Αγάζνπ Μαξίιε
Καξύδε ΢ππξηδνύια
Καησκέξε Δπξπδίθε
Κσζηάθεο Γηώξγνο
Λαβξάλνο ΢πύξνο

Η κάλα ήηαλ αλαγθαζκέλε λα
θάλεη όιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ
ζπηηηνύ θαη ήηαλ ππεύζπλε γηα
ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ
θαζώο θαη ηε θξνληίδα όισλ
ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο
(ζύδπγνο, παππνύδεο).
Πνιιέο θνξέο αζρνιηόηαλ θαη
κε εμσηεξηθέο δνπιεηέο
βνεζώληαο ηνλ άληξα ηεο ζηα
ρσξάθηα ή ζπλνδεύνληαο ηνλ
ζηελ αγνξά.

Ο ξόινο ηεο ήηαλ θάπσο
παζεηηθόο, δελ είρε πξνζσπηθή
δσή, ήηαλ αλαγθαζκέλε λα
αλέρεηαη θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ
άληξα ηεο θαη λα ζπκθσλεί κε
o,ηη εθείλνο έιεγε.
Σέινο ε κεηέξα ήηαλ
ζπλαηζζεκαηηθή κε ηα παηδηά
ηεο ηνπο θεξόηαλ κε
ηξπθεξόηεηα θαη ηνπο έδεηρλε
ηελ αγάπε ηεο.

Αληίζεηα ν παηέξαο ήηαλ
απόκαθξνο θη ε ζρέζε ηνπ κε
ηα παηδηά ήηαλ πην πνιύ
ηππηθή παξά ζπλαηζζεκαηηθή.
Δίρε εγεηηθό ξόιν θη ήηαλ ν
αθέληεο ηεο νηθνγέλεηαο.
Γνύιεπε ώζηε λα θαιύπηεη ηηο
νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο
νηθνγέλεηαο θη είρε πάληα ηνλ
πξώην ιόγν.
Ήηαλ ν αθέληεο ηνπ ζπηηηνύ.

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ νη ξόινη ζηγά ζηγά
εμηζώλνληαη. Πιένλ ν παηέξαο βνεζάεη ζηηο δνπιεηέο
ηνπ ζπηηηνύ θαη ζην «κεγάισκα» ησλ παηδηώλ. Η
γπλαίθα δνπιεύεη θαη παίξλεη θη ε ίδηα απνθάζεηο ζε
δεηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο.

Όκσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από παιηόηεξεο επνρέο
θάπνηα ζηεξεόηππα πνπ δελ είλαη εύθνιν λα
αλαηξαπνύλ.

-Αιήζεηα, είδεο ηνλ θαηλνύξγην πξντζηάκελν;
Λέλε όηη είλαη ζπκπαζέζηαηε…
-ΓΤΝΑΙΚΑ ΔΙΝΑΙ ;!

Η ΓΤΝΑΙΚΑ (ΜΗΣΔΡΑ)

Αδύλακε,
ζπλαηζζεκαηηθή,
εύζξαπζηε, εθθξαζηηθή
Φιύαξε, επγεληθή,
παζεηηθή, εμαξηεκέλε,
Με θιίζε ζηε ινγνηερλία
θαη ηελ ηέρλε
Καιύηεξε ζηηο δνπιεηέο
ηνπ ζπηηηνύ

Ο ΑΝΣΡΑο (ΠΑΣΔΡΑο)
Γπλαηόο, έμππλνο, ηθαλόο,
ινγηθόο, δηεθδηθεηηθόο,
επηζεηηθόο, αληαγσληζηηθόο
Πξέπεη λα δνπιεύεη γηα λα θέξλεη
ιεθηά ζηελ νηθνγέλεηα
Καηαιιειόηεξνο γηα εξγαζίεο
κπτθήο δύλακεο π.ρ. κάζηνξαο
θαη γηα πςειέο ζέζεηο π.ρ.
δηεπζπληήο
Καιύηεξνο επηρεηξεκαηίαο θαη
πνιηηηθόο
Καιύηεξνο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο
Αθέληεο ηεο νηθνγέλεηαο

1.

«Η κάλα» ,Π.Μπαθ

Η ηζηνξία απηή δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Κίλα, κηα θησρή
ρώξα εθείλε ηελ επνρή. Όζνη δελ είραλ ρξήκαηα δνύζαλ
πνιύ δύζθνια. Η νηθνγέλεηα πνπ «πξσηαγσληζηεί», νύζα
θησρή θαη πνιπκειήο, πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο
δπζθνιίεο ηεο επνρήο. ΢ην απόζπαζκα πεξηγξάθεηαη κηα
ζπλεζηζκέλε κέξα απ’ ηε δσή ηεο κάλαο, ε νπνία μππλά
λσξίηεξα από ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη
αζρνιείηαη κε ην λνηθνθπξηό, έηζη ώζηε λα είλαη όια
έηνηκα όηαλ ζεθσζνύλ. Η κάλα, παξά ηελ θαζεκεξηλή
ζσκαηηθή, αιιά θαη ςπρηθή, θνύξαζε, δελ ράλεη ην θέθη,
ην θνπξάγην θαη ηελ θαινζύλε ηεο. Αληίζεηα, ζεσξεί πσο
όηη ηεο ζπκβαίλεη γίλεηαη γηα θάπνην ζθνπό θαη ην δέρεηαη
κε επραξίζηεζε. Έρεη πιένλ θαηαιάβεη πσο ζθνπόο ηεο
δσήο ηεο είλαη ε γέλλεζε θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηώλ θαη
ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, θαζώο θαη ε πίζηε θαη αθνζίσζε ζην
ζύδπγό ηεο. Δκπηζηεύεηαη ηνλ θύθιν ηεο δσήο (γέλλεζε –
ζάλαηνο). ΢ηηο ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδεηαη ν
ξόινο ηεο γξηάο σο πεζεξάο, ε νπνία, αλ θαη δύζηξνπε
ιόγσ ηνπ γήξαηνο, ε κάλα ηελ θξνληίδεη όζν θαη ηνπο
ππόινηπνπο, ηεο δείρλεη ηελ θαινζύλε ηεο θαη εύρεηαη λα
κελ πεζάλεη ζύληνκα.

2. «Σα ςάζηλα θαπέια» ,Μ.Λπκπεξάθε
Σν θείκελν αλαθέξεηαη ζηε δσή ηξηώλ θνξηηζηώλ,
ηελ Καηεξίλα θαη ηηο αδειθέο ηεο, ζηα όλεηξα θαη
ζηηο ειπίδεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Αξρηθά ε
Καηεξίλα πεξηγξάθεη ηνλ θαηξό, ν νπνίνο είλαη
άζηαηνο, αθνύ «κία ζπλλεθηάδεη θαη κία βγαίλεη
ήιηνο» θαη ηελ αλαθνύθηζε πνπ ληώζνπλ όινη
όηαλ ηειηθά μεζπά ε κπόξα. Αθνινπζεί κηα
ζθελή «ζησπειήο ζύγθξνπζεο» κεηαμύ ηεο
Καηεξίλαο θαη ηεο κεηέξαο ηεο. ΢ην ηέινο ε
Καηεξίλα βγαίλεη έμσ ζηε βξνρή γηα λα μεζπάζεη.
Δθεί ηε βξίζθεη ε αδειθή ηεο, ε Μαξία. Μέζα
από ην δηάινγό ηνπο θαίλεηαη ε αλάγθε ηεο γηα
ζηνξγή θαη αγάπε. Η ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ
θνξηηζηώλ επεθηείλεηαη θαη ζε άιια ζέκαηα γηα
ηε δσή ηνπο. Η Καηεξίλα έρεη κεγαιύηεξε
θαληαζία θαη πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, αληίζεηα
ε Μαξία έρεη κηα ξεαιηζηηθή άπνςε θαη εζηηάδεη
ζην παξόλ εθηηκώληαο ηελ θάζε ζηηγκή.

3. «Η ζπζία ηνπ Αβξαάκ» ,Β.Κνξλάξνο

΢ην απόζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο Η ζπζία
ηνπ Αβξαάκ ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ
πεξηγξάθνληαη ηα γεγνλόηα κεηά ην ηέινο
ηεο δνθηκαζίαο ηνπ Αβξαάκ θαη ηε
ιύηξσζε ηνπ γηνπ ηνπ Ιζαάθ. Ο ΢ηκπάλ,
έλαο δνύινο, απεζηαικέλνο ηνπ Αβξαάκ,
ζπλαληά ζην δξόκν ηελ Άληα θαη καδί
πεγαίλνπλ λα αλαγγείινπλ ην ραξκόζπλν
λέν ζηε ΢άξα. Απηή, κελ μέξνληαο ηα
γεγνλόηα, θιαίεη θαη κνηξάδεηαη ηνλ πόλν
ηεο κε κηα δνύια ηεο, ηελ Σακάξ. ΢ην
ηέινο ηνπ απνζπάζκαηνο γίλεηαη ε
ζπλάληεζε κεηέξαο θαη γηνπ (΢άξαο θαη
Ιζαάθ ) θη ε ΢άξα, αθνύ πξνζεπρήζεθε
θαη επραξίζηεζε ηνλ Κύξην γηα ηε
ζσηεξία ηνπ παηδηνύ ηεο, αγθαιηάδεη ην
κνλάθξηβν γην ηεο.

4. «Σα ξέζηα» ,Κ.Σαρηζήο
΢ην έξγν ηνπ Κ. Σαρηζή, Σα ξέζηα, ν
ζπγγξαθέαο ζπκάηαη ηα άζρεκα παηδηθά
ηνπ ρξόληα κε ηε κεηέξα ηνπ πνπ ήηαλ
ζθιεξή θαη αδίζηαθηε. Σν κνηίβν πνπ
επηθξαηεί ζην θείκελν είλαη ηα ρξνληθά
όξηα πνπ έζεηε ζε θάζε ζέιεκα πνπ
έζηειλε ην γην ηεο θαη όια εμαξηώληαλ απ’
ηε δηθή ηεο ςπρνινγηθή δηάζεζε. Τπήξμαλ
θνξέο πνπ ήηαλ ραξνύκελε, θνηλσληθή θαη
θηιηθή πξνο ηα παηδηά. Η αληηπάζεηά ηεο
πξνο ηνπο άληξεο δείρλεη ηνλ πόλν ηεο θαη
γ’ απηό μεζπνύζε πξνο ην γην ηεο. ΢ην
ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ν ζπγγξαθέαο
θαηαθξίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο
ηνπ θαη ηνλίδεη πσο ηειηθά δελ πέηπρε ην
ζηόρν ηεο λα ηνλ θάλεη, δειαδή, άληξα.

Ο θύξεο

΢ην απόζπαζκα απηό ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο
απηνβηνγξαθίαο Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν , ν Νίθνο
Καδαληδάθεο παξνπζηάδεη ηνλ παηέξα ηνπ. Έλαλ
απζηεξό θαη ιηγνκίιεην άλζξσπν κε θαλεξή
ερζξόηεηα θαη κίζνο γηα ηνπο Σνύξθνπο
θαηαθηεηέο ηεο Κξήηεο. Μόληκα αγέιαζην παξ'
όηη όια πήγαηλαλ θαιά ζηε δσή ηνπ (δνπιεηά ,
νηθνγέλεηα). Ήηαλ απόκαθξνο κε ην γην ηνπ,
απόηνκνο, θνθηόο θαη απζηεξόο. Δπίζεο κηζνύζε
ηνπο παπάδεο θαη πξνζθπλνύζε κόλν ηελ εηθόλα
ηνπ Αγίνπ Μελά. Οη άλζξσπνη ηνλ ζέβνληαλ θη ν
ίδηνο ζαύκαδε ηνλ παηέξα ηνπ πνπ πνιεκνύζε
κέρξη ηα γεξάκαηά ηνπ , αθόκα θη όηαλ έκεηλε
ηπθιόο ζπλέρηζε λα πνιεκάεη όκσο ηειηθά ηνλ
ζθόησζαλ νη Σνύξθνη.

Η κάλα

΢' απηό ην απόζπαζκα ηνπ έξγνπ “Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν” ν Ν. Καδαληδάθεο
πεξηγξάθεη ηε κεηέξα ηνπ, κηα θαινζπλάηε θαη ππνκνλεηηθή γπλαίθα. Δπίζεο γίλεηαη
ιόγνο γηα ηνλ παηέξα ηεο πνπ ηνπο επηζθεπηόηαλ δπν θνξέο ην ρξόλν απνθεύγνληαο,
όκσο όζν ήηαλ δπλαηόλ, ην γακπξό ηνπ, δελ εθηηκνύζε πνιύ ν έλαο ηνλ άιιν. Ήηαλ
πξόζραξνο θαη θηιηθόο άλζξσπνο θαη αγαπνύζε πνιύ ηε γπλαίθα ηνπ, πνπ είρε πεζάλεη,
ηελ θόξε θαη ηα εγγόληα ηνπ. Απηά ηα δύν πξόζσπα ήηαλ πνιύ αγαπεηά ζην
ζπγγξαθέα θαη ηνπο θξαηά πάληα δσληαλνύο ζηε κλήκε ηνπ. Η κεηέξα ηνπ, αληίζεηα
κε ηνλ παηέξα ηνπ ήηαλ όιν ηξπθεξόηεηα , έθαλε όιεο ηηο δνπιεηέο θαη θάιππηε ηηο
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο. Ο ζπγγξαθέαο ζπκάηαη θαζαξά ηε κόλε θνξά πνπ
ηξαγνύδεζε, κε ηελ άδεηα ηνπ άληξα ηεο, κπξνζηά ζε θόζκν θη είρε κηα ππέξνρε θαη
γιπθηά θσλή! Μηα ζθελή πνπ έρεη ραξαρηεί αλεμίηεια ζηε κλήκε ηνπ.