Latak Zsuzsanna

Gyongyos

drotekszerek

Budapest, 2007

Szerz6: tatak Zsuzsanna
Fot6k: Latak Zsuzsanna

la munkafolyamatok

kepei)

es Pecsics Maria

Tartalom
EloSZQ Alapanyagok Technikak es eszkozok 5 Fiorella
lzmene

l.ektolalta:

Vincze

Eszter

A sorozatot szerkeszti Culazsi Aurelia

6 8

Messalina
Amarilla Eufrozina Marinella Kalliope

© Latak Zsuzsanna es a CSER Kiado, Budapest, 2007 Kiilonleges Minden jog fenntartva.
Jelen k6nyvet, ill. annak reszeit tilos reprodukalni
>

ekszerek

Mabella adatrogzfto
rendszerben

12

Galatea

barmilyen forma ban vagy eszkozzel elektronikus, mechanikus, vagy mas m6don - k6z61ni a kiado engedelye nelkul
A kozclt hirdetesek A korwvben

tarolni fenykepeszeti uton

anyagaert a hirdet6 cegek felelnek.

azonban nem

ismertetett tanacsokat a szerzri es a kiado gondosan ellen6rizte, garanciat tud vallalni azokert. A kiado sernrnifele szernelyi, anyagi vagy vagyoni

termeszetti karert nem vallal felelosseget. A mintak es az abrak iparszertl hasznosftasa

tilos.

ISBN 978-963-9759-41-1 ISSN 1787-S03X

Kiadja a CSER Kiad6 kiad6: a kiado vezetoje 1114 Budapest, Karoli Gaspar ter 3.

Felelds

Telefon: 386-9019, 209·2982, 209-3909 • Fax: 385-6684 E-mail: cser@chello.hu • Honlap: www.cserkiado.hu·.v.fflW.szinesotletek.hu Tordeles, nyomdai el6keszites; Pet6 Erzsebet Reklamrnenedzser: Faggyas Krisztina

Nyomta es

kot6tte:

Felelos nyomdavezet6:

Paiatia Nyomda Kft., Gy6r Radek jozsef ugyvezeto

igazgat6

EIOSZQ
gyongy es a dr6t kivaloan klegeszitik egymast. A gyongy a szfnek vegtelen szabadsagat, a dr6t a formak hatartalan lehetoseA

get adja. A kett6 egyutt maga a megunhatatlan, szepseges [atek, A kbnyvben az egyszeriibb technikaktol jutunk el a bonyolultabb formal es mintak fele, Lepesrol lepesre tanuljuk meg a kulonbozd alkatreszek

es elemek elkeszfteset, Fogjunk hozza batran, es keszitsunk rnasok vagy mag, orornere ekszereketl A konyvben szere otleteken kivU I val6sitsuk meg sajat elk zeleseinket is! Az ekszerek elkeszitesehez sok sikert k

a5

Alapanyagok es eszkozok
AI apanyagok
Drotok Dr6tb61 (huzalbol) t6bbfelet is hasznalhatunk. Az alapanyag lehet sarga- yagy vorosrez; alpakka (rez, nikkel es cink otvozete), de akar ezust is. Meretb61 es lagysagbol is tobbfeler hasznalunk, minden alkatreszhez mas es mas meretre, illetve lagysagra van el. Mvel a drotot altalaban, tekercsekben arusftjiik, ugyeljOnk arra, hogy a tekercseket ugy taroljuk, hogy ne gubancolodjanak ossze, melt ha rnegtorik a dr6t, utana nehez lesz kiegyenesfteni. A tisztitasuk nagyon egyszero, kozonseges haztartasi vizkdoldoba merftve a drot ujb6! fenyes lesz, A kesz ekszert is tisztfthatjuk ezzel a rnodszerrel de vigyazzunk, mert egyes gyongyok es feldragakovek nem bfrjak a vizkooldot, es a feluletuk rnatta valikl A vfzk6oldo hasznalata utan a drotot alaposan bblftsLik Ie vfzze] Aki allergias a rezre, ezustd r6ttal dolgozzon! Ogyeljunk az akaszto vegenek eldolgozisara, mert a nem megfelel6en lecsiszolt akaszt6 felserf a fulbe furt Iyukat, es az begyullad. A drotoknak gy6nybru szfnuk es fenyUk van, a gyongyokke] egyOtt kulonleges

hozhatunk letre, Hasznaljuk a szfneket batran, akar keverhetjilk is a voros- es sargarezet, vagy az alpakkat es az ezustot.
sztnvilagot

rnegjelolunk ketfele meretet a fogo belse[eben ugy, hogy az mindig lathato legyen

Gyongyok
A gy6ngy6knek tobb ezer formaju es szinO valtozatuk van. A vasarlasnal OgyelJunk arra, hogy a bels6 atmerojuk is eleg nagy legyen, rnert nem biztos, hogy az apro szenul gyongyok felfCizhet6k egy 0,8 rnrn-es vagy egy 1 rnrn-es drotral FigyeljOnk arra is, hogy a gy6ngy inkabb anyagaban szfnezett legyen, ne pedig ut6lag, kfvUirol festett vagy fujt, mert az nem tisznthato es kopik.

hasznalat kozben (L kep). Ha ket apro rovatkat reszelunk a fogo belsejebe, akkor mar negy meretunk [esz ad ott a fogo csucsaval es a to' vel egyOtt, fgy elkerulhetjuk, hogy haror karika, harorn kul6nboz6 mereta legyen.

sZOkseg.
A leggyakrabban hasznalt rneretek a 016 mm, a 0,8 mm es az 1 mm atmer6ju lagy drat, illetve a 0,6 mm atmer6jO felkemeny drot. Az alpakka drat a legkernenvebb, a vorosrez altalaban puhabb, mint a sargarez k6nynyebben alakithato. de kevesbe tart6s, ezert hasznalat el6tt erdernes egy puha ronggyal tobbszor er6sen rneghuzni fgy joval er6seb-

Laposfogti

Szerszamok
szuksegunk lesz un. "muszereszfog6kra". Ezek a legt6bb szerszarn- es hobbiboltban beszerezhet6k. A vasarlaskor OgyeljCink arra, hogy kidolgozonsaguk es rneretuk megfelel6 legyen! A fog6k szara mindig, mindenhol egyenletesen erjen ossze, a kidolgozasuk ne legyen durva vagy elnagyolt, mert nyomot hagynak a femen, es ha a rneretuk nem egyforma a ket szaron, akkor nem Iesznek egytormak a kesz darabokl
Az ekszerek elkeszitesehez

be valik, de a forrnazhatosagat

nern

veszti

Jo, ha ketto is van bel6le; egy sima be Is vekony es egy belul reces, vastag. A reo belsejil fogo megkonnyfu a cslgak teker set, de ha tOl erosen szoritjuk vele a dr tot, nyomot hagy rajta. Ezt kesobb viszc lag k6nnyCi eltuntetni a lapftiisnal, de ru sokkal szebb, ha a drat felulete sima m. A laposfogonal is megjelolhequk a fogo t sejet femreszelovel, hogy megkonnyftsu szogletes rnintak pontos hajlftasat,

Csipofogo

Legjobb az un. oidalcsfpofogo. Itt is na~ fontos, hogy aszarak mindenhol 6sszee nek, de meg fontosabh hogya szerszar vagofelulete megfelel6en eles legyen, n nem szep, ha sok kis sikertelen vagasny

Kliposfogo
A legjobb, ha a fog6 csucsa vekony, a szarak talalkozasanal pedig miner vastagabb, fgy sokkal nagyobb a mozgasterunk a rnintak kialakftasanal A belseje ne !egyen sorjas vagy szogletes, mert a minta nem lesz kerekl f6 tanks: Az ekszerek elernei biztosan egyforrnak lesznek, ha egy kis femreszel6vel

marad

a

kesz

ekszeren,

Tesztanyu jto A drot ellapitasahoz hasznalhatunk aprt kalapacsot es 01l6t is, de ezek hasznalat hoz gyakorlat szukseges, ezert inkabb d gozzunk tesztanyujton, amely haztartas boltokban beszerezhetfi. A tesztanyujto

hengerbol minden

all, arnelyeken keresztultekerve
rneretd lesz,

a

drat egvenletesen lapul el, igy a kesz darab
elerne egyfofllla

ponton rogzithetimk gyongybt, zaroelernet vagy mas a·1 katreszeket, A h asznalata rendazon a ponton,

Reszelc A legprakti kusabb d paplr I orornreszelc, de dolgozhatunk dorzspapirral is.

Iaposfogova I osszenyornjuk ahol rogzfteni szeretnenk a gyongybt vagy m,as el mel.

kfv(H egyszeru;

Ekszer alkatreszek
Stoppel'
Apro femgyongy,

A relfUzott limc vegere fuzzok, eltakarhat[uk vele a csornokat vagy a stoppereket.

Csornorejtd

Tavtarto
arnellyel a kulonbozd ek(darnil, sodrony) egy adott Tobb szal fCizesekor basznaljuk, hogy a gyol1gy6ket egyforma tavolsagban tartsa, fgy ku-

szerzsinorokon

lonleges, tobosoros

lancokat

keszftherunk.

Technikak
A drot veget lezar6 karika A gybngyok felfUzesenel a dr6t vegere karikat kell hajlltanunk, hogy a gyongyszernek ne fussanak le, Ehhez a rmiveleth ez vegyunk a kezunkb egy nern tul hosszu drotot, es a
kcposfogonak azzal a reszevel fogjuk meg, amelyiknek az atmer6je akkora, mint arnekkora karikdt szeretnenk haj Iitan i. Egy hatagyLikel 6vatosan LarLva vagjuk Ie a csfp6fogoval a drotot ugy, hogy elegend6 resz rnaradjol1 a karika hajl itasara. Ezt keLrelekep~ pen t ·hetjuk: szernbol hogy a dr6tot lez8r6 karika merclegesen alljon az also karikara, illetve ugy: hogy azzal egy sikban legyeu. Fonti»: Ha nem a dr6t legveget fogjuk meg a fogoval, akkor nem kart hajlitunk, han m

rozott mozdulatral

kezdjuk el

tekerni

(jobb

oldali iranyba tekerjunkl), majd a felet61 kezdve apr6bb rnozdulatokkal folytassuk, ameddig a karika vege osszeer a drottal Ha a kor keszen van, nyuljunk bele fog6val karika b lsejenek abba a reszeb , ahol a drat ket vege talalkozik. Nagyon fontos, hogy a karikat j61 zarju k ossze, kulonben a gy6ngy6k lecstisznakl Fuzzuk fel a meg" fplel6 mennyisegG gyongy6t, maid a gyon-

csepp alakotl

8

Sima, osszekapcsolo

karika

Ugyanugy k'SZLII, mint az e16z6, azzal a kulonbseggel, hogy amikor a hajlitas utan a dr6t osszeet akkor nern hajlttiuk meg ujb61, hanem a dr6tok talalkozasanal csfp6fog6val elvagjuk, Probaljunk meg minel pontosabban vagni, hogya karikak egyforma meretuek legyenek, kulonben az ekszer ferde lesz. )6 tan,)cs: A Iogon leva jeloles alapjan dolgozzunk (I. 7. olda!).

es bal oldali iranyba hajlitva forrnazzunk egy karikat ugy, hogy a dr6t kef sztezze sajat magat es maradjon egy kb. 2 crn-es veg, Fogjuk meg laposfog6val a karikat lapjaban, es a dr6t hosszabbik szara korul 6vatosan, feszesen tekerjuk korbe a maradek szalat, Ket-harom tekeres utan a csfp 6fog6 va I 6vatosan vagjuk Ie a rnaradekot ugy, hogy lehetoleg ne alljon ki a v g'b61 semennyil Miutan felfLiztuk a gy6ngyat, ugyanfgy jarjunk el, azzal a kulonbseggel hogy a tares es a gy6ngy kozott hagyjunk annyi tavolsagot, hogy legyen hova visszatekerni a dr6totl

Lapospalcas szem

Spiralos karika
Ezt a fajta lezarast olyan ekszereknel hasznaljuk, amelyeket gyakrabban kapesolunk ki es be (pl. karkotdk), illetve nehezebb dl-

szttoelem (pI. 6ra) kerul rajuk, A vegetal kb. 3 em-re - laposfog6val ferden fogva - ha]Iftsuk meg a dr6tot gOo-ban jobbra, majd a kuposfogoval nyuljunk a megtort reszhez,

A lapospalcas szernhez ellapitott dr6tot hasznaljunk. A dr6t veget ovatosan fogjuk meg laposfog6val ugy, hogy kb. 1 mm-nyi reszt fogjunk a fog6 cscrebe. Ezt hajlftsuk vissza teljesen a dr·6tszal melle, majd Lljb61 fogjuk meg, es gOo-ban hajlftsunk rajta ujra. Miutan f Iruztuk a gyongyoket, karikaval zarjuk Ie.

Csigak Olda/s6 csiga A koposfogo legvekonyabb reszevel hajlitsunk a 0,8 mm-es dr6tb61 egy apr6 karikat,
majd a Iapos fog6 va I kezdjuk e[ sajat maga korul tek mil Fontos, hogya szalak osszeerjenek, kulonhen a csiga tCrI laza lesz! A legegyszenibb, ha a bal kezunk (balkezeseknek jobb kez) huv Iykujjayal tekeres kozben

9

a szalat finoman a csigahoz igazftjuk! Altalaban 3-4 teljes kart tekerunk, ez rugg6-

disznek boven eleg, de ha magaban csigas rnedalt vagy rulbeval6t szeretns nk, akkor tobb kart k szitsunk, lIyenkor azonban
r

jezett karikaknal hasznalhatjuk. Ha szeretne n k lei apita n i a csigat tesztanya jt6val, akkor azt a mer61eges karika elkeszltese el6tt tegyuk meg.

1 rnrn-es dr6ttal dolgozzunk. Ha el keszu 1timk, vagjuk Ie a dr6tot a csiga vegetal kb. 7-8 mm tavolsagra, es a kuposfogoval hajIftsunk visszaf Ie egy karikat a csiga sfkjaban. Itt is fontos, hogy a karika 6ssze~rjen. Fontos: A lefrasokban III i ndig feltuntetjuk, hogy hany feltekeresbol alljon a csiga (3as, 4-es csiga stb.).

Spiral Az elkeszitese rend kivLI I egyszenl 0,3 mrn-es vagy 0,6 rnm-es dr6ttal dolgozzunk, ezenkivul szuks gunk lesz m 'g egy zsakvarro vagy horgoI6-, esetleg kototure, A vekony drotot szorftsuk laposfog6val a tUh6z vagy
a k6t6tGh6z, majd kezdjuk el. szorosan feltekerni. Ogyeljunk arra, hogy a szalak 5Z0rosan illeszkedjen k! A vekony dr6tot tartsuk vegig f szesen. A szukseges darabokat keszfthetiuk kulon-kul6n is, de feltekerhetunk egy hosszu szalat is, ebben az esetben azonban ut61ag kell a megfelel6 meretilre darabolni.

S:zembecsiga Az oldalso csigahoz hasonloan keszul csupan a befejez6 karikanal van elteres, Miutan elkeszultunk a korbetekeressel, vagjunk Ie egy 5-6 rnrn-es darabot a dr6t vegeb61, es laposfog6val hajlitsuk vissza derekszogben lapjaval, majd a csigara mer6legesen 6vatos mozdulattal hajlftsuk vissza egy kicsit magunk fele. Kuposfog'val a csigara mer61egesen keszftsunk egy apr6 karikat, es zarjuk ossze a szernet, A szemb61 befe-

Hasznalhatjuk fulbeval6 akasztokhoz. de disziteskeppen szalmagy6ngy heIyett is.

Akasztok es kapcsok Fol beval6 akasztok, lanchosszabbitok es kapcsok rnindenfele rneretben, szfnben

es

formaban hobbiboltokban beszerezhet6k, de terrneszetesen sajat k zuleg is elkeszit-

het6k. Fulbeval6 akasztok
Egyszeru fiilbeval6 akaszt6 A 0,8 rnm-es dr6t vegere hajlftsunk kuposfog6val egy apr6 kari kat, majd forditsu k a dr6tot magunk fele. es a karika tovehez be-

10

Kapcsok

Egyszeru kepocs
Ugyanugy keszul .. mint az egyszeru lulbeval6 akaszt6, csak a vegere hajlitunk meg egy apro kari kat.

nyulva, hajlltsunk visszafele egy nagyobb kort, arnig a karika vissza nem er. A dr6tok talalkozasanal ujb61 forditsunk gyet a droton, es az ellenkez6 iranyba a kuposfogo legvastagabb reszevel hajlitsuk kifele a d r6tot, majd kb. 1-2 mm-el a hajlitas utan vagjuk el. Fontos: A papir k6rbmreszel6vel alaposan csiszoljuk Ie az akaszt6 veget minden iranyb61, kulcnben felserti belu I a fUllyukat, amely begyullad

Gyongyos, spira/os kepocs
Ez a kapocs is ugyanugy keszul, mint a gyongyos, spiralos fOIbeval6 akaszt6, de a vegere itt is apr6 karika kerul a vagott szel helyelt

Gyongyos, spira/os fii/beva/6 akaszt6
A 0,8 mm-es dr6t vegere keszttsunk egy apr6 bajlitast, maid kb. 2 em-re hajlltsunk egy nagy karikat, mig a dr6t mer61eges lesz az akaszt6 aljara. Laposfog6val hajlitsuk vissza a dr6tot, amfg parhuzarnos lesz az akaszt6 aljaval Lapltsuk le hengerrel, majd fGzzLink ra spiralt es gyongybt. vagjuk Ie kb. 7-8 mm-re a gy6ngyt61, s hajlitsun k kari kat.

Mabella

(reszletkepek a 3. es a 11. oldalon)
1 mm

l

• Dr6t,

es

0,8 mrn-es

Fulbeval6
A 0,6 mrn-es dr6tb61 vagjunk Ie egy darabat es lapitsu k Ie. A lapftas iranyaban hajlftsu nk egy kar~kat a dr6t vegere. Fuzzuk fel ra a gy6ngy6ket, majd hagyjunk a vegen egy 5-6 rnrn-es tavolsagot es vagjuk Ie a dr6tot. Keszftsunk osszesen 10 darab

• Gyongy

• Stopper
• Csom6rejt6

• Kuposfog6 • Sodrony • Esetl eg a kaszt6

negyes sz rnbecsigat szernbecsigat.

e

2 darab harrnas

Nvaklanc
KeszftsLink 6 darab harmas szernbecsigat (I. 10. aida/) es 11 darab negyes lapos szembecsigat (I. 70. aldal). Miutan hajlitottunk 3 darab lapospalcas elernet, a kep alapjan kulonbozd meretekben (a kozepso legyen a leghosszabb), fuzzuk fel a gy6ngyoket a palcakra, majd a lezaras el6tt fuzzLik fel
a vegere a csigakat. A palcika f Iso karika-

jahoz kepest az als6 karika gOo-ban forduljon el. Kezdju k el felWzn i a tetszes szerinti m i ntaju es meretil gy6ngy6ket, majd a kozepe
fele haladva a csigakat is, de vigyazzun k, hogy a csigak kozotti tavolsag egyfarma legyen es a csigasor kozepre ess n! Ha keszen vagyunk, rogzttsuk stopperrel a lane masik veget is.

Meg mindig a lapftas iranyaban hajlitsunk egy kisebb karikat, es zarjuk b a szernet, Nyissuk meg
szemet es fUzzuk fel ra a csigat, majd zarjuk vissza, EzuUIIl fordftsuk el 90°-ban a ket kari kat, es a tete jere tegyu k feI az

6vatosan az als6

akaszt6t. A 0,8 mrn-es dr6tb61 keszltsunk ket darab karikat es fGn:u k fel a lancra az akasztc t. Hasznalhatunk sajat keszftesu akaszt6t is (I. 70. aIda!).

12

-I

i I

Fiorella
• Dr6t, 1 rnrn-es es 0,8 rnrn-es • KGlonb6z6 rneretil es forrnaju csiszolt uveggyongyok • Lime, kb. 30 em hosszri (laneszem, 00,8 rnrn) kapcsoljuk ossze oket. Fontes, hogya nagyobb szemek a minta aljara keruljenek, z a kulbnbseg fogja kiadni a nyaklanc [vet.

A nyaklanc lkeszftesehez 1 mm-es dr6t.b61 keszitsunk laza cslgat, de a csiga befejezesekor ne vagjuk Ie a dr6tot. Nyissuk meg egy kisse a. csigat, es a befejezeshez fogjuk meg a csiga bels6 veget, majd ovatesan hajlftsunk kifeIe egy fvet. Fogjuk meg uj-

ra ugyanott, rnajd
keszftsunk egy kozepes hurkot. Addig hajlftsuk a dr6tot, amfg a hurok vissza nem er a csigahoz. Itt fordftsunk egyet a rnintan, es hajlftsunk kifele egy fvet. lsrnet keszitsunk egy hurkot, rnajd vagjunk Ie egy akkora darabot, ami egy kozepes karikahoz eh§g.

Befejezesul hajlftsunk visszafele egy karikat, lapftsuk el a rnintat, majd igazftsLlk meg. Osszesen 10 darabot keszftsunk. A csigak osszekotes 'hez keszrtsunk 0,8 mm-es kilapftott drotbol 9-9 egygy6ngy6s szernet, 9 kisebb 's 9 nagyobb gyongyb61, majd

I(€szftsunk 18 darab egyszemes palest, a minta tetejen leva gy6ngybkkel azonos rneretil gy6ngyb61. kapcsoljuk 6ket a minta hurkaiba, rnajd az osszekoto szemek alatt karikakkal kapcsoljuk ossze kettesevel ugy, hogy a karikak a gy6ngy6k ala essenek. l<eszftsLIIlk lapos palcabol 9 darab szemet, elter6 rnintaju es merenl, de a lane szfneivel harrnonlzalo nagy gybngy6kb61. Rogzttsuk 6ket a karikakba, 1(6zepre azonban ne karikat illesszunk. hanem a mar elkeszltett sima laza csigat, es ennek az aljara szereljuk a nagy gy6ngybt A rnintak aljara keszltsunk ujabb '10 darab lapospalcas 5Z met, isrnet mas mintaju es rneretu gy6ngy6kb61, rnajd szereljuk fel 6ket a rninta als6 karikajaba, A ket szels6 mintahoz keszftsunk ujabb 2-2 darab egyszemes, karikas palcat, majd szereljuk fel 6ket a mintak szelere. Nagy akaszt6szemm I szereljuk oket ossze, Akasszunk az egyik szembe lancot, majd probaljuk a nyakunkra, es vagjuk Ie a felesleget Felezzuk meg, es vagjuk szet a lancet. Keszitsunk ra akaszt6t es akaszt6szemet, majd szereljOk fel.

14

lzmene

(kep a 18. olda/on)
fuzni a gyongy6s palcikakat, rnajd a csigakat, es fejezzuk be a nyaklanc rUZE-Set ugyanazzal a mintaval, mint a lane kezdesenel. A nyaklancot hurokkal zarjuk, 6vatosan nyissuk meg a csigak karikait es akaSSZLI ra a gy6ngybs k szemekre!

• Dr6t, 0/6 rnrn-es es 0,8 rnm-es • Szalrna- es kasagyohgy

• Sodrony stopper

NyakJanc
A 0,6 mm-es drotbol vagjunk Ie egy darabot, maid kCiP osfog6 va I hajlitsunk a vegere egy kozepes m - r"etCi karikat, FCizzunk fel ra egy apro, egy nagy, majd ujra egy apr6 szemCi gyongy6L Hagyjunk utana egy kb. 5-6 m m-es reszt, es csfp6fog6val vagj uk Ie. Ujra vegyuk kezbe a kuposfogot, maid a karikara mer61egesen hajlitsunk egy masik karikat €os szorosan zarjuk be a szernetl , vatosan hajftsuk gy kiss€! kifele a karikat, hogy a bezart sz m kozepre essen. Keszftsunk bel61e ket darabot! Ugyanigy fuzzunk fel meg ezen kivul harornszor 2-2 darab, egyre hosszabb rnereni gyongy6s szemet is, majd a leghosszabbat. Osszesen 9 darab gy6ngyos palcikank legyen. Keszltsunk 0,8 mm-es dr6tb61 6 darab negyes szernbecsigat es 2 darab otos szernbecsigat (1.10. alda/). Vagjunk Ie gy megfelel6 mereta sodronyt. Hasznalhatunk csom - r jtot is. K zdjuk el felfUzni a gvongyoket, majd a kozepe fele haladva ruzzClhk fel 3 drab negyes szernbecsigat es egy darab otos szernbecsigat, majd sorban a gybngybs elerneket, mig kozepen a legnagyobbhoz erunk. Itt kezdjOk el rneretben a legkisebb fele haladva

Az ekszert Llgyal1Llgy hurokkal es stopperrei zarjuk, es rogzttsuk fel a karikat es az
akasztot.

Ffilbeval6
es fel, lapftsuk el, es zarju k be. Ezutan keszftsunk 0,6 m rn-es d r6tb61 bsszese n lOci arab gyongybs elemet, arnelyeknel a felso karika mer61egesen all az als6ra. Ebb61 n 'gy egyforma meretil es mintaju, negy ennel hosszabb, de ugyanilyen rnintdju, es kett6, amely a leghosszabb mereta, de gy~ rma rnintaju legyen. A 0,8 mm-es dr6tb61 hajlftsunk egy nagyobb karikat, es fuzzLink ra egy kisebb gyo ngyb t. Kezd j uk el a gy6 ngy6s szern e ket novekvo meretben felfUzni Cigy,hogy a gyangybs palcikak koze fUzzunk egy-egy
S

Osszesen 10 darab negy
2 darab

szernbecsigat
tekerjunk

harrnas szernbecsigat

16

nagyobb szern gyongyot, majd a legnagyobb szemt61 visszafele haladva fCizzuk fel a rnaradek ket pakl kat is. Vagjuk Ie a drotot ugy, hogy a vegeb61 rnaradjon elegend6 egy karika hajlftasahoz, A rnerete a fog6nk keruletetol fUgg, de kb. 1... 1,2 em legyen. A drotot. amelyre a gy6ngyoket felfCiztuk, tartsuk er6sen a bal kezunkben, es kupostogoval hajlftsunk egy karikat a drot vegere, majd egy 6vatos mozdulattal forditsuk vissza egy kisse
a karikat,

beval6 aljanak zarokarikajaba, Mindkel oldalon lsmeteljuk meg ezt a mOveletet a rnasik hosszu palcikaval

Ujb61 hajlftsunk egy nagyobb karikat 0,8 rnm-es dr6tb61, rnajd fuzzCmk fel ra gy apro, egy nagy, rnajd (Ijra egy apr6 gy6ngy6L Hagyjunk egy kb. 5-6 mm-es reszt es vagjuk Ie a dr6tot. A nagyobbik karika sikjaban hajlftsunk egy kisebb karikat es zarjuk Ie a szemet. Ket darabot keszltsunk belole, Ez fogja osszetartani a fli Ibeval6 letejet haromszog alakban. 6vatosan nyissuk ki a szernbecsigak karikajat, es rakju k 6ket az 01156 gy6ngyos szel11 kr .

FOzzO k fel a csigakat es egy ovatos, finorn rnozdulattal adjunk egy apro (vet a
kesz darab tetejenek,

ra

I<eszitsunk 4 darab gy6ngyos palcikat, am Iy knel dr6t vegen leVQ ket karika egy slkban van. Ezek fogjak harornszog alakban tartan i a fulbevalo tetejet, Ehhez fUzzunk fel a dr6tra egy apr6 gyongyot. rnajd egy szalmagy6ngy6t es egy ujabb apr6 gy6ngybt. Nyissuk meg a szernek egyi k oldalan a karikat, es akasszuk a ful-

Ezutan nyissuk ki a nagyobbik karikat, rnajd fuzzuk bele a fulbevalo hosszu palcikajat, utana az egyik harrnas szernbecsigat, majd a fulbeval6 rnasik hosszu palcikajat. es zarju k be szorosan a szemet. A tetejere rakjuk fel az akaszt6t, majd keszttsuk el a parjat, es keszen vagyunk a fulbeval6val is!

17

Messalina
• Dr6t, 1
odrony

(kep a 19. oldalon)
mm-es

es 0,8

mm-es

• Stopper • Apr6 kasagy6ngy, kCil6nb6z6
meretCi csiszolt Qveggyongy6k, femgyi:ingyok

rnindket oldalon folyamatosan, hajlftgatva visszakerekfteni a mintat, mig a kepen lathate rul t kapjuk. Mivel a fOibeval6hoz es a lanchoz is 2 darab kelt ebb61 is 4 darabot keszttsunk,
I I I I

I::;-~r \1, "_';"I(

I' I'

'f'I

Ji'l' "dl 'II~' I )' \.~

I' \'" '

Nyakliinc Az 1 rnrn-es dr6tb61 hajlftsunk egy karikat, majd a karikaba nyuljunk bel a kopos fog6val. A kep alapjan hajlltsunk visszafele
egy ugyanakkora hurkot, es forditsunk a dr6ton. lsrneteljuk addig, mig a kepen lathat6 rnintat nern kapjukl Figy ljunk arra, hogya hurkok gyfonna rneretriek legyenek! Hasznaljuk z el6re bereszelt rnereteket a fog6 szaran. Mivel a Iulbevalohoz es a lanchoz is 2-2 darab kelt 4 darabot hajlitsunk bel6le. A tesztanyujto hengerrel lapftsuk ki a kesz darabokat! A lapitaskor a huzal kisse megnyulik, de ne ijedjunk meg, szepen viszszaegyengethet6. Ovatosan huzzuk OS5ze

a szerneket kuposfogoval OgyeljLink arra, hogy a ki igazftas ulan a karikak szorosan zarodjanak, kulonben a folvtatasnal lecsuszik roluk a sodrony es az ekszer hasznal-

j\·i_"'-'\~"-"'"""7,rr:~fI. '~" .
I

1"'1,

r

I

1<

hatatlan lesz,
l.apitsunk el kb 0,5 m-nyi 0,8 mm-es drotot. l.apjaval hajlitsunk karikat, Osszesen 8 darabra lesz szuksegun k. Nyissuk meg a szemeket es kapcsoljuk ossze a ket elernet. Zar-

,

,-, ~~
ll. '

[uk ossze a karikat, majd
6vatosan nyomjuk meg, hogy ne kerek, hanern ellipszis al kCI legyen Erre azert van szukseg, mert fgy sokkal ercsebb lesz

Aminta masik felehez hajlftsunk ism t kari kat, majd vagju k Ie kb. 2,5 em hosszura, A rnasik vegen is hajlitsunk karikat, majd probaljuk meg a kozepet eltalalva visszafele,

a tartasa.
Vagjunk a sodronyb61 harem szalat, egyet a nyakrneretunk alapjan, majd annal

20

Keszitslink , rnrn-es dr6tb61 kapcsot es egy sima szernbe szemet, amelybe az akaszt6t kapesoljuk. A szernet tegyuk a lane ket vegen

leva

mintara,

Fulbevalo A fulbevalohoz szuksegunk lesz a mar elkeszltett darabokra, KeszftsOnk 0,8 rn-es
dr6tb61 4 darab oldals6 csigat, es 1 mrn-es dr6tb61 ket n' gyes oldals6 csigat, majd lapftsuk el mindet. Az el6re elkeszitett elemeket allttsuk ossze, es keszftsuk el a gyongyos palcikakat (I. 7 ... 8 em-rei, illetve 14 .. 16 em hosszabbat. Ezutan rogzftsuk a harem szalat az elemhez. Hajlftsunk a 0,8 mm-es es az 1 rnrn-es dr6tb61 16 darab kOl6nb6za rneretii szernbecsigat, majd lapftsuk ki. Zarjuk be a hatrafele fordul6 karikakat, Figyeljunk arra,
9. aida!). A vegeikre k ruljenek a csigak, amely ket a diszltdele m khez kapcsolunk.

A dfszit6elemek tetejere keszltsunk
1-1 darab gyollgybs palcikat. es ezekkel kapcsoljuk az ekszerhez az akaszt6t.

hogy a csigak

egyenl6 szarnban nezzenek

mindket iranyba, kulonben a nyaklanc valamerre elfordul! K zdjuk el felfUzni a gy6ngy6ket a felse sorban. A felfCizes m6dja ugyanaz, mint az egysoro5 lancnal volt. Ugyeljunk arra, hogy a kozepsd csiga val6ban kozepre essen! A SOl' vegell stopperrel rogzftsuk a zsi nort. A kozepsc sorral folytassuk a fUzest LlgY, hogy a csigak az el6z6 sorhoz kepest kozepre essenek. Ebben a sorban nem lesz kozepen csiga. Ha vegeztunk a fOzessel, itt is stopperrel zarjuk a sort. A legals6 sorban a kozepso csiga legyen a legnagyobb. Ha vegeztLlnk a fljz'ssel, itt is ugy fejezzuk be a sort, mint az el6bbiekben, stopperrel a rnasik minta karikajaba
rogzftve,

Amarilla
• Dr6t, 1 mm-es O,B rnrn-es • Kul6nb6zQ mereta es forrnaju csiszolt uveggyongy6k • Femgyongyok • Cyongykupak

es

szigetelcszalaggal a gyOrO szarat a csigala] kb. 5 mm tavolsagra. Akasszuk be a k mp6t a helyere, rnajd er6teljes mozdulattal tekerj ok ketszer korbe a gyOrO szaran, Mindket oldalon vegezzuk el a rmiveletet.

A gyCirCih6z 1 rnrn-es dr6tra, es egy olyan kerek targyra lesz szuksegunk, amelynek az atmeroje valamivel nagyobb, mint a kozep56 ujjunk . Ez lehet akar egy koromlakkos uveg kupakja vagy mCianyag henger. Hajlftsunk egy kis karikat a drot vegere, es keszitsunk egy csigat, Fogju k oda a szalat a heng rhez es tekerjuk harornszor korbe. Vagjuk Ie LlgY, hogy gy karikara val6 dr6t maradjon. Hajlitsu nk karikat (Igy, hogy a karika a csiga kozepenek vonalaba k rOlj" n.

I(eszitsi.ink 4 darab

szerelopalcas szemet
es 1 darab sima szemet kul6nbozo szinCi es rnerenl gyongyokbol, rnajd fCizZLik a gyCi I'd kari kajaba. l(eszftsLik el a kepen lathato dupla karikas csigat 1 rnm-es dr6tb61. Egy nagy karikaval kezdjuk, rnajd negy soros tekeressel folytatjuk. A kor egyharrnadanal keszitsunk egy hurkot a kep alapjan, Az egyik szal ugy keresztezze a masikat, hogy visszaerjen a csiga vonalahoz. Er6sen nyomjuk ossze a dr6tot laposfog6val, hogy nagyjabol egy sikba keruljenek a szalak, majd vezessuk vissza a dr6tot a csiga venala melle. A csiga keruletenek masodlk harrnadanal keszftsunk ujabb karlkat, ezuttal

Lapitsunk ki ket darab 5 cm-esre vagott 0,8 rnm-es dr6tot, rnajd hajlftsunk a vegere kamp6t ugy; hogy annak hossza megegyezzen a gyurCi szelessegevel Ragas5zuk ossze

22

azonban az ellenkezd iranybol keresztezve a szalat, Ujra vezessuk vissza a dr6tot a csiga vonalahoz, €is laposfog6val lsrnet nyomjuk egy sikba a dr6tokat. Vagjuk a veget kb. 2 cm-esre, es keszitsunk karikat. lapftsuk el (I. 7. alda/).

Keszitsunk kilapftott 0,8 mm-es dr6tb61 es kulonbozd gyi:ingy6kb61 szemeket, es I<6ssuk ossze a ketszernes csigat a gyurCivel Lrgy; hagy a nagy csiga kb. a csu I<16nI<vonalaba keruljon. Figyeljunk arm, hogy a kezekszert behajlftott kezzel is visel ni fogjuk, nehogy a fels6 resz rovid legyen! A ketszernes csiga mindket oldalara keszltsunk szemeket 0,8 mrn-es dr6tb61 ugy, hogy a ket oldal szorosan osszee rjen a csukl6nken. Ha a karkotd b6 lesz, akkor a fels6 resz oldalt fog csuszkalni a kezfejunkon. Hagyjunk elegend6 helyet a kapocsnak. A szokasos szem helyett a bekapcsolashoz hasznaljunk lanchosszabbftot, fgy k6nnyebben fel tudjuk venni magunk is a kezekszert.

Eufrozina

I

• Drot, 1 rnm-es, 0,8 rnm-es,

0,6 mm-es es szlnes 0,3 mm-es • KOl6nb6z6 meretti es formaju. Oveggyongybk • Level forrnaju uveggy6ngy • Femgy6ngy6k

• Cyongykupak
• Apr6 szernri kasagyongy

Az 1 mm-es drotbol vagjunk Ie 2 darab 7 cm-es darabot. A dr6t mindket vegere hajlftsun k kozepes kari kat, Fogjun k a fog6val a karika melle, es forditsuk vissza a szalat mindket oldalon. Akkor lesz j6, ha a ket karika kozepen egy vonalba kerul l.apltsuk ki, majd igazftsuk meg a mintakat,

egyforma szinCiek es rnintajuak legyenek, csak a hosszuk legyen megegyez6. Az als6 reszukre illesszunk 0,8 mm-es dr6tb61 keszult szernbecsigakat, A kozepen leva leveles palcakhoz a gy6ngybt huzzuk at a vekony dr6ton, majd huzzuk rnindket szalat kozepre, es az e~yiket fordftsuk merolegesen a gy6ngyr . Ovatosan kezdjuk el spiralban Felt kerni. FdzzOnk ra gybngyot es az lor lkeszlt tt szines drotsplralt, majd zarjuk I a szem t. Ket darabot keszttsun k belole, KeszftsLlIlk ket szernbeszernet 0,8 rnrn-es drotbol, es illesszuk a minta kozepere, A Ieghosszabb sp ira los szem et fu ggesszu k az aljara. Keszitsunk ellapftott 0,8 mm-es dr6tb61 8 darab csigat es a kep alapjan akasszuk a mintaba a szemeket. Ha a mintakra felszerelti..ik a szerneket, keszttsu nk egy par gyongyos akaszt6t a k' p alapjan. Vegul szereljuk fel oket a helyukre,

A lel6g6 palcakhoz ketf' Ie dr6tra I sz szuksegunk: egy kilapitott 0,8 mm-es dr6tra a csigakhoz es gy 0,6 mm-es dr6tra a spiralos, zart palcakhoz, Keszitsun k 6 darab spi ralos szemet 0,6 mm-es dr6tb61 egyre hosszabb meretben 2 darab sima szemet ellapftott 0,8 mm-es dr6tb61. Nem fontos, hogy

es

24

Marinella
• Dr6t, D,8 mm-es • KlllbnbdzQ mereti:i es formaju csiszolt i.lveggy6ngybk • Femgy6ngy6k is keszttsunk 2 darabbal tobbet a fCIlbeval6hoz. Szereljuk fel a dupla esiga tetejere, Keszftsunk 8 darab egyszemes palcat ugyanilyen mereta, de mas szfnCi gybngybol, es kapcsoljuk velok ossze a megmaradt 7 darab dupla csigat a kep alapjan, A hosszu gybngybs palcakat rbgzftsuk a

• Cyongykupak • Apr6 szemCi kasagyongy

karikakba.
KeszftsLink kulbnb6z6 gy6ngybkb61, kulon-

bozo hosszusag(1 paid kat, es szereljuk fel
Nyaklanc
A nyaklanc elemeinek elkeszfteseh z 0,8 rnrn-es dr6tot hasznaljunk. Kezdjunk el egy csigat hajlftani, majd arnikor elertunk a negyed i k kor lelehez, akkor hajlftsunk egy kari kat, es hajlftsuk teljesen vi sza ugy, hogy a szalak keresztezzek egyrnast, es a dr6t visszaerjen a csiga vonalaba, rnajd tekerjuk korbe a negyedik kor vegeig. Itt vagjuk el a dr6tot es hajlftsuk vissza, befejezve a a nvaklanc tetejere. 1 mm-es dr6tb61 hajlitsunk akaszt6t es egy nagy bekapcsol6 szemet. vegLiI szereljuk fel a lane vegere.

Fi.ilbeval6 A fOIbeval6hoz keszltsunk egy par gy6ngybs akasztot, amelynek a tetejere ugyanolyan gy6ngy kerul, mint a nyaklanc rovid szernei.

csigat, A nyaklanchoz 19 darab csigara lesz szuksegunk, de kell meg 4 darab a karkotohoz,
es 2 darab a flilbeval6hoz is, fgy osszesen 25 darabot keszftsunk. Lapftsuk el, es huzzuk ossze a rnintat. A nyaklanc aljara olyan palcakat keszftsunk, am Iyek nern kartkaban vegz6dnek, hanem csigaban. A nyaklanchoz 12 darabra van szukseg, de rnivel a fCilbeval6hoz is szuksegunk lesz 2 darabra, ezert ossz sen 14 darabot keszitsunk. Lapftsuk ki, majd kezdjuk el felfUzni a gybngy6ket. Szereljuk fel a csigas palcakat a ketszernes csigak aljara, A tetejere keszftsun k 12 darab szemet nagyobb rnereni gy6ngyb61. Itt

26

Kall iope

(kep a 4. oldalon)
karika es az utols6 szal kozott lev6 apr6 Iyukba, es hajlftsuk klfele a dr6tot. Fogjuk meg a szalat a kuposfogo legvastagabb reszevel es isrnet hajlitsuk a fog6 szara korLiI addig, amfg a szal vissza nem 'r. Ismet fogjuk meg laposfog6val, es hajlftsuk a
kezunkkel a szalat a minta melle. Kuposfog6val

• Drot, 1 mrn-es, 0,8 rnm-es • Ketf Ie rneretrl csiszolt Oveg-

gy6ngy • Femgyongy • Gy6ngykupak • Apr6 kasagyongy

Nyakhinc
A nyaklanc rnlntajanak elkeszftesehez 1 mrn-es dr6tot hasznalunk.

nyuljunk a minta melle a kozepes kari ka tavol-

Hajlltsunk

karikat, majd a

karika befejezesenel nyuljunk a krlposfogoval a szernbe, es fordftsuk viszszafele. A szalat tekerjuk korbe a fog6n, mig talal-

sagaban. es hajlftsuk ismet vissza a szalat, mig ujra talalkoznak a szalak. ossze
Most a kuposfogo csorevel er6sen nyomjuk a I gut Ijara meghajlft tt hurkot, es

egy eros, de ovatos mozdulattal kifele kb. 409-05 szogben,
Laposfog6val fogjuk Ie a mintat,

hajlftsuk
es huzzuk

kozik a karikaval Itt ujb61 nyuljunk vissza
a masodik karikaba, es
isrnet forditsuk vissza a

a szalat a minta melle.

~~

-,

dr6tot. A fog6 I gszele-

sebb reszenel haj litsuk korbe a 5Z§. I" k6rO I a cI rotot, amfg ujb61 talalkozik a Ir6t ket szala. l.aposfogoval fogjuk Ie a rnintat, es hajlitsuk vissza a clr6tot addig, amfg a szalak ujb61 talalkoznak, Kuposfog6val nyuljunk a kezd6

~ (~i %) (~
Ie a dr6tot

Vagjuk
a tninta

szeletol

kb. 1,5 em tavolsagra es hajlftsunk karikat,
majd 6vatosan igazft-

Lapitsuk

el a mintat,

suk vissza a rnegnyult format. Ebb61 a mintaeletnb61 10 darabot k' szitsunk. A nyaklanc kozepehez es a fulbevalohoz szuksegunk lesz harorn viragrnintahoz. A viragminta ugyanugy keszul, mint a hul-

28

lam eleje, de a virag tetejenell k II vagnunk a dr6tot egy karikanyi tavolsagra, es a viragrninta kozepeig visszahaj Irtani a sza Iat. lapitsu k I, es igazftsuk vissza a rnintat,

KeszftsLink 12 darab gy6ngy6s szemet, es kossuk ossze a rnintakat LigYI hogy a viragrninta kozepre essen, es a rwaklanc koze-

petal kezdve a mintak

sze m befo rdul [ana k. A medalreszhez keszltslink ket rovid es egy

hosszabb lapospalcat, majd szereljuk fel a viragmlntara. Keszltsunk 8 darab lapospalcas szemet, es illesszuk 6ket a helyukre, A befe [ezeshez keszfts Lill k

Fillbevalo
A fulbevalohoz hasznaljuk a megmaradt ket viragmintat, Keszftsunk a rwaklanc kozepen lev6 mintaval azonos lapospalcas szemeket, es szereliuk fel a kep alapjan, I<eszftsunk gy6ngy6s akaszt6t a virag gy6ngyeivel azonos gy6ngy6kb61, majd szereljuk fel

akasztot es akasztoszernet, rnajd szereljuk fel

29

Galatea
• Dr6t, 1 mm-es, 0,8 mm-es es 0,6 mm-es • Ki.i16nboz6 meretil csiszolt uveggy6ngy6k es kasagyongyok • 15 db tavtarto 3 Iyukkal A gy6ngy6k sorrendj tetsz61eges lehet, de arra i.igyeljOnk, hogy a harem sor azonos hosszusagu legyen. A harem szalat huzzuk at a tavtarton, majd ismeteljuk meg a minta fGzeset a lane kozepeig, A 0,8 mrn-es ellapltott dr6tb61 keszftsunk harem szernet. Aminta kozepenel a fuzes kicsit megvaltozik. A legfels6 szalra 1, a kozepsdre 2, a legals6ra 3 nagy gy6ngyszemet ruzzunk, a legals6 szal szemei k6ze fuzzOk fel a 3 nagy szernet, rnajd tavtart6va1 folytassuk. A nyaklanc el6z6 01dalanak rnintajat visszatukrozve fejezzuk be a lane felso reszet, A veget stopperrel rogzrtsuk, A fugg6dfszhez lapitsuk el a 0,8 rnm-es dr6tot. Keszftsunk harem hosszu palcat, amelyet kis karikaval kezdunk, majd a kep alapjan fClzzuk fel a lane gyongyeivel megegyez6 szinG es meretG gyi::ingy6ket, rnajd a tavtartokat. A palcat kiskari kaval zarjuk Ie. Nyissuk ki a lancon I 'vo szerneket, es akasszuk a fLigg6dfsz karikait a szernekbe, rn ajd zarj u k vissza. Az a ljahoz keszfts Dn k ellapftott 0,8 rnm-es dr6tb61 lapospalcakra ket kul6nb6z6 meretben lel6g6kat, es szereljuk fel A kozepso paka legyen hosszabb a tobbinell A nyaklanc befejezesehez keszftsunk egyszernes palcakat a lane sztneibol keszftsunk akasztot es akaszt6szemet, rnajd szereljClk fel a lane ket szelere,

Nyaklanc
A nyaklanc mintajanak elkeszftesehez 1 mm-es dr6tra van szukss gunk Aminta tulajdonk ppen egy ujabb virag, de nyujtva es kettczve, Hajlftsun k egy kis karikat a dr6t vegere, majd ugyanezzeI a rnerettel hajlitsunk viszsza egy hurkot. Laposfog6val fogjuk Ie a mintat, majd kb. 40°-05 sz6gben hajlftsunk vissza a dr6t mellett. Fordftsunk a mintan. es kuposfogoval keszitsunk ujabb hurkot az ellenkez6 iranyba. Laposfog6val fogjuk Ie, es isrnet tekerjunk az ellenkez6 iranyba. KCiposFog6vai fogjunk a minta szelehez, es keszltsunk egy ujabb hurkot az el6z6v I megegyez6 meretben, Fordftsunk a rnintan, laposfog6val isrnet fogjuk le, rnajd ujbel nyuljunk a minta szelehez, es kuposfogoval formazzunk ujabb hurkot. Vagjuk Ie dr6t veget egy karikanyi tavolsagra, es keszltsunk egy kari kat. A nyaklanchoz ket darabra van szuksegunk, a fulbevalohoz azonban meg kett6re, fgy osszesen 4 darabot keszltsunk. Lapitsuk ki, majd 6vatosan huzzuk ossz a mintat, Aminta kozepso harem hurkaba FCizzOnk er6s ekszerzsinort, es stoppenel rogzitsuk, A gy6 ngyoket egyszerre kell fe If(jzn im k.

es

Fi.ilbevaJ6
A fOibeval6hoz a nyaklanc mintajaval egyez6 format hasznaljuk, meg-

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful