Created by pornchailive

ความปรองดอง

แม้ตามหลักการประชาธิปไตยจริงๆกับความเป็นธรรมจะสร้างความปรองดองได้ แต่เมื่อยังใช้ประชาธิปไตยปลอมๆกับกฎหมายปลอมๆกันต่อไป ความปรองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างไร