You are on page 1of 37

Rozdzia 4.

Frezowanie paskie PLANAR MILLING

PLANAR-MILLING

4-2

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

wiczenie 4.1
Operacje frezowania paskiego Planar Milling Podstawy. Cz teoretyczna. Planar Milling s to startegie suce do obrbki profili i kieszeni. Mog by one programowane na jednym poziomie lub na wielu poziomach prostopadych do osi narzdzia. Podstawow geometri dla tych strategii jest granica obrbki Boundary. W UG s nastpujce typy granic:

Floor to nie jest granica, to poziom do ktrego obrabiamy

Part Blank

Check

Trim

o Part granica obrabianej czci (musi by zdefiniowana) o Blank granica okrelajca materia przygotwki (opcjonalna) o Check - granica okrelajca geometri uchwytw (opcjonalna) o Trim granica ktr mona trymowa ciek narzdzia (opcjonalna) o Floor poziom dna (podogi) (musi by zdefiniowany)

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-3

PLANAR-MILLING

Dla zaprogramowania operacji konieczny jest wybr granicy Part oraz poziomu (podogi) do ktrego obrabiamy - Floor. Geometria boundary moe by tworzona na zewntrz lub wewntrz operacji. Tworzenie granic na zewntrz operacji ma t zalet, e mona uywa raz wybranej granicy dla wielu operacji. Nie ma wtedy potrzeby ponownego wybierania granicy dla kadej operacji. Jest to sposb polecany przez UG.

Granica MILL_BND utworzona na zewntrz operacji

4-4

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Cz praktyczna. W tym wiczeniu wytniemy dwie kieszenie w pokazanym na rysunku detalu. Wytniemy kiesze zamknit oraz kiesze otwart.

Kiesze zamknita

Kiesze otwarta

Zaprogramujemy dwie operacje, jedn na granicy zamknitej (kiesze zamknita) i jedn na granicy otwartej (kiesze otwarta). 1. Otwieramy cz planar_mill_start.prt, tworzymy geometri MILL_BND na zewntrz operacji. File Open - planar_mill_start.prt Application - Manufacturing Toolbar Manufacturing Create -> Create Geometry

MILL_BND
UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

CAM

4-5

PLANAR-MILLING

OK Part Select

Jako granic mona wybiera: Face Boundary granic ciany, Curve Boundary granic zoon z krzywych, Points granic zoon z punktw. Wybieramy Curve Boundary

4-6

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Wybr granicy przy pomocy acucha krzywych -> Chaining

Wybieramy jedn krawd, jak na rysunku i potwierdzamy rodkowym klawiszem (kursor na tle)

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-7

PLANAR-MILLING

Plane paszczyzna granicy Automatic Material Side Outside

Strona materiau jest zawsze po przecownej stronie ni obrbka (Material Side Inside/Outside). OK Part Display

Floor Select

4-8

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Filter Face

Wybieramy doln cian pki Offset 0 mm

Apply OK wybr Floor OK MILL_BND

Granica jest zdefiniowana

2. Tworzymy operacj Rough_Follow Belka -> Manufacturing Create -> Create Operation
UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

CAM

4-9

PLANAR-MILLING

Rough_Follow

Ustawiamy opcje (Program/Use Geometry/Use Tool/Use Method/Name) jak powyej OK Generate

4-10

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

3. Poprawiamy ciek narzdzia zmieniajc gbokoci cicia. Podamy te naddatek od poziomu Floor - Floor Stock = -1 mm. Zmieniamy gbokoci cicia -> Cut Depths

Maximum 2.0 mm maksymalna gboko Minimum - 0.5 mm minimalna gboko Initial -1.0 mm gboko na pierwszym poziomie, od granicy Final 1.0 mm gboko na ostatnim poziomie

System dzieli gboko midzy Initial i Final na rwne czci o gbokoci pomidzy Maximum i Minimum. Jest to gboko obliczona. Pierwsze przjcie jest generowane na gebokoci initial od paszczyzny granicy, gdy ta jest 0.0 to jest przyjmowana gboko obliczona. Przedostatnie przejcie jest generowane na gbokoci final (od powierzchni floor), gdy ta jest 0.0 jest przyjmowana gboko obliczona. Ostatnie przejcie jest generowane na poziomie Floor.

Unigraphics NX 3

OK
UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-11

PLANAR-MILLING

Cutting > Stock -> Final Floor Stock = -.5 mm

Generate

OK Save File As planar_mill_1.prt

4. Zaprogramujemy teraz operacj na granicy otwartej. Kontynuujemy prac na czci planar_mill_1.prt. Teraz granica obrbki bdzie zdefiniowana wewntrz operacji. Toolbar Manufacturing Create -> Create Operation

4-12

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

PLANAR_MILL

Ustawiamy opcje (Program/Use Geometry/Use Tool/Use Method/Name) jak powyej OK Wybieramy granic czci do obrbki - Part > Select

Boundary Geometry > Mode > Curve Edges Type = Open Plane = User-Defined

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-13

PLANAR-MILLING

Plane Of Object

Wybierz pokazan na rysunku cian

OK Wybierz pokazane na rysunku krawdzie bryy jako granic, krawdzie wybieraj z ich lewego koca

4-14

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

OK

Powstanie pokazana na rysunku granica.

OK Floor Select wybierz doln cian pokazan na nastpnym rysunku

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-15

PLANAR-MILLING

Offset = 1mm

` OK Cut Method - Profile

Additional Passes 1 Cut Depths

4-16

OK Generate
UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

OK File Save Part As planar_mill_2.prt File Close All Parts

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-17

PLANAR-MILLING

wiczenie 4.2
Operacje frezowania paskiego Planar Milling Engage/Retract. Cz teoretyczna. Ruchy nietnce narzdzia (Engage/Retract ) s definiowane w menu Engage/Retract. Sposb definiowania Engage/Retract jest taki sam dla operacji Planar Milling, Face Milling, Cavity Milling, Z-Level Milling.

Method - pozwala zdefiniowa rne metody wejcia/wyjcia. Automatic definiuje wejcie/wyjcie automatyczne. Ruch ten jest uywany wszdzie tam, gdzie odpowiednia opcja wejcia/wyjcia jest ustawiona na Automatic. Ruchy wejcia/wyjcia, po okrgu, dla operacji PLANAR PROFILE pokazuje rysunek.

Ruch wejciowy - Engage Odlego w pionie narzdzia od czci - Vertical

Engage\Retract Odlego w poziomie narzdzia od czci Horizontal

4-18

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Odlego od narzdzia do czci w pionie Odlego od narzdzia do czci w poziomie Minimalna odlego narzdzia od czci Pierwszy ruch wejciowy

Wewntrzny ruch wejciowy

Sposb przejcia z jednego poziomu cicia do drugiego Ostatni ruch wyjciowy

Wewntrzny ruch wyjciowy

Ustawienia Automatyczne

Opcje Engage/Retract znajdujce si pod klawiszem Method.

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-19

PLANAR-MILLING

Sposb wejcia /wyjcia po uku/linii

Promie okrgu

Gdy narzdzie jest dalej ni 3mm od materiau generowany jest ruch nietncy Zachodzenie na siebie cieki narzdzia Odejcie od materiau

Opcje Automatic Engage/Retract znajdujce si pod klawiszem Automatic lub Automatic Engage/Retract. Opcje Ramp Type, Ramp Angle, Helical Diameter %, Min Ramp length-Dia % dotycz schodzenia narzdzia z jednego poziomu cicia na drugi. o Ramp Type typ ruchu zejciowego: o On Lines po liniach o On Shape zgodnie z zarysem czci o Helical spiralnie o Ramp Angle oznacza kt pochylenia linii/spirali o Helical Diameter % - oznacza rednic dla spirali, podawan w % rednicy narzdzia o Min Ramp Length-Dia % - oznacza minimaln dugo linii lub minimaln rednic spirali, w obu przypadkach podawan w % rednicy narzdzia Opcje Automatic Type, Arc Radius, Activation Range, Overlap Distance, Retract Clearance dotycz rozpoczcia lub zakoczenia ruchu tncego.

4-20

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Cz praktyczna. W tym wiczeniu obrobimy pokazan na rysunku cian.

Zaprogramujemy ciek narzdzia po profilu, o narzdzia nie bdzie rwnolega do osi ZM ukadu maszynowego. Nastpnie zmodyfikujemy sposb wejcia/wyjcia narzdzia z domylnego (po uku) na liniowy. 1. Otwieramy cz planar_mill_engage_retract.prt, tworzymy granic obrbki na zewntrz operacji MILL_BND_1. File -> Open planar_mill_engage_retract.prt Application -> Manufacturing Belka Utility -> WCS orient > CSYS of Object

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-21

PLANAR-MILLING

Wybierz cian jak na rysunku

OK Toolbar Manufacturing Create -> Create Geometry

Mill Boundary

4-22

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

OK Part Select Curve Boundary

Plane = Automatic Type = Closed Material Side = Right

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-23

PLANAR-MILLING

Wybieramy pokazane na rysunku 3 krawdzie, z lewego koca

OK Part Display

4-24

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Floor->Select

Filter =Face

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-25

PLANAR-MILLING

Wybieramy pokazan na rysunku cian

OK (Plane Constructor Dialog) F5 odwieenie ekranu Floor Display

OK

Stworzylimy granic MILL_BND_1.

2. Tworzymy operacj PLANAR_PROFILE.

4-26

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Belka Manufacturing Create -> Create Operation

Wybieramy Subtype -> PLANAR_PROFILE.

Wybieramy opcje, jak pokazane na rysunku Program = PROGRAM Use Geometry = MILL_BND_1 Use Tool = F8 Use Method = MILL_FINISH Name = PLANAR_PROFILE OK Generate

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-27

PLANAR-MILLING

Powyszy komunikat oznacza, e operacja nie moe by wygenerowana bo o narzdzia nie jest prostopada do paszczyzny Floor. Musimy waciwie ustawi o narzdzia. OK warning Machine

Tool Axis Specify Vector

Wybieramy cian, jak na rysunku

4-28

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

OK OK Generate OK

Ruch wejciowy engage, po okrgu

Ruch wyjciowy retract, po okrgu

3. Zmienimy ruch Engage\Retract na liniowy, stycznie do cieki narzdzia. Engage/Retract Method

Initial Engage Ang Ang Dist

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-29

PLANAR-MILLING

Distance 5mm Finale Retract - Ang Ang Dist

Distance 5mm OK Generate OK

4-30

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Na powyszym rysunku jest widoczny Liniowy ruch Engage/Retract. 4. Ustawimy teraz paszczyzn bezpieczn (Clearance Plane) od ktrej zaczniemy i na ktrej skoczymy operacj. Clearance Plane, na og, ustawia si w menu MCS (maszynowego ukadu wsprzdnych), mona te ustawi Clearance Plane wewntrz operacji. Tutaj ustawimy Clearance Plane wewntrz operacji. Avoidance

Clearance Plane Specify wybierz cian pokazan na rysunku

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-31

PLANAR-MILLING

Filter -> Face Offset 200 mm

OK OK OK Generate

Otrzymamy ciek narzdzia uwzgldniajc wysoko bezpieczn Clearance Plane 200mm od wybranej ciany, wybran dla danej operacji.

4-32

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

OK File Save As planar_mill_engage_retract_1.prt File Close All Parts

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-33

PLANAR-MILLING

wiczenie 4.3
Operacje frezowania paskiego Planar Milling Transfer Method. Cz praktyczna. Opcja Transfer Method kontroluje sposb przejcia narzdzia z jednego poziomu cicia do nastpnego lub z jednego obszaru obrbki do nastpnego. W tym wiczeniu zmienimy sposb przejcia narzdzia z jednego poziomu obrbki do nastpnego. W tym celu bdziemy uywa opcji Transfer Method. 1. Otwieramy cz planar_mill_transfer_method.prt. File -> Open planar_mill_transfer_method.prt Application -> Manufacturing

2. Edytujemy operacj PLANAR_MILL. Przetestujemy wszystkie ustawienia opcji Transfer Method. Edytujemy PLANAR_MILL

Replay domylnie jest ustawiona Transfer Method Clearance Plane

W menu Replay Path wycz Pause oraz Refresh OK

4-34

CAM

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Opcja Transfer Method moe mie nastpujce ustawienia: o o o o o Clearance Plane Previous Plane Blank Plane Direct Direct with Clearance

Clearance Plane Narzdzie przy przejciu z jednego poziomu do drugiego podnosi si do Clearance Plane. Ta opcja jest ustawiona domylnie. Method - Transfer Method Previous Plane

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-35

PLANAR-MILLING

OK Generate

Vertical

Retract Clearance

Horizontal

Previous Plane Narzdzie podnosi si nad poprzedni poziom o wysoko podan w opcji Vertical (menu Method) a nastpnie schodzi do kolejnego poziomu cicia.

Menu Automatic Engage\Retract. 4-36


CAM
UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

Unigraphics NX 3

PLANAR-MILLING

Retract Clearance okrela jak dalego narzdzie odchodzi od materiau po zakoczeniu ruchu tncego. Method - Transfer Method Blank Plane

Blank Plane Narzdzie odchodzi na powierzchni geometrii Blank. OK Generate Method - Transfer Method Direct

Direct Jest to sposb do niebezpieczny, narzdzie przechodzi z jednego poziomu cicia bezporednio do drugiego. Direct With Clearance - narzdzie przechodzi z poziomu na poziom metod direct, przy przejciu z jednego obszaru obrabianego do drugiego podnosi si na Clearance Plane. W aktualnym pliku obrabiamy tylko jeden obszar dlatego ta metoda nie ma tu zastosowania. Jest ona pokazana w pliku transfer_method.prt. OK File Save As planar_mill_transfer_method_1.prt

Unigraphics NX 3

UGS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone

CAM

4-37