CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM

Fatin Liyana Nurfaznira Nursuhailah

KESEPADUAN
• Konsep
– Semua mata pelajaran disepadukan dan dikaitkan di antara satu sama lain dengan menyerapkan unsur-unsur nilai murni dalam setiap mata pelajaran.

Unsur-unsur yang penting bagi menjayakan pendekatan bersepadu dalam kurikulum adalah seperti berikut:• Pengetahuan dan kemahiran
– Setiap disiplin diselaraskan dengan Falsafah Pendidikan Negara dan matlamat pendidikan negara. – Kandungan kurikulum dapat memperkembangkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar , kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial yang telah pun mula diperoleh sebelum memasuki alam persekolahan. – Kandungan kurikulum dikaitkan dengan kehidupan seharian

• Nilai murni
– Bersifat sarwajagat serta selaras dengan agama, budaya dan norma masyarakat. – Berteraskan kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. – Contoh:• • • • • Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat Kasih sayang

• Bahasa
– Untuk meningkatkan penggunaan bahasa pengantar dalam semua mata pelajaran, tumpuan hendaklah diberikan dalam penggunaan aspek-aspek bahasa yang betul. – Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, penekanan pelu diberikan kepada ketepatan berkomunikasi dalam pelbagai bidang dan situasi dan menggunakan Bahasa Melayu secara kreatif. – Penggunaan bahasa lain seperti bahasa Inggeris sebagai sumber bagi menimba ilmu terus diperkembangkan.

PENGGABUNGJALINAN
• Konsep
– Satu proses penyampaian beberapa kemahiran seperti membaca, menulis, menghurai, mengira, mewarna dan sebagainya di dalam sesuatu pelajaran.

• Rasional
– Berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran dapat disampaikan secara harmoni dan bersepadu. – Murid-murid boleh menguasai kemahiran secara bersepadu seperti yang dialami dalam kehidupan seharian mereka. – Melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.

• Penggabungjalinan kemahirankemahiran di antara Pendidikan Jasmani dengan Sains.

• Cara-cara menggunakan penggabungjalinan
Kemahiran utama Kemahiran sampingan 1. Mengenal pasti kemahiran yang berkaitan. 2. Telah dikuasai pada satu masa dahulu. 3. Digunakan di semua peringkat perkembangan.

2. Diberi penekanan terlebih dahulu dalam P&P. 3. Digunakan di peringkat perkembangan.

4. Dirancang berdasarkan objektif pelajaran, kebolehan dan pencapaian murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful