină următoarele probleme: Problematica diagnosticului comercial. achită impozite şi beneficiază de unele facilităţi. gama diversificată a materialelor şi materiilor prime aprovizionate .cifra de afaceri (vânzările) această piaţă şi se calculează: cpa = ∑ CA întreprinderii cercetate.

clienţi statornici pe durată mai mare de un an. contracte ferme cu clienţii . Diagnosticul rentabilităţii 1. expoziţii(interne.6. În forma sintetică desfăşurarea diagnosticului economico-financiar se prezintă în Figura 6.6. Sinteza indicatorilor economico-financiari 1. publicitate .1. externe) . Diagnosticul economico-financiar 1. un raport necorespunzător calitate/preţ.1. 1. • cercetarea mediului în care întreprinderea utilizează sistemele şi metodele de gestiune adaptate la mărimea şi natura activităţilor sale.6.6. nivelul concurenţei(ridicat.6. ambalaje necorespunzătoare. personal de distribuire slab calificat etc. Diagnosticul financiar-patrimonial 1. concurenţa nu creează probleme întreprinderii . eficienţa importului .6. pentru comenzi suplimentare . 10 .3. clientelă sporadică. reţea proprie de distribuţie . Obiectivele şi rolul diagnosticului economico-financiar 1. calitatea foarte bună a produselor vândute. Obiectivele şi rolul diagnosticului economico-financiar Diagnosticul economico-financiar deţine un rol cheie în acţiunea de evaluare a întreprinderii.5. discount pentru facturi achitate înainte de termen. evoluţia cererii produselor(creştere scădere) .2.6 7 Concurenţa Organizarea desfacerii 8 9 10 Promovarea produselor Importul Perspectivele activităţii comerciale . Importanţa acestui diagnostic rezultă din obiectivele sale: • studiul echilibrului financiar. • rolul de asigurarea a coerenţei în cadrul relaţiei diagnostic şi aplicarea metodelor de evaluare.scăzut) . servicii post-vânzare prompte. • dacă întreprinderea dispune de mijloace şi resurse financiare suficiente pentru a-şi asigura perenitatea şi dezvoltarea. produse şi servicii scumpe. • măsurarea rentabilităţii întreprinderii. Puncte slabe sunt: cunoaşterea insuficientă a pieţei. Diagnosticul pe baza datelor din bilanţ şi contul de profit sau pierdere 1. calitatea mărfurilor importate . • modul de integrare a componentelor sale financiar contabile în procesul de formare a practicilor şi strategiilor în domeniu.4. importul depăşeşte exportul . evoluţia veniturilor viitoare(creştere scădere) . Pot constitui puncte forte: reţea de distribuţie puternică.6. Referitor la rolul acestui diagnostic în evaluarea întreprinderii trebuie să evidenţiem cel puţin două aspecte: • are un rol de sintetizare a concluziilor reieşite din celelalte tipuri de diagnostic. târguri. evoluţia veniturilor clienţilor Diagnosticul comercial se finalizează cu evidenţierea punctelor forte (atuuri) şi a punctelor slabe (deficienţe). livrarea se face din depozitele întreprinderii .

3.cheltuieli totale.4. Diagnosticul corelaţiei creanţe-obligaţii 1.cheltuieli variabile.3.cheltuieli financiare.6.3.2.6. Diagnosticul financiar – patrimonial Această parte a diagnosticului economico-financiar se referă la următoarele aspecte: 1.3. Diagnosticul patrimoniului net 1. Diagnosticul lichidităţii.Chv .3.Ch . Astfel: Intervalul de siguranţă se determină cu relaţia: Is = 1 − V   11 .6. .punctul critic.6. Diagnosticul corelaţiei fond de rulment – necesar de fond de rulment – trezorerie 1.  Qp   ⋅ 100 .6. Diagnosticul pe baza datelor din bilanţ şi contul profit şi pierdere 1.1. Diagnosticul capacităţii de autofinanţare 1. Diagnosticului pe baza ratelor de echilibru financiar 1.3.2.3.3.4. Diagnosticul rentabilităţii Relaţia care se pretează pentru scopul urmărit este: Chf Qp = Chv unde: 1− Ch Qp .6.6.6. .5. .Bilanţ anul “t -2” Bilanţ anul “t -1” Bilanţ anul “t” Contul de rezultat anul “t -2” Contul de rezultate anul “t -1” Contul de rezultate anul” t” • • • • ratios (indicatori) analiza fluxuri financiare analiza rentabilităţii analiza prin scoruri Obiectivele diagnosticului economic -financiar Echilibre financiare Rentabilitate Alte sinteze Figura 6 Diagnosticul economic-financiar 1.6.6.Chf . solvabilităţii şi capacităţii de plată a firmei 1.

2.1.2.3. mare Creştere F. mare Creştere Corespunzătoare Corespunzătoare F. Tendinţa ratei rentabilităţii vânzărilor d. situaţie în care agentul economic. Rata rentabilităţii financiare d.2. Capacitatea de plată a.2.Intervalul de siguranţă se consideră normal când nivelul său este cuprins între 20 şi 25%. Structura pasivului (capitalului) C. riscul de exploatare.2. Rata rentabilităţii economice d.4.3. poate să suporte bine influenţele externe nefavorabile ca: majorarea preţurilor la materiile prime. Tendinţa vitezei de rotaţie credit client c. Rata rentabilităţii vânzărilor d. mare Creştere F. Indicatori de eficienţă d.1. Structura activului b.1.2. Indicatori de bonitate a. mare Creştere F.1.1. combustibili. Tendinţa capacităţii de autofinanţare B. Tendinţa ratei profitului d. Tendinţa vitezei de rotaţie a stocurilor c. Viteza de rotaţie credit client c.1.1.2.2. Viteza de rotaţie credit furnizor c. Capacitatea de autofinanţare a.1.1. mare Creştere F. mare Creştere F.2. Indicatori de gestiune c. Indicatori de structură b.2. de fapt rentabilitatea sa. mare Creştere Sinteza diagnosticului financiar al întreprinderii este prezentată în Tabelul 6 Tabelul 6 Diagnosticul financiar Nr.4.4.2. mare Creştere F. Tendinţa lichidităţii a. Tendinţa ratei rentabilităţii economice d.1.1. Indicatori A. Tendinţa capacităţii de plată a. Solvabilitatea întreprinderii a. Viteza de rotaţie a stocurilor c. Tendinţa ratei rentabilităţii financiare S1 Negativă Scădere Mică Scădere Mică Scădere Mică Scădere Necorespunzătoare Necorespunzătoare Mică Scădere Mică Scădere Mică Creştere Mică Scădere Mică Scădere Mică Scădere Mică Scădere Situaţii S2 Aproape de 0 Menţinere Mare Menţinere Mare Menţinere Mare Menţinere Corespunde în mică măsură Corespunde în mică măsură Mare Menţinere Mare Menţinere Mare Menţinere Mare Menţinere Mare Menţinere Mare Menţinere Mare Menţinere S3 Pozitivă Creştere F. Lichiditatea întreprinderii a. utilităţi. Crt. 1 12 Domenii ale diagnosticului financiar Riscul întreprinderii Situaţii .2.2.3. mare Creştere F. mare Scădere F.3.1.2.1.1.3.1.2.1.2. Rata profitului d. evoluţie . Tendinţa solvabilităţii a.2.1.2.4. Tendinţa vitezei de rotaţie credit furnizor D.3.1. indexările ce apar ca rezultat al inflaţiei.

viteze de rotaţie credit client .capitalul propriu. ni . respectarea graficului de rambursare a creditelor . evoluţie Finanţarea . Cu ajutorul său se obţine un punctaj total. prin acordarea de coeficienţi de importanţă cuprinşi între 1şi 10. evoluţie rentabilitate . Elaborarea diagnosticului întreprinderii Elaborarea diagnosticului întreprinderii işi propune să reunească într-un tot unitar aspectele ce rezultă din diagnosticele parţiale anterior prezentate. corelate cu balanţele de verificare . Pentru a obţine punctajul total în cadrul fiecărui diagnostic parţial se impune o ierarhizare a domeniilor specifice.rata rentabilităţii vânzărilor. evoluţie . cash-flow pozitiv . Pd = n ( 10.2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 . funcţie de situaţiile întâlnite.coeficientul de importanţă a unui obiectiv. capacitatea de autofinanţare Indicatorii de gestiune . trezorerie(pozitivă.nota obţinută de un obiectiv al diagnosticului Prin însumarea punctajelor parţiale(Po) rezultă punctajul total al unui tip de diagnostic(Pd). riscul de faliment(diminuarea capacităţii de autofinanţare) Datoria întreprinderii . se acordă note cuprinse între 1şi 10. Produsul dintre coeficientul de importanţă a unui obiectiv şi nota acordată semnifică punctajul obţinut de acel obiectiv(domeniu). lichiditate întreprinderii întreprinderii .5 ) i =1 ∑ Po n i =1 i Prin însumarea punctajelor totale ale fiecărui tip de diagnostic se obţine punctajul global(PG). autonomie financiară bună Fluxuri financiare . ci . fond de rulment pozitiv . solvabilitatea întreprinderii . rata rentabilităţii financiare. evoluţie întreprinderii . finanţarea din fonduri proprii Bonitatea . ritmul creşterii veniturilor depăşeşte pe cel al cheltuielilor Indicatori de . viteza de rotaţie a stocurilor .rata profitului. riscul financiar . echilibrată . au la baza datele din evidenţele întreprinderii 1. folosirea liniilor de credit . raportul capitaluri proprii datorii . raportul dintre active circulante şi imobilizări în totalul activului Echilibre financiare . PG = ∑ Pd 13 . credite pe curente şi pe termen lung . rata rentabilităţii economice. viteze de rotaţie credit furnizor Structura bilanţului . viteza de rotaţie a activelor . capacitatea de plată . evoluţie . întocmite conform legislaţiei economice şi fiscale . raportul active circulante imobilizări Situaţiile financiare . negativă) . Po = c i * n i unde: Po – punctajul unui obiectiv al diagnosticului. Pentru fiecare obiectiv .

Practic a elabora diagnosticul global înseamnă a reveni la fiecare tip de diagnostic prezentat anterior şi a marca coeficienţii de importanţă cât şi notele ataşate. utilizarea intensivă imobilizărilor . parc de utilaje în rezervă c5 n5 P5 6 Organizarea . gradul de uzură corporale . programul de reparaţii şi revizii c10 n10 P10 14 . activitatea de producţie se desfăşoară pe mai multe amplasamente . Domenii ale de Situaţii Nota Punctaj Crt. producţia în curs 2 Valoarea şi structura . ateliere de reparaţii . modul de finanţare a investiţiilor c9 n9 P9 10 Organizarea activităţii . organizarea controlului pe flux controlului de calitate . revizii periodice reparaţii . utilizarea extensivă c4 n4 P4 corporale 5 Asigurarea cu . imobilizările corporale sunt imobilizărilor procurate din resurse proprii corporale . organizarea producţiei pe secţii . metode de fabricaţie c8 n8 P8 9 Investiţii . calitatea reparaţiilor şi reviziilor . asigurarea calităţii materiilor prime şi materialelor c6 n6 P6 7 Organizarea producţiei . reparaţii curente de întreţinere şi . gradul de instalare a capacităţii de producţie . urmărirea încadrării în normele de consum c7 n7 P7 8 Fluxul de producţie . excedent de capacitate . graficul de execuţie a obiectivelor de investiţii . trendul producţiei . gradul de reînnoire şi c3 n3 P3 modernizare 4 Modul de utilizare a . tehnologii folosite . existenţa planului de investiţii . producţia pe stoc c1 n1 P1 . urmărirea producţiei . structura pe grupe a c2 n2 P2 imobilizărilor corporale 3 Starea imobilizărilor . diagnosticului tehnic Importanţă (ni) (Po) (ci) 1 Producţia fizică . la nivelul cerinţelor echipamente şi utilaje . Pentru diagnosticul tehnic situaţia este prezentată în tabelul 18. Tabelul 18 Diagnosticul tehnic Coeficient Nr. organizarea controlului final .

achitare la termen a obligaţiilor la buget 3 Dreptul . existenţa titlurilor de proprietate de proprietate terenurile sunt în proprietatea întreprinderii . contracte împotriva calamităţilor naturale 7 Protecţia . revendicări sindicale muncă . există contract colectiv de muncă .existenţa secţiilor de producţie (atelierelor) în locaţie de gestiune 10 Litigii de .Total punctaj diagnostic tehnic ∑ ci * ni . litigii civile 6 Asigurarea . litigii cu clienţii comerciale . existenţa contractelor de asigurare a patrimoniului patrimoniului . există contract de management muncii . litigii de muncă Total punctaj diagnosticul juridic c2 n2 P2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 n3 n4 n5 n6 n7 n8 P3 P4 P5 P6 P7 P8 c9 c10 n9 n10 P9 P10 ∑ ci * ni sau ∑ Po Punctajul aferent diagnosticului managementului este redat în tabelul 20 Diagnosticul management Nr. existenţa litigiilor fiscale . Crt . Crt. Domenii ale diagnosticului managementul ui Situaţii Coeficie nt de Importan Nota (ni) j Tabelul 20 Punctaj (Po) 15 . 1 Domenii ale diagnosticului juridic Situaţii Coeficient de Importanţă (ci) c1 Nota (ni) n1 Punctaj (Po) P1 Documente . litigii cu furnizorii . sau ∑ Po t Coeficienţii de importanţă şi punctajul aferent diagnosticului juridic este detaliat în tabelul 19. litigii cu chiriaşii 9 Documente . există contracte încheiate cu partenerii comercial economici . litigii economice privind dreptul . terenurile sunt în proprietatea întreprinderii 2 Litigii fiscale . respectarea clauzelor contractuale 4 Dreptul . întreprinderea are aviz de mediu mediului . problema poluării 8 Litigii . Tabel 19 Diagnosticul juridic Nr. există contracte de muncă pe perioadă determinată şi nedeterminată . registrele întreprinderii . respectarea clauzelor contractuale 5 Dreptul civil .existenţa secţiilor de producţie (atelierelor) privind modul închiriate de exploatare .

directori executivi . manageri . parţială) c2 n2 . flexibilă organizatorică . preşedinte director general . coeziune echipei . îndeplinirea obligaţiilor . pregătire şcolară personalului . delimitarea atribuţiilor competenţelor pe nivele organizatorice 4 Rezultate .cu productivitatea 3 Folosirea . diagnosticulu de Situaţii Nota Crt. evoluţia vânzărilor obţinute . adaptată la specificul întreprinderii . Tabelul 21. calificarea medie c1 n1 . colaborarea echipei şi competenţa membrilor ei . productivitatea muncii. Diagnosticul resurselor umane Coeficie Domenii ale nt Nr.corelarea şi îmbinarea responsabilităţilor pe domenii 3 Structura .corelarea numărului cu cifra de afaceri . pregătirea şi competenţa echipei manageriale . 16 Punctaj (Po) P1 P2 . evoluţia rentabilităţii(procentuale şi absolute) . tinereţea personalului(vârsta medie) 2 Numărul de .ţă (ci) . viziune de perspectivă manageriale . evoluţia exportului 5 Sistemul . i resurselor Importan (ni) umane ţă (ci) 1 Calitatea . experienţa echipei manageriale 2 Calitatea . stabilitate(loialitate) . dotarea cu echipamente informatice informaţional .asigurarea cu personal personal(integrală. extinderea informatizării în secţii de producţie(ateliere) Total punctaj diagnosticul management 1 Componenţa managementul ui c1 n1 P1 c2 n2 P2 c3 n3 P3 c4 n4 P4 c5 n5 ∑ ci * ni ∑ Po m P5 sau Pentru diagnosticul resurselor umane punctajul ataşat se expune în tabelul 21. personal de specialitate în informatică .

gradul de diversificare . calitatea relaţiilor desfacere cu clienţii . stabilitatea c5 personalului.evoluţie n3 n4 P3 P4 5 Mobilitatea personalului n5 P5 Total punctaj diagnostic resurse umane ∑ ci * ni ∑ Po ru sau Modalitatea de determinare a punctajului diagnosticului comercial se prezintă în tabelul 22. zile) . tipul de marketing practicat(incisiv. Diagnosticul comercial Coeficient Nr. calitatea întreprinderii produselor .competitivitate ciile) . garanţii de calitate c1 n1 P1 . corelaţie productivitate-salariu . fluctuaţia personalului. Tabelul 22. complementaritate . Absenţe nemotivate(ore. poziţia faţă de media pe ramură(sector) c3 4 Folosirea extensivă . programul de lucru săptămânal c4 . competitivitatea export exportului . circulaţia personalului. export restrictiv 3 Structura . structura producţiei fabricaţiei este corelată cu cererea c3 n3 P3 4 Piaţa de . poziţia pe piaţă şi evoluţia acesteia . Domenii ale de Crt diagnosticului Situaţii Nota Punctaj Importanţă . c4 n4 P4 moderat) . exportul depăşeşte c2 n2 P2 importul . evoluţie . programul zilnic . comercial (ni) (Po) (ci) 1 Produsele(servi .ambalaje corespunzătoare 2 Activitate de .intensivă a evoluţie personalului . evoluţie . clauze de 17 .

eficienţa importului . contracte ferme cu clienţii 8 Promovarea . târguri. discount pentru facturi achitate înainte de termen.s căzut) 7 Organizarea . expoziţii(interne.exclusivitate 5 Piaţa de . nivelul concurenţei(ridicat. reţea proprie de desfacerii distribuţie . importul depăşeşte exportul 10 Perspectivele . gama diversificată aprovizionare a materialelor şi materiilor prime aprovizionate . concurenţa nu creează probleme întreprinderii . livrarea se face din depozitele întreprinderii . financiar 18 Diagnosticul financiar Coeficient de Situaţii Importanţă (ci) Nota (ni) Punctaj (Po) . restricţii de aprovizionare 6 Concurenţa . evoluţia veniturilor clienţilor Total punctaj diagnostic comercial c5 n5 P5 c6 n6 P6 c7 n7 P7 c8 n8 P8 c9 n9 P9 c10 n10 P10 ∑ ci * ni ∑ Po c sau Pentru diagnosticul financiar alocarea punctelor este redat în tabelul 23 Tabelul 23 Domenii ale Nr. calitatea mărfurilor importate . pentru comenzi suplimentare . diagnosticului Crt. publicitate produselor . evoluţia cererii produselor(creştere scădere) . evoluţia veniturilor activităţii viitoare(creştere comerciale scădere) . externe) 9 Importul .

raportul dintre active circulante şi imobilizări în totalul activului . evoluţie . viteza de rotaţie a stocurilor .rata profitului. evoluţie . capacitatea de plată . negativă) . folosirea liniilor de credit . fond de rulment pozitiv . autonomie financiară bună .1 Riscul întreprinderii 2 Datoria întreprinderii 3 Fluxuri financiare 4 Indicatori de rentabilitate 5 Finanţarea întreprinderii 6 Echilibre financiare Bonitatea întreprinderii 7 8 Indicatorii de gestiune . rata rentabilităţii economice.capitalul propriu. riscul financiar . trezorerie(pozitivă. credite pe curente şi pe termen lung . evoluţie . capacitatea de autofinanţare . lichiditate întreprinderii . viteza de rotaţie a activelor . ritmul creşterii veniturilor depăşeşte pe cel al cheltuielilor .rata rentabilităţii vânzărilor. evoluţie . viteze de rotaţie credit client c1 n1 P1 c2 n2 P2 c3 n3 P3 c4 n4 P4 c5 n5 P5 c6 n6 P6 c7 n7 P7 c8 n8 P8 19 . solvabilitatea întreprinderii . riscul de exploatare. evoluţie . evoluţie . riscul de faliment(diminuarea capacităţii de autofinanţare) . respectarea graficului de rambursare a creditelor . cash-flow pozitiv . rata rentabilităţii financiare. finanţarea din fonduri proprii .

au la baza datele din evidenţele întreprinderii n9 P9 n10 P10 Total punctaj diagnostic financiar ∑ ci * ni sau ∑ Po f După prezentarea modalităţii de calcul a punctajelor aferente fiecărui tip de diagnostic punctajul global se obţine prin însumarea acestora. gradul de reînnoire şi 8 4-10 32-80 corporale modernizare 4 Modul de . corelate cu balanţele c10 de verificare . producţia în curs 2 Valoarea şi . în cazul de faţă este cuprinsă între 4 şi 10. utilizarea extensivă 7 4-10 28-70 imobilizărilor corporale 20 . drept urmare configuraţia acestui va fi cea de mai jos Tabel 24 Diagnosticul tehnic Coeficient Domenii ale Nr. structura pe grupe a imobilizărilor corporale 3 Starea . viteze de rotaţie credit furnizor . punctajul global se obţine astfel: PG = ∑ Po t + ∑ Po j + ∑ Po m + ∑ Po ru + ∑ Po c + ∑ Po f Practic a determina punctajul aferent fiecărui diagnostic înseamnă a înlocui coeficienţii de importanţă şi nota acordată cu valori cuprinse între 1 şi 10 de maniera de mai jos: Alocarea coeficienţilor de importanţă presupune mai întâi ordonarea domeniilor diagnosticului. raportul capitaluri proprii datorii c9 . utilizarea intensivă utilizare a .9 Structura bilanţului 10 Situaţiile financiare . celui mai important i se ataşează valoarea maximă a coeficientului (10). de diagnosticului Situaţii Nota Punctaj Crt. domenii sunt deja ordonate funcţie de importanţă. Pentru diagnosticul tehnic. Nota pentru fiecare diagnostic poate fi cuprinsă între 1şi 10. producţia pe stoc 10 4-10 40-100 . celui mai puţin important i se alătură nota minimă (1). echilibrată . gradul de uzură imobilizărilor . în tabelul 24. Aşadar. trendul producţiei fizică . raportul active circulante imobilizări . Importanţă tehnic (ni) (Po) (ci) 1 Producţia . întocmite conform legislaţiei economice şi fiscale . imobilizările corporale structura sunt procurate din resurse imobilizărilor proprii 9 4-10 36-90 corporale .

calitatea reparaţiilor şi reparaţii reviziilor . excedent de capacitate . în temeiul aceluiaşi raţionament. organizarea producţiei producţiei pe secţii . existenţa planului de investiţii . urmărirea producţiei . organizarea controlului pe flux . parc de utilaje în rezervă . 1 Domenii ale diagnosticului juridic Diagnosticul juridic Coeficient de Importanţă (ci) Situaţii Nota (ni) Punctaj (Po) Documente .5 6 Asigurarea cu echipamente şi utilaje Organizarea controlului de calitate 7 8 9 10 . revizii periodice întreţinere şi . metode de fabricaţie Investiţii . litigii economice privind dreptul . modul de finanţare a investiţiilor Organizarea . existenţa titlurilor de de proprietate proprietate terenurile sunt în proprietatea întreprinderii 10 4-10 40-100 21 . ateliere de reparaţii . reparaţii curente activităţii de . situaţia este prezentată în tabelul 25. urmărirea încadrării în normele de consum Fluxul de . graficul de execuţie a obiectivelor de investiţii . asigurarea calităţii materiilor prime şi materialelor Organizarea . Crt. tehnologii folosite producţie . gradul de instalare a capacităţii de producţie . programul de reparaţii şi revizii 6 5 4-10 4-10 24-60 20-50 4 4-10 16-40 3 4-10 12-30 2 4-10 8-20 1 4-10 4-10 Total punctaj diagnostic tehnic 220560 Pentru diagnosticul juridic. organizarea controlului final . activitatea de producţie se desfăşoară pe mai multe amplasamente . Tabelul 25 Nr. la nivelul cerinţelor .

există contract colectiv de muncă . există contract de management . problema poluării 4 8 . litigii de muncă Total punctaj diagnostic juridic 9 4-10 20-50 4-10 4-10 16-40 12-30 2 1 4-10 4-10 8-20 4-10 220-560 Tabelul 26 Pentru diagnosticul managementului punctajul este cel din tabelul 26. litigii cu chiriaşii 3 Documente . Nr.existenţa secţiilor de producţie (atelierelor) în locaţie de gestiune 10 Litigii de . litigii cu furnizorii . există contracte de muncă pe perioadă determinată şi nedeterminată . achitare la termen a obligaţiilor la buget . litigii civile . terenurile sunt în proprietatea întreprinderii . contracte împotriva calamităţilor naturale 9 4-10 36-90 8 4-10 32-80 7 6 4-10 4-10 28-70 24-60 5 7 Protecţia mediului Litigii comerciale . 22 Domenii ale diagnosticului managementul ui Diagnosticul managementului Situaţii Coeficie nt Nota de (ni) Importan Punctaj (Po) .2 3 Litigii fiscale Dreptul muncii 4 Dreptul comercial Dreptul civil Asigurarea patrimoniului 5 6 . respectarea clauzelor contractuale . litigii cu clienţii . existenţa litigiilor fiscale . respectarea clauzelor contractuale . întreprinderea are aviz de mediu . există contracte încheiate cu partenerii economici . existenţa contractelor de asigurare a patrimoniului . registrele întreprinderii . Crt . revendicări sindicale muncă .existenţa secţiilor de privind modul producţie (atelierelor) de exploatare închiriate .

personal de specialitate în informatică . colaborarea echipei şi competenţa membrilor ei . adaptată la specificul întreprinderii . diagnosticului de Situaţii Nota Crt. evoluţia exportului 5 Sistemul . Tabelul 27 Diagnosticul resurselor umane Coeficie Domenii ale nt Nr.ţă (ci) . flexibilă organizatorică . calificarea medie . delimitarea atribuţiilor competenţelor pe nivele organizatorice 4 Rezultate . îndeplinirea obligaţiilor . manageri . resurselor Importan (ni) umane ţă (ci) 1 Calitatea . pregătire şcolară personalului . dotarea cu echipamente informaţional informatice .corelarea şi îmbinarea responsabilităţilor pe domenii 3 Structura . preşedinte director general . coeziune echipei . experienţa echipei manageriale 2 Calitatea .cu Punctaj (Po) 40-100 23 . evoluţia vânzărilor obţinute . tinereţea 10 4-10 personalului(vârsta medie) 2 Numărul de .asigurarea cu personal personal(integrală. evoluţia rentabilităţii(procentuale şi absolute) . parţială) .corelarea numărului cu cifra de afaceri . directori executivi . viziune de perspectivă manageriale . stabilitate(loialitate) . extinderea informatizării în secţii de producţie(ateliere) Total punctaj diagnosticul management 1 Componenţa managementul ui 10 4-10 40-100 9 4-10 36-90 8 4-10 32-80 7 4-10 28-70 6 4-10 24-60 160-400 Diagnosticului resurselor umane i se ataşează punctajul din tabelul 27. pregătirea şi competenţa echipei manageriale .

circulaţia personalului. tipul de marketing 7 practicat(incisiv. Domenii ale de Crt diagnosticului Situaţii Importan . Absenţe nemotivate(ore. restricţii de aprovizionare 6 Concurenţa . evoluţie . complementaritate . gradul de diversificare . stabilitatea personalului. Nota (ni) Punctaj (Po) 4-10 4-10 4-10 40-100 36-90 32-80 4-10 28-70 4-10 24-60 . programul zilnic . concurenţa nu creează probleme întreprinderii 24 160-400 Tabelul 28.evoluţie 9 4-10 36-90 8 4-10 32-80 7 4-10 28-70 6 4-10 24-60 Total punctaj diagnostic resurse umane Punctajul alocat diagnosticului comercial se află în tabelul 28. competitivitatea exportului export .ambalaje corespunzătoare 10 2 Activitate de . moderat) .competitivitate ciile) . export restrictiv 3 Structura . productivitatea muncii. poziţia pe piaţă şi evoluţia acesteia . gama diversificată a aprovizionare materialelor şi materiilor prime aprovizionate 6 . personalului evoluţie . Diagnosticul comercial Coeficie nt Nr. comercial ţă (ci) 1 Produsele(servi . zile) Mobilitatea . calitatea relaţiilor cu desfacere clienţii . programul de lucru extensivă săptămânal . poziţia faţă de media pe ramură(sector) Folosirea . intensivă a evoluţie personalului . corelaţie productivitatesalariu . calitatea produselor întreprinderii . garanţii de calitate . structura fabricaţiei este producţiei corelată cu cererea 8 4 Piaţa de . clauze de exclusivitate 5 Piaţa de . fluctuaţia personalului. exportul depăşeşte importul 9 .3 4 5 productivitatea Folosirea .

evoluţie rentabilitate . riscul de 10 faliment(diminuarea capacităţii de autofinanţare) 2 Datoria . evoluţia cererii produselor(creştere scădere) . Diagnosticul financiar Coeficient Domenii ale Nr. rata rentabilităţii economice. autonomie financiară bună 9 3 Fluxuri . riscul financiar . externe) 9 Importul . pentru comenzi suplimentare .rata profitului. publicitate produselor .rata rentabilităţii vânzărilor. evoluţia veniturilor clienţilor Total punctaj diagnostic comercial Organizarea desfacerii 4-10 20-50 4 4-10 16-40 3 4-10 12-30 2 4-10 8-20 1 4-10 4-10 220-560 Diagnosticul financiar are punctajul din tabelul 29. nivelul 5 concurenţei(ridicat. discount pentru facturi achitate înainte de termen. evoluţie . întreprinderii evoluţie . eficienţa importului . calitatea mărfurilor importate . rata rentabilităţii Nota (ni) Punctaj (Po) 4-10 40-100 4-10 4-10 36-90 32-80 4-10 28-70 25 . riscul de exploatare. reţea proprie de distribuţie . respectarea graficului de întreprinderii rambursare a creditelor .. evoluţie 7 .scăzut) 7 . de diagnosticului Situaţii Crt. Importanţă financiar (ci) 1 Riscul . ritmul creşterii veniturilor depăşeşte pe cel al cheltuielilor 4 Indicatori de . târguri. cash-flow pozitiv 8 . livrarea se face din depozitele întreprinderii . evoluţia veniturilor activităţii viitoare(creştere scădere) comerciale . contracte ferme cu clienţii 8 Promovarea . fond de rulment pozitiv financiare . Tabelul 29. expoziţii(interne. importul depăşeşte exportul 10 Perspectivele .

9-10. viteza de rotaţie a stocurilor . au la baza datele din evidenţele întreprinderii Total punctaj diagnostic financiar Bonitatea întreprinderii 4 4-10 16-40 3 4-10 12-30 2 4-10 8-20 1 4-10 4-10 220-560 Cu ajutorul punctajelor acordate fiecărui diagnostic se poate stabili categoria de bonitate unde se încadrează întreprinderea diagnosticată. 6-7. negativă) . Sinteza diagnosticului întreprinderii Tip de Punctaj diagnostic 4 5-6 7-8 9-10 Tehnic 220 275-330 385-440 495-560 Juridic 220 275-330 385-440 495-560 Management 160 200-240 280-320 360-400 Resurse umane 160 200-240 280-320 360-400 Comercial 220 275-330 385-440 495-560 Financiar 220 275-330 385-440 495-560 26 . raportul active circulante imobilizări 10 Situaţiile . capacitatea de autofinanţare 8 Indicatorii de . raportul capitaluri proprii datorii . capacitatea de plată . credite pe curente şi pe termen lung . viteze de rotaţie credit furnizor 9 Structura . corelate cu balanţele de verificare . 5-6. evoluţie . întocmite conform financiare legislaţiei economice şi fiscale .capitalul propriu. 7-8. folosirea liniilor de credit . Punctajul posibil a se obţine de o întreprindere este sistematizat în tabelul 30. viteze de rotaţie credit client . solvabilitatea întreprinderii . trezorerie(pozitivă. viteza de rotaţie a activelor gestiune . Tabelul 30. echilibrată bilanţului . evoluţie . Plecăm de la raţionamentul că notele acordate se grupează astfel: 4. finanţarea din fonduri proprii 6 4-10 24-60 5 4-10 20-50 7 .5 Finanţarea întreprinderii 6 Echilibre financiare financiare. raportul dintre active circulante şi imobilizări în totalul activului . lichiditate întreprinderii .

punctaj 1500 – 1800 puncte.2400. punctajul sub 1200 puncte. Practica economică poate oferi şi situaţii când suma punctajului să se poziţioneze între limitele de mai sus. puncte.diagnostic precar. în următoarele categorii de bonitate: .diagnostic solid. . în funcţie de valoarea diagnosticului. 2700 – 3040 puncte. 27 .diagnostic bun. . punctaj 1200 – 1490 puncte. punctaj 2100. întreprinderile se pot grupa.diagnostic slab. caz în care se va face adaptarea la faţa locului. punctaj.diagnostic satisfăcător.TOTAL 1200 1500-1800 2100-2400 2700-3040 Astfel. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful