Definisi Kepimpinan

•Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada suatu yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang.
1

Definisi Kepimpinan
•Kepimpinan melibatkan kebolehan mempengaruhi dan menyakinkan manusia di dalam dan di luar organisasi untuk bekerja dan membantu ke arah pencapaian matlamat organisasi (Lee Ong Kim).
2

Definisi Kepimpinan
•Kepimpinan ialah tingkahlaku individu apabila ia sedang mengarahkan aktiviti kelompok ke arah matlamat yang dikongsi bersama (Hemphill & Coons). •Kepimpinan adalah pendayautamaan dan penyelenggaraan struktur dalam interaksi. (Stogdill).
3

Definisi Kepimpinan
Kepimpinan dalam Islam bukan hanya mempengaruhi orang, tetapi pemimpin menurut Islam adalah pemandu umat dalam melaksanakan amanah ketuhanan, “devine trust” –memelihara agama dan menguruskan dunia. Kepimpinan dalam Islam merupakan Tanggungjawab dan Amanah,bukannya suatu “tasrif” (kebesaran/kebanggaan).
(Dr.Siddiq Fadzil).

4

Ciri-ciri pemimpin
•Kuasa dan pengaruh •Perwatakan, media, persekitaran dan iklim •Sentiasa aktif dan berubah mengikut kekuatan •Mengikut prinsip dan kadar.
08/03/09 Pengertian , Ciri , Gaya 5

Kepimpinan Berkesan
•Menghasilkan wawasan yang jelas • Mewujudkan strategi / pendekatan yang rasional. •Memastikan sokongan dan kerjasama semua ahli •Memberi dorongan / motivasi •Memastikan kawalan yang berkesan
6

Kepimpinan Berkesan
Memastikan pencapaian matlamat yang dikehendaki Penerusan budaya kerja cemerlang Penyelesaian masalah yang efektif
Dalam keadaan ini seorang pemimpin mungkin merupakan seorang pengurus,penyelia atau pengikut yang dapat menggerakkan seluruh organisasi tersebut kepada pencapaian matlamat bersama. Kesepaduan faktor di atas amat perlu.
7

Ciri-Ciri Kepimpinan
Hisham Al Talib menggariskan antara beberapa unsur atau faktor yang berpengaruh dalam menentukan kepimpinan:•Kemampuan mental. •Sihat dan berkemampuan •Kemahiran berkomunikasi yang baik
8

Ciri-Ciri Kepimpinan
•Kematangan •Kekuatan motivasi •Berkemahiran sosial yang baik •Berkemahiran pengurusan

9

Ciri-Ciri Kepimpinan
•Akhlak yang baik •Berkemanusiaan •Adil dan saksama •Kematangan emosi •Jujur dan amanah •Menghormati orang lain
10

Ciri-Ciri Kepimpinan
•Pan tas, Cergas dan Proakti f •Ber fiki ran m endidi k dan Mendorong •Sed ia memb an tu dab Bertim bangr asa •Day a I mi gi nas, Kreat if dan Inoveti f 08/03/09 Pengertian , Ciri , Gaya

11

Mengikut Islam
Bijaksana Berjiwa besar Mencintai ilmu Berakhlak mulia Azam dan berani Adil dan saksama •Mencintai kebenaran •Daya ingatan tinggi •Mempunyai Kewibawaan •Kefahaman mendalam
12

Kesimpulannya
Kepimpinan suatu kemahiran hidup yang perlu untuk menjayakan sesuatu organisasi mengikut matlamat yang telah dirancangkan dengan mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan. Kecemerlangan sesebuah organisasi adalah terletak kepada keberkesanan kemahiran kepimpinan. Islam melihat kepimpinan adalah suatu amanah tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam seluruh aktiviti kehidupan manusia.
13

Gaya Kepimpinan
Gaya kepimpinan banyak bergantung kepada kepercayaan dan andaian seorang pemimpin terhadap orang–orang yang ada di bawah organisasinya. Gaya Kepimpinan sebenarnya melibatkan perkara berikut:
14

Gaya Kepimpinan
•Berkait rapat dengan proses membuat keputusan •Keadaan memilih atau memaksa •Kepatuhan atau penentangan •Lingkungan kuasa mengikut penerimaan •Keberkesanan organisasi dan aktiviti
15

Gaya Kepimpinan
•Membina budaya kerja cemerlang •Mewujudkan budaya ilmu •Mewujudkan perancangan strategik •Pembinaan pasukan / kolegialiti •Pemimpin merupakan pengurus berkesan
16

Gaya Kepimpinan

•Demokratik •Autokratik •Laissez – faire
17

Demokratik
•Mementingkan keputusan bersama •Mengambil kira semua pandangan Majoriti •Kritikan yang objektif •Paling berkesan
18

Dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasil daripada perbincangan  Ketua membantu ahli membentuk matlamat dan alternatif sendiri  Ketua sebagai pemudah cara  Ketua bersikap objektif dan adil dalam memberi teguran, pujian dan kritikan.  Matlamat ketua ialah ahli dapat memberi sumbangan yang optimum.  Ketua memberi kebebasan kepada ahli  ketua mementingkan peningkatan prestasi, pencapaian dan kesungguhan

19

Kesan kepimpinan demokratik
 Ahli

dapat membina disiplin  Menggalakkan semangat kerjasama, hormat dan hubungan yang mesra  Ahli lebih bermotivasi  Ahli sentiasa bekerja keras walaupun semasa ketiadaan ketua.  Semangat kekitaan yang tinggi  Interaksi 2 hala
20

Autokratik
•Kurang kepercayaan •Bersifat kuku besi / tanpa soal • Bersifat / menunggu arahan •bergantung pada ganjaran

21

 Pemimpin

yang menentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik  Melantik jawatankuasa dan menentukan tugas,masa dan tempat bagi sesuatu aktiviti.  Orang bawahan tidak diberi peluang untuk memberi cadangan  Hubungan sehala.  Memberi pujian dan kritikan secara peribadi.
22

Kesan kepimpinan autokratik
 Orang

bawahan mempunyai motivasi rendah  Orang bawahan bekerja sungguhsungguh semasa ada ketua sahaja  Interaksi sehala  Orang bawahan terlalu bergantung kepada ketua  Suasana tegang
23

Laissez – faire
Tidak ada keyakinan diri Tidak menetapkan matlamat kumpulan Interaksi kurang Pengurusan lemah
24

Ketua memberi kebebasan sepenuhnya kpd ahli untuk membuat keputusan  Ketua tidak membuat penilaian, tidak memberi pujian,kritikan, idea dan nasihat kecuali diminta oleh ahli  Ketua tidak mementukan tugas dan tanggungjawab ahli  Ketua tidak menekankan prestasi,pencapaian dan kecemerlangan ahli  Ketua memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada ahli dan kadangkala ahli mengambil tugas ketua

25

Kesan kepimpinan laissez-faire
 Wujud

masalah disiplin  Kualiti kerja sangat kurang  Kadar motivasi kendiri sangat rendah  Interaksi antara ketua dan ahli bebas atau tidak ada sempadan langsung.  Semangat kekitaan sangat rendah.

26

TAMAT
SEK I AN TER IMA K A S IH
27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful