You are on page 1of 6

Materiay projektowe

E-9
09/04

Zesp kotw stojcych SUPRASTAR

Ukady kaskadowe

MKN 90...1170-9 M/L

Zawarto opracowania:
Strona 1. Typy dostarczanych kotw 2. Zakres stosowania kotw w ukadach kaskadowych 3. Wyposaenie fabryczne 4. Transport 5. Tabela danych technicznych 6. Straty cinienia w kotle 7. Wymagania montaowe 8. Wymiary przyczeniowe 9. Zasilanie elektryczne 2 2 2 2 2 2 2 3 3 10.Minimalna temperatura wody w kotle 11.Przygotowanie c.w.u. 12.Przykadowe schematy instalacyjne 13.Tabela dodatkowego osprztu Strona 3 3 4 6

SUPRASTAR MKN 90...1170-8 M/L

1. Typy dostarczanych kotw


Typy dostarczanych kotw patrz pkt. 1 czci E-8. Uwaga: aby utworzy zestaw kaskadowy, naley zamwi 1 kocio wiodcy w wersji D (z panelem TAC-M BUS) i od 1 do 9 kotw w wersji F (bez panela TAC-M) i wsplny czujnik zasilania VFMK1. Kocio w wersji F posiada w komplecie pytk do ukadu kaskadowego oraz kabel poczeniowy BUS i dlatego do utworzenia ukadu kaskadowego nie jest wymagane zamawianie dodatkowego osprztu.

Wyposaenie pojedynczego kota - patrz pkt. 3 czci E-8.

4. Transport
Kady kocio dostarczany jest w piciu opakowaniach. Szczegy - patrz pkt. 4 czci E-8.

5. Tabela danych technicznych


Dane techniczne pojedynczego kota - patrz pkt. 5 czci E-8.

2. Zakres stosowania kotw w ukadach kaskadowych


Ukady kaskadowe kotw pozwalaj na zwikszenie stosowania danego typoszeregu kotw. Nie inaczej jest w przypadku nowych kotw Suprastar-9. Zestawianie ich pozwala na uzyskanie kaskad od 90 do 1170 kW. Zaznacza si, i moliwe jest zestawianie w ukady kaskadowe kotw rnych mocach, przy czym zbyt due dysproporcje nie s zalecane. Trzeba pamita, i podstawow zalet pracy kotw w kaskadzie jest stopniowanie pracy i zwizane z tym lepsze dostosowywanie mocy do aktualnego zapotrzebowania na ciepo. Koty pracuj przecie w cigu caego roku z maksymalnym obcieniem zaledwie kilka dni w roku, natomiast wikszo czasu mog pracowa z mocami mniejszymi i to wanie umoliwia kaskada. Majc do dyspozycji kaskad 3 jednostek z palnikami dwusekcyjnymi w sumie uzyskujemy a 6 stopni pracy, przy czym automatyka umoliwia rwnomierne wykorzystywanie kotw poprzez zmian jednostki prowadzcej w kolejnych cyklach pracy. Istotn zalet kaskad jest rwnie bezpieczestwo uytkowania, tzn. w przypadku awarii pojedynczej jednostki mamy do dyspozycji pozostae. Kaskada podwysza sprawno rednioroczn ukadu grzewczego. Stosowane w ukadach kaskadowych koty eliwne z palnikiem atmosferycznym dwustopniowym, elektronicznym zaponem, kontrol jonizacyjn pomienia i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin do komina, przeznaczone s do niskotemperaturowych zamknitych instalacji c.o. o maksymalnej temperaturze zasilania 90C i maksymalnym cinieniu roboczym do 6 bar. Po podczeniu zasobnika pojemnociowego z wownic, umoliwiaj podgrzewanie ciepej wody uytkowej, przy czym panel sterujcy TAC-M (wyposaenie kota wiodcego) moe realizowa funkcj priorytetu c.w.u., pracy rwnolegej c.o. i c.w.u. oraz prac c.w.u. bez priorytetu.

6. Straty cinienia w kotle


Dane techniczne pojedynczego kota - patrz pkt. 6 czci E-8.

7. Wymagania montaowe
Zalecane minimalne odlegoci montaowe (mm):

E-9
09/04

400

400

300

150

300

3 2 4 2

3 4

Uwaga:
temperatura powierzchni pod kotem podczas pracy kota, przy temperaturze w pomieszczeniu 25C, osiga maksymalnie 70C; powierzchnia pod kotem powinna posiada ochron przed promieniowaniem cieplnym; wedug PN-B-02414:1999 kotownie o mocach powyej 100 kW powinny by wyposaone w atestowany czujnik poziomu wody (WMS1 szczegy patrz Tabela dodatkowego osprztu).

3. Wyposaenie fabryczne
Kocio wiodcy jest wyposaony w panel sterujcy TAC-M BUS (kocio KN ...-9 D), natomiast drugi (ewentualnie rwnie dalsze) jest kotem nadnym wyposaonym w panel podstawowy (KN ...-9 F). 2
Infolinia 0801 600 801

1000

SUPRASTAR MKN 90...1170-8 M/L

8. Wymiary przyczeniowe
Wymiary pojedynczego kota i przyczy patrz pkt. 6 czci E-8.

3 2 4 2

3 4

39

150

T2

zasilanie c.o. R1"

Gaz R1

930

825

528

B3

565

powrt c.o. R1"

192

623 B1 Bcak. B1 842

B2

B2

E-9
09/04
D

191

96 D

752
3 2 4 2 3 4 1 5 1 5

842

57 Gaz R1 B3

9. Zasilanie elektryczne
Patrz pkt. 9 czci E-8. Uwaga: do sieci elektrycznej naley podczy tylko kocio prowadzcy!!!

10. Minimalna temperatura wody w kotle


Patrz pkt. 10 czci E-8.

11. Przygotowanie c.w.u.


Patrz pkt. 11 czci E-8.

T1

Infolinia 0801 600 801

SUPRASTAR MKN 90...1170-8 M/L

12. Przykadowe schematy instalacyjne


Moliwe rozwizania hydrauliczne:
Przykad 1: Koty c.o. z pompami obiegu kotowego na powrocie c.o. (P1) i otwartym rozdzielaczem.

VF
Rozdzielenie c.o.

Sie 230 V

E-9
09/04
P1

Kocio 1

VK

Kocio 2

VK

Kocio 3

P1

P1

MAG

Przykad 2: Koty c.o. z pompami obiegu kotowego na powrocie c.o. (P1) oraz przekadni hydrauliczn.

Rozdzielenie c.o.

VF

Sie 230 V

Kocio 1

VK

Kocio 2

VK

Kocio 3

P1

P1

P1

MAG

Infolinia 0801 600 801

SUPRASTAR MKN 90...1170-8 M/L

Przykad 3: Kocio z pomp kotow na powrocie c.o. (P2) oraz przekadni hydrauliczn, z pojemnociowym zasobnikiem ogrzewanym porednio (lub bez

zasobnika), jednym obiegiem c.o. bez mieszacza, ze zdalnym sterownikiem (lub bez).

VF

Sie 230 V

Kocio 1

VK

Kocio 2

VK

Kocio 3

Zwrotnica hydrauliczna lub rozdzielacz otwarty

DK

DK

DK

MAG

P2

Wskazwka dla doboru pompy P1: Moc pojedynczego kota w kW wskanik 43, czyli np.: KN 81-9: 81 43 @ 3500 l/h

Wskazwka dla doboru pompy P2: Moc wszystkich kotw w kW wskanik 43, czyli np.: MKN 162-9: 162 43 @ 7000 l/h

E-9
09/04

Moliwe rozwizania obsugi obiegw grzewczych:


Przykad 1: 1 obieg c.o. bez zaworu mieszajcego i 2 z zaworami mieszajcymi (lub bez), pompa adujca c.w.u. oraz
WW-SPEI CHER
WW ZP AF RV TWR 1 TWR 1 TWR 1

pompa cyrkulacyjna (ZP), 2 lub 3 pompy w obiegu kota


OBIEG OBIEG

OBIEG

SF

M M

M M

KW VF

Sie 230 V

Kocio z pytkami MMX

kabel VK

Kocio 2 BASIS

kabel VK

Kocio 3 BASIS

MAG

Infolinia 0801 600 801

SUPRASTAR MKN 90...1170-8 M/L

Przykad 2: 1 obieg c.o. bez zaworu mieszajcego i 4 z zaworami mieszajcymi (lub bez), pompa adujca c.w.u. oraz
OBIEG
WW ZP AF SF RV TWR 1 TWR 1

pompa cyrkulacyjna (ZP), 2 lub 3 pompy w obiegu kota


OBIEG OBIEG OBIEG

OBIEG

C
TWR 1

A
TWR 1

B
TWR 1

KW

BUS-Kabel BK 10 / BK 40
TAC-Plus 2

Sie 230 V

max. 10 szt. TAC-Plus 2

E-9
09/04

Sie 230 V

Kocio z pytkami MMX poczony z moduem TAC-Plus 2

kabel VK

Kocio 2 BASIS

kabel VK

Kocio 3 BASIS
MAG

SK 2-3.205 S.2 CMC 7

Uwaga: poprzez zastosowanie dodatkowych moduw TAC-Plus 2 mona rozbudowa ukad do 44 obiegw grzewczych (20 moduw TAC-Plus 2).

13. Tabela dodatkowego osprztu


Patrz pkt. 13 czci E-8.

Robert Bosch Sp. z o.o. Dzia Termotechniki ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa

Infolinia: 0 801 600 801 Junkers Serwis 0 801 300 810