You are on page 1of 4

MATRIAY TECHNICZNE

Dokument przygotowany przez zesp DC S.A.

Odbiorca Klient Biznesowy

1 CO LEPSZE ? ZALEY DO CZEGO.


Do budowy biznesowych aplikacji na urzdzenia mobilne wykorzystuje si architektur przegldarkow i hybrydow. Pierwsza z nich wykorzystuje standardy, najkrcej mwic opisane jzykiem programowania HTML5. Druga dokada do tego specyficzne (natywne) moliwoci, wynikajce z systemu operacyjnego urzdzenia mobilnego. Jedna i druga metoda maj swoich zagorzaych zwolennikw i przeciwnikw. Sympatycy podejcia przegldarkowego argumentuj atwoci przenoszalnoci rozwiza midzy ronymi platformami mobilnymi (iOS, Android, Windows i inne). Zwolennicy hybrydy wiksz funkcjonalnoci i wikszym bezpieczestwem. Dualne podejcie do budowy aplikacji mobilnych, ma swoje odzwierciedlenie w narzdziach programistycznych takich jak: PhoneGap czy SAP Sybase Unwired Platform. W DC S.A. jestemy pragmatykami, zawsze rekomendujemy rozwizanie, ktre lepiej realizuje potrzeby biznesowe Klienta. Tam gdzie natywne funkcje smartfonw i tabletw (GPS, Multimedia, NFC i inne) s niezbdne, tam proponujemy hybryd. Tam gdzie gr bierze prostota i unifikacja procesw transakcyjnych, oferujemy rozwizania pisane do pracy w przegldarce internetowej. Dodatkowym, czasami bardzo wanym czynnikiem, ktry powinien by wzity pod uwag, jest praca aplikacji mobilnej w trybie off-line. Czsto, rnice std wynikajce, mog przesadzi o wyborze sposobu budowy aplikacji. Poniej zebralimy argumenty, ktre mog by pomocne w podejmowaniu decyzji, w jaki sposb budowa biznesowe aplikacje mobilne. Aplikacja przegldarkowa Zagadnienie zbudowana w HTML5 Architektura Jeyk programowania Client-Server HTML5 Pene w zakresie HTML5 Client-Server HTML5, Java, Obj-C, C#, jzyki natywne Pene w zakresie HTML5. Ograniczone w zakresie uytych funkcji natywnych systemu mobilnego Pami typu dysk: moliwe relacje, typowanie danych, indeksowanie bez ograniczenia wielkoci Aplikacja hybrydowa

Przenoszenie aplikacji midzy urzdzeniami mobilnymi Pami lokalna

Pami typu cache bez typw danych, bez indeksw, bez relacji; ograniczona do 5MB wg

specyfikacji producentw Bezpieczestwo Zalene w duej mierze od uytkownika aplikacji. Nie zaley od uytkownika aplikacji; moe by narzucone przez organizacj i wbudowane w aplikacj Pena, pod cakowit kontrol administratorw. Kada prba ingerencji moe by wykryta przez nadzr administracyjny aplikacji. Bezwzgldne panowanie nad procesami. Moliwo ingerencji w procesy systemowe (np. wywoywanie akcji po uruchomieniu telefonu czy sieci). Odporno na sytuacje zwizane z ograniczon pamici, dostpn dla aplikacji.

- autoryzacja i autentykacja (odporno na niepodan moliwo edycji danych) - cigo przetwarzania

Ograniczona odporno ; uytkownik moe nadpisywa pola w przegldarce, moe przeglda ukryte dane, moliwy wyciek informacji (poprzez zapisywanie stron) Ograniczona do poziomu zapewnionego przez mechanizmy przegldarki. Procesy w przegldarce maj niszy priorytet ni procesy systemowe. Nie ma kontroli nad procesami systemowymi telefonu, ktre mog interferowa z procesami aplikacji. Brak odpornoci na sytuacje zwizane z ograniczon pamici, dostpn dla aplikacji.

- true off-line

Mechanizm LocalStorage cile powizany ze stron internetow i JavaScriptem, brak kontroli nad sposobem przechowywania danych, brak kontroli nad sposobem transmisji. Niemoliwa obsuga asynchroniczna. Brak zabezpieczenia przed przejciem danych przy kradziey telefonu

Pene wsparcie off-line, dopasowanie dziaania aplikacji do zmiennej szybkoci cza. Moliwe wprowadzenie rnych polityk synchronizacji. Moliwa obsuga asynchroniczna.

- wyciek (kradzie) danych

Moliwo wprowadzenia akcji zabezpieczajcych (autodestrukcja)

Repozytorium danych

Moliwo zapisu tylko Moliwo zapisu dowolnych stringw w jednej tabeli. danych ; rwnie binarnych Konieczno cigej serializacji (multimedia, pliki etc) i deserializacji danych. Brak moliwoci zapisu danych binarnych np. plikw

.pdf Push Notification Brak natywnie. Moliwo ograniczonej funkcjonalnie symulacji. Ograniczona (wymagana interakcja uytkownika z przegldark telefonu). Zalena od dziaa uytkownika. Ograniczona, bez nawigacji Ograniczona Brak Praktycznie niemoliwa i trudna ergonomicznie. Wymaga reorganizacji pamici przegldarki ograniczonej do 5MB. Niemoliwe Moliwe Kontrola i zarzdzanie moliwa z poziomu aplikacji. Wykrywanie niskiego poziomu baterii. Wiksza zdolno do realizacji akcji oszczdzajcych energi. Moe wykorzysta najlepsze praktyki, stosowane przy budowie aplikacji mobilnych. Zapewnienie jednolitego rodowiska dla wszystkich uytkownikw. Jest, uywa standardowych mechanizmw systemu operacyjnego. Pod pen kontrol aplikacji (moliwo realizacji procesw zachodzcych w tle; bez udziau uytkownika) Pena. Pena Pena Moliwa w sposb ergonomiczny

Obsuga procesw

Obsuga GPS Obsuga multimediw Obsuga NFC Wielo-procesowo (obsuga wielu otwartych zlece)

Uruchamianie programw z poziomu aplikacji Wydajno i zuycie energii

Z poziomu aplikacji - brak kontroli. Wydajno zaley od przegldarki. Ograniczona moliwo reakcji na problemy wydajnociowe.

Ergonomia

Ograniczona przez mechanizmy przegldarki. Brak kontroli nad ca powierzchnia ekranu. Brak kontroli nad przyciskami telefonu. Wraliwo aplikacji na zmiany parametrw lub przegldarki inicjowane przez uytkownika.

Uwaga: Tabela odzwierciedla biecy stan rzeczy (maj. 2012)