Η βαζιλεία ηος Όθωνα – Ο Ιωάννηρ Κωλέηηηρ

Δπηκέιεηα – παξνπζίαζε: Πάλνο Μπνπκπήο (΢Σ3 - 2009)
Πξνζαξκνγή ζην λέν βηβιίν: Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢
Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Ύζηεξα από ηελ δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα ην 1831 γηα
δπν ρξόληα ζηελ ρώξα καο επηθξάηεζε αλαξρία. Οη εκθύιηεο
ζπγθξνύζεηο πήξαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ο Όζωλαο, ν γηνο
ηνπ βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο, ζε απηέο ηηο δύζθνιεο ώξεο
εθιέρηεθε από ηηο κεγάιεο δπλάκεηο (1832) ωο βαζηιηάο θαη
έθηαζε ζην Ναύπιην ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1833. (Σν Γεθέκβξην
ηνπ 1834 κεηέθεξε ηελ πξωηεύνπζα ζηελ Αζήλα).
Δπεηδή όκωο ν Όζωλαο ήηαλ αλήιηθνο γη’ απηό δελ αλέιαβε
ακέζωο ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο καο. Γηα δπν ρξόληα
ηελ εμνπζία ηελ αλέιαβαλ ηξεηο Βαπαξνί ωο αληηβαζηιείο, ν
Άξκαλζκπεξγθ (ωο πξωζππνπξγόο), ν Μάνπξεξ θαη ν
Έπληεθ.
Οη Βαπαξνί έδξαζαλ γξήγνξα γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ
ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
ηάμεο. Ιδξύζεθαλ πνιιά ζρνιεία, Γεκνηηθά, Διιεληθά,
Γπκλάζηα, Γηδαζθαιείν θαη Παλεπηζηήκην. Ο ζηξαηόο καο,
έγηλε ηαθηηθόο κε ππξνβνιηθό θαη ηππηθό, ζηειερωκέλνο από
Βαπαξνύο αμηωκαηηθνύο (1500 είραλ έξζεη καδί κε ηνλ
Όζωλα). Γηα πην εύθνιε δηνίθεζε ρώξηζαλ ηελ ρώξα καο ζε
δέθα λνκνύο θαη ηνπο λνκνύο ζε δήκνπο. Σόηε ε εθθιεζία
καο απνζπάζηεθε από ην παηξηαξρείν θαη έγηλε απηνθέθαιε
γηα λα κελ επεκβαίλνπλ νη Σνύξθνη ζηελ δηνίθεζε ηεο. Έλα
άιιν δήηεκα ήηαλ ε θηώρεηα πνπ δπζαξεζηνύζε ηνλ ιαό. Σα
εζληθά θηήκαηα δε δόζεθαλ ζε αθηήκνλεο θαη γεληθά ε
πνιηηηθή θαηάζηαζε δελ ήηαλ νκαιή.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

΢ηελ πνιηηηθή δωή ηεο ρώξαο καο νη κεγάιεο
δπλάκεηο
αλακηγλύνληαλ,
δεκηνπξγνύζαλ
θαηαζηάζεηο, έηζη ώζηε λα επεξεάδνπλ ηα θόκκαηα,
θαζεκία γηα ην δηθό ηεο ζπκθέξνλ. Γπζηπρώο ζύκα
έπεζε θαη ν Κνινθνηξώλεο ηνλ νπνίν ε αληηβαζηιεία,
επεηδή θνβήζεθε όηη κε ηελ επηξξνή ηνπ ζα
παξέζπξε ην ιαό ζε επαλάζηαζε θαηά ηνπ Όζωλα,
θαηαδίθαζε ζε ζάλαην, ρωξίο επηπρώο λα εθηειεζηεί
ε πνηλή. Γεληθόηεξα ν Όζωλαο, νη αληηβαζηιείο θαη νη
Βαπαξνί αμηωκαηνύρνη ήηαλ μέλνη πξνο ηελ ειιεληθή
λννηξνπία θαη δελ γλώξηδαλ θαλ ειιεληθά θαη
θπβεξλνύζαλ απνιπηαξρηθά. Απηό δπζαξέζηεζε
ηνπο Έιιελεο γηαηί απηνί έιπηδαλ γηα κηα δηθαηόηεξε
δηαθπβέξλεζε, κεηά από ηηο πίθξεο θαη ηηο αδηθίεο
πνπ είραλ δνθηκάζεη ζηελ πεξίνδν ηεο ζθιαβηάο. Οη
αγωληζηέο ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ απηνί πνπ
δπζαξεζηήζεθαλ πην πνιύ, πνπ παξακεξίζηεθαλ θαη
ηαπεηλώζεθαλ (θπξίωο όηαλ δελ ηνπο δόζεθε θάπνηα
ζύληαμε ή κηα βνήζεηα γηα λα πξνηθίζνπλ ηηο αδειθέο
ηνπο, αιιά θαη όηαλ δελ ηνπο ζπκπεξηέιαβαλ ζηε
δεκηνπξγία ηνπ λένπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ, αθνύ
ζηειερώζεθε θπξίωο από Βαπαξνύο). Μεξηθνί από
απηνύο αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθύγνπλ πάιη ζηα
βνπλά.
Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δπζαξέζθεηαο ήηαλ λα
νξγαλώζνπλ νη Έιιελεο έλα επαλαζηαηηθό
θίλεκα πνπ λα εμαλαγθάζεη ηνλ Όζωλα λα
παξαρωξήζεη ζύληαγκα. ΢ηηο 3 ΢επηεκβξίνπ
1843 ν Μαθξπγηάλλεο καδί κε ηνλ
ζπληαγκαηάξρε
Καιιέξγε
θαη
άιινπο
ζηξαηηώηεο πεξηθύθιωζαλ ην παιάηη. Μεηά
από ηελ πίεζε ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ ιανύ, πνπ
είραλ θαηαθιύζεη ηελ πιαηεία κπξνζηά από ηα
αλάθηνξα δειαδή ηελ ζεκεξηλή πιαηεία
΢πληάγκαηνο. Ο Όζωλαο αλαγθάζηεθε λα
παξαρωξήζεη ζύληαγκα θαη ην πνιίηεπκα
έγηλε ζπληαγκαηηθή κνλαξρία ρωξίο όκωο λα
αιιάμεη ν θύξηνο ηξόπνο δηαθπβέξλεζεο. Ο
Όζωλαο ππήξμε ζεξκόο ππνζηεξηθηήο θαη
εκπλεπζηήο ηεο Μεγάιεο Ιδέαο, δει. ηεο
πξνζπάζεηαο
απειεπζέξωζεο
ηωλ
αιύηξωηωλ ειιεληθώλ εδαθώλ θαη ζ’ απηήλ
ηελ πξνζπάζεηα είρε ππνζηεξηθηή ηνλ Ιωάλλε
Κωιέηηε. Γπζηπρώο νη πξνζπάζεηεο ηνπ
απέηπραλ θαη ε απνγνήηεπζε ηνπ ιανύ
ζπλεηέιεζε ζην λα γίλεη επαλάζηαζε ελαληίνλ
ηνπ. Σειηθά ν Όζωλαο δελ αληέδξαζε θη έθπγε
γηα ηελ Βαπαξία (1862) ηεξκαηίδνληαο ηε
βαζηιεία ηνπ.
Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Ο Ιωάλλεο Κωιέηηεο
Ο Κωιέηηεο ήηαλ Τπνπξγόο εζωηεξηθώλ ηεο
ειιεληθήο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο θαη
αξγόηεξα ζύκβνπινο ηνπ Καπνδίζηξηα. Σν 1844
αλέιαβε πξωζππνπξγόο ηεο ρώξαο κέρξη ην
ζάλαηό ηνπ ην 1847. Ήηαλ ζεξκόο ππνζηεξηθηήο
ηεο Μεγάιεο Ιδέαο, καδί κε ηνλ Όζωλα.
Γηα ηνλ Κωιέηηε, ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, θ.
Κάξνινο Παπνύιηαο είρε πεη:
«Ο Ιωάννης Κωλέηηης ήηαν μια ταριζμαηική
προζωπικόηηηα, ποσ προκαλούζε ένηονα
ζσναιζθήμαηα. Τον Κωλέηηη θα μπορούζε κανείς
να ηον αγαπήζει ή να ηον μιζήζει, δεν θα
μπορούζε όμως, ζε καμία περίπηωζη, να ηον
αγνοήζει.»

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Η Βνπιή ηωλ Διιήλωλ
Σν θηίξην ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ
ήηαλ αξρηθά παιάηη ηνπ Όζωλα.
Υηίζηεθε ηελ πεξίνδν 1836 – 1843.
Σν 1929 ν ηόηε πξωζππνπξγόο
Διεπζέξηνο Βεληδέινο απνθάζηζε
λα ζηεγάζεη εθεί ην Διιεληθό
Κνηλνβνύιην. Έλα ρξόλν λωξίηεξα,
ην 1928, ζε ζρέδηα ηνπ
αξρηηέθηνλα Αδξηαλνύ Λαδαξίδε,
αλεγέξζεθε ην Μλεκείν ηνπ
Άγλωζηνπ ΢ηξαηηώηε, ν πην ηεξόο
ηόπνο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο,
πξνο ηηκήλ όζωλ έραζαλ ηε δωή
ηνπο ζηνπο αγώλεο γηα ηελ
ειεπζεξία.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

ΣΟ ΠΛΗΡΔ΢ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΟΘΩΝΑ…(Όηηο Φπίνηπισ Λούνηβισ
θον Βίηηελζμπασ)

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Βαζίιηζζα Ακαιία

Φωηνγξαθία ηεο Βαζίιηζζαο Ακαιίαο ζηελ
εμνξία ζε πξνρωξεκέλε ειηθία, πεξ. 1870
΢εκ: Η Ακαιηάδα νλνκάζηεθε έηζη πξνο
ηηκήλ ηεο. Σν πινίν πνπ ηελ έθεξε ζηελ
εμνξία νλνκαδόηαλ ΢θύια.
Πνξηξέην ηεο Ακαιίαο από ηνλ Γηόδεθ Καξι
΢ηίειεξ
Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Ο ηάθνο ηνπ Όζωλα ζην Μόλαρν.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Ο Όζωλ θηάλεη ζην Ναύπιην ην 1832,
πίλαθαο ηνπ Peter von Hess, 1835.
Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Βαζιλιάρ ηηρ Ελλάδορ : ΟΘΩΝ
Πεπίοδορ εξοςζίαρ
6 Φεβξνπαξίνπ, 1832 - 23 Οθηωβξίνπ, 1862
Γηάδνρνο

Γεώξγηνο Α΄

΢ύδπγνο

Ακαιία

Βαζηιηθόο Οίθνο

Οίθνο Βίηηειζκπαρ

Παηέξαο

Λνπδνβίθνο Α΄ ηεο Βαπαξίαο

Μεηέξα

Θεξεζία

Γέλλεζε

1 Ινπλίνπ 1815
΢άιηζκπνπξγθ, Απζηξία

Θάλαηνο

14 Ινπιίνπ, 1867
Βακβέξγε, Βαπαξία

Σνπνζεζία Σαθήο

Theatinerkirche, Μόλαρν,Βαπαξία

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

«ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Η Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν (Πνιπηερλείν).
2. Η Ννκηθή ΢ρνιή Αζελώλ.
3. Η Δζληθή Αζθαιηζηηθή Τπεξεζία γηα Sailors (NAT) ην πξώην γηα ηελ
Δπξώπε.
4. Η Διιεληθή Ννκηζκαηνθνπείν (λόκηζκα ραξηί First).
5. Η Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδα.
6. Η Royal Botanic Gardens.

Νίθνο Φξαγθηάο - ΓΑ΢ΚΑΛΟ΢

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful