You are on page 1of 32

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN

I. MUÏC ĐÍCH , YÊU CẦU

Trang bị cho học sinh nhưng kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung,biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh trong bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG 1.Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
a/ Vị trí

- Baûo veä ñaát nöôùc - Taát caû caùc maët (qsöï, ctrò, kteá, vhoùa, khoïc …) LLVT laø noøng coát - Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng,quaûn lí cuûa Nhaø nöôùc - Baûo veä chuû quyeàn toaøn veïn laõnh thoå quoác gia

* Quoác phoøng :

- Một số khái niệm

Ñaët döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng . AN NINH NHÂN DÂN .Do QÑND laøm noøng coát .KHÁI NIỆM VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN. vì daân” .Baûo veä vöõng chaéc Toå quoác Vieät Nam XHCN * Quoác phoøng toaøn daân : . do daân.Neàn quoác phoøng mang tính chaát “ Cuûa daân.

thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa toå quoác.* An ninh quoác gia : Laø söï oån ñònh. Söï baát khaû xaâm phaïm ñoäc laäp. phaùt trieån beàn vöõng cuûa cheá ñoä XHCN vaø nöôùc coäng hoøa XHCN Vieät Nam. . chuû quyeàn.

do daân tieán haønh. .* An ninh nhaân daân : Laø söï nghieäp cuûa toaøn daân. Baûo veä vöõng chaéc toå quoác Vieät Nam XHCN. löïc löôïng an ninh nhaân daân laøm noøng coát döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc.

Nhaø nöôùc vaø cuûa nhaân daân .Cuûng coá QP. phoái hôïp chaët cheõ hoaït ñoäng QP – AN vôùi hoaït ñoäng ñoái ngoaïi 4. Keát hôïp chaët cheõ hai nhieäm vuï chieán löôïc cuûa caùch maïng Vieät Nam laø xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø baûo veä Toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa 2.Gaén nhieäm vuï QP vôùi nhieäm vuï AN.I. giöõ vöõng ANQG laø nhieäm vuï troïng yeáu thöôøng xuyeân cuûa Ñaûng.Tö töôûng chæ ñaïo cuûa Ñaûng thöïc hieän nhieäm vuï QP – AN trong thôøi kì môùi 1.Keát hôïp quoác phoøng vaø an ninh vôùi kinh teá 3.

Taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi quaân ñoäi. coâng an. chính saùch cuûa Ñaûng veà XD neàn QPTD – ANND.Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät veà BVTQ. taêng cöôøng quaûn lí Nhaø nöôùc veà QP.ANND vöõng maïnh .I.Tö töôûng chæ ñaïo cuûa Ñaûng thöïc hieän nhieäm vuï QP – AN trong thôøi kì môùi 5. AN 6. theå cheá hoùa caùc chuû tröông. ñoái vôùi söï nghieäp cuûng coá neàn QPTD.

b/ Đặc điểm -Nền quốc phòng toàn dân. an ninh nhân dân là nền quốc phòng. an ninh nhaân daân laø cô sôû ñeå trieån khai moät chieán löôït toång hôïp baûo veä toå quoác - . an ninh “của dân. -Nền quốc phòng toàn dân. Söùc maïnh neàn quoác phoøng toaøn daân. do dân. vì dân”. an ninh nhân dân nhằm mục đích là tự vệ chính đáng.

. . .Nền quốc phòng toàn dân luôn gắn với nền an ninh nhân dân.Được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại.

moâi tröôøng hoøa bình. . baûo veä nhaân daân vaø cheá ñoä XHCN. AN NINH NHÂN DÂN VỮNG MẠNH ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA a/ Mục đích Nhaèm baûo veä vöõng chaéc ñoäc laäp. phaùt trieån ñaát nöôùc theo ñònh höôùng XHCN. coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Baûo veä söï nghieäp ñoåi môùi. Baûo veä an ninh chính trò. Baûo veä lôïi ích quoác gia. baûo veä nhaø nöôùc. an ninh tö töôûng vaên hoùa. thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå. chuû quyeàn.Baûo veä Ñaûng. Giöõ vöõng oån ñònh chính trò.2. XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN. an ninh kinh teá. daân toäc. xaõû hoäi.

toaøn veïn laõnh thoå của toå quoác Vieät Nam XHCN.b/ Nhiệm vụ: . Ñaùnh thaéng moïi keû thuø xaâm löôït. . chuû quyeàn. laøm thaát baïi moïi aâm möu “ Dieãn bieán hoøa hoøa bình” baïo loaïn laät ñoã cuûa caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù caùch maïng nöôùc ta.Baûo veä ñoäc laäp.

phaù hoaïi cuûa caùc theá löïc thuø ñòch. Ñaáu tranh choáng moïi haønh ñoäng gaây roái.. Baûo veä nhöõng thaønh quaû chung cuûa xaõ hoäi . Giöõ gìn traät töï an toaøn xaõ hoäi.Giöõ vững söï oån ñònh vaø phaùt trieån moïi hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi.

c/ Xaây döïng tiềm lực quoác phoøng. . an ninh. Noäi dung cô baûn cuûa xaây döïng neàn quoác phoøng. an ninh nhaân daân bao goàm: Xaây döïng tieàm löïc cuûa neàn quoác phoøng toaøn daân. an ninh ngaøy caøng vững mạnh. an ninh nhaân daân vaø xaây döïng theá traän quoác phoøng.

an ninh ñöôïc xaây döïng toaøn dieän trong ñoù taäp trung vaøo 4 noäi dung sau: .+ Xaây döïng tieàm löïc cuûa neàn quoác phoøng toaøn daân. an ninh nhaân daân. Tieàm löïc quoác phoøng.

1. tinh thaàn cuûa neàn quoác phoøng. an ninh caàn taäp trung : . tinh thaàn: Hieän nay Xaây döïng tieàm löïc chính trò .Xaây döïng tieàm löïc chính trò.

* Xaây döïng tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc. Giöõ vöõng oån ñònh chính trò traät töï an toaøn xaõ hoäi. . xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát. cheá ñoä XHCN. nieàm tin ñoái vôùi Ñaûng. * Naâng cao caûnh giaùc caùch maïng. nhaø nöôùc. * Thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. phaùt huy hieäu löïc cuûa caùc toå chöùc quaàn chuùng. vöõng maïnh. * Xaây döïng heä thoáng chính trò trong saïch. naâng cao ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cuûa nhaân daân.

an ninh. * Ñaûm baûo cô sôû vaät chaát cho quoác phoøng. an ninh trong thôøi bình vaø thôøi chieán. an ninh nhaân daân. Xaây döïng tieàm löïc kinh teá: Hieän nay xaây döïng tieàm löïc kinh teá cuûa neàn quoác phoøng toaøn daân.2. an ninh. Baûo ñaûm söùc soáng cuûa neàn kinh teá . * Taïo ñöôïc theá boá trí chieán löôït thoáng nhaát veà phaùt trieån kinh teá vôùi quoác phoøng. coù khaû naêng ngaên ngöøa. haïn cheá ñöôïc toái ña söï phaù hoaïi cuûa keû thuø trong thôøi bình vaø trong thôøi chieán. . caàn taäp trung moät soá noäi dung cô baûn sau: * Keát hôïp giöõa quoác phoøng an ninh vôùi kinh teá vaø kinh teá vôùi Quoác phoøng.

an ninh. * Coù keá hoaïch ñoäng vieân neàn kinh teá khi tình hình ñoøi hoûi. tinh thaàn cuûa caùc löïc löôïng vuõ trang nhaân daân. .* Gaén xaây döïng cô sôû haï taàng cuûa neàn kinh teá vôùi cô sôû haï taàng cuûa neàn quoác phoøng. * Khoâng ngöøng caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát.

Xaây döïng tieàm löïc khoa hoïc. * Töøng böôùc hieän ñaïi hoùa cô sôû haï taàng. boài döôõng. coâng ngheä quoác gia. an ninh .3. coâng ngheä Hieän nay caàn taäp trung: * Huy ñoäng caùc ngaønh khoa hoïc. trong ñoù khoa hoïc quaân söï. * Chuù troïng ñaøo taïo . kyõ thuaät cho phaùt trieån kinh teá vaø cuûng coá quoác phoøng. an ninh . saûn xuaát caùc loaïi vuõ khí trang bò. phoøng thí nghieäm ñeå phuïc vuï cho khoa hoïc coâng ngheä quoác phoøng. an ninh. söû duïng ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc. an ninh laøm noøng coát ñeå nghieân cöùu caùc vaán ñeà veà quaân söï.

* Gaén hoùa trình coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vôùi hoùa trình xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät . töøng böôùc hieän ñaïi” Laáy xaây döïng chính trò laøm cô sôû. an ninh Hieän nay caàn taäp trung: * Xaây döïng quaân ñoäi vaø coâng an theo höôùng “ Caùch maïng. tinh nhueä. vuõ khí trang bò cho löïc löôïng vuõ trang . chính quy.Xaây döïng tieàm löïc quaân söï.4.

. saún saøng ñoäng vieân thôøi chieán ñeå ñoái phoù vaø giaønh thaéng lôïi.* Xaây döïng ñoäi nguõ trong löïc löôïng vuõ trang nhaân daân ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï baûo veä toå quoác trong tình hình môùi. * Tieáp tuïc taêng cöôøng coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc quaân söï. * Chuaån bò veà moïi maët. xaây döïng caùc phöông aùn ñeà phoøng caùc tình huoáng coù theå xaûy ra. * Thöïc hieän coâng taùc giaùo duïc quoác phoøng vôùi moïi ñoái töôïng. Thöïc hieän nghieâm chænh luaät nghóa vuï quaân söï vaø luaät an ninh nhaân daân. ngheä thuaät quaân söï.

* Phaân vuøng chieán löôïc veà quoác phoøng. an ninh keát hôïp vôùi phaân vuøng kinh teá. . an ninh nhaân daân: Hieän nay caàn taäp trung: * Keát hôïp chaët cheõ theá traän quoác phoøng toaøn daân vôùi theá traän an ninh nhaân daân trong moät theå thoáng nhaát vaø phuø hôïp vôùi boá trí chieán löôït veà kinh teá – xaõ hoäi.+ Xaây döïng theá traän quoác phoøng toaøn daân.

an ninh troïng ñieåm. * Xaây döïng khu vöïc phoøng thuû. an ninh. . Xaây döïng caùc coâng trình quoác phoøng. trieån khai caùc löïc löôïc chieán ñaáu saún saøng ñoái phoù vôùi moïi tình huoáng.* Xaây döïng haäu phöông chieán löôïc vaø caên cöù haäu phöông caùc caáp taïo choã döïa vöõng chaéc cho theá traän quoác phoøng.

Taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc quoác phoøng. an ninh cuøng vôùi nhöõng kieán thöùc veà quoác phoøng.2. nhöõng ngöôøi coâng taùc trong cô quan. ñoaøn theå. phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc veà quoác phoøng. an ninh nhaân daân vöõng maïnh hieän nay. + Ñoái töôïng: Toaøn daân. quaân söï. sinh vieân . tröôøng hoïc. ñöôøng loái quan ñieåm cuûa Ñaûng. an ninh caàn thieát khaùc. an ninh + Noäi dung: Quaùn trieät nhöõng quan ñieåm cô baûn chuû nghóa Mac – Leânin.5 Nhöõng bieän phaùp chuû yeáu xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân. . quaân ñoäi vaø baûo veä toå quoác XHCN. tö töôûng Hoà Chí Minh veà chieán tranh. Hoïc sinh. tröôùc heát laø caùn boä Ñaûng vieân.

an ninh.Taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. an ninh nhaân daân: Nhaø nöôùc caàn theå cheá hoùa ñöôøng loái cuûa Ñaûng veà quoác phoøng.. an ninh nhaân daân. + Naâng cao hieäu löïc quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi nhieäm vuï xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân. . Ñaûng coøn phaûi laõnh ñaïo bao quaùt xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân. ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lí cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi nhieäm vuï xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân. an ninh nhaân daân. + Ñaûng laõnh ñaïo tröïc tieáp veà moïi maët trong quaân ñoäi nhaân daân vaø coâng an nhaân daân.

+ Veà chính trò yeâu caàu haøng ñaàu laø: “ Trung vôùi Ñaûng. khoù khaên naøo cuõng vöôït qua. tinh nhueä töøng böôùc hieän ñaïi”. trung vôùi nöôùc. keû thuø naøo cuõng ñaùnh thaéng”.. chính quy. .Khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng caùc löïc löôïng vuõ trang nhaân daân. + Löïc löôïng vuõ trang ñang ñöôïc xaây döïng theo höôùng “ Caùch maïng. hieáu vôùi daân. nhieäm vuï naøo cuõng hoaøn thaønh. noøng coát laø quaân ñoäi vaø coâng an.

xaõ hoäi coâng baèng. coù nieäm tin vaøo thaéng lôïi cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc do Ñaûng ta khôûi xöôùng vaø laõnh ñaïo. . goùp söùc cuøng vôùi toaøn Ñaûng. reøn luyeän toát. Baùc Hoà vaø nhaân daân ta ñaõ choïn.Hoïc sinh phaûi tích cöïc hoïc taäp toát..Moãi hoïc sinh phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp. yeâu CNXH. toaøn daân phaán ñaáu vì muïc tieâu “ Daân giaøu. boài döôõng loøng yeâu nöôùc. daân chuû. vaên minh” . vöõng tin vaøo con ñöôøng XHCN maø Ñaûng.NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN. nöôùc maïnh. AN NINH NHÂN DÂN .

baûo veä cheá ñoä XHCN vaø cuoäc soáng bình yeân cuûa nhaân daân. thuû ñoaïn cuûa caùc theá löïc thuø ñòch trong aâm möu “ Dieãn bieán hoøa bình”. choáng phaù caùch maïng nöôùc ta hieän nay.Phaûi naâng cao nhaän thöùc veà keát hôïp hai nhieäm vuï chieám löôïc xaây döïng ñaát nöôùc phaûi ñi ñoâi vôùi baûo veä thaønh quaû caùch maïng. baïo loaïn laät ñoå. .. baûo veä Ñaûng. .Hoïc sinh caàn nhaän roõ ñöôïc aâm möu.

an ninh goùp phaàn cuøng toaøn Ñaûng..Tích cöïc hoïc taäp tìm hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn veà xaây döïng neàn quoác phoøng. toaøn daân. . toaøn quaân xaây döïng vöõng chaéc neán quoác phoøng toaøn daân vaø an ninh nhaân daân cuûa ñaát nöôùc trong thôøi kyø môùi.

an ninh nhaân daân trong thôøi kyø môùi. Haõy neâu nhöõng bieän phaùp chuû yeáu xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân. an ninh nhaân daân hieän nay 3. 2. Trình baøy nhieäm vuï xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân. an ninh nhaân daân. .CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Trình baøy noäi dung xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân.

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 4. Hoïc sinh coù traùch nhieäm gì? Goùp phaàn xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân. an ninh nhaân daân vöõng maïnh .