MOTIVASI dan EMOSI

Puan Siti Azura Bahadin Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Sosial dan Manusia Universiti Utara Malaysia

Perkara yang akan disentuh :
1. Definisi 1.1. Motivasi 2. Teori Biologi 2.1. Teori Sosiobiologi 2.2. Teori Aras Optimum (Optimum Level) 3. Teori Kognitif 3.1. Teori Konsisten Kognitif (CognitiveConsistency)

4. Teori Insentif 4.1. Teori Hierarki Keperluan Maslow 5. Teori Emosi 5.1. Teori James-Lange 5.2. Teori Cannon-Bard 5.3. Teori Shacter-Singer 5.4. Teori Appraisal / Penilaian 5.5. Penglahiran Emosi 5.6. Komunikasi Tanpa Lisan

1. DEFINISI
1.1. Berasal daripada perkataan Latin “movere” yang bermaksud ‘untuk bergerak’. 1.2. Faktor fisiologi dan psikologi yang mempengaruhi bangkitan, arahan & ketekunan seseorang untuk meneruskan sesuatu perkara (Davis & Palladino, 2000).

2. TEORI BIOLOGI 2.1. TEORI SOSIOBIOLOGI 2.2. TEORI ARAS OPTIMUM (Optimum Level)

2.1. TEORI SOSIOBIOLOGI
 Menurut Edward O. Wilson, sosiobiologi ialah pembelajaran asas genetik & evolusi kesemua tingkah laku sosial organisma.  Jika individu hidup, maka genetiknya juga akan hidup & akan disambung oleh generasi selepasnya.

KEADAAN DALAMAN, DORONGAN dan PENURUNAN DORONGAN
 Dorongan ialah motivasi dalaman yang dihasilkan oleh keperluan fisiologi.  Motivasi menghasilkan tingkah laku yang “goaldirected”. Seorang yang lapar akan mempunyai motivasi dalaman untuk mencari makanan.  Dorongan juga bersifat biologikal.  Clark Hull (1943) menggunakan konsep dorongan untuk membuat perkaitan di antara proses fisiologi dengan tingkah laku.

MODEL PENURUNAN DORONGAN
 Sebagai contoh, keperluan fisiologi ialah kehausan. Keadaan haus menyebabkan badan seseorang itu lemah & otak memberitahu individu bahawa air diperlukan.  Oleh itu, individu akan bermotivasi untuk mencari air bagi menghilangkan kehausan & mengembalikan tahap kecergasan badan ke tahap normal.  Keadaan di mana proses fisioligikal badan adalah stabil & optimum dinamakan “homeostasis”.  Model ini melihat motivasi berlaku untuk menurunkan ketidak – seimbangan fisiologikal dan mengembalikan organisma ke tahap homestatisnya.

2.2. TEORI ARAS OPTIMUM (Optimum Level)
 Organisma mencari kadar paling optimum kebangkitan atau perubahan dalam rangsangan.  Secara amnya, rangsangan yang terlalu rendah, atau terlalu tinggi, dari kadar optimum dilihat sebagai tidak menarik.  Teori ini menyatakan bahawa tidak semua motif adalah berdasarkan naluri (instinct) atau cuba untuk menurunkan keinginan (drive-reduction).

3. TEORI KOGNITIF
 Teori Motivasi Kognitif menekankan terhadap pemprosesan & pemahaman sesuatu maklumat.  Sebagai contoh, apabila lapar, seseorang itu tidak makan hanya untuk menurunkan dorongan perasaan lapar.  Individu berkenaan juga akan membuat pilihan apa & di mana dia hendak makan.

 Teori Kognitif melihat individu sebagai seorang yang berfikir, merancang & berupaya untuk mengawal tingkah lakunya.

3.1. TEORI KONSISTEN KOGNITIF (Cognitive-Consistency Theory)
 Asas teori ini ialah manusia bermotivasi untuk mencapai keadaan psikologikal yang selari atau konsisten dengan kepercayaan & tingkah lakunya.  Keadaan yang tidak konsisten atau ketidakselarian di antara kepercayaan & tingkah laku dilihat sebagai satu perkara yang akan membawa masalah & mewujudkan keadaan yang tidak menyenangkan.

 Leon Festinger (1957) menyatakan bahawa “Percanggahan Kognitif” (cognitive dissonance) berlaku sekiranya individu mempunyai dua pemikiran yang tidak selari.  Percanggahan kognitif juga berlaku apabila seseorang itu merasakan pandangannya dicabar atau terdedah kepada maklumat yang tidak selari dengan kepercayaan diri ataupun ‘dipaksa rela’ untuk membuat sesuatu kerja.

4. TEORI INSENTIF
 Teori Insentif percaya bahawa insentif atau cita-cita membuatkan seseorang itu bermotivasi.  Lebih besar atau lebih kuat sesuatu insentif itu, maka lebih tinggi motivasi seseorang itu.  Sebagai contoh, keinginan seseorang itu untuk memiliki kereta menyebabkan dia berusaha dengan gigih untuk menyimpan wang.

4.1. TEORI HIERARKI KEPERLUAN MASLOW
 Abraham Maslow (1970) menggabungkan aspek biologi & psikologi dalam motivasi.  Menurut Maslow, terdapat lima (5) kategori yang memotivasikan tingkah laku manusia.  Maslow berpendapat bahawa manusia cuba memenuhi tuntutan yang lebih tinggi di dalam hierarki keperluan.

4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI (Self-Actualization)
 Keperluan pembangunan individu ke peringkat maksimum.  Ia merupakan pencapaian yang paling tinggi yang ingin dicapai oleh seseorang individu itu, setelah dia memenuhi empat (4) keperluan yang terawal.

4.1.2. KEPERLUAN HARGA-KENDIRI (Self-Esteem)
 Perhatian & pengiktirafan daripada masyarakat, pencapaian (achievement), kebolehan & kecekapan.  Individu berusaha untuk memenuhi keperluan pada peringkat keempat tertinggi , setelah memenuhi tiga (3) keperluan yang terawal.

4.1.3. KEPERLUAN UNTUK DISAYANGI (DIMILIKI) DAN MENYAYANGI (Belongingness and Love)
 Ia merupakan peringkat ketiga yang ingin dipenuhi oleh seseorang individu itu dalam hidupnya.  Ini termasuklah keperluan persahabatan, sokongan keluarga serta perhubungan rapat dengan orang lain.  Ia juga merupakan keperluan sosial & psikologikal.

4.1.4. KEPERLUAN KESELAMATAN (Safety)
 Ia merupakan keperluan yang kedua yang ingin dipenuhi oleh seseorang individu itu setelah keperluan asasi (basic needs) berjaya dicapai.  Ia merupakan keperluan untuk peraturan, undang-undang, keselamatan fizikal & bebas daripada rasa ketakutan.

4.1.5. KEPERLUAN ASASI (Basic Survival Needs)
 Ia merupakan keperluan pertama yang perlu dipenuhi oleh seseorang individu itu sebelum berhasrat untuk memenuhi keperluan-keperluan yang lebih tinggi lagi.  Ia adalah keperluan fisiologi seperti makanan, air, tidur, udara yang bersih & kesihatan badan yang baik.

PERANAN BELAJAR
 Motif yang dipelajari (learned motives), insentif, matlamat & cita-cita yang dipelajari (learned goals & incentives) memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian.  Lewin (1938) dan Miller (1944) telah mengenal pasti empat (4) situasi konflik yang melibatkan beberapa motif.

(a) MENDEKATIMENDEKATI (Approach-Approach) Seseorang individu itu berhadapan dengan

dua cita-cita yang menarik & ingin dicapainya.  Contoh, ingin menggunakan wang simpanan untuk pergi melancung (bercuti) atau membeli sebuah kereta idamannya.  Keputusan akan menjadi lebih mudah untuk diambil sekiranya salah satu daripada citacita itu lebih menarik daripada yang satu lagi.

(b) MENGELAK-MENGELAK (Avoidance-Avoidance)
 Individu perlu memilih di antara dua pilihan yang tidak menarik.  Konflik ini agak sukar untuk diatasi kerana kedua-dua alternatif yang ada adalah tidak menarik.  Keadaan seumpama ini akan menyebabkan individu tadi cuba melengah-lengahkan dalam mencapai suatu keputusan.

(c) MENDEKATI-MENGELAK (Approach-Avoidance)
 Dalam konflik ini, hanya satu matlamat saja yang terlibat. Matlamat ini pula mempunyai kebaikan serta keburukannya.  Oleh itu, individu berkenaan perlu bersedia untuk menerima aspek negatif demi mencapai matlamat yang ingin dicapainya.  Contoh, pelajar universiti yang suka menukar bidang pengkhususan sebenarnya menggunakan pendekatan ini.

(d) MENGELAK-MENDEKATI (Avoidance-Approach)
 Dalam konflik ini, nilai positif sesuatu cita-cita yang ingin dicapai telah menarik perhatian individu & nilai negatifnya pula telah membuatkan individu tadi berfikir dua kali.  Kesannya ialah sikap yang tidak pasti – sekejap ‘ya’ dan sekejap ‘tidak’.

KONFLIK PELBAGAI MENDEKATIMENGELAK (Multiple Approach-Avoidance Conflict)
 Sebagai contoh, individu ingin membeli sebuah TV baru. Dia akan meninjau di beberapa buah kedai sebelum membuat keputusan.  Proses penilaian akan menentukan jenis TV, harga yang sesuai & kedai yang menjualnya.  Konflik pemilihan seumpama ini sukar untuk diselesaikan, sekiranya konflik tersebut melibatkan perhubungan interpersonal, di samping mempunyai faktor negatif serta positif spt. perkahwinan atau perceraian.

5. TEORI EMOSI
 Emosi bermaksud perubahan fisiologikal & kesedaran mengenai sesuatu perasaan yang menyenangkan ataupun tidak.  Ia timbul melalui kebangkitan rangsangan dalaman & luaran yang membawa kepada reaksi tingkah laku.  Emosi boleh dibahagikan kepada tiga (3) bahagian iaitu (a) pengalaman (sedih) (b) perubahan fisiologikal (sejuk kaki & tangan) (c) luahan tingkah laku.

5.1.

TEORI JAMES-LANGE

 Sebelum Teori James-Lange diperkenalkan, ahli psikologi mempercayai bahawa rangsangan dalaman & luaran merangsang emosi dan seterusnya emosi tersebut melahirkan perubahan fisiologikal.  Sebagai contoh, rangsangan emosi menghasilkan perubahan fisiologikal (takut – badan mengggigil).  Teori James-Lange pula menyatakan bahawa perubahan fisiologikal telah menyebabkan timbulnya emosi. Menurut mereka, rangsangan perubahan fisiologikal & emosi.

5.2.

TEORI CANNON-BARD

 Teori ini memberi fokus ke atas ‘thalamus’, titik pemindahan deria informasi yang menuju ke cerebral cortex.  Maklumat yang diperolehi daripada rangsangan emosi akan dipindahkan tanpa henti ke cortex & sistem “sympathetic” organ dalaman menyebabkan emosi & perubahan fisiologikal timbul dalam masa yang sama.

5.3. TEORI SHACTER - SINGER
 Teori ini menyatakan bahawa rangsangan persekitaran menyebabkan bangkitan fisiologial umum.  Individu berkenaan akan menilai bangkitan tersebut dan mengaitkannya dengan emosi yang spesifik.  Ia boleh diterangkan dengan ringkas : Rangsangan (stimulus) Bangkitan Fisiologial Umum Nilai Kognitif Terhadap Bangkitan Pengalaman Subjektif Emosi

5.4. TEORI APPRAISAL(PENILAIAN)
 Ia menyatakan bahawa manusia menilai sesuatu emosi (tidak menilai bangkitan fisiologikal) yang membawa kepada pengalaman subjektif perasaan & bangkitan yang terlibat dengan situasi tersebut.  Teori ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu : Emosi Asas (Fundemental Emotion)  Dimensi Asas Penilaian dan Emosi

5.4.1. EMOSI ASAS (Fundemental Emotion)
 Ia mengenal pasti emosi asas di samping mengenal pasti jenis-jenis situasi yang menyebabkan bangkitan serta emosi.  Contohnya, seekor ular itu dinilai sebagai suatu ‘ancaman’ bagi kebanyakan binatang & juga manusia. Ancaman tersebut pula boleh menimbulkan pelbagai emosi & ia berbeza di antara spesis & budaya.

5.4.2. DIMENSI ASAS PENILAIAN
 Teori ini mengenal pasti dimensi asas penilaian & emosi yang timbul disebabkan oleh penilaian tersebut.  Sebagai contoh, sekiranya perkara yang menggembirakan berlaku, seperti menang peraduan, manusia akan merasa gembira. Sekiranya kalah, manusia akan bersedih.

DAN EMOSI

5.5.
5.5.1.

PENGLAHIRAN EMOSI
Elemen Universal Dalam Penglahiran Emosi Penglahiran Emosi Melalui Ekspresi Muka

5.5.2.

5.6. KOMUNIKASI TANPA LISAN (Non-verbal)
 Manusia boleh berkomunikasi melalui ekspresi muka & bahasa badan, walaupun menggunakan bahasa yang berbeza.  ‘Emblem’ merupakan gerak isyarat tanpa lisan yang mempunyai satu atau dua maksud.  Ia juga dipanggil gerak isyarat simbolik.  Emblem mungkin tidak mempunyai makna yang sama apabila digunakan di dalam konteks budaya yang berbeza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful